Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel. Juli 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel. Juli 2012"

Transkript

1 Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel 011 Juli 01 1

2

3 Innhold 1. Innledning KOMs mandat og arbeidsoppgaver KOMs organisering Årsrapport Aktiviteter Møter i KOMs samarbeidsgrupper...9. Kartlegging av omfang...9. Nasjonalt identifiseringsseminar Veiledning og bistand Tiltak i regi av KOM Tiltak i regi av KOMs samarbeidspartnere Rettigheter, ansvar og rutiner Tiltak i regi av KOM Tiltak i regi av KOMs samarbeidspartnere Kompetanseheving og informasjonstiltak Tiltak i regi av KOM Tiltak i regi av KOMs samarbeidspartnere Omfang av menneskehandel....1 Personer identifisert som potensielle ofre for menneskehandel Rapportering til KOM om personer identifisert som potensielle ofre i Norge Beregnet omfang av potensielle ofre for menneskehandel som har fått bistand og beskyttelse i Norge...7

4 . Hvem er de potensielle ofrene? Nasjonalitet Antatte utnyttingsformer Barn Kvinner Menn.... Utviklingen Hva skjer med de som blir identifisert som potensielle ofre? Oppholdstillatelse Boligløsninger til ofre for menneskehandel Tilrettelagt retur til hjemland...5. Straffesaker om menneskehandel Anmeldelse...5. Domfellelser Aktuelle utfordringer...6 Vedlegg...6

5 1. Innledning KOM er en forkortelse for Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel. KOM er et av regjeringens tiltak i arbeidet mot menneskehandelen, og forankret i regjeringens handlingsplan mot menneskehandel (011-01), Sammen mot menneskehandel (heretter omtalt som regjer ingens handlingsplan). KOMs overordnede funksjon er å være en pådriver for tverretatlig samarbeid, jf handlings planens tiltak 5. I perioden var KOM prosjektorganisert, og våren 010 fikk NTNU Samfunnsforskning i oppdrag fra daværende Justis- og politidepartementet 1, heretter omtalt som Justisdepartementet, å evaluere KOM. Evalueringen skulle blant annet danne grunnlaget for å vurdere opprettelsen av en permanent koordineringsenhet. Hovedfokuset i evalueringsrapporten er en vurdering av KOM prosjektet og prosjektets fremtid, herunder en vurdering av forankring, mandat, funksjoner og organisatorisk plassering. Evalueringsrapporten fremhever KOM prosjektet som et viktig forum og møtested for samarbeid, informasjonsutveksling, nettverksbygging og faglig påfyll for aktørene som arbeider mot menneskehandel. Det legges også vekt på KOM som en aktør med oversikt over menneskehandelsfeltet. En stor overvekt av de intervjuede personene er fornøyde med det arbeidet som har vært gjort av KOM prosjektet. Rapporten reflekterer også et uttrykt ønske om at KOM videreføres. En utfordring som påpekes i rapporten er imidlertid de ulike oppfatningene hva gjelder KOM prosjektets fokus og arbeidsoppgaver, samt hva det vil si å være operativ. Mandatet og rammene for prosjektet og arbeidet, herunder hvem KOM hovedsakelig skal være til for, fremheves som uklart. I rapporten presiseres behovet for en grenseavklaring av arbeids- og ansvarsfelt på overordnet så vel som operativt nivå. Som et ledd i prosessen med å ta stilling til KOMs fremtidige modell og funksjon, fremhever rapporten følgende anbefalninger: Det bør klargjøres hvem KOM skal være til for i fremtiden: ofrene, hjelperne, byråkratene, noen av disse eller samtlige KOMs forankring på overordnet nivå bør avklares KOM må tydeliggjøre sin rolle som overordnet koordinerings-, nettverksbyggings-, og kompetanseinstans Det er behov for en avklaring rundt hva som ligger i begrepet operativ KOM bør (inntil videre) kunne engasjere seg i enkeltsaker, men ikke ha instruksjonsmyndighet eller direkte brukerkontakt På bakgrunn av evalueringens konklusjoner og anbefalinger besluttet Justisdepartementet, i samråd med berørte departementer, at KOM skulle videreføres som en permanent enhet, fortsatt administrativt underlagt Politidirektoratet. Politidirektoratet og KOM fikk høsten 010 anledning til å komme med innspill til KOMs fremtidige mandat. Fra 1. januar 011 ble KOM en permanent enhet, med to ansatte til å drifte enheten. 1 Justis- og politidepartementet endret navn til Justis- og beredskapsdepartementet 1. januar 01. Elvegård, Kurt, Dyrlid, Linda og Berg, Berit (010) Dagens KOM fremtidens KOM? Evaluering av den nasjonale koordineringsenheten for ofre for menneskehandel. Trondheim : NTNU Samfunnsforskning AS. 5

6 1.1 KOMs mandat og arbeidsoppgaver KOM har et eget mandat fra Justisdepartementet, men administreres av Politidirektoratet og driftes av to personer ansatt ved Seksjon for forebygging og kriminalitetsbekjempelse. Det fremgår av mandatet at KOM skal ha et tverr etatlig/tverrfaglig fokus og være et virkemiddel for bedre samordning mellom myndigheter og organisasjoner. I samarbeid med statlige virksomheter, det kommunale og regionale hjelpeapparatet, og organisasjoner som bistår ofre for menneskehandel, skal KOM videreutvikle metodene for identifisering av ofre og mobilisere til adekvat bistand og beskyttelse. Avhengig av sakstype rapporterer KOM direkte til Justisdepartementets koordinator for regjer ingens handlingsplan mot menneskehandel eller i ordinær linjebehandling i Politidirektoratet. Det fremkommer i evalueringsrapporten av KOM at det er behov for en tydeliggjøring av KOMs rolle og funksjon. Ulike aktører innen menneskehandelsfeltet har ulike behov ut fra ulike mandat, funksjoner og arbeidsoppgaver. Grovt skissert har organisasjonene behov for en instans som kan koordinere det tverrfaglige arbeidet i enkeltsaker, mens direktoratene og andre myndigheter har behov for en instans som ivaretar det tverretatlige arbeidet på systemnivå. Menneskehandel er et dynamisk felt hvor endringene skjer raskt. Behovet for avklaringer og eventuelle endringer vil derfor dukke opp raskere for ofrene, og tiltakene som har den daglige oppfølgingen, enn for myndighetene og organisasjonene som jobber på systemnivå. Dette gjør at mye av arbeidet med å bistå ofre for menneskehandel baseres på brannslukningsmetoden og ad hoc løsninger i enkeltsaker. I prosjektperioden jobbet KOM på begge disse nivåene. Etter hvert som oppmerksomheten rundt menneske handelen har økt og det er blitt avdekket flere saker og identifisert flere mulig ofre, fremstår det et tyde ligere behov for en funksjon som har fokus på å jobbe frem langsiktige eller permanente løsninger på utfordringene som myndighetene og organisasjonene møter i arbeidet mot menneskehandel. Det presiseres derfor i mandatet at KOM ikke skal ha en operativ rolle i enkeltsaker. KOMs overordnede mål fra prosjektperioden videreføres i mandatet fra Justisdepartementet. Det overordnede målet er å bidra til å redusere forekomsten av menneskehandel i Norge på lang sikt. KOM skal i samhandling med sentrale myndigheter og organisasjoner arbeide for å redusere: Antall personer som rekrutteres og utnyttes i menneskehandel i Norge Forekomsten av kriminelle nettverk som utøver menneskehandel i Norge Bruken av Norge som transittland i menneskehandel For å oppnå de overordnede målene skal KOM vektlegge følgende arbeidsoppgaver: Nettverksdrifting og nettverksbygging Bistå med generell veiledning Kompetanseutvikling Rapporteringer Utvikling av verktøy KOM har ingen instruksjonsrett i forhold til andre myndig heter og organisasjoner. Skal KOM gjøres i stand til å ivareta de overordnede målene og arbeidsoppgavene som er satt av Justisdepartementet, forutsettes det at myndig heter og organisasjoner ønsker å bidra i sam - ar beidet. Skal KOM kunne dokumentere utfordringene på feltet og komme med forslag til løsninger er KOM avhengig av et gjensidig samarbeid med mange aktører på ulike nivåer. 6

7 1. KOMs organisering KOM er en arena for erfaringsutveksling, samarbeid og koordinering mellom ansvarlige etater og frivillige organisa sjoner. I prosjektperioden organiserte KOM to grupper, en prosjektgruppe og en referansegruppe. Prosjekt gruppa fikk i mandat å kartlegge rammer og rutiner for tverretatlig samarbeid rundt identifisering, bistand og beskyttelse på sentralt, regionalt og lokalt nivå, samt å iverksette tiltak for en bedre koordinering av arbeidet. Prosjekt gruppa skulle også skaffe oversikt over ofrenes rettig heter, tilgjengelige hjelpetiltak og kontaktpersoner. Referansegruppa fikk i oppgave å fungere som et faglig diskusjonsforum mellom aktørene på feltet, og spille inn aktuelle problemstillinger og tema til Prosjektgruppa. Begge gruppene er videreført også etter at KOM ble permanent, og i regjeringens handlingsplan gjentas mandatet for Prosjektgruppa og oppgavene for Referansegruppa. Prosjektgruppe og referansegruppe henspeiler imidlertid til en prosjektorganisering og i møter med gruppene i 011 ble det besluttet å endre navnene. Prosjektgruppa endret navn til Tverretatlig samarbeidsgruppe og Referansegruppa endret navn til Operativ samarbeidsgruppe. Den Tverretatlige samarbeidsgruppa består i hovedsak av direktorater eller andre sentrale myndigheter som har et ansvar i forhold til tiltakene i regjeringens handlingsplan. I 011 har gruppa bestått av representanter fra Utlendingsdirektoratet (UDI), Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Arbeids- og velferdsdirektoratet (Avdir), Helsedirektoratet (Hdir), Politidirektoratet (POD), Arbeidstilsynet i Oslo, høyere påtalemyndighet (representant fra Oslo statsadvokat embeter), Kripos, Politiets Utlendingsenhet (PU), samt Hordaland og Oslo politidistrikt. I tillegg har representanter for de lokale tverretatlige samarbeidsforaene, de såkalte TOT koordinatorene, fra Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Oslo deltatt i Tverretatlig samarbeidsgruppe. I den Operative samarbeidsgruppa er de sentrale organisasjonene og prosjektene som bistår ofre og som gjør en daglig innsats i arbeidet mot menneskehandel representert. I 011 har gruppa bestått av representanter fra International Organization for Migration (IOM) Oslo, Kirkens Bymisjon v/nadheim, Pro Sentret, ROSA, Prostituertes interesseorganisasjon (PION), Frelsesarmeen, Røde Kors og Røde Kors Oslo, NAV Grünerløkka sosialtjeneste, Adora 5 prosjektet, LO, Landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid (LOSU), Hvalstad transittmottak for enslige mindreårige asylsøkere, Advokatforeningen, Redd Barna og en representant for vergefunksjonen. I 011 har begge samarbeidsgruppene diskutert hvordan møtene og arbeidet best kan organiseres, både hva gjelder struktur, møtehyppighet og innhold. Som tidligere nevnt har representantene i de ulike samarbeidsgruppene til dels forskjellige behov, og det kan være en utfordring å finne en struktur og et innhold som begge gruppene finner formålstjenlig. Samarbeidgruppene har i 011 hatt månedlige møter hver for seg, eller møter i fellesskap. I tillegg til de faste møtene har KOM sett et behov for mindre tverretatlige/tverrfaglige møteplasser, hvor konkrete problemstillinger blir drøftet mellom aktørene som erfarer utfordringen, og aktørene som har det konkrete ansvaret. Disse møtene har vist seg å være svært nyttige. KOM har et nasjonalt ansvar, og må derfor samarbeide med lokale og regionale myndigheter og organisasjoner. I prosjektperioden initierte KOM de større byene i Norge til å inngå tverretatlig samarbeid, og fra 007 og frem til 010 har Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Oslo etablert lokale tverretatlige samarbeidsfora. I 011 har blant annet Østfold politidistrikt og flere kommuner, og kommunene Asker og Bærum sammen med andre sentrale aktører, inngått samarbeid for å drøfte og avklare rutiner for arbeidet mot menneskehandel, og bistanden og beskyttelsen av ofre. TOT er en forkortelse for tverretatlig operativt team. ROSA (forkortelse for Reetablering, Oppholdssteder, Sikkerhet og Assistanse) er et viktig tiltak i bistanden til ofre for menneskehandel i Norge. ROSA har et nasjonalt mandat å koordinere sikre oppholdssteder med tilgang til nødvendig bistand og informasjon til kvinner over 18 år utnyttet i prostitusjon. 5 Adora prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom ROSA og TL-design, og tilbyr utdanning innen negledesign og make-up for kvinner utsatt for menneskehandel. 7

8 1. Årsrapport 011 Det er KOM som er ansvarlig for utformingen av denne rapporten - ikke den enkelte etat eller organisasjon som er representert i KOMs samarbeidsgrupper eller andre som KOM samarbeider med. I 011 er det flere aktører som ikke er representert i KOMs samarbeidsgrupper som har valgt å rapportere på antall personer instansen har identifisert som mulige ofre, og instansens aktiviteter knyttet til menneskehandel. Målgruppen for rapporten er først og fremst de ulike myndighetene og organisasjonene rundt om i landet som jobber og/eller som har et ansvar i arbeidet mot menneskehandelen. Rapporten retter seg imidlertid også mot personer eller aktører som søker kunnskap om feltet. Denne rapporten inneholder en beskrivelse av ulike aktørers aktiviteter i 011 og KOMs vurdering av innrapportert omfang av menneskehandel i Norge. For aktiviteter og kartlegginger av omfang tidligere år, se rapportene fra KOM fra årene , 009 og KOM (009) Rapport fra koordineringsenheten for ofre for menneskehandel Oslo: Politidirektoratet, KOM (010) Rapport fra koordineringsenheten for ofre for menneskehandel 009, Oslo: Politidirektoratet, KOM (011) Rapport fra koordineringsenheten for ofre for menneskehandel 010, Oslo: Politidirektoratet. Rapportene kan bestilles ved å sende en e-post til

9 . Aktiviteter Møter i KOMs samarbeidsgrupper I løpet av 011 ble det gjennomført fire møter i Tverretatlig samarbeidsgruppe og fire møter i Operativ samarbeidsgruppe. I tillegg ble det gjennomført to fellesmøter for gruppene. I det ene møtet ble det redegjort for regjeringens handlingsplan. I det andre gjennomgikk Bydel St.Hanshaugen/Oslo kommune sitt arbeid med barn og unge uten tilknytning til Norge som oppholder seg i Oslo sentrum, og IOM gjennomgikk returprogrammene. Som nevnt ovenfor har KOM sett et behov for mindre tverretatlige møter knyttet til konkrete problemstillinger, fokusmøter. Formålet med fokusmøtene er å dokumentere utfordringen bedre og søke en varig løsning. Høsten 011 ble det avholdt to slike fokusmøter. Det ene gjaldt en retur til tredjeland hvor det antatte offeret hadde oppholdstillatelse - altså ikke retur etter Dublin II-forordningen. (Om Dublin-returer se side 5.) I det andre møtet ble utfordringer knyttet til bolig og livsopphold ved sporskifte mellom refleksjon og asyl drøftet. Denne prosessen ble tatt videre i 01. Det har også vært en tradisjon at KOM en gang i året arrangerer såkalt stormøte. Stormøtet er et to dagers samarbeidsmøte for representantene i samarbeidsgruppene, med mulighet for å invitere med kollegaer. Stormøtene har både en faglig og sosial dimensjon. En viktig målsetning er at representantene fra de ulike instansene skal bli bedre kjent med hverandre, og instansene ansvars- og arbeidsoppgaver. Stormøtene gir også anledning til å gå i dybden på tema eller komplekse problemstillinger. Hovedtema på Stormøte KOM våren 011 var barn og unge uten tilknytning til Norge som det er bekymring for blir utnyttet til kriminalitet, spesielt narkotikakriminalitet. Representantene i begge samarbeidsgruppene har i 011 samarbeidet fortløpende med å avklare spørsmål, informere etater og organisasjoner, veilede i enkeltsaker, samt deltatt i ulike seminarer og møter. Problemstillinger og utfordringer som har blitt diskutert i de to gruppene har fortløpende blitt videreformidlet til Justisdepartementets koordinator og den interdepartementale arbeidsgruppa. I tillegg til samarbeidsgruppene er KOM fast representant i politiets nasjonale kompetansegruppe mot menneskehandel, og har i 011 deltatt i to møter i kompetansegruppa.. Kartlegging av omfang Et av tiltakene i regjeringens handlingsplan og en sentral oppgave for KOM er denne årlige tilstandsrapporten. Det fremkommer i handlingsplanen at KOM gjennom en årlig rapport skal gi en oversikt over den nasjonale situasjonen på menneskehandelsområdet, samt gi innpill om aktuelle forsknings oppdrag som bør utføres, jf handlingsplanens tiltak 6. I dette ligger det å kartlegge omfanget av personer som identifiseres som mulige ofre for menneskehandel i Norge, og hva personene er blitt utnyttet til. For å kunne ivareta dette ansvaret på best mulig måte må det utarbeides et nasjonalt system for identifisering, rapportering og registrering av ofre. En sentralisert oversikt over omfang av mulige ofre for menneskehandel og utnyttingsformer, krever rapportering fra alle etater og organisasjoner på individnivå. Denne type register medfører omfattende utfordringer knyttet til taushetsplikt, personvernbestemmelser og direktiver for dataregistre 7. 7 Se KOMs årsrapport for for utdyping av utfordringer ved en samlet rapportering og oversikt. 9

10 For rapporteringen i 011 har KOM benyttet samme rapporteringsmal som for rapporteringen i 010 og 009. Rapporteringsmalen gjør det til en viss grad mulig å sammen likne anonymiserte data, og det er denne malen som danner grunnlaget for analysen av omfanget av mulige ofre for menneskehandel i kapittel.. Nasjonalt identifiseringsseminar Siden 009 har KOM årlig arrangert et nasjonalt identifiserings seminar. Målgruppa er alle yrkesgrupper som i sitt arbeid kan komme i kontakt med mulige ofre for menneske handel. Formålet med seminaret er å gi deltakerne en innføring i menneskehandel som fenomen, og hvordan identifisere og følge opp mulige ofre. I 011 deltok over 00 personer på seminaret - fordelt på ansatte i politiet, utlendingsforvaltningen herunder asylmottak, barne vernet, helsetjenester, sosialtjenester og frivillige organisasjoner fra hele landet. På seminarets første dag holdt Justisdepartementet, KOM, Romerike politidistrikt ved Gardermoen politistasjon, LOSU, ROSA og UDI foredrag. På seminarets andre dag ble foredragene holdt av TOT koordinator i Oslo, IOM, Nederlands Ministry of Social Affairs and Employment, og britiske SOCA 8 /UK Human Trafficking Center og Bedford police. Både de internasjonale og nasjonale foredragsholdere ga deltakerne en innføring i trender og kjennetegn ved ulike utnyttingsformer, samt oversikt over hva som er ofrenes rettigheter og hvilke aktører som er ansvarlig for å utføre ulike tjenester/oppgaver i forbindelse med bistand og beskyttelse til ofre for menneskehandel. Ulike metoder og verktøy for identifisering av ofre ble også presentert for deltakerne.. Veiledning og bistand..1 Tiltak i regi av KOM Adekvat bistand og beskyttelse til ofre for menneskehandel består av sammensatte og tverrfaglige problemstillinger. Problemstillingene krever ofte svært inngående kompetanse innen ulike regelverk. KOM kan derfor gi generell veiledning og bistand på menneskehandelsfeltet, og ved behov henvise videre til instansene som besitter spesialistkompetanse. KOM erfarer at det er et behov for en instans som har en overordnet oversikt over feltet og de ulike aktørene, og i likhet med forutgående år har KOM også i 011 hatt stor pågang av henvendelser. Henvendelsene har kommet fra en lang rekke aktører. I 007 var politiet den gruppen som i størst grad benyttet seg av KOM for veiledning. I 008 var det de kommunale barneverntjenestene og bistandsadvokater, i tillegg til politiet, som var de hyppigste brukerne av KOMs veiledningstjeneste. I 009 var hjelpetiltakene 9 og politiet de hyppigste brukerne av KOM. I 010 utgjorde hjelptiltakene den desidert største gruppen som henvendte seg til KOM, med ca 0 % av samtlige henvendelser. Politiet var den nest største gruppen av brukere og utgjorde ca 15 % av totalt antall henvendelser SOCA er en forkortelse for Serious Organised Crime Agency. 9 Både i 009 og 010 bestod denne gruppen blant annet av ROSA, Nadheim, Pro Sentret, IOM, Redd Barna, Uteseksjonen, Albertine, Norsk Folkehjelp, Frelsesarmeen og andre frivillige organisasjoner og prosjekter.

11 I 011 var tendensen omtrent den samme som i 010. Hjelpetiltak og andre som til daglig arbeider aktivt med å bistå og beskytte ofre for menneskehandel henvender seg hyppigst til KOM. Henvendelse går ofte på drøftelser av saker og utfordringer. Etter hjelpetiltakene er politi og påtale, og andre direktorater mye i kontakt med KOM. I tillegg til å drøfte saker og utfordringer, går henvendelsene på ulike typer avklaringer. I forhold til departementene bidrar KOM med innspill og rapporteringer av ulik art. I 010 driftet KOM en egen SOS telefon. KOM erfarte flere særskilte utfordringer knyttet til driften av en hotline. På bakgrunn av disse erfaringene, samt at ansvarlige departementer ønsket en tydeliggjøring av de ulike tiltakenes funksjon/rolle, ble det i 011 besluttet at SOS tele fonen skulle avvikles. KOM ønsker imidlertid å presisere at det kan være behov for en hotline /hjelpetelefon, men denne bør da driftes Tiltak i regi av KOMs samarbeidspartnere I kapittel og tabell 1 fremkommer det hvilke aktører som for 011 har innrapportert om antall personer instansen har identifisert som mulig offer for menneskehandel og antall personer som har takket ja til bistand og beskyttelse. Tabellen viser at det er mange instanser som gjennom sitt ordinære virke kommer i kontakt og bistår ofre. Under dette punktet har vi derfor valgt å redegjøre for aktivitetene til nye instanser som har rapportert til KOM, eller de mer spesifikke aktivitetene/prosjektene som instansene har gjennomført i 011. ROSA 10 Også i 011 har ROSA brukt mye ressurser på å skaffe til veie løsninger knyttet til kvinnenes behov for ulike helsetjenester innenfor spesialisthelsetjenesten. Dekket utgifter for ulike sosiale aktiviteter for kvinnene, spesielt populært er trening. ROSA dekker også norskundervisning. Videreført samarbeidet med TL-design og Adora prosjektet. Kirkens Bymisjon, Nadheim Videreførte og driftet Lauras Hus 11. Frelsesarmeen I prosjektet Trafficking Fengsel er prosjektleder til stede i fengslene Bredtveit og Ravneberget. Fengslene besøkes hver uke. Hensikten med besøkene er å gi informasjon, råd og veiledning til kvinner som kan være ofre for menneskehandel, eller som står i fare for å bli utnyttet. Dersom en innsatt identifiseres som mulig offer og ønsker å ta imot hjelp bistår prosjektleder med å etablere kontakt med aktuelle tiltak eller aktører, som for eksempel ROSA eller bistandsadvokat. Røde Kors Bergen Røde Kors drifter prosjekt EVA og Oslo Røde Kors drifter prosjektene Aurora og Sophia. 10 For detaljert informasjon om ROSAs arbeid med ofre for menneskehandel og øvrig arbeid, se ROSAs årsrapport for 011: 11 Lauras Hus er et boligprosjekt i regi av Kirkens Bymisjon. Formålet er å tilby trygge boliger med sosial, helsemessig og annen oppfølging til personer utsatt for menneskehandel. 11

12 Prosjekt EVA tilbyr en frivillig kontaktperson til kvinner med utenlandsk bakgrunn som befinner seg i spesielt sårbare livssituasjoner. Den frivillige skal være en aktivitetspartner og tillitsperson, samt en guide til det norske samfunnet. Kontaktpersonen skal jobbe ut fra hjelp til selvhjelp. Viktige mål for prosjektet er å være tilstede i hverdagen og fylle grunnleggende sosiale behov, være guider til det norske samfunnet med tilhørende rettigheter og muligheter, og tilby individuelle løsninger basert på individuelle behov. Prosjektet Aurora Røde Kors nettverksarbeid tilbyr kvinner utsatt for menneskehandel en egen frivillig som vil fungere som en samtalepartner, følgesvenn og bindeledd til aktiviteter som er aktuelle for kvinnen. I 011 hadde Aurora kontakt med åtte deltakere, og syv frivillige var tilknyttet prosjektet. Prosjektet samarbeider med Lauras Hus og Pro Sentret. Prosjektet Sophia Røde Kors leksehjelp tilbyr ukentlig leksehjelp til kvinner i Adora prosjektet og til kvinner som får norskopplæring gjennom Nadheim. Ved siden av å tilby ukentlig leksehjelp slik at kvinnene kan gjennomføre sin utdanning, er prosjektets viktigste målsetning å bidra til å styrke kvinnenes mestringsfølelse og selvtillit. Kvinnene får hver sin kontaktperson. I 011 hadde Sophia 1 deltakere og 1 frivillige. Helsesenteret for papirløse migranter, et samarbeid mellom Oslo Røde Kors og Kirkens Bymisjon, mener sannsynligheten er stor for at flere av brukerne kan være mulige ofre for menneske handel. Helsesenteret tror ikke disse har kontakt med øvrig hjelpeapparat og det jobbes med å finne mulige tiltak. Kirkens Bymisjon, Prosjekt FRI 1 Som en del av bistanden som tilbys gjennom prosjektet har prosjektet i 011 vært på ukentlige hjemmebesøk hos mor med barn, som en del av et koordinert tiltak for familien. TOT Trondheim I 011 hadde TOT koordinator 11 henvendelser i forhold til konkrete bekymringer, hvorav fem har ført til oppfølging i forhold til trusselsituasjon, behov for informasjon, eventuell bistand ved anmeldelse, nødhjelp fra NAV med mer. En studentgruppe fra Program for sosionomutdanning jobbet med utvikling av oppfølging og aktiviteter for mulige ofre for menneskehandel bosatt på krisesenteret. Det har ført til et aktivitets tilbud hvor tidligere frivillige ved krisesenteret sammen med beboere på krisesenteret Kripos arrangerer en supersøndag i måneden. I 011 ble det påbegynt en prosess for å organisere en ordning med frivillige støttepersoner til ofre for menneskehandel i samarbeid med Røde Kors. TOT koordinator har samarbeidet med Overformynderiet om rekruttering av verger til enslige mindreårige. I 011 har Kripos gjennom bistandskonseptet bidratt med råd og veiledning til politidistrikt som har hatt saker om menneskehandel. Kripos er et nasjonalt kontaktpunkt for politisaker mot utlandet, og har håndtert en del henvendelser fra inn- og utland i saker som gjelder menneskehandel. Enheten mottok også i 011 en del henvendelser/anmodninger fra andre land og Europol/Interpol. Disse gjaldt hovedsakelig registerforespørsler. 1 1 Prosjekt FRI ble etablert i august 010 i regi av Kirkens Bymisjon, og finansieres av Justisdepartementet. Prosjekt FRI bistår kvinner som er eller har vært offer for menneskehandel og utnyttet i prostitusjon.

13 Helsedirektoratet - Hdir Har i 011 bistått med økonomisk tilskudd til drift av trygge bosteder med tilpasset oppfølging, blant annet Lauras Hus. Dette i samarbeid med Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet, Justisdepartementet og Arbeidsdepartementet. Har også bistått med tilskudd til drift av flere ulike lavterskelstilbud og oppsøkende, oppfølgende og rådgivende tiltak innen eksempelvis bolig, seksuell helse, rus, tidsskrift, prostitusjon, og forebygging i flere norske byer. Utlendingsdirektoratet - UDI Ved oppfølging av antatte ofre i UDIs mottakssystem har regionkontorene tett kontakt med mottakene/driftsoperatørene. I 011 var det flere saker hvor driftsoperatør/mottak fikk støtte til ekstraordinære tiltak for personer som har vært utsatt for menneskehandel. Regionkontor Oslo er ROSAs kontaktpunkt vedrørende plasseringer i mottakssystemet ( gjelder etter at refleksjonssak er avsluttet og asylsak starter) 1. I 011 ble to personer plassert i særskilte tiltak. Gjennom 011 bodde til enhver tid ca 0-0 kvinnelige asylsøkere på krisesentre (enkelte på Lauras hus) i regi av ROSA..5 Rettigheter, ansvar og rutiner.5.1 Tiltak i regi av KOM KOM skal i samarbeid med myndigheter og organisasjoner dokumentere utfordringene i arbeidet med å følge opp ofre for menneskehandel og straffeforfølge menneskehandlerne. Det er viktig at tiltakene som iverksettes bidrar til at det tverretatlige samarbeidet styrkes og effektiviseres, og at tilbudet til mulige ofre blir forutsigbart og individuelt tilrettelagt. For å oppnå dette må rammene og rutinene for det tverretatlige samarbeidet rundt identifisering, bistand og beskyttelse kartlegges, både på sentralt, regionalt og lokalt nivå. I dette ligger det også å utvikle nye rutiner der det er behov. Dersom etatenes og organisasjonenes rammer og regelverk er til hinder for nødvendig samarbeid skal KOM rapportere dette til Justisdepartementets koordinator og den interdepartementale arbeidsgruppa. I 011 har de fleste utfordringene latt seg løse enten ved ad hoc løsninger og fleksibilitet hos etater og organisasjoner, eller ved at de ansvarlige etater har utarbeidet eller justert egne rutiner. Andre utfordringer har synliggjort behov for større kartlegginger og/eller bistand fra ansvarlige direktorater og departementer. Også i 011 ble flere utfordringer og prinsipielle spørsmål drøftet i møtene i KOMs samarbeidsgrupper. KOM oversendte de viktigste til departementene, enten til orientering eller med anmodning om å imøtekomme ulike tiltak. Som nevnt innledningsvis har ikke KOM instruksjonsrett i forhold til myndigheter og organisasjoner. En viktig oppgave for KOM er derfor å synliggjøre utfordringene og behovene, og anmode og eventuelt komme med forslag til endringer. I 011 bidro KOM med en rekke høring s- uttalelser i forbindelse med endringer i lover og forskrifter, og i samarbeid med UDI og IOM var KOM med på å utvikle en grundig rutinebeskrivelse for retur med IOMs retur- og reintegreringsprogram for mulige ofre. 1 ROSA har status som driftsoperatør for alternative mottaksplasser. Uavhengig av oppholdsgrunnlag bistår ROSA kvinner utnyttet i menneskehandel. 1

14 .5. Tiltak i regi av KOMs samarbeidspartnere Flere etater og organisasjoner har rapportert om ulike tiltak for rutine- og regelverksutvikling i løpet av 011. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet - Bufdir Forberedte grunnlagsdokumenter for nytt institusjons tilbud, som vil komme som følge av ny bestemmelse, -9, i barnevernloven 1. Region øst, vest og sør innledet tverrfaglig samarbeid med viktige aktører. I Region øst deltar fagteam Sandvika i et tverretatlig og operativt arbeid sammen med Hvalstad transittmottak, Asker barneverntjeneste, barnevernvakta og politiet. Ulike fagteam i de forskjellige regionene har deltatt i nettverk med omliggende kommuner og arbeider med å etablere rutiner, avklare ansvarsområder, og heve beredskapen og fokuset i saker som omhandler barn som er ofre for menneskehandel. Helsedirektoratet Hdir Bisto i arbeidet med å implementere direktivet om kvalitet og sikkerhet for humane organer beregnet for transplantasjon. Hovedformålet er sikre tryggest mulig donasjon av organer for pasientene, men vil bidra til å bekjempe menneske handel som gjøres for å fjerne organer. (Direktivet stiller krav til sporbarhet av organer og godkjenning av alle virksomheter som er involvert i organdonasjons- og transplantasjonsprosessen.) Deltok/deltar i underkomiteer i Europarådet, blant annet Bioetikkomitèen (BH-BIO) og Organtransplantasjonskomitèen (CD-P-TO). Europarådet har nylig opprettet en ekspertkomité mot handel av humane organer, celler og vev (PC-TO), hvor Helsedirektoratet er representert, og aktivt støtter arbeidet. Denne ekspertkomiteen har som mandat å utarbeide et forslag til ny konvensjon mot handel av humane organer. Forslaget skal etter planen behandles i Europarådets ministerkomité 01. Utarbeidet veileder for helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente, IS-10 (010). Reflektantenes 15 helserettigheter ble i 011 innarbeidet i veilederen blant annet fordi reflektantene ofte søker asyl etter refleksjons perioden og skifter oppholdsstatus, og retten til helsehjelp knyttes ofte til oppholdsgrunnlaget. Røde Kors Utarbeidet instruks for de frivillige i prosjektene Sophia og Aurora. TOT Stavanger Stavanger kommune (ved TOT-koordinator, barne vern, flyktningseksjonen, kommunehelsetjenesten og krisesenteret), Rogaland politidistrikt/stavanger politistasjon, og Kirkens Bymisjon v/albertine 16 jobbet i 011 med et forslag om å inngå en samarbeidsavtale. Samarbeidsavtalen var tenkt å erstatte en lokal handlingsplan mot prostitusjon/menneskehandel. Arbeidet vil imidlertid ikke bli sluttført da politidistriktet synes å mene at en samarbeidsavtale ikke er hensiktsmessig. Stavanger kommune startet i 011 arbeidet med å utvikle rutiner for håndtering av saker hvor det er mistanke om eller slått fast at det dreier seg om menneskehandel. Rutinene knyttet til barn, under 18 år, skal omtales i kommunens kvalitetssikringssystem under nøkkelordene «overgrep» og «menneskehandel» i barnevernet. Rutinene knyttet til de over 18 år finnes under nøkkelordene «overgrep» og «menneskehandel» ved krisesenteret. TOT Trondheim Erfaringer gjennom saker og henvendelser i 011 viser at menneskehandelsakene kan være svært forskjellige både med henhold til utgangspunkt og innsatsbehov. Det har derfor vært fokus på 1 1 Barnevernlovens -9 er planlagt å tre i kraft 1. august Personer som får oppholdstillatelse, refleksjonsperiode, etter utlendingsforskriftens 8- omtales ofte som reflektanter. 16 Tiltak i Stavanger for kvinner med prostitusjonserfaring.

15 gode samarbeidsrelasjoner og å avklare ansvarsforhold mellom politi, barnevern, utlendingsmyndighetene, stedlig representant for IOM (International Organization for Migration) Norge, og andre relevante aktører. TOT koordinator i Trondheim ser et behov for avklaringer i samarbeidet med lokale NAV kontorer hva gjelder rutiner og bistand til ofre for menneskehandel. Utekontakten i Bergen, Bergen kommune Har i 011 jobbet med terskel og hensiktsmessige kriterier for hvilke situasjoner som bør/skal innrapporteres som mulig menneskehandel. Østfold politidistrikt Distriktet igangsatte i 011 et tverretatlig samarbeid for å håndtere saker som gjelder menneske handel. I samråd med representanter fra barnevern og sosialtjeneste/nav i bykommunene Fredrikstad, Moss, Halden, Sarpsborg og Rygge, fagteam fra Bufetat (Barne-, ungdom- og familieetaten), og krisesentrene ble det besluttet å opprette to grupper; en gruppe for etater med ansvar for voksne ofre for menneskehandel (NAV og krise sentrene) og en for mindreårige med representanter fra barneverntjenesten og Bufetat. Gruppen for mindreårige avklarte gjennom møter i 011 at det er den kommunen der barnet befinner seg når politiet får mistanke om menneske handel, som har ansvaret og følger opp saken. Dette selv om barnet senere for eksempel må transporteres til en politistasjon i annen kommune for avhør. Gruppen for voksne avklarte gjennom møter i 011 at NAV kontoret der personen oppholder seg når mistanken oppstår/identifiseres som offer (akuttfasen), skal kontaktes med tanke på personens behov for midlertidig husvære og/eller livsopphold. Utenom vanlig kontortid tas det direkte kontakt med krisesenteret tilhørende den Kripos samme kommunen for akuttplassering. Parallelt tas det kontakt med ROSA som har ansvar for videre plassering utover den akutte fasen. Videreutviklet i 011 programvaren (Adbase) som automatisk laster ned sexannonser fra Internett. Testperioden startet høsten 011. Adbase gjør det mulig å generere rapporter og utveksle informasjon med distriktene. Videre har Kripos et tipsmottak hvor internettbrukere kan tipse om blant annet menneskehandel. Kripos mottok i tips under kategorien menneskehandel. Ikke alle tipsene omhandlet menneskehandel, men kunne knyttes til annen kriminalitet. De kontrollerbare tipsene som gjaldt menneskehandel ble i hovedsak delt med aktuelt politidistrikt og/eller undersøkt nærmere. Utlendingsnemnda - UNE Fikk i 011 retningslinjer for identifisering og oppfølging av ofre for menneskehandel, IR Når UNE ved behandling av en sak for første gang mottar opplysninger som tilsier at det er rimelig grunn til å tro at klageren er et offer for menneskehandel, må dette utredes nærmere. Det må først vurderes om saken bør returneres UDI. Der saken ikke returneres UDI, skal UNE sørge for at klageren som offer for menneskehandel får nødvendig informasjon og bistand. Der det er aktuelt å gi slik bistand, skal saksbehandleren i samråd med UNEs ressursperson for slike saker avgjøre hvilken type informasjon som bør gis til klageren, om det er aktuelt å bistå klageren med å ta kontakt med andre instanser eller hjelpetiltak, og om UNE selv bør ta kontakt med andre etater med mer for å sikre at klageren får tilstrekkelig bistand og beskyttelse. 15

16 Utlendingsdirektoratet - UDI Etablerte i 011 retningslinjer som gjelder identifisering og oppfølging av mulige ofre for menneske handel og saksbehandlingsrutiner knyttet til informasjonsutveksling i slike saker, RS og RS Retningslinjene har som formål å legge til rette for at mulige ofre for menneskehandel kan bli identifisert og få nødvendig bistand og beskyttelse, både ved oppfølging av saksbehandlere i utlendingsforvaltningen og i mottak. Det er videre etablert retningslinjer for håndtering av spørsmål knyttet til menneskehandel i asylsaker, IM Som vedlegg til retningslinjene er det utarbeidet samtale- og intervjuveiledninger. Begynte i 011 arbeidet med å revidere rundskriv om oppholdstillatelse til utlendinger som antas å være utsatt for menneskehandel, RS Arbeidet er ikke ferdigstilt. Ga innspill til endring i utlendingsforskriften 8-, som trådte i kraft 1. februar 01 (G ). Forskriftsendringen gjelder familiegjenforening for barn av antatte ofre for menneskehandel, og innebærer at barn av antatte ofre for menneskehandel med begrenset oppholdstillatelse (refleksjonsperiode med videre) innvilges oppholdstillatelse på lik linje med forelderen dersom barnet allerede oppholder seg i Norge. I tilsynsmøtene med driftsoperatørene knytter konkrete spørsmål seg til rutiner for menneskehandelsarbeidet. I samarbeid med relevante aktører ble det utviklet rutiner for behandling av søknader om deltakelse i IOMs retur- og reintegreringsprosjekt for ofre for menneskehandel..6 Kompetanseheving og informasjonstiltak.6.1 Tiltak i regi av KOM I henhold til mandatet skal KOM videreføre arbeidet med å øke kunnskapen og kompetansen innen menneskehandelsfeltet. KOM skal bidra til kompetanseutvikling gjennom foredragsvirksomhet, seminarer og andre informasjons tiltak. I samarbeid med andre myndigheter og organisasjoner skal KOM utvikle verktøy og annet materiell som kan benyttes i arbeidet med å avdekke saker og identifisere og bistå ofre. En viktig målsetning er at kompetanse og informasjon spres og forankres i ordinære statlige virksomheter, og innen det kommunale og private hjelpe- og tiltaksapparatet. KOMs identifiseringsseminar og møtene i samarbeidsgruppene er viktige fora for å spre kunnskap og kompetanse. I tillegg ble KOM i 011 invitert av ulike myndigheter og organisasjoner/foreninger til å holde foredrag om arbeidet mot menneskehandel i Norge. Foredragene ble holdt i lokale, nasjonale og internasjonale fora, og omfatter blant annet foredrag for LOs landskonferanse, UNE, påtalemøtet for Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal statsadvokatembeter, Frontex og det danske Folketinget. KOM bidro også med innlegg i forbindelse med besøk fra utenlandske myndigheter og organisasjoner, og deltakelse i internasjonale fora hvor målsetningen var å utarbeide internasjonale verktøy for identifisering og oppfølging av ofre for menneskehandel. 16

17 Media er en viktig aktør for å spre kunnskap og informasjon om menneskehandel. Informasjon via media kan være et viktig virkemiddel for å bevisstgjøre norske forbrukere med mål om å forebygge etterspørsel etter varer og tjenester levert av ofre for menneskehandel. KOM har også i 011 hatt en rekke henvendelser fra media, hvorav flere har resultert i informasjon om menneskehandel og ofrenes situasjon. Det kan imidlertid også være utfordringer knyttet til å benytte media som informasjonskanal, særlig med tanke på å beskytte ofrenes identitet og integritet..6. Tiltak i regi av KOMs samarbeidspartnere I rapportering til KOM har noen etater og organisasjoner gjort rede for aktiviteter i 011 med sikte på kompetanseheving og informasjonstiltak. ROSA Holdt foredrag og deltatt på en rekke møter og konferanser både nasjonalt og internasjonalt. Arrangerte seminar for ansatte på krisesentrene. Seminaret i 011 var et samarbeidsprosjekt med IOM, hvor det ble invitert gjester fra hjelpeapparatet i Nigeria. Barne-, ungdom- og familiedirektoratet - Bufdir I 011 kartla Bufdir 1 av de 9 barna som har hatt tiltak gjennom Bufetat. Fagteamrådgivere ble bedt om å beskrive det de anså som god praksis for barna, og komme med råd for best praksis for barnegruppen. Kartleggingen vil danne grunnlag for en veileder til bruk i barneverninstitusjoner og omsorgssentre for enslige, mindreårige asylsøkere. Veilederen blir tilgjengelig høsten 01 i forbindelse med at barnevernloven -9 trer i kraft. Bufdir arrangerte våren 011 en to dagers samling i sitt eget kompetansenettverk for menneskehandel, hvor ca 70 personer fra kommunene, Bufetats regioner, ansatte i statlige og private institusjoner og andre direktorater deltok. Under seminaret var det innlegg fra fylkesnemndsledere om problemstillinger knyttet til mindreårige ofre for menneskehandel og mer opplæringsrettede foredrag fra barnevernets samarbeidspartnere. Sistnevnte inneholdt foredrag om utlendingsloven, UDIs retningslinjer knyttet til menneskehandel, Oslo-politiets arbeid rettet mot unge vinningskriminelle, eksempler på menneskehandelsaker fra Hordaland politidistrikt, traumebasert omsorg og om tilrettelegging av selvstendige liv i Norge for ofre for menneskehandel/mindreårige asylsøkere. Frelsesarmeen Prosjektleder for Frelsesarmeens fengselsprosjekt Trafficking Fengsel hadde i 011 fokus på kunnskap, informasjon og bevisstgjøring om menneskehandel innad i organisasjonen. Det ble arrangert samlinger hvor menneskehandel var tema, og høsten 011 ble det opprettet en arbeidsgruppe som skal jobbe videre med tematikken og styrke samarbeidet mellom de ulike aktørene i Frelsesarmeen i Norge. Fra august 011 ble prosjektet en permanent del av Frelsesarmeens fengselsarbeid. 17

18 Hvalstad transittmottak for enslige mindreårige asylsøkere 17 - Hvalstad To ganger i året arrangerer Menneskehandelsteamet ved Hvalstad fagdager om menneskehandel for de ansatte på mottaket. Disse ble gjennomført i 011, hvor tematikken ble presentert og diskusjon om hvordan mottaket som helhet kan jobbe for å identifisere mulige ofre for menneskehandel og forebygge utnyttelse av beboere. Sommeren 011 besøkte tre personer fra Dale EM (enslig mindreårig) mottak Hvalstad. Dale EM mottak hospiterte i to dager i forbindelse med at de ønsket å utarbeide rutiner for hvordan de kan jobbe mot menneskehandel på mottaket. Menneskehandelsteamet har vært representert på flere nasjonale og internasjonale samlinger, konferanser og seminarer på menneskehandelsfeltet. Teamet trekker frem KOMs identifiseringsseminar, EUs symposium on prevention of human trafficking (arrangert i Brussel) og ENAROs 18 konferanse, som spesielt nyttige. Høsten 011 holdt Hvalstad foredrag med informasjon om menneskehandel og samarbeid mellom mottak og verger på to vergesamlinger i regi av Norsk Folkehjelp. Hvalstad erfarer at samarbeidet med Norsk Folkehjelp har vært positivt for arbeidet med å identifisere og forebygge menneskehandel blant enslige mindreårige i Norge. I samarbeid med The Body Shop og filmskaper Tone Andersen ferdigstilte Menneskehandelsteamet en informasjonsfilm om menneskehandel. Filmen retter seg spesielt mot barn/unge og målet er å forbygge utnyttelse og gi informasjon. Den kan også fungere som en opplæringsfilm til alle som på ulike måter jobber med målgruppen. I samarbeid med lokale aktører rundt Hvalstad/ Asker arrangerte Hvalstad åpen dag våren 011. Her hadde Menneskehandelsteamet stand. Ifølge Hvalstad var dette vellykket og planen er å ha informasjon om menneskehandel som fast innslag på slike arrangement. Røde Kors Gjennom de nasjonale Røde Kors-foreningene i Kroatia og Serbia jobber Norges Røde Kors med forebyggende arbeid og opplysningskampanjer rettet mot barn, ungdom og unge voksne, og peer education 19 i skoler og utsatte lokalsamfunn. Samarbeidspartnere er IOM, skoleverket og sosialetaten. I samarbeid med helsevesenet, sosialetaten og politiet jobbes det med reintegrering, mobile klinikker, «safe houses» og assistansepakker til de som trenger det. Gjennom Nepal Røde Kors drives opplysningskampanjer i lokalmiljøene om menneskehandel og risiko ved å tro på «gode» tilbud om utdannelse eller jobb i utlandet. Som et ledd i fattigdomsbekjempelsen gjennomføres det i de samme lokalmiljøene prosjekter for inntektsskapende virksomhet. Oslo Røde Kors deltok i 011 på møte i det Europeiske Røde Kors sitt nettverk for arbeidet mot menneskehandel. Tema for møtet var mindre årige utsatt for menneskehandel. Arrangerte kurs og temakvelder for frivillige i prosjektene Sophia og Aurora. Ansatte og frivillige fra Oslo og Bergen Røde Kors deltok på KOMs identifiseringsseminar. Røde Kors holdt i 011 foredrag for ansatte i Sefi (Senter for innvandrere og flyktninger), NAV Gamle Oslo, for det nigerianske kvinnenettverket i Bergen og for Studentersamfunnet i Bergen Enslige mindreårige asylsøkere forkortes og omtales ofte som EMA. 18 ENARO (European Network of Asylm Reception Organisations) er nettverk for europeiske asylmottak, hvor målet er å utveksle erfaringer og best practice i arbeidet på mottakene. 19 Peer education er en metode for å spre informasjon om ulike temaer blant jevnaldrede, eller blant mennesker i like livssituasjoner. Eksempelvis at ungdom sprer informasjon til ungdom, kvinner til kvinner osv.

19 TOT Stavanger Kirkens Bymisjon, Bymisjonssenteret, arrangerte et seminar våren 011 om romanifolket og hva myndigheter og organisasjoner må være observante på i «bybildet» i Stavanger. Kirkens Bymisjon/Albertine besøkte etter oppfordring fra Barne-, likestillings- og inkluderings departementet videregående skoler i 011. Hovedbudskapet har vært at kjøp av seksuelle tjenester kan forsterke menneskehandel og utnyttelse av mennesker, og indirekte legge til rette for organisert kriminalitet. Kirkens Bymisjon, Rogaland politidistrikt og IOM holdt våren 011 foredrag da S oroptimistene arrangerte et åpent kvelds - seminar om menneskehandel. TOT Trondheim I 011 deltok TOT koordinator i ulike fora hvor menneskehandel var tema. TOT koordinator har blant annet holdt innlegg ved NTNU og Høgskolen i Sør-Trøndelag, og har deltatt i flere personalmøter ved ulike institusjoner og tverretatlige samarbeidsmøter i andre kommuner rundt Trondheim. Det ble gjennomført to seminarer i 011. Det ene seminaret hadde fokus på utnyttelse av barn til tvangsarbeid/tvangstjenester, hvor TOT Bergen og Hordaland politidistrikt/exit 0 holdt innlegg. Representanter fra politiet, kommunen, UDI, Bufetat, universitet, høgskole og frivillige organisasjoner deltok. Det andre seminaret hadde fokus på rekruttering og opplæring av verger og IOMs retur- og reintegreringsprogram for mulige ofre for menneskehandel som tema. Trondheim kommune og Sør-Trøndelag politidistrikt/sentrum politistasjon opprettet i 011 en kompetansegruppe mot menneskehandel og beslektede områder som tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og vold i nære relasjoner. Gruppa skal ha møter fire ganger i året og ha fokus på problem stillinger knyttet til sikkerhet, trygge bosteder, oppfølgingsbehov med videre. TOT Bergen I forbindelse med politiets etterforskning av saker hvor mindreårige har blitt utnyttet til kriminalitet har TOT Bergen invitert til to rådslag for å avklare problemstillinger. (I rådslag drøftes saker prinsipielt.) I begge disse var oppnevning av verge og fylkesnemndas håndtering av menneskehandel saker tema, og overformynder i Bergen og leder for fylkesnemnda møtte. Kirkens Bymisjon, Prosjekt FRI I 011 deltok prosjektet blant annet på ROSAs årlige samling for ansatte på krisesentrene, KOMs identifiseringsseminar og norsk nettverksmøte for prostitusjonstiltakene. Prosjekt FRI holdt selv foredrag på UDI Vest sitt regionale mottaksledermøte hvor temaet var å være en hjelper opp mot mulige ofre for menneskehandel. Arbeidet på mottakssentrene og identifiseringsrutiner rundt ofre for menneskehandel ble særlig vektlagt. Studietur til Oslo sammen med Albertine, hvor ROSA, Pro Sentret og Nadheim ble besøkt og erfaringer utvekslet. Prosjekt FRI har hatt studenter fra Høyskolen i Harstad og ressurssenter om vold og traumatisk stress sin videreutdanning om vold på studietur, hvor det ble informert og diskutert om arbeidet med å bistå ofre for menneskehandel. Leder for prosjektet utviklet i 011 informasjonsmateriell om prosjekt FRI. Det ble utarbeidet en brosjyre som er ment for samarbeidspartnere og andre instanser/hjelpeapparat, og to 0 Spesialgruppe i Hordaland politidistrikt som jobber mot menneskehandel, og brudd på forbudet om kjøp av seksuelle tjenester og hallikvirksomhet. 19

20 informasjonsfoldere som blant annet Utekontakten i Bergen og Nykirken Kvinnekafê kan dele ut når de jobber oppsøkende i prostitusjons miljøene. Den ene folderen er om bistand i forhold til helseundersøkelse og den andre om bistand i forhold til menneskehandel og utnyttelse i prostitusjon. Uteseksjonen i Oslo, Oslo kommune Ansatte i Uteseksjonen holdt i 011 flere foredrag om erfaringer knyttet til oppsøkende arbeid rettet mot barn og unge som er mulige ofre for menneske handel, blant annet på KOMs stormøte, region- og mottaksavdelingen i UDI, og Fagforum for etniske minoriteter og rus ( Kompetansesenter rus Oslo). Ansatte deltok selv på KOMs identifiseringsseminar høsten 011. Lederen for Uteseksjonen deltok på seminar i regi av nettverket av baltiske stater. Uteseksjonen har arbeidet målrettet med å rekruttere medarbeidere, som i tillegg til formalog realkompetanse, har relevant språklig og kulturell kompetanse. Oslo politidistrikt / STOP 1 prosjektet Ansatte ved STOP holdt i 011 en rekke foredrag internt i politietaten og for eksterne aktører. Østfold politidistrikt I anledning opprettelsen av de tverretatlige samarbeidsgruppene for barn og voksne ble det avholdt et heldags møte hvor fokus var identifisering av mulig ofre for menneskehandel, politiets arbeid i slike straffesaker, og viktigheten av et tverretatlig samarbeid i sakene. Kripos SO(seksuelle overgrep)-gruppen ved Taktisk etterforskningsavdeling fikk i 011 opplæring i menneskehandelsfeltet blant annet gjennom pågående saker, etterretningsinformasjon, interne arbeidsmøter og gjennomgang av KO:DE. Kripos opprettet en egen side med nyttig informasjon om temaet menneskehandel i politiets fagportal KO:DE. Målet er å synliggjøre denne type kriminalitet og dele kunnskapen om feltet med alle ansatte innen norsk politi. I KO:DE ligger blant annet informasjon om fenomenet menneskehandel og etterforskning av sakstypen, særskilte hensyn ved avhør av ofre for menneskehandel, bevisopptak, sjekklister, faglitteratur og publikasjoner, samt regelverk og nyttige lenker. I forbindelse med opprettelsen har Kripos presentert KO:DE og siden om menneske handel i ulike sammenhenger. Utlendingsdirektoratet UDI Gjennom 011 har UDI gjennomført og deltatt på flere kompetansehevende tiltak, både internt i organisasjonen og eksternt. Internt ble det avholdt et heldagsseminar om menneskehandel for ca 70 ansatte i ulike avdelinger. Seminaret var en oppfølging for å implementere UDIs retningslinjer på feltet. Representantene i UDIs menneskehandelsgruppe har gitt løpende opplæring av saksbehandlere i aktuelle vedtaksenheter og ansatte på regionkontorene med ansvar innen feltet. Ansatte i UDI har deltatt på flere eksterne seminarer/konferanser, blant annet KOMs identifiserings seminar. UDI ved Avdeling for faglig strategi og koordinering (FSK) holdt foredrag på seminaret, hvor temaet var UDIs ansvar for identifisering og oppfølging av mulige ofre for menneskehandel. UDI har også holdt foredrag for ansatte i UNE, RVTS Øst og på seminar i regi av Bufdir. 0 1 Spesialgruppe i Oslo politidistrikt som jobber mot menneskehandel, og brudd på forbudet om kjøp av seksuelle tjenester og hallikvirksomhet. Regionalt ressurssenter for forebygging av traumelidelser og selvmord.

Menneskehandel i Norge

Menneskehandel i Norge Menneskehandel i Norge Tove IR. Eriksen Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel Disposisjon: Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel (KOM) Hva er menneskehandel? (Juridisk rammeverk)

Detaljer

Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel. August 2011

Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel. August 2011 Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel 010 August 011 1 Innhold 1. Innledning...4 1.1 Års 010...5 1. KOM prosjektets organisering...5. KOM prosjektets måloppnåelse...6.1 Prosjektets

Detaljer

Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel

Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel For informasjon, ring: 6 1 00 KOM.pod@politiet.no ISBN 978-8-856-017-7, POD publikasjon 011/06 Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel 010 August 011 0 Design: Allkopi Trykk: Allkopi

Detaljer

SaLTo-rutiner. oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet

SaLTo-rutiner. oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet Oslo kommune SaLTo-rutiner oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet SaLTo kontaktforum for forebygging av voldelig

Detaljer

Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel. Juli 2013

Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel. Juli 2013 Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel 1 Juli 13 1 Innhold 1. Innledning... 5 1.1 KOMs mandat og arbeidsoppgaver... 5 1. KOMs organisering... 6 1.3 Tilstandsrapport 1...7. KOMs aktiviteter

Detaljer

Rapport. fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel. Juli 2015

Rapport. fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel. Juli 2015 Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel 2014 Juli 2015 2 Innhold 1. Innledning...6 1.1 KOMs mandat og arbeidsoppgaver...6 1.2 KOMs organisering...7 1.3 KOMs tilstandsrapport 2014...8

Detaljer

Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel

Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel 1 2 Hva er menneskehandel? Hvert år blir hundretusener av mennesker ofre for menneskehandel. I løpet av de siste årene har flere

Detaljer

Rapport. fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel. Juli 2014

Rapport. fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel. Juli 2014 Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel 2013 Juli 2014 1 2 Innhold Oppsummering...5 1. Innledning...6 1.1 KOMs mandat og arbeidsoppgaver...6 1.2 KOMs organisering...8 1.3 KOMs tilstandsrapport

Detaljer

Rapport. fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel. Juli 2014

Rapport. fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel. Juli 2014 Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel 2013 Juli 2014 1 2 Innhold Oppsummering...5 1. Innledning...6 1.1 KOMs mandat og arbeidsoppgaver...6 1.2 KOMs organisering...8 1.3 KOMs tilstandsrapport

Detaljer

Nr. Vår ref Dato Q-06/2010 201003824 TJK/EFC 16.12.2010

Nr. Vår ref Dato Q-06/2010 201003824 TJK/EFC 16.12.2010 Rundskriv Landets kommuner og bydeler ved barneverntjenesten Landets asylmottak ordinære og de for enslige mindreårige Landets omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere Landets fylkesmenn Nr. Vår

Detaljer

ARBEIDET MOT KJØNNSLEMLESTELSE I NORGE

ARBEIDET MOT KJØNNSLEMLESTELSE I NORGE ARBEIDET MOT KJØNNSLEMLESTELSE I NORGE Februar 2015 Foredragsholder: Janne Waagbø Seniorrådgiver Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet KOMPETANSETEAMET

Detaljer

Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode

Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode 2 Du kan be din advokat eller andre som du har tillit til, om å forklare deg innholdet i dette skrivet. Hva er refleksjonsperiode? Du har fått innvilget

Detaljer

Bosetting av enslige, mindreårige flyktninger

Bosetting av enslige, mindreårige flyktninger Bosetting av enslige, mindreårige flyktninger Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet DIREKTORATETS ULIKE ROLLER Fagrollen Faglig rådgiver for departementet (premissleverandør) Kompetanseorgan

Detaljer

Kommunenes og fylkeskommunenes ansvar for barn og unge som oppholder seg i kommunen som asylsøker

Kommunenes og fylkeskommunenes ansvar for barn og unge som oppholder seg i kommunen som asylsøker Alle landets kommuner og fylkeskommuner Deres ref: Vår ref: 15/56824 Arkivkode: Dato: 30. oktober 2015 Kommunenes og fylkeskommunenes ansvar for barn og unge som oppholder seg i kommunen som asylsøker

Detaljer

Identifisering og oppfølgning av ofre for menneskehandel

Identifisering og oppfølgning av ofre for menneskehandel Faglig veileder En faglig veileder redegjør for relevante rettskilder knyttet til et avgrenset rettslig tema der hovedfokus er hvordan disse rettskildene blir anvendt i UNEs praksis. En faglig veileder

Detaljer

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/01154-1 Anders Cameron 17. september 2015

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/01154-1 Anders Cameron 17. september 2015 BARNEOMBUDET Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) Postboks 8036 Dep 0030 OSLO E-post: postmottak@bld.dep.no Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/01154-1 Anders Cameron 17. september

Detaljer

Informasjon til utenlandske borgere med få rettigheter i Oslo. Oppdatert mai 2015 UTESEKSJONEN NORSK

Informasjon til utenlandske borgere med få rettigheter i Oslo. Oppdatert mai 2015 UTESEKSJONEN NORSK UTESEKSJONEN NORSK Informasjon til utenlandske borgere med få rettigheter i Oslo Oppdatert mai 2015 VELFERDSETATEN / INFORMASJON TIL UTENLANDSKE BORGERE I OSLO 1 Asyl og oppholdstillatelse Dette er en

Detaljer

IMDis statistikk for arbeid mot tvangsekteskap 2012

IMDis statistikk for arbeid mot tvangsekteskap 2012 IMDis statistikk for arbeid mot tvangsekteskap 2012 Forebyggingsenhetens talloversikt for minoritetsrådgivere, integreringsrådgivere, Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og regionale koordinatorer. NB:

Detaljer

OM BARNEVERNVAKTEN. Barnevernvakten Asker og Bærum

OM BARNEVERNVAKTEN. Barnevernvakten Asker og Bærum Barnevernvakten Asker og Bærum OM BARNEVERNVAKTEN Barnevernvakten ble opprettet som prosjekt i Asker og Bærum i 1991. Fra 1994 er Barnevernvakten en interkommunal tjeneste som dekker kommunene Asker og

Detaljer

Helhetlig bo- og støttetilbud for unge over 18 år som har vært utsatt for tvangsekteskap eller trusler om tvangsgifte

Helhetlig bo- og støttetilbud for unge over 18 år som har vært utsatt for tvangsekteskap eller trusler om tvangsgifte Helhetlig bo- og støttetilbud for unge over 18 år som har vært utsatt for tvangsekteskap eller trusler om tvangsgifte Årsrapport 2009 og erfaringer 2010 ved prosjektleder Anne Bøhm 13.04.2010 Bo- og støttetilbud

Detaljer

Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen. Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012

Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen. Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012 Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012 En stadig bredere, sentral satsing mot vold i nære relasjoner Regjeringens handlingsplaner:

Detaljer

PSYKOSOSIAL OPPFØLGING AV FLYKTNINGER OG ASYLSØKERE 17.02.16

PSYKOSOSIAL OPPFØLGING AV FLYKTNINGER OG ASYLSØKERE 17.02.16 PSYKOSOSIAL OPPFØLGING AV FLYKTNINGER OG ASYLSØKERE 17.02.16 HELSEUTFORDRINGER I ET KOMMUNEPERSPEKTIV ERFARINGER OG UTFORDRINGER MED OPPBYGGING AV TILBUD TIL FLYKTNINGER OG ASYLANTER I STEINKJER Steinkjer

Detaljer

Informasjon til asylsøkere i Norge

Informasjon til asylsøkere i Norge Informasjon til asylsøkere i Norge Denne brosjyren er laget av Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS). NOAS er en ikke-statlig menneskerettighetsorganisasjon som gir informasjon og juridisk bistand til

Detaljer

Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever med fokus på barn i asylmottak og omsorgssentre. Bosettingsprosessen. 02.September 2013.

Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever med fokus på barn i asylmottak og omsorgssentre. Bosettingsprosessen. 02.September 2013. Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever med fokus på barn i asylmottak og omsorgssentre Bosettingsprosessen 02.September 2013 Ashna sablagi 1 IMDi Midt-Norge 2 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Detaljer

Rapport fra koordineringsenheten for ofre for menneskehandel. april 2010

Rapport fra koordineringsenheten for ofre for menneskehandel. april 2010 Rapport fra koordineringsenheten for ofre for menneskehandel 009 april 00 . Innhold. Innledning...4. Om rapporten...4. KOM prosjektets organisering...4. KOM prosjektets måloppnåelse...5. Prosjektets mål...6.

Detaljer

SaLTo-modellen Tverrfaglig rus og kriminalitetsforebyggende arbeid

SaLTo-modellen Tverrfaglig rus og kriminalitetsforebyggende arbeid SaLTo-modellen Tverrfaglig rus og kriminalitetsforebyggende arbeid Oslo, 2012 Av Trine Hjelde, SaLTo-koordinator, Oslo sentrum Visjon og Målgruppe Visjon: Oslo skal være en trygg by med trygge skoler

Detaljer

Representantforslag 116 S

Representantforslag 116 S Representantforslag 116 S (2014 2015) fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Ola Elvestuen og Abid Q. Raja Dokument 8:116 S (2014 2015) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner Vold i nære relasjoner Line Nersnæs 29. oktober 2013 Innhold Satsing sentralt Hvor omfattende er volden? Meld. St. 15 (2012-2013) Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner «Det handler om å

Detaljer

Psykososial beredskap i kommunene

Psykososial beredskap i kommunene 1 Psykososial beredskap i kommunene Konferansen Beredskap i etterpåklokskapens tid 13.-14. mai 2013 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Knut Hermstad Dr.art, fagkoordinator RVTS Midt 2 Hva har vi lært? Psykososial

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Rapport Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering3. tertial 2016 1. oktober 2015-24. januar 2016 Besøk: Vogtsgate 17, Moss

Detaljer

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak og omsorgssenter 1. Innledning

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak og omsorgssenter 1. Innledning 29.3.2016 Tilskudd iil vertskommuner for asylmottak Øomsorgssenter - UDIREGELVERK UDI rundskriv ~~ Snarvei til vedlegg Dokument-ID : RS 2011-025 Saksnummer : 15/08669-4 Sist endret : 23.02.2016 Dokumentdato

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Til ledere og koordinatorer i kommuner Dette skrivet er laget for ledere og koordinatorer som har ansvaret for å organisere arbeidet med barn som pårørende i kommuner.

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats. v/ Tove Kristin Steen

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats. v/ Tove Kristin Steen Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats v/ Tove Kristin Steen Kompetansesenter rus Midt-Norge Et av syv regionale kompetansesenter Oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

Høringsuttalelse i forbindelse med forslag om midlertidig arbeidstillatelse til ofre for menneskehandel

Høringsuttalelse i forbindelse med forslag om midlertidig arbeidstillatelse til ofre for menneskehandel Krisesentersekretariatet Storgata 11 0155 Oslo Arbeids- og inkluderingsdepartementet Oslo 01.09.2006 Innvandringsavdelingen Postboks 8019, Dep. 0030 OSLO Høringsuttalelse i forbindelse med forslag om midlertidig

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x 1. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 1. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefon er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012

Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012 Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012 Virksomhetsplanen er forankret i vedtekter for SMSO Rogaland 2: 2 Formål Senterets formål er å gi hjelp til selvhjelp til menn og kvinner som har vært incestutsatt/utsatt

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ØSTFOLD

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ØSTFOLD PROSJEKTBESKRIVELSE BOSETTING AV FLYKTNINGER I ØSTFOLD - Fylkesmannens bidrag i kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har

Detaljer

Nye og sammensatte utfordringer

Nye og sammensatte utfordringer Nye og sammensatte utfordringer Utfordringer knyttet til kriminalitetsforebygging, voldelig ekstremisme og terror har de senere år blitt langt mer komplekse. Dette skyldes utviklingstendenser og begivenheter

Detaljer

HVA GJØRES I VESTFOLD?

HVA GJØRES I VESTFOLD? Handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet (2013-2016) Dagskonferanse om psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere Vestfold, 14. april 2016

Detaljer

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11. Ungdom i svevet Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.2015 Fylkesmannen skal i saker som omfatter barn, oppvekst og læring, stimulere

Detaljer

Landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid

Landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid Oslo, 08.11.10 BARN OG UNGE UTEN TILKNYTNING TIL NORGE, SOM OPPHOLDER SEG I OSLO SENTRUM (LOSU) 1 er interesseorganisasjonen til de kommunale oppsøkende ungdomstjenestene i Norge. Disse benevnes ofte som

Detaljer

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 85 Rusfag nr. 1 2013 Av: Rita Valkvæ og Rita Rødseth, KoRus Midt-Norge Kjenner de videregående skolene til veilederen

Detaljer

Innspill fra Politidirektoratet - Høring NOU 2011:10 I velferdsstatens venterom - om mottakstilbudet for asylsøkere

Innspill fra Politidirektoratet - Høring NOU 2011:10 I velferdsstatens venterom - om mottakstilbudet for asylsøkere Det kongelige justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2011/01863-5 008 13.01.2012 Innspill fra Politidirektoratet - Høring NOU 2011:10 I velferdsstatens

Detaljer

Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011

Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011 Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011 Gjøvik kommune, Haugtun omsorgssenter, Utviklingssenteret for sykehjem i Oppland: - Etikk komité: Opprettelse av etisk komité

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6. Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

ASYLMOTTAK. Nina Gran, spesialrådgiver KS

ASYLMOTTAK. Nina Gran, spesialrådgiver KS ASYLMOTTAK Nina Gran, spesialrådgiver KS STORE ANKOMSTER TIL NORGE Fra 5-600 asylsøkere pr mndtil over 2000 pr uke Store utfordringer for mottaksdrift og bosetting Inn i Norge via Østfold og Finnmark Råde

Detaljer

Tverretatlig akuttjenester for barn og unge

Tverretatlig akuttjenester for barn og unge Tverretatlig akuttjenester for barn og unge Bakgrunn En ide fra samarbeidsmøter mellom ledere på barnevernvakta, St.Hansgården og den gang ungdomsklinikken, i dag kalt akutt ambulant enhet Et faktum at

Detaljer

Barn uten fast opphold i landet i Oslo sentrum

Barn uten fast opphold i landet i Oslo sentrum Barn uten fast opphold i landet i Oslo sentrum Menneskehandel Sentrum Tiltaksgruppen myndighetsutøvende klientarbeid rundt utenlandske barn knyttet til kriminalitet i sentrum. Deltakere: Bydelene Gamle

Detaljer

Om ankomstsituasjonen og UDIs beredskap

Om ankomstsituasjonen og UDIs beredskap Om ankomstsituasjonen og UDIs beredskap Møte hos Fylkesmannen i Aust-Agder 07.10.15 Regiondirektør Tormod Stavenes UDI i beredskap Årsak: Ekstraordinær tilstrømning av asylsøkere Region og mottaksavdelingen

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år

Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år Barn som kommer alene til Norge Regional prosjektleder Gaute Ingeson Fossbakk Bufetat Region sør/ Regionkontoret 1 Bufetat Fem regioner underlagt

Detaljer

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60)

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Rundskriv Q-10/2013 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Til bykommunene

Detaljer

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 TIL BARN OG UNGES BESTE Tema: God oppvekst god folkehelse Røros Hotell Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet

Detaljer

Ofrenes rettigheter. Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel

Ofrenes rettigheter. Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel Ofrenes rettigheter Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel Menneskehandel er et brudd på menneske-rettighetene og en inngripen i livet til utallige mennesker i og utenfor Europa. Stadig flere

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Følgende saker skal behandles:

Følgende saker skal behandles: Det innkalles til Representantskapsmøte for Krise- og incestsenteret i Follo IKS Fredag 18.september 2015. tidspunkt og sted er ikke avklart. Følgende saker skal behandles: Sak 04/15 Sak 05/15 Økonomiplan

Detaljer

Høringssuttalelse til forslag om endringer i utlendingsloven (Innstramminger II)

Høringssuttalelse til forslag om endringer i utlendingsloven (Innstramminger II) Justis og beredskapsdepatementet Vår dato: Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: 09022016 Høringssuttalelse til forslag om endringer i utlendingsloven (Innstramminger II) NHO Service organiserer

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV1 NONGCA UN:VERSI1F H TABUOHCCE VIFSSU "IMÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF Om Enighet mellom kommunen

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland

Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland Anskaffelsen skal oppfylle Bergen kommunes forpliktelse jfr krisesenterlovens 1 og 2 å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT FRA PROSJEKT FELLES FORSTÅELSE OM ØNSKET PRAKSIS PÅ VEG TIL EGEN BOLIG

EVALUERINGSRAPPORT FRA PROSJEKT FELLES FORSTÅELSE OM ØNSKET PRAKSIS PÅ VEG TIL EGEN BOLIG EVALUERINGSRAPPORT FRA PROSJEKT FELLES FORSTÅELSE OM ØNSKET PRAKSIS PÅ VEG TIL EGEN BOLIG 1 Innledning Sandefjord kommune har mottatt statlige prosjektmidler til styrking og utvikling av tjenester tilknyttet

Detaljer

Enslig mindreårige - Tillatelser og mulighet for familiegjenforening 14.06.12 Jonas Lea, BFE/ UDI

Enslig mindreårige - Tillatelser og mulighet for familiegjenforening 14.06.12 Jonas Lea, BFE/ UDI Enslig mindreårige - Tillatelser og mulighet for familiegjenforening 14.06.12 Jonas Lea, BFE/ UDI Innhold BFE og LEAN-metodikk, bakgrunn Etter intervju Utfall: tillatelser og avslag Reisedokument Familiegjenforening

Detaljer

Samarbeidsregjeringens flyktning- og innvandringspolitikk. 1. august 2004

Samarbeidsregjeringens flyktning- og innvandringspolitikk. 1. august 2004 Samarbeidsregjeringens flyktning- og innvandringspolitikk 1. august 2004 Innvandringspolitikk 02.08.04 13:22 Side 2 I Norge er innvandringen regulert og kontrollert. Innvandringens omfang og karakter må

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Arbeids- og inkluderingsdepartementet Vår ref. #132572/1 eres ref. ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET Postboks 8019 Dep 0030 Oslo

Arbeids- og inkluderingsdepartementet Vår ref. #132572/1 eres ref. ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET Postboks 8019 Dep 0030 Oslo (1?) Redd Barna Arbeids- og inkluderingsdepartementet Vår ref. #132572/1 eres ref. ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET Postboks 8019 Dep 0030 Oslo MOTTATT 13 MAI 2009 ato 24.04.2009 Høringsuttalelse

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

Fire tiltak mot tvangsekteskap

Fire tiltak mot tvangsekteskap Fire tiltak mot tvangsekteskap Minoritetsrådgivere Integreringsrådgivere Kompetanseteam mot tvangsekteskap Støtte til holdningsskapende arbeid Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Arbeidet mot tvangsekteskap

Detaljer

Rutinebeskrivelse. Behandling og avgjørelse av saker om beskyttelse der klageren oppholder seg på ukjent sted eller i utlandet

Rutinebeskrivelse. Behandling og avgjørelse av saker om beskyttelse der klageren oppholder seg på ukjent sted eller i utlandet Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

Barnehuset Oslo. Erfaringer fra arbeidet med barn utsatt for vold og seksuelle overgrep. Hønefoss 16.03.11. Marit Bergh seniorrådgiver

Barnehuset Oslo. Erfaringer fra arbeidet med barn utsatt for vold og seksuelle overgrep. Hønefoss 16.03.11. Marit Bergh seniorrådgiver Barnehuset Oslo Erfaringer fra arbeidet med barn utsatt for vold og seksuelle overgrep Hønefoss 16.03.11 Marit Bergh seniorrådgiver Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2008 2011 Vendepunkt Tiltak

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats v/ Tove Kristin Steen Kompetansesenter rus Midt-Norge Et av syv regionale kompetansesenter Oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

NATIONAL POLICE IMMIGRATION SERVICE. PU og UTSYS. 8. September 2015

NATIONAL POLICE IMMIGRATION SERVICE. PU og UTSYS. 8. September 2015 PU og UTSYS 8. September 2015 Politiets utlendingsenhet (PU) Etablert 1. januar 2004 for å styrke, effektivisere og samordne politiets innsats på utlendingsfeltet Pr september 2015: 623 faste ansatte +

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. HANDLINGSPLAN MOT KJØNNSLEMLESTELSE Arkivsaksnr.: 08/10644. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. HANDLINGSPLAN MOT KJØNNSLEMLESTELSE Arkivsaksnr.: 08/10644. Forslag til innstilling: Saksframlegg HANDLINGSPLAN MOT KJØNNSLEMLESTELSE Arkivsaksnr.: 08/10644 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar Plan mot kjønnslemlestelse. Saksfremlegg - arkivsak 08/10644 1 Innledning I 1995 fikk Norge

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge. Under 15 år

Barn som kommer alene til Norge. Under 15 år Barn som kommer alene til Norge Under 15 år Det viktigste arbeidet nå: Sikre omsorg for barn som kommer alene til Norge Tilstrekkelig kapasitet i kvalitetssikrede omsorgssentre Statlige og private omsorgssentre

Detaljer

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Gjennom rammeavtalen reguleres samhandling og områder for samarbeid som skal understøtte formålet med avtalen.

Gjennom rammeavtalen reguleres samhandling og områder for samarbeid som skal understøtte formålet med avtalen. Samarbeidsavtale mellom Klinikk psykisk helsevern for barn og unge (PBU) og BUP Voss i Helse Bergen HF, Betanien BUP og Barne-, ungdoms- og familieetaten Region Vest, Område Bergen 1. BAKGRUNN OG FORMÅL

Detaljer

Utlendingsdirektoratetes merknader - endringer i utlendingsloven - 24-årsgrense for familieetablering

Utlendingsdirektoratetes merknader - endringer i utlendingsloven - 24-årsgrense for familieetablering Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 14/1470-10/IKH 29.09.2014 Utlendingsdirektoratetes merknader - endringer i utlendingsloven - 24-årsgrense for familieetablering

Detaljer

Overvåkningsmekanisme. Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel

Overvåkningsmekanisme. Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel Overvåkningsmekanisme Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel Hva er konvensjonens formål? Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel, som trådte i kraft 1. februar 2008, har som

Detaljer

Enslige mindreårige 2009

Enslige mindreårige 2009 1 Enslige mindreårige 2009 Informasjonsmøte 14.09.09 Rådgiver Marit Lund Larsen, IMDi Øst 2 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Ca 210 ansatte Landsdekkende: Narvik, Trondheim, Bergen, Kristiansand,

Detaljer

Barnahus i praktik Åbo Nordiska Barnavårdskongressen 27.08.15

Barnahus i praktik Åbo Nordiska Barnavårdskongressen 27.08.15 Barnahus i praktik Åbo Nordiska Barnavårdskongressen 27.08.15 Samarbeid og praksis ved barneavhør og avhør av utviklingshemmede i Norge Kristin Konglevoll Fjell og Anne Lise Farstad Leder Statens Barnehus

Detaljer

Helsenettverk Lister søkte om midler til 3 årsverk i Lister og fikk kr 1 500 000 i tilskudd.

Helsenettverk Lister søkte om midler til 3 årsverk i Lister og fikk kr 1 500 000 i tilskudd. Helsenettverk Lister Møtedato: 15.4.2010 Saksfremlegg Saksnr: 2/10 Stillinger innen rusomsorg i Lister Om tiltaket: 26. januar 2010 deltok ledere for rusomsorg i kommunene i Lister sammen med en representant

Detaljer

Brukere KVINNER. gå i retning av mer alvorlige saker når det gjelder trusselbildet til kvinnene.

Brukere KVINNER. gå i retning av mer alvorlige saker når det gjelder trusselbildet til kvinnene. Krisesenteret i Stavanger Årsmelding 2013 Årsmelding 2013 De siste årene har Krisesenteret i Stavanger opplevd en betydelig økning i pågangen. Den største økningen kom i 2012, og da antallet beboere har

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge. Fylkesberedskapsråd Østfold 24.11.2016 Regiondirektør Ingrid Pelin Berg, Bufetat region øst

Barn som kommer alene til Norge. Fylkesberedskapsråd Østfold 24.11.2016 Regiondirektør Ingrid Pelin Berg, Bufetat region øst Barn som kommer alene til Norge Fylkesberedskapsråd Østfold 24.11.2016 Regiondirektør Ingrid Pelin Berg, Bufetat region øst 1 Navn på seminar / 25.11.2015 BUFETATS OPPDRAG ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE

Detaljer

STATENS BARNEHUS KRISTIANSAND FUNKSJON OG ERFARINGER

STATENS BARNEHUS KRISTIANSAND FUNKSJON OG ERFARINGER STATENS BARNEHUS KRISTIANSAND FUNKSJON OG ERFARINGER Kort om bakgrunnen for opprettelse av barnehus Forslag fra Redd Barna om opprettelse av barnehus etter modell fra Island Tverrdepartmental prosjektgruppe

Detaljer

Høstkonferanse KS 20/10-2015. Flyktningesituasjonen - Fylkesmannens rolle. Ingrid Hernes

Høstkonferanse KS 20/10-2015. Flyktningesituasjonen - Fylkesmannens rolle. Ingrid Hernes Høstkonferanse KS 20/10-2015 Flyktningesituasjonen - Fylkesmannens rolle Ingrid Hernes Asyl- og migrasjonsutfordringer Voldsomt press på registrering og mottak Identitetsavklaringer Personkontroll i grensenære

Detaljer

Ungdom i Svevet dagskonferanse 19.11.2015

Ungdom i Svevet dagskonferanse 19.11.2015 Ungdom i Svevet dagskonferanse 19.11.2015 Manzoor Khan Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Direktoratet er underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 1 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets budsjett og regnskap for 2013 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2013 (nysaldert

Detaljer

Strategi for UDIs internasjonale arbeid 2013-2015

Strategi for UDIs internasjonale arbeid 2013-2015 Strategi for UDIs internasjonale arbeid 2013-2015 Endringer i migrasjonstendensene, kontinuerlig rettsutvikling internasjonalt på innvandrings- og flyktningområdet og bredt samarbeid mellom landene gjør

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Fastsatt av departementsråden 14.01.2014 Innhold Side 1.

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner i 2012 Ved Thomas Nordraak og Ingrid Mohn, IMDi

Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner i 2012 Ved Thomas Nordraak og Ingrid Mohn, IMDi Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner i 2012 Ved Thomas Nordraak og Ingrid Mohn, IMDi 1 Hvorfor tilskudd til frivillighet og organisasjoner? En samfunn hvor alle er med Tillit og sosial

Detaljer

Fra Handlingsplan til handling. Innledning v/ rådgiver Arild Naustdal

Fra Handlingsplan til handling. Innledning v/ rådgiver Arild Naustdal Fra Handlingsplan til handling Innledning v/ rådgiver Arild Naustdal Ny handlingsplan mot kjønnslemlestelse 2008-2011 41 tiltak Hovedmål: Forhindre at jenter kjønnslemlestes Planens hovedprofil: Offentlig

Detaljer

Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse. Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus

Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse. Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus Regjeringens Strategiplan for barn og unges psykiske helse... sammen om psykisk helse (2003-2008)

Detaljer

Innledning. Dommeravhør

Innledning. Dommeravhør Årsrapport 213 1 2 Innledning Statens barnehuset Hamar dekker fylkene Hedmark, Oppland og de deler av Akershus som omfatter Romerike politidistrikt. I det geografiske området er det 61 kommuner med til

Detaljer

P 1824. Plan for implementering høsten 2010

P 1824. Plan for implementering høsten 2010 P 1824 Plan for implementering høsten 2010 1. Mål for implementeringen a. Det er et mål at erfarte og dokumenterte suksessfaktorer i forhold til hovedmål og prosjektets tre strategier (se implementeringsplanens

Detaljer

Samordning av barn og foreldres saker om beskyttelse

Samordning av barn og foreldres saker om beskyttelse Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x 4. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 4. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer