HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse"

Transkript

1 HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse Av Tom-Arne Winnæss og Trine Lise Brastad Hansen. Mai 2010

2 Innhold: 1 Kort om undersøkelsen og hensikten med den. s.3 2 Allerede eksisterende tilbud for barn og unge på Fjell... s.5 3 Videreutvikling av allerede eksisterende idrettstilbud for barn og unge på Fjell s Allerede eksisterende tilbud 3.2.Mulige endringer av allerede eksisterende tilbud 3.3. Forslag til tilbud høsten Spørreundersøkelsen.... s Litt om selve undersøkelsen 4.2 Resultater av undersøkelsen 4.3 Hovedfunn 4.4. Spørreskjemaet 5 Kvalitetssikring av de ulike tilbudene.. s.14 6 Foreldre engasjement.. s.15 7 Koordinator for alle tilbudene.. s.16 8 Kostnadsoverslag / finansieringsmåter. s.17 9 Sammendrag... s.18 2

3 1:Kort om undersøkelsen og hensikten med den Vi som har utarbeidet rapporten er Tom Arne Winnæss som til daglig jobber blant annet i Drammen Idrettsråd, med spesialfelt inkludering i idrettslag, og Trine Lise B. Hansen som er sosialkonsulent på Fjell skole. Denne rapporten er en kartlegging av de ulike idrettstilbud for barn og unge på Fjell, og hvordan tilbudene kan videreutvikles. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Fjell 2020, Drammen kommune. Mandatet for oppdraget var: Hvordan skape et bedre lokalt idrettstilbud til barn og unge på Fjell. Rapporten er ikke forskningsbasert, men bygger på funn i undersøkelsen og erfaringer/praksis på Fjell. Rapporten er skrevet etter møter med de ulike idrettslag som driver idrett i bydelen, et spørreskjema er delt ut til alle i klasse, vi har hatt samtaler med ressurspersoner på Fjell, og vi har vært tilstede på ulike møteplasser i bydelen. Vi har her også valgt å undersøke hva barna driver med av andre aktiviteter enn idrett, hva de ønsker av den type tilbud. Dette har vi ikke gått grundigere inn på, men henviser til funnene i spørreundersøkelsen. Idrettslag med stor andel av innvandrere, har slitt tungt med å mobilisere den nødvendige foreldredeltagelse for at idrettslaget skal kunne fungere. Dette skjedde med Drafn, midt på 90 tallet. Det førte til at enkelte fotballag ble oppløst og ingen nye ble etablert. Barn og unge på Fjell mistet et godt idrettstilbud, og mange var bekymret for at de skulle stå helt uten tilbud. I 1996 satte derfor Drafn i gang et prosjekt som het Idretten er fargeblind. Prosjektet fikk støtte fra både stat, fylke og kommune og gikk over 5 år. Det ble ansatt en prosjektleder i 60 prosent stilling. En rekke tilbud ble iverksatt: fotballskole skolecup åpen gymsal tilbud på Fjell og Galterud skole det ble etablert en idrettskole for barn fra 6-10 år klubbavisa ble oversatt til fem språk Midlene til disse tilbudene og den lønnede stillingen ble tatt bort etter 5 år, og Drafn har også senere fått avslag på sine søknader om å få støtte til lønnede stillinger. Dette har ført til at aktivitetene i Drafn nå nesten ligger helt nede, og de har ingen aldersbestemte lag i fotball for barn og unge. I løpet av de siste årene har mange barn og unge på Fjell som ønsker å drive organisert idrett søkt seg til idrettsklubber utenfor bydelen slik som Skiold, Strømsgodset og BUL. Marienlyst fotballklubb startet opp med breddefotball på Fjell kunstgressbane for tre år siden og har seks aldersbestemte lag hvorav ett jentelag. Men klubben sliter med at de ikke klarer å stille med trenere til alle lagene de har pga manglende foreldreengasjement. De sliter også med manglende betaling av kontingent 3

4 De aller fleste barn og unge på Fjell står utenfor organisert idrett, og dette skal vi komme nærmere tilbake til i rapporten når vi ser på de ulike tilbudene som finnes. Når situasjonen på Fjell nå er slik at det finnes få gode idrettstilbud, er det uheldig av mange grunner.i notat 2006:123: Foreldredeltagelse i det flerkulturelle idrettslag, av Carlsson/Haaland, peker de spesielt på 2 grunner: For det første blir barn med minoritetsbakgrunn i liten grad introdusert til organisert idrett. De får ikke muligheter for å oppleve den organiserte idrettens gleder som spenning, mestringsopplevelser, samspill og sosialt felleskap. Dette er idrettens kjerneverdier. For det andre drar de ikke nytte av de sekundære effektene av idretten. De mister muligheten som livet i og rundt idretten gir for å snakke norsk, og de møter i liten grad norske barn og unge på en arena hvor de langt på vei kan være likeverdige og utvikle gjensidig toleranse og respekt. De får begrensede erfaringer i hvordan det norske organisasjonsamfunnet er bygd opp. De lærer ikke hvilke uformelle forpliktelser en har i det norske sivilsamfunnet, og de får heller ikke den demokratiske læringen en kan få gjennom deltagelse i en frivillig organisasjon. I tillegg mister de idrett som en arena hvor nettverk- i betydning bruer- kan bygges til majoritetsbefolkningen.. Til slutt i sin artikkel kommer de med et sterkt utsagn om et idretten på Fjell : En viktig arena for å motvirke etnisk og sosial segresjon er forvitret. Med utgangspunkt i punktene over er det svært viktig å se på alle muligheter for å få til et godt lokalt idrettstilbud for barn og unge på Fjell. Når vi i tillegg vet at bydelen har sine store sosioøkonomiske utfordringer, blir det spesielt viktig for barna som bor her. 4

5 2:Allerede eksisterende tilbud til barn og unge på Fjell: Innledningsvis tar vi for oss alle tilbud som er for barn og unge på Fjell 09/10: Biblioteket: Bibliotekklubben hver dag( spill/ulike formingsaktiviteter( 10-40stk) Lesing på tyrkisk m/sebiha hver torsdag Internettopplæring kl Fjell ungdomscafe: Jentecafe for jenter klasse hver mandag ( leksehjelp, ulike aktiviteter, mat) Juniorklubben hver tirsdag og torsdag ( data, biljard, ulike spill, m.m.) Ungdomsklubben hver mandag og onsdag 17-21( data, biljard, spill, m.m.) Fjell skole: Idrettskole for barn 1.-4-klasse Idrettskole for gutter 5.-7.klasse Idrettskole for jenter 5.-7.klasse Innebandy for gutter 5.-7.klasse Dans/turn for jenter 4.-7-klasse Etter skoletidstilbud for jenter 6.-7.klasse Dans for jenter/gutter 5.-7.klasse Sommerferieaktiviteter for 1.-7.klasse Gruppe for barn av psykisk syke foreldre 1.-7.klasse Galterud skole: Basketball for klasse Kamsport for klasse Marienlyst fotballklubb: Drafn: -Fotballtrening for gutter og jenter. 5 guttelag( 7,8,10,11,12 år) og et jentelag( år) Skirenn i Drafnkollen for 7-12 år. ( 4 ganger i februar) Det er mulig at listen over alle tilbudene ikke er utfyllende, da det ikke finnes noe samlet oversikt over alle tilbudene som finnes i bydelen. 5

6 3:Videreutvikling av det eksisterende idrettstilbudet for barn og unge på Fjell 3.1.Eksisterende idrettstilbud: Som tidligere nevnt er det idrettslaget Drafn som i de senere årene har hatt det meste av idrettstilbudet til barn og unge på Fjell, men som nå er blitt mer eller mindre borte p.g.a. utfordringene de har hatt i en flerkulturell klubb. Marienlyst fotballklubb er det laget som trener og spiller på Fjell. De har nå lag i mange aldersbestemte klasser, men ikke alle p.g.a mangel på trenere /oppmenn. Dette fører da igjen til at noen trekker til andre klubber fordi det ikke er tilbud. I samtaler med leder av klubben forteller han også at de har utforinger med å få med foreldrene, slik at det blir veldig mye arbeid på de få som har verv i klubben. Han forteller også at bare 16 av 75 har betalt sin aktivitetskontingent i 2010, og det etter 2 purringer. Derfor er det nå fare for at Marienlyst må trekke lag fra serien, både på grunn av mangel på kontingent og foreldre som ikke stiller opp. I og med at Fjell er helt uten et sentralt idrettslag har stor sett alle de tilbudene som har vært for barna, vært finansiert av offentlige midler gjennom inkludering i idrettslag prosjektet som styres av Drammen Idrettsråd. Gode rammebetingelser er helt avgjørende for å opprettholde denne aktiviteten. De aktørene som har fått penger gjennom inkludering i idrettslag avgrenset til Fjell er: Drammen håndballklubb, Drafn, Marienlyst fotballklubb, Skoger Turn, Drammen baskeballklubb og Drammen kampsport. Følgene tilbud har vært gitt til barna fra klasse skoleåret 2009/10: Idrettskole for barn 1.-4.klasse- Drammen håndballklubb Idrettskole for gutter 5.-7.klasse- Marienlyst fotballklubb Idrettskole for jenter 5.-7.klasse Drafn Innebandy for gutter 5.-7.klasse- Drafn Dans/Turn for jenter 4.-7.klasse- Skoger Turn Basketball for gutter klasse- Drammen basketballklubb Kampsport gutter/jenter kl.- Drammen kampsport Alle tilbudene er finansiert gjennom Inkludering i idrettslags midler. 6

7 3.2.Mulige endring av idrettstilbudene på Fjell: Mange av disse tilbudene gir barna en aktivitet, men ingen mulighet til å drive idrett gjennom særidretter. Det er bra at tilbudet om aktivitet er der, men det er ønskelig at særidrettene står mer sentralt, og da spesielt i forhold til det vi refererte til tidligere i artikkelen fra Haaland/Carlsson. I et vanlig idrettslag drives det idrettskole for barn opp til de er ferdige med 4.klasse. I de siste årene av idrettskolen skal det fokuseres på ulike idretter for at barna skal bli motivert til å begynne med særidretter. I og med at det er Drammen Håndballklubb som driver idrettskolen, og det er unge instruktører som er blitt brukt, har de kun holdt på med ulike aktiviteter/lek i gymsalen. Barna har ikke fått prøvd seg på de ulike særidrettene. I mangel på særidretter har det vært drevet idrettskole også for gutter og jenter også i 5.-7.klasse. I 2010 har Drafn startet opp innebandytrening for gutter fra 5.-7.klasse, noe som har vært veldig populært, og som trolig er i ferd med å utvikle seg til at de at de kan danne et lag, bli med på ulike turneringer, og på sikt kanskje starte i en serie. Gjennom prosjektet Fjell 2020,og utvikling av de allerede eksistrenede tilbudene, har vi vært i møte med alle de ulike klubbene som har aktiviteter på Fjell. Bakgrunnen for at vi har hatt møte med hver av klubbene er at vi ønsket å se på muligheten for å utvikle et bedre tilbud innenfor de rammene som allerede ligger der. 3.3.Forslag til tilbud fra høsten 2010: Idrettskole for 1 4.klasse: 1.-2-klasse: Her tenker vi at det fortsetter som før med vanlig lek/aktiviteter i gymsalen i regi av Drammen Håndballklubb. Innholdet i aktiviteten styres gjennom kursing av instruktørene og oppfølging underveis. 1 time pr. uke pr. årstrinn klasse: Her har vi vært i dialog med de ulike klubbene, og vi tenker at hver klubb har ulike bolker med sin særidrett, slik at barna før prøvd seg på de ulike idrettene. Drammen Håndballklubb tar håndball i en periode, Marienlyst tar fotball, Skoger turn tar turn/dans, Drafn tar ski/ skikarusell, Drammen kampsport tar kampsort. 7

8 Innebandy for gutter 5.-7.klasse: Drafn fortsetter og eventuelt videreutvikler den satsningen de har gjort på innebandy i De snakker da om mulighet for å melde på et lag, og bli med på turneringer. Håndball for gutter 5.-7.klasse: Etter et møte med daglig leder Eivind Nygaard i Drammen Håndballklubb, kom vi fram til at vi ønsket at guttene fra 5.-7-klasse skulle få et fullverdig håndballtilbud i Drammenshallen. Drammen Håndballklubb vil da kunne stille med instruktører som er finansiert av Inkludering i idrettlags midler. Vi har derfor i samråd med prosjektleder Nina Riis reservert en time i Drammenshallen fra høsten, og vi venter svar fra Vei, natur og Idrett i Drammen kommune på at dette er i orden. For å kunne starte opp noe til høsten måtte vi allerede nå bestille time i hallen. Guttene vil da få tilbud om håndball som særidrett, og i en hall som egner seg for håndball. En gymsal er for liten til å trene håndball i på de alderstrinnene, og de vil også få trenere som selv spiller på Drammen Håndballklubb. De fleste som har svart på spørreskjemaet, har svart at de kan ta bussen ned til byen for å delta på idrett. Bussen går fra Fjell hvert 10 min, og stopper rett utenfor Drammenshallen. Det økonomiske i dette opplegget blir i første omgang leien av hallen. I neste omgang kommer det økonomiske utfordringen hvis barna skal melde seg inn i Drammen Håndballklubb og spille håndball på et lag. Vi vet at mange som bor på Fjell har dårlig økonomi, og mange har også svart på spørreskjemaet at de ikke kan bli med på idrett hvis det koster penger. Her trenger derfor Drammen Håndballklubb et tilskudd som de kan dekke opp for de som ikke kan betale kontigenten. Håndball for jenter 5.-7.klasse: Her har vi vært i dialog med BUL, hvor en del av jentene på Fjell skole allerede er medlem og spiller håndball. Vi foreslår at det blir mer aktivt info rundt denne aktiviteten, og om mulig gitt noen økonomiske rammer for å dekke opp de som eventuelt ikke kan betale kontingenten. Dette på lik linje med forslaget for Drammen Håndballklubb. 19% av barna har i undersøkelsen svart at de ønsker å drive med håndball hvis de fikk mulighet. Vi har derfor sett det som viktig å videreutvikle dette tilbudet. 8

9 4: Spørreundersøkelsen 4.1. Litt om selve undersøkelsen Som det fremgår tidligere i dette dokument, valgte vi å ta med aktiviteter utenom idrett også, for å få en mer komplett rapport, som vil kunne danne grunnlag for tilbud for de av elevene som hadde helt andre interesser. Svarprosenten i forhold til dette viste seg å være høy, og gav derfor inntrykk av å være et godt supplement til det idrettslige. Selve skjemaet var utformet slik at det skulle være lett å avkrysse, med få og forholdsvis små felter for tekst. Det var også satt opp slik at man senere skulle kunne gå inn å sortere ut spesifikke interessante funn. Når skjemaet var ferdig utformet, ble det gjennomgått med lærere, som etterpå gjennomgikk med elevene og fikk avsatt tid til gjennomføringen samtidig. Vi la også vekt på å samle inn undersøkelsen kronologisk, for om mulig å få en relativ presis mulighet til å finne tilbake på funn, der det kunne være grunn til nærmere undersøkelse i ettertid. For øvrig var undersøkelsen nøytral, uten navn, men med alder, kjønn og klassetrinn. Skjemaene ble punchet inn og vi kvalitetssikret innhold der vi så det var åpenbare avkryssingsfeil eller klare misforståelser. Prosentvis var dette en liten del av skjemaene. Fra klasse går det ca. 480 elever. Totalt ble det tilbakelevert 360 svar, hvorav det var 48% gutter og 52% jenter. Sykdom blant elever og lærere førte til at enkeltelever og klasser, ikke fikk svart på spørreskjemaet. Under er det satt opp en matrise med svarene hvor det fremgår en prosentvis fordeling av jenter og gutter. De 8 største funnene er merket med rødt. Vi har ikke gått inn på de enkelte funnene, men har henvist til de i deler av rapporten. 9

10 4.2. Resultater av undersøkelsen Antall skjemaer Sum antall svar %-vis jenter %-vis gutter Totalt= Hvilken aktivitet holder du på med i dag som foregår på Fjell? Idrett: %-vise svar Fotball Idrettskole Turn dans Hip Hop Innebandy Basketball Kampsport Andre aktiviteter: Fjell Junior Jentekafe Ung.d.kafe Andre navngitte aktiviteter 2. Hvilken aktivitet holder du på med som ikke er på Fjell Hovedfunn 4 jentegruppe, 2 skating, 2 aking/lek Hovedfunn 50 fotball ( Skiold 25, SIF 20, Ullern 3, DBK 2), resten svarte mange forskjellige idretter. 3. Hvilken idrett kunne du tenke deg å drive med hvis du fikk mulighet? Turn Håndball Fotball Basketball Vollyball Friidrett Dans Ski Kampsport Snowboard Slalåm

11 Cricket Ridning Skøyter Forts. Svømming Andre navngitte aktiviteter Hovedfunn Hip/hop 5, Tennis 6, resten svarte mange andre forskjellige aktiviteter 4. Hvilke andre aktiviteter enn idrett kunne du tenke deg å holde på med hvis du fikk mulighet? Teater Data Matlaging Tegning Forming Andre navngitte aktiviteter Hovedfunn Sang 9, resten svarte mange forskjellige andre aktiviteter 5. Mange av aktivitetene på Fjell er i dag gratis. Ville du kunne bli med hvis det kostet penger? Ja Nei Mange av aktivitetene er i dag på Fjell? Kunne du bli med hvis det ikke var på Fjell, men andre steder i Drammen? Ja Nei Hvis ja, foreldrekjøring ok? Foreldrekjøring Nei Må ta buss selv Hvis du kunne drømme, hva ville du hatt lyst til å holde på med i fritiden din? Hovedfunn 68 Fotball, 22 dans, 13 håndball, resten svarte mange forskjellige andre drømmer, bl.a. fly over regnbuen så høy, kjøre til Oslo, hjelpe mamma og pappa, bli filmstjerne 11

12 4.3 Hovedfunn Idrettstilbud barna holder på med Fotball -50%( andre klubber enn Marienlyst, og ikke på Fjell) Idrettskole -17% ( 52% jenter/48% gutter) på Fjell Hip hop- 8% ( 59% jenter/41%) på Fjell. Idrettstilbud barna ønsker å holde på med: Fotball. 39% ( 72% gutter/ 28% jenter) Svømming - 32 % ( 56%jenter/44% gutter) Dans -26% ( 81% jenter/ 19%gutter) Skøyter 24% ( 65 % jenter/35%gutter) Andre tilbud barna ønsker å holde på med: Data -43% -(36% jenter/ 64% gutter) Matlaging.40% ( 64% jenter/ 36% gutter) Tegning 33% ( 67% jenter/ 33% gutter) Teater 28% ( 73% jenter/ 27% gutter) Sang -9% Kostnander ved å drive aktiviteter: Hele 38% ( 51% jenter/49% gutter) svarte at de ikke kunne drive med en aktivitet hvis det kostet penger. Funnene stemmer godt med erfaringene fra Fjell skole hvor veldig mange av barna spør om aktiviteten koster penger, og mange ikke melder seg på hvis det ikke er gratis. Når det skal settes i gang tilbud på Fjell er det viktig å ta dette funnet med betraktning, slik at alle har mulighet til å delta på lik linje. Sted hvor aktivitetene skal være: Hele 79% ( 53% jenter/ 47% gutter) svarte at de fikk lov til å bli med hvis aktivitetene var andre steder enn på Fjell. Funnet sier jo noe om at barna også kan være med på aktiviteter andre steder i Drammen. Dessverre stemmer ikke funnet helt overens med erfaringene fra Fjell skole, hvor mange av jentene ofte ikke får lov til å bli med hvis aktivitetene ikke er på Fjell. Vi tror derfor at hvis vi skal få med alle som har lyst til å drive med aktiviteter, bør de fleste tiltak settes i gang på Fjell. Dette har vi utdypet nærmere i sammendraget. 12

13 4.4. Spørreskjema 13

14 5:Kvalitetssikring av de ulike tilbudene på Fjell I følge levekårsundersøkelser som er foretatt på Fjell har bydelen mange sosioøkonomiske utfordringer. Det er derfor viktig at det i alle sammenhenger rundt disse barna er trygge gode voksne med gode kunnskaper om hva barn trenger. Vi tenker også det er viktig at gode holdninger, kunnskap og måten å møte barn på, blir lik på alle arenaer hvor barna ferdes på Fjell. Det være seg skolen, biblioteket eller idrettsarenaen. Sosialkonsulenten på Fjell skole har gjennom mange år fulgt, og hatt oppfølging av, de ulike tilbudene gjennom inkludering i idrettslag. Hun har da sett at kvaliteten på instruktørene er veldig varierende, og at noen av tilbudene har vært dårlig gjennomført. Noen har sluttet p.g.a. mangelfull kunnskap om barn, og håndtering av barn i ulike sammenhenger. Vi har derfor forslag til følgende tilbud: Obligatorisk med kurs for alle som skal drive tilbud på Fjell. Kurset må spesielt ha fokus på hvordan de voksne skal få barna til å høre på dem, noe som på enkelte tilbud er et stort problem, og har ført til mange konflikter og situasjoner som ikke har vært gode. Vi tenker også at konfliktløsningskurs ville være nyttig for alle aktørene, og at vi gjennom kursing får en ensartet måte å løse konflikter på her på Fjell. Her har skolen mye kompetanse, og kan bidra med opplæring. Opprette en møteplass 2 ganger pr. år for alle som driver med barn og unge på Fjell. Da kan vi få fanget opp utfordringer som har dukket opp,og se hva som bør gjøres annerledes. Alle som driver tilbud bør ha kontakt med skolene når det har oppstått utfordringer på de ulike arenaer på kvelden. Vi ser i mange sammenhenger at konflikter og problemer som har skjedd på kvelden ofte kommer til uttrykk dagen etter på skolen. Skolen kjenner både foreldre og barn godt, og har derfor stor mulighet til å kunne ordne opp i ting. Ansette en koordinator slik Drafn hadde før gjennom Idretten er fargeblind. Denne personen vil få et overordnet ansvar for å sørge for å kvalitetssikre tilbudene blant annet ved å iverksette kurs. 14

15 6: Foreldreengasjement Som nevnt tidligere ble det jobbet mye med foreldreengasjement gjennom prosjektet Idretten er fargeblind. I denne perioden ble det stor aktivitet i Drafn, men så fort denne stillingen ble borte, ble også foreldre borte fra de ulike arenaene. Det å ta del i barnas liv utenom hjemmet er i mange land og kulturer helt uvanlig, og en skal ikke gå langt tilbake i norsk historie for å se at foreldreengasjementet ikke var stort. Erfaringer og tilbakemeldinger fra Fjell skole, sier noe om at mange foreldrene selv ikke har kompetansen på at det er viktig å ta del i barnas fritid. Mange foreldre har også liten kunnskap om hvor viktig fysisk aktivitet er. Nå ser vi jo også i det etniske norske miljøet og idrettslag at det er en utfordring å få foreldre til å stille som trenere, oppmenn og ledere, og at det ofte er de samme foreldrene som stiller opp på ulike arenaer. Tilbakemeldinger fra leder av Marienlyst fotballklubb sier også noe om at de sliter med å få med foreldrene. I styret i Marienlyst fortballklubb sitter det stort sett bare medlemmer med tyrkisk opprinnelse, og selv de sier at de sliter med å få med sine egne. Vi har følgene forslag til tilbud for å få opp foreldreengasjementet: Info på foreldremøter på skolen og andre arenaer hvor foreldre er. Det må gis kunnskap om viktigheten av fysisk aktivitet og foreldreengasjement i ulike verv, og hvor viktig det er at foreldrene stiller opp og støtter sine barn. Informasjonen som blir gitt både muntlig og skriftlig må oversettes. Oppmøte på Idrettskolen/aktiviteter på Fjell for å komme i dialog med foreldrene og få de engasjerte. Få innpass i trossamfunn og spre kunnskap der. En koordinatorstilling som blant annet jobber med dette. 15

16 7: Koordinator for alle tilbudene Etter en nøye gjennomgang av de eksisterende tilbudene gjennom Inkludering i idrettslag vil vi anbefale å ha en koordinator for å styre og tilrettelegge alle tilbudene. Her har mye foregått som en begrenset dugnad, spesielt fra skolens side. Sosialkonsulenten på skolen har brukt mye av sin tid i 2010, på å være koordinator for de ulike tilbudene, og dette er tid som kunne blitt brukt direkte på barna på andre måter. Skolen har nå signalisert at de ser det som viktig at denne oppgaven ikke lenger skal være skolens, men at de selvfølgelig vil kunne samarbeide med den som vil få koordineringsansvaret. Koordinatoren bør etter vårt skjønn være ansatt i Drammen Kommune for å sikre kontinuitet. Vedkommende må ha gode personlige samarbeidsegenskaper som skaper tillitt til befolkningens gjennomsnitt, og helst lang erfaring med idrettslag, spesielt med barn/ungdom. Helst også kjenne godt til Fjell, og gjerne ha mer praksis enn utdanning for å forestå en mest mulig likverdig kommunikasjon med befolkningen, som igjen sikrer tillitt og kontinuitet. Personen må ha god kjennskap til støtteordninger, god kontakt med andre offentlige etater og kunne konflikthåndtering. Det er heller ikke noen ulempe at vedkommende god forståelse for økonomi til selvhjelp for foreninger. Koordinatoren må blant annet jobbe med: foreldreengasjement og informasjon ut til foreldrene tilstedeværelse på de ulike arenaene hvor det drives med tilbud være med på å etablere et idrettslag i bydelen Fjell idrettslag? sørge for kvalitetssikring av alle tilbudene som settes i gang igangsette nye tilbud for barn med utgangspunkt i resultatet fra spørreundersøkelsen søke midler fra ulike tilskuddsordninger, både private og offentlige En koordinator vil være en svært verdifull starthjelp for en bydel med store sosiale utfordringer. For hver sosial klient som unngås, spares stillingen inn med store fortjenester. 16

17 8. Kostnadesoverslag/Finansieringsmåter Utgiftssiden 1 Koordinator kr Leieutgifter til prosjektbaserte aktiviteter kr Inngangsbilett badet klippekort Ca. 700kr x 2 kort(24g) X 80barn = kr Fargerik fotball frakt utstyr/buss Kr Bussreiser til Marienlyst/Aron/Haukås Kr Andre behovsprøvede aktiviteter Kr Treningsavgift/Kontigentstøtte kr barn/unge x 1000kr Lønnede trenere 150kr x 4timer x 5 dager X 40 uker = kr x 1timer x 4 dager X 37 uker kr Trenerutdanning(kurs) kr Lederutdanning(kurs) kr SUM UTGIFTER kr Mrk. Kostnadsoverslaget er basert på at dette er ekstraordinære midler.(utenom storbymidler, eller midler kalt inkludering i IL-midler). Kostnadsoverslagene er også basert på lite erfaringsmateriale, og må sees i sammenheng med koordinatorstillingen og utviklingen av denne med tilhørende aktiviteter. Finansieringsmåter Når det gjelder finansieringsmåter, har vi konkludert med at det er mange eksisterende tilskuddsordninger som vi har funnet gjennom søk, blant annet i kommune, stat og fylke. Vi har også registrert at det finnes mange ulike private tilskuddsordninger som det går an å søke på.intensjonene med disse ordningene er veldig gode, men mange av de kan utnyttes svært mye bedre. Bakgrunnen for at det ikke blir gjort, er etter vår oppfatning en noe mangelfull evalueringsordning av tilbudene, og i tillegg gode endringsprosser. En mer effektiv håndtering rundt dette vil gi intensjonen med de ulike tilskuddsordningene en langt bedre og riktigere treffsikkerhet, og dermed komme den enkelte til gode. I dag 17

18 evalueres ikke tilbudene godt nok, noe vi tydelig har sett gjennom de erfaringene vi har fått etter møtene med idrettslag og i samarbeid med skolene. Den foreslåtte koordinatoren vil få en svært viktig rolle i arbeidet med å finne tilskuddsordninger og evaluere disse. Konklusjonen vil derfor være at det er god avkastning med å ansette en koordinator. 9: Sammendrag Som nevnt tidlig i rapporten er idrett viktig på mange måter, og spesielt for barn og unge i bydelen Fjell hvor mange lever i familier med store sosioøkonomiske utfordringer. Vi har sett gjennom kartleggingen at bydelen står uten et sentralt idrettslag, og at mange står uten tilbud om å drive idrett i nærmiljøet sitt. Det er idrettstilbud på Fjell, men det er få særidretter som drives. Barna får tilbud om en aktivitet, men ikke idrett. Spørreundersøkelsen som vi har gjennomført for barna i klasse, viser at mange har ønsker om å drive idrett og holde på med andre aktiviteter, og også tilbud som ikke finnes i bydelen. Undersøkelsen viste også at mange barn, 38 %, svarte at de ikke kan drive med tilbud som koster penger.økonomi blir en hindring for deltagelse i mye større grad enn andre bydeler. Tilbud som settes i gang må derfor koste lite eller være gratis slik at alle kan delta, eller det må finnes muligheter for at kontingenter m.m. blir betalt av andre. Det er viktig at de fleste tilbudene som settes i gang er i eller i umiddelbar nærhet til bydelen. Ikke bare av økonomiske grunner, men også fordi mange foreldrene ikke har bil eller ikke har kjennskap til tilbud andre steder i byen. I tillegg viser det seg at de fleste barn får lov til å være med på tilbud som skjer i bydelen eller på skolen, da skolen oppfattes som en trygg arena som alle kjenner. 19% av barna har i spørreundersøkelsen svart at de ikke kan bli med på aktiviteter hvis det ikke er i bydelen. Vi har sett at det gikk bra med idrettslaget Drafn da de fikk midler til å ansette en person til å ta seg av utfordringene det er å drive et flerkulturelt idrettslag. Når ressursene ble borte ble også idrettslaget borte.haaland /Carlsson skriver i sin rapport som vi har henvist til tidligere, at alle løsninger for å få til et idrettslag og gode idrettstilbud på Fjell forutsetter lønnet personale i en lengre periode. Denne lønnede personen, som vi har kalt koordinator, mener vi også må bli løsningen på den utfordringen bydelen har. Vi er også enige i det Haaland/Carlsson skriver om at den lønnede personen bør være der i en lengre periode, når det er bevist at mye av det gode som ble bygget opp gjennom Idretten er fargeblind forsvant da prosjektet var over. 18

19 Nå når kommunen har satt i gang Fjell 2020, bør de etter vår mening ansette en person umiddelbart og fram til 2020, med en grundig evaluering underveis av alle tilbudene som settes i gang. Vi mener også at denne koordinatoren bør være med å koordinere alle tilbudene for barn og unge i bydelen, slik at dette blir sett på som en helhet.koordinatoren bør jobbe tett med Fjell og Galterud skole, for ved å bruke skolen som arena for informasjon både til barn og foreldre, er sjansen stor for at informasjonen når ut til alle. 19

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Argumenter for og erfaringer med fysisk aktivitet i skolen hver dag

Argumenter for og erfaringer med fysisk aktivitet i skolen hver dag Argumenter for og erfaringer med fysisk aktivitet i skolen hver dag En analyse av et utvalg relevant litteratur og prosjekter i og utenfor Nordland Vidar Hammer Brattli Kolbjørn Hansen Pris kr. 55,- ISBN

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunal Utredning Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Katrine Fangen Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Fafo Katrine Fangen og Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Jon Horgen Friberg. Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo

Jon Horgen Friberg. Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo Jon Horgen Friberg Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo Jon Horgen Friberg Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo Fafo-notat 2005:16 1 Fafo ISSN 0804-5135 2 Innhold Forord...

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre

PPT for Ytre Nordmøre Rett diagnose, men feil «medisin»? Endringsarbeid rettet mot økningen av spesialundervisning 2011-2013 Margreth Karlsvik PPT for Ytre Nordmøre 14 12 10 8 6 4 2 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget 19.06.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget 19.06.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 027 Saksmappe: 2012/3714-19163/2013 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 04.06.2013 Saksframlegg Resultat av ungdomsundersøkelsen 2012 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN

Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN 11 Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN EN KURSREKKE FOR BARN OG UNGDOM MED FORSTÅELSESVANSKER/ LETT PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING

Detaljer

FRI TI D? FUNKSJONSHEMMET UNGDO M OG FRITID. F r a m b u senter for sjeldne f u n k s j o n s h e m n i n g e r. Senter for sjeldne sykdommer

FRI TI D? FUNKSJONSHEMMET UNGDO M OG FRITID. F r a m b u senter for sjeldne f u n k s j o n s h e m n i n g e r. Senter for sjeldne sykdommer Senter for sjeldne sykdommer og syndromer F r a m b u senter for sjeldne f u n k s j o n s h e m n i n g e r Senter for sjeldne sykdommer og synd ro m e r, SSSS, er en avdeling på Rikshospitalet. Frambu

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer

Frivillige og lønnede på samme lag

Frivillige og lønnede på samme lag ØF-rapport nr.: 18/2011 Frivillige og lønnede på samme lag Om styrking av den frivillige innsatsen i omsorgsarbeidet i samspill med offentlig sektor av Rolf Rønning ØF-rapport nr.: 18/2011 Frivillige

Detaljer

Flerkulturelle med nyresvikt

Flerkulturelle med nyresvikt Prosjektrapport Flerkulturelle med nyresvikt L a n d s f o r e n i n g e n f o r N y r e p a s i e n t e r o g T r a n s p l a n t e r t e Trykk: Frogner Grafisk AS Opplag: 1000 F O R O R D Det ble søkt

Detaljer

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø En kvalitativ studie av Linn Jeanette Haga Lunde, kandidatnr. 221 Agnete Havig Skar, kandidatnr. 202 P.E teacher- ways to improve the learningenviroment

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer