2. Avdelingens resultatprognose for 2009 og budsjett for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. Avdelingens resultatprognose for 2009 og budsjett for 2010 2012"

Transkript

1 LANGTIDSPLAN OG BUDSJETT (HOVEDDOKUMENT) 1 AVDELING: ALT 1. Avdelingens måltavle for perioden Kommentarer til måltavla Måltavla er oppdatert for perioden Det er ønskelig å integrere måltavla bedre i organisasjonen. Det vil skape bedre forståelse for en del av de overordnede målsetninger som styrer driften. 2. Avdelingens resultatprognose for 2009 og budsjett for Avdelingens prognose for 2009 og budsjett for er oppdatert i hht tentativ tildeling i perioden Kommentarer og forutsetninger for prognose 2009 I vedlagte prognose for 2009 er skrivesenteret skilt ut og holdt utenom. Bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV) Prognosen for 2009 er utarbeidet med grunnlag i regnskap pr 2. tertial 2009 og budsjett for 3. tertial Resultatet ved regnskapsavslutningen for 2. tertial ble bedre enn forventet, prognosen for 2009 viser derfor et underskudd som er 1 million mindre enn underskuddet i revidert budsjett for BFV behandlet i Avdelingsstyrets møte 4. september, sak A 10/09. I prognosen er det lagt inn bevilgning for 35 nye studieplasser til allmennlærerutdanningen. For å sikre at produksjonsmålet nås, er det tatt opp 300 studenter. Dette medfører økt aktivitet (økning på ca 70 studenter i forhold til i fjor), tildelt bevilgning går derfor til å styrke lønnsbudsjettet og praksisbudsjettet. Med disse forutsetningene kommer ALT ut med et resultat på kr pr , det vil si at negativ avsetning (underskuddet) er redusert til 1,8 million medregnet underskuddet fra Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) Prognosen for BOA avviker i forhold til opprinnelig budsjett og det skyldes forventning om betydelig lavere aktivitet. Forventet omsetning er redusert med kr på bidragsfinansiert aktivitet (BA) og 1,4 million på oppdragsfinansiert aktivitet (OA) og resultatet på OA er redusert med kr Kort om årsaker til nedgangen: Tildeling av nye studieplasser til videreutdanning (Kompetanse for kvalitet) har ført til at omsetning av videreutdanning gjennom BOA er redusert og nedgang i etterspørsel etter mindre kurs. Grunnet strammere økonomi og stillingsstopp er det begrenset kapasitet på fagseksjonene og det er redusert bemanning på det administrative området.

2 2.2. Kommentarer og forutsetninger for budsjett (BFV og BOA) 2 Bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV) Inntekter Vi har lagt til grunn estimat for bevilgninger fra HA. ALT får en dramatisk nedgang i hovedbevilgningen i 2010 på grunn av lavere studiepoengsproduksjon i Tall for produksjonen i 2008 viser en nedgang fra 936 SPE til 709 SPE. Dette betyr at ALT får en reduksjon i bevilgningen i 2010 på om lag 8,3 millioner. Det er lagt inn årlig bevilgning for 35 studieplasser. Siste halvårsvirkning får vi i 2013, da vil økningen være innfaset i 4-årig allmennlærerutdanning. Nye studieplasser på allmennlærerutdanningen gir økning i studiepoengsproduksjon som igjen gir økning i bevilgningene fra ALT er tildelt 100 nye studieplasser til videreutdanning av lærere, årlig bevilgning er lagt inn til og med Også av disse midlene går 40 % av basiskomponenten til høgskoleadministrasjonen. Som omtalt i kapittel forventer vi tildeling av nye studieplasser fra studieåret 2012/2013 på masterutdanning (tegnspråk og tolking, utdanningsvitenskap). Bevilgning for dette er lagt inn i 2012 (halvårsvirkning). Vi har ikke lagt inn nye studieplasser (utover de 35) på allmennlærerutdanningen. Kostnader Vi har lagt til grunn avdelingsrelaterte lønnsnormer (hentet fra HiSTs bemanningsplaner). Det er lagt inn 4 % lønnsvekst som HA tidligere har anslått. På grunn av stramme budsjettrammer arbeides det aktivt med å tilpasse aktiviteten til de ressurser avdelingen rår over. Budsjett kan gi rom for følgende bemanning: Total bemanning Faglige stillinger Stillinger i dekanens stab ,5 7, ,5 7, ,5 7,5 Når det gjelder refusjon av praksisopplæring har vi tatt utgangspunkt i prognosen for 2009 og lagt på forventet lønnsvekst. Vi har forventning om å få ned kostnadene på bakgrunn av ny praksismodell, men vi må forutsette økte kostnader grunnet økning i studenttall. På øvrige driftskostnader har vi tatt utgangspunkt i prognose for 2009 justert for prisstigning (3 %). Med disse forutsetningene lagt til grunn vil ALT få et merforbruk i 2010 på 4,4 millioner, mindreforbruk i 2011 på 2 millioner og mindreforbruk i 2012 på 4,2 millioner. Det betyr at negativ avsetning vil øke i 2010 til 6,2 millioner, reduseres i 2011 til 4,2 millioner og reduseres ytterligere i 2012 slik av ALT kommer i balanse pr Det må understrekes at det finnes positive signaler i statsbudsjettet, som kan gi større tildeling av midler til lærerutdanningsinstitusjonene - også

3 ALT. Dette er for usikkert til at det kan budsjetteres med i skrivende stund. Det vises også spesielt til vedlegg 6, der det skisseres et behov for ekstra tildelinger til ALT for å gjennomføre satsinger i HiSTs strategiske plan, og som dermed kan gi rom for større bemanning. Slike tildelinger er heller ikke budsjettert, men synliggjør altså avdelingens behov for ekstramidler for å satse på masterutvikling og PhD. 3 Bidragsfinansiert aktivitet (BA) Totalt sett nedgang i forhold til 2009, og det er spesielt omfanget av videreutdanning som reduseres. Men vi forventer oppstart av nye bidragsfinansierte prosjekter i 2010, se nærmere omtale i kapittel Når det gjelder NFR-midler har vi i budsjettet for lagt inn forventning noe i underkant av det vi har fått tildelt de siste år. Oppdragsfinansiert aktivitet (OA) For er det grunn til å tro at OA vil bli betydelig redusert i forhold til Vi forventer årlig resultat for OA på om lag kr Planer Strategiområde: Utdanning Utvikling av nye mastergradsutdanninger. Som en del av høgskolens strategiske plan skal Program for tegnspråk og tolkeutdanning i løpet av planperioden utvikle en mastergradsutdanning. En tar sikte på å arbeide mot en egenakkreditering, og det legges opp til mulighet for innpassing av emner fra masterprogrammer på NTNU. I løpet av planperiodens første år vil arbeidet med utvikling av planer for emner i henhold til NOKUTs regelverk. En tar sikte på å ferdigstille søknaden våren 2011, med oppstart i Videre vil det arbeides aktivt med å videreutvikle faglige nettverk, både nasjonalt og internasjonalt. Dette arbeidet vil pågå hele planperioden. Fokus på internasjonalisering, og utvikling av dette området vil det også arbeides med gjennom hele planperioden. Program for lærerutdanning for grunnskolen Strategisk plan for Høgskolen i Sør-Trøndelag slår fast at avdelingen i planperioden skal etablere en felles mastergrad i utdanningsvitenskap sammen lærerutdanningene i regionen. Avdelingen har i forslag til arbeidsdeling fått ansvar for utvikling og etablering av mastergrader innenfor fagene engelsk, norsk, matematikk, kunst/håndverk og pedagogikk. Alle fagseksjonene ved avdelingen skal i følge planen være knyttet til et masterprogram. Mastergradene knyttet til 1-7 utdanningen vil kunne bli mer tverrfaglige enn i 5 10 utdanningen. Avdelingen vil arbeide aktivt sammen med de andre institusjonene i regionen for å etablere et mastergradtilbud innenfor fagene engelsk og kunst / håndverk. Samtidig må avdelingen arbeide med å etablere mer tverrfaglige masterprogrammer innenfor norsk og matematikk på 1-7 lærerutdanningen. Den utdanningsvitenskaplige masteren skal styrke studentenes profesjonsutøvelse.

4 4 Departementet skal i forbindelse med lærerutdanningsreformen sette ned et nasjonalt utvalg som skal utrede struktur og innhold for masterutdanningene i lærerutdanningene. Dette arbeidet er utsatt, men vi forventer at denne utredningen er ferdig i løpet av Det vil være viktig for avdelingen å ha representanter i denne gruppen. I følge stortingsmeldingen om lærerutdanningen vil departementet i løpet av en fireårsperiode finansiere 800 nye studieplasser innenfor mastergraden i lærerutdanningen. En klar arbeidsdeling i regionen og fagprofilering ved avdelingen vil legge grunnlag for å kunne forvente tildeling av nye studieplasser. Utviklingen av tilbud i mastergrad i alle fag og tilpasset begge lærerutdanningsprogram, vil være strategisk viktig med tanke på innføringen av en femårig lærerutdanning. Avdelingen vil i løpet av planperioden arbeide med å etablere et omforent vitenskapsteoretisk grunnlag for en profesjonsrettet utdanningsvitenskaplig master. Dette arbeidet må skje i samarbeid med de andre lærerutdanningsinstitusjonene i regionen. Avdelingen har hatt to samarbeidsmastere sammen med NTNU/PLU i samfunnsfag og naturfag. Avdelingen vil på sikt arbeide med å ta et helhetlig ansvar for masterprogrammet i naturfag innenfor 1-7 læreutdanningen. Avdelingen vil på sikt arbeide med å ta et helhetlig ansvar for masterprogrammet i naturfag innenfor 1-7 læreutdanningen, men dette ligger utenfor planperioden. De forpliktelser som tilligger avdelingene i det regionale samarbeidet, er redegjort for i avdelingens svarbrev til KD av den 1. juli Dette innebærer en oppbygging av engelsk og kunst og håndverk. Prosjektgruppen satt sammen av ansatte ved HiST og HiNT som skulle se på mulige samarbeidsformer mellom de to instistusjonene, leverte sin rapport 19. oktober. I pkt. 4.2 i denne rapporten omtales også disse forpliktelsene og mulige konsekvenser av samarbeidsformen som er valgt. I tråd med svarbrevet til KD og det økte krav om regionalt samarbeid, vil avdelingen i perioden prioritere oppbyggingen av profesjonsrettede mastere innenfor fagene engelsk og kunst/håndverk. Avdelingen må bygge på allerede eksisterende kompetanse i seksjonene, samt rekruttere nye fagfolk inn i seksjonene. De nye mastergradene må etableres i samarbeid med de andre lærerutdanningsinstitusjonene i regionen. PLU har i dag en master i fremmedspråksdidaktikk og en master i estetiske fag. Seksjonene må arbeide aktivt for at de nye mastergradene bygger på eksisterende fagmiljø i regionen. Avdelingen vil i løpet av 2010 ansette professor innen engelskdidaktikk. Det ligger også føringer i HiSTs strategiske plan på at ALT skal utvikle en samarbeidsmaster i utdanningsvitenskap. Organiseringen av en felles utdanningsvitenskaplig master med NTNU, HiNT, HiST og Dr. Maud skal utredes i løpet av Midtnorsk nettverk for lærerutdanning vil sette ned en gruppe med representanter fra alle institusjonene for å utrede ulike modeller for organisering av felles mastergrad. Dette arbeidet må forankres i rektoratene i de ulike institusjonene. Det vises ellers til vedlegg 6, der det er skissert et behov for ekstra midler i forbindelse med satsinger på masteroppbygging og oppbygging av et PhD-løp. I planperioden vi engelsk master prioriteres først, kunst og håndverk deretter. Tegnspråk og tolk søker om finansiering utenfor rammen for opprettelsen av en master, men arbeider som før etter fastsatt plan om

5 oppstart i Videre utvikling av eksisterende mastere i norsk og matematikk, vil pågå i hele planperioden Utvikling av eksisterende fagportefølje og faglig profil (relatert til SI-KvalU1). Avdelingene leverte i juni 2009 et svar til KD som gikk på faglig profil og arbeidsdeling. Det vil føre for vidt å redegjøre for alle sider ved dette svarbrevet i denne planen. Men det arbeid som da ble gjort, og som i september og oktober 2009 er under oppfølging i fellesskap mellom HiST og HiNT, vil være førende for de prioriteringer som vil foretas i arbeidet med innføring av ny lærerutdanning i Gjennom det midtnorske nettverket vil også eksisterende fagportefølje og den videre faglige profil utvikles. I vårt svarbrev til KD, ble det for HiST sin del signalisert en særlig satsing på fagene norsk, matematikk, kunst og håndverk og engelsk. Den videre oppfølging arbeidet med vil foregå i tett samarbeid med HiNT og de andre aktørene i Midt-norsk nettverk for lærerutdanning. Avdelingen vil søke HiST sentralt om strategi og omstillingsmidler for delfinansiering av realfagforsøket. Når det gjelder ekstrakostnader forbundet med innføringen av to løp (1-7 og 5-10), er det mulig med den informasjon som nå er tilgjengelig å anta en utvikling som skissert under. Det er ikke tatt hensyn til en eventuell mulig samkjøring av fag på tvers av løpene: For studieåret 2010/11 vil det bli en liten nedgang i behovet for undervisningstimer for de obligatoriske fagene matematikk, pedagogikk og norsk. Det vil bli et økt behov for tilvalgsemnene naturfag (tilbudet er like stort i 09/10 pga. realfagmodell), engelsk, kroppsøving, musikk, Kunst og håndverk og samfunnsfag. Drama tilbys ikke lenger, og det gir en reduksjon i behov på 450 timer. Totalt sett for 2010/11 medfører dette et økt behov på ca undervisningstimer. Pr i dag er det sannsynligvis kun engelsk som trenger tilførsel av ressurser for å løse dette. For studieåret 2011/12 kan følgende antas for de to første trinnene samlet: En liten økning i behov for pedagogikk, en liten nedgang for matematikk og norsk. Det vil bli et økt behov for tilvalgsemnene naturfag, engelsk, kroppsøving, musikk, Kunst og håndverk og samfunnsfag. I 2011/12, vil all undervisning i RLE i 2. trinn falle bort. Dette er pr. i dag 2400 timer. Totalt sett gir dette en økning i behov på nærmere 3000 undervisningstimer for første og andre trinn dette året, sammenlignet med dagens situasjon for disse to årstrinnene. Hvordan dette slår ut for ressursbehovet i hver enkelt seksjon, er naturligvis også avhengig av det tilbudet ALT velger å gi 3. og 4.

6 trinn. Allerede fra studieåret 2011/12 bør alle årstrinn være faset inn i ny modell Undervisningstilbud på engelsk. ). Avdelingen tilbyr på vegne av HiST Introduction to Norway for utenlandske studenter. Kurset er på 6 studiepoeng og tilbys både høst og vår. Ny fagplan ble laget forut for studieåret 2008/2009, og tilbudet videreføres i tråd med denne. Det er utviklet et fagtilbud på engelsk fra kroppsøvingsseksjonen som sannsynligvis kan tilbys videre innen rammene for ny lærerutdanning fra Utenlandske studenter har også et tilbud om å kunne ta fagpraksis i engelsk. Program for tegnspråk og tolkeutdanning: Arbeider konkret med å inngå avtaler om studentutveksling for studenter ved bachelorutdanningen i tegnspråk og tolking. Det tas sikte på å få på plass avtaler i Mulighetene for å ta inn utenlandske studenter og antall ALT-studenter som ønsker å reise ut, vil også avhenge av de modeller som blir valgt for ny lærerutdanning Forankring av kvalitetssystemet i fagmiljøene, og videreutvikling av kvalitetsarbeidet ved avdelingen. (relatert til kvalitetssystemet og SI-Kval U2 og SI-Kval U3). Hver fagseksjon gjennomfører etter hvert semester en studieevaluering via It`s learning. Disse er tilgjengelig for både lærere, studenter, studieledere og dekan. Tiltak blir satt i verk på grunnlag av disse evalueringene. Program for tegnspråk og tolkeutdanning fortsetter med utvikling av bedre studieevalueringer og systemer for å følge opp med tiltak. Det er et ønske å videreutvikle kvalitetssystemet ved avdelingen. Dette har av kapasitetsgrunner ikke vært mulig å gjøre inneværende år. For 2010 er det ønskelig å ta fatt i kvalitetssystemet ved avdelingen, men man ville sett det som en fordel om dette kom i forlengelsen av en HiSTgjennomgang. Målet burde være et mest mulig likt system for gjennomføring av evalueringene ved HiST. Vi ønsker å komme i gang med en gjennomgang av kvalitetssystemet i løpet av Sikre høy produksjon av studiepoeng (relatert til strategisk plan og KD U1.2.1.) Avdelingen har gjort flere tiltak, både for å øke den totale produksjon av studiepoeng og for å sikre høyest mulig produksjon per student. Avdelingen fikk høsten nye studieplasser. Det gjør at ALT kan ta opp flere studenter, noe som igjen vil føre til flere produserte studiepoeng. Avdelingen fortsetter overbookingen, basert på de erfaringstall som finnes på frafallsprosenter. Dette ønsker vi å fortsette med for 2010/11 og de kommende år. Det er også viktig at vi utnytter ledig kapasitet i organisasjonen for å kunne øke produksjonen. Tiltak for å sikre basisferdighetene i sentrale fag for studentene vil bidra til å øke gjennomstrømmingen. Flere studenter kommer med de basisferdighet som ikke møter de krav lærerutdanningen forutsetter Sikre høy kandidatproduksjon (relatert til strategisk plan og HiST U 1.1.3)

7 Tolkeutdanningen hadde for lav kandidatproduksjon inneværende studieår, med for stor strykprosent. Det vil derfor fokuseres på tiltak for å bedre denne situasjonen for planperioden. Gjennom implementering av ny studieplan vil det bli økt fokus på praksis, noe som vi mener vil føre til mer fokus på ferdighetstrening og økt gjennomføringsgrad. Ordningen med ekstra støtte til studenter som ønsker det innen fagene matematikk og norsk, fortsetter. Det vil kunne bidra til i første omgang å minske frafallet og deretter å holde strykprosenten nede. Tradisjonelt har mange av studentene ved ALT hatt studiepoeng fra andres studier før opptak til lærerstudiet. Det har ført til at flere kandidater har blitt ferdige etter tre år. Denne fleksibiliteten er det nå mulig blir redusert med ny lærerutdanning. Vi er usikre på hvordan dette vil slå ut. Mobiliteten til studentene er tenkt styrket gjennom ny lærerutdanning. Det er usikkert hvordan ALT kommer ut i forhold til dette også. Et første tiltak for å komme best mulig ut i forhold til disse to faktorene, er å sikre et bredt og kvalitativt godt fagtilbud for studentene Oppfølging av NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen (relatert til SI Kval U7) Videreutvikling av samarbeidet og kvalitetssikring av praksis i helsesektoren (relatert til SI-Kval U5) Andre prioriterte områder Det har vært arbeidet mye med praksisordningen. En ny modell for praksis vil prøves ut inneværende studieår. Bagrunnen for å endre praksismodellen på 2. studieår er at HiST ALT vil starte tilpasning til tenkningen i St.meld 11 ( ): Læreren rollen og utdanningen. Jeg har faktisk den beste læreren. De overordnede mål for omleggingen er at a) studentene i større grad skal se sammenhenger mellom teoridelen og praksisopplæringen b) studentene skal få reell tilknytning til praksisskolen gjennom hele studieåret blant annet ved at de følger elevens / ei elevgruppes generelle utvikling og utvikling i studiefagene over tid c) studentene skal oppleve variasjon og progresjon i praksisopplæringen d) praksislærere og faglærere i større grad skal oppleve lærerutdanningen som ett felles prosjekt. Organisatoriske endringer av praksis: Det blir 6 kortere perioder (pluss en dag) i stedet for 2 litt lengre perioder. GLSM-praksis blir intregrert i annen praksis. Planlegging og deltaking på skole- /hjemsamarbeid foregår utenom de fastlagte ukene (2. års studentene har undervisningsfri fra kl den dagen i uka som praksislærerne har frigjort tid til kontakt med avdelingen.). Studentene har ei praksisuke der praksislærer ikke er til stede. Det overordnede styrende for virksomheten innen området utdanning i 2010, vil være implementeringen av ny lærerutdanning. I skrivende stund vet man ikke hvordan viktige punkter som bl.a arbeidsdeling mellom institusjonene og fordeling av fag på de forskjellige studieårene blir. Dette blir den store saken, og i den forbindelse vil også tiltakene komme. Omlegginger som følge av ny lærerutdanning, vil ha konsekvenser for hele organisasjonen. Avdelingen må i sterkere grad sikre studentenes basisferdigheter i kjernefagene Risikovurderinger

8 Avdelingene risikovurderer inntil fire arbeidsområder innenfor hvert strategiområde. Mange viktige beslutninger kommer i forbindelse med innføringen av ny lærerutdanning, uten at disse er risikovurdert. Dette er overordnede rammer som uansett vil komme. Ny strategisk plan for HiST foreligger allerede, og fordrer tiltak. Innenfor området utdanning er derfor følgende fire arbeidsområder valgt ut: 8 KD-U 1.1 Opprettelse av mastergrad tegnspråk og tolk i perioden KD-U 1.1 Opprettelse av mastergrad i utdanningsvitenskap 2011 KD-U 1.1 Arbeidet for PhD-grad ved ALT- tiltak i perioden KD-U 1.3 Opprettelse av senter for tegnspråk og tolk i 2010 Det vises til eget vedlegg med risikovurderinger i henhold til skjema Strategiområde: Forsknings- og utviklingsarbeid Strategisk plan for Høgskolen i Sør-Trøndelag slår fast at avdelingen skal arbeide for å etablere en regional utdanningsvitenskaplig master og en PHD utdanning knyttet til sentrale fag i lærerutdanningen. Det skal også arbeides for å opprette en mastergrad innenfor tegnspråk og tolkeutdanningen. ALT skal også i løpet av 2010 utarbeide ny strategisk plan. Dette arbeidet vil legge grunnlaget for strategiske FoU prioriteringer. Forskningen ved avdelingen skal være profesjonsrettet Bygging av robuste fagmiljøer (Jfr. KDs kvalitative styringsparametre og strategisk plan) HIST, avdeling for lærer- og tolkeutdannings forskningsprofil er strukturert omkring de fire satsingsområdene for planperioden : Skolefag og fagdidaktikk Skoleledelse og skoleutvikling Tegnspråk og tolkefag Tilpasset opplæring, inkludering og flerkulturalitet Mål for satsingsområdene er: Å bygge og utvikle egen fagkompetanse (første- og toppstillinger) og forskningsportefølje via prosjektutvikling og prosjektakkvisisjon Å videreutvikle mastergradsstudiene Planperioden er i ferd med å utløpe, og den nye HiST-strategien for , setter nye krav og legger nye føringer som naturligvis også gjelder for ALT Innenfor satsingsområdet skolefag og fagdidaktikk er det bygget robust fag- og forskningskompetanse i forbindelse med våre mastergradsutdanninger i norsk og matematikk. Når det gjelder fagområdet pedagogikk har vi ingen toppstilling innenfor emnet didaktikk. Dette er et område hvor det trengs mer kompetanse og mer forskning. Etablering av regional arbeidsdeling og profilering av fagportefølje vil være styrende for avdelingens FoU satsning. I perioden skal avdelingen etablere program i engelsk og kunst/håndverk innenfor en felles regional utdanningsvitenskaplig master. Fagene må derfor

9 prioriteres. Avdelingen ønsker å få tilsatt toppstillinger innenfor fagområdene engelsk og kunst og håndverk. 9 Vi har 30 stp studie pedagogikk for 2språklige lærere. Den tospråklige bachelorutdanningen ble ferdigstilt våren Vi utlyste 30 stp i Norsk som 2språk og flerkulturell pedagogikk, men dette ble ikke startet pga lavt søkergrunnlag. Tilpassa opplæring og flerkulturalitet blir behandlet i den nye lærerutdanningen og vi må avvente beslutningen som blir fattet i rammeplanutvalget.. Innenfor satsingsområdet skoleledelse og skoleutvikling har vi hatt to stipendiater. Satsing på skoleledelse og skoleutvikling må nå uansett revideres på grunn av mangel på fagpersoner innenfor området. Satsingsområdet tegnspråk og tolkefag er i sterk utvikling med en professor og førsteamanuensis (rekruttert via egen stipendiat). Også innen dette området trengs det videre satsing i form av rekruttering (ny stipendiatstilling) og sterkere fokus på forskning. Avdelingen prioriterer oppbygging av et masterprogram innenfor dette fagområdet. Innenfor nevnte satsingsområder venter vi at utvikling av egen fagkompetanse (stipendiatstillinger og videre kvalifisering til toppstillinger) og nytilsettinger i toppstillinger vil bidra til at vi oppnår resultater som gir uttelling både innenfor forskning og utdanning. Avdelingen er i samarbeid med Skrivesentret tildelt forprosjektmidler i forskningsprogrammet Utdanning Som et ledd i utviklingen av masterutdanning i tegnspråk og tolking vil det arbeids aktivt og systematisk for å bygge fagmiljøet ved avdelingen. Både gjennom kompetanseutvikling blant tilsatte og gjennom målrettet rekruttering. Det finnes ikke mange kvalifiserte fagpersoner og avdelingen bør derfor bruke nettverk den deltar i målrettet for å sikre og videreutvikle fagmiljøet Effektivisering av FoU-ressursene, vektlegging av målbare resultater og sikring av samlet FoU-tid.på 25 % (Jfr. strategisk plan). Program for tegnspråk og tolkeutdanning har de siste årene arbeidet systematisk med å utnytte FoU ressursene på en best mulig måte. Det er etablert faste fora der forskning på fagfeltet presenteres og videreutvikles. Gjennom et felles paraplyprosjekt har hele fagmiljøet arbeidet med å sette fokus på forskning, den enkelte medarbeider har fått skjermet perioder til FoU-virksomhet og det er satt fokus på publisering. Denne organiseringen av FoU-aktiviteten vil fortsette i kommende planperiode. Forskerteam må prioriteres. Disse skal være ledet av personer med høy poenggivende publiseringsgrad. Teamene bør organiseres omkring sentrale forskningsfelt knyttet til profesjonen. Avdelingen vil altså prioritere prosjekter hvor arbeidet organiseres gjennom interne forskningsteam som engasjerer studenter og praksisfeltet. Avdelingen vil også vektlegge at nyansatte får arbeidsoppgaver knyttet til FoU allerede ved oppstart i sitt arbeidsforhold. Gjennom FoU-tildelingen har avdelingen de siste årene ligget på ca. 25% forskningstid.

10 Nettverksbygging og styrking av nasjonal og internasjonalt samarbeid (Jfr. KDs kvalitative styringsparametre og strategisk plan). 10 Avdelingen vil gå inn på flere tiltak i planperioden: Prioritere bygging av robuste forskningsmiljø som kan konkurrere om tildelinger. Tildeling av såkornmidler for å sikre målrettet og kvalitativt gode søknader fra NFR sitt nye utdanningsforskningsprogram og fra andre sentrale finansieringskilder. Strategisk oppretting av tematisk definerte forskergrupper (må sees i sammenheng med evt endring i tildelingsrutiner som åpner for ressurstildeling til forskergrupper- se også punkt 3.2.2) Strategisk satsing på bygging av forskernettverk med NTNU, gjennom Midtnorsk Nettverk og bredere nasjonalt/internasjonalt samarbeid. Prioritering av bygging av nettverk mot skoleeiere, og bruk av disse til å initiere skoleeierfinansierte FoU-prosjekter. Arbeide systematisk med de regionale konsulentene i Sør- Trøndelag som har ansvaret for kompetanseheving i sektoren. Avdelingen deltar i nettverket Nasjonal forskolerskole for lærerutdanningen NAFOL. NAFOL er finansiert av Norges Forskningsråd. NTNU er vertsinstitusjon innenfor nettverket av 22 lærerutdanningsinstitusjoner. Forskerskolen er også rettet mot førstelektorkvalifisering.. Avdelingen vil i størst mulig grad sluse veiledning av stipendiater og førstekompetansekvalifisering inn i NAFOL. Avdelingen vil også få oppgaver knyttet til veileding og gjennomføring av PHD kurs. I strategisk plan under overskriften: Forskning, utvikling og formidling er det nevnt at avdelingen skal øke utvekslingen av tilsatte med utvalgte utenlandske læresteder og bygge opp internasjonale nettverk. Internasjonale lærerutveksling er viktig for egen og høgskolens kompetansebygging, ikke minst gjennom utvikling av nye og vedlikehold av eksisterende nettverk. Aktiviteten ved avdelingen er fortsatt relativ lav. Hvis ressurssituasjonen tillater det, ønsker vi å satse mer på dette punktet i løpet av perioden. I neste omgang muliggjør dette en økning av studentutveksling. Program for tegnspråk og tolkeutdanning: Nettverksbygging vil være et prioritert område. Fagmiljøet har kontakt med flere forskningsmiljøer nasjonalt, både innen språkforskning, forskning på funksjonshemmede og døve/hørselshemmede. Det er ingen nasjonale nettverk som arbeider helt konkret innen våre fagområder (tegnspråk, tolking, døves historie og kultur, døvblinde), vi har kontakt med flere fagmiljøer og nettverk, og det vil bli arbeidet for å formalisere samarbeid med utenlandske miljøer i planperioden Prioritering av søknadsskriving og gjennomføring av oppdrags- eller bidragsfinansierte FoU-prosjekter (Jfr. virksomhetsmål 2.1 og strategisk plan) Program for tegnspråk og tolkeutdanning: Inneværende periode har fagmiljøet vært involvert i en søknadsprosess i samarbeid med Aksis (Universitetet i Bergen) til Norsk Forskningsråd for å utvikle en korpus i tegnspråk. Dette har vært en omfattende prosess, men vi lyktes ikke med å nå fram med søknaden. På grunn av ressurssituasjonen ved avdelingen og programmet må en være svært nøye i prioriteringen av hvilke prosjekter en skal satse på og hvor mye arbeid en skal legge ned i dette arbeidet. Samtidig er det en mulighet til å skaffe eksterne midler til FoU. Programmet vil også i kommende planperiode prioritere søknadsskriving der vi ser det er mulighet til å delta i prosjekter.

11 11 Avdelingen har fått forprosjektmidler fra NFR i programmet Utdanningsforskning 2020 sammen med Skrivesenteret. Vi ønsker fortsatt å støtte opp fagmiljøenes søknadsskriving for forskningsprosjekter, for eksempel gjennom FoU tid Styrking av FoU-publisering (Jfr. virksomhetsmål 2.1 og strategisk plan) Aktuelle tiltak for 2010 og videre i planperioden for hele avdelingen vil være: Gjennomgang/revidering av premiss og rutiner for lokal FoU-ressurstildeling, for bedre kvalitetssikring av tildelingsvedtak. Publisering innen det utdanningsvitenskaplige feltet som premiss for tildeling. Øke FoU andel til fagansatte som i løpet av de siste tre årene har poenggivende publisering. Prioritere fagansattes faglige nettverksbygging. Bedre informasjon om adressering og innrapportering av FoU-arbeid generelt, men spesielt for stipendiater og II-stillinger. Avdelingen har de siste årene hatt som praksis at doktorgradskandidatene skal få avsatt en avtalt FoU-ressurs for å publisere fra avhandlingen etter avlagt disputas. Da svært mange av våre stipendiater velger monografi som format for avhandlingen sin er formålet med dette tiltaket å sørge for publisering i fagfellevurderte tidsskrifter i etterkant av disputasen. Dette er en praksis vi ønsker å fortsette med. Program for tegnspråk og tolkeutdanning: Gjennom satsingen på FoU som er gjort i inneværende år, vil det i løpet av kommende planperiode føre til økt produksjon av publiseringspoeng. I tillegg er det arbeidet med å få utviklet en lærebok i tolking, noe som har vært et stort savn og vil være et løft for fagfeltet i hele landet. Det vil også være nødvendig med enda større fokus på publisering knyttet til mastergradssatsingen programmet er inne i Bedre gjennomføring i doktorgradsutdanningen (Jfr. KDs kvalitative styringsparametre) Mye er gjort i inneværende år. Vi vil fortsette med å ta godt vare på våre stipendiater, også med tanke på gjennomføre på normert tid. Vi vil i 2010 ta sikte på å møte alle stipendiater og deres seksjonsledere der det måtte være behov med hensyn til å oppnå fornuftige løsninger for uttak av pliktarbeid og for å kartlegge ferdigstillingsproblemer. Andre aktuelle tiltak kan være å få til velfungerende lokale biveilederordninger og bruke det nye forskerutdanningsnettverket aktivt Andre prioriterte områder Program for tegnspråk og tolkeutdanning: Det vil i planperioden settes i gang et arbeid med å etablere et nasjonalt senter for tegnspråkforskning. Dette er et ledd i styrkingen av norsk tegnspråk, noe som er et uttrykt politisk mål i St.meld. nr. 35 ( ) Mål og mening. Vi mener det vil være en styrke å arbeide med utvikling av et forskningssenter parallelt med mastergradssatsingen.

12 12 Avdelingen legger også vekt på å viderekvalifisere personalet ved lærerutdanningen til å kunne drive utdanningsvitenskapelig forskning gjennom tildeling av FoU-tid Risikovurderinger Avdelingen har et god oversikt over sine stipendiater og velger ikke å risikovurdere gjennomføringsgrad i den grad det vektlegges i føringsdokumentet. De arbeidsområder som risikovurderes innen FOU er: KD-FoU Mulighet for å nå ønsket antall publiseringspoeng i perioden KD-FoU Øke tildelte midler fra NFR KD-FoU 2.2 Bygge robuste fagmiljø innen forskning Det vises ellers til vedlagte mal for risikovurderinger Strategiområde: Samfunnsoppdraget Innovasjon, regional utvikling og IPR som undervisningstema (relatert til SI Kval S1). Innovasjon og regional utvikling er i liten grad i fokus ved ALT. Det kan være mulig å bygge på fagmiljøet innenfor Kunst og håndverk når det gjelder innovasjon nyskaping -entreprenørskap. Avdelingen har tidligere hatt et tilbud innen entreprenørskap med utspring i dette fagmiljøet. For kommende år vil det kunne være mulig å inkludere disse temaene i forbindelse med utarbeiding av nye fagplaner. Dette er ikke et satsingsområde for avdelingen. Program for tegnspråk og tolkeutdanning: Vil i kommende periode fortsette å knytte FoUprosjekter til praksisfeltet. Utdanninga knyttes også sterkere til praksisfeltet gjennom at studentoppgaver skal hente flere problemstillinger knyttet til institusjonenes kunnskapsbehov Deltagelse i regionale klyngesamarbeid rettet mot både offentlig og/eller privat sektor (relatert til SI Kval S1). ALT deltar ikke i noen slike. Det er heller ingen planlagte aktiviteter innenfor dette området i planperioden Tilgjengeliggjøring av FoU og annen faglig aktivitet for allmennheten (relatert til SI Kval S2). Program for tegnspråk og tolkeutdanning: Fagmiljøets kompetanse er etterspurt. Gjennom fortsatt deltakelse i nettverk, seminarer og konferanser i fagfeltet der FoU resultater presenteres og gjøres tilgjengelig for tilgrensende fagområder. Fagpersoner vil også i kommende planperiode publisere i tidsskrifter av allmenn interesse, både gjennom faste spalter og mer sporadiske innlegg. ALT- ansatte stod for 21 bidrag på konferanser og arrangement i I måltavla (HiST S3.1.1) forventes det en økning tilbake til nivået fra 2004, med 45 slike bidrag. For å nå dette målet, er avdelingen avhengig at økonomien utvikler seg i tråd med budsjettet, siden deltakelse koster penger. Samme år var det registrert 37 bidrag i fagtidsskrift og massemedia(hist S3.3.1). Dette nivået forventes også ved utgangen av planperioden.

13 Økning av eksternfinansiert evu (relatert til SI Kval S3). KD innførte strategien Kompetanse for kvalitet fra høsten Det innebærer at forventet omsetning av videreutdanning gjennom oppdrag reduseres i planperioden. Omsetningen i 2009 er på kr, mot forventet inntil 1,6 mill. Alle aktiviteter knyttet til Fagbevegelsens historie er avlyst. Årsaken var for liten interesse for studiet. Dette innebærer at vi har tilbakebetalt inntekter på til sammen kr. Bemanningssituasjonen er endret i 2009, færre årsverk går nå til administrativt arbeid innenfor BOA. Hvis man regner omsetningen fra Kompetanse for kvalitet inn i som en del av BOA- virksomheten i 2010, er aktivitetsnivået omlag som tidligere innenfor dette området. Avdelingen har ikke økonomi til å ha fagseksjoner med ledig kapasitet i påvente av oppdrag. Det medfører også at man kan komme i den situasjon at forespørsler om oppdrag må avslås grunnet manglende kapasitet på faglig side. Program for tegnspråk og tolkeutdanning: Med en strammere ressurssituasjon, vil dette påvirke hvilke muligheter vi har for å posisjonere oss i dette markedet, men vi har et potensial til å utvikle eksternfinansierte studier som er etterspurt. Tegnspråket har fått styrket status gjennom St.meld. nr. 35 ( ) Mål og mening og gjennom ny språklov ser vi for oss ytterligere statusheving, noe som må få konsekvenser gjennom økt behov for tegnspråkkompetanse i samfunnet, noe som igjen vil gi muligheter for mer eksternfinansiert EVU. Programmet er i dialog med flere aktører som vi arbeider med konkrete tilbud om EVU den kommende perioden. Vi ser for oss konkrete samarbeid med NAV, Statped og Døvekirken i planperioden Økning av bidragsfinansiert aktivitet og prioritering av medfinansiering/egenfinansiering (relatert til SI Kval S3). ALT forventer oppstart av nye prosjekter i Innenfor matematikk er følgende tiltak på trappene: - EU Primas bidrag på inntil Euro over 4 år, forutsatt egenandel ca Euro. Program for tegnspråk og tolkeutdanning: Inneværende år er det arbeidet med flere prosjektsøknader, men man har så langt ikke lykkes med å få tilslag på søknadene. Gjennom søknadsprosessene er søkerkompetansen økt. Som en del av satsingen på masterutdanning i tegnspråk og tolking vil fagområdet arbeide målrettet med å søke forskningsmidler eksternt gjennom NFR, Helse og rehabilitering og andre finansieringskilder. Vi mener også at etablering av et nasjonalt senter for tegnspråkforskning vil være et viktig skritt på veien mot å øke denne type aktivitet Økning av den oppdragsfinansierte aktiviteten og sikring av positivt resultat (relatert til SI Kval S3). ALT forventer en betydelig reduksjon av oppdragsfinansiert aktivitet i 2010

14 14 Trenden viser en sterk nedgang i etterspørsel på mindre prosjekter (småoppdrag). Nedgangen fra 2008 til 2009 var på kr. Dette henger sammen med endrede rammeforhold nevnt under Avdelingen har av ressursmessige årsaker valgt å takke nei til videre arbeid med leseopplæring. Dette oppdraget ga i 2008 eksempelvis et overskudd på kr (til virksomhetskapital) og tilførte avdelingen kr til dekning av indirekte kostnader Andre prioriterte områder I den økonomiske situasjonen avdelingen befinner seg i, kan det være vanskelig å finne rom for å prioritere tiltak innenfor strategiområdet samfunnsområdet. Disse prioriteringene vil måtte gå på bekostning av andre prioriteter innenfor utdanning og FoU. Vi finner likevel grunn til å opprettholde målene innen og For HiST-S3.3.2 reduseres målet til 6 lærebøker. Noen andre større satsinger vil vi også trekke fram: Utdanningsdirektoratet ga i mai 2008 HiST ALT et bidrag til Samarbeidsprosjektet Utvikling av samarbeidsformer mellom UH-sektoren og skole-/ barnehageeier fase 2. Etter søknad om utsettelse H-08 og valg av prosjektleder og gruppemedlemmer, var det et oppstartsmøte i januar- 09. Ny prosjektkoordinator/-leder ble utpekt av ledergruppa i august-09. Flere faglærere fra HIST ALT ble med i prosjektgruppa. Samarbeidet mellom HiST ALT og skoleeierne fra de 3 praksiskommunene, Trondheim, Klæbu og Malvik er nå godt i gang. Det arbeides med å utvikle varige modeller for samarbeid på et bredt felt av felles ansvarsoppgaver. Samarbeidsmodellen fra fase 1 blir prøvd ut og justert. Samarbeidet skjer på likeverdig basis. Det arbeides også med å strukturere og samordne eksisterende samarbeid. Dette arbeidet vil være viktig i Som en del av satsingen på oppbygning av en mastergradsutdanning i tegnspråk og tolking og arbeid med etablering av et nasjonalt senter i tegnspråkforskning vil det være viktig å sette fokus på andre oppdragsgivere enn KD. Fagfeltet bør gjøres mer kjent innenfor Kultur- og kirkedepartementets ansvarsområder. Det vil også arbeides mer direkte mot NAV og Arbeids- og inkluderingsdepartementet som er mottakerinstans for de fleste av våre kandidater. Her er hovedvekten av praksisfeltet og det er under dette departement de kan se behov for etter- og videreutdanning. Det vises ellers til vedlegg om pågående aktivitet innenfor oppdragsområdet Risikovurderinger For strategiområdet Samfunnsoppdraget, risikovurderes følgende: KD-S3.2.1 Mulighet for måloppnåelse EVU 3.4. Strategiområde: Effektiv organisasjon Tiltak for god økonomistyring og effektiv drift, samt planlagte tiltak for å sikre at driften gjennomføres innenfor de årlige budsjettrammer. Avdelingen fokuserer på god økonomistyring og effektiv ressursbruk. I 2009 har det vært avgjørende å holde kostnadene nede blant annet for å møte det store kuttet i bevilgningen vi får i 2010 (grunnet nedgang i studiepoengsproduksjon fra ). Det er foretatt

15 15 kostnadskutt både i administrasjonen, på drift og på faglig side. Men selv med en reduksjon i antall stillinger vil avdelingen likevel styre mot et underskudd pr For å møte svingninger i studiepoengsproduksjon, er det avgjørende å legge til side midler i år med god produksjon for å møte framtidige nedganger. I 2010 vil det fortsatt fokuseres på streng kostnadskontroll Tiltak for å nå mål for andel førstekompetanse (relatert til strategisk plan, måltavle, SI-Kval EO1) Andelen førstestillinger stiger jevnt og foreløpige beregninger viser at vi pr september 2009 har 53,5 % førstestillinger av totalt antall undervisnings- og forskerstillinger. Avdelingen viderefører kompetanseutviklingsprogrammet knyttet til førstelektoropprykk. Det er tatt opp 3 nye på programmet. Det er satt av betydelige beløp for dette formålet de neste årene. Ved utlysninger av nye stillinger, vil det i hvert enkelt tilfelle vurderes om det skal søkes etter personer med førstekompetanse Tiltak for å øke andel professor-/dosentstillinger (relatert til strategisk plan, måltavle KD-EO4.2.2) ALT har satt i gang arbeid for å rekruttere professor innenfor engelsk og kunst og håndverk for å bygge opp dette fagmiljøet. Ved utlysninger vil det også søkes målrettet etter professor/dosentkompetanse når dette er aktuelt. Slike vurderinger vil gjøres i hvert enkelt tilfelle, også for tilsettinger i Tiltak for å redusere sykefraværet (relatert til måltavle HiST-EO4.2.4, tildelingsbrev) I 2008 hadde ALT et sykefravær på totalt 5,7 %, av dette var det 3,1 % langtidssykefravær og 2,6 % korttidssykefravær (korttid = egenmeldt og legemeldt kortere enn 16 dager). Når det gjelder 2009 er sykefraværet for HiST stigende. Statistikk for 1. halvår fra NAV viser en markant økning i det legemeldte sykefraværet. Ved ALT er det legemeldt fraværet på 8,6 % 1. kvartal og for 2. kvartal er det på 10,8 %. Mål Måltall for langtidssykefravær for perioden settes til 4,5 % Måltall for korttidssykefravær settes til 2%, totalt blir dette 6,5 %. Tiltak Ett av tiltakene for å få ned fraværet i 2010 er å fortsette den tette oppfølgingen i form av oppfølgingssamtaler mellom den sykemeldte og nærmeste leder. Avdelingen vektlegger god og korrekt individuell oppfølging av sykmeldte medarbeidere og studielederne kurses fortløpende i forebygging og oppfølging av sykefravær. Medarbeidersamtaler er også et forbyggende tiltak. Øvrige tiltak: Ergonomisk tilrettelegging for ansatte med muskel- og skjelettplager. Kursing av verneombud og varaverneombud er gjennomført i Vernerunder vil gjennomføres våren En gang hver måned er det felles frokost for alle ansatte. Det er også trimtilbud ved avdelingen i regi av kroppsøvingsseksjonen.

16 Andre prioriterte områder Avdelingen har gjennom 2009 hatt fokus på arbeidsmiljøet. Det ble konkludert i møter mellom verneombud og ledelsen at man hadde behov for bistand fra en tredje part for å komme videre med arbeidet. Dette arbeidet er startet opp i oktober 2009,og vil følges opp i Firmaet Rokade er hentet inn for å bistå avdelingen. Risikovurderinger gjøres for følgende områder: KD EO 4.1 Mulighet for merforbruk i forhold til budsjett KD-EO Reduksjon i sykefravær KD-EO Rekruttering av fagpersonell på toppnivå HiST-EO Resultat EFV

2. Avdelingens resultatprognose for 2009 og budsjett for 2010 2012

2. Avdelingens resultatprognose for 2009 og budsjett for 2010 2012 LANGTIDSPLAN OG BUDSJETT 2010 2012 (HOVEDDOKUMENT) 1 AVDELING: ALT 1. Avdelingens måltavle for perioden 2010-2012 1.1. Kommentarer til måltavla Måltavla er oppdatert for perioden 2010-2012. Det er ønskelig

Detaljer

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 28.08.09 A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Vedlegg: 1. Forslag til revidert budsjett 2009 2. Langtidsbudsjett

Detaljer

VEDLEGG 1. Departementet ber derfor institusjonene å begynne arbeidet internt med å vurdere

VEDLEGG 1. Departementet ber derfor institusjonene å begynne arbeidet internt med å vurdere VEDLEGG 1 Saksbehandler: Lasse Skogvold Isaksen/ Margret Hovland Deres dato: Deres ref.: Det kongelige kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep. 0032 Oslo er bedt av departementet i brev av den 21. oktober

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 7. februar 2011 A 03/11 Budsjettfordeling 2011 ALT Vedlegg: Forslag til budsjettfordeling 2011 1 Oppsummering Budsjettet for 2011

Detaljer

LANGTIDSPLAN OG BUDSJETT [PLANMAL] Avdelingens resultatprognose for 2011 og budsjett for

LANGTIDSPLAN OG BUDSJETT [PLANMAL] Avdelingens resultatprognose for 2011 og budsjett for LANGTIDSPLAN OG BUDSJETT 2012 2014 [PLANMAL] 1 Avdeling: [fyll ut] 1. Avdelingens måltavle for perioden 2012-2014 Avdelingens måltavle for perioden 2012 2014 er oppdatert med nye målsettinger. 1.1. Kommentarer

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

A 30/08 Studieprogram studieåret 2009/2010

A 30/08 Studieprogram studieåret 2009/2010 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Wenche Salomonsen King Dato: 24.11.2008 A 30/08 Studieprogram studieåret 2009/2010 Vedlegg: Oversikt over forventet antall studenter på de valgbare emnene

Detaljer

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 9. mars 2015 O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Vedlegg: Resultatregnskap pr 31.12.2014 samlet for ALT Resultatregnskap pr 31.12.2014

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Odd Morten Mjøen Dato: 30.10.07 Innledning Hensikten med dette saksframlegget er å drøfte framtidige tiltak ved våre masterstudier i lys av den bekymringsfulle

Detaljer

Foreløpig beregning av timeressurser knyttet til gjennomføring av grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10 for studieårene 2010/2011 og 2011/2012

Foreløpig beregning av timeressurser knyttet til gjennomføring av grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10 for studieårene 2010/2011 og 2011/2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Sigmund Grimstad Dato: 30.11.2009 O 11/09 Foreløpig beregning av timeressurser knyttet til gjennomføring av grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10 for studieårene

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 06.11.07

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 06.11.07 Vedlegg 4 A 20/07 Masterstudier, søkning og framtidige tiltak Saken ble opprinnelig lagt fram for ALTs avdelingsstyre 6. november 2007. Saksbehandler var fungerende dekan Odd M. Mjøen. Enkelte tabeller

Detaljer

A 23/11 Studietilbud for 3 GLU og 4 ALU 2012/13

A 23/11 Studietilbud for 3 GLU og 4 ALU 2012/13 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Camilla Nereid Dato: 23.11.2011 A 23/11 Studietilbud for 3 GLU og 4 ALU 2012/13 I studieåret 2012/13 skal siste kull med ALU-studenter gå ut fra ALT. Samtidig

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 09.06.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Regnskap 1. tertial 2009 HS-V-023/09 Saksbehandler/-sted: Knut Aspås/SØR Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

A 25/09 Studieprogram 2010/2011

A 25/09 Studieprogram 2010/2011 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Margret Hovland/ Wenche Salomonsen King Dato: 23.11.2009 A 25/09 Studieprogram 2010/2011 1.1 Bakgrunn I Informasjons- og drøftingsmøte 15.oktober ble det

Detaljer

Strategisk plan for : Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg

Strategisk plan for : Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg Strategisk plan for 2010 2015: Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg Leveringsfrist fredag 27.02.09 Vennligst send utfylt fil til per.rygg@hist.no; sigmund.grimstad@hist.no;

Detaljer

A39/04 Studieprogram for studieåret 2005/2006 og foreløpig studieprogram for studieåret 2006/2007

A39/04 Studieprogram for studieåret 2005/2006 og foreløpig studieprogram for studieåret 2006/2007 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Barreth Jacobsen, Botten, Omdal Dato: 18.10.04 A39/04 Studieprogram for studieåret 2005/2006 og foreløpig studieprogram for studieåret 2006/2007 Vedlegg:

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 6. DESEMBER 2005

PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 6. DESEMBER 2005 Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 06.12.2005 15.12.05/KK I:Avdstyre/2005/protokoll/apro0612.doc PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 6. DESEMBER 2005 Tilstede

Detaljer

O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT

O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 15.06.2010 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 7.6.2010 O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT Vedlegg: Resultatregnskap

Detaljer

Avdelingens gjeldende plan- og budsjettdokument med måltavle, men hvor situasjonsbeskrivelsene og risikovurderingene er tatt ut

Avdelingens gjeldende plan- og budsjettdokument med måltavle, men hvor situasjonsbeskrivelsene og risikovurderingene er tatt ut 1 Avdelingens gjeldende plan- og budsjettdokument med måltavle, men hvor situasjonsbeskrivelsene og risikovurderingene er tatt ut AVDELING: Avdeling for helse- og sosialfag 1. Avdelingens måltavle for

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Sak: Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST

Sak: Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak HS-møte 13.06.12 Dato: 2012 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-16/12 Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

ILU 3/17 Budsjett 2017

ILU 3/17 Budsjett 2017 1 av 6 Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Institutt for lærerutdanning Notat Til: Utvidet ledergruppe for Institutt for lærer utdanning Kopi til: Fra: Signatur: Instituttleder MP og KJ ILU 3/17

Detaljer

Emnevalg 4. studieår fra høsten 2013

Emnevalg 4. studieår fra høsten 2013 Emnevalg 4. studieår fra høsten 2013 Emner som vil være valgbare ved ALT fra høsten 2013 i fjerde år GLU beskrives i det følgende. Dette har vært forberedt i en arbeidsgruppe bestående av faglige representanter,

Detaljer

Allmøte Fakultet for helsefag 25. april Velkommen!

Allmøte Fakultet for helsefag 25. april Velkommen! Allmøte Fakultet for helsefag 25. april 2013 Velkommen! Resultater 2012 Måloppnåelse og videre tiltak Agenda Kort om bakgrunn Universitetssatsing Hvor står vi, hvor går vi Utdanning FoU Andre institusjoner,

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

HS-V-001/11 Vedlegg nr 1 Side 1 av 6

HS-V-001/11 Vedlegg nr 1 Side 1 av 6 HS-V-001/11 Vedlegg nr 1 Side 1 av 6 Til høgskolestyret Sak: Master i tegnspråk og tolking Innledning I tråd med målsetningene i strategisk plan både for HiST sentralt og for Avdeling for lærerog tolkeutdanning

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008

KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008 KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008 Rapporteringskrav for 2007 Rapporteringskravene for 2007 er lagt ut på DBH sine nettsider: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/rapporteringskrav

Detaljer

SAK: Mastersatsing ved AHS

SAK: Mastersatsing ved AHS Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 20. november 2008 A-møte: 4. desember 2008 A-sak: 36/08 Saksbehandler: Kirsten Ballo Til Avdelingsstyret Fra dekan Hans-Jørgen Leksen SAK:

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET /KK I:Avdstyre/2006/protokoll/apro1403.

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET /KK I:Avdstyre/2006/protokoll/apro1403. 15.03.06/KK I:Avdstyre/2006/protokoll/apro1403.doc PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 14.03.05 Tilstede fra Avdelingsstyret: Dekan Arnulf Omdal, stipendiat Carl Fredrik Dons, professor Frode Rønning,

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET

PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 06.12.06/KK I:Avdstyre/2006/protokoll/apro0512.doc PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 05.12.06 Tilstede fra Avdelingsstyret: Dekan Arnulf Omdal, høgskolelektor Carl Fredrik Dons, professor Frode Rønning,

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: 1.1.213 Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Sak A 03/07 Handlingsplan 2007

Sak A 03/07 Handlingsplan 2007 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Arnulf Omdal Dato: 12.02.07 Sak Handlingsplan 2007 Vedlegg: Forslag til Handlingsplan 2007 Bakgrunn Vedlagte forslag til Handlingsplan 2007 følger tidlere

Detaljer

HiØ VIDERE Avd LU. Bjørg Knoph HiØ VIDERE

HiØ VIDERE Avd LU. Bjørg Knoph HiØ VIDERE HiØ VIDERE Avd LU Bjørg Knoph HiØ VIDERE 22.10.2015 1 HiØ VIDERE HiØ VIDERE er høgskolens administrative enhet for eksternt finansiert etter- og videreutdanning (EVU). Høgskolens eksternt finansierte oppdrag

Detaljer

Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018

Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018 Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018 Endringer i forslag til fordeling siden styremøtet 27.09.2017. 5,1 millioner kroner er trukket ut av fordelingen til enhetene og øremerket på fakultetet

Detaljer

Avdeling for lærer- og tolkeutdanning

Avdeling for lærer- og tolkeutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 13.02.2009 Årsplan 2009 AVDELING: Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Innholdsfortegnelse: Del 1 Budsjett og bemanning. side 2 Del 2 Strategiområde utdanning side 6 Del 3 Strategiområde

Detaljer

NOTAT. Rutiner for kvalitetssikring av praksis GLU 5 10 Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning.

NOTAT. Rutiner for kvalitetssikring av praksis GLU 5 10 Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. NOTAT Saksbehandler: Kristin Alfer tlf. eget nummer 73 55 98 30 15.03.2013 Ref.: Deres dato: Til NOKUT Rutiner for kvalitetssikring av praksis GLU 5 10, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. Arbeidet

Detaljer

Årsplan 2010 Juridisk fakultet

Årsplan 2010 Juridisk fakultet Årsplan 2010 Juridisk fakultet Sammendrag Årsplanen for 2010 bygger på UiOs årsplan for 2010 og fakultetets hovedprioriteringer for 2010. Hvert kapittel innledes med UiOs hovedmål og fakultetets overordnede

Detaljer

Budsjettfordeling ved HiST

Budsjettfordeling ved HiST Budsjettfordeling ved HiST Avdelingsstyret AFT 28. mars 2008 Elementer i KDs modell Utdannings- Komponenten (ca 25%) Insentiv Forskningskomponenten (ca 15%) Strategi Basis- Komponenten (ca 60%) Avlagte

Detaljer

O 05/08 Årsplan ALT 2008

O 05/08 Årsplan ALT 2008 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Sigmund Grimstad Dato: 01.04.08 O 05/08 Årsplan ALT 2008 ALT har vedtatt strategisk plan for perioden 2006-2010. På overordnet nivå slår denne fast: Visjon

Detaljer

Budsjett Notat til instituttrådsmøtet Innledning Bakgrunn Prinsipper for fordeling innad på instituttet

Budsjett Notat til instituttrådsmøtet Innledning Bakgrunn Prinsipper for fordeling innad på instituttet Budsjett 2012-2016 Notat til instituttrådsmøtet 24.11.2011 Fra: Knut Tore Stokke Innledning Blant sakene som instituttrådet er pålagt å behandle er instituttets budsjett. Etter en omlegging i fjor er det

Detaljer

1. Status for det regionale samarbeidet om grunnskolelærerutdanningene, sett fra institusjonens side

1. Status for det regionale samarbeidet om grunnskolelærerutdanningene, sett fra institusjonens side HS-V-011/10, Vedlegg 1 1. Status for det regionale samarbeidet om grunnskolelærerutdanningene, sett fra institusjonens side Høgskolen i Sør-Trøndelag har de siste årene intensivert det regionale samarbeidet

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Strategidokument NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud

Detaljer

Mal for avdelingenes rapportering om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling 2009

Mal for avdelingenes rapportering om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling 2009 1 Mal for avdelingenes rapportering om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling 2009 Innledning I tråd med den utsendte malen for kvalitetsrapport 2009, vil avdelingen rapportere og vurdere både innenfor

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 16.02.2009 O 01/09 Regnskap pr 31.12.08 kommentarer Vedlegg: 1. Regnskap pr 31.12.08, ALT totalt 2. Regnskap pr 31.12.08, bevilgningsfinansiert

Detaljer

Tema: Kompetanse for kvalitet en strategi med UH som sentral aktør v/ Ekst. Avd. dir. Morten Skaug- Utdanningsdirektoratet

Tema: Kompetanse for kvalitet en strategi med UH som sentral aktør v/ Ekst. Avd. dir. Morten Skaug- Utdanningsdirektoratet EVU forum UIB 27. okt. 2016 Tema: Kompetanse for kvalitet en strategi med UH som sentral aktør v/ Ekst. Avd. dir. Morten Skaug- Utdanningsdirektoratet Kompetanse for kvalitet fra 2016-2025 Overordnet om

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR INSTITUTT FOR YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2016

HANDLINGSPLAN FOR INSTITUTT FOR YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2016 HANDLINGSPLAN FOR INSTITUTT FOR YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2016 INNLEDNING Institutt for yrkesfaglærerutdanning er det ledende fagmiljøet for yrkespedagogisk arbeid. Dette vil vi utvikle gjennom en bred satsing

Detaljer

Fakultetets oppgaver for 2016 er beskrevet slik i oppdragsbrevet:

Fakultetets oppgaver for 2016 er beskrevet slik i oppdragsbrevet: Til fakultetsrådet Dato: 16. februar 2016 MELDINGSSAK Saksnr.: 02/16 Journalnr.: 15/07238 Saksbehandler: Knut Sverre Bjørndalen Røang OPPDRAGSBREV FOR 2015 I statlig sektor gir overordnet myndighet sine

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 Vedtatt i avdelingsstyret 10. desember 2010 1 Misjon, visjon og satsingsområder AITeL skal tilby de beste kandidater innenfor IKT til privat og offentlig virksomhet.

Detaljer

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Møte i kompetansenettverket i Vestfold 18. mai 2017 18.05.2017 1 Lærelyst- tidlig innsats og kvalitet i skolen Lærelyst Meld. St. 21 2016-20177

Detaljer

Endringen innebærer at institusjonene selv skal forklare avvik i studiepoengsrapporteringen ut fra følgende kriterier:

Endringen innebærer at institusjonene selv skal forklare avvik i studiepoengsrapporteringen ut fra følgende kriterier: KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATER 2008 Rapporteringskrav for 2007 Rapporteringskravene for 2007 er lagt ut på DBH sine nettsider: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/rapporteringskrav.

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

SAK 36/15 Ressurs- og kompetanseplan (Vedtakssak)

SAK 36/15 Ressurs- og kompetanseplan (Vedtakssak) Til avdelingsstyret Avdeling for lærerutdanning Postadresse: Postboks 700, 1757 Halden E-post: postmottak@hiof.no Telefon: 69 21 50 00 Org.nr.: 971 567 376 Dato: 20.10.2015 SAK 36/15 Ressurs- og kompetanseplan

Detaljer

VEDTAKSSAK: HFS FAGLIGE PRIORITERINGER STILLINGER PÅ IMK

VEDTAKSSAK: HFS FAGLIGE PRIORITERINGER STILLINGER PÅ IMK Institutt for medier og Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak 13/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 11.3.2014 Sakstype: Vedtakssak Notat: Tanja Storsul VEDTAKSSAK: HFS

Detaljer

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Sør-Trøndelag Årsrapport Avdeling for sykepleie for 2007 1 Årsrapport 1. Årsrapport for 2007 For: Avdeling for sykepleie 2. Sammendrag: Denne rapporten er bygd på avdelingens årsplan for 2007.

Detaljer

Høring - forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov - Kompetanseregler m.m.,

Høring - forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov - Kompetanseregler m.m., Kunnskapsdepartementet Høring - forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov - Kompetanseregler m.m., Det vises til utsendte Høring - forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov

Detaljer

Planinnspill 2014 fra Handelshøyskolen i Trondheim

Planinnspill 2014 fra Handelshøyskolen i Trondheim Planinnspill 2014 fra Handelshøyskolen i Trondheim UTDANNING Virksomhetsmål U1: Kandidater fra skal ha forskningsbasert kunnskap og profesjonsnær kompetanse Mål og tiltak for arbeid med utdanningsporteføljen

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

Regnskap 2009 Det medisinske fakultet. Styremøte

Regnskap 2009 Det medisinske fakultet. Styremøte Regnskap Det medisinske fakultet Styremøte 23.02.2010 Ordinær driftsramme Ordinær bevilgning 222,8 mill kroner (inkl. bevilgning til utenlandsplasser på 4,6 mill samt til andel dekning av internhusleie

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme for ILOS

Detaljer

2. Avdelingens resultatprognose for 2010 og budsjett for 2011 2013

2. Avdelingens resultatprognose for 2010 og budsjett for 2011 2013 LANGTIDSPLAN OG BUDSJETT 2011-2013 1 AVDELING: Avdeling helse- og sosialfag 1. Avdelingens måltavle for perioden 2011-2013 Avdelingens måltavle for perioden 2011 2013 er oppdatert med nye målsettinger.

Detaljer

Kvalitetsutvalg ved Avdeling for lærer og tolkeutdanning. Sammensetning og midlertidig mandat

Kvalitetsutvalg ved Avdeling for lærer og tolkeutdanning. Sammensetning og midlertidig mandat Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 22 JUNI 2004 24.06/KK I:Avdstyre/2004/protokoll/apro2206.doc PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 22. JUNI 2004 Tilstede

Detaljer

Rektors spørsmål om avdelingenes planer

Rektors spørsmål om avdelingenes planer Rektors spørsmål om avdelingenes planer Svarene sendes inn sammen med andre innspill som har frist 7.oktober. Utgangspunktet for spørsmålene er tildelingsbrevene til avdelingene for 2014. De fleste spørsmålene

Detaljer

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH.

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH. Kunngjøringstekst: 100 % stilling som instituttleder ved Institutt for samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, med tiltredelse fra 1.8.2013. Om Institutt

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALT SAMARBEID VED HiST

HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALT SAMARBEID VED HiST HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALT SAMARBEID VED HiST 2006-2007 Innledning Internasjonalisering er en av hovedpilarene i Bologna-prosessen, som Norge har forpliktet seg til å følge opp. I Kvalitetsreformen

Detaljer

MULIGE STRATEGIER FOR Å ØKE OMFANG OG RESULTAT AV HØGSKOLENS EKSTERNT FINANSIERTE VIRKSOMHET

MULIGE STRATEGIER FOR Å ØKE OMFANG OG RESULTAT AV HØGSKOLENS EKSTERNT FINANSIERTE VIRKSOMHET Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.2008 Saksbehandler: Rolf Lambrechts Saksnummer: Journalnummer: 2007/1780 MULIGE STRATEGIER FOR Å ØKE OMFANG OG RESULTAT AV HØGSKOLENS EKSTERNT FINANSIERTE VIRKSOMHET

Detaljer

Handlingsplan ALT 2008

Handlingsplan ALT 2008 Strategiområde: Utdanning -Vi skal: - Prioritere faglig nyutvikling innen satsingsområdene, og sikre relevans ved å trekke inn praksisfeltet og studenter i arbeidet - Være faglig aktiv i samarbeidet om

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 95/2016 Møtenr. 11/2016 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato: 27. november 2016 Arkivsaksnr.:

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Arkiv: 2010/1946 SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Til: Avdelingsstyret Møtedato: 16.9.2010 Fra: Dekan Saksbehandler: Rolf Dising RO-sak 03-10/c Regnskap for AFT 2. tertial 2010 Vedlegg:

Detaljer

STRATEGIPLAN. Senter for profesjonsstudier. overordnet mål. grunnlag og mål. forskning. forskerutdanning. formidling og samfunnskontakt

STRATEGIPLAN. Senter for profesjonsstudier. overordnet mål. grunnlag og mål. forskning. forskerutdanning. formidling og samfunnskontakt STRATEGIPLAN Senter for profesjonsstudier 2011 2014 overordnet mål grunnlag og mål forskning forskerutdanning formidling og samfunnskontakt internasjonalisering personal- og organisasjonsutvikling Overordnet

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 31.10.03 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 095/2003 SAK: ETABLERING AV PROFESJONMASTERSTUDIUM VED AVDELING FOR LÆRER-

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 43/214 Møtenr. 7 Møtedato: 27. oktober 214 Notatdato: 22. oktober 214 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Master of Laws in Law of The Sea

Navn studieprogram/retning: Master of Laws in Law of The Sea Navn studieprogram/retning: Master of Laws in Law of The Sea Vurderingskriterier Søkertall perioden 2011-2016 Kommentar Vi ser at søkertallene har hatt en jevn stigning fra 2011 (17 søkere), og til de

Detaljer

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr Læreren rollen og utdanningen Hanna Marit Jahr Hovedgrep En ny lærerutdanning som er tilpasset skolen og samfunnets behov. Spesialisering: To likeverdige grunnskoleutdanninger, en for 1.-7. trinn og en

Detaljer

Vedlegg: ÅRSPLAN 2010

Vedlegg: ÅRSPLAN 2010 Vedlegg: ÅRSPLAN 2010 Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Årsplanen er utviklet for å være en konkretisering - i form av tiltak - av målene for virksomheten. Vi etablerer et

Detaljer

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene Styrets kommentarer til regnskapet (ledelseskommentarer) Institusjonens formål Formålet for Høgskolen i Telemark (HiT) er regulert i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15, jf. 1-1 om

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: S 1/7/15 Møtenr.: 7/215 Møtedato: 9. november 215 Notatdato: 2. november 215 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Kompetanseheving hos lærere hva og hvordan? Are Johansen og Arve Thorshaug, Studieleder Grunnskolelærerutdanninga, Nord universitet

Kompetanseheving hos lærere hva og hvordan? Are Johansen og Arve Thorshaug, Studieleder Grunnskolelærerutdanninga, Nord universitet Kompetanseheving hos lærere hva og hvordan? Are Johansen og Arve Thorshaug, Studieleder Grunnskolelærerutdanninga, Nord universitet Kompetanseheving - individuelt og kollektivt Ja, takk begge deler! Individuell

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden :

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden : Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden 2009-2011: Hovedområder Tiltak og handlinger 2009-2011 Status og rapport pr september 2009 1) UTDANNINGSPOLITIKK En helhetlig strategi for norsk

Detaljer

HANDLINGSPLAN INSTITUTT FOR GRUNNSKOLE- OG FAGLÆRERUTDANNING

HANDLINGSPLAN INSTITUTT FOR GRUNNSKOLE- OG FAGLÆRERUTDANNING HANDLINGSPLAN 2013-15 INSTITUTT FOR GRUNNSKOLE- OG FAGLÆRERUTDANNING Handlingsplanen til Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) tar utgangspunkt i Strategiplanen for Høgskolen i Oslo og Akershus,

Detaljer

Tertialrapportering 1. tertial 2017

Tertialrapportering 1. tertial 2017 Tertialrapportering 1. tertial 2017 Oversikten under viser det opprinnelige budsjettet for 2017. Det ble budsjettert med et overskudd på RD på 8,373 mill. som i hovedsak var knyttet til estimert tildeling

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling. Lærere med lektorutdanning

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling.

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 05.06.02 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 029/2002 SAK: FORDELING AV STIPENDIATSTILLINGER Tidl. sak(er): Kopi til:

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Antall deltakere og bruk av midler Etterutdanning 222 510 deltakere Videreutdanning 5016 deltakere Rapportert 742 mill kroner 356 mill. 56 mill. 333 mill. Etterutdanning til lærere og rådgivere Etterutdanning

Detaljer

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 1 INNLEDNING Hensikten med årsplanen er å løfte frem og fokusere på hva som er viktig for instituttet i 2008, samt å konkretisere planene. Til

Detaljer

Forskerutdanningsmelding

Forskerutdanningsmelding Forskerutdanningsmelding 2008-2009 Det humanistiske fakultet Universitetet i Bergen 1 1. RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER Resultatindikator 2008 2009 Måltall Resultat Måltall Totalt antall disputaser

Detaljer