WTELEMARK FYLKESKOMMUNE '5'v% å p, ' Partnerskapsavtale. mellom «Sammen om tilrettelegging for gode oppveksitsvílkår og aktiv aldring»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "WTELEMARK FYLKESKOMMUNE '5'v% å p, ' Partnerskapsavtale. mellom 2014-2015. «Sammen om tilrettelegging for gode oppveksitsvílkår og aktiv aldring»"

Transkript

1 WTELEMARK on oodelivitelemark FYLKESKOMMUNE '5'v% å p, ' Folkhels Partnerskapsavtale mellom Telemark fylkeskommune Og Telemark Røde Kors Formål «Sammen om tilrettelegging for gode oppveksitsvílkår og aktiv aldring» Telemark Røde Kors (TRK) og Telemark fylkeskommune (TFK) ønsker å inngå et formelt samarbeid for å understøtte felles målsetninger og satsingsområder. Disse er definert i TRKs handlingsplan TFK s regionale planer og stratgier. Partnerskapsavtalen skal bidra til et koordinert og forpliktende samarbeid mellom de to avtalepartene, særlig knyttet til følgende: 0 Et mer inkluderende samfunn 0 Mestring og trivsel: Gi gode aktivitetstilbud til mennesker i sårbare livssituasjoner. 0 Gi synergier ved å dele kompetanse, forene ressurser og avtale roller og ansvar mellom offentlig og frivillig sektor 0 Fremme Regional strategi for folkehelse Telemark 0 Arbeide fram piloter som har nasjonal verdi 0 Fremme frivillighetens egenverdi 0 Gi forutsigbare rammebetingelser 2. Avtalens parter / roller Avtalen har følgende likeverdige parter: Telemark Røde Kors er en distriktsorganisasjon av Norges Røde Kors. TRK er representert i nesten alle kommunene i Telemark og har totalt 18 lokale avdelinger. TRK organiseres gjennom utvalg og komiteer ledet av frivillige. Et distriktskontor med ansatte er etablert for å betjene det frivillige apparatet lokalt og på distriktsplan. TRK setter menneskene i sentrum for sin virksomhet. Bygging av sosialt nettverks rundt mennesker i en marginal og sårbar livssituasjon er sentralt i Røde Kors sin tenkning om helse og vår tids sårbare mennesker. TRK etablerer og videreutvikler samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor samtidig som de utvikler frivillig innsats som supplement til det offentlige. TRKs rolle i partnerskapet er i 1

2 i TELEMARK. FYLKESKOMMUNE DFI' GODE LIV I TELEMARK -4., / i i.-.~.._i :,fi,= Q., - fw\"2 YEIEHAIK ' Q.,1 Folkehelse hovedsak av utøvende art, men TRK bidrar også med kompetanse om frivillighet, erfaring og engasjement. TeIemark_}fi2lke.s'k0mmzmer en regional utviklingsaktør med ansvar for en rekke offentlige forvaltnings- og tjenesteproduserende oppgaver med interesser inn mot frivilligheten. Foruten folkehelse, gjelder det spesielt ulike satsinger i regi av IMDI som fylkeskommunen forvalter, videregående opplæring, stedsutvikling og internasjonalt arbeid. TFK utarbeider regionale planer og medvirker i kommunal planlegging, leder og koordinere folkehelsearbeidet i fylket, forvalter ulike typer tilskuddsordninger og støtter frivillige organisasjoner som tilbyr aktiviteter for innbyggeme i Telemark. Frivillige organisasjoner spiller en viktig rolle for mange av TFK s ansvarsområder, både i krafl av de aktiviteter de bidrar med og ved at det gir egenverdi for den enkelte å engasjere seg frivillig. Som samfunnsutvikler samarbeider fylkeskommunen med en rekke ulike aktører for å skape en ønsket samfunnsutvikling i Telemark. Fylkeskommunen sitt ansvar for å fremme folkehelse gjelder både i ekstern samhandling og i egen drift og planlegging. 3. Overordnede planer / føringer Telemark Røde Kors Målsetninger og satsningsområder er definert i TRK handlingsplan for perioden Handlingsprogrammet skal sikre at Røde Kors i Telemark arbeider i tråd med hovedprogrammet vedtatt av Landsmøtet. Handlingsprogrammet skal også sikre at vi ivaretar de lokale behov og retter innsatsen med de utfordringer som er spesielle for samfunnet i Telemark. Handlingsprogrammet bygger på Hovedprogrammet og Langtidsplanen Hovedprogrammet er vedtatt av Landsmøtet og alle tillitsvalgte i Røde Kors Norge forplikter seg til å følge opp Hovedprogrammet i organisasj onsleddenes årlige planer tilpasset lokale behov. Røde Kors i Norge skal utøve behovsrelaterte, humanitære aktiviteter i lokalsamfunnet gjennom sine lokalforeninger, støttet av distriktsorganisasjonen. Viktige hovedmål knyttet til denne avtalen : Jobbe for trygghet og bedre folkehelse i lokalmiljøet. - Gi gode og trygge aktivitetstilbud til barn og unge - Jobbe for sosial inkludering og mangfold - Gi mennesker mulighet til å øke sosial kontakt gjennom å skape gode møteplasser - Styrke tilbudet om førstehjelpsopplæring - Bidra til å beskytte menneskers helse og livsgrunnlag 2

3 DEF GODE LIVI TELEMARK FYLKESKOMMUNE ;s_,.g i _ som har størst utfordringer. Det er et mål at minst 1 skole pr kommune har fått opplæring i Flexid. 2 Aktive eldre Frivillige kan bidra til at eldre holder seg fysisk aktive, men også at de kommer seg ut av ensomhet og isolasjon. TRK har 200 besøksvenner over hele fylket som går på besøk i private hjem eller på institusjoner. TRK har utviklet sittedans og besøkshunder som nasjonal aktivitet i Røde Kors. Konkret: - Arrangementsansvarlig for årlig Brekkeparkenarrangement (Verdens aktivitetsdag) i mai - Avholde et årlig kurs for utdanning av sittedans-instruktører (gratis for deltakerne) (både frivillige og ansatte ved institusjoner) for hele Telemark 3 Pilot treningsgrupper - voksne Etablere treningsgrupper for mennesker i en sårbar livssituasjon med tett opp følging av frivillige og treningsveileder mulig i samarbeid med annen frivillig organisasjon Målsetting: Sette deltakerne i stand til å ta i mot tilbud fra det offentlige. 4 Samarbeid og deltakelse i forb med regional folkehelsestrategi og delplan oppvekst og kompetanse - Prosjekt- og ressursgrupper, (psykososialt oppvekstmiljø, kommunalt folkehelsearbeid og Aktiv aldring) - Nettverk, bl.a folkehelsekoordinator/kommunene - Arrangement, seminarer og konferanser - Deltakelse i Forum for Frivillighet og Folkehelse (leder 2014) 5. Leksehjelp i Talentutviklingsprosjektet Odd avtalen Røde Kors Leksehjelp skal bidra til at elever som står i fare for å fall ut av skolen, får hjelp til å gjennomføre og helst med gode resultat. Røde Kors får billetter til hjemmekampene Samarbeidet her er spesielt knyttet opp mot avtalen mellom TFK og Fotballklubben ODD (skoleåret 2014/2015) som gjelder hele fylket. Uavhengig av en eventuell fornyelse av Odd-avtalen er det ønske om å utvide tilbudet om leksehjelp dette fra Trygge oppvekstsvilkår / Barnas Røde Kors (BARK)/Røde Kors Friluft og Førstehjelp for ungdom (RØFF)/ Ferie for alle Sosialt nettverk er viktig for å mestre livet bedre totalt sett. Deltakelse i aktiviteter utenom skolen er en viktig del av barn og unges utvikling og har positive effekter på skolearbeid. BARK er Røde Kors sitt satsningsområde for barn og unge i aldersgruppen 6-12 år; førstehjelp, turer i skog og mark, leke, tegne, male, snakke sammen og snakke med trygge voksne ledere. Gratis og stiller ikke krav til god økonomi. RØFF er Røde Kors tilbud for ungdom, hvor deltakerne selv bestemmer hvilke friluftslivsaktiviteter de vil holde på med. De får opplæring innen ledelse og redning. 4

4 @ TELEMARK on ooos uv l TELEMARK FYLKESKOMMUNE 'S-. å ^ ' Folkhelse Bedre vår kapasitet til å møte humanitære utfordringer gjennom flere frivillige - Opparbeide god kontakt med lokale myndigheter, private aktører og andre frivillige organisasjoner Telemark fylkeskommune TFK s overordnede plandokument er Regional plcmstralegi 20] 2 20] 6. Målet er å få en bærekraftig utvikling av Telemark ved å fremme bærekraftige sosiale forhold, en bærekraftig økonomi, samt fremme et bærekraftig miljø. Sentrale utfordringer som det her er pekt på kan oppsummeres i ulik problematikk knyttet til oppvekst med konsekvenser som frafall fra skole og arbeid, herunder ulike utfordringer knyttet til livsstil og levekår, bl.a. kosthold, overvekt/inaktivitet, psykiske lidelser, rusproblematikk. I tillegg til dette er befolkningsutviklingen en utfordring, særlig de eldste eldre. Her er ensomhet og de konsekvenser det har for folks helse en del av utfordringsbildet som bl.a.ligger til grunn for Regional strategifor folkehelse ] 6. Her og vedtatt å opprette et regionalt forum for frivillighet og folkehelse (FF F). Flexid - samarbeidsprosj ektet mellom Helsefremmende barnehager og skoler/ HEFRES og Røde Kors er innarbeidet i det årlige tilbudsheftet TFK utgir som sendes barnehager og skoler. Regional plan for oppvekst og kompetanse utarbeides i 2014/2015. Videregående opplæring samarbeider med Røde Kors på tiltakene <<Brobyggerne>>og TUP-Talentutviklingsprogrammet. Røde Kors er relevant aktør for utvikling av planen via FFF. TTK fordeler hvert år midler fra IMDI til frivillig sektor øremerket møteplasser og inkludering. I tillegg er det avsatt budsjettpost tilskudd barn og unge og disse midlene er sett i sammenheng med denne avtalen. 4. Konkrete samarbeidstiltak I avtalepartenes vedtatte plandokumenter er det en rekke felles målsetninger og satsingsområder. For at partene skal lykkes med å nå hver sine mål, er et samarbeid mellom TTF og TRK et viktig grep. Avtalepartene har derfor trukket ut noen konkrete samarbeidstiltak som skal gjennomføres i avtaleperioden. Hele Telemark er nedslagsfelt for aktivitetene. Partene har intensjoner om å se nærmere på et mulig beredskapssamarbeid på fylkesnivå sammen med eventuelt andre offentlige aktører. 1 Flexid (Fleksibel identitet) - ungdomsskole Flexid er et bevisstgj øringskurs for unge som vokser opp mellom flere kulturer. Kurset tilbys ungdomsskoler i Telemark gjennom Fylkeskommunens årlige tilbudshefte HEFRES. Kurset har fokus på identitet, tilhørighet og muligheter. Tiltaket har tverrsektoriell interesse for TFK bl.a folkehelse, oppvekst, skole, inkluderende lokalsamfunn. Kontinuerlig tiltak i henhold til tilbudshefte. Røde Kors driver aktiv markedsføring til skolesj efer/rektorer, samt målrettet innsats for å identifisere hvilke skoler 3

5 DET GODE LIVI TELEMARK FYLKESKOMMUNE f.. 5:) ~, V Fo/khelse Det skal gjennomføres to årlige møter mellom avtalepartene. o Første halvår: Planleggingsmøte på administrativt nivå. TFK tar ansvar for møteinnkalling. o Andre halvår: Møte med politisk deltakelse fra TFK og styret i TRK. TRK tar ansvar for møteinnkalling. o Det nedsettes arbeidsgrupper hvis nødvendig for gjennomføring av tiltaka. - TRK sitt årsregnskap og årsberetning skal oversendes TFK så snart det foreligger. Denne rapporteringen skal også legges frem for Hovedutvalg for kultur sitt politiske møte i juni og for Fylkesutvalget. - Avtalepartene skal synliggjøre partnerskapet i organisasjonenes egne plan- og saksdokumenter, i rapportering, informasjonsvirksomhet og kommunikasjon. - Partnerskapsavtalen kan bli revidert dersom det oppstår betydelige endringer i organisasjonsstruktur eller rammevilkår som påvirker avtalen. Fylkeshuset, l2.j uni 2014 (EQ ge WMM for Ter e Riis-Johansen Tone Sissel Kise Fylkesordfører Telemark fylkeskommune Styreleder Telemark Røde Kors 5&/QQucro.3 6

6 DET GODE LlV I TELEMARK FYLKESKOMMUNE gs. ; i i i Ferie for alle: Et gratis ferietilbud - en aktiv ferie. Røde Kors beskytter fritid som følge av Sosialtjenesteloven og Barnekonvensjonen Folks barns rett til lek og 7. Flyktningguide Røde Kors Flyktningguide kobler flyktninger som har fått opphold i Norge med en frivillig guide som kjenner lokalsamfunnet. Slik får nybosatte flyktninger en veileder i sitt lokalmiljø og de frivillige får nye perspektiver på sitt hjemsted. Telemark Røde Kors tilbyr flyktningguide i kommuner i Telemark som har egne avtaler om det. 5. Økonomiske betingelser og varighet Avtalepartene er enig om å inngå partnerskapsavtale for perioden TFK skal bidra med et årlig drifts- og administrasjonstilskudd til TRK. Det tas forbehold om budsjettrammer tilsvarende årets. Tilskuddet skal justeres årlig i forhold til lønns- og prisvekst og utbetales i to omganger, første utbetaling i løpet av februar og andre utbetaling i løpet av juli. For 2014 er tilskuddet kr ,- fra folkehelsemidler med utgangspunkt i slik fordeling: <<F1exid>> kr «Aktive eldre» kr og «Pilot treningsgrupper» kr ,-. I tillegg kommer andre midler slik fordelt: Ansvar Driftstilskudd aktivitet IMDI IMDI midler (kultur) Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn Driftstilskudd til folkehelse interesseorganisasjoner Hovedutvalget for innen helse- og sosialfeltet kultur Barn og unge Kultur -tilskudd barn og unge Totalt Oppfølging av partnerskapsavtalen Avtalepartene har i mange år hatt et godt og utstrakt samarbeid bl.a. i partnerskap for folkehelse. Slik praksis vil også bli videreført i avtaleperioden. I tillegg er partene enig om følgende oppfølging av avtalen: 5

Folkehelse i Telemark 2012-2016

Folkehelse i Telemark 2012-2016 Regional strategi for Folkehelse i Telemark 2012-2016 www.telemark.no/folkehelse Utgitt av: Telemark fylkeskommune januar 2014 Adr.: Postboks 2844, 3702 Skien Tlf.: 35 91 70 00 Epost: post@t-fk.no Foto:

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM FOLKEHELSEARBEID. DEL I Generell del. 1 Bakgrunn og formål. Alstahaug kommune, org. nr 938712441 (heretter benevnt kommunen)

SAMARBEIDSAVTALE OM FOLKEHELSEARBEID. DEL I Generell del. 1 Bakgrunn og formål. Alstahaug kommune, org. nr 938712441 (heretter benevnt kommunen) SAMARBEIDSAVTALE OM FOLKEHELSEARBEID DEL I Generell del 1.1. Avtaleparter 1 Bakgrunn og formål Alstahaug kommune, org. nr 938712441 (heretter benevnt kommunen) og Nordland fylkeskommune, org.nr. 964982953

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Bakgrunn Samarbeidsavtalen er utarbeidet med bakgrunn i samtaler med ordføreren og rådmannen i Kvinesdal kommune og fylkesordfører

Detaljer

Forfall der årsak til fravær oppgis, meldes skriftlig så raskt som mulig til sekretariat@vfk.no Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling.

Forfall der årsak til fravær oppgis, meldes skriftlig så raskt som mulig til sekretariat@vfk.no Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling. SAKSLISTE Fylkestinget innkalling til møte Dato: 14.02.2013 kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, Svend Foynsgt 9, 3126 Tønsberg. Møterom Oseberg Arkivsak: 201300621-1 Arkivkode: Gruppemøter starter kl. 0800. Vedlagt

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

Plattform for frivillighet i Sarpsborg 2013-2016

Plattform for frivillighet i Sarpsborg 2013-2016 Plattform for frivillighet i Sarpsborg 2013-2016 Frivillighet skaper aktivitet og glede, utvikler og styrker Sarpsborg Plattform for frivillighet i Sarpsborg 2013 2016 Innhold 1 Innledning side 3 1.1

Detaljer

17.01.2011 19.01.2011 24.01.2011 02.02.2011 22.02.2011 01.03.2011

17.01.2011 19.01.2011 24.01.2011 02.02.2011 22.02.2011 01.03.2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802699 : E: G10 : Liv Kjersti Sandve Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Utvalg for byutvikling

Detaljer

Rapport for tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv- Statsbudsjettet 2013 kap. 719.73

Rapport for tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv- Statsbudsjettet 2013 kap. 719.73 Helsedirektoratet Postboks 7000, St.Olavs plass 0130 Oslo Att: Olov Belander Kopi: Helse- og omsorgsdepartementet Kulturdepartementet Vår referanse: 669063-v1 Deres referanse: 11/734-64 Dato: 31. januar

Detaljer

Saksframlegg. Partnerskapsavtale 2015-2018 mellom Søgne Frivilligsentral, Søgne kommune og Vest-Agder Røde Kors

Saksframlegg. Partnerskapsavtale 2015-2018 mellom Søgne Frivilligsentral, Søgne kommune og Vest-Agder Røde Kors Søgne kommune Arkiv: F08 Saksmappe: 2005/2055-11318/2015 Saksbehandler: Gustav Skretting Dato: 17.03.2015 Saksframlegg Partnerskapsavtale 2015-2018 mellom Søgne Frivilligsentral, Søgne kommune og Vest-Agder

Detaljer

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014 En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge www.frivillighetnorge.no Frivillighet Norge St. Olavs gate 25 0166 Oslo tel. 21 56 76 50 Web: frivillighetnorge.no

Detaljer

Saksframlegg. Samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Vest-Agder fylkeskommune 2015-2018

Saksframlegg. Samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Vest-Agder fylkeskommune 2015-2018 Søgne kommune Arkiv: 025 Saksmappe: 2008/2384-21446/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 01.06.2015 Saksframlegg Samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Vest-Agder fylkeskommune 2015-2018 Utv.saksnr

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK... 6 2.3 REGIONALE FØRINGER

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole PLAN FOR FYSISK AKTIVITET i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole 2012 Innhold Forord...3 Innledning.....4 Fysisk aktivitet i barnehage......6 Fysisk aktivitet på barnetrinnet og i SFO... 8 Fysisk

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023

Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Innhold Oppdraget.... 3 Mål... 4 Strategier.... 6 1. Arbeide aktivt med verdier og ledelse...7 2. Være helhetlige opplærings- og utdanningsarenaer... 8 3. Samarbeide

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 Vedtatt av kommunestyret 20.03.13 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK...

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale folkehelse Vestre Viken HF og Buskerud Fylkeskommune Side 1 av 5 Formål og ønsket effekt For å møte fremtidens

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

2015-2019. Oversiktsdokument og satsningsområder Plan for folkehelse og likestilling i Farsund

2015-2019. Oversiktsdokument og satsningsområder Plan for folkehelse og likestilling i Farsund 2015-2019 Oversiktsdokument og satsningsområder Plan for folkehelse og likestilling i Farsund Mona Aspvik Farsund kommune 2015-2019 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål... 4 1.3 Planstatus,

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4.1 Arbeidsgiverstrategi Kommuneplanens overordnede mål for organisasjonen Arendal kommune er effektive tjenester av høy kvalitet. Dette styrer også arbeidet med kommunens arbeidsgiverstrategi.

Detaljer

Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012

Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012 BÆRUM KOMMUNE Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012 Innholdsfortegnelse Forord...3 1 Innledning...4 1.1 Definisjoner og begreper...4 1.2 Plattform for frivillighet i Bærum kommune...4

Detaljer

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012 Barnefattigdom 2012 6. november 2012 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Bakgrunn for handlingsplan... 3 4. Arbeidet med handlingsplanen... 5 5. Lavinntekts forståelse og begrepsavklaringer... 6 6.

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

Samhandling med frivillig sektor - utfordringer og muligheter. Frivillighetsmelding

Samhandling med frivillig sektor - utfordringer og muligheter. Frivillighetsmelding Samhandling med frivillig sektor - utfordringer og muligheter Frivillighetsmelding Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 1/14 Godkjenning av protokoll

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer