Miljøveiviser. Praktisk veiviser for deg som skal beskrive eller anskaffe grønne arbeidsmiljøer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljøveiviser. Praktisk veiviser for deg som skal beskrive eller anskaffe grønne arbeidsmiljøer"

Transkript

1 Miljøveiviser Praktisk veiviser for deg som skal beskrive eller anskaffe grønne arbeidsmiljøer

2 Det er ikke viktig å tenke på miljøet Det som er viktig er å gjøre noe. Vi trenger ikke fortelle deg hvorfor vi alle må gjøre noe for miljøet. Det vet vi er nødvendig. Derfor har vi satt oss som mål å gjøre det lettere for deg som skal beskrive eller anskaffe grønne arbeidsmiljøer. Denne miljøveiviseren er lagt opp så praktisk som mulig. Den inneholder en rekke tips og råd, og med mange lenker til nyttige ressurser på internett. Vi i Kinnarps er opptatt av miljøet, og har jobbet systematisk med miljø i mer enn 50 år. Veiviseren er derfor et resultat av egne erfaringer og godt arbeid utført av andre. Vi håper den kommer til nytte i din hverdag! Vennlig hilsen Kinnarps AS Per Henriksen Produkt- og markedsdirektør 2

3 3

4 Kravene Dette må du tenke på når du skal anskaffe møbler og interiør Ved utforming av miljømål for et produktområde ser man gjerne på produktenes miljøeffekter i ulike livsfaser: Råvarer - Råvareuttak - Produksjon - Distribusjon - Bruk - Avhending Kontormøbler har lave miljøbelastninger i bruksfasen, men alle de andre livsfasene kan gi miljøutfordringer. Det viktigste er derfor å ha møblene lenge. For å lykkes med det må du: Sørge for å gjøre en grundig analyse av behovene, nå og i fremtiden Sikre at produktene dekker behovene, og at de kan tilpasses ulik bruk Velge produkter av høy kvalitet, som er fleksible i bruk, og ikke blir umoderne Husk: God kvalitet er bra for miljøet! Når du er trygg på egne behov er tiden kommet for å stille krav til leverandørene. Be om dokumentasjon på hva de gjør for å minimere sin miljøbelastning i de ulike livsfasene. For eksempel: Materialvalg og kjemikaliebruk Utslipp, avfall og transport i produksjonsprosessen Transportavstander, lagring og emballasje Gjenbruksmuligheter og gjenvinnbarhet Og husk: Still bestemte krav til hvordan dokumentasjonen skal utformes. Det er fullt mulig å fremstå som en miljøvennlig leverandør uten egentlig å være det. I en anbudsprosess kan du bruke miljø som et absolutt krav, et tildelingskriterium, og/eller et kontraktskrav. Pass på at du gir miljø riktig prioritet. Her kan du få vite mer om hvordan du ivaretar miljøperspektivet i anskaffelsesprosesser: (på engelsk) 4

5 Dette gjør Kinnarps Kinnarps har arbeidet systematisk med miljø i over 50 år. Vi jobber hver dag for å minimere vår miljøpåvirkning. Noen eksempler: Vi benytter ikke emballasje: Allerede i 1960 byttet vi ut papp- og plastemballasje med tepper. Hvert år siden vi begynte å måle våre CO2-utslipp i 1985 har utslippene pr. produserte møbel sunket. Utslippene er nå redusert med mer enn 50%, og vil synke med ytterligere 90% innen Vi stiller like strenge krav til våre underleverandører som til oss selv. Se: I 2009 byttet vi styringsenhet i våre hev/senk-pulter, noe som ga 70% redusert strømforbruk. Vi leverer en stadig større andel LED-lyskilder i våre prosjekter. Disse bruker 1-3W, og gir samme lyseffekt som en 60W lyspære. Vårt mål er å levere minst 80% LED fra Kinnarps er svært opptatt av FDV-dokumentasjon, garanti og tilgjengelighet på deler. Dette er viktig for langsiktig fleksibilitet og kvalitet. Kinnarps har markedets bredeste sortiment av kvalitetsmøbler til kontor, skole og helse. Vi selger våre produkter i ca 40 land. Mange land har egne kvalitetskrav. Dette fungerer slik at ett land har de strengeste kravene for stoler, et annet for bord, etc. Kinnarps produkter tilfredsstiller alle kravene i alle land. Med andre ord: Du får det beste av det beste. Kinnarps er sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001, både i våre produksjonsselskaper og i det norske salgsselskapet. Vi er også EMAS-sertifisert i alle produksjonsselskaper. Vi samarbeider med IUCN, International Union for Conservation of Nature. IUCN bygger et av de grønneste kontorbyggene i verden, etter LEED-standarden, (Leadership in Energy and Environmental Design). Bygget ferdigstilles i 2010 i Lausanne, Sveits. Kinnarps ble valgt som leverandør og samarbeidspartner på grunn av vårt langvarige engasjement innen bærekraftig produksjon og utvikling. Les mer om Kinnarps og miljø her: 5

6 Begrepene Med tiden har vi fått en stor mengde miljøbegreper av ulike slag. Alle har oppstått med bakgrunn i en god hensikt, men i sum kan de virke forvirrende. Her er noen fakta som kan hjelpe deg å forholde deg til dem: Leverandørsertifiseringer (Gjelder hele virksomheten/alle prosesser) ISO Sertifikat som viser at en virksomhets miljøstyringssystem er i samsvar med en global standard for god miljøledelse. Hovedelementer: miljøpolitikk, planlegging, iverksettelse og drift, kontroll og utbedring, ledelsesevaluering. Se ISO 9001 Sertifikat som viser at en virksomhets kvalitetsstyringssystem er i samsvar med en global standard for god kvalitetsstyring, og er funnet å være i tråd med den. Selv om ikke dette er en miljøsertifisering, er den svært viktig pga den tette sammenhengen mellom kvalitet og miljø). Se EMAS (Eco Management and Audit Scheme). EUs frivillige fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon. Innføring av EMAS innebærer: miljøkartlegging, innføre miljøsystem, overholde lover og regler, sette seg mål i et miljøprogram, miljørevisjoner, tiltak for kontinuerlig forbedring, utgi miljøredegjørelse. Se Miljøfyrtårn. Norsk sertifiseringsordning for miljøvennlig drift og en tydelig og dokumentert miljøprofil. Ikke like vidtrekkende som ISO 14001, og dessuten ikke internasjonal. Se Produktmerker (Gjelder enkeltprodukter) FSC (Forestry Stewardship Council) sertifiserer treråvarer og utsteder sporbarhetssertifikater for å unngå bruk av tropiske tresorter og sikre gjenplanting. Se EU-Blomst EUs miljømerke. Dokumenterer at produkter og tjenester oppfyller definerte miljøkrav. Se PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes). Global paraplyorganisasjon for nasjonale sertifiseringer av treråvarer. Se Møbelfakta Møbelindustriens kvalitetsstandard. Se Svanen Nordisk offisielt miljømerke. Svanen dokumenterer at produkter og tjenester oppfyller definerte miljøkrav. Se TCO 04 Kvalitetssertifisering for kontormøbler. Se Bra Miljöval Svensk miljømerke. Se NF Environnement Fransk standard med krav til kvalitet, miljø og sikkerhetsaspekter. Se GECA (Good Environmental Choice Australia) Australsk miljømerke. Se GS Mark Tysk sikkerhetsmerke for arbeidsbord, stoler, etc. Se tuev_gs_mark.html#gs_mark CE-merke Helse- og sikkerhetsmerke i EU og EØS. Se eic2/page_meta.aspx?id=60612 EPD Internasjonal deklarasjon om miljøprofilen til et produkt, basert på livsløpsvurderinger. Se

7 Byggsertifiseringer LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Et av verdens ledende system for miljøsertifisering av bygg. Kan benyttes i nybygg, renoveringsprosjekter, interiørprosjekter og eksisterende bygg. De viktigste kriteriene i en LEED-klassifisering er: Ressursbruk, byggets plassering, utforming, innendørsklima, energieffektivisering, vanneffektivisering og avfallshåndtering. Se BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). BREEAM er et britisk klassifiseringssystem for grønne bygninger. Systemet benyttes til alle typer bygninger unntatt boligbygg. Se Komponentmerker (Sikrer forsvarlig bruk av enkeltkomponenter i produkter) ISO Sikrer riktig gjenvinning av plast. Se detail.htm?csnumber=27946 E1-norm Norm for hvor mye formaldehyd en råvare (primært sponplater) kan avgi. Se Øko-Tex Miljømerke for tekstiler, utformet av bransjen. Se Kjemikalier Klassifisering og merking Her kan du finne Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier : Se spesielt forskriftens vedlegg III, som inneholder farekoder, faresymbol og farebetegnelser, samt advarselssetninger som skal benyttes. Utslippskrav I forurensningsforskriftens kapittel 9 finnes det krav til begrensning av utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC) forårsaket av bruk av organiske løsemidler: Lister med oversikt over farlige kjemikalier: (Se Stofflisten (Ca 3500 helse- eller miljøskadelige stoffer) Obs-listen (Ca 250 viktigste helse- eller miljøskadelige stoffer) Prioritetslisten (Ca 30 stoffer som skal stanses/reduseres vesentlig) Her kan du finne detaljer om alle kjemikalielistene: Andre begreper Klimanøytralitet: Mange velger den enkle veien gjennom kjøp av kvoter. Det beste er å redusere egne utslipp først, og kun kompensere for uunngåelige CO2-utslipp gjennom kjøp av CO2-kvoter. Kilde: WWF Gjenbruk: En viktig del av en miljømessig holdbar samfunnsutvikling er at så mange produkter som mulig kan brukes flere ganger. Ved ombygging eller flytting kan Kinnarps produkter enkelt tilpasses nye forutsetninger og krav, noe som sikrer gjenbruk. Gjenvinning: Vårt mål er at 100% av råvarene skal kunne gjenvinnes. Kildesortering praktiseres ved alle enheter, og konsernet har avtale med leverandører av nødvendige retursystemer. Alle virksomheter følger en plan for gjenvinning. Her finner du en ordbok med mange flere begreper: 7

8 Huskeliste Slik planlegger du anskaffelsesprosessen 8 1. Sikre at du kjøper det du har behov for. Still detaljerte funksjonelle krav. Se sjekkliste på side Undersøk om det foreligger en rammeavtale for den aktuelle anskaffelsen. 3. Gjennomfør gjerne noen innledende samtaler med/besøk hos noen aktuelle leverandører i en tidlig fase. Dette kan gi verdifulle innspill til behovsbeskrivelse og videre prosess. 4. Vurder om du har behov for eksterne rådgivere i prosessen. 5. Vurder behovsbeskrivelsene i forhold til Produktkontrollovens 3a om Substitusjonsplikt: Virksomhet som bruker produkt med innhold av kjemisk stoff som kan medføre virkning som nevnt i Produktkontrollovens 1 skal vurdere om det finnes alternativ som medfører mindre risiko for slik virkning. Virksomheten skal i så fall velge dette alternativet, hvis det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe. Denne plikten kan innebære at du bør velge andre produkter (i hele eller deler av bygget) enn du opprinnelig så for deg. Du kan forvente av leverandørene at de skal bidra med sin produkt- og miljøkunnskap i dette arbeidet. Les mer her: 6. Bestem deg for hvilken kontraktstype og konkurranseform du vil velge. 7. Bestem hvordan dine vektingskriterier skal være. Pass på å sette kriterier som det er mulig å vurdere objektivt. Eksempel: Design kan være svært vanskelig å benytte som kriterium fordi vurderingene gjerne blir subjektive. Se et eksempel på vanlige kriterier og vekting på side Bestem hvordan vurdering i forhold til kriteriene dine skal skje. Noen innspill: Pris: Livssykluskostnader eller anskaffelsespris. Velg i tillegg ut spesielt viktige produkter, og be om spesifisert pris på disse. Be om spesifikasjon på hvilke tilleggstjenester som inngår i prisen. Kvalitet: ISO 9001-sertifisert, produktkvalitet i samsvar med relevante EN-standarder, levetid på produktene (forventet eller garantert?), fleksibilitet, FDV-dokumentasjon, garanti, tilgjengelighet på deler/service. Miljø: Se eget skjema på side 10. Gjennomføringsevne: Lokal tilstedeværelse, leverandørens størrelse, kompetanse, økonomi/kredittrating, prosjektorganisasjon, leveringstid, leveringssikkerhet, prosjektgjennomføringstid. 9. Sjekk at du er i samsvar med interne og/eller offentlige regler for terskelverdier, utlysning, etc. 10. Husk universell utforming. I Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) stilles det krav til universell utforming. I dette ligger det en ambisjon om at alle produkter, tjenester, bygninger og omgivelser skal planlegges slik at de kan brukes på like vilkår av så mange som overhodet mulig. Dette fordi fysisk tilgengelighet ofte legger grunnlaget for sosial tilgjengelighet og deltagelse i samfunnet. Les mer om universell utforming her: anskaffelser_komp.pdf (se punkt 5.2.1) 11. Sikre at du har en god metode for å kvalifisere leverandører. Du finner et forslag på side Bestem deg for om du ønsker å gjennomføre en prekvalifisering eller ikke. 13. Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) har laget en sjekkliste for å planlegge en anskaffelsesprosess. Sjekklisten er å finne her: Noen avsluttende tips: Husk: Du kan ikke stille krav til nasjonale sertifiseringer og standarder i internasjonale anbud. Les gjerne: Marianne Dragsten: Håndbok i offentlige anskaffelser, Universitetsforlaget.

9 Er din innkjøpsprosess grønn? Har du tenkt gjennom hvorvidt din egen innkjøpsprosess tar tilstrekkelige miljøhensyn? Mange ber ukritisk om mengder av skriftlig (trykket) informasjon i flere eksemplarer. Blir dette noensinne lest? Basert på mange års erfaring med tusenvis av slike prosesser har Kinnarps utarbeidet en egen anbefaling for overlevering av dokumentasjon: 1. Alle dokumenter leveres utelukkende i elektroniske versjoner med mindre annet er særskilt spesifisert. 2. Vurder nøye hvilken dokumentasjon som må følge tilbudet ved levering. Et alternativ for mye av dokumentasjonen kan være å utarbeide et skjema hvor leverandøren bekrefter at dokumentasjonen finnes i 100% ferdigstilt versjon, og at leverandøren har et system for å fremskaffe den på f.eks. 24 timers varsel på hverdager. 3. Orienter i anbudsgrunnlaget om at dere kommer til å ta inntil 10 stikkprøver av at slik dokumentasjon faktisk foreligger. 4. Gjennomfør stikkprøvene! 5. Konsekvensen av dette blir: Det blir produsert langt mindre papir Det blir lettere å dele og bearbeide informasjon for deltakerne i prosessen Det blir lettere for deg og din organisasjon å forholde seg til hele prosessen, fordi fokuset nå blir rettet mot det som er vesentlig. Dermed blir det også lettere å ta riktig avgjørelse. På det verste har Kinnarps i Norge levert 27 permer med dokumentasjon og vedlegg på ett og samme anbud. 9

10 Nyttige hjelpemidler Her har vi samlet et antall konkrete forslag til hvordan du kan innarbeide miljøhensyn i ditt anbud. Alle forslagene foreligger i form av maler i Word-format. 1. Mal for miljøkrav til tilbydere av kontormøbler i prekvalifisering: 2. Maler for miljøkrav til kontormøbler i anbudsdokument: Tips: Dette er et fint kravskjema, men med ett forbehold: Be leverandørene fylle ut skjemaet pr. produktgruppe (stoler, bord, etc) istedet for pr. produkt. Ellers vil du ende opp med så mange dokumenter at det i praksis blir uhåndterlig og lite sporbart både for leverandørene og for deg i ettertid Sjekkliste for utforming av detaljerte funksjonelle krav: 4. Beskrivelse av miljøkrav til leverandøren: 5. Generell HMS- og miljøerklæring: 6. Forslag til vektingskriterier i utlysningen: Vanlig vekfordeling: Pris: 40% Kvalitet: 20% Gjennomføringsevne av leveranse/rammeavtale: 20% Miljø: 20% 10

11 Tips fra Kinnarps Her er noen ting du må tenke gjennom når du skal anskaffe grønne arbeidsmiljøer: 1: Velg egnede stoffer og materialer, både av bruks-, varighets-, og miljøhensyn (Les mer i Kinnarps Miljöguide, som er en omfattende guide om dette på 2: Sikre at møblene er fleksible mht bruk og plassering. Dvs at samme møbel enkelt kan: benyttes av flere personer flyttes plasseres på ulike måter i rommet kombineres på ulike måter justeres i høyde 3: Sikre at møblene passer til brukerne. Eksempel: Dersom eldre mennesker er en målgruppe, er det viktig at sittemøbler er enkle å komme inn og ut av. Ved nedsatt syn trenger man kontrastfarger på bordkanter, etc. 4: Tenk på energieffekter. Er det behov for møbler som bruker energi? Sjekk hva de forbruker. 5: Gjenbruk: Kan møblene brukes på flere måter? Kan de benyttes av andre etter at de utrangeres? 6: Resirkulering: Kan materialene gjenbrukes eller gjenvinnes? 7: Transportmetode og avstand: Hvor langt skal møblene og materialene fraktes. Hvordan? 8: Emballasjemetode og -materialer. 9: Sjekk at leverandøren har evne/kapasitet til å levere hele prosjektet til riktig tid. 10: Krav til dokumentasjon. Sikre at du får fakta på bordet, ikke tomme ord. 11

12 Slik bidrar Kinnarps Kinnarps og den globale oppvarmingen Finn den rette balansen. Å arbeide mijøbevisst som firma handler om å finne en balanse mellom forretningsmessighet, daglig mijøarbeid, langsiktig planlegging og visjoner. I vårt arbeid med å redusere utslippene av karbonmonoksid er balansen ekstra viktig det daglige arbeidet er like betydningsfullt som visjonen. Vårt mest effektive våpen mot drivhuseffekten i det daglige arbeidet er smartere produktutvikling (noe som innebærer mindre materialforbruk), økt utnyttelsesgrad og mer resirkulert materiale. På bildet ser du hva vi legger igjen ved levering Optimert for miljøets beste. Som leverandør av helhetsløsninger sørger vi for at våre innredninger kommer på plass. Vi står for transport, montering og installasjon. Transportene gjøres i egne miljøtilpassede kjøretøy som går på miljødiesel med dekk uten aromatiske oljer. Fyllingsgraden i bilene er hele 91%, og dessuten forsøker vi alltid å få med oss gods fra våre underleverandører på vei hjem. Og best av alt: Vi legger ikke igjen noe etter oss etter montering. Emballering gjøres med Kinnarps-teppene som alltid følger med hjem og brukes om igjen. Nå maler vi tre Bra for miljøet. Bra for deg. Klok produktutvikling handler for oss på Kinnarps om å finne en balanse mellom miljøtenkning, kvalitet og forretningsnytte. Det nyeste eksempelet er Lamine vårt unike, nyutviklede materiale for overflate som suksessivt erstatter laminat. Lamine inneholder betydelig mindre syntetisk materiale enn laminat, og gir mindre avfall ved produksjon og gjenvinning. Vi reduserer også antallet mellomledd når vi går over fra laminat til Lamine, dette betyr redusert antall transporter. Det er ikke noe som heter avfall Vi ligger et steg foran. Møbler av høy kvalitet er et sterkt miljøargument. Høy kvalitet innebærer at møblene kan brukes om igjen. Vi påtar oss til og med å ta hånd om brukte møbler for å sikre riktig gjenvinning i samsvar med kretsløpsprinsippet. Et interessant gjenvinningsprosjekt, som ser ut til å få etterfølgere, er Kinnarps UKs samarbeid med Green Standards. Der blir Kinnarps-møbler gitt til skoler i Afrika. Seeing the big picture En kjede av ansvar, en kjede å stole på. Det som gjør Kinnarps unike er at vi tar ansvar for alt fra råvarer og produksjon til levering og montering av ferdige innredningsløsninger. Det er ikke bare bekvemt og kostnadseffektivt, det er også miljøsikkert. Hvis du for eksempel ønsker å vite hvor treet i møblene våre kommer fra, hvordan vi håndterer avfall, eller hvor godt vi fyller lastebilene våre, er svaret og ansvaret bare en telefonsamtale unna. 12

13 Du trenger ikke sette Sherlock Holmes på saken Ansvarsfullt skogbruk. Både av miljø- og kvalitetsmessige grunner er det viktig for oss å vite hvor råvarene vi bruker i vår produksjon kommer fra. Allerede i dag kan vi garantere at alt trevirke vi kjøper inn, kommer fra kontrollerte og sertifiserte skoger. Det svært nære samarbeidet vi har med FSC har blant annet ført til at vi har gjennomført en Chain of Custody-sertifisering som ledd i å sikre et mer ansvarsfullt skogbruk. Du får ha oss unnskyldt at vi tar betalt for luft Miljø- og kundetilpassede løsninger. Vår serie[f] er et meget godt eksempel på hvordan vi integrerer form, funksjon, ergonomi og miljø i en bordplate. Bordplaten er produsert av resirkulert bølgepapp, noe som ikke bare innebærer at vi tar hensyn til miljøet, men også at vi har laget en bordplate med både lavere vekt og høyere styrke og vridningsstabilitet enn tradisjonelle konstruksjoner. Roboter kan ikke gjøre alt Håndverk for fremtiden. Vi har produsert møbler i over 65 år. I begynnelsen var alt håndarbeid. Med tidens gang har nye maskiner kommet til, og i dag gjør roboter mye av arbeidet. Men en del er fortsatt håndverk, med røtter i en tid da man ikke kastet noe. Slik er det fortsatt hos Kinnarps. Før et materiale går til gjenvinning granskes det grundig av erfarne snekkere som bedømmer om materialet virkelig ikke kan brukes til noe. En av våre mange miljøsertifiserte leverandører Våre råvarer har kjent opprinnelse. Nei, en sau kan naturligvis ikke være mijøsertifisert. Men for å kunne ta fullt ansvar for vårt miljøarbeid, er det viktig for oss å vite hvordan våre leverandører arbeider (leverandører som vi gjerne finner så nær oss som mulig). Derfor stiller vi harde krav til dem. Det får for eksempel ikke forekomme uønskede kjemikalier i stoltrekk. Det er her sauene kommer inn. Som vanlig overgår naturen kjemien ull har naturlig flammebeskyttelse, og derfor bruker vi ull så langt det er mulig. Tilbake til mormor (og moder jord) Varme for både kropp og sjel. Kinnarps er ikke bare din partner for de beste innredningsløsningene. Kinnarps er også navnet på den lille bygda der vårt hovedkontor og en av våre produksjonsenheter ligger. Det er en plass vi har varme følelser for. En varme vi deler med andre. Alt brennbart avfall som sagspon, papir og brukt emballasje, fliser og presser vi til brenselbriketter. Deretter fyrer vi med brikettene i egne anlegg og varmer opp våre fabrikker, nærliggende industri, stedets skole, idrettshall, bank, aldershjem og husene til mange familier. 13

14 Kinnarps bistår deg Vi har lang erfaring med anbudsprosesser Kinnarps har flere tiårs erfaring med anbudsprosesser, både for enkeltanskaffelser og rammeavtaler i privat og offentlig sektor. Vi kjenner derfor regelverk og rutiner i detalj, og sitter på masse praktisk erfaring. Vår erfaring tilsier at det er stor variasjon i kvaliteten på anskaffelsesprosessene. Viktige suksessfaktorer er: Tydelige mål for hva man vil oppnå, inkl. kobling til virksomhetens verdier God prosjektplan for forberedelse, gjennomføring og bruk Intern forankring og delaktighet fra brukerne God behovsavklaring Opparbeide kunnskap om mulige løsninger gjennom dialog med noen aktuelle leverandører på et tidlig stadium i prosessen Angi relevante og kontrollerbare vurderingskriterier for anbudet Kunnskap om relevante regelverk Riktig valg av leverandør og produkter God oppfølging av planen underveis Kontroll av måloppnåelse etter at løsningen er tatt i bruk Kinnarps kan hjelpe deg i alle faser av prosessen. Miljøveiviseren du holder i hånden gir deg et godt utgangspunkt for en vellykket prosess. Kinnarps er ISO-sertifisert x 4 Det er mange aktører i vår bransje som er ISO-sertifisert. Men ingen andre enn Kinnarps er ISO-sertifisert både etter ISO 9001 og ISO 14001, både i produksjons- og salgsleddet. Selv om dette dokumenterer at vi allerede er ganske flinke, jobber vi hver dag for å bli bedre. PRODUKSJON: KINNARPS AB 14

15 Vi leverer mer enn bare produkter Kinnarps står ikke tilbake for noen når det gjelder produktkvalitet. Men: det holder ikke med gode produkter hvis de ikke er egnet til formålet, hvis de ikke er tilstrekkelig fleksible, hvis de blir levert for sent, eller feilmontert. I tillegg til markedets ledende produkter leverer vi derfor følgende tilleggstjenester: Bistand til å finne optimale, fleksible, helhetlige løsninger til ditt behov Planlegging og levering av fast innredning som garderobe, kjøkken, laboratorium etc Bistand til å sikre best mulig gjenbruk av eksisterende møbler og innredning Kunnskap om moderne arbeidsformer innen kontor, skole og helse. For eksempel: landskap vs. kontor, fast vs. fleksibel arbeidsplass, hjemmekontor, klasserom vs. base, ressursutnyttelse og måloppnåelse i helsesektoren, etc. Bistand til optimal arealutnyttelse Bistand til energieffektivisering Bistand innen ergonomi, støy, lys Bistand til å prioritere riktig innenfor tilgjengelige budsjettrammer. Hvor kan du spare? Hvor bør du investere? Tilgang til et bredt nettverk av fagekspertise innen alle disse områdene Prosjektgjennomføringsmodell som sikrer plan, forutsigbarhet, kontroll og kvalitet Du får en dedikert prosjektleder både i planleggings-, anskaffelses- og leveransefasen Bistand til sikre at du er innenfor aktuell lovgivning Finansiering SALG OG DISTRIBUSJON: KINNARPS AS 15

16 Innovasjon Helhetsløsninger Økonomi Design Kompetanse Ergonomi Kvalitet Miljø Trykket på miljøtilpasset papir Kinnarps AS Adresse P.B Østerås Besøksadresse Grinidammen Eiksmarka Tel Fax e-post

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Bedriftene har utviklet egne miljøledelsessystem med hjelp av KPMG Consulting AS og har i prosessen gitt nyttige innspill til veilederen.

Bedriftene har utviklet egne miljøledelsessystem med hjelp av KPMG Consulting AS og har i prosessen gitt nyttige innspill til veilederen. FORORD Miljø får større og større plass i samfunnsdebatten og media og opinionen setter sterkere søkelys på miljøvirkninger av næringsaktivitet. Havbruksnæringen er intet unntak i så måte. Det vil i framtiden

Detaljer

Baltic GPP. Seminarfakta. www.balticgpp.eu

Baltic GPP. Seminarfakta. www.balticgpp.eu Baltic GPP Seminarfakta Dette faktadokumentet er en del av seminarmateriellet for opplæring av kursholdere og offentlige innkjøpere innenfor prosjektet Baltic GPP. Her finner du faktaene og innholdet som

Detaljer

Veileder. Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser

Veileder. Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser Veileder Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser Innhold 1 Innledning............................................... 9 1.1 Anskaffelsesloven og forskriften............................. 9 1.2

Detaljer

Et bevisst valg for langsiktig holdbarhet

Et bevisst valg for langsiktig holdbarhet Et bevisst valg for langsiktig holdbarhet Balanced Choice et bevisst valg for langsiktig holdbarhet Balanced Choice Langsiktig holdbarhet handler om å gjøre kloke valg. Det handler om å finne riktig balanse

Detaljer

sektor vis miljøhandlingsplan og helseforetakene

sektor vis miljøhandlingsplan og helseforetakene SYKEHUS OG MILJØ sektor vis miljøhandlingsplan og helseforetakene Rapporten er utarbeidet av Bergfald & Co as på oppdrag fra Helsedepartementet. Ansvarlig: Øystein Solevåg Bergfald & Co as Gøteborggt.

Detaljer

MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN

MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN påvirkningsfaktorer og fremtidige krav 15. juni 2011 Forord Denne rapporten er et resultat av Masterstudiet gjennomført våren 2011 ved Universitetet i Stavanger. Med dette markeres

Detaljer

Rapport for MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR

Rapport for MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR Rapport for MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR 2013 INNHOLD 2 Om rapporten 3 Administrerende direktør har ordet 4 Energi 7 Avfall 9 Vann 11 Klimaregnskap 13 Innkjøp 15 Arbeids- og menneskerettigheter 18 Korrupsjon

Detaljer

GRØNNERE LEVERANSEKJEDER. Rapport til UD/KOMPaktgruppen

GRØNNERE LEVERANSEKJEDER. Rapport til UD/KOMPaktgruppen GRØNNERE LEVERANSEKJEDER Rapport til UD/KOMPaktgruppen 1 Sammendrag... 3 Tiltak 1: Sikre konsistens mellom offentlige anskaffelser og private innkjøp... 3 Tiltak 2: Etablere og drifte et nettsted for kompetanse,

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 ET VIKTIG STEG INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Et viktig steg 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011 VI ER PÅ VEI INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Vi er på vei 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

Plan for Miljøstrategi for innkjøp i Ski kommune 2010-2013

Plan for Miljøstrategi for innkjøp i Ski kommune 2010-2013 Plan for Miljøstrategi for innkjøp i Ski kommune 2010-2013 Revidert etter kommunestyrevedtak 13.10.2010 med unntak av FairTrade 1 SAK: Miljøstrategi for innkjøp i Ski kommune 2010-2013 Mål: Vedtak i kommunestyret

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

Beste praksis offentlige anskaffelser

Beste praksis offentlige anskaffelser Veileder Beste praksis offentlige anskaffelser Et veiledningshefte med informasjon og praktiske råd til hjelp underveis i INNKJØPSPROSESSEN et bidrag for både oppdragsgiver og leverandør til å stille og

Detaljer

Innhold. LCC basiskurs v 3.12.2013

Innhold. LCC basiskurs v 3.12.2013 LCC basiskurs Innhold Om kurspakken... 5 Kapittel 1 Livssykluskostnader. En innføring... 7 Innledning... 7 Hva er LCC?... 8 Refleksjonsspørsmål... 9 Hvorfor livssykluskostnader ved oppføring av bygninger?...

Detaljer

IKEA-konsernets bærekraft- rapport for FY12

IKEA-konsernets bærekraft- rapport for FY12 IKEA-konsernets bærekraftrapport for FY12 Det vi gjør for å skape positive forandringer... «Før dette prosjektet trodde jeg ikke at miljøet hadde noe med meg å gjøre. Nå vet jeg at det går an å gjøre noe

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1 Vår intensjon med en er å beskrive overfor våre kunder, leverandører og medarbeidere hvordan vi tenker og arbeider med kvalitetsstyring, HMS og internkontroll i. Utgave nr. 1 Revidert: 29.mai 2015 Innhold

Detaljer

MILJØPRESTASJONS -INDIKATORER OG MILJØREGNSKAPER VED MØBELPRODUKSJON

MILJØPRESTASJONS -INDIKATORER OG MILJØREGNSKAPER VED MØBELPRODUKSJON Annik M. Fet Lars B. Johansen MILJØPRESTASJONS -INDIKATORER OG MILJØREGNSKAPER VED MØBELPRODUKSJON NTNU Program for industriell økologi Rapport nr: 2/2001 Reports and Communications from Norwegian University

Detaljer

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis Det gode innkjøp - En veileder til beste praksis Innholdsfortegnelse Forord 03 1. Stortingsmelding nr. 36 «Det gode innkjøp» 04 2. Hvordan gjøre gode innkjøp 06 Forarbeidsfasen 06 Markedsfasen 07 Kjøpsfasen

Detaljer

Corporate Social Responsibility 2009/2010. For å sikre en bæredyktig fremtid, er det ikke nok å snakke. Vi må handle

Corporate Social Responsibility 2009/2010. For å sikre en bæredyktig fremtid, er det ikke nok å snakke. Vi må handle Corporate Social Responsibility For å sikre en bæredyktig fremtid, er det ikke nok å snakke. C=0 M=30 Y=100 K=0 C=100 M=80 Y=0 K=40 C=0 M=100 Y=70 K=10 Vi må handle 2009/2010 Innhold Introduksjon 3 Leverandører

Detaljer

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra arbeidsgruppen September 2008 Utkast 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for miljø- og klimaprosjektet 5 2.1Oppdraget som er gitt

Detaljer

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter Veiledning for outsourcing av IT Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter September 2010 innhold o Sammendrag...4 1 Om denne veiledningen... 7 1.1 IT er virksomhetskritisk... 7 1.2 Outsourcing

Detaljer

Odd Sjøholt. Fra separat miljøsystem til integrert byggstyring

Odd Sjøholt. Fra separat miljøsystem til integrert byggstyring Odd Sjøholt Fra separat miljøsystem til integrert byggstyring 244 Prosjektrapport 1998 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Odd Sjøholt Fra separat miljøsystem til integrert byggstyring Prosjektrapport

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Dokumentasjon og kvalitetssikring

Dokumentasjon og kvalitetssikring Dokumentasjon og kvalitetssikring Dokumentasjon og kvalitetssikring 1 Innhold 1. Kvalitet og kvalitetssikring....5 1.1 Hva er kvalitet?...5 1.2 Kvalitetsarbeid....6 1.2.1 Hva er kvalitetssikring?....6

Detaljer

Offentlige innkjøpere og bruk av seriøs miljømerking

Offentlige innkjøpere og bruk av seriøs miljømerking Offentlige innkjøpere og bruk av seriøs miljømerking Hvordan gjøre hverandre gode i fremtidens grønne marked? Kompendium for innkjøpere, leverandører, jurister, miljøvernere og presse Versjon 1.0 Oslo,

Detaljer

2012/2013. Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic

2012/2013. Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic 2012/2013 Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic 2 leder Som en av Europas ledende produsenter av magasiner, reklametrykksaker og kataloger har Stibo Graphic skarpt fokus på miljøbelastningen

Detaljer

Hvordan bli en anbudsvinner. 3 kapitler. med det viktigste du trenger å vite for å skrive. gode anbud. http://anbudsassistenten.no

Hvordan bli en anbudsvinner. 3 kapitler. med det viktigste du trenger å vite for å skrive. gode anbud. http://anbudsassistenten.no Hvordan bli en anbudsvinner 3 kapitler med det viktigste du trenger å vite for å skrive gode anbud http://anbudsassistenten.no Innhold: 1. Regelverket om offentlige anskaffelser 1-4 1.1. Grunnleggende

Detaljer

ANSKAFFELSESREGLEMENT FOR TROMS FYLKESKOMMUNE

ANSKAFFELSESREGLEMENT FOR TROMS FYLKESKOMMUNE ANSKAFFELSESREGLEMENT FOR TROMS FYLKESKOMMUNE DEL II: Administrativ del som omfatter regler, retningslinjer og rutinebeskrivelser for innkjøpsforvaltningen Innhold 1 Formål og målsetning... 4 1.1 Arbeidsbesparende...

Detaljer