Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2000 Selskapets 132. år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2000 Selskapets 132. år"

Transkript

1 Bergens Skog- og Træplantningsselskap Beretning om virksomheten i 2000 Selskapets 132. år

2 Bergens Skog- og Træplantningsselskap 2000 Beretning om virksomheten Selskapets 132. år Sidene 3-11 Årsberetning Side 12 Styrets årsberetning Side 13 Innkalling til årsmøte Sidene Regnskapet 2000 Side 17 Revisjonsberetning Sidene Fremtidig bruk av Fløysletten Side 23 En liten hilsen fra Molde Sidene Himmelhaven Sidene Med naturen som nærmeste nabo Sidene På sporet etter okkupasjonshistorien VI Sidene Skogbruk og hensyn til friluftsliv i byskogene Side 51 Nok et gjensyn med Klophilde Side Konglomerat i byfjellsgneisene Sagen Øvre Bleken gård Tlf Postadresse: Postboks 3139, Årstad 5829 Bergen Skogmester: Axel Ingvaldsen Redaksjon: Jo Gjerstad Axel Ingvaldsen ØIVIND ØVREBOTTEN Fotografer: AI: Axel Ingvaldsen ØØ: Øivind Øvrebotten BL: Børre Liland VG: Vegard Gundersen HU: Harald Ueland JG: Jo Gjerstad SALG FRA SAGEN Fra Sagen selges det bl.a. ved, materialer, benker og hoggestabber. Vi har også et utvalg i diverse emner for treskjæring etc, og T-skjorter med Selskapets emblem. Salget gir Selskapet inntekter som brukes i Naturparken, samtidig som ressursene utnyttes best mulig. SAGEN, ØVRE BLEKEN GÅRD Tlf Forsiden: Fullmåne over Vikinghytten. Foto: ØØ Grafisk tilrettelegging: Jo Gjerstad Produksjon: As Centraltrykkeriet, Bergen

3 BERETNING OM VIRKSOMHETEN I 2000 Årsmøtet ble holdt torsdag 27. april på Fløirestauranten. Styrets leder ønsket de 50 fremmøtte velkommen og takket redaksjonskomiteen og andre bidragsytere til årsmeldingen for vel utført arbeid. Inger Sjong ble valgt til møteleder og Axel Ingvaldsen til referent. Styrets beretning ble gjennomgått og godkjent med få merknader. I forbindelse med gjennomgåelsen ga skogmesteren og styremedlemmene korte orienteringer knyttet til beretningen. Regnskapet ble gjennomgått av styrets leder. Revisor Dag Magne Vedvik fra KPMB leste revisjonsberetningen. Regnskapet ble godkjent. Styrets forslag om en økning av årskontingenten fra kr 100, til kr 120, ble enstemmig vedtatt. Det var ingen innkomne saker. Valget ble ledet av valgkomiteens leder Tor Samuelsen. Leder Erik Næsgaard ble gjenvalgt. Styremedlemmene Gunnar Opheim og Egil Hauge ble gjenvalgt. Varamedlemmene Arne Sælen og Ida Bjerke Olsen ble også gjenvalgt. Etter forslag fra styret ble valgkomiteen med Tor Samuelsen og Inger Sjong gjenvalgt. Berit Jacobsen har vært styrets representant i valgkomiteen i år Revisor KPMG a.s ble gjenvalgt. For valgperioden har Bergen formannskap utnevnt Berit Jacobsen som styremedlem og Anders Skoglund som varamedlem til Selskapets styre. Etter kaffe og tebrød med Fløirestauranten som sponsor, holdt Gunnar Staalesen et inspirerende foredrag med tittel: Privatdetektiv Varg Veum og hans forhold til de bergenske byfjell. Etter årsmøtet har styret bestått av Styreleder Erik Næsgaard, nestleder Børre Liland, styremedlemmene Øivind Øvrebotten, Ingrid Haukeland, Gunnar Opheim, Egil Hauge og Berit Jacobsen. Varamedlemmer Arne Sælen, Ida Bjerke Olsen og Anders Skoglund. Planting I år 2000 ble det plantet 700 douglas (Pseudotsuga menziesii), 600 gran (Picea abies), 200 fjelledelgran (Abies lasioicarpa) og 100 sitkagran (Picea sitchensis). Tilsammen 1600 planter. Bergenhus og Åsane Rotaryklubbers årlige plantetur fant sted i Trylleskogen på Fløyen onsdag 3. mai. 200 fjelledelgran ble her plantet i nytt hogstfelt som er en fortsettelse av vindfallsområdet som klubbene beplantet i

4 Elevene ved Christi Krybbe skole plantet i år 200 gran i et område ryddet av frivillige vedhoggere ved veien mot Skomakerdiket. Skolen har i snart 10 år plantet ulike gransorter under kraftlinjene ved Skomakerdiket. I løpet av et par år vil feltene være klare til innhøsting og Selskapet har da planer om å starte årlig salg av juletrær direkte fra området. 24. mai var en førsteklasse fra Fridalen skole med lærer og flere foreldre i Isdalen og plantet 100 sitkagraner ved veien ned til Svartediket. Plantene var av naturlig forynget gran fra Fløyen og hensikten for klassen er å følge plantenes oppvekst gjennom årlige utfarter til plantestedet. 700 douglas og 400 gran ble plantet av Selskapets egne ansatte i nye og gamle hogstfelt i Isdalen langs veien mot Krutthuset. Skogskjøtsel Lite vindfall og vesentlig mindre nedbør enn normalt har ført til et godt driftsår i Selskapets skoger. Vinteren hadde lite snø og kulde, men nedbørsforholdene gjorde at det allikevel var gode forhold i skogen. Det har vært gjennomført en rekke mindre hogster spredd utover hele Naturparken. I Isdalen ble det hogd et parti eldre gran ved traktorveien i forlengelse av Fremdeles ligger det store vindfall i Naturparken, som her ved siden av den bratte stien fra Skredderdalen til Halfdan Griegs vei. Foto: AI 4

5 Rådmann Mohrs vei. På Fløyen ved radiostasjonen og i Trylleskogen ble det også hogd 2 mindre områder med eldre gran. Ovenfor Fjellveien ved Breistølen ble det ryddet opp i et sitkagranfelt som delvis var rotveltet noen år tidligere. Tømmeret var fremdeles brukbart og ble levert som sliptømmer og til eget sagbruk. Årets mest arbeidskrevende oppgave var tynning av bestand 159 og 160 i Våkendalen (fra Selskapets skogbruksplan). 22 daa med 35 år gammel granskog ble tynnet ved Tarlebø på vestsiden av Geilen som går fra Tarlebø mot nord. Granskogen på østsiden av Geilen ble på tilsvarende måte tynnet i På sikt vil tynningen være med å åpne opp og gjøre skogen mer tilgjengelig og må derfor sees i sammenheng med Selskapets kultursatsing i området. Hogst av busk/bergfuru har høy prioritet men liten lønnsomhet. Ved hjelp av flittige vedhoggere og delvis i egen regi har det allikevel lykkes å skifte ut en del av denne skogen. Kalfarkollektivet har de siste par årene vært en god hjelp i dette arbeidet med sitt vedprosjekt på Fløyen. Ved fjerning av buskfuru økes fremkommeligheten i terrenget betydelig og ny skog etablerer seg raskt i de uthogde områdene. Selskapets totale avvirkning i løpet av året har vært ca. 500 m 3, fordelt på 250 m 3 solgt til sliptømmer, 170 m 3 til eget sagbruk og 80 m 3 til vedproduksjon. Dette er 70 m 3 mer enn året før og representerer den kapasitet Selskapet har ved bruk av egne ansatte når avvirkningen ikke skjer som sluttavvirkning (snauhogst), men er et resultat av ulike former for rydding, tynning, plukkhogst etc. I Isdalen har 31 daa. med ungskog, vesentlig lauvskog, vært avstandsregulert. Arbeidet med den unge lauvskogen er viktig både med tanke på kvaliteten på fremtidig tømmer, men også med tanke på det fremtidige skogsbilde. Selskapets dugnadsgjeng Også i år har dugnadsgjengen under ledelse av Børre Liland gjort en stor innsats i Naturparken. På grunn av avstandene er det i første rekke Fløyenområdet som får nyte godt av deres innsats. I løpet av 7 dugnadskvelder, 3 om våren og 4 om høsten, ble det ryddet kratt og skog i forbindelse med utsiktspunkter samt foretatt grøfterens langs Fløysvingene og Hestebergveien. Foran Fløirestauranten var utsikten delvis forsvunnet etter kraftig vekst i de senere år. Dugnadsgjengen utførte her et omfattende arbeid for å få utsikten tilbake. Nytt av året var at deler av gjengen deltok i formiddagsdugnader. Her ble kratt og trær langs Nordre Kamvei til Knatten ryddet i løpet av 3 formiddagsøkter. I tillegg til dugnadsgjengens organiserte virksomhet, gjør enkeltpersoner en innsats i ulike deler av Naturparken i form av rydding, kvisting langs veier og stier. Andre tar med seg boss som de finner på sine turer eller de utfører annet 5

6 Dugnadsgjengen har også i år gjort en stor innsats. Foran Fløirestauranten er utsikten mot Nygård atter dukket frem fra glemselen. Foto: BL arbeid til nytte for fellesskapet. Selskapet er disse personene stor takk skyldig for innsatsen. 6

7 Selskapets veier og stier Været i beretningsåret har vært relativt gunstig for Selskapets mange veier. Med få unntak har ikke året brakt nye store skader til veinettet. Et av unntakene var også i år nederste del av Fløysvingene som er svært utsatt ved store nedbørsmengder. Selskapets ansatte har i løpet av året utført veivedlikehold på Blåmansveien, Halfdan Griegs vei, Kamveien, Fløysvingene og veien fra Kamveien forbi Skomakerdiket til Blåmansveien. Vedlikeholdet består i grøfterens der det trengs og påfylling av ny grus der det er nødvendig. I Våkendalen er veien opp til Tarlebø ferdig rehabilitert i forbindelse med Selskapets kultursatsing i området. På Fløysletten er adkomsten sterkt forbedret ved utvikling og utbedring av eksisterende veier. Dette er et ledd i arbeidet for økt bruk av området. I forbindelse med Norsk O-festival på Fløyen juni ble flere stier ryddet, delvis som dugnadsarbeid av arrangørene. I Jordalskaret har Selskapet i et samarbeid med Bergen Turlag utbedret hovedstien mot Ulriken. Utbedringen består i legging av et trefortau over et bløtt myrparti. Materialene som er brukt er buskfuru fra Fløyen, skåret på Selskapets sag. Behovet for vedlikehold og utbedring av turstinettet er stort også utenfor Selskapets forvaltningsområde. Erfaringene fra dette prosjektet vil forhåpentlig føre til økt behov for denne type materialer. Til O-festivalen i juni ble flere av stiene på Fløyen utbedret. Foto: AI Buskfuru fra Fløyen som trefortau i Jordalskaret. Foto: AI. 7

8 Styreleder, nestleder og skogmester på befaring i Skredderdalen. Foto: ØØ 8 Styrets arbeid I løpet av året er det avholdt 9 styremøter og 1 befaring. Tirsdag 13. juni var styret på befaring opp Skredderdalen over Sandviksfjellet til Ankerhytten, videre via Toroddhytten til Storediket og tilbake til Fløyen. Det var særlig behovet for forbedringer på stinettet som sto på programmet. I forbindelse med styremøte på Fløirestauranten 5. september foretok styret samtidig en befaring av Fløysletten og områdene rundt for å få et inntrykk av slitasje etc. etter sommerens to store arrangement i området. Etter befaringen og erfaring fra den avholdte Norsk O-festival juni (3 dagers orienteringsløp med ca 2000 deltakere hver dag) og Fløyenfestivalen (musikkfestival med tilskuere) er styrets foreløpige konklusjoner: økt biltrafikk lang oppryddingstid (Fløyenfestivalen) Naturen leger raskt evt. sår Mange nye mennesker har besøkt Fløyen

9 Mye publisitet, både positiv og negativ Behov for utredning av muligheter/begrensninger i forhold til fremtidig bruk av området I tillegg til styrearbeidet er det komiteer oppnevnt av styret, som sørger for at ideer blir omsatt til prosjekter. Etter befaringer og ulike former for prosjektbeskrivelse er det komiteene som gjennom søknader skaffer til veie midler for realisering av sine prosjekter. Således har kulturkomiteen skaffet kr , til fortsettelse av prosjektet i Våkendalen. Fase 1 av Løeprosjektet på Øvre Bleken ble ferdig i løpet av året. Det er ønskelig å fortsette arbeidet med restaurering av Løen ved også å ta i bruk kjelleretasjen. Planer om dette er under utarbeidelse og den første søknad om tilskudd til arbeidet er avsendt. Medlemskomiteen har også i 2000 lagt ned et stort arbeid. Dugnadsarbeidet er kommet inn i et godt spor og det arbeides med tanker rundt en utvidelse av virksomheten. Opplegget med guidete turer som var en stor suksess i 1999 fortsatte i år med 6 nye turer etter samme mønster. Deltakerantallet i 2000 var noe mindre enn året før, med 179 mot 377, men med et gjennomsnitt på 30 pr. tur er styret godt fornøyd med resultatet. PR og informasjon Årsberetningen ble trykket i 2700 eksemplarer, og er Selskapets viktigste informasjonskilde. Beretningen fra 1999 var på hele 64 sider og var dermed den mest omfattende i Selskapets historie. De 2000 medlemmene får beretningen tilsendt i mars måned hvert år. I tillegg blir den sendt til medlemmene i Bergen bystyre samt presse og en del offentlige etater. Nasjonalbiblioteket og Bergen off. bibliotek er også blant mottakerne. Medlemslisten og vervebrosjyren gir nyttig informasjon og brukes til å eksponere Selskapet i ulike sammenhenger. Årets Byfjellsdag den 2. september var en slik anledning. Selskapets stand på Fløyen ble en suksess i det fine været. Selskapets medlemmer serverte her kaffe og saft til de mange besøkende og vervet en rekke nye medlemmer. Fløibanen AS utgir Fløyenavisen som er et vedlegg til Bergens Tidende. I vinterutgaven er skogene på Fløyen og Skogselskapet omtalt i en større reportasje. I tillegg til jevnlig omtale i den lokale presse, er både skogmester og styremedlemmer brukt som foredragsholdere i ulike foreninger og lag. 9

10 Mannskapssituasjonen Det har kun vært små endringer i mannskapssituasjonen fra foregående år. Grunnstyrken i bemanningen er fortsatt skogmester og 3 fast ansatte. Blant de faste er fortsatt Jan-Eirik Nyborg formann samt ansvarlig for sagbruksvirksomheten. I stillingen som skogsarbeider har Yngve Nymark permisjon et år til. Alf Kåre Aasebø fortsetter som vikar ut permisjonstiden. På grunn av ryggproblemer har Steinar Eilertsen vært sykemeldt fra mai og ut året. I tillegg til den faste styrken har Selskapet også i år hatt en rekke medhjelpere som på ulik måte har bidradd til den daglige driften. Øyvind Olsen er fortsatt på full tid som assistent for sagmesteren og som ansvarlig for Turlagets besøk på Aasebø hver onsdag. Svein-Inge Rikstad avsluttet sin læretid i september med å ta fagbrev i skogsarbeiderfaget. Kjetil Lillevik tilbrakte 7 måneder som hjelper i skogen med tilskudd fra arbeidsformidlingen. Som i 1999 har Torstein Hardeland tatt hånd om deler av vedproduksjonen og pensjonist Johnny Anderson har fortsatt med å holde hagen og områdene rundt Løen i god orden. På slutten av året var Ole Petter Amundsen engasjert i ca 2 måneder for å arbeide ved Selskapets kulturprosjekt i Våkendalen. Inntekter fra skogsdrift og sagbruk er en viktig del av Selskapets årlige budsjett. Jan-Eirik Nyborg i arbeid ved Breistølen. Foto: AI 10

11 Arbeidsbehovet til denne del av virksomheten vil være noenlunde konstant. Små endringer i arbeidsstyrken vil derfor redusere innsatsen innenfor prioriterte, men ikke inntektsbringende oppgaver. Kommunens bidrag og mottatte gaver Kommunens bidrag for 2000 var på kr , som er en økning på kr , fra året før. Til videreføring av kulturminneprosjektet i Våkendalen er det mottatt 2 bidrag. Fra O. Kavli og Knut Kavli s Allmennyttige Fond er det mottatt kr , og fra Oluf Bjørneseth og hustru Marie Bjørneseth, født Knutzen s fond til Bergen bys vel, er det mottatt kr ,. Pengene skal brukes til reparasjon og rydding av sti/vei mot og forbi Hardbakkehaugen samt rydding rundt ruinene. Dette arbeidet vil bli påbegynt i Fra vårt mangeårige medlem Rigmor Urke har vi mottatt en gave pålydende kr ,. Etter vedtak skal beløpet brukes til benker i Naturparken. Til fullføring av Selskapets INFO-senter på Fløyen er det mottatt tilsagn om støtte med kr , fra Fløien Folkerestaurant og kr , fra Fløibanen AS. Medlemstallet Selskapet har i år 2000 fått 108 nye medlemmer, fordelt på 92 årsbetalende, 14 livsvarige og 2 bedriftsmedlemmer. Dette er 39 mindre enn året før, men over gjennomsnittet de senere år. Det er i første rekke medlemskomiteen som skal ha æren for dette gode resultat som representerer en betydelig innsats av enkeltpersoner i Selskapets styre. Avgangen har vært på 44 personer. De 44 fordeles med 17 livsvarige og 27 årsbetalende medlemmer. Det totale medlemstallet er nå på 2037 fordelt på 1123 årsbetalende, inkludert 15 bedriftsmedlemmer og 914 livsvarige. Medlemstallet har for første gang i Selskapets historie passert Styret takker Styret takker alle ansatte for godt utført arbeid. Våre mange ulønnede medhjelpere i dugnadsgjengen og andre som gjør en innsats i Naturparken takkes spesielt. Våre samarbeidspartnere i Bergen kommune, Bergen Turlag, Fløibanen og Fløirestauranten takkes for hjelp og godt samarbeid. For tilskudd og gaver takker vi Bergen kommune, våre annonsører, Familien Loofts gave, O. Kavli og Knut Kavli s Almennyttige Fond, Oluf Bjørneseth og hustru Marie Bjørneseth, født Knutzen s fond til Bergen bys vel og Rigmor Urke. 11

12 Styrets årsberetning for 2000 Bergens Skog- og Træplantningsselskaps formål er å sikre og forvalte de områder som Selskapet disponerer til beste for Bergen by, blant annet ved å foreta planting og drive skogskjøtsel verne, tilrettelegge og vedlikeholde områdene som rekreasjonskilde for befolkningen, som viktig del av landskapsbildet og som livsmiljø for planter og dyr ivareta landskapets egenart og arbeide for vern av kulturminnene i området. Selskapet er etablert 6. august 1868 og registrert som stiftelse. Oppgavene er omfattende, og behovet for innsats er stort i hele naturparken. De økonomiske ressurser setter imidlertid klare begrensninger for hva som kan gjennomføres. Selskapet hadde ved beretningsårets slutt 4 fast ansatte. Selskapets virksomhet utøves under nødvendige miljøhensyn. Arbeider i nedslagsfelt for drikkevannsforsyningen gjennomføres i samsvar med pålegg fra kommunale myndigheter. Styret har bestått av styreleder Erik Næsgaard, nestleder Børre Liland, styremedlemmene Ingrid Haukeland, Egil Hauge, Berit Jacobsen (oppnevnt av Bergen Kommune), Gunnar Opheim og Øivind Øvrebotten. Varamedlemmer har vært Arne Sælen, Ida Bjerke Olsen og Anders Skoglund (oppnevnt av Bergen Kommune). Det er avholdt 9 styremøter og en befaring. I tillegg er det avholdt diverse møter i komitéer knyttet til prosjekter og spesielle arbeidsoppgaver. Styret mottar ikke godtgjørelse for sitt arbeid. Regnskapet viser et driftsunderskudd på kr Netto finansinntekter er tilført med kr , hvoretter årets underskudd blir kr Underskuddet, kr , foreslås dekket av egenkapitalen. Styret takker de ansatte for innsatsen i beretningsåret og våre bidragsytere for økonomiske tilskudd til virksomheten. Bergen, 13. februar 2001 Erik Næsgaard Egil Hauge Ingrid Haukeland Berit Jacobsen Børre Liland Gunnar Opheim Øivind Øvrebotten Axel Ingvaldsen skogmester 12

13 Selskapets årsmøte holdes torsdag 26. april 2001 kl på Fløien Folkerestaurant Gratis Fløibane klokken og mot fremvisning av årsberetning Dagsorden: 1. Valg av møtedirigent og referent 2. Styrets beretning 3. Årsregnskap 4. Fastsettelse av kontingent 5. Innkomne saker. LOVENDRING Styret har i dag tre varamedlemmer som deltar i styrets arbeid og fungerer på samme måte som vanlige styremedlemmer. En av disse er oppnevnt av Bergen Kommune som personlig varamann for kommunens styrerepresentant. Styret foreslår å omgjøre de årsmøtevalgte varamedlemmene til styremedlemmer. Med det aktivitetsnivået Selskapet i dag har, med en beskjden adminstrasjon/arbeidsstyrke (4 ansatte), er det nødvendig med et styre av en viss størrelse for å kunne få en god fordeling av oppgavene. Styret representerer også ulike kompetanseområder, noe som har vært lagt til grunn ved nyvalg til styret de senere år. Styret ser det derfor ikke som noen ulempe at styret øker fra 7 til 9 medlemmer og foreslår derfor at Selskapet tilpasser lovene etter dagens realiteter ved å endre første avsnitt i 5 til: Styret består av styreleder, nestleder og 7 styremedlemmer. Ett styremedlem med personlig varamedlem utnevnes av Bergen Kommune, de øvrige velges av årsmøtet. Styreleder velges for 1 år ved særskilt valg. De øvrige årsmøtevalgte styremedlemmer velges for 2 år. Styret velger selv nestleder. Maksimal sammenhengende funksjonstid i hvert tillitsverv er 8 år. Første setning i 4. avsnitt foreslås endret til: Styret er vedtaksført når minst 5 medlemmer er til stede. Som en konsekvens av ovenstående må ordet varamedlem strykes i 3 og Valg av styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer. På valg er: Styreleder Erik Næsgaard, styremedlemmene Øivind Øvrebotten, Ingrid Haukeland og Børre Liland, varamedlemmene Arne Sælen og Ida Bjerke Olsen. 7. Valg av valgkomite 8. Valg av revisor I tilknytning til årsmøtet kåserer parksjef i Bergen kommune SISSEL LERUM om: Naturparkens betydning for rekreasjon og friluftsliv i Bergen 13

14 Resultatregnskap pr. 31. desember Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter m.v Andre inntekter...note Sum driftsinntekter Lønninger, folketrygd og personalkostnader Andre kjøp, tilvirkning, salgs- og administrasjonskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Aksjeutbytte Fortjeneste ved salg aksjer Renteinntekter Andre finansinntekter Andre finanskostnader Netto finansposter Årets resultat underskudd

15 Balanse pr. 31. desember Eiendeler Varige driftsmidler Bygninger «De Blå Hestene»...note Transportmidler, maskiner o.l Sum anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Obligasjoner...note Aksjer Sum finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd (herav bundet ) Sum omløpsmidler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Egenkapital Selskapskapital Årets resultat Selskapskapital note Kortsiktig gjeld Leverandører Skyldig folketrygdavgift og skattetrekk Annen kortsiktig gjeld Øremerkede prosjekter...note Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og selskapskapital Bergen, 13. februar 2001 Erik Næsgaard Egil Hauge Ingrid Haukeland Berit Jacobsen Børre Liland Gunnar Opheim Øivind Øvrebotten 15

16 Noter til regnskapet 1. Selskapet er gitt eiendomsrett til kunstverket «De blå hestene» som er plassert på Fløyen. 2. Obligasjoner er oppført til pari verdi. 3. Grunnfond Testamentariske gaver: Bonnevie Angells Fond Bonnevie Angell og hustrus gave Hildur og Harald Utnes Fond Johan Thesens Legat A.B. Halvorsens Fond H.A. Michelsens Fond Konsul J.C. Isdahls Legat d.h. Griegs Fond K. Thisted og H.G. Bentzon Thisteds Fond Birger Olav Jaasunds Fond Ikke benyttede gaver og tilskudd til øremerkede prosjekter: Bjørneseths Fond Kavlis almennyttige Fond Mottatt anonym gave, avsatt til opprusting av veier Andre inntekter Tilskudd Bergen kommune Kontingenter Gave Tilskudd rehabilitering av løen Familien Loofts gave Veiavgift Leieinntekter Annonseinntekter Tilskudd skogkultur Tilskudd snørydding Medlemsaktiviteter (turer) Salg jubileumsbok Info-senter Fløyen Salg skogselskapets jakkemerker

17 REVISJONSBERETNING FOR 2000 Ledelsens ansvar og revisors oppgave Vi har revidert årsregnskapet for Bergens Skog- og Træplantningsselskap for regnskapsåret 2000 som viser et underskudd på kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, og forslaget til dekning av underskuddet. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av stiftelsens styre. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Grunnlag for vår uttalelse Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og god revisjonsskikk i Norge. God revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og interne kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Uttalelse Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskifter og gir et uttrykk for stiftelsens økonomiske stilling 31. desember 2000 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge. styret har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk. opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forslaget til dekning av underskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Bergen, 13. februar 2001 KPMG as Dag Magne Vedvik Statsautorisert revisor 17

18 Sandvikshytten sett fra Brennhaugen Foto: ØØ Krøniken forteller oss: 21 april 1929 var Sandvikens Bataljon på utflukt. Første mål var Munkebotn hvor et kappløp ble arrangert. Så fortsatte turen til den lille hytten Utsikten lenger oppe i fjellet. Da satte det inn med sur nordavind, og guttene måtte søke ly inne. Dette var en trang fornøyelse, for trang. Kimen ble sådd til å reise en ny hytte på samme stedet. Etter mye slit, strev og møye lot dette seg realisere. 7. juni 1936 ble den nye Utsikten innviet under stor festivitas. Sandvikshytten ligger på strekket fra Munkebotn til Kvitebjørnen. Den drives av Bataljonen og Sandviksguttenes Forening i fellesskap, og er åpen hver søndag året rundt. Fra platået utenfor ser man Øygarden og storhavet utenfor. Står man der en solskinnsdag kan tankene gå til Knut Hamsun og hans dikt fra 1904; «Skjærgaardsø»: Nu glider båten mot skjærgaardsøen, en ø i havet med fjerne strande. Her lever blomster for ingens øyne, de står så fremmed og ser meg lande. Bergens Skog- og Træplantningsselskap har fått anledning til å disponere denne annonsesiden til eget formål, og Selskapet sender derfor sin takk til LAGUNEN EIENDOM A/S 18

19 FREMTIDIG BRUK AV FLØYSLETTEN av styreleder Erik Næsgaard Vi har den senere tid opplevd en økende bruk av Fløysletten til ulike arrangementer. Dette toppet seg i sommer med O-Festivalen og Fløyenfestivalen med større tekniske innretninger og større deltager- og publikumstilslutning enn det vi tidligere har vært vant til. Skogselskapets styre har evaluert årets arrangementer og søkt, ut fra et helhetlig synspunkt, å vurdere fremtidig bruk av Fløysletten. I den vedtatte Forvaltningsplanen for Byfjellene heter det: «Arrangementer, virksomhet knyttet til turisme samt tilrettelegging for slike formål skal søkes lokalisert til området Fløypilen Fløibanen Fløyrestauranten Skomakerdiket, jfr fig. 14. Eventuelle areal- og byggetiltak i denne sammenheng skal kanaliseres til dette området.» Naturparken skal gi rom for alle som søker naturen og friluftslivets gleder. Dette innebærer at vi må kunne akseptere en differensiert bruk avhengig av tilgjengelighet. Det vil være en gradvis overgang fra det urbane til naturen. Naturparken gir muligheter for dem som ønsker villmarksliv og dem som ønsker mer urbane aktivitetsformer med lettere adkomstmuligheter. Fløyenområdet har adkomstmuligheter for barnevogner og rullestoler, og de folkemengder som oppsøker Fløyen på fine dager bryter den stillheten som andre aktører søker. De sistnevnte vil da søke lengre innover i fjellet for å finne sine områder. Årets kulturarrangementer har med sine ulike uttrykksformer funnet sin plass i Naturparken. Himmelhaven innbyr til stille meditasjon og estetisk opplevelse i Hyttelien, Tulle Ruths lydinstal- I løpet av Kulturbyåret 2000 ble det holdt flere arrangement i Naturparken. Et var «Vannymfer» i og ved Skomakerdiket. Tittel: Kela 2000 Veden Neitsyt Vannymfer. Ide og koreografi: Reijo Kela. Prosjektansvarlige i Bergen: Liv Basberg og Einar Madsen. Fotograf: Karl Henrik Nymo. Musiker: Terje Isungset. 19

20 Tittel: Kela 2000 Veden Neitsyt Vannymfer. Ide og koreografi: Reijo Kela. Prosjektansvarlige i Bergen: Liv Basberg og Einar Madsen. Fotograf: Karl Henrik Nymo. Danser: Ane Smørås. 20 lasjoner var plassert på plasser i Byfjellene med stor ferdsel av turgåere, og Fløysletten nær innfallsporten (Fløibanen) var åsted for de store publikumsarrangementer. Fløysletten har de senere år vist seg å være en velegnet arena for store arrangementer. Av arrangementer som har funnet sted nevnes: O-festival (orienteringsløp) Fløyenfestivalen (technomusikk) Bergen Byspill (teater) Speidernes vårmanøver Friluftsgudstjenester Diverse aktiviteter for barn og familier I fint vær er sletten i flittig bruk, uansett ukedag. Skolene finner veien hit i økende grad. Årets arrangementer har bragt mange nye brukere til Fløyen. Spesielt ungdom som aldri før hadde vært på Fløyen, har oppdaget området som arena for rekreasjon og friluftsliv. Når fremtidig bruk av Fløysletten skal vurderes, er det en rekke forhold som må tas i betraktning: Slitasje/menneskemengde. Årets arrangementer har vist at dette ikke er noe stort problem. Det vil være nødvendig å foreta utbedringer i form av drenering og annen bearbeiding av terrenget for å minske problemer med stor slitasje i våte perioder. Området gror raskt med tilsåing i sommerhalvåret. Tunge installasjoner. Slike bør begrenses mest mulig, og en bør finne frem til andre løsninger til scene mv enn det som ble valgt under Fløyenfestivalen. Transport. Store og tunge installasjoner genererer et transportproblem. Det er ikke ønskelig å øke transporten til Fløyen utover det som med dagens begrensning betegnes som «nødvendig kjøring til eiendommene». Dette betyr

21 at det ved større arrangementer må finnes akseptable løsninger som kan legge visse begrensninger på de tekniske installasjoner. Det bør også kunne finnes løsninger hvor sceneinstallasjoner mv kjøpes inn av interessenter og lagres permanent på Fløyen i tilknytning til restauranten eller Fløibanen. Opprydning. Det må være klare pålegg om umiddelbar opprydning etter arrangementene. Kritikk mot arrangementer i Naturparken vil ofte snarere være knyttet til manglende opprydning enn til selve arrangementet. Toleransegrensen for manglende/dårlig opprydning må være meget lav. Det bør i hvert enkelt tilfelle vurderes å forlange depositum som sikkerhet for eventuell manglende opprydning. Avtaleforhold. Det bør inngås skriftlig avtale ved alle større arrangementer. Standardavtale bør utarbeides med mulighet for individuelle tilpasninger/ tillegg. Med de forbehold og begrensninger som er nevnt ovenfor, mener vi det bør kunne åpnes for flere arrangementer på Fløysletten. Det vil være naturlig å drøfte bruk av Fløysletten med de øvrige interessenter på Fløyen, bl.a. med tanke på finansiering av nødvendige tilretteleggingstiltak. Veden Neitsyt vann virgo er de grunnleggende elementene i et ytre sett enkelt bilde: hvitkledde kvinner flytende på vann til tider fulgt opp av musikk. Tittel: Kela 2000 Veden Neitsyt Vannymfer. Ide og koreografi: Reijo Kela. Prosjektansvarlige i Bergen: Liv Basberg og Einar Madsen. Fotograf: Hassan El Bouzidi. Dansere/Musiker: Kjersti Johansen, Veronica Thorseth og Åsny Tangen. 21

22 Høststemning ved Revurdtjern Foto: ØØ Hvilket bilde, hvilken stemning er det ikke vår venn fotografen har fanget inn ved bredden av det lille Revurdtjernet på Midtfjellet. Variasjon er et ord som er kjent for ferdafolket i Selskapets forvaltningsområde. Ustanselig registreres nye «innfallsvinkler» langs vei og sti, årstid, døgnrytme, værlag med skiftende belysning osv. La oss lytte til poetens tale, til Kristianiaguttens Arne Paasche Aasens skildring av høstens mystikk Septembersol- Den slynger sine flammer om trærnes slanke stammer. Den vil at bjerk og asp og lønn i dødens dal skal være skjønn. Så kommer stormene fra hav og kler den døde sommer av. Bergens Skog- og Træplantningsselskap har fått anledning til å disponere denne annonsesiden til eget formål, og Selskapet sender derfor sin takk til 22 KPMG as

23 EN LITEN HILSEN FRA MOLDE Molde 23. oktober 2000 Bergens Skog- og Træplantningsselskap, Bergen Hvert år på vårparten kommer årsberetningen fra dere i min postkasse en kjær hilsen fra min fødeby. Det er slik fin publikasjon, på lekkert papir og i et hendig format. Foruten de mer forretningsmessige deler inneholder den et enestående kulturstoff fra tider som var, supplert med de vakreste bilder og sitater fra norsk lyrikk. Alt er til stor glede for meg. Jeg nikker gjenkjennende til det meste, og minnene stiller seg i kø. Jeg vokste opp på Christinegård i Sandviken før krigen. Barndommens rike strakte seg fra fjære til fjell. Klatret jeg over hagegjerdet, var jeg straks i Fjellveien, denne hovednerve ovenfor byen med alle sine utløpere til fjells eller ned til de ulike bydeler. Alle områder ble flittig besøkt. Mine foreldre, som var innflyttere, men store Bergens-patrioter, tok oss barna med på utallige turer rundt i Byfjellene. Det var som en regelrett utforskning. Vi ble grundig kjent og hadde flotte opplevelser til alle årstider. Skole- og speiderturer var senere med og økte mine kunnskaper. Derfor er det slik glede for meg hvert år å få bevis for at all denne rikdom blir så godt tatt vare på, gjennom den odling og det arbeide dere så trofast utfører. Jeg tror jeg skal finne mye slik jeg en gang forlot det. Skjebnen førte meg til Molde, hvor jeg nu har bodd i snart 40 gode og lykkelige år. Jeg er blitt svært glad i landsdelen her. Noe annet er umulig. Men «jenter fra Bergen» glemmer aldri hvor de er fra. Det vil alltid være kjært og stort. Jeg er nu en gammel dame, og har så smått begynt å beskikke mitt bo, som det heter. I den forbindelse hører det med at jeg gjerne vil gi en liten gave til Selskapet. Min mann vil ordne med overføring av kr , pr. bankgiro til dere. Ser frem til neste årsrapport, og ønsker all lykke til videre. Med hilsen Rigmor Urke 23

24 HIMMELHAVEN Av Erik Næsgaard Søndag 4.juni var det stor kulturfest i Bergensbakken i Hyttelien på østsiden av Rundemanen. Da kunne kunstneren Julie Arntzen markere åpningen av sitt prosjekt Himmelhaven rhododendron plantet i 6 rader fra toppen av hoppbakken ned mot hoppkanten. Ved å poengtere de tenkte skisporene som følger de sammen linjer, har kunstneren ønsket å få frem suget mot hoppkanten. Øverst oppe på hoppet er det plassert en benk ved skihopperens startposisjon. Kunstneren skriver i sin beskrivelse av prosjektet, som hun også kaller «I promise you a rose garden»: «Høyt oppe i de bergenske fjell ligger en forlatt hoppbakke. Bakken er et gedigent byggverk i sten: Alt slit, higen og umulige prosjekters bauta: Det finnes knapt sne der bakken ligger, og vinden umuliggjør skihopping. Hoppbakken ble nedlagt etter to offisielle renn. Storslått, verdig og mislykket ligger bakken et sted midt mellom himmel og jord, høye løfter og dype fall. I prosjektet «I Promise You a Rose Garden», loves en rosenhage på stengrunn. På ruinene etter et umulig prosjekt (en forlatt hoppbakke), forsøker et menneske bygge en Prosjektet Himmelhaven er et fascinerende skue. Foto: HU 24

25 10 tonn myrjord holder rhododendronbuskene på plass. Legg merke til utsikten. Foto: HU rosentrehage. Arbeidet med rosenhagen, der mennesket i kamp med naturkreftene og seg selv forsøker å dyrke frem den umulige hagen, blir en viktig del av prosjektet. Det fysiske produktet, Himmelhagen, vil gå en uviss fremtid i møte i barske omgivelser. Års slit for sekunders svev, én eneste blomstring. Himmelhagen er en hage for Gud og hvermann. Og en enmannshage, en refleksjonshage; Der kan man, sittende ved hopperens utgangsposisjon, i beskuelsen av bakken, muligvis se seg selv, før hoppet.» I over et år jobbet Julie Arntzen med sitt prosjekt. Ca 10 tonn myrjord er gravet ut og båret på ryggen ned til hoppet. Fortsatt er det uvisst hvor mange planter som overlever vinteren. Mye arbeid gjenstår med tilførsel av mer jord, vindskjerming og bygging av terrasser for å holde på jorden. Bergensbakken ble anlagt som nødsarbeid i 30-årene med kommunale midler og sto ferdig i På grunn av umulige vind- og sneforhold ble bakken vedtatt nedlagt i Bergensbakken inngår i Skogselskapets planer for restaurering av kulturminner i Byfjellene. Vi ønsker å komme i kontakt med personer som har nærmere kjennskap til byggingen av bakken og arrangementene der. 25

26 26 MED NATUREN SOM NÆRMESTE NABO av Gunnar Staalesen B yen mellom de syv fjell, kalles den. Og de fleste vil være enige: det er fjellene som gir Bergen dens virkelige særpreg. Rundt Bergen ligger Byfjellene som et naturlig bakteppe for året. Hvor du enn befinner deg i byen, kan du stikke hodet ut av vinduet og så ser du et fjell. Og i fjellsiden har året malt sine akvareller. Der ligger snøen fjorten dager hver vinter. Der krummer de nakne trærne ryggen og tar spenntak mot våren, mens alt blir lilla, i denne «våren før våren», som Nordahl Grieg kalte den. Der blir fjellsiden grønn og lubben et stykke ut i mai. Der ligger den og kroer seg i solen, til juni setter inn med regn og gråvær. Der forandrer den farge når det går mot høst: fra grønt til gult og rødt og endelig til brunt. Før fjellet enda en gang pudrer ansiktet hvitt og pynter seg til jul. I Bergen har du alltid naturen som nærmeste nabo. Befinner du deg midt i Sentrum, på Torgallmenningen, kan du gå et kvarter i hver retning, så er du ved en fjellside. Og derfra går det bare én vei: oppover. Står du på Fisketorget, går du i løpet av et par minutter opp til Fløibanens nedre stasjon. Åtte-ni minutters reise fører deg til toppen, der du tar steget ut i en naturpark som kan gi deg det videste spekter av naturopplevelser, fra skogbunn til høyfjellsvidde, fra maurtuer til polarrev, fra badeliv til skiturer. En vinterettermiddag på ski over Midtfjellet. Det glitrer i snøkrystaller, trærne står som tegnet på et julekort rundt deg, og du befinner deg akkurat på grensen mellom dag og natt. Bak deg, ulmende på himmelen over Askøy, har du en lav, mørkerød solnedgang. Foran deg, oppe over Blåmanen, har du en krystallklar, uplettet fullmåne. Og på himmelhvelvingen mellom solnedgangen og månen har du alle himmelens fargenyanser, fra flammehav over lilla, flaskegrønt, dypblått og til svart fløyel, brodert med stjerner. Men fjellet har mange ansikter, og året har mange sider. Det å bestige Fløien en tidlig, tidlig sommermorgen, med soloppgangen som gyllen champagne i øst, mens fuglene slår sine første morgentriller, og luften ennå har en kjølig snev av natt i seg. Det å klatre opp fjellsiden i tykk, grå tåke og så med ett komme opp over tåkehavet! Kjenne solen over den fuktige kulden og se det vakre, hvite teppet under deg, se over dalen til toppene på Løvstakken og Lyderhorn og vite (men samtidig ikke vite) at der nede ligger Norges nest største by et sted. Eller det å gå bergensernes «adelstur», søndagsturen over Vidden, fra Ulriken til Fløien (eller omvendt), krysse Borgaskarets historiske grunn, der Kong Sverre og hans menn engang passerte en «høyfjellsvidde» i gangavstand fra byen.

27 Fra Kvitebjørnen er utsynet fritt og fint. Foto: JG Eller det å legge veien inn i «Isdalen» og finne en dal med bratte fjellsider, kledd med skog, formasjoner som får deg til å tenke på de vakreste sidedalene i Sogn og Fjordane, og så er du fremdeles bare på gangavstand fra den samme, store byen. Og Bergen har flere fjell enn Fløien. Ulriken med sitt månelandskap og sine utforløyper, badeliv ved Nubben og utsikt mot havet i vest og Gulfjellet i øst, med taubane til toppen og en fjernsynsmast som et horn i pannen, byens mest moderne enhjørning. Løvstakken, som ser ut som Kilimanjaro når du ser den fra Nordnes en skumringstime i november. Damsgårdsfjellets runde kolle og Lyderhorns mørke trompetfanfare mot sjøen, Sandviksfjellet med sin stolte pekefinger, ovenfor Stoltzekleiven. Og diskusjonen om det syvende fjellet utsetter vi til en annen gang. Alle fjellene har sin karakter, sin utsikt og sine opplevelser. Og de er der, like innenfor rekkevidde, alle sammen. Fra Regnbyen, Nord 4, Bergen

28 28 PÅ SPOR ETTER OKKUPASJONSHISTORIEN VI Av Sven-Erik Grieg Smith Krigsårene førte med seg dramatiske endringer i bybildet. Tyske festningsanlegg og piggtrådsperringer ble en del av hverdagen. I mange år har krefter arbeidet for å fjerne alt som kunne minne oss om disse tunge årene, til tross for at også dette var viktige historiske kilder. Ingen nasjon kan løpe fra sin fortid. For sent har det gått opp for oss at det var vår felles kulturarv vi raserte. Landskap og kulturminner utgjør et hele. De kan ikke fornyes. Derfor må vi lære å ta vare på også denne del av historien.kulturminner gir oss nemlig muligheter for å gå inn i fortiden. De er med på å bestemme våre opplevelser. Bevaring av miljø og fysiske objekter er bevaring av en fortelling, av omgivelsenes historiefortellende potensiale. Men det forutsetter at vi har kunnskaper om det kulturlandskapet vi møter underveis. Her har vi ikke vært flinke. Manglende skilting og mangelfull informasjon gjør at de fleste av oss rusler rundt uten tanke for verken kulturminner eller det de representerer. Kanskje vet vi ikke en gang hvor vi skal begynne å lete, og hvis vi finner noe, så vet de færreste av oss egentlig hva vi har funnet. Dette er bakgrunnen for denne artikkelen. Vi skal ta turen til Rundemanen og Blåmanen, til nok et møte med fortiden. Når vi kommer til Brushytten, ligger fjellet der oppe til venstre. Skulder ved skulder med Blåmanen. En sort asfaltert vei tar oss opp til høyfjellet. Bort fra det lune, frodige og skogkledde Fløyen og Midtfjellet og opp i høyden til det barske og værharde. Linkmasten ligger på 568 m over havet, mens den gamle nedlagte Rundemanen Radio er oppført 556 meter over Byfjorden. På veien legger vi merke til spor etter militær virksomhet. Noe er av 10,5 cm Flak M39 Foto utlånt av Norsk hjemmefrontmuseum nyere dato, det lar seg lett fastslå, mens resten er minner fra okku-

29 pasjonsårene. En stor bunker på veien mellom Blåmanen og Rundemanen er umiskjennelig av tysk opprinnelse. Møte med krigstiden etterlatenskaper gjør oss nysgjerrige. Hvorfor ligger det en bunker her? Det er nærliggende å anta at den må ha vært nyttet i forbindelse med Bergen Radios anlegg på Rundemanen, som ble overtatt av tyskerne i aprildagene Det var jo nemlig militære hensyn som ble utslagsgivende da Rundemanen i sin tid var blitt valgt som sted for Bergen Radio. Stasjonen lå den gang utenfor rekkevidden av kanonild fra fiendtlige panserskip, samtidig som den lå godt innenfor forsvarsanleggene på Kvarven. De tyske okkupantene hadde nok behov for et dekningsrom mot fiendtlige fly ettersom lufttrusselen var en realitet. Britene iverksatte over 40 flyangrep i perioden 10. april-1. august Under disse angrepene ble blant annet Bergen Radio beskutt flere ganger. Men denne bunkeren er intet dekningsrom. Ingen tyske soldater har noen gang søkt ly for fiendtlige mitraljøsesalver og granater i denne bunkeren. Det er tvert i mot en standard tysk ammunisjonsbunker for artilleriammunisjon. Hva har en slik bunker her oppe i fjellet å gjøre, vil noen spørre. En rask tur i terrenget mot Blåmanen gir svaret. Vi har ingen vanskeligheter med å identifisere hustufter og rester etter artilleristillinger. Her har altså ligget et større festningsanlegg. Men det synes for omfattende til bare å sikre radiostasjonen. Etter hvert kommer vi frem til at det ikke kan ha vært hensynet til radiostasjonen som ble avgjørende for de tyske befestningsplanene på Rundemanen og Blåmanen. Det må ha vært andre hensyn som har spilt inn. Men hvilke? De tyske okkupantene hadde ikke planlagt noen militær utbygging av forsva- Shetlandshytten på Rundemanen Foto: ØØ 29

30 20 mm Flak fiding M-38 Foto utlånt av Norsk hjemmefrontmuseum 30 ret av Norge på forhånd. I første omgang hadde det bare vært snakk om besettelse og fotfeste. Først etter at den norske kapitulasjonen var et faktum, kom spørsmålet om forsvar av de besatte områder og hvordan dette skulle gjennomføres på dagsordenen. Utbyggingen her oppe i 500 meters høyde var derfor en del av de tiltak som ble iverksatt for å sikre luftrommet over byen mot allierte fly. Et populært turområde ble beslaglagt. Etter kort tid ble fjellområdet mellom Rundemanen Radio og Store Tindevann forvandlet til en tysk bastion med kanoner og bunkerser. Blaamanen batteri (Marineflakabteilung 802 Bergen, Batteri M802 Blaamanen) kom til å få en stadig viktigere rolle i anti-invasjonsforsvaret av «Festung Bergen». Vi må ikke glemme at Bergens posisjon som ubåtbase gjorde byen meget utsatt for allierte bombefly. I perioden april 1940 til mai 1945 gikk flyalarmen hele 225 ganger ble det skjebnesvangre år for byens befolkning. Da ble det gjennomført hele 12 flyangrep mot mål i Bergen og på Laksevåg. Samtlige angrep forårsaket store tap av menneskeliv og resulterte i betydelige materielle ødeleggelser. Under disse angrepene var batteriet i aksjon og var med på å legge en så effektiv sperreild at presisjonsbombing ble vanskeliggjort. Ingen som noensinne opplevde disse angrepene vil glemme drønnene og sporlysene fra det tunge batteriet på Blåmanen. Bergen kom tidlig i fokus. Ubåtkrigen gjorde det ønskelig for den tyske marineledelsen å utnytte verftskapasiteten i byen til reparasjon og vedlikehold av den voksende ubåtflåten. Bergen lå i utgangspunktet gunstig til i forhold til det operasjonsområdet det skulle betjene og hadde gode havneforhold. Byen var dessuten knutepunkt for den sivile sjøtransporten langs kysten og for fiskeflåten. Samtidig hadde byens verftsindustri et stort vekstpotensiale. Da de to ubåtene U 141 og U 553 anløp Bergen i aprildagene i 1940, advarte likevel admiral von Schraeder marineledelsen i Kiel mot å tro at det var mulig å få utført omfattende reparasjoner ved verftene i byen. For at det skulle la seg realisere, måtte skipsverf-

31 På denne veien mellom Blåmanen batteri og Rundemanen Radio gikk tyske soldater sin daglige vaktrunde i nesten 5 år. Foto: ØØ tene utvides vesentlig og det måtte skaffes tyske verkstedsfolk. Men for Admiral Norwegen, øverstkommanderende for de tyske marinestyrkene i Norge, hastet det. Allerede 12 mai 1940 kom det telegrafisk ordre om at det skulle etableres et «Kriegsmarinewerft» i byen. Utbyggingen av Bergen som ubåtstøttepunkt startet således sommeren Da gjorde tyske myndigheter det kjent at det kunne bli aktuelt å rekvirere BMVs verksteder i Solheimsviken og på Laksevåg. Høsten 1940 meddelte så ledelsen for Marinewerft Bergen at «Der Ausbau Bergen als U-Boot- Stutzpunkt fur 10 kleine Boote ist im Gange:» Da hadde verftet kapasitet til å ta imot 4 ubåter samtidig, 2 ved Mjellem & Karlsen og 2 ved BMV-Solheimsviken. Verftindustrien stilte fagarbeidere til disposisjon i et voksende antall. I de tyske utbyggingsplanene inngikk også sikring av luftrommet over byen. Først og fremst skulle det anlegges en ring av tunge batterier utenfor den egentlige bykjernen og mindre ringer med midlere skyts rundt havneområdet og andre krigsviktige mål. I tilknytning til disse skulle det bygges ut en luftvarslingskjede. De hyppige allierte flyangrepene resulterte i at tyskerne begynte å prioritere utbyggingen av luftforsvaret. Med hjelp av norske entreprenører ble det igangsatt en omfattende utbygging av luftvernstillinger, og på Herdla begynte en ny flyplass å ta form med plass til en eskadre med jagerfly. Men også sjøflyhavnen i Sandviken og på Flatøy forble operativ under hele krigen. Likevel var det jagerflyene på Herdla som sammen med det tyske luftvernet utgjorde den største trusselen for de allierte flygerne. 31

32 Allerede høsten 1940 var 26 stk 8,8 cm luftvernkanoner kommet på plass i batteristillinger på Blåmanen, Fantoft, Olsvik, Løvås, Fagerdalen og Krokås, mens kanonmunningene fra 4 tidligere norske 7,5 cm luftvernkanoner pekte utover luftrommet fra stillinger på Storrinden. Dette skytset sorterte under Marineartilleriet, mens det lette luftvernet i byen sto under kommando av «der Seekommandant» i Bergen. I alt utgjorde dette 94 automatkanoner i kaliber 2 cm 4 cm. Omtrent på samme tid var de 4 første jagerflyene på Herdla operative. En slik kraftsatsing var nødvendig for å sikre den fremtidige marinebasen i Bergen. Det var ikke tilstrekkelig med gode havneforhold og stor verkstedskapasitet. Basen måtte også kunne forsvares både fra luften, på sjøen og fra land. Vestlandskysten lå godt innenfor RAFs rekkevidde og til å begynne med ble jagerne på Herdla nyttet til eskortetjeneste på sjøen. I tillegg la tyskerne ut en rekke sjøminefelt for å sikre innseilingen til byen og startet utbyggingen av nye kystfort langs innseilingsleden til byen. På tysk side holdt frykten for allierte landgangsforsøk seg hele tiden levende. I stort tempo ble det derfor bygget ut festningsanlegg, depoter, kaier og veier i områdene rundt byen. Bergen ble organisert som en egen festning, og landforsvaret fikk som en av oppgavene å sikre marinebasen. Kystfortene rundt byen dannet ryggraden i kystforsvaret, mens infanteriavdelingene ble organisert i støttepunkt i og rundt byen. Samtlige batteristillingene, enten det var kystartilleri eller luftvern ble konstruert som små festninger. Omgitt av piggtråd og minefelt ble det reist små brakkebyer for betjeningen, med spisesal. verksted, «Alarmen går på Blåmanens batteri» 32 Foto utlånt av Norsk hjemmefrontsmuseum

33 Herfra kan du se langt. Bildet er tatt ved Rundemanen Radio. Foto: ØØ forlegningsrom og lagerbygninger. Ammunisjonsbunkre ble sprengt inn i fjellet, og truende mitraljøsestillinger sikret veiene inn mot området. Bare på Blaamanen batteri alene besto nærforsvaret av seks tunge mitraljøser og fire maskingevær. Tyskerne holdt hele tiden høy luftvernberedskap. Minst ett skyts pr batteri var alltid bemannet, og sambandet mellom batteriene og luftvarslingsstasjonene ble stadig kontrollert. Hyppige samøvelser med luftvernbatteriene på Herdla, Radøy, Askøy, Åsane og Sotra viste at tyskerne tok forsvaret av «Raum Bergen» alvorlig. Selv mente de militære sjefene at luftvernet kunne yte effektivt vern mot fiendtlige fly. Derfor vakte det en del uro når deler av det lette luftskytset ble trukket tilbake til Tyskland etter invasjonen i Mesteparten av arbeidet ble utført av norske entreprenører i løpet av sommeren og høsten Rundemansveien måtte forsterkes for å ta imot det tunge skytset. En stor ammunisjonsbunker står ensom igjen og kan gi oss et inntrykk av dimensjonene i denne utbyggingen. På platået overfor Store Tindevann finner vi restene etter Blåmanen batteri. De store kanonstillingene er for lengst fylt igjen, men tuftene etter de mange brakkene gir oss et inntrykk av et omfattende forsvarsanlegg. Plasseringen av de ulike kanonstillingene taler sitt tydelige språk. Det blir klart for oss når vi står i batteristillingene og ser utover land og hav. Skytset kunne benyttes både mot luftmål og sjømål og inngikk som sådan i den tyske «Atlanterhavsvollen». En kopi av en britisk etterretningsrapport gir oss et godt inntrykk av omfanget av de tyske befestningsanleggene i området. Som vi ser av kartet på 33

Styrets beretning 2002. Gertrude og Jack Nelsons fond for studium av nyresykdommer samt studier innenfor klinisk farmakologi

Styrets beretning 2002. Gertrude og Jack Nelsons fond for studium av nyresykdommer samt studier innenfor klinisk farmakologi Styrets beretning 2002 Gertrude og Jack Nelsons fond for studium av nyresykdommer samt studier innenfor klinisk farmakologi Fondeter opprettetav JackNelson,født 14.mars 1899- død 27. februar 1977, ved

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Styrets beretning 2002. Ludvig Daae Løvestads legat

Styrets beretning 2002. Ludvig Daae Løvestads legat o o Styrets beretning 2002 Legatet er opprettet av lærerinne Anna Kristine Døscher Daae og advokat Leif Martin Løvestad til minne om cand. real. Ludvig Daae Løvestad som falt under krigen 1940-45.Den disponible

Detaljer

Styrets beretning 2002. Christiania Spigerverks fond til støtte av geologisk forskning i Norge

Styrets beretning 2002. Christiania Spigerverks fond til støtte av geologisk forskning i Norge Styrets beretning 2002 (nedenfor betegnet Fondet) er opprettet ved Geologisk Museums femtiårsjubileum 27. oktober 1970, basert på en donasjon - stor kr. 300.000,- fra Christiania Spigerverk i anledning

Detaljer

Styrets beretning 2002. Annelise Jelstrups legat

Styrets beretning 2002. Annelise Jelstrups legat Styrets beretning 2002 Legatet er opprettet av midler testamentert av Thomas K Jelstrup Legatet er ytterligere tilført midler ved overføring av følgende legater: Disponent Otto Andersen og hustru Karen

Detaljer

Styrets beretning 2002. Otto Løvenskiolds legat

Styrets beretning 2002. Otto Løvenskiolds legat Styrets beretning 2002 tto Løvenskiolds legat Legatet er opprettet ved gavebrev til Universitetet i slo den 3. februar 1904 av statsminister Carl Løvenskiold og hustru Else Løvenskiold til minne om sin

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Styrets beretning 2002. Ingmund Kirkeruds legat

Styrets beretning 2002. Ingmund Kirkeruds legat Styrets beretning 2002 Legatet er opprettet av midler testamentert til Universitetet i Oslo av Ingmund Kirkerud, Fåberg. I 2000 ble legatet tilført midler fra Carl Lumholtz' fond og Legatet til Eilert

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb 27.10.2010, kl. 20.00 Sted: Møterom i 2. etg i Marikollhallen. Agenda SAK 1. Legge frem resultatregnskap og balanse for klubben i 2009, og få årsmøtet sin godkjenning

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Virksomhetens art Knutshø villreinområde forvalter villreinstammen i Knutshøområdet. Villreinområdet ligger i Folldal, Oppdal, Tynset, Rennebu og Alvdal kommuner. Rettvisende oversikt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2014 SARPSBORG AVISKLUB. Marius Pedersen Walther Stensgård. Flemming Børresen Walther Stensgård.

STYRETS ÅRSBERETNING 2014 SARPSBORG AVISKLUB. Marius Pedersen Walther Stensgård. Flemming Børresen Walther Stensgård. Styret har i det forløpne år bestått av: STYRETS ÅRSBERETNING 2014 SARPSBORG AVISKLUB Formann Kasserer/viseformann Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamenn Revisor I Revisor II Per Kristian Ubøe Jan

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 1999 Selskapets 131. år

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 1999 Selskapets 131. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap Beretning om virksomheten i 1999 Selskapets 131. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap 1999 Beretning om virksomheten Selskapets 131. år Sidene 3-13 Årsberetning

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA På Wassilioff Hotell Mandag 4. mars 2013 klokken 18.00 Innkallingen blir i år sendt ut i post. Styres årsberetning og regnskap, vil være å finne på www.brunlanesjordvanning.no.

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2002 Selskapets 134. år

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2002 Selskapets 134. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap Beretning om virksomheten i 2002 Selskapets 134. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap 2002 Beretning om virksomheten Selskapets 134. år Sidene 3-13 Årsberetning

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

C^ ^)4,k. Kom Rev INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP. Oversendelse av revisjonsberetninger for 2007 for Levanger kommune

C^ ^)4,k. Kom Rev INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP. Oversendelse av revisjonsberetninger for 2007 for Levanger kommune INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP Kom Rev Levanger kommune v/ordfører Robert Svarva Rådhuset 7600 LEVANGER Trøndelag IKS Deres ref: Vår ref.: Saksnr.: Arkiv: Dato: T W I 08/527-3 0-13.4.3 18.04.2008 Oversendelse

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Fjell Turlag

Innkalling til årsmøte i Fjell Turlag Innkalling til årsmøte i Fjell Turlag Det innkalles med dette inn til årsmøte i Fjell Turlag Mandag 21. januar 2013 kl. 18-20:30 i Kultursalen, Fjell rådhus Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering 3. Foredrag

Detaljer

SKOGN FJELLSTYRE 7600 LEVANGER

SKOGN FJELLSTYRE 7600 LEVANGER Årsregnskap 2007 7600 LEVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Midt-Norge Regnskap AS Resultatregnskap for 2007 Note 2007 2006 Salgsinntekt 175.846 148.602 Annen driftsinntekt 12.000 10.000

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Saksliste: 1. Valg av møteleder og sekretær 2. Valg av personer til å signere protokoll 3. Behandle årsmelding for 2014 4. Behandle regnskap for

Detaljer

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Til medlemmene i Drammen trekkhundklubb Drammen, 26. mai 2015 Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 15. april Årsmøtet avholdes på Steglebu fredag 5. juni kl.1800.

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Norsk Bergforening Generalforsamling Kirkenes 2. september 2010 kl 08.30

Norsk Bergforening Generalforsamling Kirkenes 2. september 2010 kl 08.30 Norsk Bergforening Generalforsamling Kirkenes 2. september 2010 kl 08.30 Innkalte Medlemmer i Norsk Bergforening Agenda 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av årsmelding

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409. Årsregnskap 2014. Resultatregnskap. Balanserapport. Noter. Revisjonsberetning

Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409. Årsregnskap 2014. Resultatregnskap. Balanserapport. Noter. Revisjonsberetning Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Balanserapport Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Virksomhetens art Legatets virksomhet består i tildeling

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE I Medlemmer i Nordre Greverud Vel innkalles herved til ordinært årsmøte som avholdes torsdag 26. mars 2009 kl. 20.00 i Idrettshuset på Østre Greverud. Møtet blir en fin anledning

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Resultatregnskap 2014 for OSI

Resultatregnskap 2014 for OSI Resultatregnskap 2014 for OSI DRIFSTINNTEKTER Samarbeidsavtale SIO Medlemskontingenter og særavgifter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekt Note Resultatregnskap 2 0 1 4 2 0 1 3 532 597 643 200

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsberetning 2014. Comicopia AS

Årsberetning 2014. Comicopia AS Årsberetning 2014 Virksomhetens art og hvor den drives bedriver fremstilling og salg av produkter og tjenester som fremmer tegneseriemediet i Norge, først og fremst gjennom drift av tegneserienettstedet

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Årsmøte i mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2. Styrets beretning 3. Regnskap med revisjonsberetning 4. Arbeidsprogram for 2015-2016 5. Budsjett

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Program Årsmøte Bevertning

Program Årsmøte Bevertning Venneforening for rusavhengige i behandling Glomstuveien 50,6411 MOLDE Til.: 71 21 9800 Far 71 21 9801 veksthu svenn@rus -m idt.no 5tøtt foreningen via &rasrotandel: https://www.norsk- ppinpno/prasrotondelen/grasrot

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nedre Sjølyst

Referat fra årsmøtet i Nedre Sjølyst Referat fra årsmøtet i Nedre Sjølyst g r e n d a l a g 2 0 1 0 Sted: Saksvik skole, Rom 9 (1. etasje i Hovedbygget) D a t o : 25. mars 2010 Tid: k l 2 0. 0 0-2 2. 0 0 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering

Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering UlVANGSVEGEN VEGLAG - Orgnr 999332749 27. mars 2014 Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering Styrets forslag til

Detaljer

Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo

Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo www.holmenhaugen.no Oslo 20.03.2013 Til medlemmer av Holmenhaugen Boligforening. GENERALFORSAMLING. Styret innkaller til generalforsamling

Detaljer

Velkommen til Fløyen!

Velkommen til Fløyen! Velkommen til Fløyen! floyen.no Bergens mest besøkte attraksjon Fløibanen i Bergen er en av Norges mest kjente attraksjoner og den eneste banen i sitt slag i Norge. Den går fra sentrum til toppen av Fløyen

Detaljer

Referat. Årsmøte i Hytteforeningen Grend 2 - Idsal 2010

Referat. Årsmøte i Hytteforeningen Grend 2 - Idsal 2010 Referat Årsmøte i Hytteforeningen Grend 2 - Idsal 2010 Dato: Lørdag 22. mai 2010 kl. 15:00 (pinseaften) Sted: Småbåthavnen i Grend 2 Til stede: Tore Medhus, Ragnhild & Jostein Frøyland, Sissel & Njål Fadnes,

Detaljer

ÅRSMELDING 2008. Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap Revisjonsberetning

ÅRSMELDING 2008. Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap Revisjonsberetning ÅRSMELDING 2008 Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK Styret i NORSØK 2008: Styreleder Kristin Sørheim (Tingvoll kommune) foran. Fra venstre: Erik L. Moen (OIKOS), Anita Villa (Bioforsk Økologisk),

Detaljer

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2015. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel:

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2015. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Onsdag 11. mars kl. 18.30 på personalrommet, 2.etg på Mortensrud skole. Dagsorden 1. Godkjenning av frammøtte stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Organisasjonsnr. 980343391 Virksomhetens art Ordet og Israel er en bevegelse som ble stiftet i 1978 Den har som formål formidle budskap om bibelen og at jødene er Guds

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Generalforsamlingen avholdes på NIF-huset ved Bergerbanen mandag 5. mars kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval vel veilag

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00

Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Årsmøtet ble som vanlig holdt ved Folkehjelpshytta ved Sundtjønn, og det var 60 fremmøtte ved start, og i løpet av møtet kom det 10 til i tillegg. Ordstyreren,

Detaljer