NYTT HOVEDKONTOR STATOIL F&R SCHWEIGAARDSGATE 16

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYTT HOVEDKONTOR STATOIL F&R SCHWEIGAARDSGATE 16"

Transkript

1 NYTT HOVEDKONTOR STATOIL F&R SCHWEIGAARDSGATE 16 BYGGHERRENS OVERORDNEDE PLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Rev. Rev. Nr. Dato Beskrivelse Fase Tidligfase, utkast Prosjektering Tidligfase, revidert og tilpasset av SFR Prosjektering Nybygg Gjennomføring Dato: Revisjonsnr: 02 Side 1 av 14

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING PROSJEKTORIENTERING SHA-/HMS-MÅLSETTING LOVER OG FORSKRIFTER SHA-ORGANISASJONSKART Prosjektets SHA-organisering: ANSVAR, OPPGAVER OG AKTIVITETER Generelt Byggherrens representant SHA-koordinatorer Hovedsamordningsbedrift iht. AML 2-2, Arbeidsgiver og arbeidstaker SHA-dokumentasjon for den enkelte virksomhet SPESIFIKKE TILTAK FARLIGE FORHOLD Avfallsplan miljøsanering Kjemikalier Sertifikater og grønne kort Støy og støv RUH Rapportert uønsket hendelse SJA - Sikker Jobb Analyse Verneutstyr Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende gjenstander FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN SIKKERHET Sikring av byggeplass Inngangs-/adgangskontroll TIDSPLAN (foreløpig) BEREDSKAPSPLAN VERNERUNDER, KONTROLL OG AVVIKSHÅNDTERING VERNEMØTE / SHA FORUM OG RAPPORTERING Side 2 av 14

3 14.1 Vernemøter Rapportering SHA Rapportering av ulykker, nestenulykker og uønskede hendelser Byggherrens kontroll av SHA arbeidet Vedlegg Side 3 av 14

4 1 INNLEDNING Dette er byggherrens overordnete plan for helse, miljø og sikkerhet. Med utgangspunkt i denne planen vil entreprenøren lage sin egen plan for utførelsen. 2 PROSJEKTORIENTERING Byggherre er Entra Eiendom AS (BH). Byggherrens prosjektleder er Stor-Oslo Prosjekt AS (PL). Prosjektet omfatter utvikling og bygging av nytt hovedkontor for Statoil F&R i Schweigaardsgt 16 på ca m 2 BTA inkludert kjeller. Kontorbygget vil gi plass til ca.600 arbeidsplasser samt noe utadrettet virksomhet i 1.etg. Eksisterende bensinstasjon er revet/fjernet/sanert. 3 SHA-/HMS-MÅLSETTING Prosjektet skal sikre at alle aktiviteter ivaretar og beskytter mennesker, miljø og materiell. Energi og ressurser skal anvendes effektivt. Vi mener at alle ulykker kan forebygges. Prosjektet skal utformes og kunne drives slik at prosjektet gjennomføres med 0-skader med fravær. Et proaktivt arbeid med å kartlegge, samt håndtere risiki skal tidlig identifisere mulige farer, og definere tiltak knyttet til disse. Hensikten med denne planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø er å beskrive de overordnede krav og målsetninger som gjelder for prosjektet. Planen skal være med på å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ved gjennomføringen av prosjektet. Vi ønsker å fokusere på alle parters ansvar, hvilke krav vi og lovverket stiller, samt hvordan vi vil håndheve oppfølgingen. BH skal i samarbeid med de prosjekterende, prosjektleder og de utførende entreprenører legge forholdene til rette og fokusere på SHA-arbeidet gjennom hele prosjektet, fra forprosjekt til driftsfasen, slik at prosjektet blir en sikker bygge- og endelig arbeidsplass. Det fokuseres på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i møter og på byggeplass. BH og PL vil følge opp SHA-arbeidet mot entreprenør og påse at de utfører vernerunder og vernemøter. 4 LOVER OG FORSKRIFTER De lover og forskrifter som har betydning for SHA-arbeidet i dette prosjektet er som nevnt nedenfor. Arbeidsmiljøloven: Lov av Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern. Det er i særlig grad lovens paragrafer: 2-1 Arbeidsgivers plikter 2-2 Arbeidsgivers plikter ovenfor andre enn egne arbeidstakere 2-3 Arbeidstakers medvirkningsplikt som regulerer forholdene omkring SHA på byggeplassen. Forskrifter om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser, av 3. august 2009 (Byggherreforskriften): Byggherrer, byggeledere, arkitekter, konsulenter, rådgivere, enmannsvirksomheter og arbeidsgivere skal sørge for at bestemmelsene i forskriften blir gjennomført. Arbeidsgiverne skal treffe alle nødvendige tiltak for å oppfylle alle relevante lover og forskrifter. Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter av , sist endret (ny forskrift som erstatter tidligere forskrift om internkontroll). Side 4 av 14

5 5 SHA-ORGANISASJONSKART Prosjektets SHA-organisering: Byggherre Entra Eiendom AS v/ Pål Vamnes Byggherrens rep Stor-Oslo Prosjekt AS v/ Richard Zagar Koordinator prosjektering NCC v/ Anne-Lee Hildre Koordinator utførelse Asenso v/ Roar Ødegård Entrepriseform Prosjektet er bestemt gjennomført som en totalentreprise basert på NS ANSVAR, OPPGAVER OG AKTIVITETER 6.1 Generelt 3.august 2009 ble det vedtatt ny Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften), med virkning fra 1.januar Dette kapittelet er en oppsummering av vesentlige arbeidsoppgaver og ansvar for de involverte, men er ikke nødvendigvis uttømmende. Side 5 av 14

6 6.2 Byggherrens representant Byggherrens representant skal: Utpeke koordinator med tilstrekkelig kompetanse for prosjekteringsfasen og inngå skriftlig avtale med plikter og kompetansekrav med denne/disse. Sørge for at de prosjekterende blir informert om kjente risikoforhold i prosjektet ved oppstart av prosjekteringen. Sørge for at det blir vurdert om arkitektoniske, tekniske og organisasjonsmessige valg medfører risiko for de utførende. Følge opp at koordinatorene, de prosjekterende, den enkelte arbeidsgiver og enmannsbedriftene utfører de plikter som de er pålagt i Byggherreforskriften. Ved manglende rapportering fra disse, skal tilbakemelding etterspørres. Sørge for at det settes av nok tid og ressurser til prosjektering og utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner. Sørge for at det utarbeides SHA-plan før oppstart på byggeplass i henhold til BHF 8 og at den oppdateres ved behov. Alle kjente risikoforhold knyttet til arbeid skal tas inn i tilbudsgrunnlagene slik at entreprenøren(e) kan beskrive og prise forslag til spesifikke tiltak. Utpeke koordinator med tilstrekkelig kompetanse og praktisk erfaring for utførelsesfasen. Rollekonflikt for koordinator må vurderes. Sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet en uke før oppstart på byggeplass og at denne settes opp synlig på bygge- eller anleggsplassen. Påse at det utarbeides dokumentasjon for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved fremtidige arbeider. Påse at det utarbeides SJA (sikker jobbanalyse) for alle arbeider som innebærer risiko eller fare Påse at alle ulykker, nestenulykker og farlige forhold varsels iht. Byggherrens styrende dokumentasjon 6.3 SHA-koordinatorer Koordinator utførelsesfasen Koordinators oppgaver i utførelsesfasen riving er: Påse at plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø er lett tilgjengelig og gjort kjent på arbeidsplassen. Påse at risikofylte arbeidsoperasjoner som er beskrevet i SHA-planen gjennomføres på en sikker måte og at nødvendige sikringstiltak blir utført Påse at SHA-planen oppdateres ved behov. Avholde oppstartsmøte med byggherrens kontraktspartnere og gjennomgå SHA-plan. Påse at alle virksomheter på plassen har et fungerende internkontrollsystem og at de følger SHAplanen. Påse at det utarbeides SJA (sikker jobbanalyse) for alle arbeider som innebærer risiko eller fare Påse at det settes av tilstrekkelig tid til utførelse av alle arbeidsoperasjoner og at det ikke oppstår tidspress. Påse at alle ulykker, nestenulykker og farlige forhold varsels iht. omforent beredskapsplan Sørge for at sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og miljø er fast tema på alle byggemøter. Det skal også tas opp hvilke ulykker, nestenulykker og farlige forhold som har skjedd siden forrige møte. Påse at hovedbedriftens vernerunder gås min. hver 14 dag og at relevante kontraktspartnere deltar. Påse at det gjøres forebyggende tiltak på byggeplassen slik at: o uvedkommende ikke får adgang o det tas hensyn til andre virksomheter som grenser inntil byggearbeidene o det er god orden og fullt forsvarlig hygieniske forhold o adkomst og faringsveier er forsvarlige o at byggeplass sikres mot innbrudd og hærverk o lagringsområdet for farlige materialer og stoffer blir forsvarlig o maskiner og utstyr er i henhold til gjeldende regelverk o lagring, sortering, håndtering og fjerning av avfall. Farlig avfall krever egen behandling. o arbeidstidsordningene er forsvarlig o tilfredsstillende personalrom Side 6 av 14

7 o forsvarlig innkvartering Sørge for at alle virksomheter på byggeplassen rapporterer følgende til byggherrens prosjektleder: o Månedlig SHA-status o Alle ulykker og nestenulykker varles umiddelbart. Ved personskade som medfører fravær skal koordinator fremskaffe kopi av skademeldingen som arbeidsgiver sender NAV. o Alle pålegg fra Arbeidstilsynet Stoppe farlig arbeid som kan medføre skade på mennesker eller miljø. Sørge for at det daglig føres oversiktslister over de som arbeider på byggeplassen og at oversiktslistene kontrolleres daglig, jf. BH forskriften Koordinator for prosjekteringsfasen Koordinators oppgaver i prosjekteringsfasen er: Informere de prosjekterende om kjente risikoforhold i prosjektet ved oppstart av prosjekteringen. Følge opp at det vurderes om arkitektoniske, tekniske eller organisasjonsmessige valg medfører risiko for de utførende. Følge opp at de prosjekterende utarbeider dokumentasjon på at de har gjennomført risikovurdering for sine arbeider og evt. påvirkning disse arbeidene kan ha for andre som gjennomfører samtidige arbeider. Påse at det i tilbudsgrunnlagene beskrives de risikoforhold som ikke kan fjernes og at det stilles krav om at alle arbeidsgivere og enmannsbedrifter skal ha et fungerende system for internkontroll slik at de utførende kan prise dette. Gi tilbakemelding til Byggherrens representant dersom det viser seg at det ikke settes av nok tid og ressurser til prosjektering og utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner. Utarbeide plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø som beskriver risikoforholdene i prosjektet før oppstart av byggearbeidene i henhold til byggherreforskriftens 8. Alle kjente risikoforhold knyttet til arbeid skal tas inn i tilbudsgrunnlagene slik at entreprenøren(e) beskriver og priser spesifikke tiltak. Påse at det utarbeides dokumentasjon om de forhold som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for fremtidige arbeider ved drift, vedlikehold, endring og riving. 6.4 Hovedsamordningsbedrift iht. AML 2-2, 4-1 Nybygging utføres som totalentreprise, hvor NCC Construction AS er totalentreprenør (TE). TE er hovedsamordningsbedrift. TE skal gjennomføre følgende: 1. Innkalle til (fastsette tid og hyppighet) for hovedvernerunder (min. hver 14. dag). Kopi av innkalling til byggherre som har rett til å delta på vernerundene. Skrive protokoll og distribuere referat fra disse. Vernerundene skal starte med et møte hvor øvrige virksomheter dokumenterer og rapporterer fra egne vernerunder, erfaringer og eventuelle samordningsproblemer. 2. Gjennomgå og kommentere byggherrens SHA plan og eventuelt utarbeide detaljerte krav og rutiner for sikkerhet på byggeplassen (Skal godkjennes av BH/PL og SHA-koordinator for gjennomføring ) 3. Organisere sikkerhetsarbeidet på byggeplassen ( i samarbeid med SHA-koordinatorer for gjennomføring og verneombudene) 4. Følge opp og kontrollere mangler/krav og hendelser 5. Rapportering og saksbehandling i forbindelse med eventuelle hendelser inkl. nestenulykker 6. Fylle ut og vedlikeholde en oversiktsliste over alle som utfører arbeide på prosjektet ref BH forskriften Stoppe arbeider der det er overhengende fare for liv eller helse. Side 7 av 14

8 6.5 Arbeidsgiver og arbeidstaker (gjelder alle virksomheter som har kontrakt med TE og TEs underleverandører) Verken arbeidsgiver eller arbeidstakers plikter iht. AML 14 og 16 er endret som følge av Byggherreforskriften. Arbeidsgiver har hovedansvaret for at sine arbeidstakere har et godt arbeidsmiljø iht. lover og forskrifter. 1. Virksomheten skal ha et internkontrollsystem som dokumenterer at virksomheten har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og har en plan for å gjennomføre sitt oppdrag på en forsvarlig måte. Den del av dette systemet som vedrører bedriftens kontraktsarbeider skal forefinnes på byggeplassen og skal dokumenteres på byggherrens forlangende. 2. Virksomheten skal ha verneombud etter Arbeidsmiljølovens 25 og et opplæringssystem iht. gjeldende bransjeavtale/overenskomst. Byggherren kan pålegge virksomheten å ha et verneombud på byggeplassen på heltid dersom de mener at det er ønskelig. Det forlanges at virksomheten stiller med verneombud på alle vernerunder/møter som gjennomføres. 3. Virksomheten skal gjennomføre sine egne vernerunder på sitt arbeidsområde. Denne vernerunden skal ledes av en person med lederansvar for virksomhetens arbeidstakere. Protokollen fra vernerunden skal underskrives av den person som leder denne. 4. Vernerunden skal som et minimum dekke egne arbeider (redskap, maskiner, stillaser mm.) samt punktene Delta på de hovedvernerunder/møter som hovedbedrift, prosjekt/-byggeleder eller byggherren eller hans representant innkaller til. 6. Stoppe farlig arbeid, det vil si arbeid der det er overhengende fare for liv eller helse. 7. Arbeidsgiver skal sørge for at personlig sikkerhetsinstruks er gjennomgått med og underskrevet av alle arbeidstakere virksomheten har på byggeplassen. Sikkerhetsinstruks skal lages på alle nødvendige språk, slik at alle er inneforstått med organiseringen av SHA arbeidet. 8. Rapportere månedlig status for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Rapporten skal sendes som vedlegg til den månedsrapport som skal sendes RI sin prosjektleder. Ved personskade skal virksomheten snarest mulig oversende kopi av skademeldingen til Rikstrygdeverket, til RI sin prosjektleder. Samme saksgang skal følges ved betydelige miljø- og/eller materielle skader. 6.6 SHA-dokumentasjon for den enkelte virksomhet Følgende dokumentasjon skal fremlegges før arbeidet startes opp, og skal jevnlig suppleres og revideres gjennom hele prosjektet 1. Verneplan som beskriver hvordan virksomheten skal gjennomføre sine arbeider. Dette vil si at verneplanen skal angi faste relevante rutiner virksomheten har i sitt internkontrollsystem for gjennomføring ved tilsvarende arbeider. Det tenkes på tiltak ved arbeider i høyden, eller ved arbeid som har høy risiko. Verneombud (antall og navn) med opplæring iht. bransjeavtaler skal oppgis. 2. Det vises til TE sin egen SHA-plan for prosjektet som det alltid skal oppbevares en kopi av i TE sitt SHA-arkiv på byggeplass. 3. Sikker jobbanalyser SJA, RUH, mm ref kap Sertifikater, tillatelser og annen relevant dokumentasjon for kompetanse, utstyr og personale skal til enhver tid være tilgjengelig på byggeplass. Side 8 av 14

9 7 SPESIFIKKE TILTAK Det er gjennomført en risikovurdering som er bakgrunn for opplistingen nedenfor. Opplistingen viser de resterende risikofylte arbeidsoperasjoner hvor der er nødvendig å gjennomføre sikkerhetstiltak slik at arbeidstakere ikke utsettes for risiko som kan medføre skade. Nr. i BHF Arbeid i BHF som defineres som risikofylte Tiltak for å redusere risikoen 1 Arbeid nær installasjoner i grunnen Installasjoner kartlegges. Nødvendig verneutstyr benyttes. 2 Arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner Installasjoner kartlegges. Nødvendig verneutstyr benyttes. 3 Arbeid på steder med passerende trafikk Avsperring mot veg for å hindre påkjørsel. SJA for sikringsarbeider/ skilting. 4 Arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme Tiltak vurderes. 5 Arbeid som innebærer bruk av sprengstoff Utføres ikke i prosjektet 6 Arbeid i sjakter, underjordiske masseforflytning og arbeid i tunneler Utføres ikke i prosjektet 7 Arbeid som innebærer fare for drukning Utføres ikke i prosjektet 8 Arbeid i senkekasser der luften er komprimert Utføres ikke i prosjektet 9 Arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr Utføres ikke i prosjektet 10 Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende gjenstander Ved fare for fallende gjenstander sperres nedenforliggende områder av. Områder hvor det er fare for fall sikres og merkes godt. 11 Arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner 12 Arbeid med montering og demontering av tunge elementer Planlegger arbeidet og arbeidsrekkefølgen. Benytter nødvendig og påkrevd sikkerhets- og verneutstyr. Planlegger god nok tid til arbeidet slik at det ikke går utover SHA. Planlegger arbeidet og arbeidsrekkefølgen. Benytter nødvendig og påkrevd sikkerhets- og verneutstyr. Planlegger god nok tid til arbeidet slik at det ikke går utover SHA. Side 9 av 14

10 Nr. i BHF Arbeid i BHF som defineres som risikofylte Tiltak for å redusere risikoen 13 Arbeid som innebærer fare for helseskadelige eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner 14 Arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, eller som innebærer et lov- eller forskriftsmessig krav til helsekontroll 15 Arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerende eller overvåkende soner 16 Arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare Benytter nødvendig og påkrevd sikkerhets- og verneutstyr. Holde dette arbeidet til et minimum og entreprenøren må tilpasse driften til det regelverk og lover og forskrifter som gjelder for dette prosjektet. Benytter nødvendig og påkrevd sikkerhets- og verneutstyr. Utføres ikke i prosjektet Installasjoner kartlegges. Nødvendig verneutstyr benyttes. 17 Publikum Hindre adgang til byggeplass med gjerder som stenger inn byggeplassområdet. Byggeplass låst utenom arbeidstid. Gjerder skrus mekanisk sammen. 18 Inn-/ uttransport fra byggeplass Benytte ekstra personell til å dirigere ved inn-/uttransport av stort/tungt utstyr. 19 Stabilitet av peleutstyr, kraner og sjøgående utstyr Planlegger arbeidet og arbeidsrekkefølgen. Benytter nødvendig og påkrevd sikkerhets- og verneutstyr. Planlegger god nok tid til arbeidet slik at det ikke går utover SHA. 20 Forurensning Planlegger arbeidet og arbeidsrekkefølgen. Ha gode rutiner/strakstiltak hvis uhell skal inntreffe. Deponering av forurensede masser på godkjente mottak. Side 10 av 14

11 8 FARLIGE FORHOLD 8.1 Avfallsplan miljøsanering Entreprenør skal utarbeide avfallsplan og miljøsaneringsrapport i tråd med gjeldende MOP (miljøoppfølgingsprogram) for prosjektet som vil avdekke eventuelle farlige materialer som må behandles særskilt. 8.2 Kjemikalier Det må til en hver tid finnes en oversikt på byggeplass over hvlke kjemikalske stoffer som oppbevares der og som benyttes i arbeidet. Denne listen må være utformet slik at den enkelt kan oppdateres med stoffer som benyttes av underleverandører/underentreprenører. 8.3 Sertifikater og grønne kort Alle maskiner, løftanordninger osv som benyttes i byggeporsjektet må ha gyldige sertifikater. Alle som opererer slik utstyr må ha gjennomgått opplæring på bruk av utstyret, og må der det er påkrevdt også ha sertifikater for å opperere utstyret. Disse sertifikatene registreres samtidig med de grønne kortene fra Arbeidstilsynet før adgang til byggeplass tillates. Kopi av grønne kort og sertifikater til alle som jobber på byggeplassen oppbevares på byggeplassen til en hver tid. Personer som operer utstyr må være forberedt på å vise disse hvis forespurt på SHA-inspeksjoner/vernerunder. 8.4 Støy og støv Under bygningen vil nabobebyggelse og omkringliggende boliger/kontorbygg være i full drift. Det må tas særlig hensyn til støv og støy på byggeplass og avgrensning. Entreprenøren må tilpasse driften til det regelverk, de lover og forskrifter som gjelder for dette prosjektet. 8.5 RUH Rapportert uønsket hendelse Alle uønskede hendelser skal rapporteres. Entreprenør skal etablere et system som motiverer for rapportering av uønskede hendelser endelig ordning omforenes med byggherren 8.6 SJA - Sikker Jobb Analyse Alle arbeider som medfører spesiell risiko skal defineres (ref bl.a risiko/usikkerhetsanalyse), og SJA skal utarbeides. Analysen skal utarbeides i god tid før arbeidet påbegynner, og gjennomgås i vernemøte/sha særmøte. Nøkkelpersonale for arbeidet skal delta i utarbeidelsen av SJA en. Alle involverte skal gjennomgå/opplæres i SJA en. Det skal dokumenteres at arbeidet er utført iht SJA en. 8.7 Verneutstyr Verneutstyr må benyttes av alle arbeidere og besøkende på byggeplass. Som et minimum må alle arbeidere bruke hjelm, vernesko og vernebriller. Arbeidsklær skal ha synlighetsklasse 2. Arbeidere samt besøkende må ha tilgang til å låne verneutstyr i en passende størrelse på byggeplass. For farlige og mer risikofylte arbeider må ekstra vernerutstyr iht. norske lover og retningslinjer og retningslinjer fra leverandører og BH. De strengeste kravene vil være gjeldende. Side 11 av 14

12 8.8 Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende gjenstander BH har høyt fokus på å forhindre fallende gjenstander og sikre at personell ikke blir skadet som følge av dette. Ved fare for fallende gjenstander sperres nedenforliggende områder av. Områder hvor det er fare for fall sikres og merkes godt. Det må også gjennomføres SJA for løftearbeider av tyngre gjenstander. Nett for å fange opp fallende gjenstander benyttes der det er hensiktsmessig. Objekter må sikres på en slik måte at de ikke faller ned. Hovedsamordningsbedriften skal til en hver tid ha utstyr på plassen som kan benyttes til å feste/sikre utstyr slik at det ikke kan falle ned. Arbeidet på byggeplassen må planlegges slik at det ikke foregår arbeid på flere nivåer. Dette for å hindre at fallende objekter skader arbeider på lavere nivåer. Det må sikres med gjerder og avsperringer for å forhindre at personell faller fra høyder, stillaser osv. Det må benyttes egnet stilas, lift osv ved arbeid i høyden. Gardintrapper og lignende skal ikke benyttes ved arbeid i høyden. SJA må utarbeiders for risikofylte arbeider. 9 FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN Alle arbeidstakere på byggeplassen skal informeres om prosjektets SHA-arbeid og forhold på byggeplassen første gang de kommer på plassen. Alle arbeidstakere skal gis informasjon om prosjektet, retningslinjer, samt nødvendig opplæring på byggeplassen. Opplæring inkluderer også at den enkelte fullt ut skal kunne forstå og gjøre seg forstått på engelsk eller norsk. Dette koordineres av TE, og skal dokumenteres. Sistnevnte dokumentasjon for skal foreligge på byggeplasskontoret. TE vil ha den daglige oppfølging på byggeplass og vil koordinere SHAarbeidet i henhold til denne SHA-plan og påse at intensjonene i planen blir fulgt. Oppslagstavler med nøkkelinformasjon (eksempelvis beredskapsplan, aktivitetsplan m.m.) skal plasseres på egnede plasser (knutepunkt for all trafikk) på byggeplassen. 10 SIKKERHET 10.1 Sikring av byggeplass Byggeplassen må sikre med et byggegjerde. Åpningene i gjerdet må kun være låsbare porter til inn- og uttransport. Hovedinngangen til byggeplassen må skiltes godt og tydelig, samt at veien til byggeplasskontor må sikres og skiltes godt. Byggeplassen må også merkes godt med at det er påbudt med verneutstyr. Hvis det lages midlertidig åpninger i gjerdet, er det hovedsamordningsbedriftens ansvar å påse at disse sikre igjen så snart som mulig og at uvedkommende ikke kommer inn på byggeplassen Inngangs-/adgangskontroll Hovedsamordningsbedriften skal utstede inngans-/adgangskort til arbeidere etter at de har gjennomgått sikkerhetsreglement og har signert egenerklæring. Hovedsamordningsbedriften sjekker at alle arbeidere har grønne kort (HMS-kort fra Arbeidstilsynet) før de får adgang til byggeplass, samt ta kopi av dette. Kopi av de grønne kortene til alle som jobber på byggeplassen skal oppbevares på byggeplassen til en hver tid. Arbeidene må være forberedt på å fremvise disse hvis forespurt på SHAinspeksjoner/vernerunder. Det skal også daglig føres lister over hvem som er tilstede på byggeplassen hvor man skriver seg inn/ut av listene, evt at dette skjer ved automatisk adgangskontroll (adganskort). Side 12 av 14

13 11 TIDSPLAN (foreløpig) Byggestart (antatt): April 2013 Ferdigstillelse (antatt): Mai BEREDSKAPSPLAN Beredskap defineres som alle tiltak som iverksettes ved en uønsket hendelse med fare for skade på liv, miljø, materiell og bygning. Hensikten med beredskap er å begrense skadeomfanget. Hovedsamordningsbedriften, skal etablere beredskapsplaner for å ivareta dette. Beredskapsplanen er en del av entreprenørens HMS-plan og skal som et minimum inneholde følgende hovedpunkter: ansvar for beredskap beredskapsutstyr og plassering varslingsrutiner, inklusive varsling til byggherre personskade person faller i vannet brann akutt forurensning av ytre miljø skade på materiell Hovedsamordningsbedrift har ansvar for varsling, førstehjelp, brannvern og skadestedsledelse inntil eksterne ressurser er tilstede. BH skal straks varsles ved tilkalling av eksterne ressurser. Det vises til TE sin beredskapsplan for prosjektet i SHA-arkivet på byggeplass samt til egen rutine for varsling og reaksjon på kriser som er hengt opp på oppslagstavle. Det vises til TE sin HMS-dokumentasjon som identifiserer risikofylte arbeidsoppgaver i prosjektet. 13 VERNERUNDER, KONTROLL OG AVVIKSHÅNDTERING Oppfølging / implementering og kontroll av denne SHA-planen blir gjort i henhold til TE sitt IK-systemer. SHA skal være punkt på alle byggemøter, oppstartsmøter og prosjekteringsmøter. Vernerunder skal gås hver uke og det skal skrives referat som sendes byggherrens prosjektleder. Eventuelle hendelser, forhold eller avvik rapporteres til byggherre i henhold til rutiner utarbeidet av entreprenør som befinner seg i TE sitt SHA-arkiv på byggeplass. Eventuelle avvik til SHA-planen varsles i henhold til TE sine rutiner for avviksbehandling. Dokumentasjon skal finnes i entreprenørenes arkiv på byggeplass. Avvik skal være eget punkt for vernemøte. Eventuelle avvik og forsering av fremdriftsplanen skal risikovurderes i forhold til SHA. 14 VERNEMØTE / SHA FORUM OG RAPPORTERING 14.1 Vernemøter TE skal sammen med BH etablere rutiner for jevnlige SHA Fora/Vernemøter. Møtet skal avholdes jevnlig, minimum en gang hver 3.uke. Følgende skal som et minimum være på agendaen: Aktivitetsplan (fremdriftsplan over alle vesentlige aktiviteter, og aktiviteter definert som risikofylte, ref SJA) Skadestatistikk/Tiltak Gjennomgang av SJA, RUH Sykefravær Status opplæring, tiltak og nye arbeidstakere på prosjektet. Annen relevant info Avvik og avvikshåndtering. Side 13 av 14

14 14.2 Rapportering SHA Månedsrapportering SHA i månedsrapport Hovedsamordningsbedriften skal som vedlegg til månedsrapporten legge ved en månedlig SHA-rapport. Denne rapporten skal være iht. byggherrens mal og innholder status på: Antall vernerunder, akkumulert og siste periode Antall firma, og antall håndverkere engasjer på prosjektet Timeforbruk Antall RUH, SJA, skadestatistikk Fravær pga sykdom Tyveri og innbrudd Vandalisme Faktiske og potensielle skader som følge av transport Endring av SHA-plan Når SHA-planen revideres skal koordinator utførelse sørge for at dette blir informert til alle utførende på byggeplassen. Revidert SHA-plan henges opp på oppslagstavlen og sendes til underentreprenørene, som skal informere til sine innleide underunderentreprenører. Avvik fra SHA-planen TE skal ha rutiner for innrapportering av avvik fra SHA-planen. Små avvik behandles og lukkes av TE. Store SHA-avvik skal behandles av Byggherrens representant som skal sørge for å lukke avvikene. Store avvik skal varsles til Prosjektansvarlig. Det skal føres logg over SHA-avvik slik at det fanges opp om det er gjentagende SHA-avvik hvor det er nødvendig å gjennomføre ytterlige forbedringstiltak Rapportering av ulykker, nestenulykker og uønskede hendelser Totalentreprenør skal utarbeide beredskapsplan på vegne av egen virksomhet og alle øvrige virksomheter i samsvar med gjeldende forskrifter. Beredskapsplanen skal være en del av dokumentasjonen i prosjektets SHA-perm. Beredskapsplanen skal omfatte beskrivelse av ansvar og klare rutiner for varsling, håndtering og informasjon ved nød situasjoner, uhell og ulykker. Beredskapsplanen skal gjøres kjent for alle på byggeplassen og gjøres lett tilgjengelig på byggeplassen (f. eks. i spisebrakker og alle kontorbrakker). Det skal avholdes beredskapsøvelse før oppstart med BH og byggherrens PL. 15 Byggherrens kontroll av SHA arbeidet BH kan kreve kontroll av entreprenørens, og hans underentreprenører / leverandører sitt SHA arbeid. Det kan bli aktuelt å gjennomføre revisjon av SHA-arbeidet. Kontroll/revisjon skal varsles med min 5 dagers varsel. 16 Vedlegg Vedlegg 1: Avtale for byggherrens representant Vedlegg 2: Avtale for koordinator utførelsesfase Vedlegg 3: Avtale for koordinator prosjektering Side 14 av 14

15

16

17

18

19

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold. Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold. Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011 HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011 Hvorfor byggherreforskrift? 2 3 4 5 6 7 8 Arbeidstilsynets statistikk per 20.12.2010 Jordbruk, skogbruk, fiske

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2,5 mrd. kroner i omsetning 800 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

NYTT SENTER FOR BARN, UNGE OG PSYKOSOMATISK MEDISIN

NYTT SENTER FOR BARN, UNGE OG PSYKOSOMATISK MEDISIN NYTT SENTER FOR BARN, UNGE OG PSYKOSOMATISK MEDISIN SHA PLAN ALLE ENTREPRISER SHA-planen er utarbeidet av Sweco som koordinator i prosjekteringsfasen på vegne av Helse Bergen HF, Prosjektkontoret. SHA-planen

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

SHA-plan SIKKERHET HELSE - ARBEIDSMILJØ Side 1

SHA-plan SIKKERHET HELSE - ARBEIDSMILJØ Side 1 SHA-plan SIKKERHET HELSE - ARBEIDSMILJØ Side 1 Iht. Byggherreforskriften ikrafttredelse 01 jan 2010 Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Dokument nr.: Heimdal vgs. og flerbrukshall - prosjektleder - overordnet SHA

Detaljer

BHF krav og sentrale tema Læringsmål:

BHF krav og sentrale tema Læringsmål: BHF krav og sentrale tema Læringsmål: At deltakere kjenner de ulike aktørenes oppgaver og plikter At deltakerne forstår aktørenes forpliktelser til å håndtere risiko gjennom hele prosjekterings og byggeprosessen

Detaljer

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften Styringshåndbok Godkjent av : Per Knudsen Utarbeidet av : Ann Balgaard Eriksen, Johanne Theie, Knut Rutlin Document ID : L-237 Revision date: 2014-10-05 Revision:

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

KURSHEFTE. Versjon 1b

KURSHEFTE. Versjon 1b KURSHEFTE Versjon 1b 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM KURSET... 4 1.1.1 Bakgrunn og hensikt... 4 1.1.2 Mål og målgruppe... 4 1.1.3 Omfang og avgrensning... 4 1.1.4 Gjennomføring og hjemmeoppgave... 5

Detaljer

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften)

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 534 Forskrift om Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt ved kongelig resolusjon

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen

HMS og byggelederfunksjonen HMS og byggelederfunksjonen Nærmere om byggherreforskriften og koordinators rolle og ansvar. Advokat Ottar F. Egset ofe@foyen.no Trondheim, 9. januar 2013. 2 Hvorfor byggherreforskrift? 3 4 5 6 7 8

Detaljer

Hammerfest kommune. Tekniske installasjoner

Hammerfest kommune. Tekniske installasjoner Hammerfest kommune Tekniske installasjoner 21.4.2010 Utkast JN Rev. Dato Tekst Laget Sjekket Godkjent Innhold 1. Generelt... 3 1.2 Målsetting... 3 1.3 Overordnede lover og forskrifter... 3 1.4 Orientering...

Detaljer

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1 HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS Side 1 av 1 Innholdsliste 1.1 Forord...3 1.2 Målsetting....4 1.3 Distribusjon...5 1.4 Informasjon i utførelsesfasen...7 2.1 HMS Organisasjonsplan....8

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål Koordinatorskolen Lovverk og kontraktuelle forhold Læringsmål Målet er å gi en oversikt over de rammebetingelsene som koordinatorrollen skal operere innenfor, samt synliggjøre grensesnittet mellom ansvar

Detaljer

MS-kurs. Forslaget til ny byggherreforskrift - hva innebærer dette? 23. oktober 2006 Jørgen Birkeland Direktoratet for arbeidstilsynet

MS-kurs. Forslaget til ny byggherreforskrift - hva innebærer dette? 23. oktober 2006 Jørgen Birkeland Direktoratet for arbeidstilsynet MS-kurs Forslaget til ny byggherreforskrift - hva innebærer dette? 23. oktober 2006 Jørgen Birkeland Direktoratet for arbeidstilsynet yggherreforskriften Revisjon av byggherreforskriften Bakgrunn og formål

Detaljer

HMS-plan iht. Byggherreforskriften for. Hylkje Invest AS. Verne og sikringsplan for prosjekter. Skille 1. Kort beskrivelse av prosjektet Side 2

HMS-plan iht. Byggherreforskriften for. Hylkje Invest AS. Verne og sikringsplan for prosjekter. Skille 1. Kort beskrivelse av prosjektet Side 2 HMS-plan iht. Byggherreforskriften for Hylkje Invest AS Verne og sikringsplan for prosjekter Innhold Side Skille 1. Kort beskrivelse av prosjektet Side 2 Skille 2. Byggherreforskriften Side 3-4 Skille

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader S. nr. 7191/92 SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader TILBUDSMATERIALE FOR TOTALENTREPRISE utarbeidet av: oktober 2013 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Sameiene Blindernveien 2 og 4 inviterer

Detaljer

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid Byggherren ved konsulentens beskrivelse av arbeidet, setter premissen for at sprengningsarbeidene kan utføres med akseptabelt risikonivå. 2-2. Krav til virksomheter

Detaljer

God prosjekteringsledelse - et viktig kompetanseområde

God prosjekteringsledelse - et viktig kompetanseområde God prosjekteringsledelse - et viktig kompetanseområde Hvilke ansvar har prosjekterende vedrørende HMS? (i ny BHF av 01.01.2010) Byggherreforskriften er først og fremst en samarbeidsforskrift, ikke en

Detaljer

Håndbok. Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeid

Håndbok. Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeid Håndbok 08 Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeid Håndbok 08 Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeid En innføring i lover og forskrifter som bergsprenger og andre med ansvar for bergsprengningsarbeid

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 2 FOREDRAG KL 12.45 13.45 HMS - PLAN FOR BYGGEPROSJEKTET OG BYGGHERREFORSKRIFTEN HMS PLAN & BYGGHERREFORSKRIFTEN

Detaljer

D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan. Innhold. 1 SHA-plan... 2-24

D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan. Innhold. 1 SHA-plan... 2-24 Statens vegvesen Region vest D2-H - 1 1202 Stor-Bergen 2015-2020 D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan 2014-12-01 D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan Innhold 1 SHA-plan...

Detaljer

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Innhold 1. FORORD... 2 2. INNLEDNING... 2 2.1. Orientering om prosjektet... 2 2.2. Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen... 2

Detaljer

INTERNKONTROLL HÅNDBOK

INTERNKONTROLL HÅNDBOK INTERNKONTROLL HÅNDBOK FORORD Denne håndboka beskriver internkontrollsystemet som PA Entreprenør A/S legger til grunn for å sikre helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Internkontrollsystemet er basert

Detaljer