NYTT HOVEDKONTOR STATOIL F&R SCHWEIGAARDSGATE 16

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYTT HOVEDKONTOR STATOIL F&R SCHWEIGAARDSGATE 16"

Transkript

1 NYTT HOVEDKONTOR STATOIL F&R SCHWEIGAARDSGATE 16 BYGGHERRENS OVERORDNEDE PLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Rev. Rev. Nr. Dato Beskrivelse Fase Tidligfase, utkast Prosjektering Tidligfase, revidert og tilpasset av SFR Prosjektering Nybygg Gjennomføring Dato: Revisjonsnr: 02 Side 1 av 14

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING PROSJEKTORIENTERING SHA-/HMS-MÅLSETTING LOVER OG FORSKRIFTER SHA-ORGANISASJONSKART Prosjektets SHA-organisering: ANSVAR, OPPGAVER OG AKTIVITETER Generelt Byggherrens representant SHA-koordinatorer Hovedsamordningsbedrift iht. AML 2-2, Arbeidsgiver og arbeidstaker SHA-dokumentasjon for den enkelte virksomhet SPESIFIKKE TILTAK FARLIGE FORHOLD Avfallsplan miljøsanering Kjemikalier Sertifikater og grønne kort Støy og støv RUH Rapportert uønsket hendelse SJA - Sikker Jobb Analyse Verneutstyr Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende gjenstander FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN SIKKERHET Sikring av byggeplass Inngangs-/adgangskontroll TIDSPLAN (foreløpig) BEREDSKAPSPLAN VERNERUNDER, KONTROLL OG AVVIKSHÅNDTERING VERNEMØTE / SHA FORUM OG RAPPORTERING Side 2 av 14

3 14.1 Vernemøter Rapportering SHA Rapportering av ulykker, nestenulykker og uønskede hendelser Byggherrens kontroll av SHA arbeidet Vedlegg Side 3 av 14

4 1 INNLEDNING Dette er byggherrens overordnete plan for helse, miljø og sikkerhet. Med utgangspunkt i denne planen vil entreprenøren lage sin egen plan for utførelsen. 2 PROSJEKTORIENTERING Byggherre er Entra Eiendom AS (BH). Byggherrens prosjektleder er Stor-Oslo Prosjekt AS (PL). Prosjektet omfatter utvikling og bygging av nytt hovedkontor for Statoil F&R i Schweigaardsgt 16 på ca m 2 BTA inkludert kjeller. Kontorbygget vil gi plass til ca.600 arbeidsplasser samt noe utadrettet virksomhet i 1.etg. Eksisterende bensinstasjon er revet/fjernet/sanert. 3 SHA-/HMS-MÅLSETTING Prosjektet skal sikre at alle aktiviteter ivaretar og beskytter mennesker, miljø og materiell. Energi og ressurser skal anvendes effektivt. Vi mener at alle ulykker kan forebygges. Prosjektet skal utformes og kunne drives slik at prosjektet gjennomføres med 0-skader med fravær. Et proaktivt arbeid med å kartlegge, samt håndtere risiki skal tidlig identifisere mulige farer, og definere tiltak knyttet til disse. Hensikten med denne planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø er å beskrive de overordnede krav og målsetninger som gjelder for prosjektet. Planen skal være med på å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ved gjennomføringen av prosjektet. Vi ønsker å fokusere på alle parters ansvar, hvilke krav vi og lovverket stiller, samt hvordan vi vil håndheve oppfølgingen. BH skal i samarbeid med de prosjekterende, prosjektleder og de utførende entreprenører legge forholdene til rette og fokusere på SHA-arbeidet gjennom hele prosjektet, fra forprosjekt til driftsfasen, slik at prosjektet blir en sikker bygge- og endelig arbeidsplass. Det fokuseres på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i møter og på byggeplass. BH og PL vil følge opp SHA-arbeidet mot entreprenør og påse at de utfører vernerunder og vernemøter. 4 LOVER OG FORSKRIFTER De lover og forskrifter som har betydning for SHA-arbeidet i dette prosjektet er som nevnt nedenfor. Arbeidsmiljøloven: Lov av Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern. Det er i særlig grad lovens paragrafer: 2-1 Arbeidsgivers plikter 2-2 Arbeidsgivers plikter ovenfor andre enn egne arbeidstakere 2-3 Arbeidstakers medvirkningsplikt som regulerer forholdene omkring SHA på byggeplassen. Forskrifter om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser, av 3. august 2009 (Byggherreforskriften): Byggherrer, byggeledere, arkitekter, konsulenter, rådgivere, enmannsvirksomheter og arbeidsgivere skal sørge for at bestemmelsene i forskriften blir gjennomført. Arbeidsgiverne skal treffe alle nødvendige tiltak for å oppfylle alle relevante lover og forskrifter. Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter av , sist endret (ny forskrift som erstatter tidligere forskrift om internkontroll). Side 4 av 14

5 5 SHA-ORGANISASJONSKART Prosjektets SHA-organisering: Byggherre Entra Eiendom AS v/ Pål Vamnes Byggherrens rep Stor-Oslo Prosjekt AS v/ Richard Zagar Koordinator prosjektering NCC v/ Anne-Lee Hildre Koordinator utførelse Asenso v/ Roar Ødegård Entrepriseform Prosjektet er bestemt gjennomført som en totalentreprise basert på NS ANSVAR, OPPGAVER OG AKTIVITETER 6.1 Generelt 3.august 2009 ble det vedtatt ny Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften), med virkning fra 1.januar Dette kapittelet er en oppsummering av vesentlige arbeidsoppgaver og ansvar for de involverte, men er ikke nødvendigvis uttømmende. Side 5 av 14

6 6.2 Byggherrens representant Byggherrens representant skal: Utpeke koordinator med tilstrekkelig kompetanse for prosjekteringsfasen og inngå skriftlig avtale med plikter og kompetansekrav med denne/disse. Sørge for at de prosjekterende blir informert om kjente risikoforhold i prosjektet ved oppstart av prosjekteringen. Sørge for at det blir vurdert om arkitektoniske, tekniske og organisasjonsmessige valg medfører risiko for de utførende. Følge opp at koordinatorene, de prosjekterende, den enkelte arbeidsgiver og enmannsbedriftene utfører de plikter som de er pålagt i Byggherreforskriften. Ved manglende rapportering fra disse, skal tilbakemelding etterspørres. Sørge for at det settes av nok tid og ressurser til prosjektering og utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner. Sørge for at det utarbeides SHA-plan før oppstart på byggeplass i henhold til BHF 8 og at den oppdateres ved behov. Alle kjente risikoforhold knyttet til arbeid skal tas inn i tilbudsgrunnlagene slik at entreprenøren(e) kan beskrive og prise forslag til spesifikke tiltak. Utpeke koordinator med tilstrekkelig kompetanse og praktisk erfaring for utførelsesfasen. Rollekonflikt for koordinator må vurderes. Sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet en uke før oppstart på byggeplass og at denne settes opp synlig på bygge- eller anleggsplassen. Påse at det utarbeides dokumentasjon for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved fremtidige arbeider. Påse at det utarbeides SJA (sikker jobbanalyse) for alle arbeider som innebærer risiko eller fare Påse at alle ulykker, nestenulykker og farlige forhold varsels iht. Byggherrens styrende dokumentasjon 6.3 SHA-koordinatorer Koordinator utførelsesfasen Koordinators oppgaver i utførelsesfasen riving er: Påse at plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø er lett tilgjengelig og gjort kjent på arbeidsplassen. Påse at risikofylte arbeidsoperasjoner som er beskrevet i SHA-planen gjennomføres på en sikker måte og at nødvendige sikringstiltak blir utført Påse at SHA-planen oppdateres ved behov. Avholde oppstartsmøte med byggherrens kontraktspartnere og gjennomgå SHA-plan. Påse at alle virksomheter på plassen har et fungerende internkontrollsystem og at de følger SHAplanen. Påse at det utarbeides SJA (sikker jobbanalyse) for alle arbeider som innebærer risiko eller fare Påse at det settes av tilstrekkelig tid til utførelse av alle arbeidsoperasjoner og at det ikke oppstår tidspress. Påse at alle ulykker, nestenulykker og farlige forhold varsels iht. omforent beredskapsplan Sørge for at sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og miljø er fast tema på alle byggemøter. Det skal også tas opp hvilke ulykker, nestenulykker og farlige forhold som har skjedd siden forrige møte. Påse at hovedbedriftens vernerunder gås min. hver 14 dag og at relevante kontraktspartnere deltar. Påse at det gjøres forebyggende tiltak på byggeplassen slik at: o uvedkommende ikke får adgang o det tas hensyn til andre virksomheter som grenser inntil byggearbeidene o det er god orden og fullt forsvarlig hygieniske forhold o adkomst og faringsveier er forsvarlige o at byggeplass sikres mot innbrudd og hærverk o lagringsområdet for farlige materialer og stoffer blir forsvarlig o maskiner og utstyr er i henhold til gjeldende regelverk o lagring, sortering, håndtering og fjerning av avfall. Farlig avfall krever egen behandling. o arbeidstidsordningene er forsvarlig o tilfredsstillende personalrom Side 6 av 14

7 o forsvarlig innkvartering Sørge for at alle virksomheter på byggeplassen rapporterer følgende til byggherrens prosjektleder: o Månedlig SHA-status o Alle ulykker og nestenulykker varles umiddelbart. Ved personskade som medfører fravær skal koordinator fremskaffe kopi av skademeldingen som arbeidsgiver sender NAV. o Alle pålegg fra Arbeidstilsynet Stoppe farlig arbeid som kan medføre skade på mennesker eller miljø. Sørge for at det daglig føres oversiktslister over de som arbeider på byggeplassen og at oversiktslistene kontrolleres daglig, jf. BH forskriften Koordinator for prosjekteringsfasen Koordinators oppgaver i prosjekteringsfasen er: Informere de prosjekterende om kjente risikoforhold i prosjektet ved oppstart av prosjekteringen. Følge opp at det vurderes om arkitektoniske, tekniske eller organisasjonsmessige valg medfører risiko for de utførende. Følge opp at de prosjekterende utarbeider dokumentasjon på at de har gjennomført risikovurdering for sine arbeider og evt. påvirkning disse arbeidene kan ha for andre som gjennomfører samtidige arbeider. Påse at det i tilbudsgrunnlagene beskrives de risikoforhold som ikke kan fjernes og at det stilles krav om at alle arbeidsgivere og enmannsbedrifter skal ha et fungerende system for internkontroll slik at de utførende kan prise dette. Gi tilbakemelding til Byggherrens representant dersom det viser seg at det ikke settes av nok tid og ressurser til prosjektering og utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner. Utarbeide plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø som beskriver risikoforholdene i prosjektet før oppstart av byggearbeidene i henhold til byggherreforskriftens 8. Alle kjente risikoforhold knyttet til arbeid skal tas inn i tilbudsgrunnlagene slik at entreprenøren(e) beskriver og priser spesifikke tiltak. Påse at det utarbeides dokumentasjon om de forhold som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for fremtidige arbeider ved drift, vedlikehold, endring og riving. 6.4 Hovedsamordningsbedrift iht. AML 2-2, 4-1 Nybygging utføres som totalentreprise, hvor NCC Construction AS er totalentreprenør (TE). TE er hovedsamordningsbedrift. TE skal gjennomføre følgende: 1. Innkalle til (fastsette tid og hyppighet) for hovedvernerunder (min. hver 14. dag). Kopi av innkalling til byggherre som har rett til å delta på vernerundene. Skrive protokoll og distribuere referat fra disse. Vernerundene skal starte med et møte hvor øvrige virksomheter dokumenterer og rapporterer fra egne vernerunder, erfaringer og eventuelle samordningsproblemer. 2. Gjennomgå og kommentere byggherrens SHA plan og eventuelt utarbeide detaljerte krav og rutiner for sikkerhet på byggeplassen (Skal godkjennes av BH/PL og SHA-koordinator for gjennomføring ) 3. Organisere sikkerhetsarbeidet på byggeplassen ( i samarbeid med SHA-koordinatorer for gjennomføring og verneombudene) 4. Følge opp og kontrollere mangler/krav og hendelser 5. Rapportering og saksbehandling i forbindelse med eventuelle hendelser inkl. nestenulykker 6. Fylle ut og vedlikeholde en oversiktsliste over alle som utfører arbeide på prosjektet ref BH forskriften Stoppe arbeider der det er overhengende fare for liv eller helse. Side 7 av 14

8 6.5 Arbeidsgiver og arbeidstaker (gjelder alle virksomheter som har kontrakt med TE og TEs underleverandører) Verken arbeidsgiver eller arbeidstakers plikter iht. AML 14 og 16 er endret som følge av Byggherreforskriften. Arbeidsgiver har hovedansvaret for at sine arbeidstakere har et godt arbeidsmiljø iht. lover og forskrifter. 1. Virksomheten skal ha et internkontrollsystem som dokumenterer at virksomheten har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og har en plan for å gjennomføre sitt oppdrag på en forsvarlig måte. Den del av dette systemet som vedrører bedriftens kontraktsarbeider skal forefinnes på byggeplassen og skal dokumenteres på byggherrens forlangende. 2. Virksomheten skal ha verneombud etter Arbeidsmiljølovens 25 og et opplæringssystem iht. gjeldende bransjeavtale/overenskomst. Byggherren kan pålegge virksomheten å ha et verneombud på byggeplassen på heltid dersom de mener at det er ønskelig. Det forlanges at virksomheten stiller med verneombud på alle vernerunder/møter som gjennomføres. 3. Virksomheten skal gjennomføre sine egne vernerunder på sitt arbeidsområde. Denne vernerunden skal ledes av en person med lederansvar for virksomhetens arbeidstakere. Protokollen fra vernerunden skal underskrives av den person som leder denne. 4. Vernerunden skal som et minimum dekke egne arbeider (redskap, maskiner, stillaser mm.) samt punktene Delta på de hovedvernerunder/møter som hovedbedrift, prosjekt/-byggeleder eller byggherren eller hans representant innkaller til. 6. Stoppe farlig arbeid, det vil si arbeid der det er overhengende fare for liv eller helse. 7. Arbeidsgiver skal sørge for at personlig sikkerhetsinstruks er gjennomgått med og underskrevet av alle arbeidstakere virksomheten har på byggeplassen. Sikkerhetsinstruks skal lages på alle nødvendige språk, slik at alle er inneforstått med organiseringen av SHA arbeidet. 8. Rapportere månedlig status for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Rapporten skal sendes som vedlegg til den månedsrapport som skal sendes RI sin prosjektleder. Ved personskade skal virksomheten snarest mulig oversende kopi av skademeldingen til Rikstrygdeverket, til RI sin prosjektleder. Samme saksgang skal følges ved betydelige miljø- og/eller materielle skader. 6.6 SHA-dokumentasjon for den enkelte virksomhet Følgende dokumentasjon skal fremlegges før arbeidet startes opp, og skal jevnlig suppleres og revideres gjennom hele prosjektet 1. Verneplan som beskriver hvordan virksomheten skal gjennomføre sine arbeider. Dette vil si at verneplanen skal angi faste relevante rutiner virksomheten har i sitt internkontrollsystem for gjennomføring ved tilsvarende arbeider. Det tenkes på tiltak ved arbeider i høyden, eller ved arbeid som har høy risiko. Verneombud (antall og navn) med opplæring iht. bransjeavtaler skal oppgis. 2. Det vises til TE sin egen SHA-plan for prosjektet som det alltid skal oppbevares en kopi av i TE sitt SHA-arkiv på byggeplass. 3. Sikker jobbanalyser SJA, RUH, mm ref kap Sertifikater, tillatelser og annen relevant dokumentasjon for kompetanse, utstyr og personale skal til enhver tid være tilgjengelig på byggeplass. Side 8 av 14

9 7 SPESIFIKKE TILTAK Det er gjennomført en risikovurdering som er bakgrunn for opplistingen nedenfor. Opplistingen viser de resterende risikofylte arbeidsoperasjoner hvor der er nødvendig å gjennomføre sikkerhetstiltak slik at arbeidstakere ikke utsettes for risiko som kan medføre skade. Nr. i BHF Arbeid i BHF som defineres som risikofylte Tiltak for å redusere risikoen 1 Arbeid nær installasjoner i grunnen Installasjoner kartlegges. Nødvendig verneutstyr benyttes. 2 Arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner Installasjoner kartlegges. Nødvendig verneutstyr benyttes. 3 Arbeid på steder med passerende trafikk Avsperring mot veg for å hindre påkjørsel. SJA for sikringsarbeider/ skilting. 4 Arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme Tiltak vurderes. 5 Arbeid som innebærer bruk av sprengstoff Utføres ikke i prosjektet 6 Arbeid i sjakter, underjordiske masseforflytning og arbeid i tunneler Utføres ikke i prosjektet 7 Arbeid som innebærer fare for drukning Utføres ikke i prosjektet 8 Arbeid i senkekasser der luften er komprimert Utføres ikke i prosjektet 9 Arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr Utføres ikke i prosjektet 10 Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende gjenstander Ved fare for fallende gjenstander sperres nedenforliggende områder av. Områder hvor det er fare for fall sikres og merkes godt. 11 Arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner 12 Arbeid med montering og demontering av tunge elementer Planlegger arbeidet og arbeidsrekkefølgen. Benytter nødvendig og påkrevd sikkerhets- og verneutstyr. Planlegger god nok tid til arbeidet slik at det ikke går utover SHA. Planlegger arbeidet og arbeidsrekkefølgen. Benytter nødvendig og påkrevd sikkerhets- og verneutstyr. Planlegger god nok tid til arbeidet slik at det ikke går utover SHA. Side 9 av 14

10 Nr. i BHF Arbeid i BHF som defineres som risikofylte Tiltak for å redusere risikoen 13 Arbeid som innebærer fare for helseskadelige eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner 14 Arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, eller som innebærer et lov- eller forskriftsmessig krav til helsekontroll 15 Arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerende eller overvåkende soner 16 Arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare Benytter nødvendig og påkrevd sikkerhets- og verneutstyr. Holde dette arbeidet til et minimum og entreprenøren må tilpasse driften til det regelverk og lover og forskrifter som gjelder for dette prosjektet. Benytter nødvendig og påkrevd sikkerhets- og verneutstyr. Utføres ikke i prosjektet Installasjoner kartlegges. Nødvendig verneutstyr benyttes. 17 Publikum Hindre adgang til byggeplass med gjerder som stenger inn byggeplassområdet. Byggeplass låst utenom arbeidstid. Gjerder skrus mekanisk sammen. 18 Inn-/ uttransport fra byggeplass Benytte ekstra personell til å dirigere ved inn-/uttransport av stort/tungt utstyr. 19 Stabilitet av peleutstyr, kraner og sjøgående utstyr Planlegger arbeidet og arbeidsrekkefølgen. Benytter nødvendig og påkrevd sikkerhets- og verneutstyr. Planlegger god nok tid til arbeidet slik at det ikke går utover SHA. 20 Forurensning Planlegger arbeidet og arbeidsrekkefølgen. Ha gode rutiner/strakstiltak hvis uhell skal inntreffe. Deponering av forurensede masser på godkjente mottak. Side 10 av 14

11 8 FARLIGE FORHOLD 8.1 Avfallsplan miljøsanering Entreprenør skal utarbeide avfallsplan og miljøsaneringsrapport i tråd med gjeldende MOP (miljøoppfølgingsprogram) for prosjektet som vil avdekke eventuelle farlige materialer som må behandles særskilt. 8.2 Kjemikalier Det må til en hver tid finnes en oversikt på byggeplass over hvlke kjemikalske stoffer som oppbevares der og som benyttes i arbeidet. Denne listen må være utformet slik at den enkelt kan oppdateres med stoffer som benyttes av underleverandører/underentreprenører. 8.3 Sertifikater og grønne kort Alle maskiner, løftanordninger osv som benyttes i byggeporsjektet må ha gyldige sertifikater. Alle som opererer slik utstyr må ha gjennomgått opplæring på bruk av utstyret, og må der det er påkrevdt også ha sertifikater for å opperere utstyret. Disse sertifikatene registreres samtidig med de grønne kortene fra Arbeidstilsynet før adgang til byggeplass tillates. Kopi av grønne kort og sertifikater til alle som jobber på byggeplassen oppbevares på byggeplassen til en hver tid. Personer som operer utstyr må være forberedt på å vise disse hvis forespurt på SHA-inspeksjoner/vernerunder. 8.4 Støy og støv Under bygningen vil nabobebyggelse og omkringliggende boliger/kontorbygg være i full drift. Det må tas særlig hensyn til støv og støy på byggeplass og avgrensning. Entreprenøren må tilpasse driften til det regelverk, de lover og forskrifter som gjelder for dette prosjektet. 8.5 RUH Rapportert uønsket hendelse Alle uønskede hendelser skal rapporteres. Entreprenør skal etablere et system som motiverer for rapportering av uønskede hendelser endelig ordning omforenes med byggherren 8.6 SJA - Sikker Jobb Analyse Alle arbeider som medfører spesiell risiko skal defineres (ref bl.a risiko/usikkerhetsanalyse), og SJA skal utarbeides. Analysen skal utarbeides i god tid før arbeidet påbegynner, og gjennomgås i vernemøte/sha særmøte. Nøkkelpersonale for arbeidet skal delta i utarbeidelsen av SJA en. Alle involverte skal gjennomgå/opplæres i SJA en. Det skal dokumenteres at arbeidet er utført iht SJA en. 8.7 Verneutstyr Verneutstyr må benyttes av alle arbeidere og besøkende på byggeplass. Som et minimum må alle arbeidere bruke hjelm, vernesko og vernebriller. Arbeidsklær skal ha synlighetsklasse 2. Arbeidere samt besøkende må ha tilgang til å låne verneutstyr i en passende størrelse på byggeplass. For farlige og mer risikofylte arbeider må ekstra vernerutstyr iht. norske lover og retningslinjer og retningslinjer fra leverandører og BH. De strengeste kravene vil være gjeldende. Side 11 av 14

12 8.8 Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende gjenstander BH har høyt fokus på å forhindre fallende gjenstander og sikre at personell ikke blir skadet som følge av dette. Ved fare for fallende gjenstander sperres nedenforliggende områder av. Områder hvor det er fare for fall sikres og merkes godt. Det må også gjennomføres SJA for løftearbeider av tyngre gjenstander. Nett for å fange opp fallende gjenstander benyttes der det er hensiktsmessig. Objekter må sikres på en slik måte at de ikke faller ned. Hovedsamordningsbedriften skal til en hver tid ha utstyr på plassen som kan benyttes til å feste/sikre utstyr slik at det ikke kan falle ned. Arbeidet på byggeplassen må planlegges slik at det ikke foregår arbeid på flere nivåer. Dette for å hindre at fallende objekter skader arbeider på lavere nivåer. Det må sikres med gjerder og avsperringer for å forhindre at personell faller fra høyder, stillaser osv. Det må benyttes egnet stilas, lift osv ved arbeid i høyden. Gardintrapper og lignende skal ikke benyttes ved arbeid i høyden. SJA må utarbeiders for risikofylte arbeider. 9 FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN Alle arbeidstakere på byggeplassen skal informeres om prosjektets SHA-arbeid og forhold på byggeplassen første gang de kommer på plassen. Alle arbeidstakere skal gis informasjon om prosjektet, retningslinjer, samt nødvendig opplæring på byggeplassen. Opplæring inkluderer også at den enkelte fullt ut skal kunne forstå og gjøre seg forstått på engelsk eller norsk. Dette koordineres av TE, og skal dokumenteres. Sistnevnte dokumentasjon for skal foreligge på byggeplasskontoret. TE vil ha den daglige oppfølging på byggeplass og vil koordinere SHAarbeidet i henhold til denne SHA-plan og påse at intensjonene i planen blir fulgt. Oppslagstavler med nøkkelinformasjon (eksempelvis beredskapsplan, aktivitetsplan m.m.) skal plasseres på egnede plasser (knutepunkt for all trafikk) på byggeplassen. 10 SIKKERHET 10.1 Sikring av byggeplass Byggeplassen må sikre med et byggegjerde. Åpningene i gjerdet må kun være låsbare porter til inn- og uttransport. Hovedinngangen til byggeplassen må skiltes godt og tydelig, samt at veien til byggeplasskontor må sikres og skiltes godt. Byggeplassen må også merkes godt med at det er påbudt med verneutstyr. Hvis det lages midlertidig åpninger i gjerdet, er det hovedsamordningsbedriftens ansvar å påse at disse sikre igjen så snart som mulig og at uvedkommende ikke kommer inn på byggeplassen Inngangs-/adgangskontroll Hovedsamordningsbedriften skal utstede inngans-/adgangskort til arbeidere etter at de har gjennomgått sikkerhetsreglement og har signert egenerklæring. Hovedsamordningsbedriften sjekker at alle arbeidere har grønne kort (HMS-kort fra Arbeidstilsynet) før de får adgang til byggeplass, samt ta kopi av dette. Kopi av de grønne kortene til alle som jobber på byggeplassen skal oppbevares på byggeplassen til en hver tid. Arbeidene må være forberedt på å fremvise disse hvis forespurt på SHAinspeksjoner/vernerunder. Det skal også daglig føres lister over hvem som er tilstede på byggeplassen hvor man skriver seg inn/ut av listene, evt at dette skjer ved automatisk adgangskontroll (adganskort). Side 12 av 14

13 11 TIDSPLAN (foreløpig) Byggestart (antatt): April 2013 Ferdigstillelse (antatt): Mai BEREDSKAPSPLAN Beredskap defineres som alle tiltak som iverksettes ved en uønsket hendelse med fare for skade på liv, miljø, materiell og bygning. Hensikten med beredskap er å begrense skadeomfanget. Hovedsamordningsbedriften, skal etablere beredskapsplaner for å ivareta dette. Beredskapsplanen er en del av entreprenørens HMS-plan og skal som et minimum inneholde følgende hovedpunkter: ansvar for beredskap beredskapsutstyr og plassering varslingsrutiner, inklusive varsling til byggherre personskade person faller i vannet brann akutt forurensning av ytre miljø skade på materiell Hovedsamordningsbedrift har ansvar for varsling, førstehjelp, brannvern og skadestedsledelse inntil eksterne ressurser er tilstede. BH skal straks varsles ved tilkalling av eksterne ressurser. Det vises til TE sin beredskapsplan for prosjektet i SHA-arkivet på byggeplass samt til egen rutine for varsling og reaksjon på kriser som er hengt opp på oppslagstavle. Det vises til TE sin HMS-dokumentasjon som identifiserer risikofylte arbeidsoppgaver i prosjektet. 13 VERNERUNDER, KONTROLL OG AVVIKSHÅNDTERING Oppfølging / implementering og kontroll av denne SHA-planen blir gjort i henhold til TE sitt IK-systemer. SHA skal være punkt på alle byggemøter, oppstartsmøter og prosjekteringsmøter. Vernerunder skal gås hver uke og det skal skrives referat som sendes byggherrens prosjektleder. Eventuelle hendelser, forhold eller avvik rapporteres til byggherre i henhold til rutiner utarbeidet av entreprenør som befinner seg i TE sitt SHA-arkiv på byggeplass. Eventuelle avvik til SHA-planen varsles i henhold til TE sine rutiner for avviksbehandling. Dokumentasjon skal finnes i entreprenørenes arkiv på byggeplass. Avvik skal være eget punkt for vernemøte. Eventuelle avvik og forsering av fremdriftsplanen skal risikovurderes i forhold til SHA. 14 VERNEMØTE / SHA FORUM OG RAPPORTERING 14.1 Vernemøter TE skal sammen med BH etablere rutiner for jevnlige SHA Fora/Vernemøter. Møtet skal avholdes jevnlig, minimum en gang hver 3.uke. Følgende skal som et minimum være på agendaen: Aktivitetsplan (fremdriftsplan over alle vesentlige aktiviteter, og aktiviteter definert som risikofylte, ref SJA) Skadestatistikk/Tiltak Gjennomgang av SJA, RUH Sykefravær Status opplæring, tiltak og nye arbeidstakere på prosjektet. Annen relevant info Avvik og avvikshåndtering. Side 13 av 14

14 14.2 Rapportering SHA Månedsrapportering SHA i månedsrapport Hovedsamordningsbedriften skal som vedlegg til månedsrapporten legge ved en månedlig SHA-rapport. Denne rapporten skal være iht. byggherrens mal og innholder status på: Antall vernerunder, akkumulert og siste periode Antall firma, og antall håndverkere engasjer på prosjektet Timeforbruk Antall RUH, SJA, skadestatistikk Fravær pga sykdom Tyveri og innbrudd Vandalisme Faktiske og potensielle skader som følge av transport Endring av SHA-plan Når SHA-planen revideres skal koordinator utførelse sørge for at dette blir informert til alle utførende på byggeplassen. Revidert SHA-plan henges opp på oppslagstavlen og sendes til underentreprenørene, som skal informere til sine innleide underunderentreprenører. Avvik fra SHA-planen TE skal ha rutiner for innrapportering av avvik fra SHA-planen. Små avvik behandles og lukkes av TE. Store SHA-avvik skal behandles av Byggherrens representant som skal sørge for å lukke avvikene. Store avvik skal varsles til Prosjektansvarlig. Det skal føres logg over SHA-avvik slik at det fanges opp om det er gjentagende SHA-avvik hvor det er nødvendig å gjennomføre ytterlige forbedringstiltak Rapportering av ulykker, nestenulykker og uønskede hendelser Totalentreprenør skal utarbeide beredskapsplan på vegne av egen virksomhet og alle øvrige virksomheter i samsvar med gjeldende forskrifter. Beredskapsplanen skal være en del av dokumentasjonen i prosjektets SHA-perm. Beredskapsplanen skal omfatte beskrivelse av ansvar og klare rutiner for varsling, håndtering og informasjon ved nød situasjoner, uhell og ulykker. Beredskapsplanen skal gjøres kjent for alle på byggeplassen og gjøres lett tilgjengelig på byggeplassen (f. eks. i spisebrakker og alle kontorbrakker). Det skal avholdes beredskapsøvelse før oppstart med BH og byggherrens PL. 15 Byggherrens kontroll av SHA arbeidet BH kan kreve kontroll av entreprenørens, og hans underentreprenører / leverandører sitt SHA arbeid. Det kan bli aktuelt å gjennomføre revisjon av SHA-arbeidet. Kontroll/revisjon skal varsles med min 5 dagers varsel. 16 Vedlegg Vedlegg 1: Avtale for byggherrens representant Vedlegg 2: Avtale for koordinator utførelsesfase Vedlegg 3: Avtale for koordinator prosjektering Side 14 av 14

15

16

17

18

19

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø () Side 2av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering om prosjektet... 3 4 Byggherrens

Detaljer

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør Backe Entreprenør Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU? I EU-området i

Detaljer

Byggherreforskriften Byggherrens plikter

Byggherreforskriften Byggherrens plikter Byggherreforskriften Byggherrens plikter Tom Ivar Myhre HMS-/KS-direktør BackeGruppen Byggherrens hovedplikt 5 Byggherren skal sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller

Detaljer

Byggherreforskriften Byggherrens plikter

Byggherreforskriften Byggherrens plikter Byggherreforskriften Byggherrens plikter Tom Ivar Myhre 17.10.2013 Byggherrens hovedplikt Gjennom sitt initiativ til å starte opp et bygge- eller anleggsprosjekt har byggherren hovedansvaret for at prosjektet

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2 mrd. kroner i omsetning 750 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF SHA- Plan Hurum Eiendomsselskap KF PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN). Tofte skole Tilbygg og rehabilitering 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering

Detaljer

Vegdrift 2014 - sommerdrift. HMS-risikovurderinger i driftskontrakter. HMS/SHA-planer. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Vegdrift 2014 - sommerdrift. HMS-risikovurderinger i driftskontrakter. HMS/SHA-planer. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Vegdrift 2014 - sommerdrift HMS-risikovurderinger i driftskontrakter nye retningslinjer for HMS/SHA-planer Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Disposisjon: SHA og HMS Byggherreforskriften Innhold i SHA-planen

Detaljer

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør Backe Entreprenør Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU? I EU-området i

Detaljer

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Skrevet av: Ove M. Bergane Publisert: 16.04.2015 Innhold 1 Formål og hensikt... 3 2 Lover og forskrifter... 3 3

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2,5 mrd. kroner i omsetning 800 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

Byggherreforskriften. Prosjekterendes plikter. Advokat Ottar F. Egset. Foto Adressa.no

Byggherreforskriften. Prosjekterendes plikter. Advokat Ottar F. Egset. Foto Adressa.no Byggherreforskriften Prosjekterendes plikter Advokat Ottar F. Egset Foto Adressa.no I EU-området i 1988 ble det registrert: 1413 dødsulykker 750.000 arbeidsulykker Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften

Detaljer

Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42. Nissedal Kommune Treungen Vassverk. SHA-plan. Dato: 2013-10-22

Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42. Nissedal Kommune Treungen Vassverk. SHA-plan. Dato: 2013-10-22 Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42 Treungen Vassverk SHA-plan Dato: 2013-10-22 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan Oppdrag: 527056 Treungen Vassverk Oppdragsbeskrivelse: Treungen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 2 MÅLSETNINGER FOR SHA I PROSJEKTET... 3 2.1

Detaljer

Sprengningsdagen 24.01.2013

Sprengningsdagen 24.01.2013 Sprengningsdagen 24.01.2013 «Er byggherreforskriften en pest og ei plage, eller en velsignelse for anleggsnæringen» Byggherreforskriften og bakgrunn for s satsning overfor byggherremiljøene. Byggherreforskriftens

Detaljer

MS-kurs. Forslaget til ny byggherreforskrift - hva innebærer dette? 23. oktober 2006 Jørgen Birkeland Direktoratet for arbeidstilsynet

MS-kurs. Forslaget til ny byggherreforskrift - hva innebærer dette? 23. oktober 2006 Jørgen Birkeland Direktoratet for arbeidstilsynet MS-kurs Forslaget til ny byggherreforskrift - hva innebærer dette? 23. oktober 2006 Jørgen Birkeland Direktoratet for arbeidstilsynet yggherreforskriften Revisjon av byggherreforskriften Bakgrunn og formål

Detaljer

Oppgraderte Byggherreforskrift

Oppgraderte Byggherreforskrift Oppgraderte Byggherreforskrift f HMS-rådgiver Roar Skjetne Antall yrkesskader i bygg- og anlegg 3000 2500 2000 oppføring av bygninger an ntall 1500 1000 500 anleggsvirksomhet spesialisert bygge- og anleggsvirsomhet

Detaljer

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Samling for foretakshovedverneombud og vernetjenesten i Helse Vest 28.9.2011 -Tilsynsleder Gro Ellingsen -Seniorinspektør Jan Lien -Arbeidstilsynet

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Prosjektnavn Adresse: Revideringer av planen VERSJ DATO REVISJON OMFATTER UTF AV KONTR GODKJ INNHOLD: 1. FORKORTELSER. DEFINISJONER OG HENVISNINGER 2. BESKRIVELSE

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen 1/11 VEDLEGG 6 SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Kontorer i 2. og 3. etasje i Wergelandsveien 1-3 Byggherre: Oslo kommune v/boligbygg Oslo KF 2/11 Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av 28.03.14

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 2 FOREDRAG KL 12.45 13.45 HMS - PLAN FOR BYGGEPROSJEKTET OG BYGGHERREFORSKRIFTEN HMS PLAN & BYGGHERREFORSKRIFTEN

Detaljer

Forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende arbeidsplass

Forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende arbeidsplass Arbeidstilsynet Se veiledningen under infoknappen Sendes Arbeidstilsynet senest 1 uke før arbeidsstart Kopi slås opp på arbeidsplassen Forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende arbeidsplass ( 6 i

Detaljer

SHA-Plan. Prestebakke Skole. Halden Kommune Prosjektleder: Per Øistein Gundersen Utarbeidet av: Gisle Paulsen Dato: 12.03.2012 Versjon: 2.

SHA-Plan. Prestebakke Skole. Halden Kommune Prosjektleder: Per Øistein Gundersen Utarbeidet av: Gisle Paulsen Dato: 12.03.2012 Versjon: 2. Prestebakke Skole Byggherre: Halden Kommune Prosjektleder: Per Øistein Gundersen Utarbeidet av: Gisle Paulsen Dato: 12.03.2012 Versjon: 2 1 VERSJONS- OG REVISJONSHISTORIKK Versjon/rev Dato Beskrivelse

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging. Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen

Praktisk HMS-oppfølging. Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen 23.12.2011 BackeGruppen 3 mrd. kroner i omsetning 950 ansatte 250 ingeniører og teknikere 600 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

STIFTELSEN NORDMØRE MUSEUM INNHOLD RISIKOVURDERING OMBYGGING MAGASINBYGG - KNUDTZONDALEN. 1 Innledning og sammendrag 2

STIFTELSEN NORDMØRE MUSEUM INNHOLD RISIKOVURDERING OMBYGGING MAGASINBYGG - KNUDTZONDALEN. 1 Innledning og sammendrag 2 STIFTELSEN NORDMØRE MUSEUM RISIKOVURDERING OMBYGGING MAGASINBYGG - KNUDTZONDALEN INNHOLD 1 Innledning og sammendrag 2 2 Innledning 4 2.1 Bakgrunn 4 2.2 Formål 4 2.3 Definisjoner 4 2.4 Forutsetninger og

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen VA-sanering sone 6.8 Strømmen Byggherre: Skedsmo kommune Kommunalteknisk avdeling Dato Rev. nr. 13.02.13 0 Nytt dokument Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP

Detaljer

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13 HMS - PLAN Prosjekt.. Side 1 av 13 IHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1.1 Forord 1.2 Målsetting 1.3 Orientering om prosjektet 1.4 Styrende dokumenter 1.5 Distribusjon 1.6 Informasjon Organisasjonsplan, ansvarsfordeling

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø for Tastaveden skolegård Utarbeidet av SiljeKjosavik 15.05.2012 Innholdsfortegnelse 1. Målsetting 2. Orientering om prosjektet 3.

Detaljer

Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator. Eappe 2 Dronning Eufemias gate

Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator. Eappe 2 Dronning Eufemias gate Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator Eappe 2 Dronning Eufemias gate Kap. 6 Fra byggherrens SHA plan til entreprenørens internkontroll Bente Ulseth Statens vegvesen Læringsmål Være innforstått

Detaljer

Kap. 6 Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll. Jan Erik Lien Statens vegvesen

Kap. 6 Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll. Jan Erik Lien Statens vegvesen Kap. 6 Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll Jan Erik Lien Statens vegvesen Læringsmål Være innforstått med at byggherrens SHA-krav og SHA-plan skal implementeres i entreprenørens

Detaljer

Vedlegg 2. Drammen kirkelige fellesråd Tangen kirke - Brannvann. Detaljprosjektering. SHA-plan. Dato: 2013-10-14

Vedlegg 2. Drammen kirkelige fellesråd Tangen kirke - Brannvann. Detaljprosjektering. SHA-plan. Dato: 2013-10-14 Vedlegg 2 Tangen kirke - Brannvann. Detaljprosjektering SHA-plan Dato: 2013-10-14 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av:

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging. Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen

Praktisk HMS-oppfølging. Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen 06.09.2013 BackeGruppen Virksomhet innen entreprenør, prosjektutvikling og eiendom 3 mrd. kroner i omsetning 1000 ansatte 300 ingeniører

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 Prosjektnavn: Reasfaltering flyoperative flater Rena Militære Flyplass Prosjektnummer: 100362 Kontraktsnummer: 420287 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold. Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold. Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011 HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011 Hvorfor byggherreforskrift? 2 3 4 5 6 7 8 Arbeidstilsynets statistikk per 20.12.2010 Jordbruk, skogbruk, fiske

Detaljer

SHA-PLAN FOR. Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord

SHA-PLAN FOR. Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord SHA-PLAN FOR Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord Revisjonsoversikt Versjonsnr. Dato Beskrivelse av viktigeste

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

AVLØPSOVERFØRING NORHEIMSUND SENTRUM ARBEIDER PÅ LAND

AVLØPSOVERFØRING NORHEIMSUND SENTRUM ARBEIDER PÅ LAND COWI AS Sandvenvegen 40 5600 Norheimsund Telefon 02694 wwwcowino Kvam herad AVLØPSOVERFØRING NORHEIMSUND SENTRUM ARBEIDER PÅ LAND Risikovurdering Onr A031316 Dato: 14102012 Risikovurdering Avløpsoverføring

Detaljer

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Tom Ivar Myhre HMS-/KS-direktør BackeGruppen Utpeking av koordinator 13 Utpeking og oppfølging av

Detaljer

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften Kjell-Ivar By Status november 2010 Byggherreforskriften Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som har reell påvirkning på arbeidsmiljøet i prosjektet! Det er en forskrift

Detaljer

Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta

Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta Bergen, 25. mars 2015 Advokat Ottar F. Egset 90579167 Hvorfor byggherreforskrift?

Detaljer

Risiko og risikoforståelse

Risiko og risikoforståelse Risiko og risikoforståelse 26.11.2013 Innledende spørsmål til diskusjon Hva er en uønsket hendelse? Hva forstås med fare? Hva forstås med risiko? Er risikoanalyse og risikovurdering det samme? Hva er hensikten

Detaljer

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Innhold 1. FORORD... 2 2. INNLEDNING... 2 2.1. Orientering om prosjektet... 2 2.2. Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen... 2

Detaljer

Koordinatorskolen. Koordinator og koordinering

Koordinatorskolen. Koordinator og koordinering Koordinatorskolen Koordinator og koordinering Koordinator og koordinering Agenda Koordinator og koordinering Koordinator Koordinering generelt Koordinering prosjekteringsfasen Koordinering utførelsesfasen

Detaljer

SHA-PLAN for Prosjekt: Blindern videregående skole (Sogn vgs) Midlertidig skole for Fageborg og Berg videregående skole.

SHA-PLAN for Prosjekt: Blindern videregående skole (Sogn vgs) Midlertidig skole for Fageborg og Berg videregående skole. SHA-PLAN for Prosjekt: Blindern videregående skole (Sogn vgs) Midlertidig skole for Fageborg og Berg videregående skole. Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: 0 Oppstart prosjektering

Detaljer

Risikovurdering Utvidelse av Aspøy RA

Risikovurdering Utvidelse av Aspøy RA COWI AS Kobberslagerstredet 2, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Ålesund kommune Risikovurdering Utvidelse av Aspøy RA Onr 133542/A015284 Oppdragsnummer: 133542/A015284 Prosjektansvarlig

Detaljer

Boligprodusentenes fagdager 06.11.14

Boligprodusentenes fagdager 06.11.14 Boligprodusentenes fagdager 06.11.14 1 Tema i dag Litt om s erfaringer etter byggherretilsyn Fokus på plan/prosjekteringsfasen med kartlegging og risikovurdering SHA-planen og spesifikke tiltak for å redusere

Detaljer

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast.

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Disposisjon rammebetingelser aktører / samspill Ansvar Foredrag ved senioringeniør Odd Helge Stormark - MULTICONSULT Side: 1 Rammebetingelser tid

Detaljer

ROS-analyse for: Ski kommune Ski kunstgressbaner

ROS-analyse for: Ski kommune Ski kunstgressbaner Ski kommune Ski kunstgressbaner Rev nr. 0 Generelt Byggherreforskriften stiller krav om at det for bygge- og anleggsprosjekter gjøres en risikovurdering av mulige hendelser som kan oppstå i forbindelse

Detaljer

SHA-PLAN. Nordland Fylkeskommune Kultur- og Miljøavdelingen 0 INNLEDNING... 2. 0.1 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2

SHA-PLAN. Nordland Fylkeskommune Kultur- og Miljøavdelingen 0 INNLEDNING... 2. 0.1 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2 Prosjekt: 5133307 ANAWANA HALOBA S SKULPTUR -TRÆNA Byggherre: Byggeplass: Nordland Fylkeskommune Kultur- og Miljøavdelingen Husøya Træna INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING... 2 0.1 Utarbeidelse, oppdatering

Detaljer

De ulike aktørene og deres oppgaver

De ulike aktørene og deres oppgaver Byggherreforskriften Kursdagene -8. januar 2009 De ulike aktørene og deres oppgaver Byggherreforskriften Ny forskrift forslag om egne kapitler for hver gruppe Tredeling av ansvar Byggherren, 5 m fl Og

Detaljer

INSTRUKS FOR BYGG OG ANLEGGSVIRKSOMHET

INSTRUKS FOR BYGG OG ANLEGGSVIRKSOMHET KVALITETSSYSTEM EB NETT AS KS Område: HMS Ansvarlig: Prosjekt Opprettet: 01.01.06 KS Hovedprosedyre: Bygg og anleggsvirksomhet Godkjent: Nettsjef Godkjent: 20.08.10 KS Rutine: Instruks for bygg og anleggsvirksomhet

Detaljer

Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin Arbeidsmiljø på Vestlandet ARV- 2012 Clarion Hotel Admiral, Bergen 19.-20.11.11

Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin Arbeidsmiljø på Vestlandet ARV- 2012 Clarion Hotel Admiral, Bergen 19.-20.11.11 Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin Arbeidsmiljø på Vestlandet ARV- 2012 Clarion Hotel Admiral, Bergen 19.-20.11.11 HMS i prosjekt og Arbeidstilsynets ønsker Jan Vilhelm Bakke, Arbeidstilsynet/NTNU

Detaljer

Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen. NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap

Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen. NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen HMS sjef Leiv Hillestad NCC Construction AS NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap Ca 25 000 (2200) ansatte Omsetning cirka 45 Mdr SEK

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging. Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen

Praktisk HMS-oppfølging. Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen 14.01.2013 BackeGruppen 3 mrd. kroner i omsetning 1000 ansatte 300 ingeniører og teknikere 600 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

Koordinator og koordinering

Koordinator og koordinering Koordinator og koordinering Koordinator og koordinering Læringsmål Forståelse for hva koordinering innebærer å være koordinator å koordinere krav og ansvar som påhviler koordinator oppgaver som tilfaller

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen Norges 7. største entreprenør 2 mrd. kroner i omsetning 900 ansatte 200 ingeniører og teknikere 650 håndverkere

Detaljer

REN tekniske konferanse 27-28- september 2010

REN tekniske konferanse 27-28- september 2010 30.09.2010 1 REN tekniske konferanse 27-28- september 2010 De viktigste endringene i byggherreforskriften Hva gjelder for nettselskapene? Hvordan dokumentere oppfølging av byggherreforskriften? 30.09.2010

Detaljer

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 www.sha-koordinator.no www.arbeidsliv.info Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som

Detaljer

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 2 Gjennomføringsfasen PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass! Sykehuset i full drift! Side

Detaljer

Byggherreforskriften i praksis Kurs i byggeledelse. Hilde Waage, HMS sjef, 07.01.2015

Byggherreforskriften i praksis Kurs i byggeledelse. Hilde Waage, HMS sjef, 07.01.2015 Byggherreforskriften i praksis Kurs i byggeledelse Hilde Waage, HMS sjef, 07.01.2015 1 LÆRINGSMÅL Få en forståelse av dynamikken omkring risikostyring sett ift Byggherreforskriftens hensikt Få en forståelse

Detaljer

Ola Fiskvik Rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving HMS Mobil: +47 91 14 20 52 E-post: ola.fiskvik@nlr.no

Ola Fiskvik Rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving HMS Mobil: +47 91 14 20 52 E-post: ola.fiskvik@nlr.no Ola Fiskvik Rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving HMS Mobil: +47 91 14 20 52 E-post: ola.fiskvik@nlr.no HMS-råd før byggefasen Bruk god tid på planlegging Det er billigere å bygge om med blyant enn med betongsag

Detaljer

Byggherreforskriften. Hovedtrekk i byggherreforskriften Erfaringer så langt

Byggherreforskriften. Hovedtrekk i byggherreforskriften Erfaringer så langt Byggherreforskriften Hovedtrekk i byggherreforskriften Erfaringer så langt HMS1 AS (www.hms1.no) Systematisk HMS-arbeid HMS-ledelse / SHA-koordinering Yrkeshygiene Kurs og opplæring Oppbygging og revisjon

Detaljer

SHA-plan. SHA-plan. for. Frøya kommune. ved. Sætervågen fiskerihavn. Revisjon nr. 01. Versjon: Utarbeidet av: SHA-plan. Dato: Dokumenttype: 25.06.12.

SHA-plan. SHA-plan. for. Frøya kommune. ved. Sætervågen fiskerihavn. Revisjon nr. 01. Versjon: Utarbeidet av: SHA-plan. Dato: Dokumenttype: 25.06.12. SHA-plan Dokumenttype: Versjon: Dato: Utarbeidet av: SHA-plan 01 25.06.12. Dag Voll SHA-plan for Frøya kommune ved Sætervågen fiskerihavn Revisjon nr. 01 INNHOLD 1. MÅL... 3 2. ORGANISASJON... 3 3. PRAKTISK

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Koordinator og koordinering

Koordinator og koordinering Koordinator og koordinering Koordinator og koordinering Læringsmål Forståelse for hva koordinering innebærer å være koordinator å koordinere krav og ansvar som påhviler koordinator oppgaver som tilfaller

Detaljer

SHA-PLAN. for. J. Engzelius og Sønn AS Leighgården Nye kontorer for Kulturminnefondet.

SHA-PLAN. for. J. Engzelius og Sønn AS Leighgården Nye kontorer for Kulturminnefondet. SHA-PLAN for J. Engzelius og Sønn AS Leighgården Nye kontorer for Kulturminnefondet. Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Utarb. av: Godkjent av: 1 20.11.2013 1.utkast fra Byggherren SFAS/

Detaljer

KOLSÅSBANEPROSJEKTET 1000 DAGER UTEN SKADE MED FRAVÆR

KOLSÅSBANEPROSJEKTET 1000 DAGER UTEN SKADE MED FRAVÆR Fakta om prosjektet: Oppstart 2006/2007 ferdigstilles oktober 2014. Finansiert over statsbudsjettet med Oslopakke 3 midler. Byggherre i Oslo: Oslo Kommune Byggherre i Bærum: Akershus Fylkeskommune Sporveien

Detaljer

Byggherreforskriften og avtaler

Byggherreforskriften og avtaler 1 Byggherreforskriften og avtaler Forskriften setter krav til skriftlige avtaler mellom byggherren og koordinator og mellom byggherren og byggherrens representant Krav til skriftlighet Viktig for å kunne

Detaljer

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014 Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Utgangspunkt i systematisk HMS-arbeid Internkontrollforskriften Den som er ansvarlig for virksomheten,

Detaljer

Prosjekteringsledelse i praksis - myndighetshåndtering. Advokat Roar R. Lillebergen

Prosjekteringsledelse i praksis - myndighetshåndtering. Advokat Roar R. Lillebergen Prosjekteringsledelse i praksis - myndighetshåndtering Advokat Roar R. Lillebergen Innledning Plan- og bygningsloven Krav til arbeidet som utføres Byggherreforskriften Krav til hvordan byggearbeider gjennomføres

Detaljer

NYTT VARMEANLEGG I TILFREDSHET KAPELL SHA-PLAN

NYTT VARMEANLEGG I TILFREDSHET KAPELL SHA-PLAN DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Trondheim Dokument type SHA-plan Dato 04/2014 NYTT VARMEANLEGG I TILFREDSHET KAPELL SHA-PLAN DE DEN NORSKE KIRKE SHA-PLAN Side 2 av 9 Revisjon 1 Dato 2014-09-02 Utført

Detaljer

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT 106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT Nr.: 106 Etablert: 20.12.06 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 05.05.08 Side: 2 INNHOLD 1. Bakgrunn 2. Definisjoner 3. Hovedansvar 4. Utvelgelse

Detaljer

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Helse Miljø og Sikkerhet i bygging av fjernvarmenettet og drift av varmesentralen HMS-/og Kvalitetsleder Silja Strømme Eidsiva Bioenergi AS En god og generell

Detaljer

Byggherreforskriften. Nærmere om byggherreforskriften og byggherrens rolle og ansvar. 28. Mai 2013

Byggherreforskriften. Nærmere om byggherreforskriften og byggherrens rolle og ansvar. 28. Mai 2013 Byggherreforskriften Nærmere om byggherreforskriften og byggherrens rolle og ansvar. 28. Mai 2013 Siden den nye byggherreforskriften trådte i kraft 1.1 2010, har fokuset på byggherrens rolle blitt stadig

Detaljer

Ny vannforsyning til Rennesøy og Finnøy SHA PLAN

Ny vannforsyning til Rennesøy og Finnøy SHA PLAN COWI AS Haugåsstubben 3 4016 Stavanger Telefon 02694 wwwcowino IVAR IKS Ny vannforsyning til Rennesøy og Finnøy SHA PLAN Prosjektnr: A011300 Versjon: 1 Utgivelsesdato: 25012014 Utarbeidet: Trygve A Lende

Detaljer

SHA plan prosjektering. Ålesund Kommunale Eiendom KF

SHA plan prosjektering. Ålesund Kommunale Eiendom KF Ålesund Kommunale Eiendom AS SHA-plan Ålesund Kommunale Eiendom KF Fjellgata 41 og 43 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. SHA-planens formål... 3 2.1 Overordnede SHA-mål i prosjektet... 3 2.1.1 Prosjektets

Detaljer

SHAplan SIKKERHET HELSE ARBEIDSMILJØ

SHAplan SIKKERHET HELSE ARBEIDSMILJØ FESTIVITETEN I HAUGESUND REHABILITERING AV VENTILASJONSROM A MOT VEST SHAplan SIKKERHET HELSE ARBEIDSMILJØ 1 1 Informasjon 1.1 Generell informasjon 1.2 SHAkoordinatorens oppgaver i prosjekteringsfasen:

Detaljer

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål Koordinatorskolen Lovverk og kontraktuelle forhold Læringsmål Målet er å gi en oversikt over de rammebetingelsene som koordinatorrollen skal operere innenfor, samt synliggjøre grensesnittet mellom ansvar

Detaljer

Prosjekt: Singsaker skole utskifting av innholdet i 12 sikringsskap

Prosjekt: Singsaker skole utskifting av innholdet i 12 sikringsskap Trondheim eiendom Prosjekt: Singsaker skole utskifting av innholdet i 12 sikringsskap PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Prosjektnavn: Singsaker skole utskifting av innehold i 12 sikringsskap

Detaljer

Utfordringer i HMS arbeidet sett fra utførendes side. HMS-sjef Nils-Ivar Larsen / Infratek Entreprenør AS 2011-05-04

Utfordringer i HMS arbeidet sett fra utførendes side. HMS-sjef Nils-Ivar Larsen / Infratek Entreprenør AS 2011-05-04 Utfordringer i HMS arbeidet sett fra utførendes side HMS-sjef Nils-Ivar Larsen / Infratek Entreprenør AS 2011-05-04 1 Vi bygger, drifter og sikrer kritisk infrastruktur 2 Kort om Infratek Ledende totalleverandør

Detaljer

Anbefaling 020 N 2007 HOVEDBEDRIFT (Revidert 5.5.2008)

Anbefaling 020 N 2007 HOVEDBEDRIFT (Revidert 5.5.2008) Anbefaling 020 N 2007 HOVEDBEDRIFT (Revidert 5.5.2008) Bakgrunn Ved bygging av prosessanlegg og innretninger har det tidligere oppstått uklarheter når det gjelder ansvar og koordinering av HMS arbeidet

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen Norges 7. største entreprenør 2 mrd. kroner i omsetning 900 ansatte 200 ingeniører og teknikere 650 håndverkere

Detaljer

Høringsfrist: 2010-08-16

Høringsfrist: 2010-08-16 Standard Norge fremlegger følgende forslag til høring: Byggblankett 8440 A Byggblankett 8440 B Byggblankett 8440 C Byggblankett 8440 D Høringsfrist: 2010-08-16 Byggherreforskriften - Oversikt Byggherreforskriften

Detaljer

Bidra til at sykelighet og død som følge av arbeid minimaliseres særlig fokus på 4 arbeidsmiljøfaktorer;

Bidra til at sykelighet og død som følge av arbeid minimaliseres særlig fokus på 4 arbeidsmiljøfaktorer; mål Bidra til at sykelighet og død som følge av arbeid minimaliseres særlig fokus på 4 arbeidsmiljøfaktorer; påvirkning som fører til psykisk helseskade helseskadelige ergonomiske forhold helseskadelig

Detaljer

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål Koordinatorskolen Lovverk og kontraktuelle forhold Læringsmål Målet er å gi en oversikt over de rammebetingelsene som koordinatorrollen skal operere innenfor, samt synliggjøre grensesnittet mellom ansvar

Detaljer

NYE TOU ATELIERHUS. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

NYE TOU ATELIERHUS. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø NYE TOU ATELIERHUS Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Prosjektnr: Arkivnr.: Saksnr.: Saksbeh.: LEB Kontroll: Dato: 22.04.13 Dokument

Detaljer

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid Byggherren ved konsulentens beskrivelse av arbeidet, setter premissen for at sprengningsarbeidene kan utføres med akseptabelt risikonivå. 2-2. Krav til virksomheter

Detaljer

SHA-PLAN 0 INNLEDNING... 2. 0.1 Orientering om prosjektet 2. 0.2 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2

SHA-PLAN 0 INNLEDNING... 2. 0.1 Orientering om prosjektet 2. 0.2 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2 SHA-PLAN Prosjekt: 11111 Prosjekt 1 Byggherre: Koordinatorskolen Byggeplass: Ny skole, Prosjektvei 1 Utarbeidet: 1.6.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING... 2 0.1 Orientering om prosjektet 2 0.2 Utarbeidelse,

Detaljer

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Innhold... 1 Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter... 2 2-1.Arbeidsgivers plikter... 2 2-3.Arbeidstakers medvirkningsplikt...

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1 HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS Side 1 av 1 Innholdsliste 1.1 Forord...3 1.2 Målsetting....4 1.3 Distribusjon...5 1.4 Informasjon i utførelsesfasen...7 2.1 HMS Organisasjonsplan....8

Detaljer

Momentliste for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø SHA - plan.

Momentliste for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø SHA - plan. Godkjent av: Støtteprosessdok som ikke er underlagt godkjenningskontroll. Side 1 av 7 Momentliste for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø SHA - plan. plan Hvordan Forsvarsbygg gjennom planlegging sikrer sikkerheten

Detaljer

NY BYGGHERREFORSKRIFT Konsekvenser for prosjekterende

NY BYGGHERREFORSKRIFT Konsekvenser for prosjekterende NY BYGGHERREFORSKRIFT Konsekvenser for prosjekterende FORELESER ARNE HANSEN November 2009 Vinger Takst og Byggvurdering AS PROSJEKTERING BYGGELEDELSE RÅDGIVNING Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Detaljer

Denne veileder har til hensikt å gi aktørene praktiske råd om hvordan BHFs ansvar, roller og oppgaver skal ivaretas og fordeles.

Denne veileder har til hensikt å gi aktørene praktiske råd om hvordan BHFs ansvar, roller og oppgaver skal ivaretas og fordeles. Byggherreforskriften Praktisk veiledning: Byggherreforskriften (BHF) beskriver hvilke plikter myndighetene pålegger hovedaktørene i bygge- og anleggsprosjekter for å sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Detaljer

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold Koordinatorskolen Lovverk og kontraktuelle forhold Læringsmål Målet er å gi en oversikt over de rammebetingelsene som koordinatorrollen skal operere innenfor, samt synliggjøre grensesnittet mellom ansvar

Detaljer

SAMORDNINGSANSVAR. AML : Flere arbeidsgivere på samme arbeidsplass

SAMORDNINGSANSVAR. AML : Flere arbeidsgivere på samme arbeidsplass SAMORDNINGSANSVAR Dag Henning Bredesen HMS-sjef Region Oslo Bygg NCC Construction AS NCC Construction AS 2007-11-13 1 AML : Flere arbeidsgivere på samme arbeidsplass Ansvar for den enkelte virksomhet Medvirke

Detaljer

Byggherreforskriften

Byggherreforskriften 09.11.2010 1 Byggherreforskriften s Byggherreprosjekt 2010 og 2011 Hvorfor? Hvordan? Begrepene i byggherreforskriften, Modellen Hvordan og hvor virker forskriften, Ansvarsmatrisen Hvem har ansvar for hva

Detaljer