Årsrapport. NHOs Arbeidsmiljøfond

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport. NHOs Arbeidsmiljøfond"

Transkript

1 0 Årsrapport NHOs Arbeidsmiljøfond 2014

2 1 Innhold Forord side 2 NHOs Arbeidsmiljøfond side 3 Utvalg og administrasjon side 3 Økonomi side 3 Nøkkeltall side 5 HMS-rådgivere i landsforeningene side 7 Formidling og informasjon Side 7 Satsingsområder side 7 Innvilgede prosjekter 2014 side 8

3 2 Forord Arbeidsmiljøfondet har fulgt opp den nye strategiske satsingen for perioden i sine bevilgninger. Utvalget er opptatt av at prosjektene er forankret i NHO-fellesskapet og har en nytteverdi for et flertall av medlemsbedriftene. NHO-fellesskapet skal ha en aktiv rolle i å initiere prosjekter på bakgrunn av behov for kunnskap og dokumentasjon. Spesielt har landsforeningene en viktig oppgave med å omsette bedriftenes behov og problemstillinger i relevante prosjekter og derigjennom ny kunnskap, som kan komme bransjer og bedrifter til gode. Norsk Industri har fått bevilget midler til utvikling til et nettbasert grunnopplæring i arbeidsmiljø, som skal gi verneombud og arbeidsmiljøutvalg den nødvendige kompetansen for å kunne utføre sine oppgaver i henhold til AML kapittel 6 Verneombud og kapittel 7 Arbeidsmiljøutvalg. Målgruppene skal ha tilgang til kursinnholdet også etter første kursgjennomføring. Opplæringen skal være et kostnadseffektivt verktøy og en HMS-ressursbank som virksomhetene kan bruke også i andre sammenhenger for forskjellige målgrupper. Nettkurset skal ha en mest mulig bransjeuavhengig profil slik at hele NHO-fellesskapet kan vise til et opplæringstilbud av høy kvalitet. Nettkurset ble lansert i februar I 2014 fulgte utvalget opp og styrket den strategiske satsingen på delmål II i IA-avtalen med ytterligere støtte til prosjektet "Ringer i vannet", for at personer med redusert funksjonsevne skal komme over i ordinært arbeid i NHOs medlemsbedrifter. Prosjektet har aktiviteter i omtrent alle regionforeningene. Prosjektet kan vise til svært gode resultater. Samlet for 2013 og 2014 har om lag 2150 personer blitt ansatt i en NHO-bedrift fra en attføringsbedrift. Det er ønskelig at prosjektet forsetter som i inneværende IA-periode som NHO-felleskapets hovedsatsing på delmål II, og at det fremover satses på å få enda flere bedrifter og bransjer til å bidra i prosjektet. Et annet aktuelt prosjekt innenfor delmål II er "Med jobb i sikte". Prosjektet skal resultere i en veileder spesielt rettet mot arbeidsgivere og ledere på temaet god integrering av synshemmede på arbeidsplassen. En slik veileder finnes ikke i dag, og vil representere ny og nyttig kunnskap for alle NHOs medlemsbedrifter for å lykkes med integreringsarbeidet. Utvalget har i 2014 bevilget midler til et prosjekt om virksomhetens erfaringer med Arbeidstilsynets tilsynspraksis. Målet med prosjektet er å frembringe ny kunnskap om hvordan Arbeidstilsynets virkemidler fungerer i praksis og nytteverdien i forhold til bedriftenes behov. Prosjektet vil bli ferdigstilt i 2015 og gjennomføres av Stiftelsen for industriell og teknisk forskning ved NTH (SINTEF). Utvalget har også bevilget midler til prosjektet "Robust organisering". Prosjektet har som mål å bygge ny kunnskap om hvordan kunnskapsbedrifter kan ta i bruk enkelte robuste og effektive metoder for kompetanseoverføring og kunnskapsdeling som bidrar til å styrke kvaliteter på oppgaveløsning og et godt arbeidsmiljø som bidrar til forlenget yrkeskarriere for seniorer i kunnskapsbedrifter. Prosjektet gjennomføres av Tel-Tek i et samarbeid med Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). Utvalg for Arbeidsmiljøfondet er opptatt av å få gode verktøy som er til hjelp for bedriftene i det daglige HMS-arbeidet. Blant annet etterlyses vi flere gode prosjekter som kan medvirke til økt sikkerhet og reduserte antall ulykker. Dette er av stor viktighet både for den enkeltes helse og bedriftenes lønnsomhet. Det er viktig at prosjektene som får støtte har en nytteverdi for et flertall bedrifter og bransjer, slik at ny kunnskap kan tilføres så mange som mulig gjennom presentasjoner, artikler og omtale.

4 3 1. NHOs Arbeidsmiljøfond Arbeidsmiljøfondet har siden opprettelsen i 1987 vært blant de største finansieringskildene for arbeidsmiljøforskning og -utvikling i norsk arbeidsliv. Fondets prosjekter og resultater har vært til stor nytte for medlemsbedriftene og forbedring av arbeidsmiljøet på norske arbeidsplasser. Medlemsbedrifter, bransje- og landsforeninger, forskningsinstitusjoner og bedriftshelsetjenester har kunnet søke om midler til prosjekter. Siden etableringen har Arbeidsmiljøfondet støttet forsknings- og utviklingsprosjekter for om lag 640 millioner kroner. 1.1 Historikk NHOs Arbeidsmiljøfond ble opprettet i 1987, med en startkapital på 377 millioner kroner. Kapitalen hadde sin opprinnelse fra Sykelønnsordningens fond, som ble etablert mellom LO og NHO (N.A.F) under tariffoppgjøret i I 1976 ble Folketrygden endret og arbeidstakerne ble sikret full lønn under sykdom. Dermed falt formålet med sykelønnsfondet bort. LO og NHO ble enige om å avvikle ordningen og midlene ble fordelt mellom de to partene. NHO (N.A.F.) besluttet i 1987 å benytte sin del av fondet til å etablere et arbeidsmiljøfond, med formål å støtte aktiviteter som skulle bidra til å forbedre arbeidsmiljø og helse i norsk arbeidsliv. Realverdien av fondet ble inntil 2000 vedlikeholdt og årlig justert for prisstigningen. I henhold til vedtak i NHOs Arbeidsutvalg i september 1999, i forbindelse med utredningen Arbeidsmiljøfondets fremtidige bruk av midler, skal fondets kapitalbase være i størrelsesorden 550 millioner kroner. Det ble vedtatt i NHO Arbeidsutvalget i mars 2003 at Arbeidsmiljøfondets strategi skal bygge opp under NHO-fellesskapets strategier og utfordringer. Arbeidsmiljøfondet satsingsområder for perioden finnes er beskrevet i punkt Utvalg og administrasjon Utvalg for NHOs Arbeidsmiljøfond vedtar bevilgninger og gir gjennom strategiplaner og satsingsområder faglige føringer for Arbeidsmiljøfondets virksomhet. Utvalget har i 2014 bestått av: Marit Refsland, HR direktør, Boreal Transport Norge Tore Krog, bedriftsoverlege, Ringnes AS Thomas Rudolf Thomassen, konsernlege, Heidelberg Cement Northern Europe Kristin Flagstad, HR-sjef ISS Sør Lene Jønnson, opplæringsleder Entreprenørskolen Turid Myhre, HMS-leder, Linjebygg Offshore AS Anne Smestad, HR-direktør, NIVA Utvalget avholdte to møter i juni og 20. november. Begge var bevilgningsmøter. Utvalget ble orientert om den økonomiske situasjonen. Bevilgningsrammen ble vedtatt på det første møtet. Fra NHO har følgende vært knyttet til Arbeidsmiljøfondets virksomhet i 2014: Avd. direktør Alf Åge Lønne, spesialrådgiver Ann Torill Benonisen, Sir Melander Møllerud (ut i pensjon ), bedriftslege Unni Abusdal og konsulent Hilde M. Rønneberg. 2. Økonomi Fondskapitalen pr. 31.desember var 647 millioner kroner. Rammen til lønnstilskudd til landsforeningene ble øket i forrige strategiperiode til kroner pr. hele stilling. Midler til drift av Arbeidsmiljøfondet er vedtatt av Arbeidsutvalget i april 2003 til å være 2 millioner kroner. For strategiperioden er det vedtatt følgende årlig fordeling: - 10 millioner kroner til NHO - 10 milioner kroner til HMS-rådgiverordningen i landsforeningene

5 4-12 millioner kroner til frie prosjekter, bevilges av Utvalg for NHOs Arbeidsmiljøfond Dette innebærer en total ramme på 32 millioner pluss 2 millioner til drift av fondet. Fondets årlige avkasting i forrige strategiperiode viste at utvalget for Arbeidsmiljøfondet kunne disponere om lag 5-7 millioner kroner utover den faste rammen på 12 millioner. Disponering av frie midler vil imidlertid til enhver tid måtte reflektere fondets avkastning. De frie midlene gjennom prosjekter skal knyttes til de faglige satsingsområdene. På bakgrunn av forventet avkastning og kapitalgrunnlag i år, vedtok utvalget i sitt bevilgningsmøte 11.juni at rammen for frie prosjekter i 2014 utvides med 10 millioner kroner Det vil si at inntil 22 millioner kroner kunne disponeres av utvalget for Arbeidsmiljøfondet i søknadsbehandlingen. Det vises til strategiens pkt. 4: "Disponering av frie midler vil imidlertid til enhver tid måtte reflektere fondets avkastning". Kapitalbasen skal fortsatt være om lag 550 millioner kroner. Fondskapitalen pr er om lag 100 millioner over det som skal være grunnkapitalen til enhver tid. Fondskapitalen pr. 31.desember var 647 millioner kroner. Det gamle søknadssystemet til Arbeidsmiljøfondet lå i en database (Notes) som begynte å bli utdatert. Administrasjonen så seg derfor nødt til å få laget en ny web applikasjon. Arbeidet ble gjort av ITavdelingen i NHO Servicepartner. Utgiften på dette arbeidet beløper seg til kr.

6 5 Nøkkeltall Balanse per EIENDELER (Beløp i hele kr) EIENDELER OMLØPSMIDLER Fordringer Andre kortsiktige fordringer 0 26 Opptjente ikke forfalte renter 0 0 Sum fordringer 0 26 Investeringer Aksjer og obligasjoner Utenlandske aksjefond 0 0 Norske obligasjoner 0 0 Utenlandske obligasjoner 0 0 Andre finansielle investeringer Sertifikater Sum investeringer Bankinnskudd Bankinnskudd Sum bankinnskudd SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD FONDSKAPITAL Fondskapital Resultat Sum fondskapital GJELD Ikke utbetalte bevilgninger Kortsiktig gjeld Sum forpliktelser og gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

7 6 Resultatregnskap (Beløp i hele kr.) Finansinntekter og kostnader Finansinntekter og finanskostnader SUM FINANSPOSTER Driftskostnader Adm. kostnader finansforvaltning Adm. kostnader regnskapsføring Adm. kostnader IT-tjenester Sekretariatstjenester Revisjonshonorar Bevilgninger Overført til NHO Bankomkostninger 0 0 SUM KOSTNADER RESULTAT

8 7 3. HMS-rådgiverne i landsforeningene Antall landsforeninger som har mottatt lønnstilskudd var i 2014 var det 17 på 100% stilling og tre på 50% stilling. Som grunnlag for støtten utarbeider landsforeningene årlige handlingsplaner for HMS/IA-arbeidet med vekt på Arbeidsmiljøfondets satsingsområder. Alle HMS-rådgiverne forplikter seg på å delta i felles innsatsområder og aktiviteter for NHO-fellesskapet. HMS-rådgiverne møtes månedlig i HMS-forum for drøfting av felles prosjekter og saker, erfaringsutveksling og formidling av bedriftenes erfaringer og synspunkter. 3.1 Felles innsats 2014 Det ble i 2014 etablert et HMS prosjekt på tvers av NHOs landsforeninger. Prosjektets mål er å utvikle flere medlemstjenester på HMS-feltet for NHO-fellesskapet. Prosjektets varighet er ett år. Prosjektet ledes av Norsk Industri v/erik Dahl-Hansen. Det har vært arrangert et felles seminar "Endelig mandag langtidsfrisk på jobb" et seminar om IA, samarbeid og nærværslyst for medlemsbedriftene. Seminaret var fulltegnet og tilbakemeldingene var svært gode. Målet er at dette arrangementet blir et årlig arrangement. NHO har fått gjennomslag for betydelige forenklinger i den nye IA-avtalen. De nye regelendringene tredde i kraft 1. juli. I den forbindelse ble det arrangert et frokostseminar om den nye IA-avtalen. De nye regelendringene tredde i kraft 1. juli. I den forbindelse ble det arrangert et frokostseminar om den nye IA-avtalen 26. august. Seminaret ble åpnet av Kristin Skogen Lund og hadde ca 100 deltakere. Tema var endringene og forbedringene etter avtaleforhandlingene og to medlemsbedrifter hadde innlegg om sine forventninger til forbedringene og til nye forsøksprosjekter som f.eks "Sykmeldt i jobb". NHO presenterte også en "app" med aktuell informasjon og aktuelt verktøy i arbeidet med oppfølging av sykmeldte. I tillegg er det gjennomørt en rekke medlemsmøter i regionenen for å informere om det nye regelverket. 3.2 Formidling og informasjon Relevante prosjekter omtales og publiseres på web-sidene til NHO og aktuelle landsforeninger. I HMS-forum, hvor HMS-rådgiverene fra de ulike landsfreninger møtes, er det utstrakt informasjonsformidling fra prosjekter som gir ny kunnskap til alle. Forskere og andre eksterne aktører inviteres til å presentere aktuelle prosjekter støttet av Arbeidsmiljøfondet. Som resultat kan ofte nye prosjekter ta form og bli realisert gjennom søknad til Arbeidsmiljøfondet. Felles verktøy og maler ligger på de respektive landsforeningers hjemmesider og NHOs websider. Ofte arrangeres også frokostseminarer for lansering av sluttresultater. 4. Satsingsområder Strategiplanen angir satsingsområdene for innværende periode. Arbeidsmiljøfondet skal støtte opp om de langsiktige mål for NHO og medlemsbedriftene og prosjekter som bygger opp under NHO-fellesskapets gjeldende strategi. Arbeidsmiljøfondets strategi knyttes til NHOs politikk på viktige områder som arbeid og velferd. Arbeidsmiljøfondet skal være et strategisk virkemiddel for NHO-fellesskapet for å gjennomføre nødvendig innsats og utviklingstiltak på områder knyttet til arbeid, velferd og arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøfondet skal gjennom sine prioriteringer bidra til å styrke medlemsbedriftenes konkurranseevne gjennom et godt og inkluderende arbeidsmiljø. De fire satsingsområdene for perioden er: Arbeid og velferd Det skal lønne seg å arbeide i et moderne arbeidsliv Ny pensjonsreform Fleksibilitet i arbeidslivet (Arbeidstid, skift og turnus)

9 8 Inkluderende arbeidsliv med de til enhver tid gjeldende utfordringer Ledelse, arbeidsmiljø Redusere sykefraværet Livsfaseperspektiv Fysisk og kjemiske risikoforhold i arbeidsmiljøet Eksponeringskarakteriseringer og målinger utprøvinger pilotprosjekter Ny arbeidsskadelov og utvidelse av sykdomslisten Sikkerhet og skadeforebyggende arbeid Regelverk Sanksjoner, gebyrer/kostnader Forenkling Veiledninger Se vedlegg for nærmere beskrivelse av satsingsområder for Prosjekter som har fått støtte fra Arbeidsmiljøfondet 2014 St. Olavs Hospital HF, klinikk for lunge- og arbeidsmedisin har fått bevilget inntil kr til prosjektet Kokke, arbeidsmiljø og helse undersøkelser i en kokkekojort. Prosjektets hovedmålsetning er å undersøke mulige sammenhenger mellom faktorer i kokkers arbeidsmiljø og deres helseforhold, som grunnlag for forebygging av helseskader og frafall fra yrket. Prosjektet er en videreføring og i hovedsak en prospektiv kohortundersøkelse av kokker i de tre midtnorske fylkene, men omfatter også en spørreundersøkelse av alle som i perioden fra tok fagbrev som kokk i Midt-Norge. Tel-Tek har fått innvilget kr til prosjektet Kompetanseoverføring og kunnskapsdeling i kunnskapsbedrifter. Prosjektet har som mål å bygge ny kunnskap om hvordan kunnskapsbedrifter kan ta i bruk enkelte robuste og effektive metoder for kompetanseoverføring og kunnskapsdeling. Dette skal bidra til å styrke kvaliteter på oppgaveløsning og et godt arbeidsmiljø som bidrar til forlenget yrkeskarriere for seniorer i kunnskapsbedrifter. Prosjektet gjennomføres i et samarbeid med Arbeidsforskningsinstituttet. Uni Research Helse har fått innvilget kr til prosjektet Implementering for ibedrift. Formålet med dette prosjektet er å utarbeide en overordnet plan for hvordan ibedrift kan implementeres i et fylke eller en region Formålet med prosjektet er å utarbeide en overordnet plan for hvordan tiltaket ibedrift kan implementeres i et fylke eller en region. Planene består av tre hoveddeler 1) En metodebok eller protokoll for alle deler av tiltaket med steg-for steg bevegelser. 2) en opplæringsplan for NAV og helsetjenesten i området ibedrift skal implementeres og 3) En håndbok for praktiske arbeidet med implementeringen. Norsk Industri har fått innvilget kr til prosjektet Eksponering for kjemiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer ved arbeid på anlegg som renser og gjenvinner avfall fra oljeboring. Målet med prosjektet er å beskrive avfallstyper og teknologi på materialet som sendes til gjenvinning for offshoreindustrien. Studiens målsettinger er å utarbeide et prosesskart over de ulike behandlingstrinnene og risikoutsatte arbeidsoperasjoner for avfallsstrømmer fra offshorevirksomheten, karakterisere eksponering for kjemiske og biologiske forbindelser i arbeidslufta som dannes ved

10 9 gjenvinning og behandling av boreslam, borekaks og slopvann, utføre eksponeringsmålinger av utvalgte agens på norske gjenvinningsanlegg og gi anbefalinger til evt. eksponeringsreduserende tiltak. Arbeidsforskningsinstituttet har fått innvilget kr til prosjekt Jakten på den bærekraftige fleksibiliteten. En Eksplorerende tilnærming til fleksibiliteten i arbeidslivet og dens konsekvenser. Prosjektets hovedmål er å kartlegge hvordan fleksibilitet utøves i praksis i norsk arbeidsliv i dag, og hvilke konsekvenser dette har for den enkelte arbeidstager, organisasjon og samfunn. Prosjektet vil kvalitativt lete etter fleksible løsninger som kan gi bærekraft ved at de ikke gir negative effekter på sikt, verken for arbeidstager, ledelse, virksomhet eller samfunn. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har fått innvilget kr til prosjektet Female Future i tre regioner Målet er gjennom Female Future-programmet å mobilisere og legge til rette for å få flere kvinner til lederstillinger og styreverv i næringslivet. Bedriftene velger selv ut deltagere som de ser har et potensiale og som de og ønsker å satse på. Det overordnede målet er at næringslivet skal være attraktivt for kvinner, at flere kvinner er med i beslutningsprosessene, i ledelse og styrer generelt og at bedriftslederne skal være pådriverne for å få flere kvinner i lederposisjoner. Samtidig skal at arbeidsrelatert ansvar kunne kombineres med familieansvar. Folkehelseinstituttet har fått innvilget kr til prosjektet Effektiv begrensning av veggdyrproblemer på overnattingssteder. Prosjektets målsetning er å begrense omfanget av problemer med veggdyr gjennom å utarbeide nye håndteringsrutiner, bekjempelsesmetoder og formidling og informasjon. Prosjektet er et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet (FHI), NHO Reiselivs medlemsbedrifter og skadedyrbransjen. FHI har stor kompetanse på skadedyrbekjempelse, og Norge er angivelig et foregangsland på dette feltet. FHI har en egen avdeling for skadedyrkontroll. International Research institute of Stavanger (IRIS) har fått innvilget kr til prosjektet Betydningen av multiple arbeidstidsordninger for arbeidsprosesser, produktivitet og HMS. Målet med prosjektet er å studere hvordan ulike arbeidstidsordninger benyttes parallelt på samme arbeidsplass, hvordan dette praktiseres og håndteres, og hvilke organisatoriske og HMS-relaterte utfordringer dette gir for virksomhetene. Prosjektet skal følge en bedrift med multiple ordninger og som er i ferd med å implementere en ordning for innleid arbeidskraft som skal jobbe parallelt med faste ansatte på dagtid. Norsk Industri har fått innvilget til prosjektet Ny versjon av nettdel i Grunnopplæring i arbeidsmiljø. Prosjektet er en videreføring av et prosjekt med samme tittel som det ble bevilget støtte til høsten Målet nå er å lage en ny og forbedret arbeidsmiljøopplæring som gir verneombud og arbeidsmiljøutvalg den nødvendige kompetansen for å kunne utføre sine oppgaver i henhold til AML kapittel 6 Verneombud og kapittel 7 Arbeidsmiljøutvalg. Målgruppene skal ha tilgang til kursinnholdet også etter første kursgjennomføring. Opplæringen skal være et kostnadseffektivt verktøy og en HMS-ressursbank som virksomhetene kan bruke også i andre sammenhenger for forskjellige målgrupper. Nettkurset skal ha en mest mulig bransjeuavhengig profil slik at hele NHO fellesskapet kan vise til et opplæringstilbud av høy kvalitet. Nettkurset skal også produseres i engelsk versjon. Nettkurset skal tilsvare to dagers opplæring. Norges blindeforbund har fått innvilget kr til prosjektet Med jobb i sikte fase 2.

11 10 Hovedmålet med prosjektet, som er en videreføring, er å frambringe ny kunnskap om hvilke faktorer og løsninger i bedrift som kan bidra til at syns- og andre grupper funksjonshemmede kan delta i norsk arbeidsliv på lik linje med andre arbeidstakere. Et nytt begrep som har kommet ut fra prosjektets første fase er "helhetlig ledelse". Prosjektet skal resultere i en veileder spesielt rettet mot arbeidsgivere og ledere på temaet god integrering av funksjonshemmede på arbeidsplassen, blant annet med fokus på produktivitet og mestring. Arbeidslinja er sentral i prosjektet. Veilederen skal være løsningsorientert og sentral mhp organisatoriske, psykososiale og fysiske faktorer med en praktisk vinkling. Gode kollektive strukturer innenfor rammene av arbeidsplassen er viktig når det gjelder veileder til arbeidsgiverne. I tillegg må samarbeid med NAV og Hjelpemiddelsentralen være med for å få til god integrasjon, En slik veileder finnes ikke i dag, og vil representere ny og nyttig kunnskap for alle NHOs medlemsbedrifter for å lykkes med integreringsarbeidet. Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har fått innvilget kr til prosjektet Tiltak for kjønnsbalanse i ledelse i næringslivet. Prosjektets mål er på bakgrunn av underskudd på kvinnelige ledere i norsk næringsliv, å utvikle, standardisere og formidle forskningsbaserte bedriftsinterne tiltak som øker andel kvinnelige linjeledere på nivå en og to. Prosjektets begrunnelse for kjønnsbalanse i næringslivet er å sikre bedriftenes attraktivitet overfor kompetente fremtidige medarbeidere og i mark. Prosjektet skal også beskrive fem skandinaviske bedriftscaser, hvorav tre i Sverige, en i Danmark og en i Finland. Hensikten er å finne hvilke prinsipper og strategier som har ført frem der og hva som kan være overførbare til Norge. Bedriftene velges ut fra tiltak de har gjennomført for å få bedre kjønnsbalanse i form av flere kvinner og gitt effekt. SINTEF har fått innvilget kr til prosjektet Virksomhetens erfaringer med tilsynspraksis. Målet med prosjektet er å frembringe ny kunnskap om hvordan Arbeidstilsynets virkemidler fungerer i praksis og nytteverdien i forhold til bedriftenes behov. Prosjektet ønsker å se nærmere på gapet mellom virksomhetenes opplevelse av tilsynspraksis og de målsettinger. Det skal i prosjektet fokuseres på en helhetlig forståelse av hva en HMS-tilstand faktisk er, nettopp for å kunne få kunnskap om hva som skiller detalj- og systemtilsyn, og med et spesielt blikk på organisatoriske faktorer. Viktige elementer vil være å fremskaffe kunnskap om den faktiske nytten av tilsynet/tilsynene som opplevd av bedriftene, oppleves satsingene relevant av virksomhetene og deres behov for hjelp, klargjøre begrep og vurdering av nytte av tilsyn. NHO Service har fått innvilget kr til prosjektet Ringer i vannet. Formålet er å videreføre prosjektet og rekrutteringsstrategien "Ringer i Vannet" ett år til med hovedmål å få personer, som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet, inn i ordinære jobber i NHOs medlemsbedrifter, gjennom tett samarbeid med NHOs regionskontorer og bransjeforeningen Attføringsbedriftenes medlemmer. Prosjektet informerer i hensiktsmessige fora, samt deltar i nasjonale og regionale konferanser, seminarer og andre møtesteder. NHOs regionapparat vil ha en viktig rolle i prosjektet og et effektivt instrument for å nå ut i til den enkelte bedrift, bidra til informasjonsspredning og lokale møteflater mellom attføringsbedriftene og den enkelte NHO-bedrift. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har fått innvilget kr til prosjektet Pensjon. På grunn av prosjektets innhold, vil det kun bi muntlig informasjon ved å kontakte prosjektleder Kristin Diserud Mildal.

12 11 NHO Mat og Drikke har fått innvilget kr til prosjektet Melvin og Melissa dine veiledere til et bedre bakermiljø. Prosjektet består i å utvikle et e-læringsprogram i HMS for ansatte og ledere i baker- og konditorbransjen. Bransjen består av små virksomheter som har arbeidsmedisinske/yrkeshygieniske utfordringer, spesielt med melstøv. E-læringsprogrammet er modulbasert mot temaer/arbeidssituasjoner som er aktuelle og der læring og forbedring er relevant. Modulene, i alt fem, tenkes å vare i 5-10 minutter. Den pedagogiske formen opplæringsprogrammet har, kan overføres til andre bransjer og arbeidsmiljøutfordringer. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har fått innvilget kr til prosjektet Selvstendig næringsdrivende arbeidsmiljøutfordringer og tilpasninger i arbeidsmarkedet. Prosjektet vil frembringe ny kunnskap om selvstendige næringsdrivende. Selvstendig næringsdrivende er en gruppe som på mange måter skiller seg ut fra arbeidstakere. De er sin egen arbeidsgiver og dermed bærer av interessene for både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Forhåpentligvis vil prosjektet resultere i økt forståelse for forskjellige mekanismer i arbeidslivet, og kanskje også legge grunnlag for ny politikk på feltet. Det vil også kunne gi nyttig informasjon om de av NHOs medlemmer som er selvstendig næringsdrivende. NHO tar sikte på å presentere hovedkonklusjonene fra prosjektet på NHOs Årskonferanse i januar NHO vil delta aktivt i prosjektet i samarbeid med de utførende institusjonene. Vi vil også opprett en referansegruppe for prosjektet internt, med representanter for NHOs landsforeninger. NHO har engasjert NHH/UiB og Menon Business Economics til å gjennomføre prosjektet.

13 12 Vedlegg Arbeidsmiljøfondet Satsingsområder for perioden Arbeid og velferd Det skal lønne seg å arbeide i et moderne arbeidsliv Ny pensjonsrefom Fleksibilitet i arbeidslivet (Arbeidstid, skift og turnus) Inkluderende arbeidsliv med de til enhver tid gjeldende utfordringer. Ledelse, arbeidsmiljø Redusere sykefraværet Livsfaseperspektiv Fysisk og kjemiske risikoforhold i arbeidsmiljøet Eksponeringskarakteriseringer og målinger utprøvinger - pilotprosjekter Ny arbeidsskadelov og utvidelse av sykdomslisten Sikkerhet og skadeforebyggende arbeid Regelverk Sanksjoner, gebyrer/kostnader Forenkling Veiledninger Arbeid og velferd Det er en grunnleggende forutsetning at det skal lønne seg å være i arbeid. Norges formue er lik kompetente mennesker i arbeid. Utfordringer knyttet til ny pensjonsreform og det at flere må stå lenger i arbeid er et viktig innsatsområde for NHO. Oppfølging og innhenting av kunnskap er sentralt. Bedriftene må ha oppmerksomhet på det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet. Rause velferdsordninger har tidligere bidratt til at mange har forlatt arbeidslivet for tidlig. Den demografiske utviklingen i kombinasjon med at mange er utenfor arbeidslivet, gir store utfordringer for fremtiden. Tidlig innsats og nye muligheter for dem som er i ferd med å falle ut av skole og arbeidsliv, vil være et viktig arbeidsområde for NHO. Det er urovekkende at økende grupper av ungdom ser ut til å gå inn i trygdekarrierer uten å ha vært i kontakt med arbeidslivet. Mange har tatt til orde for å modernisere arbeidslivsregelverket. Det er økende oppmerksomhet på arbeidstid og skift- og turnus-ordninger. Arbeidstidsreglene krever ny gjennomgang i et modernisert arbeidsliv. Det er etter NHOs syn ikke forenlig å redusere den generelle arbeidstiden og bevare velferdsordningene. Konsekvenser, som større krav til produktivitet, vil kunne føre til et mindre inkluderende arbeidsliv i et lengre løp. Det blir sentralt for Arbeidsmiljøfondet å styrke arbeidslinjen for å få ny kunnskap og dokumentasjon som kan belyse sammenhenger og konsekvenser for arbeidslivet og bedriftene

14 13 Gjennom trepartssamarbeidet har ansatte oppnådd stor fleksibilitet i arbeidslivet. I dag opplever mange bedrifter et økende ansvar for å påta seg ytterligere forpliktelser. Det samlede arbeidsgiveransvaret øker i et sterkt konkurranseutsatt næringsliv.. Arbeidsmiljøfondet må bidra til å innhente kunnskap og dokumentere slike forhold. Inkluderende arbeidsliv med de til enhver tid gjeldende utfordringer En IA-avtale som ivaretar bedriftenes behov og verdiskaping Inneværende IA-avtale går ut i Fra IA-avtalens ikrafttreden har det vært et målrettet arbeid for å redusere sykefraværet og øke arbeidsdeltakelsen for personer med redusert arbeidsevne. Mange bedrifter har lykkes godt med dette arbeidet. NHO vil derfor arbeide for å videreføre IA-arbeidet som ivaretar den gode praksis som IA-bedriftene har utviklet. Det er viktig å få ytterligere kunnskap om suksessfaktorer som har bidratt til å redusere sykefraværet i bedriftene. Oppfølgning videre vil være praktisk handling, aktiviteter og prosjekter. Ledelse, dialog og samarbeid er grunnlaget for et godt IA-arbeid. Lederrollen i arbeidslivet endres med nye kompetansekrav til lederne. Prosjekter som videreutvikler og implementerer kjente metoder (f.eks. Lean) der eierskap og engasjement til egen arbeidsplass og eget arbeidsliv forsterkes, vil være aktuelle. En forutsetning er at slike prosjekter har nytteverdi for et større antall bedrifter og/eller bransjer. Inkluderende ledelse og livsfasepolitikk er en sentral suksessfaktor i arbeidet med et mer inkluderende arbeidsliv. Prosjekter som Ringer i vannet med en bestemt fremgangsmåte for å få flere i arbeid i ordinære bedrifter, gir gode eksempler gjennom beste praksis. Dokumentasjon av resultater er viktig for å finne nye veier i dette arbeidet. Likeså er verktøy og veiledninger nyttig for bedriftene i deres daglige arbeid. Det overordnede mål for samarbeid om inkluderende arbeidsliv er at det gagner bedriftenes verdiskaping, den enkeltes arbeidsevne og muligheter. Arbeidsmiljøfondet skal bygge opp under NHOs satsing på arbeidet med et mer inkluderende arbeidsliv og være et virkemiddel for NHO-fellesskapet på dette feltet. Fysiske og kjemiske risikoforhold NHOs medlemsbedrifter skal være de beste på HMS Det er viktig at det i perioden fortsatt er oppmerksomhet på forebyggende arbeid for å unngå skader og ulykker hos medlemsbedriftene. Visjonen om null skader må ligge til grunn. En viktig oppgave for Arbeidsmiljøfondet er å bidra til at arbeidsgivere har nødvendig kunnskap og dokumentasjon om yrkeshygieniske forhold knyttet til kjemisk og fysisk eksponering. Manglende kunnskap og usikkerhet om eksponeringsnivåer og om følgene av eksponering i arbeidet er en utfordring i de fleste bransjer. Det tilkommer også stadig nye stoffer som det må fremskaffes ny kunnskap om. Som følge av arbeidsmiljølovgivningen i EU og ikke minst kjemikaliprogrammet REACH (EU) vil det komme krav om bransjestandarder, eksponeringsscenarier (eksponeringskarakteriseringer knyttet til arbeidsoppgaver) og utvidet kunnskapsbase om helsefølgende av bl.a. laveksponering. Det å oppfylle disse kravene vil måtte være innsatsområder for å møte bedriftenes behov, slik at de kan være i stand til å være leverandører på det europeiske markedet. Myndighetene har bestemt at eksponeringsmålinger skal gjøres obligatoriske og samles i Statens Arbeidsmiljøinstitutts database Expo. En stor utfordring vil være kostnader til eksponeringsmålingene og ikke minst analysene av disse. Lovens krav til

15 14 eksponeringsmålinger vil måtte delvis løses uten målinger på enhver arbeidsplass. Det blir viktig med utredninger og studier der man kan overføre konklusjonen mellom bedrifter med noenlunde like arbeidsoppgaver og produksjonsforhold. Slike utredninger vil også være nyttig i REACH sammenheng. Sikkerhet og skadeforebygging er sentrale risikofaktorer som krever omfattende arbeid av bedriftene. Prosjekter som tar for seg metoder, erfaringsoverføring og gode eksempler er viktig å støtte og formidle. Arbeidsmiljøfondet vil støtte prosjekter som gjelder utprøving av målemetoder og pilotprosjekter for målestrategi. Et ekspertutvalg har forslått utvidelse av sykdomslisten med sykdommer som kan medføre yrkesskadeerstatning. Regjeringen vil legge frem forslag til nye organisering og ny liste våren Det vil være aktuelt å støtte pilotprosjekter, veiledninger og ny kunnskap. Regelverk HMS-regelverket må forenkles slik at det blir mulig å følge opp i praksis Regelverksforenkling og redusert skjemavelde er viktige innsatsområde for NHO. Ytterligere sanksjoner og økte strafferammer i forbindelse med brudd på arbeidsmiljøregelverket er satt på dagsorden. Arbeidsmiljøfondet vil støtte undersøkelser og prosjekter som gir faktagrunnlag til å underbygge NHOs politikk på dette området. Det er sentralt å støtte prosjekter som kan underbygge et enklere regelverk for små og mellomstore bedrifter. Arbeidsmiljøfondet har en viktig oppgave i å formidle regelverksforståelse innen arbeidsmiljøområdet til medlemsbedriftene, gjennom utviklingsprosjekter og veiledninger. Utviklingsprosjekter og dokumentasjon knyttet til forenkling og harmonisering og tilpasning til EUs regelverk er sentrale å støtte

Årsrapport. NHOs Arbeidsmiljøfond

Årsrapport. NHOs Arbeidsmiljøfond 1 Årsrapport NHOs Arbeidsmiljøfond 2013 2 Innhold Forord side 3 NHOs Arbeidsmiljøfond side 4 Virksomheten i 2012 side 5 Utvalg for Arbeidsmiljøfondet side 7 HMS-rådgivere i landsforeningene side 8 Formidling

Detaljer

Årsrapport. NHOs Arbeidsmiljøfond

Årsrapport. NHOs Arbeidsmiljøfond 1 Årsrapport NHOs Arbeidsmiljøfond 2012 2 Forord Fondets økonomi har hatt en stabil utvikling i 2012 og resultatet er solid. Utvalg for Arbeidsmiljøfondet har fulgt opp den strategiske satsingen i sine

Detaljer

ÅRSRAPPORT. NHOs ARBEIDSMILJØFOND

ÅRSRAPPORT. NHOs ARBEIDSMILJØFOND ÅRSRAPPORT NHOs ARBEIDSMILJØFOND 2010 2 Innhold Forord..... 3 Historikk 4 Virksomheten i 2010. 5 Prosjekter. 6 Utvalg for Arbeidsmiljøfondet. 8 HMS-rådgivere i landsforeningene arbeidet i 2010... 8 Økonomiske

Detaljer

Mona Bråten og Jørgen Svalund. HMS-rådgiverordningen i NHO-fellesskapet

Mona Bråten og Jørgen Svalund. HMS-rådgiverordningen i NHO-fellesskapet Mona Bråten og Jørgen Svalund HMS-rådgiverordningen i NHO-fellesskapet Mona Bråten og Jørgen Svalund HMS-rådgiverordningen i NHO-fellesskapet Fafo-rapport 541 Fafo 2006 ISBN 82-7422-553-8 ISSN 0801-6143

Detaljer

Ringer i Vannet. Magne Bråthen og Lise Lien. Ringer i Vannet. NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering

Ringer i Vannet. Magne Bråthen og Lise Lien. Ringer i Vannet. NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering Ringer i Vannet Magne Bråthen og Lise Lien NHO-prosjektet Ringer i Vannet ønsker å motivere medlemsbedriftene til å bidra i arbeidet med å inkludere personer med redusert arbeidsevne i større grad enn

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport Nesodden kommune SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport april 2014 Forfattere: Sunnaas og Nesodden BHT og BHTs eiere: Sunnaas sykehus HF ved HR-direktør og Nesodden kommune ved fagsjef

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynets organisasjon 2 Mål og resultatkrav 5 Resultatperspektivet 8 Forebygging av ulykker 8 Skadelig kjemisk påvirkning 9 Organisatoriske arbeidsforhold 10 Ergonomiske

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket Arbeidsgrupperapport, mars 2010 Helse, miljø og sikkerhet i landbruket Organisering og arbeidsformer INNHOLD SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 6 1.1 Bakgrunn for arbeidet 6 1.2 Arbeidsgruppens sammensetning 7

Detaljer

INTENSJONSAVTALEN OM ET INKLUDERENDE

INTENSJONSAVTALEN OM ET INKLUDERENDE INTENSJONSAVTALEN OM ET INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HVILKE FAKTORER FREMMER EN GOD IA-PRAKSIS I VIRKSOMHETENE? Masteroppgave i Endringsledelse av Jannicke Åsbø Andersen og Cecilie Løvåsen Grøtteland Universitetet

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Felles innsats delt glede

Felles innsats delt glede Sluttrapport 3-2-1 Sammen for et godt arbeidsmiljø Felles innsats delt glede EdLE Utaaker og Bjørg Hegdal, Arbeidstilsynet Innholdsfortegnelse 3 Forord Prosjektet 3-2-1 Sammen for et godt arbeidsmiljø

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Evaluering av Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet 2001-2005 (2006)

Evaluering av Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet 2001-2005 (2006) Evaluering av Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet 2001-2005 (2006) Statskonsult rapport 2007:4 Forord Statskonsult har på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet evaluert Nasjonalt

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE Evaluering av fylkesvise koordinatorstillinger i NAV og bruk av øremerkede tiltaksmidler Av Geir Møller, Bent Aslak Brandtzæg og Joar Sannes Rapport nr 238 2007

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapitler: 600 667, 2470, 2541 2542, 2620 2690 Inntektskapitler: 3600 3642, 5470, 5571, 5607,

Detaljer

ISBN nr: 82-90112-28-9. Årsrapport 2004. Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep 0032 Oslo. www.arbeidstilsynet.no Tlf.

ISBN nr: 82-90112-28-9. Årsrapport 2004. Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep 0032 Oslo. www.arbeidstilsynet.no Tlf. ISBN nr: 82-90112-28-9 Årsrapport 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep 0032 Oslo www.arbeidstilsynet.no Tlf. 815 48 222 FORORD 4 ARBEIDSTILSYNET 5 Administrasjon og ledelse 5 Arbeidstilsynet

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet Alle skal ha et godt arbeidsmiljø HMS-hefte fra Fellesforbundet HMS må høyere på dagsordenen! Forbundsstyret nedsatte et HMS-utvalg på bakgrunn av vedtak på landsmøtet 2011. Utvalget har bestått av: Steinar

Detaljer

Rapport 2007-094. Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud

Rapport 2007-094. Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud Rapport 2007-094 Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud ECON-rapport nr. 2007-094, Prosjekt nr. 53620 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-926-5 TTH/pil, LRE, 18. september 2007 Offentlig Erfaringer

Detaljer

Årsmelding 2009. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2009. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2009 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...10

Detaljer

Årsrapport 2012. Pasientreiser ANS

Årsrapport 2012. Pasientreiser ANS Årsrapport 2012 1 Innhold Et år med gode leveranser 04 Styring og organisering 06 Pasientreiser med og uten rekvisisjon 09 Sentrale arbeidsområder 2012 11 Samarbeid og forankring 16 Medarbeidere og miljø

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7. 1.1 Innledning 7. 1.2 Strategisk utvikling 8. 1.3 Konkrete forslag 16

1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7. 1.1 Innledning 7. 1.2 Strategisk utvikling 8. 1.3 Konkrete forslag 16 2 1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7 1.1 Innledning 7 1.2 Strategisk utvikling 8 1.3 Konkrete forslag 16 2 RAMMENE FOR EKSPERTGRUPPENS ARBEID 18 2.1 Mandat og sammensetning 18 2.2 Hovedkonklusjoner

Detaljer

Del 2. Full deltakelse for alle? Utviklingstrekk 2001-2006. Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne

Del 2. Full deltakelse for alle? Utviklingstrekk 2001-2006. Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne Del 2 Full deltakelse for alle? Utviklingstrekk 2001-2006 Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne Utgivere Sosial- og helsedirektoratet Besøksadresse: Universitetsgata 2,

Detaljer