Saksbehandlar: Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: /5571 Dykkar dato: Dykkar referanse: TILSYNSRAPPORT. Hosanger Montessoriskule

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandlar: Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: /5571 Dykkar dato: Dykkar referanse: TILSYNSRAPPORT. Hosanger Montessoriskule"

Transkript

1 Saksbehandlar: Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: /5571 Dykkar dato: Dykkar referanse: Hosanger Montessoriskule ved styreleiar Hosanger 5282 Lonevåg TILSYNSRAPPORT Hosanger Montessoriskule Org.nr Skolen sin forvaltningskompetanse avgjerder om elevane sine rettar og plikter Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO

2 Side 2 av 12 Innhaldsliste 1 Innleiing Tema for tilsynet Om gjennomføringa av tilsynet Om tilsynsrapporten Kort om Hosanger Montessoriskule Rettslege krav Utdanningsdirektoratet sine observasjonar og vurderingar Avgjerder om permisjon frå den pliktige grunnskoleopplæringa Avgjerder om bortvising av elevar Avgjerder om inntak av elevar Avgjerder der ein elev eller foreldre ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet Utdanningsdirektoratet sine reaksjonar...11

3 Side 3 av 12 1 Innleiing Utdanningsdirektoratet fører tilsyn med skolar godkjende etter lov om private skolar med rett til statstilskott (privatskolelova) av 4. juli 2003 nr. 84, jf. 7-2 fyrste ledd.1 Det rettslege grunnlaget for tilsynet er privatskolelova, forskrifter gjevne med heimel i denne og føresetnadene i godkjenninga av den enkelte skolen i samband med tillatne øvre elevtal og utdanningsprogram. Rettslege plikter etter anna lovgjeving og regelverk blir kontrollerte i den grad privatskolelova, forskriftene til denne eller godkjenninga av skolen viser til det. Dersom det under tilsynet blir avdekt forhold i strid med dei rettslege krava som skolen har fått, kan Utdanningsdirektoratet reagere på dette i samsvar med reaksjonsregel 7-2a i privatskolelova. Mogelege reaksjonar etter denne regelen er å påleggje retting, halde attende statstilskot, krevje attende statstilskot og trekkje attende godkjenninga av skulen. Utdanningsdirektoratet sitt tilsyn med private skolar er bruk av offentleg styringsrett, og det skjer i samsvar med reglane i forvaltingsretten. Tilsynet skal være prega av at det er ope, likebehandlar, kan etterprøvast og er effektivt. I denne rapporten presenterer vi vurderingar og konklusjonar frå Utdanningsdirektoratet i samband med det tilsynet som er ført med Hosanger Montessoriskule, heretter omtala som skolen, i perioden frå og med til og med dags dato. 1.1 Tema for tilsynet Privatskolelova opnar for at private aktørar kan gje barn og unge tilbod om grunnopplæring som eit alternativ til det ordinære offentlege opplæringstilbodet. Føresetnaden for å ha godkjenning og for å få statstilskot er at skolen blir driven i samsvar med dei krava som er fastsett i privatskolelova, i forskrifter gitt i medhald av lova eller i individuelle godkjenningar gitt av Utdanningsdirektoratet. Utdanningsdirektoratet kontrollerer at private skolar som får statstilskot, blir drive i samsvar med dei krava som er satt i eller i medhald av privatskolelova. Følgjande tema og rettsreglar er kontrollerte i dette tilsynet: Avgjerder om permisjon frå den pliktige grunnskoleopplæringa Avgjerder om bortvising av elevar Avgjerder om inntak av elevar Avgjerder der ein elev eller foreldre ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet Forhold som ikkje er nemnde i denne rapporten har ikkje blitt vurdert av Utdanningsdirektoratet.

4 Side 4 av Om gjennomføringa av tilsynet Tilsyn med Hosanger Montessoriskule vart opna gjennom eit brev datert Skolen vart i brevet pålagd å leggje fram ulik type dokumentasjon for Utdanningsdirektoratet. Ein førebels tilsynsrapport vart sendt til styret I den presenterte Utdanningsdirektoratet sine førebelse vurderingar og konklusjonar. Styret har kommentert på innhaldet i den førebelse rapporten og I dei tilfella Utdanningsdirektoratet konkluderer med at eit rettsleg krav ikkje er oppfylt, omtalar vi dette som lovbrot. Lovbrot blir følgde opp av pålegg om retting, eller andre reaksjonar etter privatskolelova 7-2a. Med lovbrot meiner vi forhold som er i strid med krav som følgjer av privatskolelova, forskrifter gjevne med heimel i denne lova, og krav som står i godkjenninga. Med pålegg meiner vi rettsleg bindande krav til skolen om å gjere visse endringar for å rette opp lovbrota. Heimelen for pålegg om retting er privatskolelova 7-2a fyrste ledd. I eigenskap av å være øvste organ etter privatskolelova er det styret ved skulen som er adressat for eventuelle pålegg som blir gjevne i tilsynet. 1.3 Om tilsynsrapporten Tilsynet er gjennomført på grunnlag av opplysningar som kjem fram innsend dokumentasjon frå styret/skolen (sjå oversikt i vedlegg) Tilsynsrapporten er eit enkeltvedtak etter forvaltingslova 2 bokstav b, og kan påklagast til Kunnskapsdepartementet. Sjå meir om klagerett og reglar for dette nedanfor.

5 Side 5 av 12 2 Kort om Hosanger Montessoriskule Hosanger Montessoriskule ligg i Osterøy kommune i Hordaland fylke og er i dag godkjent etter privatskolelova 2-1 andre ledd bokstav b) på grunnlaget anerkjend pedagogisk retning. Skolen er godkjent for inntil 63 elevar og per 1. oktober 2014 hadde skolen 39 elevar fordelte på årssteget. Bortsett frå kontroll av skolen sin årsrekneskap har ikkje Utdanningsdirektoratet tidligare ført tilsyn med skolen.

6 Side 6 av 12 3 Rettslege krav Private skolar skal følgje forvaltningslova i saker som gjeld elevane sine rettar eller plikter ved skolen. Forvaltningslova stiller krav til førebuing av enkeltvedtak og krav til innhaldet i enkeltvedtak. Med enkeltvedtak meiner vi avgjerder som blir gjorde under utøving av myndigheit og som gjeld rettar til ein eller fleire bestemte personar. Føresegnene i forvaltingslova kapittel IV og V inneheld generelle reglar om korleis eit enkeltvedtak skal grunngjevast og kva informasjon vedtaket skal gi. Forvaltningslova sine krav til enkeltvedtak gjeld blant anna for avgjerder om inntak av elevar, bortvising av elevar, tiltak etter opplæringslova 9a-3 tredje ledd knytt til ein elev sitt psykososiale miljø og permisjon frå den pliktige grunnskoleopplæringa, jf. privatskolelova 3-1 sjette ledd, 3-10 fjerde ledd, 2-4 andre ledd og Førehandsvarsel om enkeltvedtak Skolen skal førehandsvarsle part som ikkje allereie har fått uttale seg i saka, jf. forvaltningslova 16 første ledd. For elevar under 18 år inneber dette at foreldre skal varslast. Når eleven er over 15 år, skal også eleven varslast sjølv om eleven blir representert av foreldra. Det betyr at det som hovudregel er elevar over 15 år og foreldre som ikkje har uttalt seg i saka som skal førehandsvarslast før vedtak blir fatta. Utdanningsdirektoratet gjer skolen merksam på at sjølv om elevar under 15 år ikkje har krav på førehandsvarsel i saka, skal skolen sjå til at dei har fått høve til å gi uttrykk for sitt syn, i den grad dei er i stand til å danne seg eigne synspunkt på det saka gjeld. Det skal leggjast vekt på eleven sitt syn i samsvar med eleven sin alder og kor moden eleven er. Dette kravet, som følgjer av forvaltningslova 17 første ledd, er ikkje tema i dette tilsynet. Tilfelle der førehandsvarsel kan unnlatast Varsel kan unnlatast dersom eleven eller foreldra har søkt eller bedt om vedtaket, jf. forvaltningslova 16 første ledd. I slike tilfelle har dei allereie hatt høve til å kome med sine synspunkt i saka. Varsel kan også unnlatast når eleven eller foreldra allereie på anna måte har fått kjennskap til at vedtak skal gjerast og dei har hatt rimeleg høve og tid til å uttale seg, eller varsel av andre grunnar er openbert unødvendig. Dette følgjer av forvaltningslova 16 tredje ledd bokstav c. I praksis inneber desse unntaka at det ofte ikkje er nødvendig med førehandsvarsel når skolen gjer vedtak innanfor tema som er inkludert i dette tilsynet. Ved avgjerder om inntak eller permisjon frå den pliktige grunnskoleopplæringa har eleven eller foreldra hatt høve til å uttale seg ved søknad. Det er derfor ikkje nødvendig med førehandsvarsel i slike saker, jf. forvaltningslova 16 første ledd. Når det gjeld avgjerder om bortvising, er det i privatskolelova 3-9 andre ledd stilt krav om at eleven skal ha høve til å forklare seg munnleg før det blir gjort vedtak. Dersom

7 Side 7 av 12 skolen oppfyller dette kravet, kan førehandsvarsel unnlatast overfor eleven. Skolen må likevel førehandsvarsle foreldra om vedtaket dersom foreldra ikkje har hatt rimelig høve og tid til å uttale seg i saka. Førehandsvarsel til foreldra kan unnlatast dersom varsel er openbert unødvendig, jf. forvaltningslova 16 tredje ledd bokstav c. I saker der foreldre eller elevar ber om tiltak som gjeld det psykososiale miljøet, vil det som regel heller ikkje vere krav om førehandsvarsel, fordi eleven eller foreldra sjølv har bedt om tiltak. Unntaket frå kravet til førehandsvarsel gjeld sjølv om tiltaket som blir vedteke, er eit anna enn det eleven eller foreldra har bedt om. Eit eksempel der behovet for førehandsvarsel likevel vil vere nødvendig er tilfelle der førespurnaden om tiltak kjem frå ein av partane (elev over 15 år eller foreldre) og den andre parten ikkje har fått uttale seg. I desse tilfella må skolen sørgje for at den andre parten blir førehandsvarsla. Krav til førehandsvarselet Førehandsvarsel skal gjere greie for kva saka gjeld, og elles innehalde det som trengs for at eleven og foreldra på forsvarleg måte skal kunne ivareta sine interesser, jf. forvaltningslova 16 andre ledd. For at eleven og foreldra skal kunne ta vare på sine interesser, og få grunnlag for å uttale seg, må varselet opplyse om kva saka gjeld og det rettslege grunnlaget for vedtaket som blir varsla. Førehandsvarsel om enkeltvedtak skal innehalde: a) Kva føresegner i lova avgjerda byggjer på. b) Kva faktiske forhold som er grunnlaget for avgjerda. Dersom skolen skal varsle elevar og foreldre før ei avgjerd om bortvising, skal det gå fram av varselet kva føresegner i ordensreglementet og lova avgjerda byggjer på. I tillegg skal varselet innehalde informasjon om kva situasjon eller handling frå eleven som er grunnlaget for bortvisinga. I tilfelle der skolen skal førehandsvarsle elevar og foreldre før ei avgjerd om tiltak etter opplæringslova 9a-3 tredje ledd, skal varselet gi informasjon om kva føresegner i lova avgjerda byggjer på, og kva forhold rundt eleven sin skolesituasjon som er grunnlaget for tiltaket. Grunngiving i vedtaket Eit enkeltvedtak skal i utgangspunktet vere skriftleg, jf. forvaltningslova 23. Enkeltvedtak skal grunngivast, jf. forvaltningslova 24. Forvaltningslova 25 stiller krav til innhaldet i grunngivinga. Kravet til grunngiving bidreg til å sikre at saksbehandlinga blir forsvarleg, og at eleven og foreldra får god informasjon. Eleven eller foreldra har rett til å klage på enkeltvedtaket og for å gi dei reell moglegheit til å argumentere for sitt syn, må vedtaket vere grunngitt.

8 Side 8 av 12 Grunngiving kan unnlatast dersom vedtaket innvilgar ein søknad og det ikkje er grunn til å tru at eleven og foreldra vil vere misfornøgd med vedtaket, jf. forvaltningslova 24 andre ledd. Dette inneber at grunngiving kan unnlatast ved vedtak om inntak og når permisjon blir innvilga. Når det gjeld vedtak om bortvising og vedtak etter opplæringslova 9a-3 er det alltid eit krav om grunngiving i tråd med beskrivinga under. (Sjå rundskriv Udir Retten til et godt psykososialt miljø etter opplæringsloven kapittel 9a, punkt og ) I dei tilfella der enkeltvedtaka krev ei grunngiving, må vedtaket vise til: a) Heimelen for enkeltvedtaket b) Faktiske forhold som er lagde til grunn I grunngjevinga skal det visast til regelen som vedtaket byggjer på. Innhaldet i regelen skal forklarast i den utstrekning det er nødvendig. Som eksempel på dette skal avslag på søknadar om inntak der vilkåra ikkje er oppfylte, vise til dei aktuelle vilkåra i lova. Dersom søknaden blir avslått som følgje av oversøking må det vedtaket vise til privatskolelova 3-1 og det må gå fram av vedtaket kva prioriteringsreglar som er lagde til grunn for avslaget. Vedtak om bortvising av ein elev skal vise til privatskolelova 3-10 og den aktuelle regelen i ordensreglementet som eleven har brote. Ved tiltak etter opplæringslova 9a-3 tredje ledd skal vedtaket vise til dei aktuelle føresegnene i lova. Grunngjevinga skal også innehalde dei faktiske forholda som er lagde til grunn i vedtaket. Som eksempel på dette kan nemnast i avslag om inntak skal opplysningar om søkjaren som er lagt til grunn, gå fram av vedtaket. Tilsvarande skal opplysningar om søkjaren og søkjaren sin læringssituasjon som er lagt til grunn, kome fram i vedtak som gjeld avslag om permisjon. Ved bortvising av ein elev, må det gå fram opplysningar om kva situasjon/kva handlingar frå eleven som er lagt til grunn. Tilsvarande skal forholda som er lagt til grunn rundt eleven sin skolesituasjon kome fram i vedtaket ved tiltak etter opplæringslova 9a-3 tredje ledd. Informasjon i vedtaket For at eleven eller foreldra skal få reell mogelegheit til å klage på vedtaket, må enkeltvedtak eller underretning om enkeltvedtak innehalde informasjon om klageretten. Etter forvaltingslova 27 skal enkeltvedtaket (eller underretninga om enkeltvedtaket) gje informasjon om: a) Retten til å klage, jf. fvl. 28 b) Klagefrist, jf. fvl. 29 c) Klageinstans, jf. fvl. 28 d) Framgangsmåten ved klage, jf. fvl. 30 og 32

9 Side 9 av 12 Krava til informasjon inneber at enkeltvedtaket (eller underretninga om enkeltvedtaket) som gjeld inntak av elevar, bortvising av elevar, tiltak etter opplæringslova 9a-3 tredje ledd og permisjon frå den pliktige grunnskoleopplæringa alltid skal informere om klagerett, klagefrist, klageinstans og framgangsmåten ved klage. Det er også et krav om at enkeltvedtaket (eller underretninga om enkeltvedtaket) skal innehalde informasjon om retten til å sjå dokumenta i saka, jf. forvaltningslova 18 flg. Foreldra og eleven har rett til å gjere seg kjent med dokumenta som inngår i saka, med mindre det finst grunnar for at det skal gjerast unntak. Enkeltvedtaket skal innehalde informasjon om denne retten. Det går fram av forvaltingslova 18 og 19 kva tilfelle det skal gjerast unntak frå innsyn. Dersom eit vedtak kan bli gjennomført til skade for parten før ei eventuell klagesak er avgjort, skal det også informerast om retten til å be om utsetjing av gjennomføringa, jf. 42. Av dei tema som er kontrollert i dette tilsynet, vil retten til å be om utsett gjennomføring berre vere aktuell i saker om bortvising. 4. Utdanningsdirektoratet sine observasjonar og vurderingar 4. 1 Avgjerder om permisjon frå den pliktige grunnskoleopplæringa Hosanger Montessoriskule har sendt inn 17 avgjerder om tildeling av permisjon, eigenvurdering av skulen sine avgjerder om permisjon og ein mal som skolen skal bruke ved avslag på søknad om permisjon. I enkeltvedtaka gir skolen opplysningar om klagerett, klagefrist, klageinstans og framgangsmåte for klage. Vedtaka inneheld også informasjon om retten etter forvaltningslova 18 flg. til å sjå saksdokumenta. Krava i forvaltningslova 27 tredje ledd er dermed oppfylt. Skolen har ikkje gjort vedtak om avslag på søknad om permisjon frå den pliktige grunnskoleopplæringa. Kravet i forvaltningslova 24 om at enkeltvedtaka skal grunngis gjeld som hovudregel ikkje ved tildeling av permisjon etter søknad. Utdanningsdirektoratet informerer om at eit eventuelt avslag på søknad om permisjon skal grunngivast, og grunngivinga skal vise til heimelen for enkeltvedtaket og dei faktiske forholda som ligg til grunn for vurderinga, forvaltningslova 25. Sidan skolen ikkje har gjort vedtak om avslag på permisjon, finn ikkje direktoratet grunnlag for å ta stilling til skolen sin praksis ved slike vedtak. Av malen går det fram at kva som er heimelen for eit eventuelt avslag om permisjon og det er lagt opp til at rektor skal grunngi vedtaket. Viss skolen brukar malen slik han er tenkt, vil krava i forvaltningslova 25 bli oppfylt.

10 Side 10 av Avgjerder om bortvising av elevar Hosanger Montessoriskule har sendt inn eigenvurdering som gjeld avgjerder om bortvising av elevar. I eigenvurderinga opplyser skolen at dei ikkje har gjort enkeltvedtak om bortvising. Skolen har ein mal for vedtak om bortvising av elevar. Sidan skolen ikkje har gjort enkeltvedtak om bortvising av elevar, finn ikkje Utdanningsdirektoratet grunnlag for å ta stilling til om krava i forvaltningslova er oppfylt. Når det gjeld skolen sin mal for vedtak om bortvisning vil vi gjere skolen merksam på at det manglar informasjon om retten etter forvaltningslova 42 til å be om at gjennomføringa av bortvisinga blir utsett, jf. forvaltningslova 27 tredje ledd. 4.3 Avgjerder om inntak av elevar Hosanger Montessoriskule har sendt inn eigenvurdering av skulen sine avgjerder som gjeld inntak. Skolen har også sendt inn døme på vedtak om inntak. Skolen sine enkeltvedtak om inntak for skoleåret 2014/2015 inneheld informasjon om klagerett, klagefrist, klageinstans, framgangsmåten for klage og retten til innsyn i saksdokumenta. Krava i forvaltingslova 27 tredje ledd er dermed oppfylt. Sidan skolen ikkje har gjort vedtak om avslag på søknad om inntak for skoleåret 2014/2015, finn ikkje Utdanningsdirektoratet grunnlag for å ta stilling til skolen sin praksis ved avslag. Direktoratet informerer likevel om at eit eventuelt vedtak om avslag skal innehalde ei grunngiving der det blir vist til heimelen for enkeltvedtaket, den aktuelle regelen i inntaksreglementet og dei faktiske forholda som ligg til grunn for vurderinga. Ved avslag som følgje av oversøking må vedtaket innehalde informasjon om korleis skolen har prioritert mellom søkjarane, det vil sei kva prioriteringsgrunnlag søkjarane måtte oppfylle for å få plass ved skolen. 4.4 Avgjerder der ein elev eller foreldre ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet Hosanger Montessoriskule har sendt inn eigenvurdering som gjeld avgjerder om tiltak etter opplæringslova 9a-3 tredje ledd, der ein elev eller foreldre ber om dette. Skolen har ein mal for enkeltvedtak om tiltak for å betre ein elev sitt psykososiale miljø. Skolen opplyser at dei ikkje har fått førespurnadar frå elevar eller føresette om tiltak, og skolen har derfor ikkje gjort enkeltvedtak etter opplæringslova 9a-3 tredje ledd. Sidan skolen ikkje har gjort enkeltvedtak om tiltak knytt til ein elev sitt psykososiale miljø, finn ikkje Utdanningsdirektoratet grunnlag for å ta stilling til om skolen sin praksis ved slike avgjerder, oppfyller krava i forvaltningslova. I skolen sin vedtaksmal er det vist til opplæringslova 9a-3. Enkeltvedtak som blir gjort med utgangspunkt i malen vil dermed vise til heimelen for vedtaket. Vidare inneheld malen eit avsnitt der ein skal gjere greie for kva som er bakgrunnen for vedtaket.

11 Side 11 av 12 Enkeltvedtak som blir gjort i samsvar med malen vil dermed også vise til dei faktiske forholda som er lagde til grunn i vurderinga. Dersom malen blir brukt slik han skal, vil krava i forvaltningslova 25 bli ivaretatt. I malen er det gitt opplysningar om klagerett, klagefrist, klageinstans og framgangsmåte for klage. Malen inneheld også informasjon om retten etter forvaltningslova 18 flg. til å sjå saksdokumenta. Enkeltvedtak som blir gjort i samsvar med malen vil dermed oppfylle krava i forvaltningslova 27 tredje ledd. 5 Utdanningsdirektoratet sine reaksjonar På bakgrunn av det som går fram av kapitla over vedtek Utdanningsdirektoratet ingen pålegg eller andre reaksjonar. Tilsynet avdekte ingen lovbrot som kunne gi grunnlag for reaksjonar. Tilsynet med Hosanger Montessoriskule er dermed avslutta. Skolen har rett til innsyn i saksdokumenta, jf. forvaltingslova 18. Med helsing Bente Barton Dahlberg avdelingsdirektør Linn Kvinge seniorrådgivar Dokumentet er elektronisk godkjent. Kopi: Fylkesmannen i Hordaland Vedlegg: Liste over dokumentasjon sendt inn av skolen

12 Side 12 av 12 Vedlegg: Liste over dokumentasjon sendt inn av skolen Eigenvurdering Kopi av avgjerder om permisjon frå den pliktige grunnskoleopplæringa Mal for avgjerder om bortvising Kopi av to avgjerder om inntak Kopi av stadfesting av mottak av søknad og tilbod om å stå på venteliste Mal for avgjerder om tiltak knytt til ein elev sitt psykososiale miljø

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Saksbehandla r: Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 21.02.2014 2013/5616 Dykkar dato: Dykkar referanse: 04.10.2013 Vestborg Vgs AS ved styreleiar Hevsdalsvegen 11 6200 Stranda ENDELEG TILSYNSRAPPORT Vestborg

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Saksbehandla r: Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 21.02.2014 2013/5994 Dykkar dato: Dykkar referanse: 28.10.2013 Sygna Vgs AS ved styreleiar Sygnavegen 15 6899 Balestrand ENDELEG TILSYNSRAPPORT Sygna

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Vinterlandbruksskulen Skolen sin forvaltingskompetanse Avgjerder om elevar sine rettar og plikter

TILSYNSRAPPORT. Vinterlandbruksskulen Skolen sin forvaltingskompetanse Avgjerder om elevar sine rettar og plikter Saks handsamar : Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3184 Dykkar dato: Dykkar referanse: Vinterlandbruksskulen ved styre leiar i Ryfylke 4137 Årdal i Ryfylke TILSYNSRAPPORT Vinterlandbruksskulen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Grytestranda Friskule Sa Skolen sin forvaltingskompetanse Avgjerder om elevar sine rettar og plikter

TILSYNSRAPPORT. Grytestranda Friskule Sa Skolen sin forvaltingskompetanse Avgjerder om elevar sine rettar og plikter Saks handsamar : Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 29.04.2014 2014/493 Dykkar dato: Dykkar referanse: 11.04.2014 Grytestranda ved styreleiar Grytestranda 6265 Vatne Friskule Sa TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolen sin forvaltingskompetanse Avgjerder om elevar sine rettar og plikter. Jærtun Lutherske Friskule Forvaltningstilsyn

TILSYNSRAPPORT. Skolen sin forvaltingskompetanse Avgjerder om elevar sine rettar og plikter. Jærtun Lutherske Friskule Forvaltningstilsyn Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 10.06.2014 2014/1415 Deres dato: Deres referanse: Jærtun Lutherske ved styrets leder Postboks 61 4349 Bryne Friskule TILSYNSRAPPORT Skolen sin

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 29.04.2015 2014/5335 Deres dato: Deres referanse: Danielsen ungdomsskole Haugesund AS ved styrets leder Lydia Amundsens Gate 6 5533 Haugesund TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 10.04.2014 2014/350 Deres dato: Deres referanse: Torderød skole Adventistkirkens grunnskole ved styrets leder Folke Bernadottes Gate 8 1511

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Johanne Fjellestad Eikenes Vår dato: Vår referanse: 13.03.2014 2013/5991 Deres dato: Deres referanse: 13.01.2014 Stiftelsen Oslo Montessoriskole ved styrets leder Postboks 92 Slemdal 0710

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 13.08.2014 2014/3140 Deres dato: Deres referanse: Ørsnes Privatskole ved styrets leder Sjøveien 9 8310 Kabelvåg TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolenes

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT VEDTAK Saksbehandler: Anna Beskow Vår dato: Vår referanse: 15.01.2014 2013/5983 Deres dato: Deres referanse: Hop videregående ved styrets leder Askvegen 264 5307 Ask skole AS ENDELIG TILSYNSRAPPORT VEDTAK SKOLENS

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 14.01.2014 2013/5614 Deres dato: Deres referanse: 03.01.2014 Fjellheim Bibelskole AS ved styrets leder Mellomvegen 96 9006 Tromsø ENDELIG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 20.10.2014 2014/4873 Deres dato: Deres referanse: Wang Toppidrett ved styrets leder Postboks 84 3109 Tønsberg Tønsberg AS TILSYNSRAPPORT -

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Stord kommune - Langeland skule 20.02.15 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Stord kommune Langeland skule...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 18.12.2014 2014/5153 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Asker ved styrets leder Nesvangen 10 1394 Nesbru TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Nord-Fron kommune Vinstra ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Nord-Fron kommune Vinstra ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Nord-Fron kommune Vinstra ungdomsskole 1 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Nord-Fron kommune Vinstra

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 24.11.2014 2014/5152 Deres dato: Deres referanse: Aglo videregående ved styrets leder skole 7510 Skatval TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens forvaltningskompetanse

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Sakshandsamar, innvalstelefon Jarle Berggraf, 55572264 Vår dato 18.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2015/6484 611 Dykkar referanse Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen ENDELEG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Modalen kommune Mo skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Modalen kommune Mo skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Modalen kommune Mo skole 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Modalen kommune Mo skule... 3 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 20.01.2014 2013/5613 Deres dato: Deres referanse: 01.10.2013 Uldals videregående skole AS ved styrets leder Rektor Steens Plass 1 4010 Stavanger

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 28.02.2014 2013/5992 Deres dato: Deres referanse: 10.01.2014 Snåsa Montessoriskole ved styrets leder Agle 7760 Snåsa Sa ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 07.07.2014 2014/3134 Deres dato: Deres referanse: Kvs -Bygland AS ved styrets leder 4745 Bygland TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens forvaltningskompetanse

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Norddal kommune v. rådmann Postboks 144 6211 Valldal ENDELEG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Norddal kommune Eidsdal skule Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Johanne Fjellestad Eikenes Vår dato: Vår referanse: 13.03.2014 2013/5993 Deres dato: Deres referanse: 18.12.2013 Stiftelsen Steinerskolen på Øvre Romerike/Eidsvoll ved styrets leder Postboks

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 13.08.2014 2014/3141 Deres dato: Deres referanse: Stiftelsen Farsund Kristne grunnskole ved styrets leder Postboks 139 4552 Farsund TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Yngvild Fløgstad Vår dato: Vår referanse: 12.08.2014 2014/2905 Deres dato: Deres referanse: Seiersborg videregående skole AS ved styrets leder Postboks 33 1662 Rolvsøy TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3139 Deres dato: Deres referanse: Eidskog Montessoriskole ved styrets leder Skillingmarkvegen 110 2233 Vestmarka Sa TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 23.06.2014 2014/1417 Deres dato: Deres referanse: Natur videregående ved styrets leder Strømsveien 323a 1081 Oslo skole TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Yngvild Fløgstad Vår dato: Vår referanse: 14.08.2014 2014/2906 Deres dato: Deres referanse: Flatanger Montessori Sa ved styrets leder V/rektor Sørflatanger 7770 Flatanger TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler : Johanne Fjellestad Eikenes Vår dato : Vår referanse : 02.07.2014 2014/346 Deres dato : Deres referanse : Oppdal Kristne grunnskole ved styrets leder Postboks 134 7341 Oppdal TILSYNSRAPPORT

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT VEDTAK Saksbehandler: Anna Beskow Vår dato: Vår referanse: 13.02.2014 2013/5990 Deres dato: Deres referanse: Stiftelsen Kristen videregående skole Nordland ved styrets leder Postboks 133 8701 Nesna ENDELIG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKOLENS FORVALTNINGSKOMPETANSE AVGJØRELSER OM ELEVERS RETTIGHETER OG PLIKTER. Kilebygda Montessoriskole Sa. Org.nr.

TILSYNSRAPPORT SKOLENS FORVALTNINGSKOMPETANSE AVGJØRELSER OM ELEVERS RETTIGHETER OG PLIKTER. Kilebygda Montessoriskole Sa. Org.nr. Saksbehandler: Yngvild Fløgstad Vår dato: Vår referanse: 28.04.2014 2014/1317 Deres dato: Deres referanse: Kilebygda Montessoriskole Sa ved styrets leder Jensejordet Nord 9 3739 Skien TILSYNSRAPPORT SKOLENS

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Stord kommune - Nysæter ungdomsskule 20.02.15 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Stord kommune Nysæter ungdomsskule...

Detaljer

Endeleg TILSYNSRAPPORT

Endeleg TILSYNSRAPPORT Fylkesmannen i Telemark Hjartdal kommune Endeleg TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Hjartdal kommune September 2017 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 10.04.2014 2014/349 Deres dato: Deres referanse: Stiftinga Venabygd Grendeskule ved styrets leder 2632 Venabygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Stiftinga

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 22.10.2014 2014/4871 Deres dato: Deres referanse: Løkken Verk Montessoriskole ved styrets leder Postboks 2 7331 Løkken Verk Sa TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Yngvild Fløgstad Vår dato: Vår referanse: 25.06.2014 2014/1326 Deres dato: Deres referanse: Molde Friskole ved styrets leder Ingebriktvegen 11 6410 Molde TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens forvaltningskompetanse Avgjørelser om elevers rettigheter og plikter. Lukas videregående. Org.nr.

TILSYNSRAPPORT. Skolens forvaltningskompetanse Avgjørelser om elevers rettigheter og plikter. Lukas videregående. Org.nr. Saksbehandler: Johanne Fjellestad Eikenes Vår dato: Vår referanse: 06.05.2014 2014/491 Lukas videregående ved styrets leder Vikhov 7560 Vikhammer skole AS TILSYNSRAPPORT Skolens forvaltningskompetanse

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Yngvild Fløgstad Vår dato: Vår referanse: 12.08.2014 2014/2904 Deres dato: Deres referanse: Tyrifjord videregående skole ved styrets leder Tyrifjordveien 25 3530 Røyse TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Johanne Fjellestad Eikenes Vår dato: Vår referanse: 17.03.2014 2013/5567 Deres dato: Deres referanse: Stiftelsen Montessoriskolen Lyse 20.11.2013 ved styrets leder Hoffsjef Løvenskiolds

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Fjell kommune Knappskog skule 20. februar 2015 1 Innhald 1 Innleiing... 3 2 Om tilsynet med Fjell kommune Knappskog skule...

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Sakshandsamar, innvalstelefon Jarle Berggraf, 55572264 Vår dato 20.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2015/6484 611 Dykkar referanse 13/756 Bømlo kommune Leirdalen 1 5430 BREMNES ENDELEG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 12.02.2014 2013/5615 Deres dato: Deres referanse: 10.01.2014 Stiftelsen Lyngdal Kristne grunnskole ved styrets leder Postboks 279 4576 Lyngdal

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 29.04.2014 2014/348 Deres dato: Deres referanse: St Sunniva skole ved styrets leder Akersveien 4 0177 Oslo TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Forvaltningstilsyn

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 11.04.2014 2014/43 Deres dato: Deres referanse: Vennesla Musikkgymnas ved styrets leder Vikeland 4700 Vennesla AS TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Hordaland fylkeskommune Årstad videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Hordaland fylkeskommune Årstad videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Hordaland fylkeskommune Årstad videregående skole 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Hordaland fylkeskommune Årstad

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anna Beskow Vår dato: Vår referanse: 23.09.2014 2014/3277 Deres dato: Deres referanse: Norges Toppidrettsgymnas ved styrets leder Postboks 134 1319 Bekkestua Geilo AS TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 10.06.2014 2014/1304 Deres dato: Deres referanse: Åse og Omegn Privatskolelag ved styrets leder Åse 8484 Risøyhamn TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar. Bømlo kommune

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar. Bømlo kommune ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Bømlo kommune 1. Innleiing Rapporten er utarbeida etter tilsyn med Bømlo kommune. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Lindås kommune Knarvik barneskule

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Lindås kommune Knarvik barneskule TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Lindås kommune Knarvik barneskule 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Lindås kommune Knarvik barneskule... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Lindås kommune - Ostereidet ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Lindås kommune - Ostereidet ungdomsskule TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Lindås kommune - Ostereidet ungdomsskule 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med offentlege skular... 3

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Sveio kommune Førde skule 1 Innhald 1 Innleiing... 3 2 Om tilsynet med Sveio kommune Førde skule... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskilt tilrettelegging

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskilt tilrettelegging FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskilt tilrettelegging Vågsøy kommune Bryggja skule Sak 2015/616 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 24.06.2014 2014/3135 Deres dato: Deres referanse: Østmarka skole Adventistsamfunnets Grunnskoler ved styrets leder John G. Mattesons Vei 13

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Masfjorden kommune Sandnes skule

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Masfjorden kommune Sandnes skule TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Masfjorden kommune Sandnes skule 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Masfjorden kommune Sandnes skole... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Johanne Fjellestad Eikenes Vår dato: Vår referanse: 19.06.2014 2014/347 Deres dato: Deres referanse: St Paul skole ved styrets leder Christies Gate 16 5015 Bergen TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Krav til sakshandsaming. Samnanger kommune

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Krav til sakshandsaming. Samnanger kommune ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Krav til sakshandsaming Samnanger kommune 1. Innleiing Rapporten er utarbeida etter tilsyn med Samnanger kommune. Rapporten

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Johanne Fjellestad Eikenes Vår dato: Vår referanse: 11.03.2014 2013/5611 Deres dato: Deres referanse: 09.12.2013 Stiftelsen Lillehammer Steinerskole ved styrets leder Heimtunvegen 36 2608

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 20.11.2014 2014/3603 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Ålesund ved styrets leder Parkgata 11 6003 Ålesund TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolenes

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehager Krav til sakshandsaming Vaksdal kommune 1. Innleiing Rapporten er utarbeida etter tilsyn med Vaksdal kommune. Rapporten

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Johanne Fjellestad Eikenes Vår dato: Vår referanse: 08.04.2014 2013/5612 Deres dato: Deres referanse: 06.03.2014 Steinerskolen i Vestfold ved styrets leder Furumoveien 2 3142 Vestskogen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Bykle kommune Bykle barne- og ungdomskule. Vår referanse: 2014/1607

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Bykle kommune Bykle barne- og ungdomskule. Vår referanse: 2014/1607 Utdannings- og barnehageavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Bykle kommune Bykle barne- og ungdomskule Vår referanse: 2014/1607 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskilt tilrettelegging

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskilt tilrettelegging FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskilt tilrettelegging Sogndal kommune Kaupanger skule Innhald Samandrag... 3 2. Om tilsynet med Sogndal kommune Kaupanger

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Fylkeskommunen sitt system for å vurdere og følgje opp lovkrav. Hordaland fylkeskommune

TILSYNSRAPPORT. Fylkeskommunen sitt system for å vurdere og følgje opp lovkrav. Hordaland fylkeskommune TILSYNSRAPPORT Fylkeskommunen sitt system for å vurdere og følgje opp lovkrav Hordaland fylkeskommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Hordaland fylkeskommune... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Renate Grytnes Vår dato: Vår referanse: 07.09.2015 2015/3152 Deres dato: Deres referanse: Lisleherad Montessoriskole Sa ved styrets leder Bjarne Hansens Vei 22 3680 NOTODDEN TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Barnehagelova 19 g tilrettelagt tilbod til barn med nedsett funksjonsevne. Samnanger kommune

TILSYNSRAPPORT. Barnehagelova 19 g tilrettelagt tilbod til barn med nedsett funksjonsevne. Samnanger kommune TILSYNSRAPPORT Barnehagelova 19 g tilrettelagt tilbod til barn med nedsett funksjonsevne Samnanger kommune Bergen, 6. november 2017 Innhald 1 Innleiing... 3 2 Om tilsynet med Samnanger kommune... 3 2.1

Detaljer

Tilbakemelding på nasjonalt tilsyn i Vinje kommune i høve forvaltningskompetanse - avgjerder om særskild tilrettelegging

Tilbakemelding på nasjonalt tilsyn i Vinje kommune i høve forvaltningskompetanse - avgjerder om særskild tilrettelegging Vinje kommune Rådmannen FYLKESMANNEN I TELEMARK Postboks 2603 3702 SKIEN Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato ANDERSSA 2016/1637 9709/2017 SA5 26.04.2017 Tilbakemelding på nasjonalt tilsyn i Vinje kommune

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar. Fitjar kommune

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar. Fitjar kommune ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Fitjar kommune 1 1. Innleiing Rapporten er utarbeidd etter tilsyn med Fitjar kommune. Rapporten gir inga fullstendig tilstandsvurdering

Detaljer

ENDELELG TILSYNSRAPPORT

ENDELELG TILSYNSRAPPORT ENDELELG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Austrheim kommune - Kaland barne- og ungdomsskule 1 Innhald 1 Innleiing... 3 2 Om tilsynet med Austrheim kommune Kaland

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Sakshandsamar, innvalstelefon Jarle Berggraf, 55572264 Vår dato 20.05.2016 Dykkar dato 08.04.2016 Vår referanse 2015/6484 611 Dykkar referanse Fedje kommune 5947 Fedje ENDELEG TILSYNSRAPPORT Reduksjon

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Hamar Montessoriskole ved styrets leder Granvegen 6 2322 RIDABU

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Hamar Montessoriskole ved styrets leder Granvegen 6 2322 RIDABU Saksbehandler: Linn Kvinge Hamar Montessoriskole ved styrets leder Granvegen 6 2322 RIDABU Vår dato: 04.10.2012 Deres dato: 30.08.2012 Vår referanse: 2012/1645 Deres referanse: TILSYNSRAPPORT Hamar Montessoriskole

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Vinje kommune ved rådmann Vinjevegen 192 3890 Vinje ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemynde barnehagelova 8, barnehagelova 18 og forskrift om mellombels og varig dispensasjon og unntak frå utdanningskravet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Førde kommune

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Førde kommune TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndigheit Førde kommune 1 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Førde kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit...

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Sakshandsamar, innvalstelefon Jarle Berggraf, 55572264 Vår dato 08.09.2015 Dykkar dato 16.06.2015 Vår referanse 2015/6484 611 Dykkar referanse Osterøy kommune Rådhuset 5282 Lonevåg ENDELEG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 03.11.2014 2014/3599 Deres dato: Deres referanse: Stiftelsen Steinerskolen i Indre Østfold ved styrets leder Romsveien 10 1815 Askim TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skulen sin gjennomføring av nasjonale prøver. Hjartdal kommune - Sauland skule. Fylkesmannen i Telemark

TILSYNSRAPPORT. Skulen sin gjennomføring av nasjonale prøver. Hjartdal kommune - Sauland skule. Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Hjartdal kommune v/rådmann Rune Engehult 3692 SAULAND TILSYNSRAPPORT Skulen sin gjennomføring av nasjonale prøver Hjartdal kommune - Sauland skule Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale skulemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det same området Fyresdal kommune Gimle skule 09.01-11.03.2015 1 Innhald

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Sakshandsamer: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 12.09.2013 2013/2748 Dykkar dato: Dykkar referanse: 02.05.2013 Velledalen Montessoriskule AS ved styreleiar Vallavegen 241 6220 Straumgjerde

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Hordaland fylkeskommune Nordahl Grieg videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Hordaland fylkeskommune Nordahl Grieg videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Hordaland fylkeskommune Nordahl Grieg videregående skole 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Oppsummeringen fra 2013 ble publisert denne uka på vår nettside. Vi hadde i 2013 noen flere saker enn året år, og noen av sakene var tidkrevende.

Oppsummeringen fra 2013 ble publisert denne uka på vår nettside. Vi hadde i 2013 noen flere saker enn året år, og noen av sakene var tidkrevende. 1 Oppsummeringen fra 2013 ble publisert denne uka på vår nettside. Vi hadde i 2013 noen flere saker enn året år, og noen av sakene var tidkrevende. 2 Elevene skal få informasjon om klageretten og hvordan

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Barnehagelova 19 g tilrettelagt tilbod til barn med nedsett funksjonsevne. Tysnes kommune

TILSYNSRAPPORT. Barnehagelova 19 g tilrettelagt tilbod til barn med nedsett funksjonsevne. Tysnes kommune TILSYNSRAPPORT Barnehagelova 19 g tilrettelagt tilbod til barn med nedsett funksjonsevne Tysnes kommune Bergen, 6. november 2017 Innhald 1 Innleiing... 3 2 Om tilsynet med Tysnes kommune... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Bjerkreim kommune. system knytt til tilsynstemaet «Skulane sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø» Forsvarleg

TILSYNSRAPPORT. Bjerkreim kommune. system knytt til tilsynstemaet «Skulane sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø» Forsvarleg TILSYNSRAPPORT Forsvarleg system knytt til tilsynstemaet «Skulane sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø» Bjerkreim kommune 1 1. Tema for tilsynet I 2013 blir det i Bjerkreim kommune gjennomført

Detaljer

9A- 3 TREDJE LEDD. Privatskolesamling

9A- 3 TREDJE LEDD. Privatskolesamling 9A- 3 TREDJE LEDD Privatskolesamling 07.03.2013 1 9a-3 2.ledd 3.ledd Skolen oppdager krenkande åtferd. Elev eller foreldre ber om tiltak mot krenkande åtferd. Skolen sett i verk tiltak for å hindre krenkande

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Austrheim kommune Årås skule 1 Innhald 1 Innleiing... 3 2 Om tilsynet med Austrheim kommune Årås skule... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemynde

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemynde Vinje kommune v/ rådmann Vinjevegen 192 3890 Vinje TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemynde - Kommunen sine verkemiddel for å sørgje for regelverketterleving, jf. barnehagelova 8 - Kommunen sitt tilsyn

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Austevoll kommune Austevoll ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT. Austevoll kommune Austevoll ungdomsskule TILSYNSRAPPORT Austevoll kommune Austevoll ungdomsskule 1 1. Innleiing Rapporten er utarbeidd etter tilsyn med Austevoll kommune, Austevoll ungdomsskule. Rapporten gir inga fullstendig tilstandsvurdering

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kravet om skulefagleg kompetanse, jf. opplæringslova 13-1 fjerde ledd. Gjemnes kommune Saksnr.: 2015/3332 Molde, 12.08.2015 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Gjemnes kommune...

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Sakshandsamar, innvalstelefon Jarle Berggraf, 55572264 Vår dato 12.10.2015 Dykkar dato Vår referanse 2015/6484 611 Dykkar referanse Os kommune Postboks 84 5202 OS ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskot

Detaljer

STANDPUNKTKARAKTER 2015

STANDPUNKTKARAKTER 2015 Fylkesmannen i Rogaland STANDPUNKTKARAKTER 2015 Rettleiing ved behandling av klage i grunnskolen 1 1 Innhald 1. INNLEIING... 2 Klagefrist... 2 Informasjons- og rettleiingsplikta til skolen... 2 Skjema...

Detaljer

Saksbehandler: Jørn Danielsberg Vår dato: Vår referanse: /3514 Deres dato: Deres referanse: TILSYNSRAPPORT.

Saksbehandler: Jørn Danielsberg Vår dato: Vår referanse: /3514 Deres dato: Deres referanse: TILSYNSRAPPORT. Saksbehandler: Jørn Danielsberg Vår dato: Vår referanse: 30.08.2017 2017/3514 Deres dato: Deres referanse: Stiftelsen Bærum Montessoriskole ved styrets leder Ballerud Alle 1 1363 HØVIK TILSYNSRAPPORT Spesialkompetanse

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Jørn Danielsberg Vår dato: Vår referanse: 04.05.2017 2016/7567 Deres dato: Deres referanse: Montessoriskolen i Stavanger AS ved styrets leder Skipsbyggergata 19a 4077 HUNDVÅG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Sentrale paragrafar i Forskrift til opplæringslova: Kapittel 5. Klage på vurdering

Sentrale paragrafar i Forskrift til opplæringslova: Kapittel 5. Klage på vurdering Sentrale paragrafar i Forskrift til opplæringslova: Kapittel 5. Klage på vurdering (Opplæringslova 2-3 tredje ledd, 3-4 første ledd, 4A-4 femte ledd) 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forsvarleg fagleg, pedagogisk og administrativ leiing. Forsand kommune Forsand skule

TILSYNSRAPPORT. Forsvarleg fagleg, pedagogisk og administrativ leiing. Forsand kommune Forsand skule TILSYNSRAPPORT Forsvarleg fagleg, pedagogisk og administrativ leiing Forsand kommune Forsand skule 22.03.16 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Forsand kommune Forsand skule... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

STANDPUNKTKARAKTER 2011

STANDPUNKTKARAKTER 2011 Fylkesmannen i Møre og Romsdal STANDPUNKTKARAKTER 2011 Rettleiing ved behandling av klage i grunnskolen Innhald 1 1. INNLEIING... 2 Klagefrist... 2 Informasjons- og rettleiingsplikta til skolen... 2 Skjema...

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Hordaland Innhald 1. INNLEIING... 2 Klagefrist... 2 Informasjons- og rettleiingsplikta til skolen... 2 Skjema... 3 Om sluttvurderinga... 3 Ikkje grunnlag for å setje karakter Krav om varsling...

Detaljer

Grunngjevingsplikta til forvaltninga

Grunngjevingsplikta til forvaltninga Grunngjevingsplikta til forvaltninga Oversikt: o Grunngjevingsplikt, fvl. 24 og 25 o Opplysningsplikt, fvl. 17 o Generelt om vilkår o Verknad ved feil o Juridisk metode Grunngjevingsplikt: Dei aller fleste

Detaljer

RAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED AKVAKULTUR FISK

RAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED AKVAKULTUR FISK LERØY VEST AS Bontelabo 2, Pb. 7600 5020 BERGEN Dykkar ref: Vår ref: 2015/231659 Dato: 18.01.2016 Org.nr: 985399077 RAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED AKVAKULTUR FISK Vi viser til søknad datert 29.10.2015

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Kapittel 5. Klage på vurdering (Opplæringslova 2-3 tredje ledd, 3-4 første ledd, 4A-4 femte ledd)

Kapittel 5. Klage på vurdering (Opplæringslova 2-3 tredje ledd, 3-4 første ledd, 4A-4 femte ledd) Kapittel 5. Klage på vurdering (Opplæringslova 2-3 tredje ledd, 3-4 første ledd, 4A-4 femte ledd) 5-1.Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til

Detaljer