-~~- -~--~--. interesser. '...;. \.-'\,\ - (Ii t'j MEDLEMSBLAD FOR NORSK FL YTEKN I KER ORGAN I SASJON NR.4,' 1978

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "-~~- -~--~--. interesser. '...;. \.-'\,\ - (Ii t'j MEDLEMSBLAD FOR NORSK FL YTEKN I KER ORGAN I SASJON NR.4,' 1978"

Transkript

1 ~~ ~~DJ o~ NFO : ~ MEDLEM AV r/'../_plt~ ~\~ AIRCRAFT ENGINEERS INTERNATIONAL \.-'\,\ - (I t'j Den eneste norske organsasjon som! varetar autorserte fyteknkeres nteresser. MEDLEMSBLAD FOR NORSK FL YTEKN I KER ORGAN I SASJON NR.4,' ~~- -~--~--. '...;.

2 rft~ --. ~~... V-'- Medlemsb lad for Norsk Fly teknker Organsasj on Utkommer 4 ganger pro år. Redaksjon: Terje TVeten~ TS-E~ SAS Adresse: Postboks 60~1330~ Qs lo Luft.havn ~..H...._.... Tanker og mennger "NFO" behøver kke å være NFO~s offselle syn. Ettertrykk og stat er tllat ved oppgvelse av klde. Spal teplass har v nok av. V ber dere derfor å sende ass stoff sam kan være ~. aktuel t for vårt blad. Annonserng er også tlatt. Igjen har v lagt et år bak ass, et år sam vel kke har bydd på de store overraskelser, men alkevel noe har da hendt. For meg sam steller med dsse spa I tene har det grunn vært et artg år. Selv am jeg hele tden har savnet stoff fra dere så har det jo vært mulg å få ut "NFO" start sett tl fastsatt tde At det har vært så sam så med kval teten får jo stå sn prøve. Tl dette nr. har det faktsk kommet stoff fra andre enn de sam går her ved SASOSLTS og det må jeg s er hyggelg. Jeg håper dette vi fortsette det kommende år. Tl slutt vi jeg få Ønske aile lesere en rktg god jul og et godt nytt år. red. N. F. O. SENTRALSTYRET Formann: J. GIÆVER ~ SAS. OSLTS-E Telefon (02) Nes tformann: R. SLETTEBØ ~ Braathens SAFE ~ So la Telefon (045)96907 Sekretær: K. PAULSEN ~ SAS ~ OSLTS-E Telefon (03) Kasserer: E. FØRRISDAL~ SAS~ OSLTS-E Representant STERLING: A. KVALSNES ~ Gardermoen Telefon (02) Represen tan t WIDERØE: K. JAKOBSEN~Bodø Telefon (081) Representant BRAATHEN SAFE: T. HJELMERVIK~ Fornebu Representant FRED. OLSEN: J. SUNDBY ~ Fornebu~ Telefon (02) at

3 1fnnbolb Sde 3.. Formann har ordet Sde 4.. Noen betraktnnger og fakta om skftarbed Sde ,,----,,----,,---- Sde 5..Nye medlemmer NFO Sde 6.. Servce dffculty reports Sde 6.. DC-9 tyres Sde 7.. Servce d ffcu L ty reports Sde 8.. Sterlng Nytt Sde 9.. Braathen Nytt Sde ,,----- Sde 11. FOF Nytt Sde 11. WF Nytt \ Sde 12. SAS Nytt Sde13. SAS Nytt Sde "-- Sde "--' Sde "-- Sde 1 7. SFF og svenske LO Sde 17. B-7 37 World Chamon Sde 17. Tø ffe tder for SFF Sde 18. "INFEKSJONEN" Sde ,,----- Sde 19. "NFO" s konkuranse FORMANN HAR ORDET ~ vår energske redaktør påstår at jeg burde være den som har mest å skrve om og hadde kjeften mn s ttet på håndleddet kunne jeg vel saktens ha fyll t hans avs. Sannheten er at lte av sentralstyrt nteresse er skjedd sden sst, bort sett fra den nettopp avsluttede forhandlng om utenrksavtalen. Dette mesterverk av en forhandlng foregkk Stokholm. ledet av en utrettelg svensk sjefsforhandler. Denne srang fra rom tl rom to døgn og hadde separate dskusjoner med de forskjellge delgasjoners hoveddelga ter. som gjen måtte konferere sne, og vse. versa. Det at NFO hadde Nls Franzen fra SFF med' som observatør denne gang sa tte en spss på det hele. Da LOs delgater oppdaget dette begynte forhandlngene å få et anstrøk av Polsk Rksdag. Selv dette klarte sjefsforhandleren å ro land og da skytteltrafkken korrdorene omsder tok slutt var klokken bl tt to på natten andre døgnet v var der. Om resul ta tet var verd strevet, vi jeg overla te andre og bedømme. Jeg vi tl slutt på vegne av sentral-styret få ønske aile medlemmene en rktg god jul å takke for det året som er gått. J.G. sde 3

4 J. NOEN BETRAKTNINGER OG FAKTA OM SKIFTARBEID. Den hstorske utvklngen av skftarbed kan kart forklares slk: I utgangspunktet utvklet skftarbed seg sam en naturlg følge av den teknske utvklng. Skftarbed ble nnført nnen ndus trer sam var avhengg av kontnutet. Dette var speselt nnenfor metall, glass og paprproduksjon. Etter den td har nnførngen av skft de forskjellg bransjer vært mer Økonomsk enn teknsk betnget. Slk har skft bl tt mer og mer utbrett, også nnen scrv3c bransjene. 0 0 Faktorer sam er med pa a utvkle skftarbed nnen ndustren er rela t vt lave arbedsønnnger forhold tl kap tal kostnadene. (Hurtg avskr vnng av nvstert kap tal, produktutvklng sam gjør at maskner kke skftes ut før en må gå tl anskaffelse av nye) En annen faktor er skftarbederens lønn, denne er bare noe større enn dagarbederens. (Skftarbederens yteevne er kke markert mndre enn dagarbederens. ) Så kan en spørre, hva har dette med flyselskapene å gjøre? Jo denne utvklngen sam er nevnt så er det kun Økonmske beregnnger sam legges t grunn for produksjonen. For skftarbederne burde det være medsnske og sosale problemer sam skull~ komme forgrunn, og hvordan v skal IØse dem. En tendens sam beklagel vs har gjort seg gjeldene gjennom en årrekke er at hvs en bare får nok IØnn så kan det være det samme med helsen. Det høres kanskje hardt ut, men hvs en studerer statestkker så vser det seg at av de arbedstakere sam går helkontnerlg skft så har hele 64 % nerveproblemer. mot 24% av dagarbederene. sde4 Magesår hadde 9,9% mot 4,3% av dagarbederene. UndersØkelsem vste at 23,2% av skftarbelderene mot 9,4% av dagarbederene hadde fordøyelsesbesvær. ( Dansk undersøkelse, utarbedet av leger og psykologer.) ÅRSAKSFORHOLDET B0R KUNNE DELES I NN I TO GRUPPER: I. Kroppens bologske funksjon sam beklagelgvs enkel te tror er opphøyet over naturens normale rytme. 2. Den andre er av psyksk art. Skftarbederene føler at de kke kan del ta det normale samfundsl v, pol tkk,kurser, og mer sam da fortrnnsvs foregår kun på kveldstd. Mangel på normal omgang med slekt og venner, noe sam gjør at både en selv og famlen føler seg nærmest solert mange tlfeller. Så får en høre:, skftarbedere har jo så mye fr, redusert arbedstd m.m. I en vss utstreknng er dette sant, men hva. hj elper det å ha fr når andre arbeder og når famle og venner har fr er det å pakke ned maten og kjøre tl jobben. Slke hensyn har meget beskjeden utstreknng bltt tatt høytdlg fra de pol tske myndgheter og bedrftsledere. Selv LO sam er representant for arbedstakerne har kke engas j ert seg nevneverdg problemet. Nå vser det seg at det er dvergerende synspunkter selv blandt skftarbeèerene am hvordan det er å arbede sk ft. Dette har nok flere årsaker. Det er betnget av alder og sosale s tuasjoner, (am vedkommende er alene, har små barn, bar støyområde m.m.) Også en annen grunn er nok at mennes~~~ehar forskjellg tlpassnngsevne (bologsk) generel t kan en s at det blr vanskelgere å arbede skft jo eldre man blr.

5 For gj en å vse tl statestkk, gruppen arbedere mellom 40-50år er de sam har flest overførnger fra skft tl dag arbed. Det er menneskej: sam en ten av medsnske eller sosale årsaker kke Ønsker å fortsette skftarbed. En undersøkelse sam ble ble gjort Frankrke 1965 ble arbederene spurt am de kunne tenke seg å arbede helkontnuer~g skft fremtden. Svarét de ga var: 32 % tvlte på det, 35% kunne tenke seg det, men hele 33% sa ne. SpØrrsmålet ble stllet på nytt, men denne gangen ble de spurt am de vlle fortsette å arbede skft hvs de kunne begynne på dagtd uten tap av nntekt. Da vste det seg at 63% vlle slutte mot 34% sam Ønsket å fortsette å gå sk ft. Hva kan så gjøres for å bedre forholdene tl de sam arbeder skft? Jeg har her satt opp noen punkter sam jeg mener burde sees på: 1. Alle skftarbedere skal ha redusert arbedstd uten tap av lønn. 2 Alle nasjonale hellgdager som arbedes skal gs betalt frdag kompensasj on. 3 For et vsst antall år skftarbed(f.eks.5) skal et år trekkes fra på pensjonsalderen~ uten tap av pensjonspenger. Ønsker vedkommende å arbede etter oppnådd aldersgrense skal vedkommende gs lov t L dette. 4 Etter oppnådd _ alder av f. eks. 50 år burde arbederen gs rett tl å gå over t L dagtd~ uten tap av nntekt~ dersom dette skulle være et ønske. Dette er store krav, men det fnnes mange tng sam kan gjøres det små for å bedre trîvse?1 og arbedsforhold. De største problemene blr vel å vnne forståelse fra bedrftledelsens sde. K.H.P. members of... STEINAR ANDERSEN ~ FOF GUNNAR KJELDSEN ~ FOF REIDAR SCHJERVEN ~ FOF KJELL DALENG ~ FOF TORE-OLE KVAMME ~ WF OLA SØRDAL ~ WF KARE ANDREAS AL VÆREN~ WF HENRIK M. GIERTSEN~ WF v v L få lov å Øns ke samt lge ve lkommen som medlemmer av NFO. FLYTEKN IKER ASPIRANT pa SKOLEBENKEN. sde 5

6 ~ /- AIR CARRIER SERVICE DIFFICULTY REPORTS B-747: No. 4 engne flamed out at top of clmb FL 350 wth a small backfre. EGT, fuel low, N and Nz decreasng. Nz stablzed at 28%. Restarted at FL 260 and operaton normal remander of flght. Inspected engne nlet~ talppe~ 3.5 bleed valve and run up--all normal. Replaced Engne Vane control. Subsequent operaton normal. B-747: No. 1 engne flamed out durng cruse at FL 350. Fuel flow zero. Unable to relght at FL 310. Replaced engne fuel pwr due worn drve shaft splnes. B-737: On arrval crew reported unable to get downand-locked (green) lght for the nose landng gear extenson. Mantenace replaced the nose gear downlock sensor and sprng. System checked okay. DC~lO: Flght ar nterrupted account durng clmb #2'lefthand hydraulc pump hgh temp lght name on. Approxmately fve mnutes later #3 pump lght came on. Manually extended landng gear and landed wth- ""\1" out ncdent. Mantenance found both pumps faled nternally. Replaced #2 and #3 pwrs. Replaced system flters~ servced hydraulc system~ and performed functonal check. DC-10: Durng push back #2 forward wheel outer rm faled n bead seat area. Replaced #2 and #1 tre and wheel assembles. Total landngs on #2 wheel approxmately 5~ 135. DC-lO: ce ved ton. open. Trp ar-nterrupted account on takeoff rerght landng gear door warnng lght ndca- FIE' s vsual check showed door to be cracked Mantenance placed fttngs. gr ty. found both door fttngs broken. Re- Inspectng fleet for fttng nte- DC-10: On frst power reducton after takeoff, No.3 engne stalled wth vbraton and hgh EGT. Shut down engne, dumped fuel, returned, and landed wthout ncdent. Prelmnary nspecton revealed age at approxmately the 6th stage. and, repar n progress. sde 6 compres sor dam- Investgaton DC-9 tyrres foä!~!ìd defectuve AIR CANADA scrapped all ts Kleber DC.9 tyres followng the DC.9 crash at Toronto last June, an arlne representatve has told a coroner's nquest. Two passengers ded and 103 were njured when the DC.9 overran the runway on take.off. Accòrdng to Ar Canada, one-thrd of ts Kleber DC.9 tyres were found to be defectve when tested n the USA after the accdent, but the arlne acknowledges that the defects may not have been apparent when the tyres were bought. However, the arlne has also confrmed that the defect whch caused the tyre falure was n the body of the tyre rather than the retread. As has frequently happened n Canada, the coroner's nquest turned nto a publc debate cn the causes of the accdent. (Transport Canadu, the Cana'dan transport mnstry, s plannng to establsh an ndependent nvestgatve body along the lnes of the US Natonal Transportaton Safety Board.) It s.beleved that the arcraft suffered a power loss after the starboard engne ngested rubber from the faled tyre (see Flght.for August 12, page 458) whle another pece 'of the tread trggered a mechancal landng gear ndcator, settng up a GEAR UNSAFE warnng. Ths caused the crew to abort the take-off. The nquest also concentrated on. why the arcraft oven-an the runway by about 380ft before crashng nto a ravne. The DC.9 weghed 108,0001b for take-off. at whch ts certfcated. FAR acce'lerate-stop dstance of 9,400ft was 100ft less than the runway length. The FAR standard assumes that one engne s noperatve. and that the runway s damp. Lawyers representng some of the passengers noted that the spolers of the DC-9 were not locked up the frst tme that they were operated, reducng the total brakng acton, and the nquest recommended a lengthenng of the runway. Two passengers are already takng acton n the Calfornan courts aganst Ar Canada, Kleber, McDonnell Douglas; Pratt & Whtney and the manufacturer of the retread on the DC-9 tyres. "What do you mean they were out so you got the next sze LARGER!!?"

7 DC-10: When power was reduced to clmb thrust after takeoff, a lateral oscllaton was felt throughout arcraft. Vsual check showed No. 3 engne nose cowl oscllatng from sde to sde whch stopped when power was reduced to dle but would come back as No 3 power was ncreased to 75 to 80% N speed. Returned and landed overwêght wthout ncdent. Screens~ sums~ overweght landng~ vsual~ and boroscope nspecton revealed no dscrepances. Replaced sx fuel nozzles~ fuel pum~ and master engne control as precauton; trm balance~ and vbraton check okay. Subsequent operaton normal. fla,ri1 SC77 6UT7A pâ "7 h'. OcT.s,'.s-rl t r- DC-9: After takeoff, pressurzaton was noperatve n automatc and manual operaton. Both ar condton pack pressures normal. Flght returned to f eld wthout ncdent. Found butterfly valve overcenter n open poston. Freed up valve. Operatona checked normal per DC-9 "" 70C KHOl.A Mantenance Manua. DC-9: Durng nspecton, found several loose bolts n the left man landng gear attach fttng. Replaced fttng. l)on 5;/:- K.4 t/ûh HAl?,='/I 77 /'~ÜVNl(tllV, Al.: J Npk/(EI?N #Alfor1 v; s-r When fttng was removed~ a crack approxmate y 2k nches n ength was found n the packet at crack locaton #9. Replaced #1 and #2 tre and wheel assembly--#2 ås precautonary--#l tre had been retreaded twce and had fve cycles. DC-9: Durng clmb, cabn faled to pressurze. Returned to DFW..- Found outflow valve overcenter. Returned valve to normal poston~ and ceaned nozzle valve assembly. System checked normal. Released arcraft... DC-9: Durng descent, flght experenced slght roll of arcraft when slats were extended. UTs\YR"t\?Á \A~J1.4(. Æ~ Wo GÆL\ ME OE'A? Inspecton of arcraft slats revealed a broken bot on left sat outboard actuator cylnder at slat actuatng dr. Replaced eft slat outboard cylnder attach bolt on slat actuatng drum. DC-8: Log report - "Check Tres. II Mantenace found #1 tre blown wth a 15~nch dmater ho le and cap thrown. No daage to arcraft encountered; however~ t was necessary to pull #5 wheel assemby to remove a secton of the cap wedged between the brake and Bogge Beam. DC-8: Durng preflght nspecton, flght engneer noted left nboard rear tre had a blown rm. Inspecton noted no other damage. sde 7

8 STERLING NYTT EN KALD HI LSEN FRA GARDERMOEN. Ja, så er vnteren her gjen. Jeg tror aile flyteknkere Norge kjenner Gardermoen, v har vel start sett aile kjent Gardemovn teren på kroppen vår tde Et stykke syd-norge så kaldt sam det kaldeste norà. Nå sam tdlgere har v "guds II store hangar å arbede. Jeg tror jeg har aile her oppe med meg når jeg ser at hangar står høyt på Ønskelsten. Flyene sam trafkerer her oppe er jo bl tt større og større for hvert år. Når det gjelder SAS her på GEN så har de for det meste B-747 og DC-IO, Mærsk Ar opererer med B-720B og v Sterlng har vnter for det meste B Sam v aile vet så medfører dsse større flyene adskllg mere arbed den kalde årstden. Heldgvs så har v her oppe et samarbed mellom de forskjellg flyselskapene sam man skal lete lenge etter å Lnne maken tl. Grunnen tl det er vel at v er så få og start sett med lang td de forskjellge selskapene. V kjenner hverandre godt aile sammen. Jeg tror kke det ekssterer 'så mange steder med en mer stabl arbedsstokk enn Gardermoen kan oppvse, dette gj elder kke bare teknsk avd. V Sterlng har jo etter hvert vokset med årene sden v flyttet fra Fornebu. V er nå 6 aut. flyteknkere etter at Jan Urke begynte has ass begynnelsen av I vnter har v sendt to av våre hjelpemekankere tl CPH for prakss "'og sert.kurs på SE-2IOjIOB-I2, så løpet av vnteren håper v på å bl 8 aut. flyteknkere her SterlngjGEN. vårt neste håp, det er jo å få våre egne fly regstrert her Ja, j a, dette var no en ord fra Norge, sam et rent Norsk selskap ass her Sterlng, etter mange tomme sder "NFO" og flere spydge bemerknnger fra to redak tører. A.K. sde 8

9 (: Det har bl tt holdt en rekke forhandlngsmøter med bedrften ang. ny skftordnng for Lne Servce Avd., Sola. 6-7 forskjellg forslag har vært dskutert. Desverre så lykktes det kke å komme tl enghet am noe forslag. Ârsak: AIle nneholdt Øknng av nattarbed, noe de nvol verte kke vlle godta. Ârsaken tl Økt nattarbed lgger dabble skft to netter uken. Dette ble gjort for å kunne utføre check på maskner sam lgger nne. Bedrften forlangte tl. slutt at skft plan sam nå gåes skulle settes verk, med den påstand at den lgger nnenfor lovens ramme. For en sam selv går skft er kommentarer tl den nye planen nærmest unødvendg. En ser med en gang at en slk plan er ubrukelg, både for bedrft og arbedstaker. Planen har nå vært brukt ca. 2mndr. og det skulle forundre meg mye am kke ledelsen nå ser hvlket makkverk den egentlg er, skjønthvem vet? En ser bare det en vi se og blandt,_skùlle en~~ tro. at ngen så det hele tatt. Det synes mer og mer tydelg at bedrften forsøker å tvnge gjennom sn vlje, dette er jo et godt eksempel. Den skft plan sam nå gåes av L.S.S. er kke godtatt av arbedstakerene. Dette er en farlg lnje å slå nn på. "VI dere kke så skal dere", denne holdnngen har aldrg ført noe godt med seg, den fører kun tl Øket msstro uforsonl ghet. KONTORLOKALE NFO AVD B SAFE For ca.2år sden måtte NFO avd. B. SAFE ut av s tt kontor ford vernenspektøren måtte ha større plass. NFO ble henvst tl et trangt kott ved sden av undervsnngsavd. V fkk det nntrykk at dette bare var mdlertdg, men desverre ser det ut tl å bl en permanent IØsnng. V håper at personalavd. fnner td tl å vurdere vårt Ønske am bedre plass på ny og hvertfall skaffer ass en telefon. Det er jo det mnste v kan få for èg kunne holde ~n hvs.' kontakt med resten av NORGE. T.S. TECHN I CAL I NFORMAT ION Da det "NFO" nr.2,-78 står en artkkel fra Avaton Mech ~ Bulletn, har jeg lyst tl å nevne for medlemmer rundt am noe fra en raport j eg har lest. Denne raporten var en konklus j on en engelsk un vers tetsgruppe la fram etter å ha studert 6 europeske flyselskapers teknske operasjoner,med speselt mekankerens a:bedsforhold, nformasjoner og mantenance tps tl dsse. Selskapene sam ble "gransket" en 6mndr. perode var bl. a. B. A, L. H, K. L. M,og A. F. Bortsett fra L H og tldels B A var. tlgang på foreks. '"A. M. B. " '.'Flght" og andre selskapers nfo vedrørende speselle forhold angående snag, rettng av dsse mantenance tps o. I. lk null. Innen aile selskaper var det satt opp en fordelngslste, men det forekom aldr ~ëkãnkere på denne lsten. Men sam lederen for d~nne gruplen (en engelsk professor) papekte, pa tappen av dsse lstene fantes både personalsjefer og regnskapssjefer. I sde 9

10 Sam en morsomhet nevnte han agså at han aldr hadde sett eller hørt at dsse personellkatekorer hadde reparert noen fel på fly, og han fant heller kke mekankerenes navn på fordelngslster for Økpnomske tdsskrftèr. Grunnen tl at speselt denne artkkel II festet II seg er at dette også star grad gjelder her Norge også. I hvertfall gjelder dette for BUs teknske personell. V (dvs.stasjon FBU) hadde et par års td tlgang tl ~A.M.B.II og Boeng Arlner noe lenger (ca.8år), men nå er dette også stoppet opp. Tdsskrfter sam foreks. "Flghtll går etter fordelngslste og husker jeg kke fel går samme t tlene gjen på BUs lste sam denne engelske professor nevner. Så et par spørsmål: Er dette spesselt for B.SAFE~ eller gjelder det alle selskapene landet? Hva kan gjøres for å rette på dette forho lde t med tanke på en forandrng av srku las j ons lstene Når det gjelder annen nfo, (tekn. tps, adm. opplysnnger ol.) har det sste tden vært en framgang nnen B. SAFE og la ass håpe dette vi vedvare. A.Myrvold. T L høy re har v den mege t omstrdte skftplanen tl Lne Servce ~ B. SAFE ~ So la. Med hensyn på nedenfor s tående vi jeg sam red. av linfo" få lov tl å sende en julehlsen tl aile dere B. SAFE sam kke får sende hlsen tl hverandre. INTERNE JULEHILSNER. 'I'S 'C ~. e. Ie Ie:: l~) G IS IS. g \8~ I C7. v b L.J tv ; :-' I, I \ I \ -Î-~I fo I I. '. ~--~----\. I. ~'1!~ I I g ~, I r,j 0- ''' IN IN '.r, l~. g I ~ r~ J L -----l-+:---i.l l~. l~..' ~!I~.I ;: 0 0 1U1 'W 0 0' M I,l--' I r-- ( N 0, I : L ~ 11 g ~ ~ I H I~- :: ~.lgw ~ 0 o C7 G) o!- \.1 o I o o::,(l (lpj I I.!- t- N!- u W.t tn!w 10,0 J~ 0 I;;,. o~ I~ -- I~ ( 1-. ~ Î~ Uï l~', -- l~. o -ōo' 'I.t o I'" N ~ 1- lj1 o f-3 Q' 0 -- C l- o c.. ;: n.,.~ L'~~ - I I- JfÎt-:r' L,~ o GJ C\ r, (. o 0 Ic' N N!- I Lw h"' lj I : : ~ p; r~"--li. ~.. 0 W I 0 '0 I!- 0' -- w C I Uì. I "8 L-; l~ I '._.J l 1 rj!-.~ u N ~ w w 0.t lj I~ l ' 10' o. '( ~ 1 1-' N. N. P; 0'1 W.."" ;. W 0.r o. ~ L71 I. I. '- 0 u. 0 W.. 0 o ' Den nterne julekortforsendelse har øket meget sterkt de senere år, og v v be om at de forskjellge avdelngene SAF E mest mulg begrenser sn forsendelse av julekort tl de andre avdelngene selskapet. sde 10 "-J v - If (J -'. r- en. 'ïj 1-'!l,. o-j.l, t:. -..~ :: ( 1 (f ( ~. I... o fd cr o!- p.

11 F 0 l;ytt W l;ytt Etter lang tds påtrykk fra redaktøren am nytt fra FOF, vi jeg gjerne komme med årsaken tl at det kke har vært noe tdlgere: Kursvrksomhet: ngen Nyanskaffelser: ngen Utvdelser: ngen Tl tross for dette har v fått tre nye autorserte. Dsse ter måtte vente over ett år fra de testet for LV og tl selskapet klarte å arrangere kjøreprøve, slk at de kunne få utstedt sne sertfkater. Dette tl tross for at flyet de skulle kjøre (Electra) står på Fornebu ca. II tmer døgnet. AIle tre er nå medlemmer NFO. En av våre formenn har også meldt seg nn NFO. Styret NFO avd FOF ser slk ut: Formann: J.Sundby, nestformann: E. HØstaker, styremedlem: D. Langeland. Jeg kan også opplyse at v FOF nå er gang med å velge ass representanter tl styret FOF. Jeg håper at v kan brnge flere nteressante nyheter nr J. S. ~, F.ç c.~ _._~ --~ --- ~ -== -J -=~- C C'~ 1-:-=:=-.J-= _. I FOF skjer det kkeno. DET GJØRE IKKE I WIDERØE HELLER! sde 11

12 r -- NYTT FRA MI LJ0FRONTEN. Det har vært få henvendelser fra vår forenng tlarb.mljøutvalget. Dette kan enten skyldes at v er flnke tl å IØse problemene nnen avdelngen, eller at det er mangel på nformasjon am saksbehandlng. Det sst nevnte må så fall j eg ta sk lden for. Jeg vi kart referere gangen saksbehandlng av arbedsmljøsaker. Saken det gj elder skal tas skrftelg med avdelngsledelsen og samarbed med denne forsøke å IØse problemet. Kan kke problemet IØses, sendes saken skrftelg tl arb.mljøutvalgets sekretærat AT-V, sam brnger saken opp på dagsorden arb.mljøutvalget. Det er av star betydnng for saken at den underbygges med argumenter sk at medlemmene utvalget bedre kan få:/fídoståelse av problemet. -~. Generelt vi jeg s at det er større forståelse for vernesaker nå enn tdlgere. Sam eksempel kan nevnes et par saker. Fra verneombudet på glass fberverkstedet Koksa kom det klage over dårlg avtrekk. 14 dager etter at det ble behandlet mljøvernutvalget var arbedet gang med å montere utstyr for bedre avtrekk. En henvendelse fre verneombudet ved BodØ lufthavn am forandrnger forbndelse med utbyggng av stasjonsbygget ble behandlet arb.mljøutvalget. Kart td etter ble forandrnger foretatt. Av de mest pos t ve tng sam jeg synes har skjedd arb.- mljøutvalget er omorgansasjonen av vernetjenesten. MljØvernloven trekker opp hovedrettnngslnjene. sde 12 på bakgrunn av denne har arb.- mljøutvalget sammen med AT-V utarbedet forslag tl ny organsasjonsplan. Denne plan er godkjent grove trekk. Det gjenstår å utarbede underlag, stllngsnstrukser o. s. v. Nå;- det gjelder omnnrednnger av bygnnger og lokaler er brukerene tatt med på råd større utstreknng enn tdlgere. Det er bestemt at når en ombyggng skal skje opprettes en prosjektgruppe hvor representant (er) for brukerene skal være med. I denne forbndelse kan nevnes at byggesaker er kommet nn sam fast pkt. på dagsorden arbedsmljøutvalget. Dette kanbdra tl en kontroll på at partene prosjektgruppen aklvt er med, både på planleggnngen og under byggngen. o.kålhus NOEN REFLEKSJONER ETTER ET.TX (QUALITY CONTROL) M0TE Etter å ha deltatt på et TX-mØte, sam stedfortreder, vi jeg komme med noen tanker am denne, for meg, neresante opplevelse. MØtennkallelsen fra TX: DC-9 tankng av fuel på Fornebu, fig. THO B, er seg selv ganske nteresant, da den nnkaller del tagere fra TC og nedover tl og med formann fra TS-E, men kke en (I) representant fra den gruppen (TS-S) sam tl daglg arbeder medfly trafkk og fuelng, sam møtet, på bakgrunn av en TX-gransknngsraport, skulle behandle. At hverken TC, TP, TS, eller TK fant å kunne møte, ser også I tt am møtets karakter.

13 En representant fra TK ble hentet etter at møtet var nnledet. Det sam vel satte et dypere spar etter seg enn møtets tema, var noen av representantenes kjennskap eller manglende sådan tl de av delnger sam tl daglg arbeder med fly trafkk, hvordan de fungerer og hvlke personal grupper sam er nnvlovert. Det bør nevnes at' det dreer seg am ca.70 fly pro døgn 365 dager året, og 5 skft med ca. l~ mann på hvert. Når man så vet at det er dsse (TP-TX?) sam lanserer forslag am "L-check-mech" saker og dversse kursopplegg er det grunnen t~ke så rart at dskusjonen am dsse ~akene kke fører fram. Jeg stter desverre gjen med en følelse av at det er mndre vktg hvordan flyene og arbedsrutnen vrker, bare PAP I RENE e~ orden. Etter mn menng bør NFO ta kontakt med dsse avdelngene, (TC,TP,TX,TK) for å få tl møter og omvsnnger hangaren og på tarmac, tlforskjellge tder på døgnet. Dette vi tror jeg, brnge dskusjonen nn nye~ baner sam vi lgge endel nærmere vrkelgheten enn det sam er tlfelle dag. O.H. HVOR LANG T I D REGNER DU? Hvor lang td regner du med at dette vi ta?, jeg skal bare nformere pax., det te er et spørsmål sam v flyteknkere får noen ganger pr. år. V prøver da så godt v kan å kalkulere med en td sam holder men problemer kan jo oppstå, og v vi kunne få ytterlgere delay. Lkevel gjør v det v kan for å underrette redcap am stuasjonen. Men hvlken opplysnng gr redcap ass am det er delay p. g. a. sene crew, trafkk o.l. Ingen tng skjer, du bare står der og lurer på hvorfor kke paxén kommer snart det kan gå både 10 ogl5 mn. uten at vr får v te noe. Jeg har sel v opplevd I tmes delay uten no en nfo fra redcap. Skulle v kke forsøke med en bedre gjensdg nfo, slk at det ble I tt lettere å utføre j obben for begge parter. V har også flere enn et fly pr. skft, og aile vet jo hva det fører tl når du har to-tre fly' på samme td. T. T. " l, :~: The followng poem s a contrbuton "From the Feld".: A man stood at the pearly gate Hs face was worn and old He meakly asked the man of fate For admsson to the fold "What have you done?" St.Peter asked "To seek admsson here?" St I was an employe of AS "For many a weary year..." The door swung smoothly open then As St.Peter pressed the bell "Come n", he sad "and take a harp" "You ve had your share of hell..." " s-de13. / ~

14 HVA NA? SKAL VI FORTSATT VÆRE FLYTEKNIKERE? :: ~~~~~'~::',/ ;;;...:2.::.:;. -':://;fj'a~%'%~ /:&. ~ "..-~/.': :-~; ::W- " ~', ~;çø - ø.: -.,~:=~ -==-=.._.- ~~:;~Ë ;;.:'"- -= F~ ~,:; $;';.'" ~ l.. - _ Cl 0 0 0æ o 0 00 "' ~ -.. a a g : '.' r I I I I I., Ð-;, II, IZ. I I 0 01 I I I II II - fl lllllll~~ 000 t: 0 o""r -.- o 0 c= 0.,p ~ ~--.- ~ 0.. o 0 c:= ~ll 0 ld oçrl.-,:. ~,";. ø'. Ø'.,t.;;..: _~ : 0: ~. ~ ~ :~~Y~,;f (!lj~' ': '.ff (ó ~-~-, ~O~ r- ~ '''. lt.~ 00 l ~ (órd ~ ~..,~:. ~:-_~.J. oorn~~1._1-' ";_'~

15 " ''TAe Cold-WelJ/Alr Blue.. ~~~ I\~~) If(, 0 tder når "dassen" går bakken da er det snart kke annet a k "k" Al t sam kan rype og rype må snart krype. I dsse kalde gjøre enn å krype rundt. Tarmac kan snart nnlemmes lsten over våre skøytearenaer. Var det kke mulg å gjøre en "Vr" s lk at v gj en kunne gå trygt på Tarmac? NICE AND CLEAN "Forlat badet den tlstand du selv Ønsker å fnne det", dette er et ordtak sam skkert de fleste av ass har hørt og prøver å leve etter. Mantra am kke dette kunne overføres tl vår arbedsplass, hangaren? Jeg synes det er bedrøvelg å se når det flyter med fller, låsetrådb ter og knust glass på hangargul vet. Det er da kke slk v heist vi ha det, eller hva? Ne, mne HERRER, her må en holdnngsforandrng tl. Det er på tde at v sam har et slkt yrke tar skjeen en annen hånd og kke slenge rundt ass med allskens sk tt. V~ må. huske på at vår arbedsplass er bemannet hele døgnet og for at aile skal kunne trves bør det ~se ut så där". Jeg mener kke at v skal ta jobben fra de sam skal fee og rydde hangaren, men det jeg vi tl lvs er de sam foreks. demonterer groundflood lampen rett dørken, eller står cabndøren med neven full av leselys- pærer og bare slenger de opp luften. Dette gjelder de fleste av ass og jeg har bare en tng å s: skjerp dere, d~tte kan kke fortsette, ngen kan ha ~~ respekt for slke folk. T. T. ARSM0TE I N F 0 ' A VD. SAS NFO avd. SAS avholdt s tt årsmøte 21/11-78 på kantna, gamle Fornebu. Formann, E. FØrrsdal, Ønsket de ca. 50 fremmøtte velkommen og etter godkjennelse av dagsorden ble ordstyrer valgt. Sam ordstyrer anmodet Bragstad Gæver am å lese årsberettnngen. Etter hvert sam berettnngen ble lest, ble de forskjellge punkter tatt opp '.tl dskusjon. Ang. utdannelseskomm teen ble det rest endel spørsmål sam ble besvart av FØrrsdal og Bragstad. Lengst dskusjon fkk v når det gjaldt kontrollkr terer. Her ble det stllet en rekke spørsmål, hvor de fleste styret måtte overlappe hverandre når det gjaldt besvarelse. Forholdet tl Y S og mulg medlemmsskap den organsasjon ble også nevnt. Men da v kke har kommet særlg langt forhandlngene med YS, var det svært få konkrete nformasjoner sam kunne gs. Regnskapet ble godkjent uten protester. Etter valg av styr~ og tll tsmenn var det serverng. Styret NFO avd. SAS består av: Formann E. FØrrdal, nestformann T. Tveten, sekretær K.Paulsen, kasserer J.Haagensen. Representanter for de forskjellge skft og stasjoner ble: Skft I H. Hestvk, skft2 E.Trondsen, skft 3 K.Paulsen, skft 4 J. Gæver, skft 5 K.HØyvk, OM: L.KØllersen, N. Norge S. Hansen EVEOM, N. Norge H. Helland TOSOM V.Norge M.Bragstad BGOOM for funksjonærene E.FØrrsdal, utenlandsst.: R. Haugerud FRAOM.,~~ sde 15

16 0KONOMI SK DRI FT PA EN ANNEN MATE. SAS har' sluttet å male sne fly, dette gr en vektbesparelse på ca. 50kg. GULF AIR sparer vekt på en annen må te : Arab Arlne Slms Down Staff Load ABU DHABI, Nov, 23 (AP) - The Arab arlne Gulf Ar has grounded stewardesses weghng more than 121 pounds, knockng down the prevalent dea that Arab men lke ther women on the stout sde. The arlne, whch s owned by four Gulf shekhdoms, has. ssued orders to stewardesses on a "fatty lst" to slm down, or else. "It s not good for a grl to carryall that weght around, and besdes, t s not attractve to see a bg backsde waddlng down. the arplan~'s narrow asle," a company spokesman sad. Norsk Flyteknker Organsasjon ~~ ~~l\! v må gjen få oppfordre våre medlemmer t L å sende en kop av event. søknad om ny stllng nnen selskapet. På forhånd takk~ Styret. NY ANSETTELSER: "NFO"s tdlgere red., Ellng Knudsen er ansatt sam nstruktør ved OSLTH. V Ønsker Ellng lykke tl på hj emmebasen ~YTT VI NTERANTREKK. Endelg, v får nye vnterdresser! Dressene vi forhåpentlg bl levert med de lommer og gldelåser sam v har forlangt. Dette er et lte bevs på at det nytter. Jeg vi få Ønske våre to karer konfeksjonsbransjen lykke tl s tt arbed. (Om fem mndr. må v ha nytt sommerantrekk.) red. sde 16. "Hello~Nf'.Ø" 'l 1JJ.! I wanna know WHO th.;héèk s rlrìníg ths C:O'l~~~~, v treffes på telefon hele døgnet. Vår automatske te lefonsvarer kan formdle kontakt med DIN organsasjons styre. Vårt telefon nr. (02) ~ lnje 688. Mandag t L fredag me L lorn k l kan DU treffe en av våre t ll tsmenn s om kan være DEG behjelpelg. A boy's ambton I WANT TO be an arlne plot when I grow up because t's a fun job and easy to do. That's why there are so many plots flyng around today. Plots don't need much school; they just have to learn to read numbers so they can read nstruments. I guess they should be able to read road maps so they can fnd ther way f they get lost. Plots should be brave so they won't be scared f t's foggy and they can't see, or f a wng or a motor falls off they should stay calm so they'll know what to do. Plots have to have good eyes to see through clouds and they can't be afrad of lghtnng or thunder because they're closer to them than we are. The salary plots make s another thng I lke. They make more money than they can spend. Ths s because most people thnk plane-flyng s dangerous except plots don't because they know how easy t s. There sn't much I don't lke except that grls lke plots and all the stewardesses want to marry the plots so they always have to chase them away so they won't bother them. I hope I don't get arsck because I get carsck and f I got arsck I couldn't be a plot and then I'd have to go to work.

17 '.'...,.:..,~_..,.",.,.",..'~' l ( (.. V ARE KOLEGAER I SVERI GE ER POPULÆRE I SVENSK L 0 I At våre kolegaer er populære nnen Svenske LO går tydelg frem av den artkkel sam v her gjenngr. Artkklen er sakset fra LO-bladet "Transportarbetaren". Den av SACO organserade utbrytargruppen bland flygteknkerna gcr oregelbundet ut en stencl som kallas "Teknkerns värld". Det huvudsaklga nnehãllet baseras pã polemk emot vad skrvs Transportarbetaren. För att ge ett smakprov pã den akademska världens uttryckskonst ãterges föl. jande: "Ja tacka fan för att Transport behöver flygteknkerna! Det är ju en av de fã kvalfcerade yrkeskategorer man har eller rättare har haft att föra fram förhandlngarna med att lyfta upp hantlangarnas löner nom den svenska cvlflygndustrn. " Den som skrver detta heter Âke HalL. Fnns dã ngen av dem han kallar hantlangare som vd lämplgt tllfâlle kan ta en pl'tstund med Âke HalL. I sn enfald tror han ju att lastnngsoch lossnngspersonalen, lksom tanknngspersonalen med flera grupper nom flyget är sämre slags männskor. En sãdan uppfattnng bõr ju' korrgeras, Mãlmedveten samtalsterap är antaglgen den bästa behandlngsformen för högfårds- ~uka.. B-737 WO RLD CHAMP I ON ~ Boeng 737 verdens skkreste 0 passasjerfly? Etter det sam gar frem av en statestkk utarbedet USA vser det seg at 737 har en ulykkes prosent på 0,44 pr tmer. Dårlgst på statestkken lgger TrStar, sam har en ulykkes prosent på 1,23pr t. Sam nr. 2 på denne lsten kommer B727, med 0,49 prosent og sam nr.3 DC-9 med 0,50 prosent. Noe sam går klart frem er at det er kort-og mellomdstanse flyene sam kommer best ut av denne statestkken. Det ses jo at avgang og landng er flygngens farlgste faser, men dette kan jo kke være tlfelle etter sam de flytypene sam lgger best an er nettopp de med flest avganger og landnger. m~utt~ ~~. ~..e-r - Jl1lmes ~-ck CQ I,..; ) ~ lj Ll; At det er tøffe tder for SFF, - ì fkk v høre da v var på et møte mellom SPF og NFO på Landvetter forleden. SFF har mange saker å str med sam NFO allered har IØst, så og s. Det største problemet tl SFF fortden er vel det svenske LO og Transportarbederforbundet. Grunnen tl dette er at kke aile svenske flyteknkere er tlsluttet SFF, en del er også tlsluttet "Transport" og dermed LO. Dette gjør at SFF mange tlfeller står svakere enn hva NFO gjør her hjemme. Det har senere td forekommet aksjoner fra "Transport"s sde, for på en måte å skade SFF. Hva "Transport" har oppnådd med dette er vanskelg å s, men det er neppe noe vesentlg. Vdere har SFF store problemer med "L-check" saken. De tlstander sam v foreløpg har avverget, er nesten hel t nnført Sverge. V fkk v te at "Tarmac" på ARN sommer ble drevet med bare to flyteknkere og hele åtte "L-c. mech." Vdere kom det frem at det på lnjestasjonene fantes mekankere uten sertfkat, men sam lkevel kv terte AC-Iog. Det var dette v fryktet her Norge, men fra selskapets sde ble det hevdet at. "L-c. mech." kun skulle fnnes på basene. Dette er da kke tlfelle Sverge og de samme tlstander vlle v vel fått her landet. At saker og tng fungerer Sverge er jo skkert, men det er bare må ten det fungerer på. V må bare håpe at SFF kan oppnå gode resul tater sn bestrebelse for å få bukt med de "Onde Svenske ånder" sde 1? II

18 . organ for nterne 'n ne.0 'eksj N Salat - tråkkeres forbunf.. gode gedesdrap og rase r u t b r u d d, ~nsvarl. red.mek. og vcepresdent ISF: Tom Skalle 11 L ~ I.- PARKI NG FREE OF CHARGE ~ Etter at det ble kjent at v skulle få nye parkerngsregeler' ved Koksa har "Infeksjonen "s re daks j on fore tatt e t bes øk hos Park E. Rng~ sjef for SAS Parke rngsp lan leggnngs kon tor. v spør herr Park E. Rng hvorfor de t har tatt så lang td å utarbede de t nye fors laget? Det har lenge vst seg at flere og flere havner på saftdkasses tade t og prob leme t for os s har derfor vært å få et overs lag over hvor mye asfalt som måtte brytes opp for at dsse skal få sn plass. ~ L,,';ll I' ~.~ Vdere ser v at mange av våre syke lster nå går over t L trehjulsyk. og dette har også krevet en omarbede lse av vår p- plan. V mener lkevel at den løsnng v har komme t frem t L er den beste både for syke/svake og frske/raske. Lke ledes har v nøye vurdert de ansattes s t llng under t lde lng av de nye parkerngsmerker. Hva med de ansatte ved TS-E? Dsse har v tatt helt spesselt hensyn t L ~ nemlg ved å p lasere dsse så langt vekk fra hovednngangen s om mu lg. Grunnen for dette er at v håper at de skal ha en hvs mulghet tl å våkne~.~ør de setter seg ~ed ra.tte~ etter endt skft. ì I Sandkasse For sykler med 2/3 hjul For de med dårlge ben. For de med motorvarmer. For skftarbedere. For de sam vet bedre enn aile andre. I I I I I! I!', I, I \8 : ~.. M Co".:. ~ I ~-- /, \,...~.. - d~\'1 \ \ \ cíí-èl'.y _._ --.' II ~ :.~:~;.:J';\æ~:r:-' 1 'I', \ Q'J.-..'- I ~ \ (J v./ ~ - II PARI/C:R ' I,,"-!- I NGSPLA N _- ~"" " ~ ",..." PO" S. A.S ,' ~ --'"~"'~";ì" t. ~ *, l ( ~k, ) \ l ~ :Ø\# ' -- ~'.- ~ ;-\ J.""" 1(.0 K S A v E R 1.:srEDET - OSLO -UFHAVN - I c... '1 (/--...', j! / F"O n N E ß U. -. P'ì / sde 18

19 N.0 'n ne 'eksj organ for nterne salat - tråkkeres forbunj: gode gledesdrqp og rase r ; u t b r U d d. fnsvarl. red.mek. og vcepresdent ISF: Tom Skalle BRAATHENS "KLEPPE" SLAR TIL! Bare en lten h lsen t l B. SAFEs "KLEPPE". V har hvertfa II råd t L å sende deg en l ten h lsen tl jul. Rktg nok er det bare 750 eksmplarer~ men jeg håper kke du forsmår. "GOD JUL" TIL DEG! T. S. JA, HVI LKE FL YTYPER ER DETTE? TIL W.F.s BOO-KONTOR! Som medarbeder "NFO" ~ v L jeg få lov t L å takke dere W.F. for den store nteresse dere har vst for "NFO" -78. T. SKALLE. NOE SKJER DA HER OGSÂ? De t har komme t "INFEKSJONEN" for øret at saker og tng er på gang ved TS-E. Det ses at v har noen formenn som kke helt kjenner sne ns trukse r. A t en nspe k tør har problemer med arbedstden (too many hours )de t er noe ny tt~ men at døgnet har for få tme~ g~ vel noe v alle har opplevet~ bare kke arbedstden? T.S. r-,,.3 ~ s ~V~ \\ LØsnng kan du sende tl " NFO" s redaks j on nnen 10 mars-79 sde19

20 l)

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2013

Studieprogramundersøkelsen 2013 1 Studeprogramundersøkelsen 2013 Alle studer skal henhold tl høgskolens kvaltetssystem være gjenstand for studentevaluerng mnst hvert tredje år. Alle studentene på studene under er oppfordret tl å delta

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. SA-ANLEGG, FAUSKE. SØKNAD OM KJØp AV TOMT SAMT OPSJON PÅ

FAUSKE KOMMUNE. SA-ANLEGG, FAUSKE. SØKNAD OM KJØp AV TOMT SAMT OPSJON PÅ SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 12/4562 Arkv JoualpostD: sakd.: 1211041 Saksbehandler: Paul Erk Aakerl Sluttbehandlede vedtaksnstans: Formannskapet Sak nr. FORMANNSKAP Dato: 081/12 PLAN- OG UTVKLNGSUTVALG 13.06.2012

Detaljer

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 l SAMMENDRAG: Rapporten omhandler bruk

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

Årbeidsretta tiltak og tjenester

Årbeidsretta tiltak og tjenester skal være ledende og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert opplærng Hallngdal Å R S R Å P P O R T 2 0 5 Årbedsretta tltak og tjenester INNHOLD SIDE Innlednng Om : Eerforhold og lokalserng

Detaljer

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning Bruksanvsnng System 2000 Art. Nr.: 0661 xx /0671 xx Innholdsfortegnelse 1. rmasjon om farer 2. Funksjon 2.1. Funksjonsprnspp 2.2. Regstrerngsområde versjon med 1,10 m lnse 2.3. Regstrerngsområde versjon

Detaljer

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon?

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon? MTO dagram Hendelse- årsaksanalyse Avvk Før 1999 Sementnjeksjon Sementnjeksjon fjell fjell - "le" "le" trykk trykk Utvklng njeksjonspakkere fra ca 1980 Ble nmasjon denne type hendelser regstrert tatt lærd,

Detaljer

www.olr.ccli.com Introduksjon Online Rapport Din trinn for trinn-guide til den nye Online Rapporten (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduksjon Online Rapport Din trinn for trinn-guide til den nye Online Rapporten (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introduksjon Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn trnn for trnn-gude tl den nye Onlne Rapporten (OLR) Vktg nfo tl alle mengheter og organsasjoner Ingen flere program som skal lastes ned Fortløpende

Detaljer

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel TRÅNEE TRANEE Som tranee for Arbederpartets stortngsgruppe har Brgt Skarsten har.net mdt smørøyet. 23-årngen har tatt ett års pause fra studene statsvtenskap ved Unverstetet Oslo, ford hun har påtatt seg

Detaljer

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT Fskebãtredernes forbund Postboks 67 6001 ALESUND Deres ref Var ref Dato 200600063- /BSS Leverngsplkt for torsketrálere - prsbestemmelsen V vser tl Deres brev av

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid Makroøkonom Publserngsoppgave Uke 48 November 29. 2009, Rev - Jan Erk Skog Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td I utsagnet Fast valutakurs, selvstendg

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Trådløs håndsender dobbel og firedobbel

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Trådløs håndsender dobbel og firedobbel Radohåndsender 2 kanaler Best.-nr. : 5352 10 Radohåndsender 4 kanaler Best.-nr. : 5354 10 Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnformasjon Knappeceller skal oppbevares utlgjengelg for barn! Hvs knappecellene svelges

Detaljer

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån.

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån. Fauske kommune Torggt. 21/11 Postboks 93 8201 FAUSKE. r 1'1(;,. ',rw) J lf)!ùl/~~q _! -~ k"ch' t ~ j OlS S~kÖ)Ch. F t6 (o/3_~ - f' D - tf /5Cr8 l Behandlende enhet Regon nord Sa ksbeha nd er/ n nva gsn

Detaljer

\ ;' STIKKORD: FILTER~ VEIEFEIL YRKESHYGIENISK INSTITUTT REGISTRERI~G AV FEILKILDER AVDELING: TEKNISK AVDELING RØNNAUG BRUUN HD 839/80820

\ ;' STIKKORD: FILTER~ VEIEFEIL YRKESHYGIENISK INSTITUTT REGISTRERI~G AV FEILKILDER AVDELING: TEKNISK AVDELING RØNNAUG BRUUN HD 839/80820 "t j \ ;' REGISTRERIG AV FEILKILDER VED VEI ING AV Fl LTRE RØNNAUG BRUUN Lv flidthjell HD 839/80820 AVDELING: TEKNISK AVDELING ANSVARSHAVENDE: O. ING. BJARNE KARTH JOHNSEN STIKKORD: FILTER VEIEFEIL YRKESHYGIENISK

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEBER 0 Tellngsresultater Tlbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 00 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO ERNADER TIL ART OG TABELLER I seren "Tellngsresultater - Tlbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA Det nnkalles herved tl ordnær generalforsamlng FARA ASA den 24. aprl 2014, kl. 16.30 selskapets lokaler O.H. Bangs ve 70, 1363 Høvk. DAGSORDEN Generalforsamlngen

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ. -.m

SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ. -.m REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG.- 1. -7 -.m - det s--qts-xx Antall 1w Trolveggen statstske hoppet aldersgruppen 15 2 àr. De fleste er gutter Fgur: Antall drepte/skadd

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlge anskaffelser Advokatfrmaet Haavnd AS Att. Maranne H. Dragsten Postboks 359 Sentrum 0101 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 1484867/2 2010/128 08.03.2011 Avvsnng av klage

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering. ' SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 12/8728 I Arkv sakld.: 12/2060 Sluttbehandlede vedtaksnstans: Drftsutvalget II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlg: Bert Vestvann Johnsen Dato: 17.10.2012

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN

EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN PROSJEKTEKSAMEN 3.SEMESTER : FESTIVAL Oppgaven gkk ut på å promotere en barnebokfestval hjembyen vår, og stedsnavnet skulle være med logoen. Produkter

Detaljer

Litt om empirisk Markedsavgrensning i form av sjokkanalyse

Litt om empirisk Markedsavgrensning i form av sjokkanalyse Ltt om emprsk Markedsavgrensnng form av sjokkanalyse Frode Steen Konkurransetlsynet, 27 ma 2011 KT - 27.05.2011 1 Sjokkanalyse som markedsavgrensnngsredskap Tradsjonell korrelasjonsanalyse av prser utnytter

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

Hjertelig velkommen til SURSTOFF

Hjertelig velkommen til SURSTOFF Hjertelg velkommen tl SURSTOFF V er så ufattelg glade over å kunne nvtere drftge kulturnærngsgründere tl en felles møteplass. V håper du kommer!! Praktsk nformasjon Når: Hvor: Prs: Påmeldng: Mer nformasjon:

Detaljer

_. 3* ; Kommunen ber om kr 182 599,- for inndekking av kostnader med på kongeørn i Rissa kommune i perioden 25. juli - 17. august 2015.

_. 3* ; Kommunen ber om kr 182 599,- for inndekking av kostnader med på kongeørn i Rissa kommune i perioden 25. juli - 17. august 2015. I I SørTrøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondhem Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgtt ved svar)

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2009

Medarbeiderundersøkelsen 2009 - 1 - Medarbederundersøkelsen 2009 Rapporten er utarbedet av B2S AS - 2 - Innholdsfortegnelse Forsde 1 Innholdsfortegnelse 2 Indeksoverskt 3 Multvarate analyser Regresjonsanalyse 5 Regresjonsmodell 6 Resultater

Detaljer

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder.

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder. 40 Metoder for å måle avkastnng Totalavkastnngen tl Statens petroleumsfond blr målt med stor nøyaktghet. En vktg forutsetnng er at det alltd beregnes kvaltetsskret markedsverd av fondet når det kommer

Detaljer

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS Sde 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for bygg- og mljøteknkk INSTITUTT FOR SAMFERDSELSTEKNIKK Faglg kontakt under eksamen: Navn Arvd Aakre Telefon 73 59 46 64 (drekte) / 73

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

Alternerende rekker og absolutt konvergens

Alternerende rekker og absolutt konvergens Alternerende rekker og absolutt konvergens Forelest: 0. Sept, 2004 Sst forelesnng så v på rekker der alle termene var postve. Mange av de kraftgste metodene er utvklet for akkurat den typen rekker. I denne

Detaljer

Postadresse: Pb. 8149 Dep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850. Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214

Postadresse: Pb. 8149 Dep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850. Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214 A "..'. REW~~~~~OO ~slnmtlre STATENS ARBESMLJØNSTTUTT Postadresse: Pb. 8149 ep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas ve 8 - Tlf. 02-466850. Bankgro 0629.05.81247 - Postgro 2 00 0214 Tttel: OPPLEE AV HEE OG

Detaljer

År 2014. Protokoll. ble det gjennomført forberedende møte ifm

År 2014. Protokoll. ble det gjennomført forberedende møte ifm Protokoll År 2014 2,3,4 og 5 september HTA 2.3.3 lokale lønnsforhandlnger pr. I. august 2014. Forhandlngsornrûde Forsvaret. den 1, ble det gjennomført forberedende møte fm Tlstede på et eller flere møter:

Detaljer

Overvåking hjortevilt - rein Årsrapport Hardangervidda og Snøhetta 1991

Overvåking hjortevilt - rein Årsrapport Hardangervidda og Snøhetta 1991 "k Overvåkng hjortevlt - ren Årsrapport Hardangervdda og Snøhetta 1991 Terje Skogland Olav Strand Morten Hem '. NORSK NSTTUTT FOR NATURFORSKN1NG Overvåkng hjortevlt- ren Årsrapport Hardangervdda og Snøhetta

Detaljer

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere»

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere» 29.11.1989 Rådet funksjonshemmede, Oslo. «Samarbedsmer - samferdselsetat, brukere og utøvere»..\ 1/ Å f / \j.xx / "I /X FMR - 7 T T U; ' 0'\J0 =-l:p.;.r1u'jv:-. os;'.-::-- ---: -..l1. E:T

Detaljer

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL Norman & Orvedal, kap. 1-5 Bævre & Vsle Generell lkevekt En lten, åpen økonom Nærngsstruktur Skjermet versus konkurranseutsatt vrksomhet Handel og komparatve fortrnn

Detaljer

z 3j co.0 w> (fl Q z > G) LJ G) c4- Lii Lii Lii = > Lii Lii . /û :.;;,/ t_u - G) (i) Z Iii (%4 0 G) G) c 1 G) c (fl (fl (i) Iii Iii .Co I.. 4- I- I-.

z 3j co.0 w> (fl Q z > G) LJ G) c4- Lii Lii Lii = > Lii Lii . /û :.;;,/ t_u - G) (i) Z Iii (%4 0 G) G) c 1 G) c (fl (fl (i) Iii Iii .Co I.. 4- I- I-. uj. /û :.;;,/ t_u LJ. = n., J, = = o. -. j Q W. < ( Z - -. - 1-, 1 -. ( (. (.. ( 1. (% -J - ( j. -. ( ( t. - - (... u ( 1 1 Q. -o -

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Prvate gjøremål på jobben Spørsmål: Omtrent hvor mye td bruker du per dag på å utføre prvate gjøremål arbedstden (n=623) Mer

Detaljer

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i - / BEFALETS FELLESORGANISASJON Forsvarsstaben Var saksbehander. Kop tl Var referanse Jon Vestl [Koptl] 2015/JV/jv 14.09.2015 953 65 907, Jon.vestl@bfo.no Internt Intern kop tl Tdlgere referanse Var Tdlgere

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: Planutvalget vedtok i sak 26/12 å stenge veien fra fylkesveien opp til Valnesfjord skole for

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: Planutvalget vedtok i sak 26/12 å stenge veien fra fylkesveien opp til Valnesfjord skole for I r SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JoumalpostID: 13/1353 I Arkv sakid.: 11/2844 Sluttbehandlede vedtaksnstans: Plan- og Utvklngsutvalget II Sak nr.: 017/13 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG r Saksbehandler: Lse Gun

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet Forelesnng NO kapttel 4 Skjermet og konkurranseutsatt vrksomhet Det grunnleggende formål med eksport: Mulggjøre mport Samfunnsøkonomsk balanse mellom eksport og mportkonkurrerende: Samme valutanntjenng/besparelse

Detaljer

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG VEDLEGG tl DEL 1 Rutner for Leder Bø Skytterlag 1. Leder velges av årsmøtet og velges for ett år. 2. Leder har det overordnede lederansvaret av Bø skyttarlag og har det

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. B. Makroøkonomi. Mundells trilemma går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. B. Makroøkonomi. Mundells trilemma går ut på følgende: B. Makroøkoom Oppgave: Forklar påstades hold og drøft hvlke alteratv v står overfor: Fast valutakurs, selvstedg retepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forelg på samme td. Makroøkoom Iledg Mudells trlemma

Detaljer

NEDRE ROMERIKE TINGRETT

NEDRE ROMERIKE TINGRETT 01 JUL 2009 (WED) 14:59 K R BKFTERETT 64842912 PAGE 3/7 d - NEDRE ROMERKE TNGRETT.' ' ;' Avsagt: 01.07.2009 Sak nr: 09-066712KON-NERO Dommer: Tngrattsdommer Ellen Nyhus Protokollører: Dommeren Sake gjejder:

Detaljer

STILLA MARIDALEN SPIKERVERKET BJØLSEN VALSEMØLLE ELVA VÅR IDUN GJÆRFABRIKK

STILLA MARIDALEN SPIKERVERKET BJØLSEN VALSEMØLLE ELVA VÅR IDUN GJÆRFABRIKK O S LO - P R Ø V E N 2003 N AT U R - O G M I L J Ø FA G STILLA MARIDALEN ELVA VÅR NAVN: SPIKERVERKET BJØLSEN VALSEMØLLE IDUN GJÆRFABRIKK KLASSE: MARIDALEN ELVA Informasjon STILLA SPIKERVERKET IDUN GJÆRFABRIKK

Detaljer

Løsningsskisse til eksamen i TFY112 Elektromagnetisme,

Løsningsskisse til eksamen i TFY112 Elektromagnetisme, Løsnngssksse tl eksamen TFY11 Elektromagnetsme, høst 003 (med forbehold om fel) Oppgave 1 a) Ved elektrostatsk lkevekt har v E = 0 nne metall. Ellers bruker v Gauss lov med gaussflate konsentrsk om lederkulen.

Detaljer

Vi ønsker 40.000 nye innbyggere velkommen til Buskerudbyen!

Vi ønsker 40.000 nye innbyggere velkommen til Buskerudbyen! V ønsker 40.000 nye nnbyggere velkommen tl Buskerudbyen! Offentlg nformasjon De neste 20 årene flytter 40.000 nye nnbyggere tl Buskerudbyen området som strekker seg fra Ler tl Kongsberg. De skal bo, studere,

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 1117015 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir

FAUSKE KOMMUNE. 1117015 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 1117015 I I Arkv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalnsdottr Sluttbehandlede vedtaksnstans: Formannskap Sak nr.: 055/11 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 23.08.2011

Detaljer

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir)

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir) 2009/48 Notater Bjørn Gabrelsen, Magnar Lllegård, Bert Otnes, Brth Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdr) Notater Indvdbasert statstkk for pleeog omsorgstjenesten kommunene (IPLOS) Foreløpge resultater

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Eksempel på poengbergegning fra grunnskolen til Vg1

Eksempel på poengbergegning fra grunnskolen til Vg1 Eksempel på poengbergegnng fra grunnskolen tl Vg1 Etter skrv: "Førng av vtnemål og kompetansebevs for grunnskolen Kunnskapsløftet" av 09.01.2015. Sde 5 Elever som kke får standpunktkarakter på grunn av

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm COLUMBUS Lærervelednng Norge og fylkene ved Rolf Mkkelsen Cappelen Damm Innlednng Columbus Norge er et nteraktvt emddel som nneholder kart over Norge, fylkene og Svalbard, samt øvelser og oppgaver. Det

Detaljer

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk.

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk. ECON 0 Forbruker, bedrft og marked Forelesnngsnotater 09.0.07 Nls-Henrk von der Fehr FORBRUK OG SPARING Innlednng I denne delen skal v anvende det generelle modellapparatet for konsumentens tlpasnng tl

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 03.04.2009 Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske

Detaljer

Ambulanseflystruktur og operativ/teknisk kravspesifikasjon. Høringsuttalelser (ajour 26.01.2007) Kommentarer beredskap

Ambulanseflystruktur og operativ/teknisk kravspesifikasjon. Høringsuttalelser (ajour 26.01.2007) Kommentarer beredskap Ambulanseflystruktur og operatv/teknsk kravspesfkasjon. Hørngsuttalelser (ajour 26.01.2007) Hørngsnstans Kommentar basestruktur Kommentarer beredskap Kommentarer tlbudsdok/ kravspek Andre kommentarer RHF:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR .------Jr..'c;~~---------..-------.-~-------------------.._-.. SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JouralpostD: 11/11396 Arkv sakd.: 11/2608 Slttbehandlede vedtaksnnstans: Kommunestyre Sak nr.: 050112 KOMMUNESTYRE.

Detaljer

YRKESMED is INS K/YRKESHYG len is K UNDERSØKELSE VED A/S KONGSBERG ELITE ASBJØRN KVERNELAND - HÅKON LASSE LEIRA SYVERT THORUD HD 716/770810

YRKESMED is INS K/YRKESHYG len is K UNDERSØKELSE VED A/S KONGSBERG ELITE ASBJØRN KVERNELAND - HÅKON LASSE LEIRA SYVERT THORUD HD 716/770810 o'.'.,_'h' 000 o.~...,.. _~-o'.'o'...._... Coo." YRKESMED s NS K/YRKESHYG len s K UNDERSØKELSE VED A/S KONGSBERG ELTE ASBJØRN KVERNELAND - HÅKON LASSE LERA SYVERT THORUD HD 716/770810 ARBEDSFO RS KNN G

Detaljer

Martin Ødegaard. "Ein vanleg arbeidsmann"

Martin Ødegaard. Ein vanleg arbeidsmann Mrtn Ødegrd "En vnleg rbedsnn" ortrett v oeten Olv H. Hge (2011) or 9 steer (SSSAATTBB) og elektrokstkk rghet: 12' 30'' Bestlt v rnenborg oklenseble erornce notes; xnoteheds: whser the text, not s the

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal Lesja kommune Saksbehandler drektenummer Rådmannens stab Lv Eva.Gråsletten 1 4 41 19 Økonom og personal ÅRSMELDING FOR REDEGJØRELSE FOR LIKESTILLING I KOMMUNEN, HMS, SENIORPOLITIKK, UTDANNING OG LÆRLINGER

Detaljer

ARBEIDSNORSKKURS. Migranorsk ARBEIDSLIVETS ABC SERVICE OG RENHOLD. www.migranorsk.no

ARBEIDSNORSKKURS. Migranorsk ARBEIDSLIVETS ABC SERVICE OG RENHOLD. www.migranorsk.no Mgranorsk ARBEIDSNORSKKURS Mgranorsk Arbedsnorsk senker terskelen nn arbedslvet gjennom å utvkle begrepsforståelse nnenfor spesfkke fagområder. Arbedsnorsk kan kombneres med Mgranorsk Allmenn eller brukes

Detaljer

Hvorfor skal vi lære grammatikk?

Hvorfor skal vi lære grammatikk? 120 www.gyldendal.no/steps Grammar Hvorfor skal vi lære grammatikk? Grammatikk forteller oss hvordan vi setter sammen ord. Den forteller for eksempel at man kan si Jeg liker denne hesten, men at jeg like

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

Referanseveiledning. Oppsett og priming

Referanseveiledning. Oppsett og priming Referansevelednng Oppsett og prmng Samle følgende utstyr før Oppsett: Én 500 ml eller 1000 ml pose/flaske med prmngløsnng (0,9 % NaCl med 1 U/ml heparn tlsatt) Én 500 ml eller 1000 ml pose med normalt

Detaljer

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt?

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt? Norske CO 2 -avgfter - dfferensert eller unform skatt? av Sven Egl Ueland Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master samfunnsøkonom Unverstetet Bergen, Insttutt for økonom Oktober

Detaljer

Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER

Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER Malmfuru terrasse Malmfuru er den mest mljøvennlge terrassen

Detaljer

MARCUS Kenneth, elsker du kona di?

MARCUS Kenneth, elsker du kona di? BACHELOR PARTY, THE Av: Paddy Chayevsky CHARLIE /Her kalt INT. HERRETOALETT. A small, white-tiled, yet somehow not too clean, men's room, two-urinal size. There is one washbowl with a small mirror over

Detaljer

NOEN SANNSYNLIGHETER I BRIDGE Av Hans-Wilhelm Mørch.

NOEN SANNSYNLIGHETER I BRIDGE Av Hans-Wilhelm Mørch. NOEN SANNSYNLIGHETER I BRIGE A Hans-Wlhelm Mørch. SANNSYNLIGHETER FOR HVORAN TRUMFEN(ELLER ANRE SORTER) ER FORELT Anta at du mangler n kort trumffargen. Ha er sannsynlgheten for at est har a a dem? La

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

I denne delen av årsrapporten presenterer IMDi status på integreringen på noen sentrale områder. Hvilken vei går utviklingen, hvor er vi i rute, hva

I denne delen av årsrapporten presenterer IMDi status på integreringen på noen sentrale områder. Hvilken vei går utviklingen, hvor er vi i rute, hva 8 I denne delen av årsrapporten presenterer IMD status på ntegrerngen på noen sentrale områder. Hvlken ve går utvklngen, hvor er v rute, hva er utfordrngene og hva bør settes på dagsorden? Du får møte

Detaljer

IN1 Audio Module. Innføring og hurtigreferanse

IN1 Audio Module. Innføring og hurtigreferanse IN Audo Module Innførng og hurtgreferanse Les heftet med skkerhetsnstruksjoner før du tar bruk lydmodulen. Pakk ut av esken Innhold: A/V-kabler følger kke med. Dsse kan kjøpes fra www.nfocus.com/store

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Dårligere enn svenskene?

Dårligere enn svenskene? Økonomske analyser 2/2001 Dårlgere enn svenskene? Dårlgere enn svenskene? En sammenlgnng av produktvtetsveksten norsk og svensk ndustr * "Productvty sn t everythng, but n the long run t s almost everythng."

Detaljer

Norges 1. Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til September fellesskap 09 og inspirasjon!

Norges 1. Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til September fellesskap 09 og inspirasjon! Tlsluttet Assocated Country Country Wen Wen of the World of the World Norges 1. Bygdekvnnelag nvterer alle medlemmer September fellesskap 09 På Tl kjøl studelearar gjen KØBENHAVN lokallaga! denne gang:

Detaljer

Kultur- og mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Kultur- og mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Odd Frank Vaage Kultur- og medebruk blant personer med nnvandrerbakgrunn Resultater Kultur- og medebruksundersøkelsen 2008 og tlleggsutvalg blant nnvandrere og norskfødte med nnvandrerforeldre Statstsk

Detaljer

Asker og Bærum tingrett Postboks 578 1302 SANDVIKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlig advokat: Lage Sverdnip-Thygcson Vår ref.

Asker og Bærum tingrett Postboks 578 1302 SANDVIKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlig advokat: Lage Sverdnip-Thygcson Vår ref. 27 Okt 2011 19:52 Arctc nternet 22171941 Sde: 1 Torkldsen, Tennae & co. Advokatfrma AS Asker og Bærum tngrett Postboks 578 1302 SANDVKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlg advokat: Lage Sverdnp-Thygcson Vår

Detaljer

Denne casen skal gi innblikk i fenomenet skin effekt i strømskinner. Det skal også fokuseres på induserte strømmer i ledere.

Denne casen skal gi innblikk i fenomenet skin effekt i strømskinner. Det skal også fokuseres på induserte strømmer i ledere. 4 INDUSERTE STRØMMER Denne casen skal gi innblikk i fenomenet skin effekt i strømskinner. Det skal også fokuseres på induserte strømmer i ledere. CASES The Skin Effect applies only to changing electric

Detaljer

Referanseveiledning. Oppsett og priming med forhåndstilkoblet slangesett

Referanseveiledning. Oppsett og priming med forhåndstilkoblet slangesett Referansevelednng Oppsett og prmng med forhåndstlkoblet slangesett Samle følgende utstyr før Oppsett: Én 500 ml eller 1000 ml pose/flaske med normalt saltvann med (1) enhet (U) heparn per mlllter (ml)

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og athninistrasjonsavdelingen. Fastsetting av kommunegrense I sjø mellom Frosta og Levanger kommuner

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og athninistrasjonsavdelingen. Fastsetting av kommunegrense I sjø mellom Frosta og Levanger kommuner YLKESMANNEN NORDTRØNDELAG Kommunal og athnnstrasjonsavdelngen Deres ref: Vårdato:06122005 Sakbehandler:Sssel Elsabet Slapgård Vår ref: 2005/186 Arkvnr: 311 rosta kommune 7633 rosta Levanger kommune 7600

Detaljer

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23 Innhold 1 Generelt om strategen...3 1.2 Innlednng...3 1.3 Sammendrag...4 1.4 Kunnskapsutvklng...5 Bolgsosalt studum...5 Kollegavurdernger...5 Erfarngsutvekslng...5 På ve tl egen bolg vekker nternasjonal

Detaljer

HI-FI KOMPONENTSYSTEM

HI-FI KOMPONENTSYSTEM VENNLIGST MERK: Dne høyttalere (følger kke med) kan være forskjellge fra de som er llustrert dette nstruksjonsheftet. modell RNV70 HI-FI KOMPONENTSYSTEM Vedlkehold og spesfkasjoner Du MÅ lese bruksanvsnngen

Detaljer

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET C v t a - n o t a t nr.7 / 2008 INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon om økonomske, sosale og kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllende levestandard

Detaljer

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag Felles akuttlbud barnevern og psykatr Et prosjekt for bedre samhandlng og samarbed rundt utsatte barn og unge Nord-Trøndelag Sde 1 Senorrådgver Kjell M. Dahl / 25.02.2011 Ansvarsfordelng stat/kommune 1.

Detaljer

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning Laser Dstancer LD 40 no Bruksanvsnng Innhold Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innlednng- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Overskt - - - - - - - - - -

Detaljer

Tynn svart strek - elv MERKNADER TIL KART OG TABELLER

Tynn svart strek - elv MERKNADER TIL KART OG TABELLER MERKNADER TIL KART OG TABELLER seren "Tellngsresultater Tlbakegående tall - Prognoser" legger Statstsk Sentralbyrå fram de vktgste resultater fra Folketellngen 1960 for hver enkelt kommune. I tllegg har

Detaljer

Du vil trenge: Umbraco Nøkkel (Inkludert); Skiftnøkkel/Fastnøkkel sett (For styrestem bolten og de 4 styreboltene),pumpe

Du vil trenge: Umbraco Nøkkel (Inkludert); Skiftnøkkel/Fastnøkkel sett (For styrestem bolten og de 4 styreboltene),pumpe Pawtrekker DOG SCOOTERS / SPARKSYKKEL Monteringsanvisning Du vil trenge: Umbraco Nøkkel (Inkludert); Skiftnøkkel/Fastnøkkel sett (For styrestem bolten og de 4 styreboltene),pumpe Vi anbefaler å montere

Detaljer

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk Årsplan i for 2.trinn 2014-2015 Faglærer Yngve Henriksen Læreverk: Stairs 2 Kompetansemål etter 2.årstrinn Ulike tema, delmål og arbeidsformer brukes på veien mot kompetansemålene fra K06 Språklæring Muntlig

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 11/11000 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/2525 I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen

FAUSKE KOMMUNE. 11/11000 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/2525 I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen - -~ ~------ ---~ SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/11000 I I Arkv JoumalpostID: sakid.: 11/2525 I Saksansvarlg: Bert Vestvan Johnsen Sluttbehandlede vedtaksnnstans: Formannskapet Sak nr.: 012/12 I FORMANNSKAP

Detaljer

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter Leca DISTO TM D410 The orgnal laser dstance meter Innholdsfortegnelse Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduksjon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato: 27.04.2011

II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato: 27.04.2011 SAKSPAPIR FAUSKE KMMUNE I Arkv JournalpostID: sakid.: 11/77 11/1675 Sluttbehandlede vedtaksnnstans: Drfts:tvalget /(cn",ia"~/"~ I I Saksbehandler: Gunnar Sveen II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato:

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

1653B/1654B. Installasjonstest på et IT anlegg i drift

1653B/1654B. Installasjonstest på et IT anlegg i drift 65B/654B Installasjonstest på et IT anlegg drft Utførng av testene Spennngsmålnger Testeren kan brkes som et ac voltmeter hvor spennng og frekvens kan vses samtdg ved å sette rotasjonsbryteren tl V. Alle

Detaljer