Årsoppgjør Styrets beretning Resultatregnskap Balanse. Alt er mulig

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsoppgjør 2011. Styrets beretning Resultatregnskap Balanse. Alt er mulig"

Transkript

1 1 Årsoppgjør 2011 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Alt er mulig

2 2 STYRETS BERETNING 2011 Empo AS eies i sin helhet av Ski kommune. Aksjekapitalen er pålydende kr ,, fordelt på 10 aksjer à kr ,. STYRET Følgende styre ble valgt på generalforsamling : Styrets leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Ansattes repr: 1. varamedlem: Per M. Huse 2. varamedlem: Kari Røysem 3. varamedlem: Rannveig Andresen Espen Reian Mette Feie Haram Shan Jafari Odd Nerdrum m. p. vara: Michel A. Rimbert (Rådet for funksjonshemmede) Jonny Uvaag m. personlig vara: Ragnhild Schjem Revisor: Revisjonsselskapet Jøntvedt 1. varamedlem har møtt på styremøtene. Styret avholdt 5 styremøter i 2011 og behandlet 27 saker: Organisasjonsstruktur og økt bemanning i Empo, forespørsel til Ski kommune om utvidet tomt, Equass, Kvartalsrapporter, årsoppgjør 2010, Årsplan og årsbudsjett Orientering om driften, samt resultatregnskap pr.31.05, ble sendt ut til styrets medlemmer (Dette p.g.a. lang tid mellom styremøter) FASTE ANSATTE PR Til sammen 12 faste, hele stillinger: Felles administrasjon for Empo produksjon og Empo tv: Daglig leder og kontormedarbeider Empo produksjon: Sosialsekretær, kundeansvarlig og 4 arbeidsledere Empo tv: Prosjektleder, tiltaksansvarlig og 2 prosjektmedarbeidere 1 års engasjement som markedsmedarbeider fra Styret vedtok å øke bemanningen med 1 fast stilling fordelt på begge avdelinger. Rekrutteringsprosessen ble gjennomført og gjort ferdig før årsskiftet.

3 3 Avdelingsleder produksjon og avdelingsleder tv vil utgjøre bedriftens lederteam sammen med daglig leder. Ekstern konsulent vil bistå i oppstart og utvikling av teamet. RÅDGIVENDE UTVALG RÅDGIVENDE UTVALG Sammensetning: Fra NAV Ski: Fra Empo: Carl Fredrik Lehre Gro Tronvold, Gunn Syversen, Ragnhild Schjem Rådgivende utvalg har behandlet 34 saker i 2011: Søknader, faste ansettelser, avsluttede arbeidsforhold, individuelle aktivitetsplaner, oppfølging av individuelle tiltak, brukerundersøkelser og rekrutteringstiltak til VTA plasser i TV avdelingen. Det har også blitt diskutert utvidelse av tiltaksplasser og mulighetene for andre typer tiltak. MÅLGRUPPEN var 30 VTA deltakere ansatt i produksjonsavdelingen. Dette er fullt belegg. Det var 18 VTA ansatte i tv avdelingen samme dato. Det var 5 deltakere i APS tiltak i Empo TV og dette er fullt belegg. I tillegg til godkjente tiltaksplasser har Empo hatt 2 personer i tiltaket Arbeidspraksis. Kravet til diagnose er lempet på i 2012, og vi regner med å ha fullt belegg i 2012, dvs. 20 VTA ansatte i TV avdelingen. Det ble gjennomført medarbeidersamtaler og utarbeidet nye, individuelle aktivitetsplaner for deltakerne Samtlige deltagere har vært igjennom og fått informasjon om prinsippene i equass. Deltagere fra begge avdelingene ble intervjuet under sertifiseringen. BRUKERUNDERSØKELSE Den vannerette aksen viser hvilke spørsmål som ble stilt og den lodderette aksen viser prosentvis hvilket score det enkelte spørsmål i gjennomsnitt ga. Skala fra 1 6.

4 4 I tillegg til spørsmålene i brukerundersøkelsen har 96 % av deltagerne i produksjon svart at de trives med å jobbe på Empo. EMPO PRODUKSJON Produksjonsavdelingen har hatt jevnt bra med ordre i Det var litt rolig i januar og veldig mye å gjøre mot slutten av året. Det er kunder med store volum og nokså kontinuerlig ordrer. Dette gir bra med arbeid til mange men inntjeningen er lav pr. times arbeid. Vi har andre kunder som gir god fortjeneste men ikke jobb til så mange. Det er faste kunder som stadig kommer tilbake med forespørsel om nye oppdrag Nye kunder har kommet til. Det har blitt produsert jevnt med ved men vi klarte ikke å dekke etterspørselen fullt ut. Vi importerte derfor noe ferdig produsert ved for å dekke etterspørselen til gamle og nye kunder. Det er investert i ny lastebil, personbil og traktor. Summert så har dette gitt et bra år men et solid resultat, betydelig over budsjett og med meningsfylte arbeidsdager til de VTA ansatte. EMPO TV TV prosjektet ble videreført i h.t. prosjektets søknad og milepælsplan. Fra inngikk Empo visningsavtale med 7 lokaltv stasjoner. Dette innbærer at 15 minutters sendinger vises ukentlig i område med potensielt 1,5 2,0 millioner seere. I tillegg til Empo tv Trøndelag, er Empo i dialog med Bergen kommune om evt oppstart av Empo tv Vest. På tross av mange tiltak har det ikke lykkes å få sponsorer til Empotv. Administrasjonen har arbeidet med flere alternative finansieringsmuligheter, bl.a. tilskuddsordninger for media, tv, sosiale tiltak, grasrotandel, sosiale entreprenører m.m. Felles begrunnelse for avslag på sponsormidler og ulike støtteordninger er offentlig eierskap og organisering. Utfordringene med fremtidig finansiering tas opp med bestillerne av prosjektet. ARBEIDSMILJØ Selskapet følger fastsatte rutiner for Internkontroll for helse miljø og sikkerhet. Selskapet har som mål å være en arbeidsplass med full likestilling mellom kvinner og menn, og uten forskjellsbehandling p.g.a. kjønn. Pr var det av 13 ordinært ansatte: 5 kvinner og 8 menn.

5 5 Bedriften hadde ingen tilfeller av ulykker eller skader i Sykefravær i % Yrkeshemmede 5,40 6,32 8,55 10,07 Ordinært ansatte 10,78 2,80 3,80 5,88 Sykefraværet blant yrkeshemmede har økt fra 2010 til 2011, og skyldes i hovedsakelig langtidssykemeldte. Korttidsfraværet 1 3 dager utgjorde 19 % av alt sykefravær Også hos ordinært ansatte har sykefraværet økt fra Dette skyldes langtidsfravær hos en ansatt som gjør stort utslag på få ansatte. Fraværet har ikke har årsak i arbeidsforholdene ved Empo. Empo forurenser ikke det ytre miljø. AMU AMU behandlet 11 saker i 2012: Fraværsregistering 2010, brukerundersøkelser, avviksmeldinger, rapport og nødvendige tiltak etter årlig vernerunde. Arbeidsmiljøutvalget presiserte behov for lavere terskel for avviksmelding, samt ryddeplan i produksjonsavdelingen. Dette er forhold som har blitt fulgt opp i Empo har søkt Ski kommune om kjøp av tomt for bl.a. å bedre sikkerheten i produksjonsavdelingen. AMU har for øvrig ikke mottatt klager om kritikkverdige forhold i bedriften. MÅLOPPNÅELSE HOVEDMÅL FOR 2011 MÅLOPPNÅELSE: Sende søknad om EQUASS sertifisering ved å: fortsatt utvikle nødvendige kvalitetssikringsrutiner i organisasjonen. Synliggjøre Empo i markedet for oppdrag og tv seere ved: markedsføring på lokaltv og hjemmesider, informasjon/brosjyrer til besøkende/kunder. Empo ble EQUASS sertifisert 21. desember Sertifiseringen gjelder for 2 år. Empo har hatt sponsorplakater og reklamefilmer på lokaltv gjennom hele Hjemmesidene har blitt samlet til 1 webside og forbedret. Virksomhetsplan blir delt ut til besøkende.

6 6 Videreføre arbeidet med innhenting av nye produksjonsoppdrag og kunder ved: markedsplan for oppsøking av potensielle kunder for oppdrag, diskutere internt potensiell egenproduksjon og nye tjenester Oppdragsmengden var stabilt god i Empo har anmodet eierne om utvidet tomteareal for å bedre sikkerheten i produksjonsavdelingen og gjøre vedproduksjonen funksjonell. Utvikle Empo tv i henhold til prosjektets målsetting og milepæler ved: prioritering av rekrutteringstiltak, opplæring av deltakere, bredest mulig distribusjon, utvikle nettsidene Empo tv produserer 15 minutters sendinger ukentlig som vises på 7 lokaltv stasjoner. Diagnosekrav til VTA plassene kan fravikes, noe som vil gjøre rekruttering til de 2 siste plassene enklere. ÅRSPLAN 2012 Område: Hovedmål Aktivitet Organisasjon Organisasjon Styrke ledelses- kompetansen og tydeliggjøre ansvarsstrukturen i Empo Systematisere arbeidet med kontinuerlig forbedring Ansette 2 nye medarbeidere. Gjennomføre introduksjonsprogram med klargjøring av oppgaver/ansvar og myndighet. Etablere og gjennomføre evaluerings- og forbedringsrutiner Produksjonsavdelingen Økt egeninntjening i henhold til vedtatt budsjett Videreføre arbeidet med offensiv innhenting av produksjonsoppdrag Prod. avdelingen: Gjennomføre datakurs for minst 5 deltakere Kartlegge behov, anskaffe utstyr, avsette nødvendig tid TV-avd. Full sysselsetting i VTAplasser Avklare målgruppen med A-dir. Videreføre rekrutteringsarbeid i relevante miljøer. TV-avd Skaffe sponsorer eller annen langsiktig finansiering av tv i henhold til budsjett Videreføre planarbeidet med aktuelle finansierings-kilder og gjennomføre målrettede tiltak

7 7 ANDRE FORHOLD Det er etter det styret kjenner til ikke oppstått forhold etter regnskapsårets utgang som har betydning for selskapets stilling og resultat. Sted, dato Espen Reian Mette Feie Haram Shan Jafari styrets leder styrets nestleder styremedlem Odd Nerdrum Jonny Uvaag Gro Tronvold styremedlem ansattes repr. daglig leder

Årsoppgjør. Leva Fro. Innhold: Styrets beretning. Regnskap. Revisors beretning. Vi vokser med jobben

Årsoppgjør. Leva Fro. Innhold: Styrets beretning. Regnskap. Revisors beretning. Vi vokser med jobben Årsoppgjør Leva Fro Vi vokser med jobben 2008 Innhold: Styrets beretning Regnskap Revisors beretning ø ÅRSBERETNINGEN FOR DRIFTSÅRET 2008 1. GENERELT Leva-Fro A/S ble stiftet 30.06.92, og hadde i 2008

Detaljer

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift Årsrapport 2008 en mangfoldig bedrift 1 Ny organisasjon pr 1.9.2008 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi / regnskap, IT equass / Kvalitet Attføringsleder

Detaljer

Adm. direktør har ordet

Adm. direktør har ordet Årsberetning 2013 Adm. direktør har ordet Konkurransen om nye markeder har styrket vår evne til å levere.1322 medarbeidere fikk via NAV bistand fra Norasonde. En vekst på 14% fra fjoråret. 184 medarbeidere

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1

Årsrapport 2010. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1 Årsrapport 2010 Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Likeverd - Inkludering - Utvikling Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 2 Årsrapporten

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport ÅRSMELDING 2012 Årsmeldingen beskriver de viktigste hendelser i selskapet i meldingsåret både hva angår attføring, produksjon og organisasjon Inklusive attføringsrapport Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

TUNET AS. - et skritt videre

TUNET AS. - et skritt videre TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Sammendrag 3 Målsettinger 2012 5 Organisasjonskart pr 31.12.2012 8 Tiltak og tiltaksplasser 9 Styret og styrets arbeid 11 Økonomi 12

Detaljer

Årsrapport 2009. en mangfoldig bedrift

Årsrapport 2009. en mangfoldig bedrift Årsrapport 2009 en mangfoldig bedrift 1 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi / regnskap, IT, EQUASS / Kvalitet Attføringsleder Arvid Kaspersen VTA,

Detaljer

2010 2010 2006 2005 2000 1999 1989 1997 1978 1973

2010 2010 2006 2005 2000 1999 1989 1997 1978 1973 ÅRSMELDING 2010 2010 På slutten av 2010 ble resultatet av lang tids arbeid overtakelse av Europris på Bygnes. Vi har dermed oppnådd målet om også å kunne gi praksis innen salg- og service-yrket i vår bedrift.

Detaljer

kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet

kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Innholdsfortegnelse 1. Presentasjon av Prima AS 3 2. Selskapets styre og administrasjon 5 3. Arbeidsmarkedstiltakene 7 4. Praksisområdene

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012

VIRKSOMHETSPLAN 2012 VIRKSOMHETSPLAN 2012 Virksomhetsplanen beskriver de vesentligste forutsetninger for Meskano AS sin drift i 2012, omfang av driften, mål for attføringsarbeidet, produksjonsmål for produksjonsvirksomhetene

Detaljer

Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV.

Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV. 2 3 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 4 Tiltaksarrangør... 4 Eierforhold... 4 Bedriftens styre... 4 Revisjon... 5 Organisasjonskart... 5 Arbeidsmarkedstiltakene... 6 Tiltaksarrangør... 6 Ordinært ansatte...

Detaljer

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733 Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg Org.nr. 959 504 733 2 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 3 Tiltaksarrangør... 3 Eierforhold... 3 Bedriftens styre... 3 Revisjon... 4 Organisasjonskart Spekter Pluss

Detaljer

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer

Selskapskontroll av. Selbu Trykk AS. Selbu kommune. Februar 2015 - TITTEL -

Selskapskontroll av. Selbu Trykk AS. Selbu kommune. Februar 2015 - TITTEL - Selskapskontroll av Selbu Trykk AS Selbu kommune Februar 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra Selbu kommunes kontrollutvalg i perioden november 2014 februar

Detaljer

Vår visjon: Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner maksimalt, og oppnå trygghet og trivsel gjennom meningsfylt arbeid.

Vår visjon: Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner maksimalt, og oppnå trygghet og trivsel gjennom meningsfylt arbeid. Årsrapport 2014 1 Vår visjon: Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner maksimalt, og oppnå trygghet og trivsel gjennom meningsfylt arbeid. Når håndverkere bytter vinduer i kantinen blir det felleslunsj

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Sammenslåing av arbeidsmarkedsbedriftene Skjerstad ASVO AS og Bopro AS

Sammenslåing av arbeidsmarkedsbedriftene Skjerstad ASVO AS og Bopro AS Rådmannen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.11.2010 62246/2010 2010/4188 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/146 Formannskapet 22.11.2010 Sammenslåing av arbeidsmarkedsbedriftene Skjerstad ASVO

Detaljer

Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no. HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.

Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no. HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk. 2008 Årsrapport Administrasjon Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.no Driftsleder Arne Harald

Detaljer

Adm.dir har ordet. Nye markeder har skapt nye muligheter og kunnskap i organisasjonen. Årsberetning 2014

Adm.dir har ordet. Nye markeder har skapt nye muligheter og kunnskap i organisasjonen. Årsberetning 2014 Adm.dir har ordet Nye markeder har skapt nye muligheter og ny kunnskap i organisasjonen Norasondegruppen AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 100 mill, og oppnådde et årsresultat på kr 2,5 mill

Detaljer

OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser

OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser Årsmelding 2014 OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser våre arbeidstrenings- og opplæringsområder

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2008 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2008 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2008 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

****************** STRATEGIPLAN for. Vår visjon: Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid

****************** STRATEGIPLAN for. Vår visjon: Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid ****************** STRATEGIPLAN for Vår visjon: Formål: Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og personlig vekst i fokus.

Detaljer

Årsrapport 2011. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1

Årsrapport 2011. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1 Årsrapport 2011 Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Likeverd - Inkludering - Utvikling Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 2 Årsrapporten

Detaljer

Lett på jobb ANSATTE. Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 04 40 41 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no

Lett på jobb ANSATTE. Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 04 40 41 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no Årsrapport 2010 Lett på jobb ANSATTE Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 04 40 41 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no Avdelingsleder Rune Kvebæk T: 52 04 40 44 M: 412 37 504 E: rkv@ipk.no Faglig leder Jan Olav

Detaljer

2.208.500,- Dette har gjort at vi har kunnet oppgradere utstyr, styrke bemanning og øke antall jobber.

2.208.500,- Dette har gjort at vi har kunnet oppgradere utstyr, styrke bemanning og øke antall jobber. Årsmelding 2013 1. Innledning Lønn Som Fortjents hovedmålsetting: Tilby lønnet arbeid til mennesker som et alternativ til rus, prostitusjon og kriminalitet. Slik at en gjennom arbeid oppnår økt mestring

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013

VIRKSOMHETSPLAN 2013 VIRKSOMHETSPLAN 2013 Virksomhetsplanen beskriver de vesentligste forutsetninger for Meskano AS sin drift i 2013, omfang av driften, mål for attføringsarbeidet, produksjonsmål for produksjonsvirksomhetene

Detaljer

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS Eierskapskontroll ASVO Nøtterøy AS 2010 1 Innledning... 3 1.1 Om rapporten... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Avgrensing... 3 1.4 Aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer... 4 2 Selskapet... 5 2.1 Kort om selskapet

Detaljer

ORGANISASJONSKART 2011

ORGANISASJONSKART 2011 ORGANISASJONSKART 2011 Nordpolen Industrier AS Sinsenveien 53 B 0585 Oslo Tlf.: 22 79 58 80 Faks.: 22 79 58 90 E-post: firmapost@nordpolen.no www.nordpolen.no Nordpolen Industrier AS eies av Stiftelsen

Detaljer

Selskapet har hatt en gjennomgående solid likviditet de siste årene og høy egenkapital.

Selskapet har hatt en gjennomgående solid likviditet de siste årene og høy egenkapital. ØKONOMI Økonomienheten Dato 5. februar 2014 Saksnr.: 201400301-1 Saksbehandler Ragne Karine Eklind Saksgang Møtedato Kommunalutvalget 18.02.2014 Bystyret 12.03.2014 Eierskapsmelding 2 for Valhalla Verksted

Detaljer