Endringsforslag til revidert hovedprogram KrFUs landsmøte 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endringsforslag til revidert hovedprogram KrFUs landsmøte 2014"

Transkript

1 Nummer Side Linjenr Forslagsstiller C Akershus KrFU Stryk Endringsforslag til revidert hovedprogram KrFUs landsmøte 2014 Stryk/E ndre/sl ett Forslag Begrunnelse Forankring i kristendemokrati sk ideologi Landsstyrets innstilling Nivå Innstilling Hele setningen fra "Vi trenger " Unødvendig. C - C Tore Endre Frå "Individets frihet" til "personers frihet" Kristendemokratiet ser menneske som personar i mot liberalismen sin individualisme. Omgrepet person får med seg at vi meiner fridom er når mennesket får fullbyrde sitt potensial gjennom relasjonar til andre - individ er einsame og atomisert. C +

2 4 19 Thor Håkon Lindstad C3 S "Individets frihet" osv. Nettopp en slik frihet til også å gjøre ondt mot andres frihet, er det vel vi i prinsippet ønsker alle, og også har i dag. At denne skal utøves under ansvar og myndighetskontroll er en annen sak. C - C Thor Håkon Lindstad S "unik egenverdi" 5 28 Møre og Romsdal KrFU Endre "Retten til liv er den mest grunnleggende menneskerettigheten" Endre fra "en av de" til å understreke at dette er den viktigeste retten. Ingen vits i å ha msk.rettar om ein ikkje har rett til liv, denne er viktigast Dette tilsier at en hvers verdi er unik, dvs. forskellig. C + Menneskeverdet i den kristendemokratiske ideologien er heilt avgjerande. Vi kan ikkje sjå på andre verdiar utan å ha retten til liv i utgangspunktet. C5 C +

3 C6 6 6 Simon MG Stryk "Bevisbyrden" ligger hos den som argumenterer for at en oppgave må løftes opp på et høyere nivå. Hvorfor prøver vi å pålegge noen en bevisbyrde? Da sitter i så fall Stortinget i en sterk klemme for hvorfor de har så stort ansvar. C - C Tore Tillegg Kristendemoraktiets forståelse av solidaritet gjelder ikke bare nålevende mennesker, av forvalteransvaret følger og at solidartiet gjelder på tvers av generasjoner. Alle menneske sitt ukrenkelege verd gjeld både dei som i lever i dag og dei som kjem etter oss. Vårt solidaritetsomgrep må innehalde denne spenninga. C + C8 7 4 og 5 Simon MG Endre Vi ønsker at den abortsøkenes psykiske og fysiske helse skal tas hensyn til, samt sikre styrket lovverk for det ufødte liv. Bedre formulering som unngår å nevne 'nemndstruktur'. Nestekjærlighet til abortsøkende kvinner som har opplevd voldtekt, incest, m.m. C -

4 C9 7 4 og 5 PK Endre Vi ønsker at den abortsøkenes psykiske og fysiske helse skal tas hensyn til, samt sikre styrket rettsvern for det ufødte liv. Se Simon sitt forslag, endret lovverk til rettsvern. C + C Sør-Trøndelag KrFU Endre Grunnlovsfeste retten til liv. Fra unnfangelse til naturlig død. Et menneskeliv har uendelig verdi og vi bør derfor ikke legge noe imellom her. Menneskeverdet. Mennesket har uendelig verdi fra unngangelse til naturlig død C - C Simon MG Endre innføre obligatorisk veiledning for kvinner som vurderer å ta abort. Dersom moren samtykker skal barnets far tilbys å delta på veiledningen. Forslaget fjerner tidskrav fordi det vil være en innskrenking av tidsfristen den abortsøkende har. Det viktigste er at det blir vedtatt obligatorisk veiledning/samtale, og ikke hvilket tidspunkt dette gjennomføres. C +

5 C Østfold KrFU Endre "Innføre et gratis tilbud om veiledning for kvinner som vurderer å ta abort " Obligiatorisk kan i noen tilfeller være uheldig fordi enkelte rett og slett ikke ønsker å snakke med noen. For disse kvinnene kan dette oppfattes som tvang, noe som er svært uheldig. Da er det bedre å opprette et gratis veiledningstilbud i forkant av en eventuell abort, så de kvinnene som har et ønske om det skal få veiledning. C - C Hordaland KrFU Endre Gratis prevensjon for kvinner «mellom 16 og 27 år.» Prevensjonen kan være langtidsvirkende og skal være av den type som primært forhindrer befruktning. I dag velger flere og flere og studere lengre, og mange er studenter frem til de fyller 27 år. I og med at øknomien til studenter ikke blir noe bedre gjennom årene, mener vi dette er et godt tiltak for å redusere enda flere aborter. C -

6 C Rogaland KrFU Endre Fjerne ordet primært i slutten av kulepunktet. Pressiserer at KrFU kun ønsker prevansjonsmidler har til hensikt å forebygge befrukting. Menneskeverd: Alle mennesker har en uendelig iboende verdi fra fødsel til en naturlig død. C - C Simon MG Endre sikre støtte til organisasjoner som gir rådgiving og støtte til abortsøkende Bedre språk C - C Hordaland KrFU Endre Gi kvinner som har tatt abort «eller opplevd spontanabort,» et tilbud om deltakelse i en samtalegruppe eller samtale med lege/psykolog. Fedre som ønsker samtale må få tilbud om dette. Kvinner som opplever spontanabort kan være en like stor pskykisk påkjenning som kvinner som velger å ta selvbestemt abort. Det er derfor viktig at også de får tilbud om samtalegrupper eller samtale med psykolog. C +

7 C PK E Endre til: "Sikre helsepersonell samvittighetsfrihet i etiske spørsmål knyttet til liv og død." C + C Vest-Agder KrFU N at hver gravid kvinne skal ha rett til å søke om å få oppnevnt en tillitsperson som følger henne fra begynnelsen til slutten av graviditeten, og inntil ett år etter fødselen. C - C Ellen Smenes Ny tekst Nytt kulepunkt: innføre egenandel på abort på lik linje med andre polikliniske kirurgiske inngrep Abort skal ikke være et gratis prevensjonsmiddel C -

8 8 8 Møre og Romsdal KrFU Endre "( ) hvilke egenskaper de har eller hvordan de kan bidra til samfunnet" Ikke hvor mye verdiskapning en person kan bidra med som betyr noe, men alle kan bidra med noe i samfunnet Menneskeverdet sier at det er den enkeltes verdi i seg selv som betyr noe, og ikke hvor mye en kan produsere eller skape av verdi. C20 C - C Rogaland KrFU Endre Flytt til linje 41, s.7 (begynnelsen av undekapitelet om "Bioteknologi og sortering) Veldig gode formuleringer som beskriver KrFUs etiske tilnærming til spørsmål om bioteknologi/sortering. Det vil være smart å starte underkapitellet med å redgjøre for denne tilnærmingen, og så komme tilbake til mer konkret politikk etterhvert. C + C Simon MG Endre "ikke tillate" til avslutte Blir forsket på befruktede egg i dag med lave krav å oppfylle for å tillate slik forskning. C -

9 C Vest-Agder KrFU E Familien er grunncellen i samfunnet og det første fellesskape vi møter i livet Et bedre begrep. Et begrep vi i KrFU kan ha eierskap til, og som kan bidra til å gi et tydeligere uttrykk av hvor grunnleggende vi mener enheten familie er. C -

10 C Oslo KrFU Stryk setning Stryk setningen "Flere og flere..hos far." Setningen gir inntrykk av at eneste "andre" familiekonstellasjoner vi anerkjenner, er skilte foreldre med barn. Viktig at vi anerkjenner andre familiekonstellasjon er og -former. Alle familier fortjener en forpliktende ramme, og det er inkonsekvent å argumentere for familiers valgfrihet og selvstendighet samtidig som vi mener noe om hvilke familier som fortjener forpliktende ramme og hvilke som ikke gjør det. Kristendemokratisk ideologi legger opp til at alle mennesker skal få leve fullstendige liv, selv om vi ikke nødvendigvis er enig i hvordan de velger å leve sine liv. C +

11 C Oslo KrFU Tillegg..og sine barn, "uavhengig av hvilken form den enkelte familie har." I samsvar med det vi tidligere har sagt om forskjellige familiekonstellasjoner. Viktig at vi anerkjenner andre familiekonstellasjon er og -former. Alle familier fortjener en forpliktende ramme, og det er inkonsekvent å argumentere for familiers valgfrihet og selvstendighet samtidig som vi mener noe om hvilke familier som fortjener for C +

12 9 47 Møre og Romsdal KrFU Endre 8000 for etteråringer og 4000 for toåringer Kontantstøtten må økes. Forslag med liten økning. For å forvalte tiden vi har på en god måte, må vi gi enkeltmennesket frihet til å organisere sin hverdag og sin familie på den måten en selv ønsker. Det er menneskeverd i praksis å gi rom for at familien selv kan bestemme om de vil vere hjemme med barna litt lengre. C26 C -

13 9 47 Møre og Romsdal KrFU Endre 9000 for ettåringer og 5000 for toåringer Kontantstøtten må økes. Forslag med større økning. For å forvalte tiden vi har på en god måte, må vi gi enkeltmennesket frihet til å organisere sin hverdag og sin familie på den måten en selv ønsker. Det er menneskeverd i praksis å gi rom for at familien selv kan bestemme om de vil vere hjemme med barna litt lengre. C27 C Oslo KrFU Stryk Stryk "inntektsgradere den og doble den til de som trenger det mest" For å ha en oppslutning rundt en velferdsstat, må noen ytelser være universelle. Andre støtteordninger kan hjelpe lavinntektsfamilier mer. Svært dyrt å behovsprøve mye. C - Forvalteransvar: bærekraftig velferdsstat. Fjerne universelle ordninger kan på sikt undergrave velferdsstaten. C -

14 C og 2 Simon MG Endre Knytte barnetrygden til grunnbeløpet for folketrygden og intektsgredere den. Hvorfor legger vi begrensning på hvor mye barnefamilier med lav inntekt skal få i barnetrygd? Det er best at denne bestemmes individuelt og at KrFU ikke setter begrensninger på om den kan dobles eller triples. Solidaritet med lavinntektsfamiliers behov. C - C Sogn og Fjordane KrFUEndre legge til rette for minst to barnehageopptak hvert år Det ideelle er at det er et par ledige plasser slik at det kan vere løpende opptak C - C Vest-Agder KrFU N At det generelt skal gis mer samvær til foreldre etter omsorgsovertagelse der dette er forsvarlig C -

15 10 28 Thor Håkon Lindstad C32 T Nytt kulepunkt: at Norge ratifiserer tilleggsprotokollen til FNs barnekonvensjon som gir individklagerett. C + KrFU vil jobbe for likestilling i alle deler av samfunnet. Alle mennesker er likeverdige, og skal behandles med respekt uavhengig av kjønn, alder, religion, etnisk tilhørighet, seksuell legning eller funksjonsevne. C Østfold KrFU Tillegg Det er ryddig å utdype hva/hvem likestilling omfatter i starten av kapittelet. C -

16 C Rogaland KrFU Stryk Thor Håkon Lindstad fra og med "og lik tilgang på makt og innflytelse" Det er ikke så enkelt for politikere å vedta dette. Men like muligheter kan politikere legge til rette for. C + C35 S Stryk setningen. C Akershus KrFU Stryk Stryke kulepunktet Kjønnsrolleproblem atikk ligger etter min mening langt utenfor den politiske sfæren. Setningen følges heller ikke opp med kulepunkt. C + Akkurat samme kulepunktet står på s.9, linje 33 C -

17 C Østfold KrFU Nytt punkt Fremme tiltak med det som mål at flere skal velge utradisjonelle utdanninger og karrierer, for å bidra til et mindre kjønnsdelt arbeidsliv Norge har et av Europas mest kjønnsdelte arbeidsmarkeder. For å få mer varierte arbeidsplasser der begge kjønn er representert er det viktig å fremme tiltak som f.eks holdningskampanjer slik at flere blir oppmuntret til å velge utradisjonelt. C -

18 C Simon MG Endre Skole-, barnehage- og fritidsordningstilbud for barn med nedsatt funksjonevne bør være en del av det ordinære der funksjonsfriske barn oppholder seg. Dette for å fremme mangfold, forståelse og kunnskap om mennesker med spesielle behov. Det er viktig at barn med nedsatt funksjonsevne får delta på lik linje som funksjonsfriske barn. Disse må også få fritidsordninger etter skoletid på aktivitetssenter etter at barn med nedsatt funksjonsevne blir for gamle for SFO-ordningen. Barn med nedsatt funksjonsevne er en berikelse for skoler i hele Norge. At de skal fortsette på SFO med andre yngre barn helt til 7. klasse synes jeg er galt. Viktig at disse får komme seg til aktivitetssenter der de kan få botrening, aktivitet og oppgaver tilpasset vedkommendes ønsker. Disse tilbudene finnes idag for personer over 18 år og kan utnyttes bedre. Nestekjærlighet for de med nedsatt funksjonsevne. Ingen grunn for at de skal behandles som barn hele livet. C -

19 C og 7 Simon MG Stryk at det offentlige må sørge for et tilrettelagt transporttilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne Tilfredstilt i dag og ivaretatt av kommunale løsninger. Blant annet TTordningen og honnør betaling på kollektivtransport. C - C Ellen Smenes Nytt kulepunk Gjøre BPA- ordningen statlig Det er veldig store forskjeller på tilbudet i kommunene. Dette fører til svært lite forutsigbarhet for de som trenger BPA. I praksis så flytter flere dit de kan få assistanse og ikke dit de har lyst å flytte. Funksjonsassistanseordningen er stalig, og det fungerer. Subsidiaritetsprinsip pet. C - C til 42 Akershus KrFU Slette Fra "Forskning, ny teknologi " til " etiske dilemma" Unødvendig tekst C +

20 Møre og Romsdal KrFU Slett Slette setningen "Begrensede ressurser ( ) flere til gode". Dårlig formulert setning, feil å måle mennesker sine behov mot hverandre på denne måten Nestekjærligheten inneberer at en ikke skal sammenligne mennesker. Ett menneske er uendelig mye verd, det blir derfor feil å sammenligne ett menneske sin verdi og sine behov mot andre grupper av mennesker i en kostnadsanalyse. Livet er uendelig mye verd, som menneskeverdet sier. C42 C -

21 C Hordaland KrFU Legge til Legge til nytt avsnitt: Et godt og næringsrikt kosthold er særdeles viktig for å oppnå god helse. Det bør derfor bli mer enda lettere og billigere å velge sunne produkter, og dyrere og spise fettrik og sukkerholdig mat. Dette er viktig forebyggende tiltak for å møte den stadig større andelen av overvektige i Norge. I tillegg er det viktig å integrere den psykiske biten i behandlingen av fedme, og flere burde få tilbud om psykolog etter behandling. Det er viktig å inkludere ernæringperspektivet i helse fremover, da dette er et viktig forebyggende tiltak innenfor folkehelse. Det må gjøres enklere og billigere å velge sunne produkter. Dette er avgjørende i møte med overvekt og fedme fremover. Nye undersøkelser viser at halvparte av Norges befolkning er overvektige, noe som tvinger oss til å ta grep. Føre-var-prinsippet C - C Simon MG Endre Forbedre medisinsk og kirurgisk akuttberedskap i hele landet så det blir forsvarlig Ordet "opprettholde" byttes ut da akuttberedskapen i Norge ikke er forsvarlig. C -

22 C Vest-Agder KrFU N Møre og Romsdal Endre KrFU C46 ha et minstekrav for IKTløsninger i helsevesenet uavhengig av størrelse på kommune C - KrFU mener at studentsamskipnadene kan vere godt egnet til å sørge for. Studentsamskipnadene vet ikke nødvendigvis best C - C Simon MG Endre at det skal forskes mer på sykdommer og medikamentbivirkninger der kvinner har andre symptomer enn menn, og behandling for disse. Bedre språk C - C Hordaland KrFU Legge til Nytt kulepunkt: Øke sukkeravgiften i Norge Det skal være enklere å velge sunt Føre-var-prinsippet C +

23 C Simon MG Tilegg utarbeide bøter for helsehjelp ved akuttbehov der alkohol er hovedfaktor og store mengder er selvpåført Alkoholbruk koster staten 22 milliarder i året. Det er ikke særlig bærekraftig at skattepenger skal gå til andres selvpåførte skader. Her må en ordning med bøter skapes for at skattebetaleres penger går til fornuftige formål. Også bøter før overdoser av narkotika vil være motivasjon for flere til å søke rehabilitering. Forvalteransvaret utfordrer det gode velferdstilbudet i Norge. Skal det være forsvarlig å kunne opprettholde velferden i Norge må tjenester koste litt mer. C - C Vestfold KrFU Tillegg Ha med etterutdanning av lærere. Vi vil at det skal stå etterutdanne i tillegg, da mange lærere som allerede er i jobb kan ha stort utbytte av bedre kompetanse innenfor feltet psykisk ungdomshelse C -

24 C Simon MG, Rogaland KrFU Endre at det skal være en fulltids helsesøsterstilling per 500. elev i barneskolen og per 400. elev i ungdoms- og videregående skole. Utfordringer i hverdagslivet og ønsket om en bedre skolehelsetjeneste synker ikke med alderen, tvert imot. Større bruk av sosiale medier og press øker med alderen da man blir mer opplyst. Solidaritet med elevene som sliter i ungdomsalderen. C - C og 2 Simon MG Stryk at det skal være undervisning med fokus på psykisk helse, tilpasset de ulike alderstrinnene, ved hver barne-, ungdoms- og videregående skole i landet Dette er unødvendig tidsbruk som kan føre til at flere selvdiagnotiserer seg. Ønsker personer å snakke om psykiske problem kan de oppsøke skolehelsetjenesten, men det er ingen grunn for å få 6 og 11 åringer til å føle seg syke. Solidaritet C +

25 C Møre og Romsdal KrFU, Vestfold KrFU Stryk Slett "for personer under 23 år" Burde gjelde for alle! Du er ikke mer verd som ungdom enn som gammel. Å ta menneskeverdet på alvor betyr å gi helsetjenester etter behov, ikke bare alder. C - C Vest-Agder KrFU N Det er statens ansvar å sørge for at personer med psykiske lidelser får muligheter til å opparbeide større mestring i hverdagen. Ingen med psykiske lidelser skal måtte føle at de er en byrde for samfunnet, men møte en samfunn med forståelse og ønske om å hjelpe så godt det er mulig. Det er viktig at samfunnet ikke gir opp mennesker med psykiske lidelser, men tilrettelegger på beste måte for at de skal kunne leve et mest mulig normalt liv. C -

26 C Simon MG Endre at det må være tilgjengelig informasjon om psykisk helse i skolen Prioritert tidsbruk i skolen. Elever kan oppsøke skolehelsetjenesten. C - C Simon MG Endre Tallet 25 til 20 Det må finnes grenser for hvor lenge man skal bli behandlet som ett barn. Solidaritet og respekt for menneskers egen alder. C + C Simon MG Endre Sikre eldre mennesker som er ensomme støtte og behandling ved psykiske lidelser, som for eksempel angst og depresjon Prioritere de ensomme. Solidaritet med de som ikke har noen i familien å snakke med. C -

27 C Sør-Trøndelag KrFU Endre Endre hele punktet: "Forbedre situasjonen for eldre mennesker med psykiske lidelser. Iverkesette tiltak for at det skal bli lettere å oppdage, bl.a. gjennom flere kurs for de som jobber med eldre. Styrke fastlegers muligheter til samtale om psykiske problemer ved helsesjekker. Vag og upresis formulering. Hovedproblemet ligger på at eldre ikke har en arena for å prate om slike problemer. Situasjonen for mange eldre i dag kan ikke kalles menneskeverd. Mange er enslige eller har ingen famile som står dem nær. For noen består dagene i å se i veggen. Det er en viktig oppgave for staten å se til at alle som faller utenfor blir fanget opp og for tilbud om et verdig liv. C + C Simon MG Endre legge til rette for videreutdanning så helsesøstre kan øke sin kompetanse på psykisk helse C - C Vest-Agder KrFU S C - C Vest-Agder KrFU N Nytt kulepunkt: At det må informeres, undervises og iverksettes holdningskampanjer om psykisk helse i skolen. C -

28 C Vest-Agder KrFU N sikre at brukere i psykiatrien får større innflytelse over egen behandling. C - C Vest-Agder KrFU N Nytt kulepunkt: Opprette flere arbeidstreningstilbud for unge med psykiske lidelser, der det fokuseres på å finne gode arbeidsområder som er tilpasset vedkommendes evner og ønsker. C - C Hordaland KrFU Legge til Nytt kulepunkt: at det i større grad skal settes fokus på forebygging og behandling av spiseforstyrrelser Det er for lite fokus på forebygging av spiseforstyrrelser i et folkehelseperspektiv. Det må være mulig å få hjelp før man tvanginnlegges på sykehus for fôring. Menneskeverd C -

29 C Rogaland KrFU, Simon MG Stryk "Dagens ruspolitikk fungerer ikke godt nok." KrF har innflytelse på dagens ruspolitikk gjennom sammarbeidsavtalen med Høyre, Venstre og Frp. I ytterste konsekvens kan dette tolkes som at KrFs ruspolitikk ikke fungerer godt nok. Dette er en unødvendig formulering uten noe reelt politisk innhold, og setningen består fint uten den. C + C og 6 Simon MG Endre ( ) blant annet ved at ettervernet må være minst 2 år og inneholde jevnlig og god kontakt. Bedre formulering og svekket år for ettervern. Ordet minst er tatt inn fordi at hver enkelt person må sees på som ett enkelt individ og må vurdere hvor lenge én ønsker ettervern. Solidaritet og foreståelse for enkeltmenneskets behov. C +

30 C Hordaland KrFU Endre Ha bedre og hyppigere kontroller for å hindre salg av alkohol til ungdom under 18 år C Akershus KrFU Stryk stryk kulepunktet 16 5 Møre og Romsdal KrFU Legge til, samt gi god informasjon om langtidspåvirkning for fosteret Dette er et reelt problem. Menneskeverd. C + Dette er ikke sammenlignbart. C - I dag får den gravide anbefalinger om å øke dosen med opiater under graviditeten. Dette har vi i dag sett flere konsekvenser på hos enkelte av LARbarna. Det må derfor bli større fokus på forskning her, og den gravide må få alt av informasjon for selv eventuelt få velge. Menneskeverd er å gi den gravide så god informasjon som mulig, både for sin egen og barnet sin del. C69 C - C Sogn og Fjordane KrFUNytt Arbide for å forebygge fordømmende holdninger mot rusavhengige Det er mange som har fordømmande holdningar i møte med rusavhengige og det merkar dei. C -

31 C Hordaland KrFU Legge til Nytt kulepunkt: Mennesker som sliter og har slitt med spiseforstyrrelser skal bli tilbudt et tilrettelagt psykologisk tilbud. C - C Hordaland KrFU Legge til Nytt kulepunkt: at alkohol merkes med næringsinnhold og ingredienser på lik linje med annen drikke. Folkehelse! Det er viktig at folk har muligheten til å vite hva de drikker. Føre-var-prinsippet C - C Hordaland KrFU Legge til Nytt kulepunkt: Kriminalisering av barn under 18 år som benytter seg av alkohol Forebygging. Føre-var-prinsippet og menneskeverd C -

32 C Simon MG Tilegg C til 5 Akershus KrFU Slette Forebyggende besøk til eldre som ikke har fått hjelpetiltak kan være positivt for å gi informasjon om henvendelsespunkter og søknader til hjelpemidler. Ofte kan hjemmebesøk i frisk alder gi en vurdering på hvor trygt det er å ferdes i eget hjem. Mange kommuner tilbyr hjemmebesøk til eldre i en alder av 75 år med positive tilbakemeldinger. Ålesund kommune har fått midler fra Helsedirektoratet for å evaluere sine hjemmebesøk til eldre som er 75 år. De som ikke er ressurssterke ser på dette som et positivt tiltak da de får vite hvor én skal henvende seg med utfordringer i hjemmet. Dette for å unngå fall, vanskelig fremkommelighet og skader på kropp. Nestekjærlighet. Å føle seg sett og tatt vare på. C - kronglete og unødvendig setning C + C Simon MG Stryk legge til rette for at frivillige aktører kan bidra på sykehjem Ivaretatt i dag. C +

33 C Simon MG Stryk Møre og Romsdal Slett KrFU øke brukerbatlingen for sykehjempeplass Det vil være hårreisende at eldre skal betale enda mer for sykehjemsplass da de betaler nok i dag. Må ha mulighet til å kunne kjøpe gaver, vin og konfekt uten å spør sykehjemmet om lommepenger. Nestekjærlighet for enkeltmenneskets egen lommebok. C - "Øke brukerbetalingen for sykehjemsplass" Skremmende å se at eldre ikke har råd til å betale for klær osv. i dag, kan ikke øke brukerbetalingen! De må betale egenandel av fysioterapi osv. Andre nødvendige goder som fotpleie og frisør må de betale helt selv. Mange eldre strever økonomisk, samfunnet må gi rom for at menneskeverdet ikke skal lide under dårlig økonomi på grunn av dyre sykehjemsplasser som eldre har behov for. C78 C -

34 17 39 Møre og Romsdal KrFU Endre Opprettholde dagens brukerbetaling for sykehjemsplass Dagens nivå er allerede høyt Mange eldre strever økonomisk, samfunnet må gi rom for at menneskeverdet ikke skal lide under dårlig økonomi på grunn av dyre sykehjemsplasser som eldre har behov for. C79 C -

35 C Emil André Erstad Nytt kulepunk t ha lukkede anbudsrunder for sykehjem drevet av ideelle aktører Dette har vore ei av eldrebyråden i Oslo (Aud Kvalbein, KrF) sine viktigaste saker som byråd, fordi i opne anbod vert dei ideelle aktørane pressa ut. I Oslo er dei nesten heilt ute av marknaden no, fordi pris ofte vert vekta høgare. Blei vedtatt inn i manifestet om sivilsamfunn i fjor. Mangfoldsprinsippet er tydeleg på at det er politikarane si oppgåve å bruke politiske verkemiddel for å sikre eit mangfald, der mangfaldet er truga. Kristendemokratiet har aldri meint at marknaden åleine kan løyse alle problem, men at det i enkelte tilfelle trengs reguleringar og korrigeringar - slik som her. C Thor Håkon Lindstad C81 T at kommunene gis insentiver til å forsøke samarbeid mellom institusjoner for eldre og for barn. Generasjonsarbeid kan ha positive effekter for alle parter. C -

36 17 40 Møre og Romsdal KrFU Ny Åpne opp for at eldre kan kjøpe sin egen omsorgsbolig Ved å få kjøpe sin egen omsorgsbolig kan eldre få invistere egne midler i bolig, i stedet for å måtte leie boligen og tape all arv. Det er forvalteransvar å la eldre få kjøpe egen bolig, slik at de har noe av verdi å gi til neste generasjon. Det er også menneskeverd i praksis å la en få eie boligen en bor i. C82 C - C Akershus KrFU Nytt Nytt kulepunkt: "Oppfordre til mer tverrfaglig kompetanse i eldreomsorgen for å få et mer helhetlig tilbud" Vi trenger å benytte oss mer av tverrfaglighet, det er positivt for alle. C - C Akershus KrFU Slette Unødvendig og klisje C + C Oslo KrFU Endre endre "musikere" til "kunstnere" Videre formulering C +

37 C Sogn og Fjordane KrFU Endre Opprettholde og videreutvikle bokbåt og bokbusstilbudet Når vi nemner bokbussen så bør vi og ta med bokbåten som er eit viktig kulturtiltak for mange kystkommunar. C Møre og Romsdal KrFU Ny Gi lavinntektsfamilier et kulturkort som barna kan bruke som betaling for idretts- og kulturaktiviteteter Fattige barn føler seg utenfor da de ikke får delta på aktiviteter i samme grad som andre. Nestekjærligheten inneberer å hjelpe de som ikke har råd til å delta i samfunnet, til å bli inkludert. C87 C + C Simon MG Tilegg at skolers musikkrom blir gjort tilgjengelig for uorganisert aktivitet til musikkinteresserte elever etter skoletid Mulighet for å dyrket egne talent og samspillskunnskaper C -

38 C Simon MG Tilegg C til 26 Akershus KrFU Slette prøveprosjekt med desentralisert kulturskole på skolene Grunnen for store køer til kulturskole er ofte på grunn av dårlig romkapasitet. Ved å flytte deler av kulturskoletilbudet ut til skolene blir tilbudet aktuelt for flere og man slipper store utbygginger av større kulturskoler. C - Godt punkt å spare utgifter på C + C Thor Håkon Lindstad E " er bl.a. viktig pga. dens rolle " Toppidretten har også egenverdi og er ikke bare nyttig pga. dens funksjon som forbilde. C +

39 C Rogaland KrFU Endre - øke beløpsgrensen for skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner til kr. Vi er helt enige i at dagens ramme på for skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner bør økes. Men vi må huske at enhver krone med skattefradrag er en krone mindre i budsjettet til kommunene som skal oppfylle lovpålagte oppgaver som skole, sykehjem osv. Derfor stiller vi oss kritiske til volumet, og foreslår det samme beløpet som ble vedtatt i sivilsamfunnmanifestet på landsmøtet i fjor. C +

40 C Rogaland KrFU Ny tekst - ikke tilate salg av alkohol og andre rusmidler på idrettsarenaer. Idretten trues som en åpen arena for barn og unge ved at stadig flere idrettsarenaer åpner opp for alkoholsalg. Dette fører til at idrettsarenaer må deles inn i sjenkesoner som kun er for voksne og egne soner for barn og unge under 18 år. Det finnes nok av arenaer hvor voksne kan nyte alkohol, men alt for få hvor barn og voksne kan dele sammen. Derfor bør KrFU tilstrebe at idretten skal være rusfri. Generasjonsansv ar: Et samfunn som er bra for barna, er bra for alle. C + C Simon MG Tilegg Se eget ark Bedre beskrivelse og innføring om hvordan situasjonen rundt spilleavhengighet er i dag. Dette er viktig informasjon for å kunne forstå hvorfor vi fører vår strenge spillpolitikk. Solidaritet og nestekjærlighet. C -

41 C95 C Møre og Romsdal KrFU Møre og Romsdal KrFU Endre Slett at frivillige organisasjoner kan få anledning "at poker med sosialt formål skal være tillatt så lenge innsatsen er minimal" Kan få, de må ikke ha denne anledningen Det er ikke greit å introdusere poker som pengespill. Avhengighet starter i det små, det er ikke KrFU sitt sted å åpne opp for dette. Flere organisasjoner ser på spill som en dårlig inntektskilde, da dette kan skape en avhengighet som organisasjonen vil ta avstand fra igjennom å ikke respektere menneskeverdet og nestekjærligheten til spilleavhengige. Dette er å snu ryggen til nestekjærligheten når det kommer til de som strever med spillavhengighet. Vi har restriktiv alkoholpolitikk for å minimere problemer med alkohol, vi renger en restriktiv pengepolitikk for å unngå at flere blir spillavhengige. C - C -

42 C Hedmark KrFU Stryke C Hordaland KrFU Styrk Møre og Romsdal Ny KrFU Stryke siste halvdel av setningen så vi står igjen med: "At poker med sosialt formål skal være tillat" At poker med sosialt formål. Det skal vere tilgjengelige rehabiliteringsplasser for spilleavhengige i Norge Hva defineres som "minimal innsats"? Og hvordan skal dette kunne overholdes? C - Er vi bare liberale når det er kjekt? Prinsipp C - Vi trenger "avrusningssteder" for spillavhengige Det er menneskeverd og nestekjærlighet i praksis å gi spilleavhengige et sted hvor de kan få hjelp med sin avhengighet C99 C - C Simon MG Tilegg styrke Hjelpelinjen, private og offentlige behandlingsplasser mot avhengighet Vi må nevne noe om behandling mot spilleavhengighet Nestekjærlighet C -

43 C Simon MG Tilegg stenge problemspilleres bankoverføringer til utlandet etter ønske fra pårørende. Alle som spiller odds, poker og kasino på internett må overføre penger til utlandet. Man kan ofte være avhengig før man innser det selv og tape store summer. Det får ofte konsekvenser for dem med familie og vil gi familien rett til å slutte spillingen i alvorlige tilfeller. Nestekjærlighet C - C Simon MG Tilegg oprette statlig internettfilter til nettsider som tilbyr kasino, poker og odds, som stenger all nettilgang fra Norge Internettfilter som hindrer alle muligheter for å spille på utenlandske nettsider som tilbyr lykkespill. Vil gjelde for alle norske borgere uten mulighet til å reservere seg fra filteret. Solidaritet mot fristelser C -

44 C Akershus KrFU Endre C Simon MG Endre "riksdekkende, regionale og lokale" erstattes av "riksdekkende, regionale, lokale og meningsbærende" beholde NRK-lisensen til TV, samt en ny lisens på radioer til inntekt for NRK. Radiolisensen settes til kr. 850,- per husholdning anerkjenne mravisene i programmet NRK har ikke både en C + spesielle rolle i mediet TV, men også på radio er de ledene i sitt arbeid. Uten reklame, informative program og hjelper norske artister til å spre ny musikk. NRK Radio har mange kanaler som P1, P1+, P2, P3 P13, mp3, Alltid nyheter, Super, Klassisk, Sami radio, Jazz, Folkemusikk, Sport og alle lokalsendinger. For å sikre ett videre bra arbeid med radio burde folket bidra så radio slipper å bli nedprioritert fremfor TV, eller omvendt. C -

45 C Oslo KrFU Nytt punkt "styrke tjenester som forebygger og bekjemper hetsing, trakassering og mobbing på nett" Hetsing, trakassering og mobbing på nettet er økende problem, som vi er nødt til å ta på alvor! Kristendemokratisk ideologi forplikter oss til å verne om menneskers liv, frihet og verdighet. C Møre og Romsdal KrFU Endre ( ) og politiet må få midler til å prioritere ( ) De har ikke ressurser i dag til å ha muligheten til å prioritere det For at politiet kan mulighet til å forvalte oppgavene de har fått, trenger de mer midler C106 C - C Sør-Trøndelag KrFU Stryk Slett: "og politiet må prioritere å etterforske trakassering og trusler i sosiale medier." Bedre om punktet deles i to(se forslag side 21 linje 2) C + C Sør-Trøndelag KrFU Tillegg Politiet må prioritere å etterforske trakassering Nytt punkt etter oppdeling av og trusler i sosiale medier. kulepunkt 1 side 21. C -

46 C Vest-Agder KrFU E Kristne verdier har ligget til grunn for utformingen av det samfunnet vi lever i. C + C PK E Flytt punktet til skole C + C Thor Håkon Lindstad S Stryk punktet fra "men det må " Med mindre det er en realitet i problemet, bør vi heller ikke si noe om det. C - C Rogaland KrFU Ny tekst - beholde dagens ordning med skolegudstjenester i forbindelse med juleavslutninger og legge til rette for deltakelse på andre religioners sermonier i forbindelse med høytid. Viktig for å sikre religions naturlige posisjon i skolen. Felleskap: Reliogionsutøvelse har en naturlig plass i det offentlige rom. C +

47 C Simon MG Endre sette krav til 20 minutters responstid for Politiet på utrykninger og meldte hendelser der det er fare for liv og helse. C - C Troms KrFU E legge til "og opprette et forbud mot salg av seksuelle tjenester" Når det er forbudt å kjøpe, bør det også være forbudt å selge Nestekjærlighet -> den svake part er dem som er offer for menneskehandel. Menneskeverd -> Offer for msk.handel blir krenket. C -

48 C Simon MG Tilegg opprette tjeneste for å sende tekstmeldinger til Politiet i vanskelige situasjoner I mange situasjoner er det vanskelig å ta opp mobilen og tipse Politiet om ulovlige hendelser. Det kan være for eksempel promillekjøring eller situasjoner der mor eller far slår hverandre. Dette er ikke en ny idé, men noe som har vært ett ønske fra Politiet lenge. C + C Emil André Erstad Tillegg til setning Tillegg etter ordet "hjemlandet":, så lenge norske myndigheter kan vite at menneskerettene sikres for innsatte ved soning i hjemlandet. Det er ikkje akseptabelt at Norge sender fangar til land der dei vert utsett for menneskerettsbrot, og dette er ein viktig føresetnad for at vi skal inngå soningsavtalar og bør difor presiserast. Menneskerettane må respekterast, fordi menneskeverdet er ukrenkeleg for alle - sjølv utanlandske skurkar. C -

49 23 29 Møre og Romsdal KrFU Nytt kulepunk t gi ressurser til organisasjoner som vil drive med forebyggende arbeid Forebygging er viktig for å unngå fremtidige forbrytelser. Det er nestekjærlighet å hjelpe mennesker i faresonen før de begår forbrytelser, i stedet for å kun se dem og deres situasjon etter at de har begått lovbrudd. C117 C -

50 C Østfold KrFU Redusere makstiden på glattcelle til 24 timer og omgjøre noen av disse cellene slik at de linger mer på vanlige Nytt punktfengselsceller. Overdreven bruk av glattcelle har vært et gjentakende problem, og i 2013 ble bare i Oslo 1508 personer gold på glattcelle lenger enn 48- timersfristen. Bruken av glattcelle er i følge advokatforeningen på grensen til tortur, og bryter med menneskerettighetsbes temmelsene om isolasjon. Det har blitt rettet massiv internasjonal kritikk mot glattcellene, blant annet fra Den europeiske torturkomité og FNs torturkomité. Vi ønsker å være et foregangsland når det gjelder menneskerettigheter, og vi selv bryter disse må praksisen endres. C +

51 C Hordaland KrFU Legge til Nytt kulepunkt: legge i større grad til rette for et utarbeidet samarbeid med frivillige organisasjoner i kriminalomsorgen Ideele organisasjoner er et viktig supplement til det mangelfulle, offentlige tilbudet. Subsidaritetsprinsip pet C + C Akershus KrFU Stryk Hele setningen "En definisjon " Veldig fin, men unødvendig juridisk utredning C + C Akershus KrFU Endre "I følge definisjonen er ofre for menneskehandel utnyttet til" til "Det omfatter" Tilpasning til forslaget i s. 24 l. 8. C + C Akershus KrFU Stryk Punktet Dette punktet står også under Innvandring og asyl, og vi mener det hører mer hjemme der. C +

52 C PK Ny tekst La tigging være lovlig, og iverksette tiltak for å bekjempe organisert tigging med bakgrunn i menneskehandel. Ivaretar Rogaland sitt forslag C + C LS Nytt KrFU vil at tigging skal være lovlig og bekjempes med sosiale tiltak Er dette et nytt forslag eller skal det erstatte noe? C + C Hordaland KrFU Legge til Nytt kulepunkt: ha tydelig reklame mot menneskehandel på alle grensepunkter. Dette inkluderer flyplasser, togstasjoner og ferjehavner med internasjonal trafikk. Det er viktig med forebyggende tiltak mot menneskehandel. Store reklameplakater gir informasjon til de som selv blir smuglet inn, og informasjon om problematikken til nordmenn. Menneskehandel er et sterkt misbruk av menneskeverdet C +

53 C IU E Norges internasjonale engasjement skal ha som mål å realisere menneskerettighetene for alle. Jeg kan ikke forstå at vår egen politiske agenda hører hjemme her. Og hvis den gjør det, favnes begrepene av det vidtrekkende menneskerettsvern et som bl.a. utviklet av EMD. C + C C128 Thor Håkon Lindstad Møre og Romsdal KrFU E Norges internasjonale engasjement skal ha som mål å realisere menneskerettighetene for alle. Slett "Videre ( ) stor andel" Slett setningen, unødvendige gjentakelser Jeg kan ikke forstå at vår egen politiske agenda hører hjemme her. Og hvis den gjør det, favnes begrepene av det vidtrekkende menneskerettsvern et som bl.a. utviklet av EMD. C + C +

54 C til 20 Akershus KrFU Slette Ikke slik som det er i dag hvor politikk Setningen er i utgangspunktet veldig lang, denne delen av setningen er litt upresis. C + C Emil André Erstad Endre Endre setning til: at klimaog flyktningtiltak skal finansieres over andre budsjett enn bistandsbudsjettet. Vi er ikkje i mot at Norge tar i mot flyktningar og asylsøkarar, eller at vi reddar regnskogen i Brasil. Det er det viktig at vi kommuniserer tydeleg. Nestekjærleiken kan ikkje begrensast til bistandsbudsjettet åleine. C +

55 26 43 Møre og Romsdal KrFU Nytt kulepunk t at 10% av bistand skal gå til utdanning, med særlig fokus på at alle barn skal få gå på skole Utdanning er noe av det viktigste en må fokusere på for å få utvikling. Norge har gitt nesten 10% av bistanden til utdanning tidligere, men dette har ikke blitt prioritert nok de siste årene. Vil vi ha utvikling, må vi tilby alle barn i verden en skoleplass, uansett bosted, kjønn, familiens inntekt osv. Ved å fokusere på utdanning i bistandsbudsjettet vil Norge sette fokus på noe vi vet fungerer og som skaper utvikling! Tusenårsmålene som FN har når det kommer til utdanning ser ikke ut til å bli nådd. Det er ikke å ta menneskeverdet på alvor å ikke fokusere på hvordan en kan løfte seg opp ut av fattigdom og skape utvikling. Utdanning er avgjørende. C131 C - C Akershus KrFU, Emil André Erstad Legge til "forminske skjemaveldet, byråkratiet og kontrollen av ideelle organisasjoner" Bistandsorganisasjone ne bruker enormt med ressurser på å rapportere til staten. C +

56 C IU T Nytt kulepunkt: rette mer av norsk bistand mot helse og utdanning Under dei raudgrøne blei desse områda nedprioritert - det er synd sidan dei er dei viktigaste å løfte for å få folk ut av fattigdom C + C Tore Endre Frå "utvikling lokalt" til "utviklingsfremmende tiltak som bevilgninger til helse og utdanning" - neste setnings styrkast. Kortare og meir presist. C + C Tore Endre slette all illegitim gjeld i norsk utlånsportefølje, og arbeide for at illegitim gjeld slettes internasjonalt Viser at vi forstår skiljet mellom kva vi kan gjere nasjonalt og internasjonalt C +

57 C Tore Endre at Norge følger opp anbefalingene fra gjeldsrevisjonen og sletter illegitim gjeld og gjeld som stammer fra uansvarilge utlån Vi har alt gjennomført gjeldsrevisjon C + C Vest-Agder KrFU E fjerne demokrati C -

58 C Emil André Erstad Tillegg Nytt avsnitt: I kampen mot global fattigdom er det avgjørende at handel skjer på en måte som gagner flest mulig. Norge har inngått mange bilaterale investeringsavtaler (BITS) som favoriserer store multinasjonale selskaper gjennom klausuler og lovverk. Det er en rekke negative konsekvenser knyttet til disse avtalene, blant annet at fattige land ender opp maktesløse ovenfor selskap som tar seg til rette og at avtalene tar makt bort fra stater og dermed krenker demokratiske prinsipper. KrFU vil at Norge skal arbeide aktivt for å avslutte gjeldende bilaterale investeringsavtaler, og for å danne et multilateralt lovverk som gjør det enklere å forholde seg til Avsnittet er ei oppsummering av ein viktig resolusjon som blei vedtatt av KrFU sitt landsstyre i januar, og ein naturleg del av vår gode utviklingspolitikk. Suverenitetsprinsip pet og nestekjærlighetspri nsippet er viktige grunnar til å kjempe for fattige lands rettar i kampen mot multinasjonale selskap. C +

59 C IU E At Norge må tale utviklingslandenes sak i internasjonale fora som WTO (kutte resten) Dette er ei unødvendig presisering som allereie er underliggande. Den formuleringa vi har i dag kan gje inntrykk av at vi generelt er mot landbrukssubsidier, noko vi ikkje er ( og Noreg vil uansett aldri importere mjølk frå Swaziland) C + C Rogaland KrFU Stryk Stryk kulepunktet Norge bør tilstrebe å ha en høyest mulig selvforsyningsgrad av landsbruksvarer, så en omlegging av regelmantet for å legge til rette for import er meningsløs. Forvalteransvar: Våre ressurser skal ivaretas på best mulig måte for fremtidige generasjoner. C -

60 C IU T En av de størst økende problemene i fattige land er mangelen på arbeidsplasser. Globalt er det estimert at rundt 600 millioner mennesker er arbeidsledige. Som et av verdens rikeste land har Norge både et ansvar og en mulighet for måten vi investerer våre penger på. I dag investerer rike land stort sett i andre rike land. KrFU ønsker at Norge skal ta en lederrole i å sikre etiske investeringer og å minke skeivfordelingen mellom investeringer i rike og fattige land. Kapittellet blir i motsetnad til dei andre ikkje innleiia med eit avsnitt som forklarar og innleiier problemet. C +

61 C Emil André Erstad Nytt avsnitt Med investeringer i over 8000 selskap har Norge et stort ansvar for den etiske forvaltningen av Oljefondet. Hva fondet investerer i og ikke investerer i, blir lagt merke til over hele verden. De etiske retningslinjene gir klare føringer for hva som er uakseptable investeringer, og når Oljefondet bør trekke seg ut. Derfor er det viktig at Etikkrådet kan fortsette å produsere sine grundige utredninger og klare anbefalinger, men at rådet tilføres ytterligere økonomiske ressurser. Det er også viktig at saksbehandlingstiden på Etikkrådets anbefalinger reduseres, og at en tidfester en frist for når endelig avgjørelse bør gjøres. Den etiske forvaltninga av Oljefondet treng omtale i programmet vårt i meir enn kulepunktform. Dette er allereie godt forankra KrFU-politikk. Etisk forvaltning handlar om at menneskeverdet aldri skal krenkast så vi tjener pengar på det, og at dei pengane vi tjener ikkje skadar verken menneske eller klode. C +

62 C Hordaland KrFU Legge til Nytt kulepunkt: At 0,01 BNP skal gå til utviklingsrelatert helseforskning God helse er avgjørende for god livskvalitet. Den store mangel på et godt helsetilbud i mange lav- og mellominntektsland er vanskelig nok å finne finansiering til, og Norge bør derfor være med å bidra der vi kan. Ved å forske på tiltak som kan gi utvikling i slike land, kan Norge gi kunnskap som kan bidra til bedre helsevesen. Nestekjærlighet C -

63 C Emil André Erstad Nytt kulepunk t innføre en maksimal saksbehandlingstid på Etikkrådets anbefalinger på 6 måneder I dag får vi eksempel på at saksbehandlingstida kan overstige 2 år, samtidig som Oljefondet held fram med å tjene pengar på investeringar og selskap som bryt menneskerettar og dei etiske retningslinjene for fondet. Då fungerer ikkje forvaltninga godt nok. Etisk forvaltning handlar om at menneskeverdet aldri skal krenkast så vi tjener pengar på det, og at dei pengane vi tjener ikkje skadar verken menneske eller klode. C + C Rogaland KrFU Nytt tekst - at Nordisk Ministeråd skal åpne for medlemsland utenfor Skandinavia dersom det skulle foreligge en søknad om det. Skottland har selv luftet et ønske om å bli medlem i Nordisk Ministeråd dersom de skulle stemme for uavhengighet fra Storbritannia. Å utvide Nordisk Ministeråd med andre skipsfartsnasjoner vil øke den politiske tyngden til rådet opp mot andre tilsvarende organ. Subsidiaritet: Naturlig å inkludere flere parter der beslutninger skal tas. C - C Akershus KrFU Stryk C -

64 C til 24 Akershus KrFU Stryk stryke kulepunktene C - C Akershus KrFU Slette "Aktivt" Høres veldig aggressivt ut C + C Hordaland KrFU Endre Det «skal» ikke lenger være automatikk i at IMF og Verdensbanken har vestlige ledere. Bedre og mer presist språk C - C Rogaland KrFU Stryk Hele kulepuktet. Per dags dato er lederen for Verdensbanken fra India, og i forrige periode kom lederen fra Kina. Dette punktet er dermed utdatert. C + C Hordaland KrFU Legge til Nytt kulepunkt: Annerkjenne Vest-Sahara som selvstendig stat Tidligere politikk. Dette bør fortsatt stå fordi Vest-Sahara er verdens siste koloni, og har vært en viktig KrFU-sak i alle tider. Nestekjærlighet C +

65 C Ellen Smenes ny tekst internasjonalt anerkjente grenser og kunne forsvare sitt territorium Har man rett til å eksistere er det også naturlig at man har rett til å forsvare seg. C + C Hedmark KrFU Endre Nytt kulepunkt: "Styrke helikopterberedskapen og kapasiteten ved å gå til anskaffelse av egeneide politihelikoptere med gode kvaliteter innen mannskapsforflyttelse og overvåking." I dag opererer politiet med to helikopteret der det ene er på utlån fra Storbritannia, mens det andre er politiets eget helikopter ute av stand til å transportere mannskaper. C - C Rogaland KrFU Endre Hele linjen flyttes til kapittelet om Handelspolitikk Dette er Handelspolitikk, ikke forsvarspolitikk C - C Rogaland KrFU Endre Hele linjen flyttes til kapittelet om Handelspolitikk Dette er Handelspolitikk, ikke forsvarspolitikk C -

66 C Rogaland KrFU Endre Linjen som omhandler masseødeleggelsesvåpen blir stående, resten flyttes til kapittelet om Hanelspolitikk Dette er Handelspolitikk, ikke forsvarspolitikk C - C Rogaland KrFU Endre Hele linjen flyttes til kapittelet om Utenrikspolitikk Dette er primært Utenrikspolitikk C + C Rogaland KrFU Endre Hele linjen flyttes til kapittelet om Utenrikspolitikk Dette er primært Utenrikspolitikk C +

67 34 34 Møre og Romsdal KrFU Nytt kulepunk t Kreve tydelige retningslinjer i antikorrupsjonsarbeid for bedrifter SPU investerer i, og følge opp disse. UN Global Compakt sin skriftlige antikorrupsjonsavtale kan her vere et nyttig virkemiddel. Norge har ikke mye korrupsjon, men det forekommer også her til lands. I mange land hvor SPU invisterer er korrupsjonsfarene større, noe som betyr at vi må ha fokus på dette. Forvalteranvaret inneberer at vi må unngå at midler skifter hender på en urettmessig måte. Bekjempelse av korrupsjon er veldig viktig for å unngå at forvaltningen av ressursene som er tilgjengelig går dårlig. C159 C - C til 37 Akershus KrFU Slette Mindre overvåking C -

68 34 37 Møre og Romsdal KrFU Nytt kulepunk t Ikke tillate allmenn overvåking Det står ingen ting om at KrFU er imot at alle mennesker blir overvåket. Dette er noe vi må ta avstand fra! Menneskeverdet inneberer at en må få leve normale liv uten å bli overvåket av samfunnet i tilfelle at en en gang i fremtiden kan gjøre noe ulovelig. Å skaffe overvåkningsdata over lovlydige borgere og lagre dette er ikke en god måte å behandle mennesker på. C161 C - C til 39 Akershus KrFU, Simon MG Slette at alle av Forsvarets grener, samt Heimevernet, skal ha en tilstedeværelse både i Nord- og Sør-Norge. Effektivitet burde være det øverste målet. C +

69 C til 6 Akershus KrFU Slette "men akseptere at " Programmet virker nesten krigshissig C - C Rogaland KrFU Endre Hele linjen flyttes til kapittelet om Utenrikspolitikk Dette er primært Utenrikspolitikk C + C Rogaland KrFU Endre Hele linjen flyttes til kapittelet om Utenrikspolitikk Dette er primært Utenrikspolitikk C + C Rogaland KrFU Endre Hele linjen flyttes til kapittelet om Justispolitikk eller et eget om sikkerhetspolitikk Dette er ikke forsvarspolitikk C - C Rogaland KrFU Endre Hele linjen flyttes til kapittelet om Justispolitikk eller et eget om sikkerhetspolitikk Dette er ikke forsvarspolitikk C -

70 C Rogaland KrFU Endre Hele linjen flyttes til kapittelet om Justispolitikk eller et eget om sikkerhetspolitikk Dette er ikke forsvarspolitikk C - C Rogaland KrFU Endre Hele linjen flyttes til kapittelet om Utenriksspolitikk C - C Emil André Erstad Tillegg til setning Tillegg:, og at Norge skal arbeidet for et globalt forbud mot slike våpen KrFU og KrF er allereie særs progressive i arbeidet med eit globalt forbod mot atomvåpen, så det bør vi presisere i programmet vårt. Ikkjevoldsprinsippet C + C Rogaland KrFU Endre Hele linjen flyttes til kapittelet om Utenriks eller Handelspolitikk Dette er primært Utenriks eller Handelspolitikk, ikke forsvarspolitikk C - C Rogaland KrFU Endre Hele linjen flyttes til kapittelet om Utenriks eller Handelspolitikk Dette er primært Utenriks eller Handelspolitikk, ikke forsvarspolitikk C -

71 C Rogaland KrFU Endre Hele linjen flyttes til kapittelet om Landbrukspolitikk, alternativt at vi adskiller forsvar og sikkerhetspolitikk tydeligere. Ønsker et mer konkret og rendyrket kapittel om Forsvarspolitikk C - C Rogaland KrFU Endre C Akershus KrFU Slette Hele linjen flyttes til kapittelet om Landbrukspolitikk, alternativt at vi adskiller forsvar og sikkerhetspolitikk tydeligere. Ønsker et mer konkret og rendyrket kapittel om Forsvarspolitikk C - Hvis det har en viktig funksjon må vi videreføre det, hvis ikke skal det kuttes. C - C Hordaland KrFU Legge til Nytt kulepunkt: At den militære tilstedeværelsen i Norge-Norge skal styrkes PUTIN!! Føre-var-prinsippet C -

72 C Hedmark KrFU Endre Øke antall fregattbesettninger tilsvarende fire fregatter Avgjørende for å opprettholde et godt og effektivt fregattvåpen C + C Simon MG Tilegg C Hedmark KrFU Endre stoppe våpensalg til land som deltar i krig Sørge for at fregattvåpenet har tilstrekkelig med reservedeler og våpenkapasitet samt et kompetent mannskap. Dessuten bør lønnstilskuddene gjøre det mer attraktivt for å tjenestegjøre i sjøforsvaret. Dette for å sikre tilstrekkelig mannskap innenfor fagområdene. I dag kan ikke Norge selge våpen til områder som er i krig. Det hindrer oss ikke i å selge ammunisjon og stridtsteknisk utstyr til land som deltar aktivt, som for eksempel USA. C - Avgjørende for å opprettholde et godt og effektivt fregattvåpen C +

KrFs utviklingspolitikk

KrFs utviklingspolitikk KrFs utviklingspolitikk 2013-2017 Programkomiteens førsteutkast april 2012 Per Kristian Sbertoli medlem av programkomiteen KrFs utviklingspolitiske seminar 27. april 2012 Programprosessen April: 1. høringsrunde

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Endringsforslag til revidert program KrFUs landsmøte 2014

Endringsforslag til revidert program KrFUs landsmøte 2014 Nummer Side Linjen r Forslagsstiller Stryk/Endre/Sl ett Forslag Begrunnelse Forankring i kristendem okratisk ideologi Programko miteens Deba innstilling Inns ttniv tillin D1 1 1 Thor Håkon Lindstad E Gjennomgående

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Kvalitetsdokument for SFO Formålet med kvalitetsdokumentet Opplæringsloven 13-7 pålegger alle kommuner å ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid

Detaljer

Barns rett til beskyttelse mot mobbing etter barnekonvensjonen

Barns rett til beskyttelse mot mobbing etter barnekonvensjonen Kirsten Sandberg, professor og medlem av FNs barnekomité Barns rett til beskyttelse mot mobbing etter barnekonvensjonen Utdanningsdirektoratets konferanse 15.11.16 Oversikt Kort om barnekonvensjonen og

Detaljer

Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte

Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte 27.11.2016 Ordliste Avkriminalisering: betyr at det ikke lenger blir kriminelt å bruke eller besitte brukerdoser av rusmidler som i dag er illegale. Produksjon og omsetning

Detaljer

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? -Arbeiderpartiet har ikke svart på noen av spørsmålene 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG vil ikke overlate tjenestene til kommersielle

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0 Innledning I Etiske retningslinjer Helse Midt Norge Versjon 1.0 Innledning Innbyggerne i Møre og Romsdal, Sør Trøndelag og Nord Trøndelag skal føle seg trygge på at de får de spesialisthelsetjenester de

Detaljer

25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner

25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner 25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner Vold stenger dører Kvinner som utsettes for vold blir svært ofte hindret fra aktiv deltakelse i samfunnet. Vi krever et

Detaljer

Politisk program for Juvente 2012-2014

Politisk program for Juvente 2012-2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Politisk program for Juvente 2012-2014 1 Innledning Juvente er en organisasjon for, av og med edru ungdom. Juventes visjon er en demokratisk verden basert

Detaljer

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Mobbing og krenkende adferd s. 1 ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Opplæringslovens 1og 9a Barnehagelovens 1 Om mobbing og krenkende atferd et forpliktende arbeid for et

Detaljer

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under.

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. NORWAY 1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. Benjamin, en 2 år gammel gutt Benjamin ble født syv

Detaljer

Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte november 2016

Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte november 2016 Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte 25-27. november 2016 Verden er skikkelig urettferdig. De rike landene i verden forsyner seg med stadig mer av verdens ressurser. Klimaendringer, i hovedsak forårsaket

Detaljer

Forslag nummer 2, side 4-6, fra Rogaland. Forslag på ny tekst: KrFUs verdigrunnlag og ideologi

Forslag nummer 2, side 4-6, fra Rogaland. Forslag på ny tekst: KrFUs verdigrunnlag og ideologi Forslag nummer 2, side 4-6, fra Rogaland Forslag på ny tekst: KrFUs verdigrunnlag og ideologi KrFU bygger sin politikk på den kristendemokratiske ideologi. Vårt verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den

Detaljer

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Frivillig og veldig verdifull Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors og min bakgrunn Hvorfor frivilligheten er avgjørende for å møte fremtidens helseutfordringer

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

E R D I - D N T. Retten til et liv uten vold. Krisesenter sekretariatet

E R D I - D N T. Retten til et liv uten vold. Krisesenter sekretariatet V R D - D O K U M N T Retten til et liv uten vold Krisesenter sekretariatet Visjon Alle som opplever vold i nære relasjoner skal få oppfylt sin rett til den hjelpen de har behov for. De skal møtes med

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 07/11

Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Høringssvar Bråten barnehage

Høringssvar Bråten barnehage Høringssvar Bråten barnehage Bråten barnehage Sa er en privat foreldreeid barnehage hjemmehørende i Oslo. Barnehagen har 4 avdelinger med totalt 64 barn fra 1-6 år. Generelt Forslaget til ny rammeplan

Detaljer

Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede 2018

Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede 2018 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Unge funksjonshemmede er en interesseorganisasjon for 35 frivillige ungdomsorganisasjoner, som til sammen har over

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer

Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo

Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo Oslo, 10. oktober 2016 Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo 2017-2020 Sex og samfunn vil takke for muligheten til å komme med innspill til ny Folkehelseplan for Oslo

Detaljer

FNs konvensjon om barnets rettigheter

FNs konvensjon om barnets rettigheter Barnas egne menneskerettigheter: FNs konvensjon om barnets rettigheter Barn har behov for spesiell beskyttelse, derfor må de ha sine egne rettigheter. Det er grunnen til at Norge og de aller fleste andre

Detaljer

Høringssvar vedr. høringsutkast Overordnet del verdier og prinsipper

Høringssvar vedr. høringsutkast Overordnet del verdier og prinsipper Høringssvar vedr. høringsutkast Overordnet del verdier og prinsipper FRI - foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold viser til Kunnskapsdepartements sitt høringsutkast av 10. april 2017. Her følger

Detaljer

Forslag til endringer i arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede 2018

Forslag til endringer i arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede 2018 Forslag til endringer i arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Unge funksjonshemmede er en interesseorganisasjon for 35 frivillige ungdomsorganisasjoner,

Detaljer

Protokoll til konvensjon om tvangsarbeid (konvensjon 29)

Protokoll til konvensjon om tvangsarbeid (konvensjon 29) Protokoll til konvensjon om tvangsarbeid (konvensjon 29) Den internasjonale arbeidsorganisasjonens generalkonferanse, som er kalt sammen av styret i Det internasjonale arbeidsbyrået og har trådt sammen

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 10/ HW /HEGS

Vår ref. Deres ref. Dato: 10/ HW /HEGS Helse- og omsorgsdepartementet Att: seniorrådgiver Hege. B. Sæveraas Postboks 8011 0030 OSLO E- post: hege.saveraas@hod.dep.no Kun sendt som e- post! Vår ref. Deres ref. Dato: 10/2092-2-HW 201003873-/HEGS

Detaljer

Blå Kors undersøkelsen 2008. Pengespill og spilleavhengighet

Blå Kors undersøkelsen 2008. Pengespill og spilleavhengighet Blå Kors undersøkelsen 2008 Delrapport VII: Pengespill og spilleavhengighet Denne delen av Blå Kors-undersøkelsen tar for seg: Hvilke typer pengespill spiller nordmenn på Mener vi Norsk Tipping bidrar

Detaljer

Side 1 av 9. For mangfold mot diskriminering Endringsforslag til Politisk Plattform Landsmøtet 2015. (Kapittel og) linjenummer.

Side 1 av 9. For mangfold mot diskriminering Endringsforslag til Politisk Plattform Landsmøtet 2015. (Kapittel og) linjenummer. 1 Trøndelag Helhetlig Hele dokumentet Sikker/sikrere Sikker/sikrere Ønsker en språklig opprydding i bruken av sikker/sikrere 2 SkOs Endring Vårt formål. Skeiv Ungdom jobber for hvert enkelt menneskes frihet

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag. Etikk og moral

Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag. Etikk og moral Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag Etikk og moral Etikk og Moral Innledning Norges Bilsportforbund er en organisasjon som er bygd opp rundt et kjerneprodukt; bilsport. Forbundets verdigrunnlag skal

Detaljer

RETTEN TIL UTDANNING. Undervisningsopplegg om. Filmen er laget med støtte fra:

RETTEN TIL UTDANNING. Undervisningsopplegg om. Filmen er laget med støtte fra: RETTEN TIL UTDANNING Undervisningsopplegg om Filmen er laget med støtte fra: 1 Alle barn har rett til å gå på skolen! Skolen skal være gratis og gi alle barn en god utdannelse dette står nedfelt i FNs

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE 2017-2020 Gjelder fra november 2017 til november 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Barnehagens samfunnsmandat... 3 Bråten barnehages verdiplattform og visjon...

Detaljer

PSYKISK HELSEVERNLOVEN HVA ER NYTT?

PSYKISK HELSEVERNLOVEN HVA ER NYTT? PSYKISK HELSEVERNLOVEN HVA ER NYTT? 29.09.2017 Paul Grude, seniorrådgiver og Morten Hellang, ass. fylkeslege 1 Endring av psykisk helsevernloven Et enstemmig Storting har vedtatt en lang rekke endringer

Detaljer

Høringsuttalelse til NOU 2012:15 Politikk for likestilling

Høringsuttalelse til NOU 2012:15 Politikk for likestilling Høringsuttalelse til NOU 2012:15 Politikk for likestilling Høgskolen i Sør-Trøndelag januar 2013 (HiST) 1 Bakgrunn for brevet 1 Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) viser til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets

Detaljer

Alle fortjener å bli sett

Alle fortjener å bli sett Vestfold KrF Stortingsvalget 2017 INFORMASJON Alle fortjener å bli sett Anders Tyvand Foto: FlipFilm Daniel Mork Foto:Anne-Lise Skarstad VI FAMILIE Menneskeverd i sentrum Foto: FlipFilm Daniel Mork Anders

Detaljer

Helse som menneskerettighet: Internasjonale og nasjonale perspektiver. Karl Evang-seminaret 2004 Henriette Sinding Aasen Universitetet i Bergen

Helse som menneskerettighet: Internasjonale og nasjonale perspektiver. Karl Evang-seminaret 2004 Henriette Sinding Aasen Universitetet i Bergen Helse som menneskerettighet: Internasjonale og nasjonale perspektiver Karl Evang-seminaret 2004 Henriette Sinding Aasen Universitetet i Bergen Helse som menneskerettighet: Er retten universell? Har alle

Detaljer

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse Demokratiske strukturer 3 Lokallaget 3 Årsmøte i Lokallaget 3 Landsstyret 4 Sentralstyret 4 Landsmøtet 4 Arbeidsutvalg 5 Utvalg

Detaljer

Prinsipprogram. Behandling

Prinsipprogram. Behandling Prinsipprogram Behandling Prinsipprogrammet beskriver de prinsippene som ligger til grunn for unge funksjonshemmedes politiske og organisatoriske virke. Prinsipprogrammet skal være et dokument som både

Detaljer

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager!

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager! Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. «FRISKUS» Friske barn

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte Velkommen til foreldremøte Barnehageloven om formålet med barnehagen: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Sogn Regionråd, 19. mars 2014

Sogn Regionråd, 19. mars 2014 Helse Førde PSYKISK HELSE I EIT FOLKEHELSEPERSPEKTIV Sogn Regionråd, 19. mars 2014 Emma Bjørnsen Seniorrådgjevar Kva er folkehelse? Definisjon Befolkninga sin helsetilstand og korleis helsa fordeler seg

Detaljer

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål fra 2009 Sjumilssteget - overordnet artikkel: Art. 3. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner,

Detaljer

ELEVOPPGAVER DET MAGISKE KLASSEROMMET FATTIG/RIK

ELEVOPPGAVER DET MAGISKE KLASSEROMMET FATTIG/RIK Er du enig? i FATTIGDOM sett kryss ved riktig svar 1. Det er de fattiges egen skyld at de er fattige. 2. Det er umulig å hjelpe alle fattige barn. 3. Alle fattige barn er ulykkelige. 4. Alle barn skal

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Rett til helsetjenester for asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente likeverdige helsetjenester til innvandrerbefolkningen

Rett til helsetjenester for asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente likeverdige helsetjenester til innvandrerbefolkningen Rett til helsetjenester for asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente likeverdige helsetjenester til innvandrerbefolkningen Kirsten Mostad Pedersen, seniorrådgiver Helsedirektoratet avd. for minoritetshelse

Detaljer

14. Radio og TV. Liv Taule

14. Radio og TV. Liv Taule Kulturstatistikk Liv Taule 4. Det norske radio- og TV-landskapet har varierte programtilbod. Dei fleste kanalane sender no stort sett heile døgnet. Folk ser meir på TV og lyttar meir på radio. Radio- og

Detaljer

Likeverdige helse- og omsorgstjenester for innvandrerbefolkningen. Kirsten Mostad Pedersen, seniorrådgiver avd. for minoritetshelse og rehabilitering

Likeverdige helse- og omsorgstjenester for innvandrerbefolkningen. Kirsten Mostad Pedersen, seniorrådgiver avd. for minoritetshelse og rehabilitering Likeverdige helse- og omsorgstjenester for innvandrerbefolkningen Kirsten Mostad Pedersen, seniorrådgiver avd. for minoritetshelse og rehabilitering Helsedirektoratets roller Helsedirektoratet utfører

Detaljer

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Definisjon Psykisk helse er evne til å mestre tanker, følelser, sosiale relasjoner for å kunne fungere i hverdagen. Alle

Detaljer

Barnehagelærerutdanninga Ansvar for likestilling og likeverd i barnehagen?

Barnehagelærerutdanninga Ansvar for likestilling og likeverd i barnehagen? Barnehagelærerutdanninga Ansvar for likestilling og likeverd i barnehagen? Utlysingstekst for nye studentar: Barnevernsakademiet 1935 «En kvinnelig utdanning på hjemmets grunn» Ved denne praktiske og pedagogiske

Detaljer

Din stemme i samfunnet!

Din stemme i samfunnet! Din stemme i samfunnet! Senior Norge (tidl. Senior Norge) ble etablert i 2002. Vi er religions-, livssyns- og partipolitisk uavhengig. Våre verdier er respekt, likeverd, deltagelse og livsglede. 2 Kjære

Detaljer

Høringsuttalelse fra For Fangers Pårørende (FFP): Om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat mv).

Høringsuttalelse fra For Fangers Pårørende (FFP): Om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat mv). Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 Oslo Oslo 6.3.15 Høringsuttalelse fra For Fangers Pårørende (FFP): Om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat

Detaljer

Barnekonvensjonen: Barnekomiteens rolle og kommunenes utfordringer i barnehage, skole og barnevern

Barnekonvensjonen: Barnekomiteens rolle og kommunenes utfordringer i barnehage, skole og barnevern Kirsten Sandberg, professor og medlem av FNs barnekomité Barnekonvensjonen: Barnekomiteens rolle og kommunenes utfordringer i barnehage, skole og barnevern Fylkesmannen i Buskerud, Samling/lederforum Klækken

Detaljer

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering Sak 49-12 Vedlegg 1 Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk alkohol narkotika - doping Kort oppsummering 5 hovedområder for en helhetlig rusmiddelpolitikk 1. Forebygging

Detaljer

Prinsipprogram 2013 2017 for Norske Samers Riksforbund

Prinsipprogram 2013 2017 for Norske Samers Riksforbund 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 3 4 5 6 7 8 9 30 31 3 33 34 35 36 Prinsipprogram 013 017 for Norske Samers Riksforbund Innhold NSRs grunnsyn Sametinget Samisk samarbeid Språk 3 Helse og

Detaljer

Likeverdige helseog omsorgstjenester god psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere. Prosjektleder Freja Ulvestad Kärki Helsedirektoratet

Likeverdige helseog omsorgstjenester god psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere. Prosjektleder Freja Ulvestad Kärki Helsedirektoratet Likeverdige helseog omsorgstjenester god psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere Prosjektleder Freja Ulvestad Kärki Helsedirektoratet Rett til helse- og omsorgstjenester En person som søker

Detaljer

VERDIPLAN FOR SIO BARNEHAGE

VERDIPLAN FOR SIO BARNEHAGE VERDIPLAN VERDIPLAN FOR SIO BARNEHAGE SiO Barnehage tar vare på barndommens magi SiO Barnehage er til for deg som forelder og student Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) er en velferdsorganisasjon

Detaljer

Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover

Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover Gardermoen, tirsdag 6. desember 2005 Politisk rådgiver Arvid Libak Overordnede mål Flere leveår med god helse i befolkningen

Detaljer

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (16/30097)

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (16/30097) Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (16/30097) Høringen kommer fra: o Statlig etat Navn på avsender av høringen (hvilken statlig etat, fylkesmannen,

Detaljer

Prostitusjon, gråsoner og sårbarhet. Ulla Bjørndahl Pro Sentret Årskonferanse i NFSS «Seksualitet på mange arenaer»

Prostitusjon, gråsoner og sårbarhet. Ulla Bjørndahl Pro Sentret Årskonferanse i NFSS «Seksualitet på mange arenaer» Prostitusjon, gråsoner og sårbarhet Ulla Bjørndahl Pro Sentret Årskonferanse i NFSS «Seksualitet på mange arenaer» 07.03.17 Hva er prostitusjon? Prostitusjon Vi definerer prostitusjon som kjøp og salg

Detaljer

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Kompetanse for fremtiden Trygghet skaper utvikling! Denne strategien er et mål- og verdidokument som skal sikre at barn og unge i Asker får en best mulig oppvekst.

Detaljer

CC BY: Prinsipprogram for. Meløy Venstre

CC BY:  Prinsipprogram for. Meløy Venstre CC BY: http://i1.no/0h2m/ Prinsipprogram for Meløy Venstre BSD: htp://i.no/ h p/ Et liberalt Meløy Et liberalt samfunnssystem består av fire bærebjelker: Demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og

Detaljer

Juventes 13. ordinære landsmøte Hadeland folkehøgskole, 15. 17. juli 2014 INNSTILLING FRA REDAKSJONSKOMITEEN FOR POLITISK PROGRAM

Juventes 13. ordinære landsmøte Hadeland folkehøgskole, 15. 17. juli 2014 INNSTILLING FRA REDAKSJONSKOMITEEN FOR POLITISK PROGRAM Forslaget er Helena Hitland Lokallag/ Hordaland Til politisk program innledning: Jeg foreslår å ha Juventes medlemsløfte under innledningen. 41 1 Medlemsløftet inngår i politisk program gjennom det vi

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN Kapittel 1: Om organisasjonen LFB har ulike roller å fylle som organisasjon. Vi skal være et godt tilbud til våre medlemmer. LFB som medlemsorganisasjon

Detaljer

Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018

Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018 Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018 Strategisk plan 2014-2018 1 VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. VERDIER Blå Kors er en felleskristen, diakonal

Detaljer

13. Sendetida på TV aukar

13. Sendetida på TV aukar Kulturstatistikk 2004 Radio og TV 3. Sendetida på TV aukar Dei siste fire åra ser det ut til at folk brukte mindre tid på radiolytting og fjernsynssjåing. Samstundes har sendetida i TV auka, medan sendetida

Detaljer

HØRING OM RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER

HØRING OM RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HVA-14/1295-4 9004/14 04.02.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for levekår / 18.02.2014 Stavanger

Detaljer

Tema: Samlokaliserte boliger og store bofellesskap

Tema: Samlokaliserte boliger og store bofellesskap Tema: Samlokaliserte boliger og store bofellesskap Herdis Alvsvåg "Av-institusjonalisering - grenser vi ikke vil se" Frokostseminar Husbanken Motorhallen, 28.mai 2013 1 Disposisjon Utfordringer i dag og

Detaljer

Levanger kommune ved rådmann Ola Stene

Levanger kommune ved rådmann Ola Stene Fra Åsen Sanitetsforening Levanger kommune ved rådmann Ola Stene Uttalelse høring: Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner. Helse og omsorg.

Detaljer

Bedre psykisk helse for barn og unge. Hovedsatsningsområdet ( )

Bedre psykisk helse for barn og unge. Hovedsatsningsområdet ( ) Bedre psykisk helse for barn og unge Hovedsatsningsområdet (2016-2019) NAPHA, Nasjonal nettverkssamling for psykologer i kommunene Spesialrådgiver Kari Frank . Politiske beslutninger Arenaer der barn og

Detaljer

Statusrapport - Plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune

Statusrapport - Plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune Statusrapport - Plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune 2011-2015 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 230113 sak 18-13 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret tar Statusrapport - Plan for psykisk

Detaljer

Forslag til nytt arbeidsprogram Sak GF 07/16

Forslag til nytt arbeidsprogram Sak GF 07/16 Forslag til nytt arbeidsprogram Sak GF 07/16 Arbeidsprogram Arbeidsprogramkomiteen (Camilla Lyngen fra Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer, Asgeir Fagerli Langberg fra Ung Kreft, Bjarne Langeland

Detaljer

en partner i praktisk likestillingsarbeid

en partner i praktisk likestillingsarbeid en partner i praktisk likestillingsarbeid Agenda: Presentere KUN som samarbeidspartner Presentere kommunens forpliktelser til å fremme likestilling og hindre diskriminering Diskutere sammenhengene mellom

Detaljer

Ofrenes rettigheter. Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel

Ofrenes rettigheter. Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel Ofrenes rettigheter Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel Menneskehandel er et brudd på menneske-rettighetene og en inngripen i livet til utallige mennesker i og utenfor Europa. Stadig flere

Detaljer

Politisk program 2014 2016

Politisk program 2014 2016 1 Politisk program 2014 2016 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 Innledning Juvente er en organisasjon for, av og med edru ungdom. Juventes visjon er en demokratisk verden basert på menneskeverd

Detaljer

Høringssvar konsekvenser ved en mulig lisensordning for pengespill

Høringssvar konsekvenser ved en mulig lisensordning for pengespill Til Kulturdepartementet Oslo, 1. desember 2015 Høringssvar konsekvenser ved en mulig lisensordning for pengespill Norges idrettsforbund (NIF) viser til utsendt høringsbrev fra Kulturdepartementet om «utredning

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Innspill til barnevernslovutvalget

Innspill til barnevernslovutvalget Innspill til barnevernslovutvalget April 2015 Innspill til barnevernslovutvalget Barneombudet takker for anledningen til å gi innspill til barnevernlovsutvalget. Utvalget har et viktig og sammensatt mandat,

Detaljer

GRATIS- PRINSIPPET I GRUNNSKOLEN KAPP SKOLE

GRATIS- PRINSIPPET I GRUNNSKOLEN KAPP SKOLE GRATIS- PRINSIPPET I GRUNNSKOLEN KAPP SKOLE Den offentlege grunn- og vidaregåande opplæringa skal vere gratis for elevane. Dette er lovfesta i opplæringslova 2-15 og 3-1. Begge lovreglane har vore endra

Detaljer

Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere

Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere Fylkesmannen i Rogaland Avd. dir. Anette Mjelde, avdeling psykisk helse og rus 22.01.20161 Rett til helse- og omsorgstjenester Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

Detaljer

ELDRERÅDENES ARBEID MED FOLKEHELSE OG KULTUR I KOMMUNENE

ELDRERÅDENES ARBEID MED FOLKEHELSE OG KULTUR I KOMMUNENE ELDRERÅDENES ARBEID MED FOLKEHELSE OG KULTUR I KOMMUNENE KONFERANSE OM FOLKEHELSE FOR ELDRE PÅ FIRST AMBASSADEUR HOTELL, DRAMMEN 9. 10. OKTOBER 2013 Presentasjon av Terje Aasterud, fylkeseldrerådet FOLKEHELSELOVEN

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Veiledning til bruk av barnekonvensjonen i saksbehandlingen

Veiledning til bruk av barnekonvensjonen i saksbehandlingen Veiledning til bruk av barnekonvensjonen i saksbehandlingen Støtte til fylkesmennene og Utdanningsdirektoratet - høring av barn og barns beste-vurderingen Fotograf Jannecke Sanne Normann k av barnekonvensjonen

Detaljer

ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK

ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK FORORD Uloba har hatt en eventyrlig vekst de siste 20 årene. Vi har hatt stor suksess i å fronte kampen for likestilling og likeverd, og det er nå på tide for oss å fokusere enda

Detaljer

Spørsmål og svar om papirløse

Spørsmål og svar om papirløse Norsk Organisasjon for Asylsøkere Spørsmål og svar om papirløse Hva menes med at en person er papirløs? Med papirløs menes en person som oppholder seg i Norge uten papirer som viser lovlig opphold, med

Detaljer

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Nettverk koordinatorer i Østfold, 16.6, 2017

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Nettverk koordinatorer i Østfold, 16.6, 2017 Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Nettverk koordinatorer i Østfold, 16.6, 2017 Hvorfor en ny veileder om pårørende? Forrige pårørendeveileder 2008 Regelverk om barn som pårørende 2010

Detaljer

Stortingsmelding om den statlige frivillighetspolitikken

Stortingsmelding om den statlige frivillighetspolitikken Stortingsmelding om den statlige frivillighetspolitikken Frivillighetskonferansen 2017 "Frivillighet og fellesskap" 7. desember 2017 Hva vi snakker om når vi snakker om frivillighetspolitikk Meld. St.

Detaljer

Helsefremmende og forebyggende arbeid - helsestasjons- og skolehelsetjenestens bidrag

Helsefremmende og forebyggende arbeid - helsestasjons- og skolehelsetjenestens bidrag Helsefremmende og forebyggende arbeid - helsestasjons- og skolehelsetjenestens bidrag Knut-Inge Klepp Lanseringskonferanse for nye nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjonsog skolehelsetjenesten

Detaljer

FORSLAG TIL ÅRSMØTET I SARPSBORG ARBEIDERPARTI

FORSLAG TIL ÅRSMØTET I SARPSBORG ARBEIDERPARTI FORSLAG TIL ÅRSMØTET I SARPSBORG ARBEIDERPARTI 5. MARS 2016 Side 1 av 7 FORSLAG 1: Forslagstiller: Fredrik Bjørnebekk-Waagen, fraksjonsleder og Tor Egil Brusevold, utvalgsleder utvalg for landbruk og teknikk

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Foto: Claudia Mocci «Å se sin mor forsvinne litt etter litt handler om så mye mer enn bare praktiske spørsmål» Læring og mestring noter som gir god klang (NK LMH 2012) «De fleste

Detaljer