Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel. Juli 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel. Juli 2012"

Transkript

1 Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel 011 Juli 01 1

2

3 Innhold 1. Innledning KOMs mandat og arbeidsoppgaver KOMs organisering Årsrapport Aktiviteter Møter i KOMs samarbeidsgrupper...9. Kartlegging av omfang...9. Nasjonalt identifiseringsseminar Veiledning og bistand Tiltak i regi av KOM Tiltak i regi av KOMs samarbeidspartnere Rettigheter, ansvar og rutiner Tiltak i regi av KOM Tiltak i regi av KOMs samarbeidspartnere Kompetanseheving og informasjonstiltak Tiltak i regi av KOM Tiltak i regi av KOMs samarbeidspartnere Omfang av menneskehandel....1 Personer identifisert som potensielle ofre for menneskehandel Rapportering til KOM om personer identifisert som potensielle ofre i Norge Beregnet omfang av potensielle ofre for menneskehandel som har fått bistand og beskyttelse i Norge...7

4 . Hvem er de potensielle ofrene? Nasjonalitet Antatte utnyttingsformer Barn Kvinner Menn.... Utviklingen Hva skjer med de som blir identifisert som potensielle ofre? Oppholdstillatelse Boligløsninger til ofre for menneskehandel Tilrettelagt retur til hjemland...5. Straffesaker om menneskehandel Anmeldelse...5. Domfellelser Aktuelle utfordringer...6 Vedlegg...6

5 1. Innledning KOM er en forkortelse for Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel. KOM er et av regjeringens tiltak i arbeidet mot menneskehandelen, og forankret i regjeringens handlingsplan mot menneskehandel (011-01), Sammen mot menneskehandel (heretter omtalt som regjer ingens handlingsplan). KOMs overordnede funksjon er å være en pådriver for tverretatlig samarbeid, jf handlings planens tiltak 5. I perioden var KOM prosjektorganisert, og våren 010 fikk NTNU Samfunnsforskning i oppdrag fra daværende Justis- og politidepartementet 1, heretter omtalt som Justisdepartementet, å evaluere KOM. Evalueringen skulle blant annet danne grunnlaget for å vurdere opprettelsen av en permanent koordineringsenhet. Hovedfokuset i evalueringsrapporten er en vurdering av KOM prosjektet og prosjektets fremtid, herunder en vurdering av forankring, mandat, funksjoner og organisatorisk plassering. Evalueringsrapporten fremhever KOM prosjektet som et viktig forum og møtested for samarbeid, informasjonsutveksling, nettverksbygging og faglig påfyll for aktørene som arbeider mot menneskehandel. Det legges også vekt på KOM som en aktør med oversikt over menneskehandelsfeltet. En stor overvekt av de intervjuede personene er fornøyde med det arbeidet som har vært gjort av KOM prosjektet. Rapporten reflekterer også et uttrykt ønske om at KOM videreføres. En utfordring som påpekes i rapporten er imidlertid de ulike oppfatningene hva gjelder KOM prosjektets fokus og arbeidsoppgaver, samt hva det vil si å være operativ. Mandatet og rammene for prosjektet og arbeidet, herunder hvem KOM hovedsakelig skal være til for, fremheves som uklart. I rapporten presiseres behovet for en grenseavklaring av arbeids- og ansvarsfelt på overordnet så vel som operativt nivå. Som et ledd i prosessen med å ta stilling til KOMs fremtidige modell og funksjon, fremhever rapporten følgende anbefalninger: Det bør klargjøres hvem KOM skal være til for i fremtiden: ofrene, hjelperne, byråkratene, noen av disse eller samtlige KOMs forankring på overordnet nivå bør avklares KOM må tydeliggjøre sin rolle som overordnet koordinerings-, nettverksbyggings-, og kompetanseinstans Det er behov for en avklaring rundt hva som ligger i begrepet operativ KOM bør (inntil videre) kunne engasjere seg i enkeltsaker, men ikke ha instruksjonsmyndighet eller direkte brukerkontakt På bakgrunn av evalueringens konklusjoner og anbefalinger besluttet Justisdepartementet, i samråd med berørte departementer, at KOM skulle videreføres som en permanent enhet, fortsatt administrativt underlagt Politidirektoratet. Politidirektoratet og KOM fikk høsten 010 anledning til å komme med innspill til KOMs fremtidige mandat. Fra 1. januar 011 ble KOM en permanent enhet, med to ansatte til å drifte enheten. 1 Justis- og politidepartementet endret navn til Justis- og beredskapsdepartementet 1. januar 01. Elvegård, Kurt, Dyrlid, Linda og Berg, Berit (010) Dagens KOM fremtidens KOM? Evaluering av den nasjonale koordineringsenheten for ofre for menneskehandel. Trondheim : NTNU Samfunnsforskning AS. 5

6 1.1 KOMs mandat og arbeidsoppgaver KOM har et eget mandat fra Justisdepartementet, men administreres av Politidirektoratet og driftes av to personer ansatt ved Seksjon for forebygging og kriminalitetsbekjempelse. Det fremgår av mandatet at KOM skal ha et tverr etatlig/tverrfaglig fokus og være et virkemiddel for bedre samordning mellom myndigheter og organisasjoner. I samarbeid med statlige virksomheter, det kommunale og regionale hjelpeapparatet, og organisasjoner som bistår ofre for menneskehandel, skal KOM videreutvikle metodene for identifisering av ofre og mobilisere til adekvat bistand og beskyttelse. Avhengig av sakstype rapporterer KOM direkte til Justisdepartementets koordinator for regjer ingens handlingsplan mot menneskehandel eller i ordinær linjebehandling i Politidirektoratet. Det fremkommer i evalueringsrapporten av KOM at det er behov for en tydeliggjøring av KOMs rolle og funksjon. Ulike aktører innen menneskehandelsfeltet har ulike behov ut fra ulike mandat, funksjoner og arbeidsoppgaver. Grovt skissert har organisasjonene behov for en instans som kan koordinere det tverrfaglige arbeidet i enkeltsaker, mens direktoratene og andre myndigheter har behov for en instans som ivaretar det tverretatlige arbeidet på systemnivå. Menneskehandel er et dynamisk felt hvor endringene skjer raskt. Behovet for avklaringer og eventuelle endringer vil derfor dukke opp raskere for ofrene, og tiltakene som har den daglige oppfølgingen, enn for myndighetene og organisasjonene som jobber på systemnivå. Dette gjør at mye av arbeidet med å bistå ofre for menneskehandel baseres på brannslukningsmetoden og ad hoc løsninger i enkeltsaker. I prosjektperioden jobbet KOM på begge disse nivåene. Etter hvert som oppmerksomheten rundt menneske handelen har økt og det er blitt avdekket flere saker og identifisert flere mulig ofre, fremstår det et tyde ligere behov for en funksjon som har fokus på å jobbe frem langsiktige eller permanente løsninger på utfordringene som myndighetene og organisasjonene møter i arbeidet mot menneskehandel. Det presiseres derfor i mandatet at KOM ikke skal ha en operativ rolle i enkeltsaker. KOMs overordnede mål fra prosjektperioden videreføres i mandatet fra Justisdepartementet. Det overordnede målet er å bidra til å redusere forekomsten av menneskehandel i Norge på lang sikt. KOM skal i samhandling med sentrale myndigheter og organisasjoner arbeide for å redusere: Antall personer som rekrutteres og utnyttes i menneskehandel i Norge Forekomsten av kriminelle nettverk som utøver menneskehandel i Norge Bruken av Norge som transittland i menneskehandel For å oppnå de overordnede målene skal KOM vektlegge følgende arbeidsoppgaver: Nettverksdrifting og nettverksbygging Bistå med generell veiledning Kompetanseutvikling Rapporteringer Utvikling av verktøy KOM har ingen instruksjonsrett i forhold til andre myndig heter og organisasjoner. Skal KOM gjøres i stand til å ivareta de overordnede målene og arbeidsoppgavene som er satt av Justisdepartementet, forutsettes det at myndig heter og organisasjoner ønsker å bidra i sam - ar beidet. Skal KOM kunne dokumentere utfordringene på feltet og komme med forslag til løsninger er KOM avhengig av et gjensidig samarbeid med mange aktører på ulike nivåer. 6

7 1. KOMs organisering KOM er en arena for erfaringsutveksling, samarbeid og koordinering mellom ansvarlige etater og frivillige organisa sjoner. I prosjektperioden organiserte KOM to grupper, en prosjektgruppe og en referansegruppe. Prosjekt gruppa fikk i mandat å kartlegge rammer og rutiner for tverretatlig samarbeid rundt identifisering, bistand og beskyttelse på sentralt, regionalt og lokalt nivå, samt å iverksette tiltak for en bedre koordinering av arbeidet. Prosjekt gruppa skulle også skaffe oversikt over ofrenes rettig heter, tilgjengelige hjelpetiltak og kontaktpersoner. Referansegruppa fikk i oppgave å fungere som et faglig diskusjonsforum mellom aktørene på feltet, og spille inn aktuelle problemstillinger og tema til Prosjektgruppa. Begge gruppene er videreført også etter at KOM ble permanent, og i regjeringens handlingsplan gjentas mandatet for Prosjektgruppa og oppgavene for Referansegruppa. Prosjektgruppe og referansegruppe henspeiler imidlertid til en prosjektorganisering og i møter med gruppene i 011 ble det besluttet å endre navnene. Prosjektgruppa endret navn til Tverretatlig samarbeidsgruppe og Referansegruppa endret navn til Operativ samarbeidsgruppe. Den Tverretatlige samarbeidsgruppa består i hovedsak av direktorater eller andre sentrale myndigheter som har et ansvar i forhold til tiltakene i regjeringens handlingsplan. I 011 har gruppa bestått av representanter fra Utlendingsdirektoratet (UDI), Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Arbeids- og velferdsdirektoratet (Avdir), Helsedirektoratet (Hdir), Politidirektoratet (POD), Arbeidstilsynet i Oslo, høyere påtalemyndighet (representant fra Oslo statsadvokat embeter), Kripos, Politiets Utlendingsenhet (PU), samt Hordaland og Oslo politidistrikt. I tillegg har representanter for de lokale tverretatlige samarbeidsforaene, de såkalte TOT koordinatorene, fra Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Oslo deltatt i Tverretatlig samarbeidsgruppe. I den Operative samarbeidsgruppa er de sentrale organisasjonene og prosjektene som bistår ofre og som gjør en daglig innsats i arbeidet mot menneskehandel representert. I 011 har gruppa bestått av representanter fra International Organization for Migration (IOM) Oslo, Kirkens Bymisjon v/nadheim, Pro Sentret, ROSA, Prostituertes interesseorganisasjon (PION), Frelsesarmeen, Røde Kors og Røde Kors Oslo, NAV Grünerløkka sosialtjeneste, Adora 5 prosjektet, LO, Landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid (LOSU), Hvalstad transittmottak for enslige mindreårige asylsøkere, Advokatforeningen, Redd Barna og en representant for vergefunksjonen. I 011 har begge samarbeidsgruppene diskutert hvordan møtene og arbeidet best kan organiseres, både hva gjelder struktur, møtehyppighet og innhold. Som tidligere nevnt har representantene i de ulike samarbeidsgruppene til dels forskjellige behov, og det kan være en utfordring å finne en struktur og et innhold som begge gruppene finner formålstjenlig. Samarbeidgruppene har i 011 hatt månedlige møter hver for seg, eller møter i fellesskap. I tillegg til de faste møtene har KOM sett et behov for mindre tverretatlige/tverrfaglige møteplasser, hvor konkrete problemstillinger blir drøftet mellom aktørene som erfarer utfordringen, og aktørene som har det konkrete ansvaret. Disse møtene har vist seg å være svært nyttige. KOM har et nasjonalt ansvar, og må derfor samarbeide med lokale og regionale myndigheter og organisasjoner. I prosjektperioden initierte KOM de større byene i Norge til å inngå tverretatlig samarbeid, og fra 007 og frem til 010 har Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Oslo etablert lokale tverretatlige samarbeidsfora. I 011 har blant annet Østfold politidistrikt og flere kommuner, og kommunene Asker og Bærum sammen med andre sentrale aktører, inngått samarbeid for å drøfte og avklare rutiner for arbeidet mot menneskehandel, og bistanden og beskyttelsen av ofre. TOT er en forkortelse for tverretatlig operativt team. ROSA (forkortelse for Reetablering, Oppholdssteder, Sikkerhet og Assistanse) er et viktig tiltak i bistanden til ofre for menneskehandel i Norge. ROSA har et nasjonalt mandat å koordinere sikre oppholdssteder med tilgang til nødvendig bistand og informasjon til kvinner over 18 år utnyttet i prostitusjon. 5 Adora prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom ROSA og TL-design, og tilbyr utdanning innen negledesign og make-up for kvinner utsatt for menneskehandel. 7

8 1. Årsrapport 011 Det er KOM som er ansvarlig for utformingen av denne rapporten - ikke den enkelte etat eller organisasjon som er representert i KOMs samarbeidsgrupper eller andre som KOM samarbeider med. I 011 er det flere aktører som ikke er representert i KOMs samarbeidsgrupper som har valgt å rapportere på antall personer instansen har identifisert som mulige ofre, og instansens aktiviteter knyttet til menneskehandel. Målgruppen for rapporten er først og fremst de ulike myndighetene og organisasjonene rundt om i landet som jobber og/eller som har et ansvar i arbeidet mot menneskehandelen. Rapporten retter seg imidlertid også mot personer eller aktører som søker kunnskap om feltet. Denne rapporten inneholder en beskrivelse av ulike aktørers aktiviteter i 011 og KOMs vurdering av innrapportert omfang av menneskehandel i Norge. For aktiviteter og kartlegginger av omfang tidligere år, se rapportene fra KOM fra årene , 009 og KOM (009) Rapport fra koordineringsenheten for ofre for menneskehandel Oslo: Politidirektoratet, KOM (010) Rapport fra koordineringsenheten for ofre for menneskehandel 009, Oslo: Politidirektoratet, KOM (011) Rapport fra koordineringsenheten for ofre for menneskehandel 010, Oslo: Politidirektoratet. Rapportene kan bestilles ved å sende en e-post til

9 . Aktiviteter Møter i KOMs samarbeidsgrupper I løpet av 011 ble det gjennomført fire møter i Tverretatlig samarbeidsgruppe og fire møter i Operativ samarbeidsgruppe. I tillegg ble det gjennomført to fellesmøter for gruppene. I det ene møtet ble det redegjort for regjeringens handlingsplan. I det andre gjennomgikk Bydel St.Hanshaugen/Oslo kommune sitt arbeid med barn og unge uten tilknytning til Norge som oppholder seg i Oslo sentrum, og IOM gjennomgikk returprogrammene. Som nevnt ovenfor har KOM sett et behov for mindre tverretatlige møter knyttet til konkrete problemstillinger, fokusmøter. Formålet med fokusmøtene er å dokumentere utfordringen bedre og søke en varig løsning. Høsten 011 ble det avholdt to slike fokusmøter. Det ene gjaldt en retur til tredjeland hvor det antatte offeret hadde oppholdstillatelse - altså ikke retur etter Dublin II-forordningen. (Om Dublin-returer se side 5.) I det andre møtet ble utfordringer knyttet til bolig og livsopphold ved sporskifte mellom refleksjon og asyl drøftet. Denne prosessen ble tatt videre i 01. Det har også vært en tradisjon at KOM en gang i året arrangerer såkalt stormøte. Stormøtet er et to dagers samarbeidsmøte for representantene i samarbeidsgruppene, med mulighet for å invitere med kollegaer. Stormøtene har både en faglig og sosial dimensjon. En viktig målsetning er at representantene fra de ulike instansene skal bli bedre kjent med hverandre, og instansene ansvars- og arbeidsoppgaver. Stormøtene gir også anledning til å gå i dybden på tema eller komplekse problemstillinger. Hovedtema på Stormøte KOM våren 011 var barn og unge uten tilknytning til Norge som det er bekymring for blir utnyttet til kriminalitet, spesielt narkotikakriminalitet. Representantene i begge samarbeidsgruppene har i 011 samarbeidet fortløpende med å avklare spørsmål, informere etater og organisasjoner, veilede i enkeltsaker, samt deltatt i ulike seminarer og møter. Problemstillinger og utfordringer som har blitt diskutert i de to gruppene har fortløpende blitt videreformidlet til Justisdepartementets koordinator og den interdepartementale arbeidsgruppa. I tillegg til samarbeidsgruppene er KOM fast representant i politiets nasjonale kompetansegruppe mot menneskehandel, og har i 011 deltatt i to møter i kompetansegruppa.. Kartlegging av omfang Et av tiltakene i regjeringens handlingsplan og en sentral oppgave for KOM er denne årlige tilstandsrapporten. Det fremkommer i handlingsplanen at KOM gjennom en årlig rapport skal gi en oversikt over den nasjonale situasjonen på menneskehandelsområdet, samt gi innpill om aktuelle forsknings oppdrag som bør utføres, jf handlingsplanens tiltak 6. I dette ligger det å kartlegge omfanget av personer som identifiseres som mulige ofre for menneskehandel i Norge, og hva personene er blitt utnyttet til. For å kunne ivareta dette ansvaret på best mulig måte må det utarbeides et nasjonalt system for identifisering, rapportering og registrering av ofre. En sentralisert oversikt over omfang av mulige ofre for menneskehandel og utnyttingsformer, krever rapportering fra alle etater og organisasjoner på individnivå. Denne type register medfører omfattende utfordringer knyttet til taushetsplikt, personvernbestemmelser og direktiver for dataregistre 7. 7 Se KOMs årsrapport for for utdyping av utfordringer ved en samlet rapportering og oversikt. 9

10 For rapporteringen i 011 har KOM benyttet samme rapporteringsmal som for rapporteringen i 010 og 009. Rapporteringsmalen gjør det til en viss grad mulig å sammen likne anonymiserte data, og det er denne malen som danner grunnlaget for analysen av omfanget av mulige ofre for menneskehandel i kapittel.. Nasjonalt identifiseringsseminar Siden 009 har KOM årlig arrangert et nasjonalt identifiserings seminar. Målgruppa er alle yrkesgrupper som i sitt arbeid kan komme i kontakt med mulige ofre for menneske handel. Formålet med seminaret er å gi deltakerne en innføring i menneskehandel som fenomen, og hvordan identifisere og følge opp mulige ofre. I 011 deltok over 00 personer på seminaret - fordelt på ansatte i politiet, utlendingsforvaltningen herunder asylmottak, barne vernet, helsetjenester, sosialtjenester og frivillige organisasjoner fra hele landet. På seminarets første dag holdt Justisdepartementet, KOM, Romerike politidistrikt ved Gardermoen politistasjon, LOSU, ROSA og UDI foredrag. På seminarets andre dag ble foredragene holdt av TOT koordinator i Oslo, IOM, Nederlands Ministry of Social Affairs and Employment, og britiske SOCA 8 /UK Human Trafficking Center og Bedford police. Både de internasjonale og nasjonale foredragsholdere ga deltakerne en innføring i trender og kjennetegn ved ulike utnyttingsformer, samt oversikt over hva som er ofrenes rettigheter og hvilke aktører som er ansvarlig for å utføre ulike tjenester/oppgaver i forbindelse med bistand og beskyttelse til ofre for menneskehandel. Ulike metoder og verktøy for identifisering av ofre ble også presentert for deltakerne.. Veiledning og bistand..1 Tiltak i regi av KOM Adekvat bistand og beskyttelse til ofre for menneskehandel består av sammensatte og tverrfaglige problemstillinger. Problemstillingene krever ofte svært inngående kompetanse innen ulike regelverk. KOM kan derfor gi generell veiledning og bistand på menneskehandelsfeltet, og ved behov henvise videre til instansene som besitter spesialistkompetanse. KOM erfarer at det er et behov for en instans som har en overordnet oversikt over feltet og de ulike aktørene, og i likhet med forutgående år har KOM også i 011 hatt stor pågang av henvendelser. Henvendelsene har kommet fra en lang rekke aktører. I 007 var politiet den gruppen som i størst grad benyttet seg av KOM for veiledning. I 008 var det de kommunale barneverntjenestene og bistandsadvokater, i tillegg til politiet, som var de hyppigste brukerne av KOMs veiledningstjeneste. I 009 var hjelpetiltakene 9 og politiet de hyppigste brukerne av KOM. I 010 utgjorde hjelptiltakene den desidert største gruppen som henvendte seg til KOM, med ca 0 % av samtlige henvendelser. Politiet var den nest største gruppen av brukere og utgjorde ca 15 % av totalt antall henvendelser SOCA er en forkortelse for Serious Organised Crime Agency. 9 Både i 009 og 010 bestod denne gruppen blant annet av ROSA, Nadheim, Pro Sentret, IOM, Redd Barna, Uteseksjonen, Albertine, Norsk Folkehjelp, Frelsesarmeen og andre frivillige organisasjoner og prosjekter.

11 I 011 var tendensen omtrent den samme som i 010. Hjelpetiltak og andre som til daglig arbeider aktivt med å bistå og beskytte ofre for menneskehandel henvender seg hyppigst til KOM. Henvendelse går ofte på drøftelser av saker og utfordringer. Etter hjelpetiltakene er politi og påtale, og andre direktorater mye i kontakt med KOM. I tillegg til å drøfte saker og utfordringer, går henvendelsene på ulike typer avklaringer. I forhold til departementene bidrar KOM med innspill og rapporteringer av ulik art. I 010 driftet KOM en egen SOS telefon. KOM erfarte flere særskilte utfordringer knyttet til driften av en hotline. På bakgrunn av disse erfaringene, samt at ansvarlige departementer ønsket en tydeliggjøring av de ulike tiltakenes funksjon/rolle, ble det i 011 besluttet at SOS tele fonen skulle avvikles. KOM ønsker imidlertid å presisere at det kan være behov for en hotline /hjelpetelefon, men denne bør da driftes Tiltak i regi av KOMs samarbeidspartnere I kapittel og tabell 1 fremkommer det hvilke aktører som for 011 har innrapportert om antall personer instansen har identifisert som mulig offer for menneskehandel og antall personer som har takket ja til bistand og beskyttelse. Tabellen viser at det er mange instanser som gjennom sitt ordinære virke kommer i kontakt og bistår ofre. Under dette punktet har vi derfor valgt å redegjøre for aktivitetene til nye instanser som har rapportert til KOM, eller de mer spesifikke aktivitetene/prosjektene som instansene har gjennomført i 011. ROSA 10 Også i 011 har ROSA brukt mye ressurser på å skaffe til veie løsninger knyttet til kvinnenes behov for ulike helsetjenester innenfor spesialisthelsetjenesten. Dekket utgifter for ulike sosiale aktiviteter for kvinnene, spesielt populært er trening. ROSA dekker også norskundervisning. Videreført samarbeidet med TL-design og Adora prosjektet. Kirkens Bymisjon, Nadheim Videreførte og driftet Lauras Hus 11. Frelsesarmeen I prosjektet Trafficking Fengsel er prosjektleder til stede i fengslene Bredtveit og Ravneberget. Fengslene besøkes hver uke. Hensikten med besøkene er å gi informasjon, råd og veiledning til kvinner som kan være ofre for menneskehandel, eller som står i fare for å bli utnyttet. Dersom en innsatt identifiseres som mulig offer og ønsker å ta imot hjelp bistår prosjektleder med å etablere kontakt med aktuelle tiltak eller aktører, som for eksempel ROSA eller bistandsadvokat. Røde Kors Bergen Røde Kors drifter prosjekt EVA og Oslo Røde Kors drifter prosjektene Aurora og Sophia. 10 For detaljert informasjon om ROSAs arbeid med ofre for menneskehandel og øvrig arbeid, se ROSAs årsrapport for 011: 11 Lauras Hus er et boligprosjekt i regi av Kirkens Bymisjon. Formålet er å tilby trygge boliger med sosial, helsemessig og annen oppfølging til personer utsatt for menneskehandel. 11

12 Prosjekt EVA tilbyr en frivillig kontaktperson til kvinner med utenlandsk bakgrunn som befinner seg i spesielt sårbare livssituasjoner. Den frivillige skal være en aktivitetspartner og tillitsperson, samt en guide til det norske samfunnet. Kontaktpersonen skal jobbe ut fra hjelp til selvhjelp. Viktige mål for prosjektet er å være tilstede i hverdagen og fylle grunnleggende sosiale behov, være guider til det norske samfunnet med tilhørende rettigheter og muligheter, og tilby individuelle løsninger basert på individuelle behov. Prosjektet Aurora Røde Kors nettverksarbeid tilbyr kvinner utsatt for menneskehandel en egen frivillig som vil fungere som en samtalepartner, følgesvenn og bindeledd til aktiviteter som er aktuelle for kvinnen. I 011 hadde Aurora kontakt med åtte deltakere, og syv frivillige var tilknyttet prosjektet. Prosjektet samarbeider med Lauras Hus og Pro Sentret. Prosjektet Sophia Røde Kors leksehjelp tilbyr ukentlig leksehjelp til kvinner i Adora prosjektet og til kvinner som får norskopplæring gjennom Nadheim. Ved siden av å tilby ukentlig leksehjelp slik at kvinnene kan gjennomføre sin utdanning, er prosjektets viktigste målsetning å bidra til å styrke kvinnenes mestringsfølelse og selvtillit. Kvinnene får hver sin kontaktperson. I 011 hadde Sophia 1 deltakere og 1 frivillige. Helsesenteret for papirløse migranter, et samarbeid mellom Oslo Røde Kors og Kirkens Bymisjon, mener sannsynligheten er stor for at flere av brukerne kan være mulige ofre for menneske handel. Helsesenteret tror ikke disse har kontakt med øvrig hjelpeapparat og det jobbes med å finne mulige tiltak. Kirkens Bymisjon, Prosjekt FRI 1 Som en del av bistanden som tilbys gjennom prosjektet har prosjektet i 011 vært på ukentlige hjemmebesøk hos mor med barn, som en del av et koordinert tiltak for familien. TOT Trondheim I 011 hadde TOT koordinator 11 henvendelser i forhold til konkrete bekymringer, hvorav fem har ført til oppfølging i forhold til trusselsituasjon, behov for informasjon, eventuell bistand ved anmeldelse, nødhjelp fra NAV med mer. En studentgruppe fra Program for sosionomutdanning jobbet med utvikling av oppfølging og aktiviteter for mulige ofre for menneskehandel bosatt på krisesenteret. Det har ført til et aktivitets tilbud hvor tidligere frivillige ved krisesenteret sammen med beboere på krisesenteret Kripos arrangerer en supersøndag i måneden. I 011 ble det påbegynt en prosess for å organisere en ordning med frivillige støttepersoner til ofre for menneskehandel i samarbeid med Røde Kors. TOT koordinator har samarbeidet med Overformynderiet om rekruttering av verger til enslige mindreårige. I 011 har Kripos gjennom bistandskonseptet bidratt med råd og veiledning til politidistrikt som har hatt saker om menneskehandel. Kripos er et nasjonalt kontaktpunkt for politisaker mot utlandet, og har håndtert en del henvendelser fra inn- og utland i saker som gjelder menneskehandel. Enheten mottok også i 011 en del henvendelser/anmodninger fra andre land og Europol/Interpol. Disse gjaldt hovedsakelig registerforespørsler. 1 1 Prosjekt FRI ble etablert i august 010 i regi av Kirkens Bymisjon, og finansieres av Justisdepartementet. Prosjekt FRI bistår kvinner som er eller har vært offer for menneskehandel og utnyttet i prostitusjon.

13 Helsedirektoratet - Hdir Har i 011 bistått med økonomisk tilskudd til drift av trygge bosteder med tilpasset oppfølging, blant annet Lauras Hus. Dette i samarbeid med Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet, Justisdepartementet og Arbeidsdepartementet. Har også bistått med tilskudd til drift av flere ulike lavterskelstilbud og oppsøkende, oppfølgende og rådgivende tiltak innen eksempelvis bolig, seksuell helse, rus, tidsskrift, prostitusjon, og forebygging i flere norske byer. Utlendingsdirektoratet - UDI Ved oppfølging av antatte ofre i UDIs mottakssystem har regionkontorene tett kontakt med mottakene/driftsoperatørene. I 011 var det flere saker hvor driftsoperatør/mottak fikk støtte til ekstraordinære tiltak for personer som har vært utsatt for menneskehandel. Regionkontor Oslo er ROSAs kontaktpunkt vedrørende plasseringer i mottakssystemet ( gjelder etter at refleksjonssak er avsluttet og asylsak starter) 1. I 011 ble to personer plassert i særskilte tiltak. Gjennom 011 bodde til enhver tid ca 0-0 kvinnelige asylsøkere på krisesentre (enkelte på Lauras hus) i regi av ROSA..5 Rettigheter, ansvar og rutiner.5.1 Tiltak i regi av KOM KOM skal i samarbeid med myndigheter og organisasjoner dokumentere utfordringene i arbeidet med å følge opp ofre for menneskehandel og straffeforfølge menneskehandlerne. Det er viktig at tiltakene som iverksettes bidrar til at det tverretatlige samarbeidet styrkes og effektiviseres, og at tilbudet til mulige ofre blir forutsigbart og individuelt tilrettelagt. For å oppnå dette må rammene og rutinene for det tverretatlige samarbeidet rundt identifisering, bistand og beskyttelse kartlegges, både på sentralt, regionalt og lokalt nivå. I dette ligger det også å utvikle nye rutiner der det er behov. Dersom etatenes og organisasjonenes rammer og regelverk er til hinder for nødvendig samarbeid skal KOM rapportere dette til Justisdepartementets koordinator og den interdepartementale arbeidsgruppa. I 011 har de fleste utfordringene latt seg løse enten ved ad hoc løsninger og fleksibilitet hos etater og organisasjoner, eller ved at de ansvarlige etater har utarbeidet eller justert egne rutiner. Andre utfordringer har synliggjort behov for større kartlegginger og/eller bistand fra ansvarlige direktorater og departementer. Også i 011 ble flere utfordringer og prinsipielle spørsmål drøftet i møtene i KOMs samarbeidsgrupper. KOM oversendte de viktigste til departementene, enten til orientering eller med anmodning om å imøtekomme ulike tiltak. Som nevnt innledningsvis har ikke KOM instruksjonsrett i forhold til myndigheter og organisasjoner. En viktig oppgave for KOM er derfor å synliggjøre utfordringene og behovene, og anmode og eventuelt komme med forslag til endringer. I 011 bidro KOM med en rekke høring s- uttalelser i forbindelse med endringer i lover og forskrifter, og i samarbeid med UDI og IOM var KOM med på å utvikle en grundig rutinebeskrivelse for retur med IOMs retur- og reintegreringsprogram for mulige ofre. 1 ROSA har status som driftsoperatør for alternative mottaksplasser. Uavhengig av oppholdsgrunnlag bistår ROSA kvinner utnyttet i menneskehandel. 1

14 .5. Tiltak i regi av KOMs samarbeidspartnere Flere etater og organisasjoner har rapportert om ulike tiltak for rutine- og regelverksutvikling i løpet av 011. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet - Bufdir Forberedte grunnlagsdokumenter for nytt institusjons tilbud, som vil komme som følge av ny bestemmelse, -9, i barnevernloven 1. Region øst, vest og sør innledet tverrfaglig samarbeid med viktige aktører. I Region øst deltar fagteam Sandvika i et tverretatlig og operativt arbeid sammen med Hvalstad transittmottak, Asker barneverntjeneste, barnevernvakta og politiet. Ulike fagteam i de forskjellige regionene har deltatt i nettverk med omliggende kommuner og arbeider med å etablere rutiner, avklare ansvarsområder, og heve beredskapen og fokuset i saker som omhandler barn som er ofre for menneskehandel. Helsedirektoratet Hdir Bisto i arbeidet med å implementere direktivet om kvalitet og sikkerhet for humane organer beregnet for transplantasjon. Hovedformålet er sikre tryggest mulig donasjon av organer for pasientene, men vil bidra til å bekjempe menneske handel som gjøres for å fjerne organer. (Direktivet stiller krav til sporbarhet av organer og godkjenning av alle virksomheter som er involvert i organdonasjons- og transplantasjonsprosessen.) Deltok/deltar i underkomiteer i Europarådet, blant annet Bioetikkomitèen (BH-BIO) og Organtransplantasjonskomitèen (CD-P-TO). Europarådet har nylig opprettet en ekspertkomité mot handel av humane organer, celler og vev (PC-TO), hvor Helsedirektoratet er representert, og aktivt støtter arbeidet. Denne ekspertkomiteen har som mandat å utarbeide et forslag til ny konvensjon mot handel av humane organer. Forslaget skal etter planen behandles i Europarådets ministerkomité 01. Utarbeidet veileder for helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente, IS-10 (010). Reflektantenes 15 helserettigheter ble i 011 innarbeidet i veilederen blant annet fordi reflektantene ofte søker asyl etter refleksjons perioden og skifter oppholdsstatus, og retten til helsehjelp knyttes ofte til oppholdsgrunnlaget. Røde Kors Utarbeidet instruks for de frivillige i prosjektene Sophia og Aurora. TOT Stavanger Stavanger kommune (ved TOT-koordinator, barne vern, flyktningseksjonen, kommunehelsetjenesten og krisesenteret), Rogaland politidistrikt/stavanger politistasjon, og Kirkens Bymisjon v/albertine 16 jobbet i 011 med et forslag om å inngå en samarbeidsavtale. Samarbeidsavtalen var tenkt å erstatte en lokal handlingsplan mot prostitusjon/menneskehandel. Arbeidet vil imidlertid ikke bli sluttført da politidistriktet synes å mene at en samarbeidsavtale ikke er hensiktsmessig. Stavanger kommune startet i 011 arbeidet med å utvikle rutiner for håndtering av saker hvor det er mistanke om eller slått fast at det dreier seg om menneskehandel. Rutinene knyttet til barn, under 18 år, skal omtales i kommunens kvalitetssikringssystem under nøkkelordene «overgrep» og «menneskehandel» i barnevernet. Rutinene knyttet til de over 18 år finnes under nøkkelordene «overgrep» og «menneskehandel» ved krisesenteret. TOT Trondheim Erfaringer gjennom saker og henvendelser i 011 viser at menneskehandelsakene kan være svært forskjellige både med henhold til utgangspunkt og innsatsbehov. Det har derfor vært fokus på 1 1 Barnevernlovens -9 er planlagt å tre i kraft 1. august Personer som får oppholdstillatelse, refleksjonsperiode, etter utlendingsforskriftens 8- omtales ofte som reflektanter. 16 Tiltak i Stavanger for kvinner med prostitusjonserfaring.

15 gode samarbeidsrelasjoner og å avklare ansvarsforhold mellom politi, barnevern, utlendingsmyndighetene, stedlig representant for IOM (International Organization for Migration) Norge, og andre relevante aktører. TOT koordinator i Trondheim ser et behov for avklaringer i samarbeidet med lokale NAV kontorer hva gjelder rutiner og bistand til ofre for menneskehandel. Utekontakten i Bergen, Bergen kommune Har i 011 jobbet med terskel og hensiktsmessige kriterier for hvilke situasjoner som bør/skal innrapporteres som mulig menneskehandel. Østfold politidistrikt Distriktet igangsatte i 011 et tverretatlig samarbeid for å håndtere saker som gjelder menneske handel. I samråd med representanter fra barnevern og sosialtjeneste/nav i bykommunene Fredrikstad, Moss, Halden, Sarpsborg og Rygge, fagteam fra Bufetat (Barne-, ungdom- og familieetaten), og krisesentrene ble det besluttet å opprette to grupper; en gruppe for etater med ansvar for voksne ofre for menneskehandel (NAV og krise sentrene) og en for mindreårige med representanter fra barneverntjenesten og Bufetat. Gruppen for mindreårige avklarte gjennom møter i 011 at det er den kommunen der barnet befinner seg når politiet får mistanke om menneske handel, som har ansvaret og følger opp saken. Dette selv om barnet senere for eksempel må transporteres til en politistasjon i annen kommune for avhør. Gruppen for voksne avklarte gjennom møter i 011 at NAV kontoret der personen oppholder seg når mistanken oppstår/identifiseres som offer (akuttfasen), skal kontaktes med tanke på personens behov for midlertidig husvære og/eller livsopphold. Utenom vanlig kontortid tas det direkte kontakt med krisesenteret tilhørende den Kripos samme kommunen for akuttplassering. Parallelt tas det kontakt med ROSA som har ansvar for videre plassering utover den akutte fasen. Videreutviklet i 011 programvaren (Adbase) som automatisk laster ned sexannonser fra Internett. Testperioden startet høsten 011. Adbase gjør det mulig å generere rapporter og utveksle informasjon med distriktene. Videre har Kripos et tipsmottak hvor internettbrukere kan tipse om blant annet menneskehandel. Kripos mottok i tips under kategorien menneskehandel. Ikke alle tipsene omhandlet menneskehandel, men kunne knyttes til annen kriminalitet. De kontrollerbare tipsene som gjaldt menneskehandel ble i hovedsak delt med aktuelt politidistrikt og/eller undersøkt nærmere. Utlendingsnemnda - UNE Fikk i 011 retningslinjer for identifisering og oppfølging av ofre for menneskehandel, IR Når UNE ved behandling av en sak for første gang mottar opplysninger som tilsier at det er rimelig grunn til å tro at klageren er et offer for menneskehandel, må dette utredes nærmere. Det må først vurderes om saken bør returneres UDI. Der saken ikke returneres UDI, skal UNE sørge for at klageren som offer for menneskehandel får nødvendig informasjon og bistand. Der det er aktuelt å gi slik bistand, skal saksbehandleren i samråd med UNEs ressursperson for slike saker avgjøre hvilken type informasjon som bør gis til klageren, om det er aktuelt å bistå klageren med å ta kontakt med andre instanser eller hjelpetiltak, og om UNE selv bør ta kontakt med andre etater med mer for å sikre at klageren får tilstrekkelig bistand og beskyttelse. 15

16 Utlendingsdirektoratet - UDI Etablerte i 011 retningslinjer som gjelder identifisering og oppfølging av mulige ofre for menneske handel og saksbehandlingsrutiner knyttet til informasjonsutveksling i slike saker, RS og RS Retningslinjene har som formål å legge til rette for at mulige ofre for menneskehandel kan bli identifisert og få nødvendig bistand og beskyttelse, både ved oppfølging av saksbehandlere i utlendingsforvaltningen og i mottak. Det er videre etablert retningslinjer for håndtering av spørsmål knyttet til menneskehandel i asylsaker, IM Som vedlegg til retningslinjene er det utarbeidet samtale- og intervjuveiledninger. Begynte i 011 arbeidet med å revidere rundskriv om oppholdstillatelse til utlendinger som antas å være utsatt for menneskehandel, RS Arbeidet er ikke ferdigstilt. Ga innspill til endring i utlendingsforskriften 8-, som trådte i kraft 1. februar 01 (G ). Forskriftsendringen gjelder familiegjenforening for barn av antatte ofre for menneskehandel, og innebærer at barn av antatte ofre for menneskehandel med begrenset oppholdstillatelse (refleksjonsperiode med videre) innvilges oppholdstillatelse på lik linje med forelderen dersom barnet allerede oppholder seg i Norge. I tilsynsmøtene med driftsoperatørene knytter konkrete spørsmål seg til rutiner for menneskehandelsarbeidet. I samarbeid med relevante aktører ble det utviklet rutiner for behandling av søknader om deltakelse i IOMs retur- og reintegreringsprosjekt for ofre for menneskehandel..6 Kompetanseheving og informasjonstiltak.6.1 Tiltak i regi av KOM I henhold til mandatet skal KOM videreføre arbeidet med å øke kunnskapen og kompetansen innen menneskehandelsfeltet. KOM skal bidra til kompetanseutvikling gjennom foredragsvirksomhet, seminarer og andre informasjons tiltak. I samarbeid med andre myndigheter og organisasjoner skal KOM utvikle verktøy og annet materiell som kan benyttes i arbeidet med å avdekke saker og identifisere og bistå ofre. En viktig målsetning er at kompetanse og informasjon spres og forankres i ordinære statlige virksomheter, og innen det kommunale og private hjelpe- og tiltaksapparatet. KOMs identifiseringsseminar og møtene i samarbeidsgruppene er viktige fora for å spre kunnskap og kompetanse. I tillegg ble KOM i 011 invitert av ulike myndigheter og organisasjoner/foreninger til å holde foredrag om arbeidet mot menneskehandel i Norge. Foredragene ble holdt i lokale, nasjonale og internasjonale fora, og omfatter blant annet foredrag for LOs landskonferanse, UNE, påtalemøtet for Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal statsadvokatembeter, Frontex og det danske Folketinget. KOM bidro også med innlegg i forbindelse med besøk fra utenlandske myndigheter og organisasjoner, og deltakelse i internasjonale fora hvor målsetningen var å utarbeide internasjonale verktøy for identifisering og oppfølging av ofre for menneskehandel. 16

17 Media er en viktig aktør for å spre kunnskap og informasjon om menneskehandel. Informasjon via media kan være et viktig virkemiddel for å bevisstgjøre norske forbrukere med mål om å forebygge etterspørsel etter varer og tjenester levert av ofre for menneskehandel. KOM har også i 011 hatt en rekke henvendelser fra media, hvorav flere har resultert i informasjon om menneskehandel og ofrenes situasjon. Det kan imidlertid også være utfordringer knyttet til å benytte media som informasjonskanal, særlig med tanke på å beskytte ofrenes identitet og integritet..6. Tiltak i regi av KOMs samarbeidspartnere I rapportering til KOM har noen etater og organisasjoner gjort rede for aktiviteter i 011 med sikte på kompetanseheving og informasjonstiltak. ROSA Holdt foredrag og deltatt på en rekke møter og konferanser både nasjonalt og internasjonalt. Arrangerte seminar for ansatte på krisesentrene. Seminaret i 011 var et samarbeidsprosjekt med IOM, hvor det ble invitert gjester fra hjelpeapparatet i Nigeria. Barne-, ungdom- og familiedirektoratet - Bufdir I 011 kartla Bufdir 1 av de 9 barna som har hatt tiltak gjennom Bufetat. Fagteamrådgivere ble bedt om å beskrive det de anså som god praksis for barna, og komme med råd for best praksis for barnegruppen. Kartleggingen vil danne grunnlag for en veileder til bruk i barneverninstitusjoner og omsorgssentre for enslige, mindreårige asylsøkere. Veilederen blir tilgjengelig høsten 01 i forbindelse med at barnevernloven -9 trer i kraft. Bufdir arrangerte våren 011 en to dagers samling i sitt eget kompetansenettverk for menneskehandel, hvor ca 70 personer fra kommunene, Bufetats regioner, ansatte i statlige og private institusjoner og andre direktorater deltok. Under seminaret var det innlegg fra fylkesnemndsledere om problemstillinger knyttet til mindreårige ofre for menneskehandel og mer opplæringsrettede foredrag fra barnevernets samarbeidspartnere. Sistnevnte inneholdt foredrag om utlendingsloven, UDIs retningslinjer knyttet til menneskehandel, Oslo-politiets arbeid rettet mot unge vinningskriminelle, eksempler på menneskehandelsaker fra Hordaland politidistrikt, traumebasert omsorg og om tilrettelegging av selvstendige liv i Norge for ofre for menneskehandel/mindreårige asylsøkere. Frelsesarmeen Prosjektleder for Frelsesarmeens fengselsprosjekt Trafficking Fengsel hadde i 011 fokus på kunnskap, informasjon og bevisstgjøring om menneskehandel innad i organisasjonen. Det ble arrangert samlinger hvor menneskehandel var tema, og høsten 011 ble det opprettet en arbeidsgruppe som skal jobbe videre med tematikken og styrke samarbeidet mellom de ulike aktørene i Frelsesarmeen i Norge. Fra august 011 ble prosjektet en permanent del av Frelsesarmeens fengselsarbeid. 17

18 Hvalstad transittmottak for enslige mindreårige asylsøkere 17 - Hvalstad To ganger i året arrangerer Menneskehandelsteamet ved Hvalstad fagdager om menneskehandel for de ansatte på mottaket. Disse ble gjennomført i 011, hvor tematikken ble presentert og diskusjon om hvordan mottaket som helhet kan jobbe for å identifisere mulige ofre for menneskehandel og forebygge utnyttelse av beboere. Sommeren 011 besøkte tre personer fra Dale EM (enslig mindreårig) mottak Hvalstad. Dale EM mottak hospiterte i to dager i forbindelse med at de ønsket å utarbeide rutiner for hvordan de kan jobbe mot menneskehandel på mottaket. Menneskehandelsteamet har vært representert på flere nasjonale og internasjonale samlinger, konferanser og seminarer på menneskehandelsfeltet. Teamet trekker frem KOMs identifiseringsseminar, EUs symposium on prevention of human trafficking (arrangert i Brussel) og ENAROs 18 konferanse, som spesielt nyttige. Høsten 011 holdt Hvalstad foredrag med informasjon om menneskehandel og samarbeid mellom mottak og verger på to vergesamlinger i regi av Norsk Folkehjelp. Hvalstad erfarer at samarbeidet med Norsk Folkehjelp har vært positivt for arbeidet med å identifisere og forebygge menneskehandel blant enslige mindreårige i Norge. I samarbeid med The Body Shop og filmskaper Tone Andersen ferdigstilte Menneskehandelsteamet en informasjonsfilm om menneskehandel. Filmen retter seg spesielt mot barn/unge og målet er å forbygge utnyttelse og gi informasjon. Den kan også fungere som en opplæringsfilm til alle som på ulike måter jobber med målgruppen. I samarbeid med lokale aktører rundt Hvalstad/ Asker arrangerte Hvalstad åpen dag våren 011. Her hadde Menneskehandelsteamet stand. Ifølge Hvalstad var dette vellykket og planen er å ha informasjon om menneskehandel som fast innslag på slike arrangement. Røde Kors Gjennom de nasjonale Røde Kors-foreningene i Kroatia og Serbia jobber Norges Røde Kors med forebyggende arbeid og opplysningskampanjer rettet mot barn, ungdom og unge voksne, og peer education 19 i skoler og utsatte lokalsamfunn. Samarbeidspartnere er IOM, skoleverket og sosialetaten. I samarbeid med helsevesenet, sosialetaten og politiet jobbes det med reintegrering, mobile klinikker, «safe houses» og assistansepakker til de som trenger det. Gjennom Nepal Røde Kors drives opplysningskampanjer i lokalmiljøene om menneskehandel og risiko ved å tro på «gode» tilbud om utdannelse eller jobb i utlandet. Som et ledd i fattigdomsbekjempelsen gjennomføres det i de samme lokalmiljøene prosjekter for inntektsskapende virksomhet. Oslo Røde Kors deltok i 011 på møte i det Europeiske Røde Kors sitt nettverk for arbeidet mot menneskehandel. Tema for møtet var mindre årige utsatt for menneskehandel. Arrangerte kurs og temakvelder for frivillige i prosjektene Sophia og Aurora. Ansatte og frivillige fra Oslo og Bergen Røde Kors deltok på KOMs identifiseringsseminar. Røde Kors holdt i 011 foredrag for ansatte i Sefi (Senter for innvandrere og flyktninger), NAV Gamle Oslo, for det nigerianske kvinnenettverket i Bergen og for Studentersamfunnet i Bergen Enslige mindreårige asylsøkere forkortes og omtales ofte som EMA. 18 ENARO (European Network of Asylm Reception Organisations) er nettverk for europeiske asylmottak, hvor målet er å utveksle erfaringer og best practice i arbeidet på mottakene. 19 Peer education er en metode for å spre informasjon om ulike temaer blant jevnaldrede, eller blant mennesker i like livssituasjoner. Eksempelvis at ungdom sprer informasjon til ungdom, kvinner til kvinner osv.

19 TOT Stavanger Kirkens Bymisjon, Bymisjonssenteret, arrangerte et seminar våren 011 om romanifolket og hva myndigheter og organisasjoner må være observante på i «bybildet» i Stavanger. Kirkens Bymisjon/Albertine besøkte etter oppfordring fra Barne-, likestillings- og inkluderings departementet videregående skoler i 011. Hovedbudskapet har vært at kjøp av seksuelle tjenester kan forsterke menneskehandel og utnyttelse av mennesker, og indirekte legge til rette for organisert kriminalitet. Kirkens Bymisjon, Rogaland politidistrikt og IOM holdt våren 011 foredrag da S oroptimistene arrangerte et åpent kvelds - seminar om menneskehandel. TOT Trondheim I 011 deltok TOT koordinator i ulike fora hvor menneskehandel var tema. TOT koordinator har blant annet holdt innlegg ved NTNU og Høgskolen i Sør-Trøndelag, og har deltatt i flere personalmøter ved ulike institusjoner og tverretatlige samarbeidsmøter i andre kommuner rundt Trondheim. Det ble gjennomført to seminarer i 011. Det ene seminaret hadde fokus på utnyttelse av barn til tvangsarbeid/tvangstjenester, hvor TOT Bergen og Hordaland politidistrikt/exit 0 holdt innlegg. Representanter fra politiet, kommunen, UDI, Bufetat, universitet, høgskole og frivillige organisasjoner deltok. Det andre seminaret hadde fokus på rekruttering og opplæring av verger og IOMs retur- og reintegreringsprogram for mulige ofre for menneskehandel som tema. Trondheim kommune og Sør-Trøndelag politidistrikt/sentrum politistasjon opprettet i 011 en kompetansegruppe mot menneskehandel og beslektede områder som tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og vold i nære relasjoner. Gruppa skal ha møter fire ganger i året og ha fokus på problem stillinger knyttet til sikkerhet, trygge bosteder, oppfølgingsbehov med videre. TOT Bergen I forbindelse med politiets etterforskning av saker hvor mindreårige har blitt utnyttet til kriminalitet har TOT Bergen invitert til to rådslag for å avklare problemstillinger. (I rådslag drøftes saker prinsipielt.) I begge disse var oppnevning av verge og fylkesnemndas håndtering av menneskehandel saker tema, og overformynder i Bergen og leder for fylkesnemnda møtte. Kirkens Bymisjon, Prosjekt FRI I 011 deltok prosjektet blant annet på ROSAs årlige samling for ansatte på krisesentrene, KOMs identifiseringsseminar og norsk nettverksmøte for prostitusjonstiltakene. Prosjekt FRI holdt selv foredrag på UDI Vest sitt regionale mottaksledermøte hvor temaet var å være en hjelper opp mot mulige ofre for menneskehandel. Arbeidet på mottakssentrene og identifiseringsrutiner rundt ofre for menneskehandel ble særlig vektlagt. Studietur til Oslo sammen med Albertine, hvor ROSA, Pro Sentret og Nadheim ble besøkt og erfaringer utvekslet. Prosjekt FRI har hatt studenter fra Høyskolen i Harstad og ressurssenter om vold og traumatisk stress sin videreutdanning om vold på studietur, hvor det ble informert og diskutert om arbeidet med å bistå ofre for menneskehandel. Leder for prosjektet utviklet i 011 informasjonsmateriell om prosjekt FRI. Det ble utarbeidet en brosjyre som er ment for samarbeidspartnere og andre instanser/hjelpeapparat, og to 0 Spesialgruppe i Hordaland politidistrikt som jobber mot menneskehandel, og brudd på forbudet om kjøp av seksuelle tjenester og hallikvirksomhet. 19

20 informasjonsfoldere som blant annet Utekontakten i Bergen og Nykirken Kvinnekafê kan dele ut når de jobber oppsøkende i prostitusjons miljøene. Den ene folderen er om bistand i forhold til helseundersøkelse og den andre om bistand i forhold til menneskehandel og utnyttelse i prostitusjon. Uteseksjonen i Oslo, Oslo kommune Ansatte i Uteseksjonen holdt i 011 flere foredrag om erfaringer knyttet til oppsøkende arbeid rettet mot barn og unge som er mulige ofre for menneske handel, blant annet på KOMs stormøte, region- og mottaksavdelingen i UDI, og Fagforum for etniske minoriteter og rus ( Kompetansesenter rus Oslo). Ansatte deltok selv på KOMs identifiseringsseminar høsten 011. Lederen for Uteseksjonen deltok på seminar i regi av nettverket av baltiske stater. Uteseksjonen har arbeidet målrettet med å rekruttere medarbeidere, som i tillegg til formalog realkompetanse, har relevant språklig og kulturell kompetanse. Oslo politidistrikt / STOP 1 prosjektet Ansatte ved STOP holdt i 011 en rekke foredrag internt i politietaten og for eksterne aktører. Østfold politidistrikt I anledning opprettelsen av de tverretatlige samarbeidsgruppene for barn og voksne ble det avholdt et heldags møte hvor fokus var identifisering av mulig ofre for menneskehandel, politiets arbeid i slike straffesaker, og viktigheten av et tverretatlig samarbeid i sakene. Kripos SO(seksuelle overgrep)-gruppen ved Taktisk etterforskningsavdeling fikk i 011 opplæring i menneskehandelsfeltet blant annet gjennom pågående saker, etterretningsinformasjon, interne arbeidsmøter og gjennomgang av KO:DE. Kripos opprettet en egen side med nyttig informasjon om temaet menneskehandel i politiets fagportal KO:DE. Målet er å synliggjøre denne type kriminalitet og dele kunnskapen om feltet med alle ansatte innen norsk politi. I KO:DE ligger blant annet informasjon om fenomenet menneskehandel og etterforskning av sakstypen, særskilte hensyn ved avhør av ofre for menneskehandel, bevisopptak, sjekklister, faglitteratur og publikasjoner, samt regelverk og nyttige lenker. I forbindelse med opprettelsen har Kripos presentert KO:DE og siden om menneske handel i ulike sammenhenger. Utlendingsdirektoratet UDI Gjennom 011 har UDI gjennomført og deltatt på flere kompetansehevende tiltak, både internt i organisasjonen og eksternt. Internt ble det avholdt et heldagsseminar om menneskehandel for ca 70 ansatte i ulike avdelinger. Seminaret var en oppfølging for å implementere UDIs retningslinjer på feltet. Representantene i UDIs menneskehandelsgruppe har gitt løpende opplæring av saksbehandlere i aktuelle vedtaksenheter og ansatte på regionkontorene med ansvar innen feltet. Ansatte i UDI har deltatt på flere eksterne seminarer/konferanser, blant annet KOMs identifiserings seminar. UDI ved Avdeling for faglig strategi og koordinering (FSK) holdt foredrag på seminaret, hvor temaet var UDIs ansvar for identifisering og oppfølging av mulige ofre for menneskehandel. UDI har også holdt foredrag for ansatte i UNE, RVTS Øst og på seminar i regi av Bufdir. 0 1 Spesialgruppe i Oslo politidistrikt som jobber mot menneskehandel, og brudd på forbudet om kjøp av seksuelle tjenester og hallikvirksomhet. Regionalt ressurssenter for forebygging av traumelidelser og selvmord.

Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel

Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel For informasjon, ring: 6 1 00 KOM.pod@politiet.no ISBN 978-8-856-017-7, POD publikasjon 011/06 Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel 010 August 011 0 Design: Allkopi Trykk: Allkopi

Detaljer

Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel. Juli 2013

Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel. Juli 2013 Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel 1 Juli 13 1 Innhold 1. Innledning... 5 1.1 KOMs mandat og arbeidsoppgaver... 5 1. KOMs organisering... 6 1.3 Tilstandsrapport 1...7. KOMs aktiviteter

Detaljer

Rapport. fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel. Juli 2014

Rapport. fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel. Juli 2014 Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel 2013 Juli 2014 1 2 Innhold Oppsummering...5 1. Innledning...6 1.1 KOMs mandat og arbeidsoppgaver...6 1.2 KOMs organisering...8 1.3 KOMs tilstandsrapport

Detaljer

Rapport fra koordineringsenheten for ofre for menneskehandel. april 2010

Rapport fra koordineringsenheten for ofre for menneskehandel. april 2010 Rapport fra koordineringsenheten for ofre for menneskehandel 009 april 00 . Innhold. Innledning...4. Om rapporten...4. KOM prosjektets organisering...4. KOM prosjektets måloppnåelse...5. Prosjektets mål...6.

Detaljer

ROSA ÅRSRAPPORT 2011

ROSA ÅRSRAPPORT 2011 ROSA ÅRSRAPPORT 2011 (Reetablering, Oppholdssteder, Sikkerhet, Assistanse) Bistand og trygge oppholdssteder til kvinner utsatt for menneskehandel www.rosa-help.no INNLEDNING... 5 SAMMENDRAG... 7 INFORMASJON

Detaljer

ROSA ÅRSRAPPORT 2009

ROSA ÅRSRAPPORT 2009 ROSA ÅRSRAPPORT 2009 (Reetablering, Oppholdssteder, Sikkerhet, Assistanse) Bistand og trygge oppholdssteder til kvinner utsatt for menneskehandel www.rosa-help.no INNLEDNING... 4 SAMMENDRAG AV ÅRSRAPPORTEN

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 KOMPETANSETEAMET MOT TVANGSEKTESKAP OG KJØNNSLEMLESTELSE

ÅRSRAPPORT 2014 KOMPETANSETEAMET MOT TVANGSEKTESKAP OG KJØNNSLEMLESTELSE ÅRSRAPPORT 2014 KOMPETANSETEAMET MOT TVANGSEKTESKAP OG KJØNNSLEMLESTELSE Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Politidirektoratet(POD), Barne-,ungdoms,- og familiedirektoratet(bufdir), Utlendingsdirektoratet

Detaljer

Sammen mot menneskehandel

Sammen mot menneskehandel Handlingsplan Sammen mot menneskehandel Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel (2011 2014) 1 Innhold 1. Innsatsen mot menneskehandel skal videreføres og styrkes 3 2. Tiltak 4 3. Hva er menneskehandel

Detaljer

ROSA ÅRSRAPPORT 2014

ROSA ÅRSRAPPORT 2014 ROSA ÅRSRAPPORT 2014 (Reetablering, Oppholdssteder, Sikkerhet, Assistanse Bistand og trygge oppholdssteder til kvinner utsatt for menneskehandel www.rosa-help.no INNLEDNING... 5 SAMMENDRAG... 7 NETTVERKSARBEID

Detaljer

Sammen mot menneskehandel

Sammen mot menneskehandel Handlingsplan Sammen mot menneskehandel Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel (2011 2014) 1 Innhold 1. Innsatsen mot menneskehandel skal videreføres og styrkes 3 2. Tiltak 4 3. Hva er menneskehandel

Detaljer

MINDREÅRIGE OFRE FOR MENNESKEHANDEL. Informasjon til ansatte på barneverninstitusjoner og omsorgssentre for enslige, mindreårige asylsøkere

MINDREÅRIGE OFRE FOR MENNESKEHANDEL. Informasjon til ansatte på barneverninstitusjoner og omsorgssentre for enslige, mindreårige asylsøkere MINDREÅRIGE OFRE FOR MENNESKEHANDEL Informasjon til ansatte på barneverninstitusjoner og omsorgssentre for enslige, mindreårige asylsøkere Innholdsfortegnelse Innledning 5 1 Hva er menneskehandel 6 1.1

Detaljer

Handlingsplan mot prostitusjon og menneskehandel 2009-2012

Handlingsplan mot prostitusjon og menneskehandel 2009-2012 Dato: 8. mai 2009 Byrådssak 214/09 Byrådet Handlingsplan mot prostitusjon og menneskehandel 2009-2012 ALHO SARK-4597-200614449-2 Hva saken gjelder: Kommunens første fagplan knyttet til prostitusjonsproblematikk,

Detaljer

Menneskehandelens ofre fra utnytting til myndiggjøring

Menneskehandelens ofre fra utnytting til myndiggjøring Linda Dyrlid og Berit Berg Menneskehandelens ofre fra utnytting til myndiggjøring Evaluering av ROSA-prosjektet Forsideillustrasjon Mick Namerari Marsupial Mouse Dreaming Gjengitt med tillatelse fra kunstneren

Detaljer

Handlingsplan 2008-2011. Handlingsplan mot tvangsekteskap

Handlingsplan 2008-2011. Handlingsplan mot tvangsekteskap Handlingsplan 2008-2011 Handlingsplan mot tvangsekteskap Handlingsplan 2008-2011 Handlingsplan mot tvangsekteskap 2 Forord Det er en menneskerett fritt å kunne velge om man vil gifte seg og hvem man eventuelt

Detaljer

Design og layout: Tore Landro 2010 Barnehuset Bergen

Design og layout: Tore Landro 2010 Barnehuset Bergen Årsmelding 2009 Design og layout: Tore Landro 2010 Barnehuset Bergen Årsmelding 2009 Barnehuset Bergen Medisinsk undersøkelse av barnet Dommeravhør og vitneavhør Korttidsterapi til barn Nettverksarbeid,

Detaljer

Hvem gjør hva? Direktoratenes arbeid for integrering og mangfold. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Hvem gjør hva? Direktoratenes arbeid for integrering og mangfold. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Hvem gjør hva? Direktoratenes arbeid for integrering og mangfold Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Prosjekt og design: Faktotum Informasjon AS Trykk: Nr1 Arktrykk Utgitt februar 2009 Opplag: 10 000

Detaljer

TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com

TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2018 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Visjon og verdier... 3 1.2 Arbeidet med planen... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer

Æresrelatert vold i Kristiansand kommune, lokalt prøveprosjekt for kompetanseheving og samarbeidsstrukturer

Æresrelatert vold i Kristiansand kommune, lokalt prøveprosjekt for kompetanseheving og samarbeidsstrukturer OPPVEKST Prosjektinformasjon: Prosjektnavn: Æresrelatert vold i Kristiansand kommune, lokalt prøveprosjekt for kompetanseheving og samarbeidsstrukturer Kontaktperson: Lene Mordal, Kristiansand kommune

Detaljer

Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen Faglige utfordringer og barrierer i mottaksapparatet

Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen Faglige utfordringer og barrierer i mottaksapparatet Veronika Paulsen Hilde Michelsen Maria Brochmann Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen Faglige utfordringer og barrierer i mottaksapparatet Samfunnsforskning Veronika Paulsen, Hilde Michelsen

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenest

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenest Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenest ULO KOMMUNE BYSTYRETS SEKRETARIAT - 03 OKT 2011 Kl SAKSW : SAKSD, ARK,NR. KOPI Notat til b st rets organer Til: Helse- og sosialkomiteen Dato: 03.10.2011

Detaljer

Statusrapport per desember 2011 Felles trygghet felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme (2010-2013)

Statusrapport per desember 2011 Felles trygghet felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme (2010-2013) Statusrapport per desember 2011 Felles trygghet felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme (2010-2013) Samlet tiltaksoversikt NR. TILTAK ANSVARLIG STATUS 1. Etablering

Detaljer

Vold i nære relasjoner. Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner

Vold i nære relasjoner. Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner Vold i nære relasjoner Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner Forord Vold og overgrep i nære relasjoner rammer hardt, og det rammer mange. Både kvinner, menn og barn er utsatt for vold og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005 ROSA

ÅRSRAPPORT 2005 ROSA ÅRSRAPPORT 2005 ROSA (reetablering, oppholdssteder, sikkerhet, assistanse) Bistand og trygge oppholdssteder til kvinner utsatt for menneskehandel www.rosa-help.no INNHOLD: Innledning 2 Henvendelser 3 Telefonhenvendelser,

Detaljer

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet Utlendingsdirektoratet (UDI) er den sentrale etaten i utlendingsforvaltningen i Norge. Direktoratet, som ble opprettet i 1988, ligger under Kommunal- og regionaldepartementet (KRD). UDI har ansvaret for

Detaljer

Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583

Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583 Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag... 1 1.1 Hovedkonklusjoner... 1 1.2 Difis anbefalinger... 3 2 Om prosjektet...

Detaljer

Handlingsplan vold i nære relasjoner 2014-2018

Handlingsplan vold i nære relasjoner 2014-2018 Innhold Bakgrunn... 2 Beskrivelse av temaområdene vold i nære relasjoner... 2 Definisjoner... 2 Nasjonale føringer Vold i nære relasjoner... 3 Omfang av vold i nære relasjoner... 4 Nasjonale føringer mot

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 Innhold 1. Selvhjelp Norges organisering/struktur... 2 2. Samlet vurdering av distriktskontorenes

Detaljer

RAPPORT. JURKs rettsinformasjonsarbeid. Statusrapport september 2013. Av Lene Løvdal. Rettighets- og prosjektansvarlig. Nr. 69 (2013) for kvinner

RAPPORT. JURKs rettsinformasjonsarbeid. Statusrapport september 2013. Av Lene Løvdal. Rettighets- og prosjektansvarlig. Nr. 69 (2013) for kvinner juridisk rådgivning Nr. 69 (2013) for kvinner RAPPORT stiftet 1974 JURKs rettsinformasjonsarbeid Statusrapport september 2013 Av Lene Løvdal Rettighets- og prosjektansvarlig Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer