Årsrapport Hammerfest kommune. Barn og unge. Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2010. Hammerfest kommune. Barn og unge. Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011"

Transkript

1 Årsrapport 2010 Hammerfest kommune Barn og unge Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011 Årsrapport 2012

2

3 Innhold 3 INNHOLD INNHOLD... 3 BARN OG UNGE... 4 FUGLENES SKOLE/SFO... 9 BAKSALEN SKOLE/SFO REINDALEN SKOLE/SFO ELVETUN SKOLE/SFO FJORDTUN SKOLE/SFO BREILIA SKOLE FORSØL SKOLE/SFO DALTUN OPPVEKSTSENTER AKKARFJORD OPPVEKSTSENTER KÅRHAMN OPPVEKSTSENTER FOREBYGGENDE TJENESTE RYPEFJORD BARNEHAGE NISSENSKOGEN BARNEHAGE MYLINGEN BARNEHAGE REINDALEN BARNEHAGE ELVETUN BARNEHAGE BREIDABLIKK BARNEHAGE RADIOEN BARNEHAGE FORSØL BARNEHAGE HÅJA BARNEHAGE FUGLENESFJELLET BARNEHAGE... 36

4 4 ÅRSRAPPORT 2012 BARN OG UNGE BARN OG UNGE ORGANISASJONSKART Kommunalsjef Barn og unge Fagstab Barn og unge Barnehager Skole og SFO Oppvekstsenter Forebyggende tjenester Radioen Håja Breidablikk Rypefjord Elvetun Nissenskogen Reindalen Mylingen Forsøl Fuglenesfjellet Elvetun Reindalen Baksalen Fjordtun Fuglenes Breilia Forsøl Akkarfjord Daltun PPT Barnevern Helsesøster Utekontakt BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Sektor Barn og unge dekker følgende kommunale tjenester gjeldende målgruppen 0-18 år; barnehage, grunnskole med sfo, helsesøstertjeneste, pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste samt barnevern. Årsverk 371,95 385,07 389,66 400,16 401,69 BRUKERE Elevutvikling i grunnskolen Elevutvikling i grunnskolen Barnehage Barn 3-6 år Barn 0-3 år Antall barn UTVIKLINGSTREKK Dette er områder som der er satt mål på fra 2013, men ikke for Disse punktene er med her for å vise historisk utvikling. Utdannelse Asistent med fagbrev 19 % Barnehageansatt med høyskoleutdanning 33 % Behov for spesialundervisning Intern statistikk 20 % 15 % 15 %

5 BARN OG UNGE 5 Karakterer i skolen Nasjonale prøver - lesing 5.trinn 1,90 1,80 Nasjonale prøver - lesing 8.trinn 3,20 2,90 Frafall videregående skole Folkehelseinstituttet* 43,3 % 46,6 % 43,1 % Kommunebarometer (plassring) * Snitt de siste 3 årene Arbeidsro og mobbing Interne statistikker 1,60 % 1,30 % Utvikling Hammerfest Norsk hovedmål 3,2 3,4 3,5 3,4 Engelsk 3,8 4,0 3,7 4,0 Matematikk 3,0 3,0 3,1 3,0 HMS, OVERTID OG AVVIKSMELDINGER 1-3 dager 2,2 % 2,1 % 2,4 % 2,4 % 2,4 % 4-16 dager 3,6 % 3,6 % 3,7 % 4,0 % 2,6 % dager 2,7 % 3,0 % 3,6 % 3,8 % 2,4 % >= 41 dager 1,5 % 2,0 % 0,5 % 0,5 % 0,6 % Totalt 10,0 % 10,6 % 10,1 % 10,7 % 8,0 % Sykefravær Avvik Fuglenes skole/sfo 8,90 % 10,30 % 11,60 % 8,60 % -1,50 % Baksalen skole/sfo 7,60 % 8,20 % 9,30 % 8,30 % -1,80 % Reindalen skole/sfo 10,00 % 8,70 % 8,60 % 11,20 % 1,10 % Elvetun skole/sfo 10,90 % 9,10 % 9,60 % 9,60 % -0,50 % Fjordtun skole/sfo 0,00 % 9,00 % 9,80 % 9,00 % -1,10 % Breilia skole 7,40 % 6,90 % 6,00 % 8,90 % -1,20 % Forsøl skole/sfo 13,20 % 8,70 % 13,50 % 8,40 % -1,70 % Daltun oppvekstsenter 0,00 % 14,20 % 1,40 % 5,50 % -4,60 % Akkarfjord oppvekstsenter 3,00 % 3,40 % 0,00 % 2,90 % -7,20 % Kårhamn oppvekstsenter 0,00 % 9,20 % 0,00 % 0,00 % Forebyggende tjenester 0,00 % 8,50 % 7,70 % 7,00 % -3,10 % Rypefjord barnehage 11,20 % 9,80 % 9,00 % 11,00 % 0,90 % Nissenskogen barnehage 5,10 % 8,30 % 14,90 % 13,60 % 3,50 % Mylingen barnehage 7,20 % 8,50 % 15,10 % 9,00 % -1,10 % Reindalen barnehage 18,90 % 15,20 % 16,30 % 14,70 % 4,60 % Elvetun barnehage 24,00 % 18,80 % 15,50 % 11,40 % 1,30 % Breidablikk barnehage 12,20 % 17,40 % 19,40 % 18,60 % 8,50 % Radioen barnehage 19,10 % 15,30 % 12,40 % 7,50 % -2,60 % Forsøl barnehage 9,50 % 5,20 % 9,60 % 14,40 % 4,30 % Håja barnehage 27,70 % 9,20 % 7,30 % 10,70 % 0,60 % Fuglenesfjellet barnehage 0,00 % 0,00 % 10,60 % 18,20 % 8,10 % Snitt 0,00 % 10,00 % 10,60 % 10,10 % 0,00 % Overtid Antall timer I % av total arbeidstid 0,22 % 0,25 %

6 6 ÅRSRAPPORT 2012 BARN OG UNGE Avviksmeldinger Nye saker Sendt til saksbehandler 33 3 Tiltaksbehandles Lukket Avvist 15 2 Oversikten over avvik viser at systemet benyttes, og at de fleste avvik lukkes i rimelig tid. Rutinen/praksisen kan forbedres ytterligere. Svært mange av avvikene som meldes i sektoren gjelder fysiske forhold, og det tar ofte tid før disse lukkes. Målene for 2012 er hentet i Økonomiplanen : Mål: Høy fokus på målsettingen for en mer samordnet og helhetlig tjenesteproduksjon. Dette innebærer fortsatt prioritering av ressurser til Tidlig innsats -prosjektet, hensiktsmessig samlokalisering av tjenester, kulturbygging og kompetanseheving Måloppnåelse: Tidlig Innsats prosjektet har hatt god progresjon i 2012, og medarbeidere fra alle tjenestene i sektoren har deltatt. Implementering av planene starter i Samlokalisering av tjenestene i forebyggende tjenester har ikke funnet sted, men målet opprettholdes for Mål: Øke innsatsen i forhold til kortsiktige og langsiktige tiltak for å rekruttere flere pedagoger til skoler og barnehager. Måloppnåelse: Kortsiktige tiltak i 2012 i forhold til rekrutteringsarbeidet i alle tjenester i Barn og unge førte frem, og ved utgangen av året var de aller fleste pedagogstillinger besatt. I forhold til langsiktige tiltak, jobbes det med stimulering i forhold til fagbrev, ulike virkemidler og videreutdanning. Arbeidsgiverpolitiske retningslinjer vil være førende. Mål: Kommunens satsning på barnehageutbygging vil fortsatt ha høy prioritet, og iverksetting av vedtatte planer for utbygging av barnehageplasser er et hovedarbeidsområde i sektoren. Måloppnåelse: Prosjektet rundt nybygg av Håja barnehage ble forsinket, og byggingen kom ikke i gang etter planen. Justert prosjektplan og økt økonomisk ramme fører frem til forventet byggestart i april Byggingen av Fjordadalen barnehage (privat) har også blitt forsinket, og siste informasjon er at byggestart er forespeilet i mars/april. Fødselstallet ble langt lavere enn tidligere prognostisert, og dette har ført til overkapasitet på barnehageplasser. Det har vært arbeidet med regulering i Baksalenområdet slik at en ny tomt frigjøres til fremtidige barnehagebehov. Mål: Starte planleggingen av nybygg for Baksalen skole. Måloppnåelse: Planleggingen kom i gang høsten 2012, og i 2013 vil hovedfokuset bli på ny reguleringsplan for området og medvirkningsprosess. Mål: Videreføre gode og viktige tiltak som bidrar til oppnåelse av mål om reduksjon av sykefravær i barnehager og skoler, jfr avsluttet prosjekt. Måloppnåelse: Sykefraværet har samlet sett gått ned fra 10,6% til 10,1%. Som tabellen viser, er nedgangen mest markant på langtidsfraværet. Utviklingen vurderes som positiv. Imidlertid er det fortsatt en utfordring å få ned sykefraværet, spesielt i en del virksomheter og på sfo. Mål: Fortsatt høy fokus på helse, miljø og sikkerhet i virksomhetene gjennom veiledning, tilsyn og vedlikehold. Måloppnåelse: De aller fleste avvik etter tilsyn i hht forskrift om Miljørettet helsevern er lukket. Det er høy fokus på tilsyn, og dette vil være et prioritert område også fremover. Mål: Bidra til iverksetting av plan for lekeplasser, ballplasser og uteområder ved barnehager og skoler. Måloppnåelse: Lekeplassene følges opp etter eksternt tilsyn, og avvik lukkes. Knappe økonomiske rammer til forbedringer og utvikling, gjør at de fleste av lekeplassplanens aktiviteter ikke kan realiseres. Mål: Gjennomføre årlige tilsyn og kvalitetsmøter med alle virksomhetene med vekt på pedagogisk / faglig kvalitet. Måloppnåelse: Tilsyn med årlige kvalitetssamtaler ble gjennomført i alle barnehager og skoler i Mål: Fortsette systematisk arbeid med bedre økonomistyring gjennom realistiske budsjetter og god kontroll. Måloppnåelse: Arbeidet med forbedring av økonomistyringen har vært høyt prioritert, virksomhetene har styrt mot budsjettbalanse. Økonomiarbeidet vil fortsette i 2013 i hht nye budsjettrutiner. Mål: Videreføre prosjekt med ekstra ressurser i barnevernet. Måloppnåelse: Barnevernet ble også styrket med prosjektstilling(60%) i Imidlertid har økning i saker og arbeidsmengde ført til at barnevernet har manglet kapasitet. Det er søkt om økte ressurser fra Fylkesmannen, og satt inn ytterligere økt bemanning i Mål: Innføre valgfag i ungdomskolen innenfor gitte rammer. Måloppnåelse: Valgfag er innført i hht nasjonale føringer. Det er for tidlig å spore effekten av fagendringen. Mål: Delta aktivt i prosjekt Ny Giv. Måloppnåelse: Hammerfest ble med i Ny Giv høsten 2012, og selve aktiviteten iverksettes vår Mål: Fortsatt prioritering av faglige satsningsområder i skoler og barnehager.

7 BARN OG UNGE 7 Måloppnåelse: Kvalitetsplan for skole ble vedtatt av kommunestyret i 2012, og denne sammen med skolens tilstandsrapport, danner grunnlag for prioriterte tiltak for å forbedre kvaliteten og læringsutbyttet i skolen. Vurdering for læring og Tidlig innsats er sentrale prosjekter i sektoren. Det langsiktige hovedmålet i arbeidet er at elevene skal fullføre videregående skole. ØKONOMI Økonomi R:2010 R:2011 R:2012 B:2012 Avvik LØNN I FASTE STILLINGER VIKARER VARIABEL LØNN SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM TJ.P OVERFØRINGER MERVERDIAVGIFT FINANSUTGIFTER Sum utgifter SALGSINNTEKTER REFUSJONER FRA STATEN REFUSJONER SYKELØNN REF. MERVERDIAVGIFT REFUSJONER FRA ANDRE OVERFØRINGER FINANSINNTEKTER Sum inntekter Barn og unge Økonomisk status virksomhetene R:2010 R:2011 R:2012 B:2012 Avvik FAGSTAB BARN OG UNGE Fuglenes skole/sfo Baksalen skole/sfo Reindalen skole/sfo Elvetun skole/sfo Fjordtun skole/sfo Breilia skole Forsøl skole/sfo Daltun oppvekstsenter Akkarfjord oppvekstsenter Kårhamn oppvekstsenter Forebyggende tjenester Rypefjord barnehage Nissenskogen barnehage Mylingen barnehage Reindalen barnehage Elvetun barnehage Breidablikk barnehage Radioen barnehage Forsøl barnehage Håja barnehage Fuglenesfjellet barnehage T O T A L T Regnskapet viser et samlet negativt avvik på kr 4,582 mill. med merutgift på kr 6,711 mill på utgiftssiden og merinntekt på 2,129 mill på inntektssiden. Sektoren har et mindre forbruk på fast lønn som skyldes vakante stillinger. Dette kompenseres med bruk av vikarer. Sektoren har et merforbruk på sosiale utgifter som skyldes reguleringspremie fra KLP hvor sektoren ble belastet med en andel på kr 2,935 mill. ved årets slutt. Kjøp av tjenester utenom tjenesteproduksjon viser en merutgift på 395 som skyldes økt utgift til Helse-Finnmark (jordmortjenesten) og merutgift til kjøp av tjenester fra

8 8 ÅRSRAPPORT 2012 BARN OG UNGE Barnevernkompetanse. Finansutgifter på kr 3 mill. er øremerkede skjønns- og prosjektmidler som overføres fra 2012 til Som følge av færre barn i enkelte barnehager har sektoren også en mindre inntekt på salgsinntekter. Refusjon fra staten har en merinntekt på kr 1,372 mill og skyldes øremerkede tilskudd fra staten til adm., barnevern og helsesøstertjenesten i tillegg til økte skyss-inntekt i grunnskolen. Refusjon fra andre har en mindre inntekt på kr 286 som blant annet skyldes manglende inntekt fra Fylkesmannen til grunnskolen og merinntekt fra andre kommuner. Sektoren har en del virksomheter med store avvik. Barnevernet hadde merutgifter på 3,8 mill som følge av økte utgifter til «tiltak utenfor hjemmet». Virksomheter med større økonomiske avvik i 2012 vil bli spesielt fulgt opp i KONKLUSJON OG UTFORDRINGER FREMOVER Sektor for Barn og unge har samlet sett vært drevet godt i 2012 med relativt høy grad av måloppnåelse innen en rekke områder. Det er all grunn til å være stolt over det arbeidet som legges ned for å drive gode barnehager, skoler og forebyggende tjenester. Den økonomiske vurderingen viser et negativt avvik som hovedsakelig skyldes merforbruk i barnevernet, et merforbruk som har vært beregnet og kjent ved starten av året. Økonomistyringen vil ha høy prioritet, og det blir særskilt oppfølging av virksomheter som hadde større negative avvik i Sektorledelsen vil ha et særlig fokus på at barnevernet skal settes i stand til å drive tjenesten etter mål, og at avvik lukkes. Et særlig godt arbeid med rekruttering til pedagogstillinger i 2012, gjør at behovet for rekruttering i 2013 er langt lavere enn forventet. Nedgang i fødselstall, gir mindre press på barnehageutbyggingen for en periode. Planlegging og utbygging innenfor barnehage og skole vil følges opp i samarbeid med Hammerfest Eiendom KF.

9 FUGLENES SKOLE/SFO 9 FUGLENES SKOLE/SFO BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Fuglenes skole er en nyrenovert og moderne skole. Fuglenes skole har ca 30 ansatte som gir opplæringstilbud til barn mellom 6 og 13 år og tilbud om skolefritidsordning for elever fra trinn. Fuglenes skole hadde pr. 31/ elever fordelt på trinn. Foreldregruppen oppleves som aktive og engasjerte samarbeidspartnere gjennom det arbeidet de gjør i forhold til trinn, og via FAU og SU. Årsverk 23,04 25,06 24,66 25,08 26,14 MÅL OG MÅLOPPNÅELSE Vi jobber med kvalitetssikring av tilbudet ved jevnlig å drøfte innholdet i KL-06 og oppdatere planene vi skal forholde oss til, d.v.s. lokale læreplaner, ukeplaner, periodeplaner, handlingsplan mot mobbing, ordensregler, HMS, kontakt- og vurderingsskjema, m.m. Vi har sterkt fokus på lesing som grunnleggende ferdighet og bruker kartleggingsverktøyet LUS for å sikre alle elevene tilpasset leseopplæring og tekster som tar utg. punkt i hver enkelt elev sitt nivå. Elevsamtalen er vesentlig i denne prosessen. Systematisk bruk av lese- og læringsstrategier på alle trinn er også et viktig satsingsområde som gir gode resultater. Skolen jobber også aktivt for å ta i bruk ny teknologi for å øke både elevenes og de ansattes digitale kompetanse. HMS Sykefraværet er fremdeles for høyt, både blant assistenter og lærere. Men det er positivt at sykefraværet er det laveste på flere år. Det jobbes kontinuerlig med å få ned sykefraværet. Fraværet skyldes hovedsakelig forhold utenfor arbeidsplassen. Forhold knyttet til arbeidsplassen jobber ledelsen kontinuerlig med og prøver å tilrettelegge arbeidet så langt det lar seg gjøre. Skolen har også gitt ansatte mulighet til å trene sammen i arbeidstiden, noe vi håper vil bedre fraværsituasjonen på sikt. Men vi opplever at for mye tilrettelegging, fører til større belastninger på de andre ansatte. 1-3 dager 1,3 % 1,6 % 1,9 % 2,3 % 2,2 % 2,9 % 4-16 dager 2,3 % 3,1 % 3,5 % 3,1 % 3,3 % 2,1 % dager 3,0 % 3,3 % 2,6 % 3,2 % 3,9 % 0,2 % >= 41 dager 2,3 % 2,3 % 3,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Totalt 8,9 % 10,3 % 11,6 % 8,6 % 9,4 % 5,1 % ØKONOMI Overskridelsene knyttet til lønnspostene har flere årsaker. I inneværende skoleår har vi hatt flere assistenter inne enn antall hjemler tilsier, grunnet tett oppfølging av enkeltelever. Det har også vært nødvendig med innkjøp av 10 nye pulter og stoler, i tillegg til skap og krakker til det nye datarommet. Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat SAMLET VURDERING/UTFORDRINGER FREMOVER Den store utfordringen blir fremdeles å få ned sykefraværet. Vi må fremdeles jobbe med å utvikle det faglige læringsmiljøet på skolen, gjennom fokus på klasseledelse, elevvurdering, lesing og tilpasset opplæring. Vi må fremdeles jobbe aktivt for å forbedre elevenes læringsmiljø og forhindre mobbing. Skolen har flere lærere som går i reduserte stillinger, noe som fører til at flere ansatte er borte hele dager. Dette skaper utfordringer for de elever som trenger daglig oppfølging og for den praktiske organiseringen av undervisningen. Skolen trenger flere ansatte med spesialpedagogisk kompetanse. Selv om skolen fremstår som ny og moderne, begynner en del utstyr på skolen å bli slitt. Flere pulter, stoler og benker på SFO viser tydelige tegn på slitasje. I tillegg opplever vi et økt press på å benytte grupperom i spesialundervisningen, og vi må stadig slå sammen elever som trenger tilpasset eller spesialundervisning til større grupper for dekke kravene til oppfølging.

10 10 ÅRSRAPPORT 2012 BARN OG UNGE BAKSALEN SKOLE/SFO BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Baksalen skole er en 1-7 skole med paralleller på mellomtrinnet. Baksalen skole er en flerkulturell skole. Vi har en innføringsklasse som har tilbud til elever i kommunen som ikke kan norsk og som nylig er ankommet Norge. Vi ser at hovedmengden av våre elever her kommer fra tidligere Øst Europa. Baksalen skole står for tur for renovering/utbygging. Baksalen skole har stabile og dyktige medarbeidere. Baksalen skole har fokus på vurdering og tidlig innsats. Årsverk 29,65 30,97 35,18 36,30 MÅL OG MÅLOPPNÅELSE Mål 1: Holde budsjett Mål 2: Forbedre resultater på de nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning Mål 3: Lage ny virksomhetsplan Baksalen skole har i år lav måloppnåelse på mål 1. Baksalen skole har middels måloppnåelse på mål 2. Baksalen skole har middels måloppnåelse på mål 3 HMS Baksalen skole er en skole som er preget av at bygningen er slitt, og ikke tilpasset hvordan vi skal drive skole i dag. Vi har fått lukket de fleste avvik som er registrerte. Det som gjenstår er i hovedsak knyttet til uteområdet. Elevrådet ber om å få gjort noe med toalettforholdene ved skolen. 1-3 dager 2,2 % 2,2 % 2,3 % 2,1 % 2,1 % 2,1 % 4-16 dager 2,2 % 3,5 % 1,8 % 2,9 % 3,3 % 1,3 % dager 1,4 % 1,4 % 2,9 % 2,6 % 3,4 % 0,0 % >= 41 dager 1,8 % 1,1 % 2,4 % 0,7 % 0,7 % 0,8 % Totalt 7,6 % 8,2 % 9,3 % 8,3 % 9,4 % 4,2 % ØKONOMI Skoleåret 2011/2012 var særdeles utfordrende for oss. Vi hadde flere av våre ansatte ute i langtidssykemelding og vi slet med å gi elevene våre et ansvarlig tilbud. For å kompensere for dette valgte vi å tilsette flere lærere i 2012 som skulle gi tilbake undervisningen som elevene mistet i Intensjonen var at den ekstra kostnaden skulle dekkes av sykerefusjoner. Vi kom skjevt ut og klarte ikke å hente inn avvikene som planlagt fordi vi også i 2012 fikk en opphopning av minoritetsspråklige elever i en klasse og vi fikk flere nye elever med store hjelpebehov. Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat SAMLET VURDERING/UTFORDRINGER FREMOVER Holde budsjett. Holde fokus og prioritere pedagogisk arbeid på skolen. Avslutte arbeidet med å lage virksomhetsplan for skolen. Avslutte arbeidet med å lage vurderingskriterier i fagene norsk og engelsk. Implementere tidlig innsats og vurderingskriteriene. Være med i prosjektet Vurdering for læring. Jobbe for å få en bedre oppfølgings - og tilbakemeldingskultur på skolen.

11 REINDALEN SKOLE/SFO 11 REINDALEN SKOLE/SFO BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN: Reindalen skole er 29 år i 2012 og dette merkes godt på bygg og inventar. Vi har 162 elever og 8 klasser (en klasse er delt). SFO har ca 60 elever. Åpningstiden er Årsverk 21,78 22,46 23,71 23,96 22,90 MÅL OG MÅLOPPNÅELSE: Skolens satsningsområder er vurdering for læring, læringsmiljø og lesing. Vi har i høst jobbet mye med spesialundervisning i tillegg. Lesing har vært satsningsområde i flere år og skolen har høy kompetanse på dette området. Vurdering for læring og klasseledelse er områder vi viderefører fra tidligere år. HMS: Skolen er blitt gammel og slitt. Dette merkes godt i hverdagen da det stadig er noe som må repareres eller byttes ut. Mye av inventaret er veldig klart for utskiftning. Alle avvikene fra 2009 er lukket. Har hatt nytt tilsyn i desember 2011 og fått nye avvik som vi jobber med å lukke. Vinduene og alle ytterdørene bør byttes. Lekeplassen trenger reparasjoner og oppgradering av utstyr. Vi har svært lite lekeapparater til 162 elever, asfalten ligger i småbiter her og der. Her er mye å ta tak i. Vi har godt arbeidsmiljø i personalet og opplever også at det er godt miljø jevnt over i klassene. 1-3 dager 1,9 % 2,2 % 2,5 % 2,2 % 2,2 % 2,3 % 4-16 dager 3,9 % 3,0 % 4,1 % 4,3 % 4,0 % 6,9 % dager 3,1 % 3,2 % 1,1 % 3,9 % 4,0 % 3,6 % >= 41 dager 1,1 % 0,4 % 0,8 % 0,7 % 0,5 % 2,7 % Totalt 10,0 % 8,7 % 8,6 % 11,2 % 10,7 % 15,5 % ØKONOMI: Overskridelser av budsjettet skyldes overbooking på grunn av et særdeles høyt sykefravær i kombinasjon med mange barn som krever ressurser i hverdagen. Skal vi kunne gi et godt tilbud innenfor de lover og rammer vi jobber under må vi ha flere hender. Skolen jobber nå med fordeling av ressurser internt for å presse mest mulig ut av det vi har, men rammen er så stram at vi ikke klarer å løse problemet internt. Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat SAMLET VURDERING/UTFORDRINGER FREMOVER: Reindalen skole har et motivert og faglig sterkt personale med stor omsorg for våre elever. Vi har høy faglig kvalitet på mange områder, og god kultur for deling oss imellom. Vi har høyt fravær spesielt blant assistentene våre, og dette må vi jobbe med i lang til fremover. Fraværsoppfølging og motivasjon / holdningsarbeid er viktig å prioritere i den forbindelse. Når det gjelder byggmassen så har vi få rom, og det er utfordrende i hverdagen. Det elektriske anlegget på skolen er ikke lagt opp til bruk av pc, projektor eller annen bruk av digitalt utstyr som nå er en viktig del av undervisningen. Dette medfører mye bruk av skøyteledninger som vi får avvik på. Dette må gjøres noe med innen rimelig tid. Mye av skolens inventar er også slitt og mye bør byttes ut. Dette klarer vi ikke innenfor budsjettrammen vår.

12 12 ÅRSRAPPORT 2012 BARN OG UNGE ELVETUN SKOLE/SFO BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Elvetun skole ligger i enden av Storvannet, på by siden. I august 2009 flyttet vi inn i ett nytt midlertidig modul skole. Elvetun skole har ett tilbud for elever fra 1-4.trinn. Vi har nå 78 elever. Vi har også Elvetun skolefritidsordning, der hovedfokus er ute aktiviteter. Årsverk 12,00 13,00 13,93 17,00 MÅL OG MÅLOPPNÅELSE For å høyne elevene læringsutbytte har Elvetun skole jobbet en del med leseplanen. Vi har nå hovedfokus på veiledet lesing og repetert lesing. Målet med dette er å få bedre lesere og i tillegg tilpasse undervisningen bedre. Elvetun skole er en flerkulturell skole med 13 ulike nasjonaliteter. Dette gjør at vi har mange faglige utfordringer på bakgrunn av blant annet kulturelle og språklige forskjeller. I januar 2013 ble vi med på prosjektet vurdering for læring. Målet med dette er å videreutvikle lærernes vurderingspraksis gjennom økt kompetanse og forståelse for vurdering for læring. Prosjektet skal også ha fokus på underveisvurdering. HMS Elvetun skole har hatt tilsyn av verneombud, HMS-ansvarlig i kommunen og branntilsyn. Verneombud og tillitsvalg var med på HMS- runden på Elvetun skole. De fleste avvikene er nå lukket. Sykefraværet er relativt lavt, men det er fortsatt en del fravær på SFO. 1-3 dager 1,7 % 2,0 % 1,9 % 2,8 % 2,6 % 3,2 % 4-16 dager 4,2 % 3,6 % 4,2 % 3,8 % 5,2 % 0,0 % dager 3,3 % 2,9 % 1,4 % 3,0 % 4,2 % 0,0 % >= 41 dager 1,7 % 0,7 % 2,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Totalt 10,9 % 9,1 % 9,6 % 9,6 % 12,0 % 3,4 % ØKONOMI Det er brukt mer penger, grunnen til dette er noe lønn og noen investeringer på inventar. Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat SAMLET VURDERING/UTFORDRINGER FREMOVER Utfordringer for Elvetun skole fremover er blant annet å få til et kontinuerlig utviklingsarbeid, når det har vært så mye utskiftning av lærere. Det kan også bli en utfordring å beholde personalet som man har i dag, på bakgrunn av at det er en skole som skal legges ned.

13 FJORDTUN SKOLE/SFO 13 FJORDTUN SKOLE/SFO BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Fjordtun skole er en skole med 242 elever ved skolestart i Skolen har Skolebibliotek (Lesing), Progresjon i læring (Målark), Vurdering for læring (Kjennetegn på måloppnåelse) og utviklingen av et godt Læringsmiljø som satsingsområder. Medarbeiderne er fantastiske, og er svært utviklings- og forbedringsorienterte! Vår skolefritidsordning har ca 80 brukere. Det er utviklet en organisering av ordningen som gir barna varierte og spennende aktivitetsmuligheter. Årsverk 39,91 39,08 41,01 44,77 46,50 MÅL OG MÅLOPPNÅELSE Vårt mål er definert i Opplæringsloven og Læreplanen LK-06. Skolen har derfor definert sosiale kompetansemål i vår Sosiale læreplan, og faglige mål i våre Målark. Resultatene på Nasjonale prøver og Eksamen ligger på, og noe under, landsgjennomsnittet. Den systematiske jobbingen vil gi resultater. Vårt fokus er at elevene skal få større læringsutbytte. Lesing er viktigst. Vi har derfor stor satsing på dette gjennom Veiledet lesing og Tidlig innsats i småskolen, Lesestrategier på mellomtrinnet og Kritisk lesing i u-skolen. Skolen er nå inne i et arbeid med Klasseledelse og ønsker å skape en kultur for gode læringssituasjoner. HMS Medarbeiderne ved Fjordtun skole benytter QM+ i vårt HMS arbeid. Vi gjennomfører 2 medarbeidersamtaler hvert år. Tilbakemeldinger viser høy grad av trivsel blant de ansatte. Ledelsen er synlig og deltar hver dag i Morgenmøtene på våre 3 team. Sykefraværsprosenten hadde en nedgang på 0,8 % fra 2011, og er nå på samme nivå som i Ved langtidsfravær vil vi ofte ha ubesatte stillinger, siden rekruttering underveis i et skoleår er vanskelig. Dette løser jeg ved å tilsette noen som lønnes av refusjon sykelønn. Inntektene av sykelønn/svangerskap var i 2012 på ca 2.mill. Alle ansatte har definert ansvarsog rollebeskrivelser. Dette gir tilsynelatende en forutsigbarhet og trygghet innad i organisasjonen. Det er mitt inntrykk at vi er stolte av å jobbe på Fjordtun skole. 1-3 dager 2,2 % 2,0 % 2,5 % 2,0 % 3,6 % 4-16 dager 3,4 % 2,9 % 2,0 % 1,9 % 2,3 % dager 3,0 % 2,9 % 3,8 % 5,0 % 1,4 % >= 41 dager 0,4 % 2,0 % 0,6 % 0,4 % 1,1 % Totalt 9,0 % 9,8 % 9,0 % 9,3 % 8,4 % ØKONOMI Slik det framgår av regnskapet hadde vi et underskudd på 37 kr. Vi har hatt stort fokus på økonomistyringen også dette året. Tiltak høsten 2011 (virkning våren 2012) og tiltak høst 2012 som ble iverksatt fra august har gjort at vi kom i mål i balanse. De økonomiske utfordringene i skole, knyttes i all hovedsak til vikarutgifter. En overskridelse på 0,16 % er vel en innertier! Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat SAMLET VURDERING/UTFORDRINGER FREMOVER Utfordringer er knyttet til et optimalt læringsutbytte. Utviklingen av et godt læringsmiljø er jobb nr.1

14 14 ÅRSRAPPORT 2012 BARN OG UNGE BREILIA SKOLE BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN: Breilia skole er en ungdomsskole med ca. 250 elever. Skolen har 8. til 10. trinn. Inkludert i dette har skolen avdeling Båthuset med plass til 8 til 10 elever, samt Basen med elever som har spesielle behov for tilpasning. Skolen har også en egen innføringsklasse for nylig ankomne elever med utenlandsk bakgrunn. Skolen har et velfungerende FAU, SU og SMU. Fra høsten 2012 har Breilia skole hatt rektor, assisterende rektor, inspektør og sekretær i sin administrasjon. Skolen er organisert med trinnledere for de forskjellige trinn, samt avdeling Båthuset og Basen. Breilia har en rådgiver i ca. 50 % stilling. Sos. ped. seksjonen har fra skoleåret 2012 bestått av 2,0 stillinger fordelt på 3 personer, herav 1 miljøterapeut. Årsverk 51,00 51,66 46,72 44,97 47,60 MÅL OG MÅLOPPNÅELSE: Skolen har som mål å ligge på gjennomsnittet eller over på sentralgitt skriftlig eksamen. Våre elever oppnådde gode resultater på sentralgitt eksamen. I norsk både hoved- og sidemål var resultatene på landsgjennomsnittet. I engelsk og matematikk var resultatene litt lavere enn landsgjennomsnittet. På nasjonale prøver oppnår våre elever resultater noe lavere enn landsgjennomsnittet. Vi arbeider kontinuerlig for å oppnå bedre resultater. Målrettede tiltak er satt inn for å hjelpe de elevene som oppnår lave resultater. HMS Det er gjennomført vernerunde i desember Alle avvik og mangler er ført i QM+ og de tiltak som skolen har ansvar for er utbedret. Sykefraværet har hatt en viss økning i løpet av Noen i personalgruppa har hatt kroniske lidelser som gir seg utslag i gruppen dager. Gjennom oppfølging av disse ser vi at fraværet ikke skyldes forhold på arbeidsplassen. Gjennom målrettet oppfølging prøver vi å få til så gode tilpasninger for den enkelte som mulig. Resultatene fra elevundersøkelsen 2012 var ikke tilgjengelige i skrivende stund. 1-3 dager 1,8 % 1,5 % 1,5 % 1,6 % 1,7 % 1,5 % 4-16 dager 2,7 % 2,5 % 2,5 % 2,7 % 3,6 % 1,6 % dager 1,5 % 1,8 % 1,2 % 3,7 % 2,7 % 5,0 % >= 41 dager 1,3 % 1,1 % 0,7 % 0,9 % 1,0 % 0,7 % Totalt 7,4 % 6,9 % 6,0 % 8,9 % 9,0 % 8,8 % ØKONOMI Breilia skole hadde i 2012 et merforbruk på ca. 1 million kroner. Dette merforbruket skyldes overforbruk i personalkostnader. Det viser seg at skolen har hatt to ansatte mer enn det var stillingshjemler til. Det er satt inn tiltak i 2013 for å redusere personalkostnadene og antall ansatte vil bli tatt ned høsten Dette for å eliminere merforbruket. Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat SAMLET VURDERING/UTFORDRINGER FREMOVER Høsten 2012 fikk Breilia skole en helt ny skoleledelse. Den nye ledelsen har orientert seg i skolen og dens drift på alle nivåer. Skoleledelsen har høsten 2012 hatt fokus på klasseledelse og som ledd i dette arbeidet gjennomført skolevandring med tilhørende oppfølging av den enkelte pedagog. Vi har naturlig nok forbedringsområder men Breilia skole er i dag en moderne og god skole. Innenfor realfagene deltar skolen på to spesielle områder; First Lego League og Energihuset. Vi ser at deltakelse i dette gir både god motivasjon og skaper læring for elevene våre. Skolen kommer til å videreføre arbeidet innen disse to områdene. Innenfor engelskfaget deltar skolen i Fulbright Foundation sitt program for Roving Scholars dvs. engelskspråklig gjesteforelesere. Skolen prøver å skape et godt sosialt miljø for våre elever og vi vil her trekke fram juleballet og en meget vellykket skidag i alpinanlegget på Skaidi. Breilia skole er i år så heldig at vi har utelukkende kvalifiserte lærere, med unntak av to som holder på å fullføre utdanningen sin. Personalsituasjonen har høsten 2012 vært preget av stabilitet.

15 BREILIA SKOLE 15 Vår hovedutfordring er å forbedre de faglige resultatene ved skolen. Skolen har i denne sammenhengen fått tilført 3 stillinger fra høsten 2013 for å styrke opplæringen, da særlig i fagene norsk, engelsk og matematikk. Det blir også et viktig arbeid å få implementert prinsippene i «Ny Giv» i den ordinære undervisningen. «Ny Giv» ble innført på skolen fra januar I tillegg skal vi være med på «Vurdering for Læring» fra høsten Breilia skole har i dag mange elever med annet hjemland enn Norge, vi til sammen 18 forskjellige morsmål på Breilia. Dette gjør Breilia til en veldig spennende skole samtidig som det medfører utfordringer av forskjellig art. Til tross for at vi år har en meget gunstig situasjon når det gjelder personell vil det nok i framtida være en utfordring å rekruttere og beholde kvalifiserte personer.

16 16 ÅRSRAPPORT 2012 BARN OG UNGE FORSØL SKOLE/SFO BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Forsøl skole er en skole med 37 elever. Skolen har SFO tilbud for 1.-4.trinn SFO er samlokalisert med Forsøl barnehage. Skoleåret 2012 har vi 4 klasser fordelt på trinn, 3.-4.trinn, 5.-7.trinn og trinn. Årsverk 6,89 6,78 6,78 7,08 7,85 MÅL OG MÅLOPPNÅELSE Vårt mål er definert i Opplæringsloven og Læreplanen LK-06. Skolens satsningsområder i 2011 er vurdering, lesing og klasseledelse. I tillegg er vi med i prosjekt Tidlig innsats og NyGiv. I vurdering jobber vi jevnlig med å utvikle oss, samt holde oss oppdatert i forhold til nye krav og regelverk. Lesing er også et emne der vi må holde fokus hele tiden for å oppnå de resultater vi ønsker. I forhold til klasseledelse er det et arbeid vi jobbet mye med tidligere år som vi ennå har fokus på. HMS Medarbeiderne ved Forsøl skole benytter QM+ i vårt HMS arbeid. Vi gjennomfører 2 medarbeidersamtaler hvert år. Tilbakemeldinger viser høy grad av trivsel blant de ansatte. Ledelsen er synlig og deltar hver dag i Morgenmøtene. Sykefraværsprosenten hadde en nedgang på 5,1 % poeng fra Forsøl skole sliter med dårlig og utdatert ventilasjonsanlegg som gir tung inneluft i mange rom, samt til tider ustabile temperaturer. I tillegg har en del rom ikke både ut og inn luft, noe som gir undertrykk i rommene. 1-3 dager 1,9 % 2,5 % 2,1 % 1,8 % 2,0 % 1,7 % 4-16 dager 3,1 % 4,0 % 5,0 % 5,2 % 2,6 % 7,6 % dager 3,8 % 1,4 % 3,8 % 1,4 % 0,0 % 2,8 % >= 41 dager 4,4 % 0,7 % 2,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Totalt 13,2 % 8,7 % 13,5 % 8,4 % 4,6 % 12,1 % ØKONOMI Slik det framgår av regnskapet hadde vi et underskudd på 280 kr. De økonomiske utfordringene i skole, knyttes i all hovedsak til vikarutgifter og til IA-tiltak. Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat SAMLET VURDERING/UTFORDRINGER FREMOVER 2012 var et godt år for Forsøl skole. Våre utfordringer er knyttet til å sikre stabilitet i personalsituasjonen og å holde vårt faglige fokus. Vi må også arbeide med å lage gode ordninger og rutiner i vårt samarbeid med Forsøl barnehage.

17 DALTUN OPPVEKSTSENTER 17 DALTUN OPPVEKSTSENTER BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Daltun Oppvekstsenter er en grendeskole som ligger på Seiland. Skolen er udelt, og har i 2012 hatt 5 elever ved skolen. Elevene er for skoleåret 2012/2013 fordelt slik: 2.trinn 1 elev, 5.trinn 1 elev, 9.trinn 1.elev, 10.trinn 2 elever. Skolen har ingen elever på SFO. Elevene tilbringer en dag i uka på Fjordtun skole, hvor 2.-5.trinn er fullt integrert i klassene der. Årsverk 3,00 2,86 2,40 MÅL OG MÅLOPPNÅELSE Vurdering: fokus både på underveis- og sluttvurdering av elevene. Læringsstrategier: Skolen skal bruke læringsstrategier i sitt arbeide med elevene, og nyansatte lærere skal få opplæring. Styrke basisfagene norsk, engelsk og matematikk: Fokus på disse fagene. Følge kommunens Leseplan. HMS Brannøvelser: Uvarslet, Varslet Verneombud: Verneombudet gjennomførte 40 t HMS-kurs i april Vernerunde/brannvern/tilsyn bygg: Gjennomført dager 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4-16 dager 4,8 % 1,4 % 2,6 % 2,6 % 0,0 % dager 9,0 % 0,0 % 2,9 % 2,9 % 0,0 % >= 41 dager 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Totalt 14,2 % 1,4 % 5,5 % 5,5 % 0,0 % ØKONOMI Vi har ikke klart å spare like mye som de to foregående år, men er likevel godt fornøyd med å holde oss innenfor budsjettrammene. Vi vil prioritere å bruke en del penger i året som kommer på å oppdatere utstyr til kroppsøving og kunst &håndverk. Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat SAMLET VURDERING/UTFORDRINGER FREMOVER Etter oppussing for to år siden framstår skolen som lys og trivelig, og dette er med på å skape et godt arbeidsmiljø for alle som jobber her, både voksne og barn. Den største utfordringen framover for Daltun Oppvekstsenter, er det dalende elevtallet. Få elever fører til færre voksne. Hvordan skal vi opprettholde et godt læringsmiljø og gi våre elever et like godt tilbud som resten av kommunens elever får? Vi streber ikke etter å være lik større skoler, men vi streber etter å gi et likeverdig tilbud.

18 18 ÅRSRAPPORT 2012 BARN OG UNGE AKKARFJORD OPPVEKSTSENTER BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Akkarfjord oppvekstsenter er en fådelt barne- og ungdomsskole i Akkarfjord på Sørøya. Skolen har skoleåret elleve elever. Elevene er fordelt på 2, 3, 5, 6, 7, 8 og 9.klassetrinn. Skolen brukes også aktivt utenom skoletid med bl.a. barne-/ungdomsklubb tre dager/uka og taek-wondo-trening to dager/uka. Dessuten er skolens basseng og badstua veldig mye brukt i fritiden. Og deler av bygninga brukes til overnattingstilbudet Akkarfjord hostel som elevene driver som en elevbedrift. Årsverk 3,23 3,61 3,70 3,70 3,70 MÅL OG MÅLOPPNÅELSE Skolen har egen virksomhetsplan, og målet har vært å skape en allsidig og inkluderende skole med fokus på læring og trygghet. Skolen har også tatt utgangspunktet i lokalsamfunnet som ressurs og læringsarena, har samarbeidet med ulike aktører i bygda, vært med å skape sosiale arrangement, og tatt naturen i bruk til fysisk aktivitet og undervisning. Tidlig i år deltok vi i en internasjonal skolekonkurranse i regi av oljeselskapet ENI. Skolens bidrag var en film om barneleker i gamle dager, og skolen vant nasjonal og internasjonal pris som beste film. Skolen arrangerte 17.maifest på samfunnshuset med 17.maitog og konsert. Vi samarbeidet med Gamvikgården og hadde ansvar for seks flaskelam som elevene matet hele sommeren med stor engasjement. I høst har flere innvandrerfamilier flyttet til bygda og skolen har dermed fått flere elever. Skolen arrangerte stor internasjonal fest på samfunnshuset for bygdas folk. Med så få elever, har det vært viktig å bli kjent med andre unger og miljøer. Skolen har samarbeidet med Elvetun, Daltun og Breilia skole og har deltatt i kulturelle opplevelser og aktiviteter i byen. Skolen har i stor grad nådd de ulike mål som er satt i skolens virksomhetsplan. HMS Skolen har lite sykefravær. Dette skyldes bl.a. fleksibiliteten vi har på jobb. Det har vært utført flere vedlikeholdsarbeid ved skolen, som nytt lys i basseng, skift av sand i filteranlegg til bassenget og nytt gjerde rundt skolen. 1-3 dager 3,0 % 0,0 % 0,0 % 1,1 % 1,1 % 1,2 % 4-16 dager 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,7 % 0,7 % 4,3 % dager 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % >= 41 dager 0,0 % 3,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Totalt 3,0 % 3,4 % 0,0 % 2,9 % 1,8 % 5,5 % ØKONOMI Akkarfjord oppvekstsenter har holdt seg innenfor sine økonomiske totalrammer Skolen har hatt mindre lønnsutgifter enn budsjettert, da skolen også har ansatte uten pedagogisk utdanning. Disse innsparte lønnsmidlene har vært brukt til innkjøp av skolebøker, gratis skolemat for elever og til økte skyssutgifter. Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat SAMLET VURDERING/ UTFORDRINGER Akkarfjord skole har et stabilt arbeidsmiljø og har hatt et godt arbeidsår i Elevene trives godt ved skolen. Foresatte er fornøyd med skolens tilbud. Skolen har også hatt et godt samarbeid med skoleadministrasjon, andre skoler og lokalsamfunn. Vi ser frem til å starte et barnehagetilbud for fire barn fra april I forbindelsen med barnehagen er det ansatt assistent. Utfordringen for skolen fremover er å gi ansatte mulighet for kompetanseheving, blant annet at det legges til rette for desentralisert lærerutdanning for de ansatte som ikke har pedagogisk utdanning.

19 KÅRHAMN OPPVEKSTSENTER 19 KÅRHAMN OPPVEKSTSENTER Årsverk 1,60 3,13 2, dager 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4-16 dager 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % dager 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % >= 41 dager 8,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Totalt 9,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat

20 20 ÅRSRAPPORT 2012 BARN OG UNGE FOREBYGGENDE TJENESTE BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Består av Helsesøstertjenesten inkl. kommunal svangerskapsomsorg, PPT, barnevern og utekontakt. Virksomheten er ikke samlokalisert. Årsverk 24,45 26,45 28,45 30,55 29,15 MÅL OG MÅLOPPNÅELSE Foruten lovpålagte fagspesifikke oppgaver jfr. Lover og forskrifter skal tjenesten også iht politiske vedtak utvikle et mer helhetlig og kvalitativt bedre tjenestetilbud gjennom å øke innsatsen på forebyggende arbeid gjennom tidlig intervensjon. I 2012 har tjenesten deltatt i prosjektet «Tidlig innsats» i sektor for Barn og unge, opprettholdt lavterskeltilbudet for skole og barnehager gjennom TST, bidratt med informasjon og kurs, deltatt i tverrfaglig samarbeid i forhold til Felles ansvar, gravide og rus, temakveld for ungdom, barn som pårørende, folkehelseplan og informasjon. Tjenesten sluttførte arbeidet med Funksjonsprogram for lokaler, utarbeidet ny kompetansehevingsplan og oppdaterte felles virksomhetsplan. Mål om å lukke alle avvik i barnevernstjenesten har ikke lyktes, - tvert i mot har antall saker og lengde på behandlingstid økt. Mål om samlokalisering er ikke oppnådd, noe som innebærer en svært utilfredsstillende kontorsituasjon for barnevernet og PPt ved at arbeidsfasilitetene i disse to tjenestene ikke tilfredsstiller kravene knyttet opp mot utvikling av et positivt arbeidsog fagmiljø. HMS Bemanningen har vært relativ stabil i de 3 deltjenestene i Det er registrert avvik i lokaler til BV og PPT i forhold til lytt mellom kontorer og ut mot korridor. Frisk i nord har gjennomført kartlegging av arbeidsplassen for flere ansatte, og forebyggende tiltak er iverksatt i form av tilrettelegging. Det totale sykefraværet har gått ned. 1-3 dager 1,0 % 1,2 % 1,3 % 1,4 % 1,3 % 4-16 dager 2,0 % 1,8 % 2,3 % 2,4 % 0,4 % dager 2,5 % 3,0 % 2,9 % 3,1 % 0,0 % >= 41 dager 3,1 % 1,7 % 0,5 % 0,5 % 0,0 % Totalt 8,5 % 7,7 % 7,0 % 7,4 % 1,7 % ØKONOMI Virksomheten har ett stort merforbruk som i all hovedsak er knyttet opp mot området barnevern. Innenfor barnevern er merforbruket i stor grad knyttet opp til utgifter til fosterhjem, utgifter til tilsynsførere og utgifter til institusjonsopphold (3,8 mill). Postene har vært underbudsjettert i 2 år. Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat SAMLET VURDERING/UTFORDRINGER FREMOVER Virksomhet for forebyggende tjenester produserer alt i alt gode tjenester. Økende etterspørsel etter tjenester, gir virksomheten utfordringer i forhold å holde nede ventelister. Siden etablering av FT i 2010 er felles rutiner og rammeverk på plass for tjenesten. Utfordringen i tida som kommer er en arbeidsprosess med fokus på å utvikle en felles tjeneste der blant annet kvalitet og samarbeid, står i sentrum. For brukere av tjenesten betyr dette en fler-/tverrfaglig tilnærming i arbeidet, både på individ og systemnivå. Mangel på en avgjørelse og plan om samlokalisering er uheldig i forhold til å utvikle Forebyggende tjenester til en mer samordnet og helhetlig tjeneste. Tjenesten sliter til tider med tilstrekkelig kapasitet på bemannings-og kompetansesiden, noe som medfører stort arbeidspress relatert til å ta unna saker som står på venteliste.

21 RYPEFJORD BARNEHAGE 21 RYPEFJORD BARNEHAGE BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Rypefjord barnehage er en 4-avdelings barnehage med p.t. 2 avdelinger for 9 barn mellom 1-3 år og 2 avdelinger for 18 barn mellom 3-6 år, til sammen 54 barn. Vi har 4 pedagogiske ledere, 4 fagarbeidere, 4 assistenter, 1 servicemedarbeider i 50 % stilling, 1 fast vikar i 50 % stilling og 1 styrer, til sammen 15 ansatte. Barnehagen skal i samarbeid og i forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (Lov om barnehager 1) Årsverk 13,50 13,50 14,00 14,00 14,00 MÅL OG MÅLOPPNÅELSE Tidlig innsats Språk, tekst og kommunikasjon og sosial kompetanse utarbeidet mål- og tiltaksbeskrivelser. Fokus på voksenrollen. Personalet er engasjert og vi ser et positivt resultat av arbeidet i barnegruppene, også for de barna som har språkproblemer. Voksenrollen Fokus har vært på relasjonskompetanse, kommunikasjon og refleksjoner. Personalet er stabilt, ingen nyansatte i Dette medvirker til å gi personalet en opplevelse av ro på avdelingene og foreldrene gir positive tilbakemeldinger i forhold til å møte et stabilt personale med felles holdning. Utbedring av lekeplassen Siste delen av nytt gjerde kom på plass i Planlagt oppsett av lekebåt ble utsatt til 2013 av ulike årsaker. Det gjenstår i tillegg en del utbedring og oppgradering av lekeapparater. HMS Økning i sykefraværet fra 9 % i 2011 til 11 % i Vi har hatt en langtidssykemeldt et halvt år, og vi har økning i fraværet 4-16 dager. Økt fokus og oppfølging i Pålagte tiltak ifbm. miljørettet helsevern med frist våren 2011 er ennå ikke utført. Risikoanalyser er gjennomført med HMS koordinator. Brannøvelser er gjennomført. Medarbeidersamtaler med alle ansatte gjennomført vår og høst. 1-3 dager 3,2 % 4,3 % 2,9 % 4,0 % 3,9 % 5,1 % 4-16 dager 3,9 % 4,1 % 5,0 % 6,5 % 6,6 % 4,3 % dager 2,0 % 0,8 % 1,1 % 0,5 % 0,5 % 0,0 % >= 41 dager 2,2 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Totalt 11,2 % 9,8 % 9,0 % 11,0 % 11,1 % 9,5 % ØKONOMI Virksomheten har et negativt avvik totalt på 230. I hovedsak skyldes dette overforbruk på 173 på pensjonsinnskudd KLP og lønn overtid som er brukt for å dekke opp en del fravær da vi ikke har fått tilstrekkelig vikarer fra Adecco. Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat SAMLET VURDERING/UTFORDRINGER FREMOVER Et nytt positivt år for barnehagen, med stabilt personale og stor søkermasse/fulle barnegrupper og med gode tilbakemeldinger fra foreldre, personale og barn. Vi fortsetter arbeidet med implementering av visjon og verdier, fortsatt fokus på språk, tekst og kommunikasjon samt sosial kompetanse og viderefører planene for utbedring av lekeplassen. Tettere oppfølging av sykemeldte og HMS årshjul og rutiner.

22 22 ÅRSRAPPORT 2012 BARN OG UNGE NISSENSKOGEN BARNEHAGE BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN: - kommunal barnehage startet opp november 1979 og har plass til 54 barn. I første etasje er det to 0-3 års avdelinger med 9 barn pr avdeling. I andre etasje er det års avdelinger med plass til 18 barn. Vi har 12 barn der en eller begge foresatte har annen nasjonalitet enn norsk årsverk, har alle 4 pedagog stillingen besatt. Styrer er førskolelærer utdannet med videreutdanning i barnehageledelse og utvikling. Vi har en FØ stilling og en fagarbeider. I personalgruppa har vi. 1 fra Polen, 1 fra Portugal, 1 fra Irak, 1 fra Tyrkia, 1 fra Russland og renholder fra Somalia. - barnehagen skal i samarbeid og i forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling (lov on barnehage 1) Årsverk 13,50 15,00 15,00 14,50 14,00 MÅL OG MÅLOPPNÅELSE: HMS: - Fokusområde med språk, kommunikasjon og tekst og antall, rom og form (del av tidlig innsats) Personalet er bevisst dette og vi ser stadig yngre barn som kjenner sin forbokstav, tallet som viser deres alder, som sorterer og kjenner igjen former. - Interne har vi fokus på voksenrollen å være mentalt tilstede på jobb, være observant hva på hva barna er opptatt av. Vi ser en større bevissthet da medarbeidere kommer med gode refleksjoner over eget arbeid. - Revidering av rammeplanarbeid. Vi har jobbet frem flere retningsgivende dokumenter til rammeplan som sier hva vi i Nissenskogen barnehage står inne for. Spesielt har vi jobbet med verdiordene: RESPEKT, NESTEKJÆRLIGHET OG UNDRING. Dette er fundamentet i vår grunntanke for en god barnehage og barndom. - Det er gjennomfør tilsyn med HMS koordinator, verneombud og styrer. Avvik er lukket. - Vi har fokus på arbeidsmiljø og har tatt opp igjen nærvær da vi har hatt et økende fravær siden HMS prisen i I andre kvartal var sykefraværet på 19,3 %, i tredje kvartal var fraværet gått ned til 15,7 %, for hele 2012 er fraværet totalt 13,6 %.. En forbedring på 1,3 % fra Etter det jeg har kunne kartlegge gjennom IA oppfølginger, er det ikke arbeidsrelatert fravær men livs fase relatert fravær. 1-3 dager 2,5 % 2,4 % 2,8 % 2,2 % 2,0 % 3,7 % 4-16 dager 2,1 % 2,5 % 4,3 % 4,8 % 5,1 % 0,0 % dager 0,5 % 2,3 % 5,8 % 6,5 % 6,9 % 0,0 % >= 41 dager 0,0 % 1,1 % 2,0 % 0,2 % 0,2 % 0,0 % Totalt 5,1 % 8,3 % 14,9 % 13,6 % 14,3 % 3,7 % ØKONOMI: Barnehagen har årsverk og ikke 14,50, feilen er funnet og rettet opp i. Underskudd i sosiale utgifter Ikke fullt belegg med barn i perioder. Gjennomsnittlig 2 barn mindre enn vi har plass til. Høye vikar kostnader pga krevende barnegrupper og 7,5 % fravær i arbeidsgiver perioden. Stengt barnehagen 2,5 dager i 2012 pga personal mangel Har lagt om matvarebestillingen fra avdeling til servicemedarbeider og øket kost fra pr barn til og pr voksen. Det er ikke lagt inn bruk av sommer/ ferievikarer i budsjettet. Feriemønster har forandret seg og vi har i snitt små barn og store barn hele sommeren. Bruk av ferie vikarer er en nødvendighet. Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat

23 NISSENSKOGEN BARNEHAGE 23 SAMLET VURDERING OG UTFORDRINGER FREMOVER: Barnehagen har lite utskifting av personale som skyldes at folk slutter. Vi er faglig bevisst. Må holde mer fokus på arbeidsnærvær. Vi har noen mangler i de fysiske forutsetningene som bør sette på budsjettet. (Jamf om barnehagen og økonomi) 2013 fra februar frem til sommeren kommer 4 av medarbeidere i permisjon tilbake og deres små skal begynne i barnehage. Erfaringsmessig kan det medføre en del syke barn det første barnehageåret. oppgradert lekeplass sommer Gjenstår å skifte ut 1 gammelt huskestativ og sikret skråning med stein i bak kant av barnehagen. Steinene har høy risikofaktor for klem-, fall - og knuseskader. - Har ikke funksjonell arbeidsplass med data tilgang for pedagoger. - Innvendig har vi ikke god nok kjølekapasitet for matvarer. Dette er søkt utbedret.

Årsrapport 2010. Hammerfest kommune. Barn og unge. Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011

Årsrapport 2010. Hammerfest kommune. Barn og unge. Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011 Årsrapport 2010 Hammerfest kommune Barn og unge Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011 Årsrapport 2013 Innhold 3 INNHOLD INNHOLD... 3 BARN OG UNGE... 4 FUGLENES SKOLE/SFO... 9 BAKSALEN SKOLE/SFO...

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage Årsrapport 2013 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn: Sandvollan skole og barnhage. Enhetsleder Tjenester Tjenesteleder Brukere

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole. Strategisk plan Rommen skole 2015-2018

Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole. Strategisk plan Rommen skole 2015-2018 Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole Strategisk plan Rommen skole - Utdanningsetatens strategiske kart Kilde: Byrådets budsjettforslag, del 1 Visjon. Osloskolen skal gi elever mulighet til å realisere

Detaljer

LOKAL PLAN. Vang skole

LOKAL PLAN. Vang skole LOKAL PLAN Vang skole 2010 1 FORORD Denne planen er på sitt vis en del av et historisk vendepunkt i Ryggeskolen. Siden 2002 har skolene fungert som selvstendige driftsenheter. Fra skolesjefen sluttet i

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Skolene i Sande har følgende satsingsområder: 1. God oppvekst, 2. Vurdering for læring(vfl) og 3. Klasseledelse.

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole Virksomhetsplan 015 Hovinhøgda skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål... Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte

Detaljer

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2015 Stav skole 11.01.15

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2015 Stav skole 11.01.15 Utdanningssektoren Virksomhetsplan 2015 Stav skole 11.01.15 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D. Spesial- og sosialpedagogisk

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

KORT BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN I 2013 (DRIFTSPLAN)

KORT BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN I 2013 (DRIFTSPLAN) OM PLANEN Utviklingsplanen er en skriftlig framstilling av ønsket praksis og angir mål for skolen. Den er ledd i kommunens plansystem, viser prioriterte mål og gir retningslinjer for det daglige arbeidet

Detaljer

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Selvik skole; ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst

Detaljer

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter Strategiplanen for ungdomsskolen Hvorfor fornye ungdomstrinnet? Elevenes motivasjon i grunnskolen faller med alderen, og er lavest på 10. trinn Elever lærer

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETSPLANEN 2013 ÅSKOLLEN SKOLE Med kunnskap strekker vi oss inn i fremtiden og gjør hverandre gode!

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETSPLANEN 2013 ÅSKOLLEN SKOLE Med kunnskap strekker vi oss inn i fremtiden og gjør hverandre gode! INFORMASJON TIL VIRKSOMHETSPLANEN 2013 ÅSKOLLEN SKOLE Med kunnskap strekker vi oss inn i fremtiden og gjør hverandre gode! Åskollen skole- Tverrliggeren 10-3038 Drammen - Tlf. 32 04 53 30 - askollen.skole@drmk.no

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag.» Årsmeldingen

Detaljer

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Innholdet i opplæringen

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 DEL A: SKOLEEIERS STRATEGIPLAN INNLEDNING Bakgrunn Kommunestyret er Jfr. Opplæringsloven 13-10 den formelle skoleeieren og ansvarlig for at kravene i opplæringsloven

Detaljer

Program for nyutdannede/nytilsatte pedagoger i barnehage og skole i Inderøy.

Program for nyutdannede/nytilsatte pedagoger i barnehage og skole i Inderøy. Program for nyutdannede/nytilsatte pedagoger i barnehage og skole i Inderøy. KS, Kommunenes Sentralforbund og Kunnskapsdepartementet skrev 5. februar 2009 under en avtale om veiledning av nytilsatte nyutdannede

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013 Handlingsplan for skoleåret 2012-201 Harestad skole «Vi ønsker å bli distriktets beste skole når det gjelder elevmiljø, grunnleggende ferdigheter og trivsel for både voksne og barn.» Skolens visjon og

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15 Halmstad barne- og ungdomsskole Dette er HBUS Skoleåret 2014/15 Innledning Dokumentet er utarbeidet ved Halmstad barne- og ungdomsskole. Dokumentet er et forpliktende dokument og styringsredskap for skolens

Detaljer

2007-08 2006-07 Antall elever 320 337 Antall lærere 26 27 Antall barn i SFO 92 102 Kilde: GSI Grunnskolens informasjonssystem www.wis.

2007-08 2006-07 Antall elever 320 337 Antall lærere 26 27 Antall barn i SFO 92 102 Kilde: GSI Grunnskolens informasjonssystem www.wis. Resultatvurdering 2007 SKOLEFAKTA Porsmyrveien 33, 4314 Sandnes Rektor: Turid Askevold Klassetrinn: 1 7 http://www.porsholen-skole.no http://skoleporten.utdanningsdirektoratet.no 2007-08 2006-07 Antall

Detaljer

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring HP 20152018 Oppvekst og opplæring Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2014 2015 2018 Kommuneplan 2012 Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste

Detaljer

Strategisk plan for Melvold ungdomsskole 2013

Strategisk plan for Melvold ungdomsskole 2013 plan for Melvold ungdomsskole 2013 Tema: Økonomi : ressursutnyttelse innenfor virksomhetene. Strategi- og årsplan 2012-2015 Virksomhet: Melvold Elever/foresatte Resultatindikator Personalet kommuniserer

Detaljer

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109 Type møte REFERAT samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/tidspunkt Onsdag 28.10.09 kl. 18.00 19.30 Innkalt Forfall Møteleder Referent Leder SU, Kristine Enger FAU: Kathrine Edland, nestleder FAU: Alf Helge

Detaljer

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE TILSTANDSRAPPORTEN Ragnar Olsen Marnet 02.04. Innhold ANALYSE AV OPPFØLGING AV MARKAR SKOLE HØSTEN... 2 ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE.... 2 TRIVSEL MED LÆRERNE.... 3 MOBBING

Detaljer

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring Årsrapport 2013 Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 FOR SAKSHAUG SKOLE INDERØY KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2011 FOR SAKSHAUG SKOLE INDERØY KOMMUNE ÅRSRAPPORT FOR SAKSHAUG SKOLE INDERØY KOMMUNE Årsrapport Resultatenheter Om resultatenheten Navn på resultatenhet: Sakshaug skole Enhetsleder: Stig Ove Skjelstad Kort om tjenester og oppgaver: Sakshaug

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

STAVANGERSKOLEN. Helhet og sammenheng i opplæringen

STAVANGERSKOLEN. Helhet og sammenheng i opplæringen STAVANGERSKOLEN Helhet og sammenheng i opplæringen Nye driftsstyremedlemmer 04.02.2015 Læringsmål for innlegget: Gi nye driftstyremedlemmer kunnskap om Stavangerskolen inklusive skolefritidsordningen Motivere

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

Virksomhetsplanlegging

Virksomhetsplanlegging Virksomhetsplanlegging Hva skal hver og en iverksette for å lukke gapene mellom der vi er og dit vi vil? Hva skal vi begynne med og hva skal vi slutte med? Vi skal gå i samme retning, men kan velge ulike

Detaljer

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike!

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Kvalitetsutviklingsplan for 2011 2013 Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Grunnleggende ferdigheter Kongsbergskolen: Elevene skal gjennom hele grunnskoleløpet

Detaljer

HP 2014-2017 - Oppvekst

HP 2014-2017 - Oppvekst HP 2014-2017 - Oppvekst Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2012 2014 2017 Kommuneplan 2012- Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste i landet

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015-16

VIRKSOMHETSPLAN 2015-16 VIRKSOMHETSPLAN 2015-16 1 Samfunn Overordnede mål for seksjon for oppvekst 2008-2012 Mål: 1. Etablere og videreutvikle samarbeid med HiT innenfor; a. skolebasert lærerutdanning og øvingsbarnehager Resultatambisjoner:

Detaljer

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage Årsrapport 2014 Utøy skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011

Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011 Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011 1 Om tilstandsrapporten Ikke lovpålagt, men nødvendig for å få faktakunnskap og for å utvikle sektoren på en god måte. Innhold er drøftet med styrere

Detaljer

TILTAKSPLAN 2013-2014

TILTAKSPLAN 2013-2014 Prioriteringer TILTAKSPLAN 2013-2014 Ekstra fokus 2013-2014 Kontinuerlige og lovpålagte prosesser Fagerlia videregående skole Vår visjon Kunnskap, mangfold, trivsel Vårt verdigrunnlag Fagerlia videregående

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

Handlingsplan. Forfatter: Enhetsleder + Føp-ledere + tillitsvalgt Enhet: Øreåsen barne- og ungdomsskole

Handlingsplan. Forfatter: Enhetsleder + Føp-ledere + tillitsvalgt Enhet: Øreåsen barne- og ungdomsskole Handlingsplan Forfatter: Enhetsleder + Føp-ledere + tillitsvalgt Enhet: Øreåsen barne- og ungdomsskole Beskrivelse av enheten Øreåsen barne- og ungdomsskole har 764 elever og 107 ansatte. Dette fordeler

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI -2011 Arkivsak 07/1220 Saksordfører: Inger Cathrine Kann Forslag til vedtak: Brukerutvalget tar strategiplanen til orientering. Saksopplysninger: Skolene i Ski skal:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage»

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage» Årsrapport 2013 «Utøy skole og barnehage» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Årsrapport 2014. Lyngstad skole og barnehage

Årsrapport 2014. Lyngstad skole og barnehage Årsrapport 2014 Lyngstad skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Lyngstad skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder*

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Leseprosjekt Mosvik skole og barnehage

Prosjektbeskrivelse. Leseprosjekt Mosvik skole og barnehage Prosjektbeskrivelse Leseprosjekt Mosvik skole og barnehage Prosjektbeskrivelsen inneholder en oversikt over hva som er målet med prosjektet, og hvordan en har tenkt å nå målet. Dette er et toårig prosjekt

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN LØKENÅSEN SKOLE 2012

VIRKSOMHETSPLAN LØKENÅSEN SKOLE 2012 VIRKSOMHETSPLAN LØKENÅSEN SKOLE INNLEDNING 2 KORT PRESENTASJON AV LØKENÅSEN SKOLE 2 VISJON OG PEDAGOGISK PLATTFORM 2 PEDAGOGISK INNHOLD OG ORGANISERING 3 STRATEGISK PLAN 4 SATSINGSOMRÅDE: MATEMATIKK 4

Detaljer

Meråker videregående - Årsmelding for 2012

Meråker videregående - Årsmelding for 2012 Meråker videregående - Årsmelding for 2012 1. Personalsituasjonen Nøkkelopplysninger Nøkkelopplysninger for personalet følger av tabellen nedenfor. Antall ansatte 46 Antall årsverk 40,25 Kvinner 16 12,52

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

ANALYSE AV SKOLEFRITIDSORDNINGEN I ALTA KOMMUNE

ANALYSE AV SKOLEFRITIDSORDNINGEN I ALTA KOMMUNE ANALYSE AV SKOLEFRITIDSORDNINGEN I ALTA KOMMUNE Om SFO generelt I hht. Opplæringslovas 13-7 skal alle kommuner ha SFO før og etter skoletid for 1-4 trinn. For barn med særskilte behov skal det også tilbys

Detaljer

Samarbeidsutvalget, Grødem skole

Samarbeidsutvalget, Grødem skole Type møte MØTEINNKALLING Samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/ klokke Onsdag 01.04.09 kl. 18. 19.30 Personer Forfall Referent Leder SU : Kristine Enger poltisk repr. FAU: Linda Abrahamsen, Kathrine Edland

Detaljer

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 25.11.2014 Trondheim Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 Utdanningsforbundet Trondheim vil påpeke følgende hovedmomenter ved rådmannens forslag til budsjett

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Østersund ungdomsskole

Virksomhetsplan 2015 Østersund ungdomsskole ( Virksomhetsplan 2015 Østersund ungdomsskole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt

Detaljer

EVALUERING AV DRAMMENSSKOLEN - NORGES BESTE SKOLE» & «DRAMMEN NORGES BESTE BARNEHAGE

EVALUERING AV DRAMMENSSKOLEN - NORGES BESTE SKOLE» & «DRAMMEN NORGES BESTE BARNEHAGE EVALUERING AV DRAMMENSSKOLEN - NORGES BESTE SKOLE» & «DRAMMEN NORGES BESTE BARNEHAGE EVALUERING AV 1. satsingenes effektivitet Effektiviteten omhandler i hvilken grad målene for intervensjonen har blitt

Detaljer

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2010 2014 Forord Alle barnehager innen kommunens grenser er en viktig del av kongsbergsamfunnet. Kommunestyret har fastsatt en kommuneplan som ved sin visjon

Detaljer

Strategisk plan 2015 18. I morgen begynner nå

Strategisk plan 2015 18. I morgen begynner nå Strategisk plan 2015 18 I morgen begynner nå Oslo kommune Utdanningsetaten Bogstad skole BOGSTAD SKOLE STRATEGISKE MÅL Strategisk plan 2015-18 er utviklet på grunnlag av resultater og undersøkelser i 2014

Detaljer

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole STRATEGI- OG ÅRSPLAN NORDSTRAND SKOLE Dato: 6. januar Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 38 40 00 Org.nr.: 974590069 Nordstrand skole Nordstrandveien

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/513 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune. Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 20/14 Oppvekst og omsorgsutvalget

Detaljer

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009 6.1 Oppvekstmiljø Barns totale oppvekstmiljø skal ses i en helhet slik at det er sammenheng mellom heim, barnehage/skole og fritid. Det skal utvikles gode lokale lærings-, kultur- og oppvekstmiljø knyttet

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune

Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune Enhet for skole og barnehage åpner dører mot verden og framtida Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune Gyldig fra 01.01.2012 til 31.07.2016 Forord: Enhet for skole og barnehage

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tilstandsrapport for grunnskolen Tilstandsrapporten for grunnskolen 2013/14 Eide Kommune Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Sammendrag... 2 3.0 Årstimer til undervisning og spesialundervisning... 3 4.0 Læringsmiljø...

Detaljer

Vår visjon: Om skolen. Skonseng skole. Plan for kvalitetsutvikling 2014-2017. Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap.

Vår visjon: Om skolen. Skonseng skole. Plan for kvalitetsutvikling 2014-2017. Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap. Skonseng skole Plan for kvalitetsutvikling 2014-2017 Vår visjon: Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap. Et trygt og aktivt læringsmiljø der vi anerkjenner, samarbeider og respekterer hverandre.

Detaljer

STRATEGISK PLAN LYNGHEIM SKOLE 2015-2019

STRATEGISK PLAN LYNGHEIM SKOLE 2015-2019 STRATEGISK PLAN LYNGHEIM SKOLE 2015-2019 Lyngheim skole. 1.Forord... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2. Statlige og kommunale føringer og vedlike hold av tidligere utviklingsområder.... 3 3. Prosess utvikling

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen - et verktøy for refleksjon og utvikling INNLEDNING Dette heftet inneholder kjennetegn ved god læringsledelse. Det tar utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

STRATEGISK PLAN LINDEBERG SKOLE 2014-2017

STRATEGISK PLAN LINDEBERG SKOLE 2014-2017 Oslo kommune Utdanningsetaten Lindeberg skole STRATEGISK PLAN LINDEBERG SKOLE 2014-2017 Lindebergveien 33 1069 Oslo Tlf: 23 46 52 00 Faks: 22 30 12 11 E-post: Lindeberg@ude.oslo.kommune.no Hjemmeside:

Detaljer

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Høst 2013 Vår 2017 1 Innholdsfortegnelse VISJON... 3 FORORD... 4 INNLEDNING... 5 FOKUSOMRÅDE 1: KLASSELEDELSE varme og tydelighet... 7 FOKUSOMRÅDE 2: TILPASSET OPPLÆRING

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Innhold 1 Innledning... 3 2 Utviklingsområder... 4 2.1 Videreutdanning... 4 2.1.1 Flesberg kommune... 4 2.1.2

Detaljer

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Grunnskolen i Søgne kommune Revidert mars 2012 Kommunens visjon Handling og utvikling gjennom nærhet og trivsel Visjon for Søgne skolen Tett på! Overordna satsingsområder

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2011-2013

UTVIKLINGSPLAN 2011-2013 VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE UTVIKLINGSPLAN 2011-2013 Vår visjon: Læring i et inkluderende fellesskap Revidert august 2012 Utviklingsplanen er skolens styringsdokument. Den synliggjør skolens prioriteringer,

Detaljer

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE Virksomhetsplan for Lindesnes ungdomsskole 2015 2019 LINDESNES KOMMUNE Innhold: 1. Bakgrunn 2. Kommuneplanens mål og verdier 3. Etatsplanens føringer 4. Enhetens fokusområder 5. Handlingsprogram 2 1. Bakgrunn

Detaljer

Hauknes skole Plan for kvalitetsutvikling 2015 2018.

Hauknes skole Plan for kvalitetsutvikling 2015 2018. Hauknes skole Plan for kvalitetsutvikling 2015 2018. Innhold: Side 1 Forside Side 2 Skolen / visjon Side 3 Grunnleggende ferdigheter Side 4 Organisering og forankring Side 5 God vurderingskultur / Prioriterte

Detaljer

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Formål Sørholtet andelslag SA skal drive Sørholtet barnehage med et ideelt formål, og gi andelshaverne et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud

Detaljer

Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling. VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12

Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling. VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12 Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12 SKOLEÅRENE 2010-12 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Presentasjon av skolen... 3 1.2 Rådsorgan... 3

Detaljer

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE Årsmelding 2014/15. Årsmeldingen tar utgangspunkt i de satsingsområdene som er nedfelt i Sande kommunes «Handlingsprogram 2013-16» samt Sande ungdomsskoles egne satsingsområder.

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen 1 FUBs kvalitetsdokument Kvalitet i barnehagen Innledning Barna er det viktigste vi har. Foreldrene er barnas viktigste ressurs og den viktigste samarbeidspartneren for barnehagen. Foreldrenes innflytelse

Detaljer

Virksomhetsplan 2013

Virksomhetsplan 2013 Virksomhetsplan 2013 SKISTUA SKOLE Narvik kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Formål med virksomhetplanen 2. Beskrivelse av tjenesten 3. Enhetens organisering 4. Målområder 4.1 Økonomi 4.1.1 Mål for Narvik

Detaljer

Handlingsplan for Ness oppvekstsenter avd. skole

Handlingsplan for Ness oppvekstsenter avd. skole Handlingsplan for Ness oppvekstsenter avd. skole 2010-2011 Visjon: Hovedmål: - oppvekstarena for framtida Skolen skal arbeide etter mål og retningslinjer gitt i sentrale og kommunale planer. Skolen skal

Detaljer

Hope Oppvekstsenter. (barnehage, skole og skolefritidsordning)

Hope Oppvekstsenter. (barnehage, skole og skolefritidsordning) Hope Oppvekstsenter (barnehage, skole og skolefritidsordning) Hope Oppvekstsenter Barnehagen har 24 plasser Skolen har 33 elever fra 1. 7. trinn Skolefritidsordningen har 11 elever Ansatte i skolen: Rektor/lærer

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KONGSBERG KOMMUNES VISJON Vi skaper verdier - i samspillet mellom teknologi, natur og kultur. HOVEDMÅL 2009-2013: Kongsbergskolen - høyt kunnskapsnivå

Detaljer

Strategisk plan 2012 2015. Klemetsrud skole

Strategisk plan 2012 2015. Klemetsrud skole Strategisk plan 2012 2015 Klemetsrud skole 1 Strategisk mål 1.1 (Brukerperspektivet): Elevenes grunnleggende ferdigheter er betydelig forbedret. Ansv. Avd Skolens pedager Kritisk suksessfaktor = Hva skal

Detaljer

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE Møtested: Flerbrukshuset Møtedato: 19.03.2015 Tid: 1230 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Kommunale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2013 Nordby barnehage Visjon: Hjerterom for alle Vår pedagogiske profil: «Læring i alt for alle!» Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og

Detaljer

Årsmelding for skoleåret 2012 2013

Årsmelding for skoleåret 2012 2013 Årsmelding for skoleåret 2012 2013 Selvik skole ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Side: 1 Innholdsfortegnelse: 1. God oppvekst Side 3 a. Tidlig

Detaljer

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2016-2019 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2016. Algarheim skole vi gjør hverandre gode

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2016-2019 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2016. Algarheim skole vi gjør hverandre gode Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2016-2019 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2016 Algarheim skole vi gjør hverandre gode Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan 2016 og strategisk

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2009/2010

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2009/2010 ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2009/2010 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpasset opplæring er et overordnet krav. Skolen skal gi tilpasset opplæring

Detaljer

VERRAN KOMMUNE. Visjon for Verranskolen. I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen

VERRAN KOMMUNE. Visjon for Verranskolen. I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen VERRAN KOMMUNE Visjon for Verranskolen I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen Verranskolen skal legge til rette for en positiv, sosial og faglig utvikling gjennom

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS!

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! Vi bryr oss om: Elevenes sosiale kompetanse Elevenes faglige kompetanse Elevenes fysiske miljø Elevenes læringsmiljø Presentasjon Goa skole er en 1-10 skole. Inneværende

Detaljer

Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan. Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE. Bilde PERIODE XXXX-XXXX

Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan. Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE. Bilde PERIODE XXXX-XXXX Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE Bilde PERIODE XXXX-XXXX Denne må oppdateres etter at planen er ferdigskrevet Innhold 1 INNLEDNING...3 1.1 Presentasjon av skolen...3

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2014 17.01.2014

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2014 17.01.2014 Utdanningssektoren Virksomhetsplan 2014 17.01.2014 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D. Spesial- og sosialpedagogisk

Detaljer

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen 12. Desember 2005 Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen Prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Fysisk aktivitet i Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015 VIRKSOMHETSPLAN 2016 210 Sakshaug skole pr. 15.10.2015 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole Ingrid

Detaljer

Stressdemperne. Prosjekt: Friske folk i barnehagene i Hammerfest Kvalitetskommuneprogrammet

Stressdemperne. Prosjekt: Friske folk i barnehagene i Hammerfest Kvalitetskommuneprogrammet Stressdemperne Prosjekt: Friske folk i barnehagene i Hammerfest Kvalitetskommuneprogrammet Fakta 13 barnehager: 9 komm. / 4 private Bemanning: styrer / 1 på 6/ fastvikar / fø.2 Sykefravær: 13 % (2007)

Detaljer