NVHs handlingsplan 2011 Tiltaks-status etter 1. halvår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NVHs handlingsplan 2011 Tiltaks-status etter 1. halvår"

Transkript

1 NVHs handlingsplan 2011 Tiltaks-status etter 1. halvår Status over 2011-handlingsplanens 107 tiltak pr. 30. juni 2011 v./ Adm.dir. Oppsummering: Pr. 30. juni 2011 var - 74 (69 %) av handlingsplanens tiltak i rute, - 27 (25 %) var litt forsinket. - 6 ( 6 %) av de planlagte tiltak var ikke satt.

2 1. UTDANNING: KDs sektormål 1: Norges veterinærhøgskole skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innenfor forskning, faglig utviklingsarbeid og erfaringskunnskap Virksomhetsmål 1.1: Norges veterinærhøgskole skal utdanne kandidater med høy kompetanse med relevans for samfunnets behov. 6 tiltak: I rute Forsink. Ikke 1. Styret vedtok endringer i differensieringsåret i juni Dette skal implementeres i SU skal arbeide videre med studieplanrevisjon på bakgrunn av forslag i årets studiekvalitetsrapport 3. Planlegge sammen med UMB en felles mastergrad innen fiskehelse- og kultur. 4. Arbeide videre med et fremtidig forskningsår på veterinærstudiet og foreslå dette for KD. 5. Planlegge et fremtidig bachelorstudium i dyrepleie og beslutte om dette skal realiseres. 6. Veterinærstudiet får nye overordnede mål. Alle fagområder på veterinærstudiet skal beskrive læringsutbytte i I forbindelse med å planlegge nytt bachelorstudium i dyrepleie og master i fiskehelse- og kultur beskrives også læringsutbytte 2

3 Virksomhetsmål 1.2: Norges veterinærhøgskole skal tilby et godt læringsmiljø med undervisnings- og vurderingsformer som sikrer faglig innhold, læringsutbytte og god gjennomstrømning. 4 tiltak: I rute Forsink Ikke 1. SU vil i samarbeid med SEVU avholde to seminarer innen pedagogiske temaer. 2. Legge til rette for at studentene kan få memokurs, førstehjelpskurs og generelt styrke studentvelferden i tråd med innspill fra VSU og LMU. 3. Oppgradering av IT/AV-utstyr i ett av auditoriene 4. Delta i et internasjonalt prosjekt med sikte på å kvalitetssikre ekstern klinikk bedre i regi av acovene. 3

4 Virksomhetsmål 1.3: NVH skal ha et utstrakt internasjonalt utdanningssamarbeid av høy kvalitet, som bidrar til økt utdanningskvalitet. 4 tiltak: I rute Forsink Ikke 1. Internasjonal utvalg henvender seg til andre institusjoner i utlandet, skriftlig eller via besøk. Inngå 1 til 5 relevante bilaterale utvekslingsavtaler med gode skoler som tilbyr undervisning på engelsk. 2. Utforme en ny internasjonal strategi for NVH i samarbeid med IU & instituttene når NVHs overordnet strategisk plan er ferdigstilt. 3. Publisere mer info om resultater av arbeid med utdanningsprogrammer, prosjekter og nettverk internt på NVH f.eks. på intranettet. 4. Fortsatt utvikling av veterinær- og dyrepleierstudiene gjennom arbeidet med VETNET, PEPAS, ACOVENE, NOVA, EAEVE og lignende nettverk. I 2011 skal NVH arrangere VETNET-konferansen i Oslo. 4

5 Virksomhetsmål 1.4 (egendefinert): NVH skal ha et bredt etter- og videreutdanningstilbud av høy kvalitet innenfor sine fagområder. 5 tiltak: I rute Forsink Ikke 1. Arrangere SEVU seminar om kurspakke for Mattilsynet. 2. Markedsføre kursene godt. 3. Sikre godt samarbeid med ledelsen og ansatte i Mattilsynet. 4. Invitere SEVU-UMB på SEVU- Seminar. 5. Avklare eventuell bruk av It s learning ved NVH. 5

6 2. FORSKNING KDs sektormål 2: Norges veterinærhøgskole skal oppnå resultater av høg internasjonal kvalitet i forskning og faglig utviklingsarbeid. Virksomhetsmål 2.1: NVH skal gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid tilby forskerutdanning av høy kvalitet, som er innrettet og dimensjonert for å ivareta behovene i sektoren og samfunnet for øvrig. 5 tiltak: I rute Forsink Ikke 1. NVH skal vurdere å behovsprøve tildeling av det fjerde stipendiatåret finansiert av NVH. 2. NVH skal tilsette i alle ledige stipendiatstillinger. 3. NVH skal arbeide for å etablere et forskningsår i biomedisin som en del av studietilbudet til veterinærstudentene. 4. NVH skal i størst mulig grad organisere forskningen i forskergrupper og forskernettverk. Forskningskvalitet skal være viktigste kriteriet for tildeling av strategiske midler som stipendiat- og postdocstillinger. Et eget phd-utvalg er opprettet som skal jobbe med kvalitet i forskerutdanningen, og ha fokus på tiltak som skissert i forskningsstrategien. Dette vil blant annet dreie seg om veilederkompetanse, innføring av midtveisevaluering, tilpasning til kvalifikasjonsrammeverket. 5. PhD-utvalget vil arbeide med å innføre midtveisevaluering og å utvikle veilederkompetansen. 6

7 Virksomhetsmål 2.2: NVH har et særskilt ansvar for grunnforskning og forskerutdanning på sitt fagområde, og skal konsentrere forskningsinnsatsen for å oppnå resultater av høy internasjonal kvalitet innen utvalgte fagområder og samarbeide nasjonalt og internasjonalt om forskning og utviklingsarbeid. 8 tiltak: I rute Forsink Ikke 1. NVH skal søke å delta i fora der nasjonale og internasjonale forskningsstrategier utformes. 2. NVH skal stimulere til at våre forskere deltar i konsortier som utarbeider EU-søknader gjennom informasjon om utlysninger, tildeling av prosjektetableringsstøtte og administrativ støtte. 3. NVH skal i størst mulig grad organisere forskningen i forskergrupper og forskernettverk. Forskningskvalitet skal være viktigste kriteriet for tildeling av strategiske midler som stipendiat- og postdocstillinger, prioriterte driftsmilder og strategiske midler. 4. NVH skal i størst mulig grad organisere forskningen i forskergrupper og forskernettverk. Det skal settes av årlige midler til strategisk utvikling av forskergruppene, og det skal arbeides med lederutvikling. 5. Utvikling av forskningsledelseskompetanse vil være en nødvendig del av arbeidet med å etablere tydeligere forskergrupper. 6. Instituttene må i sitt forskningsstrategiske arbeid vise vilje til å prioritere forskningsvirksomhet. 7. Det er en lederoppgave å differensiere arbeidsoppgaver, og prioritere tid til forskning. 8. Instituttene må prioritere slik at publiseringsraten ved NVH øker. 7

8 3. FORMIDLING OG INNOVASJON KDs sektormål 3: NVH skal medvirke til å spre og formidle resultater fra forskning og faglig uviklingsarbeid, og medvirke til innovasjon og verdiskaping basert på disse resultatene. NVH skal også legge til rette for at tilsatte og studenter kan ta del i samfunnsdebatten. Virksomhetsmål 3.1: NVH skal gjennom formidling og deltakelse i offentlig debatt tilføre samfunnet resultatene fra forskning og utviklingsarbeid. 9 tiltak: I rute Forsink Ikke 1. NVH skal delta under forskningsdagene med stand på Forskningstorget og arrangere Reseacher' Night/Kulturnatten 2. Lage brosjyre om forskningen på NVH. 3. Arrangere Pecha Kucha vår og høst. 4. Skrive fire forskningsartikler på 5. NVH skal publisere alle sine doktorgrader på og AlphaGalileo 6. NVH skal avholde Åpen Dag 7. Lage brosjyre om studiene ved NVH. 8. NVH skal ha høy aktivitet mht. informasjon om flytteprosessen, både eksternt og internt. 9. NVH skal delta på Utdanningsmessen i Oslo februar + NVH&UMB deltakelse i Aguanor, Tronheim + TV-serien «dyrelegedrømme» TV-Norge 8

9 Virksomhetsmål 3.2: NVH skal medvirke til samfunns- og næringsutvikling gjennom utdanning, innovasjon og verdiskapning. 4 tiltak: I rute Forsink Ikke 1. Utarbeide og forankre interne retningslinjer for bidrag til innovasjon og formidling. 2. Sette av og tildele incentiver for innovasjonsaktivitet. 3. Innmelding og håndtering av forskningsresultater med kommersielt potensial innarbeides i prosjektleders ansvarsområder. 4. Campus Kjeller (NVHs TTO) gjennomfører oppsøkende virksomhet ved NVH. 9

10 Virksomhetsmål 3.3 (egendefinert): NVH skal tilby klinikk- og laboratorietjenester på et høyt faglig nivå. NVH skal ha forsøksfasiliteter som grunnlag for formidling av etisk og faglig forsvarlig bruk av dyr i forskning og undervisning. 9 tiltak: I rute Forsink Ikke 1. Lage utviklingsplan for å få og beholde sertifiserte spesialister på europeisk nivå innen alle sentrale fagområder. 2. I en periode prioritere å ansette veterinærer med spesialkompetanse ved ansettelser. 3. Tilby en faglig interessant arbeidsplass. 4. Søke eksterne bidrag til finansiering av avansert og kostbart vitenskapelig utstyr. 5. Vurdere å vri aktivitet i klinikkene mot stor og effektiv utnyttelse av kostbart utstyr så det øker inntjeningen på utstyret. 6. Tilsette klinikkleder som kan koordinere, profesjonalisere og profilere klinikkvirksomheten. 7. Fokusere mer på kundepleie (veterinærer og eiere). 8. Lage markedsførings- og kommunikasjonsstrategi i samarbeid med informasjonsavdelingen. 9. Gjennomgå rutiner for behandling av dyr og bruk av dyr i undervisningen i hht. 9 og 13 i Lov om dyrevelferd.? 10

11 4. PERSONAL & ØKONOMIFORVALTNING KDs sektormål 4: Norges veterinærhøgskole skal organisere og drive sin virksomhet på en slik måte at samfunnsoppdraget blir best mulig ivaretatt innenfor rammen av disponible ressurser. Virksomhetsmål 4.1: NVH skal sikre en god og effektiv forvaltning av ressursene. 6 tiltak: I rute Forsink Ikke 1. NVH skal forberede organisatorisk sammenslåing med UiO/UMB i nært samarbeid med tjenestemannsorganisasjonene. 2. NVH skal gjennomføre opplæring av nyvalgte seksjonsledere. 3. NVH skal følge opp prosessen for tilpassing til den langsiktige budsjettrammen, herunder foreta nødvendige omprioriteringer til strategisk viktige områder. 4. Gjennomgang av all virksomhet med eksterne inntekter i lys av endringer i regelverket for BOA/EFV. 5. NVH skal følge opp forskningsstrategien mht. prioritering av temaer ved tildeling av driftsmidler og stipendiatstillinger. 6. En gjennomgang av arkivfunksjonen i samarbeid med UMB. 11

12 Virksomhetsmål 4.2: NVH skal gjennom sin personalpolitikk medvirke til et høyt kompetansenivå, et godt arbeidsmiljø og et mindre kjønnsdelt arbeidsliv. 8 tiltak: I rute Forsink Ikke 1. Administrasjonen skal aktivt veilede om de tiltak handlingsplanen for likestilling inneholder. 2. Personalavdelingen skal bidra aktivt med lederstøtte innenfor personalområdet. 3. NVH skal delta i arbeidsgrupper, gjennomføre jevnlig informasjonsutveksling, samt samkjøre utviklingen av strategier innenfor personalområdet med UMB. 4. Implementere nye rutiner for biarbeid for ansatte ved NVH. 5. NVH skal kartlegge bruken av midlertidige stillinger og gjennomføre forhandlinger med de tillitsvalgte. 6. Gjennomgang av stillingsstrukturen og harmonisering av stillingsbetegnelser ved de ulike institutter og avdelinger på NVH. 7. Følge opp ny rutine knyttet til kontroll og utbetaling av lønn for personale som har vakttjeneste. 8. Reorganisere og oppdatere relevant informasjon på intranettet ( Synapse ). 12

13 Virksomhetsmål 4.3: NVH skal ivareta høy kvalitet i økonomiforvaltningen. God intern kontroll og effektiv ressursforvaltning skal tas hensyn til i institusjonens strategiske prioriteringer. 11 tiltak: I rute Forsink Ikke 1. Revisjon av internt regelverk. 2. Lage en modell for beregning av indirekte kostnader ved eksternfinansiert virksomhet, såkalt PEDAT-modell. 3. Opplæring av tilsatte og innstramming av praksis ved NVH. 4. Samkjøre rutiner innen økonomi og lønn (personal). 5. Intern opplæring tilsatte på alle nivåer. 6. Gjennomgang alle rutiner i økonomihåndboken. 7. Periodisk internkontroll og oppdatering intranettsider om merverdiavgift. 8. Periodisk internkontroll innkjøpsområdet. 9. Utrede ulike typer prosjektstyringsverktøy. 10. Økonomirapporteringsverktøy tilbyes alle med beslutningsmyndighet/ansvar for budsjett. 11. Implementere prosess og verktøy for langtidsbudsjettering. 13

14 Virksomhetsmål 4.4: NVH skal bidra til at nasjonale kunnskapsressurser forvaltes helhetlig og til at oppgaver og ansvar fordeles og løses gjennom samarbeid (samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon: SAK). 5 tiltak: I rute Forsink Ikke 1. Forlenge kontrakten med konsulentselskapet Hospitalitet, som er NVHs prosjektleder/ koordinator ved planleggingen av det nye universitetet på Ås. 2. Engasjere ansatte i planlegging av det nye universitetet og deltakelse fra ansatte i arbeidsgrupper under fellesstyret for NVH og UMB. 3. Gjennomføre omfattende informasjonsarbeid (allmøter, nyhetsbrev etc.). 4. NVH skal videreutvikle samarbeidet med Universitetet i Oslo og relevante samarbeidspartnere i Stavanger og Tromsø. 5. Planlegge sammen med UMB en felles mastergrad innen fiskehelse og kultur 14

15 Virksomhetsmål 4.5 (egendefinert): NVH skal gjennom et systematisk arbeid: fremme et godt arbeidsmiljø og god sikkerhet for ansatte og studenter forebygge helseskade hos ansatte og studenter verne det ytre miljø mot forurensning og sikre en god behandling av avfall 3 tiltak: I rute Forsink Ikke 1. Utforme intern informasjon om viktige sikkerhetsspørsmål på engelsk. 2. Arbeidsmiljøkurs for nye ledere og verneombud. 3. Bruker Oslo HMS-senter i systematisk HMSrevisjon. 15

16 Virksomhetsmål 4.6 (egendefinert): NVH skal ha god smittehygiene og tilfredsstillende rutiner for å redusere risikoen for smittespredning. NVH skal sikre at studenter og ansatte har god forståelse for gode ferdigheter og høy kompetanse knyttet til smittehygiene. 3 tiltak: I rute Forsink Ikke 1. Bygge kompetanse hos studenter og ansatte gjennom foredrag og praktisk opplæring, samt foreta en gjennomgang av rutiner og holdninger. 2. Oppdatere dagens rutiner for hygiene og smitteforebygging (SportFaMed). 3. Hver seksjon skal årlig gjennomføre en vurdering av smitteforholdene ved seksjonen (SportFaMed). 16

17 Virksomhetsmål 4.7 (egendefinert): NVH skal aktivt bruke data- og informasjonsteknologi i hele virksomhetsområdet. 9 tiltak: I rute Forsink Ikke 1. Bredbåndslinje til virksomheten i Sandes (SSF). 2. Fjernkontorløsning etableres for å sikre NVHansatte full tilgang til filområder og andre interne ITtjenester uansett hvor i verden man befinner seg. 3. Oppgradering av e-postsystemet (maskinvare og programvare). 4. NVH skal sikre at undervisere har tilgang til høykvalitets IT/AV-utstyr ved å sørge for at utstyret vedlikeholdes og gammelt utstyr skiftes ut. 5. Fullføre innføring av Windows 7 på klientsiden ved å oppgradere eksisterende maskinpark, og gå kun til innkjøp av PCer som leveres med Windows NVH skal arbeide videre med innføring av nye journalsystemer, samt oppgradere de eksisterende, og samordne andre databaser. 7. Sikre at IT-avdelingens krav til databasestandard etterleves, og basene sentraliseres. 8. Innkjøp av såkalte "Blades" og harddiskhyller, dvs. at flere fysiske servere virtualiseres inn i større serverenheter. Vil sikre høyere oppetid på ITtjenestene, samt energigevinst i form av lavere strømforbruk. 9. Nye brannmurer i Oslo, Tromsø og Sandnes. 17

18 Virksomhetsmål 4.8 (egendefinert): NVH skal ha moderne og hensiktsmessige bygninger og anlegg for virksomheten. NVH skal drive på en miljøvennlig måte. 6 tiltak: I rute Forsink Ikke 1. Gjennomgang av brannvernarbeidet ved NVH herunder branntegninger, merking av utstyr samt dokumentasjon. 2. God planlegging av vedlikeholds- og ombyggingsprosjekter. 3. Jobbe for å redusere energiforbruket, jfr. tiltak i Grønn stat. 4. Gjennomgang av driftstider på tekniske anlegg med tanke på å redusere energiforbruket. 5. Informere og merke alle våre avfallsfraksjoner. I tillegg vil vi vurdere flere avfallsfraksjoner. 6. Planlegge overtakelse av noen arealer i 1. etg. i Bygg 11 sammen med ProdMed og SportFaMed.? 18

19 Virksomhetsmål 4.9 (egendefinert): NVHs regionale virksomhet. NVH skal videreutvikle aktiviteten ved Høyland feltstasjonen i tråd med stortingsbehandlingen og utvikle Seksjon for arktisk veterinærmedisin (SAV) i Senter for klima og miljø (Framsenteret) i Tromsø sammen med Veterinærinstituttet. Den regionale aktiviteten må ta utgangspunkt i NVHs kjerneområder og være en integrert del av NVHs undervisning og forskning. NVH skal forankre sin regionale virksomhet i Fellesstyrets strategi. 2 tiltak: I rute Forsink Ikke 1. Evaluering av virksomheten ved SAV våren Avklare finansiering av SAVs deltakelse i Framsenteret. 19

NVHs handlingsplan 2010 Status ved årets slutt.

NVHs handlingsplan 2010 Status ved årets slutt. NVHs handlingsplan 2010 Status ved årets slutt. Status over handlingsplanens 103 tiltak pr. 31. desember 2010 v./ Adm.dir. Oppsummering: Pr. 31.desember 2010 var - 72% av handlingsplanens tiltak i rute,

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201004359 17.12.10

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201004359 17.12.10 0 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT..",^. DES 20 10 Høgskolen i Sogn og Fjordane Postboks 133 6851 Sogndal Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

28.02.2008 Side 1 av 42

28.02.2008 Side 1 av 42 INNLEDNING... 3 1. RESULTATRAPPORTERING 2007... 7 HOVEDMÅL 1... 7 Delmål 1.1: Universitetet skal utdanne kandidater med høg kompetanse med relevans for samfunnets behov8 Delmål 1.2: Universitetene skal

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark _e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT 0,9 I-+^ei l i ^5- jqf\ ovd, Høgskolen i Hedmark Lærerskolealleen 1 2418 ELVERUM ^,; vk, LD, Hef f+`:t4?h Deres ref Vår ref Dato 200905460 18.12.2009 Statsbudsjettet

Detaljer

Rapport og planer (2013-2014)

Rapport og planer (2013-2014) Rapport og planer (2013-2014) For et 15.3.2014 Ref. 2013/1777 Innhold 1. Innledning... 3 2. Rapport 2013... 4 2.1. Rapport for virksomheten i 2013... 4 2.2. Øvrig rapportering...21 3. Planer for 2014...27

Detaljer

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015)

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Avdelingen i universitetsadministrasjonen Arkiv nr: 14/01810 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 12.02.14

Detaljer

Hå ndbok for kvålitetsutvikling Del 1

Hå ndbok for kvålitetsutvikling Del 1 1 av 20 Hå ndbok for kvålitetsutvikling Del 1 Revidert utgave vedtatt av høgskolestyret 04.09.2014 2 av 20 1. Håndbok for kvalitetsutvikling Håndbok for kvalitetsutvikling for Høgskolen i Ålesund består

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016 Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 1 Innledning... 3 1.1 Resultatutvikling og nåsituasjon... 3 1.2 Hovedutfordringer og styrets

Detaljer

-EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200806215 18.12.2008

-EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200806215 18.12.2008 -EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høgskolen i Telemark Postboks 203 3901 Porsgrunn Deres ref Vår ref Dato 200806215 18.12.2008 Statsbudsjettet for 2009 kap. 275 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark

Detaljer

Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold

Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold Side 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Begrunnelse for å fusjonere... 6 Strategiske utfordringer... 6 Faglige utfordringer... 7 Administrative

Detaljer

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Resultatrapport 2008... 2 3.1 Planer 2009... 22 3.2 Disponering av tildelt bevilgning 2009... 38 1. Innledning 2008

Detaljer

BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN

BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN Styresak 79/07 BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN 2008 KS_TJI202.doc Side 1 av 29 Innhold 1. Innledning... 3 2. Budsjettramme... 5 2.1. Uttelling i undervisningskomponenten... 5 2.2. Uttelling i forskningskomponenten...

Detaljer

ASVs handlingsplan 2014

ASVs handlingsplan 2014 ASV handlingsplan 2014 ASVs handlingsplan 2014 Handlingsplanen er utarbeidet med basis i HiLs virksomhetsmål (første kolonne) og seksjonenes handlingsplaner (vedlagt). Den har vært diskutert i ASVs ledermøte

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 15:00. Innkallingen er sendt til:

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 15:00. Innkallingen er sendt til: Møteinnkalling Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 15:00 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad Helle Ingeborg

Detaljer

K V AL I T E T S R AP P O R T o g P L AN 2 0 0 8-2 0 0 9

K V AL I T E T S R AP P O R T o g P L AN 2 0 0 8-2 0 0 9 Styresak 77/2008 - VEDLEGG 4 K V AL I T E T S R AP P O R T o g P L AN 2 0 0 8-2 0 0 9 I Kvalitetsrapport og plan gis en rapport om Kunsthøgskolens måloppnåelse og om gjennomførte og planlagte tiltak for

Detaljer

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø...

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø... Innhold 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 2 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2009... 13 2.1 UTDANNING... 13 Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13 Masterprogrammene... 17 PhD... 23 Etter og videreutdanning...26

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR 2009-2013. Forfattere (Regular 13/13,6 pt)

ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR 2009-2013. Forfattere (Regular 13/13,6 pt) ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR Strategidokument for Universitetet i TromsØ 2009-2013 Forfattere (Regular 13/13,6 pt) Innledning Universitetet i Tromsø er et breddeuniversitet som tilbyr både

Detaljer

Årsrapport 2014-2015

Årsrapport 2014-2015 Årsrapport 2014-2015 1 Innhold I. Styrets beretning... 3 Overordnede vurderinger... 3 Styrets arbeid... 6 Prioriteringer for 2015... 6 Muligheter og utfordringer framover... 8 II. Introduksjon til virksomheten

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Årsrapport (2014-2015)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Årsrapport (2014-2015) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Årsrapport (2014-2015) Innhold I Styrets beretning 3 II Introduksjon til virksomheten og hovedtall 7 III Årets aktiviteter og resultater 15 Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Mulig fakultetsorganisering av UMB

Mulig fakultetsorganisering av UMB Utkast 06.05.10 ÅAa/RH Mulig fakultetsorganisering av UMB Rapport fra prosjektgruppa som har utredet organisering av UMB i det nye universitetet som skal etableres på Ås Mai 2010 Universitetet for miljø-

Detaljer

SEPARATE VEDLEGG styremøte nr. 4/2012

SEPARATE VEDLEGG styremøte nr. 4/2012 SEPARATE VEDLEGG styremøte nr. 4/2012 Tertialrapport 1/2012 Rapport om kvalitetsarbeid 2011 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HiG Notat om benchmarking 2012 Tertialrapport 1-2012 Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Årsrapport 2014-2015

Årsrapport 2014-2015 Årsrapport 2014-2015 1 Innhold I. Styrets beretning... 3 Overordnede vurderinger... 3 Styrets arbeid... 6 Prioriteringer for 2015... 7 Muligheter og utfordringer framover... 8 II. Introduksjon til virksomheten

Detaljer

Delprosjekt 2 Studie. Forskning. SEVU. Bibliotek.

Delprosjekt 2 Studie. Forskning. SEVU. Bibliotek. Delprosjekt 2 Studie. Forskning. SEVU. Bibliotek. Delprosjekt 2 omfatter 13 arbeidsgrupper; 6 innen området studie, 5 innen området forskning og 1 gruppe for hver av områdene SEVU og bibliotek. Det foreligger

Detaljer

Illustrasjonsfoto: Morten Rakke Photography. SiV Grafi sk AT februar 2012

Illustrasjonsfoto: Morten Rakke Photography. SiV Grafi sk AT februar 2012 SiV Grafi sk AT februar 2012 Illustrasjonsfoto: Morten Rakke Photography Forsknings- og inovasjonsstrategi 2012-2016 Forsknings- og innovasjonsstrategi for SiV 2012-2016 1 Innhold 1 Innledning... 3 Strategiens

Detaljer

Referatsak - Strategisk handlingsplan for området utdanning 2010 2013

Referatsak - Strategisk handlingsplan for området utdanning 2010 2013 US-SAK NR: 153 A)/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL OG COLIN MURPHY ARKIVSAK

Detaljer

Årsplan 2014. Administrasjonen. Universitetet i Tromsø

Årsplan 2014. Administrasjonen. Universitetet i Tromsø Årsplan 2014 Administrasjonen Universitetet i Tromsø Innledning Mål med Administrasjonens årsplan er å skape en helhetlig plan for arbeidet i Administrasjonen, og at denne blir et styringsverktøy for universitetsdirektørens

Detaljer

Utlysning av direktørstilling for Senter for etter- og videreutdanning

Utlysning av direktørstilling for Senter for etter- og videreutdanning 1302 1901 US-SAK NR: 175/2009 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2009/1060 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR Utlysning av direktørstilling for

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik - Tertialrapport 2/2013

Høgskolen i Gjøvik - Tertialrapport 2/2013 Høgskolen i Gjøvik - Tertialrapport 2/2013 I Tertialrapport 2/2013 rapporteres status per 31. august for høgskolens arbeid med å realisere virksomhetsmålene. I rapporten omtales avdelingenes status for

Detaljer