Miljøveiviser. Praktisk veiviser for deg som skal beskrive eller anskaffe grønne arbeidsmiljøer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljøveiviser. Praktisk veiviser for deg som skal beskrive eller anskaffe grønne arbeidsmiljøer"

Transkript

1 Miljøveiviser Praktisk veiviser for deg som skal beskrive eller anskaffe grønne arbeidsmiljøer

2 Det er ikke viktig å tenke på miljøet Det som er viktig er å gjøre noe. Vi trenger ikke fortelle deg hvorfor vi alle må gjøre noe for miljøet. Det vet vi er nødvendig. Derfor har vi satt oss som mål å gjøre det lettere for deg som skal beskrive eller anskaffe grønne arbeidsmiljøer. Denne miljøveiviseren er lagt opp så praktisk som mulig. Den inneholder en rekke tips og råd, og med mange lenker til nyttige ressurser på internett. Vi i Kinnarps er opptatt av miljøet, og har jobbet systematisk med miljø i mer enn 50 år. Veiviseren er derfor et resultat av egne erfaringer og godt arbeid utført av andre. Vi håper den kommer til nytte i din hverdag! Vennlig hilsen Kinnarps AS Per Henriksen Produkt- og markedsdirektør 2

3 3

4 Kravene Dette må du tenke på når du skal anskaffe møbler og interiør Ved utforming av miljømål for et produktområde ser man gjerne på produktenes miljøeffekter i ulike livsfaser: Råvarer - Råvareuttak - Produksjon - Distribusjon - Bruk - Avhending Kontormøbler har lave miljøbelastninger i bruksfasen, men alle de andre livsfasene kan gi miljøutfordringer. Det viktigste er derfor å ha møblene lenge. For å lykkes med det må du: Sørge for å gjøre en grundig analyse av behovene, nå og i fremtiden Sikre at produktene dekker behovene, og at de kan tilpasses ulik bruk Velge produkter av høy kvalitet, som er fleksible i bruk, og ikke blir umoderne Husk: God kvalitet er bra for miljøet! Når du er trygg på egne behov er tiden kommet for å stille krav til leverandørene. Be om dokumentasjon på hva de gjør for å minimere sin miljøbelastning i de ulike livsfasene. For eksempel: Materialvalg og kjemikaliebruk Utslipp, avfall og transport i produksjonsprosessen Transportavstander, lagring og emballasje Gjenbruksmuligheter og gjenvinnbarhet Og husk: Still bestemte krav til hvordan dokumentasjonen skal utformes. Det er fullt mulig å fremstå som en miljøvennlig leverandør uten egentlig å være det. I en anbudsprosess kan du bruke miljø som et absolutt krav, et tildelingskriterium, og/eller et kontraktskrav. Pass på at du gir miljø riktig prioritet. Her kan du få vite mer om hvordan du ivaretar miljøperspektivet i anskaffelsesprosesser: (på engelsk) 4

5 Dette gjør Kinnarps Kinnarps har arbeidet systematisk med miljø i over 50 år. Vi jobber hver dag for å minimere vår miljøpåvirkning. Noen eksempler: Vi benytter ikke emballasje: Allerede i 1960 byttet vi ut papp- og plastemballasje med tepper. Hvert år siden vi begynte å måle våre CO2-utslipp i 1985 har utslippene pr. produserte møbel sunket. Utslippene er nå redusert med mer enn 50%, og vil synke med ytterligere 90% innen Vi stiller like strenge krav til våre underleverandører som til oss selv. Se: I 2009 byttet vi styringsenhet i våre hev/senk-pulter, noe som ga 70% redusert strømforbruk. Vi leverer en stadig større andel LED-lyskilder i våre prosjekter. Disse bruker 1-3W, og gir samme lyseffekt som en 60W lyspære. Vårt mål er å levere minst 80% LED fra Kinnarps er svært opptatt av FDV-dokumentasjon, garanti og tilgjengelighet på deler. Dette er viktig for langsiktig fleksibilitet og kvalitet. Kinnarps har markedets bredeste sortiment av kvalitetsmøbler til kontor, skole og helse. Vi selger våre produkter i ca 40 land. Mange land har egne kvalitetskrav. Dette fungerer slik at ett land har de strengeste kravene for stoler, et annet for bord, etc. Kinnarps produkter tilfredsstiller alle kravene i alle land. Med andre ord: Du får det beste av det beste. Kinnarps er sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001, både i våre produksjonsselskaper og i det norske salgsselskapet. Vi er også EMAS-sertifisert i alle produksjonsselskaper. Vi samarbeider med IUCN, International Union for Conservation of Nature. IUCN bygger et av de grønneste kontorbyggene i verden, etter LEED-standarden, (Leadership in Energy and Environmental Design). Bygget ferdigstilles i 2010 i Lausanne, Sveits. Kinnarps ble valgt som leverandør og samarbeidspartner på grunn av vårt langvarige engasjement innen bærekraftig produksjon og utvikling. Les mer om Kinnarps og miljø her: 5

6 Begrepene Med tiden har vi fått en stor mengde miljøbegreper av ulike slag. Alle har oppstått med bakgrunn i en god hensikt, men i sum kan de virke forvirrende. Her er noen fakta som kan hjelpe deg å forholde deg til dem: Leverandørsertifiseringer (Gjelder hele virksomheten/alle prosesser) ISO Sertifikat som viser at en virksomhets miljøstyringssystem er i samsvar med en global standard for god miljøledelse. Hovedelementer: miljøpolitikk, planlegging, iverksettelse og drift, kontroll og utbedring, ledelsesevaluering. Se ISO 9001 Sertifikat som viser at en virksomhets kvalitetsstyringssystem er i samsvar med en global standard for god kvalitetsstyring, og er funnet å være i tråd med den. Selv om ikke dette er en miljøsertifisering, er den svært viktig pga den tette sammenhengen mellom kvalitet og miljø). Se EMAS (Eco Management and Audit Scheme). EUs frivillige fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon. Innføring av EMAS innebærer: miljøkartlegging, innføre miljøsystem, overholde lover og regler, sette seg mål i et miljøprogram, miljørevisjoner, tiltak for kontinuerlig forbedring, utgi miljøredegjørelse. Se Miljøfyrtårn. Norsk sertifiseringsordning for miljøvennlig drift og en tydelig og dokumentert miljøprofil. Ikke like vidtrekkende som ISO 14001, og dessuten ikke internasjonal. Se Produktmerker (Gjelder enkeltprodukter) FSC (Forestry Stewardship Council) sertifiserer treråvarer og utsteder sporbarhetssertifikater for å unngå bruk av tropiske tresorter og sikre gjenplanting. Se EU-Blomst EUs miljømerke. Dokumenterer at produkter og tjenester oppfyller definerte miljøkrav. Se PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes). Global paraplyorganisasjon for nasjonale sertifiseringer av treråvarer. Se Møbelfakta Møbelindustriens kvalitetsstandard. Se Svanen Nordisk offisielt miljømerke. Svanen dokumenterer at produkter og tjenester oppfyller definerte miljøkrav. Se TCO 04 Kvalitetssertifisering for kontormøbler. Se Bra Miljöval Svensk miljømerke. Se NF Environnement Fransk standard med krav til kvalitet, miljø og sikkerhetsaspekter. Se GECA (Good Environmental Choice Australia) Australsk miljømerke. Se GS Mark Tysk sikkerhetsmerke for arbeidsbord, stoler, etc. Se tuev_gs_mark.html#gs_mark CE-merke Helse- og sikkerhetsmerke i EU og EØS. Se eic2/page_meta.aspx?id=60612 EPD Internasjonal deklarasjon om miljøprofilen til et produkt, basert på livsløpsvurderinger. Se

7 Byggsertifiseringer LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Et av verdens ledende system for miljøsertifisering av bygg. Kan benyttes i nybygg, renoveringsprosjekter, interiørprosjekter og eksisterende bygg. De viktigste kriteriene i en LEED-klassifisering er: Ressursbruk, byggets plassering, utforming, innendørsklima, energieffektivisering, vanneffektivisering og avfallshåndtering. Se BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). BREEAM er et britisk klassifiseringssystem for grønne bygninger. Systemet benyttes til alle typer bygninger unntatt boligbygg. Se Komponentmerker (Sikrer forsvarlig bruk av enkeltkomponenter i produkter) ISO Sikrer riktig gjenvinning av plast. Se detail.htm?csnumber=27946 E1-norm Norm for hvor mye formaldehyd en råvare (primært sponplater) kan avgi. Se Øko-Tex Miljømerke for tekstiler, utformet av bransjen. Se Kjemikalier Klassifisering og merking Her kan du finne Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier : Se spesielt forskriftens vedlegg III, som inneholder farekoder, faresymbol og farebetegnelser, samt advarselssetninger som skal benyttes. Utslippskrav I forurensningsforskriftens kapittel 9 finnes det krav til begrensning av utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC) forårsaket av bruk av organiske løsemidler: Lister med oversikt over farlige kjemikalier: (Se Stofflisten (Ca 3500 helse- eller miljøskadelige stoffer) Obs-listen (Ca 250 viktigste helse- eller miljøskadelige stoffer) Prioritetslisten (Ca 30 stoffer som skal stanses/reduseres vesentlig) Her kan du finne detaljer om alle kjemikalielistene: Andre begreper Klimanøytralitet: Mange velger den enkle veien gjennom kjøp av kvoter. Det beste er å redusere egne utslipp først, og kun kompensere for uunngåelige CO2-utslipp gjennom kjøp av CO2-kvoter. Kilde: WWF Gjenbruk: En viktig del av en miljømessig holdbar samfunnsutvikling er at så mange produkter som mulig kan brukes flere ganger. Ved ombygging eller flytting kan Kinnarps produkter enkelt tilpasses nye forutsetninger og krav, noe som sikrer gjenbruk. Gjenvinning: Vårt mål er at 100% av råvarene skal kunne gjenvinnes. Kildesortering praktiseres ved alle enheter, og konsernet har avtale med leverandører av nødvendige retursystemer. Alle virksomheter følger en plan for gjenvinning. Her finner du en ordbok med mange flere begreper: 7

8 Huskeliste Slik planlegger du anskaffelsesprosessen 8 1. Sikre at du kjøper det du har behov for. Still detaljerte funksjonelle krav. Se sjekkliste på side Undersøk om det foreligger en rammeavtale for den aktuelle anskaffelsen. 3. Gjennomfør gjerne noen innledende samtaler med/besøk hos noen aktuelle leverandører i en tidlig fase. Dette kan gi verdifulle innspill til behovsbeskrivelse og videre prosess. 4. Vurder om du har behov for eksterne rådgivere i prosessen. 5. Vurder behovsbeskrivelsene i forhold til Produktkontrollovens 3a om Substitusjonsplikt: Virksomhet som bruker produkt med innhold av kjemisk stoff som kan medføre virkning som nevnt i Produktkontrollovens 1 skal vurdere om det finnes alternativ som medfører mindre risiko for slik virkning. Virksomheten skal i så fall velge dette alternativet, hvis det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe. Denne plikten kan innebære at du bør velge andre produkter (i hele eller deler av bygget) enn du opprinnelig så for deg. Du kan forvente av leverandørene at de skal bidra med sin produkt- og miljøkunnskap i dette arbeidet. Les mer her: 6. Bestem deg for hvilken kontraktstype og konkurranseform du vil velge. 7. Bestem hvordan dine vektingskriterier skal være. Pass på å sette kriterier som det er mulig å vurdere objektivt. Eksempel: Design kan være svært vanskelig å benytte som kriterium fordi vurderingene gjerne blir subjektive. Se et eksempel på vanlige kriterier og vekting på side Bestem hvordan vurdering i forhold til kriteriene dine skal skje. Noen innspill: Pris: Livssykluskostnader eller anskaffelsespris. Velg i tillegg ut spesielt viktige produkter, og be om spesifisert pris på disse. Be om spesifikasjon på hvilke tilleggstjenester som inngår i prisen. Kvalitet: ISO 9001-sertifisert, produktkvalitet i samsvar med relevante EN-standarder, levetid på produktene (forventet eller garantert?), fleksibilitet, FDV-dokumentasjon, garanti, tilgjengelighet på deler/service. Miljø: Se eget skjema på side 10. Gjennomføringsevne: Lokal tilstedeværelse, leverandørens størrelse, kompetanse, økonomi/kredittrating, prosjektorganisasjon, leveringstid, leveringssikkerhet, prosjektgjennomføringstid. 9. Sjekk at du er i samsvar med interne og/eller offentlige regler for terskelverdier, utlysning, etc. 10. Husk universell utforming. I Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) stilles det krav til universell utforming. I dette ligger det en ambisjon om at alle produkter, tjenester, bygninger og omgivelser skal planlegges slik at de kan brukes på like vilkår av så mange som overhodet mulig. Dette fordi fysisk tilgengelighet ofte legger grunnlaget for sosial tilgjengelighet og deltagelse i samfunnet. Les mer om universell utforming her: anskaffelser_komp.pdf (se punkt 5.2.1) 11. Sikre at du har en god metode for å kvalifisere leverandører. Du finner et forslag på side Bestem deg for om du ønsker å gjennomføre en prekvalifisering eller ikke. 13. Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) har laget en sjekkliste for å planlegge en anskaffelsesprosess. Sjekklisten er å finne her: Noen avsluttende tips: Husk: Du kan ikke stille krav til nasjonale sertifiseringer og standarder i internasjonale anbud. Les gjerne: Marianne Dragsten: Håndbok i offentlige anskaffelser, Universitetsforlaget.

9 Er din innkjøpsprosess grønn? Har du tenkt gjennom hvorvidt din egen innkjøpsprosess tar tilstrekkelige miljøhensyn? Mange ber ukritisk om mengder av skriftlig (trykket) informasjon i flere eksemplarer. Blir dette noensinne lest? Basert på mange års erfaring med tusenvis av slike prosesser har Kinnarps utarbeidet en egen anbefaling for overlevering av dokumentasjon: 1. Alle dokumenter leveres utelukkende i elektroniske versjoner med mindre annet er særskilt spesifisert. 2. Vurder nøye hvilken dokumentasjon som må følge tilbudet ved levering. Et alternativ for mye av dokumentasjonen kan være å utarbeide et skjema hvor leverandøren bekrefter at dokumentasjonen finnes i 100% ferdigstilt versjon, og at leverandøren har et system for å fremskaffe den på f.eks. 24 timers varsel på hverdager. 3. Orienter i anbudsgrunnlaget om at dere kommer til å ta inntil 10 stikkprøver av at slik dokumentasjon faktisk foreligger. 4. Gjennomfør stikkprøvene! 5. Konsekvensen av dette blir: Det blir produsert langt mindre papir Det blir lettere å dele og bearbeide informasjon for deltakerne i prosessen Det blir lettere for deg og din organisasjon å forholde seg til hele prosessen, fordi fokuset nå blir rettet mot det som er vesentlig. Dermed blir det også lettere å ta riktig avgjørelse. På det verste har Kinnarps i Norge levert 27 permer med dokumentasjon og vedlegg på ett og samme anbud. 9

10 Nyttige hjelpemidler Her har vi samlet et antall konkrete forslag til hvordan du kan innarbeide miljøhensyn i ditt anbud. Alle forslagene foreligger i form av maler i Word-format. 1. Mal for miljøkrav til tilbydere av kontormøbler i prekvalifisering: 2. Maler for miljøkrav til kontormøbler i anbudsdokument: Tips: Dette er et fint kravskjema, men med ett forbehold: Be leverandørene fylle ut skjemaet pr. produktgruppe (stoler, bord, etc) istedet for pr. produkt. Ellers vil du ende opp med så mange dokumenter at det i praksis blir uhåndterlig og lite sporbart både for leverandørene og for deg i ettertid Sjekkliste for utforming av detaljerte funksjonelle krav: 4. Beskrivelse av miljøkrav til leverandøren: 5. Generell HMS- og miljøerklæring: 6. Forslag til vektingskriterier i utlysningen: Vanlig vekfordeling: Pris: 40% Kvalitet: 20% Gjennomføringsevne av leveranse/rammeavtale: 20% Miljø: 20% 10

11 Tips fra Kinnarps Her er noen ting du må tenke gjennom når du skal anskaffe grønne arbeidsmiljøer: 1: Velg egnede stoffer og materialer, både av bruks-, varighets-, og miljøhensyn (Les mer i Kinnarps Miljöguide, som er en omfattende guide om dette på 2: Sikre at møblene er fleksible mht bruk og plassering. Dvs at samme møbel enkelt kan: benyttes av flere personer flyttes plasseres på ulike måter i rommet kombineres på ulike måter justeres i høyde 3: Sikre at møblene passer til brukerne. Eksempel: Dersom eldre mennesker er en målgruppe, er det viktig at sittemøbler er enkle å komme inn og ut av. Ved nedsatt syn trenger man kontrastfarger på bordkanter, etc. 4: Tenk på energieffekter. Er det behov for møbler som bruker energi? Sjekk hva de forbruker. 5: Gjenbruk: Kan møblene brukes på flere måter? Kan de benyttes av andre etter at de utrangeres? 6: Resirkulering: Kan materialene gjenbrukes eller gjenvinnes? 7: Transportmetode og avstand: Hvor langt skal møblene og materialene fraktes. Hvordan? 8: Emballasjemetode og -materialer. 9: Sjekk at leverandøren har evne/kapasitet til å levere hele prosjektet til riktig tid. 10: Krav til dokumentasjon. Sikre at du får fakta på bordet, ikke tomme ord. 11

12 Slik bidrar Kinnarps Kinnarps og den globale oppvarmingen Finn den rette balansen. Å arbeide mijøbevisst som firma handler om å finne en balanse mellom forretningsmessighet, daglig mijøarbeid, langsiktig planlegging og visjoner. I vårt arbeid med å redusere utslippene av karbonmonoksid er balansen ekstra viktig det daglige arbeidet er like betydningsfullt som visjonen. Vårt mest effektive våpen mot drivhuseffekten i det daglige arbeidet er smartere produktutvikling (noe som innebærer mindre materialforbruk), økt utnyttelsesgrad og mer resirkulert materiale. På bildet ser du hva vi legger igjen ved levering Optimert for miljøets beste. Som leverandør av helhetsløsninger sørger vi for at våre innredninger kommer på plass. Vi står for transport, montering og installasjon. Transportene gjøres i egne miljøtilpassede kjøretøy som går på miljødiesel med dekk uten aromatiske oljer. Fyllingsgraden i bilene er hele 91%, og dessuten forsøker vi alltid å få med oss gods fra våre underleverandører på vei hjem. Og best av alt: Vi legger ikke igjen noe etter oss etter montering. Emballering gjøres med Kinnarps-teppene som alltid følger med hjem og brukes om igjen. Nå maler vi tre Bra for miljøet. Bra for deg. Klok produktutvikling handler for oss på Kinnarps om å finne en balanse mellom miljøtenkning, kvalitet og forretningsnytte. Det nyeste eksempelet er Lamine vårt unike, nyutviklede materiale for overflate som suksessivt erstatter laminat. Lamine inneholder betydelig mindre syntetisk materiale enn laminat, og gir mindre avfall ved produksjon og gjenvinning. Vi reduserer også antallet mellomledd når vi går over fra laminat til Lamine, dette betyr redusert antall transporter. Det er ikke noe som heter avfall Vi ligger et steg foran. Møbler av høy kvalitet er et sterkt miljøargument. Høy kvalitet innebærer at møblene kan brukes om igjen. Vi påtar oss til og med å ta hånd om brukte møbler for å sikre riktig gjenvinning i samsvar med kretsløpsprinsippet. Et interessant gjenvinningsprosjekt, som ser ut til å få etterfølgere, er Kinnarps UKs samarbeid med Green Standards. Der blir Kinnarps-møbler gitt til skoler i Afrika. Seeing the big picture En kjede av ansvar, en kjede å stole på. Det som gjør Kinnarps unike er at vi tar ansvar for alt fra råvarer og produksjon til levering og montering av ferdige innredningsløsninger. Det er ikke bare bekvemt og kostnadseffektivt, det er også miljøsikkert. Hvis du for eksempel ønsker å vite hvor treet i møblene våre kommer fra, hvordan vi håndterer avfall, eller hvor godt vi fyller lastebilene våre, er svaret og ansvaret bare en telefonsamtale unna. 12

13 Du trenger ikke sette Sherlock Holmes på saken Ansvarsfullt skogbruk. Både av miljø- og kvalitetsmessige grunner er det viktig for oss å vite hvor råvarene vi bruker i vår produksjon kommer fra. Allerede i dag kan vi garantere at alt trevirke vi kjøper inn, kommer fra kontrollerte og sertifiserte skoger. Det svært nære samarbeidet vi har med FSC har blant annet ført til at vi har gjennomført en Chain of Custody-sertifisering som ledd i å sikre et mer ansvarsfullt skogbruk. Du får ha oss unnskyldt at vi tar betalt for luft Miljø- og kundetilpassede løsninger. Vår serie[f] er et meget godt eksempel på hvordan vi integrerer form, funksjon, ergonomi og miljø i en bordplate. Bordplaten er produsert av resirkulert bølgepapp, noe som ikke bare innebærer at vi tar hensyn til miljøet, men også at vi har laget en bordplate med både lavere vekt og høyere styrke og vridningsstabilitet enn tradisjonelle konstruksjoner. Roboter kan ikke gjøre alt Håndverk for fremtiden. Vi har produsert møbler i over 65 år. I begynnelsen var alt håndarbeid. Med tidens gang har nye maskiner kommet til, og i dag gjør roboter mye av arbeidet. Men en del er fortsatt håndverk, med røtter i en tid da man ikke kastet noe. Slik er det fortsatt hos Kinnarps. Før et materiale går til gjenvinning granskes det grundig av erfarne snekkere som bedømmer om materialet virkelig ikke kan brukes til noe. En av våre mange miljøsertifiserte leverandører Våre råvarer har kjent opprinnelse. Nei, en sau kan naturligvis ikke være mijøsertifisert. Men for å kunne ta fullt ansvar for vårt miljøarbeid, er det viktig for oss å vite hvordan våre leverandører arbeider (leverandører som vi gjerne finner så nær oss som mulig). Derfor stiller vi harde krav til dem. Det får for eksempel ikke forekomme uønskede kjemikalier i stoltrekk. Det er her sauene kommer inn. Som vanlig overgår naturen kjemien ull har naturlig flammebeskyttelse, og derfor bruker vi ull så langt det er mulig. Tilbake til mormor (og moder jord) Varme for både kropp og sjel. Kinnarps er ikke bare din partner for de beste innredningsløsningene. Kinnarps er også navnet på den lille bygda der vårt hovedkontor og en av våre produksjonsenheter ligger. Det er en plass vi har varme følelser for. En varme vi deler med andre. Alt brennbart avfall som sagspon, papir og brukt emballasje, fliser og presser vi til brenselbriketter. Deretter fyrer vi med brikettene i egne anlegg og varmer opp våre fabrikker, nærliggende industri, stedets skole, idrettshall, bank, aldershjem og husene til mange familier. 13

14 Kinnarps bistår deg Vi har lang erfaring med anbudsprosesser Kinnarps har flere tiårs erfaring med anbudsprosesser, både for enkeltanskaffelser og rammeavtaler i privat og offentlig sektor. Vi kjenner derfor regelverk og rutiner i detalj, og sitter på masse praktisk erfaring. Vår erfaring tilsier at det er stor variasjon i kvaliteten på anskaffelsesprosessene. Viktige suksessfaktorer er: Tydelige mål for hva man vil oppnå, inkl. kobling til virksomhetens verdier God prosjektplan for forberedelse, gjennomføring og bruk Intern forankring og delaktighet fra brukerne God behovsavklaring Opparbeide kunnskap om mulige løsninger gjennom dialog med noen aktuelle leverandører på et tidlig stadium i prosessen Angi relevante og kontrollerbare vurderingskriterier for anbudet Kunnskap om relevante regelverk Riktig valg av leverandør og produkter God oppfølging av planen underveis Kontroll av måloppnåelse etter at løsningen er tatt i bruk Kinnarps kan hjelpe deg i alle faser av prosessen. Miljøveiviseren du holder i hånden gir deg et godt utgangspunkt for en vellykket prosess. Kinnarps er ISO-sertifisert x 4 Det er mange aktører i vår bransje som er ISO-sertifisert. Men ingen andre enn Kinnarps er ISO-sertifisert både etter ISO 9001 og ISO 14001, både i produksjons- og salgsleddet. Selv om dette dokumenterer at vi allerede er ganske flinke, jobber vi hver dag for å bli bedre. PRODUKSJON: KINNARPS AB 14

15 Vi leverer mer enn bare produkter Kinnarps står ikke tilbake for noen når det gjelder produktkvalitet. Men: det holder ikke med gode produkter hvis de ikke er egnet til formålet, hvis de ikke er tilstrekkelig fleksible, hvis de blir levert for sent, eller feilmontert. I tillegg til markedets ledende produkter leverer vi derfor følgende tilleggstjenester: Bistand til å finne optimale, fleksible, helhetlige løsninger til ditt behov Planlegging og levering av fast innredning som garderobe, kjøkken, laboratorium etc Bistand til å sikre best mulig gjenbruk av eksisterende møbler og innredning Kunnskap om moderne arbeidsformer innen kontor, skole og helse. For eksempel: landskap vs. kontor, fast vs. fleksibel arbeidsplass, hjemmekontor, klasserom vs. base, ressursutnyttelse og måloppnåelse i helsesektoren, etc. Bistand til optimal arealutnyttelse Bistand til energieffektivisering Bistand innen ergonomi, støy, lys Bistand til å prioritere riktig innenfor tilgjengelige budsjettrammer. Hvor kan du spare? Hvor bør du investere? Tilgang til et bredt nettverk av fagekspertise innen alle disse områdene Prosjektgjennomføringsmodell som sikrer plan, forutsigbarhet, kontroll og kvalitet Du får en dedikert prosjektleder både i planleggings-, anskaffelses- og leveransefasen Bistand til sikre at du er innenfor aktuell lovgivning Finansiering SALG OG DISTRIBUSJON: KINNARPS AS 15

16 Innovasjon Helhetsløsninger Økonomi Design Kompetanse Ergonomi Kvalitet Miljø Trykket på miljøtilpasset papir Kinnarps AS Adresse P.B Østerås Besøksadresse Grinidammen Eiksmarka Tel Fax e-post

Miljøerklæring. Økende bevissthet på miljø

Miljøerklæring. Økende bevissthet på miljø Miljøerklæring 2014 Økende bevissthet på miljø Forbrukere og myndigheter fokuserer mer og mer på bruken av kjemikalier i industrien, og nødvendigheten av å ivareta miljø og vår egen helse. Her følger informasjon

Detaljer

Miljøinnkjøp i Agder

Miljøinnkjøp i Agder Miljøinnkjøp i Agder Miljøet trenger tre ting Miljø i det offentlige regelverket Lov om offentlige anskaffelser 6.Livssykluskostnader, universell utforming og miljø Statlige, kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

Miljøkrav i spesifikasjoner

Miljøkrav i spesifikasjoner Miljøkrav i spesifikasjoner Kurs i gjennomføringsfasen 04.04.2013 Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver EU strategi og nytt regelverk Revidering av anskaffelsesregelverket bærekraftighet viktige virkemidler:

Detaljer

Miljøanskaffelser i EB

Miljøanskaffelser i EB Kvalitetssystem Energiselskapet Buskerud AS KS Område: Innkjøp Ansvarlig: Kristin Eliassen Opprettet: 14.07.09 KS Hovedprosedyre: Miljøanskaffelser i EB Godkjent: KE / Godkjent: KS Rutine: IFS

Detaljer

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere Miljø og samfunnsansvarsrapport 2014 HMS Energi og klima Berendsen har gjennom mange år arbeidet med miljø- og kvalitetskrav og dette er i dag en integrert del av selskapets daglige virke. Sammen arbeider

Detaljer

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens Daglig leder 10.001 200114 1.0 representant 1. Innledning 1.1 Miljøledelse i Vitek AS 1.2 Bedriftsopplysninger

Detaljer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer ISO 14001 Standard for miljøstyring ytre miljø Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer 31 JANUAR 2011 Foredragsholder: Paul Liseth, Ph.D, www.miljoeplan.no Hva er

Detaljer

Kjersti Folvik NGBC/ Multiconsult BREEAM-NOR MATERIALKRAV FROKOSTSEMINAR VIRKE 17. 09.2013

Kjersti Folvik NGBC/ Multiconsult BREEAM-NOR MATERIALKRAV FROKOSTSEMINAR VIRKE 17. 09.2013 Kjersti Folvik NGBC/ Multiconsult BREEAM-NOR MATERIALKRAV FROKOSTSEMINAR VIRKE 17. 09.2013 Building Research Establishment Environmental Assessment Method BREEAM-NOR synligjør byggets kvalitetsnivå Bygget

Detaljer

Bærekraftige anskaffelser

Bærekraftige anskaffelser Bærekraftige anskaffelser Hva og hvordan? v/ Diana Snibsøer prosjektleder E-post: diana.snibsoer@bergen.kommune.no Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forbrukerinspektørene NRK, 3.feb.2010 www1.nrk.no/nett-tv/indeks/200128

Detaljer

Miljøledelse og sertifisering i. Erik Høines, Bergfald Miljørådgivere 14. sept 2010

Miljøledelse og sertifisering i. Erik Høines, Bergfald Miljørådgivere 14. sept 2010 Miljøledelse og sertifisering i framtidens byer Erik Høines, Bergfald Miljørådgivere 14. sept 2010 Innhold -- Hva er miljøledelse? -- Ulike ordninger -- Hva passer for hvilke virksomheter -- Status i Framtidens

Detaljer

GRØNNE BYGGEVARER 3.NOVEMBER 2015. Kebony/2015 Arnt Kristian Barsten

GRØNNE BYGGEVARER 3.NOVEMBER 2015. Kebony/2015 Arnt Kristian Barsten GRØNNE BYGGEVARER 3.NOVEMBER 2015 Kebony/2015 Arnt Kristian Barsten Miljøvennlig tre hvorfor det Kjennskap vs kunnskap Hvilke valg for miljøvennlige bygg STATUS Kjennskap til at vi må være miljøvennlige

Detaljer

SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS

SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS QUALITY IN WOOD SINCE 1857 TRADISJON INNOVASJON DESIGN 1 2 3 Tre er det mest miljøvennlige, vakre og mest fleksible gulvmaterialet som finnes. Det er derfor vi kun arbeider

Detaljer

Inger Andresen og Katharina Bramslev Seniorrådgivere NGBC BREEAM-NOR MATERIALKRAV

Inger Andresen og Katharina Bramslev Seniorrådgivere NGBC BREEAM-NOR MATERIALKRAV Inger Andresen og Katharina Bramslev Seniorrådgivere NGBC BREEAM-NOR MATERIALKRAV Building Research Establishment Environmental Assessment Method BREEAM-NOR synligjør byggets kvalitetsnivå Bygget kan utvikles

Detaljer

Miljøledelse og miljøstyring

Miljøledelse og miljøstyring en Miljøledelse og miljøstyring Medlemsmøte Grønn Byggallianse 4 februar 2010 Anne Katrine Sjøholt PTL Anne.katrine.sjoholt@ptl.no Tlf 45216286 www.ptl.no Hva er miljøledelse? -Miljøledelse er holdningsendring

Detaljer

Hvordan stille miljøkrav i innkjøp. Fremtidens byer 17. mars 2010. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver, Difi

Hvordan stille miljøkrav i innkjøp. Fremtidens byer 17. mars 2010. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver, Difi Hvordan stille miljøkrav i innkjøp Fremtidens byer 17. mars 2010 Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver, Difi Overordnede rammer Lov om offentlige anskaffelser Krav om at miljø skal vektlegges Politiske

Detaljer

Oppstart Miljøfyrtårn. Anne Katrine Sjøholt, Faveo Jan Vogt, Totalmiljø AS

Oppstart Miljøfyrtårn. Anne Katrine Sjøholt, Faveo Jan Vogt, Totalmiljø AS Oppstart Miljøfyrtårn Anne Katrine Sjøholt, Faveo Jan Vogt, Totalmiljø AS Miljøfyrtårn er Miljøledelse! MILJØLEDELSE M-rutiner etableres - Energi, avfall, innkjøp, transport, rapportering M-rutiner integreres

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

NY FORSKRIFTSBESTEMMELSE OM MILJØ I REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

NY FORSKRIFTSBESTEMMELSE OM MILJØ I REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Høringsnotat NY FORSKRIFTSBESTEMMELSE OM MILJØ I REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. INNLEDNING Et nytt regelverk om offentlige anskaffelser er vedtatt av Stortinget og Nærings- og fiskeridepartementet.

Detaljer

Ansvarlighet i hele produktets livssyklus. Ditt valg gjør en forskjell

Ansvarlighet i hele produktets livssyklus. Ditt valg gjør en forskjell Ansvarlighet i hele produktets livssyklus Ditt valg gjør en forskjell Vi utvikler produktene slik at forbruket reduseres. Bruk mindre, spar mer Du kan fokusere på forretningsdriften og være trygg på at

Detaljer

Kom godt i gang med. GRÖNA offentlige innkjøp i lokalsamfunn KJØP GRØNT

Kom godt i gang med. GRÖNA offentlige innkjøp i lokalsamfunn KJØP GRØNT Kom godt i gang med GRÖNA offentlige innkjøp i lokalsamfunn KJØP GRØNT Gröna offentlige innkjøp i lokalsamfunn Det offentlige er storforbruker av varer og tjenester. Å iverksette grønne offentlige innkjøp

Detaljer

Vårt engasjement for bærekraft. www.formica.com

Vårt engasjement for bærekraft. www.formica.com Vårt engasjement for bærekraft www.formica.com Innledning Innehåll 1. Innledning av Gavin Todd og oversikt 3. Carbon Reduction-merket 4. GREENGUARD og innemiljø Certifierat trä och FSC COC 5. REACH Miljøbyggevaluering

Detaljer

Miljøkriterier i konkurranser eller produkter som oppfyller kriteriene for slik merking.

Miljøkriterier i konkurranser eller produkter som oppfyller kriteriene for slik merking. Miljøkriterier i konkurranser eller produkter som oppfyller kriteriene for slik merking. Tormod Lien, Markedsrådgiver B2B Stiftelsen Miljømerking Miljø i det offentlige regelverket -II Forskrift om offentlige

Detaljer

MILJØSTYRING. i NHO Service

MILJØSTYRING. i NHO Service MILJØSTYRING i NHO Service Miljøledelse Det er selvsagt med stolthet, men enda mer med glede, vi som organisasjon kan smykke oss med ISO 14001 sertifikat. Glede fordi prosessen har gjort noe med oss som

Detaljer

Miljøledelse, miljøstyring og miljøstyringssystemer. Dr.ing. Annik Magerholm Fet

Miljøledelse, miljøstyring og miljøstyringssystemer. Dr.ing. Annik Magerholm Fet Miljøledelse, miljøstyring og miljøstyringssystemer Dr.ing. Annik Magerholm Fet Effektiv miljøledelse forutsetter: bedriftskultur, normer og verdier med betydning for miljøet utvikles personlig engasjement

Detaljer

Tips om miljøsertifisering

Tips om miljøsertifisering Tips om miljøsertifisering Det finnes flere typer miljøsertifisering. Den vanligste er miljøfyrtårn, som vi vil bruke mest plass på i dette dokumentet. Vi oppfordrer alle avdelinger i NTL Sentralforvaltningen

Detaljer

Erfaringer med ISO 14001. Miljøledelse, Grønn Byggallianse

Erfaringer med ISO 14001. Miljøledelse, Grønn Byggallianse Erfaringer med ISO 14001 Miljøledelse, Grønn Byggallianse 2/5/2010 2 Innhold Litt om Undervisningsbygg Erfaringer med ISO 14001 Våre miljømål 3 Et skolebygg å være stolt av! Oslos største eiendomsforvalter

Detaljer

MILJØFYRTÅRN. Stephen Oommen, Miljørådgiver 29.11.2012

MILJØFYRTÅRN. Stephen Oommen, Miljørådgiver 29.11.2012 MILJØFYRTÅRN Stephen Oommen, Miljørådgiver 29.11.2012 Hva er Miljøsertifisering? Miljøsertifisering er et godt verktøy for å øke bevisstheten om egne klimautslipp og jobbe systematisk med klimatiltak.

Detaljer

GOING FOR GREEN. - når miljøet er viktig for alle. Canon GOING FOR GREEN

GOING FOR GREEN. - når miljøet er viktig for alle. Canon GOING FOR GREEN GOING FOR GREEN - når miljøet er viktig for alle Canon GOING FOR GREEN 9 Vårt ansvar Din garanti Du har nettopp fått Canons miljøbrosjyre GOING FOR GREEN i hendene. MILJØSTYRING I VERDIKJEDEN Vårt miljøengasjement

Detaljer

Hva er et miljøledelsessystem?

Hva er et miljøledelsessystem? Hva er et miljøledelsessystem? o Integrert rutiner i styringssystemene for å sikre o Oversikt over virksomhetens miljøbelastning/risiko o Lovlig drift o Mer miljøeffektivitet (dvs. mindre miljøbelastning

Detaljer

Hva er Miljøfyrtårn? Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste

Hva er Miljøfyrtårn? Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste Hva er Miljøfyrtårn? Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste Hva er MFT? Offentlig godkjent sertifikat på miljøledelse i offentlige og private virksomheter. To grunnsteiner: Lovlig drift Kontinuerlig forbedring

Detaljer

* Våre valg i dag gjør verden bedre i morgen. bærekraft helt utenom det vanlige

* Våre valg i dag gjør verden bedre i morgen. bærekraft helt utenom det vanlige * Våre valg i dag gjør verden bedre i morgen. bærekraft helt utenom det vanlige sammen gjør vi en forskjell Bærekraft er ikke en ny idé for oss, eller for morselskapet SCA. Vi har tatt initiativ til å

Detaljer

Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse

Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse

Detaljer

Grønt sykehus grønn standard

Grønt sykehus grønn standard Miljøledelse miljøsertifisering Grønt sykehus grønn standard Norsk forening for Sterilforsyning 05.06.2015 Mette Myhrhaug, spesialrådgiver kvalitet Vestre Viken HF Miljøstyring Grønt sykehus Bakgrunn Miljøstandarden

Detaljer

ECOproduct. Arne Hammerstad Fagansvarlig plan- og byggeregler Norsk Byggtjeneste AS

ECOproduct. Arne Hammerstad Fagansvarlig plan- og byggeregler Norsk Byggtjeneste AS ECOproduct Arne Hammerstad Fagansvarlig plan- og byggeregler Norsk Byggtjeneste AS Hva er ECOproduct? ECOproduct er et verktøy for å evaluere en EPD og gir en spesifikk byggevare karakterer under hovedområdene

Detaljer

Substitusjonsplikten 1715 2000 Veileder

Substitusjonsplikten 1715 2000 Veileder Helse- og miljøfarlige kjemikalier Substitusjonsplikten 1715 2000 Veileder Innhold Hvordan bytte ut helse- og miljøfarlige stoffer med alternativer som utgjør mindre risiko? s. 4 Substitusjon trinn for

Detaljer

Policy vedrørende miljøriktige innkjøp for Innkjøpsgruppen. Side 1 av 5 19.05.2011

Policy vedrørende miljøriktige innkjøp for Innkjøpsgruppen. Side 1 av 5 19.05.2011 Definisjoner Innkjøpsgruppen er et forpliktende innkjøpssamarbeid mellom selskapene ISS Facility Services AS, Nordic Choice Hotels AS og Umoe Restaurant Group AS. Formål og omfang Innkjøpsgruppen skal

Detaljer

EUs byggevareforordningen Får vi vite hvilket avfall vi får når vi kjøper en byggevare?

EUs byggevareforordningen Får vi vite hvilket avfall vi får når vi kjøper en byggevare? EUs byggevareforordningen Får vi vite hvilket avfall vi får når vi kjøper en byggevare? MATHIEU VEULEMANS 95, Byggavfallskonferanse 5, Oslo Kongressenter Presentasjon Hva er byggevareforordningen? Hva

Detaljer

Anskaffelser og miljø Spesialitshelsetjenesten. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver 22.04.2013

Anskaffelser og miljø Spesialitshelsetjenesten. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver 22.04.2013 Anskaffelser og miljø Spesialitshelsetjenesten Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver 22.04.2013 Miljøledelse = Styring av Anskaffelser Hva er en anskaffelse? Alt som genererer en faktura Dvs kjøp eller

Detaljer

negative belastningene på det ytre miljøet.

negative belastningene på det ytre miljøet. MILJØRAPPORT 2010 Innledning Glamox er et norsk industrikonsern som i over 60 år har utviklet, produsert og distribuert profesjonelle belysningsløsninger. Selskapet er blant de 6 største leverandører til

Detaljer

Det handler om vår identitet

Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Jernværket ble grunnlagt 1657, og er i dag en av Norges eldste og mest tradisjonsrike bedrifter. Gategods ble en del av produksjonen i 1952, og

Detaljer

Hva er Miljøfyrtårn? Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt

Hva er Miljøfyrtårn? Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt Sven Collett Hva er Miljøfyrtårn? Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt

Detaljer

EPD Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner, epd-norge.no

EPD Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner, epd-norge.no Environmental Declaration ISO/CD 14025 ype III win bord Ø70 Xfot-underpl. EPD Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner, epd-norge.no Utskriftsdato: 28.03.2008 Deklarasjonen er utarbeidet av: LCA-laboratoriet

Detaljer

Helland Møbler AS ønsker å framstå som en lønnsom og miljøbevisst bedrift med rene. Lakkavdeling Avfall: plast, metall, papp, spesialavfall.

Helland Møbler AS ønsker å framstå som en lønnsom og miljøbevisst bedrift med rene. Lakkavdeling Avfall: plast, metall, papp, spesialavfall. miljørapport 29 en ener på helse- og pleiemøbler holder til i Stordal Kommune på Sunnmøre. Bedriften ble startet i 1947 i en liten Tyskerbrakke med 5 ansatte. Bedriften har siden den gang vokst gradvis

Detaljer

Er det mulig å øke fokus på miljø? Leverandørseminar 21. mai 2015 Trude Ertresvåg, spesialrådgiver miljø

Er det mulig å øke fokus på miljø? Leverandørseminar 21. mai 2015 Trude Ertresvåg, spesialrådgiver miljø Er det mulig å øke fokus på miljø? Leverandørseminar 21. mai 2015 Trude Ertresvåg, spesialrådgiver miljø Sammenheng mellom helse og miljø Helsesektoren skal bidra til bedre helse Klimaendringer årsak til

Detaljer

Fra idé til ferdig komponent

Fra idé til ferdig komponent Fra idé til ferdig komponent Fra idé til ferdig produkt Hydal Aluminium Profiler er en av Skandinavias ledende leverandører av ekstruderte, bearbeidede og overflatebehandlede aluminiumprofiler og komponenter.

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

et godt kjøp til lokalpolitikere og ledere i offentlig sektor

et godt kjøp til lokalpolitikere og ledere i offentlig sektor Offentlige innkjøp i Norden utgjør omtrent NOK 1000 milliarder pr år denne kjøpekraften kan effektivt bidra til mer miljøvennlige produkter. Et miljøfokus kan i tillegg gi din virksomhet økt verdiskapning,

Detaljer

Oversikt over miljøledelsesog miljømerkeordninger i Norge

Oversikt over miljøledelsesog miljømerkeordninger i Norge Oversikt over miljøledelsesog miljømerkeordninger i Norge Dette er en liste over miljøledelses- og miljømerkeordninger som kan forekomme i det norske markedet. Listen er utviklet av Forum for Miljøsertifisering

Detaljer

HOS OSS FORMES IDÉER

HOS OSS FORMES IDÉER HOS OSS FORMES IDÉER Direktlaminat tilbyr spisskompetanse innen laminatbaserte komponenter og innredning. F900 RETTE VINKLER ELLER AVRUNDEDE HJØRNER? Fleksibilitet og spesialisering gir fornøyde kunder

Detaljer

Innlegg Skognæringa og miljøet Stavanger/Sola, 12. januar 2011 Forstkandidat jan gjestang, revisjonsleder Det Norske Veritas

Innlegg Skognæringa og miljøet Stavanger/Sola, 12. januar 2011 Forstkandidat jan gjestang, revisjonsleder Det Norske Veritas Skogsertifisering hvorfor og hvordan Innlegg Skognæringa og miljøet Stavanger/Sola, 12. januar 2011 Forstkandidat jan gjestang, revisjonsleder Det Norske Veritas Levende Skog standarder for et bærekraftig

Detaljer

De viktigste egenskapene for en svanemerket bolig er at den:

De viktigste egenskapene for en svanemerket bolig er at den: SVANEMERKET BOLIG Et nytt hjem er på mange måter en ny start. En mulighet til å se fremover. Frem mot en hverdag full av mulig heter. Og du vil ha en bolig som er en trygg ramme rundt deg selv, familien

Detaljer

Miljøstrategi - Oxer Eiendom

Miljøstrategi - Oxer Eiendom 1 / 7 Miljøstrategi - - 2016-2020 er et større eiendomsselskap på Østlandet, og med bunnsolide røtter og nyskapende, bærekraftige løsninger som vårt viktigste varemerke. Det startet i 1945 med selskapet

Detaljer

HVORFOR TRENGER VI EPD?

HVORFOR TRENGER VI EPD? HVORFOR TRENGER VI EPD? HVORFOR TRENGER VI EPD? EPD er en forkortelse for Environmental Product Declaration (miljø deklarasjon). EPD utarbeides i henhold til internasjonale ISO-standarder (ISO 14025 /

Detaljer

Miljøriktig materialvalg Fagseminar 11.03.09

Miljøriktig materialvalg Fagseminar 11.03.09 Miljøriktig materialvalg Fagseminar 11.03.09 Dagens program Presentasjon av bruksanvisning for ECOproduct-verktøyet Katharina Bramslev, Grønn Byggallianse Presentasjon av ECOproduct databasen med ferdig

Detaljer

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge SVANEMERKET BOLIG Miljømerking Norge Et nytt hjem er på mange måter en ny start. En mulighet til å se fremover. Frem mot en hverdag full av muligheter. Og du vil ha en bolig som er en trygg ramme rundt

Detaljer

Bruk av BREEAM i offentlig forvaltning av bygninger. ved Tore Fredriksen, Eiendomsdirektør Undervisningsbygg

Bruk av BREEAM i offentlig forvaltning av bygninger. ved Tore Fredriksen, Eiendomsdirektør Undervisningsbygg Bruk av BREEAM i offentlig forvaltning av bygninger. ved Tore Fredriksen, Eiendomsdirektør Undervisningsbygg 2 Adm. dir. Økonomi Innkjøp/juridisk Organisasjon Kommunikasjon Prosjekt Eiendom 3 Nøkkeltall

Detaljer

EPD FOR TREPRODUKTER Massivtre, Limtre, I- bjelke og Iso3

EPD FOR TREPRODUKTER Massivtre, Limtre, I- bjelke og Iso3 EPD FOR TREPRODUKTER Massivtre, Limtre, I- bjelke og Iso3 Silje Wærp, SINTEF Byggforsk Seminar Tre- Miljø-byggeri- Bygg reis deg 22. sept Livsløp for tre Ref. Treindustrien /CEI-Bois Livsløpsvurdering-

Detaljer

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser på høring hva blir kravene og vektlegging av miljødokumentasjon? Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser på høring hva blir kravene og vektlegging av miljødokumentasjon? Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO Nytt regelverk for offentlige anskaffelser på høring hva blir kravene og vektlegging av miljødokumentasjon? Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO En grønn gavepakke EU-direktiv 2014/24/EU 2 Historikk Tronslin-utvalget

Detaljer

Storøya grendesenter

Storøya grendesenter Storøya grendesenter Byggherrens prosesserfaringer fra Storøya grendesenter Passivhus- barnehage Lavenergi - skole Unni Larsen 2. November 2010 Difi Fornebu -1998 Fornebu 2025? FORNEBU: Boliger 6 000 Innbyggere

Detaljer

Tema 3 Forbruk, avfall, energi i bygg. Bente Haukland Næss, miljøkoordinator

Tema 3 Forbruk, avfall, energi i bygg. Bente Haukland Næss, miljøkoordinator Tema 3 Forbruk, avfall, energi i bygg Bente Haukland Næss, miljøkoordinator Bærekraftig utvikling? SUSTAINABLE DEVELOPMENT BÆREKRAFTIG UTVIKLING (Nordisk oversettelse) BÆREKRAFTIG VEKST (NHO) De største

Detaljer

LIVSLØPSVURDERINGER (LCA)

LIVSLØPSVURDERINGER (LCA) LIVSLØPSVURDERINGER (LCA) E T N Y T T I G V E R K T Ø Y F O R B R A N S J E N O D D B J Ø R N DA H L S T R Ø M B YG G AV FA L L S KO N F E R A N S E N 2 0 1 6 - S I R K U L Æ R Ø KO N O M I AGENDA UTVIKLING

Detaljer

Brød & Miljø - 13.10.2010. Norgips Norge AS. Utvikling av miljøvennlige produkter og god miljødokumentasjon. v. Frank Gulliksen

Brød & Miljø - 13.10.2010. Norgips Norge AS. Utvikling av miljøvennlige produkter og god miljødokumentasjon. v. Frank Gulliksen Brød & Miljø - 13.10.2010 Utvikling av miljøvennlige produkter og god miljødokumentasjon. Norgips Norge AS v. Frank Gulliksen Norgips Norge AS: Kortfakta: Norgips (Tørkop Svelvik kommune) Norges største

Detaljer

Vi oppfordrer alle våre ansatte til å være fysisk aktive, og delta i vår interne VIBE-trim. Sykefravær 0,0 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Vi oppfordrer alle våre ansatte til å være fysisk aktive, og delta i vår interne VIBE-trim. Sykefravær 0,0 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Generelt Vibe har et prosessrettet, samordnet styringssystem for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Dette innebærer at bedriften er forpliktet til å oppfylle strenge krav til miljøstyring. Dette betyr

Detaljer

Et hjem er kjerneområdet og der vi oppholder oss mest.

Et hjem er kjerneområdet og der vi oppholder oss mest. DOLENA TØMMERHUS TREMATERIALE FOR ET BEDRE INNE MILJØ Et hjem er kjerneområdet og der vi oppholder oss mest. Det er derfor vi gir prioritet til å skape et komfortabelt og sunt inne miljø. Fornybar energi

Detaljer

TRANSPORT- KURS. 17. oktober 2011. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver Teamleder miljø- og samfunnsansvar

TRANSPORT- KURS. 17. oktober 2011. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver Teamleder miljø- og samfunnsansvar TRANSPORT- KURS 17. oktober 2011 Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver Teamleder miljø- og samfunnsansvar Tema Miljøkriterier Hva er det og hvorfor? Litt om innhold Konsekvenser Hva skjer i andre land

Detaljer

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2007

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2007 Rapportering av miljøindikatorer i SFT TA-2388/28 Innhold 1. Historikk side 3 2. Sammendrag og miljøprioriteringer 28 side 3 3. Rapport for perioden 1998- side 4 4. Bygg og energi side 4 5. Innkjøp side

Detaljer

Miljøsertifisering Kva, kvifor og korleis? Per Svae, koordinator for miljøsertifisering. Hordaland fylkeskommune Klimanettverk Hordaland 27.9.

Miljøsertifisering Kva, kvifor og korleis? Per Svae, koordinator for miljøsertifisering. Hordaland fylkeskommune Klimanettverk Hordaland 27.9. Miljøsertifisering Kva, kvifor og korleis? Per Svae, koordinator for miljøsertifisering. Hordaland fylkeskommune Klimanettverk Hordaland 27.9.2011 Kva er miljøsertifisering? Verksemda innfrir krava i ein

Detaljer

KVALITET VEKKER FØLELSER CRAFTSMAN COLLECTION

KVALITET VEKKER FØLELSER CRAFTSMAN COLLECTION KVALITET VEKKER FØLELSER CRAFTSMAN COLLECTION Stol på sansene. Det som ser bra ut, er godt å ta på og har en holdbarhet som både du og barna vil sette pris på, er verdt å satse litt ekstra på. Akkurat

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST November 2011 Linda Karen Eide VEST Innledning Helse- og omsorgsdepartementet har satt krav

Detaljer

Fagseminar 2012- Norsk havneforening

Fagseminar 2012- Norsk havneforening Fagseminar 2012- Norsk havneforening Miljøsertifiseringfordeler og utfordringer Sten Ulrik Heines Samfunnet/markedskreftene Skadevolder/forurenser skal betale, økt lønnsomhetskrav NOK Skjerpede/endrede

Detaljer

Mesta viser vei egne verdivalg og krav som stilles til våre leverandører

Mesta viser vei egne verdivalg og krav som stilles til våre leverandører Mesta viser vei egne verdivalg og krav som stilles til våre leverandører Navn: Regiondirektør Kjell Inge Davik Sted: Thon Hotel Gardermoen Dato: 7. februar 2008 Innhold 1. Næringslivet må ta miljøansvar

Detaljer

Logistikk og ledelse av forsyningskjeder

Logistikk og ledelse av forsyningskjeder Logistikk og ledelse av forsyningskjeder Kapittel 12 (7) Logistikk og miljø SCM200 Innføring i Supply Chain Management Jøran Gården Logistikk og miljø Situasjonen Økt forurensing, ressursmangel og mangel

Detaljer

F L Y T NY MØBELSERIE. Ergonomi - Kvalitet - Fleksibilitet. Kontormøbler med de riktige detaljene

F L Y T NY MØBELSERIE. Ergonomi - Kvalitet - Fleksibilitet. Kontormøbler med de riktige detaljene NY MØBELSERIE 2 0 1 0 Ergonomi - Kvalitet - Fleksibilitet Kontormøbler med de riktige detaljene 2010 Bagn Møbelindustri AS presenterer i denne bjosjyren sin nyeste møbelserie FLYT. Dette er en produksjon

Detaljer

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold Der menneskene utgjør forskjellen ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance En Leverandør ThyssenKrupp Xervon er en tjenesteleverandør

Detaljer

Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring

Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring www.mercell.no! Mercell har to forretningsområder:! Anbudsvarsling! Offentlige anbud! Potensielle prosjekter!

Detaljer

System for miljøansvar ved anskaffingar i Hordaland fylkeskommune

System for miljøansvar ved anskaffingar i Hordaland fylkeskommune System for miljøansvar ved anskaffingar i Hordaland fylkeskommune Miljøledelse 2014 og Faglig nettverkssamling, Oslo 25-26.11.2014 Kjersti Døssland, rådgjevar innkjøp Per Hj. Svae, seniorrådgjevar, miljø

Detaljer

Parallellsesjon bygg- og anleggsteknikk og naturfag

Parallellsesjon bygg- og anleggsteknikk og naturfag Parallellsesjon bygg- og anleggsteknikk og naturfag Hvordan lage gode undervisningsforløp? Mål for økta: - Finne relevante tema for samarbeid mellom bygg og naturfag - Bruke verktøy for å designe gode

Detaljer

MILJØANSVARLIG PAPIR F O R MILJØANSVARLIGE FIRMAER

MILJØANSVARLIG PAPIR F O R MILJØANSVARLIGE FIRMAER MILJØANSVARLIG PAPIR F O R MILJØANSVARLIGE FIRMAER «Å BRUKE PAPIR KAN VÆRE MILJØVENNLIG, MEN DETTE VET IKKE FOLK FLEST.» Hervé Poncin Konsernsjef i Antalis Som en ledende internasjonal distributør av kommunikasjonsmateriell,

Detaljer

Anders Nohre-Walldén Teknisk ansvarlig BREEAM-NOR HVEM, HVA, HVOR OG NÅR BRANSJEFORENINGEN BSY MEDLEMSMØTE 10-11. OKTOBER 2013

Anders Nohre-Walldén Teknisk ansvarlig BREEAM-NOR HVEM, HVA, HVOR OG NÅR BRANSJEFORENINGEN BSY MEDLEMSMØTE 10-11. OKTOBER 2013 Anders Nohre-Walldén Teknisk ansvarlig BREEAM-NOR HVEM, HVA, HVOR OG NÅR BRANSJEFORENINGEN BSY MEDLEMSMØTE 10-11. OKTOBER 2013 Hvem Norwegian Green Building Council Etablert i september 2010 Høyne miljøstandarden

Detaljer

Eiendomsforvaltning Estate konferanse 15.10.15. Bygg for fremtiden. BREEAM In-Use som nyttig verktøy

Eiendomsforvaltning Estate konferanse 15.10.15. Bygg for fremtiden. BREEAM In-Use som nyttig verktøy 1 Eiendomsforvaltning Estate konferanse 15.10.15 Bygg for fremtiden BREEAM In-Use som nyttig verktøy SWECO NORGE AS Energi og miljø BREEAM AP og revisor BREEAM In-Use bruker og revisor Miljøoppfølgingsplaner

Detaljer

Økologi, ressurser og livsløpsanalyser,

Økologi, ressurser og livsløpsanalyser, Økologi, ressurser og livsløpsanalyser, Økologi, Miljøvennlig produksjon, Miljøanalyse, Miljøstyring Livsløpsanalyse Høgskolen i Oslo Økologi er læren om samspillet mellom alle organismer i naturen, hvordan

Detaljer

Fasademaling med Dryonic-teknologi, bionisk virkeprinsipp for tørre fasader mot alge- og soppangrep, uten biocidisk filmbeskyttelse. iht.

Fasademaling med Dryonic-teknologi, bionisk virkeprinsipp for tørre fasader mot alge- og soppangrep, uten biocidisk filmbeskyttelse. iht. Fasademaling med Dryonic-teknologi, bionisk virkeprinsipp for tørre fasader mot alge- og soppangrep, uten biocidisk filmbeskyttelse Produktbeskrivelse, se teknisk faktablad Opplysninger for bygningssertifiseringer

Detaljer

Miljødeklarasjoner (EPD) for stålkonstruksjoner

Miljødeklarasjoner (EPD) for stålkonstruksjoner Miljødeklarasjoner (EPD) for stålkonstruksjoner Ved Michael M. Jensen, Masterkandidat Program for Industriell Økologi Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU Michael M. Jensen - Hva

Detaljer

Miljøfokus bil. Oslo og Omegn Bilbransjeforening 24.09.2013

Miljøfokus bil. Oslo og Omegn Bilbransjeforening 24.09.2013 Miljøfokus bil Oslo og Omegn Bilbransjeforening 24.09.2013 Miljø i Bertel O. Steen Vedtak i Konsernledelsen i 2010: Bertel O. Steen-konsernet er sitt samfunnsansvar bevisst og tar miljø og miljørelaterte

Detaljer

Fokus på miljø og energibruk

Fokus på miljø og energibruk Fokus på miljø og energibruk Byggherrens erfaringer fra prosjektet Storøya grendesenter på Fornebu Bærum kommune, Prosjekt og utbygging v/ miljøansvarlig Unni Larsen 6. desember 2007 Fornebu Hovedflyplass

Detaljer

Sustainability data sheet. Sto Armeringsnett M. Alkalibestandig armeringsnett. Produktbeskrivelse, se teknisk faktablad

Sustainability data sheet. Sto Armeringsnett M. Alkalibestandig armeringsnett. Produktbeskrivelse, se teknisk faktablad Alkalibestandig armeringsnett Produktbeskrivelse, se teknisk faktablad Opplysninger for bygningssertifiseringer iht. DGNB (versjon 2012) Kvalitetsnivå (ENV 1.2) Produktspesifikke LCA-verdier (ENV 1.1 og

Detaljer

Saksframlegg. 4. Enhetenes rutiner for anskaffelse (kvalitets/hms/miljøstyringsystem) skal oppdateres i tråd med anbefalinger i denne saken.

Saksframlegg. 4. Enhetenes rutiner for anskaffelse (kvalitets/hms/miljøstyringsystem) skal oppdateres i tråd med anbefalinger i denne saken. Miljøtilpasset anskaffelse Trondheim kommune Arkivsaksnr.: 05/31439 Saksframlegg Forslag til vedtak: 1. Prinsipper for miljøtilpasset anskaffelse i Trondheim kommune, slik det framgår av pkt. 2.5 i saken,

Detaljer

Universitet og høyskolesektorenes innkjøpsforum 3. juni 2010

Universitet og høyskolesektorenes innkjøpsforum 3. juni 2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Universitet og høyskolesektorenes innkjøpsforum 3. juni 2010 Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver, Difi Samfunnsansvar Virksomheters samfunnsansvar kan

Detaljer

ZA6648. Flash Eurobarometer 426 (Small and Medium Enterprises, Resource Efficiency and Green Markets, wave 3) Country Questionnaire Norway

ZA6648. Flash Eurobarometer 426 (Small and Medium Enterprises, Resource Efficiency and Green Markets, wave 3) Country Questionnaire Norway ZA668 Flash Eurobarometer 6 (Small and Medium Enterprises, Resource Efficiency and Green Markets, wave ) Country Questionnaire Norway FL6 NW SMB ER, RESSURSEFFEKTIVITET OG GRØNNE MARKEDER SCR9 6 7 8 9

Detaljer

Packaging solutions close to you

Packaging solutions close to you Packaging solutions close to you INNHOLD Om oss side 04 Kvalitet side 06 MILJØ side 08 PRODUKSJON side 10 PRODUKTER HANDEL side 12 PRODUKTER INDUSTRI side 13 HVA STENQVIST STÅR FOR side 14 Kontakt side

Detaljer

DinE. Hvilke dekkspor etterlater du deg? Akkurat nå ruller milliarder av dekk rundt om i verden. Hver dag produseres flere hundre tusen nye dekk

DinE. Hvilke dekkspor etterlater du deg? Akkurat nå ruller milliarder av dekk rundt om i verden. Hver dag produseres flere hundre tusen nye dekk DinE Akkurat nå ruller milliarder av dekk rundt om i verden Hver dag produseres flere hundre tusen nye dekk dekkspor Hvilke dekkspor etterlater du deg? Det er dekk som får verden til å rulle Alt du ser

Detaljer

Hvordan utformes kontrakter i byggebransjen for å sikre en god avfallshåndtering? Pia Kruse, Miljøsjef, Ytre Miljø

Hvordan utformes kontrakter i byggebransjen for å sikre en god avfallshåndtering? Pia Kruse, Miljøsjef, Ytre Miljø Hvordan utformes kontrakter i byggebransjen for å sikre en god avfallshåndtering? Pia Kruse, Miljøsjef, Ytre Miljø Skanska Globalt Europa, USA og Latin Amerika 55000 ansatte > 100 år i Norge Ca. 4400 ansatte

Detaljer

Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste. Bransjekravene / kartleggingen

Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste. Bransjekravene / kartleggingen Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste Bransjekravene / kartleggingen Krav til alle bransjer! Sykehjem Kartleggingsområdene Systemkrav Arbeidsmiljø Energi Innkjøp / Materialforbruk Avfall Transport Utslipp

Detaljer

Bærekraftsrapport 2010. Breeze Gruppen AS

Bærekraftsrapport 2010. Breeze Gruppen AS Bærekraftsrapport 2010 Breeze Gruppen AS Det finnes endel mennesker der ute... Noen ganger kan man treffe dem på en kafe, der de nyter en god lunsj i en travel arbeidsuke. Noen ganger treffer man dem i

Detaljer

utarbeidelse av EPD-er for ferdigbetong levert til byggeplassen. I modellen legger brukeren inn betongsammensetning, transportdata (betongråvarene og transport til byggeplass), samt data for sin egen betongproduksjon.

Detaljer

BREEAM-NOR og SINTEF Teknisk Godkjenning

BREEAM-NOR og SINTEF Teknisk Godkjenning Protecting People, Property and the Planet BREEAM-NOR og SINTEF Teknisk Godkjenning Kontakt- og informasjonsmøte om produktdokumentasjon, SINTEF Certification, 10 februar 2016 Kjersti Folvik, Norwegian

Detaljer

Nordisk Miljømerking, Svanen Norsk Innemiljøorganisasjon - fagmøte, 29. april 2010

Nordisk Miljømerking, Svanen Norsk Innemiljøorganisasjon - fagmøte, 29. april 2010 Nordisk Miljømerking, Svanen Norsk Innemiljøorganisasjon - fagmøte, 29. april 2010 Elisabeth Magnus, Nordisk kriteriesjef for bygg og oppvarming SVANEMERKET IVARETAS HENSYN TIL INNEKLIMA? Hva er Svanemerket

Detaljer

ECOPRODUCT - VERKTØY FOR MILJØBEVISSTE PRODUKTVALG

ECOPRODUCT - VERKTØY FOR MILJØBEVISSTE PRODUKTVALG ECOPRODUCT - VERKTØY FOR MILJØBEVISSTE PRODUKTVALG Miljøinformasjon om materialer og bygningsprodukter Bygger på anerkjente metoder; SFTs risikosetninger osv. Forutsetter en EPD som dokumentasjon av fullstendige

Detaljer

Miljø: Endringene i EU hva betyr det for oss? Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO

Miljø: Endringene i EU hva betyr det for oss? Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO Miljø: Endringene i EU hva betyr det for oss? Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO En grønn gavepakke EU-direktiv 2014/24/EU 2 Historikk Tronslin-utvalget NOU 1997:21 Av utvalgets mandat følger det at: «Utvalget

Detaljer

DET NASJONALE MILJØ- OG KLIMAPROSJEKTET. Steinar Marthinsen, viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF

DET NASJONALE MILJØ- OG KLIMAPROSJEKTET. Steinar Marthinsen, viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF DET NASJONALE MILJØ- OG KLIMAPROSJEKTET Steinar Marthinsen, viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Spesialisthelsetjenesten Inndelt i fire helseregioner: Helse Nord Helse Midt Helse Vest Helse

Detaljer