Overordnet krisehåndteringsplan for Hedmark fylkeskommune 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overordnet krisehåndteringsplan for Hedmark fylkeskommune 2015"

Transkript

1 Overordnet krisehåndteringsplan for Hedmark fylkeskommune 2015

2 OVERORDNET KRISEHÅNDTERINGSPLAN FOR HEDMARK FYLKESKOMMUNE 1. INNLEDNING OG GENERELLE BESTEMMELSER Endringslogg Krisedefinisjon Planens hensikt og gyldighetsområde Kriseledelse Prinsipper for krisehåndtering Ansvar og myndighet Planoversikt for Hedmark fylkeskommune Forankring og oppdatering av planen 5 2. KRISELEDELSE OG SAMHANDLING Varsling Varsling av nødetater Varsling av kriseledelse Organisering Innkalling av den fylkeskommunale kriseledelsen Kontorlokaler, samband, nøkler etc Loggføring Organisasjonskart Hedmark fylkeskommune FORHOLDET TIL HEDMARK TRAFIKK VED KRISER FORHOLDET TIL STATENS VEGVESEN VED KRISER 8 3. TILTAKSKORT 9 TILTAKSKORT NR: 1 - ETABLERING AV KRISELEDELSEN 10 TILTAKSKORT NR: 2 - FLOMSITUASJON 11 TILTAKSKORT NR: 3 - ALVORLIG ULYKKE HVOR ANSATTE ER INVOLVERT 12 TILTAKSKORT NR: 4 HENDELSE MED STOR PÅGANG FRA MEDIA 13 TILTAKSKORT NR: 5 - LANGVARIG BORTFALL AV IKT-TJENESTER 14 TILTAKSKORT NR: 6 - AKUTTOPPTREDEN VED SYKDOM OG SKADE 15 TILTAKSKORT NR: 7 AKUTTOPPTREDEN VED VOLD OG TRUSLER ØVELSER OG DOKUMENTASJON AV ERFARINGER Øvingsfrekvens 17 Side 1

3 4.2 Prinsipper for gjennomføring og oppfølging av øvelser i krisehåndtering LISTER MED INFORMASJON OG SKJEMA LOGG FOR DEN FYLKESKOMMUNALE KRISESTABEN Benevnelse av krisen (skal påføres identisk på alle loggdokumenter) Krisestaben har bestått av følgende Sjekkliste for gjennomføring av kriseledelsens første oppgaver når en krise oppstår Løpende logg Sjekkliste ved opphør av krisen Mal for situasjonsrapport til fylkesmannen Kontaktinformasjon, fylkesmann, regionråd, fylkestannklinikker, Politi og Vegvesen Kontaktinformasjon - Videregående skoler i Hedmark Kontaktinformasjon Hedmark trafikk Kontaktinformasjon - Tannklinikker i Hedmark Kontaktinformasjon - Kommuner i Hedmark - beredskapskontakter Kontaktinformasjon Kommuner i Hedmark rådmenn Krisevarslingskort for SENTRALBORD Krisevarslingskort for ANDRE enn sentralbord 31 Side 2

4 1. Innledning og generelle bestemmelser 1.1 Endringslogg Krisehåndteringsplanen er revidert på følgende tidspunkt: Tidspunkt Merknader Krisehåndteringsplan vedtatt i Fylkesrådet. 1.2 Krisedefinisjon En krise er en hendelse som potensielt truer viktige verdier og kan svekke fylkeskommunens evne til å utføre viktige funksjoner Planens hensikt og gyldighetsområde Dette dokument utgjør den overordnede beredskapsplanen for Hedmark fylkeskommunes virksomhet. Planen skal være et verktøy for fylkesrådet til å håndtere krisen. Planen er ment å håndtere hele spekteret av hendelser som nødvendiggjør en koordinert kriseledelse. Dette kan spenne fra lokale, spesifikke hendelser, og opp til hendelser hvor regionale og statlige myndigheter trer inn og koordinerer krisehåndteringen Kriseledelse Det er viktig å fastslå krisens nivå så tidlig som mulig. Egne beredskapsplaner er utarbeidet for enkelte virksomheter og foretak (se punkt 1.4 «Planoversikt»). I Hedmark fylkeskommune etablerer vi kriseledelse når en hendelse har en slik karakter eller omfang at det faste organiserte ledelsesapparatet ikke er egnet til å lede innsatsen på normal måte. Kriseledelsen kan også etableres i samråd med andre viktige samfunnsaktører når situasjonen tilsier dette. Fylkesråd, FDIR eller nærmeste stedfortreder kan beslutte etablering av kriseledelse. Når kriseledelsen er etablert, skal denne koordinere og lede alle tiltak knyttet til krisehåndteringen. Faser i krisehåndteringen: Fase 1: Varsling Identifisere forhold som krise. Varsling til rette instanser; politi, andre. Fase 2: Opprettelse av kriseledelse: Innkalling, identifisere aktører, opprette logging. Fase 3: Gjennomføre kriseledelse. Fase 4: Innføre normal drift, trappe ned kriseledelsesapparat. Etterarbeid, analyse. Fase 1: Varsling, identifisere forhold som krise. Fase 2: Opprettelse av kriseledelse Fase 3: Gjennomføre kriseledelse Fase 4: Innføre normal drift, etterarbeid m.m. Figur 1 Faser i Krisehåndteringen Side 3

5 1.2.3 Prinsipper for krisehåndtering De grunnleggende prinsipper for krisehåndtering i Hedmark fylkeskommune følger de nasjonale prinsipper i det kommunerettede samfunnssikkerhetsarbeidet. Disse er: Nærhetsprinsippet: En krise skal håndteres på et lavest mulig nivå. Likhetsprinsippet: Organiseringen i en krise skal være mest mulig lik den daglige organiseringen. Ansvarsprinsippet: Den myndighet som har det daglige ansvaret, har også ansvaret i en krise. Samvirkeprinsippet: Det er et selvstendig ansvar å sikre et best mulig samvirke med relevante aktører og virksomheter i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering Ansvar og myndighet Kriseledelse vil være den som i øyeblikket har det fylkeskommunale ansvaret for å lede krisen. I varslingsfasen vil det normalt være den leder som er tilgjengelig nærmest krisen. I en større hendelse vil normalt fylkeskommunens kriseledelse bli innkalt og etter hvert overta ledelsen. Fylkeskommunal kriseledelse vil, etter den første akuttfase, være: Fylkesrådsleder vara: Fylkesrådets nestleder Fylkesdirektør vara: Assisterende fylkesdirektør Fylkessjef SKP vara: Assisterende fylkessjef SKP Fylkessjef VGO vara: Assisterende fylkessjef VGO Personalsjef vara: jurist fylkesdirektørens stab Leder Strategisk stab vara: sekretariatsleder Leder Eiendom vara: Assisterende eiendomssjef Kommunikasjonsleder vara: Stedfortreder Beredskapsansvarlig Andre fagpersoner, fylkeskommunale eller eksterne som ansees nødvendige, innkalles etter behov Kriseledelsens ansvar Hvis krisen er av en slik art at det er politiet som «eier» krisen vil fylkeskommunen bistå politiet slik at virkningen av krisen blir av minst mulig omfang. Hvis krisen er av en slik art at det er kommunen som «eier» krisen vil fylkeskommunen bistå kommunen slik at virkningen av krisen blir av minst mulig omfang. Hvis krisen er av en slik art at det er fylkesmannen som koordinerer krisen vil fylkeskommunen bistå fylkesmannens gjennom deltakelse i fylkesberedskapsrådet og opprette kriseledelse for å fylle vår rolle i dette. Hvis krisen er av en slik art at det er fylkeskommunen som «eier» krisen vil kriseledelsen og fylkeskommunens fagpersonell være det organ som har ansvar for at krisen blir av minst mulig omfang. Kriseledelsen har plikt til å samles så snart etablering av kriseledelsen er kjent eller varsling er igangsatt. Side 4

6 Roller i kriseledelsen Fylkesrådslederen har det overordnede og utøvende ansvar når en krise oppstår i samsvar med roller og ansvar i ordinær drift. Fylkesdirektøren har ansvar for å lede og koordinere arbeidet i krisestaben. Kommunikasjonsleder har, under ledelse av fylkesdirektøren, et spesielt ansvar for informasjon utad og innad. Beredskapsansvarlig er loggfører for krisens forløp og tilrettelegger i forhold til kriseledelsesplan og fagplaner. Loggføring aktiveres umiddelbart. Øvrige deltakere i kriseledelsen vil kunne innkalles og permitteres etter som krisens natur tilsier det. 1.4 Planoversikt for Hedmark fylkeskommune I Hedmark fylkeskommune er det utarbeidet spesifikke beredskapsplaner for følgende forhold/virksomheter/tjenestesteder: Beredskapsplan for arbeidskonflikter i Hedmark fylkeskommune Beredskaplan for pandemisk influensa Beredskapsplan for krisekommunikasjon Lokale planer for krisehåndtering i videregående skoler 1.5 Forankring og oppdatering av planen Denne planen er Hedmark fylkeskommunes verktøy for håndtering av kriser eller forberedelse for dette. Planen er vedtatt i fylkesråd og utgjør mandat for de tiltak som utføres i en krisesituasjon eller når fylkesledelsen ser det nødvendig å forberede krisehåndtering. Revidert plan skal presenteres i ledergruppa en gang i året. Den skal arkiveres i ESA. Ansvarlig for dette er fylkesdirektør. Planen skal være lett tilgjengelig og synlig i organisasjonen, herunder fylkeskommunens nettsider både internt og eksternt. Det er leders ansvar at hver ansatt gjøres kjent med planen. Planen skal være enkelt tilgjengelig på intra- og internettsider for fylkeskommunen. Planen skal øves med jevne mellomrom og etter prinsipper nedfelt i kapittel 4 i denne planen. 2. Kriseledelse og samhandling 2.1 Varsling En hver ansatt i Hedmark fylkeskommune skal, når han/hun får kjennskap til en krise, gjennomføre nødvendige strakstiltak for å begrense skaden. Ved større hendelser skal den fylkeskommunale kriseledelsen varsles via overordnet linjeleder. Dersom overordnet ikke er tilgjengelig varsles direkte. Se punktene og under. Side 5

7 2.1.1 Varsling av nødetater VIKTIG: Ved hendelse som truer liv og helse, ved brann eller andre hendelse som skal varsles til nødetater, skal disse alltid varsles først. Brann: 110 Politi: 112 Ambulanse: Varsling av kriseledelse Varsling av fylkeskommunens kriseledelse i prioritert rekkefølge: Stilling Navn Tlf (fast)/mob 1. Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg ( ) / Assisterende fylkesdirektør Sigurd Skage ( ) / Fylkessjef SKP Erlend Myking ( ) / Fylkessjef VGO Tore Gregersen Personalsjef Terje Selnes Leder strategisk stab Hans Ove Hjelsvold Leder, kommunikasjon og IT Ane Tonette Lognseth ( ) / Beredskapsansvarlig Frode Hansen ( ) / Organisering Likhetsprinsippet tilsier at man i utgangspunktet skal endre den daglige organisasjonen kun når det er strengt nødvendig. Dette betyr at selv om Kriseledelsen vil måtte opprettes og samles, bør midlertidige organisatoriske endringer kun gjennomføres for spesifikke og klart begrunnede formål Innkalling av den fylkeskommunale kriseledelsen Fylkesledelse v/fylkesråd, fylkesdirektør eller stedfortreder vurderer krisens omfang. Fylkesdirektør innkaller etter behov fylkeskommunens øvrige kriseledelse og nødvendig fagpersonale i og utenfor fylkeskommunen Kontorlokaler, samband, nøkler etc. Kontor for kriseledelsen er møterom mellom fylkesdirektørens og fylkesordførerens kontor i 6. etasje i fylkeshuset. Ved større og langvarige hendelser kan kontor for kriseledelsen flyttes til møterom Femunden i 1. etasje i fylkeshuset. Kriseledelsen disponerer også møterom Osensjøen med videokonferansekapasitet og to storskjermer Ved større hendelser brukes møterommene Mjøsa og Storsjøen i 1 etasje i fylkeshuset også som operativt område etter behov. Informasjonsmøter og stor mediaorientering holdes i fylkestingssalen Intern kommunikasjon/informasjonsflyt skal også i krisesituasjoner i hovedprinsippet følge vanlig tjenestevei. Teknisk kommunikasjonsutstyr vil normalt være: o Telefon o Mobiltelefon o To satellitt-telefoner. En av disse kan avgis til steder eller etater som er i behov av dette. IKT-utstyr vil normalt være: Side 6

8 o Egne bærbare PCer o Ekstra Projektor (videokanon): 1 fra kontor fylkessjef Samferdsel, kulturminner og plan. Fylkeskommunal kriseledelse prioriteres for tilgang til alle nødvendige lokaler i fylkeshuset. Hvis Fylkeshuset må evakueres, flyttes kriseledelsen til Hamar katedralskole hvor møterom 1 og møterom 2 disponeres. Hamar katedralskole sørger for at lokalene gjøres tilgjengelige. Fra lokalene er det tilgang til fylkeskommunens IKT-systemer Loggføring Beredskapsansvarlig er loggfører for krisens forløp og tilrettelegger i forhold til kriseledelsesplan og fagplaner. Loggføring aktiveres umiddelbart. Loggføring skal gjøres på alle avgjørelser og relevant kommunikasjon som kriseledelsen gjør. Skjema (mal) for loggføring er vedlagt denne planen i punkt 5.1. Utfylte skjema arkiveres i ESA. Om dette ikke er mulig, skal det sørges for at skjema lagres på forsvarlig måte. 2.4 Organisasjonskart Hedmark fylkeskommune Side 7

9 2.5 FORHOLDET TIL HEDMARK TRAFIKK VED KRISER Informasjons- og kommunikasjonsansvaret i forbindelse med hendelser i den fylkeskommunale kollektivtrafikken skal Hedmark Trafikk utøve på normal måte innenfor egne, fastsatte rutiner. Det er viktig at administrerende direktør i foretaket informerer fylkesrådet, fylkesdirektøren og informasjonsleder ved særlig alvorlige hendelser. Hedmark trafikk er i 2015 i prosess med utarbeidelse av en selvstendig krisehåndteringsplan. Denne vil omfatte rutiner som ved revisjon skal implementeres i denne planen. 2.6 FORHOLDET TIL STATENS VEGVESEN VED KRISER Informasjons- og kommunikasjonsansvaret i forbindelse med hendelser på det fylkeskommunale vegnettet skal Statens vegvesen utøve på normal måte innenfor egne, fastsatte rutiner. Ved etablering av kriseledelse i Statens vegvesen Region Øst, avdeling Hedmark vil fylkessjef SKP, eller representant utpekt av denne, sitte i kriseledelsen. Det er viktig at fylkeskommunens representant tidlig informerer fylkesrådet, fylkesdirektøren og informasjonsleder ved særlig alvorlige hendelser på fylkesvegnettet. Side 8

10 3. TILTAKSKORT Kort nummer Hendelse/situasjon 1 Etablering av kriseledelsen 2 Flomsituasjon 3 Alvorlig ulykke hvor ansatte er involvert 4 Hendelse med stor pågang av media 5 Langvarig bortfall av IKT tjenester 6 Akuttopptreden ved sykdom og skade 7 Akuttopptreden ved vold og trusler 8 Nødtelefonnumre og nødvarsling Side 9

11 TILTAKSKORT NR: 1 - ETABLERING AV KRISELEDELSEN MÅL/HENSIKT Etablere en fungerende kriseledelse raskt og effektivt. HVORDAN 1. Varsling. SE KRISEVARSLINGSKORT PKT 5.7 OG Innkalling (FDIR) 3. Lokaler: Innledningsvis kontor 6. etasje. Ved større behov: FEMUNDEN. Dessuten MJØSA og OSENSJØEN (videokonferansekapasitet) ved behov. Se pkt ALTERNATIVE LOKALER: HAMAR KATEDRALSKOLE MØTEROM 1 OG Etablere logging (Beredskapsansvarlig) og sekretariat. Ansatte fra Arkiv kan innkalles for dette. 5. Første møte i kriseledelsen. SJEKKLISTE Sjekkpunkt Merknad OK Nødvendig varsling og innkalling utført Nødvendige kommunikasjonshjelpemidler på plass: telefoner, IT, pc/laptop, storskjerm Loggføring etablert Beredskapsansvarlig Side 10

12 TILTAKSKORT NR: 2 - FLOMSITUASJON MÅL/HENSIKT Ved en større flomsituasjon kunne ta vare på våre verdier, utføre våre oppgaver og ivareta vår rolle som samfunnsaktør opp mot andre etater i deres krisehåndteringsarbeid. Det vil ved større flomsituasjoner I fylket normalt være fylkesmannen som koordinerer krisehåndteringsarbeidet. Gjennom deltakelse i fylkesberedskapsrådet og varslingskanaler for flomberedskap og krisehåndtering, vil fylkeskommunen bringes med i dette arbeidet. HVORDAN 1. Varsling 2. Deltakelse I fylkesberedskapsråd (FDIR) 3. Tett kommunikasjon med Vegvesenet som utøvende aktør for vegnett (SKP/Samferdsel) 4. Spesielle gjøremål for skjerming av kulturvernobjekter (SKP/Kulturvern) 5. Etablere rask distribusjon av oppdaterte flomrapporter og situasjonsbilder fra Fylkesmannen i ledergruppa. 6. FDIR og fylkessjef SKP avgjør løpende behov for frekvens på oppfølgingsmøter og aktivering av større kriseledelse. SJEKKLISTE Sjekkpunkt Merknad OK Kontakt med fylkesmannen og deltakelse I fylkesberedskapsråd Kontakt med Vegvesen Kulturvernenhet/SKP i kontakt med Riksantikvaren. Kommunikasjon med: Hedmark trafikk, skoler, andre? Side 11

13 TILTAKSKORT NR: 3 - ALVORLIG ULYKKE HVOR ANSATTE ER INVOLVERT MÅL/HENSIKT Sikre en best mulig håndtering av alle aspekter ved alvorlige ulykker som involverer ansatte: Håndtere akuttfase Samarbeid med nødetater Pårørende Ivaretagelser av kolleger og bearbeiding av alvorlig hendelse. Psykososial støtte. HVORDAN 1. Varsling 2. Samarbeid/bistå akuttenheter etter behov 3. Vurdere og etter behov forberede arbeid I forhold til pårørende og kolleger. a. Informasjonsbehov b. Tilbud om psykososial hjelp, sted å være c. Vurdere ytterlige tiltak, samlingssted m.m. 4. Etterarbeid, bearbeiding SJEKKLISTE Varsling Sjekkpunkt Merknad OK Samarbeid/bistand med nødetater/politi. Behov for kontakt og støtte: pårørende, kolleger, andre Behov for lokaler, materiell Informasjon, presse, mediahåndtering Side 12

14 TILTAKSKORT NR: 4 HENDELSE MED STOR PÅGANG FRA MEDIA MÅL/HENSIKT Ta i bruk kommunikasjonsplan i kriseledelsesarbeidet. HVORDAN 1. Etablere kriseledelse 2. Ta i bruk plan for krisekommunikasjon 3. Loggføring SJEKKLISTE Sjekkpunkt Merknad OK Kriseledelse Spesielle behov for presse/media Egen krisekommunikasjonsplan tatt i bruk? Er vår mottakstjeneste/sentralbord informert og oppdatert om deres rolle? Side 13

15 TILTAKSKORT NR: 5 - LANGVARIG BORTFALL AV IKT-TJENESTER MÅL/HENSIKT Plan for å håndtere hvordan et langvarig bortfall av ikt-tjenester håndteres. Dette innebærer bl.a. å på forhånd ha en plan for prioritering av tjenester og grupper av brukere for gradvis gjenopprettelse. Vurdere/iverksette alternativt driftssted for sentraladministrasjonen. HVORDAN 1. Få oversikt over skade og anslag på varighet av bortfall 2. Formidle informasjon 3. Vurdere og om nødvendig iverksette alternative driftssteder eller driftsformer 4. Prioritet i forhold til gjenopprettelse av funksjonalitet. Arkiv, VGO, andre SJEKKLISTE Sjekkpunkt Merknad OK Oversikt over skadeomfang Anslått tid til delvis eller hel gjenoppretting av funksjonalitet Prioritering av gjenopprettelse av funksjonalitet Side 14

16 TILTAKSKORT NR: 6 - AKUTTOPPTREDEN VED SYKDOM OG SKADE MÅL/HENSIKT Sørge for raskest mulig hjelp ved sykdom/skade HVORDAN 1. Vurdere situasjonen: Få oversikt over alvoret i situasjonen; sykdommens/skadens art og omfang Sikre skadestedet Skjerme pasient på best mulig måte 2. Lede akutthåndtering: Ring 113 dersom: En ikke får kontakt med pasienten Hjertestans Pasienten har en kjent (latent) sykdom der akuttilfeller kan være livstruende Store indre/ytre skader Yte akutthjelp og pasientstøtte etter beste evne inntil kyndig hjelp overtar behandlingen. 3. I fylkeshuset, sørge for annen nødvendig assistanse gjennom resepsjonen (625 ) : Heart starter, lokalisert i 1. etasje Spesielle fagpersoner som kan assistere Side 15

17 TILTAKSKORT NR: 7 AKUTTOPPTREDEN VED VOLD OG TRUSLER MÅL/HENSIKT Forebygge og dempe trusselnivå i situasjoner vold og trusler om vold. ANSVAR GJELDER ALLE HVORDAN Dersom noen opptrer truende: Opptre rolig. Lytt og vær observant. Vær aktiv ta initiativ. Forklar tydelig hva som er mulig, og hva som ikke kan la seg gjøre. Bruk et enkelt språk og vær konkret. Vær hjelpsom. Vær ikke dominerende eller underkastende. Hold en passende avstand. Tenk på vedkommendes selvbilde og opplevelse av kontroll over situasjonen. Ta deg god tid og ikke gjør noe overilt. VED KONKRETE TRUSLER OM VOLD ELLER BRUK AV VOLD: Bruk alarm eller varsle annet personale så langt mulig Bruk rådene om truende oppførsel i venstre kolonne så langt mulig Vær unnvikende og forlat situasjonen om nødvendig. Ikke forfølg personen det gjelder SJEKKLISTE Varsling til vaktselskap/politi Ivaretakelse av den/de som har vært utsatt for episoden Side 16

18 4. Øvelser og dokumentasjon av erfaringer Foruten reelle krisehendelser er øvelser den virkelige testen av beredskapsplaner og arbeidet med dette. Krisehåndteringsplanen kan derfor sies å først være kvalitetssikret og testet når den er øvet. Gjennom øving, evaluering og revisjon skal planen være gjensstand for kontinuerlig oppdatering. 4.1 Øvingsfrekvens Minimum årlig skal fylkesdirektør innkalle beredskapsansvarlig og gå gjennom planen, oppdateringer og utfordringer. Minimum årlig skal det gjennomføres en teoretisk øvelse med fylkesledelsen som deltakere. Minimum hvert 3. år skal det gjennomføres en større øvelse hvor en eller flere eksterne fagenheter involveres og det i tillegg gis fokus på praktisk gjennomføring: Varsling Etablering Kommunikasjon forbindelse til og samvirke med eksterne aktører (FM, politi, HT m.fl.) 4.2 Prinsipper for gjennomføring og oppfølging av øvelser i krisehåndtering 1. Øvelser skal planlegges og innkalles i god tid. Innkallinger bør sendes ut minimum 6 måneder før øvingstidspunkt. 2. I etterkant av hver øvelse skal denne evalueres. Evalueringen skal involvere øvingsdeltakerne direkte og gi mulighet for gode tilbakemeldinger og forslag til forbedringer. 3. Evalueringen skal presenteres for FDIR sammen med forslag til tiltak for organisasjonen både i form av praktiske tiltak og endringer i beredskapsplanen. Side 17

19 5. Lister med informasjon og skjema 5.1 LOGG FOR DEN FYLKESKOMMUNALE KRISESTABEN Benevnelse av krisen (skal påføres identisk på alle loggdokumenter) Oppstått dato/kl Benevnelse av krisen Merknad Krisestaben har bestått av følgende Dato /kl Navn Merknad Side 18

20 5.1.3 Sjekkliste for gjennomføring av kriseledelsens første oppgaver når en krise oppstår Oppstått dato/kl Benevnelse av krisen Merknad Hva er årsaken til krisen Dato/kl Hendelse Ansvar Merknader Avklart ansvarsforhold til politiet og navn på kontaktperson Skaffe første oversikt over inntrufne hendelse fra skadestedsledelse Kalle inn nødvendige ledere av faginstanser (egne og eventuelt eksterne) Iverksatt informasjonstjeneste Informasjon til Serviceenhet og intern informasjon Ansvarlig for informasjon og informasjonsopplegg for pressen Fylkesmannen varslet og navn på kontaktperson Kontaktperson mellom møtene i kriseledelsen Side 19

21 5.1.4 Løpende logg Oppstått dato/kl Benevnelse av krisen Løpende logg side Tid Hendelse/Aktivitet Ansvar/Oppfølgi ng Merknader Side 20

22 5.1.5 Sjekkliste ved opphør av krisen Opphørt dato/kl Benevnelse av krisen Merknad Hvem har avgjort at krisen er opphørt og med hvilken begrunnelse Dato/kl Hendelse Ansvar Merknader Navn på den som har avgjort at krisen opphører Opphør av kriseinformasjon og navn på ansvarlig Hvem er informert som må få tilbakemelding om at krisen er over Side 21

23 5.1.6 Mal for situasjonsrapport til fylkesmannen Fra Hedmark fylkeskommune DTG (ddttmm) Rapport nr 1 Neste rapport Til Kontaktperson E-post Telefon Fylkesmannen i Hedmark Kjell Erik Kristiansen Beskrivelse av hendelse og situasjon Tiltak som er iverksatt Når Tiltak som vurderes iverksatt Evt når Etablert beredskapsorganisasjon Merknad Andre opplysninger Merknad Kontakt for mer informasjon Funksjon Kontaktperson E-post Telefon Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen Fylkesdirektør Hanne V. Søberg Side 22

24 5.2 Kontaktinformasjon, fylkesmann, regionråd, fylkestannklinikker, Politi og Vegvesen Oppdatert AKTØRER Fylkesmann BESKRIVELSE Fylkesmannen i Hedmark: Sentralbord: Satellittelefon: Beredskapsavdeling: Leder Knut Anders Fossum: / Kommuner Se egen oversikt Regionråd Fjellregionen: Regionrådgiver Rune Jørgensen, Glåmdal: Regionrådgiver Anne H. Huse, Sør-Østerdal: Regionrådgiver Terje Røe, Hamarregionen: Regionrådgiver Fredrik Skjæret, Hedmark trafikk Adm. Dir.: Arne Fredheim, Driftsleder/stedfortredende direktør: Tor Haugstulen, / Vegvesenet Region øst: Avdelingsdirektør: Aud Riseng o , o epost: Sentralbord: Avgi viktig trafikkinformasjon: tlf 175 Epost: Trafikkstasjoner i Hedmark: o Elverum o Hamar o Kongsvinger o Tynset Politi Politi Direktenummer: Hedmark politidistrikt: Side 23

25 5.3 Kontaktinformasjon - Videregående skoler i Hedmark Siste revisjonsdato: VIDEREGÅENDE SKOLER I HEDMARK SKOLE: ADRESSE: TLF (FAX) REKTOR Elverum v.g. skole Postboks 246, 2402 Elverum Hamar katedralskole Postboks 1008, 2305 Hamar Jønsberg v.g. skole Jønsbergvegen Stange Midt-Østerdal v.g. skole 2480 Koppang Nord-Østerdal v.g. skole 2500 Tynset Ringsaker v.g. skole Postboks Brumunddal Sentrum v.g. skole Postboks 130, 2201 Kongsvinger Skarnes v.g. skole Skolevegen Skarnes Solør v.g. skole Postboks Flisa Stange v.g. skole Postboks 173, 2336 Stange Storhamar v.g. skole Postboks 1040,Storhamar 2305 Hamar Storsteigen v.g. skole 2560 Alvdal Trysil v.g. skole Vestbyv Trysil Øvrebyen v.g. skole P.b. 4, 2201 Kongsvinger ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Ole Frode Mikkelsgård Stig Johannessen Kjell Åge Bjørsrud Hanne Didriksen Anne Buttingsrud Eva Arnseth Marianne Bye Hanne Foss Einar Moan Alf B. Aschim Hildegard Johannessen Eivind Aaen Bjørn Matsson Hege Elisabet Nordgaard 5.4 Kontaktinformasjon Hedmark trafikk HEDMARK TRAFIKK Disenstrandvegen. 4, 2321 Hamar ROLLE NAVN TLF EPOST Adm.dir Arne Fredheim Driftssjef/stedf. direktør Tor Haugstulen Markeds- og infosjef Cathrine Glomsvoll Side 24

26 5.5 Kontaktinformasjon - Tannklinikker i Hedmark Siste revisjonsdato: Klinikk Informasjon Alvdal tannklinikk Alvdal ungdomsskole 2560 ALVDAL Tlf Åpningstid: E-post: Brumunddal Tannklinikk Nygata BRUMUNDDAL Tlf Åpningstid: E-post: Brøttum Tannklinikk Sjusjøvegen BRØTTUM Tlf Åpningstid: E-post: Eidskog tannklinikk Dr. Lunderbyes veg SKOTTERUD Tlf Åpningstid: E-post: Elverum tannklinikk Terningen Arena Hamarvegen ELVERUMPostadresse: Postboks 1266, Vestad, 2405 Elverum Tlf Åpningstid: E-post: Folldal tannklinikk 2580 FOLLDAL Tlf Åpningstid: E-post: Grue tannklinikk Bruvegen 2260 KIRKENÆR Tlf Åpningstid: Side 25

27 E-post: Hamar Tannklinikk Furubergvegen HAMAR Tlf Åpningstid: E-post: Kongsvinger tannklinikk Otervegen KONGSVINGER Tlf Åpningstid: E-post: Løten tannklinikk 2340 LØTEN Tlf Åpningstid: E-post: Moelv tannklinikk Skolevegen MOELV Tlf Åpningstid: E-post: Nord-Odal tannklinikk Storsjøvegen GARDVIK Tlf Åpningstid: E-post: Os tannklinikk Rådhuset 2550 OS I ØSTERDALEN Tlf Åpningstid: E-post: Stor-Elvdal tannklinikk (Behandler også pasienter fra Rendalen kommune) Skoglyvegen KOPPANG Tlf Åpningstid: E-post: Sør-Odal tannklinikk Sykehusvegen SKARNES Tlf Åpningstid: Side 26

28 E-post: Tolga tannklinikk 2540 TOLGA Tlf Åpningstid: E-post: Trysil tannklinikk (For pasienter fra Engerdal kommune har vi avtale med tannlege Gjermunds, Heggeriset, tlf ) Vestbyvegen TRYSIL Tlf Åpningstid: E-post: Tynset tannklinikk 2500 TYNSET Tlf Åpningstid: E-post: Våler tannklinikk Vålgutua VÅLER I SOLØR Tlf Åpningstid: E-post: Åkershagan Tannklinikk Åkershagan 2312 OTTESTAD Tlf Åpningstid: E-post: Åmot tannklinikk Prestegårdsvegen RENA Tlf Åpningstid: E-post: Åsnes tannklinikk Askeladden Kaffegata FLISA Tlf Åpningstid: E-post: Side 27

29 5.6 Kontaktinformasjon - Kommuner i Hedmark - beredskapskontakter Siste revisjonsdato: Navn E-post / beredskapsplan Tlf SMS Stilling Organisasjon Aas, Hans Martin / Beredskapskontakt Trysil Bjørgmo, Terje Beredskapskontakt Åmot Bringedal, Arnljot Beredskapskoordina Kongsvinger ne.no tor Flatøy, Ole Håkon Beredskapskontakt Folldal Granli, Bjarne Beredskapskontakt Engerdal Hansen, Tom Werner Beredskapskontakt Stange no Haug, Margrethe Personalkonsulent Åsnes Hermansen, Lars Erik Kommunalsjef Ringsaker une.no Hoilien, Mari Organisasjonskonsul Rendalen ent Horten, Erland Beredskapskontakt Alvdal Iversen, Dorthe Beredskapskontakt Tolga Kalleberg, Hans Beredskapskontakt Grue Pederstad, Yngvar Beredskapskontakt Løten Ryen, Inge Beredskapskontakt Os Leistad, Audhild Beredskapskoordina Våler tor Nordermoen, Heidi Beredskapskoordina Elverum no tor Often, Morten Beredskapskontakt Tynset Rørholt, Anne Konst. avd. leder Eidskog teknisk Sandberg, Tore Web Stor-Elvdal redaktør/beredskaps koordinator Skolegården, Knut Beredskapskoordina Åsnes Harald mune.no tor Sætren, Jan-Roger Beredskapskontakt Hamar o / Yri, Roar Beredskapskontakt Sør-Odal Åsheim, Stig Kommunens servicetorg Nord-Odal Side 28

30 5.7 Kontaktinformasjon Kommuner i Hedmark rådmenn Siste revisjonsdato: Kommune Rådmann Tlf epost Sentralbord Kongsvinger Torleif Lindahl nger.kommune.no Hamar Terje Halvorsen kommune.no Ringsaker Jørn Strand er.kommune.no Løten Tollef Imsdalen e.no Stange Stein Erik Thorud une.no Nord-Odal Runar Kristiansen Sør-Odal Eyvind Alnæs Eidskog Helge Meyer kommune.no Grue Turid Bjerkestrand e.no Åsnes Frank Hauge ne.no Våler Lars-Arne Oldernes Elverum Irene Evenstad Midtlund m.kommune.no Trysil Kristian Trengereid mmune.no Åmot Randi Dørum ommune.no Stor-Elvdal Leif Harald Walle Rendalen Anne Lise Trøen n.kommune.no Engerdal Håvard Haug al.kommune.no Tolga Stein Halvorsen ommune.no Tynset Arild Einar Trøen ommune.no Alvdal Erling Straalberg ommune.no Folldal Torill Tjeldnes ommune.no Os Arne Svendsen mune.no Side 29

31 5.8 Krisevarslingskort for SENTRALBORD 1. Ved hendelse som truer liv og helse, ved brann eller andre hendelse som skal varsles til nødetater, skal disse alltid varsles først: Brann: 110 Politi: 112 Ambulanse: Deretter varsles fylkeskommunal kriseledelse i prioritert rekkefølge Stilling Navn Tlf (fast)/mob 1. Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg ( ) / Assisterende fylkesdirektør Sigurd Skage ( ) / Fylkessjef SKP Erlend Myking ( ) / Fylkessjef VGO Tore Gregersen Personalsjef Terje Selnes Leder strategisk stab Hans Ove Hjelsvold Leder, kommunikasjon og IT Ane Tonette Lognseth ( ) / Beredskapsansvarlig Frode Hansen ( ) / NB! Det holder IKKE å lese inn melding på mobilsvar eller sende SMS/e-post. Hvis du ikke får svar, les inn talemelding og gå videre til neste på lista til du får svar. Når du får svar, gi informasjon om det, hvis du har prøvd noen lenger opp på lista uten å få svar. Følg de instruksjoner du mottar fra den fra kriseledelsen som svarer. Finn frem kriseledelsesplanen og vær forberedt på tilrettelegging for kriseledelsen. 3. Dersom hendelsen involverer skole eller annen ekstern enhet som Hedmark Trafikk eller Statens vegvesen, skal ledelsen ved aktuell enhet varsles. Se egen varslingsliste for eksterne enheter. 4. I kontortid er sentralbordet mottak for intern krisevarsling fra andre enheter. Ved mottak av krisevarsling følg punkt 2 og 3 over. 5. Dersom sentralbordet mottar truende eller mistenkelig henvendelse og viderekobler denne, følges den opp i etterkant for å sikre at henvendelse er mottatt og om den innebærer en reell hendelse. 6. Dersom henvendelse/hendelse er del av en øvelse, skal all videreformidling innledes med «Øvelse øvelse øvelse». 7. Alle henvendelser/hendelser som kan være del av en krise/krisevarsling (reell eller øvelse) skal loggføres på eget skjema i kriseledelsesplanen. Side 30

32 5.9 Krisevarslingskort for ANDRE enn sentralbord En hver ansatt i Hedmark fylkeskommune skal, når han/hun får kjennskap til en krise, gjennomføre nødvendige strakstiltak for å begrense skaden. Eventuell akutt meddelelse (info) gis til personer i alvorlig fare. Ved større kriser skal den fylkeskommunale kriseledelsen varsles via overordnet linjeleder. Dersom overordnet ikke er tilgjengelig varsles direkte, som beskrevet nedenfor. 1. Ved hendelse som truer liv og helse, ved brann eller andre hendelse som skal varsles til nødetater, skal disse alltid varsles først: Brann: 110 Politi: 112 Ambulanse: Deretter varsles fylkeskommunal kriseledelse I kontortid varsles alltid fylkeskommunal kriseledelse gjennom sentralbordet: Dersom hendelsen skjer utenom kontortid, varsles fylkeskommunal kriseledelse i prioritert rekkefølge: Stilling Navn Tlf (fast)/mob 1. Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg ( ) / Assisterende fylkesdirektør Sigurd Skage ( ) / Fylkessjef SKP Erlend Myking ( ) / Fylkessjef VGO Tore Gregersen Personalsjef Terje Selnes Leder strategisk stab Hans Ove Hjelsvold Leder, kommunikasjon og IT Ane Tonette Lognseth ( ) / Beredskapsansvarlig Frode Hansen ( ) / NB! Det holder IKKE å lese inn melding på mobilsvar eller sende SMS/e-post. Hvis du ikke får svar, les inn talemelding og gå videre til neste på lista til du får svar. Når du får svar, gi informasjon om det, hvis du har prøvd noen lenger opp på lista uten å få svar. 3. Når du får svar ved varsling, vær forberedt på å kunne bistå etter tilbakemelding fra kriseledelsen. 4. Dersom henvendelse/hendelse er del av en øvelse, skal all videreformidling innledes med «Øvelse øvelse øvelse». Side 31

Har du spørsmål kan du kontakte oss ved å sende e-post til postmottak@hedmark.org eller ringe 62 54 40 00.

Har du spørsmål kan du kontakte oss ved å sende e-post til postmottak@hedmark.org eller ringe 62 54 40 00. Hedmark fylkeskommune Postboks 4404, Bedriftssenteret 2325 HAMAR Rendalen kommune. 2485 RENDALEN Fylkeskommunale vassdragsmidler 2016 - Søknadsfrist Vedlagt følger brev fra Hedmark fylkeskommune. Har du

Detaljer

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer.

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Delplan under Plan for helsemessig og sosial beredskap i Alvdal kommune. Revidert 3.5.2012

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20

PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20 PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver og ansvar for beredskaps- og krisetiltak ved skolene

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 1 926 2,0-310 -14 Delvis ledige 1 089 1,1-82 -7 Arbeidssøkere på tiltak 491 0,5-59 -11 Kvinner

Detaljer

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 1/9 NÅR DU BEHØVER Å: STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 2/9 KRISEHÅNDTERING I MARKER- START HER! FASE 1 USIKKERHETSFASE

Detaljer

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune.

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. 13/159-38 X20 Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. Vedlegg til «Plan for kommunal kriseledelse». - 1 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver

Detaljer

Regionrådet for Hamarregionen

Regionrådet for Hamarregionen Dato: 14.03.2017 Tid: 09:00-12:15 Sted: Møterommet Jutulhogget, fylkeshuset Hamar Til stede: Hamar Kommune: Jane Meyer Knut Fangberget Stange kommune: Nils A. Røhne Kirsti Berge Rønnaug Bysveen Ringsaker

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE Aure kommune PLAN FOR KRISELEDELSE Delplan til overordnet beredskapsplan Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede

Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede 230113 Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede 1. Formål Samhandlingsrutinen er utarbeidet som en del av samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Innlandet HF og kommunen.

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05 Justert vedtaksdato 23.06.2010 30.04.2012 KL 1. Innledning... 3 1.1 Målsetting... 3 1.2 Medlemmer... 3 2.

Detaljer

Regionrådet for Hamarregionen-ordfører- og rådmannsmøte (ORM)

Regionrådet for Hamarregionen-ordfører- og rådmannsmøte (ORM) Regionrådet for Hamarregionen-ordfører- og rådmannsmøte (ORM) Dato: 30.05.2017 Tid: 14:00-15:00 Sted: Møterommet fylkeshuset, Hamar Til stede: Ringsaker kommune Anita Ihle Steen Hamar kommune Einar Busterud

Detaljer

Fra: Grindvoll, Marit [/O=HEDMARK/OU=FIRST ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=K00AMG] Til: Backe-Viken, Turid [/O=HEDMARK/OU=EXCHANGE

Fra: Grindvoll, Marit [/O=HEDMARK/OU=FIRST ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=K00AMG] Til: Backe-Viken, Turid [/O=HEDMARK/OU=EXCHANGE Fra: Grindvoll, Marit [/O=HEDMARK/OU=FIRST ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=K00AMG] Til: Backe-Viken, Turid [/O=HEDMARK/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Turid Backe-Vikenc62];

Detaljer

Regionrådet for Hamarregionen

Regionrådet for Hamarregionen Protokoll Sted: Fylkeshuset, møterom Femunden Dato: 22.10.2013 Kl 09.00 13.00 Til stede: Hamar kommune Morten Aspeli Pål Jan Stokke Inger Haug Stange kommune Nils A. Røhne Mirjam Engelsjord Løten kommune

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Beredskapsplan Oslo Skikrets Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Innhold 1. Overordnede prinsipper... 2 1.1 Krise/hendelsescenarier...

Detaljer

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Utarbeidet av: Gunn Alice Andersen, Dato: 11.05.2016 Frode Olsen og Hans Birger Nilsen Godkjent av: Roar Aaserud Dato: 13.05.2016 Oppdatert av: Dato: Planen revideres

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 158 2,2-403 -16 Delvis ledige 981 1,0-39 -4 Arbeidssøkere på tiltak 487 0,5-69 -12 Kvinner

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 635 2,7-436 -14 Delvis ledige 955 1,0-58 -6 Arbeidssøkere på tiltak 300 0,3 56 23 Kvinner

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 3. oktober 2012

Innkalling til AU-møte onsdag 3. oktober 2012 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Organisasjon Godkjent av Dato Gyldig til Fredrikstad kommune Ole Petter Finess 09.12.2015 09.12.2016 INNHOLD HENVISNINGER:... 2 1 INNLEDNING... 2 1.1 Generelt...

Detaljer

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering 8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering Revidert 2012 Innledning Hensikten med denne planen er at studenter og ansatte skal være mest mulig forberedt til å møte kriser og ulykker

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Kriseleder Rådmann Krisestab Beredskapsleder Kommuneoverlege K 1 Personell K 2 Situasjon K 3 Operasjon K 4 Logistikk Ordfører Kommunalsjef Øk.org Kommunalsjef

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 1 842 1,9-326 -15 Delvis ledige 983 1,0-117 -11 Arbeidssøkere på tiltak 561 0,6 60 12 Kvinner

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 374 2,4-323 -12 Delvis ledige 1 197 1,2-121 -9 Arbeidssøkere på tiltak 481 0,5-257 -35 Kvinner

Detaljer

Krise- og beredskapsplan for Bleiker vgs.

Krise- og beredskapsplan for Bleiker vgs. Side 1 av 10 Semac AS Security Management Consulting Krise- og beredskapsplan for Bleiker vgs. Side 2 av 10 Innhold: 1. Innledning. 1.1 Formål. 1.2 Utforming. 1.3 Forankring. 1.4 Strategi. 1.5 Definisjoner.

Detaljer

Nettverkssamling høsten 2016

Nettverkssamling høsten 2016 Etablere i Hedmark Nettverkssamling høsten 2016 Etablereropplæringen i Hedmark AButvikling as Rådhuset Vingelen AS Duplus AS Hedmark Fylkeskommune Agenda Erfaringer etablererkursene høsten 2016 Erfaringer

Detaljer

Generell beredskapsplan. Malvik kommune. Malvik kommune

Generell beredskapsplan. Malvik kommune. Malvik kommune Generell beredskapsplan Malvik kommune Innhold 1. BAKGRUNN OG HENSIKT... 3 2. HJEMMEL FOR BEREDSKAPSARBEIDET... 3 3. MÅLSETTINGER OG STRATEGIER... 4 4. ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER... 5 5. ORGANISERING AV

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF HENSIKT Å gi retningslinjer for hvordan en skal sikre drift av enhetene i Sykehusapotek Nord HF i situasjoner hvor bemanningen er for lav pga. uforutsett fravær,

Detaljer

EPS Erfaring fra øvelse Hamar 2012. Jan-Roger Sætren/Rådgiver 23. oktober 2014

EPS Erfaring fra øvelse Hamar 2012. Jan-Roger Sætren/Rådgiver 23. oktober 2014 EPS Erfaring fra øvelse Hamar 2012 Jan-Roger Sætren/Rådgiver 23. oktober 2014 Hovedmål Hamar kommune Øve alle involverte aktører på hvordan man håndterer en stor ulykke, herunder: samvirke i krisehåndteringen

Detaljer

Valg av representanter og vararepresentanter til regionrådene Fjellregionen, Sør-Østerdal og Hamarregionen

Valg av representanter og vararepresentanter til regionrådene Fjellregionen, Sør-Østerdal og Hamarregionen Saknr. 15/8538-1 Saksbehandler: Kari Mette Hoel Valg av representanter og vararepresentanter til regionrådene Fjellregionen, Sør-Østerdal og Hamarregionen Fylkesordførers innstilling til vedtak: Valgene

Detaljer

Rapport. Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse

Rapport. Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse Rapport Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse 1 Innhold Forord......................................................... 3 HVORFOR LAGE EN KRISEPLAN?................................ 4 Hva

Detaljer

Krisehandtering i Leikanger skyttarlag

Krisehandtering i Leikanger skyttarlag Krisehandtering i Leikanger skyttarlag Oppdatert pr. 01.05.2016 INNHALD KRISEHANDTERING I LEIKANGER SKYTTARLAG 1. Overordna prinsipp 1.1. Krise/hending scenario 1.2. Prinsipp for handtering 1.3. Prioritet

Detaljer

5. Utdanning. 40 Fylkesstatistikk for Hedmark 2015 Utdanning

5. Utdanning. 40 Fylkesstatistikk for Hedmark 2015 Utdanning 5. Utdanning På individnivå viser forskning at utdanning bidrar til å øke en persons livskvalitet og mestring i livet. Det er derfor viktig å se på konsekvenser av gjennomføring og frafall i videregå-

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Organisasjon Godkjent av Dato Gyldig til Fredrikstad kommune Ole Petter Finess / rådmann 09.12.2015 28.09.2017 Fredrikstad kommune Ole Bøklepp / beredskapsleder

Detaljer

Organisering av EPS Mottakssenter for evakuerte og pårørende

Organisering av EPS Mottakssenter for evakuerte og pårørende Oppdatert 17. november 2011 1. Bakgrunn Organisering av EPS Mottakssenter for evakuerte og pårørende Er en del av kommunens krise- og beredskapsgruppe. Se navneliste for hovedfunksjoner, vedlegg nr. 2.

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden Dato: 10.06.2010 Kl: 1000-1410 Til stede: Terje Nyland (leder) Olav Lund Maj C. Stenersen Lund Frode Knutzen Midtlund Arild Sørum Stana Oddny Andreassen

Detaljer

Evaluering øvelse Birken. Lillehammer kommune. Foto Ole Jacob Reichelt

Evaluering øvelse Birken. Lillehammer kommune. Foto Ole Jacob Reichelt Evaluering øvelse Birken Lillehammer kommune Foto Ole Jacob Reichelt Øvelse Birken var svært relevant. - Mange arrangementer og tilreisende i Lillehammer og regionen hele året - Store og små, internasjonale

Detaljer

Fylkestinget, komitebehandling Protokoll

Fylkestinget, komitebehandling Protokoll Fylkestinget, komitebehandling Protokoll Dato: 12.10.2015 Tid: 10.00 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Komite for økonomi, eiendom og regionalt samarbeid Gunn Randi Fjæstad leder Svein Borkhus Berit

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF Nasjonalt topplederprogram Anne Hilde Bjøntegård Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet De siste års hendelser nasjonalt

Detaljer

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann Mål og forventninger til beredskapen i Østfold Trond Rønningen assisterende fylkesmann Hva må vi være forberedt på? https://www.youtube.com/watch?v=3foyzk33l0y&feature=youtu.be eller https://youtu.be/3foyzk33l0y

Detaljer

Aure kommune KRISEPLAN. Overordnet ROS-analyse. Overordnet kriseplan. Plan for kriseledelse

Aure kommune KRISEPLAN. Overordnet ROS-analyse. Overordnet kriseplan. Plan for kriseledelse Aure kommune KRISEPLAN Overordnet beredskapsplan for Aure kommune Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Hedmark m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Krise- og ulykkesplan 2014-2015

Krise- og ulykkesplan 2014-2015 Krise- og ulykkesplan 2014-2015 Lions MD 104 beredskapstelefon: +47 95 11 31 24 Om varsling, organisering, omsorg og informasjon i krise og ulykkessituasjoner Forord Hva gjør vi i Lions når det skjer en

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

Beredskapsplan for NABSF

Beredskapsplan for NABSF Beredskapsplan for NABSF 9. februar 2017 1. Overordnede perspektiver Krisescenarier Følgende scenarier anses å være mest aktuelle for NABSF å håndtere: Ulykker i idrettsanslegg med alvorlig skade, eventuelt

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 128/15 26.11.2015 Dato: 09.11.2015 Arkivsaksnr: 2015/12248 Revisjon av beredskapsplanen for Universitetet i Bergen Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

HVA HAR VI LÆRT AV KRISENE?

HVA HAR VI LÆRT AV KRISENE? Kunde X - Sjømat Page 1 HVA HAR VI LÆRT AV KRISENE? Frank Skapalen, BDO Ulik situasjonsforståelse Ikke klar nok ledelse Manglende informasjonsdeling Manglende ressurser Svak informasjonshåndtering 2Sid

Detaljer

Ruters beredskapsplan. Strategiforum v/ Jorunn Brunstad Ekberg kvalitets- og beredskapssjef

Ruters beredskapsplan. Strategiforum v/ Jorunn Brunstad Ekberg kvalitets- og beredskapssjef Ruters beredskapsplan Strategiforum 12.09.2013 v/ Jorunn Brunstad Ekberg kvalitets- og beredskapssjef Agenda Bakgrunn for ny beredskapsplan Beredskapsarbeidet til Ruter Målsetting Planverket Organisering

Detaljer

Kriseberedskapsplan. Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300

Kriseberedskapsplan. Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Kriseberedskapsplan Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Innhold 1. Overordnede prinsipper...2 1.1 Krisescenarier...2 1.2 Prinsipper for krisehåndtering...2

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Hedmark m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM)

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) MMMM i 2026 Hedmark (%) Oppland (%) Elverum 11,2 Lunner 10,1 Hamar 8,0 Gjøvik 9,1 Stange 7,9 Lillehammer 9,0 Sør-Odal 7,7 Gran 7,9 Tynset 6,7

Detaljer

Retningslinjer for mediehåndtering

Retningslinjer for mediehåndtering Retningslinjer for mediehåndtering Vedtak i administrasjonsutvalget 11. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Roller og ansvar... 4 3. Håndtering av pressehenvendelser på vegne av Rogaland fylkeskommune...

Detaljer

Sør-Øst politidistrikt. Politiet i Vestfold. Håndtering av trusler og vold i barnehager, 16.juni Politiførstebetjent Thorleif Rustad

Sør-Øst politidistrikt. Politiet i Vestfold. Håndtering av trusler og vold i barnehager, 16.juni Politiførstebetjent Thorleif Rustad Sør-Øst politidistrikt Politiet i Vestfold Håndtering av trusler og vold i barnehager, 16.juni 2016. Politiførstebetjent Thorleif Rustad TEMA: - STATUS PLANVERK OG BEREDSKAP I BARNEHAGEN - ØVELSER OG ANDRE

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Hedmark m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid

Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid juni 2006 sist oppdatert august 2013 Innledning I henhold til kgl.res. av 3. november 2000 er det enkelte departement ansvarlig for alt

Detaljer

PROTOKOLL fra møte 2/ 2011 Regionrådet for Fjellregionen

PROTOKOLL fra møte 2/ 2011 Regionrådet for Fjellregionen PROTOKOLL fra møte 2/ 2011 Regionrådet for Fjellregionen Dato: 23.november 2011 Sted: Røros hotell, Røros Medlemmer tilstede: Alvdal kommune Folldal kommune Os kommune Rendalen kommune Tolga kommune Tynset

Detaljer

Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune. Kommunestyremøte Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli

Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune. Kommunestyremøte Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune Kommunestyremøte 16.03.2016 Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli Kommunal beredskapsplikt - hensikt Legge til rette for å utvikle trygge og robuste

Detaljer

Bestand medier voksne

Bestand medier voksne Innbyggere pr. 01.01.13 Bestand medier barn Bestand medier voksne Bestand, annet Bestand totalt Innkjøpsordn., % av tilvekst Bestand digitale medier Komm unenr. 0402 Kongsvinger bibliotek 17 638 19 124

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 06.06.2016 Tid: 12:00 Sted: Vinger hotell, Kongsvinger Til stede: Per-Gunnar Sveen Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådsleder Forfall: Aasa Gjestvang Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Hvordan jobber vi med sikkerhet og beredskap i Vegavdeling Østfold? Roar Midtbø Jensen Avdelingsdirektør

Hvordan jobber vi med sikkerhet og beredskap i Vegavdeling Østfold? Roar Midtbø Jensen Avdelingsdirektør Hvordan jobber vi med sikkerhet og beredskap i Vegavdeling Østfold? Roar Midtbø Jensen Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Trafikkberedskapsplaner Håndbok R611 Trafikkberedskap håndtering av uforutsette

Detaljer

Slik søker du videregående opplæring 2015-2016

Slik søker du videregående opplæring 2015-2016 Slik søker du videregående opplæring 2015-2016 Velkommen som søker til videregående opplæring i Hedmark Dette er et hefte som er laget for alle som vil oppdatere seg om hvordan de skal søke videregående

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 9. januar 2013

Innkalling til AU-møte onsdag 9. januar 2013 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Hedmark. Innbyggere ( ) Areal km 2 Dyrket areal 4 % Produktiv skog 47 % Myr og fjell over 900 m.o.h 27 %

Hedmark. Innbyggere ( ) Areal km 2 Dyrket areal 4 % Produktiv skog 47 % Myr og fjell over 900 m.o.h 27 % FYLKESMANNEN Hedmark Innbyggere (01. 01.2009) 190 071 Areal 27 388 km 2 Dyrket areal 4 % Produktiv skog 47 % Myr og fjell over 900 m.o.h 27 % Norges største produksjonspotensiale for bio-energi 2270 km²

Detaljer

Fylkesmannens krisehåndtering i forbindelse med flom- og skredhendelser

Fylkesmannens krisehåndtering i forbindelse med flom- og skredhendelser Fylkesmannens krisehåndtering i forbindelse med flom- og skredhendelser Johan Løberg Tofte beredskapssjef, Fylkesmannen i Oslo og Akershus jlt@fmoa.no Bakgrunnsdokumenter Muligheter og begrensninger Bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Psykososialt kriseteam kan aktiveres ved hendelser av mindre omfang som vurderes som

Psykososialt kriseteam kan aktiveres ved hendelser av mindre omfang som vurderes som Varsling og aktivering av psykososialt kriseteam Kirsti Silvola, RVTS Øst og Venke A. Johansen, RVTS Vest Psykososialt kriseteam kan aktiveres ved hendelser av mindre omfang som vurderes som alvorlige,

Detaljer

Beredskap i Gildeskål

Beredskap i Gildeskål Beredskap i Gildeskål Beredskapen i Gildeskål kommune bygger på en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse). Uønskede hendelser eller kriser vil fra tid til annen ramme også vår kommune. Når noe slikt

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Foredrag 9. september Plans are nothing; planning is everything Dwight D. Eisenhower Beredskapsprinsippene Ansvar Den som har det daglige har også ansvaret

Detaljer

POLITIET OG KOMMUNEN SAMMEN OM KRISEHÅNDTERINGEN

POLITIET OG KOMMUNEN SAMMEN OM KRISEHÅNDTERINGEN POLITIET OG KOMMUNEN SAMMEN OM KRISEHÅNDTERINGEN Organisering av mottakstjenester og håndtering av menneskelige reaksjoner i stress og krisesituasjoner 14.5.2014 POLITIETS ANSVAR POLITIETS ANSVAR Politiets

Detaljer

SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP

SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP Erfaringer fra Fylkesmannens tilsyn Kommunens informasjonstjeneste Bruk av CIM Samarbeidet i østregionen Horisonten 26.10.16 Anne-Grete Glemming Kommunalsjef / beredskapskoordinator

Detaljer

SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP I VEGÅRSHEI KOMMUNE HENDELSE NOVEMBER 2016

SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP I VEGÅRSHEI KOMMUNE HENDELSE NOVEMBER 2016 SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP I VEGÅRSHEI KOMMUNE HENDELSE NOVEMBER 2016 Fylkeslegens møte 1.2.17 Anne-Grete Glemming Kommunalsjef / beredskapskoordinator Vegårshei kommune Presentasjon Kort om hendelsen

Detaljer

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012)

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) 8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) Supplement til Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

Detaljer

OPPNEVNING AV REPRESENTANTER OG VARAREPRESENTANTER TIL UNGDOMMENS FYLKESTING FOR

OPPNEVNING AV REPRESENTANTER OG VARAREPRESENTANTER TIL UNGDOMMENS FYLKESTING FOR Saknr. 10/6487-1 Ark.nr. Saksbehandler: Kari Mette Hoel OPPNEVNING AV REPRESENTANTER OG VARAREPRESENTANTER TIL UNGDOMMENS FYLKESTING FOR 2010-2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 5. mars 2014

Innkalling til AU-møte onsdag 5. mars 2014 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

FORBEREDELSE OG GJENNOMFØRING LRS-ØVELSE BROKELANDSHEIA

FORBEREDELSE OG GJENNOMFØRING LRS-ØVELSE BROKELANDSHEIA FORBEREDELSE OG GJENNOMFØRING LRS-ØVELSE BROKELANDSHEIA 06.09.16 6.9.16 ØVELSE ØVELSE ØVELSE ØVELSE ØVELSE ØVELSE ØVELSE - ØVELSE Øve bruk av kommunens kriseplan Kalle inn og etablere kriseledelse Øve

Detaljer

Kriseberedskapsplan for Idrettslag i Vestfold

Kriseberedskapsplan for Idrettslag i Vestfold Kriseberedskapsplan for Idrettslag i Vestfold Innhold 1. Overordnede prinsipper a. Krisescenarier b. Prinsipper for krisehåndtering c. Prioritet når krisen inntreffer 2. Når en krise inntreffer a. Varslingsliste

Detaljer

Gjennomgang av skole- og tilbudsstruktur i videregående opplæring i Hedmark - høring

Gjennomgang av skole- og tilbudsstruktur i videregående opplæring i Hedmark - høring Saknr. 16/11909-1 Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth Gjennomgang av skole- og tilbudsstruktur i videregående opplæring i Hedmark - høring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar å legge rapport

Detaljer

2011 UDF Hedmark Arbeidstid Skole Undersøkelse

2011 UDF Hedmark Arbeidstid Skole Undersøkelse 2011 UDF Hedmark Arbeidstid Skole Undersøkelse 1. KJØNN Kvinne 72,3% 60 Mann 27,7% 23 answered question 83 skipped question 0 2. ARBEIDSSTED Barneskole 54,2% 45 Ungdomsskole 30,1% 25 Voksenopplæring 8,4%

Detaljer

2011 UDF Hedmark Arbeidstid Skole Undersøkelse

2011 UDF Hedmark Arbeidstid Skole Undersøkelse 2011 UDF Hedmark Arbeidstid Skole Undersøkelse 1. KJØNN Kvinne 71,7% 1 146 Mann 28,3% 452 answered question 1 598 skipped question 0 2. ARBEIDSSTED Barneskole 50,3% 803 Ungdomsskole 27,4% 438 Voksenopplæring

Detaljer

Slåstad Idrettslag. Kriseplan

Slåstad Idrettslag. Kriseplan Slåstad Idrettslag Kriseplan Kriseplan for Slåstad IL, 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Kriseplan for Slåstad Idrettslag... 3 1. Formål... 3 2. Arbeidsprinsipper... 3 3. Slåstad Idrettslags faste beredskapsgruppe

Detaljer

Fra: Grindvoll, Marit [/O=HEDMARK/OU=FIRST ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=K00AMG] Til: Backe-Viken, Turid [/O=HEDMARK/OU=EXCHANGE

Fra: Grindvoll, Marit [/O=HEDMARK/OU=FIRST ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=K00AMG] Til: Backe-Viken, Turid [/O=HEDMARK/OU=EXCHANGE Fra: Grindvoll, Marit [/O=HEDMARK/OU=FIRST ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=K00AMG] Til: Backe-Viken, Turid [/O=HEDMARK/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Turid Backe-Vikenc62];

Detaljer

Overordnet IT beredskapsplan

Overordnet IT beredskapsplan Overordnet IT beredskapsplan Side 1 av 7 Overordnet IT beredskapsplan NB! Innholdet i denne malen må tilpasses til egen virksomhet. Det kan medføre utfylling av ytterligere informasjon og/eller sletting

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15 BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo Revidert: 15.05.15 Nordberghjemmets beredskapsgruppe -1- Ansvarlig Ansvarsområde Tlf. Stedfortreder Tlf. Daglig leder Kikki Bratberget

Detaljer

Hedmark politidistrikt. Politioverbetjent Magne Tommy Brobakken. NK/Planlegger Felles Operativ Enhet. Hedmark politidistrikt

Hedmark politidistrikt. Politioverbetjent Magne Tommy Brobakken. NK/Planlegger Felles Operativ Enhet. Hedmark politidistrikt Hedmark politidistrikt Politioverbetjent Magne Tommy Brobakken NK/Planlegger Felles Operativ Enhet Hedmark politidistrikt Politidistriktet Hedmark politidistrikt Hedmark politidistrikt Opprettet 1.1.2002

Detaljer

Ordfører- rådmannsmøte (ORM) Dato: 11. oktober 2016 Tid: Feil! Fant ikke referansekilden. Sted: Møterommet Femunden, fylkeshuset hamar

Ordfører- rådmannsmøte (ORM) Dato: 11. oktober 2016 Tid: Feil! Fant ikke referansekilden. Sted: Møterommet Femunden, fylkeshuset hamar Ordfører- rådmannsmøte (ORM) Dato: 11. oktober 2016 Tid: Feil! Fant ikke referansekilden. Sted: Møterommet Femunden, fylkeshuset hamar Til stede: Einar Busterud- Hamar kommune Nils A. Røhne, Stange kommune

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 14. desember 2011

Innkalling til AU-møte onsdag 14. desember 2011 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Fylkesrådsleder Njål Føsker, Hedmark FK Fylkesordfører Tore

Detaljer

1. GENERELLE OPPLYSNINGER

1. GENERELLE OPPLYSNINGER 1. GENERELLE OPPLYSNINGER VIKTIG UNDERSØKELSE FOR LÆRERYRKETS STATUS OG FREMTID I mars 2011 gjennomfører Utdanningsforbundet Hedmark en utfyllende undersøkelse med fokus på hvordan du som pedagog eller

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om støtte til utvikling og kvalitetssikring av Hedmark Database Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om støtte til utvikling og kvalitetssikring av Hedmark Database Hamar, Saknr. 12/6310-18 Ark.nr. U64 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet «Utvikling og kvalitetssikring

Detaljer

Beredskap i Jernbaneverket

Beredskap i Jernbaneverket Retningslinje Godkjent av: Hiis-Hauge, Rannveig Side: 1 av 8 1. HENSIKT OG OMFANG 1.1. Hva vi mener med «beredskap» Jernbaneverket har ulike typer beredskap, beskrevet nedenfor: Beredskap Referanse Forskriften

Detaljer

VELKOMMEN TIL CIM GRUNNOPPLÆRING 18. APRIL 2013. Kommunekonferanse samfunnssikkerhet og beredskap - Sundvollen

VELKOMMEN TIL CIM GRUNNOPPLÆRING 18. APRIL 2013. Kommunekonferanse samfunnssikkerhet og beredskap - Sundvollen VELKOMMEN TIL CIM GRUNNOPPLÆRING 18. APRIL 2013 Kommunekonferanse samfunnssikkerhet og beredskap - Sundvollen Mål for kurset Vite hva CIM er ha et oversiktsbilde Pålogging opprette hendelse logge meldinger

Detaljer

TJENESTEAVTALE 11. Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden.

TJENESTEAVTALE 11. Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden. Arkivreferanse Finnmarkssykehuset HF: Arkivreferanse kommune: TJENESTEAVTALE 11 Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden. mellom og xx kommune 1. Parter Avtalen

Detaljer

Beredskapsplan Dana Cup Hinna fotball

Beredskapsplan Dana Cup Hinna fotball Beredskapsplan Dana Cup Hinna fotball Planen er REVIDERT 21. juni 2017 Beredskapsledelsen ved Dana Cup Hinna fotball Beredskapsledelsen ved turneringen består av Leder for Hinna fotball Reiseledere Lagledere

Detaljer

9.9 Beredskap og krisehåndtering

9.9 Beredskap og krisehåndtering 9.9 Beredskap og krisehåndtering Planen skal oppdateres årlig med nye navn etter hvert årsmøte eller dersom andre forhold tilsier oppdatering. VIKTIGE TELEFONNUMMER Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. U64 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim MIDLERTIDIG LØSNING PÅ DRIFT AV TELLUS-DATABASEN FOR HEDMARK

Saknr. 12/ Ark.nr. U64 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim MIDLERTIDIG LØSNING PÅ DRIFT AV TELLUS-DATABASEN FOR HEDMARK Saknr. 12/6310-11 Ark.nr. U64 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Midlertidig løsning

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden - 1.etg. Dato: 28.01.2010 Kl: 1000-1410 Til stede: Terje Nyland (leder) Olav Lund Helene Skeibrok Frode Knutzen Midtlund Arild Sørum Stana Bjørn Engevold

Detaljer

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN for Det frivillige Skyttervesen Vedtatt av Norges Skytterstyre Ajourføring ved generalsekretær - sist ajourført:10.10.2011 Plassering av kriseplan: Skytterkontoret INNHOLD 1. INNLEDNING...

Detaljer

3.1 Prosedyremal. Omfang

3.1 Prosedyremal. Omfang 3.1 Prosedyremal Formål Hensikten med denne planen er å planlegge hvordan Midt-Telemarkkommunene skal forebygge og håndtere uønskede hendelser, samt å beskytte kritiske tjenester og systemer mot negative

Detaljer

Beredskapsplan - kommunikasjon

Beredskapsplan - kommunikasjon Beredskapsplan - kommunikasjon Innledning I arbeidet med sikkerhet og beredskap er kommunikasjon et sentralt verktøy. God kommunikasjonshåndtering i en krisesituasjon er avgjørende for interne og eksterne

Detaljer

Offentlig høring av "Høyhastighetsutredningen 2010-12" Uttalelse fra Hedmark fylkeskommune

Offentlig høring av Høyhastighetsutredningen 2010-12 Uttalelse fra Hedmark fylkeskommune Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Hamar, 27.06.2012 Deres ref: Vår ref: Sak. nr. 12/5811-9 Ark N20 &13 Saksbeh. Øystein Sjølie Tlf. 62 54 46 67 Offentlig høring av "Høyhastighetsutredningen

Detaljer