Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2000 Selskapets 132. år

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2000 Selskapets 132. år"

Transkript

1 Bergens Skog- og Træplantningsselskap Beretning om virksomheten i 2000 Selskapets 132. år

2 Bergens Skog- og Træplantningsselskap 2000 Beretning om virksomheten Selskapets 132. år Sidene 3-11 Årsberetning Side 12 Styrets årsberetning Side 13 Innkalling til årsmøte Sidene Regnskapet 2000 Side 17 Revisjonsberetning Sidene Fremtidig bruk av Fløysletten Side 23 En liten hilsen fra Molde Sidene Himmelhaven Sidene Med naturen som nærmeste nabo Sidene På sporet etter okkupasjonshistorien VI Sidene Skogbruk og hensyn til friluftsliv i byskogene Side 51 Nok et gjensyn med Klophilde Side Konglomerat i byfjellsgneisene Sagen Øvre Bleken gård Tlf Postadresse: Postboks 3139, Årstad 5829 Bergen Skogmester: Axel Ingvaldsen Redaksjon: Jo Gjerstad Axel Ingvaldsen ØIVIND ØVREBOTTEN Fotografer: AI: Axel Ingvaldsen ØØ: Øivind Øvrebotten BL: Børre Liland VG: Vegard Gundersen HU: Harald Ueland JG: Jo Gjerstad SALG FRA SAGEN Fra Sagen selges det bl.a. ved, materialer, benker og hoggestabber. Vi har også et utvalg i diverse emner for treskjæring etc, og T-skjorter med Selskapets emblem. Salget gir Selskapet inntekter som brukes i Naturparken, samtidig som ressursene utnyttes best mulig. SAGEN, ØVRE BLEKEN GÅRD Tlf Forsiden: Fullmåne over Vikinghytten. Foto: ØØ Grafisk tilrettelegging: Jo Gjerstad Produksjon: As Centraltrykkeriet, Bergen

3 BERETNING OM VIRKSOMHETEN I 2000 Årsmøtet ble holdt torsdag 27. april på Fløirestauranten. Styrets leder ønsket de 50 fremmøtte velkommen og takket redaksjonskomiteen og andre bidragsytere til årsmeldingen for vel utført arbeid. Inger Sjong ble valgt til møteleder og Axel Ingvaldsen til referent. Styrets beretning ble gjennomgått og godkjent med få merknader. I forbindelse med gjennomgåelsen ga skogmesteren og styremedlemmene korte orienteringer knyttet til beretningen. Regnskapet ble gjennomgått av styrets leder. Revisor Dag Magne Vedvik fra KPMB leste revisjonsberetningen. Regnskapet ble godkjent. Styrets forslag om en økning av årskontingenten fra kr 100, til kr 120, ble enstemmig vedtatt. Det var ingen innkomne saker. Valget ble ledet av valgkomiteens leder Tor Samuelsen. Leder Erik Næsgaard ble gjenvalgt. Styremedlemmene Gunnar Opheim og Egil Hauge ble gjenvalgt. Varamedlemmene Arne Sælen og Ida Bjerke Olsen ble også gjenvalgt. Etter forslag fra styret ble valgkomiteen med Tor Samuelsen og Inger Sjong gjenvalgt. Berit Jacobsen har vært styrets representant i valgkomiteen i år Revisor KPMG a.s ble gjenvalgt. For valgperioden har Bergen formannskap utnevnt Berit Jacobsen som styremedlem og Anders Skoglund som varamedlem til Selskapets styre. Etter kaffe og tebrød med Fløirestauranten som sponsor, holdt Gunnar Staalesen et inspirerende foredrag med tittel: Privatdetektiv Varg Veum og hans forhold til de bergenske byfjell. Etter årsmøtet har styret bestått av Styreleder Erik Næsgaard, nestleder Børre Liland, styremedlemmene Øivind Øvrebotten, Ingrid Haukeland, Gunnar Opheim, Egil Hauge og Berit Jacobsen. Varamedlemmer Arne Sælen, Ida Bjerke Olsen og Anders Skoglund. Planting I år 2000 ble det plantet 700 douglas (Pseudotsuga menziesii), 600 gran (Picea abies), 200 fjelledelgran (Abies lasioicarpa) og 100 sitkagran (Picea sitchensis). Tilsammen 1600 planter. Bergenhus og Åsane Rotaryklubbers årlige plantetur fant sted i Trylleskogen på Fløyen onsdag 3. mai. 200 fjelledelgran ble her plantet i nytt hogstfelt som er en fortsettelse av vindfallsområdet som klubbene beplantet i

4 Elevene ved Christi Krybbe skole plantet i år 200 gran i et område ryddet av frivillige vedhoggere ved veien mot Skomakerdiket. Skolen har i snart 10 år plantet ulike gransorter under kraftlinjene ved Skomakerdiket. I løpet av et par år vil feltene være klare til innhøsting og Selskapet har da planer om å starte årlig salg av juletrær direkte fra området. 24. mai var en førsteklasse fra Fridalen skole med lærer og flere foreldre i Isdalen og plantet 100 sitkagraner ved veien ned til Svartediket. Plantene var av naturlig forynget gran fra Fløyen og hensikten for klassen er å følge plantenes oppvekst gjennom årlige utfarter til plantestedet. 700 douglas og 400 gran ble plantet av Selskapets egne ansatte i nye og gamle hogstfelt i Isdalen langs veien mot Krutthuset. Skogskjøtsel Lite vindfall og vesentlig mindre nedbør enn normalt har ført til et godt driftsår i Selskapets skoger. Vinteren hadde lite snø og kulde, men nedbørsforholdene gjorde at det allikevel var gode forhold i skogen. Det har vært gjennomført en rekke mindre hogster spredd utover hele Naturparken. I Isdalen ble det hogd et parti eldre gran ved traktorveien i forlengelse av Fremdeles ligger det store vindfall i Naturparken, som her ved siden av den bratte stien fra Skredderdalen til Halfdan Griegs vei. Foto: AI 4

5 Rådmann Mohrs vei. På Fløyen ved radiostasjonen og i Trylleskogen ble det også hogd 2 mindre områder med eldre gran. Ovenfor Fjellveien ved Breistølen ble det ryddet opp i et sitkagranfelt som delvis var rotveltet noen år tidligere. Tømmeret var fremdeles brukbart og ble levert som sliptømmer og til eget sagbruk. Årets mest arbeidskrevende oppgave var tynning av bestand 159 og 160 i Våkendalen (fra Selskapets skogbruksplan). 22 daa med 35 år gammel granskog ble tynnet ved Tarlebø på vestsiden av Geilen som går fra Tarlebø mot nord. Granskogen på østsiden av Geilen ble på tilsvarende måte tynnet i På sikt vil tynningen være med å åpne opp og gjøre skogen mer tilgjengelig og må derfor sees i sammenheng med Selskapets kultursatsing i området. Hogst av busk/bergfuru har høy prioritet men liten lønnsomhet. Ved hjelp av flittige vedhoggere og delvis i egen regi har det allikevel lykkes å skifte ut en del av denne skogen. Kalfarkollektivet har de siste par årene vært en god hjelp i dette arbeidet med sitt vedprosjekt på Fløyen. Ved fjerning av buskfuru økes fremkommeligheten i terrenget betydelig og ny skog etablerer seg raskt i de uthogde områdene. Selskapets totale avvirkning i løpet av året har vært ca. 500 m 3, fordelt på 250 m 3 solgt til sliptømmer, 170 m 3 til eget sagbruk og 80 m 3 til vedproduksjon. Dette er 70 m 3 mer enn året før og representerer den kapasitet Selskapet har ved bruk av egne ansatte når avvirkningen ikke skjer som sluttavvirkning (snauhogst), men er et resultat av ulike former for rydding, tynning, plukkhogst etc. I Isdalen har 31 daa. med ungskog, vesentlig lauvskog, vært avstandsregulert. Arbeidet med den unge lauvskogen er viktig både med tanke på kvaliteten på fremtidig tømmer, men også med tanke på det fremtidige skogsbilde. Selskapets dugnadsgjeng Også i år har dugnadsgjengen under ledelse av Børre Liland gjort en stor innsats i Naturparken. På grunn av avstandene er det i første rekke Fløyenområdet som får nyte godt av deres innsats. I løpet av 7 dugnadskvelder, 3 om våren og 4 om høsten, ble det ryddet kratt og skog i forbindelse med utsiktspunkter samt foretatt grøfterens langs Fløysvingene og Hestebergveien. Foran Fløirestauranten var utsikten delvis forsvunnet etter kraftig vekst i de senere år. Dugnadsgjengen utførte her et omfattende arbeid for å få utsikten tilbake. Nytt av året var at deler av gjengen deltok i formiddagsdugnader. Her ble kratt og trær langs Nordre Kamvei til Knatten ryddet i løpet av 3 formiddagsøkter. I tillegg til dugnadsgjengens organiserte virksomhet, gjør enkeltpersoner en innsats i ulike deler av Naturparken i form av rydding, kvisting langs veier og stier. Andre tar med seg boss som de finner på sine turer eller de utfører annet 5

6 Dugnadsgjengen har også i år gjort en stor innsats. Foran Fløirestauranten er utsikten mot Nygård atter dukket frem fra glemselen. Foto: BL arbeid til nytte for fellesskapet. Selskapet er disse personene stor takk skyldig for innsatsen. 6

7 Selskapets veier og stier Været i beretningsåret har vært relativt gunstig for Selskapets mange veier. Med få unntak har ikke året brakt nye store skader til veinettet. Et av unntakene var også i år nederste del av Fløysvingene som er svært utsatt ved store nedbørsmengder. Selskapets ansatte har i løpet av året utført veivedlikehold på Blåmansveien, Halfdan Griegs vei, Kamveien, Fløysvingene og veien fra Kamveien forbi Skomakerdiket til Blåmansveien. Vedlikeholdet består i grøfterens der det trengs og påfylling av ny grus der det er nødvendig. I Våkendalen er veien opp til Tarlebø ferdig rehabilitert i forbindelse med Selskapets kultursatsing i området. På Fløysletten er adkomsten sterkt forbedret ved utvikling og utbedring av eksisterende veier. Dette er et ledd i arbeidet for økt bruk av området. I forbindelse med Norsk O-festival på Fløyen juni ble flere stier ryddet, delvis som dugnadsarbeid av arrangørene. I Jordalskaret har Selskapet i et samarbeid med Bergen Turlag utbedret hovedstien mot Ulriken. Utbedringen består i legging av et trefortau over et bløtt myrparti. Materialene som er brukt er buskfuru fra Fløyen, skåret på Selskapets sag. Behovet for vedlikehold og utbedring av turstinettet er stort også utenfor Selskapets forvaltningsområde. Erfaringene fra dette prosjektet vil forhåpentlig føre til økt behov for denne type materialer. Til O-festivalen i juni ble flere av stiene på Fløyen utbedret. Foto: AI Buskfuru fra Fløyen som trefortau i Jordalskaret. Foto: AI. 7

8 Styreleder, nestleder og skogmester på befaring i Skredderdalen. Foto: ØØ 8 Styrets arbeid I løpet av året er det avholdt 9 styremøter og 1 befaring. Tirsdag 13. juni var styret på befaring opp Skredderdalen over Sandviksfjellet til Ankerhytten, videre via Toroddhytten til Storediket og tilbake til Fløyen. Det var særlig behovet for forbedringer på stinettet som sto på programmet. I forbindelse med styremøte på Fløirestauranten 5. september foretok styret samtidig en befaring av Fløysletten og områdene rundt for å få et inntrykk av slitasje etc. etter sommerens to store arrangement i området. Etter befaringen og erfaring fra den avholdte Norsk O-festival juni (3 dagers orienteringsløp med ca 2000 deltakere hver dag) og Fløyenfestivalen (musikkfestival med tilskuere) er styrets foreløpige konklusjoner: økt biltrafikk lang oppryddingstid (Fløyenfestivalen) Naturen leger raskt evt. sår Mange nye mennesker har besøkt Fløyen

9 Mye publisitet, både positiv og negativ Behov for utredning av muligheter/begrensninger i forhold til fremtidig bruk av området I tillegg til styrearbeidet er det komiteer oppnevnt av styret, som sørger for at ideer blir omsatt til prosjekter. Etter befaringer og ulike former for prosjektbeskrivelse er det komiteene som gjennom søknader skaffer til veie midler for realisering av sine prosjekter. Således har kulturkomiteen skaffet kr , til fortsettelse av prosjektet i Våkendalen. Fase 1 av Løeprosjektet på Øvre Bleken ble ferdig i løpet av året. Det er ønskelig å fortsette arbeidet med restaurering av Løen ved også å ta i bruk kjelleretasjen. Planer om dette er under utarbeidelse og den første søknad om tilskudd til arbeidet er avsendt. Medlemskomiteen har også i 2000 lagt ned et stort arbeid. Dugnadsarbeidet er kommet inn i et godt spor og det arbeides med tanker rundt en utvidelse av virksomheten. Opplegget med guidete turer som var en stor suksess i 1999 fortsatte i år med 6 nye turer etter samme mønster. Deltakerantallet i 2000 var noe mindre enn året før, med 179 mot 377, men med et gjennomsnitt på 30 pr. tur er styret godt fornøyd med resultatet. PR og informasjon Årsberetningen ble trykket i 2700 eksemplarer, og er Selskapets viktigste informasjonskilde. Beretningen fra 1999 var på hele 64 sider og var dermed den mest omfattende i Selskapets historie. De 2000 medlemmene får beretningen tilsendt i mars måned hvert år. I tillegg blir den sendt til medlemmene i Bergen bystyre samt presse og en del offentlige etater. Nasjonalbiblioteket og Bergen off. bibliotek er også blant mottakerne. Medlemslisten og vervebrosjyren gir nyttig informasjon og brukes til å eksponere Selskapet i ulike sammenhenger. Årets Byfjellsdag den 2. september var en slik anledning. Selskapets stand på Fløyen ble en suksess i det fine været. Selskapets medlemmer serverte her kaffe og saft til de mange besøkende og vervet en rekke nye medlemmer. Fløibanen AS utgir Fløyenavisen som er et vedlegg til Bergens Tidende. I vinterutgaven er skogene på Fløyen og Skogselskapet omtalt i en større reportasje. I tillegg til jevnlig omtale i den lokale presse, er både skogmester og styremedlemmer brukt som foredragsholdere i ulike foreninger og lag. 9

10 Mannskapssituasjonen Det har kun vært små endringer i mannskapssituasjonen fra foregående år. Grunnstyrken i bemanningen er fortsatt skogmester og 3 fast ansatte. Blant de faste er fortsatt Jan-Eirik Nyborg formann samt ansvarlig for sagbruksvirksomheten. I stillingen som skogsarbeider har Yngve Nymark permisjon et år til. Alf Kåre Aasebø fortsetter som vikar ut permisjonstiden. På grunn av ryggproblemer har Steinar Eilertsen vært sykemeldt fra mai og ut året. I tillegg til den faste styrken har Selskapet også i år hatt en rekke medhjelpere som på ulik måte har bidradd til den daglige driften. Øyvind Olsen er fortsatt på full tid som assistent for sagmesteren og som ansvarlig for Turlagets besøk på Aasebø hver onsdag. Svein-Inge Rikstad avsluttet sin læretid i september med å ta fagbrev i skogsarbeiderfaget. Kjetil Lillevik tilbrakte 7 måneder som hjelper i skogen med tilskudd fra arbeidsformidlingen. Som i 1999 har Torstein Hardeland tatt hånd om deler av vedproduksjonen og pensjonist Johnny Anderson har fortsatt med å holde hagen og områdene rundt Løen i god orden. På slutten av året var Ole Petter Amundsen engasjert i ca 2 måneder for å arbeide ved Selskapets kulturprosjekt i Våkendalen. Inntekter fra skogsdrift og sagbruk er en viktig del av Selskapets årlige budsjett. Jan-Eirik Nyborg i arbeid ved Breistølen. Foto: AI 10

11 Arbeidsbehovet til denne del av virksomheten vil være noenlunde konstant. Små endringer i arbeidsstyrken vil derfor redusere innsatsen innenfor prioriterte, men ikke inntektsbringende oppgaver. Kommunens bidrag og mottatte gaver Kommunens bidrag for 2000 var på kr , som er en økning på kr , fra året før. Til videreføring av kulturminneprosjektet i Våkendalen er det mottatt 2 bidrag. Fra O. Kavli og Knut Kavli s Allmennyttige Fond er det mottatt kr , og fra Oluf Bjørneseth og hustru Marie Bjørneseth, født Knutzen s fond til Bergen bys vel, er det mottatt kr ,. Pengene skal brukes til reparasjon og rydding av sti/vei mot og forbi Hardbakkehaugen samt rydding rundt ruinene. Dette arbeidet vil bli påbegynt i Fra vårt mangeårige medlem Rigmor Urke har vi mottatt en gave pålydende kr ,. Etter vedtak skal beløpet brukes til benker i Naturparken. Til fullføring av Selskapets INFO-senter på Fløyen er det mottatt tilsagn om støtte med kr , fra Fløien Folkerestaurant og kr , fra Fløibanen AS. Medlemstallet Selskapet har i år 2000 fått 108 nye medlemmer, fordelt på 92 årsbetalende, 14 livsvarige og 2 bedriftsmedlemmer. Dette er 39 mindre enn året før, men over gjennomsnittet de senere år. Det er i første rekke medlemskomiteen som skal ha æren for dette gode resultat som representerer en betydelig innsats av enkeltpersoner i Selskapets styre. Avgangen har vært på 44 personer. De 44 fordeles med 17 livsvarige og 27 årsbetalende medlemmer. Det totale medlemstallet er nå på 2037 fordelt på 1123 årsbetalende, inkludert 15 bedriftsmedlemmer og 914 livsvarige. Medlemstallet har for første gang i Selskapets historie passert Styret takker Styret takker alle ansatte for godt utført arbeid. Våre mange ulønnede medhjelpere i dugnadsgjengen og andre som gjør en innsats i Naturparken takkes spesielt. Våre samarbeidspartnere i Bergen kommune, Bergen Turlag, Fløibanen og Fløirestauranten takkes for hjelp og godt samarbeid. For tilskudd og gaver takker vi Bergen kommune, våre annonsører, Familien Loofts gave, O. Kavli og Knut Kavli s Almennyttige Fond, Oluf Bjørneseth og hustru Marie Bjørneseth, født Knutzen s fond til Bergen bys vel og Rigmor Urke. 11

12 Styrets årsberetning for 2000 Bergens Skog- og Træplantningsselskaps formål er å sikre og forvalte de områder som Selskapet disponerer til beste for Bergen by, blant annet ved å foreta planting og drive skogskjøtsel verne, tilrettelegge og vedlikeholde områdene som rekreasjonskilde for befolkningen, som viktig del av landskapsbildet og som livsmiljø for planter og dyr ivareta landskapets egenart og arbeide for vern av kulturminnene i området. Selskapet er etablert 6. august 1868 og registrert som stiftelse. Oppgavene er omfattende, og behovet for innsats er stort i hele naturparken. De økonomiske ressurser setter imidlertid klare begrensninger for hva som kan gjennomføres. Selskapet hadde ved beretningsårets slutt 4 fast ansatte. Selskapets virksomhet utøves under nødvendige miljøhensyn. Arbeider i nedslagsfelt for drikkevannsforsyningen gjennomføres i samsvar med pålegg fra kommunale myndigheter. Styret har bestått av styreleder Erik Næsgaard, nestleder Børre Liland, styremedlemmene Ingrid Haukeland, Egil Hauge, Berit Jacobsen (oppnevnt av Bergen Kommune), Gunnar Opheim og Øivind Øvrebotten. Varamedlemmer har vært Arne Sælen, Ida Bjerke Olsen og Anders Skoglund (oppnevnt av Bergen Kommune). Det er avholdt 9 styremøter og en befaring. I tillegg er det avholdt diverse møter i komitéer knyttet til prosjekter og spesielle arbeidsoppgaver. Styret mottar ikke godtgjørelse for sitt arbeid. Regnskapet viser et driftsunderskudd på kr Netto finansinntekter er tilført med kr , hvoretter årets underskudd blir kr Underskuddet, kr , foreslås dekket av egenkapitalen. Styret takker de ansatte for innsatsen i beretningsåret og våre bidragsytere for økonomiske tilskudd til virksomheten. Bergen, 13. februar 2001 Erik Næsgaard Egil Hauge Ingrid Haukeland Berit Jacobsen Børre Liland Gunnar Opheim Øivind Øvrebotten Axel Ingvaldsen skogmester 12

13 Selskapets årsmøte holdes torsdag 26. april 2001 kl på Fløien Folkerestaurant Gratis Fløibane klokken og mot fremvisning av årsberetning Dagsorden: 1. Valg av møtedirigent og referent 2. Styrets beretning 3. Årsregnskap 4. Fastsettelse av kontingent 5. Innkomne saker. LOVENDRING Styret har i dag tre varamedlemmer som deltar i styrets arbeid og fungerer på samme måte som vanlige styremedlemmer. En av disse er oppnevnt av Bergen Kommune som personlig varamann for kommunens styrerepresentant. Styret foreslår å omgjøre de årsmøtevalgte varamedlemmene til styremedlemmer. Med det aktivitetsnivået Selskapet i dag har, med en beskjden adminstrasjon/arbeidsstyrke (4 ansatte), er det nødvendig med et styre av en viss størrelse for å kunne få en god fordeling av oppgavene. Styret representerer også ulike kompetanseområder, noe som har vært lagt til grunn ved nyvalg til styret de senere år. Styret ser det derfor ikke som noen ulempe at styret øker fra 7 til 9 medlemmer og foreslår derfor at Selskapet tilpasser lovene etter dagens realiteter ved å endre første avsnitt i 5 til: Styret består av styreleder, nestleder og 7 styremedlemmer. Ett styremedlem med personlig varamedlem utnevnes av Bergen Kommune, de øvrige velges av årsmøtet. Styreleder velges for 1 år ved særskilt valg. De øvrige årsmøtevalgte styremedlemmer velges for 2 år. Styret velger selv nestleder. Maksimal sammenhengende funksjonstid i hvert tillitsverv er 8 år. Første setning i 4. avsnitt foreslås endret til: Styret er vedtaksført når minst 5 medlemmer er til stede. Som en konsekvens av ovenstående må ordet varamedlem strykes i 3 og Valg av styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer. På valg er: Styreleder Erik Næsgaard, styremedlemmene Øivind Øvrebotten, Ingrid Haukeland og Børre Liland, varamedlemmene Arne Sælen og Ida Bjerke Olsen. 7. Valg av valgkomite 8. Valg av revisor I tilknytning til årsmøtet kåserer parksjef i Bergen kommune SISSEL LERUM om: Naturparkens betydning for rekreasjon og friluftsliv i Bergen 13

14 Resultatregnskap pr. 31. desember Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter m.v Andre inntekter...note Sum driftsinntekter Lønninger, folketrygd og personalkostnader Andre kjøp, tilvirkning, salgs- og administrasjonskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Aksjeutbytte Fortjeneste ved salg aksjer Renteinntekter Andre finansinntekter Andre finanskostnader Netto finansposter Årets resultat underskudd

15 Balanse pr. 31. desember Eiendeler Varige driftsmidler Bygninger «De Blå Hestene»...note Transportmidler, maskiner o.l Sum anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Obligasjoner...note Aksjer Sum finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd (herav bundet ) Sum omløpsmidler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Egenkapital Selskapskapital Årets resultat Selskapskapital note Kortsiktig gjeld Leverandører Skyldig folketrygdavgift og skattetrekk Annen kortsiktig gjeld Øremerkede prosjekter...note Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og selskapskapital Bergen, 13. februar 2001 Erik Næsgaard Egil Hauge Ingrid Haukeland Berit Jacobsen Børre Liland Gunnar Opheim Øivind Øvrebotten 15

16 Noter til regnskapet 1. Selskapet er gitt eiendomsrett til kunstverket «De blå hestene» som er plassert på Fløyen. 2. Obligasjoner er oppført til pari verdi. 3. Grunnfond Testamentariske gaver: Bonnevie Angells Fond Bonnevie Angell og hustrus gave Hildur og Harald Utnes Fond Johan Thesens Legat A.B. Halvorsens Fond H.A. Michelsens Fond Konsul J.C. Isdahls Legat d.h. Griegs Fond K. Thisted og H.G. Bentzon Thisteds Fond Birger Olav Jaasunds Fond Ikke benyttede gaver og tilskudd til øremerkede prosjekter: Bjørneseths Fond Kavlis almennyttige Fond Mottatt anonym gave, avsatt til opprusting av veier Andre inntekter Tilskudd Bergen kommune Kontingenter Gave Tilskudd rehabilitering av løen Familien Loofts gave Veiavgift Leieinntekter Annonseinntekter Tilskudd skogkultur Tilskudd snørydding Medlemsaktiviteter (turer) Salg jubileumsbok Info-senter Fløyen Salg skogselskapets jakkemerker

17 REVISJONSBERETNING FOR 2000 Ledelsens ansvar og revisors oppgave Vi har revidert årsregnskapet for Bergens Skog- og Træplantningsselskap for regnskapsåret 2000 som viser et underskudd på kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, og forslaget til dekning av underskuddet. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av stiftelsens styre. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Grunnlag for vår uttalelse Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og god revisjonsskikk i Norge. God revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og interne kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Uttalelse Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskifter og gir et uttrykk for stiftelsens økonomiske stilling 31. desember 2000 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge. styret har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk. opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forslaget til dekning av underskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Bergen, 13. februar 2001 KPMG as Dag Magne Vedvik Statsautorisert revisor 17

18 Sandvikshytten sett fra Brennhaugen Foto: ØØ Krøniken forteller oss: 21 april 1929 var Sandvikens Bataljon på utflukt. Første mål var Munkebotn hvor et kappløp ble arrangert. Så fortsatte turen til den lille hytten Utsikten lenger oppe i fjellet. Da satte det inn med sur nordavind, og guttene måtte søke ly inne. Dette var en trang fornøyelse, for trang. Kimen ble sådd til å reise en ny hytte på samme stedet. Etter mye slit, strev og møye lot dette seg realisere. 7. juni 1936 ble den nye Utsikten innviet under stor festivitas. Sandvikshytten ligger på strekket fra Munkebotn til Kvitebjørnen. Den drives av Bataljonen og Sandviksguttenes Forening i fellesskap, og er åpen hver søndag året rundt. Fra platået utenfor ser man Øygarden og storhavet utenfor. Står man der en solskinnsdag kan tankene gå til Knut Hamsun og hans dikt fra 1904; «Skjærgaardsø»: Nu glider båten mot skjærgaardsøen, en ø i havet med fjerne strande. Her lever blomster for ingens øyne, de står så fremmed og ser meg lande. Bergens Skog- og Træplantningsselskap har fått anledning til å disponere denne annonsesiden til eget formål, og Selskapet sender derfor sin takk til LAGUNEN EIENDOM A/S 18

19 FREMTIDIG BRUK AV FLØYSLETTEN av styreleder Erik Næsgaard Vi har den senere tid opplevd en økende bruk av Fløysletten til ulike arrangementer. Dette toppet seg i sommer med O-Festivalen og Fløyenfestivalen med større tekniske innretninger og større deltager- og publikumstilslutning enn det vi tidligere har vært vant til. Skogselskapets styre har evaluert årets arrangementer og søkt, ut fra et helhetlig synspunkt, å vurdere fremtidig bruk av Fløysletten. I den vedtatte Forvaltningsplanen for Byfjellene heter det: «Arrangementer, virksomhet knyttet til turisme samt tilrettelegging for slike formål skal søkes lokalisert til området Fløypilen Fløibanen Fløyrestauranten Skomakerdiket, jfr fig. 14. Eventuelle areal- og byggetiltak i denne sammenheng skal kanaliseres til dette området.» Naturparken skal gi rom for alle som søker naturen og friluftslivets gleder. Dette innebærer at vi må kunne akseptere en differensiert bruk avhengig av tilgjengelighet. Det vil være en gradvis overgang fra det urbane til naturen. Naturparken gir muligheter for dem som ønsker villmarksliv og dem som ønsker mer urbane aktivitetsformer med lettere adkomstmuligheter. Fløyenområdet har adkomstmuligheter for barnevogner og rullestoler, og de folkemengder som oppsøker Fløyen på fine dager bryter den stillheten som andre aktører søker. De sistnevnte vil da søke lengre innover i fjellet for å finne sine områder. Årets kulturarrangementer har med sine ulike uttrykksformer funnet sin plass i Naturparken. Himmelhaven innbyr til stille meditasjon og estetisk opplevelse i Hyttelien, Tulle Ruths lydinstal- I løpet av Kulturbyåret 2000 ble det holdt flere arrangement i Naturparken. Et var «Vannymfer» i og ved Skomakerdiket. Tittel: Kela 2000 Veden Neitsyt Vannymfer. Ide og koreografi: Reijo Kela. Prosjektansvarlige i Bergen: Liv Basberg og Einar Madsen. Fotograf: Karl Henrik Nymo. Musiker: Terje Isungset. 19

20 Tittel: Kela 2000 Veden Neitsyt Vannymfer. Ide og koreografi: Reijo Kela. Prosjektansvarlige i Bergen: Liv Basberg og Einar Madsen. Fotograf: Karl Henrik Nymo. Danser: Ane Smørås. 20 lasjoner var plassert på plasser i Byfjellene med stor ferdsel av turgåere, og Fløysletten nær innfallsporten (Fløibanen) var åsted for de store publikumsarrangementer. Fløysletten har de senere år vist seg å være en velegnet arena for store arrangementer. Av arrangementer som har funnet sted nevnes: O-festival (orienteringsløp) Fløyenfestivalen (technomusikk) Bergen Byspill (teater) Speidernes vårmanøver Friluftsgudstjenester Diverse aktiviteter for barn og familier I fint vær er sletten i flittig bruk, uansett ukedag. Skolene finner veien hit i økende grad. Årets arrangementer har bragt mange nye brukere til Fløyen. Spesielt ungdom som aldri før hadde vært på Fløyen, har oppdaget området som arena for rekreasjon og friluftsliv. Når fremtidig bruk av Fløysletten skal vurderes, er det en rekke forhold som må tas i betraktning: Slitasje/menneskemengde. Årets arrangementer har vist at dette ikke er noe stort problem. Det vil være nødvendig å foreta utbedringer i form av drenering og annen bearbeiding av terrenget for å minske problemer med stor slitasje i våte perioder. Området gror raskt med tilsåing i sommerhalvåret. Tunge installasjoner. Slike bør begrenses mest mulig, og en bør finne frem til andre løsninger til scene mv enn det som ble valgt under Fløyenfestivalen. Transport. Store og tunge installasjoner genererer et transportproblem. Det er ikke ønskelig å øke transporten til Fløyen utover det som med dagens begrensning betegnes som «nødvendig kjøring til eiendommene». Dette betyr

21 at det ved større arrangementer må finnes akseptable løsninger som kan legge visse begrensninger på de tekniske installasjoner. Det bør også kunne finnes løsninger hvor sceneinstallasjoner mv kjøpes inn av interessenter og lagres permanent på Fløyen i tilknytning til restauranten eller Fløibanen. Opprydning. Det må være klare pålegg om umiddelbar opprydning etter arrangementene. Kritikk mot arrangementer i Naturparken vil ofte snarere være knyttet til manglende opprydning enn til selve arrangementet. Toleransegrensen for manglende/dårlig opprydning må være meget lav. Det bør i hvert enkelt tilfelle vurderes å forlange depositum som sikkerhet for eventuell manglende opprydning. Avtaleforhold. Det bør inngås skriftlig avtale ved alle større arrangementer. Standardavtale bør utarbeides med mulighet for individuelle tilpasninger/ tillegg. Med de forbehold og begrensninger som er nevnt ovenfor, mener vi det bør kunne åpnes for flere arrangementer på Fløysletten. Det vil være naturlig å drøfte bruk av Fløysletten med de øvrige interessenter på Fløyen, bl.a. med tanke på finansiering av nødvendige tilretteleggingstiltak. Veden Neitsyt vann virgo er de grunnleggende elementene i et ytre sett enkelt bilde: hvitkledde kvinner flytende på vann til tider fulgt opp av musikk. Tittel: Kela 2000 Veden Neitsyt Vannymfer. Ide og koreografi: Reijo Kela. Prosjektansvarlige i Bergen: Liv Basberg og Einar Madsen. Fotograf: Hassan El Bouzidi. Dansere/Musiker: Kjersti Johansen, Veronica Thorseth og Åsny Tangen. 21

22 Høststemning ved Revurdtjern Foto: ØØ Hvilket bilde, hvilken stemning er det ikke vår venn fotografen har fanget inn ved bredden av det lille Revurdtjernet på Midtfjellet. Variasjon er et ord som er kjent for ferdafolket i Selskapets forvaltningsområde. Ustanselig registreres nye «innfallsvinkler» langs vei og sti, årstid, døgnrytme, værlag med skiftende belysning osv. La oss lytte til poetens tale, til Kristianiaguttens Arne Paasche Aasens skildring av høstens mystikk Septembersol- Den slynger sine flammer om trærnes slanke stammer. Den vil at bjerk og asp og lønn i dødens dal skal være skjønn. Så kommer stormene fra hav og kler den døde sommer av. Bergens Skog- og Træplantningsselskap har fått anledning til å disponere denne annonsesiden til eget formål, og Selskapet sender derfor sin takk til 22 KPMG as

23 EN LITEN HILSEN FRA MOLDE Molde 23. oktober 2000 Bergens Skog- og Træplantningsselskap, Bergen Hvert år på vårparten kommer årsberetningen fra dere i min postkasse en kjær hilsen fra min fødeby. Det er slik fin publikasjon, på lekkert papir og i et hendig format. Foruten de mer forretningsmessige deler inneholder den et enestående kulturstoff fra tider som var, supplert med de vakreste bilder og sitater fra norsk lyrikk. Alt er til stor glede for meg. Jeg nikker gjenkjennende til det meste, og minnene stiller seg i kø. Jeg vokste opp på Christinegård i Sandviken før krigen. Barndommens rike strakte seg fra fjære til fjell. Klatret jeg over hagegjerdet, var jeg straks i Fjellveien, denne hovednerve ovenfor byen med alle sine utløpere til fjells eller ned til de ulike bydeler. Alle områder ble flittig besøkt. Mine foreldre, som var innflyttere, men store Bergens-patrioter, tok oss barna med på utallige turer rundt i Byfjellene. Det var som en regelrett utforskning. Vi ble grundig kjent og hadde flotte opplevelser til alle årstider. Skole- og speiderturer var senere med og økte mine kunnskaper. Derfor er det slik glede for meg hvert år å få bevis for at all denne rikdom blir så godt tatt vare på, gjennom den odling og det arbeide dere så trofast utfører. Jeg tror jeg skal finne mye slik jeg en gang forlot det. Skjebnen førte meg til Molde, hvor jeg nu har bodd i snart 40 gode og lykkelige år. Jeg er blitt svært glad i landsdelen her. Noe annet er umulig. Men «jenter fra Bergen» glemmer aldri hvor de er fra. Det vil alltid være kjært og stort. Jeg er nu en gammel dame, og har så smått begynt å beskikke mitt bo, som det heter. I den forbindelse hører det med at jeg gjerne vil gi en liten gave til Selskapet. Min mann vil ordne med overføring av kr , pr. bankgiro til dere. Ser frem til neste årsrapport, og ønsker all lykke til videre. Med hilsen Rigmor Urke 23

24 HIMMELHAVEN Av Erik Næsgaard Søndag 4.juni var det stor kulturfest i Bergensbakken i Hyttelien på østsiden av Rundemanen. Da kunne kunstneren Julie Arntzen markere åpningen av sitt prosjekt Himmelhaven rhododendron plantet i 6 rader fra toppen av hoppbakken ned mot hoppkanten. Ved å poengtere de tenkte skisporene som følger de sammen linjer, har kunstneren ønsket å få frem suget mot hoppkanten. Øverst oppe på hoppet er det plassert en benk ved skihopperens startposisjon. Kunstneren skriver i sin beskrivelse av prosjektet, som hun også kaller «I promise you a rose garden»: «Høyt oppe i de bergenske fjell ligger en forlatt hoppbakke. Bakken er et gedigent byggverk i sten: Alt slit, higen og umulige prosjekters bauta: Det finnes knapt sne der bakken ligger, og vinden umuliggjør skihopping. Hoppbakken ble nedlagt etter to offisielle renn. Storslått, verdig og mislykket ligger bakken et sted midt mellom himmel og jord, høye løfter og dype fall. I prosjektet «I Promise You a Rose Garden», loves en rosenhage på stengrunn. På ruinene etter et umulig prosjekt (en forlatt hoppbakke), forsøker et menneske bygge en Prosjektet Himmelhaven er et fascinerende skue. Foto: HU 24

25 10 tonn myrjord holder rhododendronbuskene på plass. Legg merke til utsikten. Foto: HU rosentrehage. Arbeidet med rosenhagen, der mennesket i kamp med naturkreftene og seg selv forsøker å dyrke frem den umulige hagen, blir en viktig del av prosjektet. Det fysiske produktet, Himmelhagen, vil gå en uviss fremtid i møte i barske omgivelser. Års slit for sekunders svev, én eneste blomstring. Himmelhagen er en hage for Gud og hvermann. Og en enmannshage, en refleksjonshage; Der kan man, sittende ved hopperens utgangsposisjon, i beskuelsen av bakken, muligvis se seg selv, før hoppet.» I over et år jobbet Julie Arntzen med sitt prosjekt. Ca 10 tonn myrjord er gravet ut og båret på ryggen ned til hoppet. Fortsatt er det uvisst hvor mange planter som overlever vinteren. Mye arbeid gjenstår med tilførsel av mer jord, vindskjerming og bygging av terrasser for å holde på jorden. Bergensbakken ble anlagt som nødsarbeid i 30-årene med kommunale midler og sto ferdig i På grunn av umulige vind- og sneforhold ble bakken vedtatt nedlagt i Bergensbakken inngår i Skogselskapets planer for restaurering av kulturminner i Byfjellene. Vi ønsker å komme i kontakt med personer som har nærmere kjennskap til byggingen av bakken og arrangementene der. 25

26 26 MED NATUREN SOM NÆRMESTE NABO av Gunnar Staalesen B yen mellom de syv fjell, kalles den. Og de fleste vil være enige: det er fjellene som gir Bergen dens virkelige særpreg. Rundt Bergen ligger Byfjellene som et naturlig bakteppe for året. Hvor du enn befinner deg i byen, kan du stikke hodet ut av vinduet og så ser du et fjell. Og i fjellsiden har året malt sine akvareller. Der ligger snøen fjorten dager hver vinter. Der krummer de nakne trærne ryggen og tar spenntak mot våren, mens alt blir lilla, i denne «våren før våren», som Nordahl Grieg kalte den. Der blir fjellsiden grønn og lubben et stykke ut i mai. Der ligger den og kroer seg i solen, til juni setter inn med regn og gråvær. Der forandrer den farge når det går mot høst: fra grønt til gult og rødt og endelig til brunt. Før fjellet enda en gang pudrer ansiktet hvitt og pynter seg til jul. I Bergen har du alltid naturen som nærmeste nabo. Befinner du deg midt i Sentrum, på Torgallmenningen, kan du gå et kvarter i hver retning, så er du ved en fjellside. Og derfra går det bare én vei: oppover. Står du på Fisketorget, går du i løpet av et par minutter opp til Fløibanens nedre stasjon. Åtte-ni minutters reise fører deg til toppen, der du tar steget ut i en naturpark som kan gi deg det videste spekter av naturopplevelser, fra skogbunn til høyfjellsvidde, fra maurtuer til polarrev, fra badeliv til skiturer. En vinterettermiddag på ski over Midtfjellet. Det glitrer i snøkrystaller, trærne står som tegnet på et julekort rundt deg, og du befinner deg akkurat på grensen mellom dag og natt. Bak deg, ulmende på himmelen over Askøy, har du en lav, mørkerød solnedgang. Foran deg, oppe over Blåmanen, har du en krystallklar, uplettet fullmåne. Og på himmelhvelvingen mellom solnedgangen og månen har du alle himmelens fargenyanser, fra flammehav over lilla, flaskegrønt, dypblått og til svart fløyel, brodert med stjerner. Men fjellet har mange ansikter, og året har mange sider. Det å bestige Fløien en tidlig, tidlig sommermorgen, med soloppgangen som gyllen champagne i øst, mens fuglene slår sine første morgentriller, og luften ennå har en kjølig snev av natt i seg. Det å klatre opp fjellsiden i tykk, grå tåke og så med ett komme opp over tåkehavet! Kjenne solen over den fuktige kulden og se det vakre, hvite teppet under deg, se over dalen til toppene på Løvstakken og Lyderhorn og vite (men samtidig ikke vite) at der nede ligger Norges nest største by et sted. Eller det å gå bergensernes «adelstur», søndagsturen over Vidden, fra Ulriken til Fløien (eller omvendt), krysse Borgaskarets historiske grunn, der Kong Sverre og hans menn engang passerte en «høyfjellsvidde» i gangavstand fra byen.

27 Fra Kvitebjørnen er utsynet fritt og fint. Foto: JG Eller det å legge veien inn i «Isdalen» og finne en dal med bratte fjellsider, kledd med skog, formasjoner som får deg til å tenke på de vakreste sidedalene i Sogn og Fjordane, og så er du fremdeles bare på gangavstand fra den samme, store byen. Og Bergen har flere fjell enn Fløien. Ulriken med sitt månelandskap og sine utforløyper, badeliv ved Nubben og utsikt mot havet i vest og Gulfjellet i øst, med taubane til toppen og en fjernsynsmast som et horn i pannen, byens mest moderne enhjørning. Løvstakken, som ser ut som Kilimanjaro når du ser den fra Nordnes en skumringstime i november. Damsgårdsfjellets runde kolle og Lyderhorns mørke trompetfanfare mot sjøen, Sandviksfjellet med sin stolte pekefinger, ovenfor Stoltzekleiven. Og diskusjonen om det syvende fjellet utsetter vi til en annen gang. Alle fjellene har sin karakter, sin utsikt og sine opplevelser. Og de er der, like innenfor rekkevidde, alle sammen. Fra Regnbyen, Nord 4, Bergen

28 28 PÅ SPOR ETTER OKKUPASJONSHISTORIEN VI Av Sven-Erik Grieg Smith Krigsårene førte med seg dramatiske endringer i bybildet. Tyske festningsanlegg og piggtrådsperringer ble en del av hverdagen. I mange år har krefter arbeidet for å fjerne alt som kunne minne oss om disse tunge årene, til tross for at også dette var viktige historiske kilder. Ingen nasjon kan løpe fra sin fortid. For sent har det gått opp for oss at det var vår felles kulturarv vi raserte. Landskap og kulturminner utgjør et hele. De kan ikke fornyes. Derfor må vi lære å ta vare på også denne del av historien.kulturminner gir oss nemlig muligheter for å gå inn i fortiden. De er med på å bestemme våre opplevelser. Bevaring av miljø og fysiske objekter er bevaring av en fortelling, av omgivelsenes historiefortellende potensiale. Men det forutsetter at vi har kunnskaper om det kulturlandskapet vi møter underveis. Her har vi ikke vært flinke. Manglende skilting og mangelfull informasjon gjør at de fleste av oss rusler rundt uten tanke for verken kulturminner eller det de representerer. Kanskje vet vi ikke en gang hvor vi skal begynne å lete, og hvis vi finner noe, så vet de færreste av oss egentlig hva vi har funnet. Dette er bakgrunnen for denne artikkelen. Vi skal ta turen til Rundemanen og Blåmanen, til nok et møte med fortiden. Når vi kommer til Brushytten, ligger fjellet der oppe til venstre. Skulder ved skulder med Blåmanen. En sort asfaltert vei tar oss opp til høyfjellet. Bort fra det lune, frodige og skogkledde Fløyen og Midtfjellet og opp i høyden til det barske og værharde. Linkmasten ligger på 568 m over havet, mens den gamle nedlagte Rundemanen Radio er oppført 556 meter over Byfjorden. På veien legger vi merke til spor etter militær virksomhet. Noe er av 10,5 cm Flak M39 Foto utlånt av Norsk hjemmefrontmuseum nyere dato, det lar seg lett fastslå, mens resten er minner fra okku-

29 pasjonsårene. En stor bunker på veien mellom Blåmanen og Rundemanen er umiskjennelig av tysk opprinnelse. Møte med krigstiden etterlatenskaper gjør oss nysgjerrige. Hvorfor ligger det en bunker her? Det er nærliggende å anta at den må ha vært nyttet i forbindelse med Bergen Radios anlegg på Rundemanen, som ble overtatt av tyskerne i aprildagene Det var jo nemlig militære hensyn som ble utslagsgivende da Rundemanen i sin tid var blitt valgt som sted for Bergen Radio. Stasjonen lå den gang utenfor rekkevidden av kanonild fra fiendtlige panserskip, samtidig som den lå godt innenfor forsvarsanleggene på Kvarven. De tyske okkupantene hadde nok behov for et dekningsrom mot fiendtlige fly ettersom lufttrusselen var en realitet. Britene iverksatte over 40 flyangrep i perioden 10. april-1. august Under disse angrepene ble blant annet Bergen Radio beskutt flere ganger. Men denne bunkeren er intet dekningsrom. Ingen tyske soldater har noen gang søkt ly for fiendtlige mitraljøsesalver og granater i denne bunkeren. Det er tvert i mot en standard tysk ammunisjonsbunker for artilleriammunisjon. Hva har en slik bunker her oppe i fjellet å gjøre, vil noen spørre. En rask tur i terrenget mot Blåmanen gir svaret. Vi har ingen vanskeligheter med å identifisere hustufter og rester etter artilleristillinger. Her har altså ligget et større festningsanlegg. Men det synes for omfattende til bare å sikre radiostasjonen. Etter hvert kommer vi frem til at det ikke kan ha vært hensynet til radiostasjonen som ble avgjørende for de tyske befestningsplanene på Rundemanen og Blåmanen. Det må ha vært andre hensyn som har spilt inn. Men hvilke? De tyske okkupantene hadde ikke planlagt noen militær utbygging av forsva- Shetlandshytten på Rundemanen Foto: ØØ 29

30 20 mm Flak fiding M-38 Foto utlånt av Norsk hjemmefrontmuseum 30 ret av Norge på forhånd. I første omgang hadde det bare vært snakk om besettelse og fotfeste. Først etter at den norske kapitulasjonen var et faktum, kom spørsmålet om forsvar av de besatte områder og hvordan dette skulle gjennomføres på dagsordenen. Utbyggingen her oppe i 500 meters høyde var derfor en del av de tiltak som ble iverksatt for å sikre luftrommet over byen mot allierte fly. Et populært turområde ble beslaglagt. Etter kort tid ble fjellområdet mellom Rundemanen Radio og Store Tindevann forvandlet til en tysk bastion med kanoner og bunkerser. Blaamanen batteri (Marineflakabteilung 802 Bergen, Batteri M802 Blaamanen) kom til å få en stadig viktigere rolle i anti-invasjonsforsvaret av «Festung Bergen». Vi må ikke glemme at Bergens posisjon som ubåtbase gjorde byen meget utsatt for allierte bombefly. I perioden april 1940 til mai 1945 gikk flyalarmen hele 225 ganger ble det skjebnesvangre år for byens befolkning. Da ble det gjennomført hele 12 flyangrep mot mål i Bergen og på Laksevåg. Samtlige angrep forårsaket store tap av menneskeliv og resulterte i betydelige materielle ødeleggelser. Under disse angrepene var batteriet i aksjon og var med på å legge en så effektiv sperreild at presisjonsbombing ble vanskeliggjort. Ingen som noensinne opplevde disse angrepene vil glemme drønnene og sporlysene fra det tunge batteriet på Blåmanen. Bergen kom tidlig i fokus. Ubåtkrigen gjorde det ønskelig for den tyske marineledelsen å utnytte verftskapasiteten i byen til reparasjon og vedlikehold av den voksende ubåtflåten. Bergen lå i utgangspunktet gunstig til i forhold til det operasjonsområdet det skulle betjene og hadde gode havneforhold. Byen var dessuten knutepunkt for den sivile sjøtransporten langs kysten og for fiskeflåten. Samtidig hadde byens verftsindustri et stort vekstpotensiale. Da de to ubåtene U 141 og U 553 anløp Bergen i aprildagene i 1940, advarte likevel admiral von Schraeder marineledelsen i Kiel mot å tro at det var mulig å få utført omfattende reparasjoner ved verftene i byen. For at det skulle la seg realisere, måtte skipsverf-

31 På denne veien mellom Blåmanen batteri og Rundemanen Radio gikk tyske soldater sin daglige vaktrunde i nesten 5 år. Foto: ØØ tene utvides vesentlig og det måtte skaffes tyske verkstedsfolk. Men for Admiral Norwegen, øverstkommanderende for de tyske marinestyrkene i Norge, hastet det. Allerede 12 mai 1940 kom det telegrafisk ordre om at det skulle etableres et «Kriegsmarinewerft» i byen. Utbyggingen av Bergen som ubåtstøttepunkt startet således sommeren Da gjorde tyske myndigheter det kjent at det kunne bli aktuelt å rekvirere BMVs verksteder i Solheimsviken og på Laksevåg. Høsten 1940 meddelte så ledelsen for Marinewerft Bergen at «Der Ausbau Bergen als U-Boot- Stutzpunkt fur 10 kleine Boote ist im Gange:» Da hadde verftet kapasitet til å ta imot 4 ubåter samtidig, 2 ved Mjellem & Karlsen og 2 ved BMV-Solheimsviken. Verftindustrien stilte fagarbeidere til disposisjon i et voksende antall. I de tyske utbyggingsplanene inngikk også sikring av luftrommet over byen. Først og fremst skulle det anlegges en ring av tunge batterier utenfor den egentlige bykjernen og mindre ringer med midlere skyts rundt havneområdet og andre krigsviktige mål. I tilknytning til disse skulle det bygges ut en luftvarslingskjede. De hyppige allierte flyangrepene resulterte i at tyskerne begynte å prioritere utbyggingen av luftforsvaret. Med hjelp av norske entreprenører ble det igangsatt en omfattende utbygging av luftvernstillinger, og på Herdla begynte en ny flyplass å ta form med plass til en eskadre med jagerfly. Men også sjøflyhavnen i Sandviken og på Flatøy forble operativ under hele krigen. Likevel var det jagerflyene på Herdla som sammen med det tyske luftvernet utgjorde den største trusselen for de allierte flygerne. 31

32 Allerede høsten 1940 var 26 stk 8,8 cm luftvernkanoner kommet på plass i batteristillinger på Blåmanen, Fantoft, Olsvik, Løvås, Fagerdalen og Krokås, mens kanonmunningene fra 4 tidligere norske 7,5 cm luftvernkanoner pekte utover luftrommet fra stillinger på Storrinden. Dette skytset sorterte under Marineartilleriet, mens det lette luftvernet i byen sto under kommando av «der Seekommandant» i Bergen. I alt utgjorde dette 94 automatkanoner i kaliber 2 cm 4 cm. Omtrent på samme tid var de 4 første jagerflyene på Herdla operative. En slik kraftsatsing var nødvendig for å sikre den fremtidige marinebasen i Bergen. Det var ikke tilstrekkelig med gode havneforhold og stor verkstedskapasitet. Basen måtte også kunne forsvares både fra luften, på sjøen og fra land. Vestlandskysten lå godt innenfor RAFs rekkevidde og til å begynne med ble jagerne på Herdla nyttet til eskortetjeneste på sjøen. I tillegg la tyskerne ut en rekke sjøminefelt for å sikre innseilingen til byen og startet utbyggingen av nye kystfort langs innseilingsleden til byen. På tysk side holdt frykten for allierte landgangsforsøk seg hele tiden levende. I stort tempo ble det derfor bygget ut festningsanlegg, depoter, kaier og veier i områdene rundt byen. Bergen ble organisert som en egen festning, og landforsvaret fikk som en av oppgavene å sikre marinebasen. Kystfortene rundt byen dannet ryggraden i kystforsvaret, mens infanteriavdelingene ble organisert i støttepunkt i og rundt byen. Samtlige batteristillingene, enten det var kystartilleri eller luftvern ble konstruert som små festninger. Omgitt av piggtråd og minefelt ble det reist små brakkebyer for betjeningen, med spisesal. verksted, «Alarmen går på Blåmanens batteri» 32 Foto utlånt av Norsk hjemmefrontsmuseum

33 Herfra kan du se langt. Bildet er tatt ved Rundemanen Radio. Foto: ØØ forlegningsrom og lagerbygninger. Ammunisjonsbunkre ble sprengt inn i fjellet, og truende mitraljøsestillinger sikret veiene inn mot området. Bare på Blaamanen batteri alene besto nærforsvaret av seks tunge mitraljøser og fire maskingevær. Tyskerne holdt hele tiden høy luftvernberedskap. Minst ett skyts pr batteri var alltid bemannet, og sambandet mellom batteriene og luftvarslingsstasjonene ble stadig kontrollert. Hyppige samøvelser med luftvernbatteriene på Herdla, Radøy, Askøy, Åsane og Sotra viste at tyskerne tok forsvaret av «Raum Bergen» alvorlig. Selv mente de militære sjefene at luftvernet kunne yte effektivt vern mot fiendtlige fly. Derfor vakte det en del uro når deler av det lette luftskytset ble trukket tilbake til Tyskland etter invasjonen i Mesteparten av arbeidet ble utført av norske entreprenører i løpet av sommeren og høsten Rundemansveien måtte forsterkes for å ta imot det tunge skytset. En stor ammunisjonsbunker står ensom igjen og kan gi oss et inntrykk av dimensjonene i denne utbyggingen. På platået overfor Store Tindevann finner vi restene etter Blåmanen batteri. De store kanonstillingene er for lengst fylt igjen, men tuftene etter de mange brakkene gir oss et inntrykk av et omfattende forsvarsanlegg. Plasseringen av de ulike kanonstillingene taler sitt tydelige språk. Det blir klart for oss når vi står i batteristillingene og ser utover land og hav. Skytset kunne benyttes både mot luftmål og sjømål og inngikk som sådan i den tyske «Atlanterhavsvollen». En kopi av en britisk etterretningsrapport gir oss et godt inntrykk av omfanget av de tyske befestningsanleggene i området. Som vi ser av kartet på 33

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2001 Selskapets 133. år

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2001 Selskapets 133. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap Beretning om virksomheten i 2001 Selskapets 133. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap 2001 Sagen Beretning om virksomheten Selskapets 133. år Sidene 3-11 Årsberetning

Detaljer

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2003 Selskapets 135. år

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2003 Selskapets 135. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap Beretning om virksomheten i 2003 Selskapets 135. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap 2003 Beretning om virksomheten Selskapets 135. år Sidene 3 11 Årsberetning

Detaljer

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 1998 Selskapets 130. år

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 1998 Selskapets 130. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap Beretning om virksomheten i 1998 Selskapets 130. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap 1998 Beretning om virksomheten Selskapets 130. år Sidene 3-11 Årsberetning

Detaljer

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2004 Selskapets 136. år

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2004 Selskapets 136. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap Beretning om virksomheten i 2004 Selskapets 136. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap 2004 Beretning om virksomheten Selskapets 136. år Sidene 3 13 Årsberetning

Detaljer

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2007 Selskapets 139. år

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2007 Selskapets 139. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap Beretning om virksomheten i 2007 Selskapets 139. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap 2007 Beretning om virksomheten Selskapets 139. år Side 4 Styrets beretning

Detaljer

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2009 Selskapets 141. år

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2009 Selskapets 141. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap Beretning om virksomheten i 2009 Selskapets 141. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap 2009 Beretning om virksomheten Selskapets 141. år Side 4-5 Styrets beretning

Detaljer

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2011 Selskapets 143. år

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2011 Selskapets 143. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap Beretning om virksomheten i 2011 Selskapets 143. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap 2011 Beretning om virksomheten Selskapets 143. år Side 4-5 Styrets beretning

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Årsberetning for sesongen 2009

Årsberetning for sesongen 2009 Årsberetning for sesongen 2009 Generalforsamling på Skistua mandag 8. mars 2010 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2009 Generalforsamling på Skistua mandag 8. mars 2010

Detaljer

Årsmelding. Helgeland SKOGSELSKAPET HELGELAND. Foto: Olav Pettersen.

Årsmelding. Helgeland SKOGSELSKAPET HELGELAND. Foto: Olav Pettersen. Årsmelding 2014 Foto: Olav Pettersen. Helgeland Skogselskap 41 SKOGSELSKAPET HELGELAND INNHOLD Velkommen til årsmøte 2015....2 Valgkomiteens innstilling...3 Bjarne Haug minneord...4-5 Formann har ordet...

Detaljer

Jeg vil ønske alle medlemmer med nyttige tlf. og opplysninger er med. Vaktbrev til de som

Jeg vil ønske alle medlemmer med nyttige tlf. og opplysninger er med. Vaktbrev til de som www.betongen.no Besøk oss på nettet! Moss Motorbåtforening lenge leve. Ja her kommer endelig SNEKKA. Det har tatt litt lengre tid enn først antatt å lage denne jubileumsutgaven. Den inneholder veldig mye

Detaljer

Årsberetning 2014 www.skiklubben.no

Årsberetning 2014 www.skiklubben.no Årsberetning 2014 www.skiklubben.no 1 Årsmøte på Skistua Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00 Saksliste: 1) Godkjenning av de stemmeberettigede. 2) Godkjenning av innkalling og saksliste 3) Valg av møteleder

Detaljer

Fridtjof Nansen Nytt. Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen

Fridtjof Nansen Nytt. Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen Nr 1 2014 28. årgang Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen Innholdsfortegnelse Redaktørens spalte... 3 Overmesters spalte... 6 Sekretærens spalte... 8 Dagens dikt... 9 Logens resultat og

Detaljer

Vi arbeider kontinuerlig med vedlikehold av grøntarealet. Ny rammeavtale er laget med gartner Din Hage. Det er også utarbeidet en treplan.

Vi arbeider kontinuerlig med vedlikehold av grøntarealet. Ny rammeavtale er laget med gartner Din Hage. Det er også utarbeidet en treplan. Kjære nabo! Før sommeren i 2012 var vi ferdige med oppussing av oppgangene innvendig. Et prosjekt som har stor visuell betydning og gir et godt førsteinntrykk av oppgangene. Dette har omfattet skifte av

Detaljer

SKOGSELSKAPET BUSKERUD

SKOGSELSKAPET BUSKERUD SKOGSELSKAPET BUSKERUD Årsmelding 2012 2 Innhold Styrets beretning s 5 Informasjonsvirksomheten 2012 s 9 Planteskolens virksomhet s 12 Resultatregnskap s 15 Spesifikasjon av regnskap s 15 Balanseregnskap

Detaljer

HØVIK VERK VEL POSTBOKS 502, 1328 HØVIK

HØVIK VERK VEL POSTBOKS 502, 1328 HØVIK HØVIK VERK VEL POSTBOKS 502, 1328 HØVIK ÅRSRAPPORT 2010 1 INNHOLD Innkalling til årsmøte 2010 side 3 Kjære Høvikbeboer side 4 Informasjon om Høvik Verk Vel, kart side 6 Referat fra årsmøte 2009 side 8

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer

BUDSTIKKEN. Nr. 1 26. februar 2015 55. årgang. Bergen Døvesenter har årsmøte torsdag 19. mars 2015 kl. 18.00

BUDSTIKKEN. Nr. 1 26. februar 2015 55. årgang. Bergen Døvesenter har årsmøte torsdag 19. mars 2015 kl. 18.00 BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5022 Bergen - E-post: post@bgds.no Nr. 1 26. februar 2015 55. årgang Bergen Døvesenter har årsmøte torsdag 19. mars 2015 kl. 18.00 Dagsorden:

Detaljer

Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011. Willy Hovland. Nr. 1 august 2011

Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011. Willy Hovland. Nr. 1 august 2011 Nr. 1 august 2011 Organ for Sandvikens Bataljon Stiftet 17. mai 1857 41. årgang Willy Hovland 1935 2011 Se omtale inne i bladet Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011 Terminliste

Detaljer

Til andelseierne i Bergkrystallen Borettslag

Til andelseierne i Bergkrystallen Borettslag 1 Bergkrystallen Borettslag Til andelseierne i Bergkrystallen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Årbok Skuibakken 2014. Hva skjedde?

Årbok Skuibakken 2014. Hva skjedde? Skuibakkens Venner Årbok Skuibakken 2014 MED INVITASJON TIL Hva skjedde? ÅRSMØTE 2015 Tirsdag 14. april KL. 19.00 Skui Grendehus, Salen - Årsmøte - Åpent møte Hans L. Werp- 1950-tallet, da skihopping var

Detaljer

Lekeplassene fikk et løft sist sommer med litt mer fargerik beis. Alle lekeapparatene er kontrollert sikkerhetsmessig.

Lekeplassene fikk et løft sist sommer med litt mer fargerik beis. Alle lekeapparatene er kontrollert sikkerhetsmessig. 1 Teisen Park Borettslag Kjære nabo! Velkommen til Generalforsamling i Teisen Park Borettslag I tråd med vedtak på fjorårets generalforsamling heter vi nå Teisen Park Borettslag. Et vedtak som har blitt

Detaljer

Formannen har ordet! Vinteren nærmer. Hva hender? Hva har hendt siden siste utgave av bygdemagasinet?

Formannen har ordet! Vinteren nærmer. Hva hender? Hva har hendt siden siste utgave av bygdemagasinet? Røyken Historielag Formannen har ordet! Vinteren nærmer seg og med den ny utgave av bygdemagasinet. Det har vært en travel sesong med mange aktiviteter, både i og utenfor bygda. Mest gledelig har det vel

Detaljer

ÅRSRAPPORT MANGFOLDIG FRILUFTSLIV I FJELLET

ÅRSRAPPORT MANGFOLDIG FRILUFTSLIV I FJELLET ÅRSRAPPORT MANGFOLDIG FRILUFTSLIV I FJELLET Naturopplevelser for livet INNHOLD Et friskere folk gjennom friluftslivet! Et friskere folk gjennom friluftslivet! 3 Styrets årsberetning 4 Arabisk på Selhamar

Detaljer

God jul og godt nytt år!

God jul og godt nytt år! Organ for Hugulia velforening ÅRGANG 30 - NR. 4 2007 God jul og godt nytt år! s.8 s.10-11 Ordføreren Vertshuset Ny løypelegger s.20 Lederen Vi må ta vare på dugnadsånden i Hugulia Vi kan se tilbake på

Detaljer

PÅ NORSKTOPPEN Informasjonsmagasin for Lebesby Kommune Årgang 5 - Nr. 1-2008

PÅ NORSKTOPPEN Informasjonsmagasin for Lebesby Kommune Årgang 5 - Nr. 1-2008 PÅ NORSKTOPPEN Informasjonsmagasin for Lebesby Kommune Årgang 5 - Nr. 1-2008 2 3 På norsktoppen Så har sola kommet tilbake og de fleste er vel kommet ut av vinterdvalen nå. «Han e lang vinteren, men ikke

Detaljer

BRUK OG FORVALTNING AV BYMARKA I TRONDHEIM UTILIZATION AND MANAGAMENT OF URBAN WOODLAND IN TRONDHEIM

BRUK OG FORVALTNING AV BYMARKA I TRONDHEIM UTILIZATION AND MANAGAMENT OF URBAN WOODLAND IN TRONDHEIM BRUK OG FORVALTNING AV BYMARKA I TRONDHEIM UTILIZATION AND MANAGAMENT OF URBAN WOODLAND IN TRONDHEIM ANDERS PAGANDER BORGAR ØSTERÅS UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP INSTITUTT FOR NATURFORVALTNING

Detaljer

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00 - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole 1 Kjære seksjonseier i Velkommen til ordinært sameiermøte Oslo, 24.mars 2015 Innkallingen du holder i hånden

Detaljer