100 GODE GRUNNAR TIL Å RØYSTE SENTERPARTIET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "100 GODE GRUNNAR TIL Å RØYSTE SENTERPARTIET"

Transkript

1 100 GODE GRUNNAR TIL Å RØYSTE SENTERPARTIET

2 SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG Senterpartiet jobbar for eit Noreg med frie, sjølvstendige menneske som med tru på eigne evner tek ansvar for eige liv, fellesskapet, natur og miljø Vi ser heile landet: Vår politikk handlar om å skape grunnlag for gode liv og sikre deg det du treng, der du bur Vi arbeider for eigedomsrett til dei mange, for å redusere byråkrati, og for å spreie makt, kapital, produksjon og busetjing i heile Noreg I Senterpartiets miljøpolitikk står mennesket i sentrum: Vi vil ta naturen i bruk for å redde miljøet, sikre nasjonal råderett over naturressursane, og la forvaltinga av dei så langt som mogeleg bli styrt av lokale folkevalde Senterpartiet jobbar for internasjonalt samarbeid og solidaritet mellom sjølvstendige nasjonalstatar, og eit sterkt FN der demokratiska land løyser globale utfordringar i fellesskap. VÅRE HOVUDSAKER MAT OG MILJØ Senterpartiet vil ta naturen i bruk for å redde miljøet. Vi vil at Noreg skal ta ansvar for å produsere meir mat til eige folk, og stimulere norsk matproduksjon basert på norske råvarer frå sjø og landbruk. Klimakrisa er det største trugsmålet mot naturen slik vi kjenner han, og Noreg må ta vår del av det globale ansvaret. Hovuddelen av norske klimakutt skal takast innanlands. Vi vil sikre at ei storstilt utbygging av fornybar energi held fram, og satse på klimasmart teknologi som også vil gje norsk næringsliv sterkare konkurransekraft. SAMFERDSEL God samferdslepolitikk handlar om å knyte landet enda tettare saman. Med veg, bane, breiband og annan infrastruktur reduserer vi avstanden mellom folk og mellom marknader, og skaper grunnlag for enklare kvardagar, fleire arbeidsplassar og busetjing i heile landet. Opptrappinga av samferdslebudsjetta skal halde fram, gjennomføringa bli effektivisert og byggjeperiodane kutta. Slik vil vi sikre Noreg den mest trygge, effektive og miljøvennlege infrastrukturen i Europa. ELDRE Senterpartiets eldrepolitikk handlar om kvardagen, og er ein politikk for å medverke, delta og velje sjølv. Med satsing på folkehelse, rehabilitering og hjelp til sjølvhjelp kan fleire bu heime så lenge dei ønskjer, og vere aktive i lokalmiljøet. Vi vil la dei eldre ta styringa over eigen kvardag, og vi går til kamp mot einsemda. Innsatsen til dei pårørende må synleggjerast og verdsetjast sterkare enn i dag. Sjukeheimane må bli fleire, mindre og liggje der folk bur så dei kan vere livlege heimar for den einskilde og fyllast av matglede, aktivitetar og nye fagfolk. Vår eldrepolitikk handlar om liv til åra, ikkje berre år til livet.

3 100 GODE GRUNNAR TIL Å RØYSTE SENTERPARTIET MAT OG MILJØ Norsk matproduksjon skal aukast med 20 prosent innan dei neste 20 åra, og sjølvforsyningsgraden for fôr aukast gjennom ei tiårig investeringspakke for trygg og sikker mat, landbruk over heile landet og ei berekraftig matnæring Vi vil innføre tilskot til nydyrking av jord, og grunnlovsfeste at matjorda skal forvaltast langsiktig og bli teken vare på for komande generasjonar Senterpartiet vil gje bonden betre betalt og jamne ut inntektsskilnaden mellom jordbruket og andre grupper All mat må ha forbrukarmerking med informasjon om opphavsland for råvarene, foredlingsfirma og innhald Vi vil skjerpe konkurranselovgjevinga og svekkje makta til dagligvarekjedenes til fordel for forbrukarar og matprodusentar Senterpartiet vil tryggje dyrevelferda, og sikre Mattilsynet ressursar til betre rådgjeving, hyppigare kontroll og målretta samarbeid med produksjonsnæringane Noreg skal vere ein pådrivar for ambisiøse internasjonale klimaavtaler som sikrar målet om maksimal temperaturauke på to gradar

4 Hovuddelen av norske klimakutt skal skje innanlands, utsleppa bli reduserte i alle sektorar og skogplanting og uttak av skog brukast som eit CO 2 -reduserande tiltak Fornybar elektrisitet må takast i bruk der han kan erstatte fossil energibruk, som til dømes i samferdslesektoren og gjennom meir elektrifisering av petroleumssektoren Vi vil sikre ei storstilt satsing på bioenergi, andregenerasjons biodrivstoff og annan fornybar energi, og fase ut bruk av oljekjelar innan 2020 Noreg må auke innsatsen for førebygging av klimaskadar, som flaum-, erosjons- og rassikring Omsynet til miljø, klima og fornybare næringar skal vege tungt når det blir tildelt nye areal til petroleumsutvinning, og Senterpartiet vil ikkje opne for petroleumsverksemd i Lofoten, Vesterålen, utanfor Senja eller på Møreblokkene Vi vil ta vare på naturressursane, det biologiske mangfaldet og ulike naturtypar gjennom berekraftig bruk, med stor grad av lokal medverknad og ansvar Senterpartiet vil ha ein rovdyrpolitikk som byggjer på regional forvalting, effektivt uttak av rovdyr med skadepotensial og erstatning for tap påført av rovdyr Vi vil at kommunane skal forvalte motorferdsel i utmark SAMFERDSEL Senterpartiet vil ta eit nytt, stort samferdselslyft for å sikre trygg og effektiv transport av folk og varer, busetjing i heile landet og reduserte klimautslepp Vi vil byggje veg og bane raskare og meir samanhengande, gjennom nye måtar å finansiere og organisere dei største prosjekta på Vi vil prioritere opprusting av riks- og stamvegane nord-sør og aust-vest, og ha ei kraftig satsing på betre og tryggare fylkesvegar Vi skal byggje ut moderne intercity-jernbane rundt dei store byane, fjerne flaskehalsar og elektrifisere dei gjenstående dieseldrivne jernbanestrekningane Vi vil styrkje rutetilbodet på distriktsflyplassane Senterpartiet vil utvide belønningsordninga som stimulerer storbyane til å utvide kollektivtilbodet og innføre restriktive tiltak mot biltrafikk, og vi skal halde fram med den massive satsinga på gang- og sykkelvegar

5 Vi vil starte bygginga av Stad skipstunnel, sikre 20-minutts ferjeavgangar på dei gjennomgåande riksvegane og styrkje hurtigbåtsambanda mellom regionsenter og distrikt langs kysten Senterpartiet vil sikre den digitale allemannsretten: Heile landet skal ha fullverdig mobildekning og høgfartstilgang til internett Løyvingane til rassikring må aukast, og etterslepet fjernast Foto: CC-BY-SA Orcaborealis

6 ELDRE Senterpartiet vil heve den generelle aldersgrensa i arbeidslivet og fase ut ulike særaldersgrenser Funksjonane til dei kommunale eldreråda må bli tydeleg definerte, og råda må få framleggsrett overfor kommunestyret Kommunane må sikrast midlar til fleire dagaktivitetstilbod, eldresenter og betre transporttilbod for eldre som bur heime Vi vil styrkje det lokale folkehelsearbeidet, og sikre alle eldre som blir utskrivne frå sjukehus eit individuelt rehabiliterings- og opptreningstilbod Senterpartiet vil auke tilskotet for å tilpasse bustader og for å installere heis i bygårdar der eldre bur, slik at fleire kan bu heime så lenge dei ønskjer Vi vil fase inn ei ordning som gjev deg same rett til fri med lønn når ei gamal mor eller far bryt lårhalsen som når toåringen har omgangsjuke Senterpartiet vil styrkje og forenkle omsorgslønnsordninga, og gjere ho tilgjengeleg for fleire pårørande Vi vil lovfeste dagtilbod for personar med demens i alle kommunar, og ha ei offentleg utgreiing av korleis rettstryggleik og integritet for personar med demens kan styrkjast gjennom ulike delar av sjukdomsgangen Veksten i eldreomsorga må kome i heimetenestene, og dei eldre skal ha faste pleiarar og medavgjerd over innhaldet i tilbodet Sjukeheimar og omsorgsbustader må byggjast som små, lokale einingar slik at familie, venner og nærmiljøet framleis kan medverke til sosial aktivitet Vi vil skape betre sjukeheimar ved å satse på mat og kosthald, fysisk aktivitet, kultur- og musikkopplevingar og tilgang på fagfolk som tannpleiarar, ergo-, fysio- og fotterapeutar Foto: CC by Karen Beate Nøsterud/norden.org

7 ARBEIDSPLASSAR DER DU BUR Senterpartiet vil føre ein aktiv næringspolitikk som sikrar livskraftige bu- og arbeidsmarknadsregionar i heile landet, sterke norske kompetanseklyngjer og betre balanse mellom regionane Vi vil gje små og mellomstore bedrifter betre vilkår og enklare rapportering for å medverke til nye arbeidsplassar i små og store lokalsamfunn Senterpartiet vil styrkje og utvide ordningar med skattefrådrag for bedrifter som investerer i forsking, utvikling og kunnskapsbygging Vi vil sikre konkurransekrafta til den landbaserte industrien gjennom rimelege kraftprisar, gjere det mogeleg for fleire å ta fagbrev og satse på entreprenørskap Senterpartiet vil auke lønnsemda og redusere kostnadene for skogbruket, treforedlingsindustrien og transportnæringa gjennom auka statleg innsats og målretta samarbeid med næringa og private eigarmiljø Vi vil satse på det natur- og kulturbaserte reiselivet i Noreg, gje reiselivsbedriftene auka tilgang på kapital gjennom såkornfond og etablere regionale charterfond for å få auka turisttrafikk frå utlandet Vi vil innføre ei arealavgift på havbruk som fullt og heilt skal tilfalle kommunane der anlegga ligg, og sørgje for at skattar og avgifter frå mineralnæringa i større grad blir tilbakeført til kommunane som set av areal Petroleumspolitikken må sørgje for at olje- og gassverksemda langs kysten stimulerer verdiskaping på land i alle regionar i Noreg, og sikre at norsk oljeindustri er verdsleiande på miljø - teknologi

8 FISKE, HAVBRUK OG SJØFART Foto: Mark Ledingham, Tromsø kommune Fiskeriressursane i Noreg skal framleis eigast av det norske folk i fellesskap, og fiskerettar skal ikkje kunne seljast ut av fylket der dei høyrer til Senterpartiet vil auke fiskarfrådraget, oppretthalde ein fiskareigd flåte med spreidd eigarskap og seier nei til strukturering av kystflåten under 11 meter Vi vil sikre ein desentralisert fiskemottaksstruktur og jobbe for meir lokal vidareforedling i Noreg Senterpartiet vil satse på berekraftig vekst i den lokalt forankra havbruksnæringa, og intensivere tiltak og verkemiddel for å hindre rømming og spreiing av lakselus Senterpartiet vil oppgradere og byggje ut hamner langs heile kysten og styrkje Kystvakta og kystvernebuinga, inkludert Redningsselskapet Vi vil redusere kostnadene for sjøtransportnæringa og sikre ei konkurransedyktig nettolønnsordning for norske sjøfolk slik at Noreg framleis er fremst i verda på miljø, teknologi og tryggleik i den maritime næringa SKATT, AVGIFT OG SPARING Senterpartiet vil auke botnfrådraget i formuesskatten, fjerne formuesskatt på driftsmidlar og utstyr i bedriftene, og auke fribeløpet i arveavgifta Vi vil gi auka skattefrådrag til pendlarar Senterpartiet vil innføre skattefrådrag for rehabilitering, oppussing eller tilbygg på eigen bustad Vi vil styrkje BSU-ordninga slik at ungdom under 33 år kan spare minst kroner i året og kroner totalt Senterpartiet går inn for internasjonal skattlegging av multinasjonale selskap som etter nasjonale skattetilpassingar er nullskatteytarar

9 KUNNSKAP Senterpartiet vil styrkje kvaliteten på undervisninga framfor å utvide skuledagen, og seier nei til obligatorisk heildagsskule Vi vil utvide tilbodet om gratis leksehjelp som ein del av SFO, og sikre pedagogisk utdanna personell Senterpartiet vil betre sidemålsundervisinga, og vil halde på eigen karakter og eksamen i sidemål både i ungdomsskulen og vidaregåande skule Ungdomsskulen må framleis bli meir praktisk og relevant for arbeidslivet, og alle elevar må få høve til å delta i ungdomsbedrift Senterpartiet vil redusere rapporteringsbyrden og møteverksemda for læraren, og gje den einskilde skulen og lærar større fridom til å tilpasse undervisinga Vi vil verne om nærskulen, ønskjer ein desentralisert skulestruktur og vil ruste opp norske skulebygningar til dei er i samsvar med lovverket for inneklima og dagens krav til spesialrom og utstyr Senterpartiet vil sikre tilskotet til folkehøgskulane og verdsetje elevinnsatsen gjennom poeng ved opptak til anna utdanning, slik at folkehøgskulane kan halde på eigenarten sin med vekt på kulturformidling, personleg utvikling og fagleg fordjuping

10 Vi vil gjere undervisinga på yrkeslinene i vidaregåande skule meir arbeidslivsorientert, tilby praksisbrev som opplæringsløp i heile landet og fjerne arbeidsgjevaravgifta for lærlingar Senterpartiet vil auke stipend- og lånesatsane, og gjeninnføre fyrsteårsstønaden til studentar som tek bachelorgrad i eit ikkjevestleg land eller USA Vi vil auke grunnstønaden til høgskular og universitet, lyfte forskingsløyvingane til tre prosent av BNP, og sikre regional fordeling av forskingsmidlane BORN, FAMILIE OG BUSTAD Senterpartiet vil innføre to barnehageopptak i året og vidareføre dagens målretta kontantstønad, men stille krav om at ein av foreldra skal vere heime med barnet i den perioden ein tek imot kontantstønaden Vi vil forenkle plan- og bygningslova, gjere færre byggjetiltak søknadspliktige og innføre elektronisk saksbehandling av alle byggjesøknader Det må byggjast langt fleire studentbustader over heile landet, og studentsamskipnadene bør få momsfritak for bygging og vedlikehald Vi vil gi fleire høve til å eige eigen bustad, og utarbeide ein heilskapleg plan for å betre situasjon for aleinebuande på bustadmarknaden

11 FOLKEHELSE OG VELFERD Senterpartiet vil gjere folkehelsearbeidet til ein naturleg del av all samfunnsplanlegging, og motarbeide sosiale helseskilnader gjennom å gjere det enklare og billigare å velje sunt Vi vil satse på tryggare skulevegar og betre helsa til barn og unge gjennom å innføre eit sunt skulemåltid, styrke symjeundervisinga og sikre elevar éin time fysisk aktivitet kvar dag Senterpartiet vil styrkje den lokale akutt- og fødevernebuinga, og ha ei geografisk definert responstid for ambulansetenester Vi vil leggje ned dei fire store helseføretaka, desentralisere styringa av sjukehusa og ha stadleg leiing med personalansvar, økonomiansvar og fagleg ansvar ved alle lokalsjukehus og større sjukehusavdelingar Senterpartiet vil prioritere opp barne- og ungdomspsykiatri, rusomsorg og rehabilitering Vi vil føre ein restriktiv bioteknologipolitikk Senterpartiet vil slå ring om sjukelønn og uføretrygd, og ikkje redusere stønadsnivået i velferdsordningane, men stille større krav om aktivitet der det er mogeleg og utforme alle ordningane slik at det lønner seg å jobbe Vi vil innføre same rett til sjukepengar for sjølvstendig næringsdrivande som for lønnsmottakarar når du er heime med sjuke born Senterpartiet vil lovfeste retten til brukarstyrt personleg assistanse, slik at fleire personar med nedsett funksjonsevne kan jobbe og leve sjølvstendige og uavhengige liv

12 LOV, RETT OG FORSVAR Senterpartiet vil ha ein desentralisert politistruktur, og innføre geografisk definert responstid for politiet Vi vil styrkje rettshjelpsordninga, og utvide ho til å omfatte fleire rettsområde Det beste for barnet skal bli tillagt spesiell vekt i opphaldssaker, og einslege mindreårige asylsøkjarar må følgjast opp i tråd med FNs barnekonvensjon Vi vil setje tak på tal mogelege ankar i utlendingsforvaltinga, og gjere det enklare å utvise personar som representerer ein fare for samfunnet eller enkeltpersonar Senterpartiet vil gjeninnføre forbod mot tigging Det norske forsvaret skal ha som hovudoppgåve å forsvare norsk territorium og sikre nasjonale interesser, og vere basert på kjønnsnøytral verneplikt med to ulike løp for fyrstegongsteneste, 6 og 18 månader KYRKJE, KULTUR OG FRIVILLIG ARBEID Vi vil halde på ei grunnlovsforankra folkekyrkje, og sikre offentleg stønad til andre trussamfunn med eit minste tal medlemer Senterpartiet vil sikre biblioteka som gratis og oppdaterte tilbod i heile landet, og styrkje kulturskular, lokale museum, kor og korps som saman med det frivillige organisasjonslivet utgjer sjølve grunnmuren i Kultur-Noreg Vi vil auke stønaden til nærmiljøanlegg og lokal kultur, og sikre idretten ein større del av tippemidlane Vi vil vri stønaden til frivillig sektor frå prosjektstønad til grunnstønad, kutte i byråkratiet for lag og organisasjonar og sikre full momskompensasjon for frivillig innsats Senterpartiet vil gje skatte- og avgiftslettar til private eigarar av freda eigedomar, auke stønaden til vedlikehald av kyrkjebygg, og likestille andre mellomalderkyrkjer med stavkyrkjer ved tildeling av statlege midlar

13 Foto: CC-BY-SA Zoonabar DEMOKRATI, UTJAMNING OG INTEGRERING Senterpartiet vil la veljarane gje personrøyster til enkeltkandi dat ar også ved stortingsval, og sikre innbyggjarar i byane større medverknad gjennom at bydelane får meir makt, innverknad og ressursar Vi vil flytte oppgåver frå statleg til kommunalt og fylkeskommunalt nivå, ha ein høg terskel for statleg lovgjeving når det gjeld rettar, øyremerking, maks- og minstenormer og ikkje slå kommunar saman med tvang Vi vil aktivt støtte det samiske sivilsamfunnet og organisasjonane til dei nasjonale minoritetane Vi vil forenkle lover, føresegner og skjema, og jobbe for meir brukartilpassa opningstider ved offentlege kontor Senterpartiet vil redusere levekårskilnader mellom ulike delar av landet gjennom skatte-, avgifts- og inntektspolitikken, og vidareføre samarbeidet med dei største bykommunane om å redusere dei store levekårskilnadene mellom ulike bydelar Vi vil jobbe for at alle kommunar lagar ein offensiv integreringsstrategi, og sikre gratis kjernetid i barnehage for alle femåringar i område med stor minoritetsdel

14 NOREG I VERDA Nordområda skal vere det viktigaste utanrikspolitiske satsingsområdet for Noreg, og dette må gjenspegle seg i nærings-, kompetanse- og samferdslepolitikken Senterpartiet er garantisten mot EU-medlemskap, og jobbar for å melde Noreg ut av Schengen-avtala og erstatte EØS-avtala med frihandelsavtaler Noreg skal støtte opp om interessene til dei fattigaste landa i WTO, og jobbe for at naturressursar, infrastruktur, kommunikasjon og sentrale offentlege tenester ikkje blir liberaliserte i eit internasjonalt handelssystem

15 Noreg i FN. Illustrasjonsfoto: Hansine Korslien/NorwayUN. Vi vil auke den delen av landbruksimporten som kjem frå dei minst utvikla landa, under føresetnad av at det styrkjer utvegane desse landa har til å mette sitt eige folk Noreg bør auke talet på kvoteflyktningar til 1 500, framleis ha et høgt nivå på utviklings- og naudhjelp og motarbeide korrupsjon, diktatur og vanstyre gjennom målretta, fagleg bistand og styrking av sivilsamfunn Noreg skal jobbe for eit internasjonalt forbod mot atomvåpen

16 SLIK KAN DU STØTTE SENTERPARTIETS POLITIKK Røyst på oss i val til Stortinget, fylkestinget, kommunestyret eller bydelsutvalet der du bur Bli medlem send SMS med kodeord SPmedlem til Delta aktivt i lokallaget ditt du finn kontaktinformasjon på Følg oss og gje innspel i sosiale medium på på Twitter eller #heilenoreg på Instagram Gje eit økonomisk bidrag til å drive valkamp og spreie informasjon om Sp-politikk til konto HER FÅR DU VITE MEIR Heile partiprogrammet finn du på På nettsidene våre kan du også lese om Senterpartiets politikk frå A til Å Senterpartiet sine Facebook-sider og Twitter-straum blir jamleg oppdaterte, og vi gjev respons på spørsmål og innspel Ta direkte kontakt! Vi er få tastetrykk unna på eller telefon

100 GODE GRUNNER TIL Å STEMME SENTERPARTIET

100 GODE GRUNNER TIL Å STEMME SENTERPARTIET 100 GODE GRUNNER TIL Å STEMME SENTERPARTIET SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG Senterpartiet jobber for et Norge med frie, selvstendige mennesker som med tro på egne evner tar ansvar for eget liv, fellesskapet,

Detaljer

folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Pål Farstad førstekandidat for

folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Pål Farstad førstekandidat for folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Pål Farstad førstekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Stem

Detaljer

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE OSTERØY Framtidas Osterøy Høgre vil at Osterøy skal vere ei god kommune å leve i og ei attraktiv kommune å busetje seg og etablere bedrifter i. Tryggleik for den einskilde

Detaljer

Ei god framtid for alle!

Ei god framtid for alle! Demokrati og politisk styring Ei god framtid for alle! * At kommunereforma skal tuftast på frivilligheit og fakta Senterpartiet har som grunnhaldning at samanslåing av kommunar skal vere frivilleg. Vi

Detaljer

Vår politikk vil du kjenne att i tre hovudemne:

Vår politikk vil du kjenne att i tre hovudemne: SURNADAL Lokalprogram MDG Surnadal 2015-2019 Miljøpartiet Dei Grøne sitt mål er eit medmenneskeleg samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal vere underordna sunne økologiske prinsipp og fremme fred og

Detaljer

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA FOR KAMPEN EIT SVEIO FOR MED ET VARMT HØGE STAVANGER MILJØMÅL, UTAN KLASSESKILJE Valgprogram OG SOSIAL 2015-2019 URETT Stavanger Sveio SV Valprogram 2015-2019 SV har

Detaljer

Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre

Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre SKAPA OG DELA Me er stolte av kommunen vår! Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre buforhold. Her kan nemnast ny barnehage, renovering av Lærdalsøyri skule og

Detaljer

Dei Grøne vil gi lokaldemokratiet større armslag, og gi innbyggjarane i Haram meir påverknad på dei sakane som vert avgjorde lokalt.

Dei Grøne vil gi lokaldemokratiet større armslag, og gi innbyggjarane i Haram meir påverknad på dei sakane som vert avgjorde lokalt. Grøn politikk er basert på rettferd og likskap for alle menneske, både for oss som lever i dag og for framtidige generasjonar. Målet er eit økologisk og sosialt berekraftig samfunn, slik at vi ikkje overlèt

Detaljer

Venstre gjer Bjerkreim grønare.

Venstre gjer Bjerkreim grønare. Bjerkreim Venstre Venstre gjer Bjerkreim grønare. Venstre er miljøpartiet. Me kjempar for fleire grøne lunger, reinare luft, og strakstiltak for å senka klimautsleppa. Det bør alltid vera enklast og billegast

Detaljer

Utkast til program Meland Høgre 2015

Utkast til program Meland Høgre 2015 Utkast til program Meland Høgre 2015 TRYGGE ARBEIDSPLASSAR Meland blei i fjor kåra til Noregs beste kommune på nyetableringar. Trygge arbeidsplassar er ein føresetnad for velferda i samfunnet vårt. Meland

Detaljer

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eigedomspolitikk

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eigedomspolitikk Vi må ta vare på matjorda Om jordvern og eigedomspolitikk Jordvern for meir mat Jordvern er viktig fordi vi må ta vare på all matjorda for å mette dagens og komande generasjonar. Behovet for mat er venta

Detaljer

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka vedlikehald av kommunale vegar og bygg Gode og brukartilpassa

Detaljer

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Jølster har vakker og særmerkt natur; vatn og elv, daler og lier, fjell og bre. Jølster er strategisk plassert i fylket der Skei er eit naturleg knutepunkt for

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

SULDAL VENSTRE. Ulike menneske treng ulike løysingar for å ha eit godt liv. Venstre tenkjer FOLK FØRST.

SULDAL VENSTRE. Ulike menneske treng ulike løysingar for å ha eit godt liv. Venstre tenkjer FOLK FØRST. SULDAL VENSTRE PROGRAM 2015 2019 Veit du ein ven som vel du trur, og du hjå han fagnad vil få: gjev han heile din hug og gåva ei spar, far og finn han ofte. (Frå Håvamål) Folk først Venstre er eit parti

Detaljer

Program for. Seljord Venstre

Program for. Seljord Venstre Program for Seljord Venstre perioden 2015-2019 Seljord, ein livskraftig kommune i utvikling Kjerna i Venstre sin politikk er ein god balanse mellom personleg fridom og felles ansvar. Vi er grunnleggjande

Detaljer

Frå Fylkesårsmøte i Senterpartiet i Sogn og Fjordane. Til Samferdsledepartementet v/statsråden Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget

Frå Fylkesårsmøte i Senterpartiet i Sogn og Fjordane. Til Samferdsledepartementet v/statsråden Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget Samferdsledepartementet v/statsråden Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget Prioriter samferdsle i distrikta no! Samferdsle er ein føresetnad for busetnad og verdiskaping. I Sogn og Fjordane

Detaljer

MELAND SENTERPARTI Arbeidsprogram 2015-2019

MELAND SENTERPARTI Arbeidsprogram 2015-2019 MELAND SENTERPARTI Arbeidsprogram 2015-2019 GRUNNSYNET Meland Senterparti vil byggja framtida på dei kristne grunnverdiane og etter humanistiske levereglar. Målet for Senterpartiet sin politikk, er å skapa

Detaljer

Kommunestyrevalget i Tysvær 2003

Kommunestyrevalget i Tysvær 2003 Kommunestyrevalget i Tysvær 2003 Ta heile Tysvær i bruk! Tone Kringeland Tone Kringeland Tone Kringeland Tone Kringeland GRUNNSYN Senterpartiet byggjer politikken sin på eit menneskesyn med basis i det

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Kommunestyrevalet 2015. Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF

Kommunestyrevalet 2015. Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF Kommunestyrevalet 2015 Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF Hyllestad KrF går til kommunevalet med et sterkt ynskje om å kunna bidra aktivt i kommunepolitikken i fireårsbolken 2015 2019.

Detaljer

Trygg og god oppvekst i Hjelmeland.

Trygg og god oppvekst i Hjelmeland. Hjelmeland Venstre Trygg og god oppvekst i Hjelmeland. Om 30 år kan ho vere ein av verdas beste klimaforskarar......om ho får nokon av verdens beste lærare Politikk handler om å prioritere, og Venstre

Detaljer

FÅ FART PÅ SVEIO ME TEK SVEIO VIDARE KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE

FÅ FART PÅ SVEIO ME TEK SVEIO VIDARE KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE FÅ FART PÅ SVEIO KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE ME TEK SVEIO VIDARE Sveio.arbeiderparti.no SKULAR OG BARNEHAGAR I SVEIO SKAL

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Rogaland skognæringsforum 1 1. Innleiing Arbeidet med Regionalt bygdeutviklingsprogram er forankra i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken.

Detaljer

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21.

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. september 2011 Samferdselspolitiske mål Høg velferd gjennom: - God mobilitet

Detaljer

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Austevoll Venstre Program 2011-2015 www.austevoll.venstre.no 1 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Ein kommune for alle Austevoll Venstre ønskjer at me skal ha ein god og trygg kommune å

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Arbeidsprogram 2007-2011

Arbeidsprogram 2007-2011 Arbeidsprogram 2007-2011 Grunnsynet til Senterpartiet Senterpartiet vil byggja framtida på dei kristne grunnverdiane og humanistiske verdiar i pakt med desse. Målet for Senterpartiet sin politikk er å

Detaljer

Dei andre områda me satsar på vil gå fram av programmet vårt.

Dei andre områda me satsar på vil gå fram av programmet vårt. Kjære veljar! Ein politikar si hovudoppgåve er å vera til for folk der folk bur. Fusa kommune er ein flott kommune med eitt stort potensiale. Ei viktig sak for meg og Fusa Ap i kommande periode er å satsa

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

For å nå dette må tiltak, verkemedel og tenester organiserast slik at dei fremmer dette og motverkar segregering og stigmatisering.

For å nå dette må tiltak, verkemedel og tenester organiserast slik at dei fremmer dette og motverkar segregering og stigmatisering. 8.9.10 Uttalelse om Fridom og likeverd frå ord til handling. Forslag 2 Forslagsstiller: Geir Johannessen Kongressen vedtar uttalelsen: Fridom og likeverd frå ord til handling. Fridom og likeverd frå ord

Detaljer

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Vaksdal Venstre «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Eit liberalt Vaksdal Næring og nyskaping Venstre vil legge betre til rette for næring

Detaljer

Pedagogisk plattform

Pedagogisk plattform Pedagogisk plattform Visjon Fag og fellesskap i fokus Våre verdiar Ver modig Ver imøtekommande Ver truverdig Pedagogisk plattform Vi bygger på Læringsplakaten og konkretiserer denne på nokre sentrale område:

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

LINDÅS. Framtida i fokus

LINDÅS. Framtida i fokus LINDÅS Framtida i fokus Valprogram 2007-2011 Politisk rekneskap 2003-2007 Lindås senterparti har : 5 medlemmer i kommunestyret 2 representantar i formannskapet, 1 i plan-og miljøutvalet, der me og har

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor Eit undervisningsopplegg om BARNERETTANE MÅL frå læreplanen DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING Artikkel 2: Alle barn har rett til vern mot diskriminering PRIVATLIV Artikkel 16: Alle barn har rett til

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Eit liberalt Sund. «Mennesket er viktigare enn systemet. Venstre prioriterer folk først.»

Eit liberalt Sund. «Mennesket er viktigare enn systemet. Venstre prioriterer folk først.» Eit liberalt Sund «Mennesket er viktigare enn systemet. Venstre prioriterer folk først.» Eit liberalt Sund Kunnskap og like muligheter Kvaliteten på tilbodet til kvar einskild elev i kommunen må alltid

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivilligforum 27.05.2008 Synnøve Valle Frivillig sektor: Sentral i samfunnsbygginga? Ja! Den frivillige innsatsen utgjer 5 6 % av antal personar i kommunen

Detaljer

Hemsedal KRF Program 2015-2019

Hemsedal KRF Program 2015-2019 Hemsedal KRF Program 2015-2019 HEMSEDAL KRF MEINER AT: - Hemsedal kommune skal bestå som eigen kommune, og ha gode samarbeidsavtaler med nabokommunane. - det må byggjast gangveg mellom Trøim sentrum og

Detaljer

Kommunevalprogram. Vik Senterparti

Kommunevalprogram. Vik Senterparti Kommunevalprogram 2011 Vik Senterparti GRUNNSYN Senterpartiet vil at Noreg skal byggja si framtid på dei kristne og humanistiske verdiar, den nasjonale arven og eit levande folkestyre. Målet for Senterpartiet

Detaljer

Os KrF 2015-2019. www.krf.no. INFORMASJON // Foto: Øyvind Ganesh Eknes, Jakob Enerhaug

Os KrF 2015-2019. www.krf.no. INFORMASJON // Foto: Øyvind Ganesh Eknes, Jakob Enerhaug 2015-2019 www.krf.no INFORMASJON // Foto: Øyvind Ganesh Eknes, Jakob Enerhaug Os KrF YRKJE Doktor ingeniør ALDER 47 år BUSTAD Os 1. kandidat Jakob Enerhaug Ein god oppvekst Os KrF meiner at trivsel og

Detaljer

«Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune

«Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune «Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune 19. juni 2015 Innhald 1. Føremål 2. Prosessane 3. Verdiar i prosessen 4. Kvifor År 2040

Detaljer

Forslag til Ungdommens fylkesting 2016. 12.-14. februar 2016

Forslag til Ungdommens fylkesting 2016. 12.-14. februar 2016 Forslag til Ungdommens fylkesting 2016 12.-14. februar 2016 Innhald Del 1: Visjon og verdiar for Ungdommens fylkesting... 1 Del 2: Mål for perioden... 2 Del 3: Tiltak... 3 Opplæring og helse... 3 Kultur,

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

Frank Willy Djuvik. Kor mykje makt har partiet? Partiet er [x] i regjering [] i opposisjon.

Frank Willy Djuvik. Kor mykje makt har partiet? Partiet er [x] i regjering [] i opposisjon. Faktablad for Framstegspartiet Fylt ut av Sivert Dette partiet får vanlegvis ca. 14-15 % av stemmene ved stortingsval. [] kommunisme [] sosialisme [] sosialdemokrati [] konservatisme [x] liberalisme bruke

Detaljer

Ei samla bygd. Sogndal Arbeidarparti sitt kommuneprogram

Ei samla bygd. Sogndal Arbeidarparti sitt kommuneprogram 2011 2015 Ei samla bygd Sogndal Arbeidarparti sitt kommuneprogram Den norske samfunnsmodellen er unik. Han skil oss frå dei fleste andre land. I Noreg er me med i eit solidarisk spleiselag som sikrar alle

Detaljer

Eit ord - ein stein i ei kald elv. Ein stein til eg må ha fleire steinar skal eg koma over. Olav H. Hauge

Eit ord - ein stein i ei kald elv. Ein stein til eg må ha fleire steinar skal eg koma over. Olav H. Hauge Eit ord - ein stein i ei kald elv. Ein stein til eg må ha fleire steinar skal eg koma over. Olav H. Hauge PROGRAM ULVIK VENSTRE Valbolken 2007-2011 INNHALD Fleire folk til Ulvik... 3 Arbeidsplassar og

Detaljer

Program 2015 2019 OVERORDNA MÅL OG GRUNNSYN

Program 2015 2019 OVERORDNA MÅL OG GRUNNSYN BREMANGER KRISTELEG FOLKEPARTI Program 2015 2019 OVERORDNA MÅL OG GRUNNSYN Bremanger KrF vil arbeide for eit trygt, inkluderande og varmare samfunn, der innbyggjarane trivst og kjenner seg heime. Verdigrunnlaget

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

Programmet til Jølster Arbeidarparti 2015-2019 byggjer på dei sosialdemokratiske prinsippa om FRIDOM LIKEVERD SOLIDARITET

Programmet til Jølster Arbeidarparti 2015-2019 byggjer på dei sosialdemokratiske prinsippa om FRIDOM LIKEVERD SOLIDARITET Programmet til Jølster Arbeidarparti 2015-2019 byggjer på dei sosialdemokratiske prinsippa om FRIDOM LIKEVERD SOLIDARITET Jølster er ein kommune med særs rike tilhøve for oss som innbyggjarar. Det vi har

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE 1 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE 1 EIGAR Sør-Fron kommune eig dei kommunale barnehagane. 2 FORMÅL Dei kommunale barnehagane i Sør-Fron skal drivast i samsvar med lov om barnehagar

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipp for opplæringa «Prinsipp for opplæringa» samanfattar og utdjupar føresegnene i opplæringslova og forskrifta til lova, medrekna læreplanverket for opplæringa,

Detaljer

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgjevaren ein nøkkelperson Ei god rådgjevarteneste i skulen medverkar til at elevane får: betre sjansar til å

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

Resept for eit sunnare FørdeF

Resept for eit sunnare FørdeF Resept for eit sunnare FørdeF Trygg i FørdeF Del av folkehelsearbeidet i Førde F kommune April 2009 Folkehelseprosjektet Stortingsmelding nr. 16 (2002-2003) 2003) Auka satsing på p folkehelse dei neste

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD

INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD I samband med den pågåande kommunereforma i Noreg tek Odda kommune, Jondal kommune og Ullensvang herad sikte på å slå

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

Meland Senterparti. - eit klokt val. senterpartiet.no/meland. Arbeidsprogram 2011 2015

Meland Senterparti. - eit klokt val. senterpartiet.no/meland. Arbeidsprogram 2011 2015 Meland Senterparti - eit klokt val Arbeidsprogram 2011 2015 senterpartiet.no/meland Grunnsynet til Senterpartiet Senterpartiet vil byggja framtida på dei kristne grunnverdiane og humanistiske verdiar i

Detaljer

Uformell analyse av læreplan i mat og helse innenfor Kunnskapsløftet Naturfag som innfallsvinkel til undervisning i faget mat og helse.

Uformell analyse av læreplan i mat og helse innenfor Kunnskapsløftet Naturfag som innfallsvinkel til undervisning i faget mat og helse. Uformell analyse av læreplan i mat og helse innenfor Kunnskapsløftet Naturfag som innfallsvinkel til undervisning i faget mat og helse. Av 40 kompetansemål kan 18 behandles med utgangspunkt i naturfaget.

Detaljer

Spelet varer om lag ein dobbeltime og kan enkelt setjast opp i klasserommet. Talet på spelarar bør vere minst ti elevar.

Spelet varer om lag ein dobbeltime og kan enkelt setjast opp i klasserommet. Talet på spelarar bør vere minst ti elevar. Lærarrettleiing Kva er b.stem? b.stem er ein digital læringsressurs for skuleklasser. Han er lagd opp som eit rollespel der klassa får rolla som ungdomsrådet i Snasen ein fiktiv, mellomstor norsk kommune.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane. Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009.

Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane. Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009. Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009. Fylkesplanen 2005-2010 Program opplevingsnæringar - utlysing av midlar Program opplevingsnæringar er

Detaljer

Valprogram for Volda SV

Valprogram for Volda SV Valprogram for Volda SV Det handlar om Volda Vi tek kampen for eit varmt samfunn, for framtida og for likeverd Eit samfunn der menneske løyser problem i fellesskap er mogleg. Klasseskilje kan erstattast

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

Vik kommune. Planprogram. Tematisk kommunedelplan for grunnskulen 2015 2019

Vik kommune. Planprogram. Tematisk kommunedelplan for grunnskulen 2015 2019 Vik kommune Planprogram Tematisk kommunedelplan for grunnskulen 2015 2019 Planprogrammet tek føre seg mandat, framdriftsplan, føringar, målsetjingar, tema, organisering og medverknad i planprosessen. 1

Detaljer

Program for. Sykkylven Venstre

Program for. Sykkylven Venstre Program for Sykkylven Venstre for perioden 2015-2019 Rett tilbod til der folk bur. Ein liten administrasjon, i konstant endring og i samsvar med behova. I dette programmet finn du Sykkylven Venstre sine

Detaljer

KrF vil legge til rette for ei positiv utvikling der vi kombinerer det særeigne med framtidsretta satsing.

KrF vil legge til rette for ei positiv utvikling der vi kombinerer det særeigne med framtidsretta satsing. KrF-program 2015-2019 KrF sin visjon er eit varmt og verdiforankra samfunn, der alle har lik verdi, opplever rettferd, og at ressursane vert forvalta ansvarleg til beste for alle menneske. Sogn og Fjordane;

Detaljer

Referat frå folkemøta:

Referat frå folkemøta: Referat frå folkemøta: Liabygda 17.02.2016, kl. 19.30 21.30, om lag 40 personar Hellesylt 18.02.2016, kl. 19.30 21.30, om lag 30 personar Stranda 22.02.2016, kl.18.00 20.00, om lag 97 personar Geiranger

Detaljer

Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting

Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting Økt 1: Kvifor, lyst til å få til, utfordringar Kvifor Vil ha noke å seie lokalt Da hørtes interessant ut Påverke politikken Litt kjekt å prøve noko nytt

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Program for Bømlo Venstre

Program for Bømlo Venstre Program for Bømlo Venstre for perioden 2015-2019 Folk først! Venstre er Noregs eldste parti, og har stått bak liberale reformer som parlamentarisme, religionsfridom, juryordninga og ålmenn røysterett.

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 INNHALD Strategiplan for Høgskolen i Ålesund 2010 2011 3: Innleiing 4: Visjon 5: Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon 6: Verdiane 7: Dei overordna måla 8-12:

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

NORSK PETROLEUMSVERKSEMD

NORSK PETROLEUMSVERKSEMD 2014 NORSK PETROLEUMSVERKSEMD Send meininga di om Fakta 2014 til fakta@oed.dep.no Redaktør: Yngvild Tormodsgard, Olje- og energidepartementet Design: Artdirector/Klas Jønsson Papir: Omslag: Galerie art

Detaljer

Oppsummering frå verkstad på Hardanger Ungdomsting 2015

Oppsummering frå verkstad på Hardanger Ungdomsting 2015 Oppsummering frå verkstad på Hardanger Ungdomsting 2015 Økt 1: Kvifor, lyst til å få til, utfordringar Kvifor Vil ha noke å seie lokalt Da hørtes interessant ut Påverke politikken Litt kjekt å prøve noko

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

Torsdag 23. Januar, Flora Samfunnshus

Torsdag 23. Januar, Flora Samfunnshus Bustadsosial Moglegheitskonferanse «Brukartilpassa bu- og tenestetilbod» Kvar er i vi dag og i framtida når vi saman tek alle moglegheiter i bruk? Torsdag 23. Januar, Flora Samfunnshus Oppsummert frå gruppearbeid

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2015 INFORMASJON Kommunestyre- og fylkestingsvalet 0 Viktig informasjon til deg som skal stemme Valdagen er. september. Hugs legitimasjon! Kommunestyre- og fylkestingsvalet 0 Ved valet vel vi representantar

Detaljer

Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2015

Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2015 Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2015 Rullert av rektor pr. 15.01.15, jf. S-sak 63/14 vedtakspkt. 1 I Verksemdsidéen Høgskolen i Telemark (HiT) skal oppfylle samfunnsoppdraget sitt ved å tilby

Detaljer

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innspelsundersøking Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Status og mål... 3 1.2 Vurderingar av mål knytt til kommunesamanslåing... 4 1.3 Haldningar

Detaljer

ORGANISERING AV NORSK PETROLEUMSVERKSEMD

ORGANISERING AV NORSK PETROLEUMSVERKSEMD 2 ORGANISERING AV NORSK PETROLEUMSVERKSEMD FAKTA 2010 17 Interessa for oljeleiting på den norske kontinentalsokkelen oppstod tidleg i 1960-åra. På den tida fanst det ingen norske oljeselskap, og svært

Detaljer

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT Presentasjon Politisk dag 12.11.13 ved omsorgstenesta Elisabeth Norman Leversund & Anja Korneliussen BAKGRUNN FOR ORDNINGA OG LOVHEIMEL Ideane bak ordninga kjem frå independent

Detaljer

Avdeling for regional planlegging

Avdeling for regional planlegging Møte med Avdeling for regional planlegging MD Presentasjon av utfordringar i fylket Fylkesrådmann Jan Øhlckers Tysdag 22.september 2009 DN: Størst variasjon er det i Sogn og Fjordane som har 22 vegetasjonsgeografiske

Detaljer

Politisk program. Førde Kristeleg Folkeparti partiprogram 2016-2019

Politisk program. Førde Kristeleg Folkeparti partiprogram 2016-2019 Politisk program Førde Kristeleg Folkeparti partiprogram 2016-2019 Verdiforankring KrF sin visjon er eit varmt og verdiforankra samfunn der alle har lik verdi, opplever rettferd og at ressursane vert forvalta

Detaljer

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur SPØRSMÅL VED FOLKEMØTET 25.02.10 I planprogrammet inngår eit kapittel om medverknad frå innbyggarane. Kommunen valte å arrangera ein temakveld der 5 (hovudtema 1,2,3,6og7) av dei 8 hovudtema i planarbeidet

Detaljer