Søknad om støtte til utvikling av Birkebeineren Skistadion

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om støtte til utvikling av Birkebeineren Skistadion"

Transkript

1 Søknad om støtte til utvikling av Birkebeineren Skistadion Fakta Generelt Lillehammer Olympiapark AS har siden 1994 drevet de fem OL-anleggene som ligger i Lillehammer kommune. De ulike anleggene har gjennom årene vært planmessig vedlikeholdt og framstår å være i rimelig god stand. Når det gjelder oppgraderinger av anleggene har Olympiaparken i sitt dokument Ny Drifts- og Utviklingsplan for Lillehammer Olympiapark datert 21. mai 2010, skissert et investeringsbehov tilknyttet utvikling av anleggene på millioner i perioden Investeringsbehovet er knyttet til oppgradering av anleggene slik at de framstår som tidsriktige og fyller de kravene som de internasjonale særforbundene stiller i forbindelse med sertifisering av anleggene. Birkebeineren Skistadion Birkebeineren Skistadion består av et område på ca 220 dekar og omfatter en skiskytter- og en langrennarena. Skiskytterdelen av stadion har i dag en såkalt B-lisens utstedt av det internasjonale skiskytterforbundet (IBU), mens langrennstadion i dag ikke har godkjente lisenser fra det internasjonale skiforbundet (FIS). Skiskyting Skiskytterstadion benyttes i dag av et stort antall utøvere som både er lokale, regionale, nasjonale og internasjonale. Vingrom IL er en av landets ledende skiskytterklubber, samt at Norges Skiskytterforbund (NSSF) har besluttet at Lillehammer er den første av i alt tre kraftsentre for skiskyting i Norge. Dette innebærer at et stort antall idrettsutøvere velger å flytte til Lillehammer for å kombinere utdanning (NTG og HiL) og idrettssatsning. Blant annet kan det nevnes at 6 av 7 utøvere på herrelandslaget i dag bor og trener på Lillehammer. I skiskyting er det nødvendig at en det nærmeste året utvider bredden på skivene med 30 cm per skive, samt at en går til innkjøp av nye skyteskiver med elektronisk styring. Behovet framkommer både på grunn av anbefalinger fra IBU og NSSF, samt på grunn av slitasje på eksisterende skiver etter 20 års omfattende bruk. Investeringen i utvidelse av skytebanen og nye skiver er kostnadsberegnet til 2,5 mill kroner. Langrenn Langrennstadion benyttes i dag av et stort antall idrettsutøvere og mosjonister, begge gruppene med en stor aldersspredning. Det er i dag god kvalitet på løypenettet, og stadionflaten egner seg godt til teknisk trening. Imidlertid har utviklingen i langrennssporten ført til at Birkebeineren Skistadion ikke lenger er godkjent som arena for internasjonale konkurranser. De viktigste utviklingstrekkene er kompakte løypeløsninger med korte sløyfer som kan kombineres til ulike lengder. Mer bruk av fellesstart som krever bredere løypetraseer. Nye øvelser som skibytte og sprint er kommet til, og disse krever nye både løype- og stadionløsninger. Lillehammer Skifestival har i samarbeid med Lillehammer Kommune og Olympiaparken utarbeidet en arrangementsstrategi for internasjonale skiarrangementer i Lillehammerregionen. Som følge av denne strategien har Norges Skiforbund (NSF) vedtatt at de vil flytte WC i langrenn fra Beitostølen til Lillehammer. Vedtaket gjelder fra Det jobbes videre med å få en felles WC åpning for alle de tre disiplinene (hopp, kombinert og langrenn) fra Lillehammer Kommune og Olympiaparken har i forbindelse med arrangementsstrategien signalisert positiv vilje til å foreta de nødvendige investeringer på langrennstadion.

2 Omfang av utbygging Birkevbeineren Skistadion Prosjektet med utvikling av Birkebeineren Skistadion er lagt opp i to faser: 1. Arealdisponering og grunnbearbeidelse av løypenett og ny stadionflate - bygging, flytting og utvidelse av skibruer graving av kabel- og rørgater og legging av kabler og rør vurderinger tilknyttet snødeponi vurderinger tilknyttet flombelysning av utvalgte deler av arenaen. 2. Bygningsmessig infrastruktur (målhus, kommentatorbokser og smørefasiliteter) - innkjøp og montering av snøproduksjonsanlegg innkjøp og montering av lydanlegg oppgradering av elektrisk infrastruktur. Prosjektets fase 1 Planarbeidet i fase 1 ble sendt ut på anbud med anbudsfrist 11. mai Fire tilbydere leverte anbud på oppdraget og prisspennet variert fra 16,4 til 25,6 millioner kroner. Anbudet omfattet etablering av snødeponi, noe som en senere har tatt ut av prosjektets fase 1, noe som innebærer en prisreduksjon på ca 3,5 mill. kroner. Billigste tilbyder var S&B Stenersen AS som også var entreprenøren som bygget rulleskianlegget i Det er i den forbindelse inngått en intensjonsavtale med entreprenøren om at arbeidet i fase 1 iverksettes umiddelbart etter tilsagn om finansiering. Målsetningen er anleggsstart primo september 2012 med fullføring av fase 1 i løpet av Prosjektets fase 2 Planarbeidet i fase 2 er i gang med utarbeidelse av anbudsgrunnlag for snøproduksjons- og lydanlegg, prosjektering og valg av elektriske løsninger, samt at det er nedsatt en byggekomite for bygging av nødvendig bygningsmasse. Bygningsmessig utredes følgende løsninger: Målhus inklusive kommentatorbokser. Her avklarer en mulighetene for å bygge et kombinasjonsbygg som kan benyttes som barnehagebygg av Birkebeineren Friluftsbarnehage utenom WC arrangementet. Løsningen innebærer at det for mindre skiarrangementer vil være tre rom som er dedikert til idrettslige formål og som ikke benyttes til barnehageformål. Et kombinasjonsbygg vil innebære leieinntekter i størrelsesorden kr. / år. Samlet areal vi være m 2. Alternativet vil være at det bygges et rent målhus med vesentlig mindre utleiepotensial. Ferdigstillelse av bygget planlegges til høsten Smørefasiliteter planlegges tredelt og i henhold til gjeldende FIS-krav: o 8 stk ordinære permanente smøreboder som står til disposisjon hele året o Bygging av lager- / smørehall utredes gjennomført i samarbeid med aktuelle brukere av skistadion. o Oppstillingsplasser for smøretrailere og innleide smøreboder. For elektriske løsninger gjennomføres en mulighetsstudie som inkluderer både faste transformatorløsninger og aggregatløsning for snøproduksjon. Sistnevnte for å kunne utnyttes i kommersiell sammenheng blant annet i forbindelse med Russens Landstreff. I forbindelse med russetreffet leies det årlig inn 4 stk aggregater av ovennevnte type med en leieinntekt på ca per stk. per år.

3 Snøproduksjonsanlegg er prosjektert og anbudsunderlag utarbeides for utsendelse i løpet av august. Anlegget som er prosjektert er automatisert og består av 10 stk viftekanoner. Kapasiteten i anlegget innebærer en produksjonstid på 5 døgn ved 5 kuldegrader for det som er definert som en minimumsløsning for et WC arrangement. Snøen produseres da i løypetraseene og utkjøring av snø er ikke nødvendig. Levering vil være høst 2012 eller vår 2013 avhengig av finansiering. For lydanlegget vil det bli utarbeidet anbudsunderlag med en løsning som bygges isolert for ny skistadion med tilhørende publikumsløsninger, men med en enkel mulighet for å koble på eksisterende lydanlegg på gamle langrennstadion. Lydanlegget planlegges levert sommeren Det anbefales at en tilknyttet gjennomføring av fase 1 også gjennomfører oppgradering av skiskytterstadion som beskrevet innledningsvis. Kostnader Kostnadene ved utbygging av langrennstadion er budsjettert som følger: Fase 1 gjennomføring 2012 Fase 2 gjennomføring ,5 mill. kroner 19,0 mill kroner Beløpene er eksklusive merverdiavgift. Vurdering Generelt Lillehammerregionen sin visjon er å være Europas mest komplette region for vintersport og opplevelser. Olympiaparken med OL-anleggene utgjør sammen med alpinanleggene i regionen grunnmuren i arbeidet med å oppfylle visjonen. Idrettsanleggene åpner mulighetene for å etablere gode idrettsrelaterte utdanningstilbud, anleggene gir rom for utvikling av både nye og eksisterende idrettsarrangementer i regionen, anleggene fyller i tillegg en viktig funksjon for barn og unge, samt at de ligger godt til rette for mosjonister i alle aldre. Næringsmessig jobbes det godt både med idrettsturisme og arrangementsturisme, samt at medieeksponeringen tilknyttet arrangementer bidrar sterkt til å vedlikeholde merkevaren Lillehammer. Arrangementssatsning Lillehammerregionen har store ambisjoner om å utvikle arrangementer som et viktig næringsmessig virkemiddel. Arrangementene skaper økt omsetning for handels- og servicenæringene, samtidig som de bidrar til utvikling av nye tilbud tilknyttet utdanningssektoren, idrettsanleggene og øvrig infrastruktur. Ungdoms OL 2016 (YOG) innebærer utbygging av nye studentboliger, oppgradering av anlegg og antakelig også nye studietilbud ved flere av utdanningsinstitusjonene. Lillehammerregionen er også en del av en pågående utredningsprosess for et mulig framtidig Vinter-OL i Norge. Lykkes en med dette prosjektet er det nærliggende at det vil bli gjennomført større infrastrukturinvesteringer som har betydning for hele regionen.

4 WC i Nordiske Grener er en del av regionens arrangementsstrategi, og et viktig skritt på vegen mot de to ovennevnte arrangementene. WC kan benyttes for å bygge ung kompetanse fram mot YOG På samme måte vil en oppdatert skiskytterstadion innebære muligheter for nye arrangementer, der det kan bygges kompetanse både mot 2016 og Lillehammer er én av fire steder som skal utredes som potensiell arena for skiskyting i Norges Skiforbund og FIS har allerede vedtatt å legge WC Nordiske Grener til Lillehammer fra og med Dette har de gjort i tillit til at Lillehammer kommune og Olympiaparken gjennomfører de nødvendige oppgraderinger av anleggsinfrastrukturen, noe som det tidligere er gitt sterke positive signaler om. Dersom Lillehammersamfunnet ikke innfrir forventningene fra NSF og FIS, må en forvente at de samarbeidsrelasjonene som er etablert, vil bli satt på prøve. Oppgradering av Birkebeineren Skistadion Framdriftsplanen for en utbygging av Birkebeineren Skistadion er etter Olympiaparkens syn stram men realistisk forutsatt en et forholder seg til fase 1 og 2 tidligere omtalt i dette dokumentet. Dette innebærer at det er nødvendig å fatte beslutning om iverksettelse av prosjektet i løpet av august 2012 med byggestart primo september samme år. Gjennomføringen er planlagt som følger. Fase 1 september til desember 2012 (kostnad 15,5 millioner kroner) o Grunnarbeid stadionflate, løyper og oppstillingsområde for TV-busser og smøretrailere o Grunn-, kabel- og rørarbeid i forbindelse med snøproduksjonsanlegg o Flytting, utvidelser og bygging av skibruer o Utvidelse skytebane og innkjøp av nye skiver skiskytterstadion o Sluttprosjektering av fase 2 Fase 2 april til oktober 2013 (kostnad 19 millioner kroner) o Bygningsmessig infrastruktur målhus, kommentatorbokser, pumpehus og smørefasiliteter o Snøproduksjonsanlegg over bakken o Lydanlegg o Oppgradering av elektrisk infrastruktur o Eventuelt snødeponi (ikke i kostnadsberegning) o Eventuelt flomlysanlegg (ikke i kostnadsberegning) Som det framgår av gjennomføringsplanen over, så ønsker en ytterligere utredninger tilknyttet snødeponi og flomlysanlegg. Tiltakene vil om de blir gjennomført innebære at Birkebeineren Skistadion vil framstå som en av de mest moderne skiarenaer i internasjonal sammenheng. Årsaken til at en ønsker å utrede tiltakene nærmere er at en per dato ikke er kjent med de totale investerings- og driftskostnadene. WC Åpning Nordiske Grener vil normalt skje i tidsperioden november. Statistisk sett (siste 16 år) vil dette bety ca 80 % sikkerhet for at en greier å produsere tilstrekkelig mengder snø i perioden fra 15. oktober til 15. november. En må i den forbindelse vurdere om dette er tilstrekkelig sikkerhet for gjennomføring av arrangementet, en vurdering som bør skje i samråd med Lillehammer skifestival, NSF og FIS. Videre er det et behov for å vurdere det kommersielle potensialet i tidligsnø, denne vurderingen må skje i samråd med handels- og servicenæringen i regionen.

5 På samme måte som over, så er også flomlys noe som må vurderes i et arrangementsperspektiv. Dagslyset i slutten av november innebærer at tidsvinduet for gjennomføring av konkurranser er lite. Med flomlys vil en kunne gjennomføre konkurranser på kveldstid, noe som kan innebære andre og kanskje mer spennende arrangementskonsepter. Det en så langt har utredet viser at en for å tilfredsstille kravene fra TVprodusentene, må gjennomføre relativt høye investeringer. Vurderingene tilknyttet flomlys bør skje i samråd med Lillehammer Skifestival, NSF og FIS etter at en har innhentet nødvendig ekspertise på området. Økonomi og finansiering Som tidligere omtalt innebærer prosjektet investeringer på samlet sett 34,5 millioner kroner eksklusive snødeponi og flomlys. Kostnadene er ekskl. mva. Olympiaparken ber om at Lillehammer kommune vurderer å påta seg rollen som byggherre. Dette vil antakelig innebære at kommunen får mva-fritak på investeringen. Videre ber Olympiaparken om at Lillehammer kommune allerede i august tar stilling til hele investeringen på samlet sett 34,5 millioner kroner. Dette fordi en i løpet av høsten 2012 må være forberedt på å inngå avtaler tilknyttet prosjektets fase 2. Når det gjelder eventuelle investeringer i snødeponi og flomlys, så er dette investeringer som kan tas opp til vurdering på et senere tidspunkt. Olympiaparken ser for seg at investeringen i hovedsak må finansieres på følgende måte: Ordinære spillemidler forventet ca 5 millioner kroner Ekstraordinære spillemidler (programsatsningsmidler) det er uklart om denne ordningen videreføres i Lillehammer kommune Andre offentlige midler (må avklares i samarbeid med Lillehammer kommune) Andre private midler (sponsormidler og eventuelle gaver) Olympiaparken mener at en fornuftig målsetning bør være å kunne delfinansiere eventuelle investeringer i snødeponi og / eller flomlys med bidrag fra private aktører. Konklusjon Lillehammer Olympiapark AS oppfatter at behovet for en omfattende oppgradering av Birkebeineren Skistadion er tilstede, og at et slik tiltak vil bidra til å utvikle Lillehammer som vintersportsby og region i betydelig grad. Anlegget vil etter oppgraderingen framstå som moderne og hensiktsmessig, og vil gi grunnlag for å kunne gjennomføre både små og store arrangementer som profilerer Lillehammerregionen nasjonalt og internasjonalt. Videre vil investeringen komme et samlet idretts- og mosjonistmiljø til gode gjennom lengre sesonger og bedre kvalitet på løypene. For å komme i mål med gjennomføringen av prosjektet er det særdeles viktig at anleggsstart kan skje primo september 2012 med planlagt avslutning ved utgangen av oktober Det er i den forbindelse nødvendig at en allerede i august 2012 fatter beslutning om gjennomføring av prosjektets fase 1 og 2, der fase to vil gjennomføres med tilhørende kostnader i Samlet sett innebærer dette en investering på 34,5 millioner kroner eksklusive mva. Forventet finansiering via ordinære spillemidler er ca 5 millioner kroner. Olympiaparken vil i løpet av høsten 2012 utrede nærmere om snødeponi og flomlys anbefales gjennomført. Dette er forhold som en vil holde Lillehammer kommune fortløpende orientert, og som dersom det blir aktuelt, vil fremme i en egen søknad.

6 Avslutningsvis ønsker Olympiaparken i løpet av høsten 2012 å få gi en orientering om selskapets samlede investeringsplaner og behov. Vi håper med dette at vi har synliggjort hovedtrekkene i planene om modernisering og videreutvikling av Birkebeineren Skistadion, og at Lillehammer Kommune ser nytten av å bidra til å gjennomføre planene. Dersom ytterligere informasjon ønskes er vi selvsagt tilgjengelig for å bidra. Lillehammer, 7. august 2012 Erik Ulateig

Prospekt 2013 Barents Stadion

Prospekt 2013 Barents Stadion Prospekt 2013 Barents Stadion 1 Ressurser i prosjektet: Norbye & Konsepta AS, design og trykk 70 N arkitektur AS, Illustrasjoner og situasjonsplan Sjurelv AS, Prosjektledelse og ansvarlig for leveransen

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 Skagerak Arena - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

1._. 7 5 r''', 2010. c),1) ID /., Ungdoms OL 2016 (YOG 2016) Lillehammer søknad om statsgaranti

1._. 7 5 r''', 2010. c),1) ID /., Ungdoms OL 2016 (YOG 2016) Lillehammer søknad om statsgaranti 1._ Kulturdepartement,-t 7 5 r''', 2010 c),1) ID /., NORGES IDRETTSFORBUND Kulturdepartementet PB. 8030 Dep 0030 Oslo Att: Statsråd Anniken Huitfeldt Vår referanse: 429797v1 Deres referanse: Dato: 15.

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: TORSDAG 20.03.2014 kl. 13:00 Rådmann og økonomisjef: Gjennomgang av årsregnskap for 2013, inkludert investeringer, redegjørelse

Detaljer

Utredning av mulig samlokalisering av friidrettsanlegg og 11 er fotballhall ved Verdal videregående skole

Utredning av mulig samlokalisering av friidrettsanlegg og 11 er fotballhall ved Verdal videregående skole Verdal kommune Utredning av mulig samlokalisering av friidrettsanlegg og 11 er fotballhall ved Verdal videregående skole Bilder øverst: Friidrettsskole 2013 ved Verdal videregående skole. Foto: Erling

Detaljer

Saksframlegg. I formannskapssak 273/11, Svømmeopplæring i grunnskolen, den 18.10.2011, ble det vedtatt at:

Saksframlegg. I formannskapssak 273/11, Svømmeopplæring i grunnskolen, den 18.10.2011, ble det vedtatt at: Saksframlegg Økt bassengkapasitet i Trondheim kommune Arkivsak.: 13/14449 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet vedtar at: A. Det utredes kostnader og muligheter for realisering av nytt bydelsbasseng med

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Følge byggeprosjekt. Restaurering av basseng og garderober. Snåsa kommune. Forvaltningsrevisjon nr 1736/2011-1

Følge byggeprosjekt. Restaurering av basseng og garderober. Snåsa kommune. Forvaltningsrevisjon nr 1736/2011-1 Følge byggeprosjekt Restaurering av basseng og garderober Snåsa kommune Forvaltningsrevisjon nr 1736/2011-1 Følge byggeprosjekt - Restaurering av basseng og garderober - Snåsa kommune Forord KomRev Trøndelag

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO ØBER-11/7815-2 BEI Jåttåvågen Folkebad 37182/11 09.06.2011

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO ØBER-11/7815-2 BEI Jåttåvågen Folkebad 37182/11 09.06.2011 Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO ØBER-11/7815-2 BEI Jåttåvågen Folkebad 37182/11 09.06.2011 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret

Detaljer

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 1 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til juni gjennomført en forvaltningsrevisjon av å følge byggeprosjektet OBUS

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 5. MAI 2014 SKYTTERKONTORET - OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær Jarle

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 31.10.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG

Detaljer

Ny barnehage i Rønvik - driftsform og plassering

Ny barnehage i Rønvik - driftsform og plassering Barnehagekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.09.2013 66143/2013 2011/7059 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/34 Komitè for levekår 17.10.2013 13/146 Bystyret 31.10.2013 Ny barnehage i

Detaljer

Salg av kommunale barnehager

Salg av kommunale barnehager www.pwc.no Salg av kommunale barnehager Utredning av alternativ og konsekvenser Oslo kommune Oktober 2012 Forord Denne utredningen av alternativ for salg av kommunale barnehager er kommet som følge av

Detaljer

Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform.

Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform. Overhalla kommune Teknisk avdeling Saksmappe: 2009/2650-1 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

ÅRSMØTESAK 7.5: LANGTIDSPLAN ANLEGG FOR NIL, 2014-2019

ÅRSMØTESAK 7.5: LANGTIDSPLAN ANLEGG FOR NIL, 2014-2019 ÅRSMØTESAK 7.5: LANGTIDSPLAN ANLEGG FOR NIL, 2014-2019 Hovedlaget i NIL foretar en årlig gjennomgang og justering av langtidsplanen for anlegg og legger denne frem for årsmøtet til behandling. Planen ble

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Møteinnkalling Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

: 200806796 : E: 026 : Per Hanasand, Per Eddie Tokvam, Frode Otto 18.11.2008 18.11.2008 09.12.2008

: 200806796 : E: 026 : Per Hanasand, Per Eddie Tokvam, Frode Otto 18.11.2008 18.11.2008 09.12.2008 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806796 : E: 026 : Per Hanasand, Per Eddie Tokvam, Frode Otto Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget Formannskapet

Detaljer

LIV ANSVAR BARN PLEIE FORSKNING MENNESKER TRIVSEL ERFARING VARME OPPMERKSOMHET TRYGGHET FRAMTID BARN&UNGE KVALITET HELBREDELSE DIAGNOSE TRYGGE FRAMTID

LIV ANSVAR BARN PLEIE FORSKNING MENNESKER TRIVSEL ERFARING VARME OPPMERKSOMHET TRYGGHET FRAMTID BARN&UNGE KVALITET HELBREDELSE DIAGNOSE TRYGGE FRAMTID EKSPERTISE KVALITET MENNESKER 2050 LIV TRYGGHET BARN&UNGE 2040 OMTANKE ERFARING ANSVAR MENNESKER FRAMTID OPPMERKSOMHET HELBREDELSE DIAGNOSE FREDELIGHET EKSPERTISE FRED OMTANKE LIV 2025 PLEIE TRIVSEL TRIVSEL

Detaljer

Investeringer i Sør-Aurdalsheimen

Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Forvaltningsrevisjon Utført av Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Formål: - Vurdere prosessen rundt investeringene i Sør-Aurdalsheimen Område: Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Kommune: Sør-Aurdal Adresse:

Detaljer

Inderøy kommune. Plan for bredbånd 2015-2017

Inderøy kommune. Plan for bredbånd 2015-2017 1 Inderøy kommune Plan for bredbånd 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Status utbygd kapasitet og infrastruktur 4. Statlig, regional og kommunal bredbåndspolitikk 5. Tekniske

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Trondheims søknad er et verktøy for å få de Olympiske og Paralympiske Vinterleker til Norge i 2018. Vi har utformet søknaden med den ambisjon å være

Trondheims søknad er et verktøy for å få de Olympiske og Paralympiske Vinterleker til Norge i 2018. Vi har utformet søknaden med den ambisjon å være Trondheims søknad er et verktøy for å få de Olympiske og Paralympiske Vinterleker til Norge i 2018. Vi har utformet søknaden med den ambisjon å være verdens beste kandidat, ikke bare Norges beste! Trondheim

Detaljer

Risikovurdering,- Krona kunnskap og kulturpark, Musikkteater og Skauløkka parkeringsanlegg.

Risikovurdering,- Krona kunnskap og kulturpark, Musikkteater og Skauløkka parkeringsanlegg. Kongsberg 21/8 2014 Risikovurdering,- Krona kunnskap og kulturpark, Musikkteater og Skauløkka parkeringsanlegg. Bakgrunn: KKPE AS er et aksjeselskap der Bolten Eiendom (BE) ved inngåelsen eier 60 % og

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: 06.12.2007 Tidspunkt: 9:00. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: 06.12.2007 Tidspunkt: 9:00. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 06.12.2007 Tidspunkt: 9:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av

Detaljer

Utredning om de nasjonale hestesentrene

Utredning om de nasjonale hestesentrene Utredning om de nasjonale hestesentrene Rapport september 2010 1 Forord Gruppen overleverer med dette sin rapport og anser sitt oppdrag som avsluttet Det har vært et krevende, interessant og lærerikt oppdrag.

Detaljer