Virksomhetsplan for Ime skole 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplan for Ime skole 2010"

Transkript

1 Virksomhetsplan for Ime skole 2010

2 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 Mandal kommunes visjon Verdigrunnlag Enhetens ansvarsområder og organisering Basistjenester eksistensgrunnlag Organisasjonskart Brukere / innbyggere Direkte dialog...8 Indirekte dialog Status Målsetting / ambisjonsnivå Tiltak / handlingsplan Medarbeidere Status Ime skole Vurdering Kompetansekartlegging Tiltak / handlingsplan Økonomi Status Målsetting / ambisjonsnivå Tiltak / handlingsplan Kvalitet / arbeidsprosesser Status Vurdering Målsetting / ambisjonsnivå Tiltak / handlingsplan Samlet vurdering av enhetens fremtidige utfordringer Side 1

3 Mandal kommunes visjon I visjonen ligger: - Mandal har det som skal til - Mandal er det selvfølgelige valg - Mandal er stedet med flest soldager i året - det er (sole)klart! Mandal soleklart skal skape optimisme, tilhørighet og identitetsfølelse samtidig som det uttrykker at Mandal kommune har alt som skal til for at barn, unge, voksne og gamle trives og opplever kommunen som et godt sted å bo. Visjonen skal også være en merkevare som skal trekke flere turister til kommunen og sette Mandal på kartet nasjonalt og internasjonalt. Visjonen skal gi Mandal et positivt omdømme. Vi ønsker at flere vil flytte til byen. At flere ønsker Mandal som sin bo- og arbeidskommune samtidig som Mandal skal være det foretrukne valget ved næringsetablering. Visjonen Mandal soleklart har satt kursen for Mandal fram til Visjonen utfordrer oss til å skape en kommune som oppleves av alle våre innbyggere som den kommunen som har det som skal til. Vi har derfor ved denne planrevisjonen spesielt valgt å jobbe for: o Gode oppvekstvilkår for barn og unge. Barn og unge skal bli tatt på alvor og hørt. o Sikre en verdig og meningsfull hverdag også for innbyggere som av helsemessige, sosiale eller strukturelle årsaker ikke har lønnet arbeid. o Utvikle kulturlivet i Mandal som trivselsfaktor og kulturell møteplass for innbyggere i hele regionen. o Skape attraktive møteplasser og tilgjengelighet for folk i alle aldre med ulike behov. o Eldre innbyggere i kommunen skal oppleve en god hverdag. o Like muligheter og rettigheter i samfunnet for alle uansett hudfarge, etnisk bakgrunn, trosbekjennelse, kjønn og nasjonalitet. o Medvirke til å opprettholde og videreutvikle et variert og bærekraftig næringsliv. o Styrke bruker- og innbyggerperspektivet i tjenesteproduksjonen. o Tilrettelegge for et attraktivt og godt botilbud. o Forvaltning av strandsonen og utvikling i eksisterende og nye hytteområder Side 2

4 3.Verdigrunnlag Mandal kommune er preget av et positivt menneskesyn basert på respekt, tillit og service som kjennetegnes ved: åpenhet og respekt gode relasjoner mellom innbyggere / ansatte / institusjoner der innbyggerne møtes med service og likeverd der ledelsen eksponerer kjerneverdiene har godt humør MANDAL KOMMUNE SKAL HA EN ORGANISASJON PREGET AV: Brukerorientering Aktiv innbygger- / brukerdialog valgfrihet fleksibilitet Offensiv / proaktiv holdning som gjenspeiler: initiativ stå på vilje frihet under ansvar kreativitet glede konkurransevilje Helhetstenking team smidighet fellesskapets interesser Side 3

5 4. Enhetens ansvarsområder og organisering 4.1. Basistjenester eksistensgrunnlag Ime skole gir opplæring på grunnlag av: Opplæringsloven med forskrifter og Kunnskapsløftet. Barn i alderen 6-13 år fra områdene: Ime, Malmø, Kleven, Vik, Berge, Håland, Skjernøya, Tregde, Skeie og Harkmark hører til Ime skole. Formålet med opplæringa ( forslag til ny og revidert formålsparagraf november 2008) 1-1 Formålet med opplæringa Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring. Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som óg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane. Dette skoleåret har Ime skole 383 elever. Enheten har til sammen 41 ansatte. Vi har en flott og funksjonell skole som er godt tilrettelagt for våre elever. SFO I tillegg tilbyr Ime skole Skolefritidsordning etter i Opplæringslova. Alle som søker om plass i SFO (1-4.trinn) får plass. Det arbeider 7 voksne i SFO, og noen av disse har også assistentstilling i skolen. Side 4

6 Ime sfo har i år 90 barn. Vi ønsker å ta imot elevene etter skoletid i trygge omgivelser. Styrke deres sosiale ferdigheter gjennom samspill i lek/aktiviteter. Vi prøver å etterkomme foreldres ønske om en fleksibel bruk av sfo. (f.eks. egen turnus som flere barn benytter seg av.) Vi har primærkontakter til alle 1.klassingene. Vi har i år delt sfo i 2 avd. 1.kl er sammen på egen avd mens 2.3 og 4.kl er sammen på egen avd. Vi blander gruppene når de er på de faste aktivitetene og de er sammen i uteleken. Faste Aktiviteter : Mandag: svømmehall Tirsdag og torsdag gymsal, fysisk fostring Onsdag/ torsdag sløydsal Fredag sang/musikk samling På SFO skal barna: Lære noe Ha gode aktiviteter Få nye venner Ha det lystbetont Ha voksne som er bevisste til stede På SFO skal de voksne: Være blide og hjelpsomme Være positive mot hverandre og barna Prøve ut endringer før de sier nei Side 5

7 SFO har et godt miljø som barn og voksen trives i. Det er lite fravær blant ansatte. Vi har en økonomi som går i balanse. I SFO kan også elevene gjøre lekser. SFO undersøkelsen SFO gjennomførte en undersøkelse blant de foresatte i Resultatet var bra. Vi vil fokusere bla på å forbedre oss når det gjelder informasjon. Side 6

8 4.2 Organisasjonskart Ime skole - organisasjonskart Trond Storaker Rektor Karin Dahl SFO leder Elisabet Aamdal Inspektør 1 Torborg Bækholt Inspektør 2 Inger Loland Sekretær Skolen har fire teamledere, en for trinn 1, en for trinn 2 og 3, en for trinn 4 og 5, og en for trinn 6 og 7. Det er teamledermøte annenhver uke hvor teamledere deltar sammen med administrasjonen. Teamledere har faste ukentlige møter med sine team. Plasstillitsvalgte og verneombud har også sentrale roller ved virksomheten. Koordineringsteamet har jevnlige møter hvor en går gjennom det enkelte trinn for å kunne iverksette nødvendige tiltak i forhold til enkeltelever. Innsatsen er stor i kunst og håndverk Side 7

9 5. Brukere / innbyggere Direkte dialog 2 ganger hvert år gjennomfører skolen: Elev, lærer og foreldresamtale. Samtalen mellom klassestyrer og elev taes i forkant av foreldrekonferansen. Ime skole gode har aktive samarbeidspartnere og støttespillere i: Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), og i samarbeidsutvalget (SU). Disse har igjen samarbeid og kontakt med bl.a. KFU. Skolen har som regel årlig arrangement hvor elever, personalet og de foresatte samarbeider. I skolens samarbeidsutvalg drøftes viktige og aktuelle saker. Det ble gjennomført en brukerundersøkelse blant de foresatte på våren Svarprosenten var 24 %, og helhetlig karakter var 4,5 (6 best) Indirekte dialog Skolen samarbeider med instanser som: Helse Sør, Barne -og ungdoms psykiatri (ABUP), Habiliteringstjenesten for barn og ungdom (HABU), Senter for atferdsforskning (SAF), Sørlandets kompetansesenter, Redd Barna mfl Status Elevundersøkelsen 2009, Ime skole sammenlignet med kommune, fylke og nasjon. Side 8

10 Elevundersøkelsen 2009 Vår , :49:34 Trivsel Tall fra 2008: Trives svært godt var på %, og trives godt var % Side 9

11 Side 10

12 Motivasjon Kroppsøving og musikk er på topp. Side 11

13 Arbeidsmiljø Med mobbing mener vi gjentatt negativ eller ondsinnet atferd fra en eller flere rettet mot en elev som har vanskelig for å forsvare seg. Gjentatt erting på en ubehagelig og sårende måte er også mobbing. Vurdering Vår overordnede målsetting er tilpasset opplæring i en elevaktiv skole. Årlig trivselsundersøkelse samt elevundersøkelsen viser gjennomgående gode klassemiljøer. Oppfølging av trivselsundersøkelen i hver elevgruppe ved sosiallærere.. Elevrådet har en aktiv rolle ved skolen. Vi kan klart forbedre oss på bla elevmedvirkning. Vi arbeider hele tiden for å forebygge og avdekke mobbing. Vår elevbedrift er godt innarbeidet, og elevene har god kompetanse på å styre lyd/lys, rigging samt delta på ulike kulturarrangement. En ny og ombygd skole er også med på å skape trivsel og gi våre elever verdige arbeidsforhold. Vi har også satset på et uteområde tilrettelagt for variert og aktiv bruk. Skolen har årlige fellesarrangement sammen med bla. FAU. Vi sender ut infoskriv til alle hjem om hva som skjer / rører seg på skolen. Skolen har satt i gang ei gruppe til å arbeide med uteområdet hvor både foresatte, elever og ansatte er med. Gruppas arbeid startet i Side 12

14 Tre hovedutfordringer innen brukerperspektivet: 1. Få gitt alle våre elever tilpasset opplæring 2. Øke graden av elevmedvirkning samt opprettholde et godt arbeidsmiljø 3. Informere og involvere foresatte best mulig Brukertilfredshet vil sees i sammenheng med våre hovedsatsingsområder som er: Digitale verktøy, sosial kompetanse og fysisk fostring. Innenfor hvert hovedområde vil det være arbeidsgrupper Målsetting / ambisjonsnivå Vi vil at våre elever skal oppleve en skole som gir dem tillit og ansvar, men samtidig også stiller krav til den enkelte om å bruke sine evner best mulig. Vi vil sjekke ut at vi når våre mål gjennom ekstern og intern testing, samt div brukerundersøkelser. Kartleggingstester blir nå lagt inn i et digitalt system som gir god oversikt. Det er en stor utfordring å få fulgt opp den enkelte elev på en god faglig måte i forhold til hva testresultatene viser Tiltak / handlingsplan Vi vil arbeide bevisst med hvert hovedpunkt gjennom grupper i personalet. Elever involveres gjennom klasseråd og elevråd. Foresatte trekkes inn i skolens arbeid bla gjennom FAU og SU. Kompetanseheving av personalet i forhold til tilpasset opplæring. Elevrådet skal ha en viktig funksjon. Elever får også mulighet til medvirkning i gruppe som arbeider med uteområde, elevbedriften fortsetter, og vi ønsker flere fellesarrangement sammen med FAU. Arbeid videre med sosial kompetanse vil også være med på å sikre et godt og trygt arbeidsmiljø. 6. Medarbeidere 6.1. Status Ime skole ÅR HELTID HELTID DELTID DELTID TOTAL GJ.SNITTSALDER MENN KVINNER MENN KVINNER ÅR ÅR ÅR ÅR ÅR Kompetanse i enheten: Ime skole har godt kvalifiserte medarbeidere. Innenfor alle skolens fagområder har vi ansatte med god kompetanse, erfaring og utdannelse. Side 13

15 Skolen har også satset på ekstern og intern opplæring av personalet. Særlig innenfor norsk, matematikk, ikt og div. holdningsskapende arbeid (Ingen Utenfor, ART ). Behov: Vi har fortsatt behov for flere i personalet som har særlig interesse og kompetanse for musikk, lærere med kombinasjonen ikt og pedagogikk, personer med spesiell kompetanse på tilpasset opplæring og ansatte med grunnleggende kompetanse/erfaring på å arbeide med atferdsvansker (sosialpedagogisk og spesialpedagogisk utdannelse). Vi har fått økt den faste stillingsprosenten til assistentene. Ved vår skole vil det om forholdsvis få år være behov for en del nytilsettinger. Dette pga naturlig avgang ved alder. Rekruttering og tilsetting av nye og dyktige ansatte vil da være viktig. Vi har også behov for flere menn, og ønsker også flere yngre tilsatte. Tabellen over viser tydelig at enheten har en høy gjennomsnittsalder ( nesten 50 år). Sykefraværsoppfølging Mandal kommune har prosedyre for sykefraværsoppfølging. Disse finnes på intranettet sammen med dokumentasjonsskjema for oppfølging, opplisting av aktuelle virkemidler og samtaleskjema for oppfølging. Prosedyren for sykefravær er billedliggjort i laminerte plakater som finnes på alle arbeidssteder. Månedlig tas det ut sykefraværsstatistikk for enhetene og pr. arbeidssted. Disse viser fraværsprosenten pr. måned og antall dager syk fordelt på egenmeldt fravær 1-8 dagsverk (IAbedrift), syk 1-3 dgv., syk 4-16 dgv., syk dgv. Og langtidssyk over 56 dgv. Sykefraværet blir generert inn i Fasett (system for Balansert målstyring), senest 1 måned etter utløp av forrige måned. Her kan lederne ta ut sykefraværet for sin enhet eller avdeling pr. måned eller hittil i år. 2 ganger pr. år rapporterer kommunen sykefraværet til KS sitt PAI register. Side 14

16 Medarbeiderundersøkelsen Medarbeiderundersøkelse gjennomføres hver år blant kommunens ansatte/vikarer på ett gitt tidspunkt (høsten). Undersøkelsen er elektronisk og anonymisert. Resultatene av medarbeiderundersøkelsen legges til grunn for tiltak i virksomhetsplanene for kommende år Mandal 2007 Organisering av arbeidet 4,3 4,3 4,4 4,7 4,7 4,4 4,1 4,6 4,7 4,6 Helse, miljø og sikkerhet 4,6 4,6 Innhold i jobben 4,5 4,0 4,6 5,0 5,0 4,8 4,9 5,0 5,2 5,1 Fysiske arbeidsforhold 3,9 4,0 4,0 4,1 4,2 3,1 3,7 4,9 4,9 4,9 Samarbeid med kollegene 4,9 5,0 5,1 5,3 5,2 5,0 4,7 5,1 5,2 5,1 Mobbing diskriminering og varsling 4,9 4,7 5,2 4,9 Nærmeste leder 4,5 4,5 4,7 4,8 4,7 4,8 4,6 4,7 4,8 4,8 Enhetsleder 4,3 4,3 4,2 4,7 4,8 4,7 Overordnet ledelse 3,6 3,5 3,7 3,8 3,8 3,5 3,4 3,7 3,7 3,8 Faglig og personlig utvikling 3,9 4,0 4,1 4,4 4,4 4,2 4,2 4,5 4,5 4,5 Lønns- og arbeidstidsordninger 3,6 3,8 3,7 3,7 3,8 3,9 3,7 4,1 3,6 4,1 Stolthet over egen arbeidsplass 4,7 4,8 4,8 4,8 4,9 4,9 4,7 5,0 5,1 5,0 Helhetsvurdering - trivsel 4,6 4,7 4,7 4,6 4,6 4,7 4,4 4,9 4,6 4,7 Snitt totalt 4,3 4,3 4,4 4,6 4,5 4,4 4,2 4,6 4,7 4,7 Svarprosent % % % % % 76 % 77 % 90 % 85 % 85 % Medarbeidersamtale % % % % % 97 % 94 % 97 % 97 % 97 % Kvaliteten på medarb.samtalen 4,6 4,6 4,7 4,9 4,9 5 4,6 4,9 5,1 5, Ime Sykefravær 6,5 % 7,2 % 6,8 % 5,9 % 6,5 % 6,2 % 6,7 % 5,2 % Sykefraværet i 2009 var totalt: 4.5 %. Av dette var 3 % fravær på mer enn 17 dager. Side 15

17 6.2. Vurdering Skolens ansatte scorer høyt på medarbeiderundersøkelsen. På alle områder viser undersøkelsen at trivselen er god, og at de ansatte er fornøyde. Bla.er stolthet over egen arbeidsplass meget høy, og også samarbeid med kollegene er god. Det vil være en utfordring å opprettholde og vedlikeholde det gode arbeidsmiljøet. En stor slitasjefaktor i personalet er tung atferdsproblematikk hos enkelte elever. I perioder er det også vanskelig å skaffe vikarer Kompetansekartlegging Kompetanseutvikling er et kontinuerlig utviklingsarbeid for å heve medarbeidernes kompetanse på alle områder. Økt kompetanse gir bedre tjenester og mer fornøyde brukere, og det bidrar til stolte medarbeidere og bedre omdømme. Arbeidstakere søker seg til, og blir på arbeidssteder der de får bruke og utvikle sin kompetanse. Enhetene i Mandal kommune skal ha en kompetanseplan som viser behovet for tilstrekkelig kompetanse på kort og på lengre sikt, hvordan kompetansen skal rekrutteres og hvordan den kompetansen som finnes i enheten skal utnyttes. Kompetansekartlegging 2009: Basiskompetanse Årsverk/ansatte Årsverk formell tilleggsutdanning. Lærer 3 0,5 år 1 år > 1 år Adjunkt 13 Adjunkt med tillegg 16 Barne og ungdomsarbeider 3 Annet 6 Vi har i hovedfagene utover 0,5 års tillegg: Norsk 1 grunnfag og 1 mellomfag, Engelsk 5 grunnfag, og Matematikk 2 grunnfag. Side 16

18 6.4. Målsetting / ambisjonsnivå MÅLEKART MEDARBEIDERE Målsetting Måleindikator Resultat 2008 Sykefravær 5.2 % Ambisjonsnivå 2009 Under 6 % = 4.5 % Godt arbeidsmiljø Medarbeider tilfredshet, totalt = 4.7 Stolthet over egen arbeidsplass = 5.0 Samarbeid med kollegene = 5.1 Vi har nådd våre mål, og ambisjonsnivået for 2010 er å oppnå like gode resultater som i Tiltak / handlingsplan Vi arbeider kontinuerlig med arbeidsmiljøet gjennom bla tett samarbeid med verneombud og de tillitsvalgte. Dette er også noe som blir tatt opp i plenumsmøter. Fortsette trivselstiltak som blåturer, julebord, kokkelag, div. aktiviteter og fellesarrangement for hele personalet. Skolen vil fortsette å følge opp de trivselstiltak som alt er igangsatt. I forhold til oppfølging av sykemeldte følger en vedtatte prosedyrer i Mandal kommune. Alle ansatte har medarbeidersamtale med leder. 7. Økonomi 7.1 Status I forhold til økonomistyring / budsjettkontroll bruker vi agresso som igjen oppdaterer seg til fasett systemet. I fasett får man en grei oversikt over hvordan enhetens økonomi er til enhver tid. Dette i forhold til vårt budsjett. Vi bruker kostra tall samt tall fra skoleporten for å sammenligne oss med sammenlignbare kommuner. Ressursbruk i grunnskolen i Mandal ligger under snittet. KOSTRA TALL FOR GRUNNSKOLEN Netto driftsutgift til grunnskoleundervisning per.innb.6-15 år Mandal Landet Kommunegruppe Side 17

19 IME SKOLE Budsjettår Budsjett Regnskap I budsjett 2010 er det kompensert noe for sentralt inngått avtale for undervisningspersonell over 55 år. Det ligger også inne midler til økt obligatorisk fysisk fostring på 5-7 trinn, økt timetall fra høsten 2010 med en time, samt noe til leksehjelp. Regnskapet for 2008 viste et overforbruk på kroner. Dette er tilnærmet balanse. Enheten fikk i 2007 tilført kroner for å dekke strøm. I 2009 har vi brukt kroner utover dette beløpet for å betale for strømmen. Dette betyr færre timer til elevene. Vi har hatt en god økonomistyring, og greier stort sett å holde oss innenfor tildelt budsjett. I 2009 har dette vært en svært krevende prosess, og vi har igangsatt ulike tiltak for å holde oss innenfor den økonomiske ramma. Dette har bla. vært ved å slå sammen elevgrupper fra tre grupper til to grupper i mange undervisningstimer. Sentralt inngåtte avtaler om seniortiltak for undervisningspersonell fra fylte 55 år betyr for Ime skole i 2009 en merutgift på over kroner. Dette blir ikke kompensert i rammetilskuddet, og i praksis betyr dette en reduksjon av undervisningstimer for elevene. GSI rapporteringen viser også en reell nedgang i antall lærertimer til undervisning fra 2008 til 2009 (237 årstimer). Utfordringer er å få gitt alle elever tilpasset opplæring innenfor gitte rammer. Dette gjelder både i forhold til elever med spesielle faglige behov, og det gjelder i forhold til å håndtere og takle elever med særlig vanskelig atferd. Til elever med store atferdsproblemer kunne en også ha ansatt andre yrkesgrupper med særlig kompetanse og erfaring i å håndtere slik problematikk. Vi vil dette året ha fokus på økonomien sett i forhold til våre hovedsatsingsområder. Dette betyr økt satsing på IKT, fysisk fostring og sosial kompetanse. 7.2 Målsetting / ambisjonsnivå Vårt mål er å få til en forsvarlig drift innenfor gitte rammer. Vi ønsker å gi alle elever et best mulig tilrettelagt og tilpasset skoletilbud. Vi ønsker også å heve kompetansen til personalet innenfor valgte satsingsområder. Vi er nøye med å følge opp vårt budsjett, og vi prøver å ha et driftsnivå som er tilpasset rammen. Side 18

20 MÅLEKART ØKONOMI Målsetting Måleindikator Resultat 2008 Ambisjonsnivå 2009 Økonomisk balanse Vi ser ut til å gå mot et merforbruk i 2009 Merforbruk på kroner Få til en forsvarlig drift innenfor gitte rammer Kostnadseffektiv drift Antall elever pr.årsverk 2008/ Målet er færre elever pr.årsverk Nasjonalt snitt / Tall i fra skoleporten Vi har flere elever pr.årsverk i 2008/09 enn i 2006/07. I snitt har Mandal 11.8 elever pr.årsverk i 2008/09. I 2009 har vi hatt færre elevtimer enn i 2008, men utfordringene har heller økt. Dette i forhold til elever med spesielle behov, samt tung atferdsproblematikk. 7.3 Tiltak / handlingsplan Vi vil jevnlig ha fokus på økonomien, og nøye følge med på hvordan driftsnivået er i forhold til vårt budsjett. Hvilke konkrete tiltak skal settes i verk? Kompetansheving av personalet i forhold til våre satsingsområder. Prioritere økt bruk av timeressurser og innkjøp i forhold til satsingsområder. Generelt vil vi prøve å gi alle våre elever en best mulig tilpasset undervisning. 8 Kvalitet / arbeidsprosesser 8.1 Status Visjon: Vekst gjennom trivsel og ansvar. Hovedmål: Tilpasset opplæring i en elevaktiv skole. Gjennom mange år har Ime skole satset på å bli gode i norsk(lesing), matematikk samt et elevprogram (Ingen utenfor). Side 19

21 Norsk (lesing og skriving ) Blitt flinke på stasjonsundervisning,særlig på 1-4 trinn. Kompetanseheving i personalet. Satset mye på bibliotek. Merking av lettlesbøker tilpasset elevers ulike lesenivå Micromark system som fungerer, og solide bokinnkjøp. Tatt i bruk i bruk kartleggeren, digitalt testverktøy for 5-7 trinn Matematikk: Hevet kompetansenivået på personalet ved ekstern og intern kursing Utstyrt eget matematikkrom, og har også utstyr til utematematikk. Vi bruker også matematikk i stasjonsundervisning. En av skolens ansatte er tilknyttet matematikksenteret i Trondheim. Ta i bruk kartleggingsverktøyet Alle teller, samt det digitale testverktøyet for 5-7 trinn. Vi tror at satsingen både i norsk og matematikk på sikt fører til bedre faglige resultater for elevene. Alt nå merker vi framgang bla i forhold til leseforståelse og lesehastighet. Skolens interne tester samt nasjonale prøver med mer vil vi legge inn i et digitalt system. Her vil en kunne følge den enkelte elevs faglige utvikling over tid. Dette systemet som registrerer kartleggingsresultat er tatt i bruk i Ingen utenfor Dette er et holdningsskapende og forebyggende elevprogram i regi av Redd Barna. Det har bla som mål å forebygge mobbing, øke trivsel samt gi verdifull innsikt i andre land og menneskers kulturer. Dette programmet avsluttes våren De gode rutiner og det arbeidet som er igangsatt innenfor tidligere hovedsatsingsområder vil være en naturlig del av det videre kvalitetsarbeidet ved skolen. Vi sikrer god tjenestekvalitet på følgende måter: HMS arbeid med bla egen perm for avviksrapportering Gjennomgang av alle elever i koordineringsteam Klassetiltaksbok Faste årlige tester på hvert trinn (interne og nasjonale prøver) System for samarbeid med verneombud og tillitsvalgte Trivselsundersøkelse med oppfølging av sosiallærere Balansert målstyring (fasett) i forhold til økonomi og sykefravær Oppfølging av sykemeldte etter vedtatte rutiner Ulike brukerundersøkelser Rutiner for samarbeid med foresatte, bla i FAU og SU Samarbeid med: Barnevern, familiesenteret, PS, PPT og ABUP med mer etter behov Side 20

22 Infoskriv til alle hjem ART Sosial kompetanseplan God skolestart og Zippis venner Programmet :Kjærlighet og grenser for trinn 7 (et opplegg særlig i forhold til ANT) Rydde Skarvøya (kulturminneprosjekt) trinn Vurdering Enhetens vurdering av sterke og svake sider i forhold til kvalitet. Vi har godt kvalifiserte og dyktige ansatte som til sammen er med på å ivareta kvaliteten på de ulike områder. Skolen fremstår ny og fin etter ombygging/utbygging, og gode fysiske arbeidsforhold gir grunnlag for trivsel. Trivsel i skolehverdagen gir godt grunnlag for økt kunnskap. Vi har rutiner for kartlegging av den enkelte elev. Uteområdet vårt er også under stadig forbedring, og gir muligheter til variert fysisk aktivitet. Skolen burde hatt mer kompetanse i forhold til atferdsproblematikk. Vi sliter med å takle tung atferdsproblematikk i skolehverdagen. Vi har fått til et bedre system for registrering av kartleggingsresultat. En hovedutfordring er å få gitt alle tilpasset opplæring. Vi vil også ha mer fysisk aktive elever, og vi ønsker at elevene skal kunne bruke digitale verktøy på en god måte. En utfordring er å få alt dette til innenfor et stramt budsjett. Vi ønsker å få til en helhetlig satsing i forhold til våre tre hovedsatsingsområder. En satsing som vil være med på å opprettholde og forbedre tjenestekvaliteten. Bruk og plan for digitale verktøy som fungerer i praksis Få til økt fysisk aktivitet i skolehverdagen / oppfylle loven om økt fysisk aktivitet på mellomtrinnet. Abeid med sosial kompetanse som merkes positivt i skolehverdagen.. Vi vil ha system for god kartlegging av faglige resultater og oppfølging av denne. Tilpasset opplæring og kvalitet sees i forhold til våre tre hovedsatsingsområder Målsetting / ambisjonsnivå Utviklingsmål for skolene i Mandal kommune: GJENNOMFØRING: Skolene i Mandal har ingen som dropper ut av det 13-årige skoleløpet Skolene i Mandal kommune er gode på psykososiale problemstillinger og har plan for hvordan dette skal innlæres hos lærere og elever for at Mandalsskolen skal bli best i Agder. Side 21

23 Skolene i Mandal har en god utdannings- og karriereveiledning, tilpasset den enkelte elev. IKT: Skolene i Mandal er best på IKT i Vest-Agder Læringsplattformen It s learning brukes aktivt i undervisningen på ungdomstrinnet fra skoleåret Læringsplattformen It s learning brukes aktivt i undervisningen på barnetrinnet fra skoleåret Mandal kommune har gode opplæringstilbud innen IKT for elever og lærere LESING: Elever i Mandal er gode lesere og skårer over gjennomsnittlig på nasjonale prøver og eksamen. MATEMATIKK: Elever i Mandal behersker regneartene og oppnår kompetansemålene for faget. MILJØKUNNSKAP Alle skolene gjennomfører hvert år prosjekt knyttet til lokale og globale miljøutfordringer. Miljøkunnskap er også en del av den daglige undervisningen. FREMMEDSPRÅK Grunnskolen i Mandal har til en hver tid undervisningstilbud i minst 4 fremmedspråk. DEMOKRATIOPPLÆRING: Alle skolene gjennomfører hvert år prosjekter som øker bevisstheten og kunnskapen om demokratiets rolle i samfunnet. Demokratikunnskap er også en del av den daglige undervisningen. Ime skole vil følge opp bystyrets utviklingsmål for skolene i Mandal så langt det lar seg gjøre. Dette er ambisiøse mål, og det bør også følges opp med økte ressurser til skolen Hovedsatsingsområder: Vi har valgt som hovedsatsingsområder følgende: Sosial kompetanse, Digitale verktøy og Fysisk fostring. Satsingen omfatter nå samtlige elever. Sosial kompetanse: Målet er å få til et gjennomgripende arbeid innenfor området på alle trinn. Skolen holder på med å lage en plan for arbeidet med sosial kompetanse med utgangspunktet i Kunnskapsløftet Planen skal gå både på tiltak rettet mot hele skolemiljøet, samt på elevgrupper og trinn. Vi ønsker at elevene skal kunne mestre helt grunnleggende sosiale ferdigheter som bla er skissert i ART opplegget. Vi vil ha ro og orden i skolen, som igjen er med på å skape trivsel og gi grobunn for et godt læringsmiljø. Hele tiden skal vi arbeide for å motvirke mobbing, samt drive holdningsskapende arbeid i forhold til rasisme, forståelse for andre kulturer med mer. Side 22

24 Vårt arbeid med: ART, årlig trivselsundersøkelse, Ingen Utenfor, trivselsplan, alternative skoletilbud ( Skinsnes,naturskolen, Skjernøya),elevvakter, fadderordning, elevundersøkelser, aktivt elevråd,to sosiallærere, leksehjelpgruppe i SFO, God skolestart og Zippys venner på trinn 1,, satsing på små elevgrupper,fellessamlinger,elevbedrift, godt samarbeid med FAU og SU med mer vil fortsette og inngå i arbeidet med sosial kompetanse. I 2010 vil vi vurdere å gå inn på opplegget: Det er mitt valg Trinn 7 er med på opplegget. Kjærlighet og grenser. Dette er et tverrfaglig opplegg som bla går på holdninger i forhold til ANT. Foresatte trekkes også inn i dette opplegget. God skolestart startet opp høsten 2008, og ble videreført fra skolestart høsten Dette fortsetter også i Det er viktig at elever som har behov for tilrettelegging blir fulgt opp. God skolestart er et tverrfaglig tiltak der representanter fra skolehelsetjenesten og fysioterapitjenesten jobber sammen med pedagogisk personale på skolen. PP-tjenesten skulle også vært med i samarbeidet, men hadde dessverre ikke ressurser til det i denne omgang. Målet med God skolestart er å bidra til å skape en best mulig skolehverdag for alle elevene. Det er særlig fokus på elever med behov for ekstra tilrettelegging. Videre ønsker man å bedre det tverrfaglige samarbeidet, og heve tverrfaglig kompetanse. Det ble gjennomført en ressursuke på skolen høsten Her var de eksterne fagpersonene med på 1. trinn som deltakende observatører sammen med kontaktlærerne. Noen av de eksterne fagpersonene bidro med innhold til timene. Å se barnet i en rekke ulike situasjoner kan gjøre det lettere å fokusere på dets ressurser. Den tverrfaglige bredden gjør det lettere å prioritere tiltak der det er behov for det, samt at eventuelle henvisninger blir mer målrettet. Ressursuken kan også fungere som en kvalitetssikring der det allerede er tverrfaglig samarbeid rundt en elev. Det er meningen at God skolestart skal følges opp årlig. Prosjektleder er Ragnhild Dale Ringen. Zippys venner Zippys venner er et forebyggende program for 1.årstrinn i barneskolen. Undervisningsprogrammet har som målsetting å lære barna å identifisere og snakke om følelser å mestre dagliglivets problemer å støtte andre som har det vanskelig Kontaktlærerne er blitt kurset, og gjennomfører programmet sammen med helsesøster Hilde Sveinall. Det er viktig at også nye kontaktlærere kurses. Side 23

25 Digitale verktøy: Målet er å oppfylle målene i forhold til Kunnskapsløftet. Kompetanse/læring og kursing: Opplæring av elever og ansatte er satt i system bla gjennom LIKT. Vi har gjennomført intern og ekstern kursing av lærere på Its learning. Fra er det satt som mål ukentlig bruk av Its learning for 4-7 trinn. Kartleggeren er tatt i bruk som digital kartleggingsmetode i matematikk, engelsk og norsk på 5-7 trinn. Datarommet utnyttes best mulig etter en plan både til ren dataopplæring, men også som et aktivt ressursrom. Det settes av ressurser til både drift og kompetanseheving. Registrering av alle kartleggingsresultater i et digitalt system. Elevbedriften vil også bruke de ulike digitale verktøy. Det arbeides kontinuerlig med å finne og bruke gode pedagogiske hjelpemidler og program (nettbasert). Utstyr: Vi har behov for utvidelse av antall datamaskiner bla til bruk i grupperom. Vi trenger også kontinuerlig opprusting og utskifting av gamle maskiner. Innkjøp fortsetter til vi har en projektor i alle klasserom IKT ansvarlig vil ha en viktig rolle i både planarbeidet, og i forhold til hva som blir prioritert kjøpt inn. Det er også viktig at dataopplæringen i barneskolen er best mulig for å kunne gi elevene et godt grunnlag for å møte ungdomsskolen. Det nye datarommet er endelig ferdig og klar til bruk. Noe vi har gledet oss til lenge. Fysisk fostring: Mål. God helse, glede over fysisk aktivitet, koordinasjon og kondisjon. Alle elever skal daglig skal ha ei økt med fysisk bevegelse i tillegg til aktiviteter i friminuttene. Nytt dette skoleåret er rett til fysisk aktivitet 76 årstimer for 5-7.trinn. Denne ressursen skal komme i tillegg til øvrige timer, og krever omlegging av skyss og samordning med andre skoler. Hva har vi gjennomført siste år: 13 i personalet er kurset i opplegget Røris, og dette er tatt i bruk på småskoletrinnet. Gjennomført foreldredugnad i skolens uteområde Faste apparatuker i gymsalen med veiledning av personalet Side 24

26 Virksomhetsplan 2010 for Ime skole Startet planarbeid for satsingsområdet Turdager, idrettsdager, ski, ake og skøytedager. Gå løypa, og bevegelsesoppgaver knyttet til løypa. Bruk av gymsalen i storefri Alle klasser har fått egen fotball etter forslag fra elevrådet. Svømmeopplæring ukentlig (mange ansatte har livredningsprøven) Motorisk trening tilpasset den enkelte elev i samarbeid med fysioterapeut. I God skolestart i første klasse følges elevene opp av fysioterapeut. Fokus på gymtimer for å få de mer interessante og gøye. Samarbeid med nasjonalforeningen om undervisningsopplegget Petter Puls (3-6 trinn) Dette prioriterer vi: Gjøre ferdig helhetlig plan for satsingsområdet fysisk fostring Kompetanseheving og erfaringsutveksling av personalet. (Internt og eksternt) Daglig økt med fysisk bevegelse både i klasserommet og ute Godt system og tilgang på utstyr til uteaktiviteter Lære grunnleggende bevegelser trinn 1-4. Lære grunnleggende regler i ulike ballspill/leker. Heve kvaliteten på uteområdet legge til rette for flere varierte aktiviteter Fokus på sunt kosthold og spisevaner. Fruktpause gjennomført på småskoletrinnet og 5. trinn. Det er viktig at barn spiser frokost. Utstyr/prioriteringer: Vi bruker Røris, og vil fortsatt sette av egne kursmidler til dette. Nødvendig utstyr til ute og inne aktiviteter vil bli kjøpt inn. Utegruppa kommer med forslag til innkjøp av utstyr/apparater ute, mens fagansvarlig i kroppsøving vil koordinere andre innkjøp. Den nye gymsalen er blitt flott, og et populært sted for både gym og andre aktiviteter og arrangement Side 25

27 MÅLEKART KVALITET / INTERNE PROSESSER MED UTHEVET SKRIFT FOR 2009 Målsetting Måleindikator Resultat 2007 Resultat 2008 Resultat 2009 Nasjonale prøver trinn 5 Målsetting er: Minst 2.0 i prøvefagene Norsk Matematikk Engelsk Trinn 7: Hvor ofte bruker du 1 gang pr.uke 1 gang pr. uke Alle ukentlig pc/data til arbeid på skolen? % 100 % Ny og revidert ikt plan Planarbeid i gang Ferdigstilles Er under arbeid Fullføres 2010 i Tjenester av god kvalitet Bruk av gymsal i storefri, minst en gang pr. uke. Ingen trinn Trinn 1-7 Ikke fått til i satse på noe i 2010 Ei ekstra daglig økt med fysisk aktivitet Nye og reviderte ordensregler: Ingen trinn Arbeidsgruppe Trinn 1-7 Fått til noe Taes i bruk I 2010 må dette med økt obligatorisk fysisk fostring settes i system. Innarbeidet nedsatt Er ok Plan for fysisk fostring Gruppe igangsettes Arbeidet fortsetter Fullføres I 2010 Plan for sosial kompetanse Planlegges Planarbeidet fortsetter Valgt ut 4 ferdighetsmål pr.trinn Følge opp Lage helhetlig plan i 2010 Side 26

28 PC tetthet hos elever 4,5 elever pr pc 4 elever pr. pc 3 pr.pc 3.5 pr.pc God tilgjengelighet på tjenestene Trinn 1-7 Holde fokus på Bruk av nytt datarom Trinn 5-7 fornuftig bruk Er stort sett ok Røris kurs alle ansatte Økt ressurs i forhold til IKT, sosial kompetanse og fysisk fostring. Gjennomføres Flere kurses 13 av 4 i personalet personalet har har blitt kurset blitt kurset til Min. 4 ekstra uketimer nå. Sees på i forhold til økonomi Vi er ikke fornøyd med resultatet på årets nasjonale prøver. Det er en klar målsetting om at vi skal ligge på et gjennomsnittsnivå (2.0) eller høyere. Likevel ser vi at det av mange ulike grunner vil variere fra år til år. Skolen vil fortsatt ha fokus på at elevene skal oppnå gode faglige resultater. 8.4 Tiltak / handlingsplan Vi har igangsatt grupper i personalet som skal være pådrivere innenfor hvert hovedsatsingsområde. Teamledergruppa vil også ha en viktig funksjon i dette arbeidet. Det er også viktig å bruke tid i plenum til drøfting og refleksjon. FAU og SU vil også bli trukket inn i arbeidet. Elevmedvirkning vil være viktig, og der det er naturlig vil både klasseråd, elevråd og enkeltelever være deltakere og rådgivere i arbeidet. De konkrete tiltak som skolen ønsker å gjennomføre er beskrevet tidligere i planen. De ulike tiltak og investeringer er planlagt innenfor vårt budsjett. Det er en utfordring å drive pedagogisk utviklingsarbeid i forhold til vår økonomiske ramme. I 2009 var det merkbart at skolen hadde mindre ressurser til elevtimer. Side 27

29 9 Samlet vurdering av enhetens fremtidige utfordringer. Ime skole har over tid gjennomført en større utbygging og ombygging som nå er ferdig. Vi er enda ikke helt ferdig når det gjelder skilting av skolen. Vi har fått et resultat som vi er godt fornøyd med, og som ivaretar skolens behov. Ime skole er en fin og verdig arbeidsplass for våre elever. Vi satser videre på våre tre hovedsatsingsområder også i 2010 En utfordring vil være å fortsette det igangsatte arbeidet innenfor tidligere satsingsområder, samtidig som vi ser framover med fokus på de nye hovedsatsingsområdene. Det er en stor utfordring å gi alle elever tilpasset opplæring, og vi må ha fokus på den enkelte elev for å få dette til. Dette gjelder både i forhold til å gi alle best mulig faglig utbytte, men også i forhold til å takle atferdsproblematikk. Større voksentetthet ville lette på trykket i skolehverdagen, og gi muligheter til å bedre kunne veilede og hjelpe den enkelte elev etter sine forutsetninger. PRIORITERTE TILTAK VED ENDREDE RAMMEBETINGELSER 1. Øke voksentettheten, dvs. flere rammetimer til fordeling. 2 % større ramme I Bruke midler i forhold til våre satsingsområder. Nye lærebøker i alle fag Innkjøp av pulter og stoler til noen klasserom Våren 2007 fikk alle fast ansatte lærere i Mandal kommune utdelt hver sin bærbare pc. Her fra utdelingen på vår skole. Side 28

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole Virksomhetsplan 015 Hovinhøgda skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål... Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte

Detaljer

Velkommen til Bekkelaget skole!

Velkommen til Bekkelaget skole! Velkommen til Bekkelaget skole! Skolestart 2016/2017 Alt er mulig med innsats for læring! Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes medansvar i

Detaljer

SERVICEERKLÆRING FÅSET SKOLE

SERVICEERKLÆRING FÅSET SKOLE SERVICEERKLÆRING FÅSET SKOLE Serviceerklæring Tynset kommune mars 2009 TYNSETSKOLENE Visjon for grunnskolene i Tynset: Elevene i Tynsetskolene skal daglig tilegne seg kunnskap og oppleve mestring, i en

Detaljer

2007-08 2006-07 Antall elever 320 337 Antall lærere 26 27 Antall barn i SFO 92 102 Kilde: GSI Grunnskolens informasjonssystem www.wis.

2007-08 2006-07 Antall elever 320 337 Antall lærere 26 27 Antall barn i SFO 92 102 Kilde: GSI Grunnskolens informasjonssystem www.wis. Resultatvurdering 2007 SKOLEFAKTA Porsmyrveien 33, 4314 Sandnes Rektor: Turid Askevold Klassetrinn: 1 7 http://www.porsholen-skole.no http://skoleporten.utdanningsdirektoratet.no 2007-08 2006-07 Antall

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2011-2013. Mål Nasjon Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2013 2012 2011 2013 Andel elever med enkeltvedtak 8,6

Detaljer

Virksomhetsplan for Holum skole 2012

Virksomhetsplan for Holum skole 2012 Virksomhetsplan for Holum skole 2012 Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Mandal kommunes visjon... 3 2. Virksomhetsplan... 4 3. Sammendrag 2011... 4 4. Verdigrunnlag... 6 5. Presentasjon av enheten... 7 5.1.

Detaljer

Årsmelding for Selvik skole Skoleåret

Årsmelding for Selvik skole Skoleåret Årsmelding for Selvik skole Skoleåret 2016-17 Selvik skole; ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKARPNES SKOLE (kortversjon)

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKARPNES SKOLE (kortversjon) Framtidsrettet skole for framtidsrettede elever! Skarpnes skole er en framtidsrettet skole der alle får opplæring etter sine forutsetninger i et trygt og utviklende miljø! Skolens verdigrunnlag bygger

Detaljer

Thomas Nordahl om tester i skolen:

Thomas Nordahl om tester i skolen: Thomas Nordahl om tester i skolen: «Det er den eneste måten vi kan sikre oss kunnskap om elevene faktisk lærer det de skal lære. For vi kan ikke basere oss på det vi tror eller synes går greit. Vi må vite.

Detaljer

Kvalitet og kompetanse: Lokale mål for grunnskolen i Vadsø handlingsplandel

Kvalitet og kompetanse: Lokale mål for grunnskolen i Vadsø handlingsplandel Kommunedelplan skole: Kvalitet og kompetanse: Lokale mål for grunnskolen i Vadsø 2007-2010 - handlingsplandel 2008-2009 Innledning: Hovedmålene ligger fast i perioden. De er gruppert ut fra et utviklingsperspektiv

Detaljer

Hope Oppvekstsenter. (barnehage, skole og skolefritidsordning)

Hope Oppvekstsenter. (barnehage, skole og skolefritidsordning) Hope Oppvekstsenter (barnehage, skole og skolefritidsordning) Hope Oppvekstsenter Barnehagen har 24 plasser Skolen har 33 elever fra 1. 7. trinn Skolefritidsordningen har 11 elever Ansatte i skolen: Rektor/lærer

Detaljer

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009 6.1 Oppvekstmiljø Barns totale oppvekstmiljø skal ses i en helhet slik at det er sammenheng mellom heim, barnehage/skole og fritid. Det skal utvikles gode lokale lærings-, kultur- og oppvekstmiljø knyttet

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

Årsplan Å barneskole. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Å barneskole. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Å barneskole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen

A Faktaopplysninger om skolen Ståstedsanalyse barne- og ungdomsskoler, 1-10 skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering innenfor Kunnskapsløftet. Hele personalet

Detaljer

Resultatvurdering 2007 Iglemyr skole

Resultatvurdering 2007 Iglemyr skole Resultatvurdering 2007 Iglemyr skole SKOLEFAKTA Myrullveien 1, 4326 Sandnes Rektor: Berit Jaatun Klassetrinn: 1-7 www.iglemyr-skole.no Skolen i skoleporten 2007-08 2006-07 Antall elever 360 365 Antall

Detaljer

Strategisk plan 2015 18. I morgen begynner nå

Strategisk plan 2015 18. I morgen begynner nå Strategisk plan 2015 18 I morgen begynner nå Oslo kommune Utdanningsetaten Bogstad skole BOGSTAD SKOLE STRATEGISKE MÅL Strategisk plan 2015-18 er utviklet på grunnlag av resultater og undersøkelser i 2014

Detaljer

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVER AML HMS FORHANDLING TARIFF MEDARBEIDER NÆRVÆR IA RAPPORT TIL AMU OG FORMANNSKAP Medarbeiderundersøkelsen 2013 122 kommuner i snittet for 2013. 72 kommuner

Detaljer

Mortensnes skolebibliotek Veien til god informasjonskompetanse «Fra plan til praksis» 2011 / Prosjektledelse: Åse, Ellinor og Jon-Halvdan

Mortensnes skolebibliotek Veien til god informasjonskompetanse «Fra plan til praksis» 2011 / Prosjektledelse: Åse, Ellinor og Jon-Halvdan Mortensnes skolebibliotek Veien til god informasjonskompetanse «Fra plan til praksis» 2011 / 2013 Prosjektledelse: Åse, Ellinor og Jon-Halvdan Mortensnes skole - en skole for trygghet, læring og vekst

Detaljer

Resultatvurdering 2007 Ganddal Skole

Resultatvurdering 2007 Ganddal Skole Resultatvurdering 2007 Ganddal Skole SKOLEFAKTA Telefonveien 1, 4322 Sandnes Rektor: Mary Bomann Klassetrinn: 1-7 www.minskole.no/ganddal Skolen i skoleporten 2007-08 2006-07 Antall elever 364 373 Antall

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline Hva er mobbing? Det er mobbing når en eller flere personer, gjentatte ganger og over en viss tid, sier eller gjør vonde og ubehagelige ting mot

Detaljer

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Sigdal kommune Dato Den gode skole Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2012 2016 Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 22.03.2012 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette

Detaljer

Handlingsplan. Forfatter: Enhetsleder + Føp-ledere + tillitsvalgt Enhet: Øreåsen barne- og ungdomsskole

Handlingsplan. Forfatter: Enhetsleder + Føp-ledere + tillitsvalgt Enhet: Øreåsen barne- og ungdomsskole Handlingsplan Forfatter: Enhetsleder + Føp-ledere + tillitsvalgt Enhet: Øreåsen barne- og ungdomsskole Beskrivelse av enheten Øreåsen barne- og ungdomsskole har 764 elever og 107 ansatte. Dette fordeler

Detaljer

ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret

ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret 2016-2017 Visjon og pedagogisk plattform: Vår visjon: Alle skal med et trivelig sted Våre verdier bygger på RESPEKT o Vi følger trivselsreglene o Vi er høflige mot

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Virksomhetsplan for Vassmyra skole 2011

Virksomhetsplan for Vassmyra skole 2011 Virksomhetsplan for Vassmyra skole 2011 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Mandal kommunes visjon... 3 3. Virksomhetsplan... 4 4. Sammendrag... 4 5. Verdigrunnlag... 6 6. Presentasjon

Detaljer

12/ &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

12/ &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-8 053 &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE 2011 Data fra enhetens styringskort for 2009-2011. Tall for nasjon er oppført der slike tall er tilgjengelig. Fokusområde Suksessfaktor

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Kvalitetsdokument for SFO Formålet med kvalitetsdokumentet Opplæringsloven 13-7 pålegger alle kommuner å ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid

Detaljer

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN 2017 2018 SAMARBEID OMSORG LÆRING VERDIER ANSVAR NYTENKNING GLEDE Innledning På Solvang skole skal alle elever oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø. Dette sikres gjennom

Detaljer

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE Virksomhetsplan for Lindesnes ungdomsskole 2015 2019 LINDESNES KOMMUNE Innhold: 1. Bakgrunn 2. Kommuneplanens mål og verdier 3. Etatsplanens føringer 4. Enhetens fokusområder 5. Handlingsprogram 2 1. Bakgrunn

Detaljer

Foreldrecafé for minoritetsspråklige foresatte. Mål: Styrke samarbeidet mellom skolene i Flaktveit og minoritetsspråklige foresatte.

Foreldrecafé for minoritetsspråklige foresatte. Mål: Styrke samarbeidet mellom skolene i Flaktveit og minoritetsspråklige foresatte. Foreldrecafé for minoritetsspråklige foresatte Mål: Styrke samarbeidet mellom skolene i Flaktveit og minoritetsspråklige foresatte. Kveldens program Mål for denne kvelden: Bli kjent med de forventninger

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Dato 21.04.16 Lusetjern skole og Lusetjern skoles FAU gjennomfører foreldreundersøkelsen fra og med uke 17. Foreldreundersøkelsen er en brukerundersøkelse

Detaljer

Virksomhetsplan 2016

Virksomhetsplan 2016 Virksomhetsplan 2016 Samspill og læring for alle! Innholdsfortegnelse Kommunens overordnede mål og utviklingsmål 3 Mer og bedre læring..4 Matematikk.. 5 Klasseledelse/vurdering for læring 6 Andre viktige

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan. Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE. Bilde PERIODE XXXX-XXXX

Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan. Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE. Bilde PERIODE XXXX-XXXX Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE Bilde PERIODE XXXX-XXXX Denne må oppdateres etter at planen er ferdigskrevet Innhold 1 INNLEDNING...3 1.1 Presentasjon av skolen...3

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

Enhet for Li skole VIRKSOMHETSPLAN 2016

Enhet for Li skole VIRKSOMHETSPLAN 2016 Enhet for Li skole VIRKSOMHETSPLAN 2016 1 Nittedal kommunes strategiske styringsmål 2 Enhetsleders innledning Li skole har ca 500 elever i ordinært opplæringstilbud. Vi har Young Mentors (YouMe). YouMe-elevene

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Berge barneskole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Kommunale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109 Type møte REFERAT samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/tidspunkt Onsdag 28.10.09 kl. 18.00 19.30 Innkalt Forfall Møteleder Referent Leder SU, Kristine Enger FAU: Kathrine Edland, nestleder FAU: Alf Helge

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SVANEM SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2011-2013 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2013 2013 2012 2011 1. Andel elever med enkeltvedtak spesialundervisning

Detaljer

Miljø og kompetansebyen Drammen - en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap"

Miljø og kompetansebyen Drammen - en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap VEDLEGG 19 Gjennomgående målekart 2011 Miljø og kompetansebyen Drammen - en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap" Fokusområde Kritiske suksessfaktorer Styrings-indikator Målemetode Frekvens

Detaljer

Virksomhetsplan. Ringebu skole

Virksomhetsplan. Ringebu skole Virksomhetsplan Ringebu skole Dette kjennetegner Ringebu skole Elevene Opplever trygghet, struktur, grenser og arbeidsro. Er motiverte Har lyst til å lære og opplever mestring. Personalet er tydelige er

Detaljer

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Mobbing og krenkende adferd s. 1 ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Opplæringslovens 1og 9a Barnehagelovens 1 Om mobbing og krenkende atferd et forpliktende arbeid for et

Detaljer

Den gode skole - en skole for framtida

Den gode skole - en skole for framtida Sigdal kommune Den gode skole - en skole for framtida Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2017-2021 Tilbakemelding fra lærerne på Sigdal ungdomsskole. Strykninger er grånet og endringer/tilføyelser

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal.03.01 Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 01-016 gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode sko Utviklingsmål

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole Handlingsplan mot mobbing for Lensvik skole Innhold: Mål med planen Definisjon av mobbing Rutiner for å avdekke mobbing Rutiner når mobbing er avdekket Forebyggende arbeid:- klassenivå - teamnivå - elevrådsnivå

Detaljer

SEKTORPLAN FOR OPPVEKST

SEKTORPLAN FOR OPPVEKST SEKTORPLAN FOR OPPVEKST Visjon: Hoved: God oppvekst felles ansvar Sektorens hoved er å skape et godt oppvekstmiljø hvor barn og unge får muligheter til å utvikle sine evner. I nært samarbeid med foreldre

Detaljer

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole PLAN FOR UTVIKLING AV ET POSITIVT ELEVMILJØ I opplæringsloven 9a-1 står det at «Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

SPANGEREID SKOLE 2011/2012

SPANGEREID SKOLE 2011/2012 LINDESNES KOMMUNE - et fyrtårn for helse og trivsel Virksomhetsplan for SPANGEREID SKOLE 2011/2012-1 - Innhold: 1. Bakgrunn 2. Kommuneplanens mål og verdier 3. Avdelingens ansvarsområde 4. Kommune- og

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolene. Meløy voksenopplæring

Virksomhetsplan Meløyskolene. Meløy voksenopplæring Virksomhetsplan Meløyskolene Meløy voksenopplæring Skoleåret 2015/2016 2 Innhold 1.0 Forord 2.0 Pedagogisk arbeid 3.0 Satsingsområder 3.1 Satsingsområde 1: Grunnleggende ferdigheter 3.1.1 Beskrivelse av

Detaljer

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø:

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø: Strategisk plan for Hordvik skole 2012-2016. 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: En inkluderende skole med vekt på faglig og personlig utvikling, hvor trygghet, tillit og trivsel er sentralt.

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Fagerborg skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Fagerborg skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Fagerborg skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til

Detaljer

1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING

1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING 1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING 1.1 Generelt Skolens formålsparagraf fastslår at foreldrene eller eventuelt andre foresatte har ansvaret for sine egne barn. Skolens

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Oslostandard for 2017/2018 SAMARBEID HJEM SKOLE. Dialog og samarbeid. Trygghet og trivsel. Fag og læring.

Oslo kommune Utdanningsetaten. Oslostandard for 2017/2018 SAMARBEID HJEM SKOLE. Dialog og samarbeid. Trygghet og trivsel. Fag og læring. Oslo kommune Utdanningsetaten 2017/2018 Oslostandard for SAMARBEID HJEM SKOLE Dial FORORD KJÆRE FORESATTE Barna våre er hele mennesker. Det som skjer på skolen følger med dem hjem når skoledagen er slutt.

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER 2012-2016 STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER Christi Krybbe skoler 2012-2016 Strategisk plan Christi Krybbe skoler 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Visjon: En levende skole i sentrum av Bergen!

Detaljer

Den norske grunnskolen. Roy Wiken

Den norske grunnskolen. Roy Wiken Den norske grunnskolen Roy Wiken Roy Wiken Rådgiver Rektor inspektør Lærer Grunnskolen Grunnskolen 1.-10. trinn VGS 1-3 1.- 4. trinn 5.- 7. trinn 8.- 10. trinn VG1 VG3 6 år 16 år 16 år 19 år Hvordan vil

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole. Strategisk plan Rommen skole 2015-2018

Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole. Strategisk plan Rommen skole 2015-2018 Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole Strategisk plan Rommen skole - Utdanningsetatens strategiske kart Kilde: Byrådets budsjettforslag, del 1 Visjon. Osloskolen skal gi elever mulighet til å realisere

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

Hva står i loven? Ragnhild Sperstad Lyng, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Hva står i loven? Ragnhild Sperstad Lyng, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Hva står i loven? 1 Regelverk Utviklingsarbeid KVALITETSUTVIKLING 2 Hva er tilsyn? Lovlighetskontroll Dypdykk i en/noen bestemmelser Fra paragraf til rettslige krav Å undersøke praksis Tilsyn eller veiledning?

Detaljer

Strategisk plan for Fridalen skole

Strategisk plan for Fridalen skole Strategisk plan for Fridalen skole I. Skolens verdigrunnlag A. Visjon for vår skole: 2012-2016 Oppdatert utgave: 22.01.2013 Fridalen skole skal være en trygg arena for læring av faglige, sosiale og kulturelle

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015-16

VIRKSOMHETSPLAN 2015-16 VIRKSOMHETSPLAN 2015-16 1 Samfunn Overordnede mål for seksjon for oppvekst 2008-2012 Mål: 1. Etablere og videreutvikle samarbeid med HiT innenfor; a. skolebasert lærerutdanning og øvingsbarnehager Resultatambisjoner:

Detaljer

Ståstedsanalyse for [Skolenavn] skole

Ståstedsanalyse for [Skolenavn] skole Ståstedsanalyse for Grunn Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av basert vurdering jf. 2-1 i forskriften til opplæringsloven og 2-1 i forskriften

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Kvalifisering for et meningsfylt liv i Norge!

Kvalifisering for et meningsfylt liv i Norge! Kvalifisering for et meningsfylt liv i Norge! VIRKSOMHETSPLAN FOR Steinkjer voksenopplæring SKOLEÅRET 2009-2010 1.1 Innhold 1.1 Innhold...2 2 INNLEDNING...3 2.1 Presentasjon av skolen...3 2.2 Rammebetingelser...3

Detaljer

Årsplan Kvås skole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016.

Årsplan Kvås skole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplan 2016 Kvås skole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen viser

Detaljer

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike!

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Kvalitetsutviklingsplan for 2011 2013 Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Grunnleggende ferdigheter Kongsbergskolen: Elevene skal gjennom hele grunnskoleløpet

Detaljer

Medarbeiderkartlegging

Medarbeiderkartlegging Medarbeiderkartlegging 1. Arbeidsfellesskap 1.1 Kollegialt fellesskap 1.2 Felles mål 2. Profesjonalitet 2.1 Refleksjon og fornyelse(k3) 2.2 Planlegging og vurdering (K2) 2.3 Gjennomføring (K1) T 2.4 Profesjonsutvikling

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Læringsutbytte. Ansvarlig Kritisk suksessfaktor Strategisk initiativ Konkrete tiltak

VIRKSOMHETSPLAN Læringsutbytte. Ansvarlig Kritisk suksessfaktor Strategisk initiativ Konkrete tiltak VIRKSOMHETSPLAN 2014 Læringsutbytte Ansvarlig Kritisk suksessfaktor Strategisk initiativ Konkrete tiltak Alle Tilpasset opplæring Tidlig innsats: - Prioritere ressurser på 1.-4.trinn - Aktivt ressursteam

Detaljer

Velkommen til førskoledag!

Velkommen til førskoledag! Velkommen til førskoledag! Lærere på 1. trinn Linn Pedersen Espen Vindheim Monika Angelvik (SFO) Velkommen til foreldremøte! Rektor: Siv Nyegaard Avdelingsleder 1. 4. trinn: Tina Teigland Avdelingsleder

Detaljer

Kvalitet i barnehage og skole hva er nå det? Morten E. Edvardsen

Kvalitet i barnehage og skole hva er nå det? Morten E. Edvardsen Kvalitet i barnehage og skole hva er nå det? Mål for økta Formålet med barnehage og skole Kvalitet i barnehage og skole Skole og barnehageeiers ansvar Kvalitetsutvikling Barnehagens formål 1.Formål Barnehagen

Detaljer

På lag med framtida VIRKSOMHETSPLAN FOR NYPLASS SFO (revideres årlig hver vår) LINDESNES KOMMUNE

På lag med framtida VIRKSOMHETSPLAN FOR NYPLASS SFO (revideres årlig hver vår) LINDESNES KOMMUNE VIRKSOMHETSPLAN FOR NYPLASS 2016-2017 (revideres årlig hver vår) LINDESNES KOMMUNE Innhold: 1. Bakgrunn 2. Fokusområder til 3. Handlingsprogram 2 1.Bakgrunn Kommuneplanens ambisjon er et lokalsamfunn der

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 FOR SAKSHAUG SKOLE INDERØY KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2011 FOR SAKSHAUG SKOLE INDERØY KOMMUNE ÅRSRAPPORT FOR SAKSHAUG SKOLE INDERØY KOMMUNE Årsrapport Resultatenheter Om resultatenheten Navn på resultatenhet: Sakshaug skole Enhetsleder: Stig Ove Skjelstad Kort om tjenester og oppgaver: Sakshaug

Detaljer

Virksomhetsplan 2016 Garderåsen skole

Virksomhetsplan 2016 Garderåsen skole Virksomhetsplan 2016 Garderåsen skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål for Fet kommune... 2 2 Overordnede kommunale mål for Fet kommune enhetenes tiltak om ambisjonsnivå... 3 3 Oppfølging

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim

TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE 2016 Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning...

Detaljer

Virksomhetsplan for Vettre skole. Dato: 28. januar 2011 Revidert dato:

Virksomhetsplan for Vettre skole. Dato: 28. januar 2011 Revidert dato: Virksomhetsplan for Dato: 28. januar 2011 Revidert dato: 2011 1. Kort beskrivelse av virksomheten er en 1-7 skole. Skolen har 270 elever og 40 ansatte inkl. lærere, assistenter og andre ansatte. Skolen

Detaljer

Utviklingsplan for Hordvik skole 2011-2012

Utviklingsplan for Hordvik skole 2011-2012 Utviklingsplan for Hordvik skole 2011-2012 - Sammen for en god skole - En inkluderende skole med vekt på faglig og personlig utvikling Satsingsområder for skoleåret 2011-2012 Skape et godt sosialt miljø

Detaljer

Drammensskolen Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske

Drammensskolen Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske Drammensskolen Norges beste skole En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske Forankring Juni 2007 Bystyret : Ny visjon for skolene med

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRETTA UNGDOMSSKOLE FAKTA OM SKOLEN: KOMMUNALE FØRINGER

ÅRSRAPPORT ÅRETTA UNGDOMSSKOLE FAKTA OM SKOLEN: KOMMUNALE FØRINGER FAKTA OM SKOLEN: REKTOR: Reidun Nyborg Hov INSPEKTØR/TRINNLEDERE: Tove Galde Anne Mette Dahl Ragnhild Falkenberg ÅRSVERK ANDRE ANSATTE 2015/16: 4,76 ÅRSVERK LÆRERE 2015/16: 33,4 ANTALL ELEVER 2015/16:

Detaljer

Li skoles strategiske plan 2012/ /16

Li skoles strategiske plan 2012/ /16 Li skoles strategiske plan 2012/13-2015/16 Innledning Den strategiske planen for Li skole er en 4-årig plan i samsvar med Plan for kvalitetsutvikling i Bergen kommune. Den bygger på nasjonale og kommunale

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Blindernveien skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Blindernveien skole Oslo kommune Utdanningsetaten Blindernveien skole STRATEGISK PLAN 2015 SKOLENS SATSNINGSOMRÅDER Utdanningsetaten i Oslo gir føringer for skolene m.h.t. utviklingsarbeid. Til vanlig kan skolene måle sin

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte på Ortun

Velkommen til informasjonsmøte på Ortun Velkommen til informasjonsmøte på Ortun Administrasjon Stein Larsen, rektor Annine Horstad, avdelingsleder Kjersti Wolden, avdelingsleder Roar Haugland, avdelingsleder Kontaktinformasjon Kontortid : 08.00-15.30

Detaljer

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE 2012-16 1 2 Visjon Smørås skole Et godt sted å være Et godt sted å lære Smørås skole skal gi elevene inspirasjon, motivasjon og tilbakemeldinger som gjør at de får lyst til

Detaljer

Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014

Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014 Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014 6 Indikatorer 5 4 4,5 4,6 5,0 5,0 4,4 4,2 5,1 5,0 5,0 5,0 4,6 4,7 3,8 4,1 4,4 4,2 4,3 4,1 4,8 4,8 4,6 4,6 3 2 1 Organisering av arbeidet

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 544 415 76,29 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 501 439 87,62 15.05.2008 06:39:27 Vår 2007 Vår 2007 509

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Morellbakken skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Morellbakken skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Morellbakken Strategisk Plan- Morellbakken - 2016 Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011/12

HANDLINGSPLAN 2011/12 HANDLINGSPLAN 2011/12 VISJON: MESTRING OG GLEDE Verdier: På Austrheim skole skal vi være: engasjerte rause lærende modige SATSINGSOMRÅDER A. TIDLIG INNSATS B. LESING OG REGNING GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

Detaljer

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2015 Stav skole 11.01.15

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2015 Stav skole 11.01.15 Utdanningssektoren Virksomhetsplan 2015 Stav skole 11.01.15 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D. Spesial- og sosialpedagogisk

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR 2009 2010 (forutsetter godkjenning i FAU/SU) Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet

Detaljer