100 GODE GRUNNER TIL Å STEMME SENTERPARTIET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "100 GODE GRUNNER TIL Å STEMME SENTERPARTIET"

Transkript

1 100 GODE GRUNNER TIL Å STEMME SENTERPARTIET

2 SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG Senterpartiet jobber for et Norge med frie, selvstendige mennesker som med tro på egne evner tar ansvar for eget liv, fellesskapet, natur og miljø Vi ser hele landet: Vår politikk handler om å skape grunnlag for gode liv og sikre deg det du trenger, der du bor Vi arbeider for eiendomsrett til de mange, for å redusere byråkrati, og for å spre makt, kapital, produksjon og bosetting i hele Norge I Senterpartiets miljøpolitikk står mennesket i sentrum: Vi vil ta naturen i bruk for å redde miljøet, sikre nasjonal råderett over naturressursene, og la forvaltninga av dem så langt som mulig bli styrt av lokale folkevalgte Senterpartiet jobber for internasjonalt samarbeid og solidaritet mellom selvstendige nasjonalstater, og et sterkt FN der demokratier løser globale utfordringer i fellesskap VÅRE HOVEDSAKER MAT OG MILJØ Senterpartiet vil ta naturen i bruk for å redde miljøet. Vi vil at Norge skal ta ansvar for å produsere mer mat til egen befolkning, og stimulere norsk matproduksjon basert på norske råvarer fra sjø og landbruk. Klimakrisen er den største trusselen mot naturen slik vi kjenner den, og Norge må ta vår del av det globale ansvaret. Hoveddelen av norske klimakutt skal tas innenlands. Vi vil sikre en fortsatt storstilt utbygging av fornybar energi, og satse på klimasmart teknologi som også vil gi norsk næringsliv sterkere konkurransekraft. SAMFERDSEL God samferdselspolitikk handler om å knytte landet enda tettere sammen. Med vei, bane, bredbånd og annen infrastruktur reduserer vi avstanden mellom folk og mellom markeder, og skaper grunnlag for enklere hverdager, flere arbeidsplasser og bosetting i hele landet. Opptrappinga av samferdselsbudsjettene skal fortsette, gjennomføringa effektiviseres og byggeperiodene kuttes. Slik vil vi sikre Norge den tryggeste, mest effektive og miljøvennlige infrastrukturen i Europa. ELDRE Senterpartiets eldrepolitikk handler om hverdagen, og er en politikk for å bidra, delta og velge selv. Med satsing på folkehelse, rehabilitering og hjelp til selvhjelp kan flere bo hjemme så lenge de ønsker, og være aktive i lokalmiljøet. Vi vil la de eldre ta styringa over egen hverdag, og vi går til kamp mot ensomheten. Pårørendes innsats må synliggjøres og verdsettes sterkere enn i dag. Sykehjemmene må bli flere, mindre og ligge der folk bor så de kan være livlige hjem for den enkelte og fylles av matglede, aktiviteter og nye fagfolk. Vår eldrepolitikk handler om liv til åra, ikke bare år til livet.

3 100 GODE GRUNNER TIL Å STEMME SENTERPARTIET MAT OG MILJØ Norsk matproduksjon skal økes med 20 prosent i løpet av de neste 20 årene, og selvforsyningsgraden for fôr økes gjennom en tiårig investeringspakke for trygg og sikker mat, landbruk over hele landet og ei bærekraftig matnæring Vi vil innføre tilskudd til nydyrking av jord, og grunnlovsfeste at matjorda skal forvaltes langsiktig og tas vare på for kommende generasjoner Senterpartiet vil gi bonden bedre betalt og utjevne inntekts - forskjellen mellom jordbruket og andre grupper All mat må forbruksmerkes med informasjon om råvarenes opprinnelsesland, foredlingsfirma og innhold Vi vil skjerpe konkurranselovgivninga og svekke dagligvarekjedenes makt til fordel for forbrukere og matprodusenter Senterpartiet vil trygge dyrevelferden, og sikre Mattilsynet ressurser til bedre rådgiving, hyppigere kontroll og målrettet samarbeid med produksjonsnæringene Norge skal være en pådriver for ambisiøse internasjonale klimaavtaler som sikrer målet om maksimal temperaturøkning på to grader

4 Hoveddelen av norske klimakutt må tas innenlands, utslippene reduseres i alle sektorer og skogplanting og uttak av skog brukes som et CO 2 -reduserende tiltak Fornybar elektrisitet må tas i bruk der den kan erstatte fossil energibruk, som for eksempel i samferdselssektoren og gjennom mer elektrifisering av petroleumssektoren Vi vil sikre en storstilt satsing på bioenergi, andregenerasjons biodrivstoff og annen fornybar energi, og fase ut bruk av oljekjeler innen 2020 Norge må øke innsatsen for forebygging av klimaskader, som flom-, erosjons- og rassikring Hensynet til miljø, klima og fornybare næringer skal veie tungt når det blir tildelt nye areal til petroleumsutvinning, og Senterpartiet vil ikke åpne for petroleumsvirksomhet i Lofoten, Vesterålen, utenfor Senja eller på Møreblokkene Vi vil ta vare på naturressursene, det biologiske mangfoldet og ulike naturtyper gjennom bærekraftig bruk, med stor grad av lokal medvirkning og ansvar Senterpartiet vil ha en rovdyrpolitikk som bygger på regional forvaltning, effektivt uttak av rovdyr med skadepotensial og erstatning for tap påført av rovdyr Vi vil at kommunene skal forvalte motorferdsel i utmark SAMFERDSEL Senterpartiet vil ta et nytt, stort samferdselsløft for å sikre trygg og effektiv transport av folk og varer, bosetting i hele landet og reduserte klimautslipp Vi vil bygge veg og bane raskere og mer sammenhengende, gjennom nye måter å finansiere og organisere de største prosjektene på Vi vil prioritere opprusting av riks- og stamveiene nord sør og øst vest, og ha en kraftig satsing på bedre og tryggere fylkesveier Vi skal bygge ut moderne intercity-jernbane rundt de store byene, fjerne flaskehalser og elektrifisere de gjenstående dieseldrevne jernbanestrekningene Vi vil styrke rutetilbudet på distriktsflyplassene Senterpartiet vil utvide belønningsordninga som stimulerer storbyene til å utvide kollektivtilbudet og innføre restriktive tiltak mot biltrafikk, og vi skal fortsette den massive satsinga på gang- og sykkelveier

5 Vi vil starte bygginga av Stad skipstunnel, sikre 20-minutters ferjeavganger på de gjennomgående riksveiene og styrke hurtigbåtforbindelsene mellom regionsentra og distrikt langs kysten Senterpartiet vil sikre den digitale allemannsretten: Hele landet skal ha fullverdig mobildekning og høyhastighetstilgang til internett Bevilgningene til rassikring må økes, og etterslepet fjernes Foto: CC-BY-SA Orcaborealis

6 ELDRE Senterpartiet vil heve den generelle aldersgrensen i arbeidslivet og fase ut ulike særaldersgrenser De kommunale eldrerådenes funksjoner må bli tydelig definert, og rådene må få forslagsrett overfor kommunestyret Kommunene må sikres midler til flere dagaktivitetstilbud, eldresenter og bedre transporttilbud for eldre som bor hjemme Vi vil styrke det lokale folkehelsearbeidet, og sikre alle eldre som blir utskrevet fra sykehus et individuelt rehabiliterings- og opptreningstilbud Senterpartiet vil øke tilskuddet for å tilpasse boliger og for å installere heis i bygårder der eldre bor, slik at flere kan bo hjemme så lenge de ønsker Vi vil fase inn en ordning som gir deg samme rett til fri med lønn når en gammel mor eller far brekker lårhalsen som når toåringen har omgangssyke Senterpartiet vil styrke og forenkle omsorgslønnsordninga, og gjøre den tilgjengelig for flere pårørende Vi vil lovfeste dagtilbud for personer med demens i alle kommuner, og ha en offentlig utredning av hvordan rettssikkerhet og integritet for personer med demens kan styrkes gjennom ulike deler av sykdomsforløpet Veksten i eldreomsorgen må komme i hjemmetjenestene, og de eldre skal ha faste pleiere og medbestemmelse over innholdet i tilbudet Sykehjem og omsorgsboliger må bygges som små, lokale enheter slik at familie, venner og nærmiljøet fortsatt kan bidra til sosial aktivitet Vi vil skape bedre sykehjem ved å satse på mat og kosthold, fysisk aktivitet, kultur- og musikkopplevelser og tilgang på fagfolk som tannpleiere, ergo-, fysio- og fotterapeuter Foto: CC by Karen Beate Nøsterud/norden.org

7 ARBEIDSPLASSER DER DU BOR Senterpartiet vil føre en aktiv næringspolitikk som sikrer livskraftige bo- og arbeidsmarkedsregioner i hele landet, sterke norske kompetanseklynger og bedre balanse mellom regionene Vi vil gi små og mellomstore bedrifter bedre vilkår og enklere rapportering for å bidra til nye arbeidsplasser i små og store lokalsamfunn Senterpartiet vil styrke og utvide ordninger med skattefradrag for bedrifter som investerer i forskning, utvikling og kunnskapsbygging Vi vil sikre konkurransekraften til den landbaserte industrien gjennom rimelige kraftpriser, mulighet for flere til å ta fagbrev og satsing på entreprenørskap Senterpartiet vil øke lønnsomheten og redusere kostnadene for skogbruket, treforedlingsindustrien og transportnæringa gjennom økt statlig innsats og målretta samarbeid med næringa og private eiermiljøer Vi vil satse på det natur- og kulturbaserte reiselivet i Norge, gi reiselivsbedriftene økt tilgang på kapital gjennom såkornfond og etablere regionale charterfond for å få økt turisttrafikk fra utlandet Vi vil innføre en arealavgift på havbruk som i sin helhet skal tilfalle kommunene der anleggene ligger, og sørge for at skatter og avgifter fra mineralnæringa i større grad tilbakeføres til kommunene som setter av areal Petroleumspolitikken må sørge for at olje- og gassvirksomheten langs kysten stimulerer verdiskapning på land i alle regioner i Norge, og sikre at norsk oljeindustri er verdensledende på miljøteknologi

8 FISKE, HAVBRUK OG SJØFART Foto: Mark Ledingham, Tromsø kommune Fiskeriressursene i Norge skal fortsatt eies av det norske folk i fellesskap, og fiskerettigheter skal ikke kunne selges ut av fylket de tilhører Senterpartiet vil øke fiskerfradraget, opprettholde en fiskereid flåte med spredt eierskap og sier nei til strukturering av kystflåten under 11 meter Vi vil sikre en desentralisert fiskemottaksstruktur og jobbe for mer lokal videreforedling i Norge Senterpartiet vil satse på bærekraftig vekst i den lokalt forankra havbruksnæringa, og intensivere tiltak og virkemidler for å hindre rømming og spredning av lakselus Senterpartiet vil oppgradere og bygge ut havner langs hele kysten og styrke Kystvakta og kystberedskapen, inkludert Redningsselskapet Vi vil redusere kostnadene for sjøtransportnæringa og sikre en konkurransedyktig nettolønnsordning for norske sjøfolk slik at Norge fortsatt er fremst i verden på miljø, teknologi og sikkerhet i den maritime næringa SKATT, AVGIFT OG SPARING Senterpartiet vil øke bunnfradraget i formuesskatten, fjerne formuesskatt på bedriftenes driftsmidler og utstyr, og øke fribeløpet i arveavgiften Vi vil gi økt skattefradrag til pendlere Senterpartiet vil innføre skattefradrag for rehabilitering, oppussing eller tilbygg på egen bolig Vi vil styrke BSU-ordninga slik at ungdom under 33 år kan spare minst kroner i året og kroner totalt Senterpartiet går inn for internasjonal beskatning av multi - nasjonale selskaper som etter nasjonale skattetilpasninger er nullskatteytere

9 KUNNSKAP Senterpartiet vil styrke kvaliteten på undervisninga framfor å utvide skoledagen, og sier nei til obligatorisk heldagsskole Vi vil utvide tilbudet om gratis leksehjelp som en del av SFO, og sikre pedagogisk utdannet personell Senterpartiet vil forbedre sidemålsundervisninga, og vil holde på egen karakter og eksamen i sidemål både i ungdomsskolen og videregående skole Ungdomsskolen må fortsatt bli mer praktisk og relevant for arbeidslivet, og alle elever må få mulighet til å delta i ungdomsbedrift Senterpartiet vil redusere rapporteringsbyrden og møtevirksomheten for læreren, og gi den enkelte skole og lærer større frihet til å tilpasse undervisninga Vi vil verne om nærskolen, ønsker en desentralisert skolestruktur og vil ruste opp norske skolebygninger til de er i samsvar med lovverket for inneklima og dagens krav til spesialrom og utstyr Senterpartiet vil sikre tilskuddet til folkehøgskolene og verdsette elevinnsatsen gjennom poeng ved opptak til annen utdanning, slik at folkehøgskolene kan beholde sin egenart med vekt på kulturformidling, personlig utvikling og faglig fordypning

10 Vi vil gjøre undervisninga på yrkeslinjene i videregående skole mer arbeidslivsorientert, tilby praksisbrev som opplæringsløp i hele landet og fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger Senterpartiet vil øke stipend- og lånesatsene, og gjeninnføre første årsstøtten til studenter som tar bachelorgrad i et ikkevestlig land eller USA Vi vil øke grunnstøtten til høyskoler og universiteter, løfte forskningsbevilgningene til tre prosent av BNP, og sikre regional fordeling av forskningsmidlene BARN, FAMILIE OG BOLIG Senterpartiet vil innføre to barnehageopptak i året og videreføre dagens målrettede kontantstøtte, men stille krav om at en av foreldrene skal være hjemme med barnet i den perioden kontantstøtten mottas Vi vil forenkle plan- og bygningsloven, gjøre færre byggetiltak søknadspliktige og innføre elektronisk saksbehandling av alle byggesøknader Det må bygges langt flere studentboliger over hele landet, og studentsamskipnadene bør få momsfritak for bygging og vedlikehold Vi vil gi flere muligheten til å eie egen bolig, og utarbeide en helhetlig plan for å bedre aleneboendes situasjon på boligmarkedet

11 FOLKEHELSE OG VELFERD Senterpartiet vil gjøre folkehelsearbeidet til en naturlig del av all samfunnsplanlegging, og motarbeide sosiale helseforskjeller gjennom å gjøre det enklere og billigere å velge sunt Vi vil satse på tryggere skoleveier og bedre barn og unges helse gjennom å innføre et sunt skolemåltid, styrke svømmeundervisninga og sikre elever én time fysisk aktivitet hver dag Senterpartiet vil styrke den lokale akutt- og fødeberedskapen, og ha en geografisk definert responstid for ambulansetjenester Vi vil legge ned de fire store helseforetakene, desentralisere styringa av sykehusene og ha stedlig ledelse med personalansvar, økonomiansvar og faglig ansvar ved alle lokalsykehus og større sykehusavdelinger Senterpartiet vil prioritere opp barne- og ungdomspsykiatri, rusomsorg og rehabilitering Vi vil føre en restriktiv bioteknologipolitikk Senterpartiet vil slå ring om sykelønn og uføretrygd, og ikke redusere stønadsnivået i velferdsordningene, men stille større krav om aktivitet der det er mulig og utforme alle ordningene slik at det lønner seg å jobbe Vi vil innføre samme rett til sykepenger for selvstendig næringsdrivende som for lønnsmottakere når du er hjemme med syke barn Senterpartiet vil lovfeste retten til brukerstyrt personlig assistanse, slik at flere personer med nedsatt funksjonsevne kan jobbe og leve selvstendige og uavhengige liv

12 LOV, RETT OG FORSVAR Senterpartiet vil ha en desentralisert politistruktur, og innføre geografisk definert responstid for politiet Vi vil styrke rettshjelpsordninga, og utvide den til å omfatte flere rettsområder Barns beste skal bli tillagt spesiell vekt i oppholdssaker, og enslige mindreårige asylsøkere må følges opp i tråd med FNs barnekonvensjon Vi vil sette tak på ankemuligheter i utlendingsforvaltninga, og gjøre det enklere å utvise personer som representerer en fare for samfunnet eller enkeltpersoner Senterpartiet vil gjeninnføre forbud mot tigging Det norske forsvaret skal ha som hovedoppgave å forsvare norsk territorium og sikre nasjonale interesser, og være basert på kjønnsnøytral verneplikt med to ulike løp for førstegangstjeneste, 6 og 18 måneder KIRKE, KULTUR OG FRIVILLIGHET Vi vil beholde en grunnlovsforankret folkekirke, og sikre offentlig støtte til andre trossamfunn med et minste antall medlemmer Senterpartiet vil sikre bibliotekene som gratis og oppdaterte tilbud i hele landet, og styrke kulturskoler, lokale museer, kor og korps som sammen med det frivillige organisasjonslivet utgjør selve grunnmuren i Kultur-Norge Vi vil øke støtten til nærmiljøanlegg og lokal kultur, og sikre idretten en større del av tippemidlene Vi vil vri støtten til frivillig sektor fra prosjektstøtte til grunnstøtte, kutte i byråkratiet for lag og organisasjoner og sikre full momskompensasjon for frivilligheten Senterpartiet vil gi skatte- og avgiftslettelser til private eiere av fredede eiendommer, øke støtten til vedlikehold av kirkebygg, og likestille andre middelalderkirker med stavkirker ved tildeling av statlige midler

13 Foto: CC-BY-SA Zoonabar DEMOKRATI, UTJAMNING OG INTEGRERING Senterpartiet vil la velgerne gi personstemmer til enkeltkandidater også ved stortingsvalg, og sikre innbyggere i byene større medbestemmelse gjennom at bydelene får mer makt, innflytelse og ressurser Vi vil flytte oppgaver fra statlig til kommunalt og fylkeskommunalt nivå, ha en høy terskel for statlig rettighetslovgivning, øremerking, maks- og minstenormer og ikke tvangssammenslå kommuner Vi vil aktivt støtte det samiske sivilsamfunnet og de nasjonale minoritetenes organisasjoner Vi vil forenkle lover, forskrifter og skjema, og jobbe for mer brukertilpassede åpningstider ved offentlige kontorer Senterpartiet vil redusere levekårsforskjeller mellom ulike deler av landet gjennom skatte-, avgifts- og inntektspolitikken, og videreføre samarbeidet med de største bykommunene om å redusere de store levekårsforskjellene mellom ulike bydeler Vi vil jobbe for at alle kommuner lager en offensiv integreringsstrategi, og sikre gratis kjernetid i barnehage for alle femåringer i områder med stor minoritetsandel

14 NORGE I VERDEN Nordområdene skal være Norges viktigste utenrikspolitiske satsingsområde, og dette må gjenspeiles i nærings-, kompetanseog samferdselspolitikken Senterpartiet er garantisten mot EU-medlemskap, og jobber for å melde Norge ut av Schengen-avtalen og erstatte EØS-avtalen med frihandelsavtaler Norge skal støtte opp om interessene til de fattigste landene i WTO, og jobbe for at naturressurser, infrastruktur, kommunikasjon og sentrale offentlige tjenester ikke liberaliseres i et internasjonalt handelssystem

15 Norge i FN. Illustrasjonsfoto: Hansine Korslien/NorwayUN. Vi vil øke andelen av landbruksimporten fra de minst utviklede landene, forutsatt at det styrker landenes mulighet til å mette egen befolkning Norge bør øke antall kvoteflyktninger til 1 500, fortsatt ha et høyt nivå på utviklings- og nødhjelp og motarbeide korrupsjon, diktatur og vanstyre gjennom målrettet, faglig bistand og styrking av sivilsamfunn Norge skal jobbe for et internasjonalt forbud mot atomvåpen

16 SLIK KAN DU STØTTE SENTERPARTIETS POLITIKK Stem på oss i valg til Stortinget, fylkestinget, kommunestyret eller bydelsutvalget der du bor Bli medlem send SMS med kodeord SPmedlem til Delta aktivt i ditt lokallag du finner kontaktinformasjon på Følg oss og gi innspill i sosiale medier på på Twitter eller #helenorge på Instagram Gi et økonomisk bidrag til å drive valgkamp og spre informasjon om Sp-politikk til konto HER FÅR DU VITE MER Hele partiprogrammet finner du på På våre nettsider kan du også lese om Senterpartiets politikk fra A til Å Senterpartiets Facebook-sider og Twitter-strøm blir jevnlig oppdatert, og vi gir respons på spørsmål og innspill Ta direkte kontakt! Vi er få tastetrykk unna på eller telefon

Valgprogram Nesna Senterparti

Valgprogram Nesna Senterparti Valgprogram Nesna Senterparti For valgperioden 2015 2019 Med hjerte for hele Nesna Dette er programmet for Nesna Senterparti for perioden 2015 2019. Programmet viser standpunkter innenfor en del sentrale

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

100 GODE GRUNNAR TIL Å RØYSTE SENTERPARTIET

100 GODE GRUNNAR TIL Å RØYSTE SENTERPARTIET 100 GODE GRUNNAR TIL Å RØYSTE SENTERPARTIET SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG Senterpartiet jobbar for eit Noreg med frie, sjølvstendige menneske som med tru på eigne evner tek ansvar for eige liv, fellesskapet,

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først.

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Eddy Robertsen førstekandidat for Venstre i Vestfold 110891_Brosjyremal A5 8-sider 2013.indd 1 25.06.13 11:00 Eddy Robertsen førstekandidat

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

Valgresultatet hva betyr det? v/friluftspolitisk rådgiver Siri Meland Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO)

Valgresultatet hva betyr det? v/friluftspolitisk rådgiver Siri Meland Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) Valgresultatet hva betyr det? v/friluftspolitisk rådgiver Siri Meland Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) Rammer: Regjeringssammensetning Samarbeidsavtale Regjeringserklæring Aktuelle tema for friluftslivet

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer Ikke til salgs Stem Rødt Arbeid Ikke til salgs Frihet er å vite når du har neste vakt Bjørnar Moxnes er Rødts partileder Rødt vil at folk

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Venstre er din grønne mulighet i en ny regjering

Venstre er din grønne mulighet i en ny regjering Informasjon Venstre er din grønne mulighet i en ny regjering Iselin Nybø 1. kandidat, Rogaland Venstre www.rogaland.venstre.no Sats på kunnskap Venstre vil : Gi lærere rett og plikt til videreutdanning.

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland.

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Partiet er i kraftig vekst. I år stiller vi til valg i 55 kommuner, samtlige bydeler i Oslo og

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Sørfold Senterparti. Sørfold - best som egen kommune.

Sørfold Senterparti. Sørfold - best som egen kommune. Sørfold Senterparti Sørfold - best som egen kommune. VÅRE VEIVISERE VIL VÆRE: Bestå som egen kommune Ta hele Sørfold i bruk Trygghet i alle livets faser Tenke miljørettet Kultur gir liv Hjelpe ungdom til

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Program for Løten Venstre[.]

Program for Løten Venstre[.] Program for Løten Venstre[.] for perioden 2015-2019 Best for barna[.] En stor del av barns hverdag består av barnehage, skole og SFO. Venstre tror på løsninger som gir den enkelte familie mer fleksibilitet

Detaljer

Næringspolitiske ambisjoner og prioritering av forskning for landbruk og matindustri

Næringspolitiske ambisjoner og prioritering av forskning for landbruk og matindustri Næringspolitiske ambisjoner og prioritering av forskning for landbruk og matindustri Norsk Landbrukssamvirke Innovasjonsforum 14.01.14 Ketil Kjenseth, stortingsrepresentant for Venstre Venstres FoU-politikk

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Pål Farstad førstekandidat for Venstre i Møre og Romsdal

folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Pål Farstad førstekandidat for Venstre i Møre og Romsdal folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Pål Farstad førstekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Stem

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Prinsipprogram 2013 2017 for Norske Samers Riksforbund

Prinsipprogram 2013 2017 for Norske Samers Riksforbund 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 3 4 5 6 7 8 9 30 31 3 33 34 35 36 Prinsipprogram 013 017 for Norske Samers Riksforbund Innhold NSRs grunnsyn Sametinget Samisk samarbeid Språk 3 Helse og

Detaljer

Frosta Venstre[...] Valgprogram 2015-2019. [..]

Frosta Venstre[...] Valgprogram 2015-2019. [..] Frosta Venstre[...] Valgprogram 2015-2019. [..] Frosta Venstre - Folk Først. [..] Det er ingen tvil om at vi står overfor store utfordringer i kommende 4 års periode. Da er det viktig å ikke glemme at

Detaljer

KOLA VIKEN II Klima og miljøforvaltning 22.-23. oktober

KOLA VIKEN II Klima og miljøforvaltning 22.-23. oktober KOLA VIKEN II Klima og miljøforvaltning 22.-23. oktober Finn Roar Bruun leder for Naturviterne 5200 medlemmer Klimapolitikk: Intensivert forskning på ulike typer fornybar energi Avfall er en ressurs for

Detaljer

GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57

GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57 GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57 GU_brosjyre_2015.indd 2 06.07.15 20:57 NÅR ER «ETTER OLJA»? Før 2050. Oljealderen er snart slutt. Ikke fordi olje- og gassressursene tar slutt, men fordi vi må la

Detaljer

Valgprogram. Lier Arbeiderparti

Valgprogram. Lier Arbeiderparti Valgprogram 2015 2019 Lier Arbeiderparti Ny giv! Lier en flott bygd med alle muligheter, og har viktige landlige og grønne verdier som vi vil ta vare på for kommende generasjoner. I Lier kan vi like det

Detaljer

Glem ditt gamle parti det har glemt deg!

Glem ditt gamle parti det har glemt deg! Glem ditt gamle parti det har glemt deg! og se hva ditt gamle parti har bestemt for pensjonistene: Fjernet skattefradraget for eldre (ca 19 000,-) Helsedelen i Folketrygden økt fra 3 % til 4,5 % Klassefradraget

Detaljer

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

Program 2015-2019. Sømna Senterparti har som mål å øke folketallet ved å integrere og ønske nye innbyggere velkommen til den flotte kommunen vår.

Program 2015-2019. Sømna Senterparti har som mål å øke folketallet ved å integrere og ønske nye innbyggere velkommen til den flotte kommunen vår. Kjære velgere Senterpartiet kan over mange år vise til gode resultater for Sømna. Den godt sammensatte gruppa som nå stiller til valg for partiet er en betryggelse for meg som ordførerkandidat. Sømna kommune

Detaljer

Kåfjord Arbeiderparti

Kåfjord Arbeiderparti Kåfjord Arbeiderparti Program 2015 2019 Kjære velger i Kåfjord! Vi har nå en regjering utgått fra Høyre og FRP, og distriktene merker bortfall av arbeidsplasser og statlige virkemidler. Kåfjord AP vil

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

Felles fylkesplan 2009-2012

Felles fylkesplan 2009-2012 Felles fylkesplan 2009-2012 Kreative Trøndelag Her alt e mulig uansett Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Noe å leve av og noe å leve for Samhandling og forståelse mellom by

Detaljer

Teknas politikkdokument om Energi og klima UTKAST UTKAST UTKAST

Teknas politikkdokument om Energi og klima UTKAST UTKAST UTKAST Teknas politikkdokument om Energi og klima UTKAST UTKAST UTKAST Vedtatt av Teknas hovedstyre xx.xx 2014 Teknas politikkdokument om energi og klima Tekna mener: Tekna støtter FNs klimapanels konklusjoner

Detaljer

Med hjerte for hele Vestvågøy. Kommunevalget 2007

Med hjerte for hele Vestvågøy. Kommunevalget 2007 Med hjerte for hele Vestvågøy Kommunevalget 2007 Vestvågøy Senterparti Økonomi Vestvågøy kommune er svært avhengig av økonomiske overføringer fra staten. Etter at den rød-grønne regjeringen overtok har

Detaljer

Industristrategi for Nordland

Industristrategi for Nordland Komite for næring Sak 043/13 Industristrategi for Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget har som mål at Nordland skal ha en konkurransedyktig og teknologisk ledende industri basert

Detaljer

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden Program for kommunestyreperioden 2011-2015 Meldal Siste 4 år Nytt næringssenter Løkken Verk Ny barnehage Løkken Verk Ny felles grunnskole for hele bygda Ny demensavdeling ved Meldal Helsetun Ny stilling

Detaljer

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013 Utkast til program Tromsø SV 2011-2013 Programkomiteen Pål Julius Skogholt, leiar Gunhild Johansen Ingrid Kielland Ida Killie Kristian Mørkved Det er ingen dissensar i utkastet Hovudtema Kommunevalgkampen

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

SENTERPARTIET I sandnes

SENTERPARTIET I sandnes SENTERPARTIET i Sandnes Program 2011 Vi vil gjøre en god jobb for innbyggerne i Sandnes kommune. STEM PÅ SENTERPARTIET! Ordførerkandidat ved kommunevalget i Sandnes 2011 Martin S. Håland Alder: 61 år Sivil

Detaljer

El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark

El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark Næringsutvikling og infrastruktur el i Nordområdene Kirkenes 29. september 2008 Marit Helene Pedersen Regiondirektør NHO Finnmark NHOs grunnleggende

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

Nasjonal satsing på fysisk aktivitet og folkehelse. Kirkenes, onsdag 1. november 2006 Statssekretær Arvid Libak

Nasjonal satsing på fysisk aktivitet og folkehelse. Kirkenes, onsdag 1. november 2006 Statssekretær Arvid Libak Nasjonal satsing på fysisk aktivitet og folkehelse Kirkenes, onsdag 1. november 2006 Statssekretær Arvid Libak Folkehelse Folkehelsen speiler samfunnsutviklingen, oppvekst- og levekår, og den utvikles

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

Program kommunevalg Rakkestad

Program kommunevalg Rakkestad d a t s ar kke Program kommunevalg 2015-2019 Rakkestad Vår visjon Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv

Detaljer

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging Gruppe 3: Sekretær: Torill Myklebust 12/1742-88 140 OPPGAVE 1: Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren.

Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren. 1 Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren. Senterpartiet vil være en pådriver for reformer i kommunesektoren som bidrar til å forbedre tjenestetilbudet og til å fremme folkestyret.

Detaljer

Valg 2011. En trygg og god alderdom

Valg 2011. En trygg og god alderdom Valg 2011 En trygg og god alderdom Kjære bergenser 12. september står vi ovenfor et av de viktigste lokalvalgene på lenge. Hvem som får makten i Bergen de fire neste årene vil bety mye for bergensere flest,

Detaljer

Livskraft, nærhet og trivsel i Inderøy

Livskraft, nærhet og trivsel i Inderøy Livskraft, nærhet og trivsel i Inderøy IDA STUBERG ordførerkandidat Ole Anders Iversen 2. kandidat STEM SENTERPARTIET Kjære velger Senterpartiet i Mosvik og Inderøy går til valg med stor tro på at kommunen

Detaljer

RV/Rødt Østfold - Rød Valgallianses program for fylkestingsvalget 2007

RV/Rødt Østfold - Rød Valgallianses program for fylkestingsvalget 2007 RV/Rødt Østfold - Rød Valgallianses program for fylkestingsvalget 2007 Dette er et program for hva RV/Rødt ønsker å gjøre på fylkestinget i perioden 2007 2011. Vi har basert oss på det arbeidet RV/Rødt

Detaljer

t e Kortprogram for Øystre Slidre Høgre

t e Kortprogram for Øystre Slidre Høgre e r t Øys e r d i Sl Kortprogram for Øystre Slidre Høgre Nye ideer og bedre løsninger Høyre har en visjon for fremtiden Øystre Slidre Høgre vil styrke optimismen og livskraften hos hver enkelt og stimulere

Detaljer

Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre. Skaun

Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre. Skaun Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre Skaun Mulighet for alle Skaun kommunen skal være attraktiv for våre innbyggere og bedrifter, og for de som vil etablere seg her. Kommunen skal være kjent for sine gode barnehager

Detaljer

Valgprogram for. Kåfjord Senterparti 2007-2011. Optimisme og fremtidstro i Kåfjord

Valgprogram for. Kåfjord Senterparti 2007-2011. Optimisme og fremtidstro i Kåfjord Valgprogram for Kåfjord Senterparti 2007-2011 Optimisme og fremtidstro i Kåfjord 1 Grunnsyn: Kåfjord senterpartis grunnsyn er: Senterpartiets menneskesyn bygger på de kristne humanistiske verdier. Menneskeverdet

Detaljer

Møte med Arbeiderpartiet. Kristiansand, 2. november 2016 Anita S Dietrichson, adm dir i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Møte med Arbeiderpartiet. Kristiansand, 2. november 2016 Anita S Dietrichson, adm dir i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Møte med Arbeiderpartiet Kristiansand, 2. november 2016 Anita S Dietrichson, adm dir i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Sørlandets vareeierforum Bakgrunn: Sørlandets vareeierforum ble opprettet

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

Grønn konkurransekraft muligheter, ambisjoner og utfordringer.

Grønn konkurransekraft muligheter, ambisjoner og utfordringer. Statssekretær Lars Andreas Lunde Partnerskapskonferanse om Grønn verdiskaping i Tønsberg 15. januar 2015 Stor temperaturforskjell mellom dagens utvikling og «2-gradersverdenen» Kilde: IPCC 2 16. januar

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Livskraftige distrikter og regioner

Livskraftige distrikter og regioner Distriktskommisjonens innstilling Livskraftige distrikter og regioner Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk v/per Sandberg Medlem av Distriktskommisjonen (Frostating 22.10.04) Mandat

Detaljer

Menneske er viktigare enn system. Difor set Venstre folk først.

Menneske er viktigare enn system. Difor set Venstre folk først. Menneske er viktigare enn system. Difor set Venstre folk først. Sveinung Rotevatn førstekandidat for Venstre i Sogn og Fjordane 99731_Brosjyremal A5 8-sider 2013.indd 1 02.07.13 09:01 Sats på kunnskap

Detaljer

Kommunevalgprogram 2015-2019 for Vardø Arbeiderparti

Kommunevalgprogram 2015-2019 for Vardø Arbeiderparti Kommunevalgprogram 2015-2019 for Vardø Arbeiderparti Vardø kommune inn i fremtiden Kommunen er grunnmuren i velferdssamfunnet og forvalter fellesskapets verdier. Dialog og åpenhet er viktige demokratiske

Detaljer

Talepunkter innspillsmøte - Grønn skattekommisjon 25.2.2015

Talepunkter innspillsmøte - Grønn skattekommisjon 25.2.2015 Talepunkter innspillsmøte - Grønn skattekommisjon 25.2.2015 Først vil jeg få takke for muligheten til å komme hit og snakke med dere om skatte- og avgiftspolitikk et tema vi nok er litt over gjennomsnittet

Detaljer

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eiendomspolitikk

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eiendomspolitikk Vi må ta vare på matjorda Om jordvern og eiendomspolitikk Jordvern for mer mat Jordvern er viktig fordi vi må ta vare på all matjord for å mette dagens og kommende generasjoner. Behovet for mat er ventet

Detaljer

Foto: Ørjan Bertelsen. Med hjerte for hele Kåfjord

Foto: Ørjan Bertelsen. Med hjerte for hele Kåfjord Foto: Ørjan Bertelsen Med hjerte for hele Kåfjord Foto: Ørjan Bertelsen SPs verdigrunnlag SP vil bygge partiet fra grasrota, og ønsker mer lokal styring av forvaltningen. Alle har et medansvar for å medvirke

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 Tilleggsproposisjon

Statsbudsjettet 2014 Tilleggsproposisjon Statsbudsjettet 2014 Tilleggsproposisjon #budsjett2014 Hovedformål med endringene i budsjettet Følge opp Sundvolden-plattformen ved å: redusere skatte- og avgiftsnivået vri offentlige utgifter mot kunnskap

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst)

Meløy SV. Valgprogram (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst) Meløy SV Valgprogram 2011-2015 (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst) (Side 2 presentasjon av 3 listetoppene i Meløy med bilde) 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth,

Detaljer

OLJEFRITT LOFOTEN OG VESTER LEN VI SIER NEI TIL OLJEUTVINNING I SÅRBARE HAVOMRÅDER FOTO: ISTOCK

OLJEFRITT LOFOTEN OG VESTER LEN VI SIER NEI TIL OLJEUTVINNING I SÅRBARE HAVOMRÅDER FOTO: ISTOCK FOTO: ISTOCK OLJEFRITT LOFOTEN OG VESTER LEN VI SIER NEI TIL OLJEUTVINNING I SÅRBARE HAVOMRÅDER BEVAR LOFOTEN! I Lofoten og Vesterålen foregår nå Norges store miljøkamp. Miljøet og de fornybare næringsinteressene

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Et kunnskapsbasert næringsliv Akademikernes policydokument om næringspolitikk, verdiskapning og arbeidsmarked

Et kunnskapsbasert næringsliv Akademikernes policydokument om næringspolitikk, verdiskapning og arbeidsmarked Et kunnskapsbasert næringsliv Akademikernes policydokument om næringspolitikk, verdiskapning og arbeidsmarked Vedtatt av Akademikernes styre 8. desember 2009. Hovedpunkter i Akademikernes næringspolitikk

Detaljer

KrFs utviklingspolitikk

KrFs utviklingspolitikk KrFs utviklingspolitikk 2013-2017 Programkomiteens førsteutkast april 2012 Per Kristian Sbertoli medlem av programkomiteen KrFs utviklingspolitiske seminar 27. april 2012 Programprosessen April: 1. høringsrunde

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Verdiskaping og samferdsel

Verdiskaping og samferdsel Verdiskaping og samferdsel Kristiansund 16 mars 2011 Øyvind Halleraker Stortingsrepresentant for Høyre Fundamentet Norge må ha et variert næringsliv Bedriftene må være lønnsomme Bedriftene må ha eiere

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Åmli Arbeiderparti Best mulig skole og barnehage Arbeid til alle - arbeid gir veldferd God eldreomsorg er vår hjertesak Vi skal kjempe for å beholde VGS i bygda Åmli Arbeiderparti

Detaljer

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Ordføreren Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Leverandørseminar, Finnsnes Hotel; 30.november 2011 Næringsstruktur i Lenvik 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Lenvik Troms Hele landet

Detaljer

Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 -

Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 - Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 - Jeg er ordførerkandidat for Sør-Fron Arbeiderparti. Det året jeg fyller 48 år skal jeg bruke til å vinne tilbake

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

CC BY: http://i1.no/0h2m/

CC BY: http://i1.no/0h2m/ CC BY: http://i1.no/0h2m/ Valgprogram for Meløy Venstre 2015-2019 CC BY: http://i1.no/0h2k/ Omsorg og velferd Det er viktig for Meløy Venstre at innbyggerne trives der de bor og at Meløy er en attraktiv

Detaljer

Hvorfor skal EU bestemme over Norge når folket har sagt nei?

Hvorfor skal EU bestemme over Norge når folket har sagt nei? Hvorfor skal EU bestemme over Norge når folket har sagt nei? Vi krever at folkestyret respekteres! Det norske folk har sagt nei til EU-medlemskap i folkeavstemming to ganger, og i over ti år har det vært

Detaljer

Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram

Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram Steinkjer tar samfunnsansvar Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram Formål: Formålet med planarbeidet er å utarbeide egen kommunedelplan for samferdsel for Steinkjer kommune. Planavgrensning Kommunedelplan

Detaljer

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Trine Skei Grande Venstres leder

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Trine Skei Grande Venstres leder Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Trine Skei Grande Venstres leder Folk først Terje Breivik nestleder Ola Elvestuen nestleder Venstre er Norges liberale parti. Vårt

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

framtidens løsninger Norsk Industris 10 krav for stortingsperioden 2013-2017

framtidens løsninger Norsk Industris 10 krav for stortingsperioden 2013-2017 framtidens løsninger Norsk Industris 10 krav for stortingsperioden 2013-2017 Norsk Industri opplever at det store flertall av norske politikere, nær sagt uansett partitilhørighet, forstår industriens betydning

Detaljer

Skolen må styrkes som integreringsarena

Skolen må styrkes som integreringsarena Skolen må styrkes som integreringsarena www.venstre.no Skolen er vår viktigste integreringsarena, og i et stadig mer flerkulturelt samfunn er det helt avgjørende med en skole som skaper en felles forankring

Detaljer