100 GODE GRUNNAR TIL Å RØYSTE SENTERPARTIET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "100 GODE GRUNNAR TIL Å RØYSTE SENTERPARTIET"

Transkript

1 100 GODE GRUNNAR TIL Å RØYSTE SENTERPARTIET

2 SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG Senterpartiet jobbar for eit Noreg med frie, sjølvstendige menneske som med tru på eigne evner tek ansvar for eige liv, fellesskapet, natur og miljø Vi ser heile landet: Vår politikk handlar om å skape grunnlag for gode liv og sikre deg det du treng, der du bur Vi arbeider for eigedomsrett til dei mange, for å redusere byråkrati, og for å spreie makt, kapital, produksjon og busetjing i heile Noreg I Senterpartiets miljøpolitikk står mennesket i sentrum: Vi vil ta naturen i bruk for å redde miljøet, sikre nasjonal råderett over naturressursane, og la forvaltinga av dei så langt som mogeleg bli styrt av lokale folkevalde Senterpartiet jobbar for internasjonalt samarbeid og solidaritet mellom sjølvstendige nasjonalstatar, og eit sterkt FN der demokratiska land løyser globale utfordringar i fellesskap. VÅRE HOVUDSAKER MAT OG MILJØ Senterpartiet vil ta naturen i bruk for å redde miljøet. Vi vil at Noreg skal ta ansvar for å produsere meir mat til eige folk, og stimulere norsk matproduksjon basert på norske råvarer frå sjø og landbruk. Klimakrisa er det største trugsmålet mot naturen slik vi kjenner han, og Noreg må ta vår del av det globale ansvaret. Hovuddelen av norske klimakutt skal takast innanlands. Vi vil sikre at ei storstilt utbygging av fornybar energi held fram, og satse på klimasmart teknologi som også vil gje norsk næringsliv sterkare konkurransekraft. SAMFERDSEL God samferdslepolitikk handlar om å knyte landet enda tettare saman. Med veg, bane, breiband og annan infrastruktur reduserer vi avstanden mellom folk og mellom marknader, og skaper grunnlag for enklare kvardagar, fleire arbeidsplassar og busetjing i heile landet. Opptrappinga av samferdslebudsjetta skal halde fram, gjennomføringa bli effektivisert og byggjeperiodane kutta. Slik vil vi sikre Noreg den mest trygge, effektive og miljøvennlege infrastrukturen i Europa. ELDRE Senterpartiets eldrepolitikk handlar om kvardagen, og er ein politikk for å medverke, delta og velje sjølv. Med satsing på folkehelse, rehabilitering og hjelp til sjølvhjelp kan fleire bu heime så lenge dei ønskjer, og vere aktive i lokalmiljøet. Vi vil la dei eldre ta styringa over eigen kvardag, og vi går til kamp mot einsemda. Innsatsen til dei pårørende må synleggjerast og verdsetjast sterkare enn i dag. Sjukeheimane må bli fleire, mindre og liggje der folk bur så dei kan vere livlege heimar for den einskilde og fyllast av matglede, aktivitetar og nye fagfolk. Vår eldrepolitikk handlar om liv til åra, ikkje berre år til livet.

3 100 GODE GRUNNAR TIL Å RØYSTE SENTERPARTIET MAT OG MILJØ Norsk matproduksjon skal aukast med 20 prosent innan dei neste 20 åra, og sjølvforsyningsgraden for fôr aukast gjennom ei tiårig investeringspakke for trygg og sikker mat, landbruk over heile landet og ei berekraftig matnæring Vi vil innføre tilskot til nydyrking av jord, og grunnlovsfeste at matjorda skal forvaltast langsiktig og bli teken vare på for komande generasjonar Senterpartiet vil gje bonden betre betalt og jamne ut inntektsskilnaden mellom jordbruket og andre grupper All mat må ha forbrukarmerking med informasjon om opphavsland for råvarene, foredlingsfirma og innhald Vi vil skjerpe konkurranselovgjevinga og svekkje makta til dagligvarekjedenes til fordel for forbrukarar og matprodusentar Senterpartiet vil tryggje dyrevelferda, og sikre Mattilsynet ressursar til betre rådgjeving, hyppigare kontroll og målretta samarbeid med produksjonsnæringane Noreg skal vere ein pådrivar for ambisiøse internasjonale klimaavtaler som sikrar målet om maksimal temperaturauke på to gradar

4 Hovuddelen av norske klimakutt skal skje innanlands, utsleppa bli reduserte i alle sektorar og skogplanting og uttak av skog brukast som eit CO 2 -reduserande tiltak Fornybar elektrisitet må takast i bruk der han kan erstatte fossil energibruk, som til dømes i samferdslesektoren og gjennom meir elektrifisering av petroleumssektoren Vi vil sikre ei storstilt satsing på bioenergi, andregenerasjons biodrivstoff og annan fornybar energi, og fase ut bruk av oljekjelar innan 2020 Noreg må auke innsatsen for førebygging av klimaskadar, som flaum-, erosjons- og rassikring Omsynet til miljø, klima og fornybare næringar skal vege tungt når det blir tildelt nye areal til petroleumsutvinning, og Senterpartiet vil ikkje opne for petroleumsverksemd i Lofoten, Vesterålen, utanfor Senja eller på Møreblokkene Vi vil ta vare på naturressursane, det biologiske mangfaldet og ulike naturtypar gjennom berekraftig bruk, med stor grad av lokal medverknad og ansvar Senterpartiet vil ha ein rovdyrpolitikk som byggjer på regional forvalting, effektivt uttak av rovdyr med skadepotensial og erstatning for tap påført av rovdyr Vi vil at kommunane skal forvalte motorferdsel i utmark SAMFERDSEL Senterpartiet vil ta eit nytt, stort samferdselslyft for å sikre trygg og effektiv transport av folk og varer, busetjing i heile landet og reduserte klimautslepp Vi vil byggje veg og bane raskare og meir samanhengande, gjennom nye måtar å finansiere og organisere dei største prosjekta på Vi vil prioritere opprusting av riks- og stamvegane nord-sør og aust-vest, og ha ei kraftig satsing på betre og tryggare fylkesvegar Vi skal byggje ut moderne intercity-jernbane rundt dei store byane, fjerne flaskehalsar og elektrifisere dei gjenstående dieseldrivne jernbanestrekningane Vi vil styrkje rutetilbodet på distriktsflyplassane Senterpartiet vil utvide belønningsordninga som stimulerer storbyane til å utvide kollektivtilbodet og innføre restriktive tiltak mot biltrafikk, og vi skal halde fram med den massive satsinga på gang- og sykkelvegar

5 Vi vil starte bygginga av Stad skipstunnel, sikre 20-minutts ferjeavgangar på dei gjennomgåande riksvegane og styrkje hurtigbåtsambanda mellom regionsenter og distrikt langs kysten Senterpartiet vil sikre den digitale allemannsretten: Heile landet skal ha fullverdig mobildekning og høgfartstilgang til internett Løyvingane til rassikring må aukast, og etterslepet fjernast Foto: CC-BY-SA Orcaborealis

6 ELDRE Senterpartiet vil heve den generelle aldersgrensa i arbeidslivet og fase ut ulike særaldersgrenser Funksjonane til dei kommunale eldreråda må bli tydeleg definerte, og råda må få framleggsrett overfor kommunestyret Kommunane må sikrast midlar til fleire dagaktivitetstilbod, eldresenter og betre transporttilbod for eldre som bur heime Vi vil styrkje det lokale folkehelsearbeidet, og sikre alle eldre som blir utskrivne frå sjukehus eit individuelt rehabiliterings- og opptreningstilbod Senterpartiet vil auke tilskotet for å tilpasse bustader og for å installere heis i bygårdar der eldre bur, slik at fleire kan bu heime så lenge dei ønskjer Vi vil fase inn ei ordning som gjev deg same rett til fri med lønn når ei gamal mor eller far bryt lårhalsen som når toåringen har omgangsjuke Senterpartiet vil styrkje og forenkle omsorgslønnsordninga, og gjere ho tilgjengeleg for fleire pårørande Vi vil lovfeste dagtilbod for personar med demens i alle kommunar, og ha ei offentleg utgreiing av korleis rettstryggleik og integritet for personar med demens kan styrkjast gjennom ulike delar av sjukdomsgangen Veksten i eldreomsorga må kome i heimetenestene, og dei eldre skal ha faste pleiarar og medavgjerd over innhaldet i tilbodet Sjukeheimar og omsorgsbustader må byggjast som små, lokale einingar slik at familie, venner og nærmiljøet framleis kan medverke til sosial aktivitet Vi vil skape betre sjukeheimar ved å satse på mat og kosthald, fysisk aktivitet, kultur- og musikkopplevingar og tilgang på fagfolk som tannpleiarar, ergo-, fysio- og fotterapeutar Foto: CC by Karen Beate Nøsterud/norden.org

7 ARBEIDSPLASSAR DER DU BUR Senterpartiet vil føre ein aktiv næringspolitikk som sikrar livskraftige bu- og arbeidsmarknadsregionar i heile landet, sterke norske kompetanseklyngjer og betre balanse mellom regionane Vi vil gje små og mellomstore bedrifter betre vilkår og enklare rapportering for å medverke til nye arbeidsplassar i små og store lokalsamfunn Senterpartiet vil styrkje og utvide ordningar med skattefrådrag for bedrifter som investerer i forsking, utvikling og kunnskapsbygging Vi vil sikre konkurransekrafta til den landbaserte industrien gjennom rimelege kraftprisar, gjere det mogeleg for fleire å ta fagbrev og satse på entreprenørskap Senterpartiet vil auke lønnsemda og redusere kostnadene for skogbruket, treforedlingsindustrien og transportnæringa gjennom auka statleg innsats og målretta samarbeid med næringa og private eigarmiljø Vi vil satse på det natur- og kulturbaserte reiselivet i Noreg, gje reiselivsbedriftene auka tilgang på kapital gjennom såkornfond og etablere regionale charterfond for å få auka turisttrafikk frå utlandet Vi vil innføre ei arealavgift på havbruk som fullt og heilt skal tilfalle kommunane der anlegga ligg, og sørgje for at skattar og avgifter frå mineralnæringa i større grad blir tilbakeført til kommunane som set av areal Petroleumspolitikken må sørgje for at olje- og gassverksemda langs kysten stimulerer verdiskaping på land i alle regionar i Noreg, og sikre at norsk oljeindustri er verdsleiande på miljø - teknologi

8 FISKE, HAVBRUK OG SJØFART Foto: Mark Ledingham, Tromsø kommune Fiskeriressursane i Noreg skal framleis eigast av det norske folk i fellesskap, og fiskerettar skal ikkje kunne seljast ut av fylket der dei høyrer til Senterpartiet vil auke fiskarfrådraget, oppretthalde ein fiskareigd flåte med spreidd eigarskap og seier nei til strukturering av kystflåten under 11 meter Vi vil sikre ein desentralisert fiskemottaksstruktur og jobbe for meir lokal vidareforedling i Noreg Senterpartiet vil satse på berekraftig vekst i den lokalt forankra havbruksnæringa, og intensivere tiltak og verkemiddel for å hindre rømming og spreiing av lakselus Senterpartiet vil oppgradere og byggje ut hamner langs heile kysten og styrkje Kystvakta og kystvernebuinga, inkludert Redningsselskapet Vi vil redusere kostnadene for sjøtransportnæringa og sikre ei konkurransedyktig nettolønnsordning for norske sjøfolk slik at Noreg framleis er fremst i verda på miljø, teknologi og tryggleik i den maritime næringa SKATT, AVGIFT OG SPARING Senterpartiet vil auke botnfrådraget i formuesskatten, fjerne formuesskatt på driftsmidlar og utstyr i bedriftene, og auke fribeløpet i arveavgifta Vi vil gi auka skattefrådrag til pendlarar Senterpartiet vil innføre skattefrådrag for rehabilitering, oppussing eller tilbygg på eigen bustad Vi vil styrkje BSU-ordninga slik at ungdom under 33 år kan spare minst kroner i året og kroner totalt Senterpartiet går inn for internasjonal skattlegging av multinasjonale selskap som etter nasjonale skattetilpassingar er nullskatteytarar

9 KUNNSKAP Senterpartiet vil styrkje kvaliteten på undervisninga framfor å utvide skuledagen, og seier nei til obligatorisk heildagsskule Vi vil utvide tilbodet om gratis leksehjelp som ein del av SFO, og sikre pedagogisk utdanna personell Senterpartiet vil betre sidemålsundervisinga, og vil halde på eigen karakter og eksamen i sidemål både i ungdomsskulen og vidaregåande skule Ungdomsskulen må framleis bli meir praktisk og relevant for arbeidslivet, og alle elevar må få høve til å delta i ungdomsbedrift Senterpartiet vil redusere rapporteringsbyrden og møteverksemda for læraren, og gje den einskilde skulen og lærar større fridom til å tilpasse undervisinga Vi vil verne om nærskulen, ønskjer ein desentralisert skulestruktur og vil ruste opp norske skulebygningar til dei er i samsvar med lovverket for inneklima og dagens krav til spesialrom og utstyr Senterpartiet vil sikre tilskotet til folkehøgskulane og verdsetje elevinnsatsen gjennom poeng ved opptak til anna utdanning, slik at folkehøgskulane kan halde på eigenarten sin med vekt på kulturformidling, personleg utvikling og fagleg fordjuping

10 Vi vil gjere undervisinga på yrkeslinene i vidaregåande skule meir arbeidslivsorientert, tilby praksisbrev som opplæringsløp i heile landet og fjerne arbeidsgjevaravgifta for lærlingar Senterpartiet vil auke stipend- og lånesatsane, og gjeninnføre fyrsteårsstønaden til studentar som tek bachelorgrad i eit ikkjevestleg land eller USA Vi vil auke grunnstønaden til høgskular og universitet, lyfte forskingsløyvingane til tre prosent av BNP, og sikre regional fordeling av forskingsmidlane BORN, FAMILIE OG BUSTAD Senterpartiet vil innføre to barnehageopptak i året og vidareføre dagens målretta kontantstønad, men stille krav om at ein av foreldra skal vere heime med barnet i den perioden ein tek imot kontantstønaden Vi vil forenkle plan- og bygningslova, gjere færre byggjetiltak søknadspliktige og innføre elektronisk saksbehandling av alle byggjesøknader Det må byggjast langt fleire studentbustader over heile landet, og studentsamskipnadene bør få momsfritak for bygging og vedlikehald Vi vil gi fleire høve til å eige eigen bustad, og utarbeide ein heilskapleg plan for å betre situasjon for aleinebuande på bustadmarknaden

11 FOLKEHELSE OG VELFERD Senterpartiet vil gjere folkehelsearbeidet til ein naturleg del av all samfunnsplanlegging, og motarbeide sosiale helseskilnader gjennom å gjere det enklare og billigare å velje sunt Vi vil satse på tryggare skulevegar og betre helsa til barn og unge gjennom å innføre eit sunt skulemåltid, styrke symjeundervisinga og sikre elevar éin time fysisk aktivitet kvar dag Senterpartiet vil styrkje den lokale akutt- og fødevernebuinga, og ha ei geografisk definert responstid for ambulansetenester Vi vil leggje ned dei fire store helseføretaka, desentralisere styringa av sjukehusa og ha stadleg leiing med personalansvar, økonomiansvar og fagleg ansvar ved alle lokalsjukehus og større sjukehusavdelingar Senterpartiet vil prioritere opp barne- og ungdomspsykiatri, rusomsorg og rehabilitering Vi vil føre ein restriktiv bioteknologipolitikk Senterpartiet vil slå ring om sjukelønn og uføretrygd, og ikkje redusere stønadsnivået i velferdsordningane, men stille større krav om aktivitet der det er mogeleg og utforme alle ordningane slik at det lønner seg å jobbe Vi vil innføre same rett til sjukepengar for sjølvstendig næringsdrivande som for lønnsmottakarar når du er heime med sjuke born Senterpartiet vil lovfeste retten til brukarstyrt personleg assistanse, slik at fleire personar med nedsett funksjonsevne kan jobbe og leve sjølvstendige og uavhengige liv

12 LOV, RETT OG FORSVAR Senterpartiet vil ha ein desentralisert politistruktur, og innføre geografisk definert responstid for politiet Vi vil styrkje rettshjelpsordninga, og utvide ho til å omfatte fleire rettsområde Det beste for barnet skal bli tillagt spesiell vekt i opphaldssaker, og einslege mindreårige asylsøkjarar må følgjast opp i tråd med FNs barnekonvensjon Vi vil setje tak på tal mogelege ankar i utlendingsforvaltinga, og gjere det enklare å utvise personar som representerer ein fare for samfunnet eller enkeltpersonar Senterpartiet vil gjeninnføre forbod mot tigging Det norske forsvaret skal ha som hovudoppgåve å forsvare norsk territorium og sikre nasjonale interesser, og vere basert på kjønnsnøytral verneplikt med to ulike løp for fyrstegongsteneste, 6 og 18 månader KYRKJE, KULTUR OG FRIVILLIG ARBEID Vi vil halde på ei grunnlovsforankra folkekyrkje, og sikre offentleg stønad til andre trussamfunn med eit minste tal medlemer Senterpartiet vil sikre biblioteka som gratis og oppdaterte tilbod i heile landet, og styrkje kulturskular, lokale museum, kor og korps som saman med det frivillige organisasjonslivet utgjer sjølve grunnmuren i Kultur-Noreg Vi vil auke stønaden til nærmiljøanlegg og lokal kultur, og sikre idretten ein større del av tippemidlane Vi vil vri stønaden til frivillig sektor frå prosjektstønad til grunnstønad, kutte i byråkratiet for lag og organisasjonar og sikre full momskompensasjon for frivillig innsats Senterpartiet vil gje skatte- og avgiftslettar til private eigarar av freda eigedomar, auke stønaden til vedlikehald av kyrkjebygg, og likestille andre mellomalderkyrkjer med stavkyrkjer ved tildeling av statlege midlar

13 Foto: CC-BY-SA Zoonabar DEMOKRATI, UTJAMNING OG INTEGRERING Senterpartiet vil la veljarane gje personrøyster til enkeltkandi dat ar også ved stortingsval, og sikre innbyggjarar i byane større medverknad gjennom at bydelane får meir makt, innverknad og ressursar Vi vil flytte oppgåver frå statleg til kommunalt og fylkeskommunalt nivå, ha ein høg terskel for statleg lovgjeving når det gjeld rettar, øyremerking, maks- og minstenormer og ikkje slå kommunar saman med tvang Vi vil aktivt støtte det samiske sivilsamfunnet og organisasjonane til dei nasjonale minoritetane Vi vil forenkle lover, føresegner og skjema, og jobbe for meir brukartilpassa opningstider ved offentlege kontor Senterpartiet vil redusere levekårskilnader mellom ulike delar av landet gjennom skatte-, avgifts- og inntektspolitikken, og vidareføre samarbeidet med dei største bykommunane om å redusere dei store levekårskilnadene mellom ulike bydelar Vi vil jobbe for at alle kommunar lagar ein offensiv integreringsstrategi, og sikre gratis kjernetid i barnehage for alle femåringar i område med stor minoritetsdel

14 NOREG I VERDA Nordområda skal vere det viktigaste utanrikspolitiske satsingsområdet for Noreg, og dette må gjenspegle seg i nærings-, kompetanse- og samferdslepolitikken Senterpartiet er garantisten mot EU-medlemskap, og jobbar for å melde Noreg ut av Schengen-avtala og erstatte EØS-avtala med frihandelsavtaler Noreg skal støtte opp om interessene til dei fattigaste landa i WTO, og jobbe for at naturressursar, infrastruktur, kommunikasjon og sentrale offentlege tenester ikkje blir liberaliserte i eit internasjonalt handelssystem

15 Noreg i FN. Illustrasjonsfoto: Hansine Korslien/NorwayUN. Vi vil auke den delen av landbruksimporten som kjem frå dei minst utvikla landa, under føresetnad av at det styrkjer utvegane desse landa har til å mette sitt eige folk Noreg bør auke talet på kvoteflyktningar til 1 500, framleis ha et høgt nivå på utviklings- og naudhjelp og motarbeide korrupsjon, diktatur og vanstyre gjennom målretta, fagleg bistand og styrking av sivilsamfunn Noreg skal jobbe for eit internasjonalt forbod mot atomvåpen

16 SLIK KAN DU STØTTE SENTERPARTIETS POLITIKK Røyst på oss i val til Stortinget, fylkestinget, kommunestyret eller bydelsutvalet der du bur Bli medlem send SMS med kodeord SPmedlem til Delta aktivt i lokallaget ditt du finn kontaktinformasjon på Følg oss og gje innspel i sosiale medium på på Twitter eller #heilenoreg på Instagram Gje eit økonomisk bidrag til å drive valkamp og spreie informasjon om Sp-politikk til konto HER FÅR DU VITE MEIR Heile partiprogrammet finn du på På nettsidene våre kan du også lese om Senterpartiets politikk frå A til Å Senterpartiet sine Facebook-sider og Twitter-straum blir jamleg oppdaterte, og vi gjev respons på spørsmål og innspel Ta direkte kontakt! Vi er få tastetrykk unna på eller telefon

1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 4 2. LANGSIKTIG FORVALTING 6

1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 4 2. LANGSIKTIG FORVALTING 6 1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 4 LANGSIKTIG FORVALTING SAMFUNNET BLIR BYGT NEDANFRÅ DEMOKRATISK FELLESSKAP I NASJONALSTATEN DELING AV SAMFUNNSGODE TA HEILE NOREG I BRUK 4 4 5 5 5 2. LANGSIKTIG FORVALTING

Detaljer

Del goda! Foto: Åsmund Holien Mo

Del goda! Foto: Åsmund Holien Mo Foto: Åsmund Holien Mo Del goda! Arbeidsprogram for Sosialistisk Venstreparti 2013-2017 Innhald Kapittel 1: Stort nok til å drøyme om, konkret nok til å tru på 3 Fire nasjonale reformer 3 Eit Noreg som

Detaljer

1. Senterpartiet sitt verdigrunnlag 7

1. Senterpartiet sitt verdigrunnlag 7 Innholdsfortegnelse 1. Senterpartiet sitt verdigrunnlag 7 Ansvar og fridom... 7 Fellesskap og fordeling... 7 Forvalting, verdiskaping og berekraftig utvikling... 7 Folkestyre og desentralisering... 8 2.

Detaljer

Ulike menneske like sjansar. Program for Møre og Romsdal SV 2007 2011

Ulike menneske like sjansar. Program for Møre og Romsdal SV 2007 2011 Ulike menneske like sjansar Program for Møre og Romsdal SV 2007 2011 1. INNLEIING Sosialistisk Venstreparti (SV) arbeider for eit sosialistisk samfunn bygd på eit sterkt folkestyre, rettferdig fordeling

Detaljer

Arbeidsprogram for SV

Arbeidsprogram for SV Arbeidsprogram for SV i perioden 2009-2013 like sjansar Design Grafisk Form Trykk Grafisk Partner Opplag 1 000 Trykket på resirkulert papir 2 Arbeidsprogram for SV 2009 2013 Innhald Kapittel 1 Meir endring!...

Detaljer

Rogaland Senterparti Fylkestingsprogram 2015-2019 #GRØNE BYAR #LEVANDE BYGDER #SMÅ FORSKJELLAR

Rogaland Senterparti Fylkestingsprogram 2015-2019 #GRØNE BYAR #LEVANDE BYGDER #SMÅ FORSKJELLAR Rogaland Senterparti Fylkestingsprogram 2015-2019 #GRØNE BYAR #LEVANDE BYGDER #SMÅ FORSKJELLAR 1.0 Grunnsyn Senterpartiet vil at Norge skal byggja framtida på vår nasjonale arv og vårt demokratiske styresett,

Detaljer

Politisk plattform for fleirtalsregjeringa. utgått frå Arbeidarpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet

Politisk plattform for fleirtalsregjeringa. utgått frå Arbeidarpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet Politisk plattform for fleirtalsregjeringa utgått frå Arbeidarpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet 2009-2013 Omslagsillustrasjon: Utsnitt av Theodor Kittelsen's: "Langt langt borte saa han

Detaljer

Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion

Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion Venstre meiner at fylkeskommunen skal erstattast av eit nytt folkevald regionalt nivå med færre, større og sterkare

Detaljer

FYLKE OG BY - HAND I HAND!

FYLKE OG BY - HAND I HAND! FYLKE OG BY - HAND I HAND! Valprogram Hordaland Sosialistisk Venstreparti 2011-2015 VALPROGRAM HORDALAND SOSIALISTISK VENSTREPARTI 2011-2015 2 Forord 2 Vår tids oppgåver 4 Meir miljøvenleg transport og

Detaljer

KrF vil arbeide for at fylkeskommunen sin klimaplan skal vere rettleiande for andre regionale planar.

KrF vil arbeide for at fylkeskommunen sin klimaplan skal vere rettleiande for andre regionale planar. PROGRAM FYLKESTINGSVALET 2015 Føreståande fylkestingsval står om viktige val for alle oss som bur i Hordaland fylke. Programmet du har begynt å lese, presenterer dei saksfelta som fylkeskommunen har ansvar

Detaljer

Kristeleg Folkeparti Politisk program 2013-2017. Innhaldsliste. KrF sitt verdigrunnlag og ideologi... 7. Grunnverdiar... 7

Kristeleg Folkeparti Politisk program 2013-2017. Innhaldsliste. KrF sitt verdigrunnlag og ideologi... 7. Grunnverdiar... 7 Kristeleg Folkeparti Politisk program 2013-2017 Innhaldsliste KrF sitt verdigrunnlag og ideologi... 7 Grunnverdiar... 7 Det kristne menneskesynet... 7 Nestekjærleiken... 7 Forvaltaransvaret... 7 Kristendemokratiske

Detaljer

Levande bygder, grøne byar og små skilnader

Levande bygder, grøne byar og små skilnader Levande bygder, grøne byar og små skilnader Fylkestingprogram for Hordaland Senterparti 2015 2019 www.sp.no/hordaland Levande bygder, grøne byar og små skilnader Fylkestingprogram for Hordaland Senterparti

Detaljer

MÅLSETJING FRIDOM, LIKSKAP OG SOLIDARITET. Sogn og Fjordane Arbeidarparti Representantskapsmøte på Sogndal Hotell, Sogndal 6. nov 10.

MÅLSETJING FRIDOM, LIKSKAP OG SOLIDARITET. Sogn og Fjordane Arbeidarparti Representantskapsmøte på Sogndal Hotell, Sogndal 6. nov 10. Sogn og Fjordane Arbeidarparti Representantskapsmøte på Sogndal Hotell, Sogndal 6. nov 10. SAK 6/10: PROGRAM 2011-2014 Programnemnda sitt forslag: MÅLSETJING Sogn og Fjordane Arbeidarparti vil ha eit samfunn

Detaljer

Miljø, rettferd og folkestyre

Miljø, rettferd og folkestyre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Miljø, rettferd og folkestyre Fylkestingvalprogram for Sogn og Fjordane SV 2015 2019

Detaljer

VÅGÅ ARBEIDERPARTI VALPROGRAM 2015-2019. Arbeiderpartiet.no FRÅ BYGDA FOR FOLKET

VÅGÅ ARBEIDERPARTI VALPROGRAM 2015-2019. Arbeiderpartiet.no FRÅ BYGDA FOR FOLKET VÅGÅ ARBEIDERPARTI VALPROGRAM 2015-2019 FRÅ BYGDA FOR FOLKET Arbeiderpartiet.no Frå bygda for folket Vågå Arbeiderparti meiner at vi har mykje å vera stolte over i Vågå. Vi er eit parti som har vilje til

Detaljer

Fridom og framsteg. Program for Hordaland Venstre for perioden 2011-2015. venstre.no/hordaland

Fridom og framsteg. Program for Hordaland Venstre for perioden 2011-2015. venstre.no/hordaland Fridom og framsteg Program for Hordaland Venstre for perioden 2011-2015 venstre.no/hordaland 1 Venstre det liberale partiet i Hordaland Venstre er det liberale partiet i Hordaland. Vår politikk kombinerer

Detaljer

BYSOSIALISME FOR FRAMTIDA

BYSOSIALISME FOR FRAMTIDA BYSOSIALISME FOR FRAMTIDA Programmet til Oslo SV 2015-2019 1 Oslo - ein by for solidaritet, miljø og mangfald Innhald Bysosialisme for framtida... 3 Omfordeling gjennom eigendomsskatt... 2 Utdanning som

Detaljer

Sogn og Fjordane SV vil:

Sogn og Fjordane SV vil: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Ja til Sogn og Fjordane Fylkestingvalprogram for Sogn og Fjordane SV 2015 2019 Sogn

Detaljer

DU SKAL VITA KVA DET GJELD ARBEIDERPARTIET

DU SKAL VITA KVA DET GJELD ARBEIDERPARTIET DU SKAL VITA KVA DET GJELD SOLIDARITET ARBEID MILJØ Arbeidsprogram 1978-81 ARBEIDERPARTIET ARBEIDARPARTIETS IDEGRUNNLAG Det norske Arbeidarparti byggjer på den demokratiske sosialismens idear. Samfunnet

Detaljer

Folkestyre og rettferd for alle

Folkestyre og rettferd for alle Folkestyre og rettferd for alle SV er eit sosialistisk parti og det skal speglast att i alt arbeide vi vil gjere i Sogn og Fjordane dei komande åra. Sogn og Fjordane SV er for deg som set miljø, likskap,

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Vi tar hele Norge i bruk 1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 5 LANGSIKTIG FORVALTNING... 5 SAMFUNNET BYGGES NEDENFRA... 6 DEMOKRATISK FELLESSKAP I NASJONALSTATEN...

Detaljer

Valprogram for Volda SV

Valprogram for Volda SV Valprogram for Volda SV Det handlar om Volda Vi tek kampen for eit varmt samfunn, for framtida og for likeverd Eit samfunn der menneske løyser problem i fellesskap er mogleg. Klasseskilje kan erstattast

Detaljer

Forord. Høringsutkast til Senterpartiets prinsipp- og handlingsprogram 2009-2013

Forord. Høringsutkast til Senterpartiets prinsipp- og handlingsprogram 2009-2013 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Høringsutkast til Senterpartiets prinsipp- og handlingsprogram 00-01 Forord Dere sitter nå med høringsutkastet til nytt prinsipp- og handlingsprogram for stortingsperioden

Detaljer

Arbeidsprogram for Raudt 2008 2010

Arbeidsprogram for Raudt 2008 2010 Arbeidsprogram for Raudt 2008 2010 Gjennom heile den moderne historia har folk flest, i arbeidarrørsla og andre folkelege rørsler, tilkjempa seg rettar, innverknad på og sosiale ordningar for liva sine.

Detaljer

Alternativt budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Alternativt budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Alternativt budsjett 2012 Økonomiplan 2012- NY FRAMGANG FOR BERGEN Innhaldsliste: Side : Samandrag 2 Budsjettvedtak 4 Byrådsleiar si avdeling 5 Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eigarskap 6 Byrådsavdeling

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Innst. S. nr. 56. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Innst. S. nr. 56. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Innst. S. nr. 56 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen St.meld. nr. 21 (2005-2006) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om distrikts- og regionalpolitikken

Detaljer

SJØMAT GIR VEKST ARBEIDERPARTIETS FISKERI- OG HAVBRUKSPOLITISKE PLATTFORM

SJØMAT GIR VEKST ARBEIDERPARTIETS FISKERI- OG HAVBRUKSPOLITISKE PLATTFORM SJØMAT GIR VEKST ARBEIDERPARTIETS FISKERI- OG HAVBRUKSPOLITISKE PLATTFORM Arbeiderpartiet.no HOVUDMÅL «Noreg skal gjennom ei kunnskapsbasert og berekraftig forvalting realisere potensialet som sjømatnasjon

Detaljer

Alternativt budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Tid for oppussing

Alternativt budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Tid for oppussing Alternativt budsjett 2013 Økonomiplan 2013- Tid for oppussing Innhaldsliste: Side : Samandrag 2 Budsjettvedtak.. 4 Byrådsleiar si avdeling. 5 Byrådsavdeling for finans, eigedom og eigarskap 6 Byrådsavdeling

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013-2017. Nynorsk utgåve

ARBEIDSPROGRAM 2013-2017. Nynorsk utgåve ARBEIDSPROGRAM 2013-2017 Nynorsk utgåve Nynorskutgåve av arbeidsprogrammet 2013-2017: Om det er tvil om meiningsinnhaldet i nynorskversjonen, så er det bokmålsversjonen som gjeld. Målet til Miljøpartiet

Detaljer