100 GODE GRUNNER TIL Å STEMME SENTERPARTIET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "100 GODE GRUNNER TIL Å STEMME SENTERPARTIET"

Transkript

1 100 GODE GRUNNER TIL Å STEMME SENTERPARTIET

2 SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG Senterpartiet jobber for et Norge med frie, selvstendige mennesker som med tro på egne evner tar ansvar for eget liv, fellesskapet, natur og miljø Vi ser hele landet: Vår politikk handler om å skape grunnlag for gode liv og sikre deg det du trenger, der du bor Vi arbeider for eiendomsrett til de mange, for å redusere byråkrati, og for å spre makt, kapital, produksjon og bosetting i hele Norge I Senterpartiets miljøpolitikk står mennesket i sentrum: Vi vil ta naturen i bruk for å redde miljøet, sikre nasjonal råderett over naturressursene, og la forvaltninga av dem så langt som mulig bli styrt av lokale folkevalgte Senterpartiet jobber for internasjonalt samarbeid og solidaritet mellom selvstendige nasjonalstater, og et sterkt FN der demokratier løser globale utfordringer i fellesskap VÅRE HOVEDSAKER MAT OG MILJØ Senterpartiet vil ta naturen i bruk for å redde miljøet. Vi vil at Norge skal ta ansvar for å produsere mer mat til egen befolkning, og stimulere norsk matproduksjon basert på norske råvarer fra sjø og landbruk. Klimakrisen er den største trusselen mot naturen slik vi kjenner den, og Norge må ta vår del av det globale ansvaret. Hoveddelen av norske klimakutt skal tas innenlands. Vi vil sikre en fortsatt storstilt utbygging av fornybar energi, og satse på klimasmart teknologi som også vil gi norsk næringsliv sterkere konkurransekraft. SAMFERDSEL God samferdselspolitikk handler om å knytte landet enda tettere sammen. Med vei, bane, bredbånd og annen infrastruktur reduserer vi avstanden mellom folk og mellom markeder, og skaper grunnlag for enklere hverdager, flere arbeidsplasser og bosetting i hele landet. Opptrappinga av samferdselsbudsjettene skal fortsette, gjennomføringa effektiviseres og byggeperiodene kuttes. Slik vil vi sikre Norge den tryggeste, mest effektive og miljøvennlige infrastrukturen i Europa. ELDRE Senterpartiets eldrepolitikk handler om hverdagen, og er en politikk for å bidra, delta og velge selv. Med satsing på folkehelse, rehabilitering og hjelp til selvhjelp kan flere bo hjemme så lenge de ønsker, og være aktive i lokalmiljøet. Vi vil la de eldre ta styringa over egen hverdag, og vi går til kamp mot ensomheten. Pårørendes innsats må synliggjøres og verdsettes sterkere enn i dag. Sykehjemmene må bli flere, mindre og ligge der folk bor så de kan være livlige hjem for den enkelte og fylles av matglede, aktiviteter og nye fagfolk. Vår eldrepolitikk handler om liv til åra, ikke bare år til livet.

3 100 GODE GRUNNER TIL Å STEMME SENTERPARTIET MAT OG MILJØ Norsk matproduksjon skal økes med 20 prosent i løpet av de neste 20 årene, og selvforsyningsgraden for fôr økes gjennom en tiårig investeringspakke for trygg og sikker mat, landbruk over hele landet og ei bærekraftig matnæring Vi vil innføre tilskudd til nydyrking av jord, og grunnlovsfeste at matjorda skal forvaltes langsiktig og tas vare på for kommende generasjoner Senterpartiet vil gi bonden bedre betalt og utjevne inntekts - forskjellen mellom jordbruket og andre grupper All mat må forbruksmerkes med informasjon om råvarenes opprinnelsesland, foredlingsfirma og innhold Vi vil skjerpe konkurranselovgivninga og svekke dagligvarekjedenes makt til fordel for forbrukere og matprodusenter Senterpartiet vil trygge dyrevelferden, og sikre Mattilsynet ressurser til bedre rådgiving, hyppigere kontroll og målrettet samarbeid med produksjonsnæringene Norge skal være en pådriver for ambisiøse internasjonale klimaavtaler som sikrer målet om maksimal temperaturøkning på to grader

4 Hoveddelen av norske klimakutt må tas innenlands, utslippene reduseres i alle sektorer og skogplanting og uttak av skog brukes som et CO 2 -reduserende tiltak Fornybar elektrisitet må tas i bruk der den kan erstatte fossil energibruk, som for eksempel i samferdselssektoren og gjennom mer elektrifisering av petroleumssektoren Vi vil sikre en storstilt satsing på bioenergi, andregenerasjons biodrivstoff og annen fornybar energi, og fase ut bruk av oljekjeler innen 2020 Norge må øke innsatsen for forebygging av klimaskader, som flom-, erosjons- og rassikring Hensynet til miljø, klima og fornybare næringer skal veie tungt når det blir tildelt nye areal til petroleumsutvinning, og Senterpartiet vil ikke åpne for petroleumsvirksomhet i Lofoten, Vesterålen, utenfor Senja eller på Møreblokkene Vi vil ta vare på naturressursene, det biologiske mangfoldet og ulike naturtyper gjennom bærekraftig bruk, med stor grad av lokal medvirkning og ansvar Senterpartiet vil ha en rovdyrpolitikk som bygger på regional forvaltning, effektivt uttak av rovdyr med skadepotensial og erstatning for tap påført av rovdyr Vi vil at kommunene skal forvalte motorferdsel i utmark SAMFERDSEL Senterpartiet vil ta et nytt, stort samferdselsløft for å sikre trygg og effektiv transport av folk og varer, bosetting i hele landet og reduserte klimautslipp Vi vil bygge veg og bane raskere og mer sammenhengende, gjennom nye måter å finansiere og organisere de største prosjektene på Vi vil prioritere opprusting av riks- og stamveiene nord sør og øst vest, og ha en kraftig satsing på bedre og tryggere fylkesveier Vi skal bygge ut moderne intercity-jernbane rundt de store byene, fjerne flaskehalser og elektrifisere de gjenstående dieseldrevne jernbanestrekningene Vi vil styrke rutetilbudet på distriktsflyplassene Senterpartiet vil utvide belønningsordninga som stimulerer storbyene til å utvide kollektivtilbudet og innføre restriktive tiltak mot biltrafikk, og vi skal fortsette den massive satsinga på gang- og sykkelveier

5 Vi vil starte bygginga av Stad skipstunnel, sikre 20-minutters ferjeavganger på de gjennomgående riksveiene og styrke hurtigbåtforbindelsene mellom regionsentra og distrikt langs kysten Senterpartiet vil sikre den digitale allemannsretten: Hele landet skal ha fullverdig mobildekning og høyhastighetstilgang til internett Bevilgningene til rassikring må økes, og etterslepet fjernes Foto: CC-BY-SA Orcaborealis

6 ELDRE Senterpartiet vil heve den generelle aldersgrensen i arbeidslivet og fase ut ulike særaldersgrenser De kommunale eldrerådenes funksjoner må bli tydelig definert, og rådene må få forslagsrett overfor kommunestyret Kommunene må sikres midler til flere dagaktivitetstilbud, eldresenter og bedre transporttilbud for eldre som bor hjemme Vi vil styrke det lokale folkehelsearbeidet, og sikre alle eldre som blir utskrevet fra sykehus et individuelt rehabiliterings- og opptreningstilbud Senterpartiet vil øke tilskuddet for å tilpasse boliger og for å installere heis i bygårder der eldre bor, slik at flere kan bo hjemme så lenge de ønsker Vi vil fase inn en ordning som gir deg samme rett til fri med lønn når en gammel mor eller far brekker lårhalsen som når toåringen har omgangssyke Senterpartiet vil styrke og forenkle omsorgslønnsordninga, og gjøre den tilgjengelig for flere pårørende Vi vil lovfeste dagtilbud for personer med demens i alle kommuner, og ha en offentlig utredning av hvordan rettssikkerhet og integritet for personer med demens kan styrkes gjennom ulike deler av sykdomsforløpet Veksten i eldreomsorgen må komme i hjemmetjenestene, og de eldre skal ha faste pleiere og medbestemmelse over innholdet i tilbudet Sykehjem og omsorgsboliger må bygges som små, lokale enheter slik at familie, venner og nærmiljøet fortsatt kan bidra til sosial aktivitet Vi vil skape bedre sykehjem ved å satse på mat og kosthold, fysisk aktivitet, kultur- og musikkopplevelser og tilgang på fagfolk som tannpleiere, ergo-, fysio- og fotterapeuter Foto: CC by Karen Beate Nøsterud/norden.org

7 ARBEIDSPLASSER DER DU BOR Senterpartiet vil føre en aktiv næringspolitikk som sikrer livskraftige bo- og arbeidsmarkedsregioner i hele landet, sterke norske kompetanseklynger og bedre balanse mellom regionene Vi vil gi små og mellomstore bedrifter bedre vilkår og enklere rapportering for å bidra til nye arbeidsplasser i små og store lokalsamfunn Senterpartiet vil styrke og utvide ordninger med skattefradrag for bedrifter som investerer i forskning, utvikling og kunnskapsbygging Vi vil sikre konkurransekraften til den landbaserte industrien gjennom rimelige kraftpriser, mulighet for flere til å ta fagbrev og satsing på entreprenørskap Senterpartiet vil øke lønnsomheten og redusere kostnadene for skogbruket, treforedlingsindustrien og transportnæringa gjennom økt statlig innsats og målretta samarbeid med næringa og private eiermiljøer Vi vil satse på det natur- og kulturbaserte reiselivet i Norge, gi reiselivsbedriftene økt tilgang på kapital gjennom såkornfond og etablere regionale charterfond for å få økt turisttrafikk fra utlandet Vi vil innføre en arealavgift på havbruk som i sin helhet skal tilfalle kommunene der anleggene ligger, og sørge for at skatter og avgifter fra mineralnæringa i større grad tilbakeføres til kommunene som setter av areal Petroleumspolitikken må sørge for at olje- og gassvirksomheten langs kysten stimulerer verdiskapning på land i alle regioner i Norge, og sikre at norsk oljeindustri er verdensledende på miljøteknologi

8 FISKE, HAVBRUK OG SJØFART Foto: Mark Ledingham, Tromsø kommune Fiskeriressursene i Norge skal fortsatt eies av det norske folk i fellesskap, og fiskerettigheter skal ikke kunne selges ut av fylket de tilhører Senterpartiet vil øke fiskerfradraget, opprettholde en fiskereid flåte med spredt eierskap og sier nei til strukturering av kystflåten under 11 meter Vi vil sikre en desentralisert fiskemottaksstruktur og jobbe for mer lokal videreforedling i Norge Senterpartiet vil satse på bærekraftig vekst i den lokalt forankra havbruksnæringa, og intensivere tiltak og virkemidler for å hindre rømming og spredning av lakselus Senterpartiet vil oppgradere og bygge ut havner langs hele kysten og styrke Kystvakta og kystberedskapen, inkludert Redningsselskapet Vi vil redusere kostnadene for sjøtransportnæringa og sikre en konkurransedyktig nettolønnsordning for norske sjøfolk slik at Norge fortsatt er fremst i verden på miljø, teknologi og sikkerhet i den maritime næringa SKATT, AVGIFT OG SPARING Senterpartiet vil øke bunnfradraget i formuesskatten, fjerne formuesskatt på bedriftenes driftsmidler og utstyr, og øke fribeløpet i arveavgiften Vi vil gi økt skattefradrag til pendlere Senterpartiet vil innføre skattefradrag for rehabilitering, oppussing eller tilbygg på egen bolig Vi vil styrke BSU-ordninga slik at ungdom under 33 år kan spare minst kroner i året og kroner totalt Senterpartiet går inn for internasjonal beskatning av multi - nasjonale selskaper som etter nasjonale skattetilpasninger er nullskatteytere

9 KUNNSKAP Senterpartiet vil styrke kvaliteten på undervisninga framfor å utvide skoledagen, og sier nei til obligatorisk heldagsskole Vi vil utvide tilbudet om gratis leksehjelp som en del av SFO, og sikre pedagogisk utdannet personell Senterpartiet vil forbedre sidemålsundervisninga, og vil holde på egen karakter og eksamen i sidemål både i ungdomsskolen og videregående skole Ungdomsskolen må fortsatt bli mer praktisk og relevant for arbeidslivet, og alle elever må få mulighet til å delta i ungdomsbedrift Senterpartiet vil redusere rapporteringsbyrden og møtevirksomheten for læreren, og gi den enkelte skole og lærer større frihet til å tilpasse undervisninga Vi vil verne om nærskolen, ønsker en desentralisert skolestruktur og vil ruste opp norske skolebygninger til de er i samsvar med lovverket for inneklima og dagens krav til spesialrom og utstyr Senterpartiet vil sikre tilskuddet til folkehøgskolene og verdsette elevinnsatsen gjennom poeng ved opptak til annen utdanning, slik at folkehøgskolene kan beholde sin egenart med vekt på kulturformidling, personlig utvikling og faglig fordypning

10 Vi vil gjøre undervisninga på yrkeslinjene i videregående skole mer arbeidslivsorientert, tilby praksisbrev som opplæringsløp i hele landet og fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger Senterpartiet vil øke stipend- og lånesatsene, og gjeninnføre første årsstøtten til studenter som tar bachelorgrad i et ikkevestlig land eller USA Vi vil øke grunnstøtten til høyskoler og universiteter, løfte forskningsbevilgningene til tre prosent av BNP, og sikre regional fordeling av forskningsmidlene BARN, FAMILIE OG BOLIG Senterpartiet vil innføre to barnehageopptak i året og videreføre dagens målrettede kontantstøtte, men stille krav om at en av foreldrene skal være hjemme med barnet i den perioden kontantstøtten mottas Vi vil forenkle plan- og bygningsloven, gjøre færre byggetiltak søknadspliktige og innføre elektronisk saksbehandling av alle byggesøknader Det må bygges langt flere studentboliger over hele landet, og studentsamskipnadene bør få momsfritak for bygging og vedlikehold Vi vil gi flere muligheten til å eie egen bolig, og utarbeide en helhetlig plan for å bedre aleneboendes situasjon på boligmarkedet

11 FOLKEHELSE OG VELFERD Senterpartiet vil gjøre folkehelsearbeidet til en naturlig del av all samfunnsplanlegging, og motarbeide sosiale helseforskjeller gjennom å gjøre det enklere og billigere å velge sunt Vi vil satse på tryggere skoleveier og bedre barn og unges helse gjennom å innføre et sunt skolemåltid, styrke svømmeundervisninga og sikre elever én time fysisk aktivitet hver dag Senterpartiet vil styrke den lokale akutt- og fødeberedskapen, og ha en geografisk definert responstid for ambulansetjenester Vi vil legge ned de fire store helseforetakene, desentralisere styringa av sykehusene og ha stedlig ledelse med personalansvar, økonomiansvar og faglig ansvar ved alle lokalsykehus og større sykehusavdelinger Senterpartiet vil prioritere opp barne- og ungdomspsykiatri, rusomsorg og rehabilitering Vi vil føre en restriktiv bioteknologipolitikk Senterpartiet vil slå ring om sykelønn og uføretrygd, og ikke redusere stønadsnivået i velferdsordningene, men stille større krav om aktivitet der det er mulig og utforme alle ordningene slik at det lønner seg å jobbe Vi vil innføre samme rett til sykepenger for selvstendig næringsdrivende som for lønnsmottakere når du er hjemme med syke barn Senterpartiet vil lovfeste retten til brukerstyrt personlig assistanse, slik at flere personer med nedsatt funksjonsevne kan jobbe og leve selvstendige og uavhengige liv

12 LOV, RETT OG FORSVAR Senterpartiet vil ha en desentralisert politistruktur, og innføre geografisk definert responstid for politiet Vi vil styrke rettshjelpsordninga, og utvide den til å omfatte flere rettsområder Barns beste skal bli tillagt spesiell vekt i oppholdssaker, og enslige mindreårige asylsøkere må følges opp i tråd med FNs barnekonvensjon Vi vil sette tak på ankemuligheter i utlendingsforvaltninga, og gjøre det enklere å utvise personer som representerer en fare for samfunnet eller enkeltpersoner Senterpartiet vil gjeninnføre forbud mot tigging Det norske forsvaret skal ha som hovedoppgave å forsvare norsk territorium og sikre nasjonale interesser, og være basert på kjønnsnøytral verneplikt med to ulike løp for førstegangstjeneste, 6 og 18 måneder KIRKE, KULTUR OG FRIVILLIGHET Vi vil beholde en grunnlovsforankret folkekirke, og sikre offentlig støtte til andre trossamfunn med et minste antall medlemmer Senterpartiet vil sikre bibliotekene som gratis og oppdaterte tilbud i hele landet, og styrke kulturskoler, lokale museer, kor og korps som sammen med det frivillige organisasjonslivet utgjør selve grunnmuren i Kultur-Norge Vi vil øke støtten til nærmiljøanlegg og lokal kultur, og sikre idretten en større del av tippemidlene Vi vil vri støtten til frivillig sektor fra prosjektstøtte til grunnstøtte, kutte i byråkratiet for lag og organisasjoner og sikre full momskompensasjon for frivilligheten Senterpartiet vil gi skatte- og avgiftslettelser til private eiere av fredede eiendommer, øke støtten til vedlikehold av kirkebygg, og likestille andre middelalderkirker med stavkirker ved tildeling av statlige midler

13 Foto: CC-BY-SA Zoonabar DEMOKRATI, UTJAMNING OG INTEGRERING Senterpartiet vil la velgerne gi personstemmer til enkeltkandidater også ved stortingsvalg, og sikre innbyggere i byene større medbestemmelse gjennom at bydelene får mer makt, innflytelse og ressurser Vi vil flytte oppgaver fra statlig til kommunalt og fylkeskommunalt nivå, ha en høy terskel for statlig rettighetslovgivning, øremerking, maks- og minstenormer og ikke tvangssammenslå kommuner Vi vil aktivt støtte det samiske sivilsamfunnet og de nasjonale minoritetenes organisasjoner Vi vil forenkle lover, forskrifter og skjema, og jobbe for mer brukertilpassede åpningstider ved offentlige kontorer Senterpartiet vil redusere levekårsforskjeller mellom ulike deler av landet gjennom skatte-, avgifts- og inntektspolitikken, og videreføre samarbeidet med de største bykommunene om å redusere de store levekårsforskjellene mellom ulike bydeler Vi vil jobbe for at alle kommuner lager en offensiv integreringsstrategi, og sikre gratis kjernetid i barnehage for alle femåringer i områder med stor minoritetsandel

14 NORGE I VERDEN Nordområdene skal være Norges viktigste utenrikspolitiske satsingsområde, og dette må gjenspeiles i nærings-, kompetanseog samferdselspolitikken Senterpartiet er garantisten mot EU-medlemskap, og jobber for å melde Norge ut av Schengen-avtalen og erstatte EØS-avtalen med frihandelsavtaler Norge skal støtte opp om interessene til de fattigste landene i WTO, og jobbe for at naturressurser, infrastruktur, kommunikasjon og sentrale offentlige tjenester ikke liberaliseres i et internasjonalt handelssystem

15 Norge i FN. Illustrasjonsfoto: Hansine Korslien/NorwayUN. Vi vil øke andelen av landbruksimporten fra de minst utviklede landene, forutsatt at det styrker landenes mulighet til å mette egen befolkning Norge bør øke antall kvoteflyktninger til 1 500, fortsatt ha et høyt nivå på utviklings- og nødhjelp og motarbeide korrupsjon, diktatur og vanstyre gjennom målrettet, faglig bistand og styrking av sivilsamfunn Norge skal jobbe for et internasjonalt forbud mot atomvåpen

16 SLIK KAN DU STØTTE SENTERPARTIETS POLITIKK Stem på oss i valg til Stortinget, fylkestinget, kommunestyret eller bydelsutvalget der du bor Bli medlem send SMS med kodeord SPmedlem til Delta aktivt i ditt lokallag du finner kontaktinformasjon på Følg oss og gi innspill i sosiale medier på på Twitter eller #helenorge på Instagram Gi et økonomisk bidrag til å drive valgkamp og spre informasjon om Sp-politikk til konto HER FÅR DU VITE MER Hele partiprogrammet finner du på På våre nettsider kan du også lese om Senterpartiets politikk fra A til Å Senterpartiets Facebook-sider og Twitter-strøm blir jevnlig oppdatert, og vi gir respons på spørsmål og innspill Ta direkte kontakt! Vi er få tastetrykk unna på eller telefon

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Vi tar hele Norge i bruk 1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 5 LANGSIKTIG FORVALTNING... 5 SAMFUNNET BYGGES NEDENFRA... 6 DEMOKRATISK FELLESSKAP I NASJONALSTATEN...

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-17. Sak 7/13

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-17. Sak 7/13 Prinsipp- og handlingsprogram 2013-17 Sak 7/13 SK 7/13 PRINSIPP- OG HNDLINGSPROGRM endringsforslag med sentralstyrets innstilling edlagt følger endringsforslagene som landsmøte skal votere over under behandlingen

Detaljer

Fremtiden begynner i dag

Fremtiden begynner i dag 1 2 3 4 Senterungdommens Stortingsvalgprogram 2013-2017 5 6 7 8 Fremtiden begynner i dag 9 10 - Ikke til høyre, ikke til venstre, men fremover 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 Fremtiden Fordeling

Detaljer

handlingsprogram 2013-17 Høringsutkast til Senterpartiets Prinsipp- og grunnsyn langsiktig forvaltning samfunnet bygges nedenfra

handlingsprogram 2013-17 Høringsutkast til Senterpartiets Prinsipp- og grunnsyn langsiktig forvaltning samfunnet bygges nedenfra grunnsyn langsiktig forvaltning samfunnet bygges nedenfra demokratisk fellesskap i nasjonalstaten Deling av samfunnsgoder Høringsutkast til Senterpartiets Prinsipp- og Ta hele landet i bruk handlingsprogram

Detaljer

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1. Senterpartiets verdigrunnlag Ansvar og frihet Fellesskap og fordeling Forvaltning, verdiskaping og bærekraftig utvikling Folkestyre og desentralisering. Det Senterpartiet vil

Detaljer

Forord. Vi takker for oppdraget - som har vært både interessant og krevende - og ønsker lykke til med den videre behandlingen!

Forord. Vi takker for oppdraget - som har vært både interessant og krevende - og ønsker lykke til med den videre behandlingen! 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 Forord Senterpartiets programkomité legger med dette fram sitt endelige forslag til nytt prinsipp- og handlingsprogram for stortingsperioden 00-01. Programmet skal stake

Detaljer

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017 Sakspapir SVs 20. ordinære landsmøte 15. 17. mars 2013 Lillestrøm SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden Dato: 24.01.2013 Landsstyrets Forslag til arbeidsprogram for Sosialistisk Venstreparti

Detaljer

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 Vedtatt 13. mars 2013 1 Innhold KAPITTEL 1: STORT NOK TIL Å DRØMME OM, KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ 7 Fire nasjonale reformer 8 Et

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009

MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret,

Detaljer

MULIGHETER FOR ALLE. Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009

MULIGHETER FOR ALLE. Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 MULIGHETER FOR ALLE Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret,

Detaljer

Lokalpolitisk plattform

Lokalpolitisk plattform Lokalpolitisk plattform Kommune- og fylkestingsvalget 2007 Vedtatt av Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. - 22. april 2007 Teksten som skal stå ved siden av er: gjenvunnet av resirkulerte drikkekartonger

Detaljer

NHOs partibarometer 2013. Klima for verdiskaping?

NHOs partibarometer 2013. Klima for verdiskaping? NHOs partibarometer 2013 Klima for verdiskaping? oppsummering Næringsvennlighet Hvert parti gis en samlet hovedkarakter ut fra hvor næringsvennlig partiets politikk er. Karakterene gis fra 1 til 6 der

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer

Valgprogram for. Nord-Trøndelag KrF

Valgprogram for. Nord-Trøndelag KrF Valgprogram for 2015-2019 Fylkestingsprogram for 2015 2019 KrFs fylkestingsgruppe og vil arbeide for å få gjennomslag for våre saker uavhengig av hvilket politisk nivå saken sorterer under. Hovedvekten

Detaljer

Nye ideer, bedre løsninger. Programkomiteens forslag

Nye ideer, bedre løsninger. Programkomiteens forslag Nye ideer, bedre løsninger Programkomiteens forslag Høyres stortingsvalgprogram Behandles på landsmøtet 3. 5. mai 2013 1 Innholdsfortegnelse 1 NYE IDEER OG BEDRE LØSNINGER... 4 2 UTDANNING OG KULTUR...

Detaljer

1. Senterpartiet sitt verdigrunnlag 7

1. Senterpartiet sitt verdigrunnlag 7 Innholdsfortegnelse 1. Senterpartiet sitt verdigrunnlag 7 Ansvar og fridom... 7 Fellesskap og fordeling... 7 Forvalting, verdiskaping og berekraftig utvikling... 7 Folkestyre og desentralisering... 8 2.

Detaljer

Med hjerte for hele Sør- Trøndelag. Senterpartiets fylkestingsprogram 2007 2011

Med hjerte for hele Sør- Trøndelag. Senterpartiets fylkestingsprogram 2007 2011 Med hjerte for hele Sør- Trøndelag Senterpartiets fylkestingsprogram 2007 2011 - 2 - Innledning Senterpartiets Verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse

Detaljer

SVs alternative statsbudsjett. Dele for å skape. SVs alternative statsbudsjett 2015

SVs alternative statsbudsjett. Dele for å skape. SVs alternative statsbudsjett 2015 Dele for å skape SVs alternative statsbudsjett 2015 1 Innhold Hovedsaker 4 Dele for å skape 5 Kamp mot forskjeller og fattigdom 6 Bygg Norge grønt 7 Heldagsskole med flere lærere 8 Et likestilt arbeidsliv

Detaljer

Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019

Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019 Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019 Innledning SV er en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som har plass for

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

Fylkestingsprogram for Nordland Sp 2015-2019

Fylkestingsprogram for Nordland Sp 2015-2019 Fylkestingsprogram for Nordland Sp 2015-2019 Nettversjon 1 Innholdsfortegnelse Utviklingstrekk - Nye utfordringer i nord 3 By og bygd samhold i nord 4 Sjølråderett og folkestyre 5 Fylkeskommunen som regional

Detaljer

SVs arbeidsprogram. for perioden 2009-2013. Sosialistisk venstreparti. Vedtatt på SVs landsmøte i Bergen 19. 22. mars 2009

SVs arbeidsprogram. for perioden 2009-2013. Sosialistisk venstreparti. Vedtatt på SVs landsmøte i Bergen 19. 22. mars 2009 SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 Vedtatt på SVs landsmøte i Bergen 19. 22. mars 2009 Sosialistisk venstreparti Innhold kapittel 1 Mer forandring!...side 3 kapittel 2 Klima og miljø...side 4 kapittel

Detaljer

INNHOLD. Troms, mulighetenes fylke

INNHOLD. Troms, mulighetenes fylke INNHOLD Troms, mulighetenes fylke Kapittel 1. Næringsutvikling 1.1 Sjømatfylket Troms 1.2 Landbasert matproduksjon 1.3 Mineralnæringen 1.4 Reiseliv 1.5 Energi og petroleum Kapittel 2. Samferdsel og infrastruktur

Detaljer

Sør Trøndelag. Fylkestingsprogram 2015 2019

Sør Trøndelag. Fylkestingsprogram 2015 2019 Sør Trøndelag Fylkestingsprogram 2015 2019 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Viktige grunntrekk i Senterpartiets politikk er:... 3 Kap 1: Kultur, idrett og frivillighet... 4 Sør Trøndelag Senterparti

Detaljer

Handlingsprogram 2009-2013. www.frp.no

Handlingsprogram 2009-2013. www.frp.no Handlingsprogram 2009-2013 www.frp.no forord Kjære leser! Fremskrittspartiet vil fornye Norge Fremskrittspartiets handlingsprogram viser hvordan vi vil fornye Norge gjennom de neste fire årene. Norge er

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

Pårørende og offeromsorg...31 Forebyggende arbeid...32 NORGE OG VERDEN...32 Nordområdene...33 Norge og Europa...34 Utviklingspolitikk...

Pårørende og offeromsorg...31 Forebyggende arbeid...32 NORGE OG VERDEN...32 Nordområdene...33 Norge og Europa...34 Utviklingspolitikk... Innholdsfortegnelse DEMOKRATI... 4 Valgordningen... 4 Folkeavstemninger... 4 Likestilling... 4 Valgfrihet... 5 Modernisering av offentlig sektor... 5 Statsforvaltningen... 6 Fylkeskommunen... 6 Fylkesmannsembetet...

Detaljer

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 Design: Grafisk Form Trykk: Birkeland Trykkeri Trykket på 100% resirkulerbart papir Opplag 5 000 2 SVs arbeidsprogram 2009 2013 Innhold Kapittel 1 Mer forandring!...

Detaljer