-~~- -~--~--. interesser. '...;. \.-'\,\ - (Ii t'j MEDLEMSBLAD FOR NORSK FL YTEKN I KER ORGAN I SASJON NR.4,' 1978

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "-~~- -~--~--. interesser. '...;. \.-'\,\ - (Ii t'j MEDLEMSBLAD FOR NORSK FL YTEKN I KER ORGAN I SASJON NR.4,' 1978"

Transkript

1 ~~ ~~DJ o~ NFO : ~ MEDLEM AV r/'../_plt~ ~\~ AIRCRAFT ENGINEERS INTERNATIONAL \.-'\,\ - (I t'j Den eneste norske organsasjon som! varetar autorserte fyteknkeres nteresser. MEDLEMSBLAD FOR NORSK FL YTEKN I KER ORGAN I SASJON NR.4,' ~~- -~--~--. '...;.

2 rft~ --. ~~... V-'- Medlemsb lad for Norsk Fly teknker Organsasj on Utkommer 4 ganger pro år. Redaksjon: Terje TVeten~ TS-E~ SAS Adresse: Postboks 60~1330~ Qs lo Luft.havn ~..H...._.... Tanker og mennger "NFO" behøver kke å være NFO~s offselle syn. Ettertrykk og stat er tllat ved oppgvelse av klde. Spal teplass har v nok av. V ber dere derfor å sende ass stoff sam kan være ~. aktuel t for vårt blad. Annonserng er også tlatt. Igjen har v lagt et år bak ass, et år sam vel kke har bydd på de store overraskelser, men alkevel noe har da hendt. For meg sam steller med dsse spa I tene har det grunn vært et artg år. Selv am jeg hele tden har savnet stoff fra dere så har det jo vært mulg å få ut "NFO" start sett tl fastsatt tde At det har vært så sam så med kval teten får jo stå sn prøve. Tl dette nr. har det faktsk kommet stoff fra andre enn de sam går her ved SASOSLTS og det må jeg s er hyggelg. Jeg håper dette vi fortsette det kommende år. Tl slutt vi jeg få Ønske aile lesere en rktg god jul og et godt nytt år. red. N. F. O. SENTRALSTYRET Formann: J. GIÆVER ~ SAS. OSLTS-E Telefon (02) Nes tformann: R. SLETTEBØ ~ Braathens SAFE ~ So la Telefon (045)96907 Sekretær: K. PAULSEN ~ SAS ~ OSLTS-E Telefon (03) Kasserer: E. FØRRISDAL~ SAS~ OSLTS-E Representant STERLING: A. KVALSNES ~ Gardermoen Telefon (02) Represen tan t WIDERØE: K. JAKOBSEN~Bodø Telefon (081) Representant BRAATHEN SAFE: T. HJELMERVIK~ Fornebu Representant FRED. OLSEN: J. SUNDBY ~ Fornebu~ Telefon (02) at

3 1fnnbolb Sde 3.. Formann har ordet Sde 4.. Noen betraktnnger og fakta om skftarbed Sde ,,----,,----,,---- Sde 5..Nye medlemmer NFO Sde 6.. Servce dffculty reports Sde 6.. DC-9 tyres Sde 7.. Servce d ffcu L ty reports Sde 8.. Sterlng Nytt Sde 9.. Braathen Nytt Sde ,,----- Sde 11. FOF Nytt Sde 11. WF Nytt \ Sde 12. SAS Nytt Sde13. SAS Nytt Sde "-- Sde "--' Sde "-- Sde 1 7. SFF og svenske LO Sde 17. B-7 37 World Chamon Sde 17. Tø ffe tder for SFF Sde 18. "INFEKSJONEN" Sde ,,----- Sde 19. "NFO" s konkuranse FORMANN HAR ORDET ~ vår energske redaktør påstår at jeg burde være den som har mest å skrve om og hadde kjeften mn s ttet på håndleddet kunne jeg vel saktens ha fyll t hans avs. Sannheten er at lte av sentralstyrt nteresse er skjedd sden sst, bort sett fra den nettopp avsluttede forhandlng om utenrksavtalen. Dette mesterverk av en forhandlng foregkk Stokholm. ledet av en utrettelg svensk sjefsforhandler. Denne srang fra rom tl rom to døgn og hadde separate dskusjoner med de forskjellge delgasjoners hoveddelga ter. som gjen måtte konferere sne, og vse. versa. Det at NFO hadde Nls Franzen fra SFF med' som observatør denne gang sa tte en spss på det hele. Da LOs delgater oppdaget dette begynte forhandlngene å få et anstrøk av Polsk Rksdag. Selv dette klarte sjefsforhandleren å ro land og da skytteltrafkken korrdorene omsder tok slutt var klokken bl tt to på natten andre døgnet v var der. Om resul ta tet var verd strevet, vi jeg overla te andre og bedømme. Jeg vi tl slutt på vegne av sentral-styret få ønske aile medlemmene en rktg god jul å takke for det året som er gått. J.G. sde 3

4 J. NOEN BETRAKTNINGER OG FAKTA OM SKIFTARBEID. Den hstorske utvklngen av skftarbed kan kart forklares slk: I utgangspunktet utvklet skftarbed seg sam en naturlg følge av den teknske utvklng. Skftarbed ble nnført nnen ndus trer sam var avhengg av kontnutet. Dette var speselt nnenfor metall, glass og paprproduksjon. Etter den td har nnførngen av skft de forskjellg bransjer vært mer Økonomsk enn teknsk betnget. Slk har skft bl tt mer og mer utbrett, også nnen scrv3c bransjene. 0 0 Faktorer sam er med pa a utvkle skftarbed nnen ndustren er rela t vt lave arbedsønnnger forhold tl kap tal kostnadene. (Hurtg avskr vnng av nvstert kap tal, produktutvklng sam gjør at maskner kke skftes ut før en må gå tl anskaffelse av nye) En annen faktor er skftarbederens lønn, denne er bare noe større enn dagarbederens. (Skftarbederens yteevne er kke markert mndre enn dagarbederens. ) Så kan en spørre, hva har dette med flyselskapene å gjøre? Jo denne utvklngen sam er nevnt så er det kun Økonmske beregnnger sam legges t grunn for produksjonen. For skftarbederne burde det være medsnske og sosale problemer sam skull~ komme forgrunn, og hvordan v skal IØse dem. En tendens sam beklagel vs har gjort seg gjeldene gjennom en årrekke er at hvs en bare får nok IØnn så kan det være det samme med helsen. Det høres kanskje hardt ut, men hvs en studerer statestkker så vser det seg at av de arbedstakere sam går helkontnerlg skft så har hele 64 % nerveproblemer. mot 24% av dagarbederene. sde4 Magesår hadde 9,9% mot 4,3% av dagarbederene. UndersØkelsem vste at 23,2% av skftarbelderene mot 9,4% av dagarbederene hadde fordøyelsesbesvær. ( Dansk undersøkelse, utarbedet av leger og psykologer.) ÅRSAKSFORHOLDET B0R KUNNE DELES I NN I TO GRUPPER: I. Kroppens bologske funksjon sam beklagelgvs enkel te tror er opphøyet over naturens normale rytme. 2. Den andre er av psyksk art. Skftarbederene føler at de kke kan del ta det normale samfundsl v, pol tkk,kurser, og mer sam da fortrnnsvs foregår kun på kveldstd. Mangel på normal omgang med slekt og venner, noe sam gjør at både en selv og famlen føler seg nærmest solert mange tlfeller. Så får en høre:, skftarbedere har jo så mye fr, redusert arbedstd m.m. I en vss utstreknng er dette sant, men hva. hj elper det å ha fr når andre arbeder og når famle og venner har fr er det å pakke ned maten og kjøre tl jobben. Slke hensyn har meget beskjeden utstreknng bltt tatt høytdlg fra de pol tske myndgheter og bedrftsledere. Selv LO sam er representant for arbedstakerne har kke engas j ert seg nevneverdg problemet. Nå vser det seg at det er dvergerende synspunkter selv blandt skftarbeèerene am hvordan det er å arbede sk ft. Dette har nok flere årsaker. Det er betnget av alder og sosale s tuasjoner, (am vedkommende er alene, har små barn, bar støyområde m.m.) Også en annen grunn er nok at mennes~~~ehar forskjellg tlpassnngsevne (bologsk) generel t kan en s at det blr vanskelgere å arbede skft jo eldre man blr.

5 For gj en å vse tl statestkk, gruppen arbedere mellom 40-50år er de sam har flest overførnger fra skft tl dag arbed. Det er menneskej: sam en ten av medsnske eller sosale årsaker kke Ønsker å fortsette skftarbed. En undersøkelse sam ble ble gjort Frankrke 1965 ble arbederene spurt am de kunne tenke seg å arbede helkontnuer~g skft fremtden. Svarét de ga var: 32 % tvlte på det, 35% kunne tenke seg det, men hele 33% sa ne. SpØrrsmålet ble stllet på nytt, men denne gangen ble de spurt am de vlle fortsette å arbede skft hvs de kunne begynne på dagtd uten tap av nntekt. Da vste det seg at 63% vlle slutte mot 34% sam Ønsket å fortsette å gå sk ft. Hva kan så gjøres for å bedre forholdene tl de sam arbeder skft? Jeg har her satt opp noen punkter sam jeg mener burde sees på: 1. Alle skftarbedere skal ha redusert arbedstd uten tap av lønn. 2 Alle nasjonale hellgdager som arbedes skal gs betalt frdag kompensasj on. 3 For et vsst antall år skftarbed(f.eks.5) skal et år trekkes fra på pensjonsalderen~ uten tap av pensjonspenger. Ønsker vedkommende å arbede etter oppnådd aldersgrense skal vedkommende gs lov t L dette. 4 Etter oppnådd _ alder av f. eks. 50 år burde arbederen gs rett tl å gå over t L dagtd~ uten tap av nntekt~ dersom dette skulle være et ønske. Dette er store krav, men det fnnes mange tng sam kan gjøres det små for å bedre trîvse?1 og arbedsforhold. De største problemene blr vel å vnne forståelse fra bedrftledelsens sde. K.H.P. members of... STEINAR ANDERSEN ~ FOF GUNNAR KJELDSEN ~ FOF REIDAR SCHJERVEN ~ FOF KJELL DALENG ~ FOF TORE-OLE KVAMME ~ WF OLA SØRDAL ~ WF KARE ANDREAS AL VÆREN~ WF HENRIK M. GIERTSEN~ WF v v L få lov å Øns ke samt lge ve lkommen som medlemmer av NFO. FLYTEKN IKER ASPIRANT pa SKOLEBENKEN. sde 5

6 ~ /- AIR CARRIER SERVICE DIFFICULTY REPORTS B-747: No. 4 engne flamed out at top of clmb FL 350 wth a small backfre. EGT, fuel low, N and Nz decreasng. Nz stablzed at 28%. Restarted at FL 260 and operaton normal remander of flght. Inspected engne nlet~ talppe~ 3.5 bleed valve and run up--all normal. Replaced Engne Vane control. Subsequent operaton normal. B-747: No. 1 engne flamed out durng cruse at FL 350. Fuel flow zero. Unable to relght at FL 310. Replaced engne fuel pwr due worn drve shaft splnes. B-737: On arrval crew reported unable to get downand-locked (green) lght for the nose landng gear extenson. Mantenace replaced the nose gear downlock sensor and sprng. System checked okay. DC~lO: Flght ar nterrupted account durng clmb #2'lefthand hydraulc pump hgh temp lght name on. Approxmately fve mnutes later #3 pump lght came on. Manually extended landng gear and landed wth- ""\1" out ncdent. Mantenance found both pumps faled nternally. Replaced #2 and #3 pwrs. Replaced system flters~ servced hydraulc system~ and performed functonal check. DC-10: Durng push back #2 forward wheel outer rm faled n bead seat area. Replaced #2 and #1 tre and wheel assembles. Total landngs on #2 wheel approxmately 5~ 135. DC-lO: ce ved ton. open. Trp ar-nterrupted account on takeoff rerght landng gear door warnng lght ndca- FIE' s vsual check showed door to be cracked Mantenance placed fttngs. gr ty. found both door fttngs broken. Re- Inspectng fleet for fttng nte- DC-10: On frst power reducton after takeoff, No.3 engne stalled wth vbraton and hgh EGT. Shut down engne, dumped fuel, returned, and landed wthout ncdent. Prelmnary nspecton revealed age at approxmately the 6th stage. and, repar n progress. sde 6 compres sor dam- Investgaton DC-9 tyrres foä!~!ìd defectuve AIR CANADA scrapped all ts Kleber DC.9 tyres followng the DC.9 crash at Toronto last June, an arlne representatve has told a coroner's nquest. Two passengers ded and 103 were njured when the DC.9 overran the runway on take.off. Accòrdng to Ar Canada, one-thrd of ts Kleber DC.9 tyres were found to be defectve when tested n the USA after the accdent, but the arlne acknowledges that the defects may not have been apparent when the tyres were bought. However, the arlne has also confrmed that the defect whch caused the tyre falure was n the body of the tyre rather than the retread. As has frequently happened n Canada, the coroner's nquest turned nto a publc debate cn the causes of the accdent. (Transport Canadu, the Cana'dan transport mnstry, s plannng to establsh an ndependent nvestgatve body along the lnes of the US Natonal Transportaton Safety Board.) It s.beleved that the arcraft suffered a power loss after the starboard engne ngested rubber from the faled tyre (see Flght.for August 12, page 458) whle another pece 'of the tread trggered a mechancal landng gear ndcator, settng up a GEAR UNSAFE warnng. Ths caused the crew to abort the take-off. The nquest also concentrated on. why the arcraft oven-an the runway by about 380ft before crashng nto a ravne. The DC.9 weghed 108,0001b for take-off. at whch ts certfcated. FAR acce'lerate-stop dstance of 9,400ft was 100ft less than the runway length. The FAR standard assumes that one engne s noperatve. and that the runway s damp. Lawyers representng some of the passengers noted that the spolers of the DC-9 were not locked up the frst tme that they were operated, reducng the total brakng acton, and the nquest recommended a lengthenng of the runway. Two passengers are already takng acton n the Calfornan courts aganst Ar Canada, Kleber, McDonnell Douglas; Pratt & Whtney and the manufacturer of the retread on the DC-9 tyres. "What do you mean they were out so you got the next sze LARGER!!?"

7 DC-10: When power was reduced to clmb thrust after takeoff, a lateral oscllaton was felt throughout arcraft. Vsual check showed No. 3 engne nose cowl oscllatng from sde to sde whch stopped when power was reduced to dle but would come back as No 3 power was ncreased to 75 to 80% N speed. Returned and landed overwêght wthout ncdent. Screens~ sums~ overweght landng~ vsual~ and boroscope nspecton revealed no dscrepances. Replaced sx fuel nozzles~ fuel pum~ and master engne control as precauton; trm balance~ and vbraton check okay. Subsequent operaton normal. fla,ri1 SC77 6UT7A pâ "7 h'. OcT.s,'.s-rl t r- DC-9: After takeoff, pressurzaton was noperatve n automatc and manual operaton. Both ar condton pack pressures normal. Flght returned to f eld wthout ncdent. Found butterfly valve overcenter n open poston. Freed up valve. Operatona checked normal per DC-9 "" 70C KHOl.A Mantenance Manua. DC-9: Durng nspecton, found several loose bolts n the left man landng gear attach fttng. Replaced fttng. l)on 5;/:- K.4 t/ûh HAl?,='/I 77 /'~ÜVNl(tllV, Al.: J Npk/(EI?N #Alfor1 v; s-r When fttng was removed~ a crack approxmate y 2k nches n ength was found n the packet at crack locaton #9. Replaced #1 and #2 tre and wheel assembly--#2 ås precautonary--#l tre had been retreaded twce and had fve cycles. DC-9: Durng clmb, cabn faled to pressurze. Returned to DFW..- Found outflow valve overcenter. Returned valve to normal poston~ and ceaned nozzle valve assembly. System checked normal. Released arcraft... DC-9: Durng descent, flght experenced slght roll of arcraft when slats were extended. UTs\YR"t\?Á \A~J1.4(. Æ~ Wo GÆL\ ME OE'A? Inspecton of arcraft slats revealed a broken bot on left sat outboard actuator cylnder at slat actuatng dr. Replaced eft slat outboard cylnder attach bolt on slat actuatng drum. DC-8: Log report - "Check Tres. II Mantenace found #1 tre blown wth a 15~nch dmater ho le and cap thrown. No daage to arcraft encountered; however~ t was necessary to pull #5 wheel assemby to remove a secton of the cap wedged between the brake and Bogge Beam. DC-8: Durng preflght nspecton, flght engneer noted left nboard rear tre had a blown rm. Inspecton noted no other damage. sde 7

8 STERLING NYTT EN KALD HI LSEN FRA GARDERMOEN. Ja, så er vnteren her gjen. Jeg tror aile flyteknkere Norge kjenner Gardermoen, v har vel start sett aile kjent Gardemovn teren på kroppen vår tde Et stykke syd-norge så kaldt sam det kaldeste norà. Nå sam tdlgere har v "guds II store hangar å arbede. Jeg tror jeg har aile her oppe med meg når jeg ser at hangar står høyt på Ønskelsten. Flyene sam trafkerer her oppe er jo bl tt større og større for hvert år. Når det gjelder SAS her på GEN så har de for det meste B-747 og DC-IO, Mærsk Ar opererer med B-720B og v Sterlng har vnter for det meste B Sam v aile vet så medfører dsse større flyene adskllg mere arbed den kalde årstden. Heldgvs så har v her oppe et samarbed mellom de forskjellg flyselskapene sam man skal lete lenge etter å Lnne maken tl. Grunnen tl det er vel at v er så få og start sett med lang td de forskjellge selskapene. V kjenner hverandre godt aile sammen. Jeg tror kke det ekssterer 'så mange steder med en mer stabl arbedsstokk enn Gardermoen kan oppvse, dette gj elder kke bare teknsk avd. V Sterlng har jo etter hvert vokset med årene sden v flyttet fra Fornebu. V er nå 6 aut. flyteknkere etter at Jan Urke begynte has ass begynnelsen av I vnter har v sendt to av våre hjelpemekankere tl CPH for prakss "'og sert.kurs på SE-2IOjIOB-I2, så løpet av vnteren håper v på å bl 8 aut. flyteknkere her SterlngjGEN. vårt neste håp, det er jo å få våre egne fly regstrert her Ja, j a, dette var no en ord fra Norge, sam et rent Norsk selskap ass her Sterlng, etter mange tomme sder "NFO" og flere spydge bemerknnger fra to redak tører. A.K. sde 8

9 (: Det har bl tt holdt en rekke forhandlngsmøter med bedrften ang. ny skftordnng for Lne Servce Avd., Sola. 6-7 forskjellg forslag har vært dskutert. Desverre så lykktes det kke å komme tl enghet am noe forslag. Ârsak: AIle nneholdt Øknng av nattarbed, noe de nvol verte kke vlle godta. Ârsaken tl Økt nattarbed lgger dabble skft to netter uken. Dette ble gjort for å kunne utføre check på maskner sam lgger nne. Bedrften forlangte tl. slutt at skft plan sam nå gåes skulle settes verk, med den påstand at den lgger nnenfor lovens ramme. For en sam selv går skft er kommentarer tl den nye planen nærmest unødvendg. En ser med en gang at en slk plan er ubrukelg, både for bedrft og arbedstaker. Planen har nå vært brukt ca. 2mndr. og det skulle forundre meg mye am kke ledelsen nå ser hvlket makkverk den egentlg er, skjønthvem vet? En ser bare det en vi se og blandt,_skùlle en~~ tro. at ngen så det hele tatt. Det synes mer og mer tydelg at bedrften forsøker å tvnge gjennom sn vlje, dette er jo et godt eksempel. Den skft plan sam nå gåes av L.S.S. er kke godtatt av arbedstakerene. Dette er en farlg lnje å slå nn på. "VI dere kke så skal dere", denne holdnngen har aldrg ført noe godt med seg, den fører kun tl Øket msstro uforsonl ghet. KONTORLOKALE NFO AVD B SAFE For ca.2år sden måtte NFO avd. B. SAFE ut av s tt kontor ford vernenspektøren måtte ha større plass. NFO ble henvst tl et trangt kott ved sden av undervsnngsavd. V fkk det nntrykk at dette bare var mdlertdg, men desverre ser det ut tl å bl en permanent IØsnng. V håper at personalavd. fnner td tl å vurdere vårt Ønske am bedre plass på ny og hvertfall skaffer ass en telefon. Det er jo det mnste v kan få for èg kunne holde ~n hvs.' kontakt med resten av NORGE. T.S. TECHN I CAL I NFORMAT ION Da det "NFO" nr.2,-78 står en artkkel fra Avaton Mech ~ Bulletn, har jeg lyst tl å nevne for medlemmer rundt am noe fra en raport j eg har lest. Denne raporten var en konklus j on en engelsk un vers tetsgruppe la fram etter å ha studert 6 europeske flyselskapers teknske operasjoner,med speselt mekankerens a:bedsforhold, nformasjoner og mantenance tps tl dsse. Selskapene sam ble "gransket" en 6mndr. perode var bl. a. B. A, L. H, K. L. M,og A. F. Bortsett fra L H og tldels B A var. tlgang på foreks. '"A. M. B. " '.'Flght" og andre selskapers nfo vedrørende speselle forhold angående snag, rettng av dsse mantenance tps o. I. lk null. Innen aile selskaper var det satt opp en fordelngslste, men det forekom aldr ~ëkãnkere på denne lsten. Men sam lederen for d~nne gruplen (en engelsk professor) papekte, pa tappen av dsse lstene fantes både personalsjefer og regnskapssjefer. I sde 9

10 Sam en morsomhet nevnte han agså at han aldr hadde sett eller hørt at dsse personellkatekorer hadde reparert noen fel på fly, og han fant heller kke mekankerenes navn på fordelngslster for Økpnomske tdsskrftèr. Grunnen tl at speselt denne artkkel II festet II seg er at dette også star grad gjelder her Norge også. I hvertfall gjelder dette for BUs teknske personell. V (dvs.stasjon FBU) hadde et par års td tlgang tl ~A.M.B.II og Boeng Arlner noe lenger (ca.8år), men nå er dette også stoppet opp. Tdsskrfter sam foreks. "Flghtll går etter fordelngslste og husker jeg kke fel går samme t tlene gjen på BUs lste sam denne engelske professor nevner. Så et par spørsmål: Er dette spesselt for B.SAFE~ eller gjelder det alle selskapene landet? Hva kan gjøres for å rette på dette forho lde t med tanke på en forandrng av srku las j ons lstene Når det gjelder annen nfo, (tekn. tps, adm. opplysnnger ol.) har det sste tden vært en framgang nnen B. SAFE og la ass håpe dette vi vedvare. A.Myrvold. T L høy re har v den mege t omstrdte skftplanen tl Lne Servce ~ B. SAFE ~ So la. Med hensyn på nedenfor s tående vi jeg sam red. av linfo" få lov tl å sende en julehlsen tl aile dere B. SAFE sam kke får sende hlsen tl hverandre. INTERNE JULEHILSNER. 'I'S 'C ~. e. Ie Ie:: l~) G IS IS. g \8~ I C7. v b L.J tv ; :-' I, I \ I \ -Î-~I fo I I. '. ~--~----\. I. ~'1!~ I I g ~, I r,j 0- ''' IN IN '.r, l~. g I ~ r~ J L -----l-+:---i.l l~. l~..' ~!I~.I ;: 0 0 1U1 'W 0 0' M I,l--' I r-- ( N 0, I : L ~ 11 g ~ ~ I H I~- :: ~.lgw ~ 0 o C7 G) o!- \.1 o I o o::,(l (lpj I I.!- t- N!- u W.t tn!w 10,0 J~ 0 I;;,. o~ I~ -- I~ ( 1-. ~ Î~ Uï l~', -- l~. o -ōo' 'I.t o I'" N ~ 1- lj1 o f-3 Q' 0 -- C l- o c.. ;: n.,.~ L'~~ - I I- JfÎt-:r' L,~ o GJ C\ r, (. o 0 Ic' N N!- I Lw h"' lj I : : ~ p; r~"--li. ~.. 0 W I 0 '0 I!- 0' -- w C I Uì. I "8 L-; l~ I '._.J l 1 rj!-.~ u N ~ w w 0.t lj I~ l ' 10' o. '( ~ 1 1-' N. N. P; 0'1 W.."" ;. W 0.r o. ~ L71 I. I. '- 0 u. 0 W.. 0 o ' Den nterne julekortforsendelse har øket meget sterkt de senere år, og v v be om at de forskjellge avdelngene SAF E mest mulg begrenser sn forsendelse av julekort tl de andre avdelngene selskapet. sde 10 "-J v - If (J -'. r- en. 'ïj 1-'!l,. o-j.l, t:. -..~ :: ( 1 (f ( ~. I... o fd cr o!- p.

11 F 0 l;ytt W l;ytt Etter lang tds påtrykk fra redaktøren am nytt fra FOF, vi jeg gjerne komme med årsaken tl at det kke har vært noe tdlgere: Kursvrksomhet: ngen Nyanskaffelser: ngen Utvdelser: ngen Tl tross for dette har v fått tre nye autorserte. Dsse ter måtte vente over ett år fra de testet for LV og tl selskapet klarte å arrangere kjøreprøve, slk at de kunne få utstedt sne sertfkater. Dette tl tross for at flyet de skulle kjøre (Electra) står på Fornebu ca. II tmer døgnet. AIle tre er nå medlemmer NFO. En av våre formenn har også meldt seg nn NFO. Styret NFO avd FOF ser slk ut: Formann: J.Sundby, nestformann: E. HØstaker, styremedlem: D. Langeland. Jeg kan også opplyse at v FOF nå er gang med å velge ass representanter tl styret FOF. Jeg håper at v kan brnge flere nteressante nyheter nr J. S. ~, F.ç c.~ _._~ --~ --- ~ -== -J -=~- C C'~ 1-:-=:=-.J-= _. I FOF skjer det kkeno. DET GJØRE IKKE I WIDERØE HELLER! sde 11

12 r -- NYTT FRA MI LJ0FRONTEN. Det har vært få henvendelser fra vår forenng tlarb.mljøutvalget. Dette kan enten skyldes at v er flnke tl å IØse problemene nnen avdelngen, eller at det er mangel på nformasjon am saksbehandlng. Det sst nevnte må så fall j eg ta sk lden for. Jeg vi kart referere gangen saksbehandlng av arbedsmljøsaker. Saken det gj elder skal tas skrftelg med avdelngsledelsen og samarbed med denne forsøke å IØse problemet. Kan kke problemet IØses, sendes saken skrftelg tl arb.mljøutvalgets sekretærat AT-V, sam brnger saken opp på dagsorden arb.mljøutvalget. Det er av star betydnng for saken at den underbygges med argumenter sk at medlemmene utvalget bedre kan få:/fídoståelse av problemet. -~. Generelt vi jeg s at det er større forståelse for vernesaker nå enn tdlgere. Sam eksempel kan nevnes et par saker. Fra verneombudet på glass fberverkstedet Koksa kom det klage over dårlg avtrekk. 14 dager etter at det ble behandlet mljøvernutvalget var arbedet gang med å montere utstyr for bedre avtrekk. En henvendelse fre verneombudet ved BodØ lufthavn am forandrnger forbndelse med utbyggng av stasjonsbygget ble behandlet arb.mljøutvalget. Kart td etter ble forandrnger foretatt. Av de mest pos t ve tng sam jeg synes har skjedd arb.- mljøutvalget er omorgansasjonen av vernetjenesten. MljØvernloven trekker opp hovedrettnngslnjene. sde 12 på bakgrunn av denne har arb.- mljøutvalget sammen med AT-V utarbedet forslag tl ny organsasjonsplan. Denne plan er godkjent grove trekk. Det gjenstår å utarbede underlag, stllngsnstrukser o. s. v. Nå;- det gjelder omnnrednnger av bygnnger og lokaler er brukerene tatt med på råd større utstreknng enn tdlgere. Det er bestemt at når en ombyggng skal skje opprettes en prosjektgruppe hvor representant (er) for brukerene skal være med. I denne forbndelse kan nevnes at byggesaker er kommet nn sam fast pkt. på dagsorden arbedsmljøutvalget. Dette kanbdra tl en kontroll på at partene prosjektgruppen aklvt er med, både på planleggnngen og under byggngen. o.kålhus NOEN REFLEKSJONER ETTER ET.TX (QUALITY CONTROL) M0TE Etter å ha deltatt på et TX-mØte, sam stedfortreder, vi jeg komme med noen tanker am denne, for meg, neresante opplevelse. MØtennkallelsen fra TX: DC-9 tankng av fuel på Fornebu, fig. THO B, er seg selv ganske nteresant, da den nnkaller del tagere fra TC og nedover tl og med formann fra TS-E, men kke en (I) representant fra den gruppen (TS-S) sam tl daglg arbeder medfly trafkk og fuelng, sam møtet, på bakgrunn av en TX-gransknngsraport, skulle behandle. At hverken TC, TP, TS, eller TK fant å kunne møte, ser også I tt am møtets karakter.

13 En representant fra TK ble hentet etter at møtet var nnledet. Det sam vel satte et dypere spar etter seg enn møtets tema, var noen av representantenes kjennskap eller manglende sådan tl de av delnger sam tl daglg arbeder med fly trafkk, hvordan de fungerer og hvlke personal grupper sam er nnvlovert. Det bør nevnes at' det dreer seg am ca.70 fly pro døgn 365 dager året, og 5 skft med ca. l~ mann på hvert. Når man så vet at det er dsse (TP-TX?) sam lanserer forslag am "L-check-mech" saker og dversse kursopplegg er det grunnen t~ke så rart at dskusjonen am dsse ~akene kke fører fram. Jeg stter desverre gjen med en følelse av at det er mndre vktg hvordan flyene og arbedsrutnen vrker, bare PAP I RENE e~ orden. Etter mn menng bør NFO ta kontakt med dsse avdelngene, (TC,TP,TX,TK) for å få tl møter og omvsnnger hangaren og på tarmac, tlforskjellge tder på døgnet. Dette vi tror jeg, brnge dskusjonen nn nye~ baner sam vi lgge endel nærmere vrkelgheten enn det sam er tlfelle dag. O.H. HVOR LANG T I D REGNER DU? Hvor lang td regner du med at dette vi ta?, jeg skal bare nformere pax., det te er et spørsmål sam v flyteknkere får noen ganger pr. år. V prøver da så godt v kan å kalkulere med en td sam holder men problemer kan jo oppstå, og v vi kunne få ytterlgere delay. Lkevel gjør v det v kan for å underrette redcap am stuasjonen. Men hvlken opplysnng gr redcap ass am det er delay p. g. a. sene crew, trafkk o.l. Ingen tng skjer, du bare står der og lurer på hvorfor kke paxén kommer snart det kan gå både 10 ogl5 mn. uten at vr får v te noe. Jeg har sel v opplevd I tmes delay uten no en nfo fra redcap. Skulle v kke forsøke med en bedre gjensdg nfo, slk at det ble I tt lettere å utføre j obben for begge parter. V har også flere enn et fly pr. skft, og aile vet jo hva det fører tl når du har to-tre fly' på samme td. T. T. " l, :~: The followng poem s a contrbuton "From the Feld".: A man stood at the pearly gate Hs face was worn and old He meakly asked the man of fate For admsson to the fold "What have you done?" St.Peter asked "To seek admsson here?" St I was an employe of AS "For many a weary year..." The door swung smoothly open then As St.Peter pressed the bell "Come n", he sad "and take a harp" "You ve had your share of hell..." " s-de13. / ~

14 HVA NA? SKAL VI FORTSATT VÆRE FLYTEKNIKERE? :: ~~~~~'~::',/ ;;;...:2.::.:;. -':://;fj'a~%'%~ /:&. ~ "..-~/.': :-~; ::W- " ~', ~;çø - ø.: -.,~:=~ -==-=.._.- ~~:;~Ë ;;.:'"- -= F~ ~,:; $;';.'" ~ l.. - _ Cl 0 0 0æ o 0 00 "' ~ -.. a a g : '.' r I I I I I., Ð-;, II, IZ. I I 0 01 I I I II II - fl lllllll~~ 000 t: 0 o""r -.- o 0 c= 0.,p ~ ~--.- ~ 0.. o 0 c:= ~ll 0 ld oçrl.-,:. ~,";. ø'. Ø'.,t.;;..: _~ : 0: ~. ~ ~ :~~Y~,;f (!lj~' ': '.ff (ó ~-~-, ~O~ r- ~ '''. lt.~ 00 l ~ (órd ~ ~..,~:. ~:-_~.J. oorn~~1._1-' ";_'~

15 " ''TAe Cold-WelJ/Alr Blue.. ~~~ I\~~) If(, 0 tder når "dassen" går bakken da er det snart kke annet a k "k" Al t sam kan rype og rype må snart krype. I dsse kalde gjøre enn å krype rundt. Tarmac kan snart nnlemmes lsten over våre skøytearenaer. Var det kke mulg å gjøre en "Vr" s lk at v gj en kunne gå trygt på Tarmac? NICE AND CLEAN "Forlat badet den tlstand du selv Ønsker å fnne det", dette er et ordtak sam skkert de fleste av ass har hørt og prøver å leve etter. Mantra am kke dette kunne overføres tl vår arbedsplass, hangaren? Jeg synes det er bedrøvelg å se når det flyter med fller, låsetrådb ter og knust glass på hangargul vet. Det er da kke slk v heist vi ha det, eller hva? Ne, mne HERRER, her må en holdnngsforandrng tl. Det er på tde at v sam har et slkt yrke tar skjeen en annen hånd og kke slenge rundt ass med allskens sk tt. V~ må. huske på at vår arbedsplass er bemannet hele døgnet og for at aile skal kunne trves bør det ~se ut så där". Jeg mener kke at v skal ta jobben fra de sam skal fee og rydde hangaren, men det jeg vi tl lvs er de sam foreks. demonterer groundflood lampen rett dørken, eller står cabndøren med neven full av leselys- pærer og bare slenger de opp luften. Dette gjelder de fleste av ass og jeg har bare en tng å s: skjerp dere, d~tte kan kke fortsette, ngen kan ha ~~ respekt for slke folk. T. T. ARSM0TE I N F 0 ' A VD. SAS NFO avd. SAS avholdt s tt årsmøte 21/11-78 på kantna, gamle Fornebu. Formann, E. FØrrsdal, Ønsket de ca. 50 fremmøtte velkommen og etter godkjennelse av dagsorden ble ordstyrer valgt. Sam ordstyrer anmodet Bragstad Gæver am å lese årsberettnngen. Etter hvert sam berettnngen ble lest, ble de forskjellge punkter tatt opp '.tl dskusjon. Ang. utdannelseskomm teen ble det rest endel spørsmål sam ble besvart av FØrrsdal og Bragstad. Lengst dskusjon fkk v når det gjaldt kontrollkr terer. Her ble det stllet en rekke spørsmål, hvor de fleste styret måtte overlappe hverandre når det gjaldt besvarelse. Forholdet tl Y S og mulg medlemmsskap den organsasjon ble også nevnt. Men da v kke har kommet særlg langt forhandlngene med YS, var det svært få konkrete nformasjoner sam kunne gs. Regnskapet ble godkjent uten protester. Etter valg av styr~ og tll tsmenn var det serverng. Styret NFO avd. SAS består av: Formann E. FØrrdal, nestformann T. Tveten, sekretær K.Paulsen, kasserer J.Haagensen. Representanter for de forskjellge skft og stasjoner ble: Skft I H. Hestvk, skft2 E.Trondsen, skft 3 K.Paulsen, skft 4 J. Gæver, skft 5 K.HØyvk, OM: L.KØllersen, N. Norge S. Hansen EVEOM, N. Norge H. Helland TOSOM V.Norge M.Bragstad BGOOM for funksjonærene E.FØrrsdal, utenlandsst.: R. Haugerud FRAOM.,~~ sde 15

16 0KONOMI SK DRI FT PA EN ANNEN MATE. SAS har' sluttet å male sne fly, dette gr en vektbesparelse på ca. 50kg. GULF AIR sparer vekt på en annen må te : Arab Arlne Slms Down Staff Load ABU DHABI, Nov, 23 (AP) - The Arab arlne Gulf Ar has grounded stewardesses weghng more than 121 pounds, knockng down the prevalent dea that Arab men lke ther women on the stout sde. The arlne, whch s owned by four Gulf shekhdoms, has. ssued orders to stewardesses on a "fatty lst" to slm down, or else. "It s not good for a grl to carryall that weght around, and besdes, t s not attractve to see a bg backsde waddlng down. the arplan~'s narrow asle," a company spokesman sad. Norsk Flyteknker Organsasjon ~~ ~~l\! v må gjen få oppfordre våre medlemmer t L å sende en kop av event. søknad om ny stllng nnen selskapet. På forhånd takk~ Styret. NY ANSETTELSER: "NFO"s tdlgere red., Ellng Knudsen er ansatt sam nstruktør ved OSLTH. V Ønsker Ellng lykke tl på hj emmebasen ~YTT VI NTERANTREKK. Endelg, v får nye vnterdresser! Dressene vi forhåpentlg bl levert med de lommer og gldelåser sam v har forlangt. Dette er et lte bevs på at det nytter. Jeg vi få Ønske våre to karer konfeksjonsbransjen lykke tl s tt arbed. (Om fem mndr. må v ha nytt sommerantrekk.) red. sde 16. "Hello~Nf'.Ø" 'l 1JJ.! I wanna know WHO th.;héèk s rlrìníg ths C:O'l~~~~, v treffes på telefon hele døgnet. Vår automatske te lefonsvarer kan formdle kontakt med DIN organsasjons styre. Vårt telefon nr. (02) ~ lnje 688. Mandag t L fredag me L lorn k l kan DU treffe en av våre t ll tsmenn s om kan være DEG behjelpelg. A boy's ambton I WANT TO be an arlne plot when I grow up because t's a fun job and easy to do. That's why there are so many plots flyng around today. Plots don't need much school; they just have to learn to read numbers so they can read nstruments. I guess they should be able to read road maps so they can fnd ther way f they get lost. Plots should be brave so they won't be scared f t's foggy and they can't see, or f a wng or a motor falls off they should stay calm so they'll know what to do. Plots have to have good eyes to see through clouds and they can't be afrad of lghtnng or thunder because they're closer to them than we are. The salary plots make s another thng I lke. They make more money than they can spend. Ths s because most people thnk plane-flyng s dangerous except plots don't because they know how easy t s. There sn't much I don't lke except that grls lke plots and all the stewardesses want to marry the plots so they always have to chase them away so they won't bother them. I hope I don't get arsck because I get carsck and f I got arsck I couldn't be a plot and then I'd have to go to work.

17 '.'...,.:..,~_..,.",.,.",..'~' l ( (.. V ARE KOLEGAER I SVERI GE ER POPULÆRE I SVENSK L 0 I At våre kolegaer er populære nnen Svenske LO går tydelg frem av den artkkel sam v her gjenngr. Artkklen er sakset fra LO-bladet "Transportarbetaren". Den av SACO organserade utbrytargruppen bland flygteknkerna gcr oregelbundet ut en stencl som kallas "Teknkerns värld". Det huvudsaklga nnehãllet baseras pã polemk emot vad skrvs Transportarbetaren. För att ge ett smakprov pã den akademska världens uttryckskonst ãterges föl. jande: "Ja tacka fan för att Transport behöver flygteknkerna! Det är ju en av de fã kvalfcerade yrkeskategorer man har eller rättare har haft att föra fram förhandlngarna med att lyfta upp hantlangarnas löner nom den svenska cvlflygndustrn. " Den som skrver detta heter Âke HalL. Fnns dã ngen av dem han kallar hantlangare som vd lämplgt tllfâlle kan ta en pl'tstund med Âke HalL. I sn enfald tror han ju att lastnngsoch lossnngspersonalen, lksom tanknngspersonalen med flera grupper nom flyget är sämre slags männskor. En sãdan uppfattnng bõr ju' korrgeras, Mãlmedveten samtalsterap är antaglgen den bästa behandlngsformen för högfårds- ~uka.. B-737 WO RLD CHAMP I ON ~ Boeng 737 verdens skkreste 0 passasjerfly? Etter det sam gar frem av en statestkk utarbedet USA vser det seg at 737 har en ulykkes prosent på 0,44 pr tmer. Dårlgst på statestkken lgger TrStar, sam har en ulykkes prosent på 1,23pr t. Sam nr. 2 på denne lsten kommer B727, med 0,49 prosent og sam nr.3 DC-9 med 0,50 prosent. Noe sam går klart frem er at det er kort-og mellomdstanse flyene sam kommer best ut av denne statestkken. Det ses jo at avgang og landng er flygngens farlgste faser, men dette kan jo kke være tlfelle etter sam de flytypene sam lgger best an er nettopp de med flest avganger og landnger. m~utt~ ~~. ~..e-r - Jl1lmes ~-ck CQ I,..; ) ~ lj Ll; At det er tøffe tder for SFF, - ì fkk v høre da v var på et møte mellom SPF og NFO på Landvetter forleden. SFF har mange saker å str med sam NFO allered har IØst, så og s. Det største problemet tl SFF fortden er vel det svenske LO og Transportarbederforbundet. Grunnen tl dette er at kke aile svenske flyteknkere er tlsluttet SFF, en del er også tlsluttet "Transport" og dermed LO. Dette gjør at SFF mange tlfeller står svakere enn hva NFO gjør her hjemme. Det har senere td forekommet aksjoner fra "Transport"s sde, for på en måte å skade SFF. Hva "Transport" har oppnådd med dette er vanskelg å s, men det er neppe noe vesentlg. Vdere har SFF store problemer med "L-check" saken. De tlstander sam v foreløpg har avverget, er nesten hel t nnført Sverge. V fkk v te at "Tarmac" på ARN sommer ble drevet med bare to flyteknkere og hele åtte "L-c. mech." Vdere kom det frem at det på lnjestasjonene fantes mekankere uten sertfkat, men sam lkevel kv terte AC-Iog. Det var dette v fryktet her Norge, men fra selskapets sde ble det hevdet at. "L-c. mech." kun skulle fnnes på basene. Dette er da kke tlfelle Sverge og de samme tlstander vlle v vel fått her landet. At saker og tng fungerer Sverge er jo skkert, men det er bare må ten det fungerer på. V må bare håpe at SFF kan oppnå gode resul tater sn bestrebelse for å få bukt med de "Onde Svenske ånder" sde 1? II

18 . organ for nterne 'n ne.0 'eksj N Salat - tråkkeres forbunf.. gode gedesdrap og rase r u t b r u d d, ~nsvarl. red.mek. og vcepresdent ISF: Tom Skalle 11 L ~ I.- PARKI NG FREE OF CHARGE ~ Etter at det ble kjent at v skulle få nye parkerngsregeler' ved Koksa har "Infeksjonen "s re daks j on fore tatt e t bes øk hos Park E. Rng~ sjef for SAS Parke rngsp lan leggnngs kon tor. v spør herr Park E. Rng hvorfor de t har tatt så lang td å utarbede de t nye fors laget? Det har lenge vst seg at flere og flere havner på saftdkasses tade t og prob leme t for os s har derfor vært å få et overs lag over hvor mye asfalt som måtte brytes opp for at dsse skal få sn plass. ~ L,,';ll I' ~.~ Vdere ser v at mange av våre syke lster nå går over t L trehjulsyk. og dette har også krevet en omarbede lse av vår p- plan. V mener lkevel at den løsnng v har komme t frem t L er den beste både for syke/svake og frske/raske. Lke ledes har v nøye vurdert de ansattes s t llng under t lde lng av de nye parkerngsmerker. Hva med de ansatte ved TS-E? Dsse har v tatt helt spesselt hensyn t L ~ nemlg ved å p lasere dsse så langt vekk fra hovednngangen s om mu lg. Grunnen for dette er at v håper at de skal ha en hvs mulghet tl å våkne~.~ør de setter seg ~ed ra.tte~ etter endt skft. ì I Sandkasse For sykler med 2/3 hjul For de med dårlge ben. For de med motorvarmer. For skftarbedere. For de sam vet bedre enn aile andre. I I I I I! I!', I, I \8 : ~.. M Co".:. ~ I ~-- /, \,...~.. - d~\'1 \ \ \ cíí-èl'.y _._ --.' II ~ :.~:~;.:J';\æ~:r:-' 1 'I', \ Q'J.-..'- I ~ \ (J v./ ~ - II PARI/C:R ' I,,"-!- I NGSPLA N _- ~"" " ~ ",..." PO" S. A.S ,' ~ --'"~"'~";ì" t. ~ *, l ( ~k, ) \ l ~ :Ø\# ' -- ~'.- ~ ;-\ J.""" 1(.0 K S A v E R 1.:srEDET - OSLO -UFHAVN - I c... '1 (/--...', j! / F"O n N E ß U. -. P'ì / sde 18

19 N.0 'n ne 'eksj organ for nterne salat - tråkkeres forbunj: gode gledesdrqp og rase r ; u t b r U d d. fnsvarl. red.mek. og vcepresdent ISF: Tom Skalle BRAATHENS "KLEPPE" SLAR TIL! Bare en lten h lsen t l B. SAFEs "KLEPPE". V har hvertfa II råd t L å sende deg en l ten h lsen tl jul. Rktg nok er det bare 750 eksmplarer~ men jeg håper kke du forsmår. "GOD JUL" TIL DEG! T. S. JA, HVI LKE FL YTYPER ER DETTE? TIL W.F.s BOO-KONTOR! Som medarbeder "NFO" ~ v L jeg få lov t L å takke dere W.F. for den store nteresse dere har vst for "NFO" -78. T. SKALLE. NOE SKJER DA HER OGSÂ? De t har komme t "INFEKSJONEN" for øret at saker og tng er på gang ved TS-E. Det ses at v har noen formenn som kke helt kjenner sne ns trukse r. A t en nspe k tør har problemer med arbedstden (too many hours )de t er noe ny tt~ men at døgnet har for få tme~ g~ vel noe v alle har opplevet~ bare kke arbedstden? T.S. r-,,.3 ~ s ~V~ \\ LØsnng kan du sende tl " NFO" s redaks j on nnen 10 mars-79 sde19

20 l)

(L(N 0 J. lptcluriher Qlr!!ani.sr!sion ~~7~ rtummer 3 1980. iuebltmsblah for jìq&31fbj! interessep..

(L(N 0 J. lptcluriher Qlr!!ani.sr!sion ~~7~ rtummer 3 1980. iuebltmsblah for jìq&31fbj! interessep.. ". ~!1 ' ~~7~ (L(N 0 J MEDLEM AV ~" 1'- '--f _;~ f t'a lr'-\ AIRCRAFT ENGINEERS INTERNATIONAL ~""..'..\...?' 1)"'f.'"1 _~:_~\ "'.".. I..."'.',_~.~"~ ". ~ -" ---- - NFO :Den eneste norske O1'gal1isQsjon

Detaljer

OD 09 f O R V I D e R e G Å e N D e temahefte Internasjonal Uke: OD-dagen: om årets prosjekt hva OD dreier seg om om du ønsker det!

OD 09 f O R V I D e R e G Å e N D e temahefte Internasjonal Uke: OD-dagen: om årets prosjekt hva OD dreier seg om om du ønsker det! OD 09 temahefte f OR VIDe R e GÅe NDe Internasjonal Uke: 19. 28. oktober 2009 OD-dagen: 29. oktober 2009 1 Lær om årets prosjekt 2 Forstå hva OD dreer seg om 3 Jobb om du ønsker det! Innhold ansvarlig

Detaljer

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET Utgver: Norges Naturvern forbund Postboks 2113 GrOner løkka, 0505 OSLO, Norge. Resøksadresse: Nedregate 7 T1f 22 71 5520 Telefax: 22 71 5640 Bankgro: 1720.05.00717 Postgro: 0803 5 09 46 02 Ansvarlg redaktør:

Detaljer

Norges Naturvernforbund 2/2001. KR39. efen for. miljøvernere

Norges Naturvernforbund 2/2001. KR39. efen for. miljøvernere Norges Naturvernforbund 2/2001. KR39 efen for 00000 mljøvernere meren jeg fylte seks, og faren mn med «skrårute». Sort med tak sommeren. Det vn tryktlg spnle. fylte bensn på den gamle Angl hvor v måtte

Detaljer

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening Natur&mljø / Norges Naturvernforbund 2.20071 kr65 NORGES FRS1E vllw AKTVXST Fryktet hverken sbjorn, re eller folkemenng «man da Leder Tr.nyo 5 Evo ((Man kan kke se den Krse under Vann» /ål D Femme Trungn

Detaljer

Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39. fugle. jakti kongens

Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39. fugle. jakti kongens atur.. Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39 På fugle jakt kongens elva e EN HELT VANLG ETTER- MDDAG NATUREN Fast-food gjør oss fete og dumme, Hvordan vrker det Serenget: Sjraffmoren og ungen beter et akasetre.

Detaljer

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår 1_ e se Å a s. - L (.. 4 Sa Ja jeg skråbhkk ULVETDER Q lle slkket ven på ryg en det forr e naturvern ret. Det er kke bare hatt å være ulv ar det kke e tlvettl Natur Ve naret e over. le te gang ko t kl..

Detaljer

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i Nr. 11994 PRS LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, r. r Det Utgvor: Norges Naturvernforbund Postboks 2113 Grüner lølka, 0505 OSLO, Norge. B.søksadresse: Nedregate 7 Tf: 22 71 55 20 Telefa.x: 22715640

Detaljer

4J NATURVERN. Natrn S Miljø er tilsluttet Fagpressens Redakterplakat. leder. kort I I

4J NATURVERN. Natrn S Miljø er tilsluttet Fagpressens Redakterplakat. leder. kort I I skråbhkk steronjyplng klar j ELG I FORUT FOR SIN TID Testosteronjyplng er bltt det nye moteordet. Det fnnes.alle. avser, Når alkylfenolene, nonylfenolene og alle de andre forbndelsene som mobber hormonene

Detaljer

LEDER. inn i det ulonn

LEDER. inn i det ulonn .1 0. 0 td r *.1 z D j b. 0 td (D 4 11 VDVDKtzÆFr LEDER 1 O& væwvx/zæfr,çr,wves Dr Et lokalt energselskap tllegg tl energproduksjon har NTE lang erfarng med nstallasjon og oppbyggng av elektrske anlep

Detaljer

Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét. Åpent polhav og endret klima TYNN IS

Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét. Åpent polhav og endret klima TYNN IS Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét Åpent polhav og endret klma PÅ - 4 TYNN S - Mljøagentene Leder Klmaendrngenes prs Kjøp av kvoter skal g statsansatte ltt bedre samvttghet når de set ter seg

Detaljer

SI STEFAN VODA ER CHARTRET

SI STEFAN VODA ER CHARTRET krst Guttormen er valgt tl vår nye unonspresdent fra oktober år. Hun kommer fra Oslo II-klubben og er Sorords gjesteskrbent! Les og bl nsprert! Sde 26 og 27 else Karlsson, strålende bldt chartermedlem

Detaljer

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste 200 år er gått sden én av våre lokale menn dro tl Edsvoll og ble med på den på den vktgste begvenheten for utvklngen av det moderne Norge. Les om Chrstan Adolph Ddrks og sju av klubbens medlemmer som alle

Detaljer

8.8"B,.SB&A. . À._~ . uu.mmer 2: 1981. ... norsk flytekniker organisasjon. r-, interesser.

8.8B,.SB&A. . À._~ . uu.mmer 2: 1981. ... norsk flytekniker organisasjon. r-, interesser. ~J. À._~ ~ MEDLEM AV í... (_,./' t";... ~.-.l '\ AIRCRAFT ENGINEERS INTERNATIONAL N F 0 : Den eneste norske organisasj~n som ivaretar autoriserte fiytekn~keres interesser. 8.8"B,.SB&A.... norsk flytekniker

Detaljer

D M A F R ORGANISASJONEN FOR DEN AUTORISERTE FL YTEKN~ n A ~ - 86. ~l ~ l~

D M A F R ORGANISASJONEN FOR DEN AUTORISERTE FL YTEKN~ n A ~ - 86. ~l ~ l~ ~l ~ l~ I D M A F R ORGANISASJONEN FOR DEN AUTORISERTE FL YTEKN~ n A ~ - 86. ~ ---- -- SENTRALSTYRET NFO i 986. i I FORMANN ERIK THRONnSEN SAS OSLTS-E2 arb 02 596888 Einar Aasvei 8, 3000 Drammen pry 03

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5 Innholdsfortegnelse Innlednng I. Teorgrunnlag, s. 5 a) Nyklasssk nytteteor, s. 5 b) Utvdet nyttebegrep, s. 6 c) Lneære utgftssystemer, s. 7 d) Mellom-menneskelg påvrknng, s. 8 e) Modernserng og bostedspåvrknng,

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

Plastindustrien med sjarmoffensiv i skolen

Plastindustrien med sjarmoffensiv i skolen Boka Mljøproblemene Boka Mljølære En Nr. 6 22/3-1991 ISSN: 0802-5924 UTGITT AV NATURVERNFORBUNDET 0 Televerket dumpet ulovlg sste sde ENØK potensalet 40 TWh sde 3 Grove naturnngrep på Svalbard sde 7 Verden

Detaljer

Norge gror igjen. jt!!ib

Norge gror igjen. jt!!ib 17 / g-.7 - f 4..1 form - tl 7 v Leder Norge gror gjen fr P H.,ta he1 âr du ortemærng ftrpåfyll av Snart sommer, vordan er fereplan ene? Tl fjells etter dger ørret? 111cr late dager nede bygda, med sju

Detaljer

Underholder vi oss til døde?

Underholder vi oss til døde? sste SKUP 19. -21. mars 2010 skup.no På jobb krgen Nye meder, nye klder Psykologsk gravng som metode MGPs mest eksklusve reporter Dette koster avslørngene 05 19 22 42 49 Underholder v oss tl døde? 1 Takk

Detaljer

NR. 1 1997 Q W-" bsdlmlisblad for Norsk ~ly(klrlklr. 0rganisasi{on

NR. 1 1997 Q W- bsdlmlisblad for Norsk ~ly(klrlklr. 0rganisasi{on NR. 1 1997 Q W-" bsdlmlisblad for Norsk ~ly(klrlklr. 0rganisasi{on THE ETHICS OF FLIGHT mg*+.""i-. - -l.- -y\ ATT Good maintenance is not just a matter of professional competence. It also involves pride

Detaljer

C~mp~te~ Eased T~ai~i~g (CET) i ymeka~ike~~tda~~ei se I~te~~debite~i~g, Ste~i i~g Ai~~ays 25 å~ MEDLEM AV. ," "'~.,i, ,,' ".., ",l.

C~mp~te~ Eased T~ai~i~g (CET) i ymeka~ike~~tda~~ei se I~te~~debite~i~g, Ste~i i~g Ai~~ays 25 å~ MEDLEM AV. , '~.,i, ,,' .., ,l. r r \: MEDLEMSBLAD FOR NFO, ORGANISASJONEN FOR DEN SERTI FISERTE FLYTEKNIKER. ~ A V I NNHOLDET : C~mp~te~ Eased T~ai~i~g CET) Sta~s a~d st~ipes NFO 50 å~s ~~biie~m FØ~ ~g ~å F k~~fe~a~se i ymeka~ike~~tda~~ei

Detaljer

~ORGANISASJONEN FOR DEN AUTORISERTE FL YTEKNlK

~ORGANISASJONEN FOR DEN AUTORISERTE FL YTEKNlK ~ORGANISASJONEN FOR DEN AUTORISERTE FL YTEKNlK ~ na3 -a5. MEDLE AV..'1..,~ ;~ AIRCRA ENGINEERS INtÈRNATIONAL,...,,' - J.-i l ~' ( ~',,_ - i-....y-)./-"~ ~,_ ~ lt -" " ~.- 1.I.. n... FI.,IM Sp- a a a ac

Detaljer

SNF-rapport nr. 23/05

SNF-rapport nr. 23/05 Sykefravær offentlg og prvat sektor av Margt Auestad SNF-prosjekt nr. 4370 Endrng arbedsforhold Norge Prosjektet er fnansert av Norges forsknngsråd SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER

Detaljer

A~beidsk~~ftsit~~s~o~e~ i de. SAS Best Se~~ice A~~~d 1987? E~ py~~mide~e. like. Histo~isk g~este~isitt has

A~beidsk~~ftsit~~s~o~e~ i de. SAS Best Se~~ice A~~~d 1987? E~ py~~mide~e. like. Histo~isk g~este~isitt has \ MEDLEMSBLAD FOR NFO, ORGAN ISASJONEN FOR DEN SERTI FISERTE FLYTEKNIKER. 7 ~ A V I NNHOLDET : A~beidsk~~ftsit~~s~o~e~ i de ~~~meste å~ f~emo~e~_ SAS Best Se~~ice A~~~d 1987? E~ py~~mide~e like spisse

Detaljer

HAMAR.; - REGIONEN. pi+ t(, '* '40 ipi>mflytningsklare leiligheter på Nordbymoen i la\ - Selvaagbygg har to nye prosjekter i Ullensaker

HAMAR.; - REGIONEN. pi+ t(, '* '40 ipi>mflytningsklare leiligheter på Nordbymoen i la\ - Selvaagbygg har to nye prosjekter i Ullensaker CliWftllill&~llliT i= Ønske om kort reisevei til jobben? - Selvaagbygg har to nye prosjekter i Ullensaker '* '40 ipi>mflytningsklare leiligheter på Nordbymoen i la\ nye kjedede eneboliger på Olstadmoen

Detaljer

Friluftsvukku. Friluftsvukku. Friluftsvukku *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark.

Friluftsvukku. Friluftsvukku. Friluftsvukku *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark. Nytt fra Aprl/ma 2013 Nr. 2 13. årgang www.normsjon.no?????????????????????????????????? Østfold så Tekst lge det fnnes no s sørger for han ved stt Ord er tlstede, passer at han får Tekst tale ord nn vår

Detaljer

- a.. - 2 r.; -...'I.* - -.,- ',m. , 7 -,,.,'d ... 4 u -r.., r,,, 9, -i*-- ;r.l i, i n - -.z. , : : Medlemsblad for Norsk Flytekniker Organisasjon

- a.. - 2 r.; -...'I.* - -.,- ',m. , 7 -,,.,'d ... 4 u -r.., r,,, 9, -i*-- ;r.l i, i n - -.z. , : : Medlemsblad for Norsk Flytekniker Organisasjon - a.. - b 2 r.; -...'I.* - -.,- ',m, 7 -,,.,'d.... 4 u -r.., r,,, 9, -i*--,.,, 4.-- ;r.l i, i n - -.z, : : Medlemsblad for Norsk Flytekniker Organisasjon ~ 1 m I ~ ~ I J ; l SAFETY - EFFICIENCY - RELIABILITY

Detaljer

~edlemsbtadmrs~riytekniker Organisasjon

~edlemsbtadmrs~riytekniker Organisasjon NR. 1 1998 ' I - - Internett i. ---w--- -- -/---- ~edlemsbtadmrs~riytekniker Organisasjon IKKE FLYTT+++ + hvis du vil bruke flere tusen kroner måneden på TOGET (gjennom en våt tunnel?) hvis du liker å

Detaljer

MEDU~M AV. ri,( _F t~ 1)\\ AIRCRAFT ENGINEERS INTERNATIONAL ~"'.,\ / V. / :-': ...&...&.. interesser. ... norsk flytekniker organisasj_~ nummctl1-82

MEDU~M AV. ri,( _F t~ 1)\\ AIRCRAFT ENGINEERS INTERNATIONAL ~'.,\ / V. / :-': ...&...&.. interesser. ... norsk flytekniker organisasj_~ nummctl1-82 ~ MEDU~M AV ri,( _F t~ 1)\\ AIRCRAFT ENGINEERS INTERNATIONAL ~"'.,\ / V. / :-': N F 0. i Den ivaretar eneste autoriserte norske organisasjon fiyteknikeres som interesser....&...&..... norsk flytekniker

Detaljer