PRODUKTER FOR GULVAVRETTING LIM FOR GULVBELEGG OG LyDIsOLERENDE system GULVLEGGING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRODUKTER FOR GULVAVRETTING LIM FOR GULVBELEGG OG LyDIsOLERENDE system GULVLEGGING"

Transkript

1 PRODUKTER FOR GULVAVRETTING LIM FOR GULVBELEGG OG LyDIsOLERENDE system 1 GULVLEGGING

2 MAPEIS UTVIKLING I NORDEN 1976 RESCON bir etabert med produksjon av herdepast, tisetningsstoffer ti betong og spesiamørter RESCON etaberer datterseskapet RESCONSULT MAPEI etaberes i Sverige RESCON bir en de av det inter nasjonae Mapei-konsernet, og navnet endres ti RESCON MAPEI RESCON MAPEI OY etaberes i Finand RESCON MAPEI tar i bruk nytt distribusjonssenter for Norden og Batikum på Sagstua Norges forskningsråd utpeker Concrete Innovation Centre (COIN) ti nasjonat Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI). RESCON MAPEI er detager i senteret som har som hovedmå å bi edende i Europa innen betongforskning RESCON MAPEI åpner nytt FoU- og teknisk senter, samt ny fabrikk for tisetningsstoffer ti betong og sementproduksjon. I Kristinehamn i Sverige innvies kunde- og distribusjonssenter RESCON MAPEI tar i bruk STC (Shotcrete Test Center) med muighet ti å teste sprøytebetong i fuskaa. MAPEI DENMARK A/S bir etabert. MAPEIGRUPPEN Mapei be grunnagt i Miano, Itaia i 1937, og har i dag 62 fabrikker over hee verden. Ett av Mapeigruppens 18 forskningsaboratorier er hos Mapei i Nord-Oda. Gruppen har en omsetning på nærmere 2,1 miiarder Euro, og ca ansatte, hvorav 900 arbeider i våre 18 FoU-sentra. PRODUKT- LINJER Produkter for sparking og behanding av guv i industrien Spesiamørte for betongrehabiitering Produkter for overfatebehanding av betong Tisettingsstoffer ti betong og mørte Produkter for vanntetting, injeksjon og beskyttese Produkter for trinnydisoasjon og våtrom Produkter for tunne og anegg Fugemasser og im ti keramiske fiser og naturstein Lim for ae typer guv- og veggbeegg Epoxy- og poyuretanprodukter for injeksjon, iming og beskyttese Maehjepemider for sementproduksjon Produktsystemer for oje- og gassinstaasjoner 2011 RESCON MAPEI endrer firmanavn ti MAPEI. MAPEI I NORDEN OG BALTIKUM Hovedkontor, produksjon, distribusjon og FoU Hovedkontor Sverige og Finand Avdeingskontor Datterseskaper Samarbeidspartnere

3 S P A R K E L M A S S E R 3 INNHOLDSFORTEGNELSE: Kvaitet...s. 4 Praktiske tips...s. 6 Utstyr...s. 7 Systemøsninger guvavretting...s. 10 Sparkeguide...s. 15 Primere...s. 16 Sparkemasser...s. 18 EMICODE...s. 21 Systemøsninger guvegging...s. 22 Limguide...s. 23 Guvim...s. 24 Lydisoerende system for guv...s. 28 Tibehør...s. 31 HVORFOR SELVUTJEVNENDE SPARKELMASSER? Sparkemasser brukes i dag ti avretting/sparking av ae typer guvfater med uik beastning, både for boig og industri. Kvaiteten på underagene er ofte ikke tifredsstiende for egging av beegg, parkett, fiser eer andre overfatemateriaer. Sparkemassen brukes da ti å gi guvet en panhet og overfatestandard som tifredsstier kravene ti ferdige guv. Gatting av støpte guv ti riktig toeransekasse vi i mange tifeer representere en kraftig tieggskostnad tidig i byggeprosessen. Man benytter derfor sparkemasser med tipasset kvaitet, styrke og tykkese som ferdig overfate, kargjort for beegg. Samtidig gir sparking en mijø- og hesegevinst i forhod ti påkjenning på persone som arbeider med tradisjone guvpussing. Det er ikke bare i nybygg det er aktuet å bruke sparkemasser. Game guv kan i mange tifeer også trenge en oppgradering. Ved bruk av hurtigbindende sparkemasser kan en utbedre et guv og ta det i bruk i øpet av kort tid. Våre aboratorier utviker sparkemasser som enket kan egges ved håndsparking, ett transportabe pumpe eer ved bruk av pumpebi. Ved hjep av disse produktsystemene vi et hvert guv få den overfaten som kreves. Vi du ha mer informasjon om sparkemasser, kan du ese badene , og i Byggforsk-serien utgitt av NBI (Sintef Byggforsk).

4 K V A L I T E T 4 KVALITET Ae våre sparkemasser er CE-merket og kassifisert i henhod ti EN De gjennomgår omfattende testing, bant annet etter føgende europeiske standarder: EN Brannpåvirkning Kontro av brannmotstanden ti et ferdig herdet produkt. EN Konsistens Er en kontro av produktets konsistens og fytegenskaper ved bruk av riktig vannmengde. EN Bøyestrekkfasthet og trykkfasthet Trykkfasthet bir måt i N/mm 2 (MPa). Trykkfastheten sier noe om massens evne ti å tåe statiske og dynamiske trykkbeastninger fra en større fateenhet, for eksempe vekt av maskiner. Bøyestrekkfastheten sier noe om massens egenskap ti å tåe bøyning uten å risse opp. Denne egenskapen er viktig der det er sviktende underag, som for eksempe treunderag.

5 U N D E R L A G S P R E PK AV RA EL RI TI NE GT 5 EN Lengdeendring Riss oppstår i en sparkemasse når svinnkreftene er større enn strekkfastheten. Hvis svinnet er stort vi disse kreftene, i tiegg ti å gi opprissing, være store nok ti å øfte sparkemassen fra underaget sik at bom og kantreisning kan oppstå. For å få et bom- og rissfritt guv er det derfor viktig at det er ite svinn i sparkemassen. Dess tykkere sjikt en egger, dess viktigere er det å ha ite svinn. Kontroskjema / eggeprotoko Ved utegging av sparkemasse fra automatisk anegg har vi en egen eggeprotoko som tar for seg forhodene på byggepassen. Dette er et nyttig verktøy som gir de oppysningene som trengs for egenkontro. Leggeprotoko fra sparkebioperatør/pumpeoperatør vi karegge om måinger som er foretatt på byggepass er sik våre anvisninger angir. Produktsertifikat Et produktsertifikat innehoder oppysninger om hva som er kontroert og godkjent i en enket produksjon. Videre får man oppysninger om fyteevne og avbindingstid, om når produktet er produsert og produksjonsnummer/batchnummer. Dette er atså dokumentasjon på at produktet har den foreskrevne kvaitet når det forater vår fabrikk. Produktsertifikatet uteveres på forespørse.

6 P R A K T I S K E T I P S 6 PRAKTISKE TIPS Temperatur Guv- og romtemperatur ska være meom +10 C og +25 C når massen egges. Nedre grense for temperaturen på guvfater er +10ºC. Dette ska måes og noteres på et kontroskjema. Gjennomtrekk, trekk fra suk og rørgjennomføringer, mangende tidekking av døråpninger m.v. kan endre avbindingsegenskapene ti sparkemasser og påvirke suttkvaiteten. Sparkemasser bør normat ikke egges på betongguv hvor fuktigheten er høyere enn 90% RF. Priming Underaget ska atid primes før avrettingsmassen egges. En god priming er en forutsetning for et porefritt og pant guv med god heft ti underaget. Primingen påføres med kost eer sprøyte. Ved sprøyting jevnes primeren ut med kost. Luftporer i sparkemassen skydes vanigvis for ite påført, for tynn eer for utvannet primer, for av temperatur i underaget eer en kombinasjon av disse. Et betongunderag vi etter mange års evetid normat ha tørket fustendig ut, og ha oppnådd en reativ fuktighet som er tinærmet bygningens/rommets. Når betongoverfaten etter denne tiden friegges for gammet beegg m.v., vi overfaten være sterkt sugende. Primeren ska atid være tørr før sparking igangsettes. Dette for at primeren ska få muighet ti å danne en tett fim. Tiden det tar før primeren er tørr (transparent) varierer med temperatur og uftfuktighet og varierer fra 2 timer og oppover. Primeren bør ikke bruke særig mer enn 4 timer på å tørke. Det kan i så fa være et tegn på at fuktigheten i guv eer rom er for høy. I forbindese med utegging av avrettingsmasse tar underaget opp fuktighet som medfører at uft fra betongens poresystem frigis og vandrer mot overfaten gjennom avrettingsmassen. Hvis underaget er sterkt sugende, kan det dannes uftkanaer i avrettingsmassen sent i størkningstiden som ikke vi fyte sammen. Resutatet kan da bi bærer, porer og kraterdanneser. Tisvarende vi man ved sterkt sugende underag kunne få en rask uttørkning av avrettingsmassen som vi kunne resutere i pastiske svinnriss. PRIMERGUIDE Underag Primertype Materiaforbruk Bandingsforhod Materiaforbruk (Ren primer) iter/m 2 Primer : vann (Totat, ink. vann) iter/m 2 Betongdekker Primer Eco 0,10 1:3 0,40 Lettbetong Primer Eco 0,15 1:1 ibandet 0,30 + sement/sparkemasse sement/sparkemasse Tre/Spon/Linoeum Primer Eco 0,20 Konsentrert 0,20 Sterkt sugende underag Primer Eco 2 x 0,15 1:5 0,90 (gamme betong) 1:3 0,30 Maing/Epoxy/Fiser Mapeprim SP 0,20 Konsentrert 0,20 Stå Mapeprim SP 0,20 Konsentrert 0,20 Betongdekker utendørs Primer FR 0,15 1:2 0,45

7 U T S T Y R 7 UTSTYR Riktig utstyr må være tigjengeig for å gjennomføre en god sparkejobb. Priming Sprøyter for påføring av primer vi forenke primingen ved større arbeider. Pumper Det finnes heautomatiske bandere som pumper sparkemassen gjennom sange fram ti der hvor guvene ska avrettes. Automatbandere/pumper benyttes gjerne der rommet som ska avrettes er over 25 m 2. En angsomtgående, kraftig dri (min. 750 W) påmontert en stor visp, er tistrekkeig ved mindre arbeider. Utstyr for niveering og kontro med sparketykkeser Toeransekravene for avretting av guv er forskjeige for uike bruksområder og finnes i Norsk Standard For å hode kontro med hvor mye guvene ska rettes opp, benyttes gjerne niveering med for eksempe aser, hvor man setter av høyder sik at sparkeoperatøren kan se hvor mye masse som ska egges ut. Ti dette finnes såkate nivåpinner som kippes av i riktig høyde eer man benytter en akrybasert fugemasse ti å avsette punkter bortover guvet. Skruer eer ignende kan også benyttes. Utstyr for avstengning Ved døråpninger og for å tette hu, gjennomføringer, ekkasjer osv. benyttes uike hjepemider. Såkate stengister med tape finnes i dimensjonene 15 x 15 mm og 30 x 30 mm. Disse benyttes også ti å avgrense større areaer. Stånett Armeringsnett, 120 x 80 cm med rutenett på 10 x 10 cm benyttes gjerne ved rehabiitering og ved avtbyggende varmeguv hvor varmekabeen bindes ti nettet og øftes itt opp ved sparking. Nettet danner minimumsavstanden på 5 mm meom varmekabe og brennbart underag (2 x 2,5 mm) dersom kabene festes på nettet. Sik oppnås også en ekstra sikkerhet mot nedbøyning. Gassfibernett Armeringsnett av gassfiber benyttes i forbindese med egging av trinnydsguv, eer guv der sparkemassen ikke er forbundet med underaget (fytende guv). Armeringsnett er da viktig for å unngå risiko for kantreisning. Utstyr for måing av fuktighet Eektronisk hygrometer for måing av fuktighet i betong- og sparkeguv, samt mer nøyaktig utstyr som måer fuktigheten etter karbidmetoden. Annet utstyr Håndsparke og piggrue er tibehør som etter sparkingen. Kontroutstyr Mapei er i besittese av utstyr for kontro i forbindese med sparkearbeid. Dette er tigjengeig for profesjonee brukere.

8 Pumpebier med innebygget kvaitetskontro For Mapei er det viktig at produksjonskvaiteten ute på byggepass samsvarer med produktkontro gjort på aboratoriet. Ved hjep av dette utstyret har vi angt på vei nådd mået. Som en ekstra sikkerhet, er systemet utviket på en måte som gjør at eventuee avvik vi medføre stans i produksjonen. Det betyr at operatør manuet må inn og rette opp avviket. En sik endring vi bi eektronisk ogget og kommer dermed på kundens utskrift. Ae innveiinger, bandetider og eventuet justeringer som er gjort av operatør underveis, registreres og agres eektronisk. Dette gir en god sporbarhet og kvaitetssikring både av produkter og utførese. Pumpebiene er passert i Bergen, Stavanger, Kristinehamn (Sverige) og i Østandsområdet. Biene bir forsynt med avrettingsmasse fra sioanegg i henhodsvis Bergen og Stavanger, samt fra fabrikken i Nord-Oda. LIM FUGEMASSER KJEMISKE PRODUKTER FOR BYGGEBRANSJEN

9 IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS RIN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDA SERTIFISERT KVALITET og MILJØ- ENGASJEMENT MAPEI GARANTERER Å HA ET STYRINGSSYSTEM FOR KVALITET, MILJØ OG SIKKERHET I HENHOLD TIL STANDARDENE ISO 9001, ISO 14001, OHSAS OG EMAS Mapei SpA har siden 1995 sertifisert bedriften i henhod ti UNI EN ISO Datterseskaper i konsernet er også sertifisert. Mapei-konsernets viktigste produksjons- og distribusjonssentre har mijøstyringssystemer i samsvar med ISO standarden. EMAS (Environmenta Management and Audit Scheme) er EUs mijøstyringssystem i henhod ti CE 761/01 forskriften. Mapei detar i den gobae Responsibe Care. Initiativet er utviket av den kjemiske industrien for den kjemiske industrien, og hvert år utgir den en «Environmenta Decaration» for hvert anegg. I år 2000 be anegget i Robbiano di Medigia (Miano), for sitt arbeid med hese og sikkerhet, sertifisert i henhod styringssystemet OHSAS standarden, samt tidet et Certificate of Exceence som vitner om at produksjonen er samsvar med kravene i ISO 9001, ISO 14001, OHSAS og CE 761/01 (EMAS) forskriften. VÅRE LIM OG FUGEMASSER FOR KERAMISKE FLISER, MØRTEL TIL AVRETTING OG REPARASJONER AV BETONG, ECO -LIM OG TILSETNINGSSTOFFER FOR BETONG, ER CE-MERKET OG SERTIFISERT I HENHOLD TIL EUROPEISKE STANDARDER ADHESIVES FOR CERAMIC TILES GROUT DS LIM OG FUGEMASSER FOR KERAMISKE FLISER Ae fisim fra Mapei er CE-merket og i overensstemmese med standarden EN Annex ZA. Ae fugemasser ti keramiske fiser og naturstein samsvarer med kravene i standarden EN FERDIGBLANDEDE STØPEMØRTLER OG AVRETTINGSMASSER Ferdigbandede støpemørter og avrettingsmasser tifredsstier kravene i EN og er CE-merket i samsvar med Annex ZA, standard EN GEV EMICODE LIM FOR ELASTISKE GULVBELEGG, TEPPER, PARKETT, TAPETER OG KERAMISKE FLISER Siden oktober 2005, har Mapeis Eco spekter av produkter, som tidigere er testet av kvaifiserte internasjonae institutter, bitt sertifisert og merket med EMICODE EC1 "svært ave emisjoner av fyktige organiske forbindeser" og siden juni 2010, med EMICODE EC1 Pus "svært ave emisjoner av fyktige organiske forbindeser-pus", anerkjent av GEV (Gemeinschaft Emissionskontroierte Veregewerkstoffe, Kebstoffe und Bauprodukte e.v.) foreningen for kontro av emisjoner i guvbeegg; Mapei er også medem av denne foreningen. Sertifiseringen av disse produktene be nyig utvidet ti å omfatte; Der Baue Enge (Den Bå Engeen) Tysk mijømerkeordning. Produktene som tifredsstier ordningens krav, ivaretar mijøet, montørene samt suttbrukerne. MØRTEL FOR PUSS Mapei mørte for puss har fått CE-merket i samsvar med EN og EN standardene. FERDIGMØRTEL FOR BETONGREPARASJON Ferdigbandede reparasjonsmørter er CE-merket og i overensstemmese med kravene i EN 1504 (de 2, 3, 4, 5, 6 og 7). TILSETNINGSSTOFF FOR BETONG Mapeis tisetningsstoffer for mørte og betong er CE-merket og i overensstemmese med kravene i standardene EN 934-2, EN og EN MAPEI-PRODUKTER BASERER SEG PÅ DE MEST INNOVATIVE TEKNOLOGIENE FOR MILJØET OG MENNESKETS BESTE BioBock Denne teknoogien hindrer dannesen og spredningen av forskjeige typer mugg under fuktige forhod. Low Low Dust Mapeis "Low Dust"- teknoogi reduserer mengden av støv under banding med 90 % på puverprodukter som har dette merket. Dette gir et bedre mijø, reduserer hesefaren og etter arbeidet for håndverkeren. LEED - Leadership in Energy and Environmenta Design Sertifisering utviket av U.S. Green Buiding Counci, anerkjent i USA og Canada for design og bygging av mijøvennige bygg. Drop Effect DropEffect En Mapei-teknoogi som baserer seg på bruken av spesiee vannavvisende tisetningsstoffer for å få en vannavvisende overfate som er mindre utsatt for tismussing og som har utmerkede sitasjeegenskaper. Green Innovation - vår mijøforpiktese Mer enn 150 av MAPEIS produkter bidrar med verdifue poeng i LEED (The Leadership in Energy and Environmenta Design) sertifiserte prosjekter i samsvar med U.S. Green Buiding Counci. Sertifisering av Mapeis produkter, samt systemer for kvaitet, mijøstyring og HMS, har bitt utstedt av offisiee standardiseringsorgan, akkreditert og anerkjent på internasjonat nivå.

10 S Y S T E M L Ø S N I N G E R G U LV A V R E T T I N G 10 SPARKLING PÅ PLASSTØPT BETONG Forbehanding Norma rengjøring i form av kvisting og støvsuging. Game betongguv kan ha behov for siping, syngrensing eer fresing, dersom overfaten har vært behandet tidigere. Priming Etter støvsuging, og høyst 48 timer før sparking, ska underaget primes. Dette gjøres med Primer Eco bandet i vann, i bandingsforhod 1:3. Etter at primeren er tørket ska overfaten være svakt bank. På vedig tørr og sugende betong kan det være aktuet å prime 2 ganger, da med bandingsforhod 1:5 i første strøk Betong 2. Primer Eco 3. Sparkemasse (se produktguide) 4. Evt. primer 5. Fisim eer im for annen beegging 6. Fiser eer beegg, parkett, maing Sparking Guvet sparkes med en Mapei sparkemasse (se produktbeskriveser bak i brosjyren). SPARKLING PÅ LETTBETONG Forbehanding Underaget rengjøres og støvsuges. Priming Guvet semmes med en banding av 1 de Primer Eco, 1 de vann og 2 deer sparkemasse. Bandingen kostes godt ned i underaget. Etter at dette er tørt primes guvet med Primer Eco 1:3. Sparking Toppsjikt sparkes med Unipan Eco, eer Conpan Eco i tykkese på min. 10 mm Lettbetongeementer 2. Semming 3. Primer Eco 4. Sparkemasse (se produktguide) 5. Parkettim eer im for annen beegging 6. Parkett eer beegg, fiser, maing

11 S Y S T E M L Ø S N I N G E R G U LV A V R E T T I N G 11 SPARKLING PÅ HULLDEKKE Forbehanding Norma rengjøring i form av kvisting og støvsuging. Hudekker kan ha behov for siping eer syngrensing, dersom det er samag på eementene etter fuging. Priming 2 Etter støvsuging, og høyst 48 timer før sparking, ska underaget primes 1 med Primer Eco bandet med vann, i bandingsforhod 1:3. Etter at primeren er tørket ska overfaten være svakt bank. På vedig tørr og sugende betong, eer i fugene, kan det være aktuet å prime 2 ganger, da med bandingsforhod 1:5 i første strøk Hudekkeeementer 2. Primer Eco 3. Sparkemasse (se produktguide) 4. Lim for tekstibeegg eer im for annen beegging 5. Tekstibeegg eer parkett, fiser, maing Sparking Guvet sparkes med en Mapei sparkemasse, vagt etter hviket bruk guvet ska ha. (Se produktbeskriveser bak i brosjyren). Dersom det er store sprang meom eementene, kan det være fordeaktig å grovsparke fuger og skjøter før toppsparking. Det ska da atid primes meom agene. SPARKLING PÅ KERAMISK FLIS Forbehanding Underaget må rengjøres godt for å fjerne rester av såpe, voks etc. Priming Eksisterende fiser primes med Mapeprim SP. Sparking Guvet sparkes med en Mapei sparkemasse, vagt etter hviket bruk guvet ska ha. Guvet ska sparkes senest 24 timer etter priming med Mapeprim SP. (Se produktbeskriveser bak i brosjyren) Eksisterende fiser 2. Mapeprim SP 3. Sparkemasse (se produktguide) 4. Evt. primer 5. Fisim eer im for annen beegging 6. Fiser eer beegg, parkett, maing En sik øsning kan også kombineres med ydguv (Mapesonic CR)

12 S Y S T E M L Ø S N I N G E R G U LV A V R E T T I N G 12 SPARKLING PÅ TREGULV Forbehanding Guvet sipes ett med egnet utstyr og fint sipepapir før det støvsuges nøye. Det anbefaes å gå nøye over guvet og tette sprekker og overganger meom guv og vegg. Ti dette kan det benyttes akry/atex fugemasse ved mindre sprekker og fikkmørte ti større sprekker. Priming Ettersom treguv ett kan svee ved kontakt med vann, ska faten primes godt med ufortynnet Primer Eco (ikke bandet med vann) Guvbord 2. Primer Eco 3. Sparkemasse (se produktguide) 4. Evt. primer 5. Fisim eer im for annen beegging 6. Fiser eer beegg, parkett, maing Sparking Ved sparking på treguv benyttes fiberarmert sparkemasse. Sparketykkesen ska være 30% av tretykkesen, men adri under 20 mm. Det bør vurderes om det ska egges ned armeringsmatte i sparkesjiktet for å unngå oppsprekking. SPARKLING PÅ SPONPLATER Forbehanding Guvet sipes ett med egnet utstyr og fint sipepapir før det støvsuges nøye. Priming Ettersom sponpater ett kan svee ved kontakt med vann, ska faten primes godt med ufortynnet Primer Eco (ikke bandet med vann). Sparking Ved sparking på sponpater benyttes fiberarmert sparkemasse. Sparketykkesen ska være 30% av sponpatetykkesen, men adri under 12 mm Sponpater 2. Primer Eco 3. Sparkemasse (se produktguide) 4. Evt. primer 5. Fisim eer im for annen beegging 6. Fiser eer beegg, parkett, maing

13 S Y S T E M L Ø S N I N G E R G U LV A V R E T T I N G 13 VARMEGULV (KABLER) VÅTROM Forbehanding Norma rengjøring i form av kvisting og støvsuging. Game betongguv kan ha behov for siping, syngrensing eer fresing, dersom overfaten har vært behandet tidigere. Priming Etter støvsuging, og høyst 48 timer før sparking, ska underaget primes. 2 Dette gjøres med Primer Eco bandet 1 med vann, i bandingsforhod 1:3. Etter at primeren er tørket ska overfaten være svakt bank. På vedig tørr og sugende betong kan det være aktuet å prime 2 ganger, da med bandingsforhod 1:5 i første strøk Betong 2. Primer Eco 3. Sparkemasse Conpan Eco VR 4. Primer 5. Smøremembran 6. Fisim 7. Fiser Sparking Etter at kabene er montert (imt fast) sparkes guvet med Conpan Eco VR. Tykkesen på guvet avhenger av type overfate. Hvis fiser benyttes som overfate, må sparkemassen dekke varmekabeen med minst 5 mm. Hvis beegg benyttes som overfate ska sparkemassen dekke varmekabeen med minst 15 mm. Vi gjør oppmerksom på at man med varmekaber på brennbart underag må egge minst 5 mm sparkemasse eer ubrennbart materiae også under kabene. Ved sparking av fa reduseres vannmengden med ca. 1 iter pr. sekk. NB! Ved benyttese av sparkemasse i våtrom, ska det atid egges membran på toppen av sparkemassen. Ti det benyttes en av Mapeis smøremembraner. VANNBÅREN VARME I TØRRE ROM Forbehanding Norma rengjøring i form av kvisting og støvsuging. Game betongguv kan ha behov for siping, syngrensing eer fresing, dersom overfaten har vært behandet tidigere. Priming Etter støvsuging, og høyst 48 timer før sparking, ska underaget primes. 2 Dette gjøres med Primer Eco bandet 1 med vann, i bandingsforhod 1:3. Etter at primeren er tørket ska overfaten være svakt bank. På vedig tørr og sugende betong kan det være aktuet å prime 2 ganger, da med bandingsforhod 1:5 i første strøk Betong 2. Primer Eco 3. Sparkemasse (se produktguide) 4. Parkettim eer im for annen beegging 5. Parkett eer beegg, fiser, maing Sparking Rørene monteres i henhod ti røreverandørens anvisning. Ti sparking benyttes Unipan Eco/Unipan Eco LC i tykkese min. 35 mm. Ved store areaer og i rom med større beastning egges armeringsmatte/fibernett i sparkeaget. Dette guvet egner seg vedig godt i kombinasjon med ydguv.

14 S Y S T E M L Ø S N I N G E R G U LV A V R E T T I N G 14 SPARKLING AV LYDGULV (MAPESILENT SYSTEM) Forbehanding Underaget rengjøres og støvsuges. Det ska ikke være sprang i guvet, og man må derfor vurdere eventue forsparking sik at underaget er jevnest muig. Før forsparking ska underaget primes. Lydisoering Det benyttes Mapesient trinnydsmatter eer matter av ekstrudert poyetyen, gassu eer steinu. Ved benyttese av steinu og gassu må det egges en fiberduk på toppen av isoasjonsmattene for å forsege disse mot sparkemassen Betong 2. Kantist 3. Trinnydsmatte 4. Armeringsnett 5. Sparkemasse Unipan Eco/ Unipan Eco LC 6. Parkettim eer im for annen beegging 7. Parkett eer beegg, fiser, maing Sørg for at det er tett i overgang meom guv og vegg og a en Mapesient Band R gå opp mot veggen, sik at yden ikke går den veien (fanketransmisjon). Før sparking ska guvet fremstå som et tett basseng med 5-10 cm høye vegger. Sparking Ti sparking benyttes Unipan Eco/Unipan Eco LC i tykkese min. 30 mm. Det ska atid egges armeringsmatte/ fibernett i sparkeaget. Så snart guvet er gangbart, ska den nyagte sparkemassen behandes med Primer Eco 1:5, for å unngå kantreisning. * Løsningen tifredsstier normat kravene ti trinnydsisoasjon meom boenheter. SPARKLING UTENDØRS Forbehanding Norma rengjøring i form av kvisting og støvsuging. Game underag kan ha behov for siping, syngrensing eer fresing dersom underaget har vært behandet tidigere. Ved utendørs bruk ska underaget være frostbestandig. Priming Etter støvsuging og senest 24 timer før sparking ska underaget primes. Sugende underag, f.eks. betong primes med Primer FR i bandingsforhod 1:2 (primer:vann) Underag 2. Primer FR 3. Sparkemasse Unipan FR 4. Membran Mapeastic eer herdepastbeegg 5. Fisim 6. Fiser eer naturstein Ved andre underag sik som tette, gatte underag, benyttes Primer FR konsentrert, aternativt benyttes en to-komponent primer; Mapeprim SP. Ved påføring i fere sjikt må det primes før neste sjikt påføres. Sparking Underaget sparkes med Unipan FR som også kan jevnes ut med en piggrue der dette er nødvendig for å få en jevn fate. Massen er ikke sevniveerende. Rask uttørking pga. soys, oppvarming etc. den første tiden etter utegging bør unngås og den ferdige sparkefaten ska etterbehandes med Primer FR fortynnet med 2 deer vann, så snart den er gangbar. Ved store fater (min. ca. 5 x 5 m), bør denne dees opp med fuger. Den ferdige sparkefaten kan fis- eer steinegges, men den bør da beegges med en sementbasert membran; Mapeastic for å sikre et vanntett og feksibet underag. Sparkefaten kan stå ubehandet, eer beegges med et egnet herdepastbeegg, f.eks. poyuretanakk; Mapefoor Finish. Før denne behandingen ska sparkefaten ettsipes og støvsuges.

15 sparkemasser Conpan Eco Conpan Eco F Conpan Eco R Conpan Eco VR Unipan Eco LC Unipan Eco Unipan FR CE-merket et CT-C30-F7 C T-C25-F6 CT-C30-F7 CT-C30-F7 CT-C20-F5 CT-C30-F7 CT-C50-F10 Bruksområde Sparkemasse for oppretting av guv innendørs. Sparkemasse for finoppretting av guv innendørs. Hurtigherdende Hurtigherdende sparkemasse for sparkemasse guv for oppr etting av innendørs. våtromsguv innendørs. Fiberforsterket. Sparkemasse for ydguv og grovo- ppr etting av guv innendørs. Fiberforsterket. Sparkemasse for oppretting av guv innendørs. Fiberforsterket. Sparkemasse for oppretting av guv ut endørs. Frostbestandig med høy styrke. Tykkese 3-25 mm 0-10 mm 3-20 mm 5-40 mm mm 5-50 mm 3-10 mm Trykkfasthet, 1 døgn Trykkfasthet, 28 døgn 16 N/mm N/mm 10 N/mm 2 26 N/mm 2 18 N/mm 2 36 N/mm 2 20 N/mm 2 30 N/mm 2 10 N/mm 2 22 N/mm 2 16 N/mm N/mm 20 N/mm 2 51 N/mm 2 Brann- A2 påvirkning f -S1 F Ef A2 f -S1 A1 A2 f -S1 F Varme- edningsevne 0,633 W/mK 0,654 W/mK 0,700 W/mK 0,700 W/mK Gangbar etter 4-5 timer 3-4 timer 4-5 timer 2-3 timer 5-6 timer 4-5 timer 4-5 timer Beeggingskar 2-5 døgn 1-2 døgn timer Fis: 5 timer Beegg: 24 timer 6-7 døgn 1-5 døgn Fis: 24 timer Beegg: 5-7 døgn Vanntisetning pr. sekk 3,8-4,1 iter 5,3-5,6 iter 3,8-4,0 iter 3,2-3,5 iter 3,4-3,6 iter 3,8-4,2 iter 5,0-5,3 iter Embaasje 20 kg Big-bag Buk 20 kg 20 kg Big-bag Buk 20 kg 20 kg Big-bag Buk 20 kg Big-bag Buk 25 kg Egenvekt puver kg/m EMICODE LIM FUGEMASSER KJEMISKE PRODUKTER FOR BYGGEBRANSJEN

16 P R I M E R E 16 Primer Eco Primer FR Akrybasert primer for sparkemasser. Spesiaprimer for sparkemasser. Påføres i ett eer fere strøk med stiv kost eer sprøyte. Ska tørke før sparkemassen påføres. En god priming er en forutsetning for et porefritt og pant guv med god heft ti underaget. Tørketid: EMICODE: min. 4 timer EC1 Pus - meget av emisjon Materiaforbruk: 0,1-0,15 kg/m² Fortynning: Embaasje: se databad for den enkete sparkemasse 1 kg faske 5 kg kanne 25 kg kanne 200 kg fat 1000 kg IBC Akrybasert primer for sparkemasser. Løsningsmiddefri akryprimer for de feste underag før sparking med Unipan FR. Primer FR er øst i vann, har svært av emisjon, og er kassifisert i Emicode EC1. Kan også benyttes ti å gi god heft ti underag av fiser, stå osv. Tørketid: EMICODE: Materiaforbruk: min. 4 timer EC1 - meget av emisjon 0,1-0,2 kg/m² Fortynning: sugende underag, 1 : 2, øvrige konsentrert Embaasje: 1 kg faske 5 kg kanne

17 P R I M E R 17 Mapeprim SP Eco Prim PU 1K To-komponent vannbasert epoxyprimer. Epoxybasert primer som skaper sikker heft meom sparkemasser og sementbaserte mørter på ikke sugende underag. Mapeprim SP benyttes b.a. ti iming av påstøp med sementmørter og ti priming av fiser, ståfater og natursteinoverfater før sparking. Primeren er også veegnet for vanskeige underag, for eksempe asfat, tre, finér, PVC og maing. Primeren ska være tørr før sparking eer påstøp. Påføres med kost, ru eer sprøyte. Tørketid: Materiaforbruk: Fortynning: Embaasje: 1-3 timer, må beegges etter maks. 24 timer 0,1-0,2 kg/m² innti 10% med vann 4 kg sett (2 + 2 kg spann) En-komponent, øsemiddefri, fuktighetsherdende poyuretanprimer med meget av emisjon av fyktige organiske forbindeser (VOC), styrker sementbaserte avrettingsmasser og gjør dem vanntette. Bruksområde: Vanntetting av sementbaserte underag med restfuktighet høyere enn maks. anbefat grense for egging av parkett. Maksimum 5% for 6 cm tykke avrettingsag, som ikke er utsatt for stigende fuktighet. Utbedring av sprø og mekaniske svake underag. Konsistens: fytende Farge: brun Antennbar: nei Påføringstemp.: fra +5 o C ti +35 o C Gangbar: etter 9-10 timer Herdetid: 24 timer Ventetid for å montere parkett med reaktive imtyper: min. 24 timer, maks. 72 timer Ventetid på sandavstrødd fate: 36 timer EMICODE: EC1 R - meget av emisjon Lagring: Påføring: 12 måneder med pense eer rue Materiaforbruk: 0,2-0,4 kg/m 2 pr. strøk Embaasje: 10 kg spann

18 S P A R K E L M A S S E R 18 Conpan Eco Conpan Eco R Conpan Eco F Sevutjevnende, sementbasert sparkemasse for guv. Conpan Eco kan benyttes ti avretting av guv innendørs fra 3-25 mm i ett sjikt. Kan også benyttes ti innstøping av varmekaber i tørre rom. Sparkemassen er beregnet for håndegging og pumpe. Conpan Eco innehar Teknisk Godkjenning - Nr. 2329, og er CE-merket og kassifisert som CT-C30-F7 i henhod ti EN Herding/tørketider (ved +20 o C / 50% RF) Brukstid: ca. 30 min. Avbindingstid: ca. 90 min. Gangbar: 4-5 timer etter sparking Beegging med tett beegg: EMICODE: Materiaforbruk: 2-5 døgn EC1 Pus - meget av emisjon ca. 1,7 kg/m²/mm tykkese Trykkfasthet, 1 døgn: 16 N/mm² Trykkfasthet, 28 døgn: 35 N/mm² Embaasje: 20 kg sekk 1200 kg bag Buk Hurtigherdende, sevutjevnende, sementbasert sparkemasse for guv. Conpan Eco R kan benyttes ti avretting av guv innendørs fra 3-20 mm i ett sjikt. Massen er hurtigherdende og beeggingskar aerede etter 1 døgn. Conpan Eco R egner seg som underag for de feste beeggingstyper. Sparkemassen er beregnet for håndegging og pumpe. Conpan Eco R er CE-merket og kassifisert som CT-C30-F7 i henhod ti EN Herding/tørketider (ved + 20ºC / 50% RF) Brukstid: ca. 30 min. Avbindingstid: ca. 90 min. Gangbar: 4-5 timer etter sparking Beegging med tett beegg: EMICODE: timer EC1 Pus - meget av emisjon Materiaforbruk: ca. 1,7 kg/m²/mm tykkese Trykkfasthet, 1 døgn: N/mm² Trykkfasthet, 28 døgn: N/mm² Embaasje: 20 kg sekk 1200 kg bag Buk Sevutjevnende og hurtigherdende finsparke for guv. Conpan Eco F kan benyttes ti avretting av guvfater i tykkeser fra 0-10 mm i ett sjikt der det er ønskeig med tidig beegging. Massen egner seg godt som underag ti de feste beegningstyper på guv i boiger, kontorer, institusjoner og forretningsokaer. Sparkemassen er beregnet for håndegging. Conpan Eco F er CE-merket og kassifisert som CT-C25-F6 i henhod ti EN Herding/tørketider (ved + 20ºC / 50% RF) Brukstid: ca min. Avbindingstid: ca. 60 min. Gangbar: ca. 3 timer etter sparking Beegging med tett beegg: etter timer Materiaforbruk: ca. 1,6 kg/m²/mm tykkese EMICODE: EC1 - meget av emisjon Trykkfasthet, 1 døgn: 10 N/mm² Trykkfasthet, 28 døgn: 25 N/mm² Embaasje: 20 kg sekk LEVELLING COMPOUNDS C30-F7 LEVELLING COMPOUNDS C30-F7 SEMENTBASERT AVRETTINGSMASSE C25-F6 I SAMSVAR MED EUROPEISKE STANDARDER EN EN EN 13813

19 S P A R K E L M A S S E R 19 Conpan Eco VR Unipan Eco Unipan Eco LC Fiberarmert, sevutjevnende, sementbasert sparkemasse for guv i våtrom. Bruksområde: Conpan Eco VR kan benyttes ti avretting av guv innendørs fra 5-40 mm i ett sjikt. Spesiet egnet ti innstøping av varmekaber i våtrom og tifredsstier kravene i BVN (Våtromsnormen) for avrettings- og innstøpningsmasser. Massen er hurtigherdende. Sparkemassen er beregnet for håndegging og pumpe. Conpan Eco VR innehar Teknisk Godkjenning - Nr og er CE-merket og kassifisert som CT-C30-F7 i henhod ti EN Herding/tørketider (ved + 20ºC / 50% RF) Brukstid: ca. 30 min. Avbindingstid: ca. 90 min. Gangbar: 2-3 timer etter sparking Beegging med tett beegg: Fisegging: 5 timer Beegg: > 24 timer EMICODE: EC1 Pus - meget av emisjon Materiaforbruk: ca. 1,7 kg/m 2 /mm tykkese Trykkfasthet, 1 døgn: 20 N/mm 2 Trykkfasthet, 28 døgn: N/mm 2 Embaasje: 20 kg sekk Fiberarmert, sevutjevnende, sementbasert sparkemasse for guv. Unipan Eco kan benyttes ti avretting av guv innendørs fra 5-50 mm i ett sjikt. Kan også benyttes ti innstøping av varmekaber. I våtrom ska Unipan Eco dekkes av membran. Spesiet egnet ti rehabiitering av guv med treunderag og svake underag, samt for å fye opp større areaer før finavretting. Sparkemassen er beregnet for håndegging og pumpe. Unipan Eco innehar Teknisk Godkjenning - Nr og er CE-merket og kassifisert som CT-C30-F7 i henhod ti EN Herding/tørketider (ved + 20ºC / 50% RF) Brukstid: ca. 30 min. Avbindingstid: ca. 90 min. Gangbar: 4-5 timer etter sparking Beegging med tett beegg: 1-5 døgn EMICODE: EC1 Pus - meget av emisjon Materiaforbruk: ca. 1,7 kg/m 2 /mm tykkese Trykkfasthet, 28 døgn: 34 N/mm² Embaasje: 20 kg sekk 1200 kg bag/buk Fiberarmert, sevutjevnende og sementbasert grovsparke for guv. Unipan Eco LC er beregnet ti grovavretting av betongunderag og ti oppbygging av ydguv, der den inngår i Mapeis Mapesient system. (Se egen brosjyre). Benyttes på guv i tørre rom i boig, kontor og institusjon, og kan egges i mm Egner seg godt ti innstøping av varmekaber og vannbåren varme. Det må påregnes siping før viny og inoeum kan egges. Unipan Eco LC er CE-merket og kassifisert som CT-C20-F5 i henhod ti EN Herding/tørketider (ved + 20ºC / 50% RF) Brukstid: ca. 30 min. Avbindingstid: min. Gangbar: 5-6 timer Beegging med tett beegg: ved tørt underag, 6-7 døgn (se produktdatabad for ytterigere info) EMICODE: EC1 Pus - meget av emisjon Materiaforbruk: ca. 1,8 kg/m 2 /mm tykkese Trykkfasthet, 1 døgn: 10 N/mm² Trykkfasthet, 28 døgn: 22 N/mm² Embaasje: 20 kg sekk 1200 kg bag/buk LEVELLING COMPOUNDS C30-F7 LEVELLING COMPOUNDS C30-F7 EN EN 13813

20 S P A R K E L M A S S E R 20 Unipan FR Pan R35 Pus Frostbestandig og ettfytende sementbasert sparkemasse for innen- og utendørs bruk. Unipan FR kan benyttes ti oppretting og sparking av guvfater i tykkeser fra 3-10 mm i ett sjikt både innen- og utendørs. Produktet er frostbestandig og er veegnet i vann- og frostbeastende områder, på bakonger og terrasser, i agerrom, verksteder, garasjer og i ettere industriee areaer. Massen er også veegnet ti å bygge fa. Frostbestandigheten er testet hos Vattenfa Utvecking i Sverige etter NS-EN med meget godt resutat. Sparkemassen er beregnet for håndegging og pumpe. Unipan FR er CE-merket og kassifisert som CT-C50-F10 i henhod ti EN Herding/tørketider (ved +20 o C / 50% RF) Brukstid: ca min. Avbindingstid: ca. 100 min. Gangbar: 4-5 timer etter sparking Beegging med: Fiser: 24 timer Beegg: 5-7 døgn Materiaforbruk: 1,7 kg/m 2 /mm tykkese Trykkfasthet, 1 døgn: 16,5 N/mm² Trykkfasthet, 28 døgn: 51 N/mm² Embaasje: 25 kg sekk Hurtigherdende finsparke for guv og vegg. Pan R35 Pus er en utra-rask sementbasert finsparke for guv og vegg innendørs i tykkeser fra 0-50 mm der det er ønskeig med tidig beegging. Konsistensen på sparkeen er tiksotropisk pasta som ett kan påføres, har god heftfasthet mot underaget og som tørker så raskt at påføgende maing, egging av guvbeegg eer keramiske beegg kan utføres raskt. Massen egner seg godt for reparasjon, avretting og utjevning av guv, vegger, trapper og hjørner der det er behov for hurtig avbinding og herding, samt for å få en gatt overfate. Pan R35 Pus er CE- merket og kassifisert som CT-C35-F7 i henhod ti EN Herding/tørketider (ved + 20ºC / 50% RF) Brukstid: ca. 15 min. Avbindingstid: ca. 60 min. Gangbar: ca. 1 time etter sparking Beegging med tett beegg: EMICODE: Materiaforbruk: etter 3-4 timer EC1 - meget av emisjon ca. 1,5 kg/m²/mm tykkese Trykkfasthet, 1 døgn: ca. 25 N/mm 2 Trykkfasthet, 28 døgn: ca. 40 N/mm 2 Embaasje: 5 kg Au-pack 20 kg sekk SEMENTBASERT AVRETTINGSMASSE I SAMSVAR MED EUROPEISKE STANDARDER EN 13813

21 MAPEIs FORsKNINGsFOKUs HAR I EN ÅRREKKE VÆRT RETTET MOT UTVIKLINGEN AV PRODUKTER som ER sikre FOR MILJØET, MONTØRENE OG sluttbrukeren U N D E R L A G S P R E P A R E R I N G 21 Produktene i Eco-serien har bitt testet av internasjonat anerkjente institusjoner som det tyske TFI (Teppichforschungsinstitut) og det amerikanske CRI (Carpet and Rug Institute), og siden oktober 2005 har produktene i Eco-serien vært merket med ogoen EMICODE EC1 (meget av emisjon av fyktige organiske forbindeser) og siden jui 2010 EMICODE EC1 PLUS (meget av emisjon av fyktige organiske forbindeser - Pus) som GEV (Gemeinschaft Emissionskontroierte Veregewerkstoffe, Kebstoffe und Bauprodukte e. V.) isensierer ti de produktene som oppfyer testkravene. GEV er en forening av produsenter av byggekjemiske produkter som har påtatt seg oppgaven med å redusere emisjonene fra produkter for bant annet guvegging. Mapei har siden sutten av 2004 vært medem av denne internasjonae foreningen. MAX EMISJON FOR EC 1 OG EC 1 PLUS PRODUKTER Lim EMICODE EC1 PLUS Lim EMICODE EC1 Emisjon 3 dager etter guvegging Emisjon 28 dager etter guvegging TVOC < 750 µg/m 3 TVOC < 1000 µg/m 3 TVOC < 60 µg/m 3 TSVOC < 40 µg/m 3 TVOC < 100 µg/m 3 TSVOC < 50 µg/m 3 EMICODE-ogoen brukes også for primere (restforekomst etter 10 dager < 100 μg/m³ uft) og for sementhodige produktsystem som for eksempe avrettings- og sparkemasser, og støpemørte (restforekomst etter 10 dager < 200 μg/m³ uft). Ae våre Eco-produkter har et tisvarende GEV-sertifikat som kan tisendes ved behov. For å oppretthode de høye kravene ti byggemateria og systemoppbygginger, tibyr Mapei fustendige EMICODE EC1-sertifiserte Eco-system. Green Innovation vår mijøforpiktese Mer enn 150 Mapei-produkter bidrar ti å same verdifue poeng ti LEED-sertifiserte prosjekter.

22 S Y S T E M L Ø S N I N G E R G U LV L E G G I N G 22 LINOLEUMk Linoeum Utrabond Eco 520 Conpan Eco Primer Eco VINYL Viny Utrabond Eco 375 Conpan Eco/Conpan Eco F Primer Eco Viny Utrabond Eco V4 Conductive TEKSTIL Teppebeegg Mapecry Eco Conpan Eco Primer Eco Teppefiser Utra bond Eco Fix GUMMI / VINYL Gummi Utrabond Eco VS 90 Conpan Eco Primer Eco Viny

23 L I M G U I D E 23 VINYL Semifeksibe vinypater Homogen viny Heterogen viny Viny med bakside i PVC-skum Viny med bakside i poyuretanskum Poyoefin GUMMI Homogen bakside Skisikker med sett bakside Ojeresistent, osv. Trappeneser LINOLEUM Naturjutebakside Syntetisk jutebakside Kork inoeum KORK Natur PVC-bakside Lakkert Beegg TEKSTIL Ikke vevd Vanig teksti Tekstimatter med atexbakside Tekstifiser Type bakside Latex Latexskum Poyuretanskum PVC-skum Naturjute Action-bac poypropyen strie Tekstifiser LEDENDE BELEGG Ledende Ledende viny Ledende teksti Utrabond Eco Fix Utrabond Eco V4 SP Utrabond Eco VS90 Utrabond Eco V4 Conductive Anbefat MAPEI-produkt Mapecry Eco Utrabond Eco 520 Utrabond Eco 375 Utrabond Eco 571 2K

24 G U LV L I M 24 Mapecry Eco Utrabond Eco 520 Utrabond Eco 375 Vannbasert akryim med meget av emisjon av fyktige organiske forbindeser (VOC), for tekstie guvbeegg. Bruksområde: Innendørs iming på absorberende underag av: - guvtepper med atex eer atexskumbakside, i poyuretanskum, med naturig eer syntetisk jutebakside og med poypropyen (Action Bac ) eer med syntetisk, ikkevevd bakside - vanige guvtepper og nåefittepper med atexbakside - homogene og heterogene vinyguv agt som bane eer fiser Konsistens: Farge: Antennbar: Påføringstemp.: Ventetid: Åpentid: Kar for ett gange: Kar ti bruk: EMICODE: Lagring: Påføring: kremaktig pasta ys beige nei +15 o C ti +35 o C fra 0 ti 10 min. maks. 30 min. etter 2 timer etter ca. 24 timer EC 1 - meget av emisjon 12 måneder i originaforpakning, beskyttes mot frost tannsparke Materiaforbruk: 0,25-0,45 kg/m 2 Vannbasert im med hurtig og sterk imingsevne og meget av emisjon av fyktige organiske forbindeser (VOC), spesiet tipasset inoeumsbeegg. Bruksområde: Innendørs iming av: - inoeumsguv med bakside av naturig jute Konsistens: Farge: Antennbar: Påføringstemp.: Ventetid: Åpentid: Kar for ett gange: Kar ti bruk: EMICODE: Lagring: Påføring: kremaktig pasta ys beige nei +15 o C ti +35 o C fra 0 ti 20 min min. etter 3 timer etter ca. 24 timer EC 1 Pus - meget av emisjon 12 måneder, beskyttes mot frost tannsparke Materiaforbruk: 0,30-0,50 kg/m 2 Embaasje: 16 kg spann Vannbasert im med kraftig hugg og ang åpentid for iming av vinybeegg. Meget av emisjon av fyktige, organiske forbindeser (VOC), spesiet tipasset vinybeegg. Bruksområde: Innendørs iming av: - homogene og heterogene vinybeegg i ruer og fiser - PVC og havfeksibe vinyfiser - epper med bakside av atex, PVC-skum eer poyuretan Konsistens: Farge: Antennbar: Påføringstemp.: Ventetid: Åpentid: Kar for ett gange: Kar ti bruk: EMICODE: Lagring: Påføring: kremaktig pasta ys beige nei +15 o C ti +35 o C fra 10 ti 20 min. 50 min. etter 3-4 timer etter ca. 48 timer EC 1 Pus - meget av emisjon 12 måneder, beskyttes mot frost tannsparke Materiaforbruk: 0,25-0,35 kg/m 2 Embaasje: 16 kg spann Embaasje: 5, 16 og 25 kg spann

25 Utrabond Eco 375 Guvim med kraftig hugg Appisering... enhver er guveggers første- vag av guvim Veegnet ti iming av vinybeegg i både våte og tørre rom Hurtigherdende Brukes ti både våt- og heftiming Lang åpentid Forbruk: 3-5 m 2 pr. iter Emicode EC1 Pus * Se mer informasjon om produktet på *)) Vår mijøforpiktese Over 150 Mapei-produkter er hjeper arkitekter, ingeniører og entreprenører er ti å skape innovative prosjekter som er LEED- sertifiserte (Leadership in Energy and Environmenta Design) iht. kravene fra U.S. Green Buiding Counci.

26 G U LV L I M 26 Utrabond Eco Fix Utrabond Eco VS90 Utrabond Eco V4 SP Vannbasert fixeringsim med permanent kebeevne og meget av emisjon av fyktige organiske forbindeser (VOC). Fremtidig utskifting av teppefisene er meget enket og kan utføres gjentatte ganger. Bruksområde: Innendørs iming av: - teppefiser med ae typer baksider - trappeøpere Konsistens: kremaktig pasta Farge: ys beige Antennbar: nei Påføringstemp.: fra +15 o C ti +35 o C Ventetid: fra 30 min. ti 12 timer Kar for ett gange: rett etter påføring Kar ti bruk: rett etter påføring EMICODE: EC 1 - meget av emisjon Lagring: 12 måneder, beskyttes mot frost Påføring: ru eer tannsparke Materiaforbruk : 0,10-0,20 kg/m 2 Embaasje: 5 og 10 kg spann Vannbasert akryim ti universabruk med meget av emisjon av fyktige organiske forbindeser (VOC), for iming av guvbeegg i viny og gummi. Bruksområde: Innendørs iming av: - homogene og heterogene vinyguv agt som pater eer fiser - gummifiser eer ister (uansett materiae på baksiden) Konsistens: Farge: Antennbar: Påføringstemp.: Ventetid: Åpentid: Kar for ett gange: Kar ti bruk: EMICODE: Lagring: Påføring: kremaktig pasta ys beige nei fra +15 o C ti +35 o C min min. etter 6-8 timer timer EC 1 - meget av emisjon 12 måneder, beskyttes mot frost tannsparke Materiaforbruk: 0,25-0,40 kg/m 2 Embaasje: 16 kg spann Universet vannbasert im med ang åpentid og meget av emisjon av fyktige organiske forbindeser (VOC), for eastiske guvbeegg. Bruksområde: Innendørs iming av: - homogene og bandings vinyguv agt som pater eer fiser; - poyoefinbaserte guvbeegg; - guvbeegg av PVC skum (puteguv); - semifeksibe vinyfiser. - vinyguv på skummet PVC eer poyuretan; - gummiguv som er gatte eer strukturerte, med gatt bakside, ment for ett innendørs trafikk; - inoeum med bakside i syntetisk-jute; - naturkork og med PVC-støtte; - naturig kokosnøtt og med bakside i. - Mapesonic CR Konsistens: Farge: Antennbar: Påføringstemp.: Ventetid: Åpentid: Herdetid: Kar for ett gange: Kar ti bruk: EMICODE: kremaktig pasta ys beige nei fra +15 o C ti +35 o C ca min. (30-40 min. på ikke-absorberende underag) min. ca. 4 timer etter 24 timer etter 72 timer EC1Pus - meget av emisjon Lagring: Påføring: 12 måneder, beskyttes mot frost tannsparke Materiaforbruk: 0,25-0,40 kg/m 2 Embaasje: 8 og 16 kg spann

27 G U LV L I M 27 Utrabond Eco 571 2K Utrabond Eco V4 Conductive Vann- og øsemiddefritt to-komponent poyuretanim for innendørs iming av gummi- og PVC-guv. Bruksområde: Innendørs iming på absorberende og ikke-absorberende underag av: - gummifiser eer -banebeegg (uansett type bakside) også for områder med mye og intens trafikk - homogene og heterogene PVC-beegg med PVC-bakside - semifeksibe vinyguv Konsistens: komp A tykk pasta komp B fytende Farge: komp A grå komp B brun Antennbar: nei Bandingsforhod: komp A : komp B 86 : 14 Brukstid: ca. 30 min. Påføringstemp.: fra +5 o C ti +30 o C Åpentid: min. Herdetid: ca. 4 timer Kar for ett gange: timer Kar ti bruk: etter 3 dager EMICODE: EC1 R Pus - meget av emisjon Lagring: Påføring: 12 måneder tannsparke Materiaforbruk: 0,35-1 kg/m 2 Embaasje: 10 kg spann Lett farget, vannbasert akryim med meget av emisjon av fyktige organiske forbindeser (VOC) for egging av edende guvbeegg. Bruksområde: Innendørs iming av edende beegg i: ae områder der eektrostatiske adninger kan føre ti brann eer forstyrre eektrisk eer eektronisk utstyr (f.eks.: i operasjonssaer, kjemiske aboratorier og fabrikker, områder med eektroniske instrumenter, datarom osv.) som: - edende vinybeegg - gummiguvbeegg - edende, ikke-vevde guvbeegg - edende guvtepper Konsistens: kremaktig pasta Farge: ys grå Antennbar: nei Påføringstemp.: fra +15 o C ti +35 o C Ventetid: 0-10 min Åpentid: 15 min Kar for ett gange: etter 2-4 timer Kar ti bruk: timer Eektrisk motstand: ohm EMICODE: EC1 - meget av emisjon Lagring: 12 måneder, beskyttes mot frost Påføring: tannsparke Materiaforbruk: 0,3-0,4 kg/m 2 Embaasje: 16 kg spann

28 S T Ø Y : E N S T O R I R R I TA S J O N 28 Støy: en stor irritasjon! Ordboken definerer støy sik: enhver yd eer akustisk fenomen - produsert av en irreguær formasjon av vibrasjoner uten å ha en regemessig frekvens - som er ubehageig, vedvarende, invaderende og skadeig for det menneskeige øre. På den andre siden sier ordboken om antonymer føgende om hva som er det motsatte av støy: ro, stihet, fredeighet og taushet". Eksponeringen ti akustisk forurensning begrenser seg dessverre ikke ti uterommet, men kan også oppstå i både boiger og industribygg. Lyder forårsaket av utstyr eer vanige menneskeige aktiviteter overføres fra en boigenhet ti en annen og reduserer dermed bo-komfort og arbeidsmijø. Ved å instaere systemer og materiaer som brukes ti demping av ydoverføring får man bukt med den akustiske forurensningen. Lyd eer støy måes i desibe (db) som er en måte å syniggjøre i hviket omfang mennesker faktisk føer seg forstyrret av støy: I takt med høyere ydnivåverdier måt i db, vokser også ubehaget støyen fremkaer hos oss.

29 LY D I S O L E R E N D E S Y S T E M F O R G U LV 29 Mapesient Pane Mapesient ro Mapesient Band R Lydisoerende system for fytende avrettingsmasser, aget av en membran av bitumen og spesie poymerbasert easto-pastomeric og et eastisk ag av poyesterfiber. Strekkfasthet: - i angsretning: 700 N/50 mm - på tvers: 500 N/50 mm Støtmotstand: 900 mm Motstand mot statisk perforering: 15 kg Vanntetthet: > 100 kpa Brannmotstand: F Dynamisk stivhet for beregningsformå (S ): 21 MN/m 3 Reduksjon av trinnydsstøy (ΔL nw): > 24 db Varmemotstand (R): 0,313 m 2 K/W Nomine tykkese: 13 mm Størrese: 1 x 1 m pater Vekt: 5 kg/m 2 Forpakning: Pae med 75 m 2 Lydisoerende system for fytende avrettingsmasser, aget av bitumen og en spesie poymerbasert eastopastomerisk membran, satt sammen som en sandwich. Strekkfasthet: - i angsretning: 700 N/50 mm - på tvers: 500 N/50 mm Støtmotstand: 900 mm Motstand mot statisk perforering: 15 kg Vanntetthet: > 100 kpa Brannmotstand: F Dynamisk stivhet for beregningsformå (S ): 47 MN/m 3 Støyreduksjon av fottrinn (ΔL nw): 22,8 db Varmemotstand (R): 0,145 m 2 K/W Nomine tykkese: 8 mm Størrese: 1 x 10 m ruer Vekt: 1,8 kg/m 2. Forpakning: Pae med 160 m 2 Sevkebende L-formet kantist i ekspandert poyetyen. Bruksområde: Mapesient Band R påføres på ae vegger rundt skjøtene på avrettingsmassen for å danne et ydtett system med Mapesient Ro eer Mapesient Pane og rundt ae kanter på hinder i beegget for å unngå at det oppstår akustiske broer. Produktet everes i to bredder, 100 og 160 mm, og heter henhodsvis Mapesient Band R 50/100 og Mapesient Band R 50/ mm versjonen må brukes på oppvarmede guv der det er brukt isoasjonspater som har integrerte varmeeement. Tykkese: 5 mm Bredden i basis: 50 mm Høyde: 100 mm/160 mm Lengde: 50 m Forpakning: 4 ruer a 50 m.

30 LY D I S O L E R E N D E S Y S T E M F O R G U LV 30 Mapesient Tape Mapesonic CR Forsegingstape i estrudert poyetyen med en søvfarget overfate. Bruksområde: Mapesient Tape brukes ti å forsege overappingen av forskjeige deer meom Mapesient Band og Mapesient Ro. Tykkese: 3 mm Bredde: 100 mm Lengde: 25 m Forpakning: 25 m ruer, 12 stk. pr. kartong Støydempende underguvsmembran av kork- og gummigranuat. Bruksområde: Mapesonic CR bokkerer på en effektiv måte støy fra fottrinn overført gjennom guvpater. Mapesonic CR kan påføres på ae typer eksisterende underag og guv under øverste beegg (som keramiske fiser, stein, parkett og eastiske guvbeegg). Produktet fås i tykkeser på 2 og 4 mm. Tykkese: 2 mm, 4 mm Farge: brunsvart Strekkfasthet EN ISO 1798: 0,6 N/mm 2 Strekkstyrke ved brudd EN ISO 1798: 20% Påføringstemp.: fra -30 o C ti +80 o C EMICODE: EC1 Pus - meget av emisjon Varmemotstand (R): 0,08 m 2 K/W Reduksjon av fottrinnstøy EN ISO 140-8: Innti 17 db avhengig av oppbyggingen av guvet Labsertifisering ved Fraunhofer Institute of Buiding Physics no P-BA 295/2007/e Tykkese: Størrese: 2 mm og 4 mm 30 x 1 x 0,02 ru

31 T I L B E H Ø R 31 Mapei imsparker Ceaner H Mapei imsparker Tannsparker i stå for påføring av våre guvim. Tannsparke nr. 1 Tannsparke nr. 2 Tannsparke nr. 3 Tannsparke nr. 4 Tannsparke nr. 5 Mapei imsparke for parkett Våtservietter for håndrengjøring. Bruksområde: Fjerning av spor etter ferskt im og tetningsmasse fra hender og overfater. Ceaner H våtservietter - et raskt og ett tigjengeig aternativ for rengjøring av hender på arbeidspassen når man ikke har tigang ti vann. Vaskemiddeøsningen som serviettene er dynket i innehoder vitamin E og ekte aoa som beskytter hendene og etterater en behageig ukt. Forpakning: pastikkbokser med 80 servietter (20 x 30 cm)

PRODUKTER FOR GULVAVRETTING LIM FOR GULVBELEGG OG PARKETT LyDIsOLERENDE system GULVLEGGING

PRODUKTER FOR GULVAVRETTING LIM FOR GULVBELEGG OG PARKETT LyDIsOLERENDE system GULVLEGGING PRODUKTER FOR GULVAVRETTING LIM FOR GULVBELEGG OG PARKETT LyDIsOLERENDE system 1 GULVLEGGING MAPEIS UTVIKLING I NORGE 1976 RESCON bir etabert med produksjon av herdepast, tisetningsstoffer ti betong og

Detaljer

GULVAVRETTING. Gulvavretting. Gulvavretting

GULVAVRETTING. Gulvavretting. Gulvavretting GULVAVRETTING Gulvavretting Gulvavretting RESCON MAPEIS UTVIKLING 1976 RESCON blir etablert med produksjon av herdeplast, tilsetningsstoffer til betong og spesialmørtler. 198 RESCON etablerer datterselskapet

Detaljer

MAPETHERM NORDIC. Luftet pusset fasadesystem

MAPETHERM NORDIC. Luftet pusset fasadesystem MAPETHERM NORDIC Luftet pusset fasadesystem 1 MAPEIS UTVIKLING I NORDEN 1976 RESCON blir etablert med produksjon av herdeplast, tilsetningsstoffer til betong og spesialmørtler. 1983 RESCON etablerer datterselskapet

Detaljer

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Bruksanvisning

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Bruksanvisning EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV Bruksanvisning SPAANDEX K-GULV ti underguv Denne veiedning omhander egging av underguv ved bruk av SPAANDEX K-GULV eer SPAANDEX UNIPAN K-GULV fra NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S.

Detaljer

MAPETHERM NORDIC. Luftet pusset fasadesystem

MAPETHERM NORDIC. Luftet pusset fasadesystem MAPETHERM NORDIC Luftet pusset fasadesystem 1 MAPEIS UTVIKLING I NORDEN 1976 RESCON blir etablert med produksjon av herdeplast, tilsetningsstoffer til betong og spesialmørtler. 1983 RESCON etablerer datterselskapet

Detaljer

ULTRACOAT LINE SYSTEMER FOR BESKYTTELSE AV PARKETT

ULTRACOAT LINE SYSTEMER FOR BESKYTTELSE AV PARKETT ULTRACOAT LINE SYSTEMER FOR BESKYTTELSE AV PARKETT 2 ULTRACOAT LINE SYSTEMER FOR BESKYTTELSE AV PARKETT Raske, enkle systemer for å beskytte parkett Vi har videreutviklet vårt suksessfulle sortiment for

Detaljer

Produkter for BYGG OG ANLEGG

Produkter for BYGG OG ANLEGG Produkter for BYGG OG ANLEGG RESCON MAPEIS UTVIKLING 1976 RESCON blir etablert med produksjon av herdeplast, tilsetningsstoffer til betong og spesialmørtler. 1983 RESCON etablerer datterselskapet RESCONSULT.

Detaljer

M A P E T H E R M N O R D I C

M A P E T H E R M N O R D I C M A P E T H E R M N O R D I C Mapetherm Nordic Mapetherm Nordic RESCON MAPEIS UTVIKLING 1976 RESCON blir etablert med produksjon av herdeplast, tilsetningsstoffer til betong og spesialmørtler. 1983 RESCON

Detaljer

Fliser i tørre og våte rom

Fliser i tørre og våte rom LEGGEANVISNING Fliser i tørre Fliser i tørre og våte rom www.resconmapei.no Membransystem for våtrom VALG AV PRIMER. Priming med Primer VT / Primer E-0.. VR-0 membran påføres på innvendig og utvendig hjørne.

Detaljer

Godkjent i hele Norden SPAANDEX K-GOLV. Monteringsveiledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 1

Godkjent i hele Norden SPAANDEX K-GOLV. Monteringsveiledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 1 Godkjent i hee Norden SPAANDEX K-GOLV Monteringsveiedning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 1 SPAANDEX K-GULV ti underguv Denne monteringsveiedningen omhander egging

Detaljer

HEY'DI. LYDGULV Lydgulv med vannbåren- eller elektrisk gulvvarme.

HEY'DI. LYDGULV Lydgulv med vannbåren- eller elektrisk gulvvarme. HEY'DI LYDGULV Lydgulv med vannbåren- eller elektrisk gulvvarme. For sikkert feste av 16 mm varme-rør, brukes de stabile 40 mm lange rør krampene. Rørene festes sikkert med festestokk HEY'DI LYDGULV Lydgulv

Detaljer

MAPELASTIC BRUKSANVISNING. - for sikker vanntetting

MAPELASTIC BRUKSANVISNING. - for sikker vanntetting MAPELASTIC BRUKSANVISNING - for sikker vanntetting 2 Vannlekkasje? Mapelastic er en 100 % vanntett sementbasert membran som er enkel å påføre: På terrasser og balkonger På utvendig kjellermur I svømmebasseng

Detaljer

VÅTROMSGULV PÅ HEY'DI TURBO. Den raskeste løsningen for oppbygging av våtrom. Hey'di AS - norsk bedrift med høy kompetanse på produktutvikling.

VÅTROMSGULV PÅ HEY'DI TURBO. Den raskeste løsningen for oppbygging av våtrom. Hey'di AS - norsk bedrift med høy kompetanse på produktutvikling. VÅTROMSGULV PÅ -- TURBO Den raskeste løsningen for oppbygging av våtrom. Hey'di AS - norsk bedrift med høy kompetanse på produktutvikling. Hey di AS, heydi@heydi.no, www.heydi.no PRODUKTER SPESIALPRIMER

Detaljer

VÅTROMSGULV PÅ 1-2-3

VÅTROMSGULV PÅ 1-2-3 TURBO VÅTROMSGULV PÅ 1-2-3 Den raskeste løsningen for oppbygging av våtromsgulv. Hey'di AS - norsk bedrift med høy kompetanse på produktutvikling. EN NY SVANE HAR LANDET SVANEMERKEDE PRODUKTER FRA Les

Detaljer

Lydisoleringssystem for støpemørtel og avrettingsmasse

Lydisoleringssystem for støpemørtel og avrettingsmasse Mapesilent Roll Lydisoleringssystem for støpemørtel og avrettingsmasse BRUKSOMRÅDER Lydisoleringssystem med lav høyde (8 mm), for å redusere trinnlyd mellom tilliggende enheter. Legges under støpemørtel

Detaljer

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon TEMA: DYREHELSE REINE DYR en forutsetning for god dyreveferd og trygg matproduksjon Triveige dyr er reine og vestete. Hud og hårager er viktig i forsvaret mot skader og infeksjoner. Reint hårag er også

Detaljer

Hjelp med GULV oppbygging, fallbygging, sparkling og avretting BRUKSANVISNING

Hjelp med GULV oppbygging, fallbygging, sparkling og avretting BRUKSANVISNING Hjelp med GULV oppbygging, fallbygging, sparkling og avretting BRUKSANVISNING For- og etterarbeid 1. Rengjøring av alle gulv 2. Priming av alle gulv Grovrengjør og støvsug overflaten nøye. Påse at det

Detaljer

Til slutt Rengjøring, spesialmidler og impregnering

Til slutt Rengjøring, spesialmidler og impregnering Til slutt Rengjøring, spesialmidler og impregnering Spesialmidler, rengjøring, impregnering, steinkosmetikk Grunning, avrettingsmasser, støpemasser Dette trenger du: Verktøy: Water Metermål Bøtte og svamp

Detaljer

B E T O N G S T Ø P O G R E H A B I L I T E R I N G U N D E R V A N N. Betongstøp og. rehabilitering under vann

B E T O N G S T Ø P O G R E H A B I L I T E R I N G U N D E R V A N N. Betongstøp og. rehabilitering under vann B E T O N G S T Ø P O G R E H A B I L I T E R I N G U N D E R V A N N Betongstøp og rehabilitering under vann Betongstøp og RESCON MAPEIS UTVIKLING 1976 RESCON blir etablert med produksjon av herdeplast,

Detaljer

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen Side 1 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Sagentangen Aug. 2013 Side 2 Raffineriet på Sagentangen og Storuykkesforskriften Essoraffineriet på Sagentangen har en skjermet beiggenhet ved Osofjorden,

Detaljer

Liming av skifer og nat urs tein

Liming av skifer og nat urs tein Weber - juni 2016. Løsninger våtrom Liming av skifer og nat urs tein Bruksområder Terrasser og balkonger Trapper Gulv Fasade Weber har god og bred erfaring med å levere produkter til liming og fuging av

Detaljer

VS 30. Vanntettingsmembran. www.lip.dk. -når det bygges på kvalitet!

VS 30. Vanntettingsmembran. www.lip.dk. -når det bygges på kvalitet! www.lip.dk VS 30 Vanntettingsmembran -når det bygges på kvalitet! Vanntetting med LIP VS 30 Underlag Underlaget skal være støvfritt, fast, tørt og fri for fett. Gipsplater, betong eller puss er gode underlag

Detaljer

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område Veiedning for montasje av måerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område RETNINGSINJER FOR MÅERINSTAASJON 1. GENERET 1.1 Formå Retningsinjer er aget for at instaatører og montører sa unne bygge anegg

Detaljer

MAPEFLOOR. Parking System Nordic. Systemløsninger. for belegg i PARKERINGSHUS

MAPEFLOOR. Parking System Nordic. Systemløsninger. for belegg i PARKERINGSHUS MAPEFLOOR Parking System Nordic Systemløsninger for belegg i PARKERINGSHUS Systemløsninger for belegg i PARKERINGSHUS Innhold 1 Bakgrunn 2 1.1 Skadeårsaker i parkeringshus 2 1.2 Reparasjon av skader i

Detaljer

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON Side 1 av 6 SINTEF-godkjent for fuging og tetting av rør-, kabel- og kanalgjennomføringer (se monteringsanvisningen for detaljer) Kan brukes i de fleste typer konstruksjoner og gjennomføringer EI 30 >

Detaljer

RESCON MAPEIS UTVIKLING

RESCON MAPEIS UTVIKLING LOMMEINFO RESCON MAPEIS UTVIKLING 1976 RESCON blir etablert med produksjon av herdeplast, tilsetningsstoffer til betong og spesialmørtler. 1983 RESCON etablerer datterselskapet RESCONSULT. 1998 RESCONS

Detaljer

SCHÖNOX SHOWERLINE SCHÖNOX SHOWERLINE. anerkjent kompetanse. Let s stick together www.schonox.no

SCHÖNOX SHOWERLINE SCHÖNOX SHOWERLINE. anerkjent kompetanse. Let s stick together www.schonox.no SCHÖNOX SHOWERLINE SCHÖNOX SHOWERLINE anerkjent kompetanse Anbefaling for arbeider med iht EOTA / ETAG 022 / SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 2389 approved according to ETAG 022 Teknisk godkjent Internasjonal

Detaljer

I SCHÖNOX AB/iFIX - Monteringsanvisning for våtrom I

I SCHÖNOX AB/iFIX - Monteringsanvisning for våtrom I I SCHÖNOX AB/iFIX - Monteringsanvisning for våtrom I I www.schonox.no I I SCHÖNOX ifix-system I Vegg 1. Det er valgfritt om man vil starte med gulv eller vegg. Skjøtene på AB-duken skal overlappes med

Detaljer

Valg av produkter foretas bl.a. ut fra hensyn til: - Avbindingstid/tørketid. - Underlagets beskaffenhet, restfukt mv.

Valg av produkter foretas bl.a. ut fra hensyn til: - Avbindingstid/tørketid. - Underlagets beskaffenhet, restfukt mv. Side 1 Vanntetting Flytende 1- eller 2- komponent tetningsmasse Anvisningen gjennomgår de viktigste prinsippene for vanntetting i våtrom Produkter Generelt BR-08 og BR-S 98 SBi (By og Byg) 200 Valg av

Detaljer

N56/R03(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA

N56/R03(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA N5/R03(0..07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA ECOFLOOR KOMFORT KABELMATTE SETT FOR MONTASJE AV GULV VARME ECOFLOOR Komfort Matte sett inneholder ) Lavtbyggende

Detaljer

Wilhelmi Byggevarer. Overvannshåndtering Tanker. Wilhelmi Byggevarer tel. +47/405 65 431 info@wilhelmi.no

Wilhelmi Byggevarer. Overvannshåndtering Tanker. Wilhelmi Byggevarer tel. +47/405 65 431 info@wilhelmi.no Wihemi Byggevarer Overvannshåndtering Tanker Wihemi Byggevarer te. +47/405 65 431 info@wihemi.no Produksjonsanegg i Dachstein (Frankrike) Produksjonsanegg i Teningen (Tyskand) i nærheten av Freiburg GRAF

Detaljer

Teknisk faktablad StoPur BB 100 Dekorativt polyuretanbelegg for gulv

Teknisk faktablad StoPur BB 100 Dekorativt polyuretanbelegg for gulv Dekorativt polyuretanbelegg for gulv Egenskaper Funksjon Optisk Bruksområde Tekniske data Produktgruppe Dekorativ, elastisk, motstandsdyktig flate som tåler gangtrafikk og kjøring. Statisk rissoverbyggende.

Detaljer

FUG OG LIM LIMING AV TREGULV. Vi tar forbehold om trykkfeil, informasjon angående våre salgs og leveringsbetingelser se www.sika.

FUG OG LIM LIMING AV TREGULV. Vi tar forbehold om trykkfeil, informasjon angående våre salgs og leveringsbetingelser se www.sika. FUG OG LIM Vi tar forbehold om trykkfeil, informasjon angående våre salgs og leveringsbetingelser se www.sika.no 1 2 WWW.SIKA.NO INNHOLD 04 Sika AcouBond-Systemet 06 Helliming av tregulv 08 Stripeliming

Detaljer

MAPEFLOOR. Parking System Nordic. Systemløsninger. for belegg i PARKERINGSHUS

MAPEFLOOR. Parking System Nordic. Systemløsninger. for belegg i PARKERINGSHUS MAPEFLOOR Parking System Nordic Systemløsninger for belegg i PARKERINGSHUS Systemløsninger for belegg i PARKERINGSHUS Innhold 1 Bakgrunn 2 1.1 Skadeårsaker i parkeringshus 2 1.2 Reparasjon av skader i

Detaljer

Vannbasert primer Løsemiddelfri Luktfri Resirkulerbar plastikk og papp emballasje EMICODE EC 1 PLUS R, meget lav emisjon

Vannbasert primer Løsemiddelfri Luktfri Resirkulerbar plastikk og papp emballasje EMICODE EC 1 PLUS R, meget lav emisjon Construction Produktdatablad Dato: 09/2011 Identifikasjons nr: 02 08 01 02 007 0 000016 Sika Primer MR Fast Sika Primer MR Fast Vannbasert primer og fuktkontroll for liming av tregulv med SikaBond gulvlim

Detaljer

100% Weber 100% vellykket

100% Weber 100% vellykket 100% Weber 100% vellykket Nye Weber lim og fugemasser gjør flisleggingen enda enklere. Alt du trenger å vite for å gjøre jobben selv Alt du trenger for å legge flisene selv. Weber Universal Flislim Lettvekts

Detaljer

Isola Sveisemembran. SBS-kontaktmembran. Ett-lags membran, helsveises Til broer, parkeringsdekker, tunneler, betongbuer, kulverter m.

Isola Sveisemembran. SBS-kontaktmembran. Ett-lags membran, helsveises Til broer, parkeringsdekker, tunneler, betongbuer, kulverter m. 2:770 Sept.-06 SBS-kontaktmembran Ett-lags membran, helsveises Til broer, parkeringsdekker, tunneler, betongbuer, kulverter m.m Tørre og sunne hus Bruksområder benyttes i konstruksjoner hvor det er behov

Detaljer

Transparent, elastisk og matt polyuretanforsegler. Kun til utvendig bruk.

Transparent, elastisk og matt polyuretanforsegler. Kun til utvendig bruk. Produktdatablad Dato: 06/2006 Sikafloor -410 Sikafloor -410 Transparent, elastisk og matt polyuretanforsegler Construction Produktbeskrivelse Beskrivelse Anvendelsesområder Egenskaper Produktdata Utseende/Farge

Detaljer

Når gulvet er rett, går resten lett.

Når gulvet er rett, går resten lett. Når gulvet er rett, går resten lett. Weber gjør gulvavretting enda lettere. Ny, komplett serie for alle typer gulv. Alt du trenger å vite for å gjøre jobben selv Alt du trenger for enkel gulvavretting.

Detaljer

Firesafe Fugemasse Akryl

Firesafe Fugemasse Akryl Side: 1 av 5 GENERELT FIRESAFE fugemasse Akryl er en brannhemmende enkomponent vannbasert akrylfugemasse med branntekniske egenskaper. BRUKSOMRÅDE n benyttes i hovedsak som brannsikker fugetetting av større

Detaljer

Fiberarmert avrettingsmasse for baderom / gulv, lagtykkelser: 5 40 mm.

Fiberarmert avrettingsmasse for baderom / gulv, lagtykkelser: 5 40 mm. Product Data Sheet 11/2014 01 08 03 03 001 0 000027 Sika Level-140F N Fiberarmert avrettingsmasse for baderom / gulv, lagtykkelser: 5 40 mm. Construction Beskrivelse Anvendelsesområder Sika Level -140F

Detaljer

Colorite. Performance. Beskyttende akrylmaling for innvendig og utvendig bruk HØY UV BESTANDIGHET BREDT FARGESPEKTER PI-MC-IR

Colorite. Performance. Beskyttende akrylmaling for innvendig og utvendig bruk HØY UV BESTANDIGHET BREDT FARGESPEKTER PI-MC-IR Colorite Performance Beskyttende akrylmaling for innvendig og utvendig bruk I SAMSVAR MED EUROPEISKE STANDARDER EN 1504-2 (C) PRINSIPP PI-MC-IR SYSTEMER FOR OVERFLATEBEHANDLING EN 1504-2 HØY UV BESTANDIGHET

Detaljer

Glava Akryl Fugemasse

Glava Akryl Fugemasse GENERELT Glava fugemasse Akryl er en brannhemmende enkomponent vannbasert akrylfugemasse med branntekniske egenskaper. BRUKSOMRÅDE n benyttes i hovedsak som brannsikker fugetetting av større fuger og spalter,

Detaljer

Gulvavretting. Raskt, jevnt og pålitelig

Gulvavretting. Raskt, jevnt og pålitelig Gulvavretting Finja Betong Gulvavretting Raskt, jevnt og pålitelig Kvalitetsprodukter til alle gulv Finja gulvprodukter for gulvavretting er en serie lettarbeidede og brukervennlige gulvsparkelprodukter

Detaljer

herdingen har begynt. Overflaten på ferdiglagt MAPECEM skal ikke fuktes. PÅFØRING

herdingen har begynt. Overflaten på ferdiglagt MAPECEM skal ikke fuktes. PÅFØRING [sche1] 201 Norvegese - 1 (MAPECEM) (22.11.99-1ª Bozza) 201/11.99 MAPECEM HURTIGHERDENDE KRYMPEFRI AVRETTINGSSEMENT BRUKSOMRÅDER For flytende og faste dekker på eksisterende eller nye underlag. For hurtig

Detaljer

PRODUKTKATALOG - HEYDI.NO/PROFF HEY DI PRO-SERIEN

PRODUKTKATALOG - HEYDI.NO/PROFF HEY DI PRO-SERIEN PRODUKTKATALOG - HEYDI.NO/PROFF HEY DI PRO-SERIEN GJENNOM PRAKTISK BRUK OG ANVENDELSE HAR PRODUKTENE BEVIST SIN KVALITET OG HAR BLITT ET KJENT VAREMERKE FOR HELE BRANSJEN PRODUKTOVERSIKT Avrettingsmasser

Detaljer

Motek Brannstopp Fugemasse

Motek Brannstopp Fugemasse Fugemasse Fugemasse M.B.F. En fleksibel til branntetting av både rør, kabler, ventilasjon og fuger. Bruksområder Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler og kabelbunter Tetting

Detaljer

HEY'DI FIBER HEY'DI FIBERPUSS

HEY'DI FIBER HEY'DI FIBERPUSS Pussmørtel for isolasjonsmaterialer. Fiberarmert - inne og ute. PUSS Pussmørtel for lettklinker og sementbasert underlag. Fiberarmert - inne og ute. Inneholder også Hey'di standard pussmørtler. Hey'di

Detaljer

CRISTALLIT-MULTI-flex Moderne og høytytende fleksibelt lim

CRISTALLIT-MULTI-flex Moderne og høytytende fleksibelt lim Rev. 00 Selskap med sertifisert kvalitetssikringssystem ISO 9001/2008 CRISTALLIT-MULTI-flex Moderne og høytytende fleksibelt lim Legging av naturstein Herder raskt Binder raskt vann i krystaller Fleksibelt

Detaljer

Construction. Type N og Type R. 2-komponent epoksylim En del av Sikadur -Combiflex Systemet. Produkt Beskrivelse. Tester

Construction. Type N og Type R. 2-komponent epoksylim En del av Sikadur -Combiflex Systemet. Produkt Beskrivelse. Tester Produktdatablad Utgave 13/07/2007 Identifikasjonsnr.: 02 07 03 02 003 0 000001 Type N og Type R Sikadur -Combiflex Lim Type N og Type R 2-komponent epoksylim En del av Sikadur -Combiflex Systemet Construction

Detaljer

Ultracolor Plus GEV CG2WA

Ultracolor Plus GEV CG2WA I SAMSVAR MED EUROPEISKE STANDARDER EN 13888 CG2WA SEMENTBASERT FUGEMASSE Ultracolor Plus EMICODE GEV Hurtigherdende og vannavisende polymermodifisert fugemasse for fugebredder fra 2 til 20 mm, med DropEffect

Detaljer

MAPEI GULVLEGGING STØP OG GULVAVRETTING LIM FOR BELEGG OG PARKETT TRINNLYDSYSTEMER DESIGNPRODUKTER BYGGEPRODUKTER TIL NORDISK KLIMA

MAPEI GULVLEGGING STØP OG GULVAVRETTING LIM FOR BELEGG OG PARKETT TRINNLYDSYSTEMER DESIGNPRODUKTER BYGGEPRODUKTER TIL NORDISK KLIMA MAPEI GULVLEGGING STØP OG GULVAVRETTING LIM FOR BELEGG OG PARKETT TRINNLYDSYSTEMER DESIGNPRODUKTER BYGGEPRODUKTER TIL NORDISK KLIMA MAPEI tilbyr over 1500 produkter for byggebransjen, i et stort utvalg

Detaljer

For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig.

For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig. For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig. LEGGEANVISNING BRUK BRUKSOMRÅDE Floor in a box vinylgulv

Detaljer

PRODUKtkataloG HEY DI PRO- SERIEN HEYDI.NO

PRODUKtkataloG HEY DI PRO- SERIEN HEYDI.NO PRODUKtkataloG HEY DI PRO- SERIEN HEYDI.NO Gjennom praktisk bruk og anvendelse har produktene bevist sin kvalitet og har blitt et kjent varemerke for hele bransjen Produktoversikt Avrettingsmasser Hey'di

Detaljer

BETONGINDUSTRI. Statoil

BETONGINDUSTRI. Statoil BETONGINDUSTRI 1 BETONGINDUSTRI Statoil 2 RESCON MAPEIS UTVIKLING 1976 RESCON blir etablert med produksjon av herdeplast, tilsetningsstoffer til betong og spesialmørtler. 1983 RESCON etablerer datterselskapet

Detaljer

Mapefloor PU Flex. Selvutjevnende elastisk polyuretanbelegg

Mapefloor PU Flex. Selvutjevnende elastisk polyuretanbelegg IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD PRINCIPLES PI-MC-PR-IR SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE Mapefloor SR SYNTHETIC RESINS B2,0 AR0.5-IR4 IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS Selvutjevnende elastisk

Detaljer

Motek Brannstopp Gipsmørtel

Motek Brannstopp Gipsmørtel Brannstopp Brannstopp M.B.G. En raskt herdende gipsmørtel til branntetting av både rør, kabler, kabelbroer og ventilasjon Bruksområder Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler

Detaljer

Et nyskapende selskap med flere hundre års erfaring.

Et nyskapende selskap med flere hundre års erfaring. Gulvavretting Et nyskapende selskap med flere hundre års erfaring. Combimix er et ungt svensk selskap som produserer mineralbaserte byggprodukter. I sortimentet inngår produkter for blant annet gulvaretting,

Detaljer

PRODUKT- SEPTEMBER KATALOG

PRODUKT- SEPTEMBER KATALOG PRODUKT- KATALOG SEPTEMBER 2012 PRODUKT- KATALOG SEPTEMBER 2012 PRODUKTGRUPPE INDEKS 12 1. PÅSTØPSMØRTLER OG SELVUTJEVNENDE MASSER 14 1.1 Påstøp 15 1.2 Avrettingsmasser 17 1.3 Finsparkel 18 1.4 Supplerende

Detaljer

NULLIFIRE S707-60 TEKNISK DATABLAD

NULLIFIRE S707-60 TEKNISK DATABLAD NULLIFIRE S70760 Innholdsfortegnelse Generelle tekniske data Side 12 verdier og tykkelser, HEA og HEB Side verdier og tykkelser, HEB og IPE Side verdier og tykkelser, Side 5 Enkomponent Vannbasert Maling

Detaljer

Tekniskhåndbok. Hilti byggskum CF 125 5W50. Monteringsanvisning. Egenskaper: Produkt tips:

Tekniskhåndbok. Hilti byggskum CF 125 5W50. Monteringsanvisning. Egenskaper: Produkt tips: Hilti byggskum CF 125 5W50 Rist boksen og skru pistolen på boksen Fukt overflatene før påføring Hvis man skal bygge skummet lagvis for fylling av store sprekker/hulrom, anbefales å fukte skummet mellom

Detaljer

universell utforming og likestilling Detaljer som teller toalett og bad detaljer som teller

universell utforming og likestilling Detaljer som teller toalett og bad detaljer som teller universe utforming og ikestiing TOALETT OG BAD Detajer som teer toaett og bad detajer som teer 1 toaett og bad detajer som teer 1 Tigjengeig og brukbart for ae Tigang ti toaetter er nødvendig for å kunne

Detaljer

NORSKE KVALITETSPRODUKTER TIL LEGGING AV SKIFER OG NATURSTEIN

NORSKE KVALITETSPRODUKTER TIL LEGGING AV SKIFER OG NATURSTEIN NORSKE KVALITETSPRODUKTER TIL LEGGING AV SKIFER OG NATURSTEIN www.adda.no DU FORVENTER ET VARIG RESULTAT... I denne brosjyren finner du produktene som gir et godt og varig resultat ved legging av skifer

Detaljer

12.4 HORISONTALE SKIVER Virkemåte Generelt Vindlastene i skivebygg overføres fra ytterveggene til dekkekonstruksjonene,

12.4 HORISONTALE SKIVER Virkemåte Generelt Vindlastene i skivebygg overføres fra ytterveggene til dekkekonstruksjonene, 112 B12 SKIVESYSTEM Oppsummering av punkt 12.3 Enke, reguære bygg kan håndregnes etter former som er utedet. Føgende betingeser må være oppfyt. - Ae vertikae avstivende deer må ha hovedaksene i - og y-retning

Detaljer

HEY'DI. RETT&SLETT Sparkel- og avrettingsmasser for gulv. Produkter og løsninger. Hey'di as, heydi@heydi.no, www.heydi.no

HEY'DI. RETT&SLETT Sparkel- og avrettingsmasser for gulv. Produkter og løsninger. Hey'di as, heydi@heydi.no, www.heydi.no HEY'DI RETT&SLETT Sparkel- og avrettingsmasser for gulv. Produkter og løsninger. Hey'di as, heydi@heydi.no, www.heydi.no Denne brosjyren omfatter beskrivelser av de forskjellige gulvløsninger Hey di anbefaler.

Detaljer

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti Vag 2011 Hurda Arbeiderparti Les dette før du bestemmer deg: Hurda Arbeiderparti har som overordnet føring at ae har ikt menneskeverd. Ae har ik rett ti utdanning, arbeid, boig og sosia trygghet. Derfor

Detaljer

Gulvavretting. Gulvavretting på betong. Weber 18.105 Løsninger gulv

Gulvavretting. Gulvavretting på betong. Weber 18.105 Løsninger gulv Weber 8.05 Løsninger gulv Gulvavretting Weber har løsninger for alle former for gulvavretting, både nybygg og rehabilitering. Her finner du løsninger for avretting på en rekke forskjellige underlag. Gulvavretting

Detaljer

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016 Brukerundersøkese for Aktivitetsskoen 2015/ 2016 Fakta om undersøkesen - Undersøkesen be hodt høsten 2015 på bestiing fra (UDE) - Samtige kommunae barneskoer med AKS er med i undersøkesen (99 stk.) - 56%

Detaljer

I N D U S T R I B E L E G G. Industribelegg

I N D U S T R I B E L E G G. Industribelegg I N D U S T R I B E L E G G Industribelegg Industribelegg RESCON MAPEIS UTVIKLING 1976 RESCON blir etablert med produksjon av herdeplast, tilsetningsstoffer til betong og spesialmørtler. 1983 RESCON etablerer

Detaljer

UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER

UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER C:\ProBygg AS\0076.6010.doc TOPPEN BORETTSLAG BALKONGER Forprosjekt UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER DESEMBER 2011 Oso, 01.12.2011 / IH Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GENERELT OM BALKONGER I TOPPEN

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

Jerikoveien 10B, 1067 Oslo Tlf.: 22 61 05 00 E-post: ardex@ardex.no www.ardex.no Fax: 22 61 05 75

Jerikoveien 10B, 1067 Oslo Tlf.: 22 61 05 00 E-post: ardex@ardex.no www.ardex.no Fax: 22 61 05 75 MURERFAKTA ARDEX Skandinavia AS Jerikoveien 10B, 1067 Oslo Tlf.: 22 61 05 00 E-post: ardex@ardex.no www.ardex.no Fax: 22 61 05 75 Mars 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE GolvsparKelmasser Gode råd om sparkling og

Detaljer

SYSTEM - VÅTROM 3. PRODUKTBESKRIVELSE 10. TØRKETID FØR MEMBRAN LEGGING

SYSTEM - VÅTROM 3. PRODUKTBESKRIVELSE 10. TØRKETID FØR MEMBRAN LEGGING Flytstøp SYSTEM - VÅTROM Datablad 415-Okt. 2011 m/produktdatablad Flytstøp. Fiberarmert utflytende støpemasse. 10. TØRKETID FØR MEMBRAN LEGGING Flytstøp er fiberarmert hurtigherdende utflytende støpemasse

Detaljer

PCI Pavifix 1K. Spesialfugemasse. Brostein o.l. Til fagfolk

PCI Pavifix 1K. Spesialfugemasse. Brostein o.l. Til fagfolk Pavifix, Periplan 15,30 09-01-08 19:08 Side 1 Spesialfugemasse PCI Pavifix 1K Brostein o.l. Bruksområde: Utendørs belegning Til fugebredde fra 5 mm - 50 mm Vanngjennomtrengende fuger i natursteinbelegninger

Detaljer

Motek Brannstopp fugemasse

Motek Brannstopp fugemasse NYHET! Bruksområder: Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler Tetting av gjennomføringer med kabelbunter Tetting av gjennomføringer med stålrør, kobber -og plastrør Tetting

Detaljer

Papirprototyping. Opplegg for dagen. Hva er en prototyp (PT)

Papirprototyping. Opplegg for dagen. Hva er en prototyp (PT) Papirprototyping Oppegg for dagen 09:30-10:00: Om papirprototyping 10:00-10:15: Diskuter probemstiing 10:30-11:30: Lag PapirPT og tistandsdiagram for bruk i testen 12:00-13:30: Test PapirPT på andre (vi

Detaljer

Montasjeveiledning Innvendig etterisolering

Montasjeveiledning Innvendig etterisolering Montasjeveiledning Innvendig etterisolering Ytong Multpor Mineralsk Isoleringsplade Ytong Multipor Systemet Ytong tilbehør og verktøy Sortiment tykkelser er fra 50-300 mm (B 390 x L 600 mm), se formatene

Detaljer

Mapetherm Nordic +32 +28 -18 +25 MONTASJEANVISNING +30 0-10. www.resconmapei.no

Mapetherm Nordic +32 +28 -18 +25 MONTASJEANVISNING +30 0-10. www.resconmapei.no MONTASJEANVISNING Mapetherm Nordic +30 +25 +28 +32 0-10 -18-2 Luftet, pusset fasadesystem består av: Trelekter i dimensjon 22 x 73 mm i kledningskvalitet NS 3186 Imp. etter klasse AB BLUCLAD, kalsiumsilikatplate

Detaljer

To-komponent korrosjonsbeskyttende sementbasert mørtel for beskyttelse av armering

To-komponent korrosjonsbeskyttende sementbasert mørtel for beskyttelse av armering IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD EN 1504-7 REINFORCEMENT CORROSION PROTECTION Mapefer EN 1504-7 To-komponent korrosjonsbeskyttende sementbasert mørtel for beskyttelse av armering BRUKSOMRÅDE Rustbeskyttelse

Detaljer

AQUAPANEL CEMENT BOARD

AQUAPANEL CEMENT BOARD AQUAPANEL CEMENT BOARD TIL FASADE, GULV OG VÅTROM AQUAPANEL På grunnlag av mer enn 25 års erfaring med fremstilling av sementplater, er Aquapanel bygningsplater blitt utviklet av Knauf USG Systems spesielt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

M O N T A S J E V E I L E D N I N G

M O N T A S J E V E I L E D N I N G MONTASJEVEILEDNING AQUAPANEL Floor Tykkelse: 22 mm L: 900 mm B: 600 mm Vekt: 37 kg/m 2 50 stk pr pall (27m 2 ) AQUAPANEL Biscuit Monteringsbrikke Dimensjon: 60x23x4 mm Pakker a: 100 stk Forbruk: 7 stk/m

Detaljer

TEKNISK DATABLAD FIRETEX FX5000 1 (5) 2010 10 13

TEKNISK DATABLAD FIRETEX FX5000 1 (5) 2010 10 13 FIRETEX FX5000 1 (5) 2010 10 1 Innholdsfortegnelse Generelle tekniske data Side 12 verdier og tykkelser, HEA og HEB Side verdier og tykkelser, HEB, HEM og IPE Side verdier og tykkelser, IPE og Side 5 Enkomponent

Detaljer

Selvutjevnende, sementbasert avretningsmasse. Sikafloor -Level 25 er en 1-komponent polymermodifisert, selvutjevnende, sementbasert avretningsmasse.

Selvutjevnende, sementbasert avretningsmasse. Sikafloor -Level 25 er en 1-komponent polymermodifisert, selvutjevnende, sementbasert avretningsmasse. Produktdatablad Dato: 06/2006 Sikafloor -Level 25 Selvutjevnende, sementbasert avretningsmasse Construction Produktbeskrivelse Beskrivelse Anvendelsesområder Egenskaper Testrapporter er en 1-komponent

Detaljer

Motek Brannstopp gipsmørtel

Motek Brannstopp gipsmørtel Motek Brannstopp gipsmørtel Bruksområder: Tetting av gjennomføringer med kabler Tetting av gjennomføringer med kabelbunter Tetting av gjennomføringer med kabelgater Tetting av åpninger Tetting av stålrør,

Detaljer

Mapetherm Nordic. Monteringsanvisning

Mapetherm Nordic. Monteringsanvisning Mapetherm Nordic Monteringsanvisning 2 Monteringsanvisning LUFTET, PUSSET FASADESYSTEM BESTÅR AV: Trelekter i dimensjon 22 x 73 mm i kledningskvalitet NS 3186 Imp. etter klasse AB BluClad, kalsiumsilikatplate

Detaljer

Epoksylim med lang åpentid

Epoksylim med lang åpentid IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD EN 1504-4 STRUCTURAL BONDING Mapepoxy LR EN 1504-4 Epoksylim med lang åpentid BRUKSOMRÅDE Mapepoxy LR brukes for kraftoverførende liming av - fersk betong til herdet

Detaljer

Homogene belegg er sikrere enn heterogene med transparent slitesjikt. 2. FORBEREDELSER.

Homogene belegg er sikrere enn heterogene med transparent slitesjikt. 2. FORBEREDELSER. 1. FORUTSETNINGER. 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og uten sprekker. Fall til sluk og slukets avstand til vegg skal være i.h.t. BVN 30.100. Maks. fall 1 : 25. Fall min. 1 : 50 i nedslagsfelt. Fall

Detaljer

Oppgave 1: Blanda drops

Oppgave 1: Blanda drops Fysikkprøve-0402-f.nb Oppgave : Banda drops a) En avgrenset mengde oksygen-gass HO 2 L ar temperaturen T = 300 K, trykket p = 0 kpa og voum V =0,00 m 3. Beregn massen ti den avgrensede gassen. Vi bruker

Detaljer

TEKNISK DATABLAD FIRETEX FX5000 1 (5) 2010 10 13

TEKNISK DATABLAD FIRETEX FX5000 1 (5) 2010 10 13 FIRETEX FX0 1 (5) 2010 10 1 Innholdsfortegnelse Generelle tekniske data Side 12 verdier og tykkelser, HEA og HEB Side verdier og tykkelser, HEB, HEM og IPE Side verdier og tykkelser, IPE og Side 5 Enkomponent

Detaljer

Mapetherm Nordic. Monteringsanvisning

Mapetherm Nordic. Monteringsanvisning Mapetherm Nordic Monteringsanvisning 2 Monteringsanvisning LUFTET, PUSSET FASADESYSTEM BESTÅR AV: Trelekter i dimensjon 22 x 73 mm i kledningskvalitet NS 3186 Imp. etter klasse AB BluClad, kalsiumsilikatplate

Detaljer

Gulvavretting. Gulvavretting på betong. Weber 18.105 Løsninger gulv

Gulvavretting. Gulvavretting på betong. Weber 18.105 Løsninger gulv Weber 8.05 Løsninger gulv Gulvavretting Weber har løsninger for alle former for gulvavretting, både nybygg og rehabilitering. Her finner du løsninger for avretting på en rekke forskjellige underlag. Gulvavretting

Detaljer

Varebetegnelse Beskrivelse Art. nr.

Varebetegnelse Beskrivelse Art. nr. BGS Naturstein Benkeplater - Gravmonumenter - Skifer Jerikoveien 16, 1067 Oslo. Tlf 21 92 83 90 Mob 412 76 030 Web: www.bgs-naturstein.no - E-post: post@bgs-naturstein.no Varebetegnelse Beskrivelse Art.

Detaljer

Selvutjevnende elastisk polyuretanbelegg. Gode rissoverbyggende egenskaper Mekanisk bestandig ved sandavstrøing Enkel og rask påføring Løsemiddelfri

Selvutjevnende elastisk polyuretanbelegg. Gode rissoverbyggende egenskaper Mekanisk bestandig ved sandavstrøing Enkel og rask påføring Løsemiddelfri Produktdatablad Dato: 06/2006 Sikafloor -355 N Selvutjevnende elastisk polyuretanbelegg Construction Produktbeskrivelse Beskrivelse Anvendelsesområder Egenskaper Testrapporter er et 2-komponent, løsemiddelfritt

Detaljer

Når en kraft angriper et stykke material fører det til påkjenninger som betegnes spenninger.

Når en kraft angriper et stykke material fører det til påkjenninger som betegnes spenninger. Side 1 av 8 Mekanisk spenning i materiaer Tenk på et tungt egeme som ska bæres av en konstruksjon. Konstruksjonens må tåe kraften som går fra asten ti underaget. Denne kraften virker på konstruksjonen

Detaljer

M.B.P. Motek Brannstopp Plate

M.B.P. Motek Brannstopp Plate M.B.P. Motek Brannstopp Plate Produktegenskaper: Klassifisert i alle typer konstruksjoner og gjennomføringer. Enkel å montere med pen overflate. Permanent fleksibel som tar opp bevegelse ved brann og mindre

Detaljer

PRODUKTER FOR REPARASJON OG REHABILITERING AV BETONG BETONGREHABILITERING

PRODUKTER FOR REPARASJON OG REHABILITERING AV BETONG BETONGREHABILITERING PRODUKTER FOR REPARASJON OG REHABILITERING AV BETONG 1 BETONGREHABILITERING MAPEIS UTVIKLING I NORDEN 1976 RESCON blir etablert med produksjon av herdeplast, tilsetningsstoffer til betong og spesialmørtler.

Detaljer

B E T O N G R E H A B I L I T E R I N G. Betongrehabilitering

B E T O N G R E H A B I L I T E R I N G. Betongrehabilitering B E T O N G R E H A B I L I T E R I N G Betongrehabilitering Betongrehabilitering RESCON MAPEIS UTVIKLING 1976 RESCON blir etablert med produksjon av herdeplast, tilsetningsstoffer til betong og spesialmørtler.

Detaljer

Fugemasse for branntetting

Fugemasse for branntetting Side 1 av 6 SINTEF-godkjent for fuging og tetting av rør-, kabel- og kanalgjennomføringer Tilfredsstiller emisjonskravene til BREEAM NOR Kan brukes i de fleste typer konstruksjoner og gjennomføringer Brannklassifisering

Detaljer

Monteringsanvisning Verona kjøkken rettvegg

Monteringsanvisning Verona kjøkken rettvegg Monteringsanvisning Verona kjøkken rettvegg Sist oppdatert 26.03.2008 Innsats NI-22 bifold eller panorama Stålpipe Kan monteres med stålpipe ved hjelp av senterforskyver. Skorsteinstrekk Anbefalt pipelengde

Detaljer