Overordnet krisehåndteringsplan for Hedmark fylkeskommune 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overordnet krisehåndteringsplan for Hedmark fylkeskommune 2015"

Transkript

1 Overordnet krisehåndteringsplan for Hedmark fylkeskommune 2015

2 OVERORDNET KRISEHÅNDTERINGSPLAN FOR HEDMARK FYLKESKOMMUNE 1. INNLEDNING OG GENERELLE BESTEMMELSER Endringslogg Krisedefinisjon Planens hensikt og gyldighetsområde Kriseledelse Prinsipper for krisehåndtering Ansvar og myndighet Planoversikt for Hedmark fylkeskommune Forankring og oppdatering av planen 5 2. KRISELEDELSE OG SAMHANDLING Varsling Varsling av nødetater Varsling av kriseledelse Organisering Innkalling av den fylkeskommunale kriseledelsen Kontorlokaler, samband, nøkler etc Loggføring Organisasjonskart Hedmark fylkeskommune FORHOLDET TIL HEDMARK TRAFIKK VED KRISER FORHOLDET TIL STATENS VEGVESEN VED KRISER 8 3. TILTAKSKORT 9 TILTAKSKORT NR: 1 - ETABLERING AV KRISELEDELSEN 10 TILTAKSKORT NR: 2 - FLOMSITUASJON 11 TILTAKSKORT NR: 3 - ALVORLIG ULYKKE HVOR ANSATTE ER INVOLVERT 12 TILTAKSKORT NR: 4 HENDELSE MED STOR PÅGANG FRA MEDIA 13 TILTAKSKORT NR: 5 - LANGVARIG BORTFALL AV IKT-TJENESTER 14 TILTAKSKORT NR: 6 - AKUTTOPPTREDEN VED SYKDOM OG SKADE 15 TILTAKSKORT NR: 7 AKUTTOPPTREDEN VED VOLD OG TRUSLER ØVELSER OG DOKUMENTASJON AV ERFARINGER Øvingsfrekvens 17 Side 1

3 4.2 Prinsipper for gjennomføring og oppfølging av øvelser i krisehåndtering LISTER MED INFORMASJON OG SKJEMA LOGG FOR DEN FYLKESKOMMUNALE KRISESTABEN Benevnelse av krisen (skal påføres identisk på alle loggdokumenter) Krisestaben har bestått av følgende Sjekkliste for gjennomføring av kriseledelsens første oppgaver når en krise oppstår Løpende logg Sjekkliste ved opphør av krisen Mal for situasjonsrapport til fylkesmannen Kontaktinformasjon, fylkesmann, regionråd, fylkestannklinikker, Politi og Vegvesen Kontaktinformasjon - Videregående skoler i Hedmark Kontaktinformasjon Hedmark trafikk Kontaktinformasjon - Tannklinikker i Hedmark Kontaktinformasjon - Kommuner i Hedmark - beredskapskontakter Kontaktinformasjon Kommuner i Hedmark rådmenn Krisevarslingskort for SENTRALBORD Krisevarslingskort for ANDRE enn sentralbord 31 Side 2

4 1. Innledning og generelle bestemmelser 1.1 Endringslogg Krisehåndteringsplanen er revidert på følgende tidspunkt: Tidspunkt Merknader Krisehåndteringsplan vedtatt i Fylkesrådet. 1.2 Krisedefinisjon En krise er en hendelse som potensielt truer viktige verdier og kan svekke fylkeskommunens evne til å utføre viktige funksjoner Planens hensikt og gyldighetsområde Dette dokument utgjør den overordnede beredskapsplanen for Hedmark fylkeskommunes virksomhet. Planen skal være et verktøy for fylkesrådet til å håndtere krisen. Planen er ment å håndtere hele spekteret av hendelser som nødvendiggjør en koordinert kriseledelse. Dette kan spenne fra lokale, spesifikke hendelser, og opp til hendelser hvor regionale og statlige myndigheter trer inn og koordinerer krisehåndteringen Kriseledelse Det er viktig å fastslå krisens nivå så tidlig som mulig. Egne beredskapsplaner er utarbeidet for enkelte virksomheter og foretak (se punkt 1.4 «Planoversikt»). I Hedmark fylkeskommune etablerer vi kriseledelse når en hendelse har en slik karakter eller omfang at det faste organiserte ledelsesapparatet ikke er egnet til å lede innsatsen på normal måte. Kriseledelsen kan også etableres i samråd med andre viktige samfunnsaktører når situasjonen tilsier dette. Fylkesråd, FDIR eller nærmeste stedfortreder kan beslutte etablering av kriseledelse. Når kriseledelsen er etablert, skal denne koordinere og lede alle tiltak knyttet til krisehåndteringen. Faser i krisehåndteringen: Fase 1: Varsling Identifisere forhold som krise. Varsling til rette instanser; politi, andre. Fase 2: Opprettelse av kriseledelse: Innkalling, identifisere aktører, opprette logging. Fase 3: Gjennomføre kriseledelse. Fase 4: Innføre normal drift, trappe ned kriseledelsesapparat. Etterarbeid, analyse. Fase 1: Varsling, identifisere forhold som krise. Fase 2: Opprettelse av kriseledelse Fase 3: Gjennomføre kriseledelse Fase 4: Innføre normal drift, etterarbeid m.m. Figur 1 Faser i Krisehåndteringen Side 3

5 1.2.3 Prinsipper for krisehåndtering De grunnleggende prinsipper for krisehåndtering i Hedmark fylkeskommune følger de nasjonale prinsipper i det kommunerettede samfunnssikkerhetsarbeidet. Disse er: Nærhetsprinsippet: En krise skal håndteres på et lavest mulig nivå. Likhetsprinsippet: Organiseringen i en krise skal være mest mulig lik den daglige organiseringen. Ansvarsprinsippet: Den myndighet som har det daglige ansvaret, har også ansvaret i en krise. Samvirkeprinsippet: Det er et selvstendig ansvar å sikre et best mulig samvirke med relevante aktører og virksomheter i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering Ansvar og myndighet Kriseledelse vil være den som i øyeblikket har det fylkeskommunale ansvaret for å lede krisen. I varslingsfasen vil det normalt være den leder som er tilgjengelig nærmest krisen. I en større hendelse vil normalt fylkeskommunens kriseledelse bli innkalt og etter hvert overta ledelsen. Fylkeskommunal kriseledelse vil, etter den første akuttfase, være: Fylkesrådsleder vara: Fylkesrådets nestleder Fylkesdirektør vara: Assisterende fylkesdirektør Fylkessjef SKP vara: Assisterende fylkessjef SKP Fylkessjef VGO vara: Assisterende fylkessjef VGO Personalsjef vara: jurist fylkesdirektørens stab Leder Strategisk stab vara: sekretariatsleder Leder Eiendom vara: Assisterende eiendomssjef Kommunikasjonsleder vara: Stedfortreder Beredskapsansvarlig Andre fagpersoner, fylkeskommunale eller eksterne som ansees nødvendige, innkalles etter behov Kriseledelsens ansvar Hvis krisen er av en slik art at det er politiet som «eier» krisen vil fylkeskommunen bistå politiet slik at virkningen av krisen blir av minst mulig omfang. Hvis krisen er av en slik art at det er kommunen som «eier» krisen vil fylkeskommunen bistå kommunen slik at virkningen av krisen blir av minst mulig omfang. Hvis krisen er av en slik art at det er fylkesmannen som koordinerer krisen vil fylkeskommunen bistå fylkesmannens gjennom deltakelse i fylkesberedskapsrådet og opprette kriseledelse for å fylle vår rolle i dette. Hvis krisen er av en slik art at det er fylkeskommunen som «eier» krisen vil kriseledelsen og fylkeskommunens fagpersonell være det organ som har ansvar for at krisen blir av minst mulig omfang. Kriseledelsen har plikt til å samles så snart etablering av kriseledelsen er kjent eller varsling er igangsatt. Side 4

6 Roller i kriseledelsen Fylkesrådslederen har det overordnede og utøvende ansvar når en krise oppstår i samsvar med roller og ansvar i ordinær drift. Fylkesdirektøren har ansvar for å lede og koordinere arbeidet i krisestaben. Kommunikasjonsleder har, under ledelse av fylkesdirektøren, et spesielt ansvar for informasjon utad og innad. Beredskapsansvarlig er loggfører for krisens forløp og tilrettelegger i forhold til kriseledelsesplan og fagplaner. Loggføring aktiveres umiddelbart. Øvrige deltakere i kriseledelsen vil kunne innkalles og permitteres etter som krisens natur tilsier det. 1.4 Planoversikt for Hedmark fylkeskommune I Hedmark fylkeskommune er det utarbeidet spesifikke beredskapsplaner for følgende forhold/virksomheter/tjenestesteder: Beredskapsplan for arbeidskonflikter i Hedmark fylkeskommune Beredskaplan for pandemisk influensa Beredskapsplan for krisekommunikasjon Lokale planer for krisehåndtering i videregående skoler 1.5 Forankring og oppdatering av planen Denne planen er Hedmark fylkeskommunes verktøy for håndtering av kriser eller forberedelse for dette. Planen er vedtatt i fylkesråd og utgjør mandat for de tiltak som utføres i en krisesituasjon eller når fylkesledelsen ser det nødvendig å forberede krisehåndtering. Revidert plan skal presenteres i ledergruppa en gang i året. Den skal arkiveres i ESA. Ansvarlig for dette er fylkesdirektør. Planen skal være lett tilgjengelig og synlig i organisasjonen, herunder fylkeskommunens nettsider både internt og eksternt. Det er leders ansvar at hver ansatt gjøres kjent med planen. Planen skal være enkelt tilgjengelig på intra- og internettsider for fylkeskommunen. Planen skal øves med jevne mellomrom og etter prinsipper nedfelt i kapittel 4 i denne planen. 2. Kriseledelse og samhandling 2.1 Varsling En hver ansatt i Hedmark fylkeskommune skal, når han/hun får kjennskap til en krise, gjennomføre nødvendige strakstiltak for å begrense skaden. Ved større hendelser skal den fylkeskommunale kriseledelsen varsles via overordnet linjeleder. Dersom overordnet ikke er tilgjengelig varsles direkte. Se punktene og under. Side 5

7 2.1.1 Varsling av nødetater VIKTIG: Ved hendelse som truer liv og helse, ved brann eller andre hendelse som skal varsles til nødetater, skal disse alltid varsles først. Brann: 110 Politi: 112 Ambulanse: Varsling av kriseledelse Varsling av fylkeskommunens kriseledelse i prioritert rekkefølge: Stilling Navn Tlf (fast)/mob 1. Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg ( ) / Assisterende fylkesdirektør Sigurd Skage ( ) / Fylkessjef SKP Erlend Myking ( ) / Fylkessjef VGO Tore Gregersen Personalsjef Terje Selnes Leder strategisk stab Hans Ove Hjelsvold Leder, kommunikasjon og IT Ane Tonette Lognseth ( ) / Beredskapsansvarlig Frode Hansen ( ) / Organisering Likhetsprinsippet tilsier at man i utgangspunktet skal endre den daglige organisasjonen kun når det er strengt nødvendig. Dette betyr at selv om Kriseledelsen vil måtte opprettes og samles, bør midlertidige organisatoriske endringer kun gjennomføres for spesifikke og klart begrunnede formål Innkalling av den fylkeskommunale kriseledelsen Fylkesledelse v/fylkesråd, fylkesdirektør eller stedfortreder vurderer krisens omfang. Fylkesdirektør innkaller etter behov fylkeskommunens øvrige kriseledelse og nødvendig fagpersonale i og utenfor fylkeskommunen Kontorlokaler, samband, nøkler etc. Kontor for kriseledelsen er møterom mellom fylkesdirektørens og fylkesordførerens kontor i 6. etasje i fylkeshuset. Ved større og langvarige hendelser kan kontor for kriseledelsen flyttes til møterom Femunden i 1. etasje i fylkeshuset. Kriseledelsen disponerer også møterom Osensjøen med videokonferansekapasitet og to storskjermer Ved større hendelser brukes møterommene Mjøsa og Storsjøen i 1 etasje i fylkeshuset også som operativt område etter behov. Informasjonsmøter og stor mediaorientering holdes i fylkestingssalen Intern kommunikasjon/informasjonsflyt skal også i krisesituasjoner i hovedprinsippet følge vanlig tjenestevei. Teknisk kommunikasjonsutstyr vil normalt være: o Telefon o Mobiltelefon o To satellitt-telefoner. En av disse kan avgis til steder eller etater som er i behov av dette. IKT-utstyr vil normalt være: Side 6

8 o Egne bærbare PCer o Ekstra Projektor (videokanon): 1 fra kontor fylkessjef Samferdsel, kulturminner og plan. Fylkeskommunal kriseledelse prioriteres for tilgang til alle nødvendige lokaler i fylkeshuset. Hvis Fylkeshuset må evakueres, flyttes kriseledelsen til Hamar katedralskole hvor møterom 1 og møterom 2 disponeres. Hamar katedralskole sørger for at lokalene gjøres tilgjengelige. Fra lokalene er det tilgang til fylkeskommunens IKT-systemer Loggføring Beredskapsansvarlig er loggfører for krisens forløp og tilrettelegger i forhold til kriseledelsesplan og fagplaner. Loggføring aktiveres umiddelbart. Loggføring skal gjøres på alle avgjørelser og relevant kommunikasjon som kriseledelsen gjør. Skjema (mal) for loggføring er vedlagt denne planen i punkt 5.1. Utfylte skjema arkiveres i ESA. Om dette ikke er mulig, skal det sørges for at skjema lagres på forsvarlig måte. 2.4 Organisasjonskart Hedmark fylkeskommune Side 7

9 2.5 FORHOLDET TIL HEDMARK TRAFIKK VED KRISER Informasjons- og kommunikasjonsansvaret i forbindelse med hendelser i den fylkeskommunale kollektivtrafikken skal Hedmark Trafikk utøve på normal måte innenfor egne, fastsatte rutiner. Det er viktig at administrerende direktør i foretaket informerer fylkesrådet, fylkesdirektøren og informasjonsleder ved særlig alvorlige hendelser. Hedmark trafikk er i 2015 i prosess med utarbeidelse av en selvstendig krisehåndteringsplan. Denne vil omfatte rutiner som ved revisjon skal implementeres i denne planen. 2.6 FORHOLDET TIL STATENS VEGVESEN VED KRISER Informasjons- og kommunikasjonsansvaret i forbindelse med hendelser på det fylkeskommunale vegnettet skal Statens vegvesen utøve på normal måte innenfor egne, fastsatte rutiner. Ved etablering av kriseledelse i Statens vegvesen Region Øst, avdeling Hedmark vil fylkessjef SKP, eller representant utpekt av denne, sitte i kriseledelsen. Det er viktig at fylkeskommunens representant tidlig informerer fylkesrådet, fylkesdirektøren og informasjonsleder ved særlig alvorlige hendelser på fylkesvegnettet. Side 8

10 3. TILTAKSKORT Kort nummer Hendelse/situasjon 1 Etablering av kriseledelsen 2 Flomsituasjon 3 Alvorlig ulykke hvor ansatte er involvert 4 Hendelse med stor pågang av media 5 Langvarig bortfall av IKT tjenester 6 Akuttopptreden ved sykdom og skade 7 Akuttopptreden ved vold og trusler 8 Nødtelefonnumre og nødvarsling Side 9

11 TILTAKSKORT NR: 1 - ETABLERING AV KRISELEDELSEN MÅL/HENSIKT Etablere en fungerende kriseledelse raskt og effektivt. HVORDAN 1. Varsling. SE KRISEVARSLINGSKORT PKT 5.7 OG Innkalling (FDIR) 3. Lokaler: Innledningsvis kontor 6. etasje. Ved større behov: FEMUNDEN. Dessuten MJØSA og OSENSJØEN (videokonferansekapasitet) ved behov. Se pkt ALTERNATIVE LOKALER: HAMAR KATEDRALSKOLE MØTEROM 1 OG Etablere logging (Beredskapsansvarlig) og sekretariat. Ansatte fra Arkiv kan innkalles for dette. 5. Første møte i kriseledelsen. SJEKKLISTE Sjekkpunkt Merknad OK Nødvendig varsling og innkalling utført Nødvendige kommunikasjonshjelpemidler på plass: telefoner, IT, pc/laptop, storskjerm Loggføring etablert Beredskapsansvarlig Side 10

12 TILTAKSKORT NR: 2 - FLOMSITUASJON MÅL/HENSIKT Ved en større flomsituasjon kunne ta vare på våre verdier, utføre våre oppgaver og ivareta vår rolle som samfunnsaktør opp mot andre etater i deres krisehåndteringsarbeid. Det vil ved større flomsituasjoner I fylket normalt være fylkesmannen som koordinerer krisehåndteringsarbeidet. Gjennom deltakelse i fylkesberedskapsrådet og varslingskanaler for flomberedskap og krisehåndtering, vil fylkeskommunen bringes med i dette arbeidet. HVORDAN 1. Varsling 2. Deltakelse I fylkesberedskapsråd (FDIR) 3. Tett kommunikasjon med Vegvesenet som utøvende aktør for vegnett (SKP/Samferdsel) 4. Spesielle gjøremål for skjerming av kulturvernobjekter (SKP/Kulturvern) 5. Etablere rask distribusjon av oppdaterte flomrapporter og situasjonsbilder fra Fylkesmannen i ledergruppa. 6. FDIR og fylkessjef SKP avgjør løpende behov for frekvens på oppfølgingsmøter og aktivering av større kriseledelse. SJEKKLISTE Sjekkpunkt Merknad OK Kontakt med fylkesmannen og deltakelse I fylkesberedskapsråd Kontakt med Vegvesen Kulturvernenhet/SKP i kontakt med Riksantikvaren. Kommunikasjon med: Hedmark trafikk, skoler, andre? Side 11

13 TILTAKSKORT NR: 3 - ALVORLIG ULYKKE HVOR ANSATTE ER INVOLVERT MÅL/HENSIKT Sikre en best mulig håndtering av alle aspekter ved alvorlige ulykker som involverer ansatte: Håndtere akuttfase Samarbeid med nødetater Pårørende Ivaretagelser av kolleger og bearbeiding av alvorlig hendelse. Psykososial støtte. HVORDAN 1. Varsling 2. Samarbeid/bistå akuttenheter etter behov 3. Vurdere og etter behov forberede arbeid I forhold til pårørende og kolleger. a. Informasjonsbehov b. Tilbud om psykososial hjelp, sted å være c. Vurdere ytterlige tiltak, samlingssted m.m. 4. Etterarbeid, bearbeiding SJEKKLISTE Varsling Sjekkpunkt Merknad OK Samarbeid/bistand med nødetater/politi. Behov for kontakt og støtte: pårørende, kolleger, andre Behov for lokaler, materiell Informasjon, presse, mediahåndtering Side 12

14 TILTAKSKORT NR: 4 HENDELSE MED STOR PÅGANG FRA MEDIA MÅL/HENSIKT Ta i bruk kommunikasjonsplan i kriseledelsesarbeidet. HVORDAN 1. Etablere kriseledelse 2. Ta i bruk plan for krisekommunikasjon 3. Loggføring SJEKKLISTE Sjekkpunkt Merknad OK Kriseledelse Spesielle behov for presse/media Egen krisekommunikasjonsplan tatt i bruk? Er vår mottakstjeneste/sentralbord informert og oppdatert om deres rolle? Side 13

15 TILTAKSKORT NR: 5 - LANGVARIG BORTFALL AV IKT-TJENESTER MÅL/HENSIKT Plan for å håndtere hvordan et langvarig bortfall av ikt-tjenester håndteres. Dette innebærer bl.a. å på forhånd ha en plan for prioritering av tjenester og grupper av brukere for gradvis gjenopprettelse. Vurdere/iverksette alternativt driftssted for sentraladministrasjonen. HVORDAN 1. Få oversikt over skade og anslag på varighet av bortfall 2. Formidle informasjon 3. Vurdere og om nødvendig iverksette alternative driftssteder eller driftsformer 4. Prioritet i forhold til gjenopprettelse av funksjonalitet. Arkiv, VGO, andre SJEKKLISTE Sjekkpunkt Merknad OK Oversikt over skadeomfang Anslått tid til delvis eller hel gjenoppretting av funksjonalitet Prioritering av gjenopprettelse av funksjonalitet Side 14

16 TILTAKSKORT NR: 6 - AKUTTOPPTREDEN VED SYKDOM OG SKADE MÅL/HENSIKT Sørge for raskest mulig hjelp ved sykdom/skade HVORDAN 1. Vurdere situasjonen: Få oversikt over alvoret i situasjonen; sykdommens/skadens art og omfang Sikre skadestedet Skjerme pasient på best mulig måte 2. Lede akutthåndtering: Ring 113 dersom: En ikke får kontakt med pasienten Hjertestans Pasienten har en kjent (latent) sykdom der akuttilfeller kan være livstruende Store indre/ytre skader Yte akutthjelp og pasientstøtte etter beste evne inntil kyndig hjelp overtar behandlingen. 3. I fylkeshuset, sørge for annen nødvendig assistanse gjennom resepsjonen (625 ) : Heart starter, lokalisert i 1. etasje Spesielle fagpersoner som kan assistere Side 15

17 TILTAKSKORT NR: 7 AKUTTOPPTREDEN VED VOLD OG TRUSLER MÅL/HENSIKT Forebygge og dempe trusselnivå i situasjoner vold og trusler om vold. ANSVAR GJELDER ALLE HVORDAN Dersom noen opptrer truende: Opptre rolig. Lytt og vær observant. Vær aktiv ta initiativ. Forklar tydelig hva som er mulig, og hva som ikke kan la seg gjøre. Bruk et enkelt språk og vær konkret. Vær hjelpsom. Vær ikke dominerende eller underkastende. Hold en passende avstand. Tenk på vedkommendes selvbilde og opplevelse av kontroll over situasjonen. Ta deg god tid og ikke gjør noe overilt. VED KONKRETE TRUSLER OM VOLD ELLER BRUK AV VOLD: Bruk alarm eller varsle annet personale så langt mulig Bruk rådene om truende oppførsel i venstre kolonne så langt mulig Vær unnvikende og forlat situasjonen om nødvendig. Ikke forfølg personen det gjelder SJEKKLISTE Varsling til vaktselskap/politi Ivaretakelse av den/de som har vært utsatt for episoden Side 16

18 4. Øvelser og dokumentasjon av erfaringer Foruten reelle krisehendelser er øvelser den virkelige testen av beredskapsplaner og arbeidet med dette. Krisehåndteringsplanen kan derfor sies å først være kvalitetssikret og testet når den er øvet. Gjennom øving, evaluering og revisjon skal planen være gjensstand for kontinuerlig oppdatering. 4.1 Øvingsfrekvens Minimum årlig skal fylkesdirektør innkalle beredskapsansvarlig og gå gjennom planen, oppdateringer og utfordringer. Minimum årlig skal det gjennomføres en teoretisk øvelse med fylkesledelsen som deltakere. Minimum hvert 3. år skal det gjennomføres en større øvelse hvor en eller flere eksterne fagenheter involveres og det i tillegg gis fokus på praktisk gjennomføring: Varsling Etablering Kommunikasjon forbindelse til og samvirke med eksterne aktører (FM, politi, HT m.fl.) 4.2 Prinsipper for gjennomføring og oppfølging av øvelser i krisehåndtering 1. Øvelser skal planlegges og innkalles i god tid. Innkallinger bør sendes ut minimum 6 måneder før øvingstidspunkt. 2. I etterkant av hver øvelse skal denne evalueres. Evalueringen skal involvere øvingsdeltakerne direkte og gi mulighet for gode tilbakemeldinger og forslag til forbedringer. 3. Evalueringen skal presenteres for FDIR sammen med forslag til tiltak for organisasjonen både i form av praktiske tiltak og endringer i beredskapsplanen. Side 17

19 5. Lister med informasjon og skjema 5.1 LOGG FOR DEN FYLKESKOMMUNALE KRISESTABEN Benevnelse av krisen (skal påføres identisk på alle loggdokumenter) Oppstått dato/kl Benevnelse av krisen Merknad Krisestaben har bestått av følgende Dato /kl Navn Merknad Side 18

20 5.1.3 Sjekkliste for gjennomføring av kriseledelsens første oppgaver når en krise oppstår Oppstått dato/kl Benevnelse av krisen Merknad Hva er årsaken til krisen Dato/kl Hendelse Ansvar Merknader Avklart ansvarsforhold til politiet og navn på kontaktperson Skaffe første oversikt over inntrufne hendelse fra skadestedsledelse Kalle inn nødvendige ledere av faginstanser (egne og eventuelt eksterne) Iverksatt informasjonstjeneste Informasjon til Serviceenhet og intern informasjon Ansvarlig for informasjon og informasjonsopplegg for pressen Fylkesmannen varslet og navn på kontaktperson Kontaktperson mellom møtene i kriseledelsen Side 19

21 5.1.4 Løpende logg Oppstått dato/kl Benevnelse av krisen Løpende logg side Tid Hendelse/Aktivitet Ansvar/Oppfølgi ng Merknader Side 20

22 5.1.5 Sjekkliste ved opphør av krisen Opphørt dato/kl Benevnelse av krisen Merknad Hvem har avgjort at krisen er opphørt og med hvilken begrunnelse Dato/kl Hendelse Ansvar Merknader Navn på den som har avgjort at krisen opphører Opphør av kriseinformasjon og navn på ansvarlig Hvem er informert som må få tilbakemelding om at krisen er over Side 21

23 5.1.6 Mal for situasjonsrapport til fylkesmannen Fra Hedmark fylkeskommune DTG (ddttmm) Rapport nr 1 Neste rapport Til Kontaktperson E-post Telefon Fylkesmannen i Hedmark Kjell Erik Kristiansen Beskrivelse av hendelse og situasjon Tiltak som er iverksatt Når Tiltak som vurderes iverksatt Evt når Etablert beredskapsorganisasjon Merknad Andre opplysninger Merknad Kontakt for mer informasjon Funksjon Kontaktperson E-post Telefon Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen Fylkesdirektør Hanne V. Søberg Side 22

24 5.2 Kontaktinformasjon, fylkesmann, regionråd, fylkestannklinikker, Politi og Vegvesen Oppdatert AKTØRER Fylkesmann BESKRIVELSE Fylkesmannen i Hedmark: Sentralbord: Satellittelefon: Beredskapsavdeling: Leder Knut Anders Fossum: / Kommuner Se egen oversikt Regionråd Fjellregionen: Regionrådgiver Rune Jørgensen, Glåmdal: Regionrådgiver Anne H. Huse, Sør-Østerdal: Regionrådgiver Terje Røe, Hamarregionen: Regionrådgiver Fredrik Skjæret, Hedmark trafikk Adm. Dir.: Arne Fredheim, Driftsleder/stedfortredende direktør: Tor Haugstulen, / Vegvesenet Region øst: Avdelingsdirektør: Aud Riseng o , o epost: Sentralbord: Avgi viktig trafikkinformasjon: tlf 175 Epost: Trafikkstasjoner i Hedmark: o Elverum o Hamar o Kongsvinger o Tynset Politi Politi Direktenummer: Hedmark politidistrikt: Side 23

25 5.3 Kontaktinformasjon - Videregående skoler i Hedmark Siste revisjonsdato: VIDEREGÅENDE SKOLER I HEDMARK SKOLE: ADRESSE: TLF (FAX) REKTOR Elverum v.g. skole Postboks 246, 2402 Elverum Hamar katedralskole Postboks 1008, 2305 Hamar Jønsberg v.g. skole Jønsbergvegen Stange Midt-Østerdal v.g. skole 2480 Koppang Nord-Østerdal v.g. skole 2500 Tynset Ringsaker v.g. skole Postboks Brumunddal Sentrum v.g. skole Postboks 130, 2201 Kongsvinger Skarnes v.g. skole Skolevegen Skarnes Solør v.g. skole Postboks Flisa Stange v.g. skole Postboks 173, 2336 Stange Storhamar v.g. skole Postboks 1040,Storhamar 2305 Hamar Storsteigen v.g. skole 2560 Alvdal Trysil v.g. skole Vestbyv Trysil Øvrebyen v.g. skole P.b. 4, 2201 Kongsvinger ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Ole Frode Mikkelsgård Stig Johannessen Kjell Åge Bjørsrud Hanne Didriksen Anne Buttingsrud Eva Arnseth Marianne Bye Hanne Foss Einar Moan Alf B. Aschim Hildegard Johannessen Eivind Aaen Bjørn Matsson Hege Elisabet Nordgaard 5.4 Kontaktinformasjon Hedmark trafikk HEDMARK TRAFIKK Disenstrandvegen. 4, 2321 Hamar ROLLE NAVN TLF EPOST Adm.dir Arne Fredheim Driftssjef/stedf. direktør Tor Haugstulen Markeds- og infosjef Cathrine Glomsvoll Side 24

26 5.5 Kontaktinformasjon - Tannklinikker i Hedmark Siste revisjonsdato: Klinikk Informasjon Alvdal tannklinikk Alvdal ungdomsskole 2560 ALVDAL Tlf Åpningstid: E-post: Brumunddal Tannklinikk Nygata BRUMUNDDAL Tlf Åpningstid: E-post: Brøttum Tannklinikk Sjusjøvegen BRØTTUM Tlf Åpningstid: E-post: Eidskog tannklinikk Dr. Lunderbyes veg SKOTTERUD Tlf Åpningstid: E-post: Elverum tannklinikk Terningen Arena Hamarvegen ELVERUMPostadresse: Postboks 1266, Vestad, 2405 Elverum Tlf Åpningstid: E-post: Folldal tannklinikk 2580 FOLLDAL Tlf Åpningstid: E-post: Grue tannklinikk Bruvegen 2260 KIRKENÆR Tlf Åpningstid: Side 25

27 E-post: Hamar Tannklinikk Furubergvegen HAMAR Tlf Åpningstid: E-post: Kongsvinger tannklinikk Otervegen KONGSVINGER Tlf Åpningstid: E-post: Løten tannklinikk 2340 LØTEN Tlf Åpningstid: E-post: Moelv tannklinikk Skolevegen MOELV Tlf Åpningstid: E-post: Nord-Odal tannklinikk Storsjøvegen GARDVIK Tlf Åpningstid: E-post: Os tannklinikk Rådhuset 2550 OS I ØSTERDALEN Tlf Åpningstid: E-post: Stor-Elvdal tannklinikk (Behandler også pasienter fra Rendalen kommune) Skoglyvegen KOPPANG Tlf Åpningstid: E-post: Sør-Odal tannklinikk Sykehusvegen SKARNES Tlf Åpningstid: Side 26

28 E-post: Tolga tannklinikk 2540 TOLGA Tlf Åpningstid: E-post: Trysil tannklinikk (For pasienter fra Engerdal kommune har vi avtale med tannlege Gjermunds, Heggeriset, tlf ) Vestbyvegen TRYSIL Tlf Åpningstid: E-post: Tynset tannklinikk 2500 TYNSET Tlf Åpningstid: E-post: Våler tannklinikk Vålgutua VÅLER I SOLØR Tlf Åpningstid: E-post: Åkershagan Tannklinikk Åkershagan 2312 OTTESTAD Tlf Åpningstid: E-post: Åmot tannklinikk Prestegårdsvegen RENA Tlf Åpningstid: E-post: Åsnes tannklinikk Askeladden Kaffegata FLISA Tlf Åpningstid: E-post: Side 27

29 5.6 Kontaktinformasjon - Kommuner i Hedmark - beredskapskontakter Siste revisjonsdato: Navn E-post / beredskapsplan Tlf SMS Stilling Organisasjon Aas, Hans Martin / Beredskapskontakt Trysil Bjørgmo, Terje Beredskapskontakt Åmot Bringedal, Arnljot Beredskapskoordina Kongsvinger ne.no tor Flatøy, Ole Håkon Beredskapskontakt Folldal Granli, Bjarne Beredskapskontakt Engerdal Hansen, Tom Werner Beredskapskontakt Stange no Haug, Margrethe Personalkonsulent Åsnes Hermansen, Lars Erik Kommunalsjef Ringsaker une.no Hoilien, Mari Organisasjonskonsul Rendalen ent Horten, Erland Beredskapskontakt Alvdal Iversen, Dorthe Beredskapskontakt Tolga Kalleberg, Hans Beredskapskontakt Grue Pederstad, Yngvar Beredskapskontakt Løten Ryen, Inge Beredskapskontakt Os Leistad, Audhild Beredskapskoordina Våler tor Nordermoen, Heidi Beredskapskoordina Elverum no tor Often, Morten Beredskapskontakt Tynset Rørholt, Anne Konst. avd. leder Eidskog teknisk Sandberg, Tore Web Stor-Elvdal redaktør/beredskaps koordinator Skolegården, Knut Beredskapskoordina Åsnes Harald mune.no tor Sætren, Jan-Roger Beredskapskontakt Hamar o / Yri, Roar Beredskapskontakt Sør-Odal Åsheim, Stig Kommunens servicetorg Nord-Odal Side 28

30 5.7 Kontaktinformasjon Kommuner i Hedmark rådmenn Siste revisjonsdato: Kommune Rådmann Tlf epost Sentralbord Kongsvinger Torleif Lindahl nger.kommune.no Hamar Terje Halvorsen kommune.no Ringsaker Jørn Strand er.kommune.no Løten Tollef Imsdalen e.no Stange Stein Erik Thorud une.no Nord-Odal Runar Kristiansen Sør-Odal Eyvind Alnæs Eidskog Helge Meyer kommune.no Grue Turid Bjerkestrand e.no Åsnes Frank Hauge ne.no Våler Lars-Arne Oldernes Elverum Irene Evenstad Midtlund m.kommune.no Trysil Kristian Trengereid mmune.no Åmot Randi Dørum ommune.no Stor-Elvdal Leif Harald Walle Rendalen Anne Lise Trøen n.kommune.no Engerdal Håvard Haug al.kommune.no Tolga Stein Halvorsen ommune.no Tynset Arild Einar Trøen ommune.no Alvdal Erling Straalberg ommune.no Folldal Torill Tjeldnes ommune.no Os Arne Svendsen mune.no Side 29

31 5.8 Krisevarslingskort for SENTRALBORD 1. Ved hendelse som truer liv og helse, ved brann eller andre hendelse som skal varsles til nødetater, skal disse alltid varsles først: Brann: 110 Politi: 112 Ambulanse: Deretter varsles fylkeskommunal kriseledelse i prioritert rekkefølge Stilling Navn Tlf (fast)/mob 1. Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg ( ) / Assisterende fylkesdirektør Sigurd Skage ( ) / Fylkessjef SKP Erlend Myking ( ) / Fylkessjef VGO Tore Gregersen Personalsjef Terje Selnes Leder strategisk stab Hans Ove Hjelsvold Leder, kommunikasjon og IT Ane Tonette Lognseth ( ) / Beredskapsansvarlig Frode Hansen ( ) / NB! Det holder IKKE å lese inn melding på mobilsvar eller sende SMS/e-post. Hvis du ikke får svar, les inn talemelding og gå videre til neste på lista til du får svar. Når du får svar, gi informasjon om det, hvis du har prøvd noen lenger opp på lista uten å få svar. Følg de instruksjoner du mottar fra den fra kriseledelsen som svarer. Finn frem kriseledelsesplanen og vær forberedt på tilrettelegging for kriseledelsen. 3. Dersom hendelsen involverer skole eller annen ekstern enhet som Hedmark Trafikk eller Statens vegvesen, skal ledelsen ved aktuell enhet varsles. Se egen varslingsliste for eksterne enheter. 4. I kontortid er sentralbordet mottak for intern krisevarsling fra andre enheter. Ved mottak av krisevarsling følg punkt 2 og 3 over. 5. Dersom sentralbordet mottar truende eller mistenkelig henvendelse og viderekobler denne, følges den opp i etterkant for å sikre at henvendelse er mottatt og om den innebærer en reell hendelse. 6. Dersom henvendelse/hendelse er del av en øvelse, skal all videreformidling innledes med «Øvelse øvelse øvelse». 7. Alle henvendelser/hendelser som kan være del av en krise/krisevarsling (reell eller øvelse) skal loggføres på eget skjema i kriseledelsesplanen. Side 30

32 5.9 Krisevarslingskort for ANDRE enn sentralbord En hver ansatt i Hedmark fylkeskommune skal, når han/hun får kjennskap til en krise, gjennomføre nødvendige strakstiltak for å begrense skaden. Eventuell akutt meddelelse (info) gis til personer i alvorlig fare. Ved større kriser skal den fylkeskommunale kriseledelsen varsles via overordnet linjeleder. Dersom overordnet ikke er tilgjengelig varsles direkte, som beskrevet nedenfor. 1. Ved hendelse som truer liv og helse, ved brann eller andre hendelse som skal varsles til nødetater, skal disse alltid varsles først: Brann: 110 Politi: 112 Ambulanse: Deretter varsles fylkeskommunal kriseledelse I kontortid varsles alltid fylkeskommunal kriseledelse gjennom sentralbordet: Dersom hendelsen skjer utenom kontortid, varsles fylkeskommunal kriseledelse i prioritert rekkefølge: Stilling Navn Tlf (fast)/mob 1. Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg ( ) / Assisterende fylkesdirektør Sigurd Skage ( ) / Fylkessjef SKP Erlend Myking ( ) / Fylkessjef VGO Tore Gregersen Personalsjef Terje Selnes Leder strategisk stab Hans Ove Hjelsvold Leder, kommunikasjon og IT Ane Tonette Lognseth ( ) / Beredskapsansvarlig Frode Hansen ( ) / NB! Det holder IKKE å lese inn melding på mobilsvar eller sende SMS/e-post. Hvis du ikke får svar, les inn talemelding og gå videre til neste på lista til du får svar. Når du får svar, gi informasjon om det, hvis du har prøvd noen lenger opp på lista uten å få svar. 3. Når du får svar ved varsling, vær forberedt på å kunne bistå etter tilbakemelding fra kriseledelsen. 4. Dersom henvendelse/hendelse er del av en øvelse, skal all videreformidling innledes med «Øvelse øvelse øvelse». Side 31

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.09.2015 - Rådmannen

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.09.2015 - Rådmannen OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE Oppdatert 01.09.2015 - Rådmannen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Dokumentet er en rullering/oppdatering av Beredskapsplan 01.01.2011 Side FORORD s. 2 Del 1 OM BEREDSKAP

Detaljer

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Dokumentet er en rullering/oppdatering av Beredskapsplan 01.01.2011 Side FORORD s. 2 Del 1 OM BEREDSKAP

Detaljer

Beredskapsplan Eigersund kommune. Vedtatt av kommunestyret 16.06.2014. KS-038/14

Beredskapsplan Eigersund kommune. Vedtatt av kommunestyret 16.06.2014. KS-038/14 Beredskapsplan Eigersund kommune Vedtatt av kommunestyret 16.06.2014. KS-038/14 2014 Innhold 1. Beredskapsplan for Eigersund kommune... 2 2. Fastsettelse... 2 a. Fullmakter... 2 b. Iverksettelse... 3 3.

Detaljer

Amot. kommune. Plan for kommunal kriseledelse

Amot. kommune. Plan for kommunal kriseledelse Amot kommune Plan for kommunal kriseledelse 2012 1. INNLEDNING... 3 1.1 Kommunens ansvar... 3 1.2 Beredskapsmessige hensyn i samfunnsplanleggingen... 3 1.3 Risiko og sårbarhet... 3 1.4 Forebyggende og

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Ytre sperring Innsatsområde Helikopter landing Vente plasser Indre sperring Åsted Fareområde ILKO BRANN 110 Stab POLITI 112 AMK 113 Samleplass skadde Samleplass

Detaljer

Krise- og beredskapsplan for Bleiker vgs.

Krise- og beredskapsplan for Bleiker vgs. Side 1 av 10 Semac AS Security Management Consulting Krise- og beredskapsplan for Bleiker vgs. Side 2 av 10 Innhold: 1. Innledning. 1.1 Formål. 1.2 Utforming. 1.3 Forankring. 1.4 Strategi. 1.5 Definisjoner.

Detaljer

HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN

HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN HAR DET SKJEDD EN HENDELSE? Høgskolen har egen satelitttelefon som kan brukes dersom alt annet samband svikter. CSO har denne. Telefonen kan hentes og brukes

Detaljer

Beredskapsplan for Søndre Land kommune

Beredskapsplan for Søndre Land kommune Beredskapsplan for Søndre Land kommune Ta utskrift av planen med vedlegg. Ha den gjerne tilgjengelig både hjemme og på jobb. Kommunal beredskapsplan, Søndre Land kommune 15. august 2012 Innledning Alle

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Planen er godkjent i kommunestyret 20.03.2012 Sak nr.: 23/12 Revidert: Båtsfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen som beredskapsansvarlig: Rådmannen

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE MANDAL KOMMUNE PLAN FOR KRISELEDELSE Godkjent av Mandal bystyre 17.12.2009 Ny revisjon innen 01.04.2011 Erik Hillesund, rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE NR TEKST SIDE 1 INNLEDNING 2 1.1 Kommunens rolle i en

Detaljer

Beredskapsplan - Plan for håndtering av kriser i fredstid

Beredskapsplan - Plan for håndtering av kriser i fredstid Beredskapsplan - Plan for håndtering av kriser i fredstid Planinformasjon Gjeldende tidsrom: 01.08.2014 01.08.2015 Tidspunkt for revidering: 10.11.2014 Beredskapsplanen bygger på Forskrift om kommunal

Detaljer

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014 Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna Versjon 1 2014 Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 4 Omfang... 4 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse... 6 Oppdatering av planen

Detaljer

BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER

BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER MYSEN SKOLE 17.08.2015 INNHOLD Beredskapsgruppe Mysen skole... 3 Om beredskapsplanen:... 4 Formålet med beredskapsplanen... 4 Etterarbeid og rapportering... 4 Ansvar og oppgaver

Detaljer

Beredskapsplan. for. Høgskolen i Telemark

Beredskapsplan. for. Høgskolen i Telemark Beredskapsplan for Høgskolen i Telemark 1. Innledning... 3 2. Krise og beredskap... 4 3. Formål og prinsipper... 5 4. Varslingsliste... 6 5. Kriseledelse... 8 6. Krisescenario... 10 7. Informasjonshåndtering...

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser. Kriser og krisehåndtering. Versjon 1,3 OFFENTLIG

BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser. Kriser og krisehåndtering. Versjon 1,3 OFFENTLIG BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser Kriser og krisehåndtering Versjon OFFENTLIG Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 3 Omfang... 3 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse...

Detaljer

Overordnet beredskapsplan for Modum kommune 2014-2018

Overordnet beredskapsplan for Modum kommune 2014-2018 UTKAST pr 18.2.2014 MODUM KOMMUNE I Modum strekker vi oss lenger Arne Sørensen Overordnet beredskapsplan for Modum kommune 2014-2018 Utarbeidet dato: 18.2.2014 Oppdatert dato: 1 Innhold INNHOLD... 2 1.

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED KRISER FOR HEMNE VIDEREGÅENDE SKOLE

BEREDSKAPSPLAN VED KRISER FOR HEMNE VIDEREGÅENDE SKOLE Hemne videregående skole - Beredskapsplan versjon 1. 2009 BEREDSKAPSPLAN VED KRISER FOR HEMNE VIDEREGÅENDE SKOLE r Krisedefinisjon: En situasjon som truer eller kan true virksomhetens kjernevirksomhet

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR ØSTRE TOTEN KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN FOR ØSTRE TOTEN KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN FOR ØSTRE TOTEN KOMMUNE Revidert administrativt 01.06.2015 FORORD BEREDSKAPSPRINSIPPENE De overordnede prinsippene om ansvar, likhet og nærhet ligger til grunn for alt sikkerhets- og beredskapsarbeid.

Detaljer

Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4

Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4 BEREDSKAPSPLAN Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4 Del 2 ORGANISERING OG INSTRUKSER...

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD INNHOLD:

BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD INNHOLD: BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD INNHOLD: 1. Hasteark 2. Operativ del i. Varslingslister ii. Tiltakskort 3. Administrativ del a. Roller og oppgaver b. Overordnede prinsipper c. Evaluering,

Detaljer

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET Eks. nr X av 21 BEREDSKAPSPLAN inkl. kriseledelse for FOSNES KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 23.04.2009 PS 12/09 Sist oppdatert 09.03.2011 2 0. INNHOLDSFORTEGNELSE 0. INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. INNLEDNING

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Overordnet beredskapsplan Eidsvoll kommune Godkjent av: Eidsvoll kommunestyre, sak 15/21 Dato: 10.03.2015 Her legges versjonskontroll etter kvalitetskontroll inn: 1 Innhold 1. Mål og definisjon... 4 1.1

Detaljer

Beredskapsplan for alvorlige kriser (skarpe situasjoner). Innholdsregister. NB! Nr. Sak Side Vedlegg. Ansvarsmatriser og rapportskjemaer

Beredskapsplan for alvorlige kriser (skarpe situasjoner). Innholdsregister. NB! Nr. Sak Side Vedlegg. Ansvarsmatriser og rapportskjemaer Virksomhet Horten videregående skole Avdeling Hele organisasjonen Dokumentnavn Beredskapsplan for alvorlige kriser Dokumentnr. HO08.00.00.01 Opprettet 09.06.2014 Revidert sist Utført av Dag Klevjer/HMS-gruppe

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Krisestab Kriseleder Rådmann Beredskapsleder Kommuneoverlege K-1 - Personell K-2 - Situasjon K-3 - Operasjon K-4 - Logistikk K-5 - Informasjon og kommunikasjon

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Overordnet beredskapsplan Gjerdrum kommune Godkjent av: Gjerdrum kommunestyre, sak 14/122 Dato: 29.10.14 Her legges versjonskontroll etter kvalitetskontroll inn: Rev. 15.04.15 Innhold 1. Mål og definisjon...

Detaljer

Beredskapsplanverk for Lom kommune

Beredskapsplanverk for Lom kommune Beredskapsplanverk for Lom kommune Utgave 19.06.15 Foto: Vidar Heitkøtter/ GD Beredskapsplan, plan for informasjon og krisekommunikasjon og plan for evakuering og pårørendesenter er basert på regionale

Detaljer

Krise- og beredskapsplan

Krise- og beredskapsplan Krise- og beredskapsplan Holmen skole Grunnskole og videregående skole Skolens beredskapsgruppe Funksjon Navn Jobb tlf Mobil tlf Leder Rektor Bjørn Henning Fredriksen 66855301 93285620 Nestleder Ass. rektor

Detaljer

Beredskapsplan. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS

Beredskapsplan. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Side: 2 av 34 Innhold 1. Innledning... 4 2. Virkemåte, formål, fastsetting og oppdatering av planen... 5 2.1 Virkeområde og formål... 5 2.1.1 Innhold

Detaljer

Regional helseberedskapsplan

Regional helseberedskapsplan Regional helseberedskapsplan Godkjent av styret for Helse Midt-Norge RHF den 26.06.2006 Revidert GJELDER FRA 30.6.2006 På våre nettsider www.helse-midt.no vil det til enhver tid ligge en oppdatert versjon.

Detaljer

Regional helseberedskapsplan

Regional helseberedskapsplan Side 1 Regional helseberedskapsplan Godkjent av styret for den 26.06.2006 Revidert versjon GJELDER FRA 08.8.2008 På våre nettsider www.helse-midt.no vil det til enhver tid ligge en oppdatert versjon. Revisjon:

Detaljer