PEDAGOGICAL WALKS Pedagogisk Vandring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PEDAGOGICAL WALKS Pedagogisk Vandring"

Transkript

1 PEDAGOGICAL WALKS Pedagogisk Vandring Beverley Freedman, 2015 Versjon med original og oversettelse Oversettelse: Heidi Dickinson Til oversettelsen: Refleksjon til begrepet Instructional leadership. Det stammer fra USA på 70-tallet og ledere som endret skoler med et dårlig utgangspunkt. Skolelederen var målrettede, tett på praksis og skapte kultur for å ha store forventninger til lærere og elever. Irgens (Bedre skole nr. 2, 2013) bruker begrepet instruerende ledelse. I Læreres læring og ledelse av profesjonsutvikling, (2012) velger M.B. Postholm å beholde begrepet når hun skriver om dette perspektivet på ledelse. Instructional leadership kjennetegnes ved at leder er tett på praksis, fokuserer på elevenes læring og skaper kultur for å ha forventninger til elevene, arbeider målrettet og viser retning for skolens arbeid, og er i stand til å motivere lærere til å delta i egen læring og utvikling (Ernstad & Postholm,2010, Postholm, 2012). Lederen opptrer interaktivt med personalet og er sterkt synlig der læring skjer. Lederen observerer og modellerer. Refleksjon og dialog, med tydelig retning, er viktige elementer i instructional leadership. 1

2 Pedagogical Walks We live in a time of global accountability with results from assessments such as PISA in the headlines. Education is now recognized as one of the critical drivers for social and economic change (Grose & Freedman, 2014, p. 34). School-based leaders are key to creating the conditions within a school that help to promote learning and achievement. Increasingly, they are accountable for improvement. One of the data sets, school based leaders need to understand the actual teaching/learning practices taking place in their schools. Hattie s (2012) research indicates that without being purposefully visible in classrooms, knowledge about teaching and impact on student learning is diminished. What does learning look like in classrooms? Observational data gleaned from purposefully visiting classrooms is an important data set. It provides school and system leaders with information to determine if the intended curriculum is the taught curriculum, if the taught curriculum is in alignment with the school improvement plan, and if there is sufficient effective and coherent practice occurring across classrooms. Additionally, classroom observations assist school-based leaders to provide pedagogical descriptive feedback to teachers to improve practice to impact student learning. Observation data gathered from ongoing and regular classroom visits should be woven with other data sources such as student achievement data, perceptual data and attendance data, in a data tapestry (Bernhardt, 2004). As educators, our emphasis on purposeful presence of school leaders in classrooms comes from research in the management literature supporting an interactive and visible style of supervision. Pedagogisk vandring Vi lever i en tid der vi ansvarliggjøres global, der vurderinger som PISA preger overskriftene. Utdanning er nå anerkjent som en kritisk faktor for sosial og økonomisk utvikling (Grose & Freedman, 2014,s.34). Skolebaserte ledere er nøkkelen til å skape forhold i skolen som bidrar til å utvikle læring og resultater. Lederne stilles i stadig økende grad til ansvar for forbedring. Skolebaserte ledere trenger å forstå de reelle undervisningspraksiser som gjennomføres på egen skole. Hatties (2012) undersøkelser indikerer at uten å være synlig i klasserommene på en bevisst måte, er kunnskap om undervisningen, og effekten den har på elevene, lik null. Hvordan ser læring ut i klasserommene? Data innhentet ved bevisst og målrettet observasjon i klasserommene er viktige. Det gir skolen og ledere (skoleeier) informasjon som kan avdekke om det vedtatte pensum er det underviste pensum, om undervisningen er i tråd med skolen utviklingsplan, om det er effektivt og om det er sammenfall og helhet i det som skjer klasserommene imellom. Gjennom klasseromsobservasjoner får også skoleleder tilgang på informasjon og kan gi deskriptive tilbakemeldinger til lærere for å forbedre praksis som kan ha direkte betydning på elevenes læringsutbytte. Observasjonsdata samlet gjennom nåtids- og vanlige klasseromsbesøk bør veves sammen med andre informasjonskilder som elevenes resultater, perseptuell data og tilstedeværelse, i en database (Bernhardt, 2004). Som utdannere er vårt fokus på meningsfull tilstedeværelse av skolens ledere i klasserommene basert på forskning i ledelsesteori som støtter interaktive og synlige ledelsesformer. 2

3 There are a variety of models of visible principal presence in classroom including: Downey, Frase, Steffy and Poston s Three- Minute Walk Through, Instructional Walks, Instructional Rounds, Effective Supervision, walkabouts, and scans. These purposeful classroom observations support feedback to teachers using interactive reflective conversations, structured to move schoolbased leader and teachers beyond contrived congeniality and reinforced privilege to collegiality and professional interdependence (Anderson, 1998, p.572) Leithwood (2010) states, as a principal you want to pay much more attention to the specific forms of instruction that are happening in classrooms, and you want to make fewer assumptions about them all being good (p.3). Whitaker (1997) advocated that effective instructional leaders should visit classes regularly and structure the purpose of the visit to validate that learning is indeed taking place in classrooms. School-based leaders acting as pedagogical/instructional leaders, implies involvement in, and knowledge about, what goes on in the classroom including the curriculum, teaching strategies, and the monitoring of pupil progress (Sammons, 1999, p.198). The need to balance ongoing demands in the office with the need for purposeful visibility in the classroom remains a daily challenge for school-based leaders. Providing a teacher with useful and clear feedback that supports professional growth and honours collegiality and trust poses additional challenges. The literature indicates that visible school-based leaders are regarded by staff as more credible and effective (Barber, 2012; Curtis, 2011; Hammond Darling, 2010; Marzano, Waters & McNulty, 2005). Visibility in classrooms increases principal credibility as appraiser and coach/mentor because feedback is job- Det er en rekke modeller for synlig skoleledelse og tilstedeværelse i klasserom som Downey, Frase, Steffy and Poston`s Tre minutters gjennomvandring, instructional vandring, /runder, Effektiv overvåkning, walkabouts, og scanning. Disse meningsfylte klasseromsobservasjonene støtter tilbakemelding til lærere ved å gi grunnlag for reflekterende dialoger, strukturert for å flytte skolebaserte ledere og lærere forbi det greie og behagelige og forsterkende privilegier, til kollegialitet og profesjonell gjensidig avhengighet (Anderson, 1998, s. 572). Leithwood (2010) hevder som rektor vi du gi mer oppmerksomhet til spesifikke former for undervisning og metodikk som skjer i klasserommet og du vil gjøre færre antakelser om at de er gode (s.3). Withaker (1997) promoterer at effektive instruerende ledere bør oppsøke klasserommene regelmessig og strukturert, med en klar mening for å validere at læring faktisk skjer i klasserommene. Å utøve skolebasert ledelse, og utøve pedagogisk/instruerende ledelse, innebærer å involvere seg i, og ha kunnskap om, det som skjer i klasserommene, inkludert pensum, undervisningsstrategier, og overvåking av elevenes utvikling (Sammons, 1999, s. 198). Behovet for å ballansere ulike administrative krav opp mot behov for hensiktsmessig synlighet i klasserommene, forblir en daglig utfordring for skolelederne. Det er utfordrende å gi læreren betydningsfulle og tydelige tilbakemeldinger som støtter profesjonell utvikling, vektlegger det kollegiale og viser tillit. Teorier indikerer at ledere som er synlige i skolen anses å ha mer legitimitet og er mer effektive (Barber, 2012; Curtsi, 2022: Hammond Darling, 2010; Marzano, Waters & McNulty, 2005). Tilstedeværelse i klasserommene øker rektors legitimitet som veileder og mentor fordi tilbakemeldingene blir praksisnære, basert 3

4 embedded, based on on-going, observed teacher practice (Freedman, 2001). The stakes are high. Marshall (1996) concluded that, frequent, unannounced, randomly-scheduled visits can provide more accurate and reliable information on what is really taking place in classrooms than scheduled, formal observations (p. 344). School-based leaders reported that they were better informed and better able to coach, based on frequent classroom visits (Freedman & Lafleur, 2003). However, the process needs to be intentional and planned. The typical and infrequent drop-in visit by an evaluator a few times a year without continuous discussion, critiquing, and planning with others, leads to the deadening and routinization of practice. (Glickman, 2002, p.4) på reell, pågående observert praksis (Freedman, 2001). Risikoen er stor. Marshall (1996) slår fast at hyppig, uanmeldt, tilfeldige besøk kan gi mer presis og pålitelig informasjon om hva som reelt skjer i klasserommene enn timeplanfestede, formelle observasjoner (S. 344). Skolebaserte ledere rapporterer at de er bedre orienterte og bedre i stand til å veilede, basert på hyppige klasseromsbesøk (Freedman & Lafleur, 2003). Prosessen må likevel være planlagt og ha en klar intensjon. Det vanlige og uregelmessige drop-in besøket av en evaluerer noen få ganger i året, uten kontinuitet, diskurs, tilbakemelding og planlegging med andre, fører til manglende utvikling og rutinisering av praksis (Glickman, 2002, s.4) There are eight assumptions that help to frame purposeful school leaders presence in classrooms Demands for accountability for student achievement are increasing and pressure is increasing on schoolbased leaders as agents of change; Det er 8 antakelser som hjelper for å innramme skolelederes målrettede tilstedeværelse i klasserommene Krav til ansvarlighet i forhold til elevenes resultater er økende samtidig som det er et økende press på skolebaserte ledere til å være endringsagenter. Evidence of learning can be gathered by observing tasks, questions and indicators/look-fors in classrooms and halls of schools; Teachers grow and develop their skills and knowledge over time through capacity building, peer discussions and feedback; Teachers want school-based leaders to be knowledgeable and visible about teaching and learning in classrooms within the schools; Gjennom å observere oppgaver, spørsmål og indikatorer i klasserommene og i korridorene, kan man innhente dokumentasjon på læring. Lærere vokser og utvikler sine ferdigheter og sin kunnskap over tid gjennom økt kapasitetsbygging, refleksjon med kollegaer og tilbakemeldinger. Lærere ønsker skolebaserte ledere som er kunnskapsrike og synlige i forhold til undervisningen og læringen i klasserommene. 4

5 Teachers want to engage in moderated discussions about their students, the tasks and their learning to build share understandings; School-based leaders can influence classroom practice through descriptive feedback, strategic actions (including Pedagogical Walks) and implemented change; The feedback and resulting altered classroom practices can affect individual and collective selfefficacy and impact professional relationships; and Lærere ønsker å delta i strukturerte diskusjoner om sine elever, oppgaver og deres læring for å bygge felles forståelse. Skolebaserte ledere kan påvirke klasseromspraksis gjennom deskriptiv tilbakemelding, strategiske aktiviteter (inkludert pedagogisk vandring) og implementert endring. Tilbakemeldingen kan føre til endring i klasseromspraksis og kan påvirke individuelle og kollektive prestasjoner og ha betydning for profesjonelle relasjoner. Collectively these strategies and conversations form part of the ongoing cycle of school improvement. Classroom Observational Walks Share Common Characteristics: They are short, informal visits of between 3 and 10 minutes; They occur multiple times this is not a once a term/year visit these observations should be regular (weekly) and intentional; They occur in every classroom and instructional space this way school-based leaders gain a sense of the learning across the school and the degree of coherency of practice; They are not for performance appraisal purposes on individual teachers, but look across classrooms to build staff capacity; The focus is on student learning; Visits are conducted by the school leader(s) and/or system leaders and/or teacher leaders; Students form part of the process and are asked questions about their learning when leaders are in their classrooms; The walls of classrooms form part of the design of learning Sammen kan disse strategiene og samtalene forme deler av den pågående prosessen med skoleutvikling. Pedagogisk vandring innehar felles karakteristika De er korte, uformelle besøk fra 3-10 minutter. De gjentas, dette er ikke et en-gang-i terminen/ i året besøk. Observasjonene bør være regelmessige (ukentlige) og målrettede. De finner sted i alle klasserom og læringsarenaer, på denne måten får skolebaserte ledere en forståelse av læringen på tvers av skolen og ser om elevene møter en helhetlig praksis. De er ikke for å anerkjenne den enkelte lærers utførelse av undervisning, men for å se sammenhenger mellom klasserommene og bygge felles kapasitet. Fokuset er på elevenes læring. Besøkene er utført av skoleleder(ne) og /eller systemledere og / eller ledere for lærerne. (Inspektører/teamledere.) Elevene er delaktige i prosessen og blir stilt spørsmål om deres læring når lederen er i klasserommet. Veggene i klasserommet utgjør en del av den 5

6 space and inform the focus of the Pedagogical Walks and the feedback; Collaborative descriptive feedback based on the focused observations is given to teachers preferably in groups and sometimes individually; The feedback includes research-informed strategies and suggestions to impact student learning; and School leaders continue to monitor the impact of their feedback through observations and the use of data to inform school improvement. læringsprosessen / designet som læreren har tilrettelagt, og gir informasjon til den pedagogiske vandringen og tilbakemeldingene. Samarbeidende, deskriptiv tilbakemelding basert på målrettede observasjoner gis til lærerne fortrinnsvis i grupper og av og til individuelt. Tilbakemeldingene inkluderer forskningsbasert kunnskap og forslag for påvirkning av elevenes læring, og Skolelederne fortsetter å overvåke resultatene ut fra tilbakemeldingene gjennom observasjoner og bruk av data for videre skoleutvikling. It is important to remember that these practices are Not for evaluative purposes. Not limited to a checklist or narrow range of look-fors. Preferable to have teachers give input by co-constructing look-fors. Designed to encourage teacher thinking about their practice and their learning to improve student learning. Based on achieving common language & understanding with teachers across classrooms. Congruence and Relational Trust Pfeffer and Sutton (2009) identified the knowing/doing gap, where intentions did not match desired action. They examined the perceptions of their subjects and compared that to the evidence of congruence on what people said they did and what they actually do. Administrators want to be in classrooms, but time, system and provincial/state demands and lack of confidence were seen as barriers. Freedman (2007) reported that teachers appreciate having their administrative team participate in Pedagogical Walks because teachers know that is where the real work of schools occur. Most Det er viktig å huske at disse strategiene er Ikke ment for evaluering Ikke avgrenset til sjekklister og svært avgrensede kjennetegn. Fortrinnsvis bør lærerne gi input gjennom kjennetegn de har arbeidet frem i fellesskap. Utarbeidet for å oppmuntre lærere til refleksjon rundt egen praksis og egen læring for å forbedre elevenes læring. Basert på å opparbeide felles språk og forståelse lærerne imellom. Kongruens og relasjonell tillit Pfeffer og Sutton (2009) identifiserte gapet mellom kunnskap og handlig, når hensikter ikke matcher ønskede handlinger. De undersøkte oppfatningene til informantene og så etter kongruens mellom det de sa de gjorde og hva de faktisk gjorde. Administrative ledere vil gjerne være i klasserommene, men tid, systemoppgaver og andre krav, samt manglende selvtillit er barrierer. Freedman (2007) rapporterer at lærere setter pris på at administrative ledere deltar i pedagogiske vandringer fordi lærerne vet at det er der skolens virkelige arbeid skjer. De fleste 6

7 school-based leaders talk about working with their school professional learning teams but are not sure how to align the information gained with Pedagogical Walks to the key directions arising from system and school improvement planning (Freedman, 2007). Di Cecco and Freedman (2013) wrote that relational trust was increased when teachers collaborated on the areas for focus and feedback and the indicators and look-fors used in Pedagogical Walks and school reviews. Wessling (2011) reminds us of the relationship between trust and professionalism. The suggested pedagogical walk model borrows from these previous models but adds the lens of intentionality, coherence and alignment to the school and district improvement plan. It can be done by the school leader(s) or by groups of teacher leaders or a combination of the two. It is not summative but rather forms part of a formative way to monitor learning. Feedback is descriptive, specific, and timely using open-ended questions to promote reflective consideration of practice. It is research-informed, since we are too busy as educators to spend time on changing practices that will not have a sustained impact on student learning. These would be strategies, actions and interventions with a.4 or greater effect size on student learning as described by Hattie (2009; 2011). Lisa Millar (2012), a superintendent reminds us what gets monitored gets done. The aim is for school-based administrators to develop a targeted and focused approach to school improvement. One that is job embedded to build capacity and shared understandings including purposeful visibility in classrooms. This was confirmed by Di Cecco and Freedman (2013) in Collaborative School Reviews. Pedagogical walks is not a strategy done to teachers but implemented with teachers. Teachers have to be skolebaserte ledere snakker om å arbeide sammen med sine profesjonelle lærende team, men de er usikre på hvordan de skal bringe inn informasjonen de får gjennom pedagogiske vandringer og knytte det til retningslinjer som kommer fra overordnede planer (Freedman, 2007). De Cecco og Freedman (2013) skrev at relasjonell tillit økte når lærere samarbeidet om fokusområder og med tilbakemeldinger knyttet til indikatorer i pedagogisk vandring og skolevurderinger. Wessling (20011) minner oss om forholdet mellom tillit og profesjonalitet. Den foreslåtte modellen for pedagogisk vandring bygger på disse tidligere modellene, men suppleres med større grad av intensjonalitet, sammenheng og helhet mellom skolens virksomhet og overordnede planer. Det kan gjøres av skoleleder(e), av lærergrupper eller en kombinasjon av de to. Det skal ikke være summativt, men i større grad en formativ måte å overvåke læring på. Tilbakemeldingene er deskriptive, spesifikke og bruker åpne spørsmål for å fremme en reflekterende vurdering av praksis. Det er forskningsbasert siden vi er for travle som utdannere til å bruke tid på å endre praksis som ikke vil ha vedvarende påvirkning på elevenes læring. Det er strategier, handlinger og intervensjoner med, i følge Hattie (2009:2001) 0.4 eller større effekt på elevenes læring. Lisa Millar (2012), en inspektør, minner oss om at det som overvåkes, blir gjort. Målet er for skolebaserte ledere å utvikle målrettet og fokuserte tilnærminger til skoleutvikling. Å arbeide målrettet for kollektiv kapasitetsbygging og felles forståelse inkludert hensiktsmessig, synlig læring i klasserommene. Dette bekreftes av Di Cecco og Freedman (2013) i Collaborative School Reviews. Pedagogiske vandringer er ikke en strategi som skal implementeres overfor lærere, men sammen med lærere. 7

8 involved in discussions around the purposes and practices of Pedagogical Walks. This strategy involves collegial monitoring and coaching. It can be linked to collaborative inquiry because schoolbased leaders can mirror back, in their findings, the observed impacts on the inquiry or the current school improvement initiative. If possible seek input from the union/federation and involve them in the process. TIDE A Lens for Observation and Feedback There are a variety of approaches, based on many years of practice, I have found this one an easy acronym for administrators to focus on what is important to pay attention to in classrooms. TIDE provides a way of focusing on an observational lens. Of course, schools/districts can use whatever acronym makes it easiest to remember what to look and listen for in the context of their school and district. T The T in Tide refers to the task or what the teacher is asking the students to do. If INSTRUCTION is the how of learning, then TASK is the what what are students actually doing? Is it an assignment, a list of open-ended or closed questions, problems assigned from the book, a project or a test? The focus on the TASK moves attention from the teaching to the actual student learning. The TASK is the learning that teachers are asking students to do.? Classroom observations indicate what aspects of the intended curriculum the teacher is choosing to teach. City, Elmore, Fiarman, and Teitel (2009) state that the task is critical to understand learning in schools. Sometimes the outcomes/expectations are at grade level but sometimes the content is below grade level. Are the tasks closed or open-ended? Are they single step or do they require students to complete Lærere må involveres i diskusjoner om formål og praktisk gjennomføring av de pedagogiske vandringene. Strategien involverer kollegaobservasjon og coaching. Dette kan knyttes til felles utforsking gjennom refleksjon ved at lederen kan speile gjennom de funn da har fra skolevandringene. Dersom det er mulig, søk innspill fra fagforening og involvere dem i prosessen. TIDE (OIDE) en linse for observasjon og tilbakemelding Det er ulike tilnærminger, og basert på mange års erfaring, har jeg funnet denne hensiktsmessig som et enkelt akronym for ledere for å fokusere på det som er viktig å vie oppmerksomhet til i klasserommene. TIDE bidrar til å fokusere på observasjonen. Skoler og distrikter kan selvfølgelig bruke andre akronymer, hva enn som gjør det enklest for dem å huske hva de skal se og høre etter i deres kontekst. T T-en i Tide refererer til (Task) Oppgaven læreren ber elevene utføre. Dersom instruksjon utgjør hvordan i læringen, så er oppgaven hva-et: Hva er det elevene faktisk gjør? Er det en oppgave, en liste av åpne eller lukkede spørsmål, problemløsning fra en bok, et prosjekt eller en prøve? Fokuset på Oppgaven leder oppmerksomheten fra læreren til elevenes faktiske læring. Læringen ligger i den oppgaven læreren ber eleven utføre. Klasseromsobservasjonene gir indikasjoner på hvilke aspekter ved pensum som læreren velger å undervise. City, Elmore, Fiarman og Teitel (2009) hevder at Oppgaven er kritisk for å forstå læringen i skolen. Noen ganger er utbyttet / forventningene på det aktuelle nivået/ alderstrinnet, men av og til er innholdet på et lavere nivå. Er oppgavene åpne eller lukkede? (Rike oppgaver?) 8

9 several steps? Are the tasks completing work sheets? Are the tasks questions to be answered from the textbook? Do the tasks require students to recall facts? Are the examples in the tasks authentic, real world? Do the tasks require students to apply knowledge? Do they reflect the students so they can see themselves in the material? Do the tasks give students choice? Are the tasks authentic and real-world? Do the tasks require students to make judgements and reflect? Er det enkeltstående oppgaver, eller krever det at elevene utfører flere handlinger? Er oppgavene avsluttende? Kan oppgavene besvares ut fra tekstboka? Krever oppgaven at elevene skal gjengi fakta? Er det autentiske eksempler / fra virkeligheten? Krever oppgaven at elevene tilfører ny kunnskap? Er oppgaven relevant for elevenes virkelighet? Gir oppgaven elevene valgmuligheter? Er oppgaven autentiske og realistiske? Krever oppgaven at elevene reflekterer og tenker kritisk? Complexity matters. Complexity provides the depth and rigour. Marzano s (2003) research indicates that most observed TASKS are at a low level of complexity. Observation can also indicate if the material being taught at a knowledge, comprehension, and/or recall level. Often students are working on worksheets, which are not complex or creative or answered a list of questions from a textbook. Does the task comprise what a colleague calls happy busy work or is it more complex? Are the tasks rich and open-ended? Do they require student judgements and thinking? Elmore (2012) suggests complexity is a way to increase student achievement. School-based leaders can use research-informed texts such as Hattie s Visible Learning for Teachers (2012), Making Thinking Visible by Ritchhart, Church and Morrison (2011), to provide some models to help the administrator with rationale and indicators. The focus on increasing complexity confirms the importance of depth and rigour for student learning (PISA, 2011). I The letter I represents Instructional Strategies. These are the Kompleksitet er av stor betydning. Kompleksitet gir rom for dybde og utfordring. Marzanos (2003) forskning viser at de fleste Oppgaver har lav grad av kompleksitet. Observasjonene indikerer også at fagstoffet det undervises i er på et forståelses- og /eller et gjengivelsesnivå. Elevene sitter ofte og utfører oppgaver som ikke er komplekse eller kreative, eller så besvarer de spørsmål fra tekstboka. Fører Oppgaven til det en kollega kaller happy, busy work, eller er det mer komplekst? Er oppgavene rike og åpne? Krever de refleksjon og kritisk tenkning? Elmore (2012) foreslår kompleksitet som et middel for å øke elevenes prestasjoner. Skolebaserte ledere kan bruke forskningsbaserte tekster som Hatties Visible Learning for Teachers (2012), Making Thinking Visible av Ritchart, Church og Morrison (2011), for å gi noen modeller til for å finne forklaringer og indikatorer. Fokuset på økt kompleksitet bekrefter viktigheten av dybdelæring og prestasjoner for elevenes læring (PISA, 2011). I Bokstaven I representerer Instructional Strategies /didaktiske 9

10 how of learning or the actions and strategies teachers use to introduce, to consolidate and to assess learning. In most research studies, classroom learning is teacher-directed and the teacher s voice dominates (Marzano, 2003; Hattie, 2011). It is helpful to ask faculty/staff to discuss the preferred ratio of teacher talk to student talk, to consider the question in their classrooms for the next week or two and then to discuss their findings. The school leadership team can gather information about teacher/student talk from their classroom visits and then engage in a open and collegial conversation about the ideal and the reality. As educators, we need to make space for student voice to be heard, so they become active learners and not just passive consumers. The aim is to increase student voice and choice. For suggestions on effective strategies Hattie s work (2012) and Dean, Hubbell, Piltler and Stone s (2012) book on Classroom Instruction that Works (2 nd edition) are worth reading. There is a variety of instructional strategies teachers use including: Lecture, Teacher directed lesson - shares information, students are responsive to questions and prompts, Question and answer a traditional Socratic lesson, Having students make notes from teachers notes on chalk/white boards or through data projectors, Note taking and summarizing from texts and other resources, Interdependent work where students work in small groups on a task and the teacher wanders the classroom and acts as facilitator, Independent work where the student is working alone and teacher wanders the classroom and acts as facilitator, Scenarios and role plays, strategier. Dette er undervisningens hvordan eller de handlinger og strategier lærere bruker for å introdusere, konsolidere og for å vurdere læring. I de fleste studier er det stort lærerfokus og lærerens stemme dominerer (Marzano, 2003; Hattie, 2001). Det er hensiktsmessig å spørre kollegiet om å diskutere den foretrukne ballansen mellom prat fra læreren kontra elevene. Lærerne kan vurdere denne problemstillingen i forhold til sin undervisning over en periode på en uke eller to, for så å diskutere sine funn. Skolens lederteam kan samle informasjon om lærer/elev prat / dialog fra sine klasseromsbesøk og så delta i en åpen og kollegial samtale om idealene og realitetene. Som utdannere trenger vi å gi rom for elevene stemme slik at de kan være aktive for egen læring og ikke bare passive mottakere. Måler er å øke elevenes stemme og valgmuligheter. For forslag til effektive strategier er det verdt å lese Hatties arbeid (2012) og Dean, Hubbbel, Piltler og Stone`s (2012) bok Classroom Instruction that Works (2. utgave). Det er en rekke instruerende strategier som læreren kan bruke, som: Forelesning Lærerstyrte timer deling av informasjon, elevene gir respons på spørsmål og påstander. Spørsmål og svar en tradisjonell sokratisk time. Elevene skriver notater til lærerens fremlegg på tavle/ fremvisning. Notater og oppsummeringer fra tekster eller andre kilder. Samarbeidsformer der elevene arbeider i mindre grupper med oppgaver mens læreren går rundt i klasserommet og bistår / legger til rette. Selvstendig arbeid der elevene arbeider mens læreren går rundt og bistår. Casearbeid og rollespill. 10

11 Presentations, panel discussions, debates, Think alouds, Using commercial worksheets. Teacher expressively reading parts of the text to the class, Guided practice the main focus should be on guided reading or guided math or another subject/discipline this is different than just reading to the class, Shared reading or shared math or shared practice in another subject/discipline, Labs and experiments, Inquiry based learning and/or project based learning, where the student is actively involved in making meaning of their learning, Technology to find information and/or record and communicate information, Conferencing, Giving feedback oral or written, Differentiation - accommodations and interventions to meet specific students needs, Using assessment for, of, and as learning, and Providing feedback to the class, groups of students, individual students. Presentasjoner, paneldebatter, diskusjoner. Høyttenkning. Bruke kommersielt materiale Læreren leser spesifikke deler av en tekst til klassen. Guided practice hovedfokus er på veiledet lesing eller veiledet matematikk eller andre fag/ ferdigheter. Dette er annerledes enn å bruke lesing i klasserommet. Felles lesing, felles regning eller felles oppgaveløsning i andre fag og temaer. Laboratorieøvelser og eksperimenter. Problembasert (utforskende) læring eller prosjekt basert på læring, der elevene er aktivt involvert i å skape mening i læringen. Bruke teknologi for å finne informasjon eller ta opp/ kommunisere informasjon. (Bruk av IT) Konferanser. Gi tilbakemeldinger muntlig eller skriftlig. Differensiering tilrettelegging og intervensjoner for å imøtekomme spesifikke behov hos elevene. Bruke vurdering for læring, og som læring. Gi tilbakemelding til klassen, til grupper og individuelt. Checking for understanding is an instructional strategy forming part of an assessment/feedback cycle. Classroom visits can provide insights into how teachers conceive assessment. How do teachers use assessment for learning as an instructional strategy? Do they check to see if students have understood and mastered the questions/tasks? Do you, as a school based leaders observe they are they using that information to influence their practices? Of course, regardless of the instructional strategies employed, administrators Å sjekke ut forståelse er en viktig del av syklusen i tilbakemeldinger og vurdering for læring. Gjennom klasseromsbesøk kan man få innsikt i hvordan lærere reflekterer rundt vurdering. Hvordan bruker læreren vurdering for læring som en instruerende strategi? Sjekker de ut om elevene har forstått og mestrer spørsmålene / oppgavene? Observerer du som skoleleder at lærerne lar informasjonen de får påvirke den videre undervisningen? Uavhengig av hvilke strategier 11

12 will expect to see evidence of the use of accommodations, modified curriculum or elements of differentiation or Universal Design. This includes the use of adaptive technology. Effective teachers differentiate their instructional strategies to meet a variety of students learning needs. In a classroom, administrators should follow their curiosity. If students are seated in groups, are they working cooperatively (interdependently) or independently on a task and just sitting sideby-side? If the administrators see students working on a task in groups, they can ask: who selected the members of the group? How often do groups change? How are students demonstrating their understanding and mastery of the learning? What type of task are they working on? Over multiple visits, administrators can also explore the degree of alignment evident between classroom instruction and the actions/strategies contained in the school s improvement plan or their areas of current emphasis in achieving increased student results. Is the intended happening in classrooms? Is there evidence of recent capacity building strategies? D D refers to the Design of the classroom as a learning environment. How has the teacher considered the classroom environment to impact and support student learning? Traditionally middle school and high school classrooms were more barren of cuing systems (anchor Charts, exemplars, learning goals, rubrics/success criteria and posted student work) than elementary classrooms were. This occurred partially because these teachers often moved room to room and didn t nest the way elementary teachers did, and partially because they tended to be more subject/discipline focused. Now that we understand more about how cuing systems can support student learning (City, Elmore, Fiarman & Teitel, 2009; Hattie, 2009; Marzano, 2003) we are considering classrooms as learning som brukes av lederen, vil administrasjonen forvente å se kjennetegn/ bevis på bruk av tilpasninger og tilrettelegginger av pensum, eller elementer av differensiering, eller universelt design som er selvdifferensierende. Dette inkluderer bruk av fleksibel teknologi. Effektive lærere differensierer sine instruerende strategier for å møte variasjonen av elevenes læringsbehov. Lederen bør ha en nysgjerrig innstilling ved observasjon i klasserommet. Dersom elevene sitter i grupper, er det interessant å undersøke om de samarbeider eller utfører oppgaver individuelt mens de sitter ved siden av hverandre. Dersom ledere ser elever som jobber sammen, kan de spørre: Hvem avgjorde hvem som skulle være i samme gruppe? Hvor ofte endres gruppene? Hvordan viser elevene at de forstår og mestrer læringen? Hva slags oppgave arbeider de med? Etter flere besøk, kan lederne også utforske graden av sammenheng mellom undervisningen og de strategier som er nedfelt i i skolens utviklingsplan eller i satsingsområdene som er valgt for å øke elevenes læringsutbytte. Skjer det som er ønsket i klasserommene? Kan det identifiseres strategier for kapasitetsbygging? D D refererer til Design av klasserommet som læringsarena. Hvordan har læreren tilrettelagt klasseromsmiljøet for å påvirke og støtte elevenes læring? Tradisjonelt har klasserom i ungdomsskole og videregående skole båret mindre preg av informasjon og oversikter, eksempler, læringsmål, suksesskriterier og elevarbeider enn klasserommene på lavere trinn. Dette delvis fordi lærerne ofte byttet klasserom, og dermed ikke hadde tilhørighet og kunne bygge reir, slik lærere på lavere trinn gjorde. Men delvis også fordi lærerne var mer fokusert på faget / temaet enn på disse didaktiske virkemidlene. Nå når vi forstår mer om hvordan visuell informasjon og remindere støtter læring (City, Elmore, Fiarman & Teitel, 2009; Hattie, 2009; Marzano, 2003), er vi mer bevisst på hvordan 12

13 space in new ways. What might an administrator observe in a classroom that is a learning environment? What should a classroom that is a learning environment look like and sound like? What is posted on walls and on chart paper? What should the ratio of teacher work to student work be and why? These are the types of questions to ask staff/faculty to discuss and come up with their own indicators. Staff s indicators then can form part of the look and listen for evidence. Classroom space is effective if students can and do easily interact with the learning. My staff use bump-it-up walls which has student work and student based examples displayed (Lloyd, 2014). Possible look fors could include: How desks are arranged. If the desks are arranged in rows rather than clusters in most classes, why? Where is the research that this is an effective way for students to learn? Posting of Learning Goals and/or Learning Targets in student-friendly, age appropriate language to ensure students are clear on what they are learning. Teachers should explain why the goals/targets are important. These should be drawn from the curriculum and represent Big Ideas. Students should be able to refer to these posted Learning Goals/Targets. Could include sticky notes with students additions or changes that reflect where their inquiry took them or where clarification was needed. Is the language on boards and charts, teacher language or is the student reflected in terms of voice? Posting of Anchor Charts and other cuing systems that will support learning and thinking. Are these teacher created or is there evidence of student input? Exemplars of students completed tasks that demonstrate quality work at or above the standard. Rubrics and/or Success Criteria or other criteria for klasserommet som arena kan utnyttes for læring på nye måter. Hva kan vi som ledere observere i klasserommet som viser at det er et læringsmiljø? Hvordan skal et klasserom som fungerer som et læringsmiljø se og høres ut? Hva er hengt opp på vegger og tavler som støtter læring? Hva bør forholdet være mellom lærerens arbeid og elevenes arbeid? Dette er type spørsmål som er gode å stille og drøfte i kollegiet slik at lærerne kan komme med egne indikatorer. Lærernes indikatorer kan så bli utgangspunkt for Se og Hørekjennetegn. Klasseromsarealet er effektivt dersom elevene lett kan relatere informasjonen til sin læring. Personalet mitt bruker bump-it-up walls (Lloyd,2014). Mulige indikatorer å se etter kan være: Hvordan pultene er plassert. Dersom pultene står på rekker heller enn i grupper i de fleste timer, hvorfor det? Hvilken forskning viser at dette er en effektiv måte å lære på? Poste læringsmål på en elevvennlig, språklig alderstilpasset form, for å sikre at elevene har en klar formening av hva de skal lære. Lærere bør forklare hvorfor målene er viktige. Det bør trekkes linjer til pensum og representere Big Ideas: (sette i sammenheng). Elevene bør kunne referere til læringsmålene og de kan inkludere post-it lapper med egne kommentarer eller endringer som viser hvordan de har oppfattet målet eller hvilke avklaringer det var behov for. Gjenspeiler språket læreren bruker muntlig og på tavla elevenes referanserammer? Å henge opp målsettinger, planer og andre retningslinjer for å støtte læring og refleksjon. Er det læreren som har laget dette, eller er det dokumentasjon av elevers læring? Eksempler på elevers utførte arbeid som viser kvalitet som eller over gjennomsnitt. Oversikter og suksesskriterier eller andre kriterier for evaluering 13

14 assessing/evaluating student work. These should be cocreated with students so that students understand what they need to do to complete the task, and quality work looks like and how they can improve. Posted student work with learning goals and rubrics/success criteria attached. May include teacher bought posters reflecting a specific theme or character trait. Technology what type of technology is being used? Is it SMART Boards, desktop computers, tablets? Is the technology used enhancing or reinforcing the lesson/ Is the technology in the room but not being used? Manipulatives and other mathematical and/or scientific tools. There should be evidence that they are being used in the class. Look over student work or ask your students about their use of manipulatives. Resources to support the learning a variety of texts and genres. Can students see themselves reflected in the classroom race, culture, gender? Evidence of the key goals of the school s improvement plan or current direction of the school in action. Evidence of assessment for and of learning (diagnostic, formative and summative). Is there evidence in students work of differencing types of assessment? What can you see by looking at the classroom space? / vurdering av elevenes arbeid. Disse bør utarbeides sammen med elevene slik at elevene forstår hva de trenger å gjøre for å fullføre en oppgave, hva som kjennetegner kvalitetsarbeid og hvordan de kan forbedre seg. Vise elevarbeid med læringsmål og relevante suksesskriterier. Kan inkludere innkjøpte posters og læringsmateriell som tar opp et spesielt tema eller arbeidsform. Teknologi: hva slags teknologi brukes? Er det SMARTBoards, PCer, Ipader? Hvordan brukes det? For å forbedre og forsterke læringen? Er teknologiske hjelpemidler i klasserommet, uten å bli brukt? Strategier og matematiske /kunnskapsbaserte metoder. Det bør være synlig at dette brukes i klassen. Se på elevenes arbeid eller spør elevene om deres bruk av verktøy/ læringsstrategier. Ressurser for å støtte læring en variasjon av tekster og sjangre. Kan elevene kjenne se igjen i det de ser på veggene i klasserommet? rase, kultur, kjønn? Kjennetegn på hovedmålsettingene i skolens utviklingsplan eller aktuelle styringsdokument. Kjennetegn på vurdering for og av læring (beskrivende, summativ eller formativ vurdering). Bærer elevenes arbeid preg av at oppgaven og vurderingene er differensierte? Hva kan du se av dette i klasserommet? What is displayed in a school s public space is another powerful source of information. The key messages visible in the school, including plaques and mementos, can signal the values and direction of the school. Which students are celebrated? What awards and events have prominence? Posting student work, along Hvordan fellesområdene på skolen er innredet og hva er stilt ut, gir også mye informasjon. Hovedbudskapene som er synlige i skolen, inkludert utsmykking, bilder og historiske minner, signaliserer verdier og retning for skolen. Hvilke elever heies frem? Hvilke hendelser og prestasjoner får anerkjennelse? Å vise frem elevers 14

15 with goals/targets and success criteria, make visible the school s focus on learning. When school leaders as well as teachers and students feel responsibility for display cases the halls too become learning space. Giving responsibility of public displays to students is a way of supporting student voice and taking away tasks from teachers who may already feel over-worked. This is also a good marketing tool for parents and the community because they see the learning in the displayed student work based on Learning Goals and Success Criteria. E E stands for student engagement, Engagement is not active compliance. The classroom observations will show whether students are passively receiving information or collectively and actively engaged in the process of thinking and making meaning. Are they compliant in completing the task or in listening and responding to questions? Is there inquiry going on? Again in terms of impacting the instructional core, City, Elmore, Fiarman and Teitel (2009) emphasize the importance of students being engaged in their learning. Students are the best source of data about their own learning. If the teacher is involved in whole class instruction, the administrator must try not to be intrusive; however if students are working independently or interdependently, then it is desirable to circulate and scan student notebooks. Why? A more thorough and detailed examination of students notebooks and work is best left to the School Review Process. In terms of questions for students, the following may elicit useful information. 1. What is your learning goal or target? 2. Why? Why is it important and why is the teacher taking the time to teach this? 3. How does it help you understand the learning goal or target? arbeid, sammen med læringsmål og suksesskriterier, viser hva som er i fokus for læringen på skolen. Når ledere så vel som lærere og elever føler ansvar for utstilling og synliggjøring av elevenes læring, blir også fellesområder læringsarenaer. Å gi ansvar for deling og utstilling til elevene er en måte å støtte elevenes stemme og å avlaste lærere med oppgaver når de allerede føler seg overarbeidede. Dette er også god markedsføring overfor foreldre og lokalsamfunn fordi de ser at arbeidene som er utstilt henger sammen med mål og suksesskriterier. E E står for elevenes engasjement. Engasjement er ikke å være lydig eller medgjørlig. Gjennom klasseromsobservasjoner kan en se om elevene er passive mottakere av informasjon eller kollektivt og aktivt engasjert i læringsprosessen gjennom refleksjon og egne meninger. Er de medgjørlige og fullfører oppgaven eller hører på og svarer på spørsmål? Skjer det utforsking? Igjen med tanke på en instruerende, konkret kjerne. City, Elmore, Fiarman og Teitel (2009) vektlegger viktigheten av elevenes engasjement i sin egen læring. Elevene er den beste kilden til informasjon om deres egen læring. Dersom læreren fokuserer på helklasse-instruksjoner, må lederen forsøke lederen forsøke ikke å være påtrengende. Dersom elevene derimot arbeider selvstendig eller samarbeider, kan lederen sirkulere og titte i elevenes arbeidsbøker. Hvorfor? En mer grundig og detaljert undersøkelse av elevenes arbeidsbøker og arbeid er det bedre å overlate til en større skolevurderingsprosess. Med tanke på spørsmål til elevene, kan spørsmål som de under være hensiktsmessige for å få frem nyttig informasjon. 1. Hva er dine læringsmål? 2. Hvorfor? Hvorfor er det viktig og hvorfor bruker læreren tid på dette? 3. Hvordan hjelper undervisningen deg til å lære det du skal? 15

16 4. Is what you are learning easy or difficult? What makes it easy or difficult? 5. Do you know how to improve your work? 6. Do you get to re-do work based on feedback? 7. Can you give feedback to other students? Can you selfassess your work based on criteria? 8. What makes learning interesting? 9. Where do you get help when you are unsure? Refining the Focus: Every school/system leader needs to personalize their school walks. Sometimes school leaders will just be wandering in halls and through classrooms and looking for evidence of coherency among effective practices. This is a tool, for school-based leaders to use to monitor the school improvement plan and looking for evidence of implementation and the degree the strategies required are embedded in practice. Sometimes school-based leaders, during their walks, may be gathering evidence of balanced or critical literacy, differentiation, increasing complexity in the classroom learning, problem solving, rich tasks, gender-based learning, interdependent learning and the gradual release of control or critical learning among other effective practices. Whatever the focus, TIDE will be a useful tool assisting the observational data collection providing evidence whether a specific strategy or action or practice is at the awareness stage, or if it is happening regularly and intentionally in a few classes but not in others, or whether a specific strategy or action or practice is well established across the school. If it is at the awareness stage or beginning practice, school leaders need to provide additional capacity building for teachers and opportunities to model to move the practice along the scale of 4. Er det du lærer lett eller vanskelig? Hva gjør det lett eller vanskelig? 5. Vet du hva du skal gjøre for å forbedre arbeidet ditt? 6. Gjør du om på arbeid på bakgrunn av framovermeldinger? 7. Kan du gi tilbakemeldinger til medelever? Kan du gi en egenvurdering på bakgrunn av kriterier? 8. Hva gjør læring interessant? 9. Hvor får hjelp og støtte hvis du er usikker? Forbedre fokus Alle skoleledere må sette sitt personlige preg på sine skolevandringer. Av og til vil kanskje skoleledere bare vandre rundt i fellesarealer og gjennom klasserom og se etter sammenheng mellom effektive undervisningsformer. Dette er et verktøy som skoleledere kan bruke for å overvåke i hvilken grad skolens utviklingsplan kommer til uttrykk, og se etter tegn på implementering og i hvilken grad strategier som er vedtatt gjennomføres i praksis. Noen ganger kan lederne ved sine vandringer se tegn på kritisk lesing, differensiering, økende grad av komplekse oppgaver, problemløsning, rike oppgaver, kjønnsbasert læring, samarbeidsformer, kritisk tenkning og gradvis slipp på kontroll, som noen tegn på effektiv praksis. Uavhengig av fokusområde, vil TIDE(OIDE) være et nyttig verktøy for å støtte innsamling av data gjennom observasjoner, enten det er en spesifikk strategi, metode eller undervisningsform som er i fokus. Likedan om det er noe som skjer regelmessig og med en klar hensikt i noen få klasserom og ikke i andre, eller om det er strategier og arbeidsformer som er godt etablerte i skolen. Dersom lærerne er i en bevisstgjøringsfase eller utprøving av ny praksis, bør skolelederne arbeide for å tilrettelegge for kapasitetsbygging for lærerne og muligheter for modellering for å 16

Inspirasjonsdag for forelesere papers. Innhold

Inspirasjonsdag for forelesere papers. Innhold Handelshøyskolen BI 1. juni 2007 Inspirasjonsdag for forelesere papers Innhold Program... 2 Professor Torger Reve og forsker Eskil Le Bruyn Goldeng Using digital media to facilitate learning New opportunities

Detaljer

FoU Rapport 8/2009 Evaluering av det Nasjonale kvalitetsvurderingssystemet for grunnopplæringen

FoU Rapport 8/2009 Evaluering av det Nasjonale kvalitetsvurderingssystemet for grunnopplæringen FoU Rapport 8/2009 Evaluering av det Nasjonale kvalitetsvurderingssystemet for grunnopplæringen Av Peter Allerup, Velibor Kovac, Gro Kvåle, Gjert Langfeldt og Poul Skov Tittel Forfattere Evaluering av

Detaljer

Sigbjørn Hals. IKT i matematikkopplæringen tidstjuv eller tryllemiddel?

Sigbjørn Hals. IKT i matematikkopplæringen tidstjuv eller tryllemiddel? 0 Sigbjørn Hals IKT i matematikkopplæringen tidstjuv eller tryllemiddel? En studie av faktorer som kan påvirke bruken av IKT generelt og GeoGebra spesielt, hos lærere og elever på 10. og 11. årstrinn.

Detaljer

IKT i matematikkfaget

IKT i matematikkfaget IKT i matematikkfaget En studie av matematikkoppgaver myntet på heldigitale læringsmiljøer i den videregående skolen Marius Nilsen Veileder Ingvald Erfjord Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering «Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering Berit Lødding Nils Vibe Rapport 48/2010 «Hvis noen forteller om

Detaljer

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF A20150 - Åpen Rapport Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn Delrapport 1 Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-08-22 SINTEF

Detaljer

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato 11. januar 2013 EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Ramboll Management Consulting

Detaljer

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Petter Aasen, Jorunn Møller, Ellen Rye, Eli Ottesen, Tine S. Prøitz

Detaljer

Vurdering i skolen. Intensjoner og forståelser

Vurdering i skolen. Intensjoner og forståelser Vurdering i skolen. Intensjoner og forståelser Delrapport 1 fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS) Lise Vikan Sandvik, Gunnar Engvik, Henning Fjørtoft, Inger Dagrun Langseth,

Detaljer

for det individuelle!

for det individuelle! Masteroppgave i yrkespedagogikk 2011 Master in Vocational Pedagogy Med for det individuelle! Å undervise både med hodet og hjertet sett i et humanistisk, pedagogisk perspektiv for å forebygge frafall i

Detaljer

Utdanningsvalg som fag og utfordring på ungdomstrinnet

Utdanningsvalg som fag og utfordring på ungdomstrinnet Utdanningsvalg som fag og utfordring på ungdomstrinnet Sluttrapport fra prosjektet Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring. Evaluering av Kunnskapsløftet Berit Lødding

Detaljer

Individet og staten Sosialisering til yrkesrollen som offiser

Individet og staten Sosialisering til yrkesrollen som offiser ØF-rapport 13/2014 Individet og staten Sosialisering til yrkesrollen som offiser Delrapport fra studiet av rekruttering, sosialisering og militær kjernekompetanse i Forsvaret, 2011-2014 av Mona Stokke

Detaljer

In my spare time I like to

In my spare time I like to KAJA GRANUM SKARPAAS, LINE INGULFSEN OG ØYSTEIN GILJE En casestudie i prosjektet ARK&APP, engelsk, 5. klasse KAJA GRANUM SKARPAAS, LINE INGULFSEN OG ØYSTEIN GILJE, UNIVERSITETET I OSLO KAJA GRANUM SKARPAAS,

Detaljer

EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER

EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER Utdanningsdirektoratet Sluttrapport November 2013 EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER SOM VERKTØY FOR KVALITETSUTVIKLING EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER

Detaljer

Monika Saggar. Utviklingen av et skolebibliotek i en flerkulturell kontekst. Masteroppgave. Master i flerkulturell og internasjonal utdanning

Monika Saggar. Utviklingen av et skolebibliotek i en flerkulturell kontekst. Masteroppgave. Master i flerkulturell og internasjonal utdanning Monika Saggar Utviklingen av et skolebibliotek i en flerkulturell kontekst Masteroppgave Master i flerkulturell og internasjonal utdanning (Mai 2011) 1 SAMMENDRAG Tema for denne avhandlingen er utvikling

Detaljer

Å SE OG BLI SETT. Klasseromsobservasjoner av intensivopplæringen i Ny Giv. Sluttrapport. Wenche Rønning (red.) Janet Hodgson Peter Tomlinson

Å SE OG BLI SETT. Klasseromsobservasjoner av intensivopplæringen i Ny Giv. Sluttrapport. Wenche Rønning (red.) Janet Hodgson Peter Tomlinson Å SE OG BLI SETT Klasseromsobservasjoner av intensivopplæringen i Ny Giv Sluttrapport av Wenche Rønning (red.) Janet Hodgson Peter Tomlinson NF-rapport nr. 6/2013 ISBN-nr.: 978-82-7321-644-1 ISSN-nr.:

Detaljer

Evaluering av nasjonale prøver som system. Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen

Evaluering av nasjonale prøver som system. Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen Evaluering av nasjonale prøver som system Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen Rapport 4/2013 Evaluering av nasjonale prøver som system Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen Rapport 4/2013

Detaljer

nordiskdramapedagogisktidsskrift n o1/2o14 T e ma: k ri t ik k

nordiskdramapedagogisktidsskrift n o1/2o14 T e ma: k ri t ik k nordiskdramapedagogisktidsskrift n o1/2o14 T e ma: k ri t ik k [ leder redaktøren ] Redaksjonsutvalget NORGE Ingvild Birkeland tlf + 47 480 30 517 Ingvild.Birkeland@hit.no SVERIGE: Ulla-Britt Eriksson

Detaljer

Kompetanse, opplæring og mangfold

Kompetanse, opplæring og mangfold Kompetanse, opplæring og mangfold Resultater og refleksjoner fra et forsknings- og utviklingsprosjekt finansiert av Arbeidsmiljøfondet av Heidi Enehaug og Steinar Widding AFI-rapport 6/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Store DATA på jobben

Store DATA på jobben 2013/14 BI Strategy Magazine Store DATA på jobben 8 6 SE OPP FOR TEKNOLOGISK JORDSKJELV MINDRE INTERNASJONALE ENN VI TROR 12 THE SUCCESS OF STRATEGIC CHANGE 18 IN SEARCH OF LOCATIONAL ADVANTAGE 24 SE TIL

Detaljer

intern revisoren Nr 2 / VINTER 2008 16. årgang Forandring er bra!

intern revisoren Nr 2 / VINTER 2008 16. årgang Forandring er bra! intern revisoren Nr 2 / VINTER 2008 16. årgang Forandring er bra! REDAKTØRENS SPALTE I de to siste utgavene av Internrevisoren har redaksjonen satt fokus på miljøutfordringene og finanskrisen. I begynnelsen

Detaljer

FORMATERING. Lyotard. digital kompetanse 1-2006 1

FORMATERING. Lyotard. digital kompetanse 1-2006 1 FORMATERING Enhver form for teknologi, begyndende med skriften betragtet som en techne, er et artefakt, som gør det muligt for dens brugere at oplagre flere informationer, at styrke deres kompetence og

Detaljer

Faglig forsvarlig praksis

Faglig forsvarlig praksis Master i yrkespedagogikk 2011 Master in Vocational Pedagogy Faglig forsvarlig praksis Hvordan utvikle en tverrfaglig, praktisk og yrkesrelevant opplæring ved vg1 programområde helse- og sosialfag? Hva

Detaljer

Skriftserie. Konferanserapport. No. 7-2010. "Statistikk og sannsynlighet"

Skriftserie. Konferanserapport. No. 7-2010. Statistikk og sannsynlighet Skriftserie Konferanserapport No. 7-2010 "Statistikk og sannsynlighet" Nordisk konferanse i matematikkdidaktikk ved NTNU 23. og 24. november 2009 Bilde forside : Mike Naylor Redigert av Merete Lysberg

Detaljer

Kildearbeid, ideologier og oppgaveforståelse i historie

Kildearbeid, ideologier og oppgaveforståelse i historie INGVILL RASMUSSEN, ØYSTEIN GILJE, LEILA FERGUSON, LINE INGULFSEN OG HILDUR BAKKENE En casestudie i prosjektet ARK&APP, samfunnsfag, videregående INGVILL RASMUSSEN, ØYSTEIN GILJE, LEILA FERGUSON, LINE INGULFSEN

Detaljer

Kunnskapsløftet fra ord til handling. Acta Didactica. Sylvi Stenersen Hovdenak (red.) Astrid Birgitte Eggen (red.) Eyvind Elstad (red.

Kunnskapsløftet fra ord til handling. Acta Didactica. Sylvi Stenersen Hovdenak (red.) Astrid Birgitte Eggen (red.) Eyvind Elstad (red. Acta Didactica Sylvi Stenersen Hovdenak (red.) Astrid Birgitte Eggen (red.) Eyvind Elstad (red.) Kunnskapsløftet fra ord til handling Rapport fra et skoleutviklingsprosjekt for Utdanningsetaten i Oslo

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2005 1

VIRKSOMHETSPLAN 2005 1 VIRKSOMHETSPLAN 2005 1 INNHOLD INSTITUTT FOR ARKITEKTUR s. 5 INSTITUTT FOR ARKITEKTUR- OG DESIGNTEKNOLOGI s. 13 INSTITUTT FOR INDUSTRIDESIGN s. 17 INSTITUTT FOR FORM, TEORI OG HISTORIE s. 25 INSTITUTT

Detaljer

Leksehjelp Ingen tryllestav?

Leksehjelp Ingen tryllestav? Leksehjelp Ingen tryllestav? Sluttrapport fra evalueringen av Prosjekt leksehjelp Halvdan Haugsbakken og Trond Buland, i samarbeid med Marko Valenta og Thomas Hugaas Molden SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

NF-rapport nr. 13/2012. Ikke slipp meg! Unge, psykiske helseproblemer, utdanning og arbeid. Cecilie Høj Anvik Annelin Gustavsen

NF-rapport nr. 13/2012. Ikke slipp meg! Unge, psykiske helseproblemer, utdanning og arbeid. Cecilie Høj Anvik Annelin Gustavsen NF-rapport nr. 13/2012 Ikke slipp meg! Unge, psykiske helseproblemer, utdanning og arbeid 20 15 Cecilie Høj Anvik Annelin Gustavsen 10 5 Ikke slipp meg! Unge, psykiske helseproblemer, utdanning og arbeid

Detaljer