,ffi. .6rt. El?ERr. ffi'fi*tl, t{{}$ffi. 3lllsry {H3. :{*ll$lti,lffi, i*$*t?;i,ifl}ftfu. $Fwi:ji}.ql;$ ",r=",f5flo ft +*"n "I=r'n=jf.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ",ffi. .6rt. El?ERr. ffi'fi*tl, t{{}$ffi. 3lllsry {H3. :{*ll$lti,lffi, i*$*t?;i,ifl}ftfu. $Fwi:ji}.ql;$ ",r=",f5flo ft +*"n "I=r'n=jf."

Transkript

1

2 El?ERr LL.6rt lfiier\^*' :{*ll$lti,lffi, i*$*t?;i,ifl}ftfu,ffi $Fwi:ji}.ql;$ klli'-'"'us ffi'fi*tl, t{{}$ffi 3lllsry ",r=",f5flo ft +*"n "I=r'n=jf {H3 RETSEBYnA nls

3 's+ae*u;n Nr 3 September 1994 LIrGrrr Av NoRSK I'O'TBALTIRf, NER-I'OR[NING Redaktor: ARNFINN lncjerd Stotlcrisx j 6065 Ulsrcrn!rk Tlf: l (!) r00t 1366(p) NFI-adnrinistrasjon og KJELL JORGENSEN, Krjdleien 21, rs3l Krokklena VM ANALYSE '^- NORCE ikkeoppmorsittbestc... (f INNHOLDNT.3/e4 Slik Even ser det... Cor nr(j tu \rll-. n? f AvAndrc.s Mo bak ideo s.7 SllkDrilloserdet s. 9 rg. BR4SIL like godc i forsvar son i angrep s. l0 Leder: ANDERS F,iFGRI 'lionr,krn i Mosr 'lll l '1.1(xJ (p) SVEIN IVAR S]GERNES Firkegafdshx Crarli EINAR S(IMT]NDSTAD \ ilb \ilhelnx.ns \ i i0c Tlt:: (at 6? 1,19083lpl SVERRE DREIER Slemnrcnrdleien 12, B0irlen 111 : ll 2320ll ERIK RUTHFORD PEDF,RSEN HellemtL tcrx*e Krnlxnllnd Tlf {t) ll lr) 1. vara: ANN,\ COLLE TT Tlt :2 l5 52l0 lp) ROAI,D BRUTJN.IIANSSEN Vigancs.l t (Jvrc Ervik flf: t0lx) (pl GU\NAR ]I'IAKI IN KJENNER Bok\ 830. Scnbunr On. NFT's administrasjon: JOAR HOIJF SPORTSSERVICI] sttrn,srn. 8(r SroDm.D Tlf:61 8l 16 60lnun +fr..r ('r+of!.+ror: 32 S ) b.x: 63 Sl ? (p) Bili iul- klmd os \orgc rpilrc ikhe opp.rol sil bcn. i VM 1t,oro: S.rn Folo) VikelDkk AS Uhtcrnvrl Tlf:700l Frr 700l t66.1 \r '1 Manusinr 15 ll. urgis 15 t2 Oppl.g::r3{)0 jssn rf SVERIGE vm s mcstscorende... s. 12 (f TTALIA bedreogbcdrc.... A\ Andf.as Mornbak tl' VARIASJON hos dc heste... A! Andcas Jvt,trirbik ( FAIR PLAY..., Av SrCnNnJ LoLand L! Dlrdens gruppe s.20 Ar KolblOrn Rlfoss og H. cn Zogto*ck 66 Fra(Fotballmagasirei))... s. l8 Samarbcid DA - kets klubbl......s.27 Trening n! styrke, spensr og hurtighct s.29 I)eltakerlisleCkurs Fotball brekksrangliletbedreliv s.11 Fotballkanrpen, den kontrollerre konflikten. DtrL ti s.l2 Slik trencr eg s. i3 Akufte idrcttsskader og deres skidcbehandting......!. 3,1 Lett-teknikk Lettmelk og leltmqjones inngir i kostholdea tit de lteste. D.ssr rre er ogsa let-teknikk et domi.er.nde innstas i n> Ynre spillee far pa ar ning. Fokus har de Sste ir ne blitt ettet mor detr rekniske t.ntrye4 og aler med! lte Det tr nes mye reknikk i norsk forbal i dag, m n e. (var, nite a uttjkle tekrdkk.n DA den beste? Teknikk trenes stort sett pa r ta!1 funksionalitetsniva, og ilet er si&kerr riktis i en innhringrfase. Uen jeg har er innrrlu( ar.t vi forbtir ned p6 fuorsjon{tiletsstigo altfor lenge og kans(ie for bertandig. Skal teknikken utvikles optimalr vit jeg helde ar der ikk. holder me.t bare e*le tekniske oy lser i opplarmingen, sen rr der e. nodrendis e fokusee teknikk i det lerdig. \pitltr ell.r tih,aretrdc. Uanseu rit nok spiltr;cn r, en re\ni\k utfordring i spillet sely om dei er taktiskc etler fysiske momenr som vekuegges, m.n mitt poeng ei at vi olt.re bor tre& rcknitrk i spil eller tilsvarende, at for ksempel mottak-pasning bgr vlere leringsmomertene i spilt S mor S :ned to tilslae pa bsllen. F rst da ke snakkc ob en het reknisk pivi.knirg, om cn h l-tekrikk i steden for t tt-teknikk.

4 Kjere trenerkollega! vm-slrntirill?i hl. t.l ikl:? Lbtt suk\es!.n rialtu hupet pi. Rlt!ultaln(!\ig.t.1 lro.hq i lnrl..lnrlsspulju ptl nungc rrltct btukburt, hu' Ptr:\tt1 V.re,.s!i! rd' kdrtr.n. i US'\ et tilbdk.sktilt ilotlloll til kvlifi 5.t i1ry*ahryctu. Andl)\et, wtli.tins. t as liskrsjr,l. t ril JirAil\,ttlis\,il ti oss,.k sod. rrr rii h\n v,n rtl lotutdrcs, bdl. Jar i tti.t n\tt sluttspill o! fut Li pt.sttt" hedr i tt nr11 llu11st)ill. Hrir tl lbt.n?r dltu gada kt.ft.t utu,n bli.le futhdllftn li?n o! lon)idr(tt\.fa ili.,1i Nors?..t jer tikk.r rli dt ri ril fu$eft. den god( rt\,iklint(r ri ltos\ dlt cr inn. i. Sonelotstdr og rj?nnonlndtllhissish.l t l.115o11 t(t. l\?t ht.lkette i s llet. Utriklnryen d\ be.!t" Dtli\inu.ll ballkknikk "!i tut..t \il:iis u^iklins!nllite fot all. Dtdllen t?t i NFT i\ht tlu-alit( titk.,tu1i tpill.n.. Stt"t hi1t.t ti gotl,t.tll.rleuttlltrtnry pit iiit stnndle Jagtilldk rr-.l.t tilp itidl.h.lto vi hiqtr phtra,tnat ritk?r nr )\Jend.. ot dt batu.1./on,.ll( (l?k.ir r)gtatntn.t *,n Lb rknts? LtomeU. disku\.ino. tftn.tt idt(llont rilgiint&&.r18,lr str tildlle arrko'nrtr 51!t? ad).i do,t..1 li Joh"(1is.n'!u"dfienl.t n.l lafiml.ts tt!i(tko"iik IAt lcl dcll.r l.njtotti.lis.,rpul!rit ksor1h.t.n. U t)nsk.rj.s1,1ulig lil1ak n?d sod ktttli14, Jot lld tunik ien?k. Biitu fot i si itnul!.r ntd or\dlor il sarrlc trmrkallesucr f.t ti hli h.tlt" kjent rkd hr.tundt. Tilharish?t til tr"n.nnrd.r, sarlbll os koll.siulit.l o sol( ttunqllhnt d l))ggt 1ft,(ryr i,len pli. Hvtdds.n kon ntns( gt gtt r(ft batu d'o,1 ak a,ff,ok for.len enk? ta, \a) kontokt ncd kolk'ga<tt kdn oft. wfusad St\tl:t i NIT er intevss.rt i i knlt1< til \rg NI' lrn.dlntn.t pit fr^ illig hasis \o\t kortektp.tsonet i tu rlik jblb.illkr?tscn.. Diss. on\k?t ri \kdl tdk,h.hj.r)elis.dtidtrdnsot rcsur le og l.kab in\lnikdk. lti ltib?l pd goll kstors iur \,i s<n.r( i hon tdt kottakt fur Li adnla?1 arlull D1. Lthje he rc Jb I ee5-\( v,t s(, Elit.tftnctsanindt.l (t u "l.r tl.lnle 3iits. Det et!t titlkftrenl. tilklk i dheide ltdn. n.n ri hripcr ar pnqrannnet til hli inlerestutl. vtift ktt) tftn?k hur lbrhltotligt'i\ inndrbatut d.ltak?]st fu slik( tillak i \i,. konttuk/.t: slik at d(!,t f.1t Iilhud.t sct ses i!nr1tl til a l.ha. vi ril \.tt5. rti btil. itnltst os saet<\/i'kuti,e!: slik at delntk.rcnsasj(,tot blir <.1 VAt lrktiic t..idkttt '\ntfinn tryj. ho J[t1 stlj,)!t\ il jol)b. I)ettt inn.batr a1 han ikk. lens.t so ses i sttikl til AJbB.11. ern rcdallbr dl Fotball ltoui.n. Jodr I6JJ t,il orefte ttlaklotun\rtt t i cn nvrsdnssr tir\l., rkn hdn.t intet"s\.tt i ii krrue lils.g NFI'n..lL.ntn?t i redak\i.r! aturikt. vi hirrer Llat /i"it.s nedlenn?r n.l inter?ss<.lit slikt arl)ei.1, slik ot \\ift Jilshlatl kdn lblle.n Like sol sla da 1agsA ifurtsett.l\en. Oryahivtiigen tunh ktldktt unsrard ril bli ti.lct.' diskutcrt i stftt, slik at., hier pennunent a nits \,il hli irokntt atncrc. Jes r il fd takke Anlinn for d ftntdstitk solt 4ai jobb 1il bctt? fot NI I os fut nottk Jblball. Sll,ttitlis riljesjiit)nske htn Lrkk? lil i hans n'"c siiile i.hh. I il stutt: rel,nfil ritlaes.ninat og.it'note. irsfe en blir i h et inlentl N I, trdt tuds!,tent. n.r \,i hart fi go.l d.ltdkeke as Jltn nennint iar s.,t ifjor Det "r alllil naro A b?lfcs i \ ik sa\iale arransetnent. Kollc- Rial. tt"jl i.der trcdjc onryang, gt n\tlr.ndis hensnt til i holde tfti.tmotoftn isang i cn nr 3(*rr8! U sees i 0\lo uh.lut.upfinalehaken! Lrkke til i setong(\;slutnihg?i Fatbdllhik" Atldert ItdSti Fotball Treneren er organ for Norsk Fotba I Irenerforen nq (NFT). Bladet som kommer ut fire ganger i;ret med et opplag p6 omlag 1800 eks., skal spre fotbal fagl g kunnskap oq erfarinq 'a4ne*u;n til NFT sine med emme. trenger na ny REDAKToR Redaktdren bor ha god {otballfaglig kunnskap, ha innsikt i d n norskelotball debatten o9 kj nne den norske trener- Det v I oqs: bll lagt vekt p: klnnskap om arbeidsproseseen fram til det ferdige produkt. lnt-aresserte bes sske skriftelig pi st llingen som redaktor innen tilandeu Fegri Tronvikveien 54, 1500 Moss. Lonn etter awa e. 5po6m;L kan rettes til Fegri e ler dagens Kombinert studietur og visningstur til Danmark NFT vi sammen med sin sadarbeidspari nef pl reises den tilb/ hedlehhar on kdri rur til Drnmark w ekend.n 13,-15.jahuar 1995, Hetrsk.en med turen erl + 2 r6relcsni^g$ lra sen$rle io k nnen NFT dd dagsakruele temaer blr tat L Spilestil klubblag og.ndslu *VisnitrC av noen av Innre O$fold Reisebyri s stedef lof tieninasleirer Prisen er kr 450,'i esenandel prperson Re se Nor8e-Daimafk tiovernatins i diverse milide. Frnspod i Daimark samr kursaqili.prisen er betyne!g sponrer av lidre Ostlold ResebyrtA/S. Ptmeldins tilldrf Hdtrilt:618l 3660 Fu 633! 999s senosr nnen den l0 ll.l994 NFI br iorbehold om gtentromtorin av ruren hvk dirlig tilslutning

5 Cu pf i nale-sem i nar Fnrlne: Fagseminar og irsmote i NFT Etter VM. Ansvarlig NFF, vrandslagstrener Egit Olsen. Hva ne? EtterVM. Hva na - for svenskere? v/assistenttrener Tord Gip. Hva bor dere prioritere i spilleru.v;klingen for fremaidens spillere? r "Hodd-modellen", v/eldor Skeide. Hvofor prodnserer dere jevnlig gode.oppspillerc? Middag fusmote i NFT. Lonuc: 09.00,10.00Slik spiller clpfinalelagene, kvinner og menn. 15:Dinutrerhver Tore Auner Hvordan velge ut de dkrige spilleme ut fra et psykologisk synspunkr? Hvilke metoder brukes i dag? Diskusjon Lunct Bodr/Glimi - Et lag i med- og motgang?l vffrond Sollied- Hvorfor se ustabile i prestasjonene i Hva har dere iali for etlertiden? Avreise tilbislett. Cupfinale kvinner. NFT'S Ars:est- Kringsji kurssen er. SoNnec: Cupfinale pe Ullevaal Stadion. Trenerlisten Hensiklen med en irenerlist er a gjore del letrere for ktrbbtedere a kon'ne i kontakr ncd norske ibiballtrenere. Listen di stribueres iil alle klubbene i de tre overste divisjonene. og alleandre fitr fritt tilgang ritlisten ved A henvende seg tilnfi adminisrrasjoned. Derdu skalgjdre for a kontne mde pa trenerljsten, er a iylle ut slippe! unocr. og senoe Jen ril \FT-JdmrnrsrraJ,,nen Innen.r. okrobel Fylles ut dr NFT-nedlenmer som er ledige for rye oppdrag i t995. TeleJon: Si:t klubb: Hq6te dirisjofi for tidligere teneiobb: Fotballuklenneke: F\,ttbar: n"r" n,v"; Onsker ogsa tenerjabb i utlandet: n,r,!lv"; Sendes til NFT Joar Hof Sportservice, Idreuens Hus, StrQns\.Eien 60, 2010 strqmmen innen l4.j0.gl

6 La ikke skader sdeleaae labelloiluaoionent, Norsk Idrcttsmedisinsk Institutt (NIMI) har egen ordr]ing fbr akritte fotballskader som sikter cline spillere time pi dagen hos leger med stor erfarinc med fbtballskader Kontakt oss for narmere opplysninger: TIf NIMI Ekeberg, eller Ullevil Stadion Taper dere jevne kamper?? Et lags utespillere bor ha cn kondision som tils\.arcr ct oksygenopptak pi ca.60 mllkg*min. NIMI kan tilby: * Kondisjonstester - Maksimalt oksylienopptak - Laktatprofil - tsosco spenst'styrke test " CYBEX isokinetisk tcst * l Jtrcdning av astma/allergiplager "' tltredninli :rv overtreflingsproblematikk. Kontakt Ole Erik Dammen for nrrmere opplysningertlf eller OO 4l NIMI ULLEVAAL Ullevaal Stadion sognsvn 75f, Telefon: Telefax: NIMI EKEBERG ldrettens Hus, Ekebergvn. 101, Telefon: leleia*

7 Den skiebnesvangre hssten Varen 1995 awikles EM slunspiil Sommcren 1995 awiklcs VM-sluuspill Somnercn 1996 awikles OL-sluttspill Det norske kvinnelandslager vil &jerne dejta i samtligc sluttspill. og alt deue avglores i hostl Vi mi forsi linne viir EM-gruppe - Vinneren moteren anned gruppe-vin ner (-ITALIA) i bort /hje,nmekamp 15. og 29. november (KVART FINALER) - De fire kvartfinalevinne.ene bar folgende frentid: Kvalifisefi forem-sluiispiil (4 lag) Kvalifisert forvm,slutispill (l 2 lag) - De 8 beste lagene i VM er direkte kva lifisert for OL i De fire kvanfinaietaperene har <ingen fierntid" - Neste oppgave blir EM sluttspill i t991. FraAmerika med halen mellom beina Overskriftx gjelder ikke Norges VM, deltagelsc, lnen Klandslagers resulrater i Chiquita Cupi med 3 stmke tap. rjktignok not de 3 beste lagene i ver- NORGE KINA2-3(02) NORGE TYSKLAND 3 6(3-2) NORGE USAI-4(0 l) Til disse resultatene er det nodvendig i knyiie nocn bemerkninger: * Atle kampene var spillenessig og sjansemessig rclativt jevn. men det var ikke direkte urettferdig (eller uventet) at vi lapte dem. * Resultatene gir et feil bilde av den totale norske prestasjonen,, i store deler av kampen var vi fu11t pa hoyde og vel sa det. * Likevel er det n kaftig advarsel at ugay med fotball> - na pi video: - Lererik og inspirerende Av Ainfinn Ingjerd fe lyst t e ga ut og ove selv ved e Vi <testeb vidcoen med ro NFF har nylig gitt utvideoen <coy med nabojenter pa 13 og 1:l ef. Anna folbalb. Hensikten er:t inspirere gutter og kene Hareide. Og her er deres og jenter i alderen 8- l6 itr til a drive rner anmeldelse av <Goy med fotball,,: med fotball- enten som egentrening ell r pa lokka sammen med andre. <+ Videoen var veldig NFF presenterer aktivitetene i 61ek inspirerande og lercrik. Den var laga slik at det var le$ a forsrl 1I Bli venn med ballen var leue e 2. Lar i score Inal huske. og der var aktiviteter 3. Keepertrening som passa for alle, same kor,1. Mot-ett-n1el spill flinke dei er. Videoen er laga 5. Mot-to'mtl spill slik at einmasja den mange 6. Ove iil merkeproven ganger. Det var bra ar dei Jenter fra Donn. gutter fra Berum og hadde med jenrer, ikkje lillegutter fra Velerengen er objekter. berre gutaf. Terningkast 6). Landslagsspillerene viser og forreller Bedre artest fra den.i mens Drillo snakker om lagsarnarbeid. tuelle malg.uppa kan NFF Bade for nenere og aktivitetsledereog Andreas Morisbak gir vidcoen nyttige tips, spesielt ved at vanskelig fa for den lerske nmes lange videoen. man fir se aktivitetene utfon i praksis. For spillere er meise.ningen at de * Forsvarsspillet vi slipper inn 13 nlll pa kun 3 kamper vart erenne ikkegodlnok vi blir avslo tmor sigodelag og sa gode enkeltspillere med stone cmpo og ferdigherer enn vere spillere. * Den ujevne internationale matchingen merkes i de to loregaende kanpene viser melsjinsestatistikken i virfavor: l5-2 (notfinland) og 20 0 (mot Ungarn). Vi far kvalitative omstillingsproblemer tra hjennig serie o-q fra ordinere landslagsnotstandere - og opp til det nivaet vi npter ved nevnte turnering. Positive elementer: Uhyre viktig it delta ved dcnne type turnerjng. - var eneste sjanse lil l lere! - 14 dagers iurneringsedaring som ga mrisse lering i forhold ril senere oppgave - Vi fikk trening i dognrytmeomsrilling og i noen gfad klinaonstilling - Og: Vi er euer de11c maksimalt forbe redt pi dc store oppgavcne lom venlcr Eren

8 NORGE. IKKE OPP MOT SITT BESTE Av Andreas Morisbak Mange snakker om dcnnc "nofskc spillestilen" og utlcndingcr snakkct styei om dcn. Mcn hva gir dcndc stilcn cgcndig ul pi? I hvilkcn grrd vnr det som skjedde i USA rtprescntativt for det beste av dei son1 har iorr Norge til VM? I tbrtsettelsen vil vi dedbr tbrst kort beskive sentrale retningslinjer for det Norske landslags spillestil. Deretter dlele litt ved hva som skjedde i Norges beste kvalifi seringskanper. Dette for a sette de! bele i et noe stgre perspektiv enn barc USA kanpene, for ogse n kunne vnrdere spillemete i de1 M!89e, Spillestil :l 5 I syslcnr ned dcfcnsivt xrbeid i ct rcnt soneorientert fbrsvarsspill og ncd hurlig og helhjer t bevegelse baktia ved ballerobring. Hva bevegelsesondder angirer nidtstopperne son regel noksa stasjonere bak, mens sidebackene blir med framover nar omstendighetene og mulighetene byr seg. Blant midtbanespillernef det en vjss rollefordeling ut ia fefdigheterangreps messig. Den nidlre midtbancspillcren (Kjc til Rekdal i de aller flcstc kampcr for VM, Erik Mykland i VM) holdcr noc isjen og erpasningsfordclcrcn, mcns dc to sdkal!e "indreltpcrnc" (som oftcst Bohircn og Lconhardscn cllcr Mykland i VM dc to &irstc) ieme skal siarte 1op i dybden not bakommet narballen viincs i eget lag. Det skal ogse - og gior - kantspillerne. Errer hverr i utviklingen er der bare blift den ene. Mini, som starter kjapt og rikrig sorn regel pa venstrekanten. nlen o-ssa pe hdyrc. Flos rolle piden andrc kanten er helt annerledes og spesiell. Han skal sjelne lfeffes med den lange diagonale ballen og me defor holde seg relativt rolig i omradet pi motsatt side av hvor ballen er.l)en enslige spissen m:r siadig forsoke n frigjorc seg for e bli spillb.tr for oppstill. Ner Fjorlolt og Sprloth bcklcrdcnnc rollen. vil det for det meste si at de noter bakover eller diagonalt bakover - for se a flikke videre til spiller pa gjennonlop bakfia ellerhold pe den lbr i fi nled flere folk bakfra. uhdet pati ivm. Forsvarsspill t nen det blir vikdg a vinme (2. balien) Norge har ulvikle! et meget god! og boyt oppe pa banen. I forhold dl dette effekrivt lagforsvaf. Backkjeden og efde!vel marge som harhengtseg opp nidtbanefemmercn opercrer pa samme ide!!e spesielle trekket med den diago' naten med pfess, sikring og side nale langballen fra Bj onrebye til Flo sonl forskyvning som p.ioritcrtc hovcd dcn <norskc spillestilen>. At dette trek ingrcdicnsci I tillcgg opererer disse led ke1 kxn vcrc fint som cn mulighct cn dcnc sii lcn sammcd xt notslanderne grng i blant for lt brukc Flos hcadc oflc stdr ovcrfor cn noksii tefi og van' ferdigheler ril d headc lirnr mcdspillc c skclig &jcnnon-lrengelig <mur" pe 9 i gode posisjoner er det liten tvil om, spillcrc. men niir dette blir gjenrall gang pd grng Til dcttc konmer ogse at Norge har - uten varinsjon rv andre losninger blir meget hmige spill rei detbakerste leddet - slik ar gjennomlopningerblir pluk- ft am i lotball: Forutsigbarhet. det et eksempel pi hva som ikke lorer ket opp - onl man ikl(e velger offsidefella. led kontrinser vil en &jelne skal skje. Kjapt og presist spill via midtbanen For nye spill pa nidtbanen med fol Angrcpsspillet nange llpttepasninger er ikke spesielt Er mege! sentral retuin-rslinje i det onskelig n motstandern ef i balanse. norske angrepsspillet spesielt ni en Da!il man heller atdet skalspilles len spiller mot gode motstandere med tek grc baucr ovcr midtbadcn. nisk skolerte spillere cr ii utdytlc overgangsfascn frx forsv.ll lil angrcp. Det :i vcntc pn b.rucrobingsolcblikket Dodball"situasjoner Corner er normalr et godt xngreps nlir cn har lrukkcl scg bxkover og ter vipen lbr Norge. ned gode inno\'er mohtandcmc til d spille pd rvers - gierne skmdde cornerspirk direkte eller etter ncd nangc pasninger og mange spil- en kort pasning som legges dod - og Iere - for si e hogge iil med en ballsnapping nnnge hoye og gode hodespillere i for- eller tackling som er signalet skjellige posisjoner fomn rnal. Frispark til srari pe hehjertede 10p for en eller og cornefe noth imidlellidv!e!i farligste begge hdreloperne og den ene kant laget for oss. grunnet nanglende spilleren. Delte kan gi muligheterfordi pepasselighet og agsrcsiv;tet. motstanderneer i ubalanse o-s ikke inn sdlt pa forsvarsspill. Vurdering Norge lykles i Banske slor grad med dette spillet iflere av kvalifiseringslrget kampene. Ntr Norgc har ballcn i.cks. bak i laget og mot(andcmc cr p1i plass Forsvffsmessig hffnorge stegei flere hakk siden rerningsliniene ble innarbeidet. Midtbanespillerner flinke ril a og i balanse, finncs dct en retningslinje on at mad &jemc skal sll langt. Om man presse pa en god og aggresiv mere nar ikkc vinner L ballcn cr ikke avgj{rrende. lous. sitle Jb

9 SLIK DRILLO SER DET Nar deiie skives er skuffeisen fra VM i ferd med e avta. Vi har allerede spilt mot Liverpool og Hviterussland. og bliklet er naturligvis rettet fremover. Likevel konmer vi ikle unna de er faringenevm gaoss. pa godt og vondt. Resultatmessig ble det omlrent slik vi hadde hapeq nemlig 4 poeng, noe som med sikkerhet ville fore oss videre, trodde vi. Vi ble sist fordi vi scoret for fa mel har noen hevdet. Faktum er at hadde vi scoret enda f rre mal, 3 ganger 0-0. sa hadde vi blitt nr. 3 og ltalia Det som er interessant for meg er fgrst og fremst hvodor vi ik](e klane e spille opp mot vart beste. Jeg har dess verre ingen god forklaring, men det er Iov e spekulere litt. Det mest nerlig gende forholdetr se pi, er naturligvis varrnen og konbinasjonen med hoy luftfuktighet. Etter et par dager med rolige fteninger ble treningsintensiteten gradvis okt. Vi spilte bl. a. en del 11 mot 11. hvor ett lag skulle spille <norsb og ett lag <unorsb eller mexicansk. Etter noen fa dager var kvaliteten pa disse treningene oveuaskende bra. Kvaliteten pi reringene var god innt;lnest sjste tre ning for Mexicokampen hvor vi regis lrerte en liten nedgang i kvaliteten. Se gjpr vi en middels bra kamp mot Mexico innlil vi nesten sprekker det siste kvarteret. At seiersmalet kom i denne perioden ermeren tilfeldighet. Menpoenget miii i denne sammenhengen er at resten av treningene holdt gjennomgaende for lav kvalitet. Vi satte da ogsa i gang en slags opensjon overskudd, ved at tredinger ble sloyfet og intensitetenble redusen. Likevel sivi treningskvaljteten somfomroligende. De to siste kampene klarer vi heller ikk n spille godt nok. Det er naturlig tr tro at de samme Arsakene som fr4rte til at treningene ble for darlige ogsa forklarer at kampene bie for dirlige. Del er mulig vi undervurderte varmens betydning ved for boy tenirgsintensitet den forste uka. Det kan naturligvis vare andre forklarinser Det er uvant for oss n Igge sammen over sa lang tid, og sosiale forhod kan ha preget oss pa en mate som vi iklg opplever under enkelbtaende landskanper. Santaler med spillerne gir imidlertid ingen holdepunkter for en Vi scorer albneftmal og slipperinn ettmilpe3 kamper som lrenere vet vi atdetkanskjule seg mye bakstike tall. Bak 1-l i mel Lgger i milsjan' ser Det betyr to iing. Fordet lorste fikk mister vi et av vare sterkeste irumflrort. Dermed ble vi for balktunge, veien ham ble veldig lang. Nar spillestilen var er bliu kritisert skyldes det i stor grad manglende kunnskaper (pluss entelte an&e mer grumsete motiver). Det er lett a blande kvalitet og stjl. Alle stjler kan utfores for darlig, men vi er spesielt stubarc i sa mate. Langpasninger den store stygge ulven bl- a. fordi den er si ioynefallende og ser sa heplos ut nlr den mislykkes. Sannsynligvis har Norge slatl flere lang pasninger enn motstanderen i 42 av de 44 kampene jeg har ledet landslagel. Unntaket er Italia som mol oss ivm slo vi som fortjent nar det gielder poeng. For flere langpasninger enn det vi gjorde. det andre var vi heldige defensivt og Nar det gtelder frantida for landslaget. og framtida er i fgrste omgang EM- uheldige offensivt gir <nonnalt) 2 2 eller 3 3 i mil. Mer interessant er kvaliken, sa figger utfordrinsene i k0. del a regis&ere at bak vire 14 mllsjan Vi skal ni befeste den posisjonen vi har ser finner vi 9 etter dodball, 4 elter lange fltt intemasjonalt. Det betyr at kvalileangrep og I etter brealdown. Riktignok Gn pe del vi driver med forbedres ytterligere. Der &jelder det tekniske nivael ga den siste var eneste scoring, nen betyr samtidig at vi bare skapte en eneste som ikle jeg kan gjor sn mye med, men sjanse etter breakdown pa 3 kamper. utralet av spillere kan bidra. Det gjel Scoringen var dessuten en sekalt der iutvikle slilen innenforammen av <gjenvinningbreakdowd. noe solnigjen det fundamentet den er bygget p{. Hvis betyr at den storste sjansekategorien i fundamentet skal endres, sa kan ilke det kvalifiseringskampene, nenlig skje fol jeg finner grunnlag for det i breakdown fra et lag med kontroll over analyser og praksis. Dette gir sorn kjent ballen. var fullstendig fraverende under heller ingen klare fasitsvar, sa en viss VM. grad av <tro' majes basere meg pi. Jeg tror dette har sammenheng med det som er nevnt under spekulasjonene rundt va.men. Spillestjien var er kaftkrevende. og nir vi ikke orker A sette kaft nok bak den defensive jobbinga i midlbaneleddet, og ikke har ork nok til n se11e fart og kraft bltk kontringene si Den dagen jeg beglnner i si pa akkord med den, erdet pa ide a gi seg. Til slutt vil jeg takl(e lrenere gene.elt for den faglige stouen ieg har fatt og den saklige kitikken som har konrnel. Drillo

10 7 BRASIL - li.ke gode forsvar som i angrep SaDlos cr ogsli veldig god pi hodei Brasil sprllte delensivt i en.1'.1'2 tbr nraijon. ved etablet iorslar. Ofiinsivl flytte! de sidebackene/fl arrkene iiam og 5 Sil!afalttilbake slik at de li igjenmed I spillere idet bakerite ledder. l,led rddrc ord blc dct cn fomnsjon nif (lillrirg/spcdso. I'lcfc a! stilledre el llinkc Lil ii ga inn i br)te foran motsta der. Spcsich blcdctlc synligdiil motslandernc valgtc.i spillc langt opp pi sioe Ioppspillcrc. Fcks. fikk Svcri-gc problemer med a ti konlrollpl b.rllcn i iiont fbf deretter a kun e lllllc l.tgct olie opp fonxnel sil i ltllct lbr tidlig os ble stirende i alslulnirgsonrldcl. Ilcgge midtstopperne visle idcr nrlcdcndc gruppespillet at de var llinkr To d! dc Lrc blkrc spillcrne td op lnarkcridg i sodc i forhold!i1 nrolst.tlrdcrs spisscr, nrcns.lcn nridtre, 5. Siha. sodrcgcl blir cn fri mand.5. Sil\a cr likc nyc opprrlt av ronnncl lbfar som rommer b.rk dc addrc i dcl bakerste leddet og dyktig pa "oficnsir ettef. Brasil var taklingshissige i rnnh baneleddet og lant er rekke baller pi sklitaklingef lbdra og fia siden. l)e sta(et pfesset gangske hoyi (lo metef nr n pa 'notstanden hahdel) og lar ilinkc til i kompfi nefe etter rned l.igdclcnc. Del vaf i perioder et ganske srorl b{krcm. mcn de varflinke til:i lalle til li gn dirckle i angfep. hvis de ranr brllcd og hrdde stort fom forar seg Romario og Bebeto afbeidet veldig lctt sammcn. De hrdde en fio samhand. l g tncd flikkcr, ve3gspill og direkte gjennonspill. Sfcsiclr Bebeto spille Romario "god" mcd sine lekfe gjenromspill. Dcn cnc rv dem molte l 2. loryinho og 6. B.anco er rjpiskc rv og vorc fdrst tii evedtuelle Sjenom' pefioder dypt i ncll(nn 1{gdeleDe til kantspillefe som storl sett opercrel opp bruddstrsnnrgcr. De1 ble rom bak de motstander og \cddtc opp hurtig og ned langs hlersh side. De erleldig offensive og konmer ofte ned ril nrotstanden d!.dinje. 8. Dunga opperercf solll en stabilisator sentrrli og gilf sjelden pli lop Dc 10 f(rrtspissene I L Ro'nario og olcdsi\c kadtspillcrde. med selv om spcsicll Itrlia trlrvde i utrytle disse ronnncnc ncd hurtig bnk rvdclte rud ret ved brcak down, kh c Bfasil ai stenge ronmet mcd i llyttc olcr cn f a det bake leddet eller lallc ncd nrcd cd angrcpsrctningen. Brasil \'iste peiodcvis rl dc vrr in teresset i i unrytte olergadgsfrscr o! vurderc godt nirdet var rnulighcl iorl saise pai hurig gjenronbrudd og nilr holdeballen i laget. Det ble alikevel trucl 7. Bcbcto skifter utgangsposisjonef i av de lrdre midtbanespillcrnc. folrlcd og dcd ede a! dem kar mote mcd fof lite lop ibakronxnet (u taksvi! Romrria). grnskc dytt i pcrioder. llebeto sdkel ogsa run utc fi sidcnc iofpspillfasen. Angrepsspill Forsvarsspill Brasil spiller et sonetbls!ar, mcn brytcr erkehe garger med delle vcd i lijlgc spillere ut av sona utcn a1 dcn blir txtl overa! andre. Deer regetdykligc son L tbrsvafere, ut av sonau en at denblir latt over av andre. De er meget dyktige som l. fofslafefe. men er ofte mer opptatt av spiller i sin sone enn i komme idn sonr 2. forsvarere. Brasil stolernlye tii sino egenskapef I mot I defensivr. og spesieh de I spille e i det bakersre lcddct cr huftigc og stefke I nrot L 15. Ilmsil bygse! opp angrepene sire bak' ffa med kotpasningsspill mot etablerr fofsvar 8. DunSa ndtte ofre dypt og <bcnlet,, ballen pi egen banehahdel. EllcN blc ballen,jpil! ut til en av kantstilleme/backene som la seg helt breit utc pa linja. Dedra kombineres det vidcrc og vi kan sc xl Brasil ef eksnem! godc mcd brllcn pli smii fhier Begge kantspillcnc drar p:i lot fram olerndr anledningen blrscg b.idc mcd og uten ball. De er flinkc tile "tyvstarlc" lop for ballidrerer er relrvcndl mcd b.illcn. Dc kondrcr ofte ned nrot dod l ria ved hiclp r\ drcktc sjennomspill overlapp og vcggspill. Sar randlmga nrcllom nrnlcgger os avsluttef var ikke bcstaddig god nok Avnufterne (otie fionlspisscnc) bruke Dod-ball Pe fispxrt i <midrkonidod fra omlfenl 30-,10 nclcr skvtcf dc direkle littef al 6. Branco kon nrcd pli hgct vardet han som oltest lok li'isparkcdc. HaD larflink iil i presse brlicn ncd i slo fart. o-q i fikk se en finl liisparknrlil rv hrn (3 : malet) mot Nederland. I fidalcn mol Italia hadde han ogsi ro godc liispxrk l)eriblant ga det ene en meget larlig retuf so'r burde ha v rt satt irn av ll Mazirho. Comerc ble ofte slaft innoverskrudd FOTBALLDOMMERENS DOM: STOP HEMO Effektived neseblodning, sma kutt og skrammer. ST0P HEM0 Inneholder naturlige fibre fra havtang. A (Q mportor/dlsirrblrtor av 5190 R snes - Tll.:

11 l, n l '.y s.y. * r.-{,8? l.:a tll ROMARIO t.tu.nv,rst.r 1991(Fato: Scu Fota) pii L stolpe. De scone dircklc pii en innovefsvingt corner mo1 Russhnd (Romario). De virierte med i tr nocd kortc cornere (stotte og deretter direktc pl bakrc sblpe) og de scorte pa denne rol Kxmcrun (SaDbs). Spillerpersonligheter Jcg trorjes hafmange med meg narjcs Romnrio vinc scg son en meget god syncs at det vaf en fortjent at Brasilblc spilter underdeuevm. Hrn haren hef verdcnsnrcstre. Under defte VM lig ballkonlroll. gode vcndingef, fine imponcrtc de like mye defersivr son rvdriblinger godrrykkog er cn konstrnt offensivt. Dc spilte titlmodig, badde en trussel mo! fbrsvarerne. I periodcr ble fid balanse og systematikk i lagsamarbeidel sel\, on de ikke fikk de han litt nonchalang fbran milel. Dcue kost t han toppscorerprisen.!cofinger tidlig i kanpcne (remifinalen Bebelo ef en fin medspiller til Ronrx og finalen). Dette har lsrt noe av Iio i front. Haf et godt blikk og ser rid probleinene til Brasil tidligcrc. lige gicnnonbruddsl0snin-ser og er fl ink Samtidig viser de individncllc fcrdig til a slillc opp som vegg. viste ogsa at hctcr som nrangekar nisunne dem. Det han kan scorc mil. Teknisk slepen og cr fl rndre som har det L toutchct pe vanskeligdiilxki forforsvarsspilleme. bxllcn og de folballbevegelsene. Marcio Sanlos lar cn forsvarspiller som rmponefte mcg cnormt under dette VM. Meget god 1 mot L Hutig, bra spenst og god pa hodet. Spilrc xvbrlan Spillestil motstnnder i brlanse. men kunne lere svart gjennombuddshi!si8e ner motstarder i ubalanse (vaf ieft e).gjennonbuddshissige nir motstander var i ubalanse (laricrte). Konklusjon Resultatlotteriet som sker bide inntektene til klubben og spenningen under kampen. Prsv det! RINGEN Dc cr meget ballbesittelses-orientert mot

12 SVERIGE - VM's mes Av Lars 'Iljernis rere son opptrer med aggresivitet og ivrige pa feilvendte spillere og pidrar kvaliter- De 2 bakerste leddene oppirer seg unodveddise frispark i farlig sone. samlet og er fiinke til A (falle ay' og 18. Mild er sv rt flint dl a 10pe opp Sverige spilte,l ned 11. Brolin sonl et bnrdeledd ti1 hoyre mellom midtbaneledd os spisser. Mot Kamerun spilte laget 4-4-l-l rykke ut etter klnreringcr De fa. enkelte problemer ved at flankespillene ikke alltid greier e dekk rom pe sidene nrr backfireren sideforskyver Dette gav motstandere m d bal og erobre ball uten A padra ses trispark. Sverig er gode til a klarere innlegg. Ogsl 1. Ravelli utvider stadig sitt ar' med 11. Brolin som ei bindeledd, nen motstanderne enkelte nalsjanser beidsomade og plukker mange innlegg d.r i nidten. Sverige system tenderer Generelt var Sverige veldig gode iil - eventuelt bokser vekt. hcic tidcn not rent rvhengig av i hindre break-downs not seg. Dette ble 11. Brolins bevegelsesmlinstcr &iort ved at nermeste spiller la stor tuerepsspill kvalitet i e presse ballforer. mens Ovrigc spillere sokte seghuftig (paphss,. mellom tidlige oppspill mot spisser og Sverige varierer sitt angrepsspill Forsvarsspill Sverige spillerrendyrketsonefbrsvar. De var dog lile flinke til e <ta hveran, spil via midtbanen. Vurderinger og valg Mot Romania i kvartfinalen gjorde dres roller, defensivt, d.v.s. at leks. 8. synes a bi siod ut fra: det visse innrommelser mot markering lngesson av og til fikk lang vei lilbake. Motstanders balanse/ubalanse ved at 6. Schwarz slapp se-q ned for a Svedges backfirer blir underveis i - Behov for a <hvile med ball "ta ut" Hagi. Mot Brasil fglger flankespillere lurneringen siadig sikrere vedrorende r laged. i noen grad notstanders ving- samhandling. Der de i begynnelsen frr Oppspillene blirofte slett fora gjore problemer ved crosspasninger p.g.a. spissene gode. Det slas pi stuss i lufta I dc fleste kamper presses det bare ekstrem sideforskyving. <leser de, etler hvet pasdingene veldigtidlig. og er tak/vending mot Dahlin. Spissene lig mot Andersson - og i koppen for mot <lost' pa notstanders halvdcl. Som re gel settes press inn for i vinne ballen enten i stand d a bryte pasningen eller ger I utgangspunktet telt sammen! tro rundt midtstreken. Sveriger dyklige til a variere presshoyde underveis i kam pen. Mot sluiten av kvarg og semilinalene presserde veldig lavi, og narmest konsentrerer lagel fia 35 m og inn. ctableret hu(ig press pa ballen. I de fleste kamp ner Sverige sine motstandcre fysisk overlegne. og vin, ncr dc flcste <toffe> duellerbade langs bakken og i luftlt. Midtstopperne 3. lg for e dra nytte av hverandres egen Deltakelsen bakfra i angrep varierer naturlig noe. Begge vingbackene er flinke til a <fylle etted i rommet bak Sverige har man-qe flinke l. forsva- Andersson og 4. Bjorklund ernoe over flankespillere, og vinner ofte ballen tidli n Il i t I Fores au ledende herrekonjeksjonsjorretninger!

13 scorende Iig tilbake etterbrudd. 5. Ljung er ogse ivrig og flink til a komme pa overlapp og sll innlegg. Fra midtbaneleddet ger spesielt 8. Ingesson pa lange. diagonaie 1Op som ofte ender pa motsatt side av banen. IL Mitd ger pa enkelte ltp lnellom stoppere, mens 11. Brolin gjeme gar med ball innover for a ufordre og skape ovenall. Hans opptreden gir selvtillit til store deler av det svenske laget ved al ban viser ved handling ar <det vanske Iige er en utfordring og mulig a meste>. S verige slar innlegg fra mange ulike posisjoner &jeme ogsa langt fra dodlinja. De ei dyktige dla sliddlig og hoyt inn i rommet mellom keeper og fbrsvarere. Disse blir mou av serdeles aggresive spisser - der spesielt 19. K. Andersoon ger hoyt i dueller og 10. Dablin erflink iil a rykle foran forsva 6. Schwarz os 9. Thern framster begge som spillere som er flinke dl e bala.sere et ellers relativt gjennornbruddsorientert lag. De foretar ofte sikre pasningsvalg som gjor at batlen blir i laget- Ironisk nok spiller ikke disse sammen i de 3 siste kamp staftes av 18.Mild. D tte kan (?)haven positivt fbr balnnsen i midtbaneleddet. 6. Schwarz gir relativt ofte ned rnot backfirer for a (hente balt". I de tilfellene er 18. Mildflinktil e <ta nt hoyde' slik at Sverige iar sbrt spilleronr i midtbaneleddet. Santlige spillere i backfireren slar oppspilletter a ba bliu frispilt. De soker likevel helst a spille opp fra v.b- Sverige er flinke til a ha <motsatte bevegelscr" i sitt angrepsspill. Midtbanespillere utnytter bakron etter motende spisser og spissenerdyktige til a Thatus Btulin - best pa brorselasel utfordre ulike rom. Balten spilles ofte kornrne ajour. Innbyttere kom inn pe turnering inneherer De viser da ogsi pi (andre bevegelsed og i forhold til gunstige tidspunkler (Larsson mot Ka, klart at detle er sihrasjoner de behersker. spiller. merun og Romania) og det ble utvist dyktig ledelse fra benken ved a foreta Konklusjon heldige endringer Laget har som VMs mestscorende Sverig er blant de4 beste i annet store vist liam klare offensile kvaliteter. Delte nesterskapl rad. En sterk prestasjon. har likevel ikk gatt pa bekoshing av Det som imponete oss aller nest ved stabilitetog trygghet bakoverp! banen. den svenske oppt.eden i nesterskapet Tilsynelatende har mang spiilere var viljen til a jobbe hardt for a gjore nadd en fysisk formtopp under tumeringen. Selv om entelte GpesieltDahlin) an&e gode. Selv sv&it gode individualister som Brolin og Dahlin la pa maks viste klare tegn til siitasje, var det en jobbin-q for laset. irnponerende prestasjon e sta distansen De viser ogsa evnen i flere kamper under rldende klimatiske forhold. til A hente inn ledelse. Bade mol Kame Der virker som om Sverige har et stort run. Russland og Romania havnet de utbytte av i ha mange spillere i topp, bak lnen hentet seg inn. Vi opplevde klubber. Disse spillem ef vant med den en tllmodig, planmessig jobbing for e atmosferen og oppstyret som en VM-

14 ITALIA - bedre og bedre Al r\ndrcrs N,lorisbak I(alix DrcJ l!n3 t di\jorr i urrnn nr)r Inrnn nrrrkcring.rskuddhlr li,andrct ril $rcli)rs\r i cr Lcr gje.klen clig s\ncrr Nrr IL!lia nrr elle. kl /tu ligrif.. (klnsklc bo scrl lrr fi rlcn llode de u.lrol)p dct ie r\k. stof!,rd) efdertlefc spillcrc!d trr sidc i.it n\ 03 nfe lot o\cr liu dislln\c. S\srefrmr rdcll \rr hclc ridcd (ten sxnrm., nren lrrlir brlklc gxnsl. nrrn3e \p'llcr. biirle fil gru r a\ skxd.. m.f ogsa \ cd bc\ isst bliiiil! u clcr klmp o: 1rx krmt ril k.rnrf. I'orslirsspill It!lir \pilrc.r niennest fcnl!rk.l $r)claf\ rr. Dcr R)rr \ xr sl)esicll irnfo.eordc nr.cl mrlcn lirfslrrsspillcl bl. nttbrl pi. lrr dcl xlrgrcsive ffes\el i.hl brlll{ttr. \rnrr di\iplirer og tob birgef i ir ko]]rrc fir r iktis si.le r! \pil 1.1 slik rt de lo fircrnc vnr f.s.l dlnrel.f grfske kolrdrkr r.rr niir.r)tsrll,rdcrnc konr. Spille rc oricrrtcrlc s.3 hele Li.lcn!odr iloriold lil rcd\fill.rc o3 b!ll. o! ottnr(lte illsri srrnlcl os rctt I slrrtcn r! k!.rfer pro\dc Itrlix 1o\.1 ftsk. nr.d! tfcsse holl olpc y.d r\ sl)ark og sr cr 5 0 rctcr inn p! ru()lslrndcr crs hlnehrlldcl no.n grn!.r. N{cn cttcr hlcrr \rf det c lendcn\ til!11ngc( 0dkk scg noe lefgrc lilblkc tn, reell t)rcss hlc sru inr I)e llr dvk iige lil :r jlslcrc ho)dcn itrei\el ul lir krrrt)lrl\ihlir)g I llmpcn nrt Nor-!eblc rlcfe grnlel lronkc sfillcr. trlriser lil ri giore ierl. Dc!llcr llcslc sfillefe i lagcr.r d\kri]re solr L lor\\!r.rc ()l)pt er rggf.sllr o! \ i ncr oii. hdll ul.r n pal I d.n brkfe ti.eren u1!ikl.1!!r.stillei scs lil a bli bedre o: bcdrc. Scl\ onr 6 Barcsi linl!rtl er er indi!iducll :od ioa\rrsstjll.r noe han sp.sicll \isrc i linrlcn. scr dcr ikke ui til I ytcr. sx lctl llrr hrn I konr.r. bort nr s\.cnrcn\ rfteidnr11c..1. alrxtlcul]r o! 5. Nlalclini tirrge c irnidlcrlid utrrefket sr nncd \onr lrn'llsloptcrc j {)resa. rberd. Dct hle enkcllc grnscr Ir1)\d fri ir srille nroi\iandcmc olll\idc til.a l0lrr. Dcr llktes I noc Srrd. Drcn rifket ikke hcll tf!:1 \lor Nofgc blc dcr ogsi brlrkt olliide telle ved iiisprrk. V.d enkelte tilfcllcr ble lirjl srlt noc h(1yl og ukfitisk ua!hcn.qj: r\, press pr b.rlll{t.r Nrl Inotstandcr konrrrer nok!a hngl n.d tii!ida. sk."vcf ikke der bo eltc nridlslop pcrcn ovcr nrot b llen. men holdcr to si\io c l li!rn mrl ll. nrdrb.ir.\ illcr 3iir ljenrc cd i LonrR).rfret brl nrrl Tendenscr lil"hlllwrt.hrn!" \ ed iru 1.3: i firrlen. roc IIr\il sklper!inc 1!r ll:ire sjrnser pir IIor.dinrLr'\kket ef likc\cl ct lr! \on) hrr Lilc!rcL sc! og utlilrcr.r vrneorie lert l1)rs\dsstill Iri ' ngrepsipill Iulir hnddc en lrnske s.,cl balxn\c i f.ior'ilcringcn i li)dx)klet til vckllcggin! fri tor\\ d \rrbcid 03 rngiep. Frir cr sod br\i: i sirl n\k(rnponcne so elb.s\xr h dde dc cr f.l stille!lfilllrcr og sfiilerk!xhrctcr :r\tillc tit l)et ri sl)illc oflr ridli! p:r \risscncs lcfdighelef \ccl,;r '{ r sfille tti d.nr.llcr itirhold ril cl.r.i Llrl nroi rrolslrndcrncs brkmn ru c! nrluli! os li)nrulii! nrnli:het. GnL. nct rlle spilldnc\.!.d. ird,\ iduclli lolb!lllirti!helcr ur dcr o:sl rfiti li\ lla 1.ks krfr\p,lleric. sidcbr.kefe el. lcr ll. l) llrr!io. I dc 11.\tc krnr er)i sllplc dcnn. be\egclscn nruli:hetel EIlc1t\f illcr.s (tf ibleegclsk!f or r)s lrrr ul' gorc \lfcn hei. Lcks. 10. Sigroi os lo. I\Dxdori I hfllc tl tc nrxn nrindrc gfrd r slitp. ld\ lflrrd\cr.nn de (1\ rigc krrdfcr l)r!lr nrr rnskjt nrcfenn e lcaoncnr..r)r tidligc gjcn rorn 'dd. ioar o.!r lr.nrsl Ul dc lo siri\ \cnc. dernest lrr 1.1. ll.fti tar \c slrt llikc Otie \ rlgrc c]r hrllholder i loli. hnll i h kroln. cltcr dingo.llt ellcr rctl \

15 iram spesielt i begynnelsen av kanr idefattige. De ble likson bare med noen per. Men etter hvert vaierte de ogsa der tendenser spesielt fra 10. Baggio og 20. mot Incr <ballpossesion> oienten forball - der hensikten ogsii synfs A vere hardt med 10 mann og uten 10. Brggio. Signori. Mot Noryejobbet lagel ekstra dvile' rned ballen i lager. men det ga gode rcsultater bade i der ri I den avsluttende delen av angrepsspillet. blejo 10. R. Baggios tudividu- bare flinkedl a holdc pe den. men ogsa vinne ballen og beholde den. De varikke elle ferdigheter nokse avgjorende med til e utfordre nordmennene med faa og sin mottak/vendingsteknikk, blikk for foring/driblinger som bl.a. ga den spillet og cm-presisjon i selve a!slubnr nange frispafk. gcn. De spissene sorn itufog orden sup plcne 10. Baggio hadde alle tre gode Et slikt frispark felte Norgel kvaliteter. 19 Massaros bevegeligher og Italia harel ballsikkert lag, og fremslir som vanskclig e oppni "break, evne lil e legge isjen og rykke i ny posisjon. 20. Signoris utfordringer ned downs' mot ibrdi ballen sjelde nrisres ball i slor fa.t samt hans gode vensrre- i farlige soner Laget soker a ra de fleste frispark tid Av de midlre midtbanespille.ne fikk lig, og er dykiig dl e skape overlall t3. D. Baggio rellende resulrxter bade rundlbltllen. Spesielt nror Bulgaria spjlte ved heading og skudd. Og bede ll. Italia et meget godi og varier angreps Albeftini og 15. Conte hadde brukbarc spill i l. ongang. grennombruddsforsok og skudd. Mot lrland var italienerne relativt r3"?.t'e ' *i; Robeto Ba88ia slat Jro 15 n. (Fata: Scan Foto) Etter en vanskelig sta( jobber Italia seg opp til el bed.e og bedre niva. Soneforsvaret ble urfort med god vilje dlajobbe, disiplin i lagsamarbeidet og den rcite aggresivil ten i pressingen. Med basis i det gode og sam- Iede fo$varsarbeidet hadde man ogs[ er god del kvaliteter a spille p{ i angrepsspillet. Med f.eks. spisskompetanse pe topp bade i overfot og bokstavelig beq'dning. Spillere med bra angreps, kvali{eter fra midlbaneleddet og relativt offensive backer.

16 VARIASJON HOS A\ Andreas Mori$bak VM slultspillet 1990 ble ikke betegnet som serlig posilivt for fotbaltens utvikling og attraknvitet. Argentina kom da helt til finalen med en overveiendevektlegging pedefedsivt og til dels destruktivi spill, mens Vest Tyskland den gang ble mester pe hard jobbing og stor lopskapasitet, god taktisk utnyuelse av ressursene i laget, variert angrepsoppbyggjng, godt temposkjfle i spillet, aggresivitet i avslutningene og farlige dpd-baller. Spillet ble forovrig skjemmet av en del tofie tak og ulovligheter selv om <Fair play" flxggei ogsiden gangen ble beret fran i fin stil pi arenaene. Erfaringene fra 1990 var imidlenid ka(8) oe M!88eh (7 ) not Merica, l 0. sitpass negative at FIFA tok sine merk bare forholdsregler foran deite VM for vennlighet og gemyttlighet preget individuelle taktisvtekniske ferdi i frenme en mer angrepsvillig fotball stemningen bede pa og ulenfor stadionomradene og anerikanernes offensive Fo varsspillet var basert pe en kl i posisjoner langt framme pe banen. og for a gi spillere med gode individuelle ferdigheter sjansen ti] stone eksponering av disse: forhold til spillet. Bade pa stedet og i kjeden og milltbanespillerne opprf innstilling kom ogse godt til uttrykk i soneonenrem:rrc il spille pa de. relativt tett i forhold til hverandre og - 3 poeng for seier i gruppespillet presset pa bn forer var aggrcsivt. tett - Endring i tolkning av reglene med Noen registreringer og eftekti!! nir det ble sarr inn Ellers en mye strengere reaksjon pe det en del nyanseforskjeller i meten tendenser uregelmessigheter og ufinheter praktisere sonespillet pa - bade hos di <Tilbakespillsregelen> debuene i Detble scoret ganske mange nal i dette lagene og andre lag som spilte ned VM. soneutgangspunlt. siuttspillet. Spissene og i noen grad spesielt Disse forhendsendringer giorde nok Antall 141. Gjennomsnitt pr. kanp fensive midtbanespillere med sitt til at det virkelig ble en endring 1il I forhold til tidligere VM: Italia gode individuelle ferdigheter - og spj det bedre i forhold til intensj onene. Men ' Mexico ' kompetanse (i heading) var sentra toralt sett fote dette til at feffe frispark Ston sett ganske god vilje til d angripe og lil e kjore fram med folk bak- Hardt arbeidende lag der sa a si avsluttere og scorere. ble regist,et- Den aktive spilletiden i kampene blc oket med sju og el halvt fra spesieit i det innledende puljespillet. Etler hvert som finalen narmet kollektive forsvarsspille!. Enkelte utespillerne legger ned mye arbeid i Kortene ble mange sp sielt de gule seg virketdet som om vektteggingen pa serer selvfolgelig i noen grad unn lnen ogsa de rode. Ut stengelser fikk defensiv sikkerhetble vikligere og vik fra de11e - men det var egenllig ogst i noen grad innvirkning pa rigere. Ved at flere spillere ble noe ner forbausende hvor mye ogse "stj Iagoppstillingene. statisk bundet i den defensive organise spillere' gadd 10pe inellon av og til. Den noksa ekstrene varme- og lult ringen. Man tok sjeldneie sjansen pa VM 1990 utmerket Vest Tyskland f ktigheten soln var fremiredende spe drisiige lop bakfra. m d en voldsom lopskapasitet. sielt i staten av slutispillet virket nok Selve finalen ble for eksempel i stor samme giorde Danrnark under EM ogse inn pa spiuet og enl(eltspillere pn grad en slags slillingskig mellom to t992. ulike meter En ytre faktor som klsrt var godt organiserte forsvarsblokker Brasil sp;lte omtrent samme sy positiv for bede atmosfaren pt anangementene og sikkert ogsa for den tilfeldigheter - som av&ior hvem som gir,1. Dunga i samme rolle som den Det er som regel sma marginet ja otu og formrsjoner (om i 1990, med bl fotballmessige utfoldelsen pl banen, var videre bade fra puljespillel og i utslagskampene. Denne tumeringen var hel til Gode i mottavpasni men med en litt annen plass-skifting publikurnstilslutningen og den gode stenningen pa tribunede. ler ikle noe unntak fra det. Sikkefl pasninesspill. Vffief dn Store arenaer lned plass til fra godt Folgende kjennelegn mener vi like spill. over til over tilskuere var vel vi kan registrere som felles for de Italia hadde gatt fra sitt mannnann-spiil i soner med sweeper lil sv.ert godt besatl i alle kamper. Totalt lasene som kon lengst, d.v.s. medalje 3.6 millioner tilskuere r antakelig en klart sonespill nesten etter god uslaetg rekord for senere affangemne- Basis i en god lagorganisering defensivt samt enkeltspillere med meget gode pasningsspill. Varien nodell. Gode i pasning/nottak. S angrepsspill.

17 BESTE Sverige varie e mcllom 4,4-2 og i Ogsa en del perollerogretninsslinjer. Denne gangen ble detjobbet ncr stabilt etter d sarnnre retningslinjenc i et soneorieniert :l-4 2. Gode i pasning/nottak. Sikkert pasningsspill. Variert angrepsspill. Mer om Brasil Det kan fakiisk v.erc grunn til a bemerke albrasil denne gang ikke ble mesterpe grunn av god gamnel brasiliansk ekvilibrisme. Det var faktisk bade det individueile og kollektive forsvarsspillct som imponerie mest og ble den viktige basisen formesterskapet. De slapp derfor inn fa mel pa grunn av hardt og disiplineft Lars Bohinen - tnat halia,0 1. arbeid - mens et par mann med ferdigheter i ypperste verdensklasse pi topp Noen lag klarer ossa a oppni &jennombrudd etteretablert angrcp bede pa ogsn s, ut dla innvirke negativt pa Ar Mange forsvarsspillere i Brasil kantene og i sentral sone. Dettc &jores i Redondo framsto sonr turneringens (Silva. Rocha og Santos) var meger sentral sone ofte ved a spiile pa for pa kanskje beste all-round spiller flinke ti a bryte foran motstander Dc markert spiller som rykker i moterom toki utgangspunkteiutprsselig avstand. og vender, legger igjen eller stusser i Norge i denne sammenhengen <leste oppspillene' og var i fart nar bakrom. Det gjores pe kantene ved l oppspillene var pa vei. Derned ble de skape overtall og. son B.asil, etrer kom, Det er noe vanskelig a bedomme Norges spillestil elter innsatsen i VM. Det sjelden involvefti tacklinger. Der virket binasjoner sentralt konnner giennon faktisk som de stjal ballen fra bruddet pi 3. spiller (sidebacken) son ervel liten tvil om atnorgespille under loper resenasjonslost i angrep uten a piri i alle kampcne. Det er viktig ar vi Brasil sin fl eksible formasjonv?ere involvert i nidrbane- holder fast pa det som har v:e bra og var meget inlcressant. De spilre namest har gitt suksess i tidligere oppgjor. ned en firkant pa midtbanenhvor Silva Lagene fta det gamle Ost-Europa ser Forsvarsspillet er i verdensklasse og og Dunga var klart defensivt orientert ut til e henge igien med et noksil klar mye av vnrt spiil er funde( pa en solid og nesten aldri opercrte foran ballen. markeringsorientert forsvarsspill lagorganise.ing. SIik vaf de meget godt organisert mot (Bulgaria. Rornania. Russland). Ferdighets,nessig har vi ogsa flere konlringer. Alle fire midtbanespilleme Men samtidig crdisse lagene rneget spillere ned defensive ferdigheter pa er spilte forholdsvis senlralt og flankene gode konaingslag- Det kever bide fart meget h0yt nive. Fokuseringen pa ble overlatt til sidebackene. I etablerr og ferdighe. BadeBulgariaog Romania &jennombrudd somoverordner angrepsprinsipp me beholdes. Defte bor forsref angrep gikk begge sidebackene hoyt. hadde spillere som lrtp ovefganske lang midtstoppeme inntok backposisjonenedistanse (50,?0 meter) i naks fa. - bade kes ved at det trenes bevisst p! fedighete. som er eftektive iforhold tilt;dlig og Silva gikk ned mellom disse. Slik ble med og uten ball. angrepsrormasjonen rmest I forhold til et spillestil utgangspunkigjennombrudd. Det gjelder bl.a. for (eller nar en av nidtbanespilleme &jennombruddshissighet kontra en mer midtbanespiileres ferdighet i il vende gikk opp som spiss). ball-besittende stil, var det en del variasjoner bede fra lag til tag og i dcn enkelte retning og spille pasninger i lengde brrtig opp. oriente.e seg i angreps- Noen flere tendenser bade generclt og spesielt: kamp. De beste lagene varie.te og retning. Det gjelder ogsi ferdighel i Mange spillere bak ballen, lavt press, kombinerie disse to ytterpunkrene. ballmottak i maks larr i lengdererning. gjenvnrning os lynhurfige blitzansrep (eksempel de 4 scmifinalelagene) mens I iillegg mi dei urvikles et srorre med rnange spillere involven. (Bulgada, Ronania. Brasil). seg av yuerpunktene lyktes relaiivr dar det i storre grad fokuseres pa oppspill de lagene som i storst grad vil benytte mangfold i etablert argrep. SpesiehbOr De besle lagen er llinkc dl e balansere forholdet gjennombruddshissighet/ den, Columbia, Kainerun pa den andrc). oppspillenc kommer fra midtbane- lig. (Eks. Irland, Norge pi den ene si pa fot pa spissene og at flere av disse ballbesittelse pa en fornuftig mate. Nar Argentina med Maradona og posisjon. (Det er lettere for forsvars, situasjonen tilsier gjennombrudd, &jores dette med max fat lnedmange spil mangfbld angrepsmessig - ned ferdigspill). Dette vil forhrpentligvis pe sikt Caniggia representerrer inreressant spilleme a forholde seg til lange opp- lere involvert og rned kvalitet i urforel heter i verdenstoppen og god bevegelseuivikle spisser med et stgffe reperloar scn. De er samiidig flirke til A hvile ned som grunnlag for et morsomt og effektivt angrepsspill. oppncrksomleten retles mot fasen fof enn de vi har i dag. Takrisvteknisk bor ballen i laget nar sjansen for tidlig gjennombrudd er litcn. Bare synd al Maradonas irisle sorri, IarB ti.le 16

Dcscmher 1995 f. iirgang $-*,

Dcscmher 1995 f. iirgang $-*, ..R\ei 4 Dcscmher 1995 f. iirgang *. $-*, S (.lw@cup INTERNASJONAL FOTBALLTURNERING SKAGEN, DANMARK I TIDEN 21,-26. JULI 1996.F\ 'a?\ (CUPPEN PA TOPPENl> KlasseinndetinS. Spilletiderl vinne( 1995: AElite*

Detaljer

rr. '-\l i*:" #r,,r,i'

rr. '-\l i*: #r,,r,i' ,s rr. '-\l i*:" P" #r,,r,i' R/NG OSS OG BE OM q2-katalogen! 'G:$RO&HAN Nr 2nai1992 UTCITI AV NORSK FOTBALL-TRDNERFORENING Redaklor: ARNFINN INGJERD Sloyledsa 5. 6065 Ulsleinvik 07012000(a).11866(pt Anno$.r:

Detaljer

Skriftlig oppgave Trener III

Skriftlig oppgave Trener III Skriftlig oppgave Trener III for Tor Martin Hegrenes Situasjoner keeperen opplever i, og konsekvenser for trening av keeperen Februar 2010 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning side 4 2. Hypotese og problemstilling

Detaljer

ORSK OTBALL- RENERFORENING. Master Coach. International AS

ORSK OTBALL- RENERFORENING. Master Coach. International AS Nr 3 September 1999 Mollekleiv 2. divisjon Dødball Kvinne-VM Talentfabrikker ETABLERT 9.11. 1986 ORSK OTBALL- RENERFORENING Master Coach Master Coach International AS Fotballreiser høsten 1999 EM-kval

Detaljer

FOTBALLTRENEREN 5/2002 3

FOTBALLTRENEREN 5/2002 3 O ffisielt organ for Medlem av 16. årgang Nr 5 - Oktober 2002 FOTBALLENEREN 5/2002 3 Hva skal vi mene? Av Cato Holm, leder NFT Høsten er tiden for evalueringer ofte litt i tidligste laget for noen. Det

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

ORSK OTBALL- RENERFORENING. Master Coach. International AS

ORSK OTBALL- RENERFORENING. Master Coach. International AS ETABLERT 9.11. 1986 ORSK OTBALL- RENERFORENING Nr 3 - September 2000 EMevalueringer Høgmo før OL Feltarbeid keepere NFT i EM Barn og øving Master Coach International AS Fotballweekend! Indre Østfold Reisebyrå

Detaljer

CUPFINALESEMINARET Side 9-16. GJENNOM SESONGEN MED U17 Side 28-33. Ola By Rise: ALDRI VÆRT BEDRE SOM TRENER side 18-20. Nr. 6 desember 2004 18.

CUPFINALESEMINARET Side 9-16. GJENNOM SESONGEN MED U17 Side 28-33. Ola By Rise: ALDRI VÆRT BEDRE SOM TRENER side 18-20. Nr. 6 desember 2004 18. Nr. 6 desember 2004 18. årgang Ola By Rise: ALDRI VÆRT BEDRE SOM TRENER side 18-20 Foto: DIGITALSPORT CUPFINALESEMINARET Side 9-16 GJENNOM SESONGEN MED U17 Side 28-33 Medlem av Offisielt organ for 2 FOTBALLtreneren

Detaljer

Stabæk sin utviklingsplan 13-16 år

Stabæk sin utviklingsplan 13-16 år Stabæk sin utviklingsplan 13-16 år Lykkes Stabæk med intensjonen til planen i forhold til trenere som er brukerne og spillerne som føler den på kroppen og skal utvikle seg? Hvor godt er tankesettet til

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer.

Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer. Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer. 0 Innholdsfortegnelse: Side 0: Side 1: Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Forside. Innholdsfortegnelse. Innledning og metodevalg. Oppbygging

Detaljer

Smågutter gutter herrer junior Damer junior damer senior jenter. KLASSER: STED: PERIODE: Smågutter: (f.e.1.1.89) Sæby 10.-12.10.03

Smågutter gutter herrer junior Damer junior damer senior jenter. KLASSER: STED: PERIODE: Smågutter: (f.e.1.1.89) Sæby 10.-12.10.03 Offisielt organ for ETABLERT 9.11. 1986 Norsk Fotball- Trenerforening Medlem av 17. årgang Nr 4 August 2003 AVSLUTNINGSCUPER I DANMARK HØSTEN 2003 Smågutter gutter herrer junior Damer junior damer senior

Detaljer

Hvordan gjøre de beste best?

Hvordan gjøre de beste best? Hvordan gjøre de beste best? - eksempler på læringsprinsipper, virkemidler og metoder for påvirkning av fotballferdighet for spillere i alderen 16-21 år. Trener III Nils Lexerød Forord Jeg vil først om

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

lrr.2n995 Intcruio med Gooscl, v6r nye stormester side 5 tolenotter side 24 E KIOBBORG6]I FOR OSIO SCHfiKSEISKffP tr lcs om: Fyri i Hostings side 14

lrr.2n995 Intcruio med Gooscl, v6r nye stormester side 5 tolenotter side 24 E KIOBBORG6]I FOR OSIO SCHfiKSEISKffP tr lcs om: Fyri i Hostings side 14 E KIOBBORG6]I FOR OSIO SCHfiKSEISKffP tr lcs om: lrr.2n995 Intcruio med Gooscl, v6r nye stormester side 5 Sverre lleim klubbmestcr side lo Fyri i Hostings side 14 Entrekksmqttens mysterier side 2O llytt

Detaljer

Offisielt organ for Medlem av 16. årgang Nr 3 - Juni 2002

Offisielt organ for Medlem av 16. årgang Nr 3 - Juni 2002 Offisielt organ for Medlem av 16. årgang Nr 3 - Juni 2002 FOTBALLTRENEREN 3/2002 2 FOTBALLTRENEREN 3/2002 3 Spilleren som leder Av Cato Holm, leder NFT Lederen har en tendens til å dreie seg om trenerkonflikter,

Detaljer

VeiViser ide og arbeidsdokument for aldersbestemte lag

VeiViser ide og arbeidsdokument for aldersbestemte lag Navn: Lag LYNGDAL -IL FOTBALL VeiViser ide og arbeidsdokument for aldersbestemte lag 1 Foto: Tom Arild Støle 2006 LYNGDAL -IL FOTBALL Lyngdal il fotball ønsker med denne plan og gi: Oversikt over prinsipper

Detaljer

FRA ULLEVAAL TIL ULLENSAKER

FRA ULLEVAAL TIL ULLENSAKER Nr. 1 februar 2005 19. årgang NFT I FRANKRIKE side 10-11 KEEPER- UTFORDRINGEN side 14-15 FRA ULLEVAAL TIL ULLENSAKER side 16-17 Foto: DIGITALSPORT Medlem av Offisielt organ for Organ for Norsk Fotball-Trenerforening

Detaljer

(Og med et slikt lag på banen trengs vel en god keeper?) Keepertrening

(Og med et slikt lag på banen trengs vel en god keeper?) Keepertrening (Og med et slikt lag på banen trengs vel en god keeper?) Keepertrening Et treningsopplegg for grunnleggende trening av håndballkeepere Ved Bjørn Engebretsen KEEPERTRENING 1 Innholdsfortegnelse Talent eller

Detaljer

FOTBALLTRENEREN 2/2003 3

FOTBALLTRENEREN 2/2003 3 O ffisielt organ for Norsk FotballTrenerforening 17. årgang Nr 2 - April 2003 Medlem av 2 FOTBALLTRENEREN 2/2003 FOTBALLTRENEREN 2/2003 3 Fornyelse med vårfornemmelser Av Cato Holm, leder NFT Toppfotballseminaret

Detaljer

Sportsplan for Mysen IF Fotball

Sportsplan for Mysen IF Fotball Sportsplan for Mysen IF Fotball VERDIGRUNNLAG MYSEN IF FOTBALL Mysen IF Fotballs verdigrunnlag skal gi en retning i vår daglige samhandling, komme til uttrykk i beslutninger som tas, og danne grunnlag

Detaljer

Sportsplan - Vedlegg

Sportsplan - Vedlegg Vedlegg Side 1 av 22 Strindheim Fotball Yngres Avdeling Sportsplan - Vedlegg Coerver Coaching Tilbud/Innhold Mål? 2006 Differensiering Hospitering Frafall? Prestasjonsgrupper G15-16 J15-16 Ferdighet/Nivå?

Detaljer

LANDSLAGSJENTER TAR TRENERKURS

LANDSLAGSJENTER TAR TRENERKURS Nr. 3 juni 2004 18. årgang LANDSLAGSJENTER TAR TRENERKURS side 16-17 side 22-24 SPILLER- UTVIKLING HOS IFK side 22-23 MED HEGRE PÅ KEEPER- TRENING HOS SPURS side 20-21 Foto: DIGITALSPORT Offisielt organ

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2010. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2010. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 2/2010 Relasjon Kraft og styrke Det er makt i de foldede hender, sies det. Dette er sikkert riktig, men jeg tror vel så mye på kraften som ligger i en vital organisasjon,

Detaljer

Barnevern mest for foreldrene

Barnevern mest for foreldrene nr. 12 Torsdag 19. april 2012 www. kommunal-rapport.no Årets fagblad 2011 Uavhengig av partier og organisasjoner A-post Abonnement Vi måler kommunene Denne avisa gir deg alt om Kommunebarometeret 2012.

Detaljer

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Sportslig plan Jevnaker fotball Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Innholdsfortegnelse BARNEFOTBALL - (5-12 ÅR)... 6 5-6 år fotball er gøy... 8 7-10 år Bli venn med ballen... 10 10-12 år - LAG ET

Detaljer

AVISEN TIPPER DU? - Dette er ingen selvfølge UTGAVE NR. 3 2012 - HØSTBLADET. Hovedsponsorer:

AVISEN TIPPER DU? - Dette er ingen selvfølge UTGAVE NR. 3 2012 - HØSTBLADET. Hovedsponsorer: UTGAVE NR. 3 2012 - HØSTBLADET AVISEN - Dette er ingen selvfølge Opprykk for A-laget Side 34 Ny daglig leder Side 6 Proffpartner Fotballskole Side 14-15 Det er ingen selvfølge at du nå sitter med en fersk

Detaljer

SPORTSPLAN FOR TJENSVOLL FK

SPORTSPLAN FOR TJENSVOLL FK SPORTSPLAN FOR TJENSVOLL FK 1. Forord Tjensvoll FK ser det som sin oppgave å organisere fotballaktivitet for barn og ungdom primært i aldersgruppen 6-16 år på Tjensvoll og nærliggende områder. Formålet

Detaljer

Innstranda - modellen. Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL

Innstranda - modellen. Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL Innstranda - modellen Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL Innholdsfortegnelse Side Tema 2-6 Kjennetegn spillere, lag og trenere 7-9 Mini nivået 5 7 år 10-12 Mini nivået 8 10 år 13

Detaljer