Innkalling til generalforsamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til generalforsamling"

Transkript

1 Trollåsen Grendelag Flisveien, Kvernbakken, Sagveien og Sponstubben Innkalling til generalforsamling Tid: Sted: Onsdag 14. April Klokken 19:00 Musikkrommet Vassbonn skole Dagsorden 1. Åpning og konstituering a. Presentasjon av sittende styret b. Opptak av navnefortegnelse c. Valg av ordstyrer d. Valg av referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen e. Spørsmål om generalforsamlingen er lovlig innkalt. 2. Styrets beretning. Se vedlegg Regnskap a. Regnskap for 2009 b. Revisjonsberetning 4. Forslag fra styret a. Trær på grendelagets område har behov for uttynning og kutting. Blant annet omfatter dette området mellom Sagveien og Trollåsveien ved Grendelagshuset. Styret innstiller til å avsette ,- kroner for felling og uttynning av kratt og skog på aktuelle områder (tuntillitsmenn vil også kunne komme med innsill) b. I tråd med tidligere vedtak Sommerfest 5 000,- c. I tråd med tidligere vedtak Skifestival 5 000,- d. Styret innstiller til videre vedlikehold, samt innkjøp av nye mål til fotballbanen. Styret innstiller til at en budsjettpost på avsettes til formålet. e. Vedlikeholdsfond for TV-anlegg; Styret innstiller til at det overføres ytterligere ,- til dette fondet, da det ikke har blitt økt på flere år. Dette får ingen resultatsmessige effekter. f. Styret foreslår at det settes av 10000,- til mulig innleie av korps eller forening for å utføre lettere vedlikeholdsarbeid. Dette kan være ved grendelagshuset, fotballbanen eller andre fellesarealer/områder. g. Grendelagsavgift for 2010 foreslås til kr. 1850,-. Trollåsen Grendelag - Innkalling til generalforsamling 14. April 2010 Side 1 av 13

2 5. Forslag fra beboere. Følgende forslag har kommet inn før frist 15. februar 2010 a. Forslag til 3 vedtektsendringer og en henstilling fra Trine Lise Kolseth, Sagveien 122. Se Vedlegg 2. b. Misstillitsforslag på sittende styre og forslag om tildeling av honorarer til styret. Fra Are Bjøntegaard, Flisveien 56. Se vedlegg 3. c. Forslag til oppgradering av uteområdet ved grendelagshuset Tor Einar og Siv Tove Ophaug, Kvernbakken 33. Se vedlegg Budsjett og valg a. Budsjett for 2010, Se vedlegg 1. b. Valg av styre og vararepresentanter. Se styrets beretning for hvilke personer som er til valg. c. Valg av valgkomité d. Valg av revisor til Trollåsen Grendelag Samtlige dokumenter som relateres til generalforsamlingen er også lagt ut på Det har ikke kommet noen innstilling fra valgkomiteen til styret ennå. Innstillingen vil bli lagt ut på hjemmesiden så raskt den foreligger, senest på generalforsamlingen. Regnskapet er ikke ferdig revidert. Revisjonsrapport vil bli lagt ut på hjemmesiden så raskt den foreligger, senest på generalforsamlingen. Trollåsen Grendelag - Innkalling til generalforsamling 14. April 2010 Side 2 av 13

3 VEDLEGG 1: Styrets beretning for 2009 TROLLÅSEN GRENDELAG 1. Styrets sammensetning Dag Johansen Formann Valgt i 2009 for 2 år Lars Narvestad Sekretær Valgt i 2008 for 2 år Til valg 2010 Trond Amlien Kasserer Valgt i 2009 for 2 år Håvard Polden Eiendom Valgt i 2008 for 2 år Til valg 2010 Marius Giverholt Utlån/Brøyting Valgt i 2009 for 2 år Stein Simensen Tunansvarlig Valgt i 2008 for 2 år Til valg 2010 Brian Kolseth Varamedlem Valgt i 2009 for 1 år Til valg Forretningsfører Styret har selv fungert som forretningsfører for Revisor Grendelagets revisor for regnskap 2009 har vært Silje Malen Solbakken, Kvernbakken Beretning Styret har fulgt opp aktuelle saker fra generalforsamlingen av 30. april Blant oppgavene gjennomført i 2009 nevnes følgende; Opprusting av fotballbane; Det ble foretatt en avretting av banen senhøsten Ellers vil 2 nye mål på 2*3 meter med runde profiler i aluminium bli bestilt i løpet av våren Oppgradering av Tun lekeplassene; I løpet av høsten 2009 ble det gjennomført en større oppgradering av lekeplassene. Det ble gjennomført befaring på samtlige lekeplasser sammen med leverandør i forkant. Det ble innhentet anbud som ble prutet på. Det ble foretatt en prioritering blant de lekeplassene som var i dårligst forfatning med hensyn til total utskifting av lekeapparater. 4 av tunene fikk helt nye lekeapparater, mens det for de andre tunenes del ble foretatt nødvendig rep/vedlikehold, samt nødvendig sandutskifting. For å spare penger, bidro beboerne der hvor lekeapparatene ble skiftet ut, med å rive og kjøre bort gamle apparater. Totalt kom arbeidene på ca kr. Også i etterkant foretok styret en befaring med leverandør for å sikre at det som ble avtalt var gjort. Styret vil ha en ny gjennomgang av øvrige tun inneværende år. Utvidet tilbud fra Canal Digital; Representanter i styret fikk aug-okt 2009 henvendelse fra flere beboere om forhandling av multimedia-pakke som alternativ til dagens TV-pakke. Med bakgrunn i dette ba styret om tilbud fra Canal Digital, dagens leverandør av TV-signaler. Det er pt. kun Canal Digital som har kabel frem til vårt aksesspunkt, og styret gikk flere runder med CD. Tilbud og beskrivelse/forklaring på 2 alternative pakker for Digitale TV-kanaler og Internett ble levert i beboernes postkasser siste helg i November, og lagt ut på grendelagets hjemmesider. Informasjonsmøte om tilbudet ble avholdt 9. desember 2009, med deltakere. Med bakgrunn i blant annet at 95% av de som hadde gitt tilbakemeldinger til styret, ønsket et utvidet felles tilbud fra Canal Digital, innkalte styret til en ekstraordinær generalforsamling for avstemming på tilbudet på Vassbonn Skole den 13. januar Dagen før generalforsamlingen Trollåsen Grendelag - Innkalling til generalforsamling 14. April 2010 Side 3 av 13

4 mottok styret en e-post fra en beboer med en uttalelse fra en advokat i Huseiernes Landsforening. Uttalelsen konkluderte med at ikke er sikkert at flertallet ikke kan pålegge mindretallet å tegne abonnementer på internett og digitale TV-signaler. Styret vedtok derfor i løpet av generalforsamlingen å trekke forslaget fra avstemming med bakgrunn i denne uttalelsen. For styret var det, som tidligere, uaktuelt å bruke jus i prosessen rundt forslaget. Det aller viktigste er og ikke så splid eller motsetninger i grendelaget. Bruk av felles biloppstillingsplass; Det ble avholdt dugnad på denne biloppstillingsplassen høsten 2009, med relativt magert oppmøte. Det vil bli forsøkt å avholde en ny dugnad 1. halvår Styret har hatt en del jobb med å få fjernet vrak, containere, samt russebusser og å identifisere eierløse objekter. Ved generalforsamling i 2009 ble det besluttet å leie inn korps eller forening til ryddearbeider på Biloppstillingsplassen og ved grendelagshuset. Da jobben på biloppstillingsplassen innebar planlagt bruk av motorsag for å fjerne trær tett opp til beboernes eiendeler vurderte styret det som riktig at beboere selv utførte dugnaden. Sommerfest og Skifestival; Det var også for inneværende år satt av midler, kr til sommerfest og kr skifestival. Ingen av arrangementene har blitt avholdt. Det er ikke vært søkt til styret om midler i potten på kr, maks kr pr tun vedrørende ekstra midler for konkrete tiltak på tun de siste 9 månedene. Styret vil derfor foreslå å avvikle den midlertidige ordningen med ekstra tunmidler. Det er allerede til sammen ca ,- i tunkassene. Videre har styret jobbet med andre ad-hoc oppgaver som har dukket opp. Styret har avholdt 7 styremøter. /Styret Trollåsen Grendelag - Innkalling til generalforsamling 14. April 2010 Side 4 av 13

5 Regnskap 2009: Regnskap Regnskap Regnskap Grendelagsavgift 311 av Grendelagsavgift 2008 og purregebyr Brøyting private areal Purregebyr 531 Andre inntekter Renteinntekter Sum inntekter Vann Lys, varme 7738, Vedlikehold Driftskostnader Flisveien 14 (lys, vann, web, forsikring) Driftsmidler Trollåsen Grendelag (eiendeler) Kabel TV Regnskapsfører og revisjon Brøyting Forsikringspremie Tilhenger, Møtekostnader inkl. Styrets møtekostnader Opprusting av fotballbane Skidag/sommeraktivitet Kostnader tun Trivselsfremmende tiltak Etablering av vannpost Trykksaker, kontorrekvisita, porto, lisens Domenenavn og webhotell Oppruste gangveier Avskrevet grendelagsavgift for Diversepost (arbeidkapital styre)radonmåler Rentekostnader og gebyr Sum kostnader Årets resultat Balanse Eiendeler Regnskap Regnskap Regnskap Bank , Utestående fordringer Forskuddsbetaling Sum eiendeler , Gjeld og egenkapital Regnskap Regnskap Regnskap Kortsiktig gjeld Depositum Vedlikeholdsfond for tun (tunkasser) , Vedlikeholdsfond for TV anlegg Annen fri egenkapital , Sum gjeld og egenkapital , Trollåsen Grendelag - Innkalling til generalforsamling 14. April 2010 Side 5 av 13

6 Budsjett 2009: Budsjett Grendelagsavgift Grendelagsavgift Brøyting private areal Purregebyr 500 Andre inntekter 0 Renteinntekter Sum inntekter Vann Lys, varme Vedlikehold Driftskostnader Flisveien 14 (lys, vann, web, forsikring) Driftsmidler Trollåsen Grendelag (eiendeler) Kabel TV Regnskapsfører og revisjon Brøyting Forsikringspremie Tilhenger, 0 Møtekostnader inkl. Styrets møtekostnader Opprusting av fotballbane Skidag/sommeraktivitet 0 Kostnader tun Trykksaker, kontorrekvisita, porto, lisens Domenenavn og webhotell Oppruste gangveier 0 0 Diversepost (arbeidkapital styre) Rentekostnader og gebyr 200 Sum kostnader Årets resultat Trollåsen Grendelag - Innkalling til generalforsamling 14. April 2010 Side 6 av 13

7 Oversikt Tun Pr KR SETTES AV PER HUSSTAND I 2009 Disponibelt per Avsetning fra Disponibelt for Brukt så langt Brukt så langt Disponibelt per TUN MEDLEMMER F1 T1 F2 T2 ANT grendelagsavgift 2009 i 2009 i TUN01 Spon , , ,00 0, ,00 TUN02 Spon , , , , ,20 TUN03 Spon , , ,00 0, ,00 TUN04 Spon , , ,00 0, ,00 TUN05 Sag , , , , ,00 TUN06 Sag , , ,00 0, , ,00 TUN07 Sag og , , , , ,90 TUN08 Flis , , , , ,45 TUN09 Flis , , , , ,00 TUN10 Sag , , ,35 756, ,75 TUN11 Sag , , ,00 0, ,00 TUN12 Sag , , ,10 0, ,10 TUN13 Sag , , ,50 0, ,50 TUN14 Flis , , , , ,30 TUN15 Kvern , , ,00 0, ,00 TUN16 Kvern , , , , ,80 TUN17 Sag og , , , , ,72 314, , , , , , ,72 Trollåsen Grendelag - Innkalling til generalforsamling 14. April 2010 Side 7 av 13

8 VEDLEGG 2: 1. Ønske om endring i Vedtektene 2 2 Formål 2-1 Ansvar: Grendelagets formål skal være å ivareta medlemmenes interesser og sikkherhet. Dette kan gjelde følgende: disponering, vedlikehold og drift av fellesareal, lekeplasser, barnepark, snebrøyting, privat veilys, varmekabel på felles vannledning, og å tilrettelegge infrastrukturen for kjøp av tjenester som for eksempel TV kanaler, internett, telefon, strøm eller lignende. 2-2 Ansvarsavgrensinger: Grendelaget er partipolitisk uavhengig. Grendelaget skal ikke kunne pålegge medlemmene å kjøpe bruksprodukter eller å pålegge kjøp av produkter fra bestemte tilbydere. * Foreslått endring er ment å ivareta at de enkelte huseiere har kjøpefrihet i valg av produkter til eget bruk innenfor husets 4 vegger. 2. Ønske om endring i Vedtektene 5 5. Generalforsamling Grendelagets øverste organ er generalforsamlingen, som skal avholdes hvert år innen utgangen av april. Ekstraordinær generalforsamling avholdes etter vedtak i styret eller hvis 1/10 av Grendelagets medlemmer krever det. Innkalling til generalforsamling finner sted ved styrets formann, med minst 3 ukers varsel. På generalforsamlingen har hver hjemmelsinnehaver 1 stemme, dog begrenset til totalt 1 stemme pr. hus. Et medlem kan ved skriftlig fullmakt la seg representere ved et annet medlem. Intet medlem kan dog møte med mer enn en fullmakt. Styret tillater forhåndsstemme. En forhåndsstemme skal avgis skriftlig til styremedlem, og senest 2 dager før aktuell generalforsamling. Saker som et medlem ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal nevnes i innkallingen. Krav om å få behandlet en sak på den ordinære generalforsamling må være mottatt av styret senest 15. februar. * Foreslått endring er ment å ivareta at det blir enklere for alle medlemmer i Grendelaget å avgi stemmer, tross evt. fysisk og/eller psykisk grunn til fravær under selve Grendelagsmøtet. Trollåsen Grendelag - Innkalling til generalforsamling 14. April 2010 Side 8 av 13

9 3. Ønske om nytt område i vedtektene x Beslutningsmyndighet Flertallskrav og særlige begrensninger i Grendelagets myndighet Med de unntak som følger av loven eller vedtektene fattes alle beslutninger av grendelagsmøte med vanlig flertall av de avgitte stemmer. x-1 Krav om to tredjedels stemmer Det kreves minst to tredjedeler av de avgitte stemmer i sameiermøtet for vedtak om: a) omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende bruksenheter b) tiltak som har sammenheng med medlemmenes bo- eller bruksinteresser og som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for medlemmene på mer enn 10 prosent av de årlige fellesutgiftene. c) vedtektsendringer x-2 Styrets beslutningsmyndighet Avgjørelser som kan tas av et vanlig flertall i sameiermøte, kan også tas av styret om ikke annet følger av lov eller vedtekter eller sameiermøtets vedtak i det enkelte tilfelle. x-3 Mindretallsvern Grendelagsmøtet og/eller styret kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse medlemmer en urimelig fordel på andre medlemmers bekostning * Foreslått endring er ment å ivareta medlemmenes interesser og gi mindretallsvern. Dette er beskrevet i eieseksjonsloven 30 - som er lovverket som er ment å ivareta fellesskap mest likt vårt eget grendelag, - og som advokatene sammenligner oss med. 4. Et forslag med hensikt å tydeliggjøre informasjon til Grendelagets medlemmer Dessverre er det mange i vårt Grendelag som ikke leser all informasjon som kommer i postkasser. Informasjon rundt tilbud og avstemning for Canal Digital er et skremmende eksempel på missforståelse av budskapet. Svært mange i vårt Grendelag hadde lest dette som en "markedsføring/tilbud" av en mulig tjeneste, og forsto ikke at det ville få økonomisk konsekvens om de ikke engasjerte seg. Jeg foreslår at vi øverst på informasjonsskrivene gjør oppmerksom på om det er en informasjon, tilbud eller avstemning med økonomisk konsekvens. * Forslaget er ment som diskusjonstema for å sikre å ivareta medlemmenes interesser. Med vennlig hilsen Trine Lise Kolseth Sagveien 122, 1414 Trollåsen Trollåsen Grendelag - Innkalling til generalforsamling 14. April 2010 Side 9 av 13

10 VEDLEGG 3: Fra Are Bjøntegaard, Flisveien 56: 1. Misstillitsforslag på sittende styre I lys av ekstraordinær generalforsamling der sak om Canal digital abbonement ble behandlet, fremmer undertegende misstillitsforslag på sittende styre. Misstillitsforslaget er begrunnet i følgende; a) Styret ble i forkant av informasjonsmøte avholdt 9.desember 2009, gjentatte ganger gjort oppmerksom på at vedkommende sak lå utenfor vedtektene og dermed også styrets mandat b) Undertegende fikk dessuten telefon fra styrets formann med beskjed om å ikke starte noen form for "mot-kampanje" c) Styret hadde påstått kontakt med totalt 5 advokater/jurister for å avdekke lovligheten i pålegget om abbonement - styret ved leder trakk denne påstanden tilbake på ekstraordinær generalforsamling d) Styret valgte ikke å innkalle varamedlem Brian, til tross for frafall av ordinær styremedlem til styremøte 12.januar - tilsynelatende fordi han representerte en annen mening enn resterende, sittende styre. Han ble irettesatt av flere av styrets medlemmer som illojal, inhabil m.m. Med bakgrunn i håndteringen av overnevnte sak, stiller jeg misstillitsforslag til sittende styre. Grendelaget er et diplomati, hvor lydhørhet overfor medlemmene er essensielt og avgjørende for at grendelaget skal ha en misjon ut over kollektive avtaler om brøyting, TV signaler og vedlikehold av fellesarealer. Styrets kommentar: Representanter i styret fikk aug-okt 2009 henvendelse fra flere beboere om et ønske om forhandling av multimedia-pakke som alternativ til dagens TV-pakke. Med bakgrunn i dette ba styret om tilbud fra Canal Digital (CD), dagens leverandør av TVsignaler. Det er pt. kun CD som har kabel frem til vårt aksesspunkt, og styret gikk flere runder med CD. Informasjonsskriv med tilbud på 2 alternative pakker for digitale TV-kanaler og Internett ble levert i beboernes postkasser siste helg i november, og lagt ut på grendelagets hjemmesider. Informasjonsmøte om tilbudet ble avholdt 9. desember 2009, med deltakere. Innstilleren av mistillitsforslaget henvendte seg til flere av styrets medlemmer i tiden rundt informasjonsmøtet, og hevdet at styret ikke hadde mandat til å fremme et slikt forslag med bakgrunn i vedtektene. Innstilleren ga utrykk for at styret kun har mandat til forhold som berører TV-signaler i kabel-tv anlegget. Siden teknologien har utviklet kabel-tv anlegget til et signalanlegg for TV, internett og telefoni vurderte styret at forslaget ikke stred med vedtektene. I tillegg hadde ca 10 andre grendelag/sameier bare i Oppegård kommune inngått liknende avtaler med Canal Digital de siste par årene, med stor grad av tilfredshet blant beboere i disse grendelagene/sameiene. Styret kontaktet to grendelag og fikk bekreftet dette av de aktuelle styrer. Et av styrets medlemmer hadde samtaler med flere advokater i sakens anledning. Rådene medlemmet fikk var at et slikt forslag ikke automatisk stred mot vedtektene, men at dette var noe som beboerne kunne vurdere. Styret innkalte til ekstraordinær generalforsamling på Vassbonn Skole den 13. januar 2010 for avstemming på tilbudet, med basis i at 95% av de som hadde gitt tilbakemeldinger, (139 medlemmer), ønsket et utvidet felles tilbud fra Canal Digital. Dagen før generalforsamlingen mottok styret en e-post fra en beboer med en uttalelse fra en advokat i Huseiernes Landsforening. Uttalelsen konkluderte med at det er en usikkerhet i om et flertall kan pålegge et mindretall å tegne abonnementer på internett og digitale TV-signaler. En mer fullstendig uttalelse fra Huseiernes landsforbund ble av styret mottatt samme ettermiddag som generalforsamlingen. Styret vedtok å trekke forslaget fra avstemming med bakgrunn i denne uttalelsen. For styret var det uaktuelt å starte en juridisk prosess mellom styret og beboere for presse igjennom et Trollåsen Grendelag - Innkalling til generalforsamling 14. April 2010 Side 10 av 13

11 forslag. Det siste styret ønsker er å skape motsetninger i grendelaget. Det stemmes over mistillitsforslaget. 2. Forslag om tildeling av honorarer til styret For å tiltrekke seg de beste personer til verv i grendelagets styre, foreslår undertegende at det opprettes honorarer til styrets medlemmer. Undertegende foreslår følgende satser. Formann 6000 Kasserer 5000 Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem 1 (dersom et varamedlem stiller til styremøter, får vedkommende en del av honoraret per møte, tilsvarende honorar til styremedlem delt på antall styremøter per styremøte.) Varamedlem 2 (dersom et varamedlem stiller til styremøter, får vedkommende en del av honoraret per møte, tilsvarende honorar til styremedlem delt på antall styremøter per styremøte.) Totalt må det med bakgrunn i forslaget avsettes ,- Det stemmes over forslaget. Trollåsen Grendelag - Innkalling til generalforsamling 14. April 2010 Side 11 av 13

12 VEDLEGG 4: Tor Einar og Siv Tove Ophaug Kvernbakken Trollåsen Til Styret i Trollåsen Grendelag v/ styrer Dag Johansen Trollåsen FORSLAG TIL GENERALFORSAMLING / ÅRSMØTE I TROLLÅSEN GRENDELAG VÅREN 2010 Vi vil med dette fremme forslag om at det settes av tilstrekkelige midler til oppgradering av uteområdet ved Grendelagshuset. Der er det blitt skikkelig stusselig de siste to-tre årene. Det er heller ikke avholdt dugnad der på noen år. Vi kan heller ikke se at noen andre, det være seg idrettslag e.l., har ryddet opp uteområdet. Ble ikke dette vedtatt på generalforsamlingen 2009? Vi foreslår at det bevilges kr ,- til innkjøp av større lekestativ, rive ødelagt (og farlig?) lekehus og innkjøp av nye "småleker" (bøtter, spader, biler etc.). Skulle ikke kr ,- være nok, så foreslår vi at styret finner ut hvor store midler som må til i god tid før generalforsamling, slik at dette ikke blir utsatt enda et år... Med vennlig hilsen Tor Einar Ophaug Trollåsen Grendelag - Innkalling til generalforsamling 14. April 2010 Side 12 av 13

13 Ordinær generalforsamling 2010 Fullmakten tas med til generalforsamlingen. Kun en fullmakt per husstand. Navn: Adresse: Gir herved: (Navn) (Adresse) Fullmakt til å representere meg / mine oss / våre interesser på den ordinære generalforsamlingen i Trollåsen Grendelag, 14. April Trollåsen den Underskrift Ordinær generalforsamling Kun en erklæring for hver husstand Erklæring om deltagelse Navn: Adresse: Deltar på den ordinære generalforsamlingen i Trollåsen Grendelag, 14. April Underskrift Trollåsen Grendelag - Innkalling til generalforsamling 14. April 2010 Side 13 av 13

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 17. mars 2010 kl. 1900-2100 på BELSET Skole - Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Generalforsamling 2011 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2011 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2011 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 30. mars 2011, kl. 1900-2100 i Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 8. mars 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning

Detaljer

Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo

Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo www.holmenhaugen.no Oslo 26.03.2012 Til medlemmer av Holmenhaugen Boligforening. GENERALFORSAMLING. Styret innkaller til generalforsamling

Detaljer

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller Innkalling til årsmøte for 2012

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller  Innkalling til årsmøte for 2012 Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller http://www.orvtt.no Innkalling til årsmøte for 2012 Styret for Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket innkaller herved velforeningens medlemmer

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus Onsdag 23. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning 3) Regnskap for 2010

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen.

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. 1 VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) 1 Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. Foreningens formål skal være: - å høyne bransjens tekniske nivå

Detaljer

INNKALLING til generalforsamling

INNKALLING til generalforsamling INNKALLING til generalforsamling Det kalles herved inn til ordinær generalforsamling i Fæsteråsen Huseierlag torsdag 13. mars 2014 kl. 19:00 i felleslokalet i Skjenbrekken 24. SAKSLISTE: 1. Godkjenning

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett V E D T E K T E R FOR SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201 Reviderte vedtekter vedtatt på ordinært sameiermøte 22.04.03, sist endret 21.04.05, sist endret på ordinært årsmøte 30.04.2012. Sameiet

Detaljer

Vedtekter for boligsameiet Tomterhagan

Vedtekter for boligsameiet Tomterhagan Vedtekter for boligsameiet Tomterhagan Revidert 10.02.2008 Innholdsfortegnelse 1... 2 2... 2 3... 2 4... 2 5... 3 6... 3 7... 4 8... 4 9... 4 10... 4 1 1 Sameiets navn er Boligsameiet Tomterhagan. Sameiet

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie VEDTEKTER FOR Blakstadlia Boligsameie Vedtatt på konstituerende sameiermøte den 30. oktober 1997 Endret og revidert etter fullmakt fra ordinært årsmøte 20. April 1999 iht. Eierseksjonsloven 23. mai 1997.

Detaljer

TIL BEHANDLING FORELÅ: 1. Konstituering

TIL BEHANDLING FORELÅ: 1. Konstituering PROTOKOLL fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap som ble avholdt tirsdag 24. april 2007 kl. 1830 i St. Hallvard kirkes menighetssal, Enerhaug gt 4. Tilstede var 47 aksjeeiere i henhold

Detaljer

6. mai fra kl. 17:00

6. mai fra kl. 17:00 Informasjonsskriv nr. 2/2008: Rusken, referat fra årsmøtet 2008 Ta ansvar for nærmiljøet og bli med på årets Rusken-aksjon 6. mai fra kl. 17:00 Samtlige beboere inkludert leietakere bes om å gjøre en innsats!

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den kl Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den kl Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den 09.05.2012 kl. 19.00. Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5. Tilstede var 17 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 19 stemmeberettigede.

Detaljer

V E D T E K T E R. for. Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. )

V E D T E K T E R. for. Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. <organisasjonsnummer>) V E D T E K T E R for Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. ) Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Sist endret 14.04.16 1. Navn 1-1 Navn og opprettelse Sameiets

Detaljer

Vedtekter for Høgfjellia Vel

Vedtekter for Høgfjellia Vel Vedtekter for Høgfjellia Vel 1 Formål Foreningen, som har navnet Høgfjellia Vel, har pliktig medlemskap for eiendommer innen Høgfjellia hytteområde. Formålet er å ivareta medlemmenes felles interesser

Detaljer

Vedtekter for Hoegstad sameie Gnr.14 Bnr.188 i Asker

Vedtekter for Hoegstad sameie Gnr.14 Bnr.188 i Asker Vedtekter for Hoegstad sameie Gnr.14 Bnr.188 i Asker 1. FORMÅL a. Hoegstad sameies formål er å ivareta drift og vedlikehold av sameiets eiendom, gnr.14 bnr. 188 i Asker kommune. Eiendommen består blant

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Rognerud Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

TIRSDAG 24. MAI 2005 KL.19:00. 5) Forslag fra trivselskomiteen om asfaltering av felles arealer, mulig

TIRSDAG 24. MAI 2005 KL.19:00. 5) Forslag fra trivselskomiteen om asfaltering av felles arealer, mulig Løvlia Boligsameie Siden 1989............................................... ẋx INNKALLING TIL SAMEIEMØTE I LØVLIA BOLIGSAMEIE SAMEIEMØTET HOLDES I MUSIKKHYTTA TIRSDAG 24. MAI 2005 KL.19:00 Minst en fra

Detaljer

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 KLEPPE Org. Nr. :985 453 233 BÅTLAG Bank nr.: 3470 44 62001 Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 1. Kleppe båtlag er en ideell, frivillig, ikke fortjenestebærende

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Styret har i perioden bestått av Leder: Cathrine Olsen Kasserer: Ellen Myhre Sekretær: Stein Julius Johansen Styremedlem: Knut Braaen Styremedlem: Jørn Buås Oppgavefordeling

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG Generalforsamling 2010 INNKALLING

STENFELTBAKKEN GRENDELAG  Generalforsamling 2010 INNKALLING Langhus 4. mars 2010 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Torsdag 18. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune 1 Navn Sameiets navn er SAMEIET HEIMHUG og omfatter 3 bygningsrekker bestående av totalt 18 rekkehus/eierseksjoner med adresse

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 13. NOVEMBER 2001, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE (angivelse av nøyaktig sted vil komme senere) Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

REFERAT GENERALFORSAMLING

REFERAT GENERALFORSAMLING REFERAT GENERALFORSAMLING 2011 PEPPERSTAD.NET ONSDAG 27. APRIL 2011 Referat generalforsamling Pepperstad.net 27.04.2011 Side 1 Informasjonsmøte Get v/kai Roger Smonsen Gjennomførte forbedringstiltak: Kundesenteret:

Detaljer

Vedtekter for Eikenga Huseierforening

Vedtekter for Eikenga Huseierforening Vedtekter for Eikenga Huseierforening 1. Navn og Eierforhold. Huseierforeningens navn skal være Eikenga Huseierforening. Huseierforeningen eier gnr.48 bnr.3 i Lier kommune med påstående anlegg og felles

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag 04.06.2012 kl. 19:30. Møtested: Møllestua.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag 04.06.2012 kl. 19:30. Møtested: Møllestua. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag 04.06.2012 kl. 19:30. Møtested: Møllestua. Tilstede var 42 andelseiere og 11 med fullmakt til sammen 53 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Emanuelfjell Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Emanuelfjell Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Emanuelfjell orettslag Møtedato 28.05.2008 Møtetidspunkt 19:00 Møtested Fjellstua, Odvar Solbergs vei 68 Tilstede var 44 andelseiere og 15 med fullmakt til sammen

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG http://www.stenfeltbakken.no/ Generalforsamling 2008 INNKALLING

STENFELTBAKKEN GRENDELAG http://www.stenfeltbakken.no/ Generalforsamling 2008 INNKALLING Langhus, 5. April 2008 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i Nedre grendehus Torsdag 24. april kl 19.30 Dagsorden 1) Konstituering... 2) Styrets årsberetning...

Detaljer

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen Vedtekter Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig Vedtatt av generalforsamlingen 03.05.2016 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD KAP. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Myrsnipa Velforening Innkalling til årsmøte 2015 Sted : Hårstad skole Tid : 19. mars 2015 kl. 19:00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av fullmakter 3. Valg av ordstyrer

Detaljer

Vedtekter for Oslo Lifetech

Vedtekter for Oslo Lifetech Vedtekter for Oslo Lifetech 1 Foreningens navn Foreningens navn er Oslo Lifetech, og ble stiftet 09.03.2016. 2 Foreningens formål Oslo Lifetech er en næringsklynge og har som formål: - Å skape næringslivsvekst

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie Møtedato Onsdag 07.05.08 Møtetidspunkt 19.00 Møtested Bjørndal Idrettsforenings klubbhus Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet

Detaljer

EINERVEIEN GRENDELAG INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 26. april 2016 kl 19:00 Grendehuset, Einerveien 147, 1405 Langhus

EINERVEIEN GRENDELAG INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 26. april 2016 kl 19:00 Grendehuset, Einerveien 147, 1405 Langhus DAGSORDEN 1. Konstituering EINERVEIEN GRENDELAG INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 26. april 2016 kl 19:00 Grendehuset, Einerveien 147, 1405 Langhus -Registrering -Godkjenning av innkalling

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugenstua Borettslag den 14.06.2010 kl. 18:00. Møtested: Haugen skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugenstua Borettslag den 14.06.2010 kl. 18:00. Møtested: Haugen skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugenstua Borettslag den 14.06.2010 kl. 18:00. Møtested: Haugen skole. Tilstede var 157 andelseiere og 76 med fullmakt til sammen 233 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA Vedtatt den 26.11.2010 1. Lagets firma og forretningskontor Lagets firma er Alta Kraftlag SA. Lagets forretningskontor skal være i Alta kommune. 2. Lagets formål Alta Kraftlag

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 EIKA VEL Pepperstad Skog 1 mars 2016 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 Det innkalles til Generalforsamling i Eika Vel onsdag 16. mars 2016 kl 1900 i JI Byggs kontorer på Pepperstad Saksliste:

Detaljer

V E D T E K T E R. For. Sameiet Vormsund Brygge

V E D T E K T E R. For. Sameiet Vormsund Brygge V E D T E K T E R For Sameiet Vormsund Brygge Fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Justert avsnitt 9.2. vedtatt av sameiemøtet 25. april 2016. 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Vormsund Brygge.

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN Sameiets navn er Boligsameiet K1. 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen gnr 200 bnr 2334 er oppdelt i følgende

Detaljer

*************************************************************

************************************************************* ************************************************************* Vedtekter for Wessel Parkeringssameie vedtatt på konstituerende sameiermøte den 24. juni 2008 1. Sameiets navn Sameiets navn er Wessel Parkeringssameie.

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Jens Olsensgt. 6 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen

Detaljer

Vedtekter. For. Leieboerforeningen Bergen.

Vedtekter. For. Leieboerforeningen Bergen. Vedtekter For Leieboerforeningen Bergen. 1 Oppgaver og formål. Leieboerforeningen er en partipolitisk nøytral organisasjon. Leieboerforeningen skal ivareta medlemmenes økonomiske, juridiske, miljømessige

Detaljer

PROTOKOLL. fra ordinært årsmøte 21. april 2009 i Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1. Avholdt: Ulsrud Videregående skole Sted: Oslo

PROTOKOLL. fra ordinært årsmøte 21. april 2009 i Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1. Avholdt: Ulsrud Videregående skole Sted: Oslo PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 21. april 2009 i Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1 Avholdt: Ulsrud Videregående skole Sted: Oslo Møtet ble erklært for lovlig innkalt Sak 1: Konstituering 1.1 Valg

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG i HJERNESVULSTFORENINGEN Innledning. For å kvalitetssikre driften av lokallagene, er disse underlagt Hjernesvulstforeningen sentralt. Hjernesvulstforeningens hovedstyre har

Detaljer

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer.

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer. Husøyvegen 278 4262 Avaldsnes Norge Til aksjonærer i Telefaks +47 52 85 94 90 Org.Nr. NO 985 220 492 MVA Web: www. seagarden.no Side 1 av 8 Dato: 19. juni 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan oligsameie III Møtedato 30. april 2009 Møtetidspunkt 1800 Møtested Nordstrand Eldresenter, Poppelstien 6 Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.03.2006 med senere endringer, senest av 18. april 2013. 1 Definisjon Velforeningen Skadberg Sør er en forening hvor

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning:

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: 2 Medlemskap Medlemskap kan innehas bare når vedkommende er bosatt eller er eiendomsbesitter, innen foreningens geografiske område. Rettighetene

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Tilstede var 44 andelseiere og 3 med fullmakt til sammen 47 stemmeberettigede.

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014

Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014 Til: Alle beboere i Gjønnesskogen Huseierforening Fra: Styret i Gjønnesskogen Huseierforening Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

GJELLERÅSEN BORETTSLAG

GJELLERÅSEN BORETTSLAG GJELLERÅSEN BORETTSLAG ORDINÆR GENERALFORSAMLING - PROTOKOLL TID: Tirsdag 18. mars 2003 kl. 1900 STED: Klubbhuset, Skjetten sportsklubb FRA SKEDSMO BOLIGBYGGELAG MØTTE: Turid Weng TIL BEHANDLING FORELÅ:

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nedre Sjølyst

Referat fra årsmøtet i Nedre Sjølyst Referat fra årsmøtet i Nedre Sjølyst g r e n d a l a g 2 0 1 0 Sted: Saksvik skole, Rom 9 (1. etasje i Hovedbygget) D a t o : 25. mars 2010 Tid: k l 2 0. 0 0-2 2. 0 0 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

(2) Skogenfeltet vel er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld (forening).

(2) Skogenfeltet vel er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld (forening). VEDTEKTER FOR FORENINGEN SKOGENFELTET VEL Som vedtatt på stiftelsesmøte 21. januar 2015 1 Navn og foretaksform (1) Foreningens navn er Skogenfeltet vel. (2) Skogenfeltet vel er en selveiende og frittstående

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

V E D T E K T E R f o r P E P P E R S T A D S K O G V E L

V E D T E K T E R f o r P E P P E R S T A D S K O G V E L V E D T E K T E R f o r P E P P E R S T A D S K O G V E L 1. Medlemskap Pepperstad Skog Vel er en partipolitisk nøytral velforening som omfatter de til enhver tid tilflyttede eiendommer som utskilles fra

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 22.03.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING STENFELTBAKKEN GRENDELAG Langhus 21. desember 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

V E D T E K T E R. for. Sameiet Storgata 18

V E D T E K T E R. for. Sameiet Storgata 18 KAP. 1 NAVN OG FORMÅL V E D T E K T E R for Sameiet Storgata 18 Vedtatt på sameiermøte 10.04.97 Endret på sameiermøte 27.04.05 1-1 Navn Sameiets navn er SAMEIET STORGATA 18. Sameiet består av 7 boligseksjoner

Detaljer

DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R

DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R Sist endret 19. april 2012 1 Boligsameiets navn er Dønskitoppen Boligsameie. Det består av 65 eierseksjoner på eiendommen gnr. 80, bnr.

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE Sist endret på Generalforsamlingen 8. april 2014 1 Navn Foreningens navn er Eiendom Norge. Foreningens sete skal være i Oslo. 2 Formål Foreningen er en ideell organisasjon med

Detaljer

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag 14.juni 2012 kl 18:00 ble det avholdt stiftelsesmøte på Vonheim i Hostvedt. Tilstede som stiftere var: Hege P.Johansen, Unn Iren Sommerstad (Efteløt Bygdekvinnelag),

Detaljer

HOLUMSKOG VELFORENING

HOLUMSKOG VELFORENING HOLUMSKOG VELFORENING Side: 1 av 5 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING Referent: Møteleder: Møtetid, - sted: Tilstede: Mariann Våge Ruud Onsdag 18. april 2012, Grendehuset 7 stemmeberettige 1/12 Godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTE, 24. MARS 2014

ÅRSMØTE, 24. MARS 2014 ÅRSMØTE, 24. MARS 2014 NEDRE HEER VEL ÅRSMØTE, 24. MARS 2014 HEER GRENDEUS KL 19.00, 2. ETASJE Dagsorden: 1. 1. Valg av møteleder, referent og representanter til å underskrive protokoll 2. 2. Godkjenning

Detaljer

Medlemskap som blir tegnet i november og desember regnes som gyldig for påfølgende år.

Medlemskap som blir tegnet i november og desember regnes som gyldig for påfølgende år. Vedtekter Vedtekter for BLÅHVALANE. (SFSK) Stiftelsesdato 31.12.2001 Org.nr 990327130 1 FORMÅL Blåhvalane er en uavhengig supporterklubb, som har som hovedmål å støtte Sandefjord Fotballklubb. Ved en eventuell

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER for Holthagan boligsameie

SAMEIEVEDTEKTER for Holthagan boligsameie SAMEIEVEDTEKTER for Holthagan boligsameie 1. Navn Sameiets navn er Holthagan boligsameie. 2. Innledende bestemmelser 2.1. Formål Boligsameiets formål er å ivareta og koordinere sameiernes felles interesser

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER Av 23.10.2000 1. Definisjoner Sameiet Straen Terrasse består av 85 seksjoner, på til sammen 8.854m2, av eiendommen gnr. 59, bnr. 1635 i Stavanger kommune, med totalt areal

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

VEDTEKTER. for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den , sist endret den

VEDTEKTER. for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den , sist endret den VEDTEKTER for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr. 971 530 200 vedtatt på årsmøte den 09.03.2017, sist endret den 09.03.2017 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Detaljer

Ordinær Generalforsamling Tirsdag 20. juni klokken I selskapets lokaler på Stormyra i Bodø

Ordinær Generalforsamling Tirsdag 20. juni klokken I selskapets lokaler på Stormyra i Bodø Aksjonærer i Saltens Bilruter AS innkalles herved til Til behandling foreligger Ordinær Generalforsamling Tirsdag 20. juni klokken 13.00. I selskapets lokaler på Stormyra i Bodø 1. Valg av møteleder 2.

Detaljer

VEDTEKTER for FRYDENBERG DRIFTSFORENING (fastsatt i forbindelse med opprettelsen av foreningen)

VEDTEKTER for FRYDENBERG DRIFTSFORENING (fastsatt i forbindelse med opprettelsen av foreningen) VEDTEKTER for FRYDENBERG DRIFTSFORENING (fastsatt i forbindelse med opprettelsen av foreningen) 1 Navn og eierforhold Driftsforeningens navn er Frydenberg Driftsforening. Skanska Bolig AS eier gnr 126,

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC FINANCIALS ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC FINANCIALS ASA Til aksjonærene i Nordic Financials ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC FINANCIALS ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Nordic Financials ASA. Generalforsamlingen

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

for Sameiets navn er Sameiet Beito Apartments II. Sameiet er opprettet ved oppdelingsbegjæring tinglyst 19.09.02.

for Sameiets navn er Sameiet Beito Apartments II. Sameiet er opprettet ved oppdelingsbegjæring tinglyst 19.09.02. V E D T E K T E R for Sameiet Beito Apartments II (opprinnelige vedtekter vedtatt 24.03.03, endret i sameiermøte 05.04.06 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr 31, gjeldende fra 01.01.02) 1 Navn

Detaljer

Protokoll fra Generalforsamling tirsdag for AS Sandakerveien 11

Protokoll fra Generalforsamling tirsdag for AS Sandakerveien 11 Protokoll fra Generalforsamling tirsdag 11.04.17 for AS Sandakerveien 11 Generalforsamlingen avholdes kl. 18.00 på sagene skole. Til Stede var 21 Andelseiere og 4 med fullmakt. Til sammen 25 Stemmeberettigede.

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO Vedtatt på stiftelsesmøte 15.desember 2008. Endret på Årsmøte 12. Mai 2009. Endret på Årsmøtet 2. mai 2011. Endret på årsmøte

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016 Gjønnesskogen Huseierforening - Årsberetning 2015 samt innkalling til ordinær generalforsamling 12.04.16 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Vedtekter for ISPO Norge

Vedtekter for ISPO Norge Vedtekter for ISPO Norge 1 FORMÅL ISPO - Norge er en lokal forening av International Society for Prosthetics and Orthotics (lspo), som er underlagt ISPOs lover og har til formål: på nasjonalt plan å arbeide

Detaljer