AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2007"

Transkript

1 AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2007

2 Innhold SAMMENDRAG... 3 FORORD SAMMENSTILLING AV ENGASJEMENT OG RESSURSBRUK FOR PROSJEKTENE DE SMÅ GRØNNE GRØNNE BARNEHAGER GRØNNE SKOLER GRØNNE LAG GRØNT BOMILJØ GRØNT VENNSKAP NORD-SØR GRØNN INFORMASJON GRØNNE BEDRIFTER Miljøfyrtårn Grønne frokoster GRØNNE BYGG GRØNN GÅRD STØTTE TIL FRIVILLIGE LAG OG ORGANISASJONER... 18

3 Sammendrag LA21 Stavanger er organisert som et samarbeidsprosjekt mellom Stavanger kommune, Grønn Hverdag i Rogaland og stiftelsen Grønn By. I 2007 har Grønn Hverdags arbeid med Lokal Agenda 21 hatt et omfang tilsvarende 1,5 årsverk, fordelt på syv av kommunens ti Agenda 21- arbeidsområder. Grønn Hverdag har også hatt sekretæransvar i koordineringsgruppa. Grønn By, med sin ene ansatte, har levert ca. syv måneders arbeidsinnsats. I tillegg kommer egeninnsatsen fra Grønt nettverk og medlemsbedriftene. Denne innsatsen har vært fordelt på to av Agenda 21s arbeidsområder. Årsrapporten tar for seg status, gjennomføring og evaluering av hvert enkelt arbeidsområde. I tabellen nedenfor synliggjøres tallfestede mål og oppnåelsesgraden av disse. I tillegg til disse kvantitative dataene, skjer det mye som ikke kan dokumenteres med tall, blant annet gjelder dette de to arbeidsområdene, Grønt vennskap nord-sør og Grønn gård, som ikke er oppført i tabellen nedenfor avdi de ikke inneholder kvantitative data. Informasjon om disse arbeidsområdene samt mer om arbeidsområdene synliggjort i tabellen nedenfor, finner man i selve rapporten. Arbeidsområder Målsetning Oppnåelse Kommentarer De små grønne Arrangere minst fire barnematkurs med til sammen 40 deltakere Fire kurs og 28 deltakere Her kan evt. bedre markedsføring bidra til at flere melder seg på. Arrangere minst seks kurs i Fem kurs med 32 Det ble satt opp seks kurs, men dårlig Grønne barnehager Grønne skoler miljøvennlig småbarnsstell Minst ti nye Grønt Flaggbarnehager Starte pilotprosjekt på miljøfyrtårnsertifisering av to grønne barnehager Sikre at minst 50% av barnehagene serverer økologisk melk Gjennomføre minst to Liv & lyst-grupper i en barnehage Sikre resertifisering av de eksisterende Grønt Flagg skolene Miljøfyrtårnsertifisere minst to Grønt Flagg-skoler Grønn skolegård på Sunde skole Få alle 7. klassinger med på verdens miljøverndag deltakere Ni sertifiseringer på gang fremmøte førte til en avlysning Det er per i dag fem Grønt Flagg barnehager. Tre som har vært er ikke resertifisert og en har søkt i Området er ressurskrevende og innsatsen økes derfor med 10% i To private barnehager er interesserte, men har ikke kommet i gang grunnet egne tidsbegrensninger Ukjent Det er vanskelig å få en total oversikt over bestillingene noen handler selv på nærbutikken mens andre bestiller fra Tine. Det arbeides med å få til en oversikt - Har ikke fått noen interesse trolig p.g.a. knappe tidsressurser 1 (2) er Per dags dato er det bare Gosen som er resertifisert, en er resertifisert (Sunde er forsinket ny og seks har falt vurderer å heller bli miljøfyrtårn). fra Kvernevik skole er ny Grønt Flaggskole. Innsatsen her skal intensiveres i 1 (Gosen) og Vardenes skole er underveis Ja 2008 Begge skolene skal rehabiliteres utfordrende! Grønnsaksbed, -kasser, urtespiral 700 stykker Delt i to puljer på formiddagen. Så showet Himmel og hav samt at noen skoler underholdt på Arneageren. På kvelden var det et arrangementet åpent for alle ca. 400 frammøtte Studieturer To En til London og en til Kverntoget skole, Fredrikstad

4 Grønne lag Grønt bomiljø Grønne bedrifter Grønn informasjon Grønne bygg Minst 100 deltakere i bytteringen Miljøfyrtårnsertifisere minst to organisasjoner eller festivaler Bruktmarked på Nytorget sommeren Bruktmarked i mars og desember Besøke minst to nye menigheter for markedsføring av miljøfyrtårn Miljøfyrtårnsertifisere SBBL og to borettslag Rundt 25 stk. Fire og fire underveis Ja Var i mars, men ikke i desember To SSBL og Saxemarka borettslag er underveis Lite aktivitet. For mange pengesterke mennesker i Stavanger samt konkurranse fra finn.no? God oppslutning! Populært tiltak både blant publikum og selgere Fikk ikke bruke Breitorget i desember Besøkte Sunde Menighet og Domkirkens menighet Nytt av året: faste miljøtips i Boinform (SBBL-magasinet) Starte to Liv & lyst-grupper - SBBL har fått tilbud, kan bli en del av miljøfyrtårnprosessen Arr. seminar om miljøfyrtårn i borettslag - Ble utsatt til januar 2008 på SSBLs årlige konferanse for borettslagene Holde fire kurs om grønn Tre To med beboerforening og en med rehabilitering Sørbø byggmakker. 51 deltakere totalt Lage et opplæringsprogram Ja Knyttet til kursene. I tillegg har det vært om rehabilitering mange større artikler i avisene om temaet. Gjennomføre seks grønne frokoster Tre Frokostene har et veldig godt oppmøte med til sammen rundt 250 deltakere Få 15 nye miljøfyrtårn Fem Mer en ti nye startet opp i 2007 og vil få sertifikatet i Arbeidet rundt sertifisering intensiveres i 2008 Nå ut til flest mulig Utarbeide kurs i lavenergibygg Seminar om nytt EU-direktiv ang. energisertifikater To studieturer Påfallende økt dekning i media og i ulike medlemsblad - - En Flere forskjellige kurs og arrangementer har blitt holdt og fått god dekning i ulike media. Nytt av året: faste tips i Boinform For små budsjetter til å få en profesjonell drift av arbeidsområdene. Det ble i 2007 søkt MD og GRIP om støtte til opprettelse av en ekstra stilling, men dette ble avslått

5 Forord Stavanger kommune startet i 1996 sitt Agenda 21-arbeid (oppfølging av Riokonferansen i 1992) gjennom deltakelsen i det nasjonale prosjektet Bærekraftig lokalsamfunn. Prosjektet ble avsluttet våren Formannskapet vedtok dog på et møte at arbeidet skulle videreføres under navnet Agenda 21 Stavanger og i første omgang fram til Arbeidet er evaluert og anbefalt videreført etter samme struktur fremover. Prosjektet er organisert som et samarbeidsprosjekt mellom Stavanger kommune, Grønn Hverdag i Rogaland og stiftelsen Grønn By. Kommunen skal ivareta egen organisasjon og de overordnede samfunnsoppgaver, Grønn Hverdag skal arbeide i forhold til beboere og frivillige organisasjoner og lag mens Grønn By skal arbeide i forhold til næringslivet. Miljøvernsjefen har det koordinerende ansvar. Arbeidet ledes av en styringsgruppe sammensatt av fem politisk valgte representanter fra kommunen, styreleder i Grønn By, fylkesleder i Grønn Hverdag og miljøvernsjefen. Miljøvernsjefen er sekretær for styringsgruppen. Styringsgruppen 2007: Før valget: Kjell Erik Grøsfjeld (H) Nina K. Galta (A) Arne Soland (FrP) Tor Ytre-Arne (V) Turid R. Tafjord (SV) Etter valget: Kjell Erik Grøsfjeld (H) Lars Petter Myhre (Ap) Solbjørg Rygh (FrP) Benedicte Johannessen (H) Bjørg Tysdal Moe (KrF) Bjørg Tysdal Moe (GB) Imme Dirk (GH) Olav Stav og Torunn M. Tysvær (Kom.adm.) Imme Dirks (GH) Olav Stav og Torunn M. Tysvær Styringsgruppen legger følgende kriterier til grunn for Agenda 21-arbeidet: Arbeidet skal føre til holdnings- og handlingsendring og kunne overføres fra liten til større skala Arbeidet skal øke miljøbevisstheten og stimulere frivillige organisasjoner, enkeltpersoner og bedrifter til å endre handlingsmønstre i mer bærekraftig retning Arbeidet skal ha ringvirkninger og i størst mulig grad kunne overtas av deltakerne selv (selvbærende) Arbeidet forutsetter egeninnsats fra deltakerne i form av finansiering fra andre kilder eller frivillig arbeid Resultater i form av handlingsendring skal kunne dokumenteres kvalitativt og/eller kvantitativt fra år til år Årsrapporten er en beskrivelse av hva som har skjedd innenfor de enkelte arbeidsområdene i 2007 og er utarbeidet av prosjektansvarlige i Grønn By, Grønn Hverdag og kommunen. Rapporten er et av grunnlagsdokumentene for kursen Agenda 21-arbeidet skal ha fremover.

6 1. Sammenstilling av engasjement og ressursbruk for 2007 Agenda 21 Stavanger er i 2007 en videreføring av ti arbeidsområder samt flere delprosjekter. Alt i alt har arbeidet også i år engasjert et bredt spekter av mennesker og miljøer innen kommunale virksomheter, innbyggere, organisasjoner og næringsliv slik som intensjonene har vært. Styringsgruppens midler til å drive basisarbeidet har vært som følger: Budsjett Samlet regnskap Avvik/overskudd Kr ,00 Kr ,58 Kr ,42 Overskuddet pålydende kr ,42 skyldes blant annet at vi i 2007 fikk overført en del midler som vi ikke fikk brukt inneværende år. Dette gjelder blant annet for midler øremerket miljøsertifiseringsstrategien og Grønt vennskap Nord-Sør. I 2007 har Grønn Hverdags arbeid med Lokal Agenda 21 hatt et omfang tilsvarende 1,5 årsverk. Grønn Hverdag har arbeidet med 7 av kommunens 10 Agenda 21-prosjekter. Grønn Hverdag har også hatt sekretæransvar i koordineringsgruppa. Ingvald Erga har hatt det overordnede prosjektlederansvaret for Grønn Hverdags samarbeid med Stavanger kommune og har også vært prosjektleder for Grønne skoler, Grønne lag og Grønt bomiljø. May-Lise Talgø har vært prosjektleder for De små grønne, Grønne barnehager og deler av Grønt vennskap Nord-sør. Målgruppen for Grønn Hverdags arbeid er befolkningen i deres hverdagsliv. De jobber utadrettet og møter folk på deres hjemmebane; i organisasjoner, institusjoner og husholdninger. Grønn By, med prosjektleder Elisabeth Sjo Jespersen i spissen, sine leveranser til Agenda 21 er Grønne bedrifter og Grønne bygg. Grønn By har levert ca. syv måneders arbeidsinnsats i prosjektene, i tillegg kommer egeninnsats fra Grønt nettverk og medlemsbedriftene.

7 2. Prosjektene 2.1 De små grønne Status: Arbeidsområdet De små grønne har som målsetting å gjøre små barns hverdag så miljøvennlig som mulig. Arbeidsområdet har to fokus: helsestasjoner og foreldregrupper. Alle de ni helsestasjonene i Stavanger har tavler med miljøinformasjon. Grønn Hverdag i Rogaland har laget nasjonale brosjyrer om Hjemmelaget spedbarnsmat og Lek og leketøy, men også God Start brosjyren fra stiftelsen miljømerking formidles fra oss i tillegg til at alle deles ut fra helsestasjonene i distriktet. Det avholdes jevnlig kurs for småbarnsforeldre om miljøvennlig barnestell og hjemmelaget barnemat. Våren 2006 startet Grønn Hverdag opp en Tøybleiekampanje i samarbeid med Renovasjonsavdelingen i Stavanger Kommune og jordmødre og helsestasjoner i Stavanger. Nybakte foreldre mottar en verdikupong á kr.500,- som de kan bruke til innkjøp av en "tøybleie-startpakke". De små grønne er en del av Stavanger kommunes "Feie for egen dør"-satsing. May-Lise Talgø er miljørådgiver for arbeidsområdet De små grønne. Gjennomføring: Vi har i 2007 holdt foredrag om miljøvennlig spedbarnsstell i 5 barselgrupper og arrangert 4 kurs i hjemmelaget barnemat. Kursene i matlaging koster 100 kroner og varer i ca. to timer. Vi har besøkt alle helsestasjonene i løpet av året. Samtlige har fått utdelt brosjyrene Hjemmelaget spedbarnsmat, Lek og leketøy og God Start, samt verdikuponger for tøybleier og ett eksemplar av de ulike flerbruks bleietyper. Vi har observert ulik praksis i utdelingen av brosjyrer/verdikuponger. Noen helsestasjoner praktiserer utdelingen ved faste kontroller, og noen deler ut ved etterspørsel. Lek og leketøy brosjyren deles ut på femmånederskontrollen og Miljømerkebrosjyren God start deles ut ved seksukers-kontrollen til alle småbarnsforeldre i Stavanger. Hjemmelaget Barnemat brosjyren og Verdikuponger for Tøybleiekampanjen deles ut ved etterspørsel ved enkelte helsestasjoner og i forbindelse med kurs i hjemmelaget barnemat og miljøvennlig spedbarnsstell i regi av Grønn Hverdag. Høsten 2007 mottok alle helsestasjonene i Stavanger DVD en God Start, en informativ DVD om miljøvennlig spedbarnsstell, utgitt av Stiftelsen Miljømerking i samarbeid med Grønn Hverdag. Denne er blitt brukt som grunnlag for samtaler i barseltreff og kurs i miljøvennlig spedbarnsstell, og kan bestilles gjennom Grønn Hverdag og Stiftelsen Miljømerking holdt May-lise en presentasjon av kurset Hjemmelaget barnemat og Grønn Hverdags foredrag om mat og klima for Fagforum Mat og Drikke og Biomarin Vekst Evaluering Prosjektet er godt etablert og vi opplever en stor grad av måloppnåelse. Vi har som mål å holde minst 4 kurs om hjemmelaget barnemat og minst 6 kurs i miljøvennlig spedbarnstell i minst 2 bydeler i løpet av året. I 2007 holdt Grønn Hverdag 5 kurs for 32 deltakere i miljøvennlig spedbarnsstell og 4 kurs i hjemmelaget barnemat med til sammen 28 deltakere. Begge kursene ble holdt i 2 bydeler, Storhaug og Hundvåg. Grønn Hverdag har tilbudt begge kursene til alle helsestasjonene i kommunen og helsestasjonenes ansatte gir positive tilbakemeldinger om å tilby kursene som et fast tilbud i barselgrupper. Kursene fungerer veldig bra, men det må jobbes mer systematisk for å få på plass flere kurs i flere bydeler Brosjyrene God Start, Hjemmelaget spedbarnsmat (revidert utgave) og Lek og Leketøy går som varmt hvetebrød og det har de siste årene vært distribuert over brosjyrer til

8 småbarnsforeldre i Stavanger. Siden har ca. 41 nybakte foreldrepar benyttet seg av verdikupongen for tøybleier. Tilbakemeldinger fra de involverte butikkene er positive og vi ønsker å imøtekomme flere foreldre og barnehager gjennom å tilby verdikupongløsninger for nettbutikker. Vi opplever økt interesse for bruk av tøybleier, og da spesielt i direkte etterkant av kurs i miljøvennlig spedbarnsstell. Gjennom miljøtavlene og brosjyrene når vi de fleste småbarnsforeldre i Stavanger med informasjon hvert år. Rogalands Avis har dekket et barnematkurs med et 2-sidig oppslag og NRK Rogaland sendte et radioinnslag på morgenlokalen om tøybleier på: I 2007 fortsetter vi å tilby helsestasjonene å arrangere barnematkurs for enda flere nybakte foreldre og vi vil fortsette å holde foredrag for spedbarnsgrupper. Vi fortsetter også med tøybleiekampanjen i samarbeid med fagavdelingen for renovasjon. De små grønne vil også neste år være en viktig del av Stavanger kommunes Feie for egen dør -satsning. 2.2 Grønne barnehager Status: I 2001 satte Grønn Hverdag i gang et pilotprosjekt med Grønne barnehager. Målet med prosjektet er å gjøre barnehagene så miljøvennlige som mulig. Barnehagene velger selv ambisjonsnivå, men det er et mål at barnehagene skal få Grønt flagg eller miljøfyrtårn for miljøinnsatsen sin. Grønt flagg (FEE stiftelsen) er en internasjonal sertifisering for skoler og barnehager. Per 31. august 2007 var 8 barnehager sertifisert med Grønt flagg: Biå Steinerbarnehage, Aubeberget barnehage avdeling Malthaug og avd. Skredbakka, Buøy barnehage, Molkeholen Barnehage, Tastavarden barnehage avd. Smiene og avd. Gullfaks og Ramsvigskogen barnehage. Vi jobber nå med sertifiseringen av 9 nye Grønt Flagg barnehager. Grønne barnehager er en del av Stavanger kommunes "Feie for egen dør"-satsing. May-lise Talgø er miljørådgiver for arbeidsområdet Grønne barnehager. Gjennomføring: Det er bare Ramsvikskogen barnehage av de åtte Grønt Flagg barnehagene som har resertifisert seg i Buøy, Biå Steinerbarnehage, Molkeholen og Aubeberget avdeling Skredbakka og avd. Malthaug og Tastavarden avdeling Smiene og avdeling Gullfaks skulle ha fornyet Grønt flagg-søknadene sine og har fått sine påminnelser. Grønn Hverdag har besøkt alle barnehagene som deltar i prosjektet etter ønske og behov. Alle grønne barnehager fikk tilbud om grønne foredrag på personal- og foreldremøter. May-Lise har holdt foredrag for foreldre og personalgrupper i ulike barnehager med tema knyttet til Grønn Hverdag i Barnehagen; Mat og Klima; avfall/gjenbruk/kildesortering og Energi og strømforbruk i Ramsvigskogen barnehage, Børesvingen barnehage, Qmarkå barnehage, Frøystad Barnehage, Sunde andelsbarnehage, Kløvereng barnehage, Vågen Barnehage, Kvaleberg barnehage og SUS barnehagene Tyrihans, Maurtua, Askeladden og Trollskogen, og foredrag om regnskogen på Madagaskar hos Aubeberget Barnehage avd. Malthaug og Skredbakka. Den inviterte vi alle ansatte i barnehagene i Stavanger til heldagskurs i pilfletting for å skape aktive lekeplasser i uterommet. Pågangen var stor, 9 barnehager meldte seg på og vi måtte sette opp en ekstra kursdag På LILLE Verdens Miljødag, , arrangerte vi en miljømarsj for alle barnehager i Stavanger i samarbeid med Stavanger Turistforening med over 315 påmeldte barnehagebarn, fra 14 barnehager. Temaet smeltende Is, et hett tema ble presentert på postene av 7-

9 klassinger fra Eiganes skole, i form av aktiviteter og oppgaver knyttet til klimaendringer og biologisk mangfold. Underveis i løypa fikk alle en økologisk is fra Isrosa og vel i mål fikk de diplom og en jordbærstikling. May-Lise har ved to anledninger møtt styrerne i private og kommunale barnehager, for å informere om klimasteget, barnas miljømarsj, Grønt Flagg og de nye miljøsertifiseringskravene fra kommunen ble alle 27 grønne barnehager invitert til styringsgruppemøte og foredrag ved Change the world i underetasjen til Kultcaféen. Høsten 2007 kom vi i gang med den første Grønt flagg arbeidsgruppen som tar for seg temaet kildesortering og avfall. Gruppen består av 9 barnehager som tar sikte på å bli Grønt Flagg sertifisert innen våren 2008, og arbeider bl.a. med en prosjektsøknad for å få en totalgjennomgang av kildesorteringstilbudet til skoler og barnehager i kommunen. Gruppa har påbegynt en behovsanalyse og skal bl.a. i løpet av en måned veie og telle alt plast, glass og metall avfallet de produserer, slik at vi kan gi bedre tilbakemeldinger til fagavdelingen for renovasjon om avfallsmengder og -fraksjoner samt tømme/hente ordninger de har behov for. Det er et uttalt stort behov for et felles pedagogisk tilbud rundt kildesortering og gjenbruk for skoler og barnehager og det er ønskelig å få til et prosjekt som vil kunne utarbeide et felles kildesorteringssystem med et pedagogisk lærehefte. I 2007 rettet vi også fokus på internasjonalt miljøarbeid i vår vennskapsby Antsirabe på Madagaskar, med tilbud om å skape grønne vennskapsbånd mellom grønne barnehager i Stavanger og Antsirabe. I løpet av 2007 har vi hatt kontakt med til sammen 30 barnehager med ett eller flere arrangement innenfor arbeidsområdet Grønne Barnehager. Disse er: Biå Steinerbarnehage, Buøy barnehage, Roaldsøy, Dusavik, Aubeberget avdeling Malthaug, Aubeberget avd. Skredbakka, Molkeholen, Ramsvikskogen, Emmaus, Tastavarden barnehage avdeling Smiene, Tastavarden avdeling Gullfaks, Qmarkå barnehage, Kvaleberg/Vannassen Barnehage, Børesvingen barnehage, Vågedalen barnehage, Bukkene Bruse Steinerbarnehage, Kløvereng Barnehage, og Kløvereng Barnehage avd. Storhaug, Solsikken Barnehage, Kanutten Barnehage, Austre Åmøy skole/barnehage, Solborg Barnehage, Hundvåg Andelsbarnehage, Huskestua Barnehage, Sunde Andelsbarnehage og Frøystad Andelsbarnehage og SUS barnehagene Tyrihans, Maurtua, Askeladden og Trollskogen Barnehager. Barnehagene ønsker fortsatt tilbud om kurs i kompostering, besøk av kompostdoktor, økologisk mat, bruk av naturmaterialer, gjenbrukskunst samt studiereiser for å besøke barnehager som har gode miljøprosjekter o.l. til praktisk bruk i leker og aktiviteter, til inspirasjon å formidle videre til kolleger eller som kreative påfyll i planlegginga av miljøaktiviteter for barna. Evaluering Prosjektet har funnet sin form, men vi ser nå at det er nødvendig å vurdere ressursfordelingen, slik at nye barnehager som ønsker å komme i gang med Grønt flagg miljøsertifisering, vil få den nødvendige oppfølgingen fra Grønn Hverdag. Vi ser det derfor som nødvendig å øke prosjektstørrelsen med 10 % i de kommende årene. I tillegg til dette er det nødvendig å effektivisere arbeidet gjennom å slå sammen barnehager i arbeidsgrupper og ressursgrupper, med én ny (tema)arbeidsgruppe for nye Grønt Flagg registrerte barnehager hvert halvår og én (etter hvert flere) ressursgruppe(r) som består av barnehager som allerede har vært igjennom flere resertifiseringer av Grønt Flagg. Denne ressursgruppen vil kunne bistå interesserte, nye barnehager med råd og dele idéer og erfaringer. Målet er å gjøre barnehagene mer selvgående i sin miljøsatsing, men noen barnehager trenger mer oppfølging fra Grønn Hverdag i

10 førstegangssertifiseringsprosessen og i enkelte tilfeller også ved resertifisering. Det er et ønske å få inn en egen kategori for Grønne Barnehager med Grønt Flagg/Miljøfyrtårn under Stavanger Kommunes nettsider for søknad om barnehageplass, slik at markedsføringsverdien også kommer de aktive private barnehagene til gode. Det har vært mye god miljøaktivitet i barnehagene og selv om vi ikke har heist noen nye Grønt Flagg hittil i 2007 har vi hittil 9 nye søknader underveis. De ansatte er veldig motiverte og ser stor nytte av å være en Grønn barnehage. Styringsgruppen for Grønne barnehager fungerer fint og må etter hvert utvides med flere grupper for å få med de nye Grønt Flagg barnehagene. Det er i 2007 fire barnehager i prosjektet som abonnerer på økologisk frukt og grønt og flere har begynt å bestille økologisk melk. Det er fire av Hundvågbarnehagene som bestiller via Mega/Hundvåg. Miljømarsjen har rukket å bli en innarbeidet aktivitet som interesserer Grønne Barnehager, men også nye barnehager kommer til hvert år. Temaet barn og miljø trekker pressen, og vi fikk full pott med bl.a. forhåndsomtale i S.A., nyhetsreportasje i Nrk Rogaland TV og radio samt TVVest./Aftenbladet TV/Radio. Vinklingen små barn går store steg for fremtiden kom godt frem, og økologisk iskrem fra Isrosa ble også godt synlig, gjennom temaet for Verdens Miljødag smeltende Is, et hett tema. Linker til nyhetsoppslag fra Barnas eventyrlige miljømarsj på NRK og TV Vest finner du her: eo.aftenbladet.no%2fsa%2ftvvest-mandag.wmv&ondemandtitle=tv+vest&ondemandmo reinfo=nyhetene+mandag I 2008 vil vi invitere flere av Stavangers barnehager til å delta i prosjektet, og vi vil fortsette å stille krav til de grønne barnehagene at de skal starte med sin miljøsertifisering. Vi vil fortsette å organisere aktivitetskurs for de ansatte i de grønne barnehagene, og fortsetter å tilby grønne foredrag under foreldre- og personalmøter. Grønn Hverdag vil også bidra til at barnehagene serverer mer økologiske matvarer og arbeide for at 50 % av barnehagene i Stavanger serverer økologisk melk. 2.3 Grønne skoler Status Grønn Hverdag jobber med skoler for å spre miljøforståelse blant den oppvoksende generasjon. Vi har som metodikk å jobbe med lærere og delta på samlinger og kurs, arrangere studieturer og holde foredrag for dem. På det viset får vi gode ringer i vann effekter av vår tidsinnsats og blir ikke spist opp som hjelpelærere i klasserommene. Vi har som oppgave og hjelpe skolene i deres miljøsertifisering og ellers legge til rette for at kunnskap om klima og miljø spres ut til elevene. Grønn Hverdag har i 2007 kommet ut med et nytt lærehefte for prosjektet Kompost i skolen Jordfabrikken, inkl. DVD og lærerveiledning. May-Lise fungerte som vikar for arbeidsområdet Grønne skoler i perioden Gjennomføring Gosen skole er, som første offentlige grunnskole i fylket, miljøfyrtårnsertifisert, og prosessen med å sertifisere Vardenes skole har kommet langt. Jobbingen med miljøvennlig rehabilitering av Gosen og Vardenes skole har blant annet resultert i en studietur til Kvernhuset skole i Fredrikstad og Pilestredet park i Oslo. To lærere på Sunde skole har fått stipend til studietur til England for å se på grønne skolegårder og i høst arrangerte vi studietur

11 for dem og to lærere fra Vardenes skole. Vi har også fått laget en skolehage på Sunde med grønnsakbed/kasser og urtespiral. I skolehagen på Solhaug har et stort areal av denne nå blitt brukt til midlertidig barnehage, men vi har bedt om at det settes igjen toalett når barnehagen skal flyttes. Vi har hatt et par møter for å få realisert en skolehage på Kvaleberg skole. Verdens miljødag arrangementet på Sølvberget med miljøutstilling og klimaforedrag av Siri Kalvig hadde besøk av ca 800 elever på dagen og 300 besøkende på kvelden og ble godt mottatt. Det jobbes med å få lov til å bygge en trelavo på Madlavoll skole. Arbeidet med miljøsertifisering av skolene pågår med mest oppmerksomhet på Grønt flagg. May-Lise har besøkt og deltatt i arrangement ved flere av Grønt flagg skolene i 2007, heriblant Vassøy skole, Gosen skole og Sunde skole i forbindelse med Grønt Vennskap skolebesøk fra Madagaskar og Palestina. Hun har holdt flere foredrag ved Austbø skole og St.Svithun skole innenfor temaene Grønn Hverdag i skolen, Grønt flagg, årsaker til klimaendringer og å skape gode miljøvaner. May-Lise har også satt i gang en Grønt Flagg arbeidsgruppe for skoler i Hundvåg bydel for å fremme søknad om Grønt Flagg i løpet av Austbø skole og Hundvåg skole er i gang med dette og tema for arbeidsgruppen 2008/2009 blir aktive skolebarn og giftfri skolevei og kildesortering og avfall i skolen. Prosjektets målsetninger og kommunens målsetninger om full miljøsertifisering innen 2009 ble presentert rektormøtet og møte med oppvekst/levekår samme dag. FAU ved Hundvåg skole er informert og har påtatt seg et ansvar for å bidra til å gjennomføre det første Grønt flaggprosjektet. Temaet kildesortering og avfall i skolen har høsten 2007 ført til en prosjektsøknad for å få en totalgjennomgang av kildesorteringstilbudet til skoler og barnehager i kommunen. I samarbeid med temagruppen for Grønne Barnehager har vi påbegynt en behovsanalyse slik at vi kan gi en klarere tilbakemelding til fagavdelingen for renovasjon angående avfallsmengder og -fraksjoner samt tømme/hente ordninger skolene har behov for. Det er et uttalt stort behov for et felles pedagogisk tilbud rundt kildesortering og gjenbruk for skoler og barnehager og det er ønskelig å få til et prosjekt som vil kunne utarbeide et felles kildesorteringssystem med et pedagogisk lærehefte i samme format som prosjektet kompost i skolen. I 2007 rettet vi også fokus på internasjonalt miljøarbeid i vår vennskapsby Antsirabe på Madagaskar, med tilbud om å videreutvikle grønne vennskapsbånd mellom grønne skoler i Stavanger og Antsirabe. Evaluering Mye tid har gått med til få skoler, særlig Gosen og Vardenes skole og deres rehabilitering og miljøfyrtårnsertifisering har tatt tid. Vi vil være avhengige av tett kontakt og hjelp fra skolekontoret i 2008 for å organisere møter med skolene om miljøsertifisering. Skal målet nåes om at alle skal være sertifisert innen utgangen av 2009 må tempo settes opp og alle andre oppgaver legges til side. 2.4 Grønne lag Status Her driver vi med miljøopplæring, sertifisering og bistand til grupper som driver med miljøvennlige aktiviteter, menigheter og frivillige- og ideelle organisasjoner. De siste årene har hovedaktiviteten vært knyttet opp til sertifisering av organisasjoner, festivaler og menigheter, Bytteringen og det økologiske hagelaget på Ullandhaug.

12 Gjennomføring Det økologiske hagelaget har i sommerhalvåret samling hver onsdag på Ullandhaug økologiske gård og da har medlemmene mulighet til å dyrke økologiske grønnsaker på parsellene. Vi har startet miljøsertifisering av turistforeningen, Det Norske Misjonsselskap, Ung Agenda og Tunzakonferansen. Grønn Hverdag, Numusic og St. Petri sin barnefestival Våland i verden er miljøfyrtårnsertifisert. Vi har holdt sirkelundervisning for konfirmantene i Hundvåg menighet med 30 deltakere. Bruktmarkedet hadde åpent alle lørdager i mars på breitorget i tillegg til den vanlige perioden i mai til september på nytorget. Vi prøvde også å få til et bruktmarked i forbindelse med julemarkedet uten å lykkes. Vi har hatt flere gavekortverksted før Jul. Bytteringen er nå på nett, men trenger mer medlemmer og aktivitet på siden for å komme skikkelig i gang. I august gjennomførte vi, sammen med en rekke andre organisasjoner, Folkefrokost i Stavanger hvor over 700 mennesker fikk smake økologisk, kortreist og fairtrade mat. Evaluering Det økologiske hagelaget er ganske selvdrevet, men mer hjelp fra oss med kurs, foredrag m.m. kunne nok bidratt til flere medlemmer. Bruktmarkedet går sin gang, men siden vi må betale for parkering, strøm osv. er dette en ganske stor utgiftspost og det ville vært fordel om vi fikk ordning hvor vi slapp å leie parkeringsplasser på Nytorget for å få plass til markedet. Folkene på Bruktmarkedet vil helst være på Nytorget, men skal det bygges her vil de akseptere en alternativ plassering på domkirkeplassen eller Kongsgård skole. Bytteringen har for lite aktivitet. Kanskje vi har for mye penger i Stavanger, eller at folk heller bruker eller liknende. Artikler om bytteringen eller annonser kunne kanskje skapt mer oppmerksomhet. 2.5 Grønt bomiljø Status Hovedmålsettingen med dette arbeidsområdet er å få borettslag og velforeninger til å bidra til en mer miljøvennlig hverdag. Følgende borettslag har blitt miljøfyrtårnsertifisert: Rosenli, Sporen på Hinna, Madlamark 1, Byhaugen vest 1 og Eikeberget. Vi driver også rehabiliteringskurs for beboerforeninger i Stavanger. Gjennomføring Grønn Hverdag har faste tips i medlemsbladet Boinform og Stavanger boligbyggelag har fått en grønn mann som jobber med miljø og skal med vår hjelp miljøfyrtårnsertifiseres. Saxemarka borettslag har begynt på prosessen for å bli miljøfyrtårn. Vi hadde et rehabiliteringskurs i vår på Bergeland bydelssenter med 20 deltaker. Vi deltok på årsmøte til Nordre Våland beboerforening som vi og byantikvaren også arrangerte rehabiliteringskurs sammen med i høst. Vi hadde også et rehabiliteringskurs i sammen med Byggmakker Sørbø. Vi har laget en grønnsakhage hos Imme som har fått mye oppmerksomhet i media og via blogg på våre hjemmesider. Evaluering Miljøsertifisering av Saxemarka og SBBL bør gjøres ferdig, men siden vi må overføre tid fra dette arbeidsområdet til Grønne skoler pga. sertifisering av disse, vil det ikke bli aktivt jobbet for å skaffe flere borettslag å sertifisere i Rehabiliteringskursene har fått god tilbakemelding fra deltakerne og sammen med velforeninger og byantikvar bør vi fortsette disse til neste år. Dette tema har også fått stor oppmerksomhet i media.

13 2.6 Grønt vennskap Nord-Sør Status Hovedformål med prosjektet er bærekrafti utvikling med fokus på gode levekår, miljø, demokratiutvikling og antikorrupsjon. Prosjektet startet opp høsten 2002 og bydelen Ambohimena ble valgt som pilotbydel. Hovedprosjektet startet i 2004 og første periode gjekk ut Andre prosjektperiode går fra Prosjektet inngår i et nasjonalt program Municipal International Cooperation (MIC) som ledes av KS og finansieres av NORAD. Tilsagn for 2007 var kr, men rammen for de to siste år er ikke klargjort. Vi kan forvente noe nedtrapping siste år. Som en integrert del i MIC-programmet har kommunen i 2007 startet opp en ny Fredskorpsutveksling med to representanter fra hver av kommunene. Demokratiutviklingsprosjektet som går på oppbygging av de politiske partiorganisasjonene i Antsirabé i samarbeid med de politiske partier i Stavanger fikk ingen oppfølging i 2007 og noe av arbeidet søkes integrert i MIC-programmet. Gjennomføring I 2007 har det blitt investert videre i ny infrastruktur med kanaler for å lede overflatevannet bort, utbedring av veier, vannposter og miljøstasjoner. En større andel av midlene er i 2007 gått til kursing og opplæring. Det gjelder opplæring av politikerne og den administrative ledelse om generell miljøforståelse og bærekraftig utvikling, faglig opplæring av ansatte i Teknisk service om miljø generelt, kildesortering og veg, vann, avløp spesielt. Bydelsansvarlige og innbyggerne har fått opplæring i hjemmekompostering og til å drive økologisk hagebruk. Planting av trer har også vært en del av prosjektet i samarbeid mellom miljøorganisasjonen APED i sør og Grønn Hverdag i Stavanger. Også i 2007 er det mange av de fattigste og arbeidsledige som har fått opplæring i anleggsarbeid og som har fått arbeid med bygging av kanaler og veier. Dette har også gitt de fattigste bedre økonomi og levekår. I 2007 har innsatsen i arbeidet blitt mer rettet mot involvering av politikere og lederstab i hele prosjektet. Fredskorpsutvekslingen startet opp i november Mye av tiden gikk på opplæring og etablering. De norske drog til Antsirabé først på nyåret 2008 og skal jobbe ut I 2007 startet også opp et nytt prosjekt basert på klimakvoteordningen for flyreiser til ansatte i Stavanger kommune. Det ble i 2007 laget planer for tiltak som går på skogplanting, utfasing av trekull fra regnskogen og bygging av solenergihus. Arbeidet kommer først i gang i Evaluering Prosjektet har gått etter programmet så langt. Det er god kommunikasjon og gjensidig forståelse for prosjektets idé og målsettinger. Det er etablert et tillitsforhold mellom innbyggerne og kommunen og kommunene imellom. Det er imidlertid et skjørt demokrati med lite utviklet styringssystem. Gjennom de første årene har store deler av bydelen Ambohimena blitt opprustet med nye kanaler, gode veganlegg, vannposter og miljøstasjoner. De involverte parter har lært mye og har vært kreative. Prosjektet er nå inne i en fase der en ser følgende som viktig:

14 at den politiske og administrative ledelsen i byen får mer innsikt i de grunnleggende verdier i satsing på miljø og bærekraftig utvikling. Kursing og opplæring kombineres med praktisk handling at erfaringene fra Ambohimena bydel evalueres, videreutvikles og brukes inn i nye bydeler. Blant annet er det bygget miljøstasjoner med kildesortering i fem nye bydeler og det skal nå spres til hele byen. De ser og betydningen av kontinuerlig opplæring i kildesortering og bemanning av miljøstasjonene at verdiene og erfaringene innarbeides i kommuneplanen ved neste rullering og kommunens ordinære plan og styringssystem. Dette er arbeid som startes for fullt i 2008 at kommunen bidrar til spredning av erfaringene gjennom nettverk til andre byer og kommuner i landet som ledd i kommunens rolle som pilotby. Sandens er nå blitt vennskapsby med Tulear og enda en kommune Toamasine ønsker samarbeid med en annen kommune på Jæren. Grønn Hverdag var i 2007 på besøk til Madagaskar og Kenya for å se på koblinger mellom prosjektet med skogplanting og den internasjonale ordningen Green Belt Movement. Dette kan etter hvert kobles inn i nye nettverk mellom kommuner i sør og muligheter for Fredskorpsutveksling. Det er allerede i 2006 etablert et godt samarbeid med Miljøministeriet i landet som også støtter programmet med kursing og opplæring. Opplæringstilbudet bygger på de avtaler som ble inngått i Rio i 1992 og som er videreutviklet gjennom programmer i FN. De neste årene vil mer ressurser bli brukt på opplæring i miljøforståelse, miljøledelse og utvikling av målstyring hvor miljømål blir integrert i kommunens ordinære plan- og styringssystem. Det bygges stadig nye relasjoner mellom skoler, institusjoner og organisasjoner i Stavanger og miljøroganisasjonen APED og kommunen i Antsirabé. De finner sine egne tema som utveksles, men miljø og bærekraft er et fundament i all utveksling. 2.7 Grønn informasjon Status Hensikten med prosjektet er å øke bevisstheten om Agenda 21 i Stavanger både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Miljøvernsjefen har redaktøransvaret for siden Miljø og Agenda 21 på kommunens nettsted og legger også inn aktuelle miljønyheter på kommunens intranettside. Grønn Hverdag holder kompostkurs, gir ut nyhetsbrev, vedlikeholder og jobber for å få mediaoppslag om relevante miljøsaker. Grønn Hverdags ansatte deltar på regional- og stabssamlinger i organisasjonen og reiser på studieturer og konferanser for å holde seg faglig oppdatert og ta med inspirerende eksempel på LA21-arbeid hjem til Stavanger. Gjennomføring Det har vært svært god dekning av miljø i media dette året og Grønn Hverdag har vært viktig leverandør av fakta og saker til journalister. Det har vært ca 15 innslag i NRK Rogaland radio og TV, flere innslag på TV-Vest og Aftenbladets radio, rundt ti større artikler i Aftenbladet og RA og en rekke mindre artikler, samtidig som Aftenbladets Pluss har faste miljøtips fra Grønn Hverdag. Det har også vært oppslag i nasjonale media som VG, Dagbladet og NRK P1. Det har litt sendt ut to Agenda21 nyhetsbrev på mail. Imme D. Eskeland og Ingvald Erga har vært på studietur til England. I vår arrangerte Grønn Hverdag gratis miljøforedrag på kultkafeen i Sølvberget med over 50 publikummere og holdt tre matkurs med stor pågang (60 deltakere),

15 begge arrangementene bør gjentas. Det har også vært foredrag og stander for Total og D&F group og arrangert miljødag sammen med BP for deres ansatte. Kompostkursene har hatt 44 deltakere og vårens kompostkampanje med kompostkurs trinn II og kurs i bruk av kompost hadde 50 deltakere. Grønt kart har ikke blitt oppdatert og kommunens nettside om Agenda21 bør gjøres mer attraktiv. I høst har Grønn Hverdag deltatt i Grønn Hverdag sin Handlefri kampanje og i den forbindelse hatt stand og foredrag på UiS og stand på Arneageren. Grønn by hadde koordineringsoppgaven med Verdens miljøverndag 5. juni. Det ble organisert med tre forestillinger i Kino1 på Sølvberget. To på formiddagen og et på ettermiddagen. Foredraget/forestillingen Himmel og Hav med Siri Kalvig og kollega Mauritzen ble en stor suksess og vi regner med at ca personer så showet (fordelt på de tre forestillingene). Markeringen skulle også være et kick off arrangement ett år før FNs store internasjonale barne- og miljøkonferanse, Tunza 2008, som finner sted i Stavanger i 17. til 21 juni. Tunza s Junior Board, ungdomsstyret med barn fra hele verden som skal delta i planleggingen av FNkonferansen var invitert til Stavanger i samme periode og bidro sterkt til at arrangementet fikk et internasjonalt preg. Grønn By har hatt flere møter med Risavika Havn og flere av aktørene i prosjektet. De har et sterkt engasjement i forhold til å lage fremtidens havn så miljøvennlig som mulig. Vi forsøker å legge åpningsseremonien for Tunza til Risavika den 17. juni i samarbeid med bedriftene der ute og Sola kommune. Grønn By var sammen med Grønn Hverdag invitert til å bidra på BP sin HMS dag i august. Alle ansatte i BP med familier var invitert. Det var et interessant prosjekt, men dårlig vær og liten oppslutning vil nok bety at BP må evaluere prosjektet i forhold til innhold og presentasjonsform. Grønn By deltok på åpningen av YIT sitt nye bygg på Forus. Bygget er et miljøbygg med mye fokus på energi, energistyring og energigjenvinning. Hele bygningsbransjen deltok og ble presentert for nye trender i Europa. Grønn By var også invitert til å holde foredrag for alle ansatte i Siemens Rogaland i KINO1 på Sandnes den 21. november. Siemens har inngått avtale med Storm Weather og Miljøverndepartementet om foredragserien Himmel og Hav. Grønn by presenterte Grønne Bygg og formidlet det som Siemens kunne bidra med i regionen. Siemens er store innen installasjon både på bygg og innen offshore og kraftutbygging. Evaluering Grønn Hverdag har plassert seg som en viktig leverandør av saker/fakta til media i forhold til klimakrisen og blir også ofte kontaktet av media for å svare på spørsmål og etter responsen å dømme når vi mange i dette arbeidet. Kontakten med næringslivet har vært interessant og skjerpende i forhold til vårt budskap og bør jobbes mer med. Kompostkursene fortsetter og særlig ekstra kurs for viderekomne om våren settes stor pris på og bør prøves også i Oppdatering av Grønt kart er en konstant dårlig samvittighet som det ikke har blitt gjort noe med. Kanskje løsningen er å leie inn noen til å gjøre jobben. Vårens matkurs var veldig populære, vi bør fortsette med disse og kanskje videreutvikle kurstilbudet og også tilby gratis foredrag slik det vi hadde på kultkafeen.

16 2.8 Grønne bedrifter Prosjektet Grønne bedrifter har som mål at bedriftene skal rette fokus på egen virksomhet med tanke på å oppnå viktige miljømål. Prosjektet består av to satsingsområder; miljøfyrtårnsertifisering og Grønne frokoster Miljøfyrtårn Status I 2007 ble fem nye bedrifter/organisasjoner miljøfyrtårnsertifisert og det er nå til sammen 29 Miljøfyrtårn i Stavanger kommune. I tillegg er flere i gang med sertifiseringsprosessen. Stavanger kommune har en målsetning om at alle kommunale virksomheter skal være miljøsertifisert innen 2009 (Kommuneplan :81). Per i dag er det seks virksomheter som er sertifisert som miljøfyrtårn og syv som Grønt Flagg. Gjennomføring Det ble våren 2007 laget en strategiplan for gjennomføring av miljøsertifisering av kommunens virksomheter (06/5952-3). I henhold til denne planen er det opprettet et miljøråd i kommunen som skal bistå virksomhetene under og etter sertifisering. Det har også blitt opprettet en miljøfyrtårngruppe bestående av miljøfyrtårnkonsulenter og sertifisører i regionen. Begge gruppene ledes av kommunens miljøseksjon. Alle sykehjemmene i kommunen har vært på orienteringsmøter om miljøfyrtårnsertifisering og de kommunale sykehjemmene startet høsten 2007 opp en felles prosess mot sertifisering og regner å være sertifiserte i løpet av første halvdel av De private sykehjemmene m/kommunal driftsavtale skal i gang med en tilsvarende prosess våren Rådhuset har hatt et oppstartsmøte og skal nå i gang med miljøfyrtårnsertifisering. Evaluering Arbeidet fram mot målsetningen om miljøsertifisering av alle kommunale virksomheter er i gang. Det er en utfordrende målsetning og fremdeles uvisst om vi vil klare fristen som er satt. Ting begynner dog å falle på plass og en del prosesser er godt i gang. Det er viktig å ha fokus på kvalitet i en slik prosess og ikke se seg blind på kvantitative mål. For å nå ut til flere må miljøfyrtårn- og Grønt Flagg-ordningen markedsføres sterkere gjennom media, gjennom at kommunen selv går foran i egne virksomheter (spesielt da i de administrative virksomhetene) og at det vektlegges mer ved innkjøps- og anbudsinnhentinger Grønne frokoster Status Det er Grønn by som har ansvaret for Grønne frokoster, en nettverksarena for utveksling av erfaring og kompetanse. Frokostene avholdes hos medlemsbedriftene til Grønn by og er meget godt besøkt. I tillegg til medlemsbedriftene kommer det alltid nye personer til hver frokost avhengig av tema. På den måten vedlikeholdes og utvides nettverket stadig. Det har vært avholdt tre åpne Grønne frokoster i 2007 og i tillegg har det vært en rekke fagmøter for spesielt inviterte. Gjennomføring Grønn frokost hos Øyane Sykehjem 6. februar. Daglig leder Helge Gabrielsen var vert for frokosten. Øyane var det første sykehjemmet i landet som ble miljøfyrtårn og første sykehjemmet som ble ISO sertifisert. Temaene var

17 miljøsertifisering av offentlige helseinstitusjoner, Miljøfyrtårn og ISO sertifisering. Oversykepleier Nina Horpestad orienterte om miljøfyrtårn i praksis, HMS arbeid, IA arbeid og avfallsortering med spesiell fokus på helseinstitusjon, Kvalitetssykepleier Tove Øie Rasmussen ga en orientering om veien til ISO sertifisering, Grønn frokost hos Fylkemannen 15. mai. Fylkemann Tora Aasland var vert. Tema: Staten viser veg - får økologisk godkjent kantine. Jon Ola Syrstad, landbruksdirektør Fylkesmannen i Rogaland innledet med temaet Matfylket trenger økt produksjon av økologisk mat. Han pekte på at Rogaland har store muligheter for å bli et foregangsfylke for økologisk matproduksjon. Gerd Holmboe-Ottesen, MSc, Dr Philos Institutt for allmenn og samfunnsmedisin UIO holdt foredrag rundt temaet Bedre helse med økologisk mat?. Jostein Hertwig, daglig leder Ullandhaug økologiske gård/konsulent for Fylkesmannen i Rogaland utfordret forsamlingen på 100 aktører hvorfor og hvordan? Vi utfordrer alle aktørene i Rogaland. Grønn frokost hos IKEA tirsdag 20. november. Tema Etisk handel. Vert var Jan Erik Jacobsen, varehussjef IKEA Forus Nina Schefte, Miljø og samfunnsansvarlig IKEA Norge orienterte om IKEAs arbeid med etisk handel og bakgrunn for IKEA s satsting, Hva er etisk handel for IKEA? Hvorfor jobber vi med det? Hun presenterte prosjektet IWAY IKEAs etiske retningslinjer - Case Best practice. Samarbeidspartnere Hvem samarbeider IKEA med og hvorfor er gode samarbeidspartnere viktige for etisk handel? Hvordan håndterer vi kriser ved uønskede hendelser? Evaluering. Nettverksarenaen Grønn frokost fungerer meget godt. Det er god deltakelse på frokostene og det knyttes nye kontakter mellom deltakerne. Dyktige forelesere med høy kompetanse gjør at folk gjerne kommer igjen på frokostene våre. I løpet av året har flere hundre personer fått innblikk i ulike tema innen miljøspørsmål. Bedriftene som er vertskap melder tilbake at de gjerne inviterer igjen. 2.9 Grønne bygg Stavanger kommune har en visjon om å være en foregangskommune når det gjelder reduksjon i klimagassutslipp og ressurs- og energiforbruk. Innen 2050 skal kommunens klimagassutslipp og energiforbruk være tilnærmet kommunens økologiske andel i globalt perspektiv. Hovedmålet er å legge opp til energifleksibilitet, lavenergibygg og bruk av miljøvennlig energi til oppvarming og varmtvann. Dette blir også understreket i den nyeste kommuneplanen (vedtatt i bystyret ). Gjennomføring Grønt seminar om Grønne bygg Nye byggeforskrifter 15. februar hos BO1 Gamle Handelsstanden. Varaordfører Bjørg Tysdal Moe innledet seminaret med foredraget Grønne bygg - godt for lommeboken, godt for miljøet og godt for folket! Ass. Dir. Gustav Pillgram Larsen, Statens Byggeteknisk Etat holdt foredrag om Nye tekniske byggeforskrifter et skritt på veien. Tor Helge Dokka, forsker ved Sintef presenterte sitt prosjekt Toward the zero operating costs building? Energieffektive hus. Stiftelsen Miljømerking presenterte sitt nye prosjekt Svanemerkede boliger hvilke krav stilles? Sivilarkitekt Grete Kvinnesland, Stavanger kommune, prosjektleder for Norwegian Wood Stavanger2008 utfordret forsamlingen på Hvordan skal vi nå målene?. Varaordfører Bjørg Tysdal Moe var møteleder. Studietur til USA for Grønt nettverk mars.

18 De fleste foredragsholderne imponerte med stor viten og stort engasjement. Vi er imponert over hvilken systematikk og pågangsmot vi opplevde både hos Boston kommune og de institusjonene vi besøkte. Spesielt lot vi oss imponere av arbeidet ved Harvard University sitt Green Campus prosjekt. Alle bygningene der skulle miljøsertifeseres til minst Gold i miljøsertifiseringsordningen LEED som er mye strengere enn Europeisk miljøsertifiseringsordning (Miljøfyrtårn er bare en tankestrek i den henseende). Det var mye å lære både hva gjelder holdninger fra kommunens øverste ledelse og i de utførende organer. Evaluering Tilbakemeldingene fra både seminar og studietur var meget positive. Studieturen ble overfylt og oppmøtet på seminaret var formidabelt. Det er tydelig at dette er et område som interesserer og engasjerer mange Grønn gård Formålet med Ullandhaug økologiske gård er utvikling av en økologisk gård med gårdsdrift, informasjons- og servicesentra, kurs, undervisning, forskning og videreforedling, produksjon og omsetning av økologiske varer. På bakgrunn av stedets sentrale beliggenhet i forhold til byen og et uttrykt mål fra myndighetene om å øke omsetningen av økologiske produkter ( ref. Soria Moria erklæringen om 15 % innen 2015) har ressursene til nå i stor grad gått med til arbeid rettet mot forbrukerne. 3. Støtte til frivillige lag og organisasjoner Styringsgruppen vedtok å bruke kr ,- i støtte til frivillige lag og organisasjoner i 2007, ,- av disse gikk til Ung Agenda og ,- til Naturvernforbundet.

AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2008

AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2008 AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2008 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 FORORD... 7 1. SAMMENSTILLING AV ENGASJEMENT OG RESSURSBRUK FOR 2008... 8 2. PROSJEKTENE... 9 2.1 DE SMÅ GRØNNE... 9 2.2 GRØNNE

Detaljer

AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2009

AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2009 AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2009 Innhold ÅRSRAPPORTEN 2009... 1 INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 FORORD... 8 1. SAMMENSTILLING AV ENGASJEMENT OG RESSURSBRUK FOR 2009... 9 2. PROSJEKTENE... 10 2.1 DE SMÅ

Detaljer

ANTSIRABÉ STAVANGER. sammen for en bærekraftig utvikling

ANTSIRABÉ STAVANGER. sammen for en bærekraftig utvikling ANTSIRABÉ og STAVANGER sammen for en bærekraftig utvikling Kommune-til-kommunesamarbeid for bærekraftig utvikling Antsirabé kommune på Madagaskar og Stavanger kommune har inngått et samarbeid med hovedformål

Detaljer

AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2006 1

AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2006 1 AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2006 1 Innhold FORORD... 3 1. SAMMENSTILLING AV ENGASJEMENT OG RESSURSBRUK FOR 2006:... 4 2. PROSJEKTENE... 5 2.1 DE SMÅ GRØNNE... 5 2.2 GRØNNE BARNEHAGER... 6 2.3 GRØNNE

Detaljer

Sluttrapport for prosjekt. Grønt Flagg i Salten

Sluttrapport for prosjekt. Grønt Flagg i Salten Sluttrapport for prosjekt Grønt Flagg i Salten 2008 Bakgrunn for prosjektet Grønt Flagg er ei internasjonal sertifiseringsordning som innebærer at skoleelever og ansatte skal jobbe kontinuerlig med miljøtema.

Detaljer

AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2005

AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2005 AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2005 Forord Stavanger kommune startet sitt Agenda 21-arbeid (oppfølging av Riokonferansen i 1992) gjennom deltakelsen i det nasjonale prosjektet Bærekraftig lokalsamfunn.

Detaljer

Tasta og Austre Åmøy bydel

Tasta og Austre Åmøy bydel Tasta og Austre Åmøy bydel Bamsebu barnehage SA 26 12 46 % n Tasta 34 17 50 % Byhaugen 39 13 33 % Dusavik 22 13 59 % Espira Scala Tasta 23 23 100 % Kanutten 4 2 50 % Rødknappen 27 20 74 % Tastarustå barnehage

Detaljer

Undervisning i bærekraft Bærekraftig undervisning Framtidens borgere i Framtidens Byer. Vinn vinn vinn. Erik Høines, Bergfald Miljørådgivere

Undervisning i bærekraft Bærekraftig undervisning Framtidens borgere i Framtidens Byer. Vinn vinn vinn. Erik Høines, Bergfald Miljørådgivere Undervisning i bærekraft Bærekraftig undervisning Framtidens borgere i Framtidens Byer Vinn vinn vinn Erik Høines, Bergfald Miljørådgivere Energibruk i offentlige bygg Lavere klimagassutslipp Forbruk Fylket

Detaljer

AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2010

AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2010 AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2010 Innhold INNHOLD... 2 INNLEDNING... 2 SAMMENSTILLING AV ENGASJEMENT OG RESSURSBRUK FOR 2010... 3 ARBEIDSOMRÅDENE... 3 GRØNN HVERDAG... 3 GRØNN BY... 8 STAVANGER KOMMUNE...

Detaljer

Grønn bølge og miljøledelse

Grønn bølge og miljøledelse Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Grønn bølge og miljøledelse - grunnsteiner i kommunens miljøarbeid Kjersti Helgeland Bohlin spesialrådgiver Oslo skal Byøkologisk program 1. redusere

Detaljer

Miljøledelse og sertifisering i. Erik Høines, Bergfald Miljørådgivere 14. sept 2010

Miljøledelse og sertifisering i. Erik Høines, Bergfald Miljørådgivere 14. sept 2010 Miljøledelse og sertifisering i framtidens byer Erik Høines, Bergfald Miljørådgivere 14. sept 2010 Innhold -- Hva er miljøledelse? -- Ulike ordninger -- Hva passer for hvilke virksomheter -- Status i Framtidens

Detaljer

GRØNT FLAGG SØKNAD OM RESERTIFISERING 2016

GRØNT FLAGG SØKNAD OM RESERTIFISERING 2016 GRØNT FLAGG SØKNAD OM RESERTIFISERING 2016 Søker: Enhet: Ranheim Barnehager ( Ranheim og Ranheimsletta Barnehage) E-post: ranheim-barnehage.postmottak@trondheim.kommune.no Kontaktperson: Anne Marie Sund

Detaljer

AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2011

AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2011 AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2011 Innhold INNHOLD... 2 1. SAMMENSTILLING AV ENGASJEMENT OG RESSURSBRUK FOR 2010... 4 2. PROSJEKTENE... 5 Grønn Hverdag De små grønne..5 Grønne Barnehager... 5 Grønt vennskap...

Detaljer

AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2004

AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2004 AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2004 Forord Stavanger kommune startet sitt Agenda 21-arbeid (oppfølging av Riokonferansen i 1992) gjennom deltakelsen i det nasjonale prosjektet Bærekraftig lokalsamfunn.

Detaljer

Grønn bølge og miljøledelse

Grønn bølge og miljøledelse Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Grønn bølge og miljøledelse - grunnsteiner i kommunens miljøarbeid Kjersti Helgeland Bohlin koordinator for miljøledelse Byøkologisk program 1. Byrådet

Detaljer

NYHETSBREV. Stiftelsen Miljøfyrtårn Mai 2010

NYHETSBREV. Stiftelsen Miljøfyrtårn Mai 2010 NYHETSBREV Stiftelsen Miljøfyrtårn Mai 2010 Statistikk mai: Per 20. mai 2010 var det 2281 godkjente sertifiseringer på landsbasis. 10 på topp pr 20. mai 2010 Etter innbyggere pr. sertifisering : 1. Namsskogan

Detaljer

Miljøledelse. Stig Bang-Andersen

Miljøledelse. Stig Bang-Andersen Miljøledelse Stig Bang-Andersen Er det så viktig med miljøet da? Gjennomsnittlig overflatetemperatur på den nordlige halvkule Befolkning CO2-konsentrasjon Samlet BNP Tap av tropisk regnskog og skoglandskap

Detaljer

Bare død fisk svømmer med strømmen

Bare død fisk svømmer med strømmen Gabriele Brennhaugen Prosjektleder Bare død fisk svømmer med strømmen - om Økoløftet i Stavanger og Sandnes Hva var Økoløftet? Stavanger, Sandnes og 50 andre kommuner deltok i 2- årig prosjekt 2009-2010

Detaljer

Lokalsamfunnsmodellen Kort historikk:

Lokalsamfunnsmodellen Kort historikk: Lokalsamfunnsmodellen Kort historikk: LA-21 en handlingsplan utviklet under FNs konferansen i Rio de Janeiro, 1992. Agenda ble 21 videreført i Norge gjennom Fredrikstaderklæringen, en avtale inngått mellom

Detaljer

GRØNT FLAGG OG MILJØRAPPORT/HANDLINGSPLAN

GRØNT FLAGG OG MILJØRAPPORT/HANDLINGSPLAN GRØNT FLAGG OG MILJØRAPPORT/HANDLINGSPLAN MILJØRAPPORT: Tilbakeblikk: - 06.01.06: Barnehagen ble sertifisert første gang for arbeidet med å innføre et sunnere kosthold. Dette ble starten på en endring

Detaljer

AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT

AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2003 Forord Stavanger kommune startet sitt Agenda 21-arbeid (oppfølging av Riokonferansen i 1992) gjennom deltakelsen i det nasjonale prosjektet Bærekraftig lokalsamfunn.

Detaljer

MILJØFYRTÅRN. Stephen Oommen, Miljørådgiver 29.11.2012

MILJØFYRTÅRN. Stephen Oommen, Miljørådgiver 29.11.2012 MILJØFYRTÅRN Stephen Oommen, Miljørådgiver 29.11.2012 Hva er Miljøsertifisering? Miljøsertifisering er et godt verktøy for å øke bevisstheten om egne klimautslipp og jobbe systematisk med klimatiltak.

Detaljer

Grønt Flagg informasjon. Vekt på Linking,YRE, Klimaendring: Spar energi!

Grønt Flagg informasjon. Vekt på Linking,YRE, Klimaendring: Spar energi! Grønt Flagg informasjon Vekt på Linking,YRE, Klimaendring: Spar energi! Innhold Kort om FEE Status Eco-Schools/Grønt Flagg YRE: Miljøjournalist Klimaendring: La oss spare energi! Linking: Finn en partner

Detaljer

Kommunal klima- og energiplanlegging. Miljøvernsjef Jane Nilsen Aalhus

Kommunal klima- og energiplanlegging. Miljøvernsjef Jane Nilsen Aalhus Kommunal klima- og energiplanlegging Miljøvernsjef Jane Nilsen Aalhus 18.01.2017 Stavanger Visjon Sammen for en levende by Ca 130 000 innbyggere Våre verdier: Er til stede Vil gå foran Skaper framtiden

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Miljø- og klimaprosjektet 2011 2014 og videre arbeid

Miljø- og klimaprosjektet 2011 2014 og videre arbeid Miljø- og klimaprosjektet 2011 2014 og videre arbeid 1 Miljø- og klimaforum, Sola strandhotell 26. november 2014 Ivar Eriksen, eierdirektør Helse Vest RHF 2 Innhold Starten hvorfor gikk vi i gang med dette?

Detaljer

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjekt nr: 2009/3/0228 Prosjektnavn: Søkerorganisasjon: Til hverdags og fest gøy for alle! Norges Astma og Allergiforbund

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Grønt flagg: Liakroken barnehage 2012

Grønt flagg: Liakroken barnehage 2012 Miljøgruppe: Barnehagen har opprettet en miljøgruppe/prosjektgruppe som har utarbeidet en handlingsplan for miljøarbeid i Liakroken barnehage. Vi vil søke om å bli registrert som en miljøbarnehage. For

Detaljer

Barnehage. Systemkrav. Krav-Id. Arbeidsmiljø. Krav-Id 11.09.2015. Skrevet ut:

Barnehage. Systemkrav. Krav-Id. Arbeidsmiljø. Krav-Id 11.09.2015. Skrevet ut: 36 Barnehage Virksomheten skal også oppfylle krav til alle bransjer. Krav merket med er pålagt i henhold til lov/forskrift. Se veileder for utfyllende informasjon. Skrevet ut: Systemkrav 754 Barnehagen

Detaljer

Sammen er vi sterke! Sluttrapport

Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Bakgrunnen for prosjektet var at vi så at organisasjonslivet i Norge er lite. Hundrevis av organisasjoner kjemper sin kamp for sine

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner

Kriterier for Fairtrade-kommuner Kriterier for Fairtrade-kommuner Hvert eneste kjøp bidrar Revidert februar 2013. Stiftelsen Fairtrade Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

Miljøledelse og miljøstyring

Miljøledelse og miljøstyring en Miljøledelse og miljøstyring Medlemsmøte Grønn Byggallianse 4 februar 2010 Anne Katrine Sjøholt PTL Anne.katrine.sjoholt@ptl.no Tlf 45216286 www.ptl.no Hva er miljøledelse? -Miljøledelse er holdningsendring

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Sluttrapport. for prosjekt: «Sunt og Supergodt- kostholdskurs for barn!»

Sluttrapport. for prosjekt: «Sunt og Supergodt- kostholdskurs for barn!» Sluttrapport for prosjekt: «Sunt og Supergodt- kostholdskurs for barn!» Sammendrag Barn er i rask utvikling, og behovet for næringsstoffer er stort. Det er ofte i barne- og ungdomsårene man legger grunnlaget

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ?

SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ? SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ? 2015/RB12879 Virksomhetsområde: REHABILITERING Søkerorganisasjon: Brystkreftforeningen Prosjektleder: Linda Persen 1 FORORD Prosjektet Ingen hår, en pupp

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

Kvitring og Facebook. - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede

Kvitring og Facebook. - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede Kvitring og Facebook - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede Forord Prosjektnavn: Facebook og kvitring. Referansenummer: C8T3TT Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU) avholdt helgen 14. 16- oktober

Detaljer

Presentasjon av prosjektet:

Presentasjon av prosjektet: Presentasjon av prosjektet: «Forebygging av uønsket svangerskap og abort-strategier for bedre seksuell helse» - hvordan har vi brukt prosjektmidlene vi fikk i Fræna Presentasjonen i dag bakgrunn målsetting

Detaljer

Pennen er mektigere enn sverdet! Sluttrapport

Pennen er mektigere enn sverdet! Sluttrapport Pennen er mektigere enn sverdet! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Unge funksjonshemmede så et behov for kursing i tekstproduksjon hos våre medlemsorganisasjoner. Vi mener at tekstproduksjon

Detaljer

Sluttrapport Vi er ikke konkurrenter deling er viktig Norsk Vanns arbeidsgruppe for kommunikasjon og synlighet

Sluttrapport Vi er ikke konkurrenter deling er viktig Norsk Vanns arbeidsgruppe for kommunikasjon og synlighet Sluttrapport Vi er ikke konkurrenter deling er viktig Norsk Vanns arbeidsgruppe for kommunikasjon og synlighet F.v.: Thomas L. Jørgensen, Toril Hofshagen, Thomes Trømborg, Lone Skjønhaug, Helle Marie Buind,

Detaljer

Mål for prosjektet. Evaluering

Mål for prosjektet. Evaluering Mål for prosjektet Prosjektets to hovedmål er: 1. Fylkesbibliotekene i Oppland, Sør-Trøndelag og Hedmark vil med dette prosjektet etablere bibliotekene i fylkene som arena og møteplass for den uavhengige

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

M U il n i j v ø e h r a s nd ite l t in et f gs Miljøuniversitetet o pl r m an i 2 lj 0 ø 1 - o 2 - g b 2 01 io 8 v itenskap

M U il n i j v ø e h r a s nd ite l t in et f gs Miljøuniversitetet o pl r m an i 2 lj 0 ø 1 - o 2 - g b 2 01 io 8 v itenskap Miljøhandlingsplan 2012-2018 Universitetet for miljø- og biovitenskap Miljøuniversitetet I front for å løse miljøutfordringene Verden har store globale utfordringer knyttet til miljø, mat, klima, energi,

Detaljer

Frist: 24. april Sendes til: Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: Kommune:

Frist: 24. april Sendes til: Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: Kommune: Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: 24.04.2012 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Leder i styringsgruppen: Kontaktperson

Detaljer

MILJØHANDLINGSPLAN 2013/2014 SANDBAKKEN BARNEHAGE

MILJØHANDLINGSPLAN 2013/2014 SANDBAKKEN BARNEHAGE MILJØHANDLINGSPLAN 2013/2014 SANDBAKKEN BARNEHAGE Kort beskrivelse av enheten: Sandbakken barnehage er en liten privat barnehage, som holder til i Kvenildveien på Heimdal, en mil sør for Trondheim. Barnehagen

Detaljer

Lørdag 27. mars 2010 kl. 20.30 21.30 Presentasjon til Bedrifter

Lørdag 27. mars 2010 kl. 20.30 21.30 Presentasjon til Bedrifter Lørdag 27. mars 2010 kl. 20.30 21.30 Presentasjon til Bedrifter www.earthhour.no Vil din bedrift bli en del av verdens største klimakampanje? Lørdag 27. mars 2010 fra klokken 20.30-21.30 slukker folk over

Detaljer

Hensikten med denne rapporten er å formidle kunnskap og opplevelser som vi har tilegnet oss gjennom prosjektet «Synshemmede i den digitale hverdag».

Hensikten med denne rapporten er å formidle kunnskap og opplevelser som vi har tilegnet oss gjennom prosjektet «Synshemmede i den digitale hverdag». Forord Hensikten med denne rapporten er å formidle kunnskap og opplevelser som vi har tilegnet oss gjennom prosjektet «Synshemmede i den digitale hverdag». Prosjektet er et rehabiliteringsprosjekt, hvor

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

Kantina ved Hamar katedralskole en liten glede i hverdagen

Kantina ved Hamar katedralskole en liten glede i hverdagen Kantina ved Hamar katedralskole en liten glede i hverdagen Kantina er et naturlig samlingssted for våre 1350 elever og 230 ansatte. Vi er 7 ansatte fordelt på5 årsverk og har ca 1000 besøkende hver dag.

Detaljer

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366)

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) «Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) Søknadssum: 300000 Kategori: Leseløftet Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek / 940155223 http://gjovikbibliotek.blogspot.com/

Detaljer

Grønt Flagg Eco-schools

Grønt Flagg Eco-schools Grønt lagg Eco-schools Hva er Grønt lagg? Eies og drives av EE (oundation of Environmental Education) Starta i 1994 for å involvere barn og unge i å finne løsninger på utfordringer mht miljø og bærekraftig

Detaljer

Oppstart Miljøfyrtårn. Anne Katrine Sjøholt, Faveo Jan Vogt, Totalmiljø AS

Oppstart Miljøfyrtårn. Anne Katrine Sjøholt, Faveo Jan Vogt, Totalmiljø AS Oppstart Miljøfyrtårn Anne Katrine Sjøholt, Faveo Jan Vogt, Totalmiljø AS Miljøfyrtårn er Miljøledelse! MILJØLEDELSE M-rutiner etableres - Energi, avfall, innkjøp, transport, rapportering M-rutiner integreres

Detaljer

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage Årsrapport 2014 Utøy skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 4/08

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 4/08 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 4/08 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 20. mai 2008 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 52 20 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Regionalt Planforum Jon Birger Johnsen

Kommuneplanens samfunnsdel Regionalt Planforum Jon Birger Johnsen Kommuneplanens samfunnsdel 2015 2027 Regionalt Planforum 02.12.14 Jon Birger Johnsen Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Fremdriftsplan FREMDRIFTSPLAN

Detaljer

TASTAVARDEN BARNEHAGE

TASTAVARDEN BARNEHAGE TASTAVARDEN BARNEHAGE Årsplan 2016-2017 Smiene Gullfaks TASTAVARDEN BARNEHAGE Årsplan 2016-2017 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 2. EVALUERING AV SATSINGSOMRÅDE FOR BARNEHAGEÅRET 2015-2016 - RELASJONSKOMPETANSE...

Detaljer

Møteinnkalling for Agenda 21

Møteinnkalling for Agenda 21 LØRENSKOG KOMMUNE Tid: 24.01.2008 kl 19:30 Sted: Rånåsfoss kraftstasjon Møteinnkalling for Agenda 21 Eventuelle forfall meldes på telefon 67 93 40 61 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

Grunnskole / SFO. Systemkrav. Krav-Id 27.01.2015. Skrevet ut:

Grunnskole / SFO. Systemkrav. Krav-Id 27.01.2015. Skrevet ut: 49a Grunnskole / SFO Virksomheten skal også oppfylle krav til alle bransjer. Krav merket med er pålagt i henhold til lov/forskrift. Se veileder for utfyllende informasjon. Skrevet ut: Systemkrav 1002 Tiltak

Detaljer

Prosjekt Forebygging 2008/1/0518 Veiledningssentre for pårørende

Prosjekt Forebygging 2008/1/0518 Veiledningssentre for pårørende Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) Sluttrapport til Helse og rehabilitering Prosjekt Forebygging 2008/1/0518 Veiledningssentre for pårørende Forord N.K.S. hovedstyre vedtok i 2007 å arbeide for

Detaljer

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme:

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme: ÅRSMELDING 2011 I 2011 var det 10 år siden Tromsø og Gaza by ble vennskapsbyer. Vi skulle selvsagt ha ønsket at markeringen av disse 10-årene kunne ha skjedd sammen med et fritt Gaza og et fritt Palestina.

Detaljer

Dato: 24.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/442 Susan Guerra 180.0. Kultur- og nærmiljøkomiteen 05.06.2013 Bydelsutvalget 13.06.

Dato: 24.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/442 Susan Guerra 180.0. Kultur- og nærmiljøkomiteen 05.06.2013 Bydelsutvalget 13.06. Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 24.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/442 Susan Guerra 180.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 05.06.2013 Bydelsutvalget 13.06.2013

Detaljer

Søknad deltakelse i kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse

Søknad deltakelse i kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse Søknad deltakelse i kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse Sammendrag Det vises til invitasjon fra Nordland fylkeskommune med invitasjon til deltakelse i kartlegging

Detaljer

STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN

STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN 2015-2017 2 FORORD Rotary international (RI) har presisert sine strategiske mål: Støtte og styrke klubbene, fokusere på og øke humanitær tjeneste samt

Detaljer

Sluttrapport BOLYST. Egil Tofte, virksomhetsleder

Sluttrapport BOLYST. Egil Tofte, virksomhetsleder Frist: 01.12.2015 Sendes til: postmottak@kmd.dep.no Til: Fra: KMD Nord-Fron kommune Dato: 30.11.2015 Sluttrapport BOLYST Nord-Fron kommune benevnte Vinstra som BY fra september-2013. Det ble i den forbindelse

Detaljer

Er din organisasjon på nett? Sluttrapport

Er din organisasjon på nett? Sluttrapport Er din organisasjon på nett? Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Sosiale medier er en stor del av organisasjonshverdagen. Unge funksjonshemmede søkte om midler til å gjennomføre et kurs om

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

Organisering for bedre levekår. Sluttrapport

Organisering for bedre levekår. Sluttrapport Organisering for bedre levekår Sluttrapport Forord Prosjektet Organisering for bedre levekår er nå gjennomført og avsluttet. I denne rapporten oppsummeres prosjektets gjennomføring og resultater. Funksjonshemmet

Detaljer

MILJØHANDLINGSPLAN 2014/2015 SANDBAKKEN BARNEHAGE

MILJØHANDLINGSPLAN 2014/2015 SANDBAKKEN BARNEHAGE MILJØHANDLINGSPLAN 2014/2015 SANDBAKKEN BARNEHAGE Kort beskrivelse av enheten: Sandbakken barnehage er en liten privat barnehage, som holder til i Kvenildveien på Heimdal, en mil sør for Trondheim. Barnehagen

Detaljer

Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar:

Detaljer

Ute på noe, NEFUbussen kjører igjen!

Ute på noe, NEFUbussen kjører igjen! Norsk Epilepsiforbunds Ungdom Ute på noe, NEFUbussen kjører igjen! Rapport Annika F. Huhtala 1 FORORD Helse og Rehabiliteringsprosjektet Ute på noe ble gjennomført i september 2012. Ute på noe er et prosjekt

Detaljer

Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 om «Kirken i Stavanger mot 2020»

Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 om «Kirken i Stavanger mot 2020» Kirken i Stavanger mot Kortrapport fra samlinger i mars og april 16 16 om «Kirken i Stavanger mot» 1 Takk til ansatte og menighetsrådsrepresentanter som svarte på samtaleskjema og deltok på samlingene

Detaljer

Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720)

Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720) Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720) Søknadssum: 70 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Hå folkebibliotek

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2016/2017 Vedtatt 07.05.2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Detaljer

Tinestafetten. Resultatliste

Tinestafetten. Resultatliste Trinn x00 m Stafett (0) Resultatliste.0.0 Heat: Godeset skole (),, Byfjord Skole (),, Jåtten skole (),0, Madlavoll skole (),, Kvernevik skole (),, Vaulen skole (),, Goa skole (),, Nylund skole (),, Kvaleberg

Detaljer

Ta ordet! Sluttrapport

Ta ordet! Sluttrapport Ta ordet! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet For å kunne påvirke må man kunne kommunisere godt. Unge funksjonshemmede søkte om midler til å gjennomføre et kurs om debatteknikk for å gjøre

Detaljer

28. mars 2009 klokken 20.30 21.30. www.earthhour.no

28. mars 2009 klokken 20.30 21.30. www.earthhour.no 28. mars 2009 klokken 20.30 21.30 www.earthhour.no EARTH HOUR For første gang blir Earth Hour gjennomført i Norge. Lørdag 28. mars 2009 fra klokken 20.30-21.30 slukker folk over hele verden lyset i én

Detaljer

Beskrivelse av. Prosjekt Miljøfyrtårnsertifisering 2013. Vedtatt i prosjektstyringsgruppen (PSG) 15. februar 2013

Beskrivelse av. Prosjekt Miljøfyrtårnsertifisering 2013. Vedtatt i prosjektstyringsgruppen (PSG) 15. februar 2013 Beskrivelse av Prosjekt Miljøfyrtårnsertifisering 2013 2013 Vedtatt i prosjektstyringsgruppen (PSG) 15. februar 2013 1 Denne prosjektbeskrivelse er utarbeidet på grunnlag av behandlinger og vedtak i kommunestyret

Detaljer

Søknad om resertifisering 2014

Søknad om resertifisering 2014 Søknad om resertifisering 2014 Blakli barnehager, Sollia og Risvollan barnehager. Miljøgruppe: Enheten har en godt etablert miljøgruppe. Personal fra småbarn og storbarn basene fra begge husene er representert.

Detaljer

Mandal kommune. Brukerdialog i Mandal Alf Erik Andersen ordfører Vilhelm Lunde Holme rådgiver

Mandal kommune. Brukerdialog i Mandal Alf Erik Andersen ordfører Vilhelm Lunde Holme rådgiver Mandal kommune Brukerdialog i Mandal Alf Erik Andersen ordfører Vilhelm Lunde Holme rådgiver Mandal..soleklart! Norges sørligste by 15 600 innbyggere Ny kommune fra 2020 Mye på gang! Ny vei (E39) Fengsel

Detaljer

Prosjektrapport fra Informasjonsprosjektet i prosjekt bostedsløse i Helse- og velferdsetaten, Oslo kommune.

Prosjektrapport fra Informasjonsprosjektet i prosjekt bostedsløse i Helse- og velferdsetaten, Oslo kommune. 1 Sammendrag Bakgrunn Informasjonsprosjektet knyttet til Prosjekt bostedsløse startet i oktober 2002 og avsluttet 31.12.2004. Formålet med Informasjonsprosjektet var å ha et overordnet ansvar i Oslo for

Detaljer

Råd og eksempler. Sentrumsutvikling

Råd og eksempler. Sentrumsutvikling Råd og eksempler Sentrumsutvikling 1 Utfordringer og mål 2 Sentrumsplan et nyttig redskap 3 Organisering av planleggingsprosessen 4 Iverksetting, drift og oppfølging 5 Fire sentrumsplaner 6 Vern og bruk

Detaljer

Årsmøte Parat 12. mars 2012 Jorulf Brøvig Silde. UiO - et grønt universitet i verden og hverdagen? Miljø og bærekraft som strategi og praksis.

Årsmøte Parat 12. mars 2012 Jorulf Brøvig Silde. UiO - et grønt universitet i verden og hverdagen? Miljø og bærekraft som strategi og praksis. Årsmøte Parat 12. mars 2012 Jorulf Brøvig Silde UiO - et grønt universitet i verden og hverdagen? Miljø og bærekraft som strategi og praksis. Informasjonsrådet Jorulf Brøvig Silde 1. mars 2012 Grønt UiO

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

Inter IKEA Systems B.V. 2012

Inter IKEA Systems B.V. 2012 Agenda IKEA og bærekraft Tre endringsdrivere Tiltak Målsetninger 25.01.2013 2 Vi trenger radikale endringer Behov for: + = Klimaendringer Flere forbrukere Radikale endringer Knapphet på ressurser + Bærekraftig

Detaljer

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum Evaluering av skolering i Kvalitetsforum 3+3 2015-16 Skoleåret 2015-16 har Kvalitetsforum 3+3 invitert til og gjennomført skolering i å være kursholder i Ny GIV-metodikk for grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-byer

Kriterier for Fairtrade-byer Kriterier for Fairtrade-byer Stiftelsen Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: maxhavelaar@maxhavelaar.no Hjemmeside: www.maxhavelaar.no Guide for Fairtrade-byer

Detaljer

VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen

VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen Prosjektrapport 2012 Innledning Er det lov å lese på dialekt? Kan man hoppe over tekst om noe ikke føles rett å lese høyt? Er

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 083-2014 MILJØLEDELSE I SPESIALISTHELSETJENESTEN. STATUSRAPPORT 2011-2014 FRA DET NASJONALE MILJØ- OG KLIMAPROSJEKTET

Detaljer

Hvorfor......Steinerskolen?

Hvorfor......Steinerskolen? Hvorfor......Steinerskolen? ...læring oppstår i samspill mellom mennesker... Steinerskolen - en helhetlig skole Steinerskolen har som mål å utvikle hele mennesket. Skolens pedagogiske idé tar hensyn til

Detaljer

Eksempler på prosesser, strategier og tiltak som bidrar til lavutslippssamfunnet fra Overhalla

Eksempler på prosesser, strategier og tiltak som bidrar til lavutslippssamfunnet fra Overhalla Eksempler på prosesser, strategier og tiltak som bidrar til lavutslippssamfunnet fra Overhalla Rådmann Trond Stenvik Høstkonferansen 9.11.16 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Klima og miljø

Detaljer

Lokaldebatten (Ref #ef356591)

Lokaldebatten (Ref #ef356591) Lokaldebatten (Ref #ef356591) Søknadssum: 90 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Rana bibliotek / 974550717 Boks 173 8601

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage»

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage» Årsrapport 2013 «Utøy skole og barnehage» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

SLUTTRAPPORT. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. Kykkeliky gul påske uten egg

SLUTTRAPPORT. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. Kykkeliky gul påske uten egg SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Virksomhetsområde: Prosjekt nr: Prosjektnavn: Søkerorganisasjon: Rehabilitering 2014/RBM9589 Kykkeliky gul påske uten egg Norges Astma- og Allergiforbund

Detaljer