Årsrapport. NHOs Arbeidsmiljøfond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport. NHOs Arbeidsmiljøfond"

Transkript

1 0 Årsrapport NHOs Arbeidsmiljøfond 2014

2 1 Innhold Forord side 2 NHOs Arbeidsmiljøfond side 3 Utvalg og administrasjon side 3 Økonomi side 3 Nøkkeltall side 5 HMS-rådgivere i landsforeningene side 7 Formidling og informasjon Side 7 Satsingsområder side 7 Innvilgede prosjekter 2014 side 8

3 2 Forord Arbeidsmiljøfondet har fulgt opp den nye strategiske satsingen for perioden i sine bevilgninger. Utvalget er opptatt av at prosjektene er forankret i NHO-fellesskapet og har en nytteverdi for et flertall av medlemsbedriftene. NHO-fellesskapet skal ha en aktiv rolle i å initiere prosjekter på bakgrunn av behov for kunnskap og dokumentasjon. Spesielt har landsforeningene en viktig oppgave med å omsette bedriftenes behov og problemstillinger i relevante prosjekter og derigjennom ny kunnskap, som kan komme bransjer og bedrifter til gode. Norsk Industri har fått bevilget midler til utvikling til et nettbasert grunnopplæring i arbeidsmiljø, som skal gi verneombud og arbeidsmiljøutvalg den nødvendige kompetansen for å kunne utføre sine oppgaver i henhold til AML kapittel 6 Verneombud og kapittel 7 Arbeidsmiljøutvalg. Målgruppene skal ha tilgang til kursinnholdet også etter første kursgjennomføring. Opplæringen skal være et kostnadseffektivt verktøy og en HMS-ressursbank som virksomhetene kan bruke også i andre sammenhenger for forskjellige målgrupper. Nettkurset skal ha en mest mulig bransjeuavhengig profil slik at hele NHO-fellesskapet kan vise til et opplæringstilbud av høy kvalitet. Nettkurset ble lansert i februar I 2014 fulgte utvalget opp og styrket den strategiske satsingen på delmål II i IA-avtalen med ytterligere støtte til prosjektet "Ringer i vannet", for at personer med redusert funksjonsevne skal komme over i ordinært arbeid i NHOs medlemsbedrifter. Prosjektet har aktiviteter i omtrent alle regionforeningene. Prosjektet kan vise til svært gode resultater. Samlet for 2013 og 2014 har om lag 2150 personer blitt ansatt i en NHO-bedrift fra en attføringsbedrift. Det er ønskelig at prosjektet forsetter som i inneværende IA-periode som NHO-felleskapets hovedsatsing på delmål II, og at det fremover satses på å få enda flere bedrifter og bransjer til å bidra i prosjektet. Et annet aktuelt prosjekt innenfor delmål II er "Med jobb i sikte". Prosjektet skal resultere i en veileder spesielt rettet mot arbeidsgivere og ledere på temaet god integrering av synshemmede på arbeidsplassen. En slik veileder finnes ikke i dag, og vil representere ny og nyttig kunnskap for alle NHOs medlemsbedrifter for å lykkes med integreringsarbeidet. Utvalget har i 2014 bevilget midler til et prosjekt om virksomhetens erfaringer med Arbeidstilsynets tilsynspraksis. Målet med prosjektet er å frembringe ny kunnskap om hvordan Arbeidstilsynets virkemidler fungerer i praksis og nytteverdien i forhold til bedriftenes behov. Prosjektet vil bli ferdigstilt i 2015 og gjennomføres av Stiftelsen for industriell og teknisk forskning ved NTH (SINTEF). Utvalget har også bevilget midler til prosjektet "Robust organisering". Prosjektet har som mål å bygge ny kunnskap om hvordan kunnskapsbedrifter kan ta i bruk enkelte robuste og effektive metoder for kompetanseoverføring og kunnskapsdeling som bidrar til å styrke kvaliteter på oppgaveløsning og et godt arbeidsmiljø som bidrar til forlenget yrkeskarriere for seniorer i kunnskapsbedrifter. Prosjektet gjennomføres av Tel-Tek i et samarbeid med Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). Utvalg for Arbeidsmiljøfondet er opptatt av å få gode verktøy som er til hjelp for bedriftene i det daglige HMS-arbeidet. Blant annet etterlyses vi flere gode prosjekter som kan medvirke til økt sikkerhet og reduserte antall ulykker. Dette er av stor viktighet både for den enkeltes helse og bedriftenes lønnsomhet. Det er viktig at prosjektene som får støtte har en nytteverdi for et flertall bedrifter og bransjer, slik at ny kunnskap kan tilføres så mange som mulig gjennom presentasjoner, artikler og omtale.

4 3 1. NHOs Arbeidsmiljøfond Arbeidsmiljøfondet har siden opprettelsen i 1987 vært blant de største finansieringskildene for arbeidsmiljøforskning og -utvikling i norsk arbeidsliv. Fondets prosjekter og resultater har vært til stor nytte for medlemsbedriftene og forbedring av arbeidsmiljøet på norske arbeidsplasser. Medlemsbedrifter, bransje- og landsforeninger, forskningsinstitusjoner og bedriftshelsetjenester har kunnet søke om midler til prosjekter. Siden etableringen har Arbeidsmiljøfondet støttet forsknings- og utviklingsprosjekter for om lag 640 millioner kroner. 1.1 Historikk NHOs Arbeidsmiljøfond ble opprettet i 1987, med en startkapital på 377 millioner kroner. Kapitalen hadde sin opprinnelse fra Sykelønnsordningens fond, som ble etablert mellom LO og NHO (N.A.F) under tariffoppgjøret i I 1976 ble Folketrygden endret og arbeidstakerne ble sikret full lønn under sykdom. Dermed falt formålet med sykelønnsfondet bort. LO og NHO ble enige om å avvikle ordningen og midlene ble fordelt mellom de to partene. NHO (N.A.F.) besluttet i 1987 å benytte sin del av fondet til å etablere et arbeidsmiljøfond, med formål å støtte aktiviteter som skulle bidra til å forbedre arbeidsmiljø og helse i norsk arbeidsliv. Realverdien av fondet ble inntil 2000 vedlikeholdt og årlig justert for prisstigningen. I henhold til vedtak i NHOs Arbeidsutvalg i september 1999, i forbindelse med utredningen Arbeidsmiljøfondets fremtidige bruk av midler, skal fondets kapitalbase være i størrelsesorden 550 millioner kroner. Det ble vedtatt i NHO Arbeidsutvalget i mars 2003 at Arbeidsmiljøfondets strategi skal bygge opp under NHO-fellesskapets strategier og utfordringer. Arbeidsmiljøfondet satsingsområder for perioden finnes er beskrevet i punkt Utvalg og administrasjon Utvalg for NHOs Arbeidsmiljøfond vedtar bevilgninger og gir gjennom strategiplaner og satsingsområder faglige føringer for Arbeidsmiljøfondets virksomhet. Utvalget har i 2014 bestått av: Marit Refsland, HR direktør, Boreal Transport Norge Tore Krog, bedriftsoverlege, Ringnes AS Thomas Rudolf Thomassen, konsernlege, Heidelberg Cement Northern Europe Kristin Flagstad, HR-sjef ISS Sør Lene Jønnson, opplæringsleder Entreprenørskolen Turid Myhre, HMS-leder, Linjebygg Offshore AS Anne Smestad, HR-direktør, NIVA Utvalget avholdte to møter i juni og 20. november. Begge var bevilgningsmøter. Utvalget ble orientert om den økonomiske situasjonen. Bevilgningsrammen ble vedtatt på det første møtet. Fra NHO har følgende vært knyttet til Arbeidsmiljøfondets virksomhet i 2014: Avd. direktør Alf Åge Lønne, spesialrådgiver Ann Torill Benonisen, Sir Melander Møllerud (ut i pensjon ), bedriftslege Unni Abusdal og konsulent Hilde M. Rønneberg. 2. Økonomi Fondskapitalen pr. 31.desember var 647 millioner kroner. Rammen til lønnstilskudd til landsforeningene ble øket i forrige strategiperiode til kroner pr. hele stilling. Midler til drift av Arbeidsmiljøfondet er vedtatt av Arbeidsutvalget i april 2003 til å være 2 millioner kroner. For strategiperioden er det vedtatt følgende årlig fordeling: - 10 millioner kroner til NHO - 10 milioner kroner til HMS-rådgiverordningen i landsforeningene

5 4-12 millioner kroner til frie prosjekter, bevilges av Utvalg for NHOs Arbeidsmiljøfond Dette innebærer en total ramme på 32 millioner pluss 2 millioner til drift av fondet. Fondets årlige avkasting i forrige strategiperiode viste at utvalget for Arbeidsmiljøfondet kunne disponere om lag 5-7 millioner kroner utover den faste rammen på 12 millioner. Disponering av frie midler vil imidlertid til enhver tid måtte reflektere fondets avkastning. De frie midlene gjennom prosjekter skal knyttes til de faglige satsingsområdene. På bakgrunn av forventet avkastning og kapitalgrunnlag i år, vedtok utvalget i sitt bevilgningsmøte 11.juni at rammen for frie prosjekter i 2014 utvides med 10 millioner kroner Det vil si at inntil 22 millioner kroner kunne disponeres av utvalget for Arbeidsmiljøfondet i søknadsbehandlingen. Det vises til strategiens pkt. 4: "Disponering av frie midler vil imidlertid til enhver tid måtte reflektere fondets avkastning". Kapitalbasen skal fortsatt være om lag 550 millioner kroner. Fondskapitalen pr er om lag 100 millioner over det som skal være grunnkapitalen til enhver tid. Fondskapitalen pr. 31.desember var 647 millioner kroner. Det gamle søknadssystemet til Arbeidsmiljøfondet lå i en database (Notes) som begynte å bli utdatert. Administrasjonen så seg derfor nødt til å få laget en ny web applikasjon. Arbeidet ble gjort av ITavdelingen i NHO Servicepartner. Utgiften på dette arbeidet beløper seg til kr.

6 5 Nøkkeltall Balanse per EIENDELER (Beløp i hele kr) EIENDELER OMLØPSMIDLER Fordringer Andre kortsiktige fordringer 0 26 Opptjente ikke forfalte renter 0 0 Sum fordringer 0 26 Investeringer Aksjer og obligasjoner Utenlandske aksjefond 0 0 Norske obligasjoner 0 0 Utenlandske obligasjoner 0 0 Andre finansielle investeringer Sertifikater Sum investeringer Bankinnskudd Bankinnskudd Sum bankinnskudd SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD FONDSKAPITAL Fondskapital Resultat Sum fondskapital GJELD Ikke utbetalte bevilgninger Kortsiktig gjeld Sum forpliktelser og gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

7 6 Resultatregnskap (Beløp i hele kr.) Finansinntekter og kostnader Finansinntekter og finanskostnader SUM FINANSPOSTER Driftskostnader Adm. kostnader finansforvaltning Adm. kostnader regnskapsføring Adm. kostnader IT-tjenester Sekretariatstjenester Revisjonshonorar Bevilgninger Overført til NHO Bankomkostninger 0 0 SUM KOSTNADER RESULTAT

8 7 3. HMS-rådgiverne i landsforeningene Antall landsforeninger som har mottatt lønnstilskudd var i 2014 var det 17 på 100% stilling og tre på 50% stilling. Som grunnlag for støtten utarbeider landsforeningene årlige handlingsplaner for HMS/IA-arbeidet med vekt på Arbeidsmiljøfondets satsingsområder. Alle HMS-rådgiverne forplikter seg på å delta i felles innsatsområder og aktiviteter for NHO-fellesskapet. HMS-rådgiverne møtes månedlig i HMS-forum for drøfting av felles prosjekter og saker, erfaringsutveksling og formidling av bedriftenes erfaringer og synspunkter. 3.1 Felles innsats 2014 Det ble i 2014 etablert et HMS prosjekt på tvers av NHOs landsforeninger. Prosjektets mål er å utvikle flere medlemstjenester på HMS-feltet for NHO-fellesskapet. Prosjektets varighet er ett år. Prosjektet ledes av Norsk Industri v/erik Dahl-Hansen. Det har vært arrangert et felles seminar "Endelig mandag langtidsfrisk på jobb" et seminar om IA, samarbeid og nærværslyst for medlemsbedriftene. Seminaret var fulltegnet og tilbakemeldingene var svært gode. Målet er at dette arrangementet blir et årlig arrangement. NHO har fått gjennomslag for betydelige forenklinger i den nye IA-avtalen. De nye regelendringene tredde i kraft 1. juli. I den forbindelse ble det arrangert et frokostseminar om den nye IA-avtalen. De nye regelendringene tredde i kraft 1. juli. I den forbindelse ble det arrangert et frokostseminar om den nye IA-avtalen 26. august. Seminaret ble åpnet av Kristin Skogen Lund og hadde ca 100 deltakere. Tema var endringene og forbedringene etter avtaleforhandlingene og to medlemsbedrifter hadde innlegg om sine forventninger til forbedringene og til nye forsøksprosjekter som f.eks "Sykmeldt i jobb". NHO presenterte også en "app" med aktuell informasjon og aktuelt verktøy i arbeidet med oppfølging av sykmeldte. I tillegg er det gjennomørt en rekke medlemsmøter i regionenen for å informere om det nye regelverket. 3.2 Formidling og informasjon Relevante prosjekter omtales og publiseres på web-sidene til NHO og aktuelle landsforeninger. I HMS-forum, hvor HMS-rådgiverene fra de ulike landsfreninger møtes, er det utstrakt informasjonsformidling fra prosjekter som gir ny kunnskap til alle. Forskere og andre eksterne aktører inviteres til å presentere aktuelle prosjekter støttet av Arbeidsmiljøfondet. Som resultat kan ofte nye prosjekter ta form og bli realisert gjennom søknad til Arbeidsmiljøfondet. Felles verktøy og maler ligger på de respektive landsforeningers hjemmesider og NHOs websider. Ofte arrangeres også frokostseminarer for lansering av sluttresultater. 4. Satsingsområder Strategiplanen angir satsingsområdene for innværende periode. Arbeidsmiljøfondet skal støtte opp om de langsiktige mål for NHO og medlemsbedriftene og prosjekter som bygger opp under NHO-fellesskapets gjeldende strategi. Arbeidsmiljøfondets strategi knyttes til NHOs politikk på viktige områder som arbeid og velferd. Arbeidsmiljøfondet skal være et strategisk virkemiddel for NHO-fellesskapet for å gjennomføre nødvendig innsats og utviklingstiltak på områder knyttet til arbeid, velferd og arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøfondet skal gjennom sine prioriteringer bidra til å styrke medlemsbedriftenes konkurranseevne gjennom et godt og inkluderende arbeidsmiljø. De fire satsingsområdene for perioden er: Arbeid og velferd Det skal lønne seg å arbeide i et moderne arbeidsliv Ny pensjonsreform Fleksibilitet i arbeidslivet (Arbeidstid, skift og turnus)

9 8 Inkluderende arbeidsliv med de til enhver tid gjeldende utfordringer Ledelse, arbeidsmiljø Redusere sykefraværet Livsfaseperspektiv Fysisk og kjemiske risikoforhold i arbeidsmiljøet Eksponeringskarakteriseringer og målinger utprøvinger pilotprosjekter Ny arbeidsskadelov og utvidelse av sykdomslisten Sikkerhet og skadeforebyggende arbeid Regelverk Sanksjoner, gebyrer/kostnader Forenkling Veiledninger Se vedlegg for nærmere beskrivelse av satsingsområder for Prosjekter som har fått støtte fra Arbeidsmiljøfondet 2014 St. Olavs Hospital HF, klinikk for lunge- og arbeidsmedisin har fått bevilget inntil kr til prosjektet Kokke, arbeidsmiljø og helse undersøkelser i en kokkekojort. Prosjektets hovedmålsetning er å undersøke mulige sammenhenger mellom faktorer i kokkers arbeidsmiljø og deres helseforhold, som grunnlag for forebygging av helseskader og frafall fra yrket. Prosjektet er en videreføring og i hovedsak en prospektiv kohortundersøkelse av kokker i de tre midtnorske fylkene, men omfatter også en spørreundersøkelse av alle som i perioden fra tok fagbrev som kokk i Midt-Norge. Tel-Tek har fått innvilget kr til prosjektet Kompetanseoverføring og kunnskapsdeling i kunnskapsbedrifter. Prosjektet har som mål å bygge ny kunnskap om hvordan kunnskapsbedrifter kan ta i bruk enkelte robuste og effektive metoder for kompetanseoverføring og kunnskapsdeling. Dette skal bidra til å styrke kvaliteter på oppgaveløsning og et godt arbeidsmiljø som bidrar til forlenget yrkeskarriere for seniorer i kunnskapsbedrifter. Prosjektet gjennomføres i et samarbeid med Arbeidsforskningsinstituttet. Uni Research Helse har fått innvilget kr til prosjektet Implementering for ibedrift. Formålet med dette prosjektet er å utarbeide en overordnet plan for hvordan ibedrift kan implementeres i et fylke eller en region Formålet med prosjektet er å utarbeide en overordnet plan for hvordan tiltaket ibedrift kan implementeres i et fylke eller en region. Planene består av tre hoveddeler 1) En metodebok eller protokoll for alle deler av tiltaket med steg-for steg bevegelser. 2) en opplæringsplan for NAV og helsetjenesten i området ibedrift skal implementeres og 3) En håndbok for praktiske arbeidet med implementeringen. Norsk Industri har fått innvilget kr til prosjektet Eksponering for kjemiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer ved arbeid på anlegg som renser og gjenvinner avfall fra oljeboring. Målet med prosjektet er å beskrive avfallstyper og teknologi på materialet som sendes til gjenvinning for offshoreindustrien. Studiens målsettinger er å utarbeide et prosesskart over de ulike behandlingstrinnene og risikoutsatte arbeidsoperasjoner for avfallsstrømmer fra offshorevirksomheten, karakterisere eksponering for kjemiske og biologiske forbindelser i arbeidslufta som dannes ved

10 9 gjenvinning og behandling av boreslam, borekaks og slopvann, utføre eksponeringsmålinger av utvalgte agens på norske gjenvinningsanlegg og gi anbefalinger til evt. eksponeringsreduserende tiltak. Arbeidsforskningsinstituttet har fått innvilget kr til prosjekt Jakten på den bærekraftige fleksibiliteten. En Eksplorerende tilnærming til fleksibiliteten i arbeidslivet og dens konsekvenser. Prosjektets hovedmål er å kartlegge hvordan fleksibilitet utøves i praksis i norsk arbeidsliv i dag, og hvilke konsekvenser dette har for den enkelte arbeidstager, organisasjon og samfunn. Prosjektet vil kvalitativt lete etter fleksible løsninger som kan gi bærekraft ved at de ikke gir negative effekter på sikt, verken for arbeidstager, ledelse, virksomhet eller samfunn. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har fått innvilget kr til prosjektet Female Future i tre regioner Målet er gjennom Female Future-programmet å mobilisere og legge til rette for å få flere kvinner til lederstillinger og styreverv i næringslivet. Bedriftene velger selv ut deltagere som de ser har et potensiale og som de og ønsker å satse på. Det overordnede målet er at næringslivet skal være attraktivt for kvinner, at flere kvinner er med i beslutningsprosessene, i ledelse og styrer generelt og at bedriftslederne skal være pådriverne for å få flere kvinner i lederposisjoner. Samtidig skal at arbeidsrelatert ansvar kunne kombineres med familieansvar. Folkehelseinstituttet har fått innvilget kr til prosjektet Effektiv begrensning av veggdyrproblemer på overnattingssteder. Prosjektets målsetning er å begrense omfanget av problemer med veggdyr gjennom å utarbeide nye håndteringsrutiner, bekjempelsesmetoder og formidling og informasjon. Prosjektet er et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet (FHI), NHO Reiselivs medlemsbedrifter og skadedyrbransjen. FHI har stor kompetanse på skadedyrbekjempelse, og Norge er angivelig et foregangsland på dette feltet. FHI har en egen avdeling for skadedyrkontroll. International Research institute of Stavanger (IRIS) har fått innvilget kr til prosjektet Betydningen av multiple arbeidstidsordninger for arbeidsprosesser, produktivitet og HMS. Målet med prosjektet er å studere hvordan ulike arbeidstidsordninger benyttes parallelt på samme arbeidsplass, hvordan dette praktiseres og håndteres, og hvilke organisatoriske og HMS-relaterte utfordringer dette gir for virksomhetene. Prosjektet skal følge en bedrift med multiple ordninger og som er i ferd med å implementere en ordning for innleid arbeidskraft som skal jobbe parallelt med faste ansatte på dagtid. Norsk Industri har fått innvilget til prosjektet Ny versjon av nettdel i Grunnopplæring i arbeidsmiljø. Prosjektet er en videreføring av et prosjekt med samme tittel som det ble bevilget støtte til høsten Målet nå er å lage en ny og forbedret arbeidsmiljøopplæring som gir verneombud og arbeidsmiljøutvalg den nødvendige kompetansen for å kunne utføre sine oppgaver i henhold til AML kapittel 6 Verneombud og kapittel 7 Arbeidsmiljøutvalg. Målgruppene skal ha tilgang til kursinnholdet også etter første kursgjennomføring. Opplæringen skal være et kostnadseffektivt verktøy og en HMS-ressursbank som virksomhetene kan bruke også i andre sammenhenger for forskjellige målgrupper. Nettkurset skal ha en mest mulig bransjeuavhengig profil slik at hele NHO fellesskapet kan vise til et opplæringstilbud av høy kvalitet. Nettkurset skal også produseres i engelsk versjon. Nettkurset skal tilsvare to dagers opplæring. Norges blindeforbund har fått innvilget kr til prosjektet Med jobb i sikte fase 2.

11 10 Hovedmålet med prosjektet, som er en videreføring, er å frambringe ny kunnskap om hvilke faktorer og løsninger i bedrift som kan bidra til at syns- og andre grupper funksjonshemmede kan delta i norsk arbeidsliv på lik linje med andre arbeidstakere. Et nytt begrep som har kommet ut fra prosjektets første fase er "helhetlig ledelse". Prosjektet skal resultere i en veileder spesielt rettet mot arbeidsgivere og ledere på temaet god integrering av funksjonshemmede på arbeidsplassen, blant annet med fokus på produktivitet og mestring. Arbeidslinja er sentral i prosjektet. Veilederen skal være løsningsorientert og sentral mhp organisatoriske, psykososiale og fysiske faktorer med en praktisk vinkling. Gode kollektive strukturer innenfor rammene av arbeidsplassen er viktig når det gjelder veileder til arbeidsgiverne. I tillegg må samarbeid med NAV og Hjelpemiddelsentralen være med for å få til god integrasjon, En slik veileder finnes ikke i dag, og vil representere ny og nyttig kunnskap for alle NHOs medlemsbedrifter for å lykkes med integreringsarbeidet. Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har fått innvilget kr til prosjektet Tiltak for kjønnsbalanse i ledelse i næringslivet. Prosjektets mål er på bakgrunn av underskudd på kvinnelige ledere i norsk næringsliv, å utvikle, standardisere og formidle forskningsbaserte bedriftsinterne tiltak som øker andel kvinnelige linjeledere på nivå en og to. Prosjektets begrunnelse for kjønnsbalanse i næringslivet er å sikre bedriftenes attraktivitet overfor kompetente fremtidige medarbeidere og i mark. Prosjektet skal også beskrive fem skandinaviske bedriftscaser, hvorav tre i Sverige, en i Danmark og en i Finland. Hensikten er å finne hvilke prinsipper og strategier som har ført frem der og hva som kan være overførbare til Norge. Bedriftene velges ut fra tiltak de har gjennomført for å få bedre kjønnsbalanse i form av flere kvinner og gitt effekt. SINTEF har fått innvilget kr til prosjektet Virksomhetens erfaringer med tilsynspraksis. Målet med prosjektet er å frembringe ny kunnskap om hvordan Arbeidstilsynets virkemidler fungerer i praksis og nytteverdien i forhold til bedriftenes behov. Prosjektet ønsker å se nærmere på gapet mellom virksomhetenes opplevelse av tilsynspraksis og de målsettinger. Det skal i prosjektet fokuseres på en helhetlig forståelse av hva en HMS-tilstand faktisk er, nettopp for å kunne få kunnskap om hva som skiller detalj- og systemtilsyn, og med et spesielt blikk på organisatoriske faktorer. Viktige elementer vil være å fremskaffe kunnskap om den faktiske nytten av tilsynet/tilsynene som opplevd av bedriftene, oppleves satsingene relevant av virksomhetene og deres behov for hjelp, klargjøre begrep og vurdering av nytte av tilsyn. NHO Service har fått innvilget kr til prosjektet Ringer i vannet. Formålet er å videreføre prosjektet og rekrutteringsstrategien "Ringer i Vannet" ett år til med hovedmål å få personer, som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet, inn i ordinære jobber i NHOs medlemsbedrifter, gjennom tett samarbeid med NHOs regionskontorer og bransjeforeningen Attføringsbedriftenes medlemmer. Prosjektet informerer i hensiktsmessige fora, samt deltar i nasjonale og regionale konferanser, seminarer og andre møtesteder. NHOs regionapparat vil ha en viktig rolle i prosjektet og et effektivt instrument for å nå ut i til den enkelte bedrift, bidra til informasjonsspredning og lokale møteflater mellom attføringsbedriftene og den enkelte NHO-bedrift. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har fått innvilget kr til prosjektet Pensjon. På grunn av prosjektets innhold, vil det kun bi muntlig informasjon ved å kontakte prosjektleder Kristin Diserud Mildal.

12 11 NHO Mat og Drikke har fått innvilget kr til prosjektet Melvin og Melissa dine veiledere til et bedre bakermiljø. Prosjektet består i å utvikle et e-læringsprogram i HMS for ansatte og ledere i baker- og konditorbransjen. Bransjen består av små virksomheter som har arbeidsmedisinske/yrkeshygieniske utfordringer, spesielt med melstøv. E-læringsprogrammet er modulbasert mot temaer/arbeidssituasjoner som er aktuelle og der læring og forbedring er relevant. Modulene, i alt fem, tenkes å vare i 5-10 minutter. Den pedagogiske formen opplæringsprogrammet har, kan overføres til andre bransjer og arbeidsmiljøutfordringer. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har fått innvilget kr til prosjektet Selvstendig næringsdrivende arbeidsmiljøutfordringer og tilpasninger i arbeidsmarkedet. Prosjektet vil frembringe ny kunnskap om selvstendige næringsdrivende. Selvstendig næringsdrivende er en gruppe som på mange måter skiller seg ut fra arbeidstakere. De er sin egen arbeidsgiver og dermed bærer av interessene for både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Forhåpentligvis vil prosjektet resultere i økt forståelse for forskjellige mekanismer i arbeidslivet, og kanskje også legge grunnlag for ny politikk på feltet. Det vil også kunne gi nyttig informasjon om de av NHOs medlemmer som er selvstendig næringsdrivende. NHO tar sikte på å presentere hovedkonklusjonene fra prosjektet på NHOs Årskonferanse i januar NHO vil delta aktivt i prosjektet i samarbeid med de utførende institusjonene. Vi vil også opprett en referansegruppe for prosjektet internt, med representanter for NHOs landsforeninger. NHO har engasjert NHH/UiB og Menon Business Economics til å gjennomføre prosjektet.

13 12 Vedlegg Arbeidsmiljøfondet Satsingsområder for perioden Arbeid og velferd Det skal lønne seg å arbeide i et moderne arbeidsliv Ny pensjonsrefom Fleksibilitet i arbeidslivet (Arbeidstid, skift og turnus) Inkluderende arbeidsliv med de til enhver tid gjeldende utfordringer. Ledelse, arbeidsmiljø Redusere sykefraværet Livsfaseperspektiv Fysisk og kjemiske risikoforhold i arbeidsmiljøet Eksponeringskarakteriseringer og målinger utprøvinger - pilotprosjekter Ny arbeidsskadelov og utvidelse av sykdomslisten Sikkerhet og skadeforebyggende arbeid Regelverk Sanksjoner, gebyrer/kostnader Forenkling Veiledninger Arbeid og velferd Det er en grunnleggende forutsetning at det skal lønne seg å være i arbeid. Norges formue er lik kompetente mennesker i arbeid. Utfordringer knyttet til ny pensjonsreform og det at flere må stå lenger i arbeid er et viktig innsatsområde for NHO. Oppfølging og innhenting av kunnskap er sentralt. Bedriftene må ha oppmerksomhet på det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet. Rause velferdsordninger har tidligere bidratt til at mange har forlatt arbeidslivet for tidlig. Den demografiske utviklingen i kombinasjon med at mange er utenfor arbeidslivet, gir store utfordringer for fremtiden. Tidlig innsats og nye muligheter for dem som er i ferd med å falle ut av skole og arbeidsliv, vil være et viktig arbeidsområde for NHO. Det er urovekkende at økende grupper av ungdom ser ut til å gå inn i trygdekarrierer uten å ha vært i kontakt med arbeidslivet. Mange har tatt til orde for å modernisere arbeidslivsregelverket. Det er økende oppmerksomhet på arbeidstid og skift- og turnus-ordninger. Arbeidstidsreglene krever ny gjennomgang i et modernisert arbeidsliv. Det er etter NHOs syn ikke forenlig å redusere den generelle arbeidstiden og bevare velferdsordningene. Konsekvenser, som større krav til produktivitet, vil kunne føre til et mindre inkluderende arbeidsliv i et lengre løp. Det blir sentralt for Arbeidsmiljøfondet å styrke arbeidslinjen for å få ny kunnskap og dokumentasjon som kan belyse sammenhenger og konsekvenser for arbeidslivet og bedriftene

14 13 Gjennom trepartssamarbeidet har ansatte oppnådd stor fleksibilitet i arbeidslivet. I dag opplever mange bedrifter et økende ansvar for å påta seg ytterligere forpliktelser. Det samlede arbeidsgiveransvaret øker i et sterkt konkurranseutsatt næringsliv.. Arbeidsmiljøfondet må bidra til å innhente kunnskap og dokumentere slike forhold. Inkluderende arbeidsliv med de til enhver tid gjeldende utfordringer En IA-avtale som ivaretar bedriftenes behov og verdiskaping Inneværende IA-avtale går ut i Fra IA-avtalens ikrafttreden har det vært et målrettet arbeid for å redusere sykefraværet og øke arbeidsdeltakelsen for personer med redusert arbeidsevne. Mange bedrifter har lykkes godt med dette arbeidet. NHO vil derfor arbeide for å videreføre IA-arbeidet som ivaretar den gode praksis som IA-bedriftene har utviklet. Det er viktig å få ytterligere kunnskap om suksessfaktorer som har bidratt til å redusere sykefraværet i bedriftene. Oppfølgning videre vil være praktisk handling, aktiviteter og prosjekter. Ledelse, dialog og samarbeid er grunnlaget for et godt IA-arbeid. Lederrollen i arbeidslivet endres med nye kompetansekrav til lederne. Prosjekter som videreutvikler og implementerer kjente metoder (f.eks. Lean) der eierskap og engasjement til egen arbeidsplass og eget arbeidsliv forsterkes, vil være aktuelle. En forutsetning er at slike prosjekter har nytteverdi for et større antall bedrifter og/eller bransjer. Inkluderende ledelse og livsfasepolitikk er en sentral suksessfaktor i arbeidet med et mer inkluderende arbeidsliv. Prosjekter som Ringer i vannet med en bestemt fremgangsmåte for å få flere i arbeid i ordinære bedrifter, gir gode eksempler gjennom beste praksis. Dokumentasjon av resultater er viktig for å finne nye veier i dette arbeidet. Likeså er verktøy og veiledninger nyttig for bedriftene i deres daglige arbeid. Det overordnede mål for samarbeid om inkluderende arbeidsliv er at det gagner bedriftenes verdiskaping, den enkeltes arbeidsevne og muligheter. Arbeidsmiljøfondet skal bygge opp under NHOs satsing på arbeidet med et mer inkluderende arbeidsliv og være et virkemiddel for NHO-fellesskapet på dette feltet. Fysiske og kjemiske risikoforhold NHOs medlemsbedrifter skal være de beste på HMS Det er viktig at det i perioden fortsatt er oppmerksomhet på forebyggende arbeid for å unngå skader og ulykker hos medlemsbedriftene. Visjonen om null skader må ligge til grunn. En viktig oppgave for Arbeidsmiljøfondet er å bidra til at arbeidsgivere har nødvendig kunnskap og dokumentasjon om yrkeshygieniske forhold knyttet til kjemisk og fysisk eksponering. Manglende kunnskap og usikkerhet om eksponeringsnivåer og om følgene av eksponering i arbeidet er en utfordring i de fleste bransjer. Det tilkommer også stadig nye stoffer som det må fremskaffes ny kunnskap om. Som følge av arbeidsmiljølovgivningen i EU og ikke minst kjemikaliprogrammet REACH (EU) vil det komme krav om bransjestandarder, eksponeringsscenarier (eksponeringskarakteriseringer knyttet til arbeidsoppgaver) og utvidet kunnskapsbase om helsefølgende av bl.a. laveksponering. Det å oppfylle disse kravene vil måtte være innsatsområder for å møte bedriftenes behov, slik at de kan være i stand til å være leverandører på det europeiske markedet. Myndighetene har bestemt at eksponeringsmålinger skal gjøres obligatoriske og samles i Statens Arbeidsmiljøinstitutts database Expo. En stor utfordring vil være kostnader til eksponeringsmålingene og ikke minst analysene av disse. Lovens krav til

15 14 eksponeringsmålinger vil måtte delvis løses uten målinger på enhver arbeidsplass. Det blir viktig med utredninger og studier der man kan overføre konklusjonen mellom bedrifter med noenlunde like arbeidsoppgaver og produksjonsforhold. Slike utredninger vil også være nyttig i REACH sammenheng. Sikkerhet og skadeforebygging er sentrale risikofaktorer som krever omfattende arbeid av bedriftene. Prosjekter som tar for seg metoder, erfaringsoverføring og gode eksempler er viktig å støtte og formidle. Arbeidsmiljøfondet vil støtte prosjekter som gjelder utprøving av målemetoder og pilotprosjekter for målestrategi. Et ekspertutvalg har forslått utvidelse av sykdomslisten med sykdommer som kan medføre yrkesskadeerstatning. Regjeringen vil legge frem forslag til nye organisering og ny liste våren Det vil være aktuelt å støtte pilotprosjekter, veiledninger og ny kunnskap. Regelverk HMS-regelverket må forenkles slik at det blir mulig å følge opp i praksis Regelverksforenkling og redusert skjemavelde er viktige innsatsområde for NHO. Ytterligere sanksjoner og økte strafferammer i forbindelse med brudd på arbeidsmiljøregelverket er satt på dagsorden. Arbeidsmiljøfondet vil støtte undersøkelser og prosjekter som gir faktagrunnlag til å underbygge NHOs politikk på dette området. Det er sentralt å støtte prosjekter som kan underbygge et enklere regelverk for små og mellomstore bedrifter. Arbeidsmiljøfondet har en viktig oppgave i å formidle regelverksforståelse innen arbeidsmiljøområdet til medlemsbedriftene, gjennom utviklingsprosjekter og veiledninger. Utviklingsprosjekter og dokumentasjon knyttet til forenkling og harmonisering og tilpasning til EUs regelverk er sentrale å støtte

Årsrapport. NHOs Arbeidsmiljøfond

Årsrapport. NHOs Arbeidsmiljøfond 1 Årsrapport NHOs Arbeidsmiljøfond 2013 2 Innhold Forord side 3 NHOs Arbeidsmiljøfond side 4 Virksomheten i 2012 side 5 Utvalg for Arbeidsmiljøfondet side 7 HMS-rådgivere i landsforeningene side 8 Formidling

Detaljer

Årsrapport. NHOs Arbeidsmiljøfond

Årsrapport. NHOs Arbeidsmiljøfond 1 Årsrapport NHOs Arbeidsmiljøfond 2012 2 Forord Fondets økonomi har hatt en stabil utvikling i 2012 og resultatet er solid. Utvalg for Arbeidsmiljøfondet har fulgt opp den strategiske satsingen i sine

Detaljer

ÅRSRAPPORT. NHOs ARBEIDSMILJØFOND

ÅRSRAPPORT. NHOs ARBEIDSMILJØFOND ÅRSRAPPORT NHOs ARBEIDSMILJØFOND 2010 2 Innhold Forord..... 3 Historikk 4 Virksomheten i 2010. 5 Prosjekter. 6 Utvalg for Arbeidsmiljøfondet. 8 HMS-rådgivere i landsforeningene arbeidet i 2010... 8 Økonomiske

Detaljer

Årsrapport. NHOs Arbeidsmiljøfond

Årsrapport. NHOs Arbeidsmiljøfond 1 Årsrapport NHOs Arbeidsmiljøfond 2011 2 Innholdsfortegnelse Forord.. 3 Historikk. 4 Virksomheten i 2011. 5 Prosjekter. 6 Utvalg for Arbeidsmiljøfondet. 8 HMS-rådgiverordningen i landsforeningene. 8 Økonomiske

Detaljer

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 Ny IA-avtale, hva nå? Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 52 mrd kroner til sykelønn i 2010 Folketrygden og arbeidsgiverne finansierer dagens sykelønnsordning

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel?

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? HMS faglig forum Vestlandet, HMS-dag Bergen 1. februar 2012 - Svein Oppegaard, NHO Slik ser Norges befolkning ut i dag Folketallet 4

Detaljer

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Endelig mandag langtidsfrisk på jobb 3. februar 2014 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Dagens Næringsliv 23. februar2011:

Detaljer

Verneombudssamling 12. juni IA ved UiO. v/personaldirektør Irene Sandlie

Verneombudssamling 12. juni IA ved UiO. v/personaldirektør Irene Sandlie Verneombudssamling 12. juni 2015 IA ved UiO v/personaldirektør Irene Sandlie UiOs IA-handlingsplan 2015-2018 Partene ved UiO signerte ny IA-avtale med virkning fra 15. januar 2015 Ny IA-handlingsplan ble

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver Myndighetene stiller følgende særskilte virkemidler til disposisjon for partene i IA-arbeidet i den nye IA-avtalen NAV arbeidslivssenter skal videreutvikles og fortsatt

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Arbeidstilsynets strategi

Arbeidstilsynets strategi Innholdsfortegnelse Innledning 3 visjon og målbilde 4 strategi for perioden 2017-2019 3.1 Strategisk område: Forebyggende arbeidsmiljøarbeid 3.1.1 Strategisk mål: Styrke arbeidsmiljøarbeidet i risikoutsatte

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Avtaleperiode: 010310 311213. NB: Avtalen må ses i sammenheng med protokoll mellom partene Avtalen: Protokoll: mål,

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Ny IA-avtale

Ny IA-avtale Ny IA-avtale 010310. Ny IA-avtale. Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om en omfattende tiltakspakke for å få ned sykefraværet og en ny og mer målrettet IAavtale. Fra pressemelding 240210 fra

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Arbeidstilsynets målbilde 2025

Arbeidstilsynets målbilde 2025 Innholdsfortegnelse 3 Innledning 4 samfunnsoppdrag 5 Utfordringer i arbeidslivet 6 visjon og målbilde for 2025 1 Innledning I utvikling av ny strategi for Arbeidstilsynet for perioden 2017-2019, ble det

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtedato: 19.11.2012 Fra kl. 13.00 Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: 13/12 Til saknr.: 19/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010

Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010 Ny IA avtale Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010 Ny IA avtale 2010-2013 2013 - status pr i dag IA=Inkluderende Arbeidsliv Ny IA avtale undertegnet 24. februar 2010 Ingen konkrete regelendringer for

Detaljer

Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Vedtatt av 25. mai 2010. Oppdatert i møtet i Oppfølgingsgruppa 16.november 2012.

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Noe av det flotteste med IA-avtalen er at den inkluderer alle i arbeidet med å nå målene. Fra topp til bunn. Erfaringene viser at der partene på

Detaljer

Årsrapport for AMU 2014

Årsrapport for AMU 2014 Hattfjelldal kommune Årsrapport for AMU 2014 Rapport over arbeidsmiljøutvalgets virke i 2014 Behandlet av AMU som sak nr.: 6/14 Av arbeidsmiljøloven 7-2 (6) følger det at arbeidsmiljøutvalget hvert år

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Til: AMU Dato: 08.03.2017 Sykefraværsstatistikk for UiO 2016. Føringene i IA-avtalen gjelder for UiOs arbeid med oppfølging av sykefravær. UiO forventer

Detaljer

Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Vedtatt av 25. mai 2010. Oppdatert i 13. desember 2011. Planen vil bli oppdatert

Detaljer

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer

Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016

Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016 1 6.06.2014 Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016 Hovedtariffavtalen i staten 2014 2016, pkt. 5.5 Medbestemmelse, samarbeid og kompetanseutvikling, har følgende ordlyd: "Kompetanse

Detaljer

Sykefraværskonferansen Trondheim 25.mars Ny IA-avtale. Hva kan NAV bidra med?. Hilde Korsnes, leder NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag

Sykefraværskonferansen Trondheim 25.mars Ny IA-avtale. Hva kan NAV bidra med?. Hilde Korsnes, leder NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Sykefraværskonferansen Trondheim 25.mars 2010 Ny IA-avtale. Hva kan NAV bidra med?. Hilde Korsnes, leder NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Avtaleperiode: 010310 311213. NB: Avtalen må ses

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med?

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Tove Istad Rådgiver Overordnet mål Å skape et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide. Å forebygge

Detaljer

Hvordan tillitsvalgte kan bidra til et mer inkluderende arbeidsliv

Hvordan tillitsvalgte kan bidra til et mer inkluderende arbeidsliv Hvordan tillitsvalgte kan bidra til et mer inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter Oslo des. 2010 Agenda Avtalen om Inkluderende Arbeidsliv Tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet IA-virksomhet hva innebærer

Detaljer

Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Vedtatt av 25. mai 2010. Oppdatert 1. juli 2011. Planen vil bli oppdatert halvårlig.

Detaljer

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver.

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Arbeidsgivers handlingsrom. Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Hva kjennetegner virksomheter som lykkes i IAarbeidet? HMS-konferanse 26.08.09 Vivi-Ann Myrlund NAV Arbeidslivssenter Nordland FREMTIDEN

Detaljer

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Quality, Sarpsborg 3. november 2014. Her i dag: Ny IA avtale 2014-2018. Prosjekt

Detaljer

MED NAV PÅ LAGET. Konferansen: JOBB for HELSA! Oslo Kongressenter, mandag 13. februar Avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen NAV Østfold

MED NAV PÅ LAGET. Konferansen: JOBB for HELSA! Oslo Kongressenter, mandag 13. februar Avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen NAV Østfold MED NAV PÅ LAGET. Konferansen: JOBB for HELSA! Oslo Kongressenter, mandag 13. februar 2012 Avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen NAV Østfold HVORFOR BØR VI LYKKES MED IA? SYKEFRAVÆRET KOSTER OSS 40 MILLIARDER

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Notat Til: AMU Dato: 8. mars 2017 Kurs for LAMU IA-arbeid i praksis. Avdeling for Personalstøtte og bedriftshelsetjenesten ønsker å tilby kompetansefremmende

Detaljer

Hvorfor trenger vi en god Bedriftshelsetjeneste?

Hvorfor trenger vi en god Bedriftshelsetjeneste? Hvorfor trenger vi en god Bedriftshelsetjeneste? FAGKONFERANSE BEDRIFTSHELSETJENESTE NHO SERVICE 28.09.17 OSLO / 2017.09.28 / / SIDE 1 Stamina Group Stamina Helse AS NIMI Ringerike AS Stamina Trening AS

Detaljer

Arbeidstilsynet På jobb for et godt arbeidsliv. Strategisk plan 2013-2016

Arbeidstilsynet På jobb for et godt arbeidsliv. Strategisk plan 2013-2016 Arbeidstilsynet På jobb for et godt arbeidsliv Strategisk plan 2013-2016 Arbeidstilsynet På jobb for et godt arbeidsliv Innholdsfortegnelse På jobb for et godt arbeidsliv! 3 Dette skal vi oppnå 4 Strategier

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hvordan bli IA-virksomhet? Hvis din virksomhet ikke har IA-samarbeidsavtale, bør du ta opp dette med arbeidsgiveren din. Du som tillitsvalgt kan

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune /14 Hovedarbeidsmiljøutvalget Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune KJVO ESARK-038-201110374-16 Hva saken gjelder: Bergen kommune har siden 15. januar 2011 hatt en konsernovergripende

Detaljer

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Hardangerfjord hotell 07.09.11 Trine Samuelsberg 1 Kjært barn har mange navn IA-avtalen Intensjonsavtalen Samarbeidsavtalen -

Detaljer

HMS-regelverket og Ptils rolle

HMS-regelverket og Ptils rolle Ptils rolle Ptils mandat og rolle innebærer tilsyns- og veiledningsaktiviteter rettet mot virksomhetenes systematiske og forebyggende arbeid med sykefravær og tilrettelegging. Dette gjøres hovedsakelig

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Hva er Female Future?

Hva er Female Future? Female Future Hva er Female Future? Female Future er et leder- og styreutviklingsprogram for bedriftenes egne talenter Female Future er NHOs satsing for å få flere kvinner i lederposisjoner og i styrer.

Detaljer

MÅNEDSBREV ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA

MÅNEDSBREV ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA MÅNEDSBREV OKTOBER 2012 ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA HVA ER MÅNEDSBREV? Månedsbrevet inneholder nyheter, aktuelle saker og spørsmål/svar. Det vil også bli sendt ut sjekklister og maler. Dette er dokumenter

Detaljer

NHO-bedrifters erfaringer med Arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet

NHO-bedrifters erfaringer med Arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet NHO-bedrifters erfaringer med Arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet NHO Frokostseminar, Næringslivets Hus Tirsdag 01.12.2015 Thale Kvernberg Andersen, SINTEF Teknologiledelse 1 Bakgrunn Flere av NHOs bransjeorganisasjoner

Detaljer

IA I NORSK INDUSTRI DEN ØKONOMISKE DIMENSJON

IA I NORSK INDUSTRI DEN ØKONOMISKE DIMENSJON IA I NORSK INDUSTRI DEN ØKONOMISKE DIMENSJON IA-dagen, 6. april 2016 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Industrisamfunnet - samfunnsindustrien 01.04.2016 2 IA-dagen 2016, Porsgrunn IA - en suksess

Detaljer

Hva skal til for å lykkes?

Hva skal til for å lykkes? Hva skal til for å lykkes? Nasjonal IA-konferanse 3. desember 2010, Oslo Plaza SINTEF Gruppe for arbeid og helse www.sintef.no/arbeidoghelse dr.polit/seniorforsker Solveig Osborg Ose (forskningsleder)

Detaljer

Handlingsplan for oppfølging av la-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Handlingsplan for oppfølging av la-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen ARBEIDSDUARTMENTET NHO.-,IVEFrOPENINGEN SPEKTER akademikerne 12 IÅRKE HQVU)ORGANi5,5,,,,N,r. Unio FORNYINGS-,ADMINISTRASJONS- OG MRKEDEPARTEMENTET Handlingsplan for oppfølging av la-avtalen og protokoll

Detaljer

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven)

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) loven) 1977 17. juni 2005 HMS-oppl opplæring 2009 PROGRAM 1245 1315 Innledning om Arbeidsmiljøloven loven Oppgaver: 1320-1400 Arbeid

Detaljer

Ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars desember 2013 (IA- avtalen)

Ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars desember 2013 (IA- avtalen) Et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide Ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars 2010 31. desember 2013 (IA- avtalen) NAV Arbeidslivssenter Vest-Agder - senter for

Detaljer

STILLASDAGENE 2012 Tre/partssamarbeid utfordringer for utenlandsk arbeidskraft

STILLASDAGENE 2012 Tre/partssamarbeid utfordringer for utenlandsk arbeidskraft STILLASDAGENE 2012 Tre/partssamarbeid utfordringer for utenlandsk arbeidskraft Tone Guldbrandsen Petroleumstilsynet 18.9 2012 Mål: Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp at aktørene i

Detaljer

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø 4 Langsiktig omstilling og utvikling Samfunnsutviklingen, endringen i tjenestebehovene og tilpasning til nye økonomiske rammer vil kreve interne omstillinger i kommunen. På noen områder må det satses gjennomgående

Detaljer

God Vakt! Resultater og tiltak

God Vakt! Resultater og tiltak God Vakt! Resultater og tiltak Helse Midt-Norge 13. juni v/ prosjektleder Målene i God Vakt God Vakt skal føre til reduksjon i de belastninger som bidrar mest til arbeidsrelaterte skader og sykdommer i

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

Tove Auren, NHO Mat og Bio

Tove Auren, NHO Mat og Bio Tove Auren, NHO Mat og Bio Endringer i arbeidsmiljøloven 3-3. Bedriftshelsetjeneste (1) Arbeidsgiver plikter å knytte virksomheten til en bedriftshelsetjeneste godkjent av Arbeidstilsynet når risikoforholdene

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Vedtatt 17.juni 2005, endret ved lov av 21.desember 2005 og gjort gjeldende fra 01.01.06 litt om historien Tore Sund 1850.. Industrialisering,

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

IA DOKUMENTET MÅSØY KOMMUNE

IA DOKUMENTET MÅSØY KOMMUNE IA DOKUMENTET 2014 2018 MÅSØY KOMMUNE Vedtatt av formannskapet 17.11.15, sak 48/15 Vedtatt av kommunestyret 26.11.15, sak 60/15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN... 1 1.1 INTENSJONSAVTALEN OM ET MER INKLUDERENDE

Detaljer

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål Foto: Silje Glefjell ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål 31.05.2013 Gro Lundberg 1 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO Etablert i 2001, nest yngste landsforening 4.

Detaljer

Inkludering mellom samfunnsansvar og effektivitet

Inkludering mellom samfunnsansvar og effektivitet Inkludering mellom samfunnsansvar og effektivitet Den nye arbeids- og velferdsetaten - organisatorisk virkemiddel for inkluderende arbeidsliv Direktør Tor Saglie, NAV-interim Formålet med reformen Få flere

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 «Temaer» Eksempler fra media Med skolen som arbeidsplass Arbeidstilsynet «Varsling» KS veileder «Best sammen» IA- avtalen

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune -Ein tydeleg medspelar Inkluderende arbeidsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune Temadag om inkluderende arbeidsliv 23.april 2015 Arbeidsgiverpolitikk = organisasjonspolitikk Felles referanseramme på hvordan

Detaljer

Sammendrag og konklusjoner

Sammendrag og konklusjoner Prosjektleder: Lars-Erik Becken Dato: 09.08.2013 Rapporten ligger på www.proba.no Sammendrag og konklusjoner Rapport 2013 11 : IA-avtalen i praksis - Små og mellomstore virksomheter Oppdraget er finansiert

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen 24. februar 2010 Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene

Detaljer

FUNKSJONSVURDERING. Bransjestandard Revidert januar 2018

FUNKSJONSVURDERING. Bransjestandard Revidert januar 2018 FUNKSJONSVURDERING Bransjestandard Revidert januar 2018 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og er forlenget til ut 2018.

Detaljer

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Thor Pundsnes, seniorinspektør Vestlandet 1 26.04.2017 2 YTRE PÅVIRKNINGER ARBEIDSTILSYNETS ARBEIDSMILJØMODELL INNGANGSDØRER TIL VURDERING AV ARBEIDSMILJØ

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING DEL 2 Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012

Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012 Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012 Nye krav og forventninger til arbeidsgivere og arbeidstakere og sykemelder. Tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte Frister for oppfølging fremskyndes

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

Internkontrollforskriften 5-3

Internkontrollforskriften 5-3 Internkontrollforskriften 5-3 5: Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon Interkontroll innebærer at virksomhetene skal: (3) sørge for at arbeidstakerne

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Alstahaug kommune

KRAVSPESIFIKASJON. Alstahaug kommune KRAVSPESIFIKASJON Alstahaug kommune Åpen anbudskonkurranse om levering av bedriftshelsetjeneste til Alstahaug kommune Rammeavtale Avtaleperiode 01.01.11 31.12.2012 + opsjoner INNHOLDSLISTE 1.1 Generelt

Detaljer

Et inkluderende arbeidsliv

Et inkluderende arbeidsliv Et inkluderende arbeidsliv IA-avtalen av 14. desember 2005 Tillegg til IA-avtalen av 6. juni 2006 Sykefraværsutvalget - 6. november 2006 1 Erfaringer med IA-avtalen 2001-2005 IA har ført til et positivt

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA

IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA Praktisk IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA arbeid BAKGRUNN IA-arbeid i Bergen kommune Denne veilederen i praktisk IA-arbeid

Detaljer

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse Bruk av arbeidsmiljøkompetanse - hva sier regelverket? Seminar hos Ptil 7.6.2011 Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø - Petroleumstilsynet Struktur Hensikten med seminaret Et bilde av petroleumsvirksomheten

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

ARBEIDSLIV SEKTORPROGRAM. Norges formannskap i Nordisk Ministerråd 2012

ARBEIDSLIV SEKTORPROGRAM. Norges formannskap i Nordisk Ministerråd 2012 ARBEIDSLIV SEKTORPROGRAM Norges formannskap i Nordisk Ministerråd 2012 INNLEDNING Velferdsstaten i et nordisk perspektiv er valgt som tema for det norske formannskapet i Nordisk Ministerråd i 2012. De

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Hva er "Ringer i vannet?" - og hva innebærer det for attføringsbedriftene?

Hva er Ringer i vannet? - og hva innebærer det for attføringsbedriftene? Hva er "Ringer i vannet?" - og hva innebærer det for attføringsbedriftene? Ringer I Vannet er en strategi for at NHO-bedrifter skal få dekket behov for arbeidskraft ved å tilby praksis og ansettelse til

Detaljer

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 Edvard Velsvik Bele Rådgiver Personal- og organisasjonsavdelingen BAKGRUNN I februar 2010 ble regjeringen og partene i arbeidslivet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Evaluering av seniorpolitiske tiltak

SAKSFREMLEGG. Evaluering av seniorpolitiske tiltak SAKSFREMLEGG Sak 32/12 Evaluering av seniorpolitiske tiltak Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 25.10.2012 Saksbehandler: Heidi Magnussen Arkivsak: 08/7462-35 Arkiv: 220 Innstilling Styret for

Detaljer

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 588 Veiledning om Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Utgitt februar 2007 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler

Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler Ny IA- avtale Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler Utdanningsforbundet 16.03.2011 Hvorfor intensjonsavtale

Detaljer

Arbeidstilsynet og bedriftshelsetjenesten sammen for et bedre arbeidsliv. Ingrid Finboe Svendsen, Direktør Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet og bedriftshelsetjenesten sammen for et bedre arbeidsliv. Ingrid Finboe Svendsen, Direktør Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet og bedriftshelsetjenesten sammen for et bedre arbeidsliv. Ingrid Finboe Svendsen, Direktør Arbeidstilsynet Hva mener Arbeidstilsynet om BHT i framtiden? Arbeidstilsynet 11.3.2010 2 BHT

Detaljer

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN Vårt samfunnsoppdrag Eksempler Forsvarssektoren har ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet. Endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser

Detaljer

Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering

Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering Visjon 1 Vår visjon Virksomhetsidé 2 Norsk akkreditering (NA) har som visjon at vi skal; Skape TILLIT og ANERKJENNELSE

Detaljer

Hvilke krav stilles til HMS

Hvilke krav stilles til HMS Hvilke krav stilles til HMS og dere Hvorfor HMS? Hva må man ha på plass, hvilke krav stilles Viktige roller i arbeidsmiljøarbeidet Hvordan (organisere kartlegge/riskovurdere sikkert arbeid) Viktigheten

Detaljer

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan - 2018 Bakgrunn og mål Lillehammer kommune sin HMS/IA-handlingsplan skal gjenspeile hvordan vi systematisk skal jobbe for å oppnå et godt arbeidsmiljø og redusere sykefraværet. Det

Detaljer