1. mai-magasinet. Er det for se. Klimaendringene løper løpsk. Kan hende de

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. mai-magasinet. Er det for se. Klimaendringene løper løpsk. Kan hende de"

Transkript

1 32 L ø rd a g 29. a p ril M a n d a g 1. m a i K L A S S E K A M P E N Er det for se Klimaendringene løper løpsk. Kan hende de DOKUMENT Tekst: Åse Brandvold og Anders Horn Klim aend ringene er ikke bare i gang. De akselererer. G rø nland sisen sm elter, sto rm er o g flo m m er h erjer alle ko ntinentene, o g ifø lge F N fly kter nå flere p å gru nn av klim aø d eleggelser enn fra krig o g ko nflikt. F lere klim afo rskere m ener at v i m å red u sere klim agassu tslip - p ene m ed 6 0 til 8 0 p ro sent fo r at d et skal m o nne. N o rge h ar fo rp liktet seg til at u t- slip p ene av klim agasser i p erio d en ikke skal v æ re m er enn é n p ro sent h ø y ere enn u tslip p ene i I v ar u tslip p ene ti p ro sent h ø y - ere enn i H v is v i fo rtsetter p å d enne m å ten, v il d et snart v æ re fo r sent å snu. V i er i ferd m ed å næ rm e o ss et v ip p ep u nkt h v o r selv fo rsterkend e m ekanism er v il slå inn o g klim aet lø p e lø p sk. E n av d em so m er m est beky m ret fo r v ip p ep u nktet, er d en britiske kjem ikeren J am es L o v elo c k. H ans så - kalte G aia-teo ri, teo rien o m h v o rd an jo rd a selv regu lerer klim aet, er fo r lengst anerkjent. M en L o v elo c k m e- ner at jo rd a snart v il slå tilbake. I næ r fram tid v il tem p eratu rene akselerere o p p p å et niv å so m klo d en ikke h ar o p p lev d p å 5 5 m illio ner å r. Da v il sto - re d eler av jo rd a bli u bebo elig. Hvis alle skulle hatt et fo rbru k p å niv å m ed no rd m enn, v ille v i trengt 4,4 jo rd klo d er til. Dette v iser u tregninger basert p å W W F s siste «L iv ing P lanet» -rap p o rt. I d e fleste land ene p å jo rd a h ar innby ggerne et bæ rekraftig fo rbru ksniv å, m en d et er o gså i slike fattige land at v i finner d e fleste o frene fo r klim aend ringene. N å er d et p å tid e at arbeid erbev e- gelsen o m d efinerer sin ro lle so m so lid aritetsbev egelse o g begrenser o v erfo rbru ket. Dette m ener tid ligere A r- beid erp arti-p o litiker o g m iljø v ernm i- nister T h o rbjø rn B erntsen. H an sy - nes 1. m ai er en go d d ag. T enk bare p å sangen «I nternasjo - nalen». V i m å rette blikket o v er land egrensene o g se p å d e sto re p ro blem ene v i er i ferd m ed å lage m ed skeiv fo rd eling o g o v erfo rbru k. I fjo r kastet v i no rd m enn to nn m ed h u sh o ld sav fall o g så krev er v i billigere m at? B erntsen h ar blitt o v er 7 0 å r, o g fo r- teller o m «gam le d ager» d a h an h o ld t 1. m ai-tale bak p å et lastep lan o g krev d e fo lketry gd o g fu ll lø nn u nd er sy kd o m. N å er d et ikke lenger no e «su g» i d e m aterielle krav a, m ener B erntsen. Den d esid ert sterkeste d riv kraften bak m iljø ø d eleggelsene er fo r- v entningen o m et stad ig h ø y ere m a- terielt fo rbru k. Dette er fagbev e- gelsen m ed p å å sp ille o p p u nd er. S ett i d et p ersp ektiv et er ikke fagbev egelsen en d el av lø sningen, m en en d el av p ro blem et. F agbev egelsen er nø d t til å o m d e- finere sin o p p gav e. M an m å fo rtsatt kjem p e fo r et rettferd ig arbeid sliv, m en å bid ra til ø kte klim au tslip p m ed d e langsiktige ko nsekv ensene d et kan h a, er en bakstrev ersk linje. Det er større enighet enn no en gang o m at d et u no rm ale v æ ret v i o p p lev er sky ld es m enneskeskap te klim aend ringer ju ni, en d rø y m å - ned etter at 1. m ai-to get h ar gå tt m ed sine faner o g flagg, sam les F N s klim ap anel (I P C C ) p å S o lstrand h o tell v ed B ergen fo r å skriv e ferd ig sin fjerd e h o v ed rap p o rt. I fø lge lekkasjer til britisk p resse gå r F N s kim ap anel langt i å ko nklu d ere m ed at klim aend ringene er m enneskeskap te. I fo rrige h o v ed rap p o rt ko nklu d erte d e m ed at jo rd as ø kte gjenno m snittstem p e- ratu r trolig sky ld tes u tslip p av klim a- gasser. N å sier fo rskerne at b a re u t- slip p av klim agasser kan fo rklare d e u no rm ale v æ rfo rh o ld ene p å klo d en. Det er et m ø y so m m elige arbeid so m nå gå r inn i en av slu ttend e fase i B ergen. K lim ap anelet skal sam m enfatte alle innsp ill d e h ar få tt. I tillegg skal d e skriv e et d o ku m ent beregnet p å p o litikere v erd en o v er. H v a so m av gjø res i B ergen, v il få sto r bety d - ning nå r en ny klim ap o litikk skal m eisles u t etter at d en fø rste fasen av K y o to -p ro to ko llen gå r u t i V i d isku terer o m klim aend ringene er 9 5, 9 6 eller 9 7 p ro sent m enneskeskap te. V i kan ald ri lage analy ser so m er h elt sikre, m en fo r p o litikerne bu rd e d et v æ re d et sam m e. I p raksis bety r d isse v ariablene v eld ig lite, sier C h risto p h H einz e til K lassekam p en. H an er tilkny ttet B jerknessenter fo r klim afo rskning i B ergen, o g er en av fo rskerne tilkny ttet F N s klim ap a- nel. H an er go d t fo rnø y d m ed rap p o r- ten slik d en nå fo religger. Det er et go d t p ro d u kt, m en d en er ikke B ibelen, sm iler H einz e. F N s klim ap anel h ar få tt SISTE SKANSE: Isbjørner er ikke alene om å få problemer når polisen smelter. Når isen

2 Lørdag 29. april Mandag 1. mai ent å snu? et gjelder å redde vår jord. smelter, skyter den globale oppvarmingen fart, og temperaturen vil stige ennå raskere. De flommene og orkanene vi allerede har sett, kan væ re bare en liten forsmak. FOTO: ARNE NÆVRA, SCANPIX

3 34 Lørdag 29. april Mandag 1. mai 2006 Fortsettelse fra forrige side kommentarer fra forskningsmiljøer verden over. Svært få er kritiske. Veldig mange av kommentarene vi har fått går på tekniske ting, som at vi burde sitere flere forskningsarbeider, eller at vi burde skrive mer forståelig. Noen få mener det ikke er vitenskapelig bakgrunn for å lage en slik rapport, sier Heinze. Se for deg at du setter en kasserolle full av snø på komfyren. Snøen vil normalt holde en temperatur på rundt null grader når du slår på varmen, og vannet vil holde den samme lave temperaturen helt til all snøen er smeltet. Først når all snøen er omdannet til vann, begynner temperaturen å stige fra null og oppover. O mtrent slik kan man også forestille seg vippepunktet som klimaforskerne snakker om. Ifølge IPCC går den magiske grensen ved 500 ppm (500 CO 2-molekyler per million luftmolekyler). Da vil vi få et alvorlig klimaskifte, som vi ikke aner konsekvensene av. De selvforsterkende «tilbakekoblingsmekanismene» vil slå inn med full tyngde: Polisene og isbreene vil smelte. Det samme gjør tundraen, som dermed slipper ut store lagre av CO 2. O g tørke gir skogsdød, og dermed lavere opptak av CO 2 (se faktaboks). Alt dette skaper en ubalanse der naturen ikke lenger klarer å stå imot. Så lenge klimaet på kloden er i relativ balanse, vil temperaturene globalt også bare øke sakte, slik de har gjort de siste årene. Men slår de selvforsterkende mekanismene inn med full tyngde, vil vi få en rask økning i temperaturene. Hvor høy maksimumstemperaturen vil bli, er forskerne uenige om. I forrige hovedrapport fra IPCC anslo man en maksimal temperaturøkning på 5,8 grader. Siden den gang har enkelte beregninger kommet fram til et tak på hele elleve graders økning. Det forventes at IPCC nå vil anslå en høyere temperaturøkning enn ved forrige hovedrapport. Da lederen for IPCC, Dr. R ajendra K. Pachauri, besøkte Norge i mars, sa han at den neste rapporten kom til å by på «skarpere resultater» enn tidligere. Men selv ved en maksimal temperaturøkning på 5,8 grader vil det få store konsekvenser. Pachauri sa blant annet i foredraget sitt på U niversitetet i O slo at de fleste modellene FNs klimapanel operer med, forespeiler redusert havsirkulasjon. Ett scenario er at Golfstrømmen snur, noe som vil føre til en plutselig klimaendring. Hvis den bryter sammen, vil det påvirke klimaet i hele Vest-Europa. Slike hendelser kan skje over kort tid og de kan ha overveldende effekt, sa Pachauri. Kutt i klimagassutslipp kan fortsatt gjøre smellet mindre dramatisk, men ikke uunngåelig. Pachauri håper CO 2-konsentrasjonen kan stabiliseres på 450 ppm, noe han mener vil koste tilsvarende fire prosent av brutto nasjonalprodukt i Det blir ofte argumentert med at reduksjon i klimautslippene blir dyrt, men sannheten er at det ikke er veldig dyrt, sa han da han var i O slo i mars. De fleste klimaforskere mener at det fortsatt er tid til å stabilisere utslippene av klimagasser dersom vi Nedsmelting av isbreer: Norske forskere har varslet at 1600 norske breer kan forsvinne dette hundreåret, dersom sommertemperaturene øker med 2,3 grader. Da har vi bare de 28 største igjen. I Montana i U SA finnes det en egen nasjonalpark med opprinnelig 150 breer i I dag er det bare 30 sterkt krympede breer igjen. Snøhetta på Kilimanjaro, nesten 6000 meter over havet, har minsket med rundt 80 prosent siden I 2020 kan den være helt borte. Mer dramatisk kan nedsmeltingen bli i Alpene, der breene er svært viktige for å magasinere nedbør. Med en nedsmelting her kan befolkningen oppleve flom om våren og tørke om sommeren. Det vil ramme alle sider av samfunnslivet, landbruket inkludert. Bremassen i Alpene er redusert med 50 prosent siden 1850, og reduksjonen aksellererer, fra tre prosent hvert tiår før 1970 til over åtte prosent hvert tiår etter prosent av bremassen kan forsvinne dette hundreåret. FAKTA Tilbakekoblingsmekanismer: Selvforsterkende eller -svekkende effekter av endringer i klimaet kalles ofte «tilbakekoblingsmekanismer». De viktigste er: Polisene og isbreer smelter: Grønlandsisen smelter mer enn dobbelt så fort som for ti år siden, og alt tyder på at nedsmeltingen akselererer. Polarisen i Arktis har krympet i utstrekning med nesten ti prosent per tiår siden Isen skiller seg fra bart land og hav ved at den reflekterer opptil 90 prosent av sollyset. Når isen smeltes og omdannes til havvann, skyter også den globale oppvarmingen fart, fordi vann absorberer opptil 90 prosent av sollyset. Nedsmelting av polis og isbreer er ikke bare et resultat av global oppvarming, men også en årsak til oppvarmingen. Permafrosten forsvinner: I arktiske strøk er store mengder CO 2 bundet opp i tundraen, der permafrosten gjør seg gjeldende året rundt. Så lenge tundraen er Isen i Arktis smelter: Isdekket i Arktis og Grønlandsisen smelter med rekordfart. Grønlandsiden smelter i dag dobbelt så raskt som for ti år siden, mens isen over Arktis har krympet nesten ti prosent i utstrekning per tiår siden Isen blir også tynnere. Dersom hele Grønlandsisen smelter, vil det øke havnivået globalt med opptil sju meter. Med nesmeltingen av store breer blir også is-skjelv hyppigere. Disse oppstår når store breer, med brevann som glidemiddel, kommer i bevegelse. Store breer, som på Grønland, kan bevege seg ti meter på ett minutt og utløse skjelv på over fem på Richters skala. En full eller delvis nedsmelting vil rive bort livsgrunnlaget til en rekke arter, som isbjørnen. Men enda værre vil en nedsmelting bidra til drivhuseffekten, fordi isen reflekterer 90 prosent av sollyset, mens havvann absorberer 90 prosent av lyset. frossen, slipper CO 2-en ikke ut, men med den globale oppvarmingen slipper permafrosten taket. Gjennomsnittstemperaturen i Vest-Canada, Alaska og Ø st-russland har økt med tre til fire grader celsius i løpet av de siste 50 år, dobbelt så mye som økningen globalt. Når permafrosten forsvinner, frigjøres også enorme mengder CO 2 til atmosfæren, og den globale oppvarmingen skyter fart. Opptiningen av tundraen er både en følge av og årsak til global oppvarming. Skog- og torvbranner: Store skogbranner i Asia, særlig Indonesia, har skapt enorme problemer i landene som er rammet. Tykke røyktepper forårsaker dødsfall og luftveislidelser blant befolkningen. Skog- og torvbrannene øker utslippene av CO 2 til atmosfæren, og minker mulighetene for at CO 2 bindes opp av trærne i skogen. Dermed øker den globale oppvarmingen. Dette legger igjen grunnlaget for flere og større branner, og dermed nye CO 2-utslipp. Skogbrannene er både en følge av og årsak til global oppvarming. reduserer olje- og gassutslippene kraftig og satser på fornybar energi og strømsparing. Gaia-teoriens far, James Lovelock, er mer pessimistisk. I sin nye bok «The revenge of Gaia» hevder han at temperaturene vil øke så mye at jorda rett og slett vil flippe over i en ny tilstand som vil gjøre det vanskelig å overleve andre steder enn i nærheten av polene. Lovelock tror det er for seint å satse på en bærekraftig utvikling og foreslår heller en bærekraftig tilbaketrekn in g. Han tror fornybare energikilder som vindkraft, bioenergi og hydrogen ikke monner nok for å hindre at klimaet løper løpsk, og han mener vi må ta i bruk atomkraft i større grad. Til atomkraftskeptikerne har han sagt at han gladelig graver atomavfallet ned i sin egen hage og bruker den til å gi huset fjernvarme. Som forsker ved Bjerknessenter for klimaforskning Christoph Heinze Mer ekstremvær: Orkanen Katrina rammet New Orleans og delstaten Louisiana med full tyngde i fjor sommer, og representerte et eksempel på det nye mønsteret: Orkanene kommer hyppigere og er sterkere enn tidligere. Det samme gjelder for andre ekstremværfenomener kloden rundt. Et annet eksempel på hvordan klimaendringene skaper mer ekstremvær, er forekomsten av tropiske sykloner utenfor Brasil. Vannet i Sør-Atlanteren er normalt for kaldt til å danne sykloner. Likevel har værfenomenet dukket opp her. I 2004 opplevde Fillippinene for første gang en tyfon om vinteren. Den etterlot 1300 døde, mens mennesker ble rammet av flom og gjørmeskred. Regnskog i fare: En ny studie viser at 40 prosent av regnskogen i Amazonas kan være borte i Årsaken er først og fremst avskogingen som følger kvegdrift og dyrking av soyabønner. Dermed forsvinner også «jordas lunger», som fanger opp mye CO ², og klimaendringene kan aksellerere. var inne på, er hovedrapporten fra IPCC ingen Bibel. Det er ingen absolutt sannhet som presenteres, men en vurdering ut i fra forskningsartikler fra vitenskapelige miljøer i 192 land. Klimaforskerne utfordrer hverandre hele tida på værprognosene for jorda, og det er godt gjort at de i det hele tatt kommer fram til en felles rapport. Men i den offentlige debatten er det som regel «klimaskeptikere» u ten for IPCC som får mest oppmerk-

4 Lørdag 29. april Mandag 1. mai Arter på vandring: Endringer i klima får både plante- og dyrearter til å bevege på seg over hele kloden. Den arktiske torsken beveger seg allerede nordøstover, inn i russisk sone. Silda beveger seg nordøstover, mot Island. For fiskeriene langs norskekysten kan endringene bli dramatiske, og det er usikkert om større forekomster av makrell og kolmule kan kompensere for tapet. «Klimaflyktninger» blant den globale faunaen vil endre livsgrunnlaget for mennesker over hele kloden dramatisk. Permafrosten forsvinner: I arktiske strøk er store mengder CO² bundet opp i tundraen, der permafrosten gjør seg gjeldende året rundt. Så lenge tundraen er frossen, slipper CO²-en ikke ut, men med den globale oppvarmingen slipper permafrosten taket. Siste 50 år har temperaturene i Vest-Canada, Alaska og Øst-Russland hadde økt med 3 4 grader celcius, dobbelt så mye som økninga globalt. Når permafrosten forsvinner frigjøres også enorme mengder CO² til atmosfæren, og den globale oppvarmingen skyter fart. Også dette er en selforsterkende mekanisme: Opptiningen av tundraen er både en følge av og årsak til global oppvarming. Flere flyktninger: Forskerne frykter at millioner av afrikanere vil bli drevet på flukt fra områder som tidligere var fruktbare, men der regnvannet nå kommer så sjelden at det ikke lenger er mulig å drive landbruk. Dette vil sette press på EUs innvandringspolitikk, ettersom et stort antall flyktninger vil bevege seg mot Nord-Afrikas kyst på vei mot Europa. Hvor mange som vil forsøke å krysse Middelhavet er mer et spørsmål om hvor mange som klarer å ta seg dit, enn om hvor mange som rammes av tørke, men titalls millioner afrikanere kan bli drevet på flukt. Europas «redning» kan bli at de fattige er så ressurssvake at de aldri klarer å flykte langt nok. Tørke rammer millioner: Sykdomsspredning: Nylig dokumenterte forskere at så lite som 1/2 grads temperaturøkning hadde ført til eksplosiv vekst i antallet malariamygg i bestemte områder øst i Afrika. Med klimaendringer kan Sult- og tørkekatastrofer, som den som akkurat nå rammer Afrikas Horn, er ikke noe nytt i fattige land særlig i Afrika. Klimaforskerne er imidlertid enige om at tørre områder vil bli tørrere i framtida. Sult som følge av tørke og sviktende avlinger kommer altså til å tilta i årene framover, og kreve millioner av liv. Også i USA merker man problemene med tørke, der store arealer i Midtvesten ikke lenger kan nyttegjøres for kvegdrift. I mange delstater har det oppstått akutte problemer med tilgang på ferskvann. Europa, som akkurat nå har opplevd store flommer, gjennomgikk for tre år siden en hete- og tørkeperiode som førte til mellom tretti og førti tusen dødsfall tjue tusen av dem i Italia. Når noen av verdens rikeste land ikke klarer å håndtere hete og tørke bedre, kan man forestille seg konsekvensene i fattigere land. Skog- og torvbranner: Store skogbranner i Asia, særlig Indonesia, har skapt enorme problemer i landene som er rammet. Ikke bare i de landene der brannene forekommer, men også i nabolandene, legger det seg et tykt røykteppe som forårsaker dødsfall og luftveislidelser blant befolkningen. Brannene skyldes delvis en feilslått jordbrukspolitikk og svedjebruk, men også den globale oppvarmingen. Med skog- og torvbrannene øker utslippene av CO² til atmosfæren, og dermed øker den globale oppvarmingen. Det legger igjen grunnlaget for flere og større branner, og dermed nye CO²-utslipp. Isen i Antarktis smelter: Britiske forskere har kommet fram til at mens temperaturøkningen globalt har vært rundt 0,2 grader per tiår de siste 30 årene, har den vært på 0,5 0,7 i Antarktis. Temperaturøkningene fører til den dramatisk nedsmelting. Dermed «kalver» isen over Antarktis oftere, og isfjellene som løsriver seg er større enn tidligere. For fire år siden brakk isfjellet B15 løs fra Antarktis. Fjellet er kvadratkilometer stort nesten like stort som Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold til sammen. Ikke bare representerer isfjellene en utfordring for skipstrafikk. På grunn av det enorme volumet, temperaturen og avgivelsen av ferskvann endrer isfjellene vann- og vindstrømmer for store områder. somhet. Og fordi journalister og redaksjoner verden rundt har et brennende ønske om å fortelle begge sider av en sak, og presentere dem som utfordrer vedtatte sannheter, dukker navn som Bjørn Lomborg, Sallie Baliunas og Willie Soon opp. Folk tror det er to store grupper av forskere som står mot hverandre i dette spørsmålet, og da vet de ikke hvem de skal tro på. Sannheten er at svært få forskere bestrider at det finnes menneskeskapte klimaendring- er, sier Pål Presterud, direktør for Cicero Senter for klimaforskning ved Universitetet i Oslo. Men det er ikke snakk om to store grupper. I boka «Den globale oppvarmingen» (Pax 2006) kartlegger samfunnsviter Nina Dessau den lille gruppa av Tordenskiolds soldater som utgjør «klimaskeptikerne». De kan omtrent telles på to hender. Noen av dem, som den nevnte Bjørn Lomborg en statistiker som den danske regjeringa har trykket til sitt bryst, benekter ikke at det forekommer global oppvarming, og at denne er delvis menneskeskapt. Lomborg argumenterer imidlertid for at det er mer kostnadseffektivt å reparere skadene av global oppvarming enn å redusere utslippene av klimagasser. Andre skeptikere avviser at global oppvarming skyldes menneskelig aktivitet, mens atter andre hevder at global oppvarming og utslipp av CO2 rett og slett er en fordel for mennesker og miljø. Store rev ødelegges: Klimaendringene, med stigende havtemperaturer, påvirker også livet under vann. Blant annet er store undervannsrev, som Great Barrier Reef utenfor Australia, truet av temperatur, havnivå og ekstremvær. Mange steder i Stillehavet vil ødeleggensen av revene også gjøre øystater mer utsatt for ekstremvær stater som allerede trues av stigende havnivå og sterkere stormer. Nina Dessaus gjennomgang av «klimaskeptikerne» de aller fleste av dem finnes i USA avdekker særlig tre forhold: For det første dreier det seg stort sett om folk med helt andre fagfelt enn klima, og som gjerne motsier både seg selv og hverandre i sin skepsis. Eksempelvis kan de samme forskerne og institusjone-

5 36 Lørdag 29. april Mandag 1. mai 2006 Fortsettelse fra forrige side ne både benekte menneskeskapt global oppvarming og hevde at den menneskeskapte oppvarmingen er en fordel for miljøet. For det andre er alle disse Tordenskiolds soldater vevet sammen i et tett nettverk av private institusjoner, stiftelser og organisasjoner med klare politiske agendaer. Felles for dem er at de argumenterer mot statlige inngrep, særlig knyttet til miljø og sikkerhet. For det tredje er disse institusjonene lette å spore opp. Nina Dessau har tatt for seg ExxonMobils liste over institusjoner som mottar økonomisk støtte til informasjonsarbeid. Den lista favner dem alle, og dermed også de amerikanske «klimaskeptikerene». Før diskuterte vi hva slags tak vi skulle sette på den årlig olje- og gassproduksjonen. Nå får man ikke boret raskt nok, sier Thorbjørn Berntsen til Klassekampen. Olje- og gassvirksomheten på sokkelen forurenser mest. De samlede klimagassutslippene herfra økte med hele 79 prosent fra 1990 til Jo mer olje og gass som slippes ut, jo høyere blir klimagassutslippene. Nå har jo ikke kvotehandelen kommet i gang, slik som forutsatt, men det hindrer ikke Norge å gjøre ting på egen hånd. Gro Harlem Brundtland holdt i sin tid en appell om at såkalte rike industriland må ha en lavenergistrategi. Norge gjør det stikk motsatte. Vi er en av verstingene i å øke energiforbruket. Vi må ta oss selv i nakken. Er det nødvendige å ha det veldig tempoet i utvinning av olje og gass? Hydro og Statoil truer med at hvis de ikke får borre, så flytter de ut av landet og sier opp folk, men utslippene blir jo bare verre og verre. Det er ingen som resonnerer på den måten. Hvis jeg snakker med folk fra Nord-Norge og stiller kritiske spørsmål om oljeboring i Goliat-feltet, svarer de meg: «Vil du ikke at det skal bo folk i Nord-Norge?» Dermed er debatten om klimaproblemene forsvunnet i tåka, sier Berntsen. EKSTREMVÆ R: Det er større enighet enn noen gang om at det unormale været skyldes menneskeskapte klimaendringer. H er forlater Leder i YS-forbundet Safe (tidligere Oljearbeidernes Fellessammenslutning OFS), Terje Nustad, ønsker en debatt om klimaproblemene velkommen. Han kritiserer LO for bare å se en konflikt mellom arbeidsplasser og miljø, hvor miljøet må bli skadelidende. Oljeindustrien ønsker å utvinne raskest mulig, og dessverre går LO næringas ærend. De har mer eller mindre gjort det til en valgkampsak å åpne i nord under dekke av at det vil skape arbeidsplasser? Vil ikke oljeutvinning skape flere arbeid splasser? Vi må se på dette i et langsiktig perspektiv. Nord-Norge har ikke kompetanse. Statoil har problemer nok med å skaffe kompetente folk. I dag setter de ut mye av vedlikeholdsoppgavene til et amerikansk selskap. Et italiensk selskap som skal jobbe rett utenfor Hammerfest, etablerer for tida driftsorganisasjonen sin i Stavanger. Det blir ikke arbeidsplasser i nord av det. Politikerne burde være mer opptatt av å bygge Snøhvit-feltet opp til å bli en kompetanseinstitusjon. Jeg tror ikke vi har interesser av at nordområdene blir utviklet og utnyttet raskest mulig for å tilfredsstille energisløsingen til England og USA. Nustad er bekymret over det raske utvinningstempoet, ikke bare på vegne av miljøet, men også på vegne av arbeid sm iljø et. Næringen er nå full av spekulanter som bygger rigger i et høyt tempo. Man kan stille spørsmålstegn ved kvaliteten på mye av det som bygges. Jeg er bekymret for dårligere kompetanse og et dårligere arbeidsmiljø. Det er nemlig en forutsetning for at arbeidstakerne på riggen også skal ta ansvar for miljøet. Safe har tidligere samarbeidet med både Natur og Ungdom og Bellona om blant annet oljevernberedskap og spørsmål knyttet til oljevirksomhet i utlandet. Nustad mener de også har et interessefellesskap i å få ned utvinningstempoet. Våre medlemmer ønsker et utvinningstempo som skaper forutsigbarhet og trygghet. Vi er bekymret for en vanvittig aktivitet med påfølgende dropp. Det er ingen tjent med. I 2001 ble flere tusen sagt opp fordi det ikke var mer å gjøre, sier Nustad og mener politikerne er altfor tafatte. De overlater mer og mer av styringa til oljeselskapene som driver krisemaksimering for å bedre sine rammevilkår. LO-sekretær Trine Lise Sundnes forsvarer LOs pådriverrolle for utvinning med at det vil bidra til at Norge får utviklet miljøvennlig teknologi. Vi er opptatt av å utvikle teknologi med miljøkrav. Et rikt land som Norge har et særlig ansvar for å utvikle teknologi. Vi stiller for eksempel i en helt annen klasse på Shtokmann-feltet enn russerne gjør. Vi er opptatt av at det skal utvikles teknologi og tas hensyn til de sårbare områdene, sier Sundnes og viser til at industrien har ønsket krav om nullutslipp til hav i forbindelse med leting og boring i nordområdene. Et slikt krav har man ikke for Nordsjøen i dag. S afe tviler på at en å pning av nord om rå d ene vil skape m ange ny e arbeid splasser. H va tror d u? Hvor mange arbeidsplasser som skapes i nord, er helt avhengig av at man utnytter de synergiene industrien gir. Nå er det en veldig optimisme i Hammerfest, som også vil få innvirkning på andre deler av samfunnet. D u er ikke red d for at utenland ske und erleverand ø rer skal ta over? Nei, det er jeg ikke. Sundnes mener Thorbjørn Berntsen burde sette seg mer inn i hva fagbevegelsen faktisk gjør for miljøet før han kommer med kritikk, og sier at Berntsen i sin tid som statsråd sa nei til fagbevegelsens krav om å gi verneombud rett til å stanse arbeid også i saker som handlet om ytre miljø. Veldig mange av sakene vi jobber 1. MAI: Det er uten tvil miljø- og klimaspørsmål arbeiderbevegelsen burde være opptatt av på 1. mai, mener miljøvernminister H elen Bjørnøy. FOTO: TOM HENNING BRATLIE med innen helse, miljø og sikkerhet, gjør vi jo i forhold til at vi ønsker verdiskapning, etter de strengeste miljøkrav. Når vi for eksempel kjemper i EU i forhold til deres kjemikalieforvaltningsprogram, så er det solidaritet i praksis. K jem ikalieforvaltning er en annen d iskusjon. H va gjø r d ere i forh old til klim aproblem ene?

6 Lørdag 29. april Mandag 1. mai innbyggerne den ødelagte byen Cijeruk utenfor Jakarta, etter at et jordras ødela alt. FOTO: AP/SCANPIX FORBRUK: Den desidert sterkeste drivkraften bak miljøødeleggelsene er forventningen om et stadig høyere materielt forbruk. Dette er fagbevegelsen med på å spille opp under, mener tidligere miljøvernminister Thorbjørn Berntsen. FOTO: ROBERT BRÅTHEN I forhold til klimautfordringene så er man nødt til å jobbe ut ifra et globalt ståsted. Hvordan da? Med å skolere dem som har en industri som forurenser. Blant annet kurser vi russerne i reinere produksjon. Det samme gjør vi i Polen, og så er vi inne i forhold til Bulgaria. B idrar det til å begrense klimautslipp? Ja, og hvis vi da går tilbake til norske forhold, så har vi en av de reineste industrier i verden fordi vi satser på teknologi. Det at vi hele tida utvikler ny teknologi som stiller krav til miljøet, vil komme ikke bare norsk industri og forbrukere til gode, men også andre nasjoner. Klimaspørsmålet har vært langt oppe på agendaen i britisk og amerikansk presse den siste tida. Time Magazine erklærer debatten om klimaendringene er menneskeskapt eller ikke for død i sin siste utgave. I stedet bruker de 3 0 sider til å advare leserne mot en kommende klimakatastrofe. Sammen med tv-stasjonen ABC har Time Magazine bestilt en spørreundersøkelse som viser at 87 prosent av amerikanerne mener regjeringen burde stimulere kraftbransjen til å redusere i utslippene. De skriver også om 218 borgermestere i 3 9 amerikanske stater med til sammen 44 millioner innbyggere som har skrevet under på sin egen klimaplan. De vil oppfylle målene i Kyoto-avtalen, som deres president ennå ikke vil undertegne. Selv George W. Bushs hjemmebase de evangeliske kristne har dannet et omfattende menighetsnettverk som krever at Kongressen griper inn mot klimagassene. I Storbritannia er kampanjen «Stop Climate Chaos» sparket i gang. Målet er å bli like stor som «Make Poverty History». Kravet er at utslipp av klimagasser stabiliseres innen Miljøvernminister Helen Bjørnøy tror klimaspørsmålet vil komme på agendaen også her i Norge. Hun vil gjøre klima til et av de viktige miljøområdene som denne regjeringa tar fatt i, blant annet gjennom sektorvise handlingsplaner. Hva går de ut på? Vi tar for eksempel for oss samferdselssektoren, og ser på stort og smått vi kan gjøre for at samfunnet kan ta klimautfordringene på alvor. Tilsvarende går vi gjennom sektor for sektor, og vi ser på om vi kan gjøre endringer i lovverket. Olje- og gassvirksomheten er viktig her, men også generell samfunnsplanlegging. O lje- og gassektoren har økt sine utslipp av klimagasser med nesten 8 0 prosent siden Kommer vi utenom at denne sektoren tar på seg store kutt dersom vi skal nå Kyotomålene? Nei, det gjør vi ikke. Det viktigste nå er å få på plass CO2-rensing. Det har stor betydning for norsk virksomhet, men det har også betydning internasjonalt dersom vi kommer fram til gode teknologiske løsninger som kan brukes i andre land. De norske klimagassutslippene har økt med ti prosent siden , mens forpliktelsene i Kyoto-avtalen er en økning på é n prosent. Klarer vi å nå denne målsetningen ved å kutte i utslipp her hjemme? Jeg har tro på at vi klarer å nå de norske forpliktelsene her hjemme. Ø kende bevissthet i det politiske Norge, og et økt folkelig engasjement, vil bidra til det. Men vi vil bare få det til dersom vi går i samme retning alle sammen. Miljøpolitikken er kanskje det området hvor det forutsettes sterkest folkelig engasjement med tydelige meldinger til de politiske lederne. Men jeg tror det er mulig. E nkelte miljøforskere frykter at klimaet er i ferd med å nå et vippepunkt der klimaendringene vil gå mye raskere. Samtidig vet vi at det sæ rlig er de mest ressurssvake som vil bli rammes hardest. B ør 1. mai som internasjonal solidaritetsdag endre innhold? Ja, det mener jeg. Både med tanke på klimaspørsmål, men også i forhold til for eksempel miljøgifter og biologisk mangfold. Det er riktig at de fattigste rammes hardest, og at dårlig forvaltning går hardest utover de fattigste landene. Koblingen mellom miljø og rettferdighet er avgjørende og grunnleggende, både når det gjelder klima og når det gjelder andre miljøspørsmål. B ør miljø- og klimaspørsmål prege parolene denne dagen? Ja, det er uten tvil dette arbeiderbevegelsen burde være opptatt av på 1. mai. Det handler om solidaritet og om de langsiktige valgene vi må ta. Solidaritet med verdens fattige, men også med kommende generasjoner. MIN 1.MAI Lars Haltbrekken, leiar i Norges naturvernforbund Kva gjer du på 1. mai i år? For første gong skal eg vera på hytta på Krokskogen 1. mai. Akkurat denne helga er det vår tur til å bruka ei hytte vi deler med fire familiar. Kanskje blir det eit lite tog der. Kva er den viktigaste saka på 1. mai i år? Den minst viktige parolen er Verdal Ap sitt krav om gasskraftverk på Skogn. Kva er din draumeparole? «Betre og billegare kollektivtilbod for folk i byane!» Safia Y. Abdi, sjukepleiar, prosjektarbeidar i Norsk sykepleierforbund og Mangfold i arbeidslivet (MiA) Kva gjer du på 1. mai i år? Eg skal gå i tog i Oslo. Kva er den viktigaste saka på 1. mai i år? Inkludering av oss som kjem frå andre land, at alle får jobb slik at dei kan forsørgja seg sjølv, skaffa si inntekt. Rett til arbeid for alle. Kva er din draumeparole? «Fred i Somalia, fred i Mogadishu, fred i heile verda!» Helga Hjetland, leiar i Utdanningsforbundet Kva gjer du på 1. mai i år? Kanskje blir vi ferdige med tariffoppgjeret slik at eg får oppleve 1. mai i Høyanger? Elles blir det Y oungstorget som vanleg. Kva er den viktigaste saka på 1. mai i år? Den viktigaste saka handlar om internasjonale spørsmål om fred og fattigdomsbekjempelse. Palestina-spørsmålet utmerker seg nett no. Hva er din drømmeparole? «Vi klarte det! Likelønn i vår tid!» CUBA Arbeids- og studiebrigade til Alle kan delta. O mfattende program, fruktplukking, badeturer, besøk på sykehus, bedrifter, skoler mm. D anseundervisning, utflukter mm. Avreise G ardermoen ca retur ca Kan forlenges. P risen ca , dekker alt! B arn redusert pris. V interbrigade fra ca. 15. desember 06, 3 uker. C ubaforen in gen i N orge P b Y oungstorget O slo T lf: F ax : cubaforeningen.no

tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt

tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt Hvor Hva vet vi sikkert om klimakrisen? Hva vet vi ikke? Blir hetebølgene hetere? Flykter torsken fra våre farvann? Vitenskapsmagasinet

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

Tundraen truer jordas klima

Tundraen truer jordas klima NR. 2 2007 Tundraen truer jordas klima Ikke med i klimapanelets prognoser Tema: Arktis Lag din egen spritbil Tror Bjørnøy sitter trygt Innhold VIl gjøre Svalbart bart 6 Tatt med 500 papegøyer i bilen Grensevaktene

Detaljer

Klima for endring Et informasjons- og debatthefte fra Norges Naturvernforbund og Unio 2009

Klima for endring Et informasjons- og debatthefte fra Norges Naturvernforbund og Unio 2009 Klima for endring Et informasjons- og debatthefte fra Norges Naturvernforbund og Unio 2009 Fagrørsla - i front for miljøet? På kort tid har fagrørsla gjort klima- og miljøpolitikken til eit satsingsområde.

Detaljer

Klimaendringenes menneskelige ansikt

Klimaendringenes menneskelige ansikt Historiens viktigste møte: Les CAREs guide til klimatoppmøtet i København Kvinnene reddet oss fra sulten: Kornlager som forsvar mot tørke i Niger Håp for fremtidens miljø: Siri Kalvig nekter å gi opp.

Detaljer

VANN OG KLIMA TOGRADER.NO EKSTREMNEDBØR ISSMELTING VANN OG MAKT HAVFORSURING ØYER UNDER VANN STATUS FRA KLIMAVITENSKAPEN NR. KR.

VANN OG KLIMA TOGRADER.NO EKSTREMNEDBØR ISSMELTING VANN OG MAKT HAVFORSURING ØYER UNDER VANN STATUS FRA KLIMAVITENSKAPEN NR. KR. TOGRADER.NO NR. KR. STATUS FRA KLIMAVITENSKAPEN VANN OG KLIMA EKSTREMNEDBØR ISSMELTING VANN OG MAKT HAVFORSURING ØYER UNDER VANN UTGITT MED STØTTE FRA: ANSVARLIG REDAKTØR: ANDERS BJARTNES POST@TOGRADER.NO

Detaljer

Mål: Utstyr: Tid: Tid: Antall deltakere: Tips!

Mål: Utstyr: Tid: Tid: Antall deltakere: Tips! ALTERNATIV ENERGI Mål: lære om fornybar energi Utstyr: en fjær til hvert lag, noe som kan markere start og målstrek.tid: 15 min Tid: 10 min Antall deltakere: ubegrenset. Gruppevis. Det finnes mange alternative

Detaljer

Fra oljeslaveri til mangfold av energi?

Fra oljeslaveri til mangfold av energi? Fra oljeslaveri til mangfold av energi? Et diskusjonsnotat om vår oljeavhengighet og muligheter for utvikling av ren energi i Nicaragua. Av Sigurd Jorde Fra oljeslaveri til mangfold av energi? Et diskusjonsnotat

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

ALT HENGER SAMMEN MED ALT. Et arbeidshefte for skolen med informasjon, forslag til tiltak og oppgaver til undervisningen

ALT HENGER SAMMEN MED ALT. Et arbeidshefte for skolen med informasjon, forslag til tiltak og oppgaver til undervisningen ALT HENGER SAMMEN MED ALT Et arbeidshefte for skolen med informasjon, forslag til tiltak og oppgaver til undervisningen 2 Klimahefte: Alt henger sammen med alt Innholdsfortegnelse 02 Forord 04 Klimakvote

Detaljer

Grønn politisk økonomisk analyse

Grønn politisk økonomisk analyse Grønn politisk økonomisk analyse Arne Thodok Eriksen Grønn politisk økonomisk analyse KOLOFON FORLAG Arne Thodok Eriksen Kolofon Forlag 2009 Produksjon: Kolofon Forlag Boken kan kjøpes i bokhandel eller

Detaljer

ALT HENGER SAMMEN MED ALT. Et arbeidshefte for skolen med informasjon, forslag til tiltak og oppgaver til undervisningen

ALT HENGER SAMMEN MED ALT. Et arbeidshefte for skolen med informasjon, forslag til tiltak og oppgaver til undervisningen ALT HENGER SAMMEN MED ALT Et arbeidshefte for skolen med informasjon, forslag til tiltak og oppgaver til undervisningen 2 Klimahefte: Alt henger sammen med alt 1: Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Klimakur. utfordrer Norge. Alle må på. Fredsprisvinner Rajendra Pachauri. Klimakvoter Side 6 7 Miljøtrusselen Side 13 Forhandleren Side 9

Klimakur. utfordrer Norge. Alle må på. Fredsprisvinner Rajendra Pachauri. Klimakvoter Side 6 7 Miljøtrusselen Side 13 Forhandleren Side 9 Alle må på Klimakur Fredsprisvinner Rajendra Pachauri utfordrer Norge Klimakvoter Side 6 7 Miljøtrusselen Side 13 Forhandleren Side 9 ET Bilag fra SFT, distribueres sammen med Dagens Næringsliv, juni 2009

Detaljer

Olje en ressurs med skjev fordeling

Olje en ressurs med skjev fordeling Olje en ressurs med skjev fordeling Energi er drivkraften til virksomheten på jorda og tilgang til energi er essensielt for vår livskvalitet. Olja er en av verdens viktigste energiressurser, men det finnes

Detaljer

Hva gjør vi med atmos ren?

Hva gjør vi med atmos ren? Hva gjør vi med atmos ren? j ii_ilii( I3esoksadr: TIf. Postgiro: 2 Natur & miljø Bulletin temanummer 4 1999 temanummer 4 1999 Natur & miljø Bulletin 3 X Redaktør:»ti Irik ()klund Redaksjon: Jens l ctt.

Detaljer

Foredrag. Klimaeffektens retlige aspekter styring, beskatning og erstatning

Foredrag. Klimaeffektens retlige aspekter styring, beskatning og erstatning Foredrag Klimaeffektens retlige aspekter styring, beskatning og erstatning Fredag 22. august kl. 13.30 15 Foredrag Klimaeffektens retlige aspekter styring, beskatning og erstatning Foredragsholder: professor,

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 2 2010

FolkogforsVar Nr. 2 2010 FolkogforsVar Nr. 2 2010 Miljø sikkerhetspolitikk i vår tid 1 Kjære leser Selve sikkerhetsbegrepet har endret seg radikalt de siste tyve årene. Fra å dreie seg først og fremst om å sikre eget territorium,

Detaljer

Klima for ny oljepolitikk

Klima for ny oljepolitikk Klima for ny oljepolitikk Utgitt av 1 Opplag: 850 ISBN 82-91916-22-5 Utgitt av Attac Utgitt med støtte av Norad TRYKK: ZOOM GRAFISK DESIGN: UREDD DESIGNKONTOR AS 4 Innholdsfortegnelse Innledning.......................

Detaljer

Det internasjonale polaråret 2007-2008 SIDE 14. Oljeulykken på Fedje: Nina tar saken. Gorillaer i kryssild SIDE 22. Liv i frossen vinterskog SIDE 28

Det internasjonale polaråret 2007-2008 SIDE 14. Oljeulykken på Fedje: Nina tar saken. Gorillaer i kryssild SIDE 22. Liv i frossen vinterskog SIDE 28 U T G I S A V W W F - N O R G E N R 1 / 2 0 0 7-2 2. A R G A N G Det internasjonale polaråret 2007-2008 SIDE 4 Oljeulykken på Fedje: Nina tar saken SIDE 14 Gorillaer i kryssild SIDE 22 Liv i frossen vinterskog

Detaljer

Varmere, våtere,villere. Klima og lokalsamfunn Yrkesfaglig temahefte for medlemmer av Fagforbundet nr. 10 2007

Varmere, våtere,villere. Klima og lokalsamfunn Yrkesfaglig temahefte for medlemmer av Fagforbundet nr. 10 2007 Varmere, våtere,villere Klima og lokalsamfunn Yrkesfaglig temahefte for medlemmer av Fagforbundet nr. 10 2007 Noen ganger er det grønnere på den andre siden Nye TH!NK city akselererer raskt. Du vil bli

Detaljer

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord 136 NORSK POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord Adresse NorACIA sekretariat Norsk Polarinstitutt Polarmiljøsenteret

Detaljer

SAFE Magasinet. Nr. 5/6 2003

SAFE Magasinet. Nr. 5/6 2003 SAFE Magasinet Nr. 5/6 2003 Innhold: SIDE INNHOLD SKREVET AV: Side 1 OFS sier ja til oljevirksomhet i Barentshavet, Terje Nustad men! Side 2 Svakheter i utredning om petroleum Mette Møllerop Side 3 5 Ingen

Detaljer

Klart for klimatoppmøte. Hett Arktis - dramatisk for kloden. Klimaendringer rammer laks og villrein. Ansikt til ansikt med jaguaren

Klart for klimatoppmøte. Hett Arktis - dramatisk for kloden. Klimaendringer rammer laks og villrein. Ansikt til ansikt med jaguaren Utgis av WWF-Norge Nr 4/2009-24. Årgang Hett Arktis - dramatisk for kloden rammer laks og villrein Russisk klimarevolusjon i Hokksund Ansikt til ansikt med jaguaren Klart for klimatoppmøte Hett Arktis

Detaljer

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1. Innledning 3 2. Internasjonal klimapolitikk 6 3. Energi 11 4. Urbanisering og byutvikling 19 5. Transport 23 6. Økonomi, næringsliv og kunnskap 29 7. Naturvern 36 2 Solidaritet

Detaljer

10 naturperler i fare SIDE 28. Bresmelting og treplanting i Rwenzori SIDE 14. Hvaler i varmt hav SIDE 22. Los Llanos i Venezuela Anakondaens rike

10 naturperler i fare SIDE 28. Bresmelting og treplanting i Rwenzori SIDE 14. Hvaler i varmt hav SIDE 22. Los Llanos i Venezuela Anakondaens rike U T G I S A V W W F - N O R G E N R 2 / 2 0 0 7-2 2. Å R G A N G 10 naturperler i fare SIDE 8 Bresmelting og treplanting i Rwenzori SIDE 14 Hvaler i varmt hav SIDE 22 Los Llanos i Venezuela Anakondaens

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2015 SAMFUNNSVITEREN DEN GLOBALE KLIMAKRISEN HVORFOR GJØR VI INGENTING? TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2015 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2015 SAMFUNNSVITEREN DEN GLOBALE KLIMAKRISEN HVORFOR GJØR VI INGENTING? TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2015 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2015 SAMFUNNSVITEREN DEN GLOBALE KLIMAKRISEN HVORFOR GJØR VI INGENTING? TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2015 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik DEN GLOBALE KRISA

Detaljer

DET GRØNNE SKIFTET TOGRADER.NO STATUS FRA ENERGIOMSTILLINGEN NR.

DET GRØNNE SKIFTET TOGRADER.NO STATUS FRA ENERGIOMSTILLINGEN NR. NR. TOGRADER.NO NY ENERGI STATUS FRA ENERGIOMSTILLINGEN TOGRADER.NO Alt innholdet du har lest i dette magasinet finner du også på nettet, på tograder.no. Magasinet kan lastes ned og leses i pdf-format

Detaljer

FNs klimapanels femte hovedrapport: Klima i endring

FNs klimapanels femte hovedrapport: Klima i endring FNs klimapanels femte hovedrapport: Klima i endring 1 Hva er FNs klimapanel? FNs klimapanel (også kjent som IPCC) ble etablert av Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) og FNs miljøprogram (UNEP) i 1988.

Detaljer

Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi bedre prøver å forstå globale endringer i klima og miljø

Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi bedre prøver å forstå globale endringer i klima og miljø Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi bedre prøver å forstå globale endringer i klima og miljø CarboSchools-prosjekter; problemstillinger, utfordringer og metoder Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi

Detaljer

I fokus Fasteaksjonen. Tema Klima. Rabia Waqar. Nr 01 2015. Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest.

I fokus Fasteaksjonen. Tema Klima. Rabia Waqar. Nr 01 2015. Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest. Tema Klima I fokus Fasteaksjonen Portrett Rabia Waqar Nr 01 2015 DETTE ER KLIMA- ENDRINGENE Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest. Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner

Detaljer