Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 12.08.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer"

Transkript

1 TYDAL KOMMUNE Dato: Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00 Ordinært formannskapsmøte avholdes etter at budsjettkonferansen er ferdig. Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører. Vararepresentanter møter kun etter nærmere innkalling. Kari Slungård ordfører

2 Saksliste Innhold Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkiv- Saksnr PS 63/11 REFERATER PS 64/11 HALVÅRSRAPPORT FORMANNSKAPETS ANSVARSOMRÅDER 2011/484 PS 65/11 SAKSFRAMLEGG - NY AVTALE OM DRIFT AV TURISTINFORMASJON PÅ STUGUDAL 2011/641 PS 66/11 OPPTAK AV STARTLÅN FOR VIDERE TILDELING 2008/1565

3

4 PS 63/11 Referater RS 67/11 Møeprotokoll F-skapet RS 68/11 Møteprotokoll Ungdomsrådet RS 69/11 Ordførerstafett - kampanje for de sultrammede på Afrikas Horn Ordførerstafett - kampanje for de sultrammede på Afrikas Horn RS 70/11 Invitasjon - regionalt partnerskap i STFK Invitasjon - regionalt partnerskap i STFK RS 71/11 Kopi av svar på klage om manglende utbetaling av produksjonstilskudd Kopi av svar på klage om manglende utbetaling av produksjonstilskudd RS 72/11 Lokal vurdering av oppføring av sperregjerde rundt innmark på Løvøya i Tydal kommune Lokal vurdering av oppføring av sperregjerde rundt innmark på Løvøya i Tydal kommune RS 73/11 Avslag på søknad om tilskudd til innkjøp av grasfrøsåmaskin. Avslag på søknad om tilskudd til innkjøp av grasfrøsåmaskin. RS 74/11 Svar - Melding om hogst i vernskog gnr 177 bnr 6 i Tydal Svar - Melding om hogst i vernskog gnr 177 bnr 6 i Tydal RS 75/11 Svar - Melding om hogst i vernskog gnr 176 bnr 2 i Tydal Svar - Melding om hogst i vernskog gnr 176 bnr 2 i Tydal RS 76/11 Utsendelse av handlingsplan Utsendelse av handlingsplan RS 77/11 Evaluering sommerjobbordningen etter sesongen Evaluering sommerjobbordningen etter sesongen RS 78/11 Småkraft i Sør-Trøndelag Småkraft i Sør-Trøndelag

5 TYDAL KOMMUNE Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2011/484-4 Saksbehandler: Marthe Rønning Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 64/ Halvårsrapport Formannskapets ansvarsområder Vedlegg: Halvårsrapport 2011 Tydal kommune (notat datert ) Halvårsrapport Formannskapets ansvarsområder Saksopplysninger I følge økonomireglementet skal det utarbeides halvårsrapport som legges fram for utvalgene/formannskapet og kommunestyret. I rapporten skal det kommenteres avvik i forhold til normal drift, og oppfølging av vedtak i årsbudsjettet for Formannskapet skal uttale seg om de ansvar som fremgår av Halvårsrapport 2011 Formannskapets ansvarsområder. Rådmannens innstilling Halvårsrapport for formannskapets ansvarsområder godkjennes som framlagt.

6 TYDAL KOMMUNE Notat Til: Fra: Heidi Selboe Welve, Mette Vaarheim Aftret, Bjørn Roar Lien, Anne Grete Ekker, Merle Svare, Anne Kathrine Sæther, Ragnhild Wesche Kvål, Knut Selboe, Fred Kåre Fremo, Gunnar Kvarme Marthe Rønning Græsli Sak nr: Dato: 2011/ Halvårsrapport 2011 Tydal kommune I følge økonomireglementet og kommunestyrets vedtak i sak 35/99, skal det legges fram en halvårsrapport om mål og økonomisk utvikling for utvalgene, formannskap og kommunestyret. I rapporten skal det legges vekt på å kommentere avvik i forhold til budsjett og det vi kan kalle normal drift. Det skal legges inn et eget avsnitt som gjelder oppfølging av vedtak i årsbudsjettet for Her skal gjennomføring av alle vedtatte tiltak for 2011 gjennomgås. Eventuelle avvik, endrede forutsetninger osv skal kommenteres særskilt. Til kommunestyret skal rapporten spesifiseres pr. ansvarsområde. Rapporten skal inneholde oversikter over inntekter og utgifter. Regnskapstallene pr og egen mal for hvert ansvarsområde hvor tallene blir lagt inn er lagret på s:/felles/felles/sentrala/halvårsrapport 2011/navn på tjenesteleder. Vi behandler statusrapportene i utvalg i uke 33/34 og i kommunestyret den Utvalgene behandler de delene som gjelder dem. Frist for innlevering av halvårsrapporter settes til: Mandag 8. august Bidragene skrives inn og lagres i malene. NB! Regnskapstallene sendes i internposten. Ta kontakt ved spørsmål, eller dersom noe er uklart. Marthe

7 , saksnr. 2011/484-1 Kopi til: Gunnbjørn Berggård Side 2 av 2

8 HALVÅRSRAPPORT 2011 Formannskapets ansvarsområder ANSVARSOMRÅDE 1 SENTRALE STYRINGSORGANER OG FELLESFUNKSJONER Regnskap Buds(end) Budsjett % forbr Ansvar: 1001 Formannskap og kommunestyre 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Sum ansvar: 1001 Formannskap og kommunestyre Ansvar: 1002 Råd for eldre og funksjonshemmede 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Finansinntekter Sum ansvar: 1002 Råd for eldre og funksjonshemmede Ansvar: 1003 Andre politiske råd og utvalg 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Sum ansvar: 1003 Andre politiske råd og utvalg Ansvar: 1004 Overformynderi 40 Driftsutgifter Sum ansvar: 1004 Overformynderi Ansvar: 1005 Partistøtte 40 Driftsutgifter Sum ansvar: 1005 Partistøtte Ansvar: 1006 Kommune og stortingsvalg 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Sum ansvar: 1006 Kommune og stortingsvalg Ansvar: 1007 Revisjon/kontrollutvalg 40 Driftsutgifter Sum ansvar: 1007 Revisjon/kontrollutvalg Ansvar: 1009 Res. tilleggs- og nye bevilgninger 40 Driftsutgifter Sum ansvar: 1009 Res. tilleggs- og nye bevilgninger Ansvar: 1020 Sentraladministrasjon 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Sum ansvar: 1020 Sentraladministrasjon Ansvar: 1021 Konsesjonskraft 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Sum ansvar: 1021 Konsesjonskraft Ansvar: 1022 Konsesjonsavgift 20 Driftsinntekter Finansutgifter Sum ansvar: 1022 Konsesjonsavgift

9 Regnskap Buds(end) Budsjett % forbr Ansvar: 1023 Avtalefestet pensjon 40 Driftsutgifter Sum ansvar: 1023 Avtalefestet pensjon Ansvar: 1024 Bedriftshelsetjeneste 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Sum ansvar: 1024 Bedriftshelsetjeneste Ansvar: 1025 EDB 20 Driftsinntekter Investeringsutgifter Driftsutgifter Sum ansvar: 1025 EDB Ansvar: 1026 Opplæring 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Sum ansvar: 1026 Opplæring Ansvar: 1027 MOT 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Sum ansvar: 1027 MOT Ansvar: 1029 Andre fellesutgifter 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Finansutgifter Sum ansvar: 1029 Andre fellesutgifter Ansvar: 1030 Kirker 40 Driftsutgifter Sum ansvar: 1030 Kirker Ansvar: 1031 Kirkegårder 40 Driftsutgifter Sum ansvar: 1031 Kirkegårder Ansvar: 1032 Andre religiøse formål 40 Driftsutgifter Sum ansvar: 1032 Andre religiøse formål Ansvar: 1101 Offentlig servicekontor 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Sum ansvar: 1101 Offentlig servicekontor Ansvar: 1201 Kommunekasse 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Finansinntekter Sum ansvar: 1201 Kommunekasse

10 Regnskap Buds(end) Budsjett % forbr Ansvar: 1401 Tillitsvalgtsordningen/verneombud 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Sum ansvar: 1401 Tillitsvalgtsordningen/verneombud KOMMENTARER DRIFT 1002 Råd for eldre og funksjonshemmede Det er brukt av jubileumsgaven fra Selbu Sparebank. Dette er gitt i tilskudd til Tydal pensjonistforening, til bruk på eldres miniuke (sak FS 100/09) Andre politiske råd og utvalg Godtgjørelse for medlemmer i kulturplangruppen og byggekomiteen er ført på dette ansvaret. Dette er ikke tatt hensyn til ved budsjettering. Det er allerede brukt 70 % av budsjettert beløp på dette ansvaret Res. Tilleggs og nye bevilgninger Det er pr 30.6 bevilget kr av opprinnelig beløp på kr I sak F-47/11 ble kr bevilget til prosjekt med effektiv skadefelling av bjørn. I sak F-62/11 ble kr bevilget i tilskudd til Tydal sokn Kommunekasse Kjøp av tjenester i Værnesregionen faktureres pr. tertial. Det er bare 1. tertial (jan april) som er med i regnskapet for 1. halvår EDB Ingen spesielle merknader. Det reelle forbruket er nok en god del større enn det som går fram av halvårsrapporten. Store deler av kostnadene i Værnesregionen blir fakturert Stjørdal kommune. Kun 1. tertial er så langt viderefakturert Opplæring Området viser en overskridelse. Utgifter i forbindelse med CAF er ført på dette ansvaret Andre fellesutgifter Det er brukt kr for juridisk bistand til Advokatfirmaet Lund og co i forbindelse med ny avtale med Statkraft. KOMMENTARER INVESTERING Ansvar 1025 EDB Ingen spesielle merknader. Det reelle forbruket er nok en god del større enn det som går fram av halvårsrapporten. Store deler av kostnadene i Værnesregionen blir fakturert Stjørdal kommune. Kun 1. tertial er så langt viderefakturert.

11 ANSVARSOMRÅDE 2 - OPPVEKST Regnskap Buds(end) Budsjett % forbr Ansvar: 2001 PPT Selbu og Tydal 40 Driftsutgifter Sum ansvar: 2001 PPT Selbu og Tydal Ansvar: 2002 Tilskudd til ungdom under utdanning 40 Driftsutgifter Sum ansvar: 2002 Tilskudd til ungdom under utdanning Ansvar: 2003 Sommerjobb for skoleungdom 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Sum ansvar: 2003 Sommerjobb for skoleungdom KOMMENTARER DRIFT 2001 PPT Selbu og Tydal Vi har ikke fått refusjonskrav fra Selbu kommune for 1. halvår enda. ANSVARSOMRÅDE 4 NÆRING, LANDBRUK Regnskap Buds(end) Budsjett % forbr Ansvar: 4101 Næringskontor 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Sum ansvar: 4101 Næringskontor Ansvar: 4102 Tydal næringsfond 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Finansinntekter Finansutgifter Sum ansvar: 4102 Tydal næringsfond Ansvar: 4103 Turistkontor 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Sum ansvar: 4103 Turistkontor Ansvar: 4104 Næring i verneområder 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Finansinntekter Sum ansvar: 4104 Næring i verneområder Ansvar: 4110 Landbrukskontor 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Finansinntekter Sum ansvar: 4110 Landbrukskontor Ansvar: 4112 Veterinær

12 Regnskap Buds(end) Budsjett % forbr 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Sum ansvar: 4112 Veterinær Ansvar: 4113 Komm. engasjement jord- og skogbruk 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Sum ansvar: 4113 Komm. engasjement jord- og skogbruk Ansvar: 4114 Jord- og skogeiendommer 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Sum ansvar: 4114 Jord- og skogeiendommer Ansvar: 4116 Veisyn 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Sum ansvar: 4116 Veisyn KOMMENTARER DRIFT 4102 Tydal næringsfond Kreditsaldo skyldes innbetalte avdrag og renter på næringsfondslån, som avsettes ved årsskiftet Næring i verneområder Driftsutgifter iht budsjett. Fylkesmannen har innvilget inntil kr til prosjektet for Sør-Trøndelag fylkeskommune vil behandle søknaden, kr i august. Sak om finansiering av prosjektet kan først legges fram når ekstern finansiering er kjent Veterinær Det er innvilget stimuleringstilskudd til veterinærordningen også for Kommunalt engasjement jord- og skogbruk Det er reelt sett ikke merforbruk på dette ansvaret, men tilskudd innvilget av fylkesmannen til prosjekt Radiobjeller sau er forskuddsutbetalt av Tydal kommune Veisyn Tiltak i forbindelse med prosjektet starter først i mai/juni. Det er derfor få utgifter som er kommet til utbetaling pr. 30/6. KOMMENTARER INVESTERING Det er ingen investeringer innenfor ansvarsområdet.

13 OPPFØLGING AV VEDTAK ÅRSBUDSJETT Næringskontor Tydal kommunes kulturpris vil bli utdelt i august Næring i verneområder Det vises til kommentarer over Landbrukskontor Det ble søkt om statlig tilskudd til Inn på tunet-prosjekt. Søknaden ble ikke imøtekommet Veisyn Det vises til kommentarer over.

14 TYDAL KOMMUNE Arkiv: U64 Arkivsaksnr: 2011/641-1 Saksbehandler: Anne Kathrine Sæther Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 65/ Saksframlegg - ny avtale om drift av turistinformasjon på Stugudal Vedlegg: Driftsavtale med Stugudal Håndverk DA Kjøp av turistkontortjenester i Stugudal Saksopplysninger Tydal kommune har inngått en treårig avtale med Stugudal Håndverk DA om drift av den kommunale turistinformasjonen, avtalen utløper , jfr. vedlegg. Tydal kommune har også turistinformasjon i tilknytning til Servicekontoret ved rådhuset i Ås, stillingsressursen knyttet til denne funksjonen utgjør 0,5 årsverk. Spørsmål om organisering og lokalisering av turistkontorfunksjonen i Tydal har vært vurdert tidligere, F-sak 07/00489, samt F-sak 48/08 og K-sak 33/08. På bakgrunn av anbudsvurderinger m.m. ble det i K-sak 33/08 fattet vedtak om å forhandle med Stugudal Håndverk og Fritid DA om drift av turistinformasjon på Stugudal i perioden Videre ble det vedtatt å videreføre turistinformasjonen i Servicekontoret inntil videre, samt drøfte åpningstiden i sommersesongen for denne. Vurdering Stugudal er sentral i forhold til reiseliv og fritidsbebyggelse i Tydal. Et turistkontor skal promotere reisemålet på en god måte, ivareta vertskapsfunksjonen for besøkende og lokalbefolkning, og være et bindeledd mellom besøkende og næringsaktører samt kommune. Det vurderes derfor som et godt bidrag å kunne tilby en servicefunksjon som et turistkontor er, i Stugudal.

15 Det satses mye på reiselivsnæringen i Tydal, med blant annet kommunale og andre prosjekt som jobber primært med reiselivsrelatert satsing. Samtidig skjer det en løpende utvikling på området. Stikkordsmessig nevnes momenter som vurdering av destinasjonsutvikling interkommunalt og / eller regionalt, tettere integrering av prosjektorganisasjoner, tilpasninger som følge av innføring av lokal forvaltning av verneområder. Markedsføringstiltak som blant annet produksjon av brosjyremateriell og annonser, messedeltakelse og ajourføring av offisiell hjemmeside skjer i kommunal regi. Det vurderes derfor som viktig at turistkontorfunksjonen beholdes også ved Servicekontoret, og at koordinering av det løpende samarbeidet mellom kontorene ivaretas fra dette. Kontaktpunkt som hjemmeside, postmottak og telefon for innkommende henvendelser bør være kommunale. Utvidet åpningstid ved turistkontoret i rådhuset har vært utprøvd, men vurderingen så langt har vært at det ikke har vært behov for dette. Vedlagte notat viser hvilket innhold en ny avtale om kjøp av turistkontortjenester i Stugudal bør omfatte. Rådmannens innstilling Administrasjonen gis fullmakt til å innhente tilbud på drift av turistkontor i Stugudal iht vedlagte notat.

16 TYDAL KOMIVIUNE Næring og kultur Stugudal Håndverk DA 7590 Tydal Att. Ellen ødegård Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 2009/ /2009 Solveig Slyngstad Tlf.: Avtale med Stugudal Håndverk DA om drift av turistinformasjon Avtale om drift av turistinformasjon på Stugudal inngås mellom Tydal kommune og Stugudal Håndverk DA. Avtalen trer i kraft Stugudal Håndverk DA inngår en treårig avtale med Tydal kommune om drift av den kommunale turistinformasjon. Driften av turistinformasjonen evalueres innen utgangen av hvert år, med utgangspunkt i tilbud av 25. mars Vilkår for autorisasjon følges i hht Innovasjon Norges regler. I dette ligger fastsatte åpningstider på minimum 1100 timer pr år. Oppsatt møteplan for samarbeidet følges. Statistikkskjema føres til bruk for Tydal kommune, det øvrige reiselivet og i evalueringssammenheng. 3. Nødvendig utstyr til driften besørges i sin helhet av Stugudal Håndverk DA. 4. Tydal kommune yter et årlig tilskudd på kroner til driften. Tilskuddet utbetales hhv innen og Avtalen har en gjensidig oppsigelse på 6 måneder. Solveig Sly gs a Tydal kommun Stugudal Håndverk DA Kopi til: Ordfører Kari Slungård Bank Org.nr NO MVA

17 TYDAL KOMMUNE Næring og kultur Notat Til: Fra: Formannskapet Anne Kathrine Sæther Sak nr: Dato: 2011/ Kjøp av turistkontortjenester i Stugudal Tydal kommune ønsker tilbud på kjøp av turistkontortjenester i Stugudal. Turistkontoret ivaretar viktige funksjoner på vegne av kommunen; turistkontoret fungerer som reiselivets ansikt utad og er viktig for turistenes oppfatning av Tydal. Ved siden av å promotere Tydal som reiselivsmål, skal man ivareta en vertskapsrolle for tilreisende turister, fritidsbefolkning, yrkestrafikk og lokalbefolkning. Turistkontoret er bindeledd mellom besøkende og reiselivsbedrifter, aktører for øvrig, samt kommune. Turistkontoret skal primært være en formidlingssentral for informasjon fra lokale aktører. Kontoret skal også kunne gi informasjon om og bistå med reservasjoner til reiselivstilbud i regionen ellers. Tilbudet må drives i henhold til krav til autorisasjon klasse 2 (i-skilt med rød bunn), jfr. Bestemmelser og krav for autorisasjon av turistkontorer. Utvendig skilting og avgift til autorisasjon bekostes av Tydal kommune. Som offisielle kontaktpunkt skal Tydal kommunes; hjemmeside, postmottak, og telefon for inngående henvendelser, benyttes. Tydal kommune ivaretar profilerings- og markedsføringstiltak som drift av hjemmesider, utarbeidelse av informasjons- og brosjyremateriell, annonsering og koordinerer messedeltakelse. Tydal kommune ivaretar turistkontorfunksjon også fra Servicekontoret i Rådhuset. Samarbeidsmøter, informasjonsutveksling, opplæringstiltak og distribusjon av materiell koordineres herfra. Næringskontoret har overordnet ansvar for turistkontorene. Krav til tilbydere: Turistkontoret skal drives fra egnede lokaler som er sentrale og lett tilgjengelige. Nødvendig inventar, internett-tilknytning og telefon må stilles til disposisjon. Turistinformasjonen skal være adskilt fra eventuelle andre aktiviteter i lokalet. Turistkontoret skal ha fast ansatt leder / driver. Bemanningen ved turistkontoret må ha god lokalkunnskap, serviceinnstilling og gode språkkunnskaper (minimum engelsk ved siden av skandinavisk språk). Ansvarlig leder / driver har ansvar for at bemanningen får

18 , saksnr. 2011/641-2 tilstrekkelig opplæring og oppdatering om alle relevante produkter og tilbud. Dette omfatter også skiløyper, skitrekk, turløyper, og kulturbegivenheter m.m. Turistkontoret må kunne gi informasjon og foreta reservasjoner vedrørende: transport, innkvartering, bespisning og aktiviteter, samt gi opplysning om severdigheter og begivenheter. Turistkontoret skal tilby alt tilgjengelig informasjonsmateriell. Alle lokale bedrifter, lag og organisasjoner skal kunne legge ut egne brosjyrer. Turistkontoret skal også ha brosjyremateriell fra nærkommunene tilgjengelig. Turistkontoret skal i samarbeid med grunneierlag tilby salg av fiske- og jaktkort. Suvenirer og andre tjenester og produkter kan også selges. Turistkontoret skal holde åpent minimum 1100 timer pr år, og holde åpent i vinterferie, påske, sommersesongen (20. juni 20. august), høstferie og i helger hvor det vil være stor trafikk av besøkende. I høysesong skal turistkontoret holde åpent minimum 37, 5 timer pr. uke. Turistkontoret må være representert på messer som arrangeres i Stugudal, og holde åpent eller være representert når store arrangement foregår i lokalmiljøet. Bemanning fra Turistkontoret må videre kunne delta på inntil 2 øvrige messer eller arrangement pr. år. Bemanning fra Turistkontoret må delta på relevante bransjetreff og fagsamlinger for å holde seg oppdatert. Turistkontoret i Stugudal må samarbeide tett med turistkontoret i Ås, og ha jevnlig kontakt med Tydal næringsforening, Grunneierlag og næringsaktører. Turistkontoret i Stugudal må føre statistikk over forespørsler og besøk. Turistkontoret skal gi tilbakemelding til kommunen om virksomheten hvert år innen Tilbud ønskes for en periode på 2 år fra Alle utgifter til drift i henhold til ovennevnte krav skal inngå i tilbudet. Avtalen kan forlenges med ytterligere 2 år. Tilbudet fra interesserte må konkretiseres. Side 2 av 2

19 TYDAL KOMMUNE Arkiv: 251 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Marthe Rønning Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 66/ Kommunestyret Opptak av startlån for videre tildeling 2011 Saksopplysninger I første del av 2011 ble det innlånt 2 millioner fra Husbanken (sak KS-5/11) for videre utlån som startlån. Pågangen og søknadsomfanget har vært stort også i 2011, og pr er det kr ,- disponibelt til formålet. Vurdering Etter diskusjon er det besluttet å ta opp ytterligere 2 millioner til formålet. Det ble søkt om midlene den 10.august Det er en positiv trend i Tydal, der omsetning av boliger og nybygging viser en stigende kurve. Dette gir et signal om at Tydal er et attraktivt sted å bosette seg på. Rådmannens innstilling Tydal kommune tar opp et lån i Husbanken på kr 2 millioner, for videre utlån som startlån. Lånet gis som serielån med 15 års nedbetalingstid. Lånet har flytende rente.

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 18.08.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 18.08.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 18.08.2014 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 25.08.2014 Tidspunkt: 09:00 Møtet starter med budsjettkonferanse

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 03.06.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 03.06.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 03.06.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 14.06.2011 Tidspunkt: 09:00 Kl. 09.00 Befaring Tydal Kirke.

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 6/2014 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 10.11.2014 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører Rita Dreyer Medlem Ingar

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 21.05.2013. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 21.05.2013. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 21.05.2013 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 28.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 11.03.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 05.03.2015. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 05.03.2015. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested: TYDAL KOMMUNE Dato: 05.03.2015 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Møterom Tydalshallen Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 4/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.04.2012 kl. 12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 29.05.2012. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 29.05.2012. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 29.05.2012 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED AVVIK STØRRE ENN 200.000... 16 KOSTRA...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED AVVIK STØRRE ENN 200.000... 16 KOSTRA... Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED AVVIK STØRRE ENN 200.000... 16 KOSTRA... 20 ANSVARSOMRÅDE 1 POLITISK STYRING OG FELLESFUNKSJONER... 28 1001

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00040 OVERTAKELSE GRØNNLISKARET, SØKNAD NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00040 OVERTAKELSE GRØNNLISKARET, SØKNAD NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 31.1.23 Tid: 9 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Nea. Tydalshallen. Karolinerspelet. Skardørspasset

Nea. Tydalshallen. Karolinerspelet. Skardørspasset Nea Tydalshallen Karolinerspelet Skardørspasset Årsmelding 2012 Innhold ÅRSBERETNING... 5 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 9 Forklaringer til regnskapet... 18 Ansvarsområder med avvik i forhold til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg.

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-66 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1.

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 12.06.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 12.06.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 12.06.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 24.06.2013. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 24.06.2013. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 24.06.2013 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 01.07.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.06.2009 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 2/2013 Kommunestyret holder møte den 18.06.2013 klokka 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Orfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

Til orientering: Status i SiO - en orientering ved Svein Jarle Midtøy (ca. 45 min.)

Til orientering: Status i SiO - en orientering ved Svein Jarle Midtøy (ca. 45 min.) HITRA KOMMUNE Fillan den: 12.5.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Kommunestyre Innkalling til møte i Kommunestyre Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen - 19.05.2011 Kl 13:00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem KVH

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem KVH Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 10:00-14:15 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tryggve Enoksen Medlem KVSV Jan Helge

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 81/06 06/598 NOU 2006: 2 - STATEN OG DEN NORSKE KIRKE, HØRING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 81/06 06/598 NOU 2006: 2 - STATEN OG DEN NORSKE KIRKE, HØRING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.11.2006 Tid: kl.18.00 MØTEINNKALLING Mulige forfall meldes snarest til tlf. 72 46 00 00, Rådmannskontoret. Saksliste blir også utsendt til

Detaljer

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING med tilleggssaker Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 18.06.2007 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles

Detaljer

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunens hjemmeside.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunens hjemmeside. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: Onsdag 13.12.2006 OBS Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for

Detaljer

MØTEINNKALLING 1 Formannskap

MØTEINNKALLING 1 Formannskap MØTEINNKALLING 1 Møtetid: 22.10.2014 kl. 16:30 Møtested: Fraunar møterom, Rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 11.02.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 11.06.2013 kl 09.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer