Enhet barnehager og spesialpedagogisk team. Et godt sted å være. Blad for mål og strategi Barnehager og Spesialpedagogiske team i Frognkommune.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Enhet barnehager og spesialpedagogisk team. Et godt sted å være. Blad for mål og strategi 2015. Barnehager og Spesialpedagogiske team i Frognkommune."

Transkript

1 Enhet barnehager og spesialpedagogisk team Et godt sted å være Blad for mål og strategi Barnehager og Spesialpedagogiske team i Frognkommune.

2 KPI 2015 KPI-NØKKELINDIKATORER Kjære kollega Jeg har nå arbeidet i Frogn kommune med ansvar for barnehager og spesialpedagogiske team i ca to år. Jeg har møtt mange dyktige og hyggelige medarbeidere, foreldre og ikke minst mange barn. Jeg er stolt av det profesjonelle arbeidet som gjøres i organisasjonen. Og jeg er stolt av å være med på å «bygge» framtiden ved å være med på å opprettholde et bra pedagogisk opplegg for barn. Vår visjon er at barnehagene i Frogn kommune skal være et godt sted å være for alle. For barna, for for eldrene, for medarbeiderne, for lederne og for meg. Et godt sted å være for alle. ene våre er basert på kommuneplan, kommunens handlingsprogram og virksomhetsplan i tillegg til Lov om barnehager og rammeplanen. LORG er huskeordet for våre hovedstrategier for at vi skal lykkes med det vi vil få til. Ledelse Orden Riktige prosesser Gjennomføringsglede LORG er også et forkortelse av begrepet Lærende organisasjon. Som en lærende organisasjon vil vi hjelpe hverandre til forbedring spesielt gjennom aktiv bruk av tilbakemelding om og om Ting som kan bli bedre. Vi skal være enda flinkere enn før til å gi hverandre ros og vi skal heller ikke være redd for å si i fra hvis det er noe som kan bli bedre. Jeg vil benytte anledningen til å takke for innsatsen i L O R G Trivsel og Utvikling Faglig kvalitet HMS og Internkontroll Tilstrekkelig tilbakemelding FK s Atferdsregler (fra verdiene) Gjennomgang hele personalgruppen Tilstrekkelig informasjon Gjennomføre kompetanseplan Personalets stolthet over egen arbeidsplass Personalet deltar i utarbeidelsen av mål på eget arbeidssted * 2xÅrlig 5,0* 5,1 5,0 Det legges til rette for kompetanseutvikling Tidlig innsats- kvalitativ undersøkelse av psykososialt miljø for barn og personal Kvello kurs for ansatte i barnehagen Pedagogisk leder forum Assistentforum Ståstedsanalyse 1 g i året Barnehagens samarbeid med hjemmet Informasjon om hvordan barnet ditt har det i barnehagen Mestrer arbeidet ut i fra forventninger Løser felles arbeidsoppgaver på en god måte * Fra medarbeiderundersøkelse * VO- verneombud 5,0* 3 x i året 4 x 4 x 5,0 Felles VO* koordineringsmøte m/enhetsleder Innføre stillingsbeskrivelser Revidere prosedyrer og Kvalitetslosen Egenerklæringsskjema internkontroll Felles handlingsplan HMS hele enheten Økonomi 4 x Månedsrapportering Etterleve delegert budsjettfullmakt Kurs i Excel Kurs i økonomi og regnskap Bruke samkjøpsavtaler Informere personal om resultat månedlig 7 stk 7 stk Skape handlingsrom 2% For å lage et godt sted å være tror jeg på målrettet og kontinuerlig forbedringsarbeid. Til vi ses til målsamling tirsdag 13. januar klokken på Reenskaug hotell. og strategi 2014 Derfor har vi gjort et ekstra grundig arbeid med mål og strategier for Alle har vært med i prosessen. og strategibladet du holder i hånden løfter fram fokusområder som vi kjenner igjen som viktige. Beste ønsker om et Godt nytt år 2015! Hege Therese Skarbø Berle Vi velger å løfte trivsel høyt. Dette gjelder trivsel for medarbeidere, barn og foreldre. Vi tror på trivsel for å fremme god kommunikasjon og trygge relasjoner i et arbeidsmiljø som fremmer gode prestasjoner og faglig dyktighet i forhold til barn, foreldre og oss som jobber her. Vi fokuserer på høyt faglig og innhold, språkmiljø, relasjoner som basis for pedagogikk og samarbeid i personalgruppen og med foreldrene, god økonomi, samt helse- miljø og sikkerhet (HMS). For å sikre god styring på økonomien så er det innført økonomistyring med budsjetter og månedlig kostnadsoppfølging hos styrerne for å lykkes med å gjøre nødvendige prioriteringer og opparbeide handlingsrom. Alle i enheten for barnehage og spesialpedagogiske team i Frogn kommune har vært deltakende i prosessene høsten 2014 for å utvikle årets mål og strategi. Her er imidlertid et bilde av ledergruppen. Fra venstre Anita Bugge Moe, Dyrløkkeåsen barnehage, opp-ned finner du Kari Skipenes, Ullerud barnehage, Vibeke Wangen, Elleflaten barnehage, Tone Andersen, Bilitt barnehage, Anne-Lene Dahl, Heer barnehage, Cathinka Rønnåbakk, Trollberget barnehage. Ikke med på bildet Inger Wittrup, nestleder Dal skole og barnehage, barnehagekonsulent Tove Søvik, barnehagekonsulent/fagleder Elin Stensrud og leder for spesialpedagogisk team Mette- Lise Steen. 2 Respekt Raushet Engasjement Profesjonell Respekt Raushet Engasjement Profesjonell 3

3 Forsiden på Dagbladet mai 2016 Ledelse Orden Ledelse handler om hvilket grunnsyn vi har for ledelse og hvordan vi utfører vårt lederskap for å bli «et godt sted å være», en lærende organisasjon. Orden er hovedstrategien som må løftes sammen. Orden er en holdning vi alle har til vårt arbeid. Hoved fokus for 2015 er å skape enhet og vekselvirkning mel lom individ, virksomhet og organisasjon. Det krever oversikt og overblikk, samhandling og god kommu nikasjon. En sammenheng mellom meg, barnehagen jeg arbeider i og enheten i sin helhet. Det samme vil gjelde politikk på kommunalt og nasjonalt nivå. Godt lederskap og dyktige medarbeidere skal sikre at vi holder den faglige kvaliteten vi ønsker og når de målene vi har satt oss. Hovedfokus for 2015 er at vårt lederskap skal bli mer situasjonsrelatert når det ivaretar kultur utvikling, relas joner og de administrative elementene i lederskapet. Vår ledelse sikrer resultat- og strategioppnåelse på KPI-nøkkelindikatorer. Vår ledelse fremmer relasjoner for å nå visjonen «Et godt sted å være» Vi har en organisasjonskultur som henger sammen fra politiske beslutninger til utførelse i den enkelte barnehage. Sitat fra artikkelen om at regjeringen ønsker å satse mer på realfag i barnehagen: «Barna krabber rundt pappesken i barnehagen. Kommer den største lekebilen gjennom hullet i esken, tro? Lille Mahad Ali Boqore prøver forgjeves. Kanskje vi skal skjære hullet større? Spør pedagogisk leder Gunn Karin Barlindhaug tar frem tapetkniven. Bravo! Får Marielle plass i esken? Slik lærer man toåringer matematikk.» Aftenposten 8. desember Vi har god kvalitet på det pedagogiske arbeidet i barnehagene. Som organisasjon skaper vi tillit hos foreldre, barn og ansatte; dette vises i Brukerundersøkelsen på høyt score ifht trivsel, innhold i jobben, respektfull behandling m.m Frogn kommune setter tverrfaglig samarbeid høyt, noe som gjenspeiles gjennom arbeidet med Tidlig innsats- Kvello Lederne i enhet barnehager er opptatt av å utvikle et godt arbeidsmiljø. Vi arbeider for å skape gode relas joner til barna, foreldrene og ansatte. Lederne gløder for, og finner glede i jobben noe som gjenspeiles i et seriøst og faglig bevisst innhold for barna. 4 For å være en lærende organisasjon må vi ha fokus på å være i endring, personalet skal få et kompetanseløft, Barne og ungdomsarbeider utdanning, pedagogisk leder forum, assistentforum, m.m jf kompetanse planen 2015 Motivasjonsledelse skal prege organisasjonen slik at det blir «et godt sted å være» for alle. Involvering og implementering ned i organisasjonen, alle skal være en del av det didaktiske arbeidet. Vi arbeider mot felles mål for enheten gjennom våre strategier Vi involveres gjennom informasjon og/eller deltakelse i prosesser. Vi har forenklet administrative systemer så mye som mulig Vi gjør det som er hensiktsmessig for å gjøre enheten til et godt sted å være for alle Vi har kvalitative gode systemer for det pedagogiske innholdet i barnehagen. Vi har god strukturkvalitet Utføre endringer på virksomhetsnivå for bedre ressursutnyttelse og behov. Fra Trollberget barnehage- dette er barna som har skapt sin orden. Konkretisering: HMS systematikk, kontroll og lukking av avvik Økonomistyring Rapportering Informasjon om drift og det indre liv i barnehagen til bruker og deres familier Felles og hensiktsmessig årshjul for enheten Effektmåling Vi er involvert i enhetens prosesser Det er en sammenheng mellom mål og strategi, Handlingsprogram, Virksomhetsplan og mellom ledernivå og virksomhetene. Det er en sammenheng mellom individ- virksomhet og organisasjon Vi tenker kanskje at orden er en selvfølge, men in genting gjøres av seg selv. Vi gjør vår jobb med ro og oversikt. Godt jobbet. Fortsett med det. Ledere og ansatte er med på å skape og opprettholde det gode arbeidsmiljøet. Gode relasjoner er viktig for at vi skal være «Et godt sted å være» for alle og er fundamentet for alt arbeidet vi gjør i forhold til barnehagene. Respekt Raushet Engasjement Profesjonell Respekt Raushet Engasjement Profesjonell 5

4 Riktige prosesser Gjennomføringsglede Dal barnehage; Gabija i en tydelig og strukturert prosess. Smarte arbeidsprosesser er viktig for å sikre framdrift, kvalitet og god bruk av tid. En av våre store utfordringer er uforutsette arbeidsoppgaver/hendelser. Dette kan være i barnehagen, fra politiske føringer eller administrative oppgaver, oppgaver fra andre enheter og det er ofte saker med kort tidsfrist. Vi skal nå fokusere spesielt på å få mer ro og mindre ad-hoc arbeid gjennom å være mer strukturert og målrettet. Hovedfokus for 2015 er å videreutvikle smarte interne arbeidsprosesser for å frigjøre tid. Vi har forutsigbarhet gjennom god struktur og forankring av prosess. Vi har riktig involvering. Vi benytter en kreativ problemløsnings modell for de ansattes involvering. Vi har kompetente og bevisste ansatte i Frogn kommunes barnehager. Vi har god organisasjonsforståelse. Vi skal gjennomføre definerte forenklinger i enheten. Gjennomføringsglede handler om den gode følelsen når vi kjenner at vi mestrer jobben vår! Arbeidet er meningsfylt og vi trives sammen med kollegaene. Gjennomføringsglede er et godt utgangspunkt for personlig vekst og faglig utvikling. Hovedfokus for 2015 er personlig utvikling og videreutvikling av gode relasjoner Vi trives og opplever mestring Vi tar ansvar for å skape noe sammen og jakter på de gode løsningene, slik at gjennomføring gir ønsket mening. Vi opplever ansvarlighet og myndighet som gir muligheten for selvstendighet. Gjennomføringsglede forsterkes gjennom å ville vel, vise begeistring, hensiktsmessig tilbakemeldings kultur og ved at alle opplever seg som viktige brikker i å skape det gode arbeidsmiljøet. Vi opplever et fellesskap og samhørighet der «jeg» har en sentral rolle, «Jeg» er viktig for å skape sammen, der det er rom for å prøve å feile Det stilles krav og det gir mening og jeg ser resultatet Vi mestrer utfordringer og finner gode løsninger Vi tak vare på de gylne øyeblikkene, ser resultater og feirer suksesser Dette vil skape et godt psykososialt arbeidsmiljø for oss, rom for personlig vekst og et miljø for barna som er preget av varme, glede, humor og begeistring. Vi er kjent med felles mål og fagprosesser, som LORG, ledelse gjennom didaktikk og arbeidet rundt boken «Se barnet innenfra». Vi jobber mot personlige mål, for å oppnå mestring og mening. Refleksjon over praksis og motivasjonsledelse preger miljøet. Synliggjøre gode resultater eksternt. Vi har et tydelig verdigrunnlag for ønsket praksis. Vi er gode på å drive prosesser. Rutinene i enheten er kjent for de ansatte. Vi stopper opp og reflekterer over effekt, hensiktsmessighet og om det er rom for å gjennomføre riktige prosesser. Ved å ha felles struktur og målstyring i barnehagene, skaper vi en felles forståelse for arbeidet vårt. For å få gode prosesser må alle ta del i dem, og vi må ha rom til å fullføre de prosessene vi starter. Vi må ha fokus på det som fungerer, og tilby hensiktsmessig opplæring for å øke kompetansen til personalet. Informasjonsinnhenting; er alles ansvar Kommende fagarbeider i Trollberget Barnehage Anne Kristine Olsen Har jobbet i Trollberget Barnehagen siden Har gått på Barne- og ungdomsarbeiderfaget nå i høst. Studiet gjør at en blir mer bevisst på hva man gjør og hvorfor, man blir mer observant og får mer motivasjon! Det viktigste for meg er at barna i barnehagen har det trygt, at de opplever en stabil personalgruppe og at de lærer seg å få venner, være en venn og det å kunne beholde dem barnehagen skal være et hyggelig sted for alle å være, i LORG`s ånd! 6 Respekt Raushet Engasjement Profesjonell Respekt Raushet Engasjement Profesjonell 7

5 PORTRETTET Tony Nordtveit Pedagog med tydelig lederfilosofi Avdelingslederen i Heer barnehage er 27 år gammel. Han har vokst opp i Bergen og Bømlo og det var kjærligheten til kvinnen han møtte på studiene i vest som fikk han til å reise øst. Nå har Tony bodd 4 år på Østlandet. Han er samboer og pappa til en syv måneder gammel gutt. Siden Tony bruker treningstøyet med høy intensitet flere ganger i uken er han i god nok fysisk form til å leke sammen med både eget og andres barn. Tony er rett på sak. Han er en ambisiøs leder og legger for dagen sin personlige og tydelige leder stil: «Jeg har tro på en inkluderende lederstil», sier han. Tony forteller at han ønsker å være en åpen og ydmyk leder som legger til rette for gode medvirkningsprosesser før man iverksetter det man i prosessen har bestemt seg for. Slike prosesser gir gode veivalg og lojalitet til beslutninger, forklarer Tony ivrig. Inkluderende prosesser gir eierskap til det vi skal gjøre. Alle medvirker i prosessen og da er det mer motiverende å jobbe. Tony er også opptatt av ressurser. Han synes økonomien i barnehagen er trang. Det er rart at en så viktig rolle som å oppdra barn ikke får prioritet på mer ressurser. Utearealene er slitte og en del leker burde vært byttet ut. Dessuten ønsker Tony at det blir satt av noe mer tid til pedagogikken. Faglig utvikling og faglig bevisstgjøring er viktig for både ledere og medarbeidere. Folk vil utvikle seg. Det er viktig for barn og foreldre sin hverdag at vi setter fag høyt på dagsorden. Det er krevende med kostnadsreduksjonene i det mange allerede opplever som et trangt kostnadsbudsjett. Men sånn er det. «Jeg prøver alltid å ha en positiv innstilling til det som skjer. Det er en del rammer man må forholde seg til. Tony Nordtveit, pedagog med bevisst lederfilosofi. Ting er best hvis man har en positiv innstilling», forklarer Tony. Tony avslutter med å understreke at han trives veldig godt her og at han opplever det som meget viktig og meningsfullt og arbeide med oppdragelse av barn

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

INNLEDNING. Jaren, 4. august 2011. Arne Skogsbakken Rådmann

INNLEDNING. Jaren, 4. august 2011. Arne Skogsbakken Rådmann INNLEDNING Vi i Gran prosessen har hatt sitt utgangspunkt i behovet for å utarbeide en ny arbeidsgiverpolitikk i Gran kommune. Ambisjonene har imidlertid vært større enn bare å utvikle en arbeidsgiverpolitikk.

Detaljer

Et samarbeid med gleder og frustrasjoner

Et samarbeid med gleder og frustrasjoner Et samarbeid med gleder og frustrasjoner Om samarbeid ved overgangen fra barnehage til skole for barn med nedsatt funksjonsevne Jette Iversen Masteroppgave i spesialpedagogikk ved Det utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Skolelederens betydning for lærernes samarbeid

Skolelederens betydning for lærernes samarbeid Skolelederens betydning for lærernes samarbeid The Significance of School Administrator for Cooperation with the Teachers Sigrunn Reitan Masteroppgave i skoleledelse En kvalitativ studie av en lærergruppes

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

PLAN FOR UANSETT VÆR

PLAN FOR UANSETT VÆR PLAN FOR UANSETT VÆR KOMPETANSE FOR UTVIKLING Strategi for kompetanseutvikling i Hvalerskolen 2005-2008 HVALER KOMMUNE UTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN DELPLAN 2005 KUNNSKAPSLØFTET En ny og bedre grunnopplæring

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer