Helse Sør-Øst RHF Telefon: Postboks 404 Telefaks: Hamar Org.nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968"

Transkript

1 Helse Sør-Øst RHF Telefon: Postboks 404 Telefaks: Hamar Org.nr REFERAT Møte: Regionalt legemiddelforum (RLF) Tid: Sted: Sykehusapoteket HF Oslo City Til stede: Kjell Tore Myre, anestesisykepleier, Akershus universitetssykehus Finn Krohn, spesialrådgiver medisin og helsefag HSØ RHF Anne Marit Bjergaard, sykehusfarmasøyt, Lovisenberg Per Wiik Johansen, overlege Oslo universitetssykehus HF Hans-Petter H. Johannessen, fagdirektør, Sykehusapotekene HF Christian Fossum, Sykehuset Innlandet HF Bjørn Søeberg, overlege, Vestre Viken Anne-Grethe Cudrio, fagutviklings-sykepl, Sykehuset i Vestfold HF Arild Slettebakken, brukerrepresentant, HSØ RHF Torkel Bache, brukerrepresentant, HSØ RHF Trond Haug, økonom, Oslo universitetssykehus HF Jan Henrik Lund, fagdirektør, Sykehuset Østfold HF Kopi av referat: Forfall: Bente Mikkelsen, administrerende direktør, HSØ RHF HF-ADene Anne Haaland, sykepleier, Oslo universitetssykehus HF Torfinn Aanes, adm leder, LIS Halfrid Waage, fagdirektør, Sykehuset Telemark HF Per Engstrand, fagdirektør, Sørlandet Sykehus HF Mona Kulsveen Stainsby, spesialrådgiver innkjøp og logistikk, HSØ RHF Tom Erik Magnussen, spesialrådgiver økonomi, HSØ RHF Anna Elisabeth Uran, LO, konserntillitsvalgt Irene Kronkvist, Unio, konserntillitsvalgt, HSØ RHF Referent: Astrid Johnsen Sykehusapotekene HF Regionalt legemiddelforum Helse Sør Øst

2 Sak 1 Miljøsertifisering hva betyr det for legemiddelområdet v/grete Solli Helse Sør-Øst Presentasjon vedlagt. Alle helseforetak skal sertifiseres etter Miljøsertifisering ISO innen 2014 Hvordan påvirker sykehusdriften det ytre miljø? Eks: Transport, avfall, bygg, forbruk, energi, vannforbruk, lab, legemidler, PCB, radioaktive stoffer, oljekjel med mer. Det er nedsatt et nasjonalt miljøprosjekt: Etablert i Bergen v/linda Eideprosjektleder. Alle HF skal være deltager i nettverket Miljø og klimaforum, i HSØ er det etablert et regionalt forum, Forum for miljø. Det arrangeres en årlig klimakonferanse. Et delprosjekt er underetablering: Miljø og legemidler. Aktuelle momenter er: innkjøp, produksjon, omsetning(utskillelse) og deponering av legemidler. Mandat og sammensetning vil foreligge i januar. Hvis noen av RLF deltagerne ønsker å delta i dette arbeidet, kan Jan Henrik kontaktes. Dato: Regionalt legemiddelforum Helse Sør Øst 2 Side av 7

3 Sak 2 Regional beredskapsavtale i HSØ Hvem gjør hva? v/fagsjef Anne Dyvesveen, Sykehusapotekene HF Presentasjon vedlagt. Regional rammeavtale for beredskap ble godkjent i oktober Beredskapsavtalen er i utgangspunktet i hovedsak begrenset til å ivareta krisesituasjoner. Problemstillinger som forsyningssvikt og et nasjonalt ansvar for prosedyre ved forsyningssvikt, samt et ønske om et regionalt samarbeid for beredskap av enkeltsubstanser (eks Dantrium) meldes til Regionalt beredskapsutvalg v/nina Kristoffersen. Avklaring gjøres også i forhold til avtalesykehusene i HSØ. Sykehusapotekene har ansvaret for å: - utarbeide en veileder (er under arbeid). Denne skal inneholde beskrivelse av ROS analyse samt en kalkulator for beregning av lager størrelse. - utrede forslag til etablering av en rådgivningstelefon 24 timers vakt(2012). - oppdatere antidotbasen (det er kun sykehusapotek og giftinformasjonssentralen som har tilgan til denne) Helseforetakene har ansvar for å: - inngå lokale avtaler med sykehusapotek- Bilag L-2 til tjenesteavtalen. - utarbeide lokal liste over kritiske legemidler med utgangspunkt i vedlegget i den regionale rammeavtalen. - varsle apotekene tidlig ved krise. Apotekstyrt legemiddellager (ASL) er et godt verktøy i krisesituasjoner da apoteket har god oversikt over sykehusets postlagre. TØN-sys systemet er et elektronisk system for håndtering av lagerlister(basislister) og bestilling av legemidler til lager. Systemet er nå er tilgjengelig fra Sykehusapotekene HF etter en prioritert utrullingsplan. Fordelen er at de elektroniske lagerlistene vil være tilgjengelig i HFene. Listene er søkbare, slik at en etter ønske kan få informasjon om hvor et bestemt legemiddel befinner seg i sykehuset. Etter hvert vil det også vil ligge informasjon om lageropplysninger i andre HF i HSØ. Dato: Regionalt legemiddelforum Helse Sør Øst 3 Side av 7

4 Sak 3 Forsyningssvikt Hva gjøres i sykehusapotek og sykehus? v/anne Markestad, Sykehusapoteket Oslo og Per Wiik Johansen, OUS Presentasjonene er vedlagt. At enkelte legemidler ikke er å skaffe er et økende problem. Årsakene er mange. Legemiddelleverandørene skal varsle SLV. Dette gjelder ikke uregistrerte legemidler og apotekproduksjon. Anne Markestad ved Oslo sykehusapotek, Ullevål har en koordinerende roll ved forsyningssvikt i Sykehusapotekene HF. Hun har kontakten med grossist og legemiddelfirma for å følge opp leveranser og eventuelle erstatninger for legemidler som midlertidig ikke er å skaffe. Denne informasjonen deles med alle sykehusapotek tilknyttet Sykehusapotekene HF. Når det er nødvendig å anskaffe en erstatning er det viktig å informere helsepersonellet om eventuelle endringer i navn, legemiddelform, styrke. Det er viktig å etablere et godt samarbeid mellom helseforetak og lokalt sykehusapotek: - Avtal hvordan kommunikasjonen skal foregå - Hvordan informasjonsflyten skal foregå i helseforetaket og til helsepersonellet - Hvem som prioriterer pasientgrupper/avdelinger når det ikke er nok til alle. Ved Oslo universitetssykehus er valgte samarbeidslinje etablert mellom kontaktperson på apoteket (Anne M) og leder av legemiddelkomiteen (Per W. J). Leder gjør de nødvendige kontaktene og avklaringene med fagmiljøene i helseforetaket. Apoteket følger opp. OUS bruker intranett for å spre informasjon, dette er ofte ikke nok. Det er en stor utfordring å spre informasjonen til alle. Digitoksin vil måtte erstattes av Digoksin også i Norge. OUS har utarbeidet forslag til retningslinjer for overgang (seponering og oppstart). Disse er nå ute på nasjonal høring i alle regionale fagmiljøer samt SLV. Svarfrist 14.desember. Det er et mål at retningslinjene er klare ved årsskifte og distribueres til helsepersonell i Norge gjennom ulike kanaler, legetidsskriftet, SLV, RHF/HF m.fl. Dato: Regionalt legemiddelforum Helse Sør Øst 4 Side av 7

5 Sak 4 Orienteringssaker Risikolegemidler v/astrid Johnsen Det er utarbeidet en rapport av en arbeidsgruppe Risikolægemidler nedsatt av den danske Lægemiddelstyrelsens Netværk Forebyggelse af medicineringsfejl. Formålet var å identifisere de legemidler som utgjør en særlig risiko og hvor disse kan få helsemessige konsekvenser for den enkelte pasient og føre til merutgifter for samfunnet. Dansk definisjon: Risikosituasjonslegemidler: Ikke alltid legemiddelet i seg selv, men hvordan legemiddelet håndteres eller under hvilken situasjon det håndteres. - Legemiddelets farmakologiske egenskaper - Feil i legemiddelhåndteringsprosessen - Uhensiktsmessig bruk hos pasient Det er utarbeidet to lister med risikosituasjonslegemidler: Legemiddelstoff og legemiddelgruppe. RLF ønsker at RLH vurderer det danske arbeidet, og utarbeidet forslag til hvordan vi kan systematisere arbeidet med risikolegemidler ved sykehus i regionen. Forslaget forelegges RLF. Tema for fellesrevisjon 2012 v/astrid Johnsen RLF støtter opp under valgte tema for 2012: Oppfølging av avvik fra legemiddelrevisjoner fra de 4 siste fellesrevisjonene og oppfordrer til deltagelse. RLH og Legemidler og barn v/astrid Johnsen og Jan Henrik Lund Fokus i 2011 har vært på kompetanse. Det er liten respons fra helseforetakene for å kunne utarbeide fordypnings- og terapikurs. En søknad om sentrale midler (HSØ RHF) til dette formål har fått avslag for RLH oppfordrer alle til å se gevinstene ved å bidra til en felles dugnad. Prioriterte kurs i 2012 er: Væsketerapi, legemiddelregning og farmakologiske prinsipper. Ta kontakt med Astrid Johnsen. Det arbeides nå med utdypning av anbefalt prosedyreinnhold for prioriterte prosedyrer. Form og omfang vil sendes på høring i helseforetakene. Oppstartsmøte legemidler og barn ble avholdt 5.desember. Prioriteringer i 2012: Legemiddelinformasjon til barn og pårørende, kvalitetssikring av legemiddelinformasjon ved overføring mellom helseforetak og behandlingsnivå (pilot pasientsikkerhetskampanjen), Opplæringstilbud. Dato: Regionalt legemiddelforum Helse Sør Øst 5 Side av 7

6 Fra Sykehusapotekene HF v/hans- Petter H. Johannessen HDir utarbeider kvalitetskrav for tilsetninger i sykehus. Krav til rom, opplæring og prosedyrer ved f.eks tilsetninger til TPN og smerteblandinger vil sannsynelig gjøre at sykehusapotekene vil overta dette arbeidet. Forslagene vil komme på høring. Piperska nettverk v/jan Henrik Lund Introduksjon og implementering av ny legemiddelterapi er tema for Piperska gruppens kurs mars 2012 i Ljubliana. Ta eventuelt kontakt med Jan Henrik eller Astrid for formidling av program og påmeldingsinformasjon. Sak 5 Oppfølgingssaker v/finn Wilhelm Krohn, Helse Sør - Øst Felles legemiddelliste: Rapporten er sendt HDir og HOD. Legemidler og barn: Rapporten er sendt HDir og HOD. LAR-legemidler (brev til HOD: Anbefalingene er sendt HDir og HOD. Legemiddelkomitearbeid i Helse Sør-Øst: Brev med anbefalinger skal være sendt helseforetak og avtalesykehus. Finn følger opp utsendelsen av dette. Kopi av utsendt brev sendes Astrid og legges på hjemmesiden HSØ. Sak 6 Meta Vision - legemiddelmodul sengepost v/hilde Myhren, prosjektleder og Hilde Sporsem Kurveløsningen for anestesi og intensiv er godkjent etter gjennomførte piloter. Riks og AHUS vil konvertere til standardløsning og Sørlandet sykehus og Sykehusapoteket i Vestfold er planlagt i Elektronisk forordningsmodul for sengepost ble vist og funksjonalitet gjennomgått. Forordningsmodulen skal tilsvare ukekurven. Løsningen støtter strekkodelesing. Påpekte utfordringer: -Manuell oppdatering av generisk legemiddelregister. -Vanskelig tilgjengelig dokumentasjon av legemidler pasienten stod på ved innkomst og hva som er igangsatt etter innkomst. - Legemiddelhistorikk kan ikke automatisk genereres i et utskrivningsnotat. - Legene kan ikke alle generiske navn, sykepleier kan ikke produktnavn. - Legen bruker lengre tid på ordinering, sykepleiere er meget fornøyd med entydighet og standardisering. - Opplæring av alt helsepersonell Dato: Regionalt legemiddelforum Helse Sør Øst 6 Side av 7

7 Sak 7 Møtedager og planer for 2012: v/jan Henrik Lund Møter første halvår 2012: 8.mars og 30.mai Foreslåtte saker: - Hvordan introdusere nye legemidler og medisinsk utstyr i HFene? - Risikolegemidler - systematisk arbeid. - Bivirkninger RELIS - Retningslinjer for bruk av antikoagulantia- OUS - Nasjonal antibiotika strategi - Forslag til nedsettelse av arbeidsgruppe: Legemiddeldistribusjonsløsninger i sykehus. Farmasøyt på sykehuspost - IMM arbeidsmodell Sak 8 Regional legemiddelkomitékonferanse 2012: 31.oktober Eventuelt Indikatorarbeidet: Arbeidsgruppen har nå beskrevet definisjon og metode for foreslåtte kvalitetsindikatorer for: - Implementering av anbefalingene i veilederen - Legemiddelbehandling - Legemiddelhåndtering. Sykehuset Østfold vil teste ut metoden (innhente parameterne) i en pilot, men det er ønskelig med ett eller to helseforetak til for en evaluering av praktisk gjennomføring og nytteverdi. Ta gjerne kontakt med Astrid. Det er ikke et stort arbeid. Frist for gjennomføring er 1.kvartal med innlevering senest 1.mai. Per Wiik Johansen er forespurt om å være stedfortreder/nestleder for Jan Henrik Lund og takket ja til dette. Neste møte i Regionalt legemiddelforum er 8.mars 2012 kl i Sykehusapotekenes lokaler i Oslo City, Inngang 1 A 9 etg. Dato: Regionalt legemiddelforum Helse Sør Øst 7 Side av 7

Legemiddelberedskap. Veileder utarbeidet av Sykehusapotekene HF etter oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF. Oslo, oktober 2009

Legemiddelberedskap. Veileder utarbeidet av Sykehusapotekene HF etter oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF. Oslo, oktober 2009 Legemiddelberedskap Veileder utarbeidet av Sykehusapotekene HF etter oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF Versjonsnummer: 1.1 Versjonsdato: Veileder med anbefalinger utarbeidet av Sykehusapotekene HF Oppdragsgiver:

Detaljer

Legemiddelhåndtering Veileder med anbefalinger utarbeidet av arbeidsgruppe nedsatt av Regionalt Legemiddelforum i Helse Sør-Øst RHF

Legemiddelhåndtering Veileder med anbefalinger utarbeidet av arbeidsgruppe nedsatt av Regionalt Legemiddelforum i Helse Sør-Øst RHF Veileder om legemiddelhåndtering Helse Sør-Øst RHF 1 Legemiddelhåndtering Veileder med anbefalinger utarbeidet av arbeidsgruppe nedsatt av Regionalt Legemiddelforum i Helse Sør-Øst RHF 2 Veileder om legemiddelhåndtering

Detaljer

á la carte Årsrapport 2008

á la carte Årsrapport 2008 á la carte Årsrapport 2008 Per T. Lund: Adm. direktør Tverrfaglig samarbeid i Helse Sør-Øst RHF Vårt hovedfokus er legemidler og kvalitetssikring av legemiddelbruk. Sykehusledere og pasienter er kjent

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1. MÅLSETNING... 3 2. KORT BESKRIVELSE AV TILTAKETS BAKGRUNN... 3 3. ORGANISATORISKE FORHOLD... 3 3.1 ADMINISTRASJON OG

INNHOLDSFORTEGNELSE 1. MÅLSETNING... 3 2. KORT BESKRIVELSE AV TILTAKETS BAKGRUNN... 3 3. ORGANISATORISKE FORHOLD... 3 3.1 ADMINISTRASJON OG STATUSRAPPORT 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. MÅLSETNING... 3 2. KORT BESKRIVELSE AV TILTAKETS BAKGRUNN... 3 3. ORGANISATORISKE FORHOLD... 3 3.1 ADMINISTRASJON OG LEDELSE... 3 3.2 LOKALE LEGEMIDDELUTVALG (LMU)...

Detaljer

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Gunnerød, Christine Bergland, Kai Rune Furberg,

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 41/2015 BUDSJETT 2016 Forslag til vedtak 1 Styret tar redegjørelsen

Detaljer

Forsyningssikkerhet for medisinsk utstyr i Helse Sør-Øst

Forsyningssikkerhet for medisinsk utstyr i Helse Sør-Øst Forsyningssikkerhet for medisinsk utstyr i Helse Sør-Øst - ROS- og beredskapsanalyse - Metode for beregning av beredskapslager 1 Sammendrag med anbefalinger... 3 2 Innledning... 6 2.1 Mål... 6 2.2 Omfang...

Detaljer

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Christine Bergland, Kai Rune Furberg, Steinar Lund,

Detaljer

Rapport Sykehuset Østfold HF Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre

Rapport Sykehuset Østfold HF Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre Rapport Sykehuset Østfold HF Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre biologiske betennelsesdempende legemidler innen revmatologi,

Detaljer

Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Bjørg Heltberg Styringsgruppen Roar Engen

Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Bjørg Heltberg Styringsgruppen Roar Engen SLUTTRAPPORT For Tiltak 29.2 Nasjonal Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Bjørg Heltberg Styringsgruppen Roar Engen Distribusjonsliste Tittel Navn Institusjon Prosjektansvarlig Bjørg

Detaljer

Møteinnkalling / agenda

Møteinnkalling / agenda Digital fornying Møteinnkalling / agenda Tid & sted: 11. juni 2015 kl. 15.30-18:10 Sted: Hamar, møterom 105 Møteleder: Møtedeltagere: Fra Helse Sør-Øst RHF: Kopi: Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus

Detaljer

Sluttrapport. Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten MIDT-NORGE SØR-ØST NORD NORD SØR-ØST VEST MIDT-NORGE MIDT-NORGE VEST SØR-ØST SØR-ØST

Sluttrapport. Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten MIDT-NORGE SØR-ØST NORD NORD SØR-ØST VEST MIDT-NORGE MIDT-NORGE VEST SØR-ØST SØR-ØST NORD MIDT-NORGE SØR-ØST NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST MIDT-NORGE SØR-ØST VEST SØR-ØST VEST VEST Sluttrapport Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Sammendrag... 2 1. Bakgrunn for prosjektet og

Detaljer

Sykehusapotekene HF 19 spørsmål og svar

Sykehusapotekene HF 19 spørsmål og svar Sykehusapotekene HF 19 spørsmål og svar 19 spørsmål og svar om Sykehusapotekene HF 1. Hvem eier Sykehusapotekene HF? 2. Hva er foretakets formål? 3. Hva er foretakets satsingsområder? 4. Hvordan styres

Detaljer

Smittevernplan. Regional plan for Helse Sør Øst RHF

Smittevernplan. Regional plan for Helse Sør Øst RHF Smittevernplan Regional plan for Helse Sør Øst RHF 2015 1 FORORD Helsetjenesteassosierte infeksjoner er blant de hyppigste uønskede hendelser ved norske sykehus, og mange av disse kan forebygges. Økende

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 ET VIKTIG STEG INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Et viktig steg 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl.

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Det vises

Detaljer

Månedsrapport. September 2014. fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud. Møter med arbeidsgiver. Regionale prosjekter

Månedsrapport. September 2014. fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud. Møter med arbeidsgiver. Regionale prosjekter Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud September 2014 Vi takker alle for en bra samling på Sola, enda en gang. Flott å treffe så mange engasjerte tillitsvalgte og verneombud.

Detaljer

Prosjektdirektiv. Prosjektdirektiv. Fase 2 (2011 2014)

Prosjektdirektiv. <Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten> Prosjektdirektiv. Fase 2 (2011 2014) Prosjektdirektiv Fase 2 (2011 2014) Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Distribusjonsliste Navn Styringsgruppen Prosjektgruppen Institusjon

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011 VI ER PÅ VEI INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Vi er på vei 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2014 Oppdrag og bestillinger 2014 gitt i foretaksmøte 13.2.2014 Status 2. tertial 2014 Overordnede føringer

Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2014 Oppdrag og bestillinger 2014 gitt i foretaksmøte 13.2.2014 Status 2. tertial 2014 Overordnede føringer Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2014 Oppdrag og bestilling 2014 ble behandlet i styret 5. mars 2014, som sak 17 /14. Oppfølging av oppdrag og bestilling fremgår i hovedsak av de ordinære måneds- og

Detaljer

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015 1 / 22 for HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold Perioden 2011-2015 Side 1 av 22 Versjon 1.0 2 / 22 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Side 2 av 22 Versjon 1.0 3 / 22

Detaljer

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014 Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013 Mars 2014 2 Brukerutvalgets årsrapport 2013 1.0 Oppnevning av nytt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2013 nytt brukerutvalg med funksjonstid

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Sted:

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Sted: Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Foreløpig protokoll Møte: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Dato og tid: 24.10.2012, kl 10.15-16.30

Detaljer

1. Kvalitetssikring av varslingsrutiner i foretaksgruppen

1. Kvalitetssikring av varslingsrutiner i foretaksgruppen Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Kvalitetssikring av varslingsrutiner i foretaksgruppen Administrerende direktør har ved flere anledninger

Detaljer

SAK NR 002 2015 OPPFØLGING AV REVISJON AV INTERN STYRING OG KONTROLL SOM DEL AV VIRKSOMHETSSTYRINGEN I SI HF

SAK NR 002 2015 OPPFØLGING AV REVISJON AV INTERN STYRING OG KONTROLL SOM DEL AV VIRKSOMHETSSTYRINGEN I SI HF Sykehuset Innlandet HF Styremøte 22.01.15 SAK NR 002 2015 OPPFØLGING AV REVISJON AV INTERN STYRING OG KONTROLL SOM DEL AV VIRKSOMHETSSTYRINGEN I SI HF Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen etter

Detaljer

«Riktig legemiddelbruk i sykehjem»

«Riktig legemiddelbruk i sykehjem» Rapport publisert 26. juni 2014 Ved prosjektleder Mona Pedersen, LØKTA og USH Troms «Riktig legemiddelbruk i sykehjem» Sluttrapport for prosjekt i Bardu, Dyrøy, Kvæfjord, Lenvik, Målselv, Nordreisa, Torsken,

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 7

Å R S R A P P O R T 2 0 0 7 ÅRSRAPPORT 2007 Fra ans til hf Fra januar 2008 gikk Sykehusapotekene ANS over til ny selskapsform på bakgrunn av sammenslåingen av Helse Øst RHF og Helse Sør RHF til Helse Sør-Øst RHF, og heter nå Sykehusapotekene

Detaljer

Årsoppsummering 2011. Årsoppsummering 2011. Nasjonal IKT

Årsoppsummering 2011. Årsoppsummering 2011. Nasjonal IKT Årsoppsummering 2011 Nasjonal IKT www.nasjonalikt.no Versjon: 1.0 Dato: 24.02.2012 Innhold 0 NASJONAL IKT KORT OPPSUMMERT... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 FORMÅLET MED ÅRSOPPSUMMERINGEN... 5 1.2 NASJONAL IKT

Detaljer

STYREMØTE 8. juni 2011 SAKSNR 025/11

STYREMØTE 8. juni 2011 SAKSNR 025/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 1. juni 2011 STYREMØTE 8. juni 2011 SAKSNR 025/11 Orienteringssak Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet 4. februar

Detaljer