VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 16.09.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART"

Transkript

1 VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Administrasjonsutvalget Dato: kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART 6/14 13/ /14 14/ Interkommunalt samarbeid mellom kommunene Evje og Hornnes, Iveland og Vennesla Høring - LIM-planen, regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder

2 Saker til behandling 6/14 Interkommunalt samarbeid mellom kommunene Evje og Hornnes, Iveland og Vennesla Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode. --- Saksbehandler Anne-Cathrine Hodnemyr Saksgang Møtedato Saknr 1 Administrasjonsutvalget /14 2 Levekårsutvalget /14 3 Plan- og økonomiutvalget /14 4 Kommunestyret

3 1

4 Innhold 1.0 Innledning: Bakgrunn: Mandat: Innledning om kommunene: Nasjonale føringer barnevern: Nasjonale føringer PPT: Fordeler og ulemper ved interkommunalt samarbeid Fordeler med interkommunalsamarbeid: Ulemper med interkommunalt samarbeid: Organisering av en interkommunal barneverntjeneste for Evje og Hornnes, Iveland og Vennesla Organisatoriske konsekvenser ved en sammenslåing av barneverntjenesten for Evje og Hornnes, Iveland og Vennesla Organisering av en interkommunal PP-tjeneste for Evje og Hornnes, Iveland og Vennesla Organisatoriske konsekvenser ved en sammenslåing av PP-tjenesten for Evje og Hornnes, Iveland og Vennesla: Økonomimodell for interkommunalt samarbeid: Styringslinjer/rapportering: Fremdriftsplan: Konklusjon: Litteraturliste: Vedlegg 1:

5 1.0 Innledning: Vennesla og Iveland kommune har siden 2009 hatt en felles interkommunal barneverntjeneste. I 2013 ba Rådmannsutvalget i Knutepunkt Sørlandet om en utredning av hvilke konsekvenser ny barnevernlov ville få for kommunene. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som samarbeidet med Telemarksforskning om utredningen. Høsten 2013 tok Evje og Hornnes kommune kontakt med ønske om utredning av barnevernssamarbeid. Det ble avtalt å avvente til rapporten fra Telemarksforskning var utarbeidet. I desember 2013 forelå rapporten. Den konkluderer blant annet med at samarbeid mellom knutepunktkommunene, fortrinnsvis én større interkommunal tjeneste, vil være den beste løsningen for å sikre et mest mulig enhetlig og likeverdig tjenestetilbud for alle kommunene i Knutepunkt Sørlandet. Rapporten ble behandlet i kommunestyret i Vennesla i mars Kommunestyret besluttet at Vennesla og Iveland barneverntjeneste fortsetter som en selvstendig barneverntjeneste. Vennesla mottok en henvendelse fra Iveland og Evje og Hornnes vedrørende interkommunalt samarbeid om PP- tjeneste i mars Kommunestyret i Vennesla besluttet at en utreder et vertskommunesamarbeid med Evje og Hornnes- og Iveland kommune om barnevernstjenestene og PPT. På bakgrunn av dette hadde Rådmennene i de tre kommunene et møte i april 2014 vedrørende samarbeid. Det ble det nedsatt en arbeidsgruppe med mandat til å utrede et interkommunalt samarbeid. Saken skal behandles i kommunestyrene i de tre kommunene i løpet av høsten

6 1.1 Bakgrunn: Arbeidsgruppa har bestått av: Fra Vennesla kommune: Anne Cathrine Hodnemyr, enhetsleder Barn og Familie Arne Greibesland, Leder PPT Heidi Salvesen, Leder barnevern Fra Evje og Hornnes kommune: Fra Iveland kommune: Lena Verdal Vittali, enhetsleder Helse og Familie Line H. Løvdal, rådgiver oppvekst Bente Voreland, pedagogisk rådgiver Styringsgruppen har bestått av rådmennene i de tre kommunene. Styringsgruppen har hatt konsultative møter med arbeidsgruppa. 4

7 1.2 Mandat: Utrede modell for samarbeid barnevern og PPT med utgangspunkt i vertskommuneavtale, der alt er organisert på ett sted. Vurdering av fordeler og ulemper på generelt grunnlag, samt faglige vurderinger og organisatoriske konsekvenser Utrede økonomi Modell for økonomi med utgangspunkt i barnevernssamarbeid Vennesla og Iveland (enkle modeller) Tjenesteportefølje barnevern Tjenesteportefølje PPT Styringslinjer og rapportering Organisering av tjenesten/tjenestene 1. En felles base med mulighet for arbeidsplass ute i kommunene. 2. Status lokalisering med tanke på plass og fremdrift knyttet til dette. 5

8 1.3 Innledning om kommunene: Antall innbyggere pr : Kommune: Antall innbyggere: (0-17 år) Prosentvis størrelse i Vennesla % Iveland % Evje og Hornnes % samarbeidet: Iveland kommune og Evje og Hornnes kommune har et interkommunalt samarbeid om PPtjeneste med kommunene i Setesdal. I dette samarbeidet er Valle kommune vertskommune. Evje og Hornnes- og Iveland kommune har sagt opp avtalen med Setesdal PPT, og går ut av dette samarbeidet fra Barneverntjenesten i Evje og Hornnes består av 4 årsverk, i tillegg til merkantil ressurs som har tilsvart 15 %. Tjenesten ledes av avdelingsleder barnevern, og er organisert som en del av enhet for helse og familie. Enhet for helse og familie ledes av enhetsleder, og enheten består for øvrig av helsestasjon, velferd og integrering, psykisk helse og rus, fysioterapi, ergoterapi og habilitering. PPT og barneverntjenesten i Vennesla kommune er en del av enhet for barn og familie. Enheten består av familiesenter, helsestasjon, jordmor, fysioterapeut, PPT, habilitering, spesialpedagogisk team og barnevern. Det er årsverk i enheten. Enheten har en rekke felles satsninger for å heve kompetansen på tvers av faggruppene. Enhetsleder har økonomi og personalansvar og det er fagledere for hvert fagfelt. PPT i Vennesla har 4,4 årsverk og barneverntjenesten har 16.4 årsverk. Enheten har også felles merkantilressurser som tilsvarer 0,4 årsverk for PPT og 2 årsverk for barneverntjenesten. Fylkesmannen i Vest- Agder gjennomførte i 2014 et tilsyn med barneverntjenesten i Vennesla og Iveland. Tjenesten fikk hverken merknader eller avvik. Organiseringen av kommunene er ulik og tjenestene har ulike samarbeidspartnere. Ved gjennomgang av samarbeidspartnere for de tre kommunene får tjenestene rundt 75 samarbeidspartnere. Det er krevende å forholde seg til så mange samarbeidspartnere. Arbeidsgruppen har hatt fokus på hvordan den interkommunale tjenesten skal ivareta dette og at tjenesten skal ha et like tett og godt samarbeid med instansene i alle tre kommuner. Tjenestene må utarbeide rutiner og strukturer slik at dette blir ivaretatt. 6

9 1.4 Nasjonale føringer barnevern: Endringene i barnevernloven i 2013 medførte ikke så mange nye oppgaver for kommunene som forventet, men heller økte krav til de tjenestene som leveres. Lovendringen innebærer altså at kravene til det kommunale barnevernet og tjenestene som ytes, blir større og tydeligere. Økt økonomisk ansvar og styring gjennom økt kommunal egenandel Krav til styrking av tjenesten gjennom økte krav til fagmiljø, kompetanse og faglig videreutvikling Økte krav til å dokumentere at tjenesten er i samsvar med loven, blant annet gjennom krav til internkontroll, tiltaksplaner og evalueringsverktøy Økte krav til fosterhjemsoppfølging, som en følge av barneverntjenestens helhetlige ansvar for barn etter omsorgsovertakelse Økt fokus på likeverdig tilbud og robuste tjenester gjennom tettere oppfølging av små tjenester og anbefaling av minimumsstørrelse på tjenesten (Prop. 106 L, 2013) Gjennom rapporten Interkommunalt barnevern i Knutepunktet En mulighetsstudie viser Telemarksforskning utfordringene kommunene i Knutepunktet står ovenfor. Disse punktene mener vi også er relevante for Vennesla, Iveland og Evje og Hornnes og kan oppsummeres i følgende punkter: Små og sårbare fagmiljø Kapasitetsproblemer Begrensede økonomiske rammer Økte krav til systemrettet arbeid, internkontroll og dokumentasjon Begrensede muligheter til spesialisering Økte krav til bruk av evidensbaserte strukturerende tiltak Større og økende krav til kompetanse og faglig videreutvikling Større krav til oppfølging av barn under omsorg Rapporten fra Telemarksforskning sammenfatter med at mange kommuner ser på interkommunalt samarbeid som helt nødvendig for å møte fremtidens utfordringer. (Telemarksforskning, 2013) Tjenesteportefølje Barnevern: Barneverntjenesten arbeider etter lov om barneverntjenester. Formålet med denne loven er: 7

10 å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår 8

11 1.5 Nasjonale føringer PPT: PP-tjenesten er en kommunal rådgivende tjeneste. Opplæringsloven 5-6 stiller krav om at hver kommune skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Tjenesten kan organiseres i samarbeid med andre kommuner. PP-tjenesten gir både systemrettet støtte og individrettet støtte. Systemrettet støtte innebærer råd og veiledning til skoler i deres arbeid med å tilrettelegge for barn og unge som trenger det, om pedagogisk ledelse av gruppe- og læringsmiljø, og bistand med kompetanse- og organisasjonsutvikling. Individrettet støtte innebærer at PP-tjenesten sørger for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der opplæringsloven krever det, og gir skoler råd og veiledning om tilrettelegging for elever som har behov for det. Stortingsmelding nr.24 ( ) Framtidens barnehage, kommenterer at det i loven bare fokuseres på skole men at i mange kommuner jobber PPT i praksis systemrettet mot barnehage. Regjeringen foreslår å lovfeste at PPT skal ha ansvar for å veilede i barnehagene. PPT i Vennesla har per i dag en praksis på å arbeide systemrettet mot barnehager, på linje med skolene. I Stortingsmelding nr.18 ( ) «Læring og fellesskap» framheves de kommende forventninger til PPT: 1. PPT er tilgjengelig og bidrar til helhet og sammenheng 2. PPT arbeider forebyggende 3. PPT bidrar til tidlig innsats i barnehage og skole 4. PPT er en faglig kompetent tjeneste i alle kommuner og fylkeskommuner I strategi for etter- og videreutdanning i PPT ( ) er formålet å styrke ansattes kompetanse, og bidra til økt fokus på systemrettet arbeid i PPT. Satsingen er en oppfølging av stortingsmelding nr. 18 ( ): Læring og fellesskap. Denne vektla tilgjengelighet, helhetlig arbeid og tidlig innsats. Tjenesteportefølje for PP-tjenesten Opplæringsloven kapitel 4A og 5 Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06) Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 9

12 Veilederen Spesialpedagogisk hjelp Veilederen Spesialundervisning Sakkyndig vurdering, opplæringsloven 5-3: PP-tjenesten utarbeider sakkyndige vurderinger for barn, unge og voksne. Den sakkyndige vurderingen skal gi et godt grunnlag for å avgjøre om det skal fattes vedtak om spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning, eller om det skal settes inn tiltak innenfor rammen av tilpasset opplæring. Den sakkyndige vurderingen er et viktig element i rettssikkerheten til eleven, og for skolen som skal gjennomføre opplæringen. Den er også viktig for at barn under opplæringspliktig alder skal få nødvendig spesialpedagogisk hjelp. Tilpasset opplæring Tilpasset opplæring er et generelt prinsipp for skolens virksomhet, og et virkemiddel for læring. Opplæringsloven 1-3 slår fast at opplæringa skal tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte elev. Tilpasset opplæring er de tiltak som skolen setter inn for å sikre at elevene får best mulig utbytte av opplæringen, og den er viktig fordi det er sammenheng mellom skolens evne til å tilpasse opplæringen og elevens læringsutbytte. I tillegg kan kommunen hente inn råd fra PP-tjenesten i blant annet disse sakene: Tidligere skolestart ( 2-1, tredje ledd) Utsatt skolestart ( 2-1 tredje ledd) Fritak fra opplæringsplikten ( 2-1, fjerde ledd) Tegnspråkopplæring før opplæringspliktig alder og i grunnskolen ( 2-6) Punktskriftopplæring m.m. i grunnskolen ( 2-14) Særskilt inntak til videregående skoler ( 3-1 sjette ledd) 10

13 2.0 Fordeler og ulemper ved interkommunalt samarbeid. I det følgende kapittel beskrives fordeler og ulemper med å inngå interkommunalt samarbeid. Fordelene og ulempene er relevante for både PPT og barneverntjenesten. 2.1 Fordeler med interkommunalsamarbeid: Effektivitet/ stordriftsfordeler: En av fordelene ved interkommunalt samarbeid er at man kan få lavere produksjonskostnader gjennom utnyttelse av stordriftsfordeler. Dette innebærer synkende gjennomsnittskostnad/ enhetskostnad i produksjonen av tjenesten, vanligvis gjennom en bedre kapasitetsutnyttelse av produksjonsfaktorene. Arbeidskraft, bygninger og kompetansen kan utnyttes bedre jo større produksjonen er. Forskning viser at produksjonskostnadene synker med økende kommunestørrelse. Disse flater ut når kommunene når en viss størrelse. En optimal kommunestørrelse finnes neppe for hele tjenestesektoren til en kommune da de ulike tjenestene vil ha ulik kostnadsstruktur. Særlig de spesialiserte oppgavene innen for barnevern, PPT og helse trekker i retning av større kommuner enn dagens. Innen barnevern og PPT er erfaringen at kommunen bør ha en minimumsstørrelse på innbyggere for å kunne gi et faglig forsvarlig tilbud av tjenester (Jacobsen, 2010) Med en interkommunal tjeneste vil spesielt de mindre kommunene oppleve å få mer effektive tjenester. Små tjenester må ofte organisere arbeidet sitt etter en generalistmodell mens større tjenester har større mulighet til å arbeide spesialisert. Ved å samle produksjonen i større tjenester kan transaksjonskostnadene senkes, samtidig som man realiserer stordriftsfordeler. (Jacobsen, 2010) Kapasitet: I delrapport fra ekspertutvalg vedrørende kriterier for god kommunestruktur hevdes det at større kommuner vil redusere konsekvensene av tilfeldige svingninger i innbyggernes etterspørsel, samt ustabilitet eller tilfeldige variasjoner i fagmiljøenes kompetanse. Slik vil forutsigbarheten for kommunene bedres, og tilbudet til innbyggerne kan planlegges og utvikles bedre. (Kommunal og moderniseringsdepartementet, 2014) Kvalitet: PPT og barnevern er tjenester som krever spesialistkompetanse for å kunne yte god nok kvalitet. En av utfordringene små og mindre kommuner har, er at arbeidsoppgavene ikke er store nok til å ansette personer i hele stillinger. Eksempler på dette er logoped, psykolog eller personer med spesiell kunnskap om ulike fagområder som rus, spebarns utvikling osv. Innsatsfaktorer som disse kan være kostnadskrevende for en kommune. Gjennom interkommunalt samarbeid vil 11

14 tjenesten utnytte kompetansen til den enkelte ansatte bedre ved at ansatte vil opparbeide seg spesialistkompetanse. Dermed vil man kunne tilby tjenester med bedre kvalitet til innbyggerne. Kvalitetsproblemer kan altså henge sammen med at god kvalitet ikke bare er avhengig av en innsatsfaktor, men den samlede bredde- og dybdekompetansen til hele tjenesten. Det er en trend i barneverntjenester over hele landet at de ønsker å bli en mer tverrfaglig sammensatt tjeneste. Man ansetter psykologer og jurister for å være bedre rustet i arbeidet. En annen viktig grunn for å bli interkommunale er at spesialisering ofte krever høy grad av profesjonalisering. For mindre kommuner kan det være en utfordring å tiltrekke seg profesjonell arbeidskraft, da de ansatte ofte ønsker å få avkastning for sin lange utdannelser ved å arbeide i et større fagmiljø. Videre ser man at utsatte barn og unge er avhengig av ikke bare èn tjeneste, men flere ulike tjenester. Det er derfor viktig at man har fokus på samarbeid med andre instanser. Opprettholdelsen av et godt samarbeid med andre instanser til tross for at den fysiske avstanden blir større må prioriteres. (Jacobsen, 2010) Robusthet: Små fagmiljø og organisasjoner er betydelig mer utsatt for tilfeldige svingninger enn større. Det kan være svingninger i etterspørsel, for eksempel ved at saker hoper seg opp, sykdom, eller ved at nøkkelpersoner slutter. Små fagmiljøer er sårbare og kan risikere å stoppe opp på grunn av overbelastning, manglende kapasitet eller for dårlig kompetanse. Økt stabilitet og forutsigbarhet eller robusthet følger av størrelse på organisasjonen. Men store enheter bringer også med seg høye koordineringskostnader.(jacobsen, 2010) Tilstrekkelig distanse: Utfordringer med inhabilitet forekommer oftere i små kommuner enn i større kommuner. Et større samarbeid vil kunne motvirke dette. (Kommunal og moderniseringsdepartementet, 2010) 2.2 Ulemper med interkommunalt samarbeid: Transaksjonskostnader: Interkommunalt samarbeid kan være en måte å minske transaksjonskostnader på, men alt samarbeid vil kunne ha transaksjonskostnader. For det første vil etablering av samarbeidet kreve forhandlinger, diskusjoner, møter, seminarer, prøving og feiling. For det andre vil styring knyttet til samarbeidet ofte kreve styringsgrupper eller lignende styringsorganer. Det tredje er knyttet til rapportering og overvåking, i praksis ofte knyttet til at samarbeidet må utarbeide 12

15 egne årsrapporter, egne rapporteringer og lage egne rutiner utenfor kommunens etablerte system. Det fjerde er knyttet til vedlikehold og utvikling av samarbeidet. Det må utvikles gjensidig forståelse mellom partene om hvordan samarbeidet skal organiseres og finansieres. Det må være enighet om mål og det må foregå et kontinuerlig arbeid med å bygge og forsterke tillit mellom partene. Høy grad av tillit mellom partene vil senke transaksjonskostnadene. Arbeidet kommunene i mellom og i arbeidsgruppa har vært preget av tillit og forståelse. Vi har hatt fokus på hvordan alle innbyggerne i alle tre kommuner skal ivaretas i samarbeidet. Det har også vært fokus på hvordan rapportering og kontakt med kommunene skal ivaretas. Det er enighet om at det vil være viktig med tett dialog knyttet til opprettelse og utvikling av samarbeidet. Foreløpig er erfaringen at transaksjonskostnadene ikke er for store. (Jacobsen, 2010) Fragmentering: Interkommunalt samarbeid kan føre til en fragmentering ved at det opprettes nye formelle enheter, ofte med egne styrer, ansatte og budsjett. Disse er ofte mer selvstendige, og et tillegg til enhetene man allerede har. Fragmenteringen kan også føre til at man får problemer knyttet til oversikt og dermed også kontroll og styring. Beslutningsprosesser kan bli mer sammensatte og det kan medføre nye beslutningsnivåer. (Jacobsen, 2010) Fragmenteringen vil kunne få konsekvenser for kommunens innbyggere ved at de opplever økt uklarhet og mister innsikt i hva som er kommunens ansvar og hvem som er ansvarlig for produksjon av en tjeneste. På bakgrunn av dette har arbeidsgruppa hatt fokus på hvordan man skal forhindre at tjenesten blir for fragmentet. Vi har diskutert hvordan rapportering av tjenesten skal foregå og hvordan man skal arbeide for å sikre at samarbeidskommunene har god innsikt og kontroll med tjenesten. (Jacobsen, 2010) Ansvarsforvitring: I et demokrati skal innbyggerne kunne holde de folkevalgte ansvarlig og de folkevalgte skal igjen kunne holde sin administrasjon og tjenesteyter ansvarlig. Informasjonstilgangen er oftere svakere i et interkommunalt samarbeid. Dette vil kunne gjøre det vanskeligere holde noen ansvarlig. En slik fristilling vil kunne føre til at direkte politisk og administrativ styring og innsikt minskes og føre til uthuling av tradisjonelle styringsorganer. (Jacobsen, 2010) Avstand: Avstanden skal ikke ha betydning for de tjenestene som innbyggerne får. Alle innbyggere i samarbeidet har krav på samme kvalitet. Det vil være mer krevende resursmessig å opprettholde dette både i forhold til reisetid og kjøregodtgjørelse. Det vil også medføre høyere 13

16 kostnader for tjenesten. Barneverntjenesten gjennomfører møter og hjemmebesøk i stor grad. PPT gjennomfører samarbeidsmøter og observasjoner på skoler. Samarbeid med andre: Utfordringene til barna som er i behov av disse tjenestene er ofte store og sammensatte. De krever et tett samarbeid med hjem, skole, barnehage, helsestasjon osv. Avstand til den interkommunale tjenesten kan for de andre tjenestene oppleves utfordrende og det krever at man er bevisst i forhold til hvordan man legger opp samarbeid med de andre instansene. (Jacobsen, 2010) Tjenestene vil også få mange samarbeidspartnere å forholde seg til. Det vil være to ulike Fylkesmenn, to lensmannskontor, tre helsestasjoner, tre psykiatritjenester, ulike familiesenter, tre NAV kontor, og et tyvetalls skoler og barnehager for å nevne noe. Alle disse samarbeidspartnerne har ulike forventninger og rutiner som de ønsker at tjenestene skal forholde seg til. Dette er krevende og det krever ekstra ressurser for å vedlikeholde relasjonene og opparbeide seg tillit. En større tjeneste har bedre forutsetninger, som beskrevet tidligere, for å kunne spesialisere seg på samarbeid knyttet opp mot dette. (Jacobsen, 2010) I samarbeidet mellom Iveland og Vennesla på barnevernsområdet har man allerede gjort seg noen erfaringer. I starten opplevde Iveland kommune at barneverntjenesten ble fraværende. De kunne ikke lengre henvende seg til nabokontoret. Det må opparbeides nye samarbeidsrelasjoner og det tar tid å bli kjent med ny organisering. I denne forbindelse har vi hatt god erfaring med å delta på ulike samarbeidsmøter, personalmøter osv. for å introdusere tjenesten og de ansatte. 14

17 3.0 Organisering av en interkommunal barneverntjeneste for Evje og Hornnes, Iveland og Vennesla I dette kapitlet vil vi beskrive hvordan vi ønsker å organisere en interkommunal barneverntjeneste. Dette vil føre til at vi får en mer robust tjeneste for alle tre kommuner. Fagfeltet er stort og det anses som en fordel at man kan fordype seg i ulike deler av faget. Tjenesten har vært og vil fortsatt være delt opp i mottak/ undersøkelse, tiltak og buo. (barn under omsorg) Den interkommunal barneverntjenesten skal yte like tjenester til alle brukere uavhengig av hvilke av kommunene de bor i. Tjenesten skal også forholde seg til det øvrige tjenesteapparatet i kommunene. Mottak: Barneverntjenesten har et eget mottak. Mottak tar i mot meldinger, registrerer og vurderer meldinger. De drøfter saker med melder eller andre instanser ved behov. Mottak har også ansvar for den utadrettede virksomheten. Dette er den del av tjenesten som oppsøker samarbeidspartnere for å informere om barneverntjenesten, lage samarbeidsavtaler og evaluere samarbeidet vi har. Gjennom et interkommunalt samarbeid vil kommunene få et profesjonelt mottak som vil være gode drøftingspartnere for personer som vurderer å melde saker til barneverntjenesten. De vil også få mulighet til å drøfte saker anonymt. Mottaket har ansvar for det utadrettede arbeidet og kan komme på personalmøter og lignende for å informere om barneverntjenesten. Undersøkelse: Den interkommunale tjenesten har et eget team med saksbehandlere som har spesialistkompetanse på undersøkelser. Hver saksbehandler kan gjennomføre ca. 50 undersøkelser pr. år. De har god kompetanse på observasjon, avdekking av problematikk og jobber tett sammen med foreldre, barna og andre samarbeidspartnere. Disse kan være barnehager, skoler og andre som kjenner barna og deres foreldre. Ansatte som arbeider med undersøkelse har heller ikke saker i tiltak. Erfaringen vi sitter med tilsier at saker med frister, slik som undersøkelser, blir prioritert på bekostning av tiltakssaker. Dette unngår vi når vi er spesialiserte. Tiltak: Tiltakskurator arbeider med barna og deres familier for å sette i verk endrende tiltak. Den interkommunale barneverntjenesten vil være et kjernebarnevern. Det vil si at vi har fokus på å sette i verk endrende tiltak som skaper en positiv endring for barna og deres familier. Vi dekker ikke utgifter familier har på grunn av dårlig økonomi eller til livsopphold. De ansatte har 15

18 spesiell kompetanse og fokus på å få til positive endringer for familiene. De arbeider etter tiltaksplan og i tett samarbeid med familiene. Vi har et eget team som har spesialisert seg på ungdommer og som forbereder saker ( 4-24 og 4-25) for Fylkesnemnda. De gjennomfører også undersøkelser av ungdomssaker i samarbeid med saksbehandler fra undersøkelse. De deltar i kjernegrupper og samarbeidsmøter med politi og andre som har god kjennskap til ungdomsmiljøene. Vi forsøker å ha fokus på å være tidlig inne med tiltak for å forhindre at ungdom utvikler store problemer. Tjenesten vil ha kompetanse innen metoder slik som miljøarbeid, PMTO, Kvello-modellen i barnehage. COS-P, Barnesamtalen og Marte Meo. Dette er tiltak som alle klienter vil kunne benytte uavhengig av kommunetilhørighet. BUO (barn under omsorg): De har ansvar for barn som er plassert etter ledd (som varer over tid) og 4-12 i hovedsak. De følger opp fosterbarn, fosterforeldre og biologiske foreldre og deltar i ansvarsgruppemøter knyttet til disse. Dette er en del av arbeidet som har mange myndighetskrav. Erfaring har vært at det er en fordel for brukeren og kommunen dersom saksbehandler kun har denne delen av fagfeltet å sette seg inn i. 16

19 3.1 Organisatoriske konsekvenser ved en sammenslåing av barneverntjenesten for Evje og Hornnes, Iveland og Vennesla Barnevernsfeltet er svært bredt. Ansatte skal blant annet ha kunnskap om barns utvikling, rus, psykiatri i tillegg til barnevernloven og alle de ulike kravene som kommer av den. Fordelene med å være et større kontor med mulighet for å spesialisere seg, er at man kan begrense noe av feltet og man kan fordype seg i noen deler av den. Vennesla og Iveland Barneverntjeneste har gjort dette i relativt stor grad. Dersom Evje og Hornnes kommune blir en del av denne, vil det gjøre at vi kan spesialisere oss i enda større grad. Eksempelvis kan vi ytterligere dele opp saker etter alder slik at ansatte kan spesialisere seg på de aller minste barna. Tidlig innsats er viktig, og dersom man tidlig kan snu eller forhindre en skjevutvikling, vil det være svært positivt. Videre kan det være mulig å ansette en psykolog som kan bidra i tunge saker, veiledning og kartlegging. Kompetanseheving et viktig satsningsområde for tjenesten. Det vurderes at det er stordriftsfordeler på dette feltet ved at man kan lage større kurs som kan inkludere flere. Vi har også gjennomført en del kompetanseheving sammen med resten av enheten. Dette vil det være mulig å gjøre mer av. Barneverntjenestene i Norge står overfor utfordringer knyttet til nedbyggingen av Bufetat. Dette medfører at kommunene må bygge opp egne tiltak, tilbud og kompetanse. For at kommunene skal kunne makte dette, kreves samarbeid. Små barneverntjenester vil ikke være godt nok rustet. Det er lagt opp til en overgangsperiode på 2-3 år fra 2012/13, men i realiteten er flere av tiltakene i Bufetat allerede bygd ned. Kommunene i Knutepunktet, deriblant Vennesla og Iveland kommune, er i gang med å utrede hvilke områder man bør samarbeide på innenfor barnevern. Barneverntjenesten vil bestå av 20,4 årsverk til saksbehandling og 2,3 årsverk til merkantil etter eventuell inngåelse av interkommunalt samarbeide. Fordeling av stillinger mellom gruppene vil kunne variere noe etter som hvor stor saksmengden er i de ulike gruppene. Fylkesmannens vurdering av interkommunalt barnevernssamarbeid: Både fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder er positive til samarbeid og er enige om at det interkommunale samarbeidet skal forholde seg til fylkesmannen i Vest-Agder. Arbeidsfordeling mellom de ulike fylkesmennene har vært som følger: Kvartals- og halvårsrapportering sendes til fylkesmannen i Aust-Agder og fylkesmannen i Vest-Agder. Klager, veiledning og tilsyn gjennomføres av fylkesmannen i Vest-Agder. Fylkesmennene i de to fylkene har et tett samarbeid og dette drar vi også nytte av. Erfaringene for Vennesla og Iveland barneverntjeneste har vært positive. 17

20 Barnevernvakt og advokattjeneste: Vennesla og Iveland kommune kjøper tjenester fra barnevernvakta. Dette innebærer at kommunen alltid har akuttberedskap. Ved et eventuelt samarbeid inkluderes Evje og Hornnes kommune i denne tjenesten. Vennesla og Iveland benytter seg av Advokat Sven Stray og Evje og Hornnes har benyttet Advokat Leif Oskar Olsen. Ved et eventuelt samarbeidet benytter tjenesten seg av Advokat Sven Stray. Tilgjengelighet, tilstedeværelse og samarbeid: Kommunene har vært opptatt av tilgjengelighet, tilstedeværelse og samarbeid. Arbeidsgruppa har drøftet dette inngående. Det har vært viktig for arbeidsgruppa at innbyggere i Evje og Hornnes kommune skal få det samme tjenestetilbudet som Vennesla og Ivelands innbyggere. Videre vil den interkommunale tjenesten delta på ulike samarbeidsarenaer/møter på systemnivå i Evje og Hornnes ved behov. På disse møtene vil man bestrebe seg på at faste personer møter. Det vil ikke være egne saksbehandlere med ansvar for kommunene. Mottaket vil være ansvarlig for nye saker, henvendelser osv. Videre vil den enkelte saksbehandler være kontaktperson for de saker de har ansvar for. Nøkkeltall/KOSTRA tall: Pr Antall meldinger mottatt 2013 Antall undersøkelser gjennomført 2013 Antall hjelpetiltak pr Antall barn under omsorg pr Antall barn på institusjon Vennesla Iveland Evje og Hornnes < 5 KOSTRA-tallene er sett opp mot kommunenes prosentvise størrelse i samarbeidet. Evje og Hornnes har et høyere antall meldinger og hjelpetiltak enn det Vennesla og Iveland har, sett i 18

21 forhold til innbyggertall. Vennesla kommune har mange barn under omsorg. Iveland har ingen barn under omsorg. KOSTRA rapportering: Nedenfor følger en rekke tall knyttet til KOSTRA-rapportering. For at tallene skal være sammenlignbare er det viktig at de rapporteres på samme måte. Det er ikke alle tall som er rapportert likt og det vil derfor være grunnlag for å være noe kritisk til tabellen, men den kan likevel gi et inntrykk av tjenestene. Tabellen nedenfor gir en oversikt over nettodriftsutgifter til barneverntjenesten i de ulike kommunene. Nettodriftsutgifter pr. innbygger 0-17 år (kroner): Nettodriftsutgifter pr. innbygger 0-17 år (kroner): Nettodriftsutgifter pr. innbygger 0-17 år (kroner): Nettodriftsutgifter pr. innbygger 0-17 år (kroner): Kommune: Vennesla: Iveland: Evje og Hornnes: Landsgjennomsnittet:

22 4.0 Organisering av en interkommunal PP-tjeneste for Evje og Hornnes, Iveland og Vennesla. Innledning: Kristiansand revisjonsdistrikt utarbeidet i 2013 en rapport om spesialundervisningen i Vennesla. Anbefalingen til PPT er her å reflektere over egen praksis med tanke at sakkyndige vurderinger skal utarbeides med utgangspunkt i et inkluderende elevsyn. Forskningen viser klart at inkludering gir best læringsutbytte for alle, og dette må få følger for hvordan skole og PPT tenker om tilpasset opplæring og inkludering. PPT på landsplan har over tid vært i den situasjon der forebyggende og systemrettet arbeid har måttet vike for det individrettede arbeidet. PPT er dermed i et paradigmeskifte der systemrettet arbeid skal ha større plass.dette får følger for hvordan arbeidet organiseres og utføres. Organisering: Samarbeidets formål er å skape en god PP-tjeneste som gir samme kvalitet til alle innbyggere i alle tre kommuner. Et større og mer robust fagmiljø skal bidra til å styrke den totale kompetansen, sikre habilitet og rettsikkerhet, være åpen, tilgjengelig og en stabil tjeneste for brukerne i kommunene. Arbeidet organiseres utfra ett hovedkontor i vertskommunen. Dvs at kontorsted/arbeidsmiljø for alle ansatte i PPT er i Vennesla. Samarbeidet organiseres med en egen fagleder underlagt rådmannen i vertskommunene. PPT er organisert som faggruppe i enhet for barn og familie i Vennesla. Det er fagleders oppgave å sørge for god kontakt mellom kommunene. I samarbeidet skal utføres de oppgavene kommunene har i forhold til Opplæringsloven 5-6. Arbeidsmåter for PPT. Systemarbeid: Kommunene har egne satsinger for systemrettet arbeid, og det er utfra PPTs målsettinger sentralt å delta i samarbeidet med rektorer, styrere og rådgivere i kommunene på disse områdene. Individsaker skal ha et læringsmiljø-perspektiv for å få bredest mulig forståelse av barna når PPT gjør avklaringer i sine sakkyndige vurderinger vedrørende rett til spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning. PPT satser på et systemrettet fokus og dialog med skoler og barnehager når en ser behov for endringer i læringsmiljø eller innen organisasjonen. Som ledd i dette arbeidet skal PPT også bidra med kursing, temaveiledninger ved behov, råd og veiledning i tilrettelegging. PPT styrkes på dette området ved at vi følger nasjonale satsinger når det gjelder etterutdanning, og har ansatt som deltar på videreutdanningsforløpet med tema læringsmiljø. 20

23 Individarbeid: Sakkyndig arbeid gjøres etter fastsatte rutiner gjennom hele året. Sakkyndig vurdering skrives for et år av gangen. Individsaker der det ikke konkluderes med spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp avsluttes i hovedsak for å gi mest mulig rom til de lovpålagte oppgavene. Hovedkriteriet for tildeling av saksansvar i individsaker er hvilken fagkompetanse eller spesialisert kompetanse som trengs. Logopedi: PPT er sakkyndig instans utfra at logopedisk arbeid defineres som spesialundervisning eller spesialpedagogisk hjelp. Kommunen har ansvar for logopedi jfr. Opplæringsloven 5-1, 5-7 og 4A-2. PPT har ikke ansvar for logopedisk oppfølging av sakkyndig vurdering. 21

24 4.1 Organisatoriske konsekvenser ved en sammenslåing av PP-tjenesten for Evje og Hornnes, Iveland og Vennesla: Tjenesteporteføljen til PPT er sammensatt. Fagpersoner skal dekke et bredt felt utfra lovverk. En robust tjeneste ved interkommunalt samarbeid vil føre til styrking og god dekning av alle områder. PPT er i et paradigmeskifte der systemrettet arbeid skal ha større fokus. Dette er beskrevet nærmere under punktet systemarbeid. Både arbeidsmåter og organisering av tjenesten påvirkes av dette. Tilgjengelighet og samarbeid skal imidlertid fortsatt prege tjenesten. Ved interkommunalt samarbeid vil faggruppen i PPT utvides fra 4,4 årsverk til 6,4 årsverk. Dette vurderes å få positive ringvirkninger for videreutvikling av systemarbeidet og individarbeidet. I tillegg vil det gi mulighet for spissing av fagkompetanse innen for eksempel dysleksi, adferd, relasjon og matematikkvansker. I det interkommunalsamarbeidet vil det være et potensiale for å utnytte felles nettverk, eksempelvis for spesialpedagoger, der PPT deltar. Andre faglige nettverk kan også være aktuelle på tvers av kommunegrenser. Det samme gjelder kurs og temasamlinger. Fylkesmannens vurdering av interkommunalt PPT samarbeid: Tilbakemeldingen fra Fylkesmannen i Aust- Agder v/ ass. Utdanningsdirektør er at: " Et samarbeid om PPT på tvers av Fylkesgrenser er i utgangspunktet ikke en utfordring. Det er ingenting i lovverket som tilsier at dette ikke lar seg gjøre. Fylkesmannen anser det som kommunens frihet til å organisere sine tjenester. Fylkesmannens ansvar er å påse at kommunen har en PP-tjeneste. Det kan være en utfordring knyttet til tilsyn og tilskudd til kompetansemidler, men dette må kunne avklares" Tilgjengelighet, tilstedeværelse og samarbeid: Kommunene har vært opptatt av tilgjengelighet, tilstedeværelse og samarbeid. Arbeidsgruppa har drøftet dette inngående. Det har vært viktig for arbeidsgruppa at innbyggere skal få det samme tjenestetilbudet uavhengig av kommunetilhørighet. Den interkommunale tjenesten vil inngå i på ulike samarbeidsarenaer og møter på systemnivå i Evje og Hornnes og Iveland ved behov. Deltakere i arbeidsgruppa som utreder interkommunalt samarbeid har vært i dialog med skoler og barnehager for å få innspill med tanke på mulig interkommunal PP-tjeneste. Disse innspillene er tatt med når samarbeidet utredes. Individ- og systemarbeid for PPT skal være forutsigbart, og 22

25 en vil legge planer for samarbeidet sammen med rektorer og styrere Det vil ikke være egne saksbehandlere med ansvar for en spesiell kommune. Den enkelte saksbehandler vil være kontaktperson for de saker de har ansvar for. Leder vil være kontaktperson ved andre typer henvendelser. Nøkkeltall/KOSTRA-tall Antall barnehager/skoler: Iveland Evje og Hornnes Vennesla Barnehager og barn 2 bhg. 90 barn 4 bhg. 212 barn 16 bhg. 901 barn Skoler og elever 2 skoler 180 elever 3 skoler 451 elever 8 skoler 1814 elever GSI- tall Pr Elever skolene har meldt til PPT Elever som er tilrådd spesialundervisning Barn som mottar spesialpedagogisk hjelp 5-7 Elever i faste avdelinger for spesialundervisning Klienttall PPT: Aktive klienter i kommunen pr Iveland Evje og Hornnes Vennesla Kommunene kommer forskjellig ut når det gjelder aktive klienter i PPT sett i forhold til barne- /ungdomspopulasjon i barnehage og grunnskolealder. 23

26 Andel elever med spesialundervisning (%): (KOSTRA tall 2013) Andel elever som får spesialundervisning Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt Iveland Evje og Hornnes Vennesla Tallene for andel elever som får spesialundervisning er forholdsvis like. Kommunene har fokus på utvikling av et inkluderende læringsmiljø med formål om at flere elever kan nyttiggjøre seg den ordinære opplæringen. 24

27 5.0 Økonomimodell for interkommunalt samarbeid: Etter å ha vært i kontakt med ulike interkommunale samarbeid har vi sett på forskjellige modeller for beregning av driftskostnader. Mange benytter en modell der man trekker ut en del av driftskostnadene og fordeler disse jevnt på alle kommunene uavhengig av størrelse (f.eks. 20 %), mens resterende driftskostnader fordeles etter barnepopulasjon pr.f.eks hvert år. En slik modell vil bli forholdsmessig dyr for de minste kommunene. Da det er stor forskjell i størrelse på kommunene som i er med i denne utredningen vil dette falle uheldig ut for Iveland. Vi har i denne utredningen valgt å legge til grunn en enkel modell der alle utgifter til drift på barnevern (244, og barnevernets andel av 1902) totalt legges til grunn. Se vedlegg 1. Dette beløpet deles så etter kommunens barneantall 0-17 år pr aktuelt år. Prosent andelen blir i følge tallene fra følgende: Kommune: Antall innbyggere: (0-17 år) Prosentvis størrelse i samarbeidet: Vennesla % Iveland % Evje og Hornnes % Se vedlegg for beregning av driftskostnader. I tillegg må Iveland og Evje og Hornnes betale et påslag til dekning av kostnader som reise, ekstra arbeidstid på grunn av avstander og betaling for tjenesten. Denne modellen foreslår arbeidsgruppa i samarbeid med styringsgruppa brukes videre. 25

28 Fordeling drift barnevern: Fordeling av driftskostnader på ,- mellom kommunene i barnevernsamarbeid pr etter foreslått budsjett: Iveland 7 % : ,- Påslag : ,- Totalt for Iveland barnevern : ,- Evje og Hornnes 18,8 % : ,- Påslag : ,- Totalt for Evje og Hornnes : ,- Vennesla 74,2% : ,- Barneverntjenestene har pr 2014 refusjon fra fylkesmannen i forbindelse styrking av kommunalt barnevern. Det er signaler om at dette på sikt vil inngå i rammetilskuddet til kommunene. Den enkelte kommune i samarbeidet må da ta høyde for dette i sine budsjett. Fordeling drift PPT: Fordeling av driftskostnadene på ,- mellom kommunene i PPT samarbeid pr etter foreslått budsjett: Iveland 7 % : ,- Påslag : ,- Totalt for Iveland PPT : ,- Evje og Hornnes 18,8% : ,- Påslag : ,- Totalt for Evje og Hornnes PPT : ,- Vennesla 74,2 % : ,- PPT har ingen kostnader knyttet til tiltak. Barnevern, tiltak: Kostnader knyttet til hjelpetiltak (251) og fosterhjem (252) belastes kommunen som barna hører til. 26

29 I samarbeidet med Iveland har vi utviklet en enkel betalingsordning. Saksbehandler fyller ut et skjema for å utbetale timelister, regninger eller lignende som underskrives av barnevernleder og sendes til kommunalsjef for å attesteres før det sendes til økonomikontoret i Iveland som utbetaler disse. Det er et begrenset antall utbetalinger i en så liten kommune og da fungerer denne løsningen bra. For Evje og Hornnes kommune vil det være rundt 350 utbetalinger/kjøp av eksterne tjenester i løpet av et år. I tillegg er det en ca. 250 transaksjoner knyttet til lønn. Med bakgrunn i dette er det lagt til grunn at det overføres 30 % merkantil stilling i tillegg til saksbehandler slik at Vennesla kommune tar ansvar for å produsere alle avtaler og utbetalinger for Evje og Hornnes kommune. Disse må enten sendes på fil til lønn/økonomi i Evje og Hornnes kommune eller utbetales fra Vennesla kommune med refusjon til Evje og Hornnes. Ordningen med Iveland kommune fortsetter uforandret. 27

30 6.0 Styringslinjer/rapportering: Når en kommunal tjeneste skal driftes interkommunalt kan det bli større ledelsesutfordringer knyttet til styringslinjer og rapportering. Leder av tjenesten skal forholde seg til flere kommuner og ledere. Dette kan for eksempel gjøre seg gjeldende i forbindelse med forventninger kommunene har i forhold til deltakelse i samarbeid, ulike rapporteringer osv. Arbeidsgruppa foreslår at tjenestene organiseres som sentraladministrert vertskommunesamarbeid etter kommuneloven 28. Arbeidsgruppa har arbeidet med å avklare hvilke forventeringer kommunene har i forhold til rapportering og styringslinjer dette: Barnevern: Når det gjelder barnevern er det utviklet en månedsrapport som vil gi kommunene en god oversikt over antall meldinger, undersøkelser, tiltakssaker og barn under omsorg. Videre vil rapporten si noe om de ulike lovkravene og i hvilken grad de oppfylles. Den inneholder også en oversikt over saker som planlegges å fremmes for Fylkesnemnda, antall klager og internkontroll slik som avvik. Videre vil kommunene motta en felles årsrapport. Kommunen har ønsket at det avholdes møter mellom barnevernleder og ansvarlig leder fra kommunene. Dette vil bli avholdt etter ønske og behov. Barnevernleder vil også informere dersom det oppstår vanskelige eller kontroversielle saker. Det er ønskelig med økonomirapporter to ganger pr. år. PPT: PPT vil utarbeide en felles årsrapport for samarbeidet. Det vil videre avholdes møter med ledelsen i deltakerkommunene etter avtale og behov. Samarbeidsgruppe: Hver av tjenestene skal opprette en samarbeidsgruppe som møtes ca. 2 ganger pr. år og utover dette ved behov. Dette vil være fora for å påse at samarbeidet fungerer som forutsatt. Samarbeidsgruppen skal evaluere samarbeidet og eventuelt komme med forslag til endringer. 28

31 7.0 Fremdriftsplan: Overgangsfase fra vedtak i kommunestyret er fattet frem til oppstart: Tiden fra vedtak fra kommunestyrene til oppstart vil være kort. Evje og Hornnes og Iveland har vært tydelige på at det er viktig med oppstart av PPT fra , da avtalen med PPT Setesdal går ut. Når det gjelder PPT vil Vennesla kommune kunne imøtekomme dette. Arbeidsgruppa ser det som en fordel dersom begge tjenestene kan starte opp samtidig på bakgrunn av felles prosesser i alle tre kommuner samt resursene det krever for Vennesla kommune for å gjennomføre dette på en god måte. Arbeidsgruppa har arbeidet med å se på ulike løsninger for oppstart av tjenestene. Alternativene som har vært vurdert er en ordning med avdelingskontor er og en samlokalisert ordning. Arbeidsgruppen har konkludert med at en samlokalisert løsning vil gi best effekt på begge tjenesteområder. Det er imidlertid noen utfordringer med å få på plass samlokaliserte tjenester fra Lokalene som PPT og Barnevernet holder til i er allerede for små for tjenestene. Bygget er planlagt utvidet og det vil da bli god nok plass på sikt. Denne prosessen er ikke avklart og det er heller ikke klart hvor lang tid det vil ta. For å få til en løsning med samlokalisering fra vil enheten måtte leie ytterligere arealer. Når vedtaket fra kommunestyrene foreligger vil det være viktig at Vennesla kommune setter i gang prosessen med å ansette personale til PPT. Det vil være kort tid for å få på plass ansatte, dermed er det viktig at en avtale foreligger så raskt som mulig. Dersom ansatte ikke er på plass innen denne tiden vil likevel Vennesla kommune ta ansvaret for PPT fra Når det gjelder barnevern vil Evje og Hornnes kommune igangsette prosess i henhold til lov om virksomhetsoverdragelser. Det vil bli avholdt møter for ansatte med gammel og ny arbeidsgiver i denne perioden. På bakgrunn av dette foreslår arbeidsgruppa at oppstart for de interkommunale samarbeidene blir

32 8.0 Konklusjon: Arbeidsgruppa sitt mandat har vært å utrede en modell for interkommunalt samarbeid på områdene barnevern og PPT for kommunene Evje og Hornnes, Iveland og Vennesla. Arbeidsgruppa har vurdert fordeler og ulemper og organisatoriske konsekvenser ved et samarbeid. Det er utarbeidet en enkel modell for økonomi. Arbeidsgruppa har hatt en gjennomgang av tjenesteområdene i kommunene og vurderer at det er noen ulikheter mellom kommunene i forhold til hvordan man arbeider, men ettersom man har diskutert hvordan man ønsker å arbeide ser arbeidsgruppen mange likheter. Samarbeidenes formål vil være å skape en god tjeneste som gir samme kvalitet til innbyggerne i alle tre kommunene. En vil arbeide for et større og mer robust fagmiljø som skal bidra til å styrke den totale kompetansen, sikre habilitet og rettssikkerhet, være åpen, tilgjengelig og en stabil tjeneste for brukerne i kommunene. Et samarbeid vil medføre at tjenestene blir mer spesialiserte. Arbeidet skal organiseres ut fra ett hovedkontor i vertskommunen. Styringslinjer og rapportering er det enighet om i arbeidsgruppen. Det opprettes samarbeidsgruppe og rutiner for rapportering for hvert av fagområdene. Arbeidsgruppa er enig om at tjenesten skal ligge i Vennesla kommune. Tjenestene skal være tilstede og tilgjengelig i samarbeidskommunene. Det vil utarbeides egne rutiner for dette i de ulike tjenestene. Arbeidsgruppa anbefaler at det opprettes et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelovens 28-1b for begge tjenestene og at vertskommune blir Vennesla kommune. Oppstart for samarbeidene foreslås

33 Litteraturliste: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ( ) Prop. 106 L Endringer i barnevernloven. Jacobsen, Dag Ingvar (2010) Evaluering av interkommunalsamarbeid etter Kommunelovens 27- Omfang, organisering og virkemåte. Rapport kommunal og regionaldepartementet. Kommunal og moderniseringsdepartementet (2014) Delrapport fra ekspertutvalg. Kriterier for god kommunestruktur. Telemarksforskning, (2013) Interkommunalt barnevern i Knutepunkt Sørlandet. En mulighetsstudie. 31

34 Vedlegg 1: Driftsbudsjett Barnevern totalt: Konto: Beløp: Lønn og sosiale kostnader Kjøp av varer og tjenester: Kjøp av eksterne tjenester Refusjoner Totalt budsjett Konto: Driftsbudsjett PPT totalt: Beløp: Lønn og sosiale kostnader Kjøp av varer og tjenester Kjøp av eksterne tjenester Refusjoner Totalt budsjett

35 AVTALE OM BARNEVERNSAMARBEID MELLOM KOMMUNENE EVJE OG HORNNES, IVELAND OG VENNESLA. 1. AVTALENS GRUNNLAG: Denne avtalen gjelder administrativt vertskommunesamarbeid innen barnevernområdet, med hjemmel i kommuneloven 28-1b. 2. DELTAKERKOMMUNER: Vertskommune er: Samarbeidskommuner er: Vennesla kommune Iveland kommune og Evje og Hornnes kommune 3. FORMÅL OG OPPGAVER: Samarbeidets formål er å skape en god barneverntjeneste som gir samme kvalitet til alle innbyggere i alle tre kommunene. Et større og mer robust fagmiljø skal bidra til å styrke den totale kompetansen, sikre habilitet og rettsikkerhet, være åpen, tilgjengelig og en stabil tjeneste for brukere i kommunene. Arbeidet organiseres ut fra et hovedkontor i vertskommunen. Samarbeidet organiseres med en egen barnevernleder underlagt rådmannen i vertskommunen. Det er barnevernleders oppgave å sørge for god kontakt mellom kommunene. Samarbeidet skal utføre de oppgavene kommunene har i forhold til lov om barneverntjenester. 4. DELEGASJONER: Kommunestyret i Evje og Hornnes og Iveland delegerer sin beslutningsfullmakt innen barnevernsområdet til barnevernleder for vertskommunen i henhold til lov om barneverntjenester 2-1. Delegasjonen omfatter enkeltsaker og saker uten prinsipiell betydning. Delegasjon av administrative forhold for øvrig gjøres til rådmann i vertskommunen. 5. ØKONOMI: 1. Kostnadene fordeles etter tjeneste 1902 og 2441(i henhold til Vennesla kommunes kontoplan; kuratorkostnader) etter relativt andel innbyggere 0-17 år hvert år. 2. Utgifter til barneverntiltak i og utenfor hjemmet knyttet til det enkelte barn (funksjon 251,252) belastes den kommunen barnet er hjemmehørende i og er ikke gjenstand for fordeling. 3. Videre får hver kommune et påslag for kjøp av tjenester. Påslaget indeksreguleres årlig i tråd med deflator brukt i revidert statsbudsjett RAPPORTER:

36 Det utarbeides en felles måneds- og årsrapport for samarbeidet. 7. UTTREDEN/OPPLØSNING: Samarbeidskommunene og vertskommunen kan tre ut av samarbeidet fra et årsskifte, forutsatt at skriftlig varsel er sendt øvrige deltakerkommuner minst 12 måneder i forveien. Dersom kommunene er enige, kan samarbeidet oppløses med øyeblikkelig virkning. 8. SAMARBEIDSGRUPPE: Det oppnevnes en samarbeidsgruppe som består av deltakere fra de ulike kommunene. Vertkommunen har ansvar for innkalling til møte. Samarbeidsgruppen skal påse at samarbeidet fungerer som forutsatt. Samarbeidsgruppen skal løpende evaluere samarbeidet, og eventuelt komme med forslag til endringer i avtalen. 9. IKRAFTTREDEN Avtalen trer i kraft Vedtatt dato i Iveland kommunestyre Vedtatt dato i Evje og Hornnes kommunestyre Vedtatt dato i Vennesla kommunestyret Svein Skisland Sten Albert Reisænen Jens Arild Johannessen Rådmann Vennesla kommune Rådmann Iveland kommune Rådmann Evje og Hornnes kommune

37 AVTALE OM PPT- SAMARBEID MELLOM KOMMUNENE EVJE OG HORNNES, IVELAND OG VENNESLA. 1. AVTALENS GRUNNLAG: Denne avtalen gjelder administrativt vertskommunesamarbeid innen området PPT, med hjemmel i kommuneloven 28-1b. 2. DELTAKERKOMMUNER: Vertskommune er: Samarbeidskommune er: Vennesla kommune Iveland kommune og Evje og Hornnes kommune 3. FORMÅL OG OPPGAVER: Samarbeidets formål er å skape en god PP-tjeneste som gir samme kvalitet til alle innbyggere i alle tre kommunene. Et større og mer robust fagmiljø skal bidra til å styrke den totale kompetansen, sikre habilitet og rettsikkerhet, være åpen, tilgjengelig og en stabil tjeneste for brukere i kommunene. Arbeidet organiseres ut fra et hovedkontor i vertskommunen. Samarbeidet organiseres med en egen fagleder underlagt rådmannen i vertskommunen. Det er fagleders oppgave å sørge for god kontakt mellom kommunene. Samarbeidet skal utføre de oppgavene kommunene har i forhold til opplæringsloven DELEGASJONER: Rådmannen i Evje og Hornnes og Rådmannen i Iveland delegerer sin beslutningsfullmakt innen området PPT til Rådmannen i Vennesla, som forutsettes å delegere myndigheten videre til fagleder for PP-tjenesten. Delegasjonen omfatter enkeltsaker og saker uten prinsipiell betydning. Delegasjon av administrative forhold for øvrig gjøres til rådmann i vertskommunen. 5. ØKONOMI: 1. Kostnadene fordeles etter tjeneste 1902, 2024 og 2114 (i henhold til Vennesla kommunes kontoplan) etter relativt andel innbyggere 0-17 år hvert år. 2. Videre får hver kommune et påslag for kjøp av tjenester. Påslaget indeksreguleres årlig i tråd med deflator brukt i revidert statsbudsjett RAPPORTER: Det utarbeides en felles årsrapport for samarbeidet. 7. UTTREDEN/OPPLØSNING:

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 24.09.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 24.09.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 24.09.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 48/14 13/02937-23 Interkommunalt samarbeid mellom kommunene Evje

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Kartleggingsrapport. Arbeidsgruppe: Barnevern. Denne gruppen har ansvar for barnevern.

Kartleggingsrapport. Arbeidsgruppe: Barnevern. Denne gruppen har ansvar for barnevern. Kartleggingsrapport Arbeidsgruppe: Barnevern Denne gruppen har ansvar for barnevern. Gruppeleder: Yngve Cappelen 11.10.2017 Innhold Status på tjenesteområdet i dag... 2 Tjenesteområde Barnevern... 2 Hvordan

Detaljer

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Værnesregionen

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Værnesregionen Vertskommuneavtale (KL`s 28c - felles folkevalgt nemnd) om Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Værnesregionen mellom Tydal kommune Selbu kommune Meråker kommune Frosta kommune og Stjørdal kommune (vertskommune)

Detaljer

AVTALE MIDT- BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE

AVTALE MIDT- BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID MELLOM KRØDSHERAD KOMMUNE, SIGDAL KOMMUNE OG MODUM KOMMUNE MIDT- BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE Allmenne bestemmelser Parter Partene i denne avtalen er: Modum kommune, heretter

Detaljer

Saknr. 13/ Saksbehandler: Kasper Tøstiengen. PP-tjeneste i Glåmdalen - inngåelse av samarbeidsavtale. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 13/ Saksbehandler: Kasper Tøstiengen. PP-tjeneste i Glåmdalen - inngåelse av samarbeidsavtale. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 13/5056-1 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar å inngå en samarbeidsavtale med Sør-Odal kommune

Detaljer

Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag

Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag Presentasjon på Vårkonferansen 2016, 19. mai. 2016 Bent Aslak Brandtzæg 1 Om utviklingen av interkommunale barnevern Stor økning pga. stadig

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446 OPPRETTELSE AV INTERKOMMUNAL BARNEVERNTJENESTE. Rådmannens innstilling: 1. Dønna kommune vedtar å delta i interkommunal barneverntjeneste

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573 EVALUERING AV PP-TJENESTEN FOR YTRE HELGELAND NY SAMARBEIDSAVTALE Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: 026 B20 Arkivsaksnr.: 12/592-2 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: 026 B20 Arkivsaksnr.: 12/592-2 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: 026 B20 Arkivsaksnr.: 12/592-2 Klageadgang: Nei OMORGANISERING AV PP-TJENESTEN - OVERGANG TIL VERTSKOMMUNEMODELL Rådmannens innstilling:

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068 EVALUERING AV PP-TJENESTEN FOR YTRE HELGELAND - NY SAMARBEIDSAVTALE. Rådmannens innstilling: Dønna kommunestyre vedtar

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 16.09.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 16.09.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 16.09.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna 1. Partene i avtalen Den pedagogisk-psykologiske tjenesten for Herøy, Alstahaug, Leirfjord,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Morten Vedahl Arkiv B20 Arkivsaksnr. 17/619

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Morten Vedahl Arkiv B20 Arkivsaksnr. 17/619 SAKSFREMLEGG Saksbehandler Morten Vedahl Arkiv B20 Arkivsaksnr. 17/619 Saksnr. Utvalg Møtedato / Kultur- og oppvekstutvalget 21.03.2017 / Kommunestyret 06.04.2017 PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT)

Detaljer

Vertskommuneavtale. NAV Værnes

Vertskommuneavtale. NAV Værnes Vertskommuneavtale (KL s 28-1 b. Administrativt vertskommunesamarbeid) om NAV Værnes mellom Tydal kommune Selbu kommune Meråker kommune Frosta Kommune og Stjørdal kommune (vertskommune) Vedtatt i: Tydal

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl

RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 20.09.2012 Tid: Kl. 09.00 Tilleggssaksliste: Saksnr. Tittel 102/12 ORGANISERINGEN AV BARNEVERNET RENDALEN,

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannen

RISØR KOMMUNE Rådmannen RISØR KOMMUNE Rådmannen Arkivsak: 2013/167-31 Arkiv: F40 Saksbeh: Aase S. Hobbesland Dato: 15.10.2014 Oppretting av interkommunalt barnevern for Gjerstad, Risør og Tvedestrand Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Grunnlagsdokumenter: - HOL sak 42/2012. Interkommunalt barnevernsamarbeid - Utredning fra arbeidsgruppen av

Saksframlegg. Grunnlagsdokumenter: - HOL sak 42/2012. Interkommunalt barnevernsamarbeid - Utredning fra arbeidsgruppen av Saksframlegg Arkivsak: 12/1461-3 Sakstittel: INTERKOMMUNALT BARNEVERNSAMARBEID K-kode: 026 F47 &10 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Kommunestyret Rådmannens tilråding til vedtak:

Detaljer

Delrapport 2 Lierne kommune innsparinger på oppvekstområdet fra Drift av PP-tjeneste i egen kommune

Delrapport 2 Lierne kommune innsparinger på oppvekstområdet fra Drift av PP-tjeneste i egen kommune Delrapport 2 Lierne kommune innsparinger på oppvekstområdet fra 2018. Drift av PP-tjeneste i egen kommune LIERNE DEN 12. APRIL 2017 PATRIK LUNDGREN, SEKRETÆR UTVALGET Innholdsfortegnelse Bakgrunn/Oppgave...

Detaljer

PPT - status. Saksframlegg. Sammendrag. Saksopplysninger. Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03.

PPT - status. Saksframlegg. Sammendrag. Saksopplysninger. Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03. Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.02.2012 10331/2012 2012/1329 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03.2012 PPT -

Detaljer

Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag

Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag Presentasjon på fagsamling på Hovde gård, Brekstad, 3. juni 2016 Bent Aslak Brandtzæg 1 Om utviklingen av interkommunale barnevern Stor økning

Detaljer

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG.

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. Bakgrunn: Gjennom det interkommunale samarbeidet som er oppretta

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Kjell Theting SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Det spesialpedagogiske feltet i Bergen kommune

Det spesialpedagogiske feltet i Bergen kommune Det spesialpedagogiske feltet i Bergen kommune Høringsuttalelse fra PPT/PF i Laksevåg Denne uttalelsen har vi laget på bakgrunn av at hele enheten har fått arbeidet i grupper med evalueringsrapporten fra

Detaljer

Høringssvar, endringer i barnehageloven- barn med særlige behov

Høringssvar, endringer i barnehageloven- barn med særlige behov ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Inger Mari Sørvig, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget Formannskapet Referanse: 2013/1371 / 5 Ordningsverdi: A21/&13

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F47 Arkivsaksnr: 2012/499-1 Saksbehandler: Kari Lindseth Øfsti Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Revidert avtale for interkommunalt

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058//15 Kommunestyret 09.09.2015

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058//15 Kommunestyret 09.09.2015 Hattfjelldal kommune Regionalt barnevernsamarbeid Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FA-F40 13/321 15/5780 Anne-M. Simonsen 05.08.2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015

Detaljer

FORSTUDIE: FELLES BARNEVERN I SØNDRE OG NORDRE LAND KOMMUNER 3. I HVILKEN GRAD FORVENTES EN FELLES BARNEVERNSTJENESTE Å GI

FORSTUDIE: FELLES BARNEVERN I SØNDRE OG NORDRE LAND KOMMUNER 3. I HVILKEN GRAD FORVENTES EN FELLES BARNEVERNSTJENESTE Å GI FORSTUDIE: FELLES BARNEVERN I SØNDRE OG NORDRE LAND KOMMUNER MÅL FOR FORSTUDIEN: Gjøre nødvendige avklaringer slik at kommunene kan ta stilling til om de ønsker å gå videre i prosessen med forprosjekt/hovedprosjekt

Detaljer

Samarbeidsavtale Værnesregionen Barneverntjeneste

Samarbeidsavtale Værnesregionen Barneverntjeneste Samarbeidsavtale Værnesregionen Barneverntjeneste Frosta Meråker Selbu Stjørdal Tydal Justert avtale pr. 01.05.10 (Frosta kommune inntatt som partner) Behandlet i AU 17.03.10 Behandlet i RR 22.03.10 Vedtatt

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058/15 Kommunestyret 09.09.2015 055/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058/15 Kommunestyret 09.09.2015 055/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-F40 13/321 15/5780 Anne-Margrethe Simonsen 05.08.2015 Regionalt barnevernsamarbeid Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

OSO barnevern Hva er det?

OSO barnevern Hva er det? OSO barnevern Hva er det? 1 Formål «Et samlet barnevern skal tilby barn og unge og deres familier rett hjelp til rett tid.» Sikre barn og unge i de nordnorske kommunene gode, trygge oppvekstsvilkår gjennom

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING. Regional barneverntjeneste Øst i Agder RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG:

ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING. Regional barneverntjeneste Øst i Agder RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG: ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 14/13 13.03.2014 Ungdomsrådet 14/20 17.03.2014 Arbeidsmiljøutvalet 14/20 17.03.2014 Administrasjonsutvalet 14/18 17.03.2014 Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Land barnevernstjeneste. Foreløpig tilsynsrapport (ventes fortsatt) Status for Prosjekt for Land barnevernstjeneste forsvarlige tjenester.

Land barnevernstjeneste. Foreløpig tilsynsrapport (ventes fortsatt) Status for Prosjekt for Land barnevernstjeneste forsvarlige tjenester. Land barnevernstjeneste Foreløpig tilsynsrapport (ventes fortsatt) Status for Prosjekt for Land barnevernstjeneste forsvarlige tjenester. Tilsynsprosessen Startet 11. november. Sluttføres i løpet av høsthalvåret.

Detaljer

Retningslinjer for spesialundervisning

Retningslinjer for spesialundervisning HØRINGSUTKAST: BERLEVÅG KOMMUNE Retningslinjer for spesialundervisning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010 Innhold 1. Definisjoner 1.1. Spesialundervisning 1.2. Rett til spesialundervisning 1.3. Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) FOKUSOMRÅDER 2014/2015 PPT leder TIDLIG INNSATS Bidra til at barn og unge med særskilte behov får rask, treffsikker og helhetlig hjelp Fleksibilitet i bruk av kompetanse

Detaljer

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel:

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 11/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN Hjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner og stiller seg bak søknad sendt av

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1119 (v/kommunestyresalen), Levanger Rådhus Dato: 14.09.2011 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Fagansvarlig Barbro Finanger Lande Telefon 72 42 81 37 Spesialpedagog/ logoped Kirsten Stubsjøen Telefon 72 42 81 38 Side 2 Hva er pedagogisk

Detaljer

TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE

TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE PROSEDYRER SPESIALPEDAGOGISK HJELP/SPESIALUNDERVISNING HOLTÅLEN OG RØROS 2008 2 INNHOLD 1 Tilpassa opplæring i barnehage og skole s 3 1.1 Barnehagen s 3 1.2 Skolen

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.02.2015 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Samarbeidsavtale om en felles barneverntjeneste i Land

Samarbeidsavtale om en felles barneverntjeneste i Land Samarbeidsavtale om en felles barneverntjeneste i Land Dato: 20.01.2015. Avtalen bygger på vedtak i kommunestyrene om å organisere barneverntjenesten etter kommuneloven sine regler om vertskommunesamarbeid

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Svein Olav Hansen FORSØK MED NY ANSVARSDELING MELLOM STAT OG KOMMUNE PÅ BARNEVERNOMRÅDET

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Svein Olav Hansen FORSØK MED NY ANSVARSDELING MELLOM STAT OG KOMMUNE PÅ BARNEVERNOMRÅDET SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3437-1 Arkiv: F47 Saksbehandler: Svein Olav Hansen Sakstittel: FORSØK MED NY ANSVARSDELING MELLOM STAT OG KOMMUNE PÅ BARNEVERNOMRÅDET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Hvordan står det til med PP-tjenesten? Er PP-tjenesten rustet til å møte krav og forventninger som blir stilt?

Hvordan står det til med PP-tjenesten? Er PP-tjenesten rustet til å møte krav og forventninger som blir stilt? Hvordan står det til med PP-tjenesten? Er PP-tjenesten rustet til å møte krav og forventninger som blir stilt? Bærekraftig? Får vi løst våre oppgaver Møter vi forventningene? Sikrer vi at barn og unge

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten. Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets vedtak

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark viser til brev av 19.mars 2015 der NOU-2015 :2 «Å høre til» ble sendt ut på høring.

Fylkesmannen i Finnmark viser til brev av 19.mars 2015 der NOU-2015 :2 «Å høre til» ble sendt ut på høring. Fylkesmannen i Finnmark viser til brev av 19.mars 2015 der NOU-2015 :2 «Å høre til» ble sendt ut på høring. Her er Fylkesmannen i Finnmark sin uttalelse: Innledning Finnmark er et fylke bestående av 19

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN - ORIENTERING

INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN - ORIENTERING INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN - ORIENTERING Arkivsaksnr.: 13/1196 Arkiv: F40 &01 Saksnr.: Utvalg Møtedato 27/13 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 07.05.2013 Forslag til vedtak: Hovedkomiteen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik SØKNAD OM STATLIGE ØREMERKEDE MIDLER TIL BARNEVERNTJENESTEN I MODUM OG KRØDSHERAD RÅDMANNENS FORSLAG: Modum kommune,

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Buskerud Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved Numedal barneverntjeneste 2014 Vertskommunens adresse: Nore og Uvdal kommune, Sentrum 16, 3630 Rødberg

Detaljer

Styringsdokument for pedagogisk-psykologisk tjeneste Oppland fylkeskommune

Styringsdokument for pedagogisk-psykologisk tjeneste Oppland fylkeskommune Styringsdokument for pedagogisk-psykologisk tjeneste Oppland fylkeskommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Rammer og mål... 3 2.1 Rammer... 3 2.2 Mål... 4 3. Rolle og oppgaver... 4 3.1 Individrettet arbeid...

Detaljer

PPTs rolle i skolen. KUO plan

PPTs rolle i skolen. KUO plan PPTs rolle i skolen KUO plan Om PPT Ansatte pr 11.01.17: 3 ped. Psyk. Rådgivere Konsulent 40 % vikar frem til juni 2017. 1 konstituert fagleder 2 støttepedagoger som jobber ut i barnehagene. Lovverk Opplæringsloven

Detaljer

Samarbeidsavtale (administrativt vertskommunesamarbeid) Bergen kommune (vertskommune) Samnanger kommune (samarbeidskommune)

Samarbeidsavtale (administrativt vertskommunesamarbeid) Bergen kommune (vertskommune) Samnanger kommune (samarbeidskommune) Side 1 av 5 Saksnr: 201600036-6 Saksbehandler: SANO Delarkiv: ESARK-4530 Samarbeidsavtale (administrativt vertskommunesamarbeid) mellom deltakerkommunene Bergen kommune (vertskommune) og Samnanger kommune

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. N-0032 Oslo Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 200502195-166 SARK-2000 10. desember 2007 LIGA Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven

Detaljer

VEDTEKTER for Setesdal IKT. Setesdal IKT er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Iveland og Valle.

VEDTEKTER for Setesdal IKT. Setesdal IKT er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Iveland og Valle. VEDTEKTER for Setesdal IKT gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og vedtatt av kommunene Bygland 08.12.10, Bykle 28.10.10, Evje og Hornnes 15.10.10 og Valle 15.12.10. Iveland kommune inn som ny deltaker driftsåret

Detaljer

HØRING OM FORSLAG TIL FREMTIDIG REGIONAL STRUKTUR I NAV. SAMMENDRAG: Ny regional struktur i NAV er sendt på høring med høringsfrist

HØRING OM FORSLAG TIL FREMTIDIG REGIONAL STRUKTUR I NAV. SAMMENDRAG: Ny regional struktur i NAV er sendt på høring med høringsfrist VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 17/02850-2 Arkivkode ---/---/&13 Saksbehandler Svein Gustav Skisland Saksgang Møtedato Kommunestyret 20.04.2017 HØRING OM FORSLAG TIL FREMTIDIG REGIONAL STRUKTUR I NAV SAMMENDRAG:

Detaljer

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER.

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vertskommuneavtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen DMS

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vertskommuneavtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen DMS TYDAL KOMMUNE Arkiv: F00 Arkivsaksnr: 2012/21-35 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Vertskommuneavtale

Detaljer

Avtale om Syns- og Audiopedagogisk Teneste i Hordaland (SAPT) Revidert oktober 2016

Avtale om Syns- og Audiopedagogisk Teneste i Hordaland (SAPT) Revidert oktober 2016 Avtale om Syns- og Audiopedagogisk Teneste i Hordaland (SAPT) Revidert oktober 2016 0 Om tjenesten Syns- og Audiopedagogisk Teneste i Hordaland (SAPT) skal gi råd, veiledning og tjenester knyttet til syns-

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Tjeneste- og levekårskomitè 29.01.2013 LTN Kommunestyret 13.02.2013 LTN. Arkiv: K1-234 Objekt:

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Tjeneste- og levekårskomitè 29.01.2013 LTN Kommunestyret 13.02.2013 LTN. Arkiv: K1-234 Objekt: SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Tjeneste- og levekårskomitè 29.01.2013 LTN Kommunestyret 13.02.2013 LTN Saksansv.: Liv Turid Naglestad Arkiv: K1-234

Detaljer

Departementet ønsker med denne meldingen å stimulere til at PP-tjenesten i større grad skal kunne arbeide systemrettet (s.91)

Departementet ønsker med denne meldingen å stimulere til at PP-tjenesten i større grad skal kunne arbeide systemrettet (s.91) TILPASSET OPPLÆRING FORVENTNINGER TIL PP-TJENESTEN I LYS AV MELD. ST. 18 (2010-2011) LÆRING OG FELLESSKAP Departementet ønsker med denne meldingen å stimulere til at PP-tjenesten i større grad skal kunne

Detaljer

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud Barn og familie Budsjettseminar 29.9.16 Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud 1 Organisering Barne- og familiesjef Sosialtjenesten i NAV Hadeland Barnevern Pedagogisk psykologisk tjeneste Jordmor

Detaljer

Lars Jørgen Hauge (Ap) for Randi M. Fjellestad

Lars Jørgen Hauge (Ap) for Randi M. Fjellestad VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 17.10.2013 kl. 9:00 14.25 Sted: Sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Inger Turid Tonstad (Kr F), Tor Søren Drivenes (H), Tommy

Detaljer

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Vedtatt av FUG-utvalget 2012 2015 Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Det har vært et politisk mål at færre elever får spesialundervisning og at flere elever med behov for og rett til

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Interkommunalt samarbeid om gjeldsrådgivning - prosjektsøknad Saksbehandler: E-post: Tlf.: Joar Harry Aksnes joar.aksnes@innherred-samkommune.no Arkivref: 2009/3512 - / Saksordfører:

Detaljer

Lier kommune Barnevernstjenesten

Lier kommune Barnevernstjenesten LL Lier kommune Barnevernstjenesten Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Vår ref: VSG/2016/1227/F47/&13 Deres ref: Lier 10.06.2016 Høring - Kvalitets- og strukturreform i barnevernet Lier

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2010/2734-4 Saksbehandler: Anne Margrethe Gansmo Saksframlegg Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune

Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune Vedtatt av x kommunestyre den x 2015 med hjemmel i lov om forsøk i offentlig forvaltning av 26.06.1992

Detaljer

Forslag til forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune

Forslag til forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune Forslag til forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune Vedtatt av x kommunestyre den x 2015 med hjemmel i lov om forsøk i offentlig forvaltning av

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16-23 år i Verdal kommune. Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no 740 48290 Arkivref: 2010/2302 -

Detaljer

FYLKESKOMMUNAL PP-TJENESTE. Strategisk plan

FYLKESKOMMUNAL PP-TJENESTE. Strategisk plan FYLKESKOMMUNAL PP-TJENESTE Strategisk plan FORORD Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) har i opplæringsloven fått et todelt mandat som innebærer at de i tillegg til å være sakkyndig instans i forhold

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/1306-1 Saksbehandler: Trine Nesheim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet

Detaljer

Samarbeidsavtale (administrativt vertskommunesamarbeid) Bergen kommune (vertskommune) Samnanger kommune (samarbeidskommune) barnevernvakt

Samarbeidsavtale (administrativt vertskommunesamarbeid) Bergen kommune (vertskommune) Samnanger kommune (samarbeidskommune) barnevernvakt Saksnr: 201204099-19 Saksbehandler: ROBR Delarkiv: ESARK-03 Samarbeidsavtale (administrativt vertskommunesamarbeid) mellom deltakerkommunene Bergen kommune (vertskommune) og Samnanger kommune (samarbeidskommune)

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

Fylkesmannens i Aust-Agders rapport om de forebyggende helsetjenester for barn og unge i kommunene i Aust-Agder 2015

Fylkesmannens i Aust-Agders rapport om de forebyggende helsetjenester for barn og unge i kommunene i Aust-Agder 2015 Sosial- og helseavdelingen Kommunene i Aust-Agder Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2015/1882 (nytt nr. i 2016) 28.12.2015 Fylkesmannens i Aust-Agders rapport om de forebyggende helsetjenester

Detaljer

Virksomhetsplan HIPPT 2011 Oppdatert 24.01.11

Virksomhetsplan HIPPT 2011 Oppdatert 24.01.11 HAMARREGIONENS INTERKOMMUNALE PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE HAMAR, LØTEN, STANGE KOMMUNER. HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Virksomhetsplan HIPPT 2011 Oppdatert 24.01.11 PPT er en lovpålagt kommunal og fylkeskommunal

Detaljer

Lier kommune PP-tjenesten

Lier kommune PP-tjenesten LL Lier kommune PP-tjenesten Kunnskapsdepartementet Att.: Geir Fosby Vår ref: SIOS/2015/5216/A10 Deres ref: Lier 06.01.2016 Høringssvar - endringer i barnehageloven - barn med særlige behov 1. Lier kommune

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F31 Arkivsaksnr: 2016/842-1 Saksbehandler: Per Martin Øfsti Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Utredning av Stjørdal kommunes muligheter

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 16/2137 BARNEVERNVAKT FOR KOMMUNENE JEVNAKER, HOLE, MODUM, KRØDSHERAD, SIGDAL OG RINGERIKE Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 153 F4 Saksnr.: Utvalg

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato Elisabeth Berg 08/7490-01.07.14. 1. Ansvar for logopedtjenester ved helseinstitusjoner

Deres ref Vår ref Dato Elisabeth Berg 08/7490-01.07.14. 1. Ansvar for logopedtjenester ved helseinstitusjoner Norsk Logopedlag Kortbølgen 10 9017 TROMSØ Deres ref Vår ref Dato Elisabeth Berg 08/7490-01.07.14 Svar på spørsmål om logopedtjenester Vi viser til deres brev av henholdsvis 18. juni, 12. september og

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2241-1 Arkiv: 030 &34 Saksbehandler: Svein Olav Hansen EVALUERING AV TILTAKSTEAMET I BARN- OG UNGETJENESTEN

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2241-1 Arkiv: 030 &34 Saksbehandler: Svein Olav Hansen EVALUERING AV TILTAKSTEAMET I BARN- OG UNGETJENESTEN SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2241-1 Arkiv: 030 &34 Saksbehandler: Svein Olav Hansen Sakstittel: EVALUERING AV TILTAKSTEAMET I BARN- OG UNGETJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK

FYLKESMANNEN I HEDMARK FYLKESMANNEN I HEDMARK Saksbehandler, innvalgstelefon Annebjørg Soleim. 62551139 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Vår dato 31.08.2010 Arkivnr. 610/008 Vår

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE INTERKOMMUNALT SAMARBEID MELLOM ENGERDAL KOMMUNE OG TRYSIL KOMMUNE VERTSKOMMUNESAMARBEID OM TJENESTEOMRADET BARNEVERN

SAMARBEIDSAVTALE INTERKOMMUNALT SAMARBEID MELLOM ENGERDAL KOMMUNE OG TRYSIL KOMMUNE VERTSKOMMUNESAMARBEID OM TJENESTEOMRADET BARNEVERN ~ ~ SAMARBEIDSAVTALE INTERKOMMUNALT SAMARBEID MELLOM ENGERDAL KOMMUNE OG TRYSIL KOMMUNE 0 VERTSKOMMUNESAMARBEID OM TJENESTEOMRADET BARNEVERN Vertskommunesamarbeidet bte vedtatt av: Trysil kommune i KS

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Møteprotokoll. Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Per Horven Berit Kåsen

Møteprotokoll. Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Per Horven Berit Kåsen Utvalg: Møtested: Møtedato: 25.11.2014 Møteprotokoll Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen Værnes, Rådhuset, Tidspunkt: 09:00-10:40 Fra sak: 26/14 Til sak: 30/14 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Status i barneverntjenesten Frokostseminar Litteraturhuset

Status i barneverntjenesten Frokostseminar Litteraturhuset Status i barneverntjenesten Frokostseminar Litteraturhuset 14.Desember 2017 Mari Trommald Direktør, Bufdir Hvorfor en kommunemonitor for barnevernet? Kommunens øverste politiske og administrative ledelse

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM VERTSKOMMUNESAMARBEID OM PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE FOR KOMMUNENE TRYSIL OG ENGERDAL

SAMARBEIDSAVTALE OM VERTSKOMMUNESAMARBEID OM PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE FOR KOMMUNENE TRYSIL OG ENGERDAL 1 SAMARBEIDSAVTALE OM VERTSKOMMUNESAMARBEID OM PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE FOR KOMMUNENE TRYSIL OG ENGERDAL 1. Samarbeidsavtalens rammer og deltakere i samarbeidet Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Inger Jevne Arkiv: 233 F47 13/7-2 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Inger Jevne Arkiv: 233 F47 13/7-2 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Inger Jevne Arkiv: 233 F47 13/7-2 Dato: 14.01.2013 STYRKING AV KOMMUNALT BARNEVERN 2013 Vedlegg: «Innføring Kvellomodell» Sammendrag: I statsbudsjettet 2013 er det

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Kriterier for god kommunestruktur Ekspertutvalgets delrapport Halvor Holmli Medlem ekspertutvalget Direktør Kompetansesenter for distriktsutvikling Molde - 15.5.2014 Mandatet Sentralt mål med kommunereformen

Detaljer

Møte i politisk styringsgruppe INVEST

Møte i politisk styringsgruppe INVEST Møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 03.12.2008 Møtested: Kastvollen rehabiliteringssenter, Inderøy Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen Jacob Br. Almlid,

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

TIDLIG INNSATS - STATUS I FORHOLD TIL VEDTAK I BUDSJETT

TIDLIG INNSATS - STATUS I FORHOLD TIL VEDTAK I BUDSJETT MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 27.05.2015 Tid: 18:00 TILLEGG SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/15 15/1038 TIDLIG INNSATS - STATUS I FORHOLD

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: F40 2016/835-3 03.03.2017 Thea Dahlqvist Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst 15.03.2017 Utsendte

Detaljer

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE Godkjent og revidert i tverrfaglig plenumsmøte 11.06.03 Innhold: Bakgrunn s. 3 Kompetanseteam s. 3 Arbeidsoppgaver for kompetanseteamet

Detaljer

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste. Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste. Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad Årsmelding interkommunal barneverntjeneste Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad 1 Litt om virksomheten Sel og Vågå kommuner har hatt interkommunal

Detaljer

SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2011 - SØKNAD OM STILLINGER

SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2011 - SØKNAD OM STILLINGER VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: John-Arvid Heggen Tlf: 75 10 10 28 Arkiv: F40 Arkivsaksnr.: 10/3042-1 SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2011 - SØKNAD OM STILLINGER Rådmannens forslag til vedtak: Vefsn kommune

Detaljer

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten (Sist revidert 24.09.10) Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten 1. Kontakt skole/ barnehage og PPT. Ordningen med fast PPT-kontakt

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE BARNEVERN Data fra enhetens styringskort for 2011-2013 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2013 2013 2012 2011 Ansatte Relevant 1. Kompetanseutviklingsplan

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer