NYTT HOVEDKONTOR STATOIL F&R SCHWEIGAARDSGATE 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYTT HOVEDKONTOR STATOIL F&R SCHWEIGAARDSGATE 16"

Transkript

1 NYTT HOVEDKONTOR STATOIL F&R SCHWEIGAARDSGATE 16 BYGGHERRENS OVERORDNEDE PLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Rev. Rev. Nr. Dato Beskrivelse Fase Tidligfase, utkast Prosjektering Tidligfase, revidert og tilpasset av SFR Prosjektering Nybygg Gjennomføring Dato: Revisjonsnr: 02 Side 1 av 14

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING PROSJEKTORIENTERING SHA-/HMS-MÅLSETTING LOVER OG FORSKRIFTER SHA-ORGANISASJONSKART Prosjektets SHA-organisering: ANSVAR, OPPGAVER OG AKTIVITETER Generelt Byggherrens representant SHA-koordinatorer Hovedsamordningsbedrift iht. AML 2-2, Arbeidsgiver og arbeidstaker SHA-dokumentasjon for den enkelte virksomhet SPESIFIKKE TILTAK FARLIGE FORHOLD Avfallsplan miljøsanering Kjemikalier Sertifikater og grønne kort Støy og støv RUH Rapportert uønsket hendelse SJA - Sikker Jobb Analyse Verneutstyr Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende gjenstander FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN SIKKERHET Sikring av byggeplass Inngangs-/adgangskontroll TIDSPLAN (foreløpig) BEREDSKAPSPLAN VERNERUNDER, KONTROLL OG AVVIKSHÅNDTERING VERNEMØTE / SHA FORUM OG RAPPORTERING Side 2 av 14

3 14.1 Vernemøter Rapportering SHA Rapportering av ulykker, nestenulykker og uønskede hendelser Byggherrens kontroll av SHA arbeidet Vedlegg Side 3 av 14

4 1 INNLEDNING Dette er byggherrens overordnete plan for helse, miljø og sikkerhet. Med utgangspunkt i denne planen vil entreprenøren lage sin egen plan for utførelsen. 2 PROSJEKTORIENTERING Byggherre er Entra Eiendom AS (BH). Byggherrens prosjektleder er Stor-Oslo Prosjekt AS (PL). Prosjektet omfatter utvikling og bygging av nytt hovedkontor for Statoil F&R i Schweigaardsgt 16 på ca m 2 BTA inkludert kjeller. Kontorbygget vil gi plass til ca.600 arbeidsplasser samt noe utadrettet virksomhet i 1.etg. Eksisterende bensinstasjon er revet/fjernet/sanert. 3 SHA-/HMS-MÅLSETTING Prosjektet skal sikre at alle aktiviteter ivaretar og beskytter mennesker, miljø og materiell. Energi og ressurser skal anvendes effektivt. Vi mener at alle ulykker kan forebygges. Prosjektet skal utformes og kunne drives slik at prosjektet gjennomføres med 0-skader med fravær. Et proaktivt arbeid med å kartlegge, samt håndtere risiki skal tidlig identifisere mulige farer, og definere tiltak knyttet til disse. Hensikten med denne planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø er å beskrive de overordnede krav og målsetninger som gjelder for prosjektet. Planen skal være med på å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ved gjennomføringen av prosjektet. Vi ønsker å fokusere på alle parters ansvar, hvilke krav vi og lovverket stiller, samt hvordan vi vil håndheve oppfølgingen. BH skal i samarbeid med de prosjekterende, prosjektleder og de utførende entreprenører legge forholdene til rette og fokusere på SHA-arbeidet gjennom hele prosjektet, fra forprosjekt til driftsfasen, slik at prosjektet blir en sikker bygge- og endelig arbeidsplass. Det fokuseres på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i møter og på byggeplass. BH og PL vil følge opp SHA-arbeidet mot entreprenør og påse at de utfører vernerunder og vernemøter. 4 LOVER OG FORSKRIFTER De lover og forskrifter som har betydning for SHA-arbeidet i dette prosjektet er som nevnt nedenfor. Arbeidsmiljøloven: Lov av Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern. Det er i særlig grad lovens paragrafer: 2-1 Arbeidsgivers plikter 2-2 Arbeidsgivers plikter ovenfor andre enn egne arbeidstakere 2-3 Arbeidstakers medvirkningsplikt som regulerer forholdene omkring SHA på byggeplassen. Forskrifter om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser, av 3. august 2009 (Byggherreforskriften): Byggherrer, byggeledere, arkitekter, konsulenter, rådgivere, enmannsvirksomheter og arbeidsgivere skal sørge for at bestemmelsene i forskriften blir gjennomført. Arbeidsgiverne skal treffe alle nødvendige tiltak for å oppfylle alle relevante lover og forskrifter. Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter av , sist endret (ny forskrift som erstatter tidligere forskrift om internkontroll). Side 4 av 14

5 5 SHA-ORGANISASJONSKART Prosjektets SHA-organisering: Byggherre Entra Eiendom AS v/ Pål Vamnes Byggherrens rep Stor-Oslo Prosjekt AS v/ Richard Zagar Koordinator prosjektering NCC v/ Anne-Lee Hildre Koordinator utførelse Asenso v/ Roar Ødegård Entrepriseform Prosjektet er bestemt gjennomført som en totalentreprise basert på NS ANSVAR, OPPGAVER OG AKTIVITETER 6.1 Generelt 3.august 2009 ble det vedtatt ny Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften), med virkning fra 1.januar Dette kapittelet er en oppsummering av vesentlige arbeidsoppgaver og ansvar for de involverte, men er ikke nødvendigvis uttømmende. Side 5 av 14

6 6.2 Byggherrens representant Byggherrens representant skal: Utpeke koordinator med tilstrekkelig kompetanse for prosjekteringsfasen og inngå skriftlig avtale med plikter og kompetansekrav med denne/disse. Sørge for at de prosjekterende blir informert om kjente risikoforhold i prosjektet ved oppstart av prosjekteringen. Sørge for at det blir vurdert om arkitektoniske, tekniske og organisasjonsmessige valg medfører risiko for de utførende. Følge opp at koordinatorene, de prosjekterende, den enkelte arbeidsgiver og enmannsbedriftene utfører de plikter som de er pålagt i Byggherreforskriften. Ved manglende rapportering fra disse, skal tilbakemelding etterspørres. Sørge for at det settes av nok tid og ressurser til prosjektering og utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner. Sørge for at det utarbeides SHA-plan før oppstart på byggeplass i henhold til BHF 8 og at den oppdateres ved behov. Alle kjente risikoforhold knyttet til arbeid skal tas inn i tilbudsgrunnlagene slik at entreprenøren(e) kan beskrive og prise forslag til spesifikke tiltak. Utpeke koordinator med tilstrekkelig kompetanse og praktisk erfaring for utførelsesfasen. Rollekonflikt for koordinator må vurderes. Sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet en uke før oppstart på byggeplass og at denne settes opp synlig på bygge- eller anleggsplassen. Påse at det utarbeides dokumentasjon for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved fremtidige arbeider. Påse at det utarbeides SJA (sikker jobbanalyse) for alle arbeider som innebærer risiko eller fare Påse at alle ulykker, nestenulykker og farlige forhold varsels iht. Byggherrens styrende dokumentasjon 6.3 SHA-koordinatorer Koordinator utførelsesfasen Koordinators oppgaver i utførelsesfasen riving er: Påse at plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø er lett tilgjengelig og gjort kjent på arbeidsplassen. Påse at risikofylte arbeidsoperasjoner som er beskrevet i SHA-planen gjennomføres på en sikker måte og at nødvendige sikringstiltak blir utført Påse at SHA-planen oppdateres ved behov. Avholde oppstartsmøte med byggherrens kontraktspartnere og gjennomgå SHA-plan. Påse at alle virksomheter på plassen har et fungerende internkontrollsystem og at de følger SHAplanen. Påse at det utarbeides SJA (sikker jobbanalyse) for alle arbeider som innebærer risiko eller fare Påse at det settes av tilstrekkelig tid til utførelse av alle arbeidsoperasjoner og at det ikke oppstår tidspress. Påse at alle ulykker, nestenulykker og farlige forhold varsels iht. omforent beredskapsplan Sørge for at sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og miljø er fast tema på alle byggemøter. Det skal også tas opp hvilke ulykker, nestenulykker og farlige forhold som har skjedd siden forrige møte. Påse at hovedbedriftens vernerunder gås min. hver 14 dag og at relevante kontraktspartnere deltar. Påse at det gjøres forebyggende tiltak på byggeplassen slik at: o uvedkommende ikke får adgang o det tas hensyn til andre virksomheter som grenser inntil byggearbeidene o det er god orden og fullt forsvarlig hygieniske forhold o adkomst og faringsveier er forsvarlige o at byggeplass sikres mot innbrudd og hærverk o lagringsområdet for farlige materialer og stoffer blir forsvarlig o maskiner og utstyr er i henhold til gjeldende regelverk o lagring, sortering, håndtering og fjerning av avfall. Farlig avfall krever egen behandling. o arbeidstidsordningene er forsvarlig o tilfredsstillende personalrom Side 6 av 14

7 o forsvarlig innkvartering Sørge for at alle virksomheter på byggeplassen rapporterer følgende til byggherrens prosjektleder: o Månedlig SHA-status o Alle ulykker og nestenulykker varles umiddelbart. Ved personskade som medfører fravær skal koordinator fremskaffe kopi av skademeldingen som arbeidsgiver sender NAV. o Alle pålegg fra Arbeidstilsynet Stoppe farlig arbeid som kan medføre skade på mennesker eller miljø. Sørge for at det daglig føres oversiktslister over de som arbeider på byggeplassen og at oversiktslistene kontrolleres daglig, jf. BH forskriften Koordinator for prosjekteringsfasen Koordinators oppgaver i prosjekteringsfasen er: Informere de prosjekterende om kjente risikoforhold i prosjektet ved oppstart av prosjekteringen. Følge opp at det vurderes om arkitektoniske, tekniske eller organisasjonsmessige valg medfører risiko for de utførende. Følge opp at de prosjekterende utarbeider dokumentasjon på at de har gjennomført risikovurdering for sine arbeider og evt. påvirkning disse arbeidene kan ha for andre som gjennomfører samtidige arbeider. Påse at det i tilbudsgrunnlagene beskrives de risikoforhold som ikke kan fjernes og at det stilles krav om at alle arbeidsgivere og enmannsbedrifter skal ha et fungerende system for internkontroll slik at de utførende kan prise dette. Gi tilbakemelding til Byggherrens representant dersom det viser seg at det ikke settes av nok tid og ressurser til prosjektering og utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner. Utarbeide plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø som beskriver risikoforholdene i prosjektet før oppstart av byggearbeidene i henhold til byggherreforskriftens 8. Alle kjente risikoforhold knyttet til arbeid skal tas inn i tilbudsgrunnlagene slik at entreprenøren(e) beskriver og priser spesifikke tiltak. Påse at det utarbeides dokumentasjon om de forhold som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for fremtidige arbeider ved drift, vedlikehold, endring og riving. 6.4 Hovedsamordningsbedrift iht. AML 2-2, 4-1 Nybygging utføres som totalentreprise, hvor NCC Construction AS er totalentreprenør (TE). TE er hovedsamordningsbedrift. TE skal gjennomføre følgende: 1. Innkalle til (fastsette tid og hyppighet) for hovedvernerunder (min. hver 14. dag). Kopi av innkalling til byggherre som har rett til å delta på vernerundene. Skrive protokoll og distribuere referat fra disse. Vernerundene skal starte med et møte hvor øvrige virksomheter dokumenterer og rapporterer fra egne vernerunder, erfaringer og eventuelle samordningsproblemer. 2. Gjennomgå og kommentere byggherrens SHA plan og eventuelt utarbeide detaljerte krav og rutiner for sikkerhet på byggeplassen (Skal godkjennes av BH/PL og SHA-koordinator for gjennomføring ) 3. Organisere sikkerhetsarbeidet på byggeplassen ( i samarbeid med SHA-koordinatorer for gjennomføring og verneombudene) 4. Følge opp og kontrollere mangler/krav og hendelser 5. Rapportering og saksbehandling i forbindelse med eventuelle hendelser inkl. nestenulykker 6. Fylle ut og vedlikeholde en oversiktsliste over alle som utfører arbeide på prosjektet ref BH forskriften Stoppe arbeider der det er overhengende fare for liv eller helse. Side 7 av 14

8 6.5 Arbeidsgiver og arbeidstaker (gjelder alle virksomheter som har kontrakt med TE og TEs underleverandører) Verken arbeidsgiver eller arbeidstakers plikter iht. AML 14 og 16 er endret som følge av Byggherreforskriften. Arbeidsgiver har hovedansvaret for at sine arbeidstakere har et godt arbeidsmiljø iht. lover og forskrifter. 1. Virksomheten skal ha et internkontrollsystem som dokumenterer at virksomheten har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og har en plan for å gjennomføre sitt oppdrag på en forsvarlig måte. Den del av dette systemet som vedrører bedriftens kontraktsarbeider skal forefinnes på byggeplassen og skal dokumenteres på byggherrens forlangende. 2. Virksomheten skal ha verneombud etter Arbeidsmiljølovens 25 og et opplæringssystem iht. gjeldende bransjeavtale/overenskomst. Byggherren kan pålegge virksomheten å ha et verneombud på byggeplassen på heltid dersom de mener at det er ønskelig. Det forlanges at virksomheten stiller med verneombud på alle vernerunder/møter som gjennomføres. 3. Virksomheten skal gjennomføre sine egne vernerunder på sitt arbeidsområde. Denne vernerunden skal ledes av en person med lederansvar for virksomhetens arbeidstakere. Protokollen fra vernerunden skal underskrives av den person som leder denne. 4. Vernerunden skal som et minimum dekke egne arbeider (redskap, maskiner, stillaser mm.) samt punktene Delta på de hovedvernerunder/møter som hovedbedrift, prosjekt/-byggeleder eller byggherren eller hans representant innkaller til. 6. Stoppe farlig arbeid, det vil si arbeid der det er overhengende fare for liv eller helse. 7. Arbeidsgiver skal sørge for at personlig sikkerhetsinstruks er gjennomgått med og underskrevet av alle arbeidstakere virksomheten har på byggeplassen. Sikkerhetsinstruks skal lages på alle nødvendige språk, slik at alle er inneforstått med organiseringen av SHA arbeidet. 8. Rapportere månedlig status for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Rapporten skal sendes som vedlegg til den månedsrapport som skal sendes RI sin prosjektleder. Ved personskade skal virksomheten snarest mulig oversende kopi av skademeldingen til Rikstrygdeverket, til RI sin prosjektleder. Samme saksgang skal følges ved betydelige miljø- og/eller materielle skader. 6.6 SHA-dokumentasjon for den enkelte virksomhet Følgende dokumentasjon skal fremlegges før arbeidet startes opp, og skal jevnlig suppleres og revideres gjennom hele prosjektet 1. Verneplan som beskriver hvordan virksomheten skal gjennomføre sine arbeider. Dette vil si at verneplanen skal angi faste relevante rutiner virksomheten har i sitt internkontrollsystem for gjennomføring ved tilsvarende arbeider. Det tenkes på tiltak ved arbeider i høyden, eller ved arbeid som har høy risiko. Verneombud (antall og navn) med opplæring iht. bransjeavtaler skal oppgis. 2. Det vises til TE sin egen SHA-plan for prosjektet som det alltid skal oppbevares en kopi av i TE sitt SHA-arkiv på byggeplass. 3. Sikker jobbanalyser SJA, RUH, mm ref kap Sertifikater, tillatelser og annen relevant dokumentasjon for kompetanse, utstyr og personale skal til enhver tid være tilgjengelig på byggeplass. Side 8 av 14

9 7 SPESIFIKKE TILTAK Det er gjennomført en risikovurdering som er bakgrunn for opplistingen nedenfor. Opplistingen viser de resterende risikofylte arbeidsoperasjoner hvor der er nødvendig å gjennomføre sikkerhetstiltak slik at arbeidstakere ikke utsettes for risiko som kan medføre skade. Nr. i BHF Arbeid i BHF som defineres som risikofylte Tiltak for å redusere risikoen 1 Arbeid nær installasjoner i grunnen Installasjoner kartlegges. Nødvendig verneutstyr benyttes. 2 Arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner Installasjoner kartlegges. Nødvendig verneutstyr benyttes. 3 Arbeid på steder med passerende trafikk Avsperring mot veg for å hindre påkjørsel. SJA for sikringsarbeider/ skilting. 4 Arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme Tiltak vurderes. 5 Arbeid som innebærer bruk av sprengstoff Utføres ikke i prosjektet 6 Arbeid i sjakter, underjordiske masseforflytning og arbeid i tunneler Utføres ikke i prosjektet 7 Arbeid som innebærer fare for drukning Utføres ikke i prosjektet 8 Arbeid i senkekasser der luften er komprimert Utføres ikke i prosjektet 9 Arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr Utføres ikke i prosjektet 10 Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende gjenstander Ved fare for fallende gjenstander sperres nedenforliggende områder av. Områder hvor det er fare for fall sikres og merkes godt. 11 Arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner 12 Arbeid med montering og demontering av tunge elementer Planlegger arbeidet og arbeidsrekkefølgen. Benytter nødvendig og påkrevd sikkerhets- og verneutstyr. Planlegger god nok tid til arbeidet slik at det ikke går utover SHA. Planlegger arbeidet og arbeidsrekkefølgen. Benytter nødvendig og påkrevd sikkerhets- og verneutstyr. Planlegger god nok tid til arbeidet slik at det ikke går utover SHA. Side 9 av 14

10 Nr. i BHF Arbeid i BHF som defineres som risikofylte Tiltak for å redusere risikoen 13 Arbeid som innebærer fare for helseskadelige eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner 14 Arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, eller som innebærer et lov- eller forskriftsmessig krav til helsekontroll 15 Arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerende eller overvåkende soner 16 Arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare Benytter nødvendig og påkrevd sikkerhets- og verneutstyr. Holde dette arbeidet til et minimum og entreprenøren må tilpasse driften til det regelverk og lover og forskrifter som gjelder for dette prosjektet. Benytter nødvendig og påkrevd sikkerhets- og verneutstyr. Utføres ikke i prosjektet Installasjoner kartlegges. Nødvendig verneutstyr benyttes. 17 Publikum Hindre adgang til byggeplass med gjerder som stenger inn byggeplassområdet. Byggeplass låst utenom arbeidstid. Gjerder skrus mekanisk sammen. 18 Inn-/ uttransport fra byggeplass Benytte ekstra personell til å dirigere ved inn-/uttransport av stort/tungt utstyr. 19 Stabilitet av peleutstyr, kraner og sjøgående utstyr Planlegger arbeidet og arbeidsrekkefølgen. Benytter nødvendig og påkrevd sikkerhets- og verneutstyr. Planlegger god nok tid til arbeidet slik at det ikke går utover SHA. 20 Forurensning Planlegger arbeidet og arbeidsrekkefølgen. Ha gode rutiner/strakstiltak hvis uhell skal inntreffe. Deponering av forurensede masser på godkjente mottak. Side 10 av 14

11 8 FARLIGE FORHOLD 8.1 Avfallsplan miljøsanering Entreprenør skal utarbeide avfallsplan og miljøsaneringsrapport i tråd med gjeldende MOP (miljøoppfølgingsprogram) for prosjektet som vil avdekke eventuelle farlige materialer som må behandles særskilt. 8.2 Kjemikalier Det må til en hver tid finnes en oversikt på byggeplass over hvlke kjemikalske stoffer som oppbevares der og som benyttes i arbeidet. Denne listen må være utformet slik at den enkelt kan oppdateres med stoffer som benyttes av underleverandører/underentreprenører. 8.3 Sertifikater og grønne kort Alle maskiner, løftanordninger osv som benyttes i byggeporsjektet må ha gyldige sertifikater. Alle som opererer slik utstyr må ha gjennomgått opplæring på bruk av utstyret, og må der det er påkrevdt også ha sertifikater for å opperere utstyret. Disse sertifikatene registreres samtidig med de grønne kortene fra Arbeidstilsynet før adgang til byggeplass tillates. Kopi av grønne kort og sertifikater til alle som jobber på byggeplassen oppbevares på byggeplassen til en hver tid. Personer som operer utstyr må være forberedt på å vise disse hvis forespurt på SHA-inspeksjoner/vernerunder. 8.4 Støy og støv Under bygningen vil nabobebyggelse og omkringliggende boliger/kontorbygg være i full drift. Det må tas særlig hensyn til støv og støy på byggeplass og avgrensning. Entreprenøren må tilpasse driften til det regelverk, de lover og forskrifter som gjelder for dette prosjektet. 8.5 RUH Rapportert uønsket hendelse Alle uønskede hendelser skal rapporteres. Entreprenør skal etablere et system som motiverer for rapportering av uønskede hendelser endelig ordning omforenes med byggherren 8.6 SJA - Sikker Jobb Analyse Alle arbeider som medfører spesiell risiko skal defineres (ref bl.a risiko/usikkerhetsanalyse), og SJA skal utarbeides. Analysen skal utarbeides i god tid før arbeidet påbegynner, og gjennomgås i vernemøte/sha særmøte. Nøkkelpersonale for arbeidet skal delta i utarbeidelsen av SJA en. Alle involverte skal gjennomgå/opplæres i SJA en. Det skal dokumenteres at arbeidet er utført iht SJA en. 8.7 Verneutstyr Verneutstyr må benyttes av alle arbeidere og besøkende på byggeplass. Som et minimum må alle arbeidere bruke hjelm, vernesko og vernebriller. Arbeidsklær skal ha synlighetsklasse 2. Arbeidere samt besøkende må ha tilgang til å låne verneutstyr i en passende størrelse på byggeplass. For farlige og mer risikofylte arbeider må ekstra vernerutstyr iht. norske lover og retningslinjer og retningslinjer fra leverandører og BH. De strengeste kravene vil være gjeldende. Side 11 av 14

12 8.8 Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende gjenstander BH har høyt fokus på å forhindre fallende gjenstander og sikre at personell ikke blir skadet som følge av dette. Ved fare for fallende gjenstander sperres nedenforliggende områder av. Områder hvor det er fare for fall sikres og merkes godt. Det må også gjennomføres SJA for løftearbeider av tyngre gjenstander. Nett for å fange opp fallende gjenstander benyttes der det er hensiktsmessig. Objekter må sikres på en slik måte at de ikke faller ned. Hovedsamordningsbedriften skal til en hver tid ha utstyr på plassen som kan benyttes til å feste/sikre utstyr slik at det ikke kan falle ned. Arbeidet på byggeplassen må planlegges slik at det ikke foregår arbeid på flere nivåer. Dette for å hindre at fallende objekter skader arbeider på lavere nivåer. Det må sikres med gjerder og avsperringer for å forhindre at personell faller fra høyder, stillaser osv. Det må benyttes egnet stilas, lift osv ved arbeid i høyden. Gardintrapper og lignende skal ikke benyttes ved arbeid i høyden. SJA må utarbeiders for risikofylte arbeider. 9 FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN Alle arbeidstakere på byggeplassen skal informeres om prosjektets SHA-arbeid og forhold på byggeplassen første gang de kommer på plassen. Alle arbeidstakere skal gis informasjon om prosjektet, retningslinjer, samt nødvendig opplæring på byggeplassen. Opplæring inkluderer også at den enkelte fullt ut skal kunne forstå og gjøre seg forstått på engelsk eller norsk. Dette koordineres av TE, og skal dokumenteres. Sistnevnte dokumentasjon for skal foreligge på byggeplasskontoret. TE vil ha den daglige oppfølging på byggeplass og vil koordinere SHAarbeidet i henhold til denne SHA-plan og påse at intensjonene i planen blir fulgt. Oppslagstavler med nøkkelinformasjon (eksempelvis beredskapsplan, aktivitetsplan m.m.) skal plasseres på egnede plasser (knutepunkt for all trafikk) på byggeplassen. 10 SIKKERHET 10.1 Sikring av byggeplass Byggeplassen må sikre med et byggegjerde. Åpningene i gjerdet må kun være låsbare porter til inn- og uttransport. Hovedinngangen til byggeplassen må skiltes godt og tydelig, samt at veien til byggeplasskontor må sikres og skiltes godt. Byggeplassen må også merkes godt med at det er påbudt med verneutstyr. Hvis det lages midlertidig åpninger i gjerdet, er det hovedsamordningsbedriftens ansvar å påse at disse sikre igjen så snart som mulig og at uvedkommende ikke kommer inn på byggeplassen Inngangs-/adgangskontroll Hovedsamordningsbedriften skal utstede inngans-/adgangskort til arbeidere etter at de har gjennomgått sikkerhetsreglement og har signert egenerklæring. Hovedsamordningsbedriften sjekker at alle arbeidere har grønne kort (HMS-kort fra Arbeidstilsynet) før de får adgang til byggeplass, samt ta kopi av dette. Kopi av de grønne kortene til alle som jobber på byggeplassen skal oppbevares på byggeplassen til en hver tid. Arbeidene må være forberedt på å fremvise disse hvis forespurt på SHAinspeksjoner/vernerunder. Det skal også daglig føres lister over hvem som er tilstede på byggeplassen hvor man skriver seg inn/ut av listene, evt at dette skjer ved automatisk adgangskontroll (adganskort). Side 12 av 14

13 11 TIDSPLAN (foreløpig) Byggestart (antatt): April 2013 Ferdigstillelse (antatt): Mai BEREDSKAPSPLAN Beredskap defineres som alle tiltak som iverksettes ved en uønsket hendelse med fare for skade på liv, miljø, materiell og bygning. Hensikten med beredskap er å begrense skadeomfanget. Hovedsamordningsbedriften, skal etablere beredskapsplaner for å ivareta dette. Beredskapsplanen er en del av entreprenørens HMS-plan og skal som et minimum inneholde følgende hovedpunkter: ansvar for beredskap beredskapsutstyr og plassering varslingsrutiner, inklusive varsling til byggherre personskade person faller i vannet brann akutt forurensning av ytre miljø skade på materiell Hovedsamordningsbedrift har ansvar for varsling, førstehjelp, brannvern og skadestedsledelse inntil eksterne ressurser er tilstede. BH skal straks varsles ved tilkalling av eksterne ressurser. Det vises til TE sin beredskapsplan for prosjektet i SHA-arkivet på byggeplass samt til egen rutine for varsling og reaksjon på kriser som er hengt opp på oppslagstavle. Det vises til TE sin HMS-dokumentasjon som identifiserer risikofylte arbeidsoppgaver i prosjektet. 13 VERNERUNDER, KONTROLL OG AVVIKSHÅNDTERING Oppfølging / implementering og kontroll av denne SHA-planen blir gjort i henhold til TE sitt IK-systemer. SHA skal være punkt på alle byggemøter, oppstartsmøter og prosjekteringsmøter. Vernerunder skal gås hver uke og det skal skrives referat som sendes byggherrens prosjektleder. Eventuelle hendelser, forhold eller avvik rapporteres til byggherre i henhold til rutiner utarbeidet av entreprenør som befinner seg i TE sitt SHA-arkiv på byggeplass. Eventuelle avvik til SHA-planen varsles i henhold til TE sine rutiner for avviksbehandling. Dokumentasjon skal finnes i entreprenørenes arkiv på byggeplass. Avvik skal være eget punkt for vernemøte. Eventuelle avvik og forsering av fremdriftsplanen skal risikovurderes i forhold til SHA. 14 VERNEMØTE / SHA FORUM OG RAPPORTERING 14.1 Vernemøter TE skal sammen med BH etablere rutiner for jevnlige SHA Fora/Vernemøter. Møtet skal avholdes jevnlig, minimum en gang hver 3.uke. Følgende skal som et minimum være på agendaen: Aktivitetsplan (fremdriftsplan over alle vesentlige aktiviteter, og aktiviteter definert som risikofylte, ref SJA) Skadestatistikk/Tiltak Gjennomgang av SJA, RUH Sykefravær Status opplæring, tiltak og nye arbeidstakere på prosjektet. Annen relevant info Avvik og avvikshåndtering. Side 13 av 14

14 14.2 Rapportering SHA Månedsrapportering SHA i månedsrapport Hovedsamordningsbedriften skal som vedlegg til månedsrapporten legge ved en månedlig SHA-rapport. Denne rapporten skal være iht. byggherrens mal og innholder status på: Antall vernerunder, akkumulert og siste periode Antall firma, og antall håndverkere engasjer på prosjektet Timeforbruk Antall RUH, SJA, skadestatistikk Fravær pga sykdom Tyveri og innbrudd Vandalisme Faktiske og potensielle skader som følge av transport Endring av SHA-plan Når SHA-planen revideres skal koordinator utførelse sørge for at dette blir informert til alle utførende på byggeplassen. Revidert SHA-plan henges opp på oppslagstavlen og sendes til underentreprenørene, som skal informere til sine innleide underunderentreprenører. Avvik fra SHA-planen TE skal ha rutiner for innrapportering av avvik fra SHA-planen. Små avvik behandles og lukkes av TE. Store SHA-avvik skal behandles av Byggherrens representant som skal sørge for å lukke avvikene. Store avvik skal varsles til Prosjektansvarlig. Det skal føres logg over SHA-avvik slik at det fanges opp om det er gjentagende SHA-avvik hvor det er nødvendig å gjennomføre ytterlige forbedringstiltak Rapportering av ulykker, nestenulykker og uønskede hendelser Totalentreprenør skal utarbeide beredskapsplan på vegne av egen virksomhet og alle øvrige virksomheter i samsvar med gjeldende forskrifter. Beredskapsplanen skal være en del av dokumentasjonen i prosjektets SHA-perm. Beredskapsplanen skal omfatte beskrivelse av ansvar og klare rutiner for varsling, håndtering og informasjon ved nød situasjoner, uhell og ulykker. Beredskapsplanen skal gjøres kjent for alle på byggeplassen og gjøres lett tilgjengelig på byggeplassen (f. eks. i spisebrakker og alle kontorbrakker). Det skal avholdes beredskapsøvelse før oppstart med BH og byggherrens PL. 15 Byggherrens kontroll av SHA arbeidet BH kan kreve kontroll av entreprenørens, og hans underentreprenører / leverandører sitt SHA arbeid. Det kan bli aktuelt å gjennomføre revisjon av SHA-arbeidet. Kontroll/revisjon skal varsles med min 5 dagers varsel. 16 Vedlegg Vedlegg 1: Avtale for byggherrens representant Vedlegg 2: Avtale for koordinator utførelsesfase Vedlegg 3: Avtale for koordinator prosjektering Side 14 av 14

15

16

17

18

19

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø () Side 2av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering om prosjektet... 3 4 Byggherrens

Detaljer

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4 Innholdsfortegnelse 1 RIGGPLAN...3 2 ORGANISASJONSKART...3 3 FREMDRIFTSPLAN...4 4 FORHÅNDSMELDING...4 5 SAMORDNINGSSKJEMA...4 6 RISIKOMOMENTER OG SPESIFIKKE TILTAK...4 7 RUTINER FOR AVVIKSBEHANDLING...5

Detaljer

OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN

OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN Tittel: Mal for SHA Plan Side: 1 av 7 OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Prosjekt 5154076 POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN Byggherre: Vann

Detaljer

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør Backe Entreprenør Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU? I EU-området i

Detaljer

Byggherreforskriften Byggherrens plikter

Byggherreforskriften Byggherrens plikter Byggherreforskriften Byggherrens plikter Tom Ivar Myhre HMS-/KS-direktør BackeGruppen Byggherrens hovedplikt 5 Byggherren skal sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller

Detaljer

Ny fettskrape og ombygging av flokkulering m.m. på Slattum RA Nittedal kommune. Slattum RA. Dato:

Ny fettskrape og ombygging av flokkulering m.m. på Slattum RA Nittedal kommune. Slattum RA. Dato: Nittedal kommune Dato: 2014-05-08 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Nittedal kommune Oppdrag: 528745 Driftsassistanse på Romerike 2012-15 Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Kjell Terje

Detaljer

SHA-PLAN. for. Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise. Kongsberg kommunale eiendom KF

SHA-PLAN. for. Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise. Kongsberg kommunale eiendom KF SHA-PLAN for Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise Kongsberg kommunale eiendom KF Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: 1 05.02.14 SHA Plan opprettet

Detaljer

Arendal kommune Sørlandet kunnskapshavn fase 2 og 3. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato:

Arendal kommune Sørlandet kunnskapshavn fase 2 og 3. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato: Sørlandet kunnskapshavn fase 2 og 3 SHA-plan iht til Byggherreforskriften Dato: 2013-01-18 SHA-plan iht til Byggherreforskriften 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan iht til Byggherreforskriften

Detaljer

Nedre Eiker Kommune års stedet - VA-anlegg. Vedlegg V3 SHA-plan

Nedre Eiker Kommune års stedet - VA-anlegg. Vedlegg V3 SHA-plan 1000-års stedet - VA-anlegg Vedlegg V3 SHA-plan Dato: 19.08.2016 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Vedlegg V3 SHA-plan Oppdrag: 537208-01 Krokstadbekken VA-anlegg Oppdragsbeskrivelse: Detaljprosjektering.

Detaljer

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften)

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) Side 1 av 8 Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) DATO: FOR-2009-08-03-1028 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

Vedlegg 2. Rælingen Kommune Ledningsanlegg VA Vestliveien og Torgenholtet. SHA-plan. Dato:

Vedlegg 2. Rælingen Kommune Ledningsanlegg VA Vestliveien og Torgenholtet. SHA-plan. Dato: Vedlegg 2 Ledningsanlegg VA Vestliveien og Torgenholtet SHA-plan Dato: 2012-03-05 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll:

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF SHA- Plan Hurum Eiendomsselskap KF PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN). Tofte skole Tilbygg og rehabilitering 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering

Detaljer

SHA-PLAN for. Lilaas SFO. Prosjekteringsfasen

SHA-PLAN for. Lilaas SFO. Prosjekteringsfasen SHA-PLAN for Lilaas SFO Prosjekteringsfasen Byggherre: Horten kommune Dato: 02.05.2014 Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP KU 1/9 Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Definisjoner...

Detaljer

Balsfjord kommune Ny adkomstveg boligfelt og bussholdeplass Meistervik. SHA-plan. Dato:

Balsfjord kommune Ny adkomstveg boligfelt og bussholdeplass Meistervik. SHA-plan. Dato: Ny adkomstveg boligfelt og bussholdeplass Meistervik SHA-plan Dato: 2015-04-30 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll:

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2 mrd. kroner i omsetning 750 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

SHA-plan. for. Prosjekt: Oppgradering/ utbedring. ved BLOKKAJORDET BARNEHAGE. Ver. nr. Dato Beskrivelse av viktigste endringer Skrevet av

SHA-plan. for. Prosjekt: Oppgradering/ utbedring. ved BLOKKAJORDET BARNEHAGE. Ver. nr. Dato Beskrivelse av viktigste endringer Skrevet av SHA-plan for Prosjekt: Oppgradering/ utbedring ved BLOKKAJORDET BARNEHAGE Ver. nr. Dato Beskrivelse av viktigste endringer Skrevet av 01 21.10.14 Forprosjekt Jon Heggelund 02 15.12.14 Detaljprosjekt Jon

Detaljer

Byggherreforskriften Byggherrens plikter

Byggherreforskriften Byggherrens plikter Byggherreforskriften Byggherrens plikter Tom Ivar Myhre 17.10.2013 Byggherrens hovedplikt Gjennom sitt initiativ til å starte opp et bygge- eller anleggsprosjekt har byggherren hovedansvaret for at prosjektet

Detaljer

SHA-Plan. Kundenavn. Prosjektnavn BRYN SKOLE, RYKKINN Utskifting av vinduer. Bærum Kommune. SHA-plan

SHA-Plan. Kundenavn. Prosjektnavn BRYN SKOLE, RYKKINN Utskifting av vinduer. Bærum Kommune. SHA-plan Kvalitetsdokumentasjon Kapittel:2 Mal:2-01-00 System utarbeidet: 01.05.2012 TKL revidert: 20.04.2012 Utgave nr.: 02 30.04.2012. SHA-Plan Kundenavn Bærum Kommune Prosjektnavn BRYN SKOLE, RYKKINN Utskifting

Detaljer

Vegdrift 2014 - sommerdrift. HMS-risikovurderinger i driftskontrakter. HMS/SHA-planer. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Vegdrift 2014 - sommerdrift. HMS-risikovurderinger i driftskontrakter. HMS/SHA-planer. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Vegdrift 2014 - sommerdrift HMS-risikovurderinger i driftskontrakter nye retningslinjer for HMS/SHA-planer Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Disposisjon: SHA og HMS Byggherreforskriften Innhold i SHA-planen

Detaljer

Stavanger kommune. SHA - plan for prosjekteringsfasen. Dato:

Stavanger kommune. SHA - plan for prosjekteringsfasen. Dato: SHA - plan for prosjekteringsfasen Dato: 27.05.16 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: SHA - Plan 606758-01

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA Myran BJUGN KOMMUNE. VA Myran SHA - PLAN. Bjugn kommune Anlegg og drift

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA Myran BJUGN KOMMUNE. VA Myran SHA - PLAN. Bjugn kommune Anlegg og drift BJUGN KOMMUNE VA Myran SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen bli planlagt, organisert

Detaljer

SHA-plan for utførelse

SHA-plan for utførelse Hovedvann- og avløpsledning Skiveien 1b SHA-plan for utførelse Innholdsfortegnelse: 1 Generelt... 2 2 SHA-organisering... 3 3 Fremdriftsplan... 3 4 Spesifikke tiltak... 4 5 Rutiner for avviksbehandling...

Detaljer

1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark

1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark 1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark 1.1. Mulige farer og tiltak Byggherren har foretatt innledende risikovurdering for prosjekt Rassikring Fylkesveger

Detaljer

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeeller anleggsplasser (byggherreforskriften)

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeeller anleggsplasser (byggherreforskriften) 25.06.2007 2005/4146 40077/2007 DERES DATO DERES REFERANSE 1 av 6 VÅR SAKSBEHANDLER Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeeller anleggsplasser (byggherreforskriften) Fastsatt av Arbeids-

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Oppdragsnavn: Stovnerskogen - solfangeranlegg Byggherre: Omsorgsbygg Oslo KF Denne malen er et forslag til SHA-plan Rettledning Tekst som er merket med rødt, skal

Detaljer

Lindesnes Kommune Detaljprosjekt transportsystem og renseanlegg Lindesnes Syrdal renseanlegg. SHA-plan. Dato:

Lindesnes Kommune Detaljprosjekt transportsystem og renseanlegg Lindesnes Syrdal renseanlegg. SHA-plan. Dato: Detaljprosjekt transportsystem og renseanlegg Lindesnes Syrdal renseanlegg SHA-plan Dato: 2015-02-16 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder:

Detaljer

Oppegård kommune Sikringsvann Bekkeliveien. SHA-plan for utførelse. Dato:

Oppegård kommune Sikringsvann Bekkeliveien. SHA-plan for utførelse. Dato: Sikringsvann Bekkeliveien SHA-plan for utførelse Dato: 2016-08-13 SHA-plan for utførelse 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: - Rapportnavn: SHA-plan for utførelse Oppdrag: Oppdragsleder: Fag: Skrevet

Detaljer

BJUGN KOMMUNE. VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA- anlegg Seterfjæra 2017

BJUGN KOMMUNE. VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA- anlegg Seterfjæra 2017 BJUGN KOMMUNE VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen bli planlagt,

Detaljer

Kragerø kommune UV-anlegg til Grøtvann VBA. SHA-Plan. Prosjekteringsfasen Dato:

Kragerø kommune UV-anlegg til Grøtvann VBA. SHA-Plan. Prosjekteringsfasen Dato: UV-anlegg til Grøtvann VBA SHA-Plan Prosjekteringsfasen Dato: 2016-03-18 SHA-Plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: SHA-Plan

Detaljer

SHA PLAN. Prosjekt: Tilbygg av administrasjonshus med mer. Hernesmoen. for. Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap

SHA PLAN. Prosjekt: Tilbygg av administrasjonshus med mer. Hernesmoen. for. Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap SHA PLAN Prosjekt: Tilbygg av administrasjonshus med mer på Hernesmoen for Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: 1 07.01.2011 Utarbeidet

Detaljer

Suldal kommune Mosvatnet VA Etappe 2. SHA-plan. Dato:

Suldal kommune Mosvatnet VA Etappe 2. SHA-plan. Dato: Mosvatnet VA Etappe 2 SHA-plan Dato: 2012-06-28 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan Oppdrag: 522447 Mosvatnet VA Etappe 2 Oppdragsbeskrivelse: Prosjektering av VA anlegg

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest BJUGN KOMMUNE

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest BJUGN KOMMUNE BJUGN KOMMUNE Bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil

Detaljer

mhtml:file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskr...

mhtml:file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskr... Page 1 of 5 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK FOR 2009-08-03 nr 1028: Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeeller anleggsplasser (byggherreforskriften) Skriv

Detaljer

SHA-PLAN for Tveita skole - Ventilasjon Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av:

SHA-PLAN for Tveita skole - Ventilasjon Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: SHA-PLAN for Tveita skole - Ventilasjon Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: 1 25.04.12 Linn Rosengren INNHOLD 1 FORMÅL... 3 2 MÅL... 3 3 ORGANISASJONSKART... 3 4 FREMDRIFTSPLAN...

Detaljer

SHA-Plan. Prosjektnavn Ødegården skole og barnehage

SHA-Plan. Prosjektnavn Ødegården skole og barnehage SHA-Plan Prosjektnavn Ødegården skole og barnehage TEKNISK Hasselveien 6, Postboks 304, 1471 Lørenskog. Telefon 67 93 40 00, Faks: 67 98 98 03, Org.nr.: 842 566 142 (mva) postmottak@lorenskog.kommune.no,

Detaljer

Vedlegg 1. Nesodden kommune Rammeavtale utblokking og PE-innføring. SHA-plan. Dato:

Vedlegg 1. Nesodden kommune Rammeavtale utblokking og PE-innføring. SHA-plan. Dato: Vedlegg 1 Rammeavtale utblokking og PE-innføring SHA-plan Dato: 2012-11-13 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Asplan

Detaljer

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Skrevet av: Ove M. Bergane Publisert: 16.04.2015 Innhold 1 Formål og hensikt... 3 2 Lover og forskrifter... 3 3

Detaljer

Arendal kommune Sørlandet kunnskapshavn. SHA plan prosjektering, landskapsarbeider. Dato:

Arendal kommune Sørlandet kunnskapshavn. SHA plan prosjektering, landskapsarbeider. Dato: Sørlandet kunnskapshavn SHA plan prosjektering, landskapsarbeider Dato: 2012-01-30 SHA plan prosjektering, landskapsarbeider 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN)

BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ 2 Innholdsfortegnelse 1. Formål og hensikt 3 2. Definisjoner 3

Detaljer

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør Backe Entreprenør Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU? I EU-området i

Detaljer

Byggherreforskriften. Prosjekterendes plikter. Advokat Ottar F. Egset. Foto Adressa.no

Byggherreforskriften. Prosjekterendes plikter. Advokat Ottar F. Egset. Foto Adressa.no Byggherreforskriften Prosjekterendes plikter Advokat Ottar F. Egset Foto Adressa.no I EU-området i 1988 ble det registrert: 1413 dødsulykker 750.000 arbeidsulykker Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften

Detaljer

Dokument type SHA-plan. Dato MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN

Dokument type SHA-plan. Dato MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN Dokument type SHA-plan Dato 24.11.2015 MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN MO OG ØYRANE VGS SHA-PLAN Revisjon 2 Dato 2015-11-25 Utført av Jan Knutsen Kontrollert av Jan Knutsen

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2,5 mrd. kroner i omsetning 800 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

Orstad Utviklingsselskap AS Tekniske planer Orstad - VVA og grønt. SHA-plan Orstad. Dato:

Orstad Utviklingsselskap AS Tekniske planer Orstad - VVA og grønt. SHA-plan Orstad. Dato: Tekniske planer Orstad - VVA og grønt SHA-plan Orstad Dato: 2014-10-21 SHA-plan Orstad 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll:

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN Nye Hegg skole Utgave nr Dato Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse 1 15.11.2012 Ingrid G Eklund Ivan Hansen Bjørn Haraldsen 2/12 Innholdsfortegnelse

Detaljer

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 1 Formål, roller og ansvar Planlegging og prosjektering PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass!

Detaljer

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Innhold Prosjekt: Formål... 2 1 Mål... 2 2 Prosjektorganisasjon... 2 2.1 Tiltakshaver... 2 3 Fremdriftsplan... 3 4 Risikoforhold og spesifikke tiltak... 3 5 Rutiner

Detaljer

MILEPÆLER /REVISJONSLOGG: 1.0 Utførelse KHG KHG. Side 1 av 7. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Setermoen Boliger

MILEPÆLER /REVISJONSLOGG: 1.0 Utførelse KHG KHG. Side 1 av 7. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Setermoen Boliger Side 1 av 7 SHA-PLAN Denne SHA-planen skal være ferdig utarbeidet før oppstart på bygge- og anleggsplassen. Den skal oppbevares tilgjengelig for alle, og oppbevares i 6 måneder etter at arbeidene er ferdig.

Detaljer

Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42. Nissedal Kommune Treungen Vassverk. SHA-plan. Dato: 2013-10-22

Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42. Nissedal Kommune Treungen Vassverk. SHA-plan. Dato: 2013-10-22 Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42 Treungen Vassverk SHA-plan Dato: 2013-10-22 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan Oppdrag: 527056 Treungen Vassverk Oppdragsbeskrivelse: Treungen

Detaljer

Oppdrag: o Risør kommune Kulvert SIVA Moland. SHA-plan. Dato:

Oppdrag: o Risør kommune Kulvert SIVA Moland. SHA-plan. Dato: Oppdrag: o 53 65 68 Kulvert SIVA Moland SHA-plan Dato: 2014-10-31 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll:

Detaljer

ETAT FOR UTBYGGING SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. (SHA) SHA-PLAN

ETAT FOR UTBYGGING SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. (SHA) SHA-PLAN Prosjekt: Eidsvåg skole Ny skolepaviljong Byggherre: Bergen kommune, Etat for utbygging Byggeplass: Granlien 1 Utarbeidet: 23.08.2016 Sist oppdatert: 23.06.2016 Revidert 13.05.2016 Side 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen 1/11 VEDLEGG 3 c) SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Rehabilitering av utomhus områder i Johan Scharffenbergs vei 105 i Oslo, Bydel Østensjø. Byggherre: Oslo kommune v/boligbygg Oslo KF Dato Rev. nr.

Detaljer

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune Byggherrens Overordnede vurdering Sarpsborg Kommune Prosjekt: Tilbygg lærerarbeidsplasser Hafslundsøy barneskole Prosjektnummer: 895056 Dato for utarbeidelse: 19.05.17 Deltagere i analysen ved utarbeidelse:

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Romsås senter 2-4 og 3-5 Fasaderehabilitering

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Romsås senter 2-4 og 3-5 Fasaderehabilitering Vedlegg 3b SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Romsås senter 2-4 og 3-5 Fasaderehabilitering Byggherre: Boligbygg Oslo KF Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av 03.05.2016 01 Utarbeidet for

Detaljer

SHA-PLAN. Horten kommune Telefon: Kommunalområde teknisk. for Kaldhall på Nykirke. Byggherre: Horten kommune - Kommunalområde Teknisk

SHA-PLAN. Horten kommune Telefon: Kommunalområde teknisk. for Kaldhall på Nykirke. Byggherre: Horten kommune - Kommunalområde Teknisk SHA-PLAN for Kaldhall på Nykirke Byggherre: Horten kommune - Kommunalområde Teknisk Dato: 25.06.2015 1/9 1 Formål SHA-planens formål er å verne arbeidstakerne på bygge- og anleggsplassen mot farer ved

Detaljer

STATSBYGG TS3-08 SHA-plan. Utgave: 1 Dato:

STATSBYGG TS3-08 SHA-plan. Utgave: 1 Dato: 11972 TS3-08 SHA-plan Utgave: 1 Dato: 2012-06-19 11972 TS3-08 SHA-plan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: 11972 TS3-08 SHA-plan Utgave/dato: 1 / 2012-06-19 Arkivreferanse: - Lagringsnavn

Detaljer

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune Byggherrens Overordnede vurdering Sarpsborg Kommune Prosjekt: Tilbygg med heis ved Sarpsborg scene Prosjektnummer: 892051 Dato for utarbeidelse: 30.03.17 Deltagere i analysen ved utarbeidelse: Ole Kristian

Detaljer

SHA-PLAN. Prosjekt H0530 Gamle Mildeheimen, Riving. Byggeplass Mildevegen 123, 5259 Hjellestad

SHA-PLAN. Prosjekt H0530 Gamle Mildeheimen, Riving. Byggeplass Mildevegen 123, 5259 Hjellestad SHA-PLAN Prosjekt H0530 Gamle Mildeheimen, Riving Byggeplass Mildevegen 123, 5259 Hjellestad Byggherre Bergen kommune, Etat for utbygging Rev. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av:

Detaljer

Porsgrunn Kommune Retningsstyrt boring Søndre Maiensveg. Vedlegg 1 SHA-plan. Dato:

Porsgrunn Kommune Retningsstyrt boring Søndre Maiensveg. Vedlegg 1 SHA-plan. Dato: Retningsstyrt boring Søndre Maiensveg Vedlegg 1 SHA-plan Dato: 2014-01-24 Vedlegg 1 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll:

Detaljer

Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av. Barnevognlager

Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av. Barnevognlager Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av Barnevognlager På Tuften, Frydenberg og Elverhøy barnehager 23.1.2012 Side 1 av 12 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø KF SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt: Lura BOAS, mindre ombygging og tilbygg Innhold Prosjektorganisasjon.. 2 Fremdriftsplan 3 Risiko og spesifikke tiltak.. 4 Rutiner for avviksbehandling

Detaljer

Rissa kommune. SHA- plan

Rissa kommune. SHA- plan SHA- plan Dato: 01.09.2016 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: 602530-05 RA Kvithyll, Oppdragsbeskrivelse: Generalentreprise RA Oppdragsleder: Bente Størseth Møller Fag: Skrevet

Detaljer

Ombygging Vardheim Dagsenter. SHA - plan. Plan for sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø

Ombygging Vardheim Dagsenter. SHA - plan. Plan for sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø Ombygging Vardheim Dagsenter SHA - plan Plan for sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø Prosjekts navn: Byggherre: Ombygging Vardheim Dagsenter Randaberg Kommune Hovedentreprenør, HMS - hovedbedrift: SHA-plan

Detaljer

Bråset bo- og omsorgssenter

Bråset bo- og omsorgssenter Røyken Eiendom AS Bråset bo- og omsorgssenter Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Oppdragsnr.: 5164087 Dokumentnr.: N01 Versjon: F02 2017-04-05 Oppdragsgiver: Røyken Eiendom AS Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

Vestvågøy kommune Utblokking av vannledning - Storgata. SHA-plan. Dato:

Vestvågøy kommune Utblokking av vannledning - Storgata. SHA-plan. Dato: Utblokking av vannledning - Storgata SHA-plan Dato: 2014-05-28 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan Oppdrag: 533977 Utblokking av vannledning - Storgata Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

Lunner Kommune. SHA-Plan. Plan for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for

Lunner Kommune. SHA-Plan. Plan for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Lunner Kommune SHA-Plan Plan for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Prosjektering og bygging av Omsorgsboliger- og barneboliger i Skoleveien Prosjektet Omsorgsboliger - og barneboliger

Detaljer

SHA-plan for Prosjekt: Skifting og oppgradering av ventilasjonsanlegg ved Sund kommunehus Gjennomføring 2015:

SHA-plan for Prosjekt: Skifting og oppgradering av ventilasjonsanlegg ved Sund kommunehus Gjennomføring 2015: 1 SHA-plan for Prosjekt: Skifting og oppgradering av ventilasjonsanlegg ved Sund kommunehus Gjennomføring 2015: 2 INNHALD 1 FORMÅL 3 MÅL.3 ORGANISASJONSKART 3 4 FRAMDRIFTSPLAN.3 5 SHA I PROSJETERINGFASEN

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen 1/11 VEDLEGG 3 SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Drøbakgata 3 5 Rehabilitering av tak og fasader. Byggherre: Oslo kommune v/boligbygg Oslo KF Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR

Detaljer

(PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ)

(PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ) SHA-Plan (PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ) Byggherre: Vest-Agder Fylkeskommune Prosjekt: Bussanlegg Dalane Rev. Nr. Rev. Dato Beskrivelse Ansvarlig Fase 1 10.8.2016 SHA-plan tilbudsforespørsel

Detaljer

Prosjektnummer: Prosjektnavn: GJØVIK BARNEHAGE. Dato: Forfatter: Arild Sletten Godkjent av: Kai Struksnæs Dokumentnummer: 01

Prosjektnummer: Prosjektnavn: GJØVIK BARNEHAGE. Dato: Forfatter: Arild Sletten Godkjent av: Kai Struksnæs Dokumentnummer: 01 SHA-PLAN Denne SHA-planen skal være ferdig utarbeidet før oppstart på bygge- og anleggsplassen. Den skal oppbevares tilgjengelig for alle, og oppbevares i 6 måneder etter at arbeidene er ferdig. Prosjektnummer:

Detaljer

Sirdal kommune Høydebasseng Fidjeland. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato:

Sirdal kommune Høydebasseng Fidjeland. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato: Høydebasseng Fidjeland SHA-plan iht til Byggherreforskriften Dato: 2016-03-21 SHA-plan iht til Byggherreforskriften HB Fidjeland 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan iht til Byggherreforskriften

Detaljer

Farsund kommune Promenade Nordkapp. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato:

Farsund kommune Promenade Nordkapp. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato: Promenade Nordkapp SHA-plan iht til Byggherreforskriften Dato: 2015-11-04 SHA-plan iht til Byggherreforskriften 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan iht til Byggherreforskriften Oppdrag:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 2 MÅLSETNINGER FOR SHA I PROSJEKTET... 3 2.1

Detaljer

SHA- PLAN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Beskrivelse av anlegget 2. 3 Organisasjon Organisasjon prosjektering Organisasjon utførende fase.

SHA- PLAN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Beskrivelse av anlegget 2. 3 Organisasjon Organisasjon prosjektering Organisasjon utførende fase. SHA- PLAN 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE SHA- PLAN OMLEGGING TIL KUNSTGRESS PÅ FREDRIKSTAD STADION INNHOLD 1 Innledning 2 2 Beskrivelse av anlegget 2 3 Organisasjon 3 3.1 Organisasjon prosjektering 3 3.2 Organisasjon

Detaljer

Sprengningsdagen 24.01.2013

Sprengningsdagen 24.01.2013 Sprengningsdagen 24.01.2013 «Er byggherreforskriften en pest og ei plage, eller en velsignelse for anleggsnæringen» Byggherreforskriften og bakgrunn for s satsning overfor byggherremiljøene. Byggherreforskriftens

Detaljer

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune Byggherrens Overordnede vurdering Sarpsborg Kommune Prosjekt: Ombygging Haugvoll sykehjem Prosjektnummer: 893022 Dato for utarbeidelse: 15.09.16 Deltagere i analysen ved utarbeidelse: Lars Erik Lysø Rev

Detaljer

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Samling for foretakshovedverneombud og vernetjenesten i Helse Vest 28.9.2011 -Tilsynsleder Gro Ellingsen -Seniorinspektør Jan Lien -Arbeidstilsynet

Detaljer

Oppdrag: o Risør kommune Sanering VA Tangengata. SHA-plan. Dato:

Oppdrag: o Risør kommune Sanering VA Tangengata. SHA-plan. Dato: Oppdrag: o 53 57 81 Sanering VA Tangengata SHA-plan Dato: 2015-04-20 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll:

Detaljer

Oppgraderte Byggherreforskrift

Oppgraderte Byggherreforskrift Oppgraderte Byggherreforskrift f HMS-rådgiver Roar Skjetne Antall yrkesskader i bygg- og anlegg 3000 2500 2000 oppføring av bygninger an ntall 1500 1000 500 anleggsvirksomhet spesialisert bygge- og anleggsvirsomhet

Detaljer

Nesset kommune VL Eidsvåg - Raudsand. SHA-plan. Dato:

Nesset kommune VL Eidsvåg - Raudsand. SHA-plan. Dato: VL Eidsvåg - Raudsand SHA-plan Dato: 2013-09-26 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: SHA-plan 524415

Detaljer

Bergen Kommune. Nesttun idrettspark_sha. Dato:

Bergen Kommune. Nesttun idrettspark_sha. Dato: Nesttun idrettspark_sha Dato: 15-09-25 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: etat for utbygging SHA-plan 533017-02

Detaljer

Fjernvarme, Veg og fortau, Sandvikveien/Skogenveien Legging av fjernvarmeledninger og rehabilitering veg.

Fjernvarme, Veg og fortau, Sandvikveien/Skogenveien Legging av fjernvarmeledninger og rehabilitering veg. 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: 600697-01 Fjernvarme, Veg og fortau, Sandvikveien/Skogenveien Legging av fjernvarmeledninger og rehabilitering veg.

Detaljer

SHA-PLAN for Bygge- og anleggsplassen Slottsberget 75 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten

SHA-PLAN for Bygge- og anleggsplassen Slottsberget 75 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten SHA-PLAN for Bygge- og anleggsplassen Slottsberget 75 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av 05.05.15 00 Rev 0, første utkast. NB BH/BHR

Detaljer

MS-kurs. Forslaget til ny byggherreforskrift - hva innebærer dette? 23. oktober 2006 Jørgen Birkeland Direktoratet for arbeidstilsynet

MS-kurs. Forslaget til ny byggherreforskrift - hva innebærer dette? 23. oktober 2006 Jørgen Birkeland Direktoratet for arbeidstilsynet MS-kurs Forslaget til ny byggherreforskrift - hva innebærer dette? 23. oktober 2006 Jørgen Birkeland Direktoratet for arbeidstilsynet yggherreforskriften Revisjon av byggherreforskriften Bakgrunn og formål

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Versjon nr. Dato Beskrivelse Utarbeidet av 1 januar 2016 for Grasdal skule. Ådlandsvegen 323 5918 Frekhaug. Gnr/bnr 27/129 Meland kommune Innhold Formål... 2

Detaljer

UTVIDELSE AV STØREN KIRKEGÅRD SHA-PLAN

UTVIDELSE AV STØREN KIRKEGÅRD SHA-PLAN Dokument type SHA-plan Dato 08, 2014 UTVIDELSE AV STØREN KIRKEGÅRD SHA-PLAN SHA-PLAN Revisjon 01 Dato 2014-08-21 Utført av Lise K. Grong Kontrollert av Daniel Wiesenberg Godkjent av Knut Arne Aasen Beskrivelse

Detaljer

SHA-plan. Prosjekt: Lier kommune Kvalitetsdokument. Heia skole, 3420 Lierskogen Gjenoppbygging etter skade. Skadenummer Prosjektnummer 9048

SHA-plan. Prosjekt: Lier kommune Kvalitetsdokument. Heia skole, 3420 Lierskogen Gjenoppbygging etter skade. Skadenummer Prosjektnummer 9048 SHA-plan Prosjekt: Heia skole, 3420 Lierskogen Gjenoppbygging etter skade. Skadenummer 65178 Prosjektnummer 9048 Side 1 av 6 Innhold 1. Organisasjonskart... 3 2. Fremdriftsplan... 3 3. Risikoforhold...

Detaljer

Risiko og risikoforståelse. Gerda Grøndahl Jernbaneverket - Infrastruktur

Risiko og risikoforståelse. Gerda Grøndahl Jernbaneverket - Infrastruktur Risiko og risikoforståelse Gerda Grøndahl Jernbaneverket - Infrastruktur 29.04.2015 All risiko er beheftet med usikkerhet Risiko handler om det som ligger et sted mellom «det vi vet kommer til å skje»

Detaljer

Risikoanalyse Snarøya Skole

Risikoanalyse Snarøya Skole Risikoanalyse Snarøya Skole 1. Innledning 1.1. Bakgrunn Det planlegges rehabiliterende arbeider på Snarøya skole. Tiltaket omfatter i hovedsak fasaderehabilitering av noen fasader, maling av vinduer, ny

Detaljer

SHA-PLAN Tromsø Alpinpark - Grunnarbeid

SHA-PLAN Tromsø Alpinpark - Grunnarbeid SHA-PLAN Tromsø Alpinpark - Grunnarbeid PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Dato: 27.09.16 Revisjon: - Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 0. Innledning... 3 0.1 Tromsø kommunes

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen REN såpeindustri - sprinkleranlegg SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Sprinkling av REN såpeindustri Byggherre: REN såpeindustri Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP KU 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

SHA-PLAN for Slottsberget Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten

SHA-PLAN for Slottsberget Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten SHA-PLAN for Slottsberget 63-69 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av 27.09.13 00 Rev 0, første utkast. JEC BH/BHR KP KU DISTRIBUSJON

Detaljer

ROS-analyse for: Bergenhus Festning E5 Øvre Sverresborg Murarbeid

ROS-analyse for: Bergenhus Festning E5 Øvre Sverresborg Murarbeid Bergenhus Festning E5 Øvre Sverresborg Murarbeid Generelt Byggherreforskriften stiller krav om at det for bygge- og anleggsprosjekter gjøres en risikovurdering av mulige hendelser som kan oppstå i forbindelse

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Siljan Kirke - sprinkleranlegg SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Sprinkling av Siljan Kirke Byggherre: Siljan Kirkelige Fellesråd Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP KU 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN)

OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Prosjekt (11301310)- OBERST RODES VEI Byggherre: Vann og avløpsetaten (VAV) Utgave Dato Utarbeidet av

Detaljer

Sanering Gangvegen Asgautvegen, Strand

Sanering Gangvegen Asgautvegen, Strand Strand kommune (IVAR IKS) Sanering Gangvegen Asgautvegen, Strand Risikovurdering av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Side 1 av 11. Innholdsfortegnelse Innledning 3 Beskrivelse av arbeidene 3 Risikoanalyse

Detaljer

Skien kommune Ekornrødvegen Boring i fjell, ledningsarbeider. SHA-plan iht. Byggherreforskriften. Dato:

Skien kommune Ekornrødvegen Boring i fjell, ledningsarbeider. SHA-plan iht. Byggherreforskriften. Dato: Ekornrødvegen Boring i fjell, ledningsarbeider SHA-plan iht. Byggherreforskriften Dato: 2014-01-20 SHA-plan iht. Byggherreforskriften 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Skienn kommune SHA-plan

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen 1/11 VEDLEGG 6 SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Kontorer i 2. og 3. etasje i Wergelandsveien 1-3 Byggherre: Oslo kommune v/boligbygg Oslo KF 2/11 Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av 28.03.14

Detaljer