Referat fra Nasjonalt brukerråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra Nasjonalt brukerråd 15.04.2015"

Transkript

1 Referat fra Nasjonalt brukerråd Tid og sted: , 15. april 2015, SHK- Sommer. Til stede: NFU, Kristine Vierli (vara) NFU, HLF, Brit S. Liltved (vara) Norges Døveforbund, Nina Holmen FFO, ADHD Norge, Atle Lunde FFO, NBF, Sverre Fuglerud (vara) NBF, Ingjerd Haukeland FFO, Afasiforbundet i Norge, Åsne Midtbø Aas (vara) Dysleksi Norge, Sofie Bejbro Andersen, UngFunk, Halvard Arneberg SAFO, HBF, Ikke tilstede: Hanne Fjerdingby Olsen SAFO, NHF/ HBF, Hege Tegler (vara) NHF/HBF, Torill Gullvik (vara) FNDB, Frid Tellefsen Svineng SAFO, Ove Helset FFO, FFO, Bjørn F. Siegwarth FFO, Tor Eikeland (vara) ADHD Norge, Solveig Tesdal UngFunk Fra Statped Hovedkontor: Marie E. Axelsen, Marit Helene Meyer, Gudmund Eikli, Niels-Eirik Mathiassen, Hilde Sundve Jordheim Referent: Ekaterini Tina Ladogianni, Marie E. Axelsen Referat fra møte den ble godkjent. 07/2015 Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og sakliste ble godkjent. Generelle innspill: Det er ønske om at referatet sendes ut sammen med sakliste. Halvard Arneberg (HBF) må settes på mottakerliste Sofie Bejbro Andersen (UngFunk) må settes på mottakerliste 08/2015 Representasjon Ingen kommentarer.

2 09/2015 Orienteringer fra brukerrepresentantene Foreningen Norges døvblinde: Orienterte om konferanse 4. mai «Livslang læring og utenforskap», Oslo Plaza Regjeringen skal utvikle en ny og helhetlig politikk for voksne som har svake grunnleggende ferdigheter. I løpet av 2015 skal dette arbeidet legges fram i en melding til Stortinget om livslang læring og utenforskap. Afasiforbundet: Etterlyser hvordan det går mer prosessen med avklaring mellom helse og opplæring. Afasi Norge har levert et notat til Statped om saken. Marie orienterte om at det er utarbeidet et notat fra Statped også og at det etterspørres en avklaring fra Utdanningsdirektoratet. Ønsker at det settes på agendaen i neste møte hvordan innspill fra brukerorganisasjonene formidles videre. Hvordan utfører Statped premissleverandør-rollen? ADHD Norge: ADHD Norge arrangerer en ny runde med nettkurs. Tilbudet er svært populært. Organisasjonen har mottatt støtte fra ExtraStiftelsen til et prosjekt om tilrettelegging i klasserommet. Ny generalsekretær Gry Lunde. Dysleksi Norge: Orienterte om ny bok om Dysleksivennlig skole. Lanseringsseminar den 24. april kl. 10 på Litteraturhuset. Alle medlemmer i nasjonalt brukerråd mottok et eksemplar av boka. Stor pågang hos Dysleksi Norge fra skoler om sertifisering til Dysleksivennlig skole. Hørselshemmedes landsforbund: Ikke til stede i møtet. Norges Døveforbund: Utrykket at organisasjonen ikke er enig i Djupedal-utvalgets forslag vedr. Statped og at Norges Døveforbund stiller seg positiv til at etaten har svart på utvalget ved å utrykke seg i ulike medier.

3 Informerte om at flere brukere har klaget over at Statped ikke er tilgjengelig nok for sine brukere og opplever at det er vanskelig å komme frem til riktig fagperson på telefon dersom de ikke selv vet hvilken person de skal snakke med. Utrykket ønske om å opprette et system som viser mer oversiktlig hvordan møtet til Nasjonalt Brukerråd blir anvendt praktisk i arbeidet til Statped. Svar: Statpeds sentralbord skal kunne koble brukerne opp til riktig fagperson ut ifra informasjonen som blir gitt uten at brukeren trenger å vite navnet på fagpersonen. Det vil bli sett nærmere på om det er mulighet for å opprette et system som viser tydeligere hvordan saker som blir løftet frem i Nasjonalt Brukerråd blir jobbet videre med i Statped. Blindeforbundet: HBF: Informerte om høringskonferanse i forbindelse med Djupedal-utvalgets NoU den 30. april. Er opptatt av kommunereformen og de konsekvenser det kan få for oppgavefordeling. Viste til undersøkelse gjennomført av Ipsos MMI som viser blant annet at 54 % av elever som benytter punktskrift får lærebøkene for seint. Informerte om mobbing og at det er stor forekomst av mobbing av blinde elever. Problematisk med økende andel av elever som får fritak for vurdering i fag. SFO i kommunene er for dårlig tilrettelagt for blinde og svaksynte elever. Problematisk at elever at ut av undervisning for ADL opplæring. Elevene mister verdifull undervisning. Blindeforbundets sommerleir skal arrangeres. Viktig sosial arena og et viktig bidrag for at elevene gjennomfører skoleløpet. HBF skal arrangere Handicamp på Skeikampen. Informerte om bok om oppvekt og funksjonshemmede. Forfatter Jan Tøssebro. HBF er kritiske til Djupedal-utvalgets perspektiv på mobbing. Det at elever settes utenfor og ikke inkluderes er en stor gruppe som også er utsatt for mobbing.

4 Informasjon om framlegg av et forskningsprosjekt i ved Høgskolen i Østfold (Halden) den 5. mai kl Norsk Forbund for Utviklingshemmede, NFU Ser fortsatt stort behov for etter og videreutdanning av PPT. Dette viste seg nylig da PPT har vurdert behovet for voksenopplæring etter feil lovhjemmel noe som førte til at 15 elever plutselig ikke lenger fikk voksenopplæring. Er opptatt av overgangen mellom utdanning og arbeidsliv og skal på rundbordskonferansen som FNDB informerte om Vil gjerne at det blir satt opp på agendaen hvordan Statped jobber videre med de innspill som kommer frem under møtene i Nasjonalt Brukerråd. 10/2015 Orienteringer fra Statped Tildelingsbrev 2015 fra Utdanningsdirektoratet til Statped Marie E. Axelsen informerte om Tildelingsbrev fra Utdanningsdirektoratet til Statped for Da saken var en orienteringssak ble organisasjonene oppfordret til å melde inn skriftlige kommentarer og/eller spørsmål. Saken settes på sakskartet til neste møte den 9.6. Statped skal sørge for implementering av aktiviteten i det nåværende Brukerforum for likeverdig utdanning i sitt eget nasjonale brukermedvirkningsarbeid. Statped må sikre at dette blir en møteplass hvor informasjon og dialog kan finne sted mellom brukerorganisasjonene, Statped, Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet. Evaluering av Statped Magasinet Marit Helene Meyer informerte om evalueringen av Statped magasinet som ble gjort av Opinionen med hensikt å vurdere hvorvidt fagbladet fungerer etter hensikten. Resultatene er på et overordnet nivå positive da det fremkommer at magasinet brukes aktivt og at respondentene ikke har tydelige ønsker om endringer. Forbedringspotensialet ligger hovedsakelig innen markedsføringen. Det fremlegges også at PP-tjenesten bruker magasinet i sitt arbeid uten at det gir faglig påfyll til dem selv, noe som ikke nødvendigvis trenger å justeres, men vil bli tatt hensyn til i videreutviklingen av magasinet.

5 Brukerorganisasjonene stilte seg positive til at Statped Kommunikasjon tar evalueringen med i det videre arbeidet med å utvikle StatpedMagasinet. Deltidsopplæring Det ble kort orientert om status vedrørende utviklingsoppdraget om styrking av deltidsopplæringen for hørselshemmede elever og prosjektplanen: Plan for Prosjekt Hørselsfaglige styrkingstiltak i Statped nord forbedring av tjenestetilbudet til elever med hørselsvansker. Prosjektet er basert på Oppdragsbrev fra Udir S og har som mål å utvikle en styrket statlig deltidsopplæring for hørselshemmede elever i grunnskolen. Ny modell for deltidsopplæring er organisert i: Styringsgruppen, som består av Direktørgruppen i Statped, samt en prosjektgruppe som består av prosjektleder Elisabet Dahle, fire prosjektledere og to brukerrepresentanter. Egen prosjektorganisering inngår i Statped nord med prosjektleder Hilde Sunde Jordheim som arbeider med en omfattende oppbygging av hørselsfaglige tjenester i et likeverdighetsperspektiv i Nord. I Statped Nord blir det gjort arbeid for å forbedre samhandlingen mellom Statped nord, kommunene og andre relevante instanser gjennom mer presise rutiner og systemer for oppfølging. Det er blitt laget fire hoved innsatsområder: system-rettet arbeid, brukerrettet arbeid, innsats i det samiske området og samarbeid med Tromsø kommune Systemrettene tiltak gjelder forvaltningsrutiner, samarbeidsrutiner og kompetanseutvikling. Brukerrettede tiltak gjelder fjernundervisning, elevkurs, foreldrekurs, søsken, sosialpedagogiske møteplasser og barn under opplæringspliktig alder. Innsats i de samiske språkområdene har foreløpig ført til etablert samarbeid med Karasjok, Kautokeino og Målselv kommuner. Det ble informert om at elev- og foreldre kurs ble holdt i november 2014, og i 2015 vil det blir holdt elev-, foreldre- og pedagogkurs for hørselshemmede elever fra trinn fra hele Nord-Norge. Brukerorganisasjonenes innspill Norges Døveforbund og HLF informerte om at de var uenige vedrørende enkelte områder i prosjektet og påpekte at de grunnet dette har trukket seg ut fra Prosjektgruppen. Det ble bedt om grundig gjennomgang av utviklingen til neste møte for Nasjonalt Brukerråd, den 9 juni.

6 Elektronisk søknadsbehandling Marie E. Axelsen orienterte om at det blir undersøkt om det er mulighetene for elektroniske søknadsbehandlingsskjemaer også for individsaker. Dette er en sak som det vil bli informert om ved neste Nasjonalt Brukerråd den 9. juni. 11/2015 Oppdrag til Statped; Samordnet foreldreopplæring Prosjektleder Hilde Sunde Jordheim orienterte om status i prosjekt: Samordnet foreldreopplæring i Statped , som nå er i fase to om å utvikle en helhetlig modell for foreldreopplæring. Prosjektet er organisert i en styringsgruppe, bestående av direktørene i Statped, prosjektleder, og prosjektgruppen bestående av de fagansvarlige i Statped. Hovedformålet er å utvikle, styrke og samordne opplæringstilbud til foresatte til barn innenfor alle av Statped sine målgrupper. Opplæringen skal ivareta foresattes behov og ønsker slik at de i større grad kan delta aktivt og ta medansvar for barnas opplæring. Opplæringstilbudene skal dekke målgruppenes behov i alle regioner. Modellen vil bli prøvd ut i en pilot høsten 2015 i region nord og en fullskalamodell skal være klar for implementering august Det ble fremtonet at det er viktig med tett samarbeid mellom Statped og brukerorganisasjonene. Brukerrepresentantene stilte seg positive til saken og vil være tilgjengelige for å stille sin kompetanse og erfaring til disposisjon og komme med innspill og råd, vedrørende blant annet e-læring. 12/2015 Brukerundersøkelsen i Statped presentasjon av resultater Gudmund Eikli oppsummerte og informerte om resultatene fra brukerundersøkelsen i Statped gjennomført av Statped og TNS Gallup i november og desember Hensikten med undersøkelsen var å få kunnskap om brukernes opplevelser og få innspill til organisasjonsutvikling. Resultatene fra undersøkelsen var på et overordnet nivå positive. Blant annet svarer vel 90 prosent at de er svært eller ganske fornøyde med tjenesten de/barnet har mottatt fra Statped og flertallet opplever at tjenestene til Statped har gjort det enklere for en selv/barnet å ta del i den ordinære opplæringen.

7 Det fremkommer i undersøkelsen at Statpeds sterke sider er: god kompetanse, at foresatte og barn blir møtt med respekt av ansatte hos Statped, at tjenester leveres som avtalt og at tjenester er tilpasset de ulike behovene. Statpeds forbedringspotensialer ligger i hvorvidt brukere og foresattes erfaringer og synspunkter blir tatt hensyn til i arbeidet med å utforme forslag til aktiviteter og tiltak, informasjonen gitt om tjenestene til Statped, i hvor lett det er komme i kontakt med saksbehandlere hos Statped og i hvorvidt brukernes synspunkter og erfaringer blir lyttet til. Innspill fra brukerorganisasjonene Det ble løftet frem at det er viktig at Statped jobber tett med skolene slik at kompetansen for tilretteleggelse for elever med spesialpedagogiske behov blir hevet blant lærerne. Statped besitter viktig kompetanse og dyktige fagpersoner men det tar ofte tid før de blir satt i en sak. Tettere dialog med skoler kan forbedre tjenestene elever mottar. 13/2015 Aktuelle dokumenter NOU; Å høre til Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Marie E. Axelsen informerte om at Statped har uttalt seg i ulike medier vedrørende utredningen av Djupedal-utvalget, oppnevnt for å vurdere de samlede virkemidlene for å skape et godt psykososialt skolemiljø og motvirke og håndtere mobbing i skolen. Utvalget mener at organisering og ansvarsfordeling i støttesystemet for barn som er utsatt for mobbing er for utydelig og en av løsningene er å styrke PPtjenesten ved å ta 300 stillinger fra Statped og overføre disse til PP-tjenesten. Statped reagerer på koblingen som er gjort ved å sette to utsatte grupper opp mot hverandre. Brukerorganisasjonene stilte seg positive til Statpeds perspektiv og uttalelser i media og vil selv tydeliggjøre dette perspektivet i flere politiske forumer og mediekanaler. Meld. St. 14 ( ) Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner Meldingen om tilråding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 20. mars 2015, gir gjennomgang av hvilke oppgaver nye og større kommuner kan få ansvar for og varsler gjennomgang av den statlige styringen av kommunene. I lys av Meldingen ble det informert om at Statped er opptatt av å være med på dialogen om oppgavefordelingen mellom kommune og stat og har blant annet laget samarbeid med KS i forbindelse med dette.

8 14/2015 Sak innmeldt fra Blindeforbundet v/atle Lunde Blindeforbundet meldte inn en sak vedrørende forsinkelser av bøker og lærerressurser i skoler blant elever med spesialpedagogiske opplæringsbehov. Undersøkelse viser at 34 % av foreldre med barn 8 18 år med behov for tilrettelagt skoleundervisning opplever å få bøker og læringsressurser for sent. Dette er noe som har blitt tatt opp mye i media i den siste tiden og saken har også tidligere blitt tatt opp i Nasjonalt Brukerråd. Blindeforbundet understreket at dialogen mellom Statped og skolene må bli enda bedre for å forbedre dette området. Svar: Avdelingsdirektør for læringsressurser og teknologiutvikling, Niels-Erik Mathiassen, svarte at saken om forsinkelser av ressurser for skoleelever blir tatt til etterretning, og det blir undersøkt om prosedyrene i kommunikasjonen mellom Statped og skolene er tilstrekkelige. Ettersom det ikke er selve publikasjonen av bøker, men tilretteleggingen som er mest tidskrevende, vil det blant annet bli undersøkt om det er tydelig nok informasjon om ressurser som allerede er tilgjengelige i Statpeds bibliotek, hvor det tar 14 dager å bestille fra. Statped skal være med på å sikre tilrettelegging. Ettersom skolene og kommunene har ansvar for bestilling av bøkene, er etaten avhengig av god dialog med disse aktørene. Brukerorganisasjonenes innspill Det ble løftet frem at kompetansen blant lærere når det gjelder universell utforming og tilrettelegging må forbedres. Det ble bedt om at saken blir behandlet grundigere i neste møte for Nasjonalt Brukerråd.

Nasjonalt brukerråd i Statped - Referat

Nasjonalt brukerråd i Statped - Referat Nasjonalt brukerråd i Statped - Referat Tid 30. september 2015, kl. 12 16 (lunsj fra kl. 11.30) Sted Statped hovedkontor, møterom Galdhøpiggen (1. etasje) Til stede: Halvard Arneberg, SAFO/HBF, John Torsvik

Detaljer

Nasjonalt brukerråd i Statped - Referat

Nasjonalt brukerråd i Statped - Referat Nasjonalt brukerråd i Statped - Referat Tid 2. desember 2015, kl. 12 15:30 Sted Statped hovedkontor, møterom Glassrommet Til stede: Halvard Arneberg, SAFO/HBF, John Torsvik SAFO/FNDB, Torill Gullvik (vara)

Detaljer

Referat fra møte i Faglig samarbeidsråd syn

Referat fra møte i Faglig samarbeidsråd syn Referat fra møte i Faglig samarbeidsråd syn Tid: Torsdag.16.04.15, kl. 10.00-14.00 Sted: Statped sørøst, Gamle hovsetervei 3 Til stede fra brukerorganisasjonene: Trine Paus (Norsk Spielmeyer Vogt-forening),

Detaljer

Statped sørøst brukerråd - referat

Statped sørøst brukerråd - referat Statped sørøst brukerråd - referat Dato/Sted: 15.april 2015 Deltakere: Anne Cathrine Høvik (Dysleksi Norge), Per Gunnar Nygård (Norges Døveforbund), Anne Line Gausdal (Norsk Tourette forening), Rune Geir

Detaljer

Nasjonalt brukerråd i Statped - Referat

Nasjonalt brukerråd i Statped - Referat Nasjonalt brukerråd i Statped - Referat Tid 6. april 2016, kl. 12:00 16:00 Sted Statped hovedkontor, Sommerrogata 13-15 Til stede: John Torsvik SAFO/FNDB, Bjørn F. Siegwarth FFO/HLF, Per Gunnar Johnsen

Detaljer

NOTAT/REFERAT ETTER REGIONALT BRUKERRÅDSMØTE I STATPED NORD, 26. NOVEMBER 2015.

NOTAT/REFERAT ETTER REGIONALT BRUKERRÅDSMØTE I STATPED NORD, 26. NOVEMBER 2015. NOTAT/REFERAT ETTER REGIONALT BRUKERRÅDSMØTE I STATPED NORD, 26. NOVEMBER 2015. Til stede: Per Gunnar Johnsen (Norges Døveforbund), Barbara Priesemann NFU, Berit Wilsgård Olsen (NFU), Berit F. S. Johnsen

Detaljer

Statped. - informasjon ved etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringen i Møre og Romsdal Geiranger, 19.

Statped. - informasjon ved etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringen i Møre og Romsdal Geiranger, 19. Statped - informasjon ved etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringen i Møre og Romsdal Geiranger, 19. oktober 2015 Hva er Statped Statped skal bidra til at barn, unge og voksne med særskilte

Detaljer

Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped. Gjeldende for perioden Godkjent i nasjonalt brukerråd 6.4.

Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped. Gjeldende for perioden Godkjent i nasjonalt brukerråd 6.4. Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped Gjeldende for perioden 01.01.2017 31.12.2019 Godkjent i nasjonalt brukerråd 6.4.2016 Innhold 1. STATPED... 1 1.1. TJENESTEYTING... 1 1.2. BRUKERPERSPEKTIV...

Detaljer

Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped. Gjeldende fra Revidert i nasjonalt brukerråd

Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped. Gjeldende fra Revidert i nasjonalt brukerråd Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped Gjeldende fra 01.01.13 Revidert i nasjonalt brukerråd 27.11.2013 0 Innhold 1. STATPED... 1 1.1. TJENESTEYTING... 1 1.2. BRUKERPERSPEKTIV... 1 1.3. ORGANISASJON...

Detaljer

Utdanningsdirektoratets vurdering av Statped oppfølging av Ny modell for deltidsopplæring og tilgrensede tjenester

Utdanningsdirektoratets vurdering av Statped oppfølging av Ny modell for deltidsopplæring og tilgrensede tjenester Saksbehandler: Berit Antonie Holmlimo Statped Statped postmottak, Postboks 113 3081 HOLMESTRAND Vår dato: 11.07.2017 Deres dato: 07.04.2017 Vår referanse: 2014/3921 Deres referanse: 2017/3044 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Referat fra møte i Faglig samarbeidsråd syn

Referat fra møte i Faglig samarbeidsråd syn Referat fra møte i Faglig samarbeidsråd syn Tid: torsdag.30.10.14 kl. 10.00-14.00 Sted: Statped sørøst, Gamle hovsetervei 3 Til stede: Fra brukerorganisasjonene: Espen Lahnstein (Norges Blindeforbund),

Detaljer

Nasjonalt brukerråd i Statped - Referat

Nasjonalt brukerråd i Statped - Referat Nasjonalt brukerråd i Statped - Referat Tid 8. juni 2016, kl. 12:00 16:00 Sted Statped hovedkontor, Solli plass Til stede: John Torsvik SAFO/FNDB, Torill Gullvik (vara) SAFO/FNDB, Bjørn F. Siegwarth FFO/HLF,

Detaljer

3. Fremlagt Statsbudsjett for 2015: Hvilke bevilgninger får Statped etter fremlagt budsjett, og hvordan er disse fordelt /øremerket?

3. Fremlagt Statsbudsjett for 2015: Hvilke bevilgninger får Statped etter fremlagt budsjett, og hvordan er disse fordelt /øremerket? Referat frå møte i brukeråd Statped sørøst, Storo, Statped sørøst, fredag 24. oktober 2014 Til stede, medlemmer av brukerråd sørøst: Sverre Fuglerud (Norges Blindeforbund), Anne Cathrine Høvik (Dysleksi

Detaljer

Status for planlegging av elevkurs skoleåret 2017/ Fagansvarlig syn Stine Morbech

Status for planlegging av elevkurs skoleåret 2017/ Fagansvarlig syn Stine Morbech Status for planlegging av elevkurs skoleåret 2017/2018 20.04.17 Fagansvarlig syn Stine Morbech Helt kort om den nye modellen Hva er besluttet? Modellen har vært presentert og drøftet i Faglig samarbeidsråd

Detaljer

Høringsvar på NOU 2015:2 «Å høre til Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø.»

Høringsvar på NOU 2015:2 «Å høre til Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø.» Høringsvar på NOU 2015:2 «Å høre til Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø.» Til Kunnskapsdepartementet Fra Norges Blindeforbund 22.06.15 Norges Blindeforbund stiller seg positiv til at det

Detaljer

Referat fra møte i Faglig samarbeidsråd syn

Referat fra møte i Faglig samarbeidsråd syn Referat fra møte i Faglig samarbeidsråd syn Tid og sted: 20.10.16, kl. 10.00 13.30, Statped sørøst, Vitaminveien 1 A, Storo Til stede: Trine Paus (NSVF), Stian Snoen (NBfu), Espen Lahnstein (NBf), Stine

Detaljer

SAFO NHF: etterspurte hvorvidt det er gitt signaler om at det kommer til å lages Stortingsmelding basert på dokumentet.

SAFO NHF: etterspurte hvorvidt det er gitt signaler om at det kommer til å lages Stortingsmelding basert på dokumentet. Nasjonalt brukerråd i Statped Referat Tid: 22. november 2016, kl. 12:00 16:00 Sted: Statped hovedkontor, Solli plass Til stede: Halvard Arneberg, SAFO/NHF, John Torsvik SAFO/FNDB, Bjørn F. Siegwarth FFO/HLF,

Detaljer

Høringsuttalelse til NOU 2015:2 «Å høre til Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø.»

Høringsuttalelse til NOU 2015:2 «Å høre til Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø.» Høringsuttalelse til NOU 2015:2 «Å høre til Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø.» Til Kunnskapsdepartementet Fra brukerrepresentantene i Statpeds faglige samarbeidsråd for syn 22.06.15 Statpeds

Detaljer

Oppfølging av NOU 2015: 2 Å høre til

Oppfølging av NOU 2015: 2 Å høre til Oppfølging av NOU 2015: 2 Å høre til Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Seniorrådgiver Egil Knudsen 3. februar 2016 . 101 ulike tiltak Høringskonferanser 200 høringssvar Ikke stortingsmelding.

Detaljer

Hvorfor finnes Statped?

Hvorfor finnes Statped? Hvorfor finnes Statped? Statped skal etter søknad og avtale bistå kommunen/fylkeskommunen i spesialpedagogiske saker hvor: kommunen eller fylkeskommunen ikke kan forventes å ha kompetanse eller har behov

Detaljer

Sakliste. Godkjenning av innkalling. Informasjon fra NDF og HLF. Informasjonsrunde fra Statped. a) Norges Døveforbund (NDF):

Sakliste. Godkjenning av innkalling. Informasjon fra NDF og HLF. Informasjonsrunde fra Statped. a) Norges Døveforbund (NDF): Referat fra Faglig samarbeidsråd - hørsel Tid: Torsdag 7. april 2016 kl 12.00-15.00 Sted: Statpeds hovedkontor i Sommerrogata 13-15 i Oslo; møterom Glassrommet i 1. etasje Medlemmer: Brukerrepresentanter:

Detaljer

Utdanningsdirektoratets råd for inkluderende opplæring

Utdanningsdirektoratets råd for inkluderende opplæring Utdanningsdirektoratets råd for inkluderende opplæring 2009-2011 Direktoratet har opprettet et eget råd for inkluderende opplæring, og har også, gjennom Brukerforum for likeverdig opplæring, jevnlige møter

Detaljer

Møte i felles brukerutvalg - NAV Finnmark og NAV Hjelpemiddelsentral Finnmark

Møte i felles brukerutvalg - NAV Finnmark og NAV Hjelpemiddelsentral Finnmark // REFERAT Møte i felles brukerutvalg - NAV Finnmark og NAV Hjelpemiddelsentral Finnmark Møtestart: torsdag 20. september 2012 Møtested: NAV Finnmark, Vadsø Sekretær: Kerstin Thomasen, NAV Hjelpemiddelsentral

Detaljer

Mobbing i grunnskolen

Mobbing i grunnskolen BESTILLING Kontrollutvalget i kommune vedtok i sak 10/17 å bestille en forvaltningsrevisjon knyttet til mobbing i grunnskolen: Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2016 2018 og

Detaljer

Statped. Innledning

Statped. Innledning Statped Innledning 20.10.17 Statped skal bidra til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov får mulighet til å være aktive deltakere i utdanning, arbeid og samfunnsliv Døvblindhet, kombinerte

Detaljer

Mobbing i grunnskolen

Mobbing i grunnskolen BESTILLING Kontrollutvalget i kommune vedtok i sak 19/16 å bestille en forvaltningsrevisjon knyttet til mobbing i grunnskolen: Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2016 2018 og

Detaljer

Nasjonal nettverkskonferanse for PPT-ledere 21. September 2016

Nasjonal nettverkskonferanse for PPT-ledere 21. September 2016 Nasjonal nettverkskonferanse for PPT-ledere 21. September 2016 Om kvalitetskriterier for PP-tjenesten Fire kvalitetskriterier Utdanningsdirektoratet har utformet fire kvalitetskriterier for PP-tjenesten

Detaljer

Samtidig så er det jo hverdagen som er det aller viktigste. At det fungerer hver eneste dag i barnehage, skole og høyere utdanning.

Samtidig så er det jo hverdagen som er det aller viktigste. At det fungerer hver eneste dag i barnehage, skole og høyere utdanning. 1 Kjære alle sammen Gratulerer med dagen! Det er som Solveig sa bra at det finnes dager som denne, hvor vi får løftet problemstillinger og gitt fortjent oppmerksomhet til inkludering og tilrettelegging

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, 3.etasje Møtedato: 16.08.2016 Tid: 14:00-16:25 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall:

Detaljer

Sør- Varanger kommune skal delta på 3 samlinger med temaene: mobbing, klasseledelse og organisasjonsutvikling.

Sør- Varanger kommune skal delta på 3 samlinger med temaene: mobbing, klasseledelse og organisasjonsutvikling. Bedre læringsmiljø Læringsmiljøprosjektet videreføres i 2015 med pulje 2. Sør- Varanger kommune skal delta på 3 samlinger med temaene: mobbing, klasseledelse og organisasjonsutvikling. Læringsmiljøsenteret

Detaljer

Statped sørøst brukerråd - referat

Statped sørøst brukerråd - referat Statped sørøst brukerråd - referat Dato/Sted: 10. mai 2017, Storo, Vitaminveien 1. 4. etasje. Tidsramme: 12-15. Til stede: Ann Cathrine Høvik (Dysleksi Norge), Inghild Bjørgestad (Afasiforbundet), Hans

Detaljer

Tilpasset opplæring og spesialundervisning

Tilpasset opplæring og spesialundervisning Tilpasset opplæring og spesialundervisning - Generell utfordring og status - En gang spesialundervisning, alltid spesialundervisning? - Hvordan måle effekten av spesialundervisning? Orkdal/Øy-regionen,

Detaljer

// REFERAT Møte i Sentralt brukerutvalg

// REFERAT Møte i Sentralt brukerutvalg // REFERAT Møte i Sentralt brukerutvalg Møtedato: 07.03.2014 Tilstede: Lise Connelly, FFO, Therese Ravatn, FFO, Laila Marie Wolles, Velferdsalliansen, Rune Bugge Persson, Norsk pensjonistforbund, Nina

Detaljer

Meld. St. 18 ( ) Læring og fellesskap. Regionale konferanser. Seniorrådgiver Jens Rydland

Meld. St. 18 ( ) Læring og fellesskap. Regionale konferanser. Seniorrådgiver Jens Rydland Meld. St. 18 (2010 2011) Læring og fellesskap Regionale konferanser Seniorrådgiver Jens Rydland Historisk utvikling Kraftig utbygging av statlige spesialskoler fra 1951 Hjelpeundervisning introdusert som

Detaljer

NOU 2015:2 Å høre til Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Djupedalsutvalget

NOU 2015:2 Å høre til Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Djupedalsutvalget NOU 2015:2 Å høre til Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Djupedalsutvalget Driftskomiteen 13.mai 2015 Bjørg G Holmen Barne- og familietjenesten, PPT Barne- og familietjenesten, PPT 1 Utvalgets

Detaljer

01/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og sakliste godkjent

01/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og sakliste godkjent Referat fra Faglig samarbeidsråd syn Tid: 20.04.17 kl. 10.00 14.00 Sted: Statped hovedkontor, Sommerogaten 13 15. Møterom Storen, 1. etg. Deltakere: Espen Lahnstein (NBF), Sissel Sørensen Bye (Foreldreutvalget

Detaljer

Byrådssak 462/10. Dato: 6. september Byrådet. Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring SARK Hva saken gjelder:

Byrådssak 462/10. Dato: 6. september Byrådet. Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring SARK Hva saken gjelder: Dato: 6. september 2010 Byrådssak 462/10 Byrådet Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring LIGA SARK-03-201001730-37 Hva saken gjelder: Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige

Detaljer

Referat Faglig samarbeidsråd syn

Referat Faglig samarbeidsråd syn Referat Faglig samarbeidsråd syn Dato/Sted: 17. juni 2016, kl. 10.00 14.00, Statpeds hovedkontor Deltakere: Stine Morbech (fagansvarlig syn),trine Paus (NSVF), Ida Utne (NBFU), Espen Lahnstein (NBF), Per

Detaljer

Høringssvar - NOU 2016:17 På lik linje

Høringssvar - NOU 2016:17 På lik linje Barne-, likestillings- og diskrimineringsdepartementet Postmottak@bld.dep.no Saksbehandler Gøril B. Lyngstad Vår dato 01.03.2017 Vår referanse 2016/427-0 Deres dato 02.12.2016 Deres referanse 16/3614 Høringssvar

Detaljer

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 1 Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 Innhold RUTINER VEDR. SPESIALUNDERVISNING OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER... 3 Saksgang vedr. spesialundervisningen

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 79/16 Hovedutvalg for skole og barnehage

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 79/16 Hovedutvalg for skole og barnehage ULLENSAKER Kommune SAKSUTSRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 79/16 Hovedutvalg for skole og barnehage 23.11.2016 HØRINGSSVAR PÅ NOU 2016:14 MER Å HENTE Vedtak Ullensaker kommune oversender høringsinnspill

Detaljer

Unge Funksjonshemmedes merknader til St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen

Unge Funksjonshemmedes merknader til St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen Unge Funksjonshemmedes merknader til St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen Unge Funksjonshemmedes merknader til: St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen Generelle merknader Stortingsmelding

Detaljer

Konkretisering av samarbeidet mellom Statped og Signo kompetansesenter 2014 2017

Konkretisering av samarbeidet mellom Statped og Signo kompetansesenter 2014 2017 Konkretisering av samarbeidet mellom Statped og Signo kompetansesenter 2014 2017 I avtalen mellom Stiftelsen Signo og Utdanningsdirektoratet, inngått 7.2. 2014, slås det fast at det skal etableres et samarbeid

Detaljer

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Vedtatt av FUG-utvalget 2012 2015 Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Det har vært et politisk mål at færre elever får spesialundervisning og at flere elever med behov for og rett til

Detaljer

Det spesialpedagogiske feltet i Bergen kommune

Det spesialpedagogiske feltet i Bergen kommune Det spesialpedagogiske feltet i Bergen kommune Høringsuttalelse fra PPT/PF i Laksevåg Denne uttalelsen har vi laget på bakgrunn av at hele enheten har fått arbeidet i grupper med evalueringsrapporten fra

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap

Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato: 15.12.2016 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 16/6809 201604643-6 Jan Christian

Detaljer

«Inkludering lønner seg»

«Inkludering lønner seg» «Inkludering lønner seg» Målbilde for Statped 2017 2022 «Statpeds samfunnsmandat er å bidra til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov best mulig kan mestre eget liv og være aktive deltakere

Detaljer

Høringssvar - endringer i barnehageloven - barn med særlige behov. Saksordfører: Bijan Gharahkhani

Høringssvar - endringer i barnehageloven - barn med særlige behov. Saksordfører: Bijan Gharahkhani ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Nina Sollie Saksmappe: 2015/8999-36929/2015 Arkiv: A10 Høringssvar - endringer i barnehageloven - barn med særlige behov. Saksordfører: Bijan Gharahkhani Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Rutiner vedrørende spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Fagansvarlig oppvekst Oppdal kommune Vedtatt i Driftsutvalget i sak 08/15, 04.11.08 Innhold RUTINER VEDR.... 3 SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

Verksemdsplan for Vest-Telemark PP-teneste 2011

Verksemdsplan for Vest-Telemark PP-teneste 2011 Verksemdsplan for Vest-Telemark PP-teneste 2011 Visjon : Ei tilpassa opplæring for alle Hovudmål : Vest-Telemark PP-teneste skal vere ei kompetente og samarbeidande rådgivarteneste som bidrar til å styrke

Detaljer

Adresse: Postboks 8954, Youngstorget 0028 Oslo Telefon: Telefaks:

Adresse: Postboks 8954, Youngstorget 0028 Oslo Telefon: Telefaks: www.nfunorge.org Adresse: Postboks 8954, Youngstorget 0028 Oslo E-post:post@nfunorge.org Telefon:22 39 60 50 Telefaks:22 39 60 60 www.nfunorge.org Kunnskapsdepartementet Oslo, 13.01.2016 Høring om endringer

Detaljer

Hvordan kan ulike systemer jobbe sammen til barnets beste? «så enkelt og så vanskelig»

Hvordan kan ulike systemer jobbe sammen til barnets beste? «så enkelt og så vanskelig» Hvordan kan ulike systemer jobbe sammen til barnets beste? «så enkelt og så vanskelig» Kirkenes 15.11.2016 Sissel Kløvjan Statped nord Disposisjon Kort info om Statped Kort om oppdraget «Vi sprenger grenser»

Detaljer

SLUTTRAPPORT GOD LYD I SKOLEN

SLUTTRAPPORT GOD LYD I SKOLEN SLUTTRAPPORT GOD LYD I SKOLEN Et prosjekt av HLF - Hørselshemmedes landsforbund 2009-2010 Husbankens referanse: 2009/782-3 1 Innledning Prosjektet God lyd i skolen ble gjennomført av HLF i løpet av 2009

Detaljer

Verksemdsplan 2012 for Vest-Telemark PP-teneste

Verksemdsplan 2012 for Vest-Telemark PP-teneste Vest-Telemark PPT IKS Org.nr. 987 570 806 Pedagogisk-psykologisk tenestekontor Verksemdsplan 2012 for Vest-Telemark PP-teneste PPT for Telemark fylkeskommune og kommunane Seljord, Kviteseid, Nissedal,

Detaljer

Styrket innsats for et godt omsorgs- og læringsmiljø

Styrket innsats for et godt omsorgs- og læringsmiljø Hovedtemaene i Meld.St.19 ( 2015-2016 ) Styrket innsats for et godt omsorgs- og læringsmiljø Tydeligere føringer for et pedagogisk tilbud av god kvalitet Barnehagen skal legge et god grunnlag for barns

Detaljer

Rådet for funksjonshemmede

Rådet for funksjonshemmede Rådet for funksjonshemmede Årsmelding 2013 Sammensetning. Rådet for funksjonshemmede har inneværende periode slik sammensetning: Medlemmer - 2 politikere + 4 representanter fra ulike interesseorganisasjoner

Detaljer

Høringsuttalelse fra Faglig Råd for Pedagogisk psykologisk tjeneste gjeldende Kvalitetskriterier for PP-tjenesten

Høringsuttalelse fra Faglig Råd for Pedagogisk psykologisk tjeneste gjeldende Kvalitetskriterier for PP-tjenesten Høringsuttalelse fra Faglig Råd for Pedagogisk psykologisk tjeneste gjeldende Kvalitetskriterier for PP-tjenesten Faglig Råd for PP-tjenesten takker Utdanningsdirektoratet for at de anerkjenner oss som

Detaljer

Hva kan Statped bidra med inn i 0 24-satsingen? Røros Lasse Arntsen, regiondirektør

Hva kan Statped bidra med inn i 0 24-satsingen? Røros Lasse Arntsen, regiondirektør Hva kan Statped bidra med inn i 0 24-satsingen? Røros 30.08.17 Lasse Arntsen, regiondirektør Hva er Statped en nasjonal etat under Utdanningsdirektoratet en statlig spesialpedagogisk tjenesteyter en støtte

Detaljer

Høring - Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø. Saksordfører: Siv Iren Hansen

Høring - Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø. Saksordfører: Siv Iren Hansen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Mette Marthinsen Saksmappe: 2015/2534-18359/2015 Arkiv: G32 Høring - Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø. Saksordfører: Siv Iren Hansen Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Likeverdig og inkluderende opplæring

Likeverdig og inkluderende opplæring Elsa Skarbøvik: 1 Likeverdig og inkluderende opplæring Innlegg 15. oktober 2004 I innstillingen (nr. 268) til St.m. 30 står det om skolens mål: å gi barn og unge allmenndannelse, personlig utvikling, kunnskap

Detaljer

HØRING - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

HØRING - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø HØRING - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø HØRINGSUTTALELSE FRA LIONS NORGE Innledning I forbindelse med opplæringsprogrammet MITT VALG (MV) er Lions Norge høringsinstans

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesordfører. Vi har over tid jobbet systematisk for å øke gjennomføringen og få ned frafallet. Et

Detaljer

Barnehagesamling 8. juni 2015

Barnehagesamling 8. juni 2015 Barnehagesamling 8. juni 2015 1 Til behandling i Stortinget 7. juni Familie- og kulturkomiteen har gitt disse innstillingene: Innst. 344 L Tilsyn m.m Innst. 338 L Spes. ped, kortere ventetid bhg, m.m Innst.348

Detaljer

Plan for Prosjekt Hørselsfaglige styrkingstiltak i Statped nord 2015-2016 - forbedring av tjenestetilbudet til elever med hørselsvansker

Plan for Prosjekt Hørselsfaglige styrkingstiltak i Statped nord 2015-2016 - forbedring av tjenestetilbudet til elever med hørselsvansker Prosjekt Hørselsfaglige Plan for Prosjekt Hørselsfaglige styrkingstiltak i Statped nord 2015-2016 - forbedring av tjenestetilbudet til elever med hørselsvansker Godkjent av styringsgruppen i Statped: 04.06.2015

Detaljer

Stortingsmelding om Kunnskapsløftet Ny GIV-konferanse 14. juni Prosjektleder Borghild Lindhjem-Godal

Stortingsmelding om Kunnskapsløftet Ny GIV-konferanse 14. juni Prosjektleder Borghild Lindhjem-Godal Stortingsmelding om Kunnskapsløftet 2013 Ny GIV-konferanse 14. juni Prosjektleder Borghild Lindhjem-Godal Mandatet Redegjør bredt for status for Kunnskapsløftet og vurderer utviklingen av grunnskolen og

Detaljer

Mobbing i grunnskolen

Mobbing i grunnskolen 1. BESTILLING Kontrollutvalget i kommune vedtok i sak 28/15 å bestille en forvaltningsrevisjon knyttet til mobbing i grunnskolen: 1. Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet

Detaljer

NET T OP P! ADH D NO RG E PROS J E KT LEDER : NINA H OLM E N

NET T OP P! ADH D NO RG E PROS J E KT LEDER : NINA H OLM E N SLUTTRAPPO R T TIL EX T RASTI F T ELSEN PROS JEKT NR: RBM 9512 NET T OP P! ADH D NO RG E PROS J E KT LEDER : NINA H OLM E N A D H D N o r g e S t o r g a t a 1 0 A, 0 1 5 5 O s l o T e l e f o n : 6 7

Detaljer

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO)

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Mål TPO-team skal bidra til å sikre skolens tilpassa opplæring jfr. 1-3 opplæringsloven Grunnlag for instruks Arbeidsoppgaver og rutiner i forhold

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 006/17 Komite for omsorg, oppvekst og kultur /17 Bystyret

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 006/17 Komite for omsorg, oppvekst og kultur /17 Bystyret NARVIK KOMMUNE Fag- og forvaltningsenheten ENH Saksframlegg Arkivsak: 17/1057 Dokumentnr: 2 Arkivkode: K2 - B13 Saksbeh: Morgan, Michael James Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 006/17 Komite for omsorg,

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2014-2016 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

Barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging - hva er hovedutfordringene og hva kan gjøres? Thomas Nordahl

Barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging - hva er hovedutfordringene og hva kan gjøres? Thomas Nordahl Barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging - hva er hovedutfordringene og hva kan gjøres? Thomas Nordahl 16.01.18 MANDAT FOR EKSPERTGRUPPEN FOR BARN OG UNGE MED BEHOV FOR SÆRSKILT TILRETTELEGGING

Detaljer

// REFERAT Møte i Sentralt brukerutvalg

// REFERAT Møte i Sentralt brukerutvalg // REFERAT Møte i Sentralt brukerutvalg Møtedato: 23.05.2014 Tilstede: Martin K. Nielsen FFO, Dagny Jegstad FFO, Kashale Honoratte Muhanz Velferdsalliansen, Liv Eli Lundeby Kreftforeningen, Benedikte Vivaas

Detaljer

Sluttrapport. Forebygging prosjektnummer 2013 / 1 / Grunnskole for tegnspråklige elever

Sluttrapport. Forebygging prosjektnummer 2013 / 1 / Grunnskole for tegnspråklige elever Sluttrapport Forebygging prosjektnummer 2013 / 1 / 0370 Grunnskole for tegnspråklige elever Utrede muligheter for etablering av en landsdekkende non profit privat grunnskole for tegnspråklige i Oslo regionen

Detaljer

Kompetanse Norge Postboks 236 Sentrum 0103 OSLO. Dato /8016. Kontoradresse Kirkeg. 18

Kompetanse Norge Postboks 236 Sentrum 0103 OSLO. Dato /8016. Kontoradresse Kirkeg. 18 Kompetanse Norge Postboks 236 Sentrum 0103 OSLO Deres ref Vår ref 16/8016 Dato 24.05.2017 Statsbudsjettet 2017 Tildelingsbrev tillegg 05/17 - Sekretariat for Kompetansebehovsutvalget - oppdrag vedrørende

Detaljer

Mobbing i grunnskolen

Mobbing i grunnskolen BESTILLING Kontrollutvalget i kommune vedtok i sak 2/16 å bestille en forvaltningsrevisjon knyttet til mobbing i grunnskolen: Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak: 1. Kontrollutvalget bestiller

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nesodden kommune - Nesodden kommune en kommune for alle!

ÅRSRAPPORT FOR Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nesodden kommune - Nesodden kommune en kommune for alle! ÅRSRAPPORT FOR 2010 Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nesodden kommune - Nesodden kommune en kommune for alle! FORMÅL Rådet for funksjonshemmede i Nesodden kommune har som formål å bidra til

Detaljer

Til: Lions Norge, Stiftelsen DET ER MITT VALG Fra: Gunnar Malmin (3 mai 2015) Foreløpig høringsutkast 2 (etter høringskonferansen 30 april 2015)

Til: Lions Norge, Stiftelsen DET ER MITT VALG Fra: Gunnar Malmin (3 mai 2015) Foreløpig høringsutkast 2 (etter høringskonferansen 30 april 2015) Til: Lions Norge, Stiftelsen DET ER MITT VALG Fra: Gunnar Malmin (3 mai 2015) Foreløpig høringsutkast 2 (etter høringskonferansen 30 april 2015) NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt

Detaljer

Kultur for læring. Oppvekstforum, faggruppe 21. april 2017

Kultur for læring. Oppvekstforum, faggruppe 21. april 2017 Kultur for læring Oppvekstforum, faggruppe 21. april 2017 «En ska itte setta seg og vente på å få det bra, en ska hjelpe tel det en kæin for å få vara med på livet!» Alf Prøysen, «Visa om livet» fra «Jinter

Detaljer

Pilotprosjekt Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal. Språkutvikling og sosial utvikling hos førskolebarn og skolebarn

Pilotprosjekt Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal. Språkutvikling og sosial utvikling hos førskolebarn og skolebarn Pilotprosjekt Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal Språkutvikling og sosial utvikling hos førskolebarn og skolebarn OVERORDNA PROSJEKTPLAN 2010-2014 Innledning Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal

Detaljer

Levanger kommune Barn og familie

Levanger kommune Barn og familie Levanger kommune Barn og familie NOTAT Kunnskapsdepartementet Deres ref: Vår ref: BGH 2015/1746 Dato: 31.05.2015 Høringsuttalelse fra Levanger kommune til NOU 2015-2 "Å høre til - Virkemidler for et trygt

Detaljer

Orientering om status i arbeidet med overføring av A. C. Møller skole til Trondheim kommune

Orientering om status i arbeidet med overføring av A. C. Møller skole til Trondheim kommune Referat Faglig samarbeidsråd - hørsel Tid: Tirsdag 14. mars 2017 kl. 13.00-15.30 Sted: Statpeds hovedkontor i Sommerrogata 13-15 i Oslo; møterom Galdhøpiggen, 1. etasje. Medlemmer: Brukerrepresentanter:

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1119 (v/kommunestyresalen), Levanger Rådhus Dato: 14.09.2011 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 17:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Innhold i presentasjonen Kort om bakgrunn for ny rammeplan Innholdet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Implementering av ny

Detaljer

Om ny 1-4 Plikt til å tilby intensiv opplæring på 1. til 4. trinn

Om ny 1-4 Plikt til å tilby intensiv opplæring på 1. til 4. trinn Saksbehandler: Øivind Bøås Vår dato: 18.09.2017 Deres dato: Vår referanse: 2017/4931 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Høring - Svar Vi viser til høring om forslag til

Detaljer

Vurdering av norsk skole (OECD)

Vurdering av norsk skole (OECD) Vurdering av norsk skole (OECD) Områder som vurderes som gode: Sterk offentlig prioritering Vektlegger likhet og inkludering Gode relasjoner Motiverte lærere Små «skoleeffekter» Motivasjon for forbedring

Detaljer

Høringssvar, endringer i barnehageloven- barn med særlige behov

Høringssvar, endringer i barnehageloven- barn med særlige behov ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Inger Mari Sørvig, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget Formannskapet Referanse: 2013/1371 / 5 Ordningsverdi: A21/&13

Detaljer

Sakliste. Godkjenning av innkalling. Informasjon fra NDF og HLF. Informasjonsrunde fra Statped. a) Fra Norges Døveforbund:

Sakliste. Godkjenning av innkalling. Informasjon fra NDF og HLF. Informasjonsrunde fra Statped. a) Fra Norges Døveforbund: Referat Faglig samarbeidsråd - hørsel Tid: Torsdag 20. oktober 2016 kl. 12.00-15.00 Sted: Statpeds hovedkontor i Sommerrogata 13-15 i Oslo; møterom Galdhøpiggen, 1. etasje Medlemmer: Brukerrepresentanter:

Detaljer

Referat brukerrådsmøte i midt

Referat brukerrådsmøte i midt Referat brukerrådsmøte i midt Dato/Sted: 31.03.17, Trondheim Deltakere: Trine Hallem, Signe Marie Søraunet, Mona B Lersveen, Trude Arnøy, Dag Otto Evensen, Jørg Kunzendorf, Per Gunnar Johnsen, Knut Otto

Detaljer

Skolelederkonferansen. Johans Tveit Sandvin

Skolelederkonferansen. Johans Tveit Sandvin Skolelederkonferansen 2010 Johans Tveit Sandvin Rett til læring Prinsipper som inkludering, likeverdig tilbud og tilpasset opplæring følger av rett og plikt til opplæring Retten til opplæring er ikke bare

Detaljer

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Høst 2013 Vår 2017 1 Innholdsfortegnelse VISJON... 3 FORORD... 4 INNLEDNING... 5 FOKUSOMRÅDE 1: KLASSELEDELSE varme og tydelighet... 7 FOKUSOMRÅDE 2: TILPASSET OPPLÆRING

Detaljer

Samhandling gir resultater Hvordan kan ledere jobbe sammen for en mer inkluderende opplæring?

Samhandling gir resultater Hvordan kan ledere jobbe sammen for en mer inkluderende opplæring? Avdeling for PPT og spesialskoler Samhandling gir resultater Hvordan kan ledere jobbe sammen for en mer inkluderende opplæring? Walter Frøyen, Avdelingsdirektør for PPT og spesialskoler i Oslo Oslo Oslo

Detaljer

Referat fra møte i referansegruppen for RHABU. Møtetid: Torsdag kl Sted: RHABU, Ullevål sykehus, bygg 31B 2.

Referat fra møte i referansegruppen for RHABU. Møtetid: Torsdag kl Sted: RHABU, Ullevål sykehus, bygg 31B 2. Referat fra møte i referansegruppen for RHABU Møtetid: Torsdag 15.10 kl 10.00-15.00 Sted: RHABU, Ullevål sykehus, bygg 31B 2. etasje Tilstede: Sigrid Østensjø, Nina Kløve, Cathrine Utne Sandberg, Anita

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Innhold 1. Innledning... 2 2. Overordnede mål og målgrupper... 2 Udirs mål for 2017... 2 Målgrupper for sentrene... 3 3. Hovedoppgaver for sentrene... 3 Rammeplan-

Detaljer

Prosjekt Regelverk i praksis

Prosjekt Regelverk i praksis Prosjekt Regelverk i praksis Utvalgte hjertesukk fra kommuner og skoler «Veien er lang fra KD til Udir til FM til skoleeier til hver enkelt skole og til syvende og sist til det sitter i ryggmargen hos

Detaljer

God opplæring for alle

God opplæring for alle God opplæring for alle Feil ressursbruk Økt kompetanse i system Vi er på vei! Mange elever går ut av grunnskolen uten å realisert sitt potensial for læring. Alle elever lærer og oppnår gode resultater

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Refstad skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Refstad skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Refstad skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å

Detaljer

Til lærerne VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN

Til lærerne VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN Til lærerne VELKOMMEN Til AKERSHUSSKOLEN SKOLEÅRET 2014-2015 VELKOMMEN Til NYTT SKOLEÅR Kjære lærer I år starter over 7 000 nye elever i videregående skoler i Akershus. Å gi ungdom en kompetanse som gjør

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer