RADØY KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RADØY KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK"

Transkript

1 RADØY KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Møtedato: 25. april 2013 Møtetid: Kl. 19:45 21:25 Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 010/13-014/13 Desse møtte: Parti Desse møtte: Parti Jon Askeland Sp Kenneth Taule Murberg H Silje Namtvedt Sp Christel Villanger Håland H Anne Berit Bø Palmesen Sp John Bauge H Mai-Liss Sylta Møn Sp Audun Sylta H Sara Sekkingstad Sp Henning Haugland H Oddmund Skjelvik Sp Roy Bø Frp Ingvill Taule Sp Trond Morten Marøy Frp Martin Soltveit Sp Wenche Kalnes Tveranger Frp Dag Sætre Sp David Pletten Aasgard KrF Morgan Taule Ap Finn Frantzen KrF Kirsti Gjetle Floen Ap Frode Hervik V Vidar Grindheim Ap Birthe Haugland Frotaule V Marianne Osa Ap Forfall: Parti Varamedlemer som møtte: Parti Grethe Lunde KrF Finn Frantzen H Ann Christin Hoen Ap Marianne Osa Ap Ugilde: Parti Sak nr Varamedlemer som møtte: Parti Mai-Liss Sylta Møn Sp 011/13 Det møtte såleis 23 representantar og 2 vararepresentantar, ialt 25. Møteleiar: Frå adm. møtte: Innkalling og sakliste: Settevaraordførar: Minneord: Ordførar Jon Askeland Rådmann Jarle Landås Ass. rådmann Leif Taule Økonomisjef Sveinung Kvamme Konsulent Arthur Kleiveland Det var ingen merknader til innkalling og sakliste. Ordføraren la til at det har kome inn ein interpellasjon frå Høgre og Venstre om Næringsplan/strategisk næringsanalyse for Radøy kommune. Interpellasjonen er sendt kommunestyret som epost. Interpellasjonen vil ein koma attende til ved slutten av møtet. Varaordførar Ann Christin Hoen (Ap) hadde meldt forfall. Sara Sekkingstad (Sp) vart samrøystes vald til settevaraordførar. Ved starten av møtet sa ordførar Jon Askeland fram minneord over tidlegare ordførar Meinert Helland som døydde 12. april Side 1

2 Utdeling av nettbrett: Før kommunestyremøtet tok til fekk representantane utdelt nettbrett og opplæring i bruk av dette. Radøy kommune går difor over til papirlause møte frå mai Underskrifter: John Bauge Jon Askeland Frode Hervik ordførar Leif Taule ass. rådmann Sakliste: Sak nr. Saktittel 010/13 Meldingar og referatsaker 011/13 Investeringar endringar knytt til lastebil og innløysing tomt 012/13 Prosjektrekneskap Sæbø skule 013/13 Årsmelding Radøy kommune /13 Årsrekneskap 2012 for Radøy kommune Interpellasjon frå Høgre og Venstre om Næringsplan strategisk næringsutviklingsanalyse for Radøy kommune Interpellasjonen omtalar eit opplegg for å koma i gong med næringsplanarbeid i Radøy kommune ved å lysa ut eit anbod på utarbeiding av strategisk næringsutviklingsanalyse. Det skal søkjast tilskot frå fylkeskommunen til analysen. Formannskapet skal vera styringsgruppe for arbeidet og det skal opprettast referansegruppe(r) med næringsaktørar. Ordførar Jon Askeland gav i møtet - i tråd med reglement for kommunestyret, eit førebels svar på interpellasjonen der han også viser til at vedtatt planstrategi seier at arbeidet med næringsplan skal startast opp i Etter ein del drøftingar i kommunestyret vart det semje om at interpellasjonen vert sett på saklista til formannskapsmøtet 16. mai og at saka vidare kjem på saklista til kommunestyremøtet 30. mai. Side 2

3 RADØY KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Kommunestyret /13 LTA Avgjerd av: Kommunestyret Saksansv.: Leif Taule MELDINGAR OG REFERATSAKER Arkiv: K1-033 Objekt: Arkivsaknr 13/450 a. Møtebok for kontrollutvalet for møte 19. februar 2013 b. Møtebok for kontrollutvalet for møte 15. mars 2013 c. Møtebok for kontrollutvalet for møte 10. april 2013 d. Årsrapport 2012 for Aufera AS Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Meldingane vert tekne til følgje KOMMUNESTYRET Ordføraren sette fram følgjande framlegg: Meldingssakene a, b og c vert utsett til neste møte då korkje leiar eller nestleiar i kontrollutvalet hadde høve til å vera til stades på dette kommunestyremøtet. Kommunestyret vedtok samrøystes ordføraren sitt utsetjingsframlegg. Kommunestyret vedtok samrøystes rådmannen sitt framlegg til vedtak for pkt. d). KS-010/13 VEDTAK: Årsrapport 2012 frå Aufera AS vert tatt til følgje. Meldingssakene a, b og c vert utsett til neste møte då korkje leiar eller nestleiar i kontrollutvalet hadde høve til å vera til stades på dette kommunestyremøtet. Side 3

4 RADØY KOMMUNE Sakspapir - SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet /13 SKV Kommunestyret /13 SKV Avgjerslemynde: Kommunestyret Sakshandsamar: Sveinung Kvamme Arkiv: K1-151 Objekt: Arkivsaknr 12/1196 INVESTERINGAR ENDRINGAR KNYTT TIL LASTEBIL OG INNLØYSING TOMT Saksutgreiing: Saka gjeld endring av investeringsbudsjettet for 2013 som følgje av høgare kostnader enn føresett i nokre prosjekt. Første prosjekt er innløysing tomter OvF. Avtale om overtaking vart gjort i 2012, og kjøpet av tomteområde vart teke med i investeringsbudjsettet for Tinglysinga vart først gjort i Radøy kommune har fått faktura frå Statens kartverk på tinglysingsgebyr og dokumentavgift for området som er overtek frå OvF, på kr Rådmannen må berre slå fast at dokumentavgifta og tinglysingsgebyret rett og slett er gløymt i saksutgreiinga til kommunestyret i samband med overtaking av eigedomen. Budsjettet for 2012 tok såleis berre med den avtalte kjøpesummen. Dokumentavgifta er 2,5% av kjøpesummen, og denne kostnaden kjem ein ikkje utanom. Tinglysingsgebyret er kr 1.060,- og er i denne samanhengen ein uvesentleg sum. Uansett er det ikkje løyvd midlar til prosjektet i 2013, og rådmannen ber om at kommunestyret løyver kr til gebyr på prosjekt Finansiering gjennom bruk av unytta lånemidlar frå 2012 ut over det som er føresett i budsjettet for Det er føresett nytta ca 10,7 mill, medan det faktisk er tilgjengeleg 13,7 mill. Andre prosjekt er utskifting av bilar. Her er det budsjettert kr i 2013, og midlane var tenkt brukt til kjøp av lastebil. Målsetjinga var å finna ein brukt lastebil som tilfredsstiller krava, men dette har synt seg vanskeleg. Ei arbeidsgruppe har undersøkt marknaden, men ikkje funne tenlege brukte lastebilar. Rådmannen vurderer det slik at verktøyet som skal nyttast må vera av tilstrekkeleg kvalitet, også når det gjeld bilar. Brukte bilar er sjølvsagt rimelegare i innkjøp, men risikoen for feil og manglar er større, og ein må akseptera større avvik mellom kravspesifikasjon og leveranse. Rådmannen går difor inn for å kjøpa ein ny bil. Det har vorte henta inn tilbod på lastebil frå tre ulike firma, og desse tilboda er vurdert opp mot kvarandre. Etter ei samla vurdering er ein MAN med kran frå Palfinger levert av firmaet Bil Båt og Fritid AS det beste alternativet. Bilen skal nyttast innafor VA og på andre område, Side 4

5 og investeringskostnaden blir difor fordelt på fleire tenester. I investeringsbudsjettet skal det berre gjevast ei samla løyving, som inkluderer mva på den andelen av bilen som ikkje inngår i VA-rekneskapen. Kostnaden ved kjøp av bilen er kr ,- + mva, til saman kr ,-.Dette inkluderer også kontrollavgift m.v. Om vi legg til grunn at 25% av investeringa vert nytta innafor VAområdet, vert finansieringstrongen ca kr , dvs kr høgare enn budsjett. Rådmannen ber om at kommunestyret løyver ytterlegare kr til kjøp av lastebil, i prosjekt 1280 utskifting av bilar, finansiert gjennom bruk av unytta lånemidlar frå Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Det vert løyvd kr til investering i prosjekt innløysing av tomter OvF. Det vert løyvd ytterlegare kr til investering i prosjekt 1280 utskifting av bilar. Begge løyvingane vert finansiert ved bruk av unytta lånemidlar frå FORMANNSKAPET Formannskapet rådde samrøystes kommunestyret til å vedta rådmannen sitt framlegg til vedtak. FS-016/13 VEDTAK: Det vert løyvd kr til investering i prosjekt innløysing av tomter OvF. Det vert løyvd ytterlegare kr til investering i prosjekt 1280 utskifting av bilar. Begge løyvingane vert finansiert ved bruk av unytta lånemidlar frå KOMMUNESTYRET Mai-Liss Sylta Møn (Sp) bad om å bli kjent ugild i saka grunna slektskap til aktuell tilbydar på kjøp av lastebil til kommunen. Kommunestyret godkjende samrøystes at Mai-Liss Sylta Møn var ugild i saka. Kommunestyret vedtok samrøystes formannskapstilrådinga. KS-011/13 VEDTAK: Det vert løyvd kr til investering i prosjekt innløysing av tomter OvF. Det vert løyvd ytterlegare kr til investering i prosjekt 1280 utskifting av bilar. Begge løyvingane vert finansiert ved bruk av unytta lånemidlar frå Side 5

6 RADØY KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet /13 SKV Kommunestyret /13 SKV Avgjerslemynde: Kommunestyret Sakshandsamar: Sveinung Kvamme Arkiv: K1-210 Objekt: Arkivsaknr 12/1990 PROSJEKTREKNESKAP SÆBØ SKULE Vedlegg i saka: Revisjonsmelding og prosjektrekneskap Saksutgreiing: Rådmannen legg med dette fram prosjektrekneskap for Sæbø skule. Prosjektrekneskapen er sett opp av byggeleiar Tore Rikstad, og prosjektrekneskapen er revidert av Nordhordland revisjon. I prinsippet skulle byggenemnda lagt fram byggerekneskapen, men fordi det har teke lang tid å ferdigstilla dei siste utarbeida, har byggenemnda for lenge sidan avslutta sitt arbeid i prosjektet. Prosjektrekneskapen har vore handsama i kontrollutvalet i møte , og har gjort følgjande samrøystes vedtak: Kontrollutvalet tek den framlagte prosjektrekneskapen til orientering. Kontrollutvalet ser det som naturleg at kommunen føl opp revisjonen sin kommentar om at større investeringsprosjekt bør leggast fram som eiga sak i kommunestyret der ramma vert fastsett. Rådmannen tek revisjonen og kontrollutvalet sin merknad om at større investeringsprosjekt bør ha eige rammevedtak til etterretning. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Prosjektrekneskapen for Sæbø skule vert godkjent slik den ligg føre FORMANNSKAPET Formannskapet rådde samrøystes kommunestyret til å vedta rådmannen sitt framlegg til vedtak. FS-018/13 VEDTAK: Prosjektrekneskapen for Sæbø skule vert godkjent slik den ligg føre. Side 6

7 KOMMUNESTYRET Kommunestyret vedtok samrøystes formannskapstilrådinga. KS-012/13 VEDTAK: Prosjektrekneskapen for Sæbø skule vert godkjent slik den ligg føre. Side 7

8 RADØY KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet /13 SKV Kommunestyret /13 SKV Avgjerslemynde: Kommunestyret Sakshandsamar: Sveinung Kvamme Arkiv: K1-004 Objekt: Arkivsaknr 12/905 ÅRSMELDING RADØY KOMMUNE 2012 Saksutgreiing: Ifølgje kommunelova 48 nr 1 skal kommunen kvart år arbeida ut ei årsmelding. Kommunelova 48 nr 5 seier kva årsmeldinga skal innehalda. Ifølgje 10 i forskrift av om årsrekneskap og årsmelding skal kommunestyret vedta årsmeldinga seinast seks månader etter at rekneskapsåret er slutt. Årsmelding for 2012 ligg som vedlegg til denne saka. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Årsmelding for 2012 vert teken til etterretning FORMANNSKAPET Formannskapet stilte nokre spørsmål kring tabellar og forståing av nasjonale prøvar og eksamensresultat (side 3). Rådmannen ser nærare på oppstillinga og forklaringa på side 3. Formannskapet rådde samrøystes kommunestyret til å vedta rådmannen sitt framlegg til vedtak. FS-019/13 VEDTAK: Årsmelding for 2012 vert teken til etterretning KOMMUNESTYRET Rådmannen orienterte kort om årsmeldinga og gjorde også merksam på at forskriftene seier at kommunestyret skal vedta årsmeldinga. Ordføraren sette fram følgjande endringsframlegg: Årsmelding 2012 for Radøy kommune vert vedtatt slik den ligg føre. Kommunestyret vedtok samrøystes ordføraren sitt framlegg til vedtak. Side 8

9 KS-013/13 VEDTAK: Årsmelding 2012 for Radøy kommune vert vedtatt slik den ligg føre. Side 9

10 RADØY KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet /13 SKV Kommunestyret /13 SKV Avgjerslemynde: Kommunestyret Sakshandsamar: Sveinung Kvamme Arkiv: K1-210 Objekt: Arkivsaknr 12/1990 ÅRSREKNESKAP 2012 FOR RADØY KOMMUNE Vedlegg i saka: Årsrekneskap 2012 Årsmelding 2012 frå rådmann Revisjonsmelding og revisjonsuttale Saksutgreiing: Kontrollutvalet gjekk gjennom årsrekneskapen for 2012, og stilte spørsmål til administrasjon og revisor om tilhøve kring revisjonsrapporten, årsmeldinga og rekneskapen. Økonomisjefen møtte i denne saka. Kontrollutvalet sitt vedtak: ( ) Med tilvising til det som her er nemnd vedtok Kontrollutvalet å gi slik uttale til kommunestyret om Radøy kommune sin årsrekneskap for 2012: Kontrollutvalet har handsama årsrekneskapen for Radøy kommune for Saman med årsrekneskapen låg føre årsmeldinga frå rådmannen, samt revisjonsmelding for 2012 og revisjonsrapport. Kontrollutvalet meiner at presentasjon av årsrekneskapen med tilhøyrande spesifikasjonar og notar, tilfredsstiller brukarane sitt informasjonsbehov. Kontrollutvalet vil peike på følgjande: Netto driftsresultat er 10,2 mill kr, det er 9,4 mill kr høgare enn i Det utgjer nesten 3 % av driftsinntektene, slik det er anbefalt at det bør vere. Det er ei betring i økonomien som er svært gledeleg. For å analysere netto driftsresultat litt nærare er der nokre moment som er aktuelle. Momskompensasjonen frå investering er på 3,2 mill kr, av det er 2 mill kr pliktig overført (60 %) til investering. Frå og med 2014 vil ikkje noko kunne nyttast i drift. Netto avsetning til bundne fond er på 1,8 mill kr. Her har kommunen hatt større inntekter enn utgifter til område med spesifikke inntekter, største delen gjeld VAR område. Utgiftene til bygdeboka skulle vore ført i drift og ikkje i investering. I 2012 er det netto om lag 1,07 mill kr. Når ein korrigerer for dette så har kommunen eit korrigert netto driftsresultat på pluss 4,1 mill kr, sjå tabellen under. Det gjer at kontrollutvalet framleis ser behov for å forbetre kommunen sin Side 10

11 økonomi. I tillegg er det verdt å merke seg premieavviket auka med netto 8,7 mill kr i 2012, og det vil bli kostnadsført dei neste 10 åra. Korrigert netto driftsresultat Mill kr Mill kr Netto driftsresultat 10,20 0,75 + Ekstra lønnskostnader i 2011 (variabel lønn) 4,30 - Momskompensasjon investering -3,20-4,20 - Avsatt bundne fond (netto) -1,80-2,00 - Bygdebok ført i investering -1,07-0,70 = Netto driftsresultat korrigert 4,13-1,85 Driftsutgiftene auka med 3,9 %, mens driftsinntektene auka med 6,6 % i Utgifter til løn og sosiale utgifter aukar med 3,7 % i I 2011 var første året ein belasta rekneskapen med den variable løn som er i desember, korrigert for det så er auken på 5,7 %. Det er høgare enn forventa løns- og prisauke i 2012 slik at det kan sjå ut til at det har vore ein aktivitets auke. I note 21 viser at tal årsverk har auka til 402, ein auke på 0,5 % i Den langsiktige gjelda til kommunen har auka med 7,5 mil kr, men på grunn av auken i driftsinntektene så utgjer det ein mindre andel av driftsinntektene i Netto finans er på om lag på same nivå som i Kommunen nyt godt av at der er eit lågt rentenivå. Kommunen sin likviditet er om lag uendra i Arbeidskapitalen (Omløpsmidlar Kortsiktig gjeld) er så vidt negativ når ein ser bort i frå premieavviket og ubrukte lånemidlar. Ubrukte lånemidlar har vore med å styrka likviditeten til kommunen. Avvik i høve til budsjettskjema 1B - driftsrekneskapen Kommunen sitt delegasjonsreglement i vedlegg 3 set krav om at avvik på dei ulike områda skal forklarast i årsmeldinga Dette er også eit krav i 10 i forskrift om årsrekneskap og årsmelding. Avvika i høve til budsjett på dei einskilde einingane i 2012 er låge, med nokon unntak. BF-tenesta har eit større avvik på 3,1 mill kr og utgiftene har auka med over 30 % samanlikna med Dette er forklart i årsmeldinga. Kontrollutvalet ser det som positivt at einingsleiarane held seg innafor sine rammer. I investeringsrekneskapen skjema 2B så er der nokon avvik i forhold til vedteke budsjett, men det er færre enn i Det ser difor ut til at kontrollutvalet sin kommentar til rekneskapen 2011 er følgt opp. Kontrollutvalet saknar litt omtale om nokon av investeringsprosjekta med omsyn til framdrift og status. Slik som til dømes prosjektet «Vegframføring Olsvollstranda». Kommuneloven 48 nr 5 seier at årsmeldinga skal gjere greie for den faktiske tilstanden for likestilling i kommunen, arbeidet med å sikre ein betryggande kontroll og høg etisk standard. Rådmann skriver om internkontrollen og note 21 i rekneskapen gjer greie for arbeidet med likestilling, men arbeidet med etikk kunne vore noko meir systematisk omtala i årsmeldinga. Kontrollutvalet saknar ein omtale av korleis næringslivet utviklar seg i kommunen og kva kommunen gjer for å legge til rette for dette. Kontrollutvalet vil peike på revisjonen sin kommentar til bygdeboka i revisjonsrapporten og atterhald i revisjonsmeldinga om at kostnader til bygdeboka ikkje skulle vore ført i Side 11

12 investering, men i drift. Dette er ikkje i samsvar med god kommunal rekneskapsskikk. Dette har også kontrollutvalet peika på tidlegare. Revisjon av årsrekneskapen er tilfredsstillande utført etter kontrollutvalet si oppfatning. Kontrollutvalet reknar med at revisjonen sine kommentarar i revisjonsrapporten vil bli følgt opp av administrasjon. Utover dette og det som går fram av revisjonsmeldinga til årsrekneskapen, datert , og revisjonsrapport, datert , har kontrollutvalet ingen merknader til årsrekneskapen for Radøy kommune for Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Årsrekneskapen for 2012 vert godkjent slik den ligg føre FORMANNSKAPET Formannskapet drøfta årsrekneskapen og mogleg disponering av det rekneskapsmessige mindreforbruket på kr ,-. Formannskapet rår til at det rekneskapsmessige mindreforbruket vert avsett til disposisjonsfond som følgjer: Flyktningar kr Jubileum 2014: kr Næringsfond: kr Folkehelsetiltak: kr Kommunale vegar: kr Formannskapet rådde samrøystes kommunestyret til å vedta rådmannen sitt framlegg til vedtak, saman med formannskapet sitt tilleggsframlegg. FS-020/13 VEDTAK: Årsrekneskapen for 2012 vert godkjent slik den ligg føre med følgjande tillegg: Det rekneskapsmessige mindreforbruket vert avsett til disposisjonsfond som følgjer: Flyktningar: kr Jubileum 2014: kr Næringsfond: kr Folkehelsetiltak: kr Kommunale vegar: kr KOMMUNESTYRET Økonomisjefen gav ei fyldig orientering om rekneskapen og samanlikning av ulike KOSTRA-tal for Radøy og nabokommunar. Kommunestyret vedtok samrøystes formannskapstilrådinga. Side 12

13 KS-014/13 VEDTAK: Årsrekneskapen for 2012 vert godkjent slik den ligg føre med følgjande tillegg: Det rekneskapsmessige mindreforbruket vert avsett til disposisjonsfond som følgjer: Flyktningar: kr Jubileum 2014: kr Næringsfond: kr Folkehelsetiltak: kr Kommunale vegar: kr Side 13

14 Side 14

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE SÆRUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Møtedato: 05.04.2017 Stad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Kl.: 09.00 11.30 Tilstade: Arild Tveranger (leiar), Astrid Nordanger (nestleiar),

Detaljer

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl.

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune Møteinnkalling Møtedato: 16.04.2007 Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må

Detaljer

Val av medlemer til utval, nemnder og råd i valperioden

Val av medlemer til utval, nemnder og råd i valperioden Val av medlemer til utval, nemnder og råd i valperioden 2015-2019 Formannskapet Sp/Ap/KrF: Jon Askeland SP 1. Silje Namtvedt SP Jostein Borlaug AP 2. Torill Helland AP Anne Berit Bø Palmesen SP 3. Dag

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 22.06.2017 Møtested: Lindåshallen Møtetid: 12.00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Medlem Jostein Borlaug AP Medlem Kirsti Gjetle Floen

Detaljer

Val av medlemer til utval, nemnder og råd i valperioden

Val av medlemer til utval, nemnder og råd i valperioden Val av medlemer til utval, nemnder og råd i valperioden 2015-2019 Formannskapet : Sp/Ap/KrF: Silje Namtvedt SP Jon Askeland SP Torill Helland AP Jostein Borlaug AP Dag Sætre SP Anne Berit Bø Palmesen SP

Detaljer

RADØY KOMMUNE Sakspapir

RADØY KOMMUNE Sakspapir RADØY KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Kommunestyret 25.10.2011 048/11 LTA Avgjerslemynde: Kommunestyret Sakshandsamar: Leif Taule Arkiv: K1-033 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Radøy kommune Møtedato: 02.12.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Medlem Jostein Borlaug AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 9: Møtestad: Rådhuset, Kommunestyresalen Saksnr.: 12/ /2016

Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 9: Møtestad: Rådhuset, Kommunestyresalen Saksnr.: 12/ /2016 Kontrollutvalet i Luster kommune Møtebok Møtedato: 03.10.2016 Møtetid: Kl. 9:00-11.30 Møtestad: Rådhuset, Kommunestyresalen Saksnr.: 12/2016 15/2016 Følgjande medlem møtte Anders Bolstad, leiar Kjell Sindre

Detaljer

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 30.04.2015 Møtetid: Kl. 13:00 Møtestad: Kommuenstyresalen Saksnr.: 006/15-015/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Per Kjetil

Detaljer

Vinje kommune. Kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Vinje kommune - kontrollutvalet. Møtedato: Tidspunkt: SAKLISTE.

Vinje kommune. Kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Vinje kommune - kontrollutvalet. Møtedato: Tidspunkt: SAKLISTE. Vinje kommune Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Vinje kommune - kontrollutvalet Møtedato: 21.05.2012 Tidspunkt: 10.00 Møtestad: Møteleiar: Fråfall: Medlem Til stades: Nestleiar Leiar Varamedlem Formannskapssalen

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 15.06.2010 Kl. 14:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor. Varamedlemar

Detaljer

Tokke kommune. Møteinnkalling. Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma

Tokke kommune. Møteinnkalling. Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt. MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtedato: 26.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, Brattvåg Møtetid: Kl. 14:00 NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

Detaljer

Møtebok for Valstyret

Møtebok for Valstyret Møtedato: 04.09.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Valstyret Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Utvalsleiar Ann Christin Hoen AP Nestleiar Frode Hervik V Medlem Silje Namtvedt

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET Austevoll kommune Møteprotokoll FORMANNSKAPET Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: Kl. 11.15 16.00 Møtestad: Storebø pleie- og omsorgsenter Saksnr.: 096/10-106/10 I tillegg til møte i formannskap og planutval

Detaljer

RADØY KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK

RADØY KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK RADØY KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Møtedato: 30.05.2013 Møtetid: Kl. 18:00 22.00 Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 015/13-019/13 Desse møtte: Parti Desse møtte: Parti Jon Askeland Sp Kenneth Taule Murberg H

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Fusa kommune Sekretariat for kontrollutvalet

Fusa kommune Sekretariat for kontrollutvalet Fusa kommune Sekretariat for kontrollutvalet Fusa kommune Vår sakshandsamar: Kjartan Haugsnes Dykkar ref.: Vår ref: 2015/99 Vår dato: 24.05.2017 Partsbrev - Årsrekneskap 2016 Fusa kommune, uttale frå kontrollutvalet

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 16:00-20:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Tilleggsinnkalling Formannskapet

Tilleggsinnkalling Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Tilleggsinnkalling Formannskapet Møtedato: 11.05.2017 Møtested: Møterom - Børilden Møtetid: 09:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

Hyllestad kontrollutval SEKOM-sekretariat

Hyllestad kontrollutval SEKOM-sekretariat Hyllestad kontrollutval SEKOM-sekretariat MØTEBOK Møtedato: 05.05.2015 Møtetid: Kl. 09:00 Møtestad: Hyllestad kommunehus, formannskapssalen Faste medlemar Møtte Forfall Merknader 1 Håkon S Giil, leiar

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 22.06.2017 Møtestad: Lindåshallen Møtetid: 12.00 Saksliste: Saksnr Tittel 035/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 036/2017 Etablering

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Samnanger Dato: 15.05.2017 Tidspunkt: 14:00 16:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

EID KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT Formannskapet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 30.10.2014 Møtetid: Kl. 15:00 16:00 Møtestad: Kommunestyresalen Saksnr.: 197/14-202/14 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Alfred

Detaljer

Møteprotokoll. for. Eldrerådet

Møteprotokoll. for. Eldrerådet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Eldrerådet Møtedato: 23.02.2016 Møtestad: Formannskapssalen - Osterøy rådhus/osterøy sjukeheim frå kl. 13.30. Møtetid: 12:00 15:20 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Aslaug

Detaljer

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti. Ugilde Sak Følgjande varamedlem møtte

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti. Ugilde Sak Følgjande varamedlem møtte Kontrollutvalet i Møtebok Møtedato: 14.6.2017 Møtetid: 12:30 15.50 Møtestad: Rådhuset møterom 2. etasje Saksnr.: 10/17-14/17 Følgjande medlemer møtte Jarle Offerdal Guri Olsen Jens Rikheim Astrid Grøndal

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 23.05.2017 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00-22:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 05.02.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: kl. 15:00 kl. 17:00 Til stades Medlemmer: Berit Moslett Borge, Eli Hole, Ingemar

Detaljer

EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 13.04.2016 Møtetid: Kl. 14:00 Møtestad: Eid rådhus, Trollenykjen 1. etg Saksnr.: 001/16-006/16 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtedato: Møtetid: Kl. 15:15 18:00 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Saksnr.: 099/13-101/13

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtedato: Møtetid: Kl. 15:15 18:00 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Saksnr.: 099/13-101/13 PROTOKOLL Formannskapet Møtedato: 03.12.2013 Møtetid: Kl. 15:15 18:00 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Saksnr.: 099/13-101/13 Brattvåg Medlemmer: FRP - Svein Harsjøen H - Ewa Hildre H - Rolf Longva KRF

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet SAMNANGER KOMMUNE. Dato: Kl.: Stad: Kommunestyresalen Saknr.

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet SAMNANGER KOMMUNE. Dato: Kl.: Stad: Kommunestyresalen Saknr. SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 17.09.13 Kl.: 14.00 18.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 19/13 29/13 MØTELEIAR Jens Harald Abotnes (Krf) DESSE MØTTE Elin Dyrseth Liøen (Ap) Lena

Detaljer

Radøy kommune. Møtebok for Formannskapet i Radøy. Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00

Radøy kommune. Møtebok for Formannskapet i Radøy. Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen

Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen FORMANNSKAPET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 17.06.2013 Møtetid: Kl. 12:00 12:20 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 069/13-071/13 Desse medlemmene møtte: Anders Ryssdal Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin

Detaljer

BOKN KOMMUNE Formannskapet. Møtebok

BOKN KOMMUNE Formannskapet. Møtebok Formannskapet Møtebok Møtedato: 12.12.2017 Møtetid: Kl. 18:00-19:00 Møtestad: Boknatun Saksnr.: Følgjande medlemmer møtte Kari Christensen Lene Ognøy Foss Anita Kro Eirik Nedrebø Tormod Våga Parti AP H

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

SEKOM-sekretariat Eid kontrollutval. Møteinnkalling

SEKOM-sekretariat  Eid kontrollutval. Møteinnkalling www.sekom.no post@sekom.no Eid kontrollutval Møteinnkalling Møtedato: 10.09.2014 Møtestad: Eid kommunehus, formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:30 Innkalling: Faste medlemar i utvalet, revisor (sak 38) Dersom

Detaljer

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 30.10.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Møtestad: Kommuenstyresalen Saksnr.: 024/14-028/14 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Alfred

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 VALLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET Møte nr.02/13 MØTEBOK Dato: 28.05.2013 kl. 13.00-15.15 Stad: Kommunehuset, formannskapssalen

Detaljer

Austevoll kommune Møteprotokoll

Austevoll kommune Møteprotokoll Austevoll kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 2. etasje nybygg, Rådhuset i Austevoll Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 25.02.2015 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 10:00-14:00 Saksnr. 14/15 og 15/15 er brukt ved ei feilregistrering og går ut. Frammøtte medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 22.04.2009 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00-17:45 Saksnr til og frå: 013/09-018/09 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 13.05.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 11:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

BOKN KOMMUNE Kommunestyret HOVUDUTSKRIFT

BOKN KOMMUNE Kommunestyret HOVUDUTSKRIFT BOKN KOMMUNE Kommunestyret HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 20.06.2017 Møtetid: Kl. 19:00 Møtestad: Boknatun Saksnr.: 023/17-033/17 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Eirik

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 11.05.2016 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 17.04.2012 11/2012 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

VALLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

VALLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 VALLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET Møte nr.02/15 MØTEBOK Dato: 19.05.2015 kl. 13.00-14.15 Stad: Kommunehuset, formannskapssalen

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll UTVAL FOR OPPVEKST OG KULTUR. Saksnr.: 034/13-040/13

Austevoll kommune. Møteprotokoll UTVAL FOR OPPVEKST OG KULTUR. Saksnr.: 034/13-040/13 Austevoll kommune Møteprotokoll UTVAL FOR OPPVEKST OG KULTUR Møtedato: 26.09.2013 Møtetid: Kl. 17:00 17.00 Møtestad: Austevoll ungdomsskule, vaksenopplæringa Saksnr.: 034/13-040/13 Følgjande medlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Kleiven MEDL H

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Kleiven MEDL H ULSTEIN KOMMUNE Utval: Ulstein formannskap Møtestad: Kantina, Reiten Dato: 18.05.2016 Tid: 14:00 16:50 MØTEPROTOKOLL Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Erik Engh Ordførar FRP Steinar

Detaljer

Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, kommunehuset, Birkelandsvegen 2, 5392 Storebø Dato: Tidspunkt: 09:15 12:45

Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, kommunehuset, Birkelandsvegen 2, 5392 Storebø Dato: Tidspunkt: 09:15 12:45 Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, kommunehuset, Birkelandsvegen 2, 5392 Storebø Dato: 08.02.2017 Tidspunkt: 09:15 12:45 Følgjande medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

2 av 8 Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 010/13 13/198 Faste saker 011/13 13/66 Å

2 av 8 Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 010/13 13/198 Faste saker 011/13 13/66 Å SAMNANGER KOMMUNE 1 av 8 MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtedato: 23.04.2013 Møtetid: 09:00-15.00 Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje:

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 15.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 15:20 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Kari Foseid Aakre AP Ordførar

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 21.05.2015 Tidspunkt: 14:00 16:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jens

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 23.05.2017 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen

Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen FORMANNSKAPET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 17.01.2014 Møtetid: Kl. 09:00 12:30 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 007/14-009/14 Desse medlemmene møtte: Anders Ryssdal Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin

Detaljer

SAK 18/15 KOMMUNEREKNESKAPEN MED ÅRSMELDING 2015

SAK 18/15 KOMMUNEREKNESKAPEN MED ÅRSMELDING 2015 Dato: 13.05.2016 Arkiv: 212 Kontrollutvalet i Sande SAK 18/15 KOMMUNEREKNESKAPEN MED ÅRSMELDING 2015 Vedlegg: - Revisjonsmelding 2015. Datert 22.04.2016. - Rekneskap 2015. Utsendt frå kommuneadministrasjonen

Detaljer

Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Christian Fjørtoft Leiar Njål Sellereite

Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Christian Fjørtoft Leiar Njål Sellereite VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Eldrerådet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.06.2010 Tidspunkt: 13:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Christian Fjørtoft

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom Onarheim, Rådhuset Tysnes kommune Dato: 22.11.2016 Tidspunkt: 10:00 11:40 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien Leiar FRP Odd Helge Gangstad Medlem SP Oddny Lisbeth Midtbø Rød Medlem FRP

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien Leiar FRP Odd Helge Gangstad Medlem SP Oddny Lisbeth Midtbø Rød Medlem FRP Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 13.05.2013 Tid: 12:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien Leiar FRP Odd Helge Gangstad Medlem

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtedato: Møtetid: Kl. 13:20 15:50 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Saksnr.: 033/14-038/14.

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtedato: Møtetid: Kl. 13:20 15:50 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Saksnr.: 033/14-038/14. PROTOKOLL Formannskapet Møtedato: 03.06.2014 Møtetid: Kl. 13:20 15:50 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Saksnr.: 033/14-038/14 Brattvåg Medlemmer: H - Bjørn Sandnes FRP - Svein Harsjøen H - Rolf Longva

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom Lunde, Rådhuset Tysnes kommune Dato: 29.09.2016 Tidspunkt: 10:00 13:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

KONTROLLUTVALET I LINDÅS KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET I LINDÅS KOMMUNE MØTEUTSKRIFT KONTROLLUTVALET I LINDÅS KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møte: 21. april 2015 kl. 09.00 11.30 Stad: Rådhuset Tilstades: Øystein Reidar Moldeklev (leiar), Odd Leif Mjøs (nestleiar), Anna K. Valle, Rolf Henning Hegland

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post MØTEINNKALLING Utval: Kontrollutvalet i Leikanger kommune Møtedato: 04.10.2016 kl. 10:00 Møtestad: Tinghus 1, Formannskapssalen SAKLISTE 12/2016 Godkjenning av møtebok 13/2016 Drøftingssaker, skriv og

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen FORMANNSKAPET MØTEBOK Møtedato: 10.07.2015 Møtetid: Kl. 11:00 11:45 Møtestad: Telefonmøte Saksnr.: 077/15-080/15 Desse medlemmene møtte: Anders Ryssdal Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Anniken Rygg

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtedato: Møtetid: Kl. 14:10 15:00 Møtestad: Kommunehuset, Brattvåg Saksnr.: 018/15-020/15.

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtedato: Møtetid: Kl. 14:10 15:00 Møtestad: Kommunehuset, Brattvåg Saksnr.: 018/15-020/15. PROTOKOLL Formannskapet Møtedato: 26.03.2015 Møtetid: Kl. 14:10 15:00 Møtestad: Kommunehuset, Brattvåg Saksnr.: 018/15-020/15 Medlemmer: H - Bjørn Sandnes FRP - Svein Harsjøen H - Rolf Longva KRF - Åge

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 09.04.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 15:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Kari Foseid Aakre AP Ordførar Jarle

Detaljer

Møtedato: Møtetid: Kl Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: Møtetid: Kl Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Balestrand kommune Møtedato: 23.11.2015 Møtetid: Kl. 10.00 13.30 Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 19/15 22/15 Møtebok Følgjande medlem møtte Tore Feten Sigrun Marit Dale Jarle Geithus Parti

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 09.05.2017 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR HELSE OG OMSORG Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 13.02.2014 Kl. 16:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

2 av 8

2 av 8 SAMNANGER KOMMUNE 1 av 8 MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 15:00-16:30 Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje:

Detaljer

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Fusa kommune Møtestad: Loftet, Kommunehuset i Fusa Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 11:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Referatsak: Kontrollrapport vedk. Skatteoppkrevjarfunksjonen i Bykle kommune Møtebok frå Agder Sekretariat

Referatsak: Kontrollrapport vedk. Skatteoppkrevjarfunksjonen i Bykle kommune Møtebok frå Agder Sekretariat Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 BYKLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET Møte nr. 02/14 Dato:02.06.2014 kl.09.00-10.45 Sted: Rådhuset, møterom A MØTEBOK Til stades:

Detaljer

Møtedato: Møtetid: Kl. 14:00 17:00. Møtestad: Møterom Hopra, kommunehuset Saksnr.: 6/17 10/17

Møtedato: Møtetid: Kl. 14:00 17:00. Møtestad: Møterom Hopra, kommunehuset Saksnr.: 6/17 10/17 Kontrollutvalet i Vik kommune Møtebok Møtedato: 09.05.2017 Møtetid: Kl. 14:00 17:00 Møtestad: Møterom Hopra, kommunehuset Saksnr.: 6/17 10/17 Følgjande medlem møtte Leidulv Finden Oddvar Tryti Agnar Fosse

Detaljer

Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon som syt for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter etter nærare melding.

Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon som syt for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter etter nærare melding. Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom, Midsund Omsorgssenter Dato: 10.05.2012 Tid: 14:15 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen GLOPPEN KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEBOK Møtedato: 11.09.2014 Møtetid: Kl. 09:30 15:45 Møtestad: Nordfjord Hotell - Nordfjordeid Saksnr.: 093/14-094/14 Desse medlemmene møtte: Anders Ryssdal Ola Tarjei Kroken

Detaljer

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Tid: Måndag 8. mai 2017 kl. 13.00-14.30 Stad: Fjell Rådhus, Skodespelarfoajeen Møteleiar: Medlem som møtte: Medlem som ikkje møtte: Frå administrasjonen: Frå

Detaljer

Kommunestyret. Tilleggsinnkalling

Kommunestyret. Tilleggsinnkalling Finnøy kommune Kommunestyret Tilleggsinnkalling Møtedato: 13.12.2017 Møtestad: Biblioteksalen Møtetid: Kl. 14:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt

Detaljer

Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 18: Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Saksnr.: 5/16 8/16

Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 18: Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Saksnr.: 5/16 8/16 Kontrollutvalet i Årdal kommune Møtebok Møtedato: 20.04.2016 Møtetid: Kl. 18:00-21.00 Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Saksnr.: 5/16 8/16 Følgjande medlem møtte Knut Arne Klingenberg, leiar Aud Sissel

Detaljer

Formannskapet. Innkalling

Formannskapet. Innkalling Finnøy kommune Formannskapet Innkalling Møtedato: 26.04.2017 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 14:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt innkalling.

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 06.05.2015 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-14:30 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti. Ugilde Sak Følgjande varamedlem møtte

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti. Ugilde Sak Følgjande varamedlem møtte Kontrollutvalet i Møtebok Møtedato: 24.2.2016 Møtetid: 13.00 15.50 Møtestad: Rådhuset kommunestyresalen Saksnr.: 1/16-6/16 Følgjande medlemer møtte Jarle Offerdal Guri Olsen Vidar Gram Jens Rikheim Parti

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 03.09.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-13:30 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Kvinnherad kommune Møteprotokoll

Kvinnherad kommune Møteprotokoll Kvinnherad kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kvinnherad rådhus Dato: 27.02.2017 Tidspunkt: 10:00 13:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Fusa kommune Møtestad: Rom 157 Loftet, Kommunehuset i Fusa Dato: 12.05.2016 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT

JØLSTER KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT JØLSTER KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 27.11.2012 Møtetid: Kl. 13:00 16:20 Møtestad: Kommunehuset Saksnr.: 053/12-056/12 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

BOKN KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT

BOKN KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT BOKN KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 23.05.2016 Møtetid: Kl. 18:00 Møtestad: Boknatun Saksnr.: 049/16-050/16 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Erik Nedrebø

Detaljer

HARAM KOMMUNE Sakspapir

HARAM KOMMUNE Sakspapir HARAM KOMMUNE Sakspapir Utval Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 20.08.2013 057/13 Kåre Beite Kommunestyret 19.09.2013 059/13 Kåre Beite Avgjerd av: Kommunestyret Arkiv: L81 Arkivsaknr 13/525 Hellandshaugane

Detaljer

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Fusa kommune Møtestad: Biblioteket, Kommunehuset i Fusa Dato: 24.05.2017 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Kyrkja i Lærdal

DEN NORSKE KYRKJA Kyrkja i Lærdal Møteinnkalling Møtedato: 12.01.2012 Møtestad: Kyrkjestova Møtetid: Kl. 08:30-11:30 Tilsette sine adminstrasjonsrepresentantar vert kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon

Detaljer

17/14 ÅRSREKNESKAPEN 2013 ASKVOLL KOMMUNE. Utval Dato Saksnr. Vedtaksorgan

17/14 ÅRSREKNESKAPEN 2013 ASKVOLL KOMMUNE. Utval Dato Saksnr. Vedtaksorgan 17/14 ÅRSREKNESKAPEN 2013 ASKVOLL KOMMUNE SEKOM-sekretariat Sakshandsamar: Arnar Helgheim Utval Dato Saksnr. Vedtaksorgan Kontrollutvalet i Askvoll 19.5.14 17/14 Nei Formannskapet Kommunestyret Vedlegg:

Detaljer

Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møtestad: Festsalen, Bømlo rådhus Dato: 26.08.2015 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 06.05.2014 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 19:00-20:45 Møtedeltakarar Parti Rolle Jan Erik Espelid Varamedlem Johanna K. Lerøy AP Varamedlem

Detaljer

Godkjenning av to prosjektrekneskap

Godkjenning av to prosjektrekneskap ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2015/12709-6 Saksbehandlar: Pål Andre Kleive Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 03.05.2017 Godkjenning av to prosjektrekneskap Samandrag

Detaljer

PROTOKOLL ØRSTA KOMMUNE

PROTOKOLL ØRSTA KOMMUNE ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Ørsta kontrollutval Møtestad: Ørsta rådhus, Møterom Vartdalsfjord Dato: 04.11.2015 Møtet starta 13.00 Møtet slutta 15.30 Faste medlemar som møtte: Sven Castberg Anne Stine

Detaljer

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti. Ugilde Sak Følgjande varamedlem møtte

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti. Ugilde Sak Følgjande varamedlem møtte Kontrollutvalet i Møtebok Møtedato: 11.9.2017 Møtetid: 12:30 14.30 Møtestad: Møterommet til LNU Saksnr.: 15/17-18/17 Følgjande medlemer møtte Jarle Offerdal Jens Rikheim Astrid Grøndal Trulssen Vidar Gram

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 10:00 13:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Tokke kommune - kontrollutvalet. Møtedato: , kl

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Tokke kommune - kontrollutvalet. Møtedato: , kl Tokke kommune Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Tokke kommune - kontrollutvalet Møtedato: 20.05.2014, kl. 10.00 16.00. Møtestad: Møteleiar: Møterom Kultur, Kommunehuset Dalen Til stades: Leiar Nestleiar

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 03.09.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Kari Foseid Aakre AP Ordførar Jarle

Detaljer