Årsrapport Hammerfest kommune. Barn og unge. Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2010. Hammerfest kommune. Barn og unge. Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011"

Transkript

1 Årsrapport 2010 Hammerfest kommune Barn og unge Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011 Årsrapport 2012

2

3 Innhold 3 INNHOLD INNHOLD... 3 BARN OG UNGE... 4 FUGLENES SKOLE/SFO... 9 BAKSALEN SKOLE/SFO REINDALEN SKOLE/SFO ELVETUN SKOLE/SFO FJORDTUN SKOLE/SFO BREILIA SKOLE FORSØL SKOLE/SFO DALTUN OPPVEKSTSENTER AKKARFJORD OPPVEKSTSENTER KÅRHAMN OPPVEKSTSENTER FOREBYGGENDE TJENESTE RYPEFJORD BARNEHAGE NISSENSKOGEN BARNEHAGE MYLINGEN BARNEHAGE REINDALEN BARNEHAGE ELVETUN BARNEHAGE BREIDABLIKK BARNEHAGE RADIOEN BARNEHAGE FORSØL BARNEHAGE HÅJA BARNEHAGE FUGLENESFJELLET BARNEHAGE... 36

4 4 ÅRSRAPPORT 2012 BARN OG UNGE BARN OG UNGE ORGANISASJONSKART Kommunalsjef Barn og unge Fagstab Barn og unge Barnehager Skole og SFO Oppvekstsenter Forebyggende tjenester Radioen Håja Breidablikk Rypefjord Elvetun Nissenskogen Reindalen Mylingen Forsøl Fuglenesfjellet Elvetun Reindalen Baksalen Fjordtun Fuglenes Breilia Forsøl Akkarfjord Daltun PPT Barnevern Helsesøster Utekontakt BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Sektor Barn og unge dekker følgende kommunale tjenester gjeldende målgruppen 0-18 år; barnehage, grunnskole med sfo, helsesøstertjeneste, pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste samt barnevern. Årsverk 371,95 385,07 389,66 400,16 401,69 BRUKERE Elevutvikling i grunnskolen Elevutvikling i grunnskolen Barnehage Barn 3-6 år Barn 0-3 år Antall barn UTVIKLINGSTREKK Dette er områder som der er satt mål på fra 2013, men ikke for Disse punktene er med her for å vise historisk utvikling. Utdannelse Asistent med fagbrev 19 % Barnehageansatt med høyskoleutdanning 33 % Behov for spesialundervisning Intern statistikk 20 % 15 % 15 %

5 BARN OG UNGE 5 Karakterer i skolen Nasjonale prøver - lesing 5.trinn 1,90 1,80 Nasjonale prøver - lesing 8.trinn 3,20 2,90 Frafall videregående skole Folkehelseinstituttet* 43,3 % 46,6 % 43,1 % Kommunebarometer (plassring) * Snitt de siste 3 årene Arbeidsro og mobbing Interne statistikker 1,60 % 1,30 % Utvikling Hammerfest Norsk hovedmål 3,2 3,4 3,5 3,4 Engelsk 3,8 4,0 3,7 4,0 Matematikk 3,0 3,0 3,1 3,0 HMS, OVERTID OG AVVIKSMELDINGER 1-3 dager 2,2 % 2,1 % 2,4 % 2,4 % 2,4 % 4-16 dager 3,6 % 3,6 % 3,7 % 4,0 % 2,6 % dager 2,7 % 3,0 % 3,6 % 3,8 % 2,4 % >= 41 dager 1,5 % 2,0 % 0,5 % 0,5 % 0,6 % Totalt 10,0 % 10,6 % 10,1 % 10,7 % 8,0 % Sykefravær Avvik Fuglenes skole/sfo 8,90 % 10,30 % 11,60 % 8,60 % -1,50 % Baksalen skole/sfo 7,60 % 8,20 % 9,30 % 8,30 % -1,80 % Reindalen skole/sfo 10,00 % 8,70 % 8,60 % 11,20 % 1,10 % Elvetun skole/sfo 10,90 % 9,10 % 9,60 % 9,60 % -0,50 % Fjordtun skole/sfo 0,00 % 9,00 % 9,80 % 9,00 % -1,10 % Breilia skole 7,40 % 6,90 % 6,00 % 8,90 % -1,20 % Forsøl skole/sfo 13,20 % 8,70 % 13,50 % 8,40 % -1,70 % Daltun oppvekstsenter 0,00 % 14,20 % 1,40 % 5,50 % -4,60 % Akkarfjord oppvekstsenter 3,00 % 3,40 % 0,00 % 2,90 % -7,20 % Kårhamn oppvekstsenter 0,00 % 9,20 % 0,00 % 0,00 % Forebyggende tjenester 0,00 % 8,50 % 7,70 % 7,00 % -3,10 % Rypefjord barnehage 11,20 % 9,80 % 9,00 % 11,00 % 0,90 % Nissenskogen barnehage 5,10 % 8,30 % 14,90 % 13,60 % 3,50 % Mylingen barnehage 7,20 % 8,50 % 15,10 % 9,00 % -1,10 % Reindalen barnehage 18,90 % 15,20 % 16,30 % 14,70 % 4,60 % Elvetun barnehage 24,00 % 18,80 % 15,50 % 11,40 % 1,30 % Breidablikk barnehage 12,20 % 17,40 % 19,40 % 18,60 % 8,50 % Radioen barnehage 19,10 % 15,30 % 12,40 % 7,50 % -2,60 % Forsøl barnehage 9,50 % 5,20 % 9,60 % 14,40 % 4,30 % Håja barnehage 27,70 % 9,20 % 7,30 % 10,70 % 0,60 % Fuglenesfjellet barnehage 0,00 % 0,00 % 10,60 % 18,20 % 8,10 % Snitt 0,00 % 10,00 % 10,60 % 10,10 % 0,00 % Overtid Antall timer I % av total arbeidstid 0,22 % 0,25 %

6 6 ÅRSRAPPORT 2012 BARN OG UNGE Avviksmeldinger Nye saker Sendt til saksbehandler 33 3 Tiltaksbehandles Lukket Avvist 15 2 Oversikten over avvik viser at systemet benyttes, og at de fleste avvik lukkes i rimelig tid. Rutinen/praksisen kan forbedres ytterligere. Svært mange av avvikene som meldes i sektoren gjelder fysiske forhold, og det tar ofte tid før disse lukkes. Målene for 2012 er hentet i Økonomiplanen : Mål: Høy fokus på målsettingen for en mer samordnet og helhetlig tjenesteproduksjon. Dette innebærer fortsatt prioritering av ressurser til Tidlig innsats -prosjektet, hensiktsmessig samlokalisering av tjenester, kulturbygging og kompetanseheving Måloppnåelse: Tidlig Innsats prosjektet har hatt god progresjon i 2012, og medarbeidere fra alle tjenestene i sektoren har deltatt. Implementering av planene starter i Samlokalisering av tjenestene i forebyggende tjenester har ikke funnet sted, men målet opprettholdes for Mål: Øke innsatsen i forhold til kortsiktige og langsiktige tiltak for å rekruttere flere pedagoger til skoler og barnehager. Måloppnåelse: Kortsiktige tiltak i 2012 i forhold til rekrutteringsarbeidet i alle tjenester i Barn og unge førte frem, og ved utgangen av året var de aller fleste pedagogstillinger besatt. I forhold til langsiktige tiltak, jobbes det med stimulering i forhold til fagbrev, ulike virkemidler og videreutdanning. Arbeidsgiverpolitiske retningslinjer vil være førende. Mål: Kommunens satsning på barnehageutbygging vil fortsatt ha høy prioritet, og iverksetting av vedtatte planer for utbygging av barnehageplasser er et hovedarbeidsområde i sektoren. Måloppnåelse: Prosjektet rundt nybygg av Håja barnehage ble forsinket, og byggingen kom ikke i gang etter planen. Justert prosjektplan og økt økonomisk ramme fører frem til forventet byggestart i april Byggingen av Fjordadalen barnehage (privat) har også blitt forsinket, og siste informasjon er at byggestart er forespeilet i mars/april. Fødselstallet ble langt lavere enn tidligere prognostisert, og dette har ført til overkapasitet på barnehageplasser. Det har vært arbeidet med regulering i Baksalenområdet slik at en ny tomt frigjøres til fremtidige barnehagebehov. Mål: Starte planleggingen av nybygg for Baksalen skole. Måloppnåelse: Planleggingen kom i gang høsten 2012, og i 2013 vil hovedfokuset bli på ny reguleringsplan for området og medvirkningsprosess. Mål: Videreføre gode og viktige tiltak som bidrar til oppnåelse av mål om reduksjon av sykefravær i barnehager og skoler, jfr avsluttet prosjekt. Måloppnåelse: Sykefraværet har samlet sett gått ned fra 10,6% til 10,1%. Som tabellen viser, er nedgangen mest markant på langtidsfraværet. Utviklingen vurderes som positiv. Imidlertid er det fortsatt en utfordring å få ned sykefraværet, spesielt i en del virksomheter og på sfo. Mål: Fortsatt høy fokus på helse, miljø og sikkerhet i virksomhetene gjennom veiledning, tilsyn og vedlikehold. Måloppnåelse: De aller fleste avvik etter tilsyn i hht forskrift om Miljørettet helsevern er lukket. Det er høy fokus på tilsyn, og dette vil være et prioritert område også fremover. Mål: Bidra til iverksetting av plan for lekeplasser, ballplasser og uteområder ved barnehager og skoler. Måloppnåelse: Lekeplassene følges opp etter eksternt tilsyn, og avvik lukkes. Knappe økonomiske rammer til forbedringer og utvikling, gjør at de fleste av lekeplassplanens aktiviteter ikke kan realiseres. Mål: Gjennomføre årlige tilsyn og kvalitetsmøter med alle virksomhetene med vekt på pedagogisk / faglig kvalitet. Måloppnåelse: Tilsyn med årlige kvalitetssamtaler ble gjennomført i alle barnehager og skoler i Mål: Fortsette systematisk arbeid med bedre økonomistyring gjennom realistiske budsjetter og god kontroll. Måloppnåelse: Arbeidet med forbedring av økonomistyringen har vært høyt prioritert, virksomhetene har styrt mot budsjettbalanse. Økonomiarbeidet vil fortsette i 2013 i hht nye budsjettrutiner. Mål: Videreføre prosjekt med ekstra ressurser i barnevernet. Måloppnåelse: Barnevernet ble også styrket med prosjektstilling(60%) i Imidlertid har økning i saker og arbeidsmengde ført til at barnevernet har manglet kapasitet. Det er søkt om økte ressurser fra Fylkesmannen, og satt inn ytterligere økt bemanning i Mål: Innføre valgfag i ungdomskolen innenfor gitte rammer. Måloppnåelse: Valgfag er innført i hht nasjonale føringer. Det er for tidlig å spore effekten av fagendringen. Mål: Delta aktivt i prosjekt Ny Giv. Måloppnåelse: Hammerfest ble med i Ny Giv høsten 2012, og selve aktiviteten iverksettes vår Mål: Fortsatt prioritering av faglige satsningsområder i skoler og barnehager.

7 BARN OG UNGE 7 Måloppnåelse: Kvalitetsplan for skole ble vedtatt av kommunestyret i 2012, og denne sammen med skolens tilstandsrapport, danner grunnlag for prioriterte tiltak for å forbedre kvaliteten og læringsutbyttet i skolen. Vurdering for læring og Tidlig innsats er sentrale prosjekter i sektoren. Det langsiktige hovedmålet i arbeidet er at elevene skal fullføre videregående skole. ØKONOMI Økonomi R:2010 R:2011 R:2012 B:2012 Avvik LØNN I FASTE STILLINGER VIKARER VARIABEL LØNN SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM TJ.P OVERFØRINGER MERVERDIAVGIFT FINANSUTGIFTER Sum utgifter SALGSINNTEKTER REFUSJONER FRA STATEN REFUSJONER SYKELØNN REF. MERVERDIAVGIFT REFUSJONER FRA ANDRE OVERFØRINGER FINANSINNTEKTER Sum inntekter Barn og unge Økonomisk status virksomhetene R:2010 R:2011 R:2012 B:2012 Avvik FAGSTAB BARN OG UNGE Fuglenes skole/sfo Baksalen skole/sfo Reindalen skole/sfo Elvetun skole/sfo Fjordtun skole/sfo Breilia skole Forsøl skole/sfo Daltun oppvekstsenter Akkarfjord oppvekstsenter Kårhamn oppvekstsenter Forebyggende tjenester Rypefjord barnehage Nissenskogen barnehage Mylingen barnehage Reindalen barnehage Elvetun barnehage Breidablikk barnehage Radioen barnehage Forsøl barnehage Håja barnehage Fuglenesfjellet barnehage T O T A L T Regnskapet viser et samlet negativt avvik på kr 4,582 mill. med merutgift på kr 6,711 mill på utgiftssiden og merinntekt på 2,129 mill på inntektssiden. Sektoren har et mindre forbruk på fast lønn som skyldes vakante stillinger. Dette kompenseres med bruk av vikarer. Sektoren har et merforbruk på sosiale utgifter som skyldes reguleringspremie fra KLP hvor sektoren ble belastet med en andel på kr 2,935 mill. ved årets slutt. Kjøp av tjenester utenom tjenesteproduksjon viser en merutgift på 395 som skyldes økt utgift til Helse-Finnmark (jordmortjenesten) og merutgift til kjøp av tjenester fra

8 8 ÅRSRAPPORT 2012 BARN OG UNGE Barnevernkompetanse. Finansutgifter på kr 3 mill. er øremerkede skjønns- og prosjektmidler som overføres fra 2012 til Som følge av færre barn i enkelte barnehager har sektoren også en mindre inntekt på salgsinntekter. Refusjon fra staten har en merinntekt på kr 1,372 mill og skyldes øremerkede tilskudd fra staten til adm., barnevern og helsesøstertjenesten i tillegg til økte skyss-inntekt i grunnskolen. Refusjon fra andre har en mindre inntekt på kr 286 som blant annet skyldes manglende inntekt fra Fylkesmannen til grunnskolen og merinntekt fra andre kommuner. Sektoren har en del virksomheter med store avvik. Barnevernet hadde merutgifter på 3,8 mill som følge av økte utgifter til «tiltak utenfor hjemmet». Virksomheter med større økonomiske avvik i 2012 vil bli spesielt fulgt opp i KONKLUSJON OG UTFORDRINGER FREMOVER Sektor for Barn og unge har samlet sett vært drevet godt i 2012 med relativt høy grad av måloppnåelse innen en rekke områder. Det er all grunn til å være stolt over det arbeidet som legges ned for å drive gode barnehager, skoler og forebyggende tjenester. Den økonomiske vurderingen viser et negativt avvik som hovedsakelig skyldes merforbruk i barnevernet, et merforbruk som har vært beregnet og kjent ved starten av året. Økonomistyringen vil ha høy prioritet, og det blir særskilt oppfølging av virksomheter som hadde større negative avvik i Sektorledelsen vil ha et særlig fokus på at barnevernet skal settes i stand til å drive tjenesten etter mål, og at avvik lukkes. Et særlig godt arbeid med rekruttering til pedagogstillinger i 2012, gjør at behovet for rekruttering i 2013 er langt lavere enn forventet. Nedgang i fødselstall, gir mindre press på barnehageutbyggingen for en periode. Planlegging og utbygging innenfor barnehage og skole vil følges opp i samarbeid med Hammerfest Eiendom KF.

9 FUGLENES SKOLE/SFO 9 FUGLENES SKOLE/SFO BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Fuglenes skole er en nyrenovert og moderne skole. Fuglenes skole har ca 30 ansatte som gir opplæringstilbud til barn mellom 6 og 13 år og tilbud om skolefritidsordning for elever fra trinn. Fuglenes skole hadde pr. 31/ elever fordelt på trinn. Foreldregruppen oppleves som aktive og engasjerte samarbeidspartnere gjennom det arbeidet de gjør i forhold til trinn, og via FAU og SU. Årsverk 23,04 25,06 24,66 25,08 26,14 MÅL OG MÅLOPPNÅELSE Vi jobber med kvalitetssikring av tilbudet ved jevnlig å drøfte innholdet i KL-06 og oppdatere planene vi skal forholde oss til, d.v.s. lokale læreplaner, ukeplaner, periodeplaner, handlingsplan mot mobbing, ordensregler, HMS, kontakt- og vurderingsskjema, m.m. Vi har sterkt fokus på lesing som grunnleggende ferdighet og bruker kartleggingsverktøyet LUS for å sikre alle elevene tilpasset leseopplæring og tekster som tar utg. punkt i hver enkelt elev sitt nivå. Elevsamtalen er vesentlig i denne prosessen. Systematisk bruk av lese- og læringsstrategier på alle trinn er også et viktig satsingsområde som gir gode resultater. Skolen jobber også aktivt for å ta i bruk ny teknologi for å øke både elevenes og de ansattes digitale kompetanse. HMS Sykefraværet er fremdeles for høyt, både blant assistenter og lærere. Men det er positivt at sykefraværet er det laveste på flere år. Det jobbes kontinuerlig med å få ned sykefraværet. Fraværet skyldes hovedsakelig forhold utenfor arbeidsplassen. Forhold knyttet til arbeidsplassen jobber ledelsen kontinuerlig med og prøver å tilrettelegge arbeidet så langt det lar seg gjøre. Skolen har også gitt ansatte mulighet til å trene sammen i arbeidstiden, noe vi håper vil bedre fraværsituasjonen på sikt. Men vi opplever at for mye tilrettelegging, fører til større belastninger på de andre ansatte. 1-3 dager 1,3 % 1,6 % 1,9 % 2,3 % 2,2 % 2,9 % 4-16 dager 2,3 % 3,1 % 3,5 % 3,1 % 3,3 % 2,1 % dager 3,0 % 3,3 % 2,6 % 3,2 % 3,9 % 0,2 % >= 41 dager 2,3 % 2,3 % 3,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Totalt 8,9 % 10,3 % 11,6 % 8,6 % 9,4 % 5,1 % ØKONOMI Overskridelsene knyttet til lønnspostene har flere årsaker. I inneværende skoleår har vi hatt flere assistenter inne enn antall hjemler tilsier, grunnet tett oppfølging av enkeltelever. Det har også vært nødvendig med innkjøp av 10 nye pulter og stoler, i tillegg til skap og krakker til det nye datarommet. Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat SAMLET VURDERING/UTFORDRINGER FREMOVER Den store utfordringen blir fremdeles å få ned sykefraværet. Vi må fremdeles jobbe med å utvikle det faglige læringsmiljøet på skolen, gjennom fokus på klasseledelse, elevvurdering, lesing og tilpasset opplæring. Vi må fremdeles jobbe aktivt for å forbedre elevenes læringsmiljø og forhindre mobbing. Skolen har flere lærere som går i reduserte stillinger, noe som fører til at flere ansatte er borte hele dager. Dette skaper utfordringer for de elever som trenger daglig oppfølging og for den praktiske organiseringen av undervisningen. Skolen trenger flere ansatte med spesialpedagogisk kompetanse. Selv om skolen fremstår som ny og moderne, begynner en del utstyr på skolen å bli slitt. Flere pulter, stoler og benker på SFO viser tydelige tegn på slitasje. I tillegg opplever vi et økt press på å benytte grupperom i spesialundervisningen, og vi må stadig slå sammen elever som trenger tilpasset eller spesialundervisning til større grupper for dekke kravene til oppfølging.

10 10 ÅRSRAPPORT 2012 BARN OG UNGE BAKSALEN SKOLE/SFO BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Baksalen skole er en 1-7 skole med paralleller på mellomtrinnet. Baksalen skole er en flerkulturell skole. Vi har en innføringsklasse som har tilbud til elever i kommunen som ikke kan norsk og som nylig er ankommet Norge. Vi ser at hovedmengden av våre elever her kommer fra tidligere Øst Europa. Baksalen skole står for tur for renovering/utbygging. Baksalen skole har stabile og dyktige medarbeidere. Baksalen skole har fokus på vurdering og tidlig innsats. Årsverk 29,65 30,97 35,18 36,30 MÅL OG MÅLOPPNÅELSE Mål 1: Holde budsjett Mål 2: Forbedre resultater på de nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning Mål 3: Lage ny virksomhetsplan Baksalen skole har i år lav måloppnåelse på mål 1. Baksalen skole har middels måloppnåelse på mål 2. Baksalen skole har middels måloppnåelse på mål 3 HMS Baksalen skole er en skole som er preget av at bygningen er slitt, og ikke tilpasset hvordan vi skal drive skole i dag. Vi har fått lukket de fleste avvik som er registrerte. Det som gjenstår er i hovedsak knyttet til uteområdet. Elevrådet ber om å få gjort noe med toalettforholdene ved skolen. 1-3 dager 2,2 % 2,2 % 2,3 % 2,1 % 2,1 % 2,1 % 4-16 dager 2,2 % 3,5 % 1,8 % 2,9 % 3,3 % 1,3 % dager 1,4 % 1,4 % 2,9 % 2,6 % 3,4 % 0,0 % >= 41 dager 1,8 % 1,1 % 2,4 % 0,7 % 0,7 % 0,8 % Totalt 7,6 % 8,2 % 9,3 % 8,3 % 9,4 % 4,2 % ØKONOMI Skoleåret 2011/2012 var særdeles utfordrende for oss. Vi hadde flere av våre ansatte ute i langtidssykemelding og vi slet med å gi elevene våre et ansvarlig tilbud. For å kompensere for dette valgte vi å tilsette flere lærere i 2012 som skulle gi tilbake undervisningen som elevene mistet i Intensjonen var at den ekstra kostnaden skulle dekkes av sykerefusjoner. Vi kom skjevt ut og klarte ikke å hente inn avvikene som planlagt fordi vi også i 2012 fikk en opphopning av minoritetsspråklige elever i en klasse og vi fikk flere nye elever med store hjelpebehov. Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat SAMLET VURDERING/UTFORDRINGER FREMOVER Holde budsjett. Holde fokus og prioritere pedagogisk arbeid på skolen. Avslutte arbeidet med å lage virksomhetsplan for skolen. Avslutte arbeidet med å lage vurderingskriterier i fagene norsk og engelsk. Implementere tidlig innsats og vurderingskriteriene. Være med i prosjektet Vurdering for læring. Jobbe for å få en bedre oppfølgings - og tilbakemeldingskultur på skolen.

11 REINDALEN SKOLE/SFO 11 REINDALEN SKOLE/SFO BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN: Reindalen skole er 29 år i 2012 og dette merkes godt på bygg og inventar. Vi har 162 elever og 8 klasser (en klasse er delt). SFO har ca 60 elever. Åpningstiden er Årsverk 21,78 22,46 23,71 23,96 22,90 MÅL OG MÅLOPPNÅELSE: Skolens satsningsområder er vurdering for læring, læringsmiljø og lesing. Vi har i høst jobbet mye med spesialundervisning i tillegg. Lesing har vært satsningsområde i flere år og skolen har høy kompetanse på dette området. Vurdering for læring og klasseledelse er områder vi viderefører fra tidligere år. HMS: Skolen er blitt gammel og slitt. Dette merkes godt i hverdagen da det stadig er noe som må repareres eller byttes ut. Mye av inventaret er veldig klart for utskiftning. Alle avvikene fra 2009 er lukket. Har hatt nytt tilsyn i desember 2011 og fått nye avvik som vi jobber med å lukke. Vinduene og alle ytterdørene bør byttes. Lekeplassen trenger reparasjoner og oppgradering av utstyr. Vi har svært lite lekeapparater til 162 elever, asfalten ligger i småbiter her og der. Her er mye å ta tak i. Vi har godt arbeidsmiljø i personalet og opplever også at det er godt miljø jevnt over i klassene. 1-3 dager 1,9 % 2,2 % 2,5 % 2,2 % 2,2 % 2,3 % 4-16 dager 3,9 % 3,0 % 4,1 % 4,3 % 4,0 % 6,9 % dager 3,1 % 3,2 % 1,1 % 3,9 % 4,0 % 3,6 % >= 41 dager 1,1 % 0,4 % 0,8 % 0,7 % 0,5 % 2,7 % Totalt 10,0 % 8,7 % 8,6 % 11,2 % 10,7 % 15,5 % ØKONOMI: Overskridelser av budsjettet skyldes overbooking på grunn av et særdeles høyt sykefravær i kombinasjon med mange barn som krever ressurser i hverdagen. Skal vi kunne gi et godt tilbud innenfor de lover og rammer vi jobber under må vi ha flere hender. Skolen jobber nå med fordeling av ressurser internt for å presse mest mulig ut av det vi har, men rammen er så stram at vi ikke klarer å løse problemet internt. Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat SAMLET VURDERING/UTFORDRINGER FREMOVER: Reindalen skole har et motivert og faglig sterkt personale med stor omsorg for våre elever. Vi har høy faglig kvalitet på mange områder, og god kultur for deling oss imellom. Vi har høyt fravær spesielt blant assistentene våre, og dette må vi jobbe med i lang til fremover. Fraværsoppfølging og motivasjon / holdningsarbeid er viktig å prioritere i den forbindelse. Når det gjelder byggmassen så har vi få rom, og det er utfordrende i hverdagen. Det elektriske anlegget på skolen er ikke lagt opp til bruk av pc, projektor eller annen bruk av digitalt utstyr som nå er en viktig del av undervisningen. Dette medfører mye bruk av skøyteledninger som vi får avvik på. Dette må gjøres noe med innen rimelig tid. Mye av skolens inventar er også slitt og mye bør byttes ut. Dette klarer vi ikke innenfor budsjettrammen vår.

12 12 ÅRSRAPPORT 2012 BARN OG UNGE ELVETUN SKOLE/SFO BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Elvetun skole ligger i enden av Storvannet, på by siden. I august 2009 flyttet vi inn i ett nytt midlertidig modul skole. Elvetun skole har ett tilbud for elever fra 1-4.trinn. Vi har nå 78 elever. Vi har også Elvetun skolefritidsordning, der hovedfokus er ute aktiviteter. Årsverk 12,00 13,00 13,93 17,00 MÅL OG MÅLOPPNÅELSE For å høyne elevene læringsutbytte har Elvetun skole jobbet en del med leseplanen. Vi har nå hovedfokus på veiledet lesing og repetert lesing. Målet med dette er å få bedre lesere og i tillegg tilpasse undervisningen bedre. Elvetun skole er en flerkulturell skole med 13 ulike nasjonaliteter. Dette gjør at vi har mange faglige utfordringer på bakgrunn av blant annet kulturelle og språklige forskjeller. I januar 2013 ble vi med på prosjektet vurdering for læring. Målet med dette er å videreutvikle lærernes vurderingspraksis gjennom økt kompetanse og forståelse for vurdering for læring. Prosjektet skal også ha fokus på underveisvurdering. HMS Elvetun skole har hatt tilsyn av verneombud, HMS-ansvarlig i kommunen og branntilsyn. Verneombud og tillitsvalg var med på HMS- runden på Elvetun skole. De fleste avvikene er nå lukket. Sykefraværet er relativt lavt, men det er fortsatt en del fravær på SFO. 1-3 dager 1,7 % 2,0 % 1,9 % 2,8 % 2,6 % 3,2 % 4-16 dager 4,2 % 3,6 % 4,2 % 3,8 % 5,2 % 0,0 % dager 3,3 % 2,9 % 1,4 % 3,0 % 4,2 % 0,0 % >= 41 dager 1,7 % 0,7 % 2,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Totalt 10,9 % 9,1 % 9,6 % 9,6 % 12,0 % 3,4 % ØKONOMI Det er brukt mer penger, grunnen til dette er noe lønn og noen investeringer på inventar. Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat SAMLET VURDERING/UTFORDRINGER FREMOVER Utfordringer for Elvetun skole fremover er blant annet å få til et kontinuerlig utviklingsarbeid, når det har vært så mye utskiftning av lærere. Det kan også bli en utfordring å beholde personalet som man har i dag, på bakgrunn av at det er en skole som skal legges ned.

13 FJORDTUN SKOLE/SFO 13 FJORDTUN SKOLE/SFO BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Fjordtun skole er en skole med 242 elever ved skolestart i Skolen har Skolebibliotek (Lesing), Progresjon i læring (Målark), Vurdering for læring (Kjennetegn på måloppnåelse) og utviklingen av et godt Læringsmiljø som satsingsområder. Medarbeiderne er fantastiske, og er svært utviklings- og forbedringsorienterte! Vår skolefritidsordning har ca 80 brukere. Det er utviklet en organisering av ordningen som gir barna varierte og spennende aktivitetsmuligheter. Årsverk 39,91 39,08 41,01 44,77 46,50 MÅL OG MÅLOPPNÅELSE Vårt mål er definert i Opplæringsloven og Læreplanen LK-06. Skolen har derfor definert sosiale kompetansemål i vår Sosiale læreplan, og faglige mål i våre Målark. Resultatene på Nasjonale prøver og Eksamen ligger på, og noe under, landsgjennomsnittet. Den systematiske jobbingen vil gi resultater. Vårt fokus er at elevene skal få større læringsutbytte. Lesing er viktigst. Vi har derfor stor satsing på dette gjennom Veiledet lesing og Tidlig innsats i småskolen, Lesestrategier på mellomtrinnet og Kritisk lesing i u-skolen. Skolen er nå inne i et arbeid med Klasseledelse og ønsker å skape en kultur for gode læringssituasjoner. HMS Medarbeiderne ved Fjordtun skole benytter QM+ i vårt HMS arbeid. Vi gjennomfører 2 medarbeidersamtaler hvert år. Tilbakemeldinger viser høy grad av trivsel blant de ansatte. Ledelsen er synlig og deltar hver dag i Morgenmøtene på våre 3 team. Sykefraværsprosenten hadde en nedgang på 0,8 % fra 2011, og er nå på samme nivå som i Ved langtidsfravær vil vi ofte ha ubesatte stillinger, siden rekruttering underveis i et skoleår er vanskelig. Dette løser jeg ved å tilsette noen som lønnes av refusjon sykelønn. Inntektene av sykelønn/svangerskap var i 2012 på ca 2.mill. Alle ansatte har definert ansvarsog rollebeskrivelser. Dette gir tilsynelatende en forutsigbarhet og trygghet innad i organisasjonen. Det er mitt inntrykk at vi er stolte av å jobbe på Fjordtun skole. 1-3 dager 2,2 % 2,0 % 2,5 % 2,0 % 3,6 % 4-16 dager 3,4 % 2,9 % 2,0 % 1,9 % 2,3 % dager 3,0 % 2,9 % 3,8 % 5,0 % 1,4 % >= 41 dager 0,4 % 2,0 % 0,6 % 0,4 % 1,1 % Totalt 9,0 % 9,8 % 9,0 % 9,3 % 8,4 % ØKONOMI Slik det framgår av regnskapet hadde vi et underskudd på 37 kr. Vi har hatt stort fokus på økonomistyringen også dette året. Tiltak høsten 2011 (virkning våren 2012) og tiltak høst 2012 som ble iverksatt fra august har gjort at vi kom i mål i balanse. De økonomiske utfordringene i skole, knyttes i all hovedsak til vikarutgifter. En overskridelse på 0,16 % er vel en innertier! Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat SAMLET VURDERING/UTFORDRINGER FREMOVER Utfordringer er knyttet til et optimalt læringsutbytte. Utviklingen av et godt læringsmiljø er jobb nr.1

14 14 ÅRSRAPPORT 2012 BARN OG UNGE BREILIA SKOLE BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN: Breilia skole er en ungdomsskole med ca. 250 elever. Skolen har 8. til 10. trinn. Inkludert i dette har skolen avdeling Båthuset med plass til 8 til 10 elever, samt Basen med elever som har spesielle behov for tilpasning. Skolen har også en egen innføringsklasse for nylig ankomne elever med utenlandsk bakgrunn. Skolen har et velfungerende FAU, SU og SMU. Fra høsten 2012 har Breilia skole hatt rektor, assisterende rektor, inspektør og sekretær i sin administrasjon. Skolen er organisert med trinnledere for de forskjellige trinn, samt avdeling Båthuset og Basen. Breilia har en rådgiver i ca. 50 % stilling. Sos. ped. seksjonen har fra skoleåret 2012 bestått av 2,0 stillinger fordelt på 3 personer, herav 1 miljøterapeut. Årsverk 51,00 51,66 46,72 44,97 47,60 MÅL OG MÅLOPPNÅELSE: Skolen har som mål å ligge på gjennomsnittet eller over på sentralgitt skriftlig eksamen. Våre elever oppnådde gode resultater på sentralgitt eksamen. I norsk både hoved- og sidemål var resultatene på landsgjennomsnittet. I engelsk og matematikk var resultatene litt lavere enn landsgjennomsnittet. På nasjonale prøver oppnår våre elever resultater noe lavere enn landsgjennomsnittet. Vi arbeider kontinuerlig for å oppnå bedre resultater. Målrettede tiltak er satt inn for å hjelpe de elevene som oppnår lave resultater. HMS Det er gjennomført vernerunde i desember Alle avvik og mangler er ført i QM+ og de tiltak som skolen har ansvar for er utbedret. Sykefraværet har hatt en viss økning i løpet av Noen i personalgruppa har hatt kroniske lidelser som gir seg utslag i gruppen dager. Gjennom oppfølging av disse ser vi at fraværet ikke skyldes forhold på arbeidsplassen. Gjennom målrettet oppfølging prøver vi å få til så gode tilpasninger for den enkelte som mulig. Resultatene fra elevundersøkelsen 2012 var ikke tilgjengelige i skrivende stund. 1-3 dager 1,8 % 1,5 % 1,5 % 1,6 % 1,7 % 1,5 % 4-16 dager 2,7 % 2,5 % 2,5 % 2,7 % 3,6 % 1,6 % dager 1,5 % 1,8 % 1,2 % 3,7 % 2,7 % 5,0 % >= 41 dager 1,3 % 1,1 % 0,7 % 0,9 % 1,0 % 0,7 % Totalt 7,4 % 6,9 % 6,0 % 8,9 % 9,0 % 8,8 % ØKONOMI Breilia skole hadde i 2012 et merforbruk på ca. 1 million kroner. Dette merforbruket skyldes overforbruk i personalkostnader. Det viser seg at skolen har hatt to ansatte mer enn det var stillingshjemler til. Det er satt inn tiltak i 2013 for å redusere personalkostnadene og antall ansatte vil bli tatt ned høsten Dette for å eliminere merforbruket. Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat SAMLET VURDERING/UTFORDRINGER FREMOVER Høsten 2012 fikk Breilia skole en helt ny skoleledelse. Den nye ledelsen har orientert seg i skolen og dens drift på alle nivåer. Skoleledelsen har høsten 2012 hatt fokus på klasseledelse og som ledd i dette arbeidet gjennomført skolevandring med tilhørende oppfølging av den enkelte pedagog. Vi har naturlig nok forbedringsområder men Breilia skole er i dag en moderne og god skole. Innenfor realfagene deltar skolen på to spesielle områder; First Lego League og Energihuset. Vi ser at deltakelse i dette gir både god motivasjon og skaper læring for elevene våre. Skolen kommer til å videreføre arbeidet innen disse to områdene. Innenfor engelskfaget deltar skolen i Fulbright Foundation sitt program for Roving Scholars dvs. engelskspråklig gjesteforelesere. Skolen prøver å skape et godt sosialt miljø for våre elever og vi vil her trekke fram juleballet og en meget vellykket skidag i alpinanlegget på Skaidi. Breilia skole er i år så heldig at vi har utelukkende kvalifiserte lærere, med unntak av to som holder på å fullføre utdanningen sin. Personalsituasjonen har høsten 2012 vært preget av stabilitet.

15 BREILIA SKOLE 15 Vår hovedutfordring er å forbedre de faglige resultatene ved skolen. Skolen har i denne sammenhengen fått tilført 3 stillinger fra høsten 2013 for å styrke opplæringen, da særlig i fagene norsk, engelsk og matematikk. Det blir også et viktig arbeid å få implementert prinsippene i «Ny Giv» i den ordinære undervisningen. «Ny Giv» ble innført på skolen fra januar I tillegg skal vi være med på «Vurdering for Læring» fra høsten Breilia skole har i dag mange elever med annet hjemland enn Norge, vi til sammen 18 forskjellige morsmål på Breilia. Dette gjør Breilia til en veldig spennende skole samtidig som det medfører utfordringer av forskjellig art. Til tross for at vi år har en meget gunstig situasjon når det gjelder personell vil det nok i framtida være en utfordring å rekruttere og beholde kvalifiserte personer.

16 16 ÅRSRAPPORT 2012 BARN OG UNGE FORSØL SKOLE/SFO BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Forsøl skole er en skole med 37 elever. Skolen har SFO tilbud for 1.-4.trinn SFO er samlokalisert med Forsøl barnehage. Skoleåret 2012 har vi 4 klasser fordelt på trinn, 3.-4.trinn, 5.-7.trinn og trinn. Årsverk 6,89 6,78 6,78 7,08 7,85 MÅL OG MÅLOPPNÅELSE Vårt mål er definert i Opplæringsloven og Læreplanen LK-06. Skolens satsningsområder i 2011 er vurdering, lesing og klasseledelse. I tillegg er vi med i prosjekt Tidlig innsats og NyGiv. I vurdering jobber vi jevnlig med å utvikle oss, samt holde oss oppdatert i forhold til nye krav og regelverk. Lesing er også et emne der vi må holde fokus hele tiden for å oppnå de resultater vi ønsker. I forhold til klasseledelse er det et arbeid vi jobbet mye med tidligere år som vi ennå har fokus på. HMS Medarbeiderne ved Forsøl skole benytter QM+ i vårt HMS arbeid. Vi gjennomfører 2 medarbeidersamtaler hvert år. Tilbakemeldinger viser høy grad av trivsel blant de ansatte. Ledelsen er synlig og deltar hver dag i Morgenmøtene. Sykefraværsprosenten hadde en nedgang på 5,1 % poeng fra Forsøl skole sliter med dårlig og utdatert ventilasjonsanlegg som gir tung inneluft i mange rom, samt til tider ustabile temperaturer. I tillegg har en del rom ikke både ut og inn luft, noe som gir undertrykk i rommene. 1-3 dager 1,9 % 2,5 % 2,1 % 1,8 % 2,0 % 1,7 % 4-16 dager 3,1 % 4,0 % 5,0 % 5,2 % 2,6 % 7,6 % dager 3,8 % 1,4 % 3,8 % 1,4 % 0,0 % 2,8 % >= 41 dager 4,4 % 0,7 % 2,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Totalt 13,2 % 8,7 % 13,5 % 8,4 % 4,6 % 12,1 % ØKONOMI Slik det framgår av regnskapet hadde vi et underskudd på 280 kr. De økonomiske utfordringene i skole, knyttes i all hovedsak til vikarutgifter og til IA-tiltak. Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat SAMLET VURDERING/UTFORDRINGER FREMOVER 2012 var et godt år for Forsøl skole. Våre utfordringer er knyttet til å sikre stabilitet i personalsituasjonen og å holde vårt faglige fokus. Vi må også arbeide med å lage gode ordninger og rutiner i vårt samarbeid med Forsøl barnehage.

17 DALTUN OPPVEKSTSENTER 17 DALTUN OPPVEKSTSENTER BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Daltun Oppvekstsenter er en grendeskole som ligger på Seiland. Skolen er udelt, og har i 2012 hatt 5 elever ved skolen. Elevene er for skoleåret 2012/2013 fordelt slik: 2.trinn 1 elev, 5.trinn 1 elev, 9.trinn 1.elev, 10.trinn 2 elever. Skolen har ingen elever på SFO. Elevene tilbringer en dag i uka på Fjordtun skole, hvor 2.-5.trinn er fullt integrert i klassene der. Årsverk 3,00 2,86 2,40 MÅL OG MÅLOPPNÅELSE Vurdering: fokus både på underveis- og sluttvurdering av elevene. Læringsstrategier: Skolen skal bruke læringsstrategier i sitt arbeide med elevene, og nyansatte lærere skal få opplæring. Styrke basisfagene norsk, engelsk og matematikk: Fokus på disse fagene. Følge kommunens Leseplan. HMS Brannøvelser: Uvarslet, Varslet Verneombud: Verneombudet gjennomførte 40 t HMS-kurs i april Vernerunde/brannvern/tilsyn bygg: Gjennomført dager 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4-16 dager 4,8 % 1,4 % 2,6 % 2,6 % 0,0 % dager 9,0 % 0,0 % 2,9 % 2,9 % 0,0 % >= 41 dager 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Totalt 14,2 % 1,4 % 5,5 % 5,5 % 0,0 % ØKONOMI Vi har ikke klart å spare like mye som de to foregående år, men er likevel godt fornøyd med å holde oss innenfor budsjettrammene. Vi vil prioritere å bruke en del penger i året som kommer på å oppdatere utstyr til kroppsøving og kunst &håndverk. Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat SAMLET VURDERING/UTFORDRINGER FREMOVER Etter oppussing for to år siden framstår skolen som lys og trivelig, og dette er med på å skape et godt arbeidsmiljø for alle som jobber her, både voksne og barn. Den største utfordringen framover for Daltun Oppvekstsenter, er det dalende elevtallet. Få elever fører til færre voksne. Hvordan skal vi opprettholde et godt læringsmiljø og gi våre elever et like godt tilbud som resten av kommunens elever får? Vi streber ikke etter å være lik større skoler, men vi streber etter å gi et likeverdig tilbud.

18 18 ÅRSRAPPORT 2012 BARN OG UNGE AKKARFJORD OPPVEKSTSENTER BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Akkarfjord oppvekstsenter er en fådelt barne- og ungdomsskole i Akkarfjord på Sørøya. Skolen har skoleåret elleve elever. Elevene er fordelt på 2, 3, 5, 6, 7, 8 og 9.klassetrinn. Skolen brukes også aktivt utenom skoletid med bl.a. barne-/ungdomsklubb tre dager/uka og taek-wondo-trening to dager/uka. Dessuten er skolens basseng og badstua veldig mye brukt i fritiden. Og deler av bygninga brukes til overnattingstilbudet Akkarfjord hostel som elevene driver som en elevbedrift. Årsverk 3,23 3,61 3,70 3,70 3,70 MÅL OG MÅLOPPNÅELSE Skolen har egen virksomhetsplan, og målet har vært å skape en allsidig og inkluderende skole med fokus på læring og trygghet. Skolen har også tatt utgangspunktet i lokalsamfunnet som ressurs og læringsarena, har samarbeidet med ulike aktører i bygda, vært med å skape sosiale arrangement, og tatt naturen i bruk til fysisk aktivitet og undervisning. Tidlig i år deltok vi i en internasjonal skolekonkurranse i regi av oljeselskapet ENI. Skolens bidrag var en film om barneleker i gamle dager, og skolen vant nasjonal og internasjonal pris som beste film. Skolen arrangerte 17.maifest på samfunnshuset med 17.maitog og konsert. Vi samarbeidet med Gamvikgården og hadde ansvar for seks flaskelam som elevene matet hele sommeren med stor engasjement. I høst har flere innvandrerfamilier flyttet til bygda og skolen har dermed fått flere elever. Skolen arrangerte stor internasjonal fest på samfunnshuset for bygdas folk. Med så få elever, har det vært viktig å bli kjent med andre unger og miljøer. Skolen har samarbeidet med Elvetun, Daltun og Breilia skole og har deltatt i kulturelle opplevelser og aktiviteter i byen. Skolen har i stor grad nådd de ulike mål som er satt i skolens virksomhetsplan. HMS Skolen har lite sykefravær. Dette skyldes bl.a. fleksibiliteten vi har på jobb. Det har vært utført flere vedlikeholdsarbeid ved skolen, som nytt lys i basseng, skift av sand i filteranlegg til bassenget og nytt gjerde rundt skolen. 1-3 dager 3,0 % 0,0 % 0,0 % 1,1 % 1,1 % 1,2 % 4-16 dager 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,7 % 0,7 % 4,3 % dager 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % >= 41 dager 0,0 % 3,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Totalt 3,0 % 3,4 % 0,0 % 2,9 % 1,8 % 5,5 % ØKONOMI Akkarfjord oppvekstsenter har holdt seg innenfor sine økonomiske totalrammer Skolen har hatt mindre lønnsutgifter enn budsjettert, da skolen også har ansatte uten pedagogisk utdanning. Disse innsparte lønnsmidlene har vært brukt til innkjøp av skolebøker, gratis skolemat for elever og til økte skyssutgifter. Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat SAMLET VURDERING/ UTFORDRINGER Akkarfjord skole har et stabilt arbeidsmiljø og har hatt et godt arbeidsår i Elevene trives godt ved skolen. Foresatte er fornøyd med skolens tilbud. Skolen har også hatt et godt samarbeid med skoleadministrasjon, andre skoler og lokalsamfunn. Vi ser frem til å starte et barnehagetilbud for fire barn fra april I forbindelsen med barnehagen er det ansatt assistent. Utfordringen for skolen fremover er å gi ansatte mulighet for kompetanseheving, blant annet at det legges til rette for desentralisert lærerutdanning for de ansatte som ikke har pedagogisk utdanning.

19 KÅRHAMN OPPVEKSTSENTER 19 KÅRHAMN OPPVEKSTSENTER Årsverk 1,60 3,13 2, dager 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4-16 dager 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % dager 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % >= 41 dager 8,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Totalt 9,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat

20 20 ÅRSRAPPORT 2012 BARN OG UNGE FOREBYGGENDE TJENESTE BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Består av Helsesøstertjenesten inkl. kommunal svangerskapsomsorg, PPT, barnevern og utekontakt. Virksomheten er ikke samlokalisert. Årsverk 24,45 26,45 28,45 30,55 29,15 MÅL OG MÅLOPPNÅELSE Foruten lovpålagte fagspesifikke oppgaver jfr. Lover og forskrifter skal tjenesten også iht politiske vedtak utvikle et mer helhetlig og kvalitativt bedre tjenestetilbud gjennom å øke innsatsen på forebyggende arbeid gjennom tidlig intervensjon. I 2012 har tjenesten deltatt i prosjektet «Tidlig innsats» i sektor for Barn og unge, opprettholdt lavterskeltilbudet for skole og barnehager gjennom TST, bidratt med informasjon og kurs, deltatt i tverrfaglig samarbeid i forhold til Felles ansvar, gravide og rus, temakveld for ungdom, barn som pårørende, folkehelseplan og informasjon. Tjenesten sluttførte arbeidet med Funksjonsprogram for lokaler, utarbeidet ny kompetansehevingsplan og oppdaterte felles virksomhetsplan. Mål om å lukke alle avvik i barnevernstjenesten har ikke lyktes, - tvert i mot har antall saker og lengde på behandlingstid økt. Mål om samlokalisering er ikke oppnådd, noe som innebærer en svært utilfredsstillende kontorsituasjon for barnevernet og PPt ved at arbeidsfasilitetene i disse to tjenestene ikke tilfredsstiller kravene knyttet opp mot utvikling av et positivt arbeidsog fagmiljø. HMS Bemanningen har vært relativ stabil i de 3 deltjenestene i Det er registrert avvik i lokaler til BV og PPT i forhold til lytt mellom kontorer og ut mot korridor. Frisk i nord har gjennomført kartlegging av arbeidsplassen for flere ansatte, og forebyggende tiltak er iverksatt i form av tilrettelegging. Det totale sykefraværet har gått ned. 1-3 dager 1,0 % 1,2 % 1,3 % 1,4 % 1,3 % 4-16 dager 2,0 % 1,8 % 2,3 % 2,4 % 0,4 % dager 2,5 % 3,0 % 2,9 % 3,1 % 0,0 % >= 41 dager 3,1 % 1,7 % 0,5 % 0,5 % 0,0 % Totalt 8,5 % 7,7 % 7,0 % 7,4 % 1,7 % ØKONOMI Virksomheten har ett stort merforbruk som i all hovedsak er knyttet opp mot området barnevern. Innenfor barnevern er merforbruket i stor grad knyttet opp til utgifter til fosterhjem, utgifter til tilsynsførere og utgifter til institusjonsopphold (3,8 mill). Postene har vært underbudsjettert i 2 år. Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat SAMLET VURDERING/UTFORDRINGER FREMOVER Virksomhet for forebyggende tjenester produserer alt i alt gode tjenester. Økende etterspørsel etter tjenester, gir virksomheten utfordringer i forhold å holde nede ventelister. Siden etablering av FT i 2010 er felles rutiner og rammeverk på plass for tjenesten. Utfordringen i tida som kommer er en arbeidsprosess med fokus på å utvikle en felles tjeneste der blant annet kvalitet og samarbeid, står i sentrum. For brukere av tjenesten betyr dette en fler-/tverrfaglig tilnærming i arbeidet, både på individ og systemnivå. Mangel på en avgjørelse og plan om samlokalisering er uheldig i forhold til å utvikle Forebyggende tjenester til en mer samordnet og helhetlig tjeneste. Tjenesten sliter til tider med tilstrekkelig kapasitet på bemannings-og kompetansesiden, noe som medfører stort arbeidspress relatert til å ta unna saker som står på venteliste.

21 RYPEFJORD BARNEHAGE 21 RYPEFJORD BARNEHAGE BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Rypefjord barnehage er en 4-avdelings barnehage med p.t. 2 avdelinger for 9 barn mellom 1-3 år og 2 avdelinger for 18 barn mellom 3-6 år, til sammen 54 barn. Vi har 4 pedagogiske ledere, 4 fagarbeidere, 4 assistenter, 1 servicemedarbeider i 50 % stilling, 1 fast vikar i 50 % stilling og 1 styrer, til sammen 15 ansatte. Barnehagen skal i samarbeid og i forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (Lov om barnehager 1) Årsverk 13,50 13,50 14,00 14,00 14,00 MÅL OG MÅLOPPNÅELSE Tidlig innsats Språk, tekst og kommunikasjon og sosial kompetanse utarbeidet mål- og tiltaksbeskrivelser. Fokus på voksenrollen. Personalet er engasjert og vi ser et positivt resultat av arbeidet i barnegruppene, også for de barna som har språkproblemer. Voksenrollen Fokus har vært på relasjonskompetanse, kommunikasjon og refleksjoner. Personalet er stabilt, ingen nyansatte i Dette medvirker til å gi personalet en opplevelse av ro på avdelingene og foreldrene gir positive tilbakemeldinger i forhold til å møte et stabilt personale med felles holdning. Utbedring av lekeplassen Siste delen av nytt gjerde kom på plass i Planlagt oppsett av lekebåt ble utsatt til 2013 av ulike årsaker. Det gjenstår i tillegg en del utbedring og oppgradering av lekeapparater. HMS Økning i sykefraværet fra 9 % i 2011 til 11 % i Vi har hatt en langtidssykemeldt et halvt år, og vi har økning i fraværet 4-16 dager. Økt fokus og oppfølging i Pålagte tiltak ifbm. miljørettet helsevern med frist våren 2011 er ennå ikke utført. Risikoanalyser er gjennomført med HMS koordinator. Brannøvelser er gjennomført. Medarbeidersamtaler med alle ansatte gjennomført vår og høst. 1-3 dager 3,2 % 4,3 % 2,9 % 4,0 % 3,9 % 5,1 % 4-16 dager 3,9 % 4,1 % 5,0 % 6,5 % 6,6 % 4,3 % dager 2,0 % 0,8 % 1,1 % 0,5 % 0,5 % 0,0 % >= 41 dager 2,2 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Totalt 11,2 % 9,8 % 9,0 % 11,0 % 11,1 % 9,5 % ØKONOMI Virksomheten har et negativt avvik totalt på 230. I hovedsak skyldes dette overforbruk på 173 på pensjonsinnskudd KLP og lønn overtid som er brukt for å dekke opp en del fravær da vi ikke har fått tilstrekkelig vikarer fra Adecco. Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat SAMLET VURDERING/UTFORDRINGER FREMOVER Et nytt positivt år for barnehagen, med stabilt personale og stor søkermasse/fulle barnegrupper og med gode tilbakemeldinger fra foreldre, personale og barn. Vi fortsetter arbeidet med implementering av visjon og verdier, fortsatt fokus på språk, tekst og kommunikasjon samt sosial kompetanse og viderefører planene for utbedring av lekeplassen. Tettere oppfølging av sykemeldte og HMS årshjul og rutiner.

22 22 ÅRSRAPPORT 2012 BARN OG UNGE NISSENSKOGEN BARNEHAGE BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN: - kommunal barnehage startet opp november 1979 og har plass til 54 barn. I første etasje er det to 0-3 års avdelinger med 9 barn pr avdeling. I andre etasje er det års avdelinger med plass til 18 barn. Vi har 12 barn der en eller begge foresatte har annen nasjonalitet enn norsk årsverk, har alle 4 pedagog stillingen besatt. Styrer er førskolelærer utdannet med videreutdanning i barnehageledelse og utvikling. Vi har en FØ stilling og en fagarbeider. I personalgruppa har vi. 1 fra Polen, 1 fra Portugal, 1 fra Irak, 1 fra Tyrkia, 1 fra Russland og renholder fra Somalia. - barnehagen skal i samarbeid og i forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling (lov on barnehage 1) Årsverk 13,50 15,00 15,00 14,50 14,00 MÅL OG MÅLOPPNÅELSE: HMS: - Fokusområde med språk, kommunikasjon og tekst og antall, rom og form (del av tidlig innsats) Personalet er bevisst dette og vi ser stadig yngre barn som kjenner sin forbokstav, tallet som viser deres alder, som sorterer og kjenner igjen former. - Interne har vi fokus på voksenrollen å være mentalt tilstede på jobb, være observant hva på hva barna er opptatt av. Vi ser en større bevissthet da medarbeidere kommer med gode refleksjoner over eget arbeid. - Revidering av rammeplanarbeid. Vi har jobbet frem flere retningsgivende dokumenter til rammeplan som sier hva vi i Nissenskogen barnehage står inne for. Spesielt har vi jobbet med verdiordene: RESPEKT, NESTEKJÆRLIGHET OG UNDRING. Dette er fundamentet i vår grunntanke for en god barnehage og barndom. - Det er gjennomfør tilsyn med HMS koordinator, verneombud og styrer. Avvik er lukket. - Vi har fokus på arbeidsmiljø og har tatt opp igjen nærvær da vi har hatt et økende fravær siden HMS prisen i I andre kvartal var sykefraværet på 19,3 %, i tredje kvartal var fraværet gått ned til 15,7 %, for hele 2012 er fraværet totalt 13,6 %.. En forbedring på 1,3 % fra Etter det jeg har kunne kartlegge gjennom IA oppfølginger, er det ikke arbeidsrelatert fravær men livs fase relatert fravær. 1-3 dager 2,5 % 2,4 % 2,8 % 2,2 % 2,0 % 3,7 % 4-16 dager 2,1 % 2,5 % 4,3 % 4,8 % 5,1 % 0,0 % dager 0,5 % 2,3 % 5,8 % 6,5 % 6,9 % 0,0 % >= 41 dager 0,0 % 1,1 % 2,0 % 0,2 % 0,2 % 0,0 % Totalt 5,1 % 8,3 % 14,9 % 13,6 % 14,3 % 3,7 % ØKONOMI: Barnehagen har årsverk og ikke 14,50, feilen er funnet og rettet opp i. Underskudd i sosiale utgifter Ikke fullt belegg med barn i perioder. Gjennomsnittlig 2 barn mindre enn vi har plass til. Høye vikar kostnader pga krevende barnegrupper og 7,5 % fravær i arbeidsgiver perioden. Stengt barnehagen 2,5 dager i 2012 pga personal mangel Har lagt om matvarebestillingen fra avdeling til servicemedarbeider og øket kost fra pr barn til og pr voksen. Det er ikke lagt inn bruk av sommer/ ferievikarer i budsjettet. Feriemønster har forandret seg og vi har i snitt små barn og store barn hele sommeren. Bruk av ferie vikarer er en nødvendighet. Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat

23 NISSENSKOGEN BARNEHAGE 23 SAMLET VURDERING OG UTFORDRINGER FREMOVER: Barnehagen har lite utskifting av personale som skyldes at folk slutter. Vi er faglig bevisst. Må holde mer fokus på arbeidsnærvær. Vi har noen mangler i de fysiske forutsetningene som bør sette på budsjettet. (Jamf om barnehagen og økonomi) 2013 fra februar frem til sommeren kommer 4 av medarbeidere i permisjon tilbake og deres små skal begynne i barnehage. Erfaringsmessig kan det medføre en del syke barn det første barnehageåret. oppgradert lekeplass sommer Gjenstår å skifte ut 1 gammelt huskestativ og sikret skråning med stein i bak kant av barnehagen. Steinene har høy risikofaktor for klem-, fall - og knuseskader. - Har ikke funksjonell arbeidsplass med data tilgang for pedagoger. - Innvendig har vi ikke god nok kjølekapasitet for matvarer. Dette er søkt utbedret.

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Hammerfest kommune INNHOLD 3 1 INNHOLD 1 INNHOLD... 3 2 INNLEDNING... 4 3 HOVEDOVERSIKT DRIFT... 5 4 DETALJOVERSIKT

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BARN OG UNGE SEKTOREN

ÅRSMELDING FOR BARN OG UNGE SEKTOREN ÅRSMELDING FOR BARN OG UNGE SEKTOREN I ALTA KOMMUNE 2011 Barn og unge sektor- årsmelding 2011 1 1. FORORD ÅRSMELDING 2011... 3 2. BARN OG UNGE SEKTOREN OVERORDNET OG STYRINGSGRUNNLAG... 3 3. SEKTORENS

Detaljer

Målselv kommune Årsmelding 2014 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2014. Vedtatt i Målselv kommunestyre 25.06.15, sak 69/15, 1

Målselv kommune Årsmelding 2014 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2014. Vedtatt i Målselv kommunestyre 25.06.15, sak 69/15, 1 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 Vedtatt i Målselv kommunestyre 25.06.15, sak 69/15, 1 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 4 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 5 ANTALL ÅRSVERK 2012-2014... 5 NÆRVÆRSUTVIKLING...

Detaljer

RESULTATVURDERING SANDNESSKOLEN 2014

RESULTATVURDERING SANDNESSKOLEN 2014 RESULTATVURDERING SANDNESSKOLEN 2014 Innhold Resultatvurdering Altona Skole og Ressurssenter... 2 Resultatvurdering Aspervika Barneskole... 6 Resultatvurdering Austrått barneskole... 11 Resultatvurdering

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 2 1.1. INNLEDNING......2 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 5 1.3. UTVIKLINGSTREKK... 10 2. STYRINGSVERKTØYET... 11 2.1. ÅRSHJULET

Detaljer

Dato... 03.06.2015 Vår Ref... KÅB-6093/15 Arkiv... A20 Saksnr... 15/876 Deres Ref... Søndre Land kommune

Dato... 03.06.2015 Vår Ref... KÅB-6093/15 Arkiv... A20 Saksnr... 15/876 Deres Ref... Søndre Land kommune Dato... 03.06.2015 Vår Ref... KÅB-6093/15 Arkiv... A20 Saksnr... 15/876 Deres Ref... Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2014 Innhold 0. Sammendrag... 4 1. Innledning... 4 2. Elever, årsverk

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Resultatvurdering Sandnesskolen

Resultatvurdering Sandnesskolen 2013 Resultatvurdering Sandnesskolen Sandnes kommune Innhold Resultatvurdering Altona skole- og ressursenter 2013... 3 Resultatvurdering Aspervika skole 2013... 8 Resultatvurdering Austrått skole 2013...

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2011 OPPLÆRINGSETATEN

ÅRSMELDING FOR 2011 OPPLÆRINGSETATEN ÅRSMELDING FOR 2011 OPPLÆRINGSETATEN SKOLENE A. ELEV-/PERSONALOPPLYSNINGER 1. Elevtall, gruppeinndeling Årstrinn Elevtall Antall grupper Antall i SFO 1. årstrinn 10 1 6 2. 18 2 11 3. 15 2 5 4. 17 2 1 5.

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

Årsrapport 2010. Hammerfest kommune. Helse og omsorg. Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011

Årsrapport 2010. Hammerfest kommune. Helse og omsorg. Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011 Årsrapport 2010 Hammerfest kommune Helse og omsorg Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011 Årsrapport 2012 2 ÅRSRAPPORT 2012 HELSE OG OMSORG INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HELSE OG OMSORG... 4 LEGETJENESTEN...10

Detaljer

Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2013

Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 Innhold 0. Sammendrag av tilsynsrapporten... 3 1. Innledning... 3 1.1 Overordet utviklingsarbeid og satsingsområder... 3 2. Elever og undervisningspersonale...

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014 Tilstandsrapport for skolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Kvalitetsutviklingsplan Hovin skole og barnehage. Kvalitetsutviklingsplan for Hovin skole og barnehage 2010-2014

Kvalitetsutviklingsplan Hovin skole og barnehage. Kvalitetsutviklingsplan for Hovin skole og barnehage 2010-2014 Kvalitetsutviklingsplan Hovin skole og barnehage Kvalitetsutviklingsplan for Hovin skole og barnehage 2010-2014 Hovin skole og barnehage skal drives etter lov om opplæring og tilhørende forskrifter, som

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole Tilstandsrapport 2010 Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Detaljer

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2012 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning...2 Definisjon av kvalitet...4 2. Hovedområder og indikatorer...6 2.1. Elever og undervisningspersonale...6 2.1.1. Antall

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune - Enkelt og nært! Innhold Rådmannens kommentar... 3 Befolkningsutvikling... 4 Rammetilskudd og skatt... 4 Momskompensasjon... 5 Renter og avdrag... 5 Driftsregnskap...

Detaljer

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter Tilstandsrapport for skolen Høsten 2011 kommune et hav av muligheter 2 Innhold 1. Hjemmel... 4 2. Sammendrag... 5 3. Skolens satsingsområder... 7 3.1 Mål... 7 3.2 Evaluering (Skolebasert vurdering)...

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2005

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2005 SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2005 Saksnr Snr: 2006/637-0 Arkivnr Lnr: 6646/2006 Ark: 210 /FEG INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSMELDING 2005 SØGNE KOMMUNE 1. REGNSKAP 2005 RÅDMANNENS KOMMENTARER Side 2 2. SERVICETORG/BIBLIOTEK

Detaljer

den romslige kommunen

den romslige kommunen Aurskog-Høland kommune den romslige kommunen 2009 2014 Foto: Ellen S. Karset/www.sxc.hu Innhold: 1. Visjoner og mål side 3 2. Innledning og mandat side 3 3. Lovgrunnlag og forskrifter side 4 Opplæringsloven

Detaljer

Virksomhetsplan for Ime skole 2012

Virksomhetsplan for Ime skole 2012 Virksomhetsplan for Ime skole 2012 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Mandal kommunes visjon... 2 3. Virksomhetsplan... 3 4. Sammendrag: Hva fikk vi til siste år:... 3 5. Verdigrunnlag...

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

VEDLEGG - 3. KVARTALSRAPPORT 2012 DRIFTSENHETENE. Grimstad kommune

VEDLEGG - 3. KVARTALSRAPPORT 2012 DRIFTSENHETENE. Grimstad kommune VEDLEGG - 3. KVARTALSRAPPORT 2012 DRIFTSENHETENE Grimstad kommune 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Enhet: HR-avdelingen... 3 3. Enhet: Økonomiavdelingen... 5 4. Enhet: Adm- og kommunikasjonsavdelingen...

Detaljer