Virksomhetsplan 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplan 2014"

Transkript

1 Virksomhetsplan 2014 ØNSKE OM Å LÆRE, MOT TIL Å VILLE!

2 Innholdsfortegnelse Kommunens overordnede mål.2 Mer og bedre læring..3 Matematikk, Klasseledelse med vekt på vurdering for læring 4 Matematikk Klasseledelse med vekt på vurdering for læring.6 Andre viktige områder : Hjem-skole samarbeid, sosial kompetanse og IKT.7 Digital kompetanse Fag og timefordeling Årsplan Kringler-Slattum SFO Aktivitetskalender Kringler-Slattum skole

3 Kommunens overordnede mål og utviklingsmål: Alle elever i Nannestad skolen opplever trivsel og mestring og lærer og utvikler seg best mulig ut fra sitt potensiale. Alle elever blir møtt av tydelige og kompetente lærere som har positive forventninger til hver enkelt elev, og som leder og støtter elevene i deres faglige og personlige utvikling.ledelse på alle nivå i Nannestadskolen bidrar til mer og bedre læring.. Skolens visjon: Ønske om å lære, mot til å ville! TRIVSEL VURDERING FOR LÆRING Hvordan vi vil skape et godt læringsmiljø Gode relasjoner mellom lærer og elev, og mellom skole og hjem. Få elevene ambisiøse på egne vegne, både som enkeltindivider, men også som gruppe, klasse og skole (egen lyst skaper vilje til å komme framover/videre). Være ambisiøse på elevenes vegne. Være tydelige i forhold til hele læringsmiljøet i klassen. Rutiner, regler og organisering. Stille tydelige krav og følge disse opp. Være oppriktig interessert i faget og videreformidle det. Vise tydelige mål for hva som skal læres. Være konkret nok i selve læringssituasjonen. Formidle ulike strategier for å lære. Vise fram og gi tilbakemeldinger til den enkelte elev, til grupper, til klassen og til hele skolen. Alt som kan inspirere andre skal opp og fram. 2

4 MER OG BEDRE LÆRING Virksomheten i skolen reguleres av Opplæringsloven med forskrifter. Læreplanen har status som forskrift. Alle elever skal få tilpasset opplæring og de som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære tilbudet har rett til spesialundervisning etter sakkyndig vurdering. Når det gjelder organisering av opplæringa sier loven at elevene kan deles i grupper etter behov, men at gruppene skal være pedagogisk og trygghetsmessig forsvarlig. Samarbeid med hjemmet understrekes. Prioriteringer og styrking fra nasjonalt nivå de siste årene har for barneskolene vært økt lærertetthet i begynneropplæringen i norsk og matematikk, fysisk aktivitet, utvidelse av timetallet med en time som i Nannestad brukes til engelsk på 4. trinn, og tilbud om leksehjelp på trinn. Nannestad kommune har vedtatt og iverksatt en Strategiplan for mer og bedre læring. Strategiplanen strekker seg over perioden og de prioriterte områdene er blant annet ledelse på alle nivå, vurdering for læring og begynneropplæring. Når det gjelder satsingsområdene og områder for oppfølging i drift, står elevmedvirkning og foreldresamarbeid helt sentralt i planen Det at vi har både barnehage og skole innenfor samme virksomhet, gir oss unike muligheter til å samarbeide både pedagogisk og praktisk. Gjennom tiltakene vi har i Tidlig inn ønsker vi å dra nytte av hverandres kompetanse og kunnskap og utvikle dette samarbeidet i årene framover. Spesielt innenfor matematikk er det viktig å finne gode arenaer for utvikling av kompetanse mellom barnehage og skole. Satsingsområdene for 2014 blir: MATEMATIKK KLASSELEDELSE / VURDERING FOR LÆRING VIDEREFØRING AV: Hjem - skolesamarbeid Sosial kompetanse IKT 3

5 Matematikk Klasseledelse / Vurdering for læring Matematikk Vi velger å sette sterkt fokus på dette faget de neste årene. Resultater fra kartlegginger og andre prøver viser at faget trenger et løft. 5 lærere fra skolen tar nå videreutdanningstilbudet som kommunen tilrettela for høsten 2013 utdanningen. Hele personalet har i tillegg dette høyt prioritert i sitt arbeid med å finne de gode strategiene og få bedre kompetanse i dette faget. I tillegg til økter sammen med de som tar utdanningen vil resten av personalet få kompetanse i forhold til hvordan man målrettet kan jobbe med regning i alle fag Klasseledelse / vurdering for læring Klasseledelse og vurdering for læring handler om det samme. Følgende punkter er grunnleggende i vårt arbeid i forhold til dette: Gode relasjoner mellom lærer og elev Gode og tydelige regler og rutiner. Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som forventes av dem. Elevene skal ha tilbakemeldinger som forteller om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen Elevene skal få råd om hvordan de kan for bedre seg. Elevene skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og annen faglig utvikling. 4

6 MATEMATIKK Hovedmål: Alle elever får grunnleggende ferdigheter og god kompetanse i faget. En tydelig nivåheving av elevenes matematikk-kunnskaper Resultatmål At elever får framgang i faget i forhold til sitt potensiale. Tiltak Tidsplan Ansvar Verktøykasse : Utstyr/ konkretiseringsmateriell, dataprogrammer.- Salaby, tempolex etc Høsthalvåret 2014 Adm+teamledere 5 lærere ved skolen tar videreutdanning matematikk Sterkt fokus på regning i alle fag. 2 kursøkter, Høysk. Østfold Tema på teamene jevnlig. Mattedager trinn og tr. Spesiell vekt på teori knyttet til praktiske oppgaver 7 heldagssamlinger med Høyskolen i Østfold Vår -høst Høst 2014 Hver måned Adm+ involverte lærere Adm.+teamledere Adm Teamleder og lærerne 2-3 ganger pr. halvår Teamene i fellesskap Tallforståelse. Arbeide systematisk og se sammenhenger rundt begreper som antall, rom og form trinn Rike oppgaver 5. 7.trinn Grunnleggende begreper i matematikk. Samarbeid mellom barnehage og skole Hva foreldre kan gjøre for å hjelpe barnet sitt i forhold til matematikk- Foreldremøte Ukentlig Ukentlig 3 ganger i løpet av høsthalvåret September/oktober Lærerne Teamet Kontaktlærere og ped.ledere i barnehagen Adm +FAU De ansatte øker kompetanse i faget gjennom utdanning og kurs. Konkretiseringsmidler og program til faget kommer på plass og er kjent for alle ansatte. 5

7 KLASSELEDELSE / VURDERING FOR LÆRING Hovedmål Et læringsmiljø som fremmer læring underveis og gir elevene kompetanse og gode ferdigheter i alle fag. Resultatmål Resultater fra elev- og foreldreundersøkelse viser stabilitet på høyt nivå.(over4 i snitt). Bevisstgjøring av egen læringsprosess og gjennom elevundersøkelsen score høyt (over4). Tiltak Tidsplan Ansvar Fokus på prinsippene på god klasseledelse/vurdering for læring jevnlig Spesiell vekt på oppstart og avslutning av timene jevnlig Teamene og kontaktlærerne og administrasjonen Lærerne Elevsamtaler Foretas så ofte som det er behov, men 2 hovedsamtaler i året skal gjennomføres. Hjem skole-samtaler, bruke maler Hjem- skole - samtaler (Utviklingssamtale) Mal med avtale 1 gang i vårhalvåret 1 gang høsthalvåret 1 gang i vårhalvåret 1 gang i høsthalvåret Kontaktlærer med informasjon fra faglærere Kontaktlærer med informasjon fra faglærere Jobbe videre med vurdering: egenvurdering. læringspartnere logg hverandrevurdering, mappevurdering utprøves Erfaringsdeling og kollega-veiledning om klasseledelse og vurdering for læring. Det brukes teamtid og onsdagstid til dette. Kurs i vurdering for læring - En 3 t økter med Roar Engh (Høyskolen i Vestfold) - Vurderingsmetoder. Kriterier, kvalitet, kvantitet. - Vise fram og få tilbakemelding for videreutvikling av vurdering. Kontinuerlig gjennom hele året febr., mars og mai sept., okt. og des. Høst 2014 Alle kontaktlærerne og faglærerne. Følges opp på teammøter ganger pr mnd. alle lærerne og inspektør og rektor Rektor/Roar Engh Høyskolen i Vestfold. 6

8 Andre viktige områder Hjem-/skolesamarbeid - Sosial kompetanse - IKT HJEM - / SKOLESAMARBEID Et godt samarbeidsklima mellom hjem og skole er svært viktig. Samspill, respons og engasjement gjør barnas hverdag bedre. Det at skole og foreldre/foresatte formidler de samme positive forventningen, stimulerer til elevenes trivsel og læring. Foreldre kan bidra på sin måte ved å gjøre seg kjent med skolens arbeid for å skape et godt læringsmiljø. Et godt foreldremiljø der deltagelse, interesse og involvering smitter over på elevene, skaper gode lærings- og klassemiljøer. Viktig i dette blir, elevsamtalene, utviklingssamtalene foreldremøtene eventuelle temamøter, felles arrangementer som åpen kveld, juletrefest,aktivitetsdag etc. i tillegg til elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen SOSIAL KOMPETANSE Sosial kompetanse dreier seg om å samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Denne kompetansen får barn i samspill med hverandre og med voksne. Gode relasjoner mellom elev og lærer og mellom skole hjem er med på å skape et godt læringsmiljø. Læreplanverket vårt understreker også målene for sosial og personlig utvikling. Dette må være på agendaen. Den sosiale kompetansen utvikles kontinuerlig gjennom handlinger og opplevelser. Læring av sosial kompetanse integreres i hele skoledagen. Trivselsprogrammet gjennomføres videre som et svært viktig og positivt bidrag til skolemiljøet. August 2014 holdes heldagskurs for alle ansatt ved skolen og sfo i Det er mitt valg, -et undervisningsopplegg innen sosial kompetanse. Dette er kurs som også barnehagene benytter seg av. 7

9 IKT- DIGITAL KOMPETANSE Alle klasser har tildelt tid for tilgang til datamaskinene, og jobber kontinuerlig med IKT, - tilpasset sitt årstrinn. Ny IKT-plan (IKT-plan Drammen) er planlagt i ØRU fra høsten 2013 Sette oss inn i, og etter hvert (til høsten) begynne å jobbe etter den nye planen. Smartboard bruke smartboardet som et fast arbeidsredskap. Oppfølgingskurs for alle lærerne i smart notebook/smart math Følge opp kurset på teamene, prøve ut det nye vi har lært. Pedagogisk programvare: Unik-programmene, M+, Salaby, Lokus osv. Dele erfaringer fra programmene vi har prøvd. It s learning, - hvordan bruke ITL på en best mulig måte? Dele positive og negative erfaringer. Nasjonale prøver for 5. trinn. Elev- og foreldreundersøkelser, høst Gjennomføre frivillig kartleggingsprøve i digitale ferdigheter fra Udir, 4. trinn. Gjennomføring i mars. 8

10 Fag og timefordeling Kringler-Slattum skole tr. uke På timeplan 2. tr. uke På timeplan 3. tr uke På timeplan RLE 2 2 2, , Norsk 8, , Matematikk 5,45 5 4,60 4 4,7 5 4, ,5 3,5 4 4 Naturfag 1, Engelsk 0,26 0, , ,1 3 3,1 3 Samfunnsfag ,75 2 1, tr. uke På timeplan 5. tr. uke På timeplan 6. tr. uke På timeplan 7. tr. uke På timeplan Kunst & håndverk 1,75 2 2, , Musikk Mat og helse 0,25 0,25 0,25 0, Kroppsøving 2, ,5 2 2,35 2, Tema/Norsk, matte/ eng./gym 2 1 0,5 Fysisk aktivitet 1,25 1,25 1,25 1,25 24, , , ,5 26, ,35 28,25 28,35 28,25 Overskytende desimaltid i trinn får elevene igjen på aktivitets- og ekskursjonsdager (høst, vinter, vår): 1. trinn: 4,2 timer. 2. trinn: 4,2 timer. 3. trinn: 7,6 timer. 4. trinn: 19 timer For å dekke inn den overskytende tida i 4. trinn, utvides skoledagen med 2t. en mandag pr. måned. 6. og 7. trinn: 3,8 timer. Skolepatrulje 1

11 Årsplan for Kringler-Slattum SFO 2014 Måned Aktiviteter Ferier Merknader Januar Vinteraktiviteter,ski skøyter,aking, Hobbygrupper:strikkekurs,perling Påmelding til vinterferien Februar Vinteraktiviteter: ski aking,skøyter Vinterferie uke 8 Felles akedag med bhg. Perling, maling, strikkekurs Mars Vinterkativiteter, ski aking, påskeverksted, påskelunsj April Hobby:Tema våren, male bilder Fast turdag. Onsdager, uteakt. Påskeferie Skolen har planleggingsdag SFO er åpen denne dagen. Mai Vårleker, hoppetau, strikk, ballspill,paradis. SFO stengt 2. mai. Juni Hoppetau, strikk, ballspill, kubbespill, fast turdag onsdag Sommeravslutning på Åsen stadion Måned Aktiviteter Ferier Merknader August Sept. Bli kjent med store og små på sfo Ute aktiviteter, ballspill, hoppetau, turer Uteaktiviteter, ballspill, hoppetau, strikk, turer Sfo åpen fra Planleggingsdager august. SFO stengt. Påmelding til høstferie Okt. Gymsal, faste turdager, hobbyakt. Høstferie uke 40 Sfo åpen Nov. Hobbystund: vi begynner så smått med juleakt. Des. Uteaktiviteter/gymsal Hobbystund: juleverksted Gymsal, baking Siste dag før jul

12 Aktivitetskalender for Kringler-Slattum skole 2014 Måned Aktiviteter Arrangementer HMS Miljø Diverse Januar Februar EKOM Skidag Beredskapsplaner Permisjonsreglement Rydde etter 1. semester Miljødager Hver uke: Mars Foreldremøte. Medarbeidersamtaler Miljødag. Samråding og teamarbeid Skidag Åslia Vinteraktivitetsdag Vi-stunder trinn April Konferansetimer Generasjonsdag. Førstehjelp. Rusken-aksjon. Foreldremøte for neste Informasjonsmøte 1.kl foreldre høst kl. Mai Foreldremøte Førskoledager. Trafikkuke med sykkelprøve Juni Gamle Hvam 4. Idrettsdag. Takk for i år-tur Vernerunde. Sommerlunsj ansatte. Rydde etter 2. semester Miljødager Miljødager. Rydde etter 2. semester Juli Revisjon HMS-perm. Sjekke søppelstativer. August Infohefte om skoleåret. Ordensregler. Brannvern Årsmøte FAU Leirskole 7. Informasjon til nyansatte. Sikkerhetsrutiner. Brannøvelse. Miljørutiner på skolen. Ordensregler ansatte. Leirskole. September Oktober November Skolefotografering. Foreldremøter Foreldreundersøkelse Konferansetimer. EKOM Innmelding neste års 1. kl. Skogdag for 7. Miljøuke. Bakkestafett Åpen kveld. Besøk på ØRAS 4. Kardemommedag Desember Skolegudstjeneste Grøtfest. Juletrefest HMS-info fra verneombud. HMS-perm presentasjon. Tema arbeidsmiljø i team. Forsikringsordning. Bedriftshelsetjeneste. HMS-info fra verneombud. Velferdstiltak, julebord. Julelunsj ansatte. Informasjon hjem. Miljødager Informere ansatte om innkjøpsrutiner. 4. besøker ØRAS. Nettpartner e.a. Miljørutiner, sortering, lys, batterier Trivselsleder-aktiviteter i storefri x 3 pr uke. Salg av juice og yoghurt hver fredag. Hver måned: CLUB Årlig: Generasjonskveld/dag Besøk på Flymuseet Besøk på Smaragdgruvene Besøk på Bygdemuseet Jevnlig: Den kulturelle skolesekken ca 4-5 arrangementer i halvåret Møter i Driftsstyret og FAU Skolens informasjonsavis: Hva skjer o gram Informasjon på hjemmesiden kontinuerlig Planleggingsdager: 2. januar, 22. april, og 15. august. 2

13 Notater 3

14 4

Virksomhetsplan for Enga skole. Skoleåret 2013-2014

Virksomhetsplan for Enga skole. Skoleåret 2013-2014 Virksomhetsplan for Enga skole Skoleåret 2013-2014 Innhold 1.0 Forord 3 2.0 Pedagogisk arbeid 4 2.1 Pedagogisk plattform 4 2.2 Årsplaner og fagrapport 5 2.3 Elevenes arbeidsplaner 5 2.4 Individuell opplæringsplan

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017

VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017 VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017 1. Innledning Et samfunn i utvikling forventer at skolen skal bidra til at barn og unge utvikler kompetanse for å ta hånd om egne liv, mestre oppgaver alene og

Detaljer

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2015-2018 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2015. Visjon/slagord. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2015-2018 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2015. Visjon/slagord. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2015-2018 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2015 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan 2015 og strategisk plan 2015-2018 ENHET

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN FOR GRANSHERAD SKOLE 2014/2015

UTVIKLINGSPLAN FOR GRANSHERAD SKOLE 2014/2015 1. BAKGRUNN. Den opprinnelige og helt sentrale bakgrunnen for denne utviklingsplanen er utviklingen i samfunnet vårt, med den sentrale læreplanen for grunnskolen, L-06 og Opplæringsloven av 1999, som resultat.

Detaljer

Vedlegg til Virksomhetsplan for skolene Haga skole 2010. HANDLINGSPLAN Haga skole

Vedlegg til Virksomhetsplan for skolene Haga skole 2010. HANDLINGSPLAN Haga skole HANDLINGSPLAN Haga skole 2010 VISJON - OVERORDNET MÅL - HAGA SKOLE Visjon: En skole med læring, trivsel og glede Overordnet mål: 1. Gi elevene et trygt og forutsigbart læringsmiljø med tilpasset undervisning

Detaljer

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2013-2016 TILTAK 2013. Visjon/slagord. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2013-2016 TILTAK 2013. Visjon/slagord. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2013-2016 TILTAK 2013 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Overordnede mål for perioden 2013-2016 Ullensakerskolen øker elevenes læringsutbytte

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015

KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015 KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015 29. nov 2011 GRUNNSKOLEN I TROMSØ Kvalitetsplan for Tromsøskolen 2011-2015 Grunnskolen i Tromsø omfatter p.t. 35 enheter som har ansvar for ordinær grunnskoleopplæring,

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE Om skole hjem samarbeidet Samarbeid mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. Når vi her snakker om skole-hjem samarbeidet er SFO en

Detaljer

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE INNLEDNING Vi har hatt et fint år på Galleberg skole både faglig og sosialt. Skolen gjennomsyres av gode tydelige voksne som ønsker å ta vare på hele mennesket. Vi

Detaljer

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR LØKEN/HOFMOEN SKOLE

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR LØKEN/HOFMOEN SKOLE SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR LØKEN/HOFMOEN SKOLE «Felles erfaringer og opplevelser er grunnlaget for godt felleskap!» DETTE JOBBER VI MED FOR Å FREMME POSITIVT SKOLEMILJØ Trivselsmål 3 Opplæring i sosiale

Detaljer

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 2015 Iveland kommune: «et godt sted å bo» Skaiå barnehage: «et godt sted å være» SKAIÅ BARNEHAGE Innledning Årsplan 2014-2015 Målsetting: «I Iveland får alle barn og unge

Detaljer

Virksomhetsplan Kirkelund skole 2014 2015 Side 2 Side 3 VELKOMMEN TIL ET NYTT SKOLEÅR! Jeg er stolt og glad over å kunne flytte inn i et nytt ungdomsskolebygg og en renovert personalavdeling. Et moderne

Detaljer

Billingstad skoles visjon, pedagogiske plattform og pedagogiske praksis

Billingstad skoles visjon, pedagogiske plattform og pedagogiske praksis Billingstad skoles visjon, pedagogiske plattform og pedagogiske praksis FAGLIG UTVIKLING Elevene har gode muligheter til å nå målene i Kunnskapsløftet. Læreren vurderer elevenes utvikling og kompetanse

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011

VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011 VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011 STYRINGSARK FOR INGEBERG SKOLE 2010/2011 SAMFUNN Mål Tiltak (oppgaver/aktiviteter) Ressursbruk Frist Ansvar Vurdering Ingeberg skole har felles praksis i samsvar

Detaljer

Lø skole er "en inkluderende skole der alle er trygge og blir akseptert".

Lø skole er en inkluderende skole der alle er trygge og blir akseptert. Lø skole er "en inkluderende skole der alle er trygge og blir akseptert". VIRKSOMHETSPLAN FOR LØ SKOLE 2009-2013 Skoleåret 2012/13 Bilde SKOLEÅRENE 2009/2013 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Presentasjon

Detaljer

innholdsfortegnelse forord, innledning fokusområde hjem-skole fokusområde læringsmiljø fokusområde digitale verktøy fokusområde skoleledelse

innholdsfortegnelse forord, innledning fokusområde hjem-skole fokusområde læringsmiljø fokusområde digitale verktøy fokusområde skoleledelse innholdsfortegnelse forord, innledning fokusområde hjem-skole fokusområde læringsmiljø fokusområde digitale verktøy fokusområde skoleledelse kvalitetssikring kompetanseplan 1 2 forord Grunnskolen i Lillesand

Detaljer

Rullert høsten 2011 Side 1

Rullert høsten 2011 Side 1 Side 1 Rullert høsten 2011 Bakgrunn. Skolen har mange forhold å ta hensyn til i sitt virke. Lover og forskrifter gir retning for hvilke krav skolen står overfor. En kvalitetssikringsplan som denne skal

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE «En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske». (Fra visjonen til Drammensskolen Norges beste skole) Planen

Detaljer

Virksomhetsplan 2015. for Kurland barneskole

Virksomhetsplan 2015. for Kurland barneskole Virksomhetsplan 2015 for Kurland barneskole vedtatt i møte i Samarbeidsutvalget ved Kurland barneskole 5. mars 2015. Læring gjennom trygghet og trivsel 2 kommunes verdisett: Framtidsrettet. Åpen. Respektfull.

Detaljer

Nyttig å vite. Råd og utvalg. Informasjon og kommunikasjon. Åsgård har en visjon - Stjerneskolen Åsgård. Kunnskapsløftet Læreplaner - Virksomhetsplan

Nyttig å vite. Råd og utvalg. Informasjon og kommunikasjon. Åsgård har en visjon - Stjerneskolen Åsgård. Kunnskapsløftet Læreplaner - Virksomhetsplan Nyttig å vite Faktaopplysninger - Tidsplan for skole - Midttimen og Trivselslederne - Plan over ferier og fridager - Skoleskyssregler - Permisjonsreglement Råd og utvalg Informasjon og kommunikasjon Åsgård

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2008

VIRKSOMHETSPLAN 2008 VIRKSOMHETSPLAN 2008 1 INNHOLDSLISTE Visjon og verdiplattform for Selbu kommune Side 3 Hovedmål for Selbu kommune Side 3 1. Visjon for Selbu ungdomsskole Side 4 2. Innledning Side 4 3. Satsningsområder

Detaljer

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Vennesla kommune Vennesla er en innlandskommune i Vest-Agder med ca. 13 000 innbyggere. Vennesla har en sentral posisjon i Kristiansandsregionen

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 1 Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 2 Vi forplikter oss til samarbeid fordi.. Vi mener at for å kunne utvikle et godt oppvekstmiljø, er det helt nødvendig at skole og hjem samarbeider

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

Utviklingsplan Venn oppvekstsenter, skole. Skaun kommune 2015 2018

Utviklingsplan Venn oppvekstsenter, skole. Skaun kommune 2015 2018 Utviklingsplan Venn oppvekstsenter, skole Skaun kommune 2015 2018 1 FORORD: Kunnskapsløftet, Opplæringsloven, Kommuneplanens langsiktige og kortsiktige del, samt skolebasert vurdering, er utgangspunktet

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Lø skole er en inkluderende skole der alle blir aksepterte.

Lø skole er en inkluderende skole der alle blir aksepterte. Lø skole er en inkluderende skole der alle blir aksepterte. VIRKSOMHETSPLAN FOR LØ SKOLE 2009-2013 Skoleåret 2010/11 Bilde SKOLEÅRENE 2009/2013 Innhold 1 INNLEDNING...3 1.1 Presentasjon av skolen...3 1.2

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE VIRKSOMHETSPLAN - FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE Sammendrag Gaustad ungdomsskole følger opp de styringssignaler som er gitt av kommunalsjef og fagsjef. Skolen har høsten 2011 8 klasser og har vært relativt stabile

Detaljer

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre.

Detaljer