KRANTEKNIKK. NORSOK R Høring s. 6. Kranulykken i Drammen - Rettsaken s. 15. BP Norge - Løft for bedre sikkerhet s. 22

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRANTEKNIKK. NORSOK R-005 - Høring s. 6. Kranulykken i Drammen - Rettsaken s. 15. BP Norge - Løft for bedre sikkerhet s. 22"

Transkript

1 KRANTEKNIKK MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr NORSOK R Høring s. 6 Kranulykken i Drammen - Rettsaken s. 15 BP Norge - Løft for bedre sikkerhet s. 22

2 Redaktørens hjørne Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor AS Fornebuveien 37. Postboks 73, 1325 Lysaker Telefon: Telefax: Administrasjon: Johan O. Asmundvaag Redaktør: Arne Broberg Lay-out og trykk: Helli Grafisk AS Brobekkveien 115 B, 0583 Oslo Tlf: , Fax: E-post: Ettertrykk forbudt i følge lov om opphavsrett til åndsverk. Særtrykk av artikler kan tilbys etter avtale. ISSN: Reportasjestoff Forslag til reportasjer og leserinnlegg mottas på: Fax: E-post: Kjære leser Denne utgaven av Kranteknikk er dominert av 2 saker; rettsaken etter kranulykken i Drammen i fjor, der to montører mistet livet, og utkastet til NORSOK R- 005, som er sendt ut på høring. Kranteknikk valgte å følge rettsaken i Drammen nøye, da saken etter vår mening inneholdt en rekke prinsippielle spørsmål, som man gjennom domstolsbehandlingen ville få rettslig vurdert. Aktor hadde nedlagt påstand om foretaksstraff for firmaets brudd på både Arbeidsmiljøloven og Maskinforskriften. I domspremissene slås det fast at det påligger bedriftene å føre et kontinuerlig kartleggingsarbeid av farene ved bedriften, samt vurdering av risiki, slik at de ansatte ikke utsettes for forhold som innebærer fare for liv og helse. Likeledes at bedriften har ansvaret for en adekvat og spesifikk opplæring av ansatte, spesielt ved nyanskaffelser av utstyr, og før dette tas i bruk. I denne forbindelse skal det foreligge brukerinstrukser/manualer på norsk. Retten slår også fast at det påligger bedrifter, som samtidig er sakkyndig virksomhet, et spesielt ansvar. Dette er noe bransjen bør merke seg. I begynnelsen av november ble NORSOK R-005 sendt ut på høring, noe som medførte kraftige reaksjoner fra deler av bransjen, med alvorlige angrep på KTF. Nå er det ikke første gangen man opplever slike reaksjoner fra den kanten, men det må være å rette baker for smed å gjøre KTF til skyteskive. Ansvaret for utarbeidelse og utgivelse av standarder er tross alt Standard Norges ansvar, og sammensetningen av prosjektgruppene er som regel et kapasitetsproblem; knyttet opp mot kompetanse og ikke minst vilje og evne til å stille opp. Her har KTFs medlemsbedrifter vært villige til å satse, både menneskelige og økonomiske ressurser, nettopp fordi man ser verdien i å få standarder på plass. Det kan ikke herske noen tvil om at ved å bruke standarder som styringsdokument (best praksis), oppnår man en entydig kultur, og man unngår de store forskjeller på hvordan ting gjøres fra en bedrift til en annen. Dette fjerner usikkerhet og hever sikkerhetsnivået, noe som igjen hindrer alvorlige hendelser. Nå er NORSOK R-005 sendt ut på en fornyet høring, som forhåpentlig resulterer i en rask ratifikasjon og utsendelse. Apropos: Har dere observert at KTF har fått en justert logo? Kranteknikk ønsker alle sine lesere En riktig god jul og Et riktig godt Nytt År REDAKTØRENS HJØRNE Forsidefoto: Helli Grafisk as KTF 04/06 2

3 Innhold 6 Innhold 2 Redaktør leder 4 Leders side 5 Kranvelt i Ålesund 6 Høringsutkast til ny NORSOK- standard skaper reaksjoner 8 Info om utarbeidelse av NORSOK standarder (Standard Norge) 9 SAFE- Pressemelding om NORSOK R NORSOK R-005 saken i Stavanger Aftenblad 12 Arbeidstilsynets faglige forum. Første møte 13 Det humoristiske hjørne 14 KTF s opplæringsfond 15 Kranulykken i Drammen i Rettsaken 21 Medlemsmøte Mo i Rana 21 Kursprogram 1. halvår Et varig løft for bedre sikkerhet 24 T.O. Bull viser vei 25 Sakkyndig kontrollvirksomhet 26 Seminar- Løfteoperasjoner under vann 28 Ny logo 29 Reisetips 30 Pressemeldinger: PM-Cranes 31 The 12th North Sea Offshore Cranes & Lifting Conference 22 KTF 04/06 3

4 Leder Jeg er stolt av å ha mange engasjerte medlemmer i vår forening. Vi har i den senere tid registrert noe negativ omtale omkring arbeidet med Norsok R-005. I Stavanger Aftenblad 28. november, ble det også rettet kritikk mot KTF og den innvirkning vår forening har hatt på utvikling av Norsok R-005. Jeg vil poengtere at KTF som forening ikke har vært involvert i arbeidet med Norsok R-005. For øvrig inneholdt artikkelen i Stavanger Aftenblad så mange faktafeil, at DAT i etterkant ønsket at vi kommenterte dette, og oversendte DAT til orientering. Ptil har de senere år utført omfattende analyser som viser at bransjen har hatt mangelfull kompetanse, som igjen har vært årsak til alvorlige hendelser innenfor bruk av kran og løfteutstyr. Vi er derfor noe undrende til denne kritikken, da erfaringene etter implementering av Norsok R-003 til all tydelighet viser at antall alvorlige hendelser ved bruk av løfteutstyr er betydelig redusert. Det er også en liten tankevekker at det var de samme organisasjonene som kom med kritikk ved innføring av denne standarden! SAFE har også reagert på holdningene som tydligvis disse organisasjonene representerer, og skriver på sin hjemmeside : - Om uttalelsene fra organisasjonene som motarbeider innføring av nye standarder er representative for medlemsbedriftene de representerer, har disse bedriftene ikke de riktige holdningene til sikkerhet for å kunne yte tjenester til petroleumsanlegg. i vår forening. Han har også i tillegg urettmessig måttet bære mye av kritikken som er reist mot oss. Men han, og flere andre har rygg til å bære dette. Vi har utsatt våre medlemsmøter grunnet uklarheter vedr. tidspunkt for utgivelse av Norsok R-005. Når denne standarden er på plass, vil vi komme nærmere tilbake til disse møtene. I januar 2007 lanserer KTF en ny hjemmeside. Denne hjemmesiden vil bli mer oversiktlig og gi våre medlemmer bedre tilgang til litteratur og innlegg. Denne hjemmesiden og bladet vårt, Kranteknikk, har nå i flere år vært viktige informasjonskanaler for våre medlemmer. I fremtiden vil også eldre utgaver av Kranteknikk kunne leses på hjemmesiden. Planleggingen av årsmøte 2007 er godt i gang, og vil bli gjennomført torsdag mars på Thon Oslofjord hotell i Sandvika. Til slutt vil jeg ønske alle våre medlemmer en riktig God Jul og et fremgangsrikt Godt Nytt År! Hilsen Endre J. Fuglset Standarden er nå ute på ny høring, og vi håper at våre medlemmer engasjerer seg og sender inn både kommentarer til standarden, og kommer med gode forslag til forbedringer av opplæringsplanene. Dette er jeg helt sikker på vil bli tatt hensyn til, slik at vi får til en standard som er mest tjenelig for bransjen. Jeg er stolt av å ha mange engasjerte medlemmer i vår forening. Denne gang vil jeg spesielt nevne Kenneth Berg, som i mange år har lagt ned et betydelig dugnadsarbeid 4 KTF 04/06

5 Kranulykke Kranvelt stengte inn fartsvei til Ålesund Den 9. november kl veltet en byggekran over en av innfartsveiene til Ålesund, og skadet en gangbro over veien i fallet INGEN PERSONSKADE Heldigvis kom ingen personer til skade ved kranvelten, og deler av trafikken ble heller ikke truffet. Ulykken medførte imidlertid store trafikkforsinkelser. ÅRSAK I følge folk på stedet skulle krana foreta et tungt løft fra et vogntog, da krana plutselig begynte å helle og veltet over en gangbru og innfartsveien. Kranteknikk har vært i kontakt med Seniorinspektør Bernt Kjerstad, ved Arbeidstilsynets Ålesundkontor, som har vært på stedet og sett på forholdene. Han kan fortelle at det av ressursmessige årsaker (både hos AT og politiet) ikke har vært mulig å få til en full gransking av uhellet, men at han har en teori om den sannsynlige årsaken til ulykken: Krana; en Potain selvreisende kran, var plassert helt ute på kanten av en Skadet gangbru (foto: Sunnmørsposten) Sperret veien (foto: Sunnmørsposten) jordskråning, og var fundamentert i en utgravd grop fylt med komprimert sprengstein. Underlagsputene så greie ut. Ett av støttebeina var plassert nær kanten på skråningen. I det løftet som skulle foretas fra en lastebil, skjedde løftet i en annen retning enn det som hadde vært normalt inntil da, og dermed kom hovedbelastningen på det støttebeinet som stod nærmest skråningen. Sannsynligvis har da grunnen under støttebeinet gitt etter og krana tippet. Det ble ikke påvist overlast, eller at det var forsøkt å trekke lasten. Firmaet har nå fått pålegg om at det for ettertiden skal gjøres geotekniske beregninger ved utførelse av kranfundamentet. Heldigvis sto kranføreren nede da krana tippet, og det var ingen fotgjengere eller biler som ble truffet av krana da den falt. Hell i uhell, sier Kjerstad. Rutinemessig sjekket vi også dokumentasjonen på krana; den var fra 1997, men sist kontrollert i april i år. Det betenkelig var imidlertid at det kun var bruksanvisning for krana på engelsk blant papirene. Her er bestemmelsene helt klare ihht. Brukerforskriften, brukerbeskrivelser skal være på norsk, avslutter Kjerstad. KTF 04/06 5

6 NORSOK R-005 Høringsutkast til ny NORSOKstandard R-005 N skaper reaksjoner hos NOORSI. Hva ønsker egentlig NOORSI å oppnå med sine utspill? Kranteknikk omtalte i forrige nr. arbeidet med en ny NORSOK løftestandard for petroleumsbasert virksomhet på land. Arbeidet har vært utført i Standard Norges regi, av en bredt sammensatt prosjektgruppe fra bransjen. (Standarden skal gjelde for de anleggene som hører inn under Petroleumstilsynets myndighetsområde). BAKGRUNN Gjennom et brev av 30. oktober sendte Standard Norge utkastet ut til høring, med svarfrist 27. november. I sitt følgeskriv anfører Standard Norge at NORSOK-standard R-005N gjelder sikker bruk av løfte- og transportutstyr som benyttes i forbindelse med operasjoner i petroleumsvirksomheten på land. Standarden skal bidra til å etablere, vedlikeholde og videreutvikle et akseptabelt sikkerhetsnivå for personell, miljø og materielle verdier i planlegging og utførelse av løfteoperasjoner og transportoperasjoner. KRAFTIG REAKSJON Utsending av høringsutkastet har medført kraftige reaksjoner fra NO- ORSI, som på sine hjemmesider hevder at NORSOK-standard R-005 N Sikker bruk av løfte-og transportutstyr på petroleumsanlegg på land, har skapt en stor oppstandelse i bransjen. Det påstås at det som har skapt en sterk uro i bransjen er at standarden innfører det som kalles en anerkjent norm for kontrollører og instruktører, hvor det henvises til opplæringsplaner som må oppfylles for å kunne være instruktør eller kontrollør. NOORSI hevder at disse kravene, har medført telefoner fra svært opprørte instruktører og kontrollører fra hele landet. KOMMENTAR Det er kanskje ikke så underlig, når man utarbeider en ny standard, at man også ønsker å normsette utdannelsen til noen av de viktigste aktørene; instruktører og kontrollører. Med dette sikrer man kvaliteten på det viktige arbeidet de skal utføre. Det er vel heller ikke dette som kritikerne er så uenige i, men heller at det henvises opplæringsplaner som Bransjeutvalget for Kranopplæring (BUK) og senere KOSAR har utarbeidet; noe som det hevdes vil gi Kranteknisk Forening monopol på opplæring. Er dette riktig? (Det er kanskje nødvendig å friske opp historiekunnskapene igjen, selv om det sto en artikkel om dette i Kranteknikk 1/2006). Sommeren 1984 tok Kommunal- og Arbeidsdepartementet et initiativ og innkalte partene i arbeidslivet og bransjeorganisasjonene til et stort møte hvor problemene med de mange kranulykkene ble drøftet, og det ble vedtatt å nedsette et utvalg som skulle se på ulike måter å organisere bransjene på, samt å utarbeide opplæringsplaner for de ulike krantyper, som skulle godkjennes av Kirke- og Utdanningsdepartementet. Utvalget leverte sin innstilling for departementet høsten 1987 som konkluderte med at departementet måtte oppnevne et bransjeutvalg for kranopplæring. Bransjeutvalget for kranopplæring (BUK) ble opprettet i 1988 av Kommunal- og arbeidsdepartementet og fikk følgende mandat: - Arbeide for å redusere de mange ulykkene i bransjen - Beskrive minimumsopplæring for opplæring i bruk og vedlikehold av løfteinnretninger og løfteredskap. - Utarbeide fagplaner som beskriver innholdet i denne opplæringen. Dette omfattet førere, kontrollører og instruktører for føreropplæring. - Strukturere den mangelfulle opplæring av utøverne i kranbransjen. BUK,s medlemmer bestod av organisasjoner/etater fra: - Arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden. - Kraneiere og kranutleiere. - Myndighetene (representert ved Direktoratet for arbeidstilsynet, Oljedirektoratet, Sjøfartsdirektoratet og Arbeidsdirektoratet). - Forsvaret Bransjeutvalget utarbeidet mellom fagplaner for føreropplæring, instruktøropplæring og kontrolløropplæring. 6 KTF 04/06

7 NORSOK R-005 Fagplanene ble sendt ut til høring i bransjen og deretter godkjent av KUF (Kirke- udannings og forskningsdepartementet). Disse fagplanene ble senere grunnlaget for Samordningsrådet for Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiners modulerte opplæringsplaner, og opplæringsplaner til bruk offshore for riggeropplæring på oljeplattformene i Nordsjøen. BUK hadde alltid som sin målsetting å kvalitetssikre opplæringen. Dette ble gjort ved at de instruktører, som ønsket å få kranførerbevis utstedt fra BUK, måtte akseptere (underskrive et dokument) hvor man forpliktet seg til å gjennomføre opplæringen i hht. Bransjeutvalgets retningslinjer for kranføreropplæring. Dette omfattet bl.a. at man måtte gjennomføre opplæringen med det timeantallet som aktuell fagplan foreskrev, og at nødvendig øvingsmateriell i hht. Fagplan var til stede i undervisningen. Retningslinjer for sikker bruk av arbeidsutstyr gjennom opplæring og kontroll er gitt i forskrift om Bruk av arbeidsutstyr (best. nr. 555), som kom 26. juni Forskriften krever at virksomheter som skal drive føreropplæring og sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr som angitt i forskriften skal være sertifisert av et sertifiseringsorgan som er utpekt av Direktoratet for arbeidstilsynet. Dette medførte at BUK ikke kunne drives etter de samme retningslinjene som tidligere. måtte Organisasjonen måtte splittes opp i tre atskilte selvstendige selskaper: - Et selskap for utvikling av opplæringsplaner, eksamensoppgaver og verifisering av opplæringsvirksomheter innen bruk av kraner, masseforflyttingsmaskiner og trucker.(kosar) - Et selskap for videreføring av kompetanseregisteret (Norsk Kompetanseregister AS) og - Et selskap for sertifisering av opplæringsvirksomheter og sakkyndig virksomheter(norsk Sertifisering Den nye forskriften Best nr 555 er en funksjonsforskrift hvor eiere og brukere selv fikk ansvar gjennom sine internkontrollsystemer for å ivareta sikkerheten. Dette medførte at Samordningsrådet for kran, maskin og truck ble opprettet og fikk ansvaret for bl.a å sørge for at det ble utviklet nye / reviderte opplæringsplaner for sertifisert sikkerhetsopplæring. Mandatet til å utarbeide de nye modulerte opplæringsplanene ble gitt av Direktoratet for arbeidstilsynet som også virker som klageinstans i denne sammenheng. Nå er samordningsrådet nedlagt, men noen av oppgavene skal dekkes av det nye fagforumet til Arbeidstilsynet. KOSAR på sin side har fortsatt å jobbe med å videreutvikle opplæringsplanene, lærebøkene og kursene. Kosar har også deltatt i arbeidet med KTFstandarden for sikre kran- løfteoperasjoner på land. Så når NOORSI kritiserer den nye standarden for å henvise til opplæringsplaner og lærebøker utarbeidet av tidligere BUK (og godkjent av KUF) og KOSAR, så kommer dette kanskje av at dette er det beste og eneste som finnes? Noe av den samme kritikken ble fremført i forbindelse med NORSOK R- 003 Sikker bruk av kran- og løfteutstyr offshore, da denne kom på høring i 2003, og man var meget kritisk til at KTF fikk nytte denne standarden som grunnlag, da KTFs landbaserte standard ble utarbeidet. Det virker noe uforståelig at nye standarder blir møtt med så mye kritikk. Utarbeidelser av standarder er avhengig av frivillig innsats fra aktørenes side, og KOSAR/KTF har vært villig til å satse ressurser på et slikt arbeid. Det samme gjelder arbeidet med læreplaner og lærebøker. Har de andre bransjeorganisasjonene og deres medlemmer vært like villige til å satse? Påstanden om at mange i bransjen nå gir uttrykk for en svekket tillit til både NORSOK og Standard Norge og at bransjeaktørene nå vil stille seg negative til innføring av standarder i fremtiden, må man vel kunne betrakte som en mild overdrivelse. Kranteknisk Forening som representerer ca 250 medlemsbedrifter innenfor kranbransjen i Norge, hvorav de største bedriftene innenfor offshoreog landbasert industri, har IKKE merket de samme reaksjoner som NOOR- SI her beskriver. Det har heller ikke de øvrige organisasjoner som er tilsluttet Tekniske Foreningers Servicekontor som til sammen representerer Ca 600 norske bedrifter. Tvert imot har man mottatt positive henvendelser som påpeker at det er på tide at opplæringen blir satt i system for å sikre at personellet innehar de nødvendige kunnskaper som skal til for å redusere antall ulykker i bransjen. Det kan vel ikke være slik at kritikken kommer fra en organisasjon, og en gruppe bedrifter som ikke ønsker at slik opplæring skal bli satt i system? NOORSI tidligere ATIL, fikk i sin tid tilbud om medlemskap i Bransjeutvalget for Kranopplæring, men valgte til slutt å stå utenfor. Kritikken mot forslaget til ny standard førte imidlertid til at høringsutkastet ble trukket tilbake og lagt på vent. inntil prosjektgruppen kunne møtes for å behandle kritikken. Prosjektgruppen har nå avholdt sitt møte, og NORSOK-standarden med noen korreksjoner er sendt ut på ny høring. MERKNAD Kritikken mot standarden, har medført at Standard Norge har funnet det betimelig å utarbeide et informasjonsskriv om styring av petroleumsstandardisering. (For ordens skyld har Kranteknikk gjengitt disse retningslinjene i tilknytning til denne artikkelen) KTF 04/06 7

8 NORSOK R-005 Informasjon fra Standard Norge: Utarbeidelsen av NORSOK-standarder Standard Norge har i den senere tid fått en del henvendelser om hvordan NORSOK-standarder utarbeides. Vår rolle er å være sekretariat for utarbeidelsen av NORSOK-standarder. Det er petroleums indu strien representert gjen nom operatører, leverandører, arbeidstakerrepresentanter og myndigheter som tar initiativet til å utarbeide nye standarder og bestemmer innholdet i dem. Det har vært spesiell interesse omkring dette arbeidet i forbindelse med den nye NORSOK-standarden R-005N Sikker bruk av løfte- og transportutstyr på petroleumsanlegg på land. Vi ser derfor et behov for å klargjøre organiseringen av arbeidet og prosessen bak nye NORSOK-standarder med utgangspunkt i arbeidet med R-005N. DET BEGYNTE PÅ 90-TALLET Initiativet til innføringen av felles standarder for petroleumssektoren ble tatt av Nærings- og Energiministeren i Visjonen og strategien for arbeidet var den gang som nå, at gode standarder skal bidra kontinuerlig til ønsket HMS-nivå og verdiskaping i norsk petroleumsvirksomhet. Utarbeidelsen av norske bransjestandarder (NORSOK) for petroleumsindustrien har fra første dag foregått etter trepartsprinsippet med deltakelse fra både arbeidsgiver-, arbeidstakerog myndighetssiden. 1. januar 2002 trådte Oljedirektoratets (nå Petroleumstilsynets) nye rammeforskrift i kraft. Denne omtaler petroleumsindustriens ansvar for utarbeidelse og revisjon av NORSOK-standarder: Petroleumsindustrien påtar seg ansvaret for å vedlikeholde og videreutvikle refererte standarder i takt med utviklingen ellers. Den fremtidige oppdatering av standardene gjennomføres i henhold til fastlagte prosedyrer som inkluderer medvirkning fra arbeidstakere og myndigheter på en forsvarlig måte. Behov for økt nasjonal fokus og engasjement i forbindelse med standardiseringsarbeidet. ORGANISERING AV ARBEIDET MED NORSOK-STANDARDER Standard Norge har til oppgave å administrere arbeidet med NORSOKstandardene og utgi dem. Standard Norge har et eget sektorstyre for Petroleum som er ansvarlig for den overordnede ledelsenav NORSOK standardiseringsarbeidet. Det faglige arbeidet er organisert i en sektorkomité med underliggende ekspertgrupper. Disse kan ha ansvaret forutarbeidelsen av flere NORSOK-standarder innenfor konkrete områder. Etter påtrykk fra flere sentrale aktører i petroleumsindustrien fikk ekspertgruppen EG RL Lifting ansvaret for arbeidet med en egen NORSOK-standard for Sikker bruk av løfte- og transportutstyr på petroleumsanlegg på land. For denne konkrete standarden er det opprettet en egen bredt sammensatt prosjektgruppe. BAKGRUNNEN FOR NY STANDARD, R-005N Hensikten med den nye standarden R- 005N er å bedre sikkerhetsnivået ved løfte- og transportoperasjoner på landanlegg i petroleumsindustrien. Positive erfaringer fra forbedringsarbeidet på sokkelen har inngått i arbeidet med standarden. Det er operatørselskapene som er ansvarlig for å ivareta sikkerheten på petroleumsanleggene. Basert på erfaringer fra disse anleggene, spesielt i byggefasen, mener prosjektgruppen for R-005N at arbeidet med den nye standarden haster. Prosjektgruppen mener at sikkerhetsnivået blir best ivaretatt ved å operere etter én felles standard på området. 8 KTF 04/06

9 NORSOK R-005 Petroleumsindustrien er blant annet opptatt av å få standardisert sikkerhetsopplæringen på landanleggene. Dette skal bidra til rettferdig konkurranse blant opplæringsbedrifter og sakkyndige virksomheter. INNHOLDET I NY STANDARD, R-005N Standarden skal gjelde for de virksomhetene som tilhører Petroleumstilsynets virkeområde. Den skal bidra til å etablere, vedlikeholde og videreutvikle et akseptabelt sikkerhetsnivå for personell, miljø og materielle verdier i planlegging og utførelse av løfteoperasjoner og transportoperasjoner. Standarden skal ta hensyn til norske forskrifter samt europeiske og internasjonale standarder. R-005N skal, basert på innspill fra brukerne, revideres jevnlig av en revisjonsgruppe der Standard Norge er sekretariat. HØRINGSPROSESSEN R-005N ble lagt ut på høring tidligere i høst. Det ble konstatert feil i høringsutkastet, og Standard Norge trakk det tilbake. Prosjektgruppen har rettet opp feilene, og standarden vil bli lagt ut på ny høring snarest mulig, senest onsdag 29. november. Da vil den ligge en måned på høring, slik at alle interesserte parter har anledning til å uttale seg. Alle høringsuttalelsene vil bli gjennomgått og vurdert før endelig standard er klar. Standard Norge planlegger dessuten et høringsseminar etter at høringskommentarene er mottatt. Standard Norge forventer at evt. uenighet om standarden vil fremkomme som konstruktive kommentarer og bidrag til standarden i høringsperioden. BEHOV FOR MER INFORMASJON? eller ta kontakt med informasjonssjef Marit Sæter, tlf , mobil Arbeidstagerorganisasjonen SAFE svarer på angrepene på NORSOK 005 i en pressemelding Pressemelding 29 november 2006 Petroleumsindustriens arbeid for sikrere kran- og løfteoperasjoner må fortsette SAFE sin rådgiver for kran- og løfteoperasjoner, Per Ove Økland, reagerer sterkt og med vantro på at Lederne for Løfteteknisk Forening (LFT) og NOORSI i Stavanger Aftenblad den 28. november 2006 i realiteten forsøker å stoppe en nødvendig nivåheving av de operasjonelle kran- og løfteoperasjonene for petroleumsanlegg på land gjennom angrep på enkeltpersoner blant annet i Petroelumstilsynet, Ptil. Skrevet av: Mette Møllerop De samme organisasjonene gikk under arbeidet med NOROK standard R-003 N Sikker bruk av løfteutstyr, som gjelder på sokkelen, ut i massemedia og prøvde å undergrave den standarden. Ptil har etter Økland sin oppfatning gjort et formidabelt arbeid med å dokumentere sikkerhetsutviklingen gjennom omfattende analyser helt tilbake fra 1994, og påvirket industrien til forbedringsarbeide innenfor dette viktige området. - Disse analysene viser at mangelfull kompetanse har vært, og er. en vesentlig bidragsyter til alvorlige hendelser innefor kran og løft området. TREPARTSAMARBEIDE Petroleumsindustrien har gjennom trepartssamarbeidet i en årrekke arbeidet målbevist for å bedre sikkerheten innenfor kran- og løfteopera- sjoner. Siden 2000 har en oppnådd en reduksjon i alvorlige hendelser på ca. 75 prosent for sokkelen. - Etter at Ptil også overtok tilsynsansvaret på landanleggene har vår industri vært opptatt av å harmonisere standarder innenfor kran- og løfteoperasjoner mellom sokkel og land. I dette arbeidet har erfaringsoverføring fra sokkel (R-003) til landanlegg (R-005) vært viktig å få til. Noen bedrifter har allerede innført tilsvarende nivå på sine landanlegg som er beskrevet i R-005 og R-003 i sine interne prosedyrer. SAFE sine erfaringer med opplæringsbedriftene knyttet til kran- og løftebransjen viser at det er varierende nivåforskjell på disse og at det er på høy tid å få felles opplærings standarder. SAFE vil derfor arbeide for at petroleumsindustrien utvikler prekvalifiseringsordninger for bedrifter som driver sikkerhetsopplæring knyttet til kran- og løfteoperasjoner. - Om uttalelsene fra organisasjonene som motarbeider innføring av nye standarder er representative for medlemsbedriftene de representerer, har disse bedriftene ikke de riktige holdningene til sikkerhet for å kunne yte tjenester til petroleumsanlegg, sier Økland. - Hvis Standard Norge blir presset til å trekke forslaget til R-005 landanlegg før det kommer på høring av aktører som forsøker å undergrave dette sikkerhetsarbeidet, vil SAFE arbeide for at en finner andre måter å forankre slike viktige standarder på. SAFE oppfordrer Standard Norge til å få denne standarden ut på høring snarest. SAFE oppfordrer videre hele bransjen til å komme med gode og konstruktive høringskommentarer som bedrer sikkerheten, slik at R-005 kan bli enda bedre. KTF 04/06 9

10 NORSOK R-005 Stavanger Aftenblad Under tittelen Nytt høringsforslag får kjeft referer avisen uttalelser fra Løfteteknisk Forening (LTF) om høringsutkastet standarden NORSOK 005 I artikkelen fremsettes det påstander om favorisering av KTF, sammenblanding av roller av ansatte i Ptil mv. Avisen har intervjuet direktør Magne Ognedal i Ptil, som avviser påstanden om sammenblanding av roller. Svein Anders Eriksson, Ptil og Bo Kenneth Berg, OLF/KTF har ikke villet kommentere påstandene som fremsettes i avisen, men sistnevnte sier bare at det ikke er noe kommentere. Underforstått kan vel det forstås dit hen at saken faller på sin egen urimelighet. Kranteknikk viser her oppslaget i faksimile. 10 KTF 04/06

11 NORSOK R-005 tok saken (Faksimiler) Oppslaget i Stavanger Aftenblad 28. november KTF 04/06 11

12 Fagforum for arbeidsutstyr Arbeidstilsynets fagforum for arbeidsutstyr Forrige nummer av Kranteknikk omtalte Arbeidstilsynets forslag til et nytt fagforum, og invitasjonen til bransjen om å delta. 17. oktober hadde de sitt første møte. INNLEDNING Avdelingsdirektør Stig Magnar Løvås ledet møtet, og tok først for seg Fagforumets mandat(rolle), arbeidsform og møtefrekvens. Han foreslo 2 møter i året, (3 i 2007), og at det nedsettes arbeidsgrupper for å arbeide med konkrete saker. Avdelingsdirektør Stig Magnar Løvås MANDAT: Gi råd til Arbeidstilsynet i arbeidet med å utøve myndighet innenfor sertifiseringsordningen (sakkyndig kontroll og sertifisert opplæring) Deltakernes oppgave: - Gi faglige innspill - Selv fremme saker - Forsvare og begrunne synet til egen organisasjon - Informere tilbake til egen organisasjon - Bidra til forslag som det kan bli enighet om Fra diskusjonen/innleggene merker man seg følgende: Fagforumet er ikke et formelt høringsorgan, men Arbeidstilsynet kan ønske å drøfte saker i forumet før de sendes på formell høring. Det er bra med arbeidsgrupper, men de må bestå av medlemmer med relevant fagkompetanse, og ikke være for store. Skal forumets arbeid være begrenset til sertifiseringsordningen eller bruksforskriften generelt? De fleste ulykker skjer med utstyr utenfor sertifiseringsordningen- trolig pga. mangelfull opplæring. Utstyr som bør inn under sertifisert opplæring er: Rigger, traverskraner, personløftere og betongbiler. Bedriftene bør ha samme rutine for opplæringen enten det er dokumentert eller sertifisert opplæring Problemet er at mange opplæringsvirksomheter ikke følger læreplanene. Å ikke følge dem må få konsekvenser. Her etterlyses Arbeidstilsynets tilsyn. Overgang til mer innleid utstyr er en økende trend i Norge. Da blir den dokumenterte opplæringen svært viktig. De sakkyndige/bransjen trenger informasjon om hva som gjelder av retningslinjer for tekniske kontroller. En må kreve mer av sakkyndige kontrollører. Her bør SGS ha en rolle. REGELFORENKLING Under sak 2, tok Arbeidstilsynet opp spørsmålet om å organisere myndighetenes detaljspesifikasjoner på en ny måte; fra dagens: lov - forskrift - kommentarer, til: lov forskrift standard. Det ble påpekt at hele tenkemåten i regelverket er forandret siden 1994, da EØS-avtalen begynte å virke. Maskinforskriften kom i 1994 og Brukerforskriften i 1998 Begge er helt generelle forskrifter, og sier at konstruksjoner av maskiner skal gjøres etter risikoanalyse-prinsippet (Maskinforskriften). Ingen detaljer mht. konstruksjonen for øvrig. Bruksforskriften sier at arbeidsgiveren skal risikovurdere arbeidet som skal gjøre og at han er ansvarlig for at arbeidet utføres slik at arbeidstakere og omgivelser ikke skades. (Erstattet 24 detaljforskrifter). Fordi man ikke var klar for denne overgangen, ble det utarbeidet en omfattende kommentar til brukerinstruksen, som bla. har vært brukt i Arbeidstilsynets tilsynsarbeid. Etter som risikoanalysearbeidet har blitt mer alminneliggjort i bedriftene, herunder Sikker jobbanalyse og innføring av Best praksis i utførelsen, bør man kunne se på om man kan innføre standarder (i stedet for kommentarer til forskriftene). Arbeidstilsynet er imidlertid av den oppfatning at man har et dilemma om hvordan sikkert nok skal spesifiseres. Europa har løst behovet for produktspesifikasjoner ved å overlate oppgaven til private aktører, samtidig som det er frivillig å bruke disse standardene. I stedet for å bruke en godkjent standard for å dokumentere samsvar med forskriften, kan produsenten selv vise samsvar gjennom egne risikoanalyser og ved hjelp av et 12 KTF 04/06

13 Fagforum for arbeidsutstyr uavhengig teknisk kontrollorgan. Arbeidstilsynet mener at det fremdeles er behov for konkrete anvisninger på hva som er sikker nok arbeidsutførelse, samtidig som èn måte å gjøre arbeidet på ikke kan gjøres bindende for alle. Kan dette gjøres gjennom standarder? Ønsker bransjen å arbeide fram standarder for: Krav til sertifisert opplæring? Sikker nok arbeidsutførelse? For å lykkes i standardiseringsarbeidet mener Arbeidstilsynet at følgende elementer må være til stede: Aksept fra viktige aktører Fageksperter som deltar Finansiering av sekretariatsarbeidet Mht regelforenkling, vil 43 av forskriftene under Arbeidsmiljøloven, herunder Brukerforskriften, bli samlet i 6 nye forskrifter: 1. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 2. Forskrift om arbeidplasser, arbeidslokaler og andre steder med risiko for farlige hendelser 3. Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av utstyr og tilhørende tekniske krav 4. Forskrift om produkter 5. Forskrift om grenseverdier for fysiske, kjemiske og biologiske faktorer i arbeidsmiljøet 6. Forskrift om offentlig myndighetsutøvelse Arbeidstilsynet vil invitere Standard Norge for å presentere en prosjektskisse på prosessen med standardiseringsarbeid; hva kreves av ressurser for gjennomføringen. Solfrid Engene Røyset,DAT og Endre Fuglset, Norsk Kompetanseregister Evaluering av sertifiseringsordningen. Veien videre Fagforumet ble også orientert om hvilke tiltak arbeidstilsynet anbefaler iverksatt ihht Evalueringsrapporten. Ved siden av et Faglig forum er dette: Arbeidstilsynet gjennomfører tilsyn, for eksempel: 1. Kontroll av sakkyndig virksomhet fungerer etter formålet med ordningen 2. Drives opplæringen etter avtalte planer? 3. Følger sertifiseringsorganene opp virksomheten de har godkjent? Arbeidstilsynet ansvarliggjør sertifiseringsorganene - Tydliggjør sertifiseringsorganenes handlingsrom Det ble trukket fram noen eksempler fra stikkprøvetilsyn i AT Nord- Norge høsten 2006, som viste at ikke alt er på stell. Det foreslås en sakkyndig kontroll-aksjon i N.Norge neste år. Andre saker Ved siden av de ovennevnte sakene, ble også følgende saker behandlet: - Opplæring /sakkyndig kontroll av flerbruksmaskin/teleskophandler/- laster - Forholdet mellom sakkyndig kontroll og markedskontroll, og - Opplæring av EØS-borgere Dette er saker man kommer tilbake til ved en senere anledning. Det muntre hjørnet Vi ble sviktet denne gang av den som ble utfordret, derfor tar vi en fra eget arkiv. Fra publivet i Oslo. En mann på rundt 40 kom inn på The Scotsman i Oslo for å ta seg en øl. Oppe ved bardisken observerte han en meget attraktiv ung dame med formene på riktig sted, og ikke minst; hun hadde på seg et par skinnbukser som satt som limt på. Han stoppet opp halvt bak henne, og ble stående å nyte synet. Damen som følte at noen sto å så på henne, snudde seg halvt rundt, satte sine lyseblå øyne i ham, og spurte: Var det noe spesielt? Mannen svarte rolig: Nei, jeg bare sto og lurte på hvordan man greier å komme inn i de buksene der, jeg. Damen så vurderende på ham og svarte: Du kan jo begynne med å spandere et glass rødvin. KTF 04/06 13

14 KTF - stipend Er du interessert i å søke støtte fra KTF s opplæringsfond til prosjekter for å bidra til økt sikkerhet for personell og materiell? 1. KTF s utdanningsfond ble opprettet på årsmøtet i 2004 i forbindelse med foreningens 25- års jubileum. 2. Fondets grunnkapital er NOK ,- bevilget ved den i foranstående punkt 1. nevnte beslutning. Kapitaltilførsel kan skje ved vanlig avsetning på årets budsjett eller ved ekstrabevilgning på årsmøtet. I prinsipp bør 20 % av overskudd fra TFS avsettes til fondet. Dets renteavkastning tillegges fondet. 3. Fondets hensikt er å gi økonomisk støtte til personer som ønsker å spesialutdanne seg innenfor deler av KTF s fagområder med tanke på å bidra til økt sikkerhet for personell og materiell. 4. Fondet skal forvaltes av et styre bestående av minimum 3-og maksimum 5 personer som velges på KTF s årsmøte. 5. I begynnelsen av hvert kalenderår, skal det kunngjøres frist for å søke tildeling fra fondet, i aktuelle tidsskrifter. Styret skal hvis ikke spesielle forhold tilsier noe annet, meddele årsmøtet navn på kandidater som får tildelt midler og hva disse skal brukes til. 6. Kandidater som har fått tildelt midler, og som har avsluttet sitt arbeid, skal lage en rapport som stilles til medlemmenes disposisjon enten som en artikkel i bladet eller at den legges ut på foreningens hjemmesider. 7. Fondet fører eget regnskap, revideres og fremlegges sammen med foreningens øvrige regnskap. 8. Ved eventuell oppløsning av KTF behandles utdanningsfondets midler etter foreningens 15. Kandidater som ønsker å søke om økonomisk støtte til et eller flere prosjekter bes sende en søknad til: KRANTEKNISK FORENING Postboks Lysaker Innen 1. februar KTF 04/06

15 Rettsak - kranulykke Kranulykken i Drammen - Rettsak og dom Kranulykken 11.mai i fjor, der 2 menn omkom i en tragisk ulykke under demontering av en tårnkran på Union Brygge, har fått sitt etterspill i Drammen tingrett. Ulykken skjedde under arbeidet med boligprosjektet Union Brygge i Drammen. Hovedentreprenør var Veidekke, men de to omkomne var ansatt hos kranselskapet KRANOR AS på Slemmestad De to mennene var i arbeid med å demontere en byggekran på byggeplassen, da den bakre motvektsarmen med ballast løsnet og gikk i bakken 40 m under. I fallet fulgte den ene av mennene med, og døde momentant, mens den andre ble hengende i en sikkerhetssele. Han ble senere reddet ned, men døde senere på sykehuset av skadene han hadde pådratt seg. Rutinemessig ble Arbeidstilsynet og Politiet koplet inn, Arbeidtilsynet for å granske og politiet for å etterforske ulykken. På bakgrunn av dette arbeidet, ila Økokrim i våres selskapet KRANOR AS en bot på kr ,- med bl.a bakgrunn i flere brudd på arbeidsmiljøloven Kranor nektet å vedta boten, og dermed var det duket for et oppgjør i rettssalen Kranteknikk har omtalt denne saken i bl. a. nr 1/2005, 2/2005 og 3/2005, hvor man også har sett på nye retningslinjer/ansvarsforhold i forbindelse med montering og demontering av kraner, utarbeidet av bransjen selv. Rettsaken i Drammen gikk over fire dager og retten var administrert av dommer Anne Kristin Vike, med Øivind Ivar Torper og Bo Kenneth Berg som meddommere. Ulykkeskrana Dommer Anne Kristin Vike, flankert av meddommerne Bo Kenneth Berg (t.v) og Øivind Ivar Torper KTF 04/06 15

16 Rettsak - kranulykke Aktoratet: Henrik Horn og Kenneth Didriksen Stevnet: Sverre Gabrielsen (nærmest) og Tor Gunnar Stabæk med forsvarer Lars Erik Skotvedt Aktor var Henrik Horn fra Økokrim assistert av Kenneth Didriksen, mens KRANOR AS som stevnet var representert med Styreleder Sverre Gabrielsen og daglig leder Tor Gunnar Stabæk, med advokat Lars Erik Skotvedt som forsvarer. Retten hadde også knyttet til seg to sakkyndige; Viggo Lund og Knut Førland. Ved tiltalebeslutning utferdiget av Økokrim 23 mars 2006 var selskapet KRANOR AS satt under tiltale for overtredelse av flere paragrafer i Arbeidsmiljøloven, og med henvisning til Straffelovens 48a første ledd, når et straffebud er overtrådt av noen som har handlet på vegne av et foretak, kan foretaket straffes. Dette gjelder selv om ingen enkeltperson kan straffes for overtredelsen, krevde aktor foretaksstraff. Selve tiltalen var utferdiget i 6 poster: 1. Overtredelse av Arbeidsmiljøloven av 4. februar 1977 nr.4 85 første til tredje ledd for som innehaver av virksomhet eller arbeidsgiver å ha overtrådt bestemmelser gitt eller i medhold av loven, eller å ha medvirket hertil, og det forligger særlig skjerpende omstendigheter idet det særlig legges vekt på at overtredelsen har medført fare for liv og helse jfr. Samme lov 14 første ledd, hvoretter arbeidsgiver skal sørge for at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt og at arbeidet blir planlagt, organisert og utført i samsvar med bestemmelsene gitt i og i medhold av denne lov, jfr. Samme lov 14 annet ledd litra b, for å sikre at hensynet til arbeidstakerens sikkerhet, helse og velferd blir ivaretatt på alle plan i virksomheten, skal arbeidsgiveren sørge for en løpende kartlegging av det eksisterende arbeidsmiljø i virksomheten med hensyn til risikoforhold, helsefarer og velferdsforhold og iverksette de nødvendige tiltak, Grunnlaget for denne delen av tiltalen, hevdet aktor var at KRANOR AS i perioden fra våren 2004 til medio mai 2005 (blant annet i Drammen) hadde latt sine montører ved tre anledninger demontere selskapets nyinnkjøpte tårnkran av typen POTAIN MD 208 (ulykkeskranen), uten at noen i selskapet hadde undersøkt eventuelle faremomenter ved demonteringen. 2. I del 2 av tiltalebeslutningen henviser aktor til overtredelse av de samme paragrafer, og peker på følgende grunnlag: Til tross for at KRANOR AS var kjent med problemene med å få løs kongebolten, unnlot selskapet å iverksette tiltak for å redusere farene som derved oppsto, for eksempel ved å pålegge bruk av særskilt verneutstyr og/eller iverksette opplæring av montører og/eller utarbeide særskilt instruks for demonteringen og/eller merke kritiske deler på kranen og/eller beslutte at kun erfarne montører skulle foreta demontering og/eller gjøre montørene kjent med at det fantes en sikrere demonteringsmåte for tårnkran PO- TAIN MD I del 3 av tiltalebeslutningen henvises til de samme paragrafer, men 14 annet ledd, litra b er byttet ut med 7 nr 1, hvoretter arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra både en enkeltvis og samlet vurdering av de faktorer i arbeidsmiljøet som kan ha innvirkning på arbeidstakers fysiske og psykiske velferd. Grunnlag er følgende forhold: Den fra produsenten foreskrevne demonteringsmåte for tårnkran POTAIN MD 208 avvek fra normal demonteringsprosedyre for slike kraner og var helt ny for selskapets montører. Den forutsatte at de måtte dele kranens toppstykke og ta ned øvre del i to løfteoperasjoner. Først utligger med fremre A- bukk, og deretter bakbroa med bakre 16 KTF 04/06

17 Rettsak - kranulykke 6. Del 6 i tiltalen henviser til Arbeidsmiljøloven nr 4 85 første ledd og 14 første ledd, jfr.samme lov 17 nr.4, hvoretter Kongen gir nærmere bestemmelser om konstruksjon, utførelse, oppstilling, merking mv jfr. forskrift om maskiner av 19. august 1994 nr 820 punkt litra b, hvoretter bruksanvisningen skal utarbeides av produsenten eller dennes representant på et av EØS-språkene. Når maskinen leveres for å tas i bruk, skal det følge med en oversettelse av bruksanvisningen til det eller de språk om brukes i det landet hvor maskinen skal brukes, samt bruksanvisningen på originalspråket. Produsenten, dennes representant eller den personen som innfører maskinen til vedkommende språkområde, skal sørge for at oversettelsen blir gjort. Grunnlag: I perioden fra høsten 2003 til våren 2005 unnlot KRANOR AS som importør og bruker av tre stk tårnkraner av typen POTAIN MD 208 å besørge oversettelse til norsk av bruksanvisningen som var beregnet på montører. Sakkyndige: Viggo Lund (t.v.) og Knut Førland A-bukk. I følge nevnte demonteringsmetode, løses A-bukkene fra hverandre ved at montøren først fjerner tverrstaget mellom dem og deretter to bolter som holder A-bukkene sammen i toppen, herunder kongebolten. Siden kongebolten korroderte, var den meget vanskelig å få ut. Dette innebar at montørene måtte stå på toppen av krana og slå boltene ut med slegge. Når kongebolten kom løs, fikk stagene et tilbakeslag. De meget store problemene med å løsne kongebolten, innebar også fare for at montørene kunne overse andre kritiske operasjoner i demonteringen, for eksempel å fjerne tverrstaget mellom A-bukkene før utligger ble senket. 4. I del 4 av tiltalen henvises det til Arbeidsmiljøloven nr 4 85 første og tredje ledd, jfr. 16 a, hvoretter Kongen gir nærmere regler om internkontroll og internkontrollsystemer for å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av denne lov overholdes jfr. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften) av 6. des.1996 nr , hvoretter den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter jfr. Samme forskrift 5 nr. 7, hvoretter internkontroll innebærer at virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav Grunnlag: I perioden fra våren 2004 frem til medio mai 2005 unnlot KRA- NOR AS å følge rutiner for å avdekke risikoforhold ved demontering blant annet i Drammen av tårnkran PO- TAIN MD 208 og/eller forebygge risiko 5. Del 5 i tiltalen henviser til Arbeidsmiljøloven nr 4 85 første og tredje ledd, jfr. samme lov 12 nr 4 litra e, hvoretter hensiktsmessig personlig verneutstyr skal stilles til arbeidstakerens rådighet når det ikke på annen måte kan tas forholdsregler for å oppnå tilfredstillende vern om liv og helse. Arbeidstaker skal gis opplæring i bruken av utstyret, og om det er påkrevd, påbys å bruke det Grunnlag: I perioden fra våren 2004 til medio mai 2005 i blant annet Drammen, unnlot KRANOR AS å pålegge selskapets montører å bruke falldempende line under montering og demontering av tårnkran POTAIN DM 208. Hovedforhandlingene startet i Drammen tingrett 23. oktober, og selskapet møtte ved styreformann og daglig leder og erkjente seg ikke skyldig etter tiltalebeslutningen. I tillegg til forklaring fra daglig leder, ble det ført 12 vitner som forklarte seg, herunder to vitner fra produsenten som forklarte seg via tolk. Det ble oppnevnt 2 sakkyndige for å forsøke å finne årsaken til ulykken. De forklarte seg også for retten. De sakkyndige har konkludert med at den direkte årsaken til at konstruksjonen brøt sammen, var at et stag mellom fremre og bakre A-bukk på kongetoppen ikke ble fjernet før kongebolten, som binder fremre og bakre A-bukk sammen i toppen. Staget sto i spenn. Når kongebolten løsnet, medførte spennet i staget at bakre A-bukk ble brukket bakover, noe som medførte at stålkonstruksjonen mellom bakbroen og bakre A-bukk brøt sammen, og bakbroen falt til bakken I sin prosedyre nedla aktor påstand om at tiltalte skulle dømmes i samsvar med tiltalebeslutningens post 1,2, 3, 5 og 6 til en bot på kr ,- I tillegg nedla han påstand om inndragning med kr ,- og idømmelse av saksomkostninger etter rettens skjønn, nedad begrenset til kr ,- For tiltalebeslutningens post 4; om manglende internkontrollsystem hos KRANOR AS, mente han at bevisførselen hadde avdekket at dette ikke var tilfelle, og ba om frifinnelse på dette punkt. Forsvarer nedla på vegne av KRA- NOR AS full frifinnelse. KTF 04/06 17

18 Rettsak - kranulykke Rettsaken ble fulgt av noen av de pårørende til de to omkomne Arne Harald Olsen og Svein Olav Buen Det stedlige Arbeidstilsynet i Drammen var også representert RETTENS VURDERINGER. Retten behandlet foreleggets post 1 og 2 sammen. I post 1 var selskapet tiltalt for å ha latt sine montører demontere krantypen Potain MD 208 uten at noen i selskapet hadde undersøkt eventuelle faremomenter ved demonteringen. I sin prosedyre utvidet aktor dette punktet til også å gjelde montering, og påpekte at en demontering er som en montering, bare i motsatt rekkefølge. Handlingen må derfor anses å være samme straffbare forhold. Post 2 omhandler selskapets unnlatelse av å iverksette nødvendige tiltak når det ble kjent med at monteringen av krana bød på problemer. Retten påpeker at man gjennom forhandlingene har fått seg forelagt en omfattende dokumentasjon i form av møtereferater og lignende som viser at KRANOR på generelt grunnlag har satt fokus på HMS-arbeid. Problemstillingen har vært tatt opp i bedriftens AMU og på personalmøter, og kommunisert til de ansatte gjennom møtereferater og rundskriv. Imidlerid har arbeidsgiver etter Arbeidsmiljøloven 14 annet ledd bokstav b. plikt til å foreta en fortløpende kartlegging av arbeidsmiljøet for å iverksette nødvendige tiltak. Arbeidsmiljøet skal være under kontinuerlig overvåkning. Spørsmålet som retten stilte seg var derfor om KRANOR AS har foretatt tilstrekkelig kartlegging av arbeidsmiljøet etter innkjøpet av Potain MD 208, og iverksatt de nødvendige tiltak. Retten slår fast at Potain har utarbeidet en samsvarserklæring, hvor de garanterer at kranen oppfyller vilkårene i EU`s maskindirektiv, og at KRANOR AS som importør må kunne gå ut fra at maskinen fyller maskinforskriftens krav til gjennomførte risikoanalyser. På den annen side påpeker retten at KRANOR AS også er bruker og sertifiseringsorgan, og dermed også underlagt Forskrift for bruk av Arbeidsutstyr (brukerforskriften) av nr 608, som i 2 definerer bruk av arbeidsutstyr slik: Pårørende etter Svein Olav Buen Pårørende etter Arne Harald Olsen Tove Svensli og Kjell Arne Johansen fra Arbeidstilsynet fulgte forhandlingene Et av aktoratets vitner Igor Kartawich 18 KTF 04/06

19 Rettsak - kranulykke Med bruk av arbeidsutstyr menes arbeidsoperasjoner som igangsetting, stans, montering og demontering, transport, bruk, overvåking, ettersyn, reparasjon, vedlikehold, pass og renhold. Retten peker også på Brukerforskriftens 7, hvor arbeidsgiver bl.a. har plikt til å påse at arbeidsutstyr som skal brukes er konstruert og innrettet slik at arbeidstakerne er vernet mot skader og ulykker, og at arbeidsgiver ved valg av arbeidsutstyr, skal ta hensyn til spesielle arbeidsforhold på arbeidsplassen, arbeidets særpreg og de farer som kan oppstå ved bruken. Her kan ikke KRA- NOR AS utelukkende forholde seg til samsvarserklæringen. Av Brukerforskriften 9 fremgår det at arbeidsgiver har plikt til å sørge for at arbeidstaker blir gitt informasjon om sikker bruk av det arbeidsutstyret som arbeidstakerne settes til å arbeide med og da særlig om bruken av arbeidsutstyr, farer ved uregelmessigheter som kan oppstå og forholdsregler som må tas på bakgrunn av erfaringen om bruk. Arbeidsgiveren skal videre sørge for at arbeidstakeren får nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i sikker bruk og i å beherske de farene som bruken kan medføre (jfr. Brukerforskriften 9). Dette gjelder ikke bare generell opplæring og øvelse, men opplæringen må være rettet mot det aktuelle utstyr.(innretningsspesifisert opplæring) Tilsvarende plikt til å sørge for nødvendig opplæring følger av Arbeidsmiljøloven 14 annet ledd bokstav i. MANGLENDE OPPLÆRING Gjennom vitneforklaringene fremkom det at det ikke ble gjennomført noen formell opplæring. Kranen ble levert flatpakket, med en instruksjonsbok på engelsk, og en av de forulykkede montørene og en annen montør ble gitt i oppdrag å foreta førstegangsmontering av kranen. Begge var erfarne montører, men ingen hadde erfaring med tilsvarende kran. De støtte da også på problemer underveis, som de forsøkte å løse ved å søke råd hos andre. Det ble også gjennomført en modifikasjon på et stag for å løse problemene. Disse opplysningene var kjent for selskapet ved ledelsen, men avstedkom ingen tiltak. KRANOR AS viser til at de satte sin mest erfarne montør på jobben med å montere krana for første gang, med oppdrag om å sette seg inn i instruksjonsboka. Brukerforskriften 11 sier at arbeidgiver skal gjennomføre nødvendige tiltak i samarbeid med arbeidstaker og verneombud. Imidlertid er det helt på det rene at det er arbeidsgiver som har ansvaret for å foreta vurderinger av eventuelle faremomenter og iverksette tiltak for å sikre en sikker bruk av utstyret. Dette kan ikke overlates de ansatte, fastslår retten. Retten påpeker også at selv om KRA- NOR AS i sin forklaring har fremhevet betydningen av de erfarne montørenes kompetanse, var de også godt kjent med at disse erfarne montørene hadde problemer og var alvorlig bekymret. Imidlertid ble det ikke iverksatt noen kartlegging for å se om det var noe hold i disse bekymringene. Likeledes avstedkom det ingen reaksjoner fra ledelsens side, da man fikk melding fra leverandøren at kongebolten på samtlige kraner av denne typen skulle skiftes ut med en bedre tilpasset kongebolt. Retten kritiserer også firmaets internkontrollrutiner, ved at et informasjonsskriv fra produsenten som omhandlet en alternativ måte og demontere kongetoppen på, først ble kjent for selskapets ledelse og HMSansvarlig etter ulykken. Retten peker på at kranmontering/- demontering generelt innebærer så stor risiko at det stilles høye krav til risikovurdering og tiltak for å begrense risikoen. Etter Arbeidsmiljøloven 14 annet ledd bokstav a, har arbeidsgiver en plikt til å gjennomføre en risikoanalyse ved nyanskaffelser. Ved at også kranen avvek fra andre kjente kraner i bedriften, er ikke kravet om risikovurderinger tilfredstilt ved å overlate dette til selskapets montasjeleder som selvstudium med en engelsk instruksjonsbok. Mht. tiltalepunkt 1 og 2 konkluderer retten med at: Bedriftens pålegg om at den generelle arbeidsinstruksen for kranmontasje, med henvisning til at instruksjonsboken skal følges, samt pålegg om bruk av personlig verneutstyr, tilfredstiller på ingen måte kravene til en fortløpende vurdering av risikomomenter og iverksettelse av tiltak. KRANOR AS har således overtrådt arbeidmiljølovens 14 første ledd, jfr. annet ledd bokstav b. POST 3 Slik retten forstod denne tiltaleposten, var om kranens konstruksjon med de problemer kongebolten medførte, innebar et farlig og uforsvarlig arbeidsmiljø, ved at problemene med å slå løs bolten innebar risiko for å overse andre vesentlige forhold ved demonteringen. Retten henviser her i sin redegjørelse til at kranen er levert med en samsvarserklæring i hht EU`s Maskindirektiv, der Potain erklærer at maskinen oppfyller kravene i direktivet, som er implementert i den norske Maskinforskriften. Ihht. Maskinforskriftens 9 bekrefter produsenten gjennom samsvarserklæringen at maskinen oppfyller kravene i forskriften, herunder forskriftens krav til vern mot skade på liv og helse. Retten konkluderer her med at: En maskin som i alle henseende fyller maskinforskriftens krav til vern mot skade på liv og helse, kan vanskelig i seg selv innebære en overtredelse av Arbeidsmiljølovens 7 nr 1. Kranor AS ble frikjent for denne posten POST 4 På denne posten hvor KRANOR AS var satt under tiltale for overtredelse av internkontrollforskriften 4 jfr. 5 nr. 7, for manglende internkontroll i bedriften, hadde aktor selv innstilt på frifinnelse i sin prosedyre. Dette på grunn av at bevisførselen viste at KR- ANOR AS bevislig hadde rutiner for utøvelse av internkontroll. Retten vurderte det på samme måte, og frifant Kranor på denne posten POST 5 På denne posten var KRANOR AS tiltalt for ikke å ha pålagt sine montører å bruke falldempende line som sikringsutstyr ved montering/demontering av kran Potain MD 208. Retten vurderte tiltalepunktet opp KTF 04/06 19

20 Rettsak - kranulykke mot bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven og Forskrift om bruk av personlig verneutstyr, og bestemmelsene om at verneutstyret skal være produsert etter standardisert norm og være CEmerket. Retten slår fast at montørene i Kranor selv har valgt å bruke vest/med støtteline som fallsikring, og sier videre i sin betenkning: På bakgrunn av bevisførselen må det legges til grunn at bruk av vest med støtteline i stedet for falldempende line, har vært et ønske fra montørene i selskapet. Selskapet har valgt å følge dette ønsket. Montørenes begrunnelse har vært redsel for at de med elastisk line skal bli hengende så langt under krankonstruksjonen at de ikke kan få reddet seg opp ved egen hjelp. Retten slår fast at montører i firmaet med en viss erfaring har gjennomført fallsikringskurs med demo av moderne fallsikringsutstyr, og har på denne bakgrunn fortatt et valg. Retten stiller imidlertid spørsmål ved om nytilsatte montører egentlig har reelle valgmuligheter mht. fallsikringsutstyr, da den første opplæring skjer av firmaets montører, og fallsikringskurs først gjennomføres senere. Retten finner også grunn til å bemerke at en gjennomtenkt evakueringsplan, antakelig ville avhjulpet montørenes frykt for å bli hengende under krankonstruksjonen uten å få hjelp. I sin konklusjon sier retten at selv om den stiller spørsmål ved selskapets vurdering av hvilket fallsikringsutstyr som skal benyttes, kan man ikke legge til grunn at det personlige verneutstyr som Kranor tilbød sine montører ville kunne medføre skade på bruker ved et eventuelt fall. Et sentralt punkt som retten legger vekt på er at valg av fallsikringsutstyr har skjedd i samråd med de ansatte, og at de fleste av disse hadde vært på fallsikringskurs og således kjente til alternativt utstyr. KRANOR AS ble derfor frifunnet på denne posten. POST 6 KRANOR AS sørget ikke for at instruksjonsboken for Potain MD 208 ble oversatt til norsk. Retten mener at man ikke kan fastslå at manglende oversettelse har skapt problemer for montørene, men stiller spørsmål ved om ikke selskapet som importør og bruker er forpliktet til å sørge for oversettelse av instruksjonsboken. Retten henviser til Maskinforskriften vedlegg 1 pkt som inneholder bestemmelser for at produsent eller dennes representant skal sørge for bruksanvisning med bestemte emner, herunder montering og demontering, og at det skal sørges for oversettelse til det språk som brukes i det landet der maskinen skal brukes. (Under bevisførselen var det uoverenstemmelse mellom aktor og forsvarer med hensyn til uttrykket i maskinforskriften hvor maskinen tas i bruk ) Retten slår fast at Maskinforskriften ikke har noen entydig definisjon av bruk, men bruker ordet i forskjellige sammenhenger. Brukerforskriften imidlertid, definerer bruk som arbeidsoperasjoner som igangsetting, stans, montering og demontering, transport, bruk, overvåkning, ettersyn, reparasjon, vedlikehold, pass og renhold. Retten viser også til Arbeidsmiljøloven 17 nr1 hvor det i første ledd fremkommer at før utstyret leveres til bruk, skal importør sørge for at maskinen er konstruert i samsvar med lovens krav. Og i 17 nr. 1 siste ledd at det skal følge med nødvendig og lett forståelig skriftlig veiledning på norsk om transport, oppstilling, betjening og vedlikehold. Retten mener at det ikke er grunnlag for å tolke maskinforskriften slik at den begrenser anvendelsen av 17 nr 1 i Arbeidsmiljøloven, og konkluderer med at Kranor AS har overtrådt AML 14 første ledd, jfr 17 nr 4, jfr Maskinforskriften vedlegg I pkt 1.7.4,. STRAFFEUTMÅLING Gjennom sin vurdering, og ved at KRANOR AS ble funnet skyldig på 3 av de 6 postene, kom retten til at det var grunnlag for å ilegge foretaksstraff etter straffelovens 48 a, og begrunner dette bl.a. med: Det dreier seg også om overtredelse av lovbestemmelser til vern om arbeidstakers liv og helse og de konkrete unnlatelser selskapet har begått er av en slik karakter at de vil kunne sette liv og helse i fare. Det dreier seg således om en grov tilsidesettelse av arbeidsmiljøloven. Det er også av stor betydning at selskapet er godkjent sertifisert sakkyndig virksomhet, hvilket ytterligere understreker behovet for å styrke den preventive effekten av reaksjonen. Kranor har som importør, bruker og kontroller eneansvar for å ivareta de ansattes liv, helse og sikkerhet. Unnlatelser fra selskapets side vil således ikke kunne fanges opp av andre. Ved utmåling av størrelsen på straffen, har retten lagt vekt på at tilsidesettelse av regler til vern om de ansattes liv og helse bidro til en alvorlig ulykke med to dødsfall, samt Kranors rolle som sakkyndig virksomhet. Og selv om Kranor ble frikjent for 3 av de 6 postene, anså retten at disse postene var så alvorlig, at de opprettholdt boten på kr ,- Likeledes fulgte retten aktors begjæring om økonomisk inndragning på ,- (kr ,- etter nettoprinsippet) for sparte kostnader ved å unnlate å oversette instruksjonsboka til norsk. MERKNADER Grunnen til at Kranteknikk har fulgt denne saken så nøye, er at vi mener at den er av prinsipiell karakter: Tolkning av arbeidgivers ansvar med hensyn på AML s bestemmelser Viktigheten av å følge bestemmelsene i Maskin- og Brukerforskriften Krav til opplæring Viktigheten av samsvarserklæringer Viktigheten av gode internkontrollrutiner i bedriften Fallsikringsutstyr, fallsikringskurs og evakueringsplaner Importør og Sakkyndig virksomhets spesielle ansvar EPILOG Kranor AS valgte å ikke anke dommen, som dermed er rettskraftig. 20 KTF 04/06

Standard Norge Postboks 242 1326 Lysaker

Standard Norge Postboks 242 1326 Lysaker DERES DATO 30.11.2006 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Solfrid Engene Røyset tlf 97 08 34 11 1 av 5 Standard Norge Postboks 242 1326 Lysaker Att. Prosjektleder Petroleumsstandardisering Bjørn G. Jyhne

Detaljer

KTF. 23. Januar 2013 Bjørn Lerstad Arbeidstilsynet Midt-Norge. Arbeidstilsynet

KTF. 23. Januar 2013 Bjørn Lerstad Arbeidstilsynet Midt-Norge. Arbeidstilsynet KTF 23. Januar 2013 Bjørn Lerstad Midt-Norge KTF møte 23. januar 2013 Satsingsområde 2013 Revisjoner mm Fagbrev kompetansebevis Arbeidsmiljøforskriftene Utkast til nye retningslinjer for dispensasjon for

Detaljer

Åpent møte i Kranteknisk Forening desember 2011. Arbeidstilsynet Midt-Norge v/jurist Yngvild Svarva Nielsen

Åpent møte i Kranteknisk Forening desember 2011. Arbeidstilsynet Midt-Norge v/jurist Yngvild Svarva Nielsen Åpent møte i Kranteknisk Forening desember 2011 Midt-Norge v/jurist Yngvild Svarva Nielsen Disposisjon Nasjonalt teknisk området i Midt-Norge Presentasjon av gruppa Mandat s fagforum for arbeidsutstyr

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 3 Organisering, ledelse og medvirkning, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Bestilling 701 Fastsatt av

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser Felles for kran, truck og masseforflyttingsmaskiner

Detaljer

KTFs Årsberetning 2005 2006

KTFs Årsberetning 2005 2006 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 MEDLEMSMØTER... 3 5 STANDARDISERINGSARBEID... 3 6 KURSVIRKSOMHET... 4 7 FORENINGENS KOMITEER OG FAGUTVALG... 4 7.1 Forskriftsutvalg Veiledning

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G4 - Bro- og Traverskran 16 timer teoretisk

Detaljer

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse Bruk av arbeidsmiljøkompetanse - hva sier regelverket? Seminar hos Ptil 7.6.2011 Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø - Petroleumstilsynet Struktur Hensikten med seminaret Et bilde av petroleumsvirksomheten

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-1.1 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-1.1 Generell felles del 16 timers teorikurs

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G4 - Bro- og Traverskran 16 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 3.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 3. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G4 - Bro- og Traverskran 8 timer grunnleggende praktisk opplæring Utarbeidet

Detaljer

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Innhold... 1 Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter... 2 2-1.Arbeidsgivers plikter... 2 2-3.Arbeidstakers medvirkningsplikt...

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G4 - Bro- og Traverskran 8 timer grunnleggende

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Masseforflyttingsmaskiner 24 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR FØRERE AV FASTMONTERTE HYDRAULISKE KRANER. Modul O-G20 F Fastmonterte hydrauliske kraner teori og praksis

OPPLÆRINGSPLAN FOR FØRERE AV FASTMONTERTE HYDRAULISKE KRANER. Modul O-G20 F Fastmonterte hydrauliske kraner teori og praksis OPPLÆRINGSPLAN FOR FØRERE AV FASTMONTERTE HYDRAULISKE KRANER Modul O-G20 F Fastmonterte hydrauliske kraner teori og praksis (erstatter tidligere fagplan F-3089) 16 timers kurs Godkjent av Kranteknisk Forening

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Masseforflyttingsmaskiner 24 timer teoretisk

Detaljer

NORM FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Praktisk kjøreopplæring Iht. avtale med bedrift. Bedriftsopplæring med fadder

NORM FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Praktisk kjøreopplæring Iht. avtale med bedrift. Bedriftsopplæring med fadder NORM FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING Praktisk kjøreopplæring Iht. avtale med bedrift. Bedriftsopplæring med fadder Modul 4. Kran, Truck, Masseforflytningsmaskiner Gjennomført ved Bedriftsopplæring

Detaljer

HMS-kultur og ledelse i løfteoperasjoner

HMS-kultur og ledelse i løfteoperasjoner HMS-kultur og ledelse i løfteoperasjoner Endre J. Fuglset Daglig leder Norsk Maskinkontroll as. Tidligere ansvar for sakkyndig virksomhet i Hydro PP 28 års erfaring med kraner og løfteutstyr Tidlige styreleder

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.4 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.4 Mobilkran 16 timers teorikurs Øvelse

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Sanksjoner herunder straffansvar. Copyright 2009 Foyen All Rights Reserved.

Sanksjoner herunder straffansvar. Copyright 2009 Foyen All Rights Reserved. Sanksjoner herunder straffansvar Sanksjoner for brudd på regelverket Straffansvar bøter og fengsel, Personlig straffansvar Straffeansvar for bedriften Privatrettslige sanksjoner mislighold av kontrakt

Detaljer

Arbeidstilsynets fagforum for arbeidsutstyr

Arbeidstilsynets fagforum for arbeidsutstyr Arbeidstilsynets fagforum for arbeidsutstyr Arbeidsgruppe Minikran Rapport som beskriver gruppens arbeid: 1. Arbeidsgruppens representanter og leder 2. Gjennomførte møter og deltakelse 3. Mandat fra Arbeidstilsynet

Detaljer

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR 1-4. Definisjoner I denne forskriften menes med: 2) arbeidsutstyr: tekniske innretninger o.l. som maskiner, løfteredskap, sikkerhetskomponenter, beholdere, transportinnretninger,

Detaljer

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Essendropsgt.3 Postboks 5485 Majorstua 0305 OSLO Telefon: 23 08 75 31 / 23 08 75 33 Telefaks: 23 08 75 30 E-post: samordningsradet@ebanett.no UTDYPENDE

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 8 Administrative ordninger, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område. Bestilling 706 Fastsatt

Detaljer

Hermod Pettersen Åpent møte KTF i Bergen 30.11.2015

Hermod Pettersen Åpent møte KTF i Bergen 30.11.2015 SIKKER BRUK AV LØFTEUTSTYR I norsk industri, bygg og anlegg På landanlegg Offshore SIKKER BRUK AV LØFTEUTSTYR Et produkt utviklet over en periode på over 10 år. Mars 2005 Oktober 2005 Mars 2014 Oktober

Detaljer

Samhandling Selskap Entreprenør - Myndigheter

Samhandling Selskap Entreprenør - Myndigheter Samhandling Selskap Entreprenør - Myndigheter Sigmund Andreassen Sjefingeniør / Logistikk og Beredskap Sjefingeniør / Logistikk og Beredskap 1 De enkelte aktørers viktige elementer i samhandlingen på arbeidsplassen

Detaljer

SERTIFISERINGSORDNINGEN - SAKKYNDIG KONTROLL AV SKOGSMASKINER Gardermoen 31. mai 2011. Av Mona Iren Volent - Arbeidstilsynet Midt-Norge

SERTIFISERINGSORDNINGEN - SAKKYNDIG KONTROLL AV SKOGSMASKINER Gardermoen 31. mai 2011. Av Mona Iren Volent - Arbeidstilsynet Midt-Norge SERTIFISERINGSORDNINGEN - SAKKYNDIG KONTROLL AV SKOGSMASKINER Gardermoen 31. mai 2011 Av Mona Iren Volent - Midt-Norge Sertifiseringsordningen for farlig arbeidsutstyr Etter forskrift om bruk av arbeidsutstyr,

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om

Forskrift om endring i forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om Forskrift om endring i forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om administrative ordninger) DATO: FOR-2012-12-19-1375 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

HØRING - VEILEDNING TIL ARBEIDSMILJØLOVENS 3-5, ARBEIDSGIVERS PLIKT TIL Å GJENNOMGÅ OPPLÆRING I HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID

HØRING - VEILEDNING TIL ARBEIDSMILJØLOVENS 3-5, ARBEIDSGIVERS PLIKT TIL Å GJENNOMGÅ OPPLÆRING I HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID Landsorganisasjonen i Norge Youngsgate 11 0181 Oslo HØRING - VEILEDNING TIL ARBEIDSMILJØLOVENS 3-5, ARBEIDSGIVERS PLIKT TIL Å GJENNOMGÅ OPPLÆRING I HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID Vedlagt oversendes

Detaljer

Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem

Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 571 Forskrift om Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon 5. juli 2002, nr. 715. Endret ved

Detaljer

Kapittel 6 - Verneombud

Kapittel 6 - Verneombud Kapittel 6 - Verneombud 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO) Hver virksomhet under loven. Ved mindre enn 10 ansatte kan en avtale å ikke ha VO Antall fastsettes etter virksomhetens størrelse, arbeidets

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 3.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 3. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G8 - Lastebilkran 8 timer grunnleggende praktisk opplæring Utarbeidet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-2.7 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-2.7 Bro- og Traverskran 8 timers teorikurs

Detaljer

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 588 Veiledning om Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Utgitt februar 2007 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 www.sha-koordinator.no www.arbeidsliv.info Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som

Detaljer

AMLs nye HMS forskrifter. NHO Logistikk og Transport region Østs årsmøte 24.4.2013 HMS rådgiver Heidi Chr. Lund

AMLs nye HMS forskrifter. NHO Logistikk og Transport region Østs årsmøte 24.4.2013 HMS rådgiver Heidi Chr. Lund AMLs nye HMS forskrifter NHO Logistikk og Transport region Østs årsmøte 24.4.2013 HMS rådgiver Heidi Chr. Lund Ny forskriftsstruktur 1. januar 2013 Arbeidsmiljøloven fra 47 til 6 HMS - forskrifter Hensikt:

Detaljer

Når operatøren ikke forstår Norsk

Når operatøren ikke forstår Norsk Når operatøren ikke forstår Norsk Hvordan gjennomføre nødvendig brukeropplæring? Aktualitet / Ulykker / Årsaker / Konsekvenser Krav til opplæring i lov og forskrifter? Hvordan gjennomføre sikkerhetsopplæringen?

Detaljer

Program. Hermod Pettersen

Program. Hermod Pettersen Program 1100-1130 Lett servering 1130-1150 Velkommen Orientering om og nytt fra Kranteknisk Forening v/styreleder 1150-1245 Nytt fra Petroleumstilsynet v/ Jan Ketil Moberg, PTIL 1245-1345 Presentasjon

Detaljer

KRANTEKNIKK. Arbeidstilsynet - besøk i Trondheim. KTFs opplæringsfond. Løfteoperasjoner offshore. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 1 2006

KRANTEKNIKK. Arbeidstilsynet - besøk i Trondheim. KTFs opplæringsfond. Løfteoperasjoner offshore. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 1 2006 KRANTEKNIKK MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 1 2006 Arbeidstilsynet - besøk i Trondheim KTFs opplæringsfond Løfteoperasjoner offshore Kjære leser Et nytt år er godt i gang, og la oss håpe til

Detaljer

KTFs Årsberetning 2006 2007

KTFs Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 3 4 MEDLEMSMØTER... 3 5 STANDARDISERINGSARBEID... 4 6 KURSVIRKSOMHET... 9 7 FORENINGENS KOMITEER OG FAGUTVALG... 10 7.1 Redaksjonskomite... 10 7.2

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G4 - Bro- og Traverskran Praktisk kjøreopplæring 16 timer ved Sertifisert

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

KTFs Årsmøte 2012 Stavanger

KTFs Årsmøte 2012 Stavanger 1 KTFs Årsmøte 2012 Stavanger 15-16. MARS Bjørn Lerstad Midt-Norge 2 Før 2006 - Teknisk avdeling i Direktoratet for Omorganisering 2006 - Direktoratet flyttet til Trondheim - 7 regioner - Fagansvar lagt

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G1 - Mobilkran 32 timer teoretisk opplæring

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr. Modul O-1.

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr. Modul O-1. OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr Modul O-1.1 Løfteredskap (Tilsvarer Modul 2.3 land / tidligere F-2702 Sertifisert

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 STANDARDISERINGSARBEID... 2 5 KURSVIRKSOMHET... 3 6 FORENINGENS KOMITEER OG FAGUTVALG...

1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 STANDARDISERINGSARBEID... 2 5 KURSVIRKSOMHET... 3 6 FORENINGENS KOMITEER OG FAGUTVALG... 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 STANDARDISERINGSARBEID... 2 5 KURSVIRKSOMHET... 3 6 FORENINGENS KOMITEER OG FAGUTVALG... 4 6.1 Forskriftsutvalg Veiledning til forskrift om bruk

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G3 - Portalkran 20 timer teoretisk opplæring

Detaljer

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Samling for foretakshovedverneombud og vernetjenesten i Helse Vest 28.9.2011 -Tilsynsleder Gro Ellingsen -Seniorinspektør Jan Lien -Arbeidstilsynet

Detaljer

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Verneombudets rolle. Kap.6 i AML Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Kapittel 6 Verneombud. 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO). Hver virksomhet som går inn under loven. Ved mindre enn

Detaljer

Arbeidstilsynets rolle og arbeid med arbeidsulykker - eksempel Sjursøya

Arbeidstilsynets rolle og arbeid med arbeidsulykker - eksempel Sjursøya s rolle og arbeid med arbeidsulykker - eksempel Sjursøya Seniorinspektørene Oslo Både jernbaneulykke og arbeidsulykke Tre arbeidstakere omkom på jobb Ulykken hadde sitt utspring i en virksomhet underlagt

Detaljer

Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter

Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter Verneombudet er arbeidstakernes tillitsvalgte i arbeidsmiljøspørsmål Til ettertanke! Erfaring er ikke hva som hender oss, men hva vi gjør med det som

Detaljer

Aktuelt om lover og regler som gjelder for arbeidsutstyr offshore og på land

Aktuelt om lover og regler som gjelder for arbeidsutstyr offshore og på land Aktuelt om lover og regler som gjelder for arbeidsutstyr offshore og på land Hans Chr. Elmholdt Side 1 Lifting & Safety International AS Forlag for opplæringsmateriell om Løfteutstyr Side 2 Sakkyndig utredning

Detaljer

NORSOK standard R-005N. Norsokstandard til bruk for landbasert industri

NORSOK standard R-005N. Norsokstandard til bruk for landbasert industri NORSOK standard R-005N Norsokstandard til bruk for landbasert industri Ptil har p.t. myndighetsansvar for åtte landanlegg tilknyttet petroleums-virksomheten. Melkøya Kollsnes Mongstad Sture Tjeldbergodden

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.1 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.1 Masseforflytningsmaskiner 16 timers

Detaljer

Hermod Pettersen, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013,

Hermod Pettersen, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, , nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, KTF KranTeknisk forening KTF ble stiftet 16. mars 1979. Hensikten med stiftelsen var å etablere et fagmiljø som i samråd med aktuelle myndigheter kunne arbeide for å

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-2.8 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-2.8 Lastebilkran 10 timers teorikurs Fagdel

Detaljer

Revisjonsrapport. Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i fase II av topside fjerningen.

Revisjonsrapport. Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i fase II av topside fjerningen. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Revisjonsrapport etter tilsyn Fjerning av B11 003000023 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G2 - Tårnkran 24 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

Informasjon om de nye HMS-forskriftene

Informasjon om de nye HMS-forskriftene Informasjon om de nye HMS-forskriftene HMS samarbeidsforum Anne Marte Solheim, rådgiver 21.06.2012 3 Hvilke forskrifter omfattes Hva omfattes Forskrifter som regulerer HMS på arbeidsplassen Arbeidsgiver

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G3 - Portalkran 20 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

Renovasjonskonferansen 15.-16. mars 2011 Krav til ståplass på renovasjonskjøretøy

Renovasjonskonferansen 15.-16. mars 2011 Krav til ståplass på renovasjonskjøretøy Renovasjonskonferansen 15.-16. mars 2011 Krav til ståplass på renovasjonskjøretøy Arbeidstilsynet Midt-Norge ved Kay Ivan Gården Rovik og Yngvild Svarva Nielsen Arbeidstilsynet Krav til ståplass på renovasjonskjøretøy

Detaljer

Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013

Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013 Rundskriv Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013 LEDERANSVARET I SYKEHUS 1. INNLEDNING Sykehusets hovedoppgaver er å yte god pasientbehandling, utdanne helsepersonell, forskning og opplæring av

Detaljer

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 08.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Annonymisert utgave av uttalelse om aldersdiskriminering

Annonymisert utgave av uttalelse om aldersdiskriminering Annonymisert utgave av uttalelse om aldersdiskriminering BEGRUNNELSE FOR OMBUDETS UTTALELSE Sakens bakgrunn Ombudets framstilling av saken er basert på partenes skriftlige framstilling til ombudet. A (A)

Detaljer

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet Norsk utgave Arbeidsmiljøloven for alle Best.nr. 584-NO Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge tilsettingsforhold, et sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 7 Produsentforskriften, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av arbeidsutstyr som ikke dekkes av forskrift

Detaljer

Høringsbrev - forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene vold og trussel om vold på arbeidsplassen. Arbeidstilsynet 27.

Høringsbrev - forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene vold og trussel om vold på arbeidsplassen. Arbeidstilsynet 27. Høringsbrev - forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene vold og trussel om vold på arbeidsplassen Arbeidstilsynet 27. november 2015 1 Innhold 1. Bakgrunn og målsetting... 3 2. Gjeldende rett...

Detaljer

NORM FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Praktisk kjøreopplæring Iht. avtale med bedrift. Bedriftsopplæring med fadder

NORM FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Praktisk kjøreopplæring Iht. avtale med bedrift. Bedriftsopplæring med fadder NORM FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING Praktisk kjøreopplæring Iht. avtale med bedrift. Bedriftsopplæring med fadder Modul 4. Kran, Truck, Masseforflytningsmaskiner Gjennomført ved Bedriftsopplæring

Detaljer

Norwegian Maritime Authority. Lasse Karlsen technical director

Norwegian Maritime Authority. Lasse Karlsen technical director Norwegian Maritime Authority Lasse Karlsen technical director Kraner, laste- og losseinnretninger mv. Forskrifter Virkeområde Sakkyndige ordning Sakkyndig A1, A og B1 og B Planlagte endringer Sakkyndig

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-4.2 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-4.2 Stortruck kl. T8 16 timers teorikurs

Detaljer

Kran og løft; fra stortingsmelding nr 7 til ny stortingsmelding

Kran og løft; fra stortingsmelding nr 7 til ny stortingsmelding Kran og løft; fra stortingsmelding nr 7 til ny stortingsmelding OTFs krankonferanse 9. og 10.november 2005 Anne Vatten, Petroleumstilsynet Kort orientering om Ptil; Målsetting og organisasjon! Petroleumstilsynet

Detaljer

SamarbeidsGruppen av Sertifiseringsorganer. KTFs årsmøte på Kiel fergen 23. april 2009

SamarbeidsGruppen av Sertifiseringsorganer. KTFs årsmøte på Kiel fergen 23. april 2009 SamarbeidsGruppen av Sertifiseringsorganer KTFs årsmøte på Kiel fergen 23. april 2009 Foreleser: Gunnar Flø Guttulsrød Daglig leder Norsk Sertifisering AS Begynnelsen Forskrift 555 av 26.06.1998 22 / 30

Detaljer

Relevant rettspraksis. Byggherreforskriften i rettspraksis

Relevant rettspraksis. Byggherreforskriften i rettspraksis Relevant rettspraksis Byggherreforskriften i rettspraksis Sanksjoner for brudd på regelverket Straffansvar bøter og fengsel, Personlig straffansvar Straffeansvar for bedriften Privatrettslige sanksjoner

Detaljer

VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN GOD VAKT! TIL UBALANSE MELLOM OPPGAVER OG RESSURSER

VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN GOD VAKT! TIL UBALANSE MELLOM OPPGAVER OG RESSURSER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 SYKEHUSET ØSTFOLD FREDRIKSTAD Postboks 16 1603 FREDRIKSTAD VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN

Detaljer

Leka kommune. Arbeidsmiljøutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 18.01.2016 Tidspunkt: 09:00 10:30

Leka kommune. Arbeidsmiljøutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 18.01.2016 Tidspunkt: 09:00 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 18.01.2016 Tidspunkt: 09:00 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Oddvar Øvestad. Oddvar Øvestad. Henrik H Meling og Roar Andersen 25.10.2010

Begrenset Fortrolig. Oddvar Øvestad. Oddvar Øvestad. Henrik H Meling og Roar Andersen 25.10.2010 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med Hammerfest LNG - Logistikk, materialhåndtering, kran og løfteoperasjoner. Aktivitetsnummer 001901011 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset

Detaljer

REFERAT 20.10.2015 - ARBEIDSTILSYNETS FAGFORUM FOR ARBEIDSUTSTYR

REFERAT 20.10.2015 - ARBEIDSTILSYNETS FAGFORUM FOR ARBEIDSUTSTYR VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 06.11.2015 2015/250 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Solfrid Engene Røyset tlf 970 83 411 Sendes elektronisk til representanter etter adresseliste REFERAT 20.10.2015

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Lovens formål Lovens formål er: a) å sikre et arbeidsmiljø

Detaljer

NS 9700 Stillaser og inndekkede konstruksjoner TOM ERIK LARSEN STANDARD NORGE GEIR GULE SEF

NS 9700 Stillaser og inndekkede konstruksjoner TOM ERIK LARSEN STANDARD NORGE GEIR GULE SEF NS 9700 Stillaser og inndekkede konstruksjoner TOM ERIK LARSEN STANDARD NORGE GEIR GULE SEF Er det behov for enda flere standarder?? 2 NS 9700 BAKGRUNN Flere eksisterende standarder som omhandler stillas,

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 08.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.2 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.2 Truck 16 timers teorikurs Øvelse i

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

KONVENSJON NR. 155 OM SIKKERHET OG HELSE OG ARBEIDSMILJØET

KONVENSJON NR. 155 OM SIKKERHET OG HELSE OG ARBEIDSMILJØET KONVENSJON NR. 155 OM SIKKERHET OG HELSE OG ARBEIDSMILJØET Den internasjonale arbeidsorganisasjons generalkonferanse, som av Styret for Det internasjonale arbeidsbyrået er blitt sammenkalt i Genève og

Detaljer

Dette kan vi i Konecranes hjelpe deg med ved å gi riktig opplæring til operatørene som arbeider i dette maskineriet.

Dette kan vi i Konecranes hjelpe deg med ved å gi riktig opplæring til operatørene som arbeider i dette maskineriet. I din bedrift utføres det mange utfordrende oppgaver, for å sikre høy produktivitet kreves det dyktige medarbeidere. Blant disse oppgavene er løfteopperasjoner med dine kraner. Bedriftens produksjonsområde

Detaljer

Forlagssjef Tom Ekeli, Byggenæringens Forlag AS MOBILKRANFØREREN. Møte i Kranteknisk Forening Bergen og Oslo

Forlagssjef Tom Ekeli, Byggenæringens Forlag AS MOBILKRANFØREREN. Møte i Kranteknisk Forening Bergen og Oslo Forlagssjef Tom Ekeli, Byggenæringens Forlag AS MOBILKRANFØREREN Møte i Kranteknisk Forening Bergen og Oslo Redaksjonsutvalget Kjartan Iversen, Forsvaret Bård Lohne, Vestkran Arnfinn Mathisen, Kynningsrud

Detaljer

Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer

Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer Skal ligge på intranett/internett Nedre Romerike tingrett 3. mars 2014 Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer Orientering

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr Modul O-2.2 Fallsikringsutstyr Enkle løfteinnretninger (Travers- og søylesvingkraner

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.10.2010 2010/13981 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 Audnedal Kommune v/ Rådmannen Postboks 68 4525 KONSMO TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

Leka kommune. Arbeidsmiljøutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.05.2016 Tidspunkt: 09:00

Leka kommune. Arbeidsmiljøutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.05.2016 Tidspunkt: 09:00 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.05.2016 Tidspunkt: 09:00 Arbeidsmiljøutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Stiklestad skole Dato: 19.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

STILLASDAGENE 2012 Tre/partssamarbeid utfordringer for utenlandsk arbeidskraft

STILLASDAGENE 2012 Tre/partssamarbeid utfordringer for utenlandsk arbeidskraft STILLASDAGENE 2012 Tre/partssamarbeid utfordringer for utenlandsk arbeidskraft Tone Guldbrandsen Petroleumstilsynet 18.9 2012 Mål: Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp at aktørene i

Detaljer

Hva har skjedd siden forrige krankonfranse

Hva har skjedd siden forrige krankonfranse Hva har skjedd siden forrige krankonfranse Erik Wiig Prosjektleder SfS SfS Samarbeid for Sikkerhet UTGANGSPUNKTET i 2000 Uro i det offentlige rom Tvil om sikkerhetsnivået Ulik virkelighetsoppfatning Lav

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G8 - Lastebilkran Praktisk kjøreopplæring 24 timer ved Sertifisert Opplæringsvirksomhet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer