Innst. S. nr. 14 ( ) Innstilling fra justiskomiteen om billighetserstatninger av statskassen St.prp. nr. 97 ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innst. S. nr. 14 (1999-2000) Innstilling fra justiskomiteen om billighetserstatninger av statskassen St.prp. nr. 97 (1998-1999)"

Transkript

1 Til Stortinget Innst. S. nr. 14 ( ) Innstilling fra justiskomiteen om billighetserstatninger av statskassen St.prp. nr. 97 ( ) Billighetserstatningsutvalgets arbeid disse hittil ikke generelt er gitt billighetserstatning. Det Etter redegjørelsen for Billighetserstatningsutvalgets ble sterkt understreket av Billighetserstatningsutvalget arbeid inntatt i St.prp. nr. 72 ( ), har Billighetserstatningsutvalget behandlet 341 saker. Det er at det har skjedd meget kritikkverdig i det offentliges at søker utvilsomt hadde hatt en vanskelig oppvekst, og innvilget billighetserstatning i 124 saker med til opptreden overfor omstreiferne. Hvorvidt det bør gis sammen kr billighetserstatning på et slikt grunnlag, bør være opp Utskrift av Billighetserstatningsutvalgets vedtak og til Stortinget å ta stilling til. Utvalget innvilget billighetserstatning med kr dokumentene i samtlige saker følger vedlagt proposisjonen som utrykte vedlegg. I klagen er det vist til fagdepartementenes tilrådinger. Klagesaker Sak nr. 1 opprettholder sin tidligere tilråding. Statens ungdomsog adopsjonskontor, som i dag foretar den forbere- NN, født 1929, som er av omstreiferslekt, har søkt om billighetserstatning på grunn av mangelfull grunnskoleopplæring og uberettiget plassering på institusjon der dende behandling av billighetserstatningssakene etter delegert myndighet fra Barne- og familiedepartementet, opprettholder departementets tilråding. søker skal ha blitt utsatt for fysiske og psykiske overgrep. Barne- og familiedepartementet viste til at barna ble holdt tilbake i barnehjem X for å tvinge foreldrene til å Ut fra en konkret vurdering av de spesielle forhold bli på arbeidskoloni Y, og at dette grunnlaget for som foreligger i saken, slutter k o m it e e n seg til anbefalingen fra Barne- og familiedepartementet, og tilrår omsorgsovertagelse må anses som mangelfullt i forhold til reglene i vergemålsloven. Departementet la at billighetserstatningen økes med kroner, slik videre til grunn at søker hadde blitt utsatt for mishandling, og anbefalte billighetserstatning med kr kroner. at det innvilges erstatning med til sammen uttalte at søker etter den foreliggende dokumentasjon Sak nr. 2 har gjennomgått stort sett hele folkeskolen, men at stadig skolebytte kunne ha medført at søker fikk mindre grunnlag av uberettiget plassering på barnehjem der NN, født 1947, har søkt om billighetserstatning på ut av skolegangen. Departementet anbefalte billighetserstatning med kr grep. Søker har omstreiferbakgrunn. han skal ha blitt utsatt for fysiske og psykiske over- Justisdepartementet sluttet seg til fagdepartementenes vurderinger og anbefalte samlet billighetserstatnehjemmet, kom Barne- og familiedepartementet til at Når det gjelder anførselen om feilplassering på barning med kr plasseringen av søker var i samsvar med dagjeldende Billighetserstatningsutvalget bemerket at det under barnelov og praksis. Barne- og familiedepartementet la tvil var enig i at søker ble tilkjent kr for tapt skolegang. Når det gjaldt kravet om ytterligere erstatning på barnehjemmet, og anbefalte at det skulle innvilges for øvrig til grunn søkers opplysninger om forholdene mente utvalget at hennes opplevelser neppe skilte seg billighetserstatning med kr fra det som var vanlig for omstreiferbarn som ble fratatt foreldrene og plassert på institusjon, og pekte på at departementets vurdering. Justisdepartementet sluttet seg til Barne- og familie- Billighetserstatningsutval-

2 2 Innst. S. nr get kom imidlertid til at det ikke var grunnlag for innvilgelse av billighetserstatning i dette tilfellet, fordi det bevismessige grunnlag var for svakt. departementets tidligere tilrådinger. I klagen anføres bl.a. at det må legges vekt på uttalelser i en rekke tidligere søknader om billighetserstatning for overgrep mot barn på barnehjem drevet av Norsk misjon blant hjemløse. Sak nr. 5 Statens ungdoms- og adopsjonskontor opprettholder departementets tilråding. Etter en konkret vurdering av de spesielle forhold som foreligger i saken, slutter komiteen seg til Barneog familiedepartementets anbefaling, og tilrår at billighetserstatning innvilges med i alt kroner. Sak nr. 3 Statens ungdoms- og adopsjonskontor og Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet opprettholder NN, født 1934, har søkt staten om billighetserstatning på grunn av mangelfull skolegang under den andre verdenskrig. Det anføres at hun mangler tre skoleår, samt at hun ikke lærte noe de to første årene hun gikk på skolen da hun bare kunne samisk, mens undervisningen foregikk på norsk viste til at det ikke er grunnlag for generelt å innvilge erstatning for tapt skolegang som følge av siste krig. NN, født 1949, har søkt om billighetserstatning som Undervisningstilbudet søkeren fikk måtte vurderes ut følge av kritikkverdige oppvekstforhold med bl.a. fra datidens fornorskingspolitikk, og de praktisk-pedagogiske konsekvenser som ble trukket av den. fysisk avstraffelse fra de ansatte og seksuelle krenkelser fra eldre gutter ved barnehjemmet hun bodde på fra sluttet seg til denne konklusjon, og billighetserstatning Barne- og familiedepartementet viste til at barnehjem på 50-tallet hadde en helt annen standard, og et I klagen er det bl.a. anført at det ikke foreligger ble ikke innvilget. helt annet omsorgsnivå enn i dag. Det ble også pekt på dokumentasjon om søkerens faktiske skolegang og at at barnevernet etter fire år sørget for fosterhjemsplassering for søker, noe som gav henne et varig og trygt dette ikke skal tale imot henne. hjem. Departementet fant på denne bakgrunn ikke å opprettholder sin tidligere anbefaling. kunne tilrå billighetserstatning. Sak nr. 6 I klagen anføres at det er lagt for liten vekt på de følger oppvekstvilkårene har hatt for søker. grunnlag av mangelfull skolegang under den andre NN, født 1930, har søkt om billighetserstatning på Statens ungdoms- og adopsjonskontor opprettholder verdenskrig. departementets tilråding. har lagt til grunn at søker har gått på skole i inntil fem år, og kan ha tapt 1 års skolegang som følge av krigen. Søker har ikke kommet vesentlig verre ut enn andre i samme Sak nr. 4 situasjon, og billighetserstatning ble ikke anbefalt. NN, født 1980, og MM, født 1981, har søkt om billighetserstatning med grunnlag i at skole og barnevern sluttet seg til disse vurderinger, og billighetserstatning har opptrådt kritikkverdig i forbindelse med en bekymringsmelding. I klagen vises det til at hun hadde krav på 7 års sko- Barne- og familiedepartementet uttalte at barnevernet hadde en lovfestet plikt til å gjennomgå bekym- legang. ringsmeldingen fra skolen, og anbefalte at det ikke ble opprettholder sin tidligere tilråding. utbetalt billighetserstatning. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet viste til at skolen i visse tilfeller har plikt til å melde fra til barnevernet. Departe- mentet fant det ikke godtgjort at skolens håndtering av Sak nr. 7 saken var en tilstrekkelig forklaring på NNs reaksjoner, og anbefalte ikke erstatning. grunnlag av mangelfull skolegang under den andre NN, født 1929, har søkt om billighetserstatning på verdenskrig. sluttet seg til forberedende instansers vurdering, og det la ble ikke innvilget billighetserstatning. til grunn søkers opplysninger om at hun bare har 2H års I klagen hevdes det at barnevernet ikke skulle ha blitt skolegang. Departementet viste til at det følger av kontaktet av skolen, samt at det tok lang tid før barnevernet henla saken. Det vises også til de problemer billighetserstatning for tapt skolegang som følge av praksis at det i seg selv ikke er grunnlag for å innvilge denne saken har medført for barna. krigen, og billighetserstatning ble ikke anbefalt.

3 sluttet seg til disse vurderinger og billighetserstatning I klagen vises det til søkers dårlige økonomi som følge av tapt skolegang. opprettholder sin tidligere tilråding. Sak nr. 8 NN, født 1934, har søkt om billighetserstatning grunnet tapt skolegang som følge av den andre verdenskrig. fant at søker hadde hatt skoletilbud vel 7 år totalt, og at hun faktisk hadde gått på skole i 4H år. Søker kunne ikke sies å ha kommet vesentlig verre ut enn andre i samme situasjon, og billighetserstatning ble ikke tilrådd. ble ikke innvilget. I klagen anføres at har lagt feil faktisk forhold til grunn for sin vurdering mht. når søker var i opplæringspliktig alder. Det anføres videre at fagdepartementet ikke har tatt hensyn til datidens fornorskingspolitikk. har i klageomgangen innrømmet å ha lagt feil tidsperiode til grunn i vurderingen av søkers skolepliktige alder. Departementet viser imidlertid til at søker likevel hadde skoletilbud i den perioden hun var i skolepliktig alder, både under krigen (frem til 1944) og i 2H år etter krigen. Datidens fornorskingspolitikk og den innvirkning dette hadde på søkers utbytte av undervisningen, må vurderes utfra datidens intensjon. Departementet opprettholder sin tidligere tilråding i saken. Sak nr. 9 NN, født 1948, har søkt om billighetserstatning på grunnlag av mangelfull oppfølgning av lærevansker på skolen. viste til at søker har generelle lærevansker av betydelig omfang som følge av hjerneskade. Undersøkelser av Skolepsykologisk kontor viser at hun etter sine forutsetninger har hatt et rimelig godt faglig utbytte av skoletilbudet. Departementet fant etter en samlet vurdering ikke å kunne anbefale billighetserstatning. sluttet seg til disse vurderinger, og billighetserstatning Det anføres i klagen til at søkers hjerneskade og dysleksi burde tilsi et annet skoletilbud enn det hun fikk. finner ikke grunn til å endre sin tilråding. Innst. S. nr Sak nr. 10 NN, født 1931, har søkt om billighetserstatning på grunnlag av mangelfull skolegang under den andre verdenskrig. la til grunn at søker har hatt skoletilbud i 5 år før evakueringen, og kan ha tapt 2 skoleår som følge av krigen. Det ble vist til at søker ikke har kommet vesentlig verre ut enn andre i samme situasjon, og billighetserstatning ble ikke anbefalt. sluttet seg til disse vurderinger, og billighetserstatning I klagen anføres det at han har fått mindre skolegang enn det som er lagt til grunn for avslaget. opprettholder sin tidligere tilråding. Sak nr. 11 NN, født 1935, har søkt om billighetserstatning på grunn av mangelfull skolegang under den andre verdenskrig. la til grunn at søker kan ha tapt inntil 3H års skolegang under krigen. Departementet fant ikke at det forelå opplysninger som tydet på at søker hadde kommet vesentlig verre ut enn andre i samme situasjon, og anbefalte ikke at det ble innvilget billighetserstatning. Justisdepartementet sluttet seg til denne vurdering. Det gjorde også Billighetserstatningsutvalget, men med den bemerkning at det måtte tas hensyn til at søker hadde tilbud om ytterligere skolegang under krigen. Billighetserstatning I klagen er det anført at det var umulig for søker å gå på skole under krigen på grunn av de tilstander som hersket i X. fastholder sin tidligere tilråding. Sak nr. 12 NN, født 1927, har søkt om billighetserstatning på grunn av tapt skolegang som følge av den andre verdenskrig og datidens fornorskingspolitikk i skoleverket, samt ordningen med delte skoleår hvor flyttsamer gikk på skolen i vinterhalvåret, mens fastboende samer gikk på skolen sommerhalvåret. Når det gjelder spørsmålet om tapt skolegang som følge av krigen, viste til at søker hadde fått det alt vesentligste av sin lovfestede rett til skolegang. Søkers undervisningstilbud må vurderes ut fra datidens allmenne intensjon med fornorskningspolitikken, og de praktisk-pedagogiske konsekvenser som ble trukket av

4 4 Innst. S. nr denne. Angående alterneringen mellom flyttsamer og fastboende samer, viste departementet til at ordningen oppfylte minstekravene i datidens skolelovgivning. Det ble også vist til at dette ikke var særegent for X. Departementet kom etter dette til at søker ikke kunne sies å ha kommet særlig dårlig ut i forhold til andre i samme situasjon, og fant dermed ikke å kunne tilrå billighetserstatning. sluttet seg til denne vurdering, og billighetserstatning I klagen anføres særlig at de nevnte grunnlag for søknaden må vurderes i sammenheng. opprettholder sin tidligere tilråding. Sak nr. 13 NN, født 1926, har søkt om billighetserstatning på grunnlag av mangelfull skolegang. Søker hevder at hun totalt sett har fått for lite skolegang da skoleåret var delt, og at hun hadde problemer med å forstå undervisningen fordi hun var samisktalende. viste til at det var skoletilbud i X i hele perioden søker var i opplæringspliktig alder. Ordningen med delt skoleår var i tråd med minimumskravene i loven. Det undervisningstilbudet søker fikk, måtte vurderes ut fra datidens allmenne intensjon med fornorskningspolitikken og de praktisk-pedagogiske konsekvenser som ble sluttet av den. Det ble på denne bakgrunn ikke anbefalt billighetserstatning. sluttet seg til disse vurderinger, og billighetserstatning I klagen vises det til tidligere anførsler. opprettholder sin tidligere tilråding. Sak nr. 14 NN, født 1961, har søkt om billighetserstatning på grunnlag av mangelfull grunnskoleopplæring. mente at det var liten tvil om at søkers funksjonssvikt hadde gitt henne en vanskelig oppvekst og skolegang, men at skolevesenet ikke kunne bebreides for dette. Billighetserstatning ble derfor ikke anbefalt. sluttet seg denne vurdering, og det ble ikke innvilget billighetserstatning. I klagen anføres det at det må innvilges billighetserstatning etter en rimelighetsbetrakting. viser til at det i klagen ikke er fremkommet synspunkter som tilsier at tilrådingen bør endres. Sak nr. 15 NN, født 1940, har søkt om billighetserstatning på grunnlag av mangelfull skolegang. Han gikk på skolen i syv år, men lærte ikke å lese og skrive, og begrunner dette med manglende oppfølgning fra skolen. fant at han har gjennomgått syvårig skole, og at han ikke har hatt et stort fravær. Departementet påpekte at mobbing i seg selv ikke er grunnlag for å tilkjenne billighetserstatning, og anbefalte ikke billighetserstatning innvilget. I klagen anføres det at søker aldri har kunnet søke på de jobbene han har hatt lyst til, og på grunn av sine manglende skrive- og lesekunnskaper har han gått med tanken å ta sitt eget liv. opprettholder sin tidligere tilråding. Sak nr. 16 NN, født 1930, har søkt billighetserstatning på grunnlag av mangelfull skolegang. Søker er av omstreiferslekt, og hun har bare om lag tre års skolegang. viste til at søker bare fikk delvis skolegang, og anbefalte billighetserstatning med kr ble innvilget med kr I klagen anføres det at erstatningsbeløpet er satt for lavt. viser til at det innvilgede beløp er i samsvar med det nivå Stortinget har anbefalt i slike saker, og opprettholder sin tidligere tilråding. Sak nr. 17 NN, født 1952, har søkt om billighetserstatning på grunnlag av tapt skolegang. Søkers familie var reisende. viste til at søker har hatt ca. tre års grunnskoleopplæring, og således ikke fått den grunnskoleopplæring han hadde krav på. Det ble anbefalt billighetserstatning med kr sluttet seg til disse vurderinger, og søker ble tilkjent kr i billighetserstatning. I klagen anføres det til at beløpet er satt for lavt.

5 viser til at det innvilgede beløp er i samsvar med det nivå Stortinget har anbefalt i slike saker, og opprettholder sin tidligere tilråding. Sak nr. 18 NN, født 1938, har søkt om billighetserstatning for mangelfull grunnskoleopplæring som følge av sin bakgrunn som reisende. Han hevder å ha hatt ca. 6 års skolegang til sammen. la til grunn at skolegangen hadde vært svært mangelfull, og anbefalte å gi billighetserstatning med kr sluttet seg til denne vurdering, og billighetserstatning ble innvilget med kr I klagen anføres det at det kan innvilges høyere beløp etter billighetserstatningsordningen, og at NN har krav på dette. viser til at det innvilgende beløp er i tråd med hva Stortinget har anbefalt i slike saker. Sak nr. 19 NN, født 1937, har søkt om billighetserstatning på grunnlag av mangelfull grunnskoleopplæring. Søker er av taterfamilie. viste til at søker bare hadde hatt dokumentert grunnskoleopplæring i om lag to år, og departementet anbefalte kr i billighetserstatning. sluttet seg til fagdepartementets vurdering, og billighetserstatning ble tilkjent med kr Søker har klaget på erstatningens størrelse. Det anføres at det innvilgede beløp ikke står i samsvar med de problemene han har hatt. opprettholder sin tidligere tilråding. Departementet viser til at det innvilgede beløp er i samsvar med hva Stortinget har anbefalt i slike saker. Sak nr. 20 NN, født 1952, har søkt om billighetserstatning på grunn av feilplassering i spesialskole og at han der skal ha blitt utsatt for fysiske overgrep. bemerket at overføringen til spesialskole for evneveike synes saklig begrunnet. Når det gjelder de anførte forhold på X framhalds- og yrkesskole, viste departementet til at de faktiske forhold på X vanskelig kunne kartlegges da bevismaterialet ikke var tilstrekkelig til at det kunne konstateres hva som var skjedd. Departementet Innst. S. nr fant derfor ikke å kunne ta standpunkt til de påståtte overgrep NN skal ha vært utsatt for ved X. Det var ikke godtgjort at skoleverket har misligholdt sine formelle forpliktelser eller sitt opplæringsansvar etter det regelverk som gjaldt i det aktuelle tidsrom. Billighetserstatning ble ikke anbefalt. Barne- og familiedepartementet uttalte at selv om søker har hatt en vanskelig oppvekst, kunne det ikke ses at han har vært utsatt for feil eller forsømmelser fra barnevernets side. sluttet seg til faginstansenes vurdering, og billighetserstatning I klagen er det anført at søker mener å ha krav på erstatning., Statens helsetilsyn og Barne- og familiedepartementet kan ikke se at det i klagen er fremført vesentlige synspunkter som skulle tilsi at deres tilråding endres. Sak nr. 21 NN, født 1930, har søkt om billighetserstatning på bakgrunn av mangler ved grunnskoleopplæringen. Det hevdes også at det tok for lang tid før en hofteskade ble diagnostisert. Statens helsetilsyn fant ikke å kunne bebreide distriktslegen for at diagnose ikke ble stilt på et tidligere tidspunkt. viste til at det var mangler ved NNs skolegang. Søker hadde mistet 2H år, og har ikke mottatt eksamens- eller avslutningsvitnemål fra folkeskolen. Departementet anbefalte at billighetserstatning ble innvilget med kr sluttet seg i det vesentlige til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets vurdering. På grunnlag av praksis fra liknende saker ble billighetserstatning innvilget med kr I klagen anfører NN at den uretten som er gjort m ot henne bør kvalifisere til en høyere billighetserstatning. Statens helsetilsyn opprettholder sin tilråding i saken. slutter seg nå til s konklusjon. Sak nr. 22 NN, født 1942, har søkt om billighetserstatning på grunnlag av feilvurderinger ved innleggelse på psykiatrisk sykehus i 1970, samt bivirkninger av anviste tabletter. Statens helsetilsyn viste til at søkers diagnose, schizofreni, var godt underbygget. Helsetilsynet fant at søker på tross av plagsomme bivirkninger av medikamenter ikke hadde kommet spesielt uheldig ut i sitt møte med helsevesenet, og billighetserstatning ble ikke anbefalt.

6 6 Innst. S. nr sluttet seg til Helsetilsynets vurderinger, og billighetserstatning I klagen anføres det at søker har vært utsatt for unødvendig lidelse gjennom 10 år. Sak nr. 23 NN, født 1920, har søkt billighetserstatning på grunnlag av feilbehandling i forbindelse med kirurgisk inngrep i 1968 som medførte kroniske magesmerter, samt infeksjoner og senere leddplager. Søker ble uføretrygdet som følge av dette. Helsetilsynet viste til at intet tydet på mangelfull eller feilaktig behandling i forbindelse med inngrepet, og anbefalte derfor ikke å yte billighetserstatning. sluttet seg til Helsetilsynets vurdering, og billighetserstatning I klagen nevnes enkeltforhold som søker mener underbygger påstanden om at hun har hatt et uheldig møte med helsevesenet. Helsetilsynet opprettholder sin tidligere tilråding. Sak nr. 24 NN, født 1954, har søkt om billighetserstatning. Grunnlaget er at hun mener diagnosen magekreft ble stilt for sent. Statens helsetilsyn viste til at symptomene på magesår oppsto i 1994, og at hun på dette tidspunkt fikk behandling i henhold til diagnosen. Helsetilsynet fant det lite sannsynlig at hun hadde utviklet kreft allerede i 1991, slik at plagene på dette tidspunkt måtte ha sin årsak i andre lidelser. Det ble i denne sammenheng vist til at hun som resultat av behandlingen i dag må ansees fullstendig helbredet. Helsetilsynet anbefalte ikke billighetserstatning. I klagen presiseres at det er lagt for lite vekt på at den diagnose hun fikk i 1991 etter hennes mening var feil, og at hun av den grunn gikk 5 år med feil diagnose. Helsetilsynet opprettholder sin tidligere tilråding i saken. Sak nr. 25 NN, født 1929, har søkt om billighetserstatning på grunn av at hun er påført hepatitt-c smitte gjennom blodtransfusjon. Det er søkt om erstatning gjennom Norsk Pasientskadeerstatning, men søknaden ble avvist med henvisning til at forholdet er foreldet under ordningen. Statens helsetilsyn bemerket at de i sin samlede vurdering har lagt til grunn at søker gjennom blodoverføringene sannsynligvis er blitt påført leverbetennelse med hepatitt C-virus, men at betennelsen er av lett grad og ikke er dokumentert smittsom. Helsetilsynet bemerket at smitten sannsynligvis er overført på et tidspunkt hvor muligheten til smitteoverføring med hepatitt C- virus ikke var kjent, og anbefalte ikke billighetserstatning. I klagen anføres bl.a. at da det ikke kan dokumenteres når hun ble smittet med hepatitt C, bør tvilen komme henne til gode. Klagen inneholder etter Helsetilsynets oppfatning ingen nye momenter av betydning for antagelsen om at hun sannsynligvis ble smittet med virus type C i forbindelse med blodoverføringer for mange år side, dvs. på et tidspunkt da dette ikke lot seg forebygge. Statens helsetilsyn opprettholder sin tidligere tilråding. K o m it e e n viser til sine merknader i Innst. S. nr. 4 ( ), sak nr. 1, og anbefaler at billighetserstatning innvilges med kr Sak nr. 26 NN, født 1949, har søkt billighetserstatning av staten på grunnlag av feilplassering og feilbehandling på institusjon. Søker søkte om billighetserstatning i 1975 med grunnlag i feilplassering på institusjon og mangelfull skolegang. Etter klage til Stortinget ble han tilkjent kr Han søkte på nytt i Billighetserstatningsutvalget avslo søknaden, da det ikke forelå nye opplysninger. Det er nå fremlagt nye opplysninger som ble forelagt Statens helsetilsyn til uttalelse. Helsetilsynet viste til at søker var sent motorisk utviklet, og hadde autistiske trekk, stor angst og selvødeleggende adferd. Helsetilsynet kunne ikke se at det forelå klare feilvurderinger eller uforsvarlig virksomhet fra det offentliges side ved at søker ble plassert på langtidsinstitusjon innenfor åndssvakeomsorgen. Det ble ikke anbefalt å tilkjenne billighetserstatning. Justisdepartementet viste til at faginstansens konklusjon nå samsvarer med Sosialdepartementets uttalelse fra 1975, og anbefalte ikke billighetserstatning. Billighetserstatningsutvalget sluttet seg til disse vurderinger, og billighetserstatning I klagen vises det til at det ikke er sikre tegn i sykehistorien som kan rettferdiggjøre den måten søker ble behandlet på.

7 Sak nr. 27 NN, født 1931, har søkt om billighetserstatning på grunn av skadevirkninger etter behandling av en knelidelse. Etter behandling av knelidelsen på sykehus X, fikk hun bl.a. nedsatt strekke- og/eller bøyeevne og betydelige smerter i kneet. Søker ble operert i høyre kne på sykehus Y, men ble ikke bedre etter dette. Statens helsetilsyn bemerket at den behandling søker fikk for sine lidelser fulgte den tids vanlige anerkjente prinsipper. sluttet seg til denne vurderingen, og det ble ikke tilkjent billighetserstatning. I klagen er det anført at forverringen av søkers tilstand kom etter at en sykepleier hadde løftet og vridd søkers ben. At det står i journalen at søker ikke hadde problemer med å rette ut kneet, er derfor ikke korrekt. Statens helsetilsyn finner det lite sannsynlig at det kan ha skjedd en skade på operasjonsstedet ved forflytning av det gipsede benet. Utover dette finner Helsetilsynet ikke at klagen inneholder nye momenter som gir grunn til å forandre deres tidligere anbefaling. Sak nr. 28 NN, født 1920, har søkt billighetserstatning på grunnlag av stråleskader. Søker fikk 26 strålebehandlinger for livmorhalskreft i Statens helsetilsyn viste til at selv om strålebehandlingen var kraftig, var den ellers i samsvar med den tids standard. Søker hadde en spesielt ondartet kreftform i livmoren som hun ble helbredet for. Billighetserstatning ble ikke anbefalt. sluttet seg til Helsetilsynets vurderinger, og billighetserstatning I klagen vises til behandlingens omfattende skadevirkninger for søker. Helsetilsynet opprettholder sin tidligere tilråding. Sak nr. 29 NN, født 1929, har søkt billighetserstatning etter at søker mener å ha blitt påført en varig nerveskade som følge av en operasjon i skulderen, og smertene forbundet med nerveskaden har vært en medvirkende årsak til at han måtte uførepensjoneres. Statens helsetilsyn viste til at behandlingen hadde fulgt vanlige prinsipper. Helsetilsynet fant videre at det var betydelig usikkerhet forbundet med hva som var årsaken til hans varige smerter, og anbefalte at billighetserstatning ikke ble innvilget. I klagen anføres det at Helsetilsynets konklusjon ikke kan være riktig. Det vises i denne forbindelse til Innst. S. nr en uttalelse i 1990 fra spesialist X i nevrokirurgi, som fant at søkers smerter skyldes trykk fra instrumenter under operasjonen. Statens helsetilsyn opprettholder sin opprinnelige tilråding i saken. Sak nr. 30 NN, født 1934, har søkt om billighetserstatning på grunnlag av mangelfull behandling på sykehus. Det ble anført at det ble gitt manglende informasjon i forbindelse med behandling av rygglidelse, dårlig oppfølgning fra sykehusets side og fortsatte ryggplager etter to ryggoperasjoner. Statens helsetilsyn konkluderte med at behandlingen av søker har fulgt vanlige anerkjente prinsipper, og billighetserstatning ble ikke anbefalt. sluttet seg til Helsetilsynets vurderinger, og billighetserstatning I klagen vises det til tidligere anførsler. Sak nr. 31 NN, født 1933, har søkt om billighetserstatning på grunn av kroniske smerter som følge av en angivelig mislykket operativ behandling av en skulderlidelse. Statens helsetilsyn fant at selv om resultatet av behandlingen var uheldig, var det ingen kritikkverdige forhold i forbindelse med behandlingen. Det var videre ikke holdepunkter for å hevde at de involverte kirurger ikke hadde vurdert tilfellet med den nødvendige grundighet og faglige innsikt. Billighetserstatning ble ikke anbefalt. sluttet seg til Statens helsetilsyns vurdering, og billighetserstatning I klagen anfører søker at hennes kroniske smerter skyldes utilfredstillende kirurgi. Helsetilsynet opprettholder sin tilråding i saken. Sak nr. 32 NN, født 1950, har søkt om billighetserstatning som følge av psykisk belastning pga. for sent stilt diagnose av hjernesykdom. Den forsinkede diagnosen og den følgende forsinkede operasjon medførte at operasjonen ikke ga det ønskede resultat. Statens helsetilsyn viste til at det ikke var holdepunkter for at en operasjon av søker på et tidligere tidspunkt ville spart henne for de plager hun har hatt som følge av sykdommen. Helsetilsynet anbefalte etter dette ikke billighetserstatning.

8 8 Innst. S. nr I klagen fastholder søker å ha kommet uheldig ut i sitt møte med helsevesenet. Helsetilsynet opprettholder sin tidligere tilråding. Sak nr. 33 NN, født 1925, har søkt om billighetserstatning fordi hun utviklet lymfekreft etter strålebehandling av høyre bryst. Statens helsetilsyn fant det ikke tilstrekkelig sannsynliggjort at det var sammenheng mellom den behandling søker fikk og den sykdom hun senere utviklet. Helsetilsynet anbefalte dermed ikke erstatning. sluttet seg til denne vurderingen, og erstatning ble ikke tilkjent. I klagen anføres at Helsetilsynet har lagt feil tidsforløp til grunn for sin vurdering. Helsetilsynet fant således at det hadde gått 33 år fra strålebehandlingen til lymfekreft ble påvist. Det riktige er, ifølge søker, 23 år. Helsetilsynet medgir at de har lagt feil tidsforløp til grunn for sin vurdering, men finner at dette ikke har innvirkning på deres tilråding i saken. Sak nr. 34 NN, født 1921, har søkt billighetserstatning etter at hun har mistet kontrollen over endetarmens lukkemuskel etter en røntgenundersøkelse av tykktarmen i Statens helsetilsyn viste til at skaden på lukkemuskelen er en typisk fødselsskade. Det er medisinsk sett svært lite sannsynlig at røntgenundersøkelsen er årsaken til skaden. Billighetserstatning ble ikke anbefalt. I klagen vises det til at søkers fødsler ikke har sammenheng med hennes plager. Sak nr. 35 NN, født 1943, har søkt om billighetserstatning på grunnlag av mangelfull diagnose og behandling etter en bilulykke. Brudd i overkjeven ble ikke oppdaget i tide, og som følge av dette fikk han dobbeltsyn. Statens helsetilsyn viste til at det ikke var grunn til å tvile på søkers fremstilling om at det forelå en stor blålig hevelse over kinnbenet samtidig som området virket inntrykket. Helsetilsynet fant det derfor kritikkverdig at det ikke ble tatt spesialbilder av ansiktsknoklene for å kunne behandle en eventuell nedpressing av øyehulegulvet i tide. Billighetserstatning ble anbefalt med kr sluttet seg til Helsetilsynets vurderinger, og billighetserstatning ble innvilget med kr I klagen vises det til at erstatningen er for liten, da hans årlige tap etter 1980 har vært mellom kr og kr Sak nr. 36 NN, født 1930, har søkt om billighetserstatning på grunnlag av skader etter strålebehandling, og for skader etter kirurgi for tungekreft. Statens helsetilsyn uttaler at behandlingen ble gitt i tråd med sykehus X retningslinjer, men finner det uheldig at søker ikke ble henvist til sykehus Y for deler av behandlingen. Helsetilsynet anbefalte etter dette at billighetserstatning ble innvilget med kr sluttet seg til Helsetilsynets vurderinger, og billighetserstatning ble tilkjent med kr Det klages på erstatningsbeløpets størrelse, idet det anføres at beløpet ikke står i forhold til de psykiske og fysiske lidelsene hun er blitt påført. Statens helsetilsyn opprettholder sin tilråding. Sak nr. 37 NN, født 1952, har søkt om billighetserstatning på grunn av mangelfull behandling ved sykehus X. Sykehuset burde ha kontrollert kaliumverdien i blodet hans og han burde fått kaliumtilskudd. Statens helsetilsyn anså på bakgrunn av søkers sykehistorie og lave kaliumkonsentrasjon i blodet ved innkomst, at det var en forsømmelse fra sykehuset at kaliumkonsentrasjonen i blodet ikke ble sjekket, evt. at det ikke ble gitt tilskudd av kalium. Helsetilsynet anbefalte billighetserstatning med kr Justisdepartementet sluttet seg til denne vurderingen. Billighetserstatningsutvalget satte, på grunn av skadenes omfang, beløpet opp til kr Det klages over erstatningens størrelse. Det vises til at skaden har fått alvorlige konsekvenser for søker både personlig og økonomisk. Sak nr. 38 NN, født 1968, har søkt om billighetserstatning på grunn av manglende sosiale støtteytelser og manglende diagnostikk fra helsevesenet i forbindelse med psykisk utviklingshemming. Helsetilsynet viste til at det på bakgrunn av den vurderingen som var blitt foretatt av nevrolog i 1993, var

9 Innst. S. nr lite sannsynlig at en kontakt med helsevesenet kunne bidratt til å endre hennes livssituasjon i vesentlig grad. Billighetserstatning ble ikke anbefalt. Rikstrygdeverket uttalte at det at søker følte hun hadde kommet dårlig ut i forhold til ytelser fra folketrygden, nok kunne skyldes at hun hadde hatt for store forventninger til hvilke kompensasjoner hun kunne få. Billighetserstatning ble ikke anbefalt. sluttet seg til faginstansenes vurdering, og billighetserstatning ble ikke gitt. I klagen er det anført at søker har kommet særlig uheldig ut i det hun ikke har fått nødvendig hjelp og støtte tilpasset hennes situasjon. Statens helsetilsyn og Rikstrygdeverket opprettholder sine tidligere tilrådinger. Sak nr. 39 NN, født 1957, har søkt om billighetserstatning som følge av ryggproblemer etter et fall i yrkessammenheng i Ifølge søkeren ble han feildiagnostisert ved flere anledninger av det norske helsevesen, og skadene ble vesentlig verre fra 1991, bl.a. med lammelser i bena. Han ble deretter undersøkt ved en privat klinikk og henvist til en svensk spesialist som foretok en ryggfiksasjon. 12 måneder etter operasjonen var han tilbake i 100 pst. stilling. Behandlingen har påført ham store kostnader som ikke har blitt dekket av det offentlige. Statens helsetilsyn viste til at søkeren hadde hatt ryggproblemer også tidligere, og at det derfor ikke var rimelig å tilskrive ryggplagene til fallet i 1987 alene. Undersøkelsene og behandlingen av søker hadde fulgt anerkjente prinsipper. Rikstrygdeverket fant ingenting i søkerens forhold til trygdeetaten som tilsa innvilgelse av billighetserstatning. sluttet seg til faginstansenes vurdering, og billighetserstatning I klagen anføres det at ryggproblemene fra før 1987 ikke har hatt noen relevans i denne sammenheng, men at det var fallet i 1987 som var årsaken til problemene. Det påpekes videre at søker i dag er symptomfri etter behandlingen i Sverige. Sak nr. 40 NN, født 1934, har søkt om billighetserstatning fordi han mener å ha kommet spesielt uheldig ut i forhold til yrkesskadeerstatningsreglene etter en yrkesrelatert tungmetallskade på indre organer. Statens helsetilsyn finner ikke grunn til å endre de medisinske vurderingene som er foretatt ved behandlingen av søknad om yrkesskadetrygd. Kommunal- og regionaldepartementet viste til at billighetserstatningsordningen ikke skal være et korrektiv i forhold til trygdemyndighetenes vurdering, og erstatning ble ikke anbefalt. sluttet seg til faginstansenes vurdering, og billighetserstatning I klagen hevdes det at trygdeetaten har sett bort fra utredninger søker har innhentet, som er helt klare på at sykdommen er yrkesbetinget. Kommunal- og regionaldepartementet og Statens helsetilsyn opprettholder sine tidligere tilrådinger. Sak nr. 41 NN, født 1937, har søkt om billighetserstatning. Grunnlaget for søknaden er en kronisk skulderlidelse som følge av et kraftig slag mot skulderen. Episoden inntraff under utførelse av arbeid som vognfører for Oslo Sporveier. Samferdselsdepartementet pekte på at søker har fått utbetalt erstatning med kr Oslo Sporveier dekket i tillegg diverse utgifter for søker, samt at de tilbød ham et engangsbeløp på kr til eventuelle ytterligere utgifter. Tilbudet ble i første omgang ikke akseptert. Da søker senere fant å kunne akseptere (2H år etter tilbudet ble fremsatt), vurderte Oslo Sporveier tilbudsfristen som utløpt. Samferdselsdepartementet fant etter dette at erstatning allerede var ytet, og tilrådde derfor ikke billighetserstatning. tiltrådte denne vurderingen, og billighetserstatning ble ikke tilkjent. I klagen anføres det at Rikstrygdeverket, etter tidspunktet for Billighetserstatningsutvalgets avgjørelse, har godkjent skader av denne typen som yrkesskade. Samferdselsdepartementet opprettholder sin tidligere tilråding i saken. Sak nr. 42 NN, født 1937, har søkt billighetserstatning fordi han i forbindelse med passering av en lang korridor på X flyplass kolliderte med en søyle som ikke var polstret. Etter sammenstøtet fikk han store hodesmerter og alvorlige problemer med synet. Samferdselsdepartementet viste til at søker anla sak mot staten der staten ble frifunnet. Det ble videre vist til at skaden først og fremst skyldte søkers egen opptreden. Billighetserstatning ble ikke anbefalt. sluttet seg til Samferdselsdepartementets vurderinger, og billighetserstatning I klagen vises det til at det er urimelig at det forhold at det ble reist sak ble brukt mot søker, og at Samferdselsdepartementet, som var motpart i rettssaken, gav uttalelse i saken om billighetserstatning.

10 10 Innst. S. nr Samferdselsdepartementet viser til at det er foretatt en bred vurdering av saken uavhengig av utfallet i rettssaken, og tidligere tilråding opprettholdes. Sak nr. 43 NN, født 1943, har søkt billighetserstatning for de store fysiske og psykiske belastninger søker har hatt i forbindelse med den daglige omsorg for sin sønn. Det er anført i søknaden at det offentlige hjelpeapparat har sviktet overfor sønnen, og at dette har gått utover søker. Sosial- og helsedepartementet viste til at søker hadde fått oppfølging av det offentlige gjennom psykiatrisk avdeling ved sykehuset i X, primærlege og sosialtjenesten i kommunen ved behov. På bakgrunn av den dokumentasjon som forelå fant departementet ikke grunnlag for å si at det offentliges bistand til søker og hennes sønn hadde vært mangelfull. Departementet anbefalte etter dette at billighetserstatning ikke ble ytet. I klagen presiserer søker hvilke belastninger den daglige omsorgen for hennes sønn har medført. Sosial- og helsedepartementet viser til at det ikke er kommet nye opplysninger vedrørende sønnens tilbud fra det offentlige til tross for oppfordringer om dette fra departementet. Departementet opprettholder sin tidligere tilråding i saken. Sak nr. 44 NN, født 1940, har søkt om billighetserstatning primært på grunn av at han i en årrekke skal ha blitt trakassert av X kommune, bl.a. på grunn av sitt politiske grunnsyn. Sosial- og helsedepartementet uttalte at det ikke kunne se at det var utført handlinger eller tiltak fra sosialkontorets side som ikke hadde vært i samsvar med det lovverk sosialkontoret forvaltet. Departementet fant derfor ikke å kunne anbefale billighetserstatning. I klagen viser søker til flere tilfeller der søker er blitt trakassert. Sosial- og helsedepartementet finner ikke grunnlag for å endre sin tidligere tilråding. Sak nr. 45 NN, født 1926, har søkt om billighetserstatning på grunn av et økonomisk tap som følge av skade påført på søkers boligbrakke. Brakken/hytten ble skadet under transport, og ble etter søkers mening ubeboelig. Det anføres videre at kommunen har lagret diverse gjenstander for X, men at disse senere er blitt borte. Kommunal- og regionaldepartementet pekte på at søker ikke hadde gått til søksmål mot kommunen. Det ble ikke anbefalt å innvilge billighetserstatning. I klagen anføres bl.a. at han måtte flytte sine eiendeler fra skolen hvor de var plassert, til tross for at kommunen visste at han ikke hadde noe sted å sette dem. Dette medførte at disse ble stjålet. Kommunal- og regionaldepartementet opprettholder sin tidligere tilråding. Sak nr. 46 NN, født 1908, har søkt om billighetserstatning på grunnlag av ansiktssmerter som følge av en arbeidsulykke i Rikstrygdeverket la til grunn at søker hadde mottatt de ytelser fra trygdeetaten han hadde krav på, og kom til at det ikke var grunnlag for billighetserstatning. I klagen vises det i det vesentlige til tidligere anførsler. Rikstrygdeverket opprettholder sin tidligere tilråding. Sak nr. 47 NN, født 1939, har søkt om billighetserstatning med bakgrunn i at det viste seg at han ikke var far til det barn han inntil barnet fylte 18 år, trodde var hans. Han har forsørget barnet. Justisdepartementet viste til at Billighetserstatningsutvalget ved flere anledninger har avslått søknader på grunnlag av økonomisk tap der en person feilaktig har fått bidragsplikt og kun fått tilbakebetalt det nominelle i henhold til barneloven 62. Departementet viste videre til at billighetserstatningsordningen som hovedregel ikke kommer til anvendelse i saker der det offentlige ikke kan bebreides, og billighetserstatning ble ikke anbefalt. Billighetserstatningsutvalget tiltrådte Justisdepartementets vurdering, og billighetserstatning I klagen pekes det på at den biologiske faren var vel vitende om at han var faren, men ikke krevde farskapet før alle økonomiske og moralske forpliktelser knyttet til barnet var opphørt. Justisdepartementet opprettholder sin tidligere tilråding.

11 Sak nr. 48 NN har søkt om billighetserstatning på grunnlag av tap forårsaket av tinglysingsfeil. En erklæring vedrørende forkjøpsrett og visse bruksrettigheter til en eiendom ble slettet i 1987, uten at søker som rettighetshaver ble varslet. Vedtaket om å slette erklæringen ble klaget inn for Justisdepartementet, som omgjorde slettelsen i Søker anførte at han som følge av tinglysingsfeilen ikke hadde kunnet bebo eiendommen, samt nyttiggjøre seg bruksrettighetene. Justisdepartementet kom til at det forelå en åpenbar tinglysingsfeil, men fant at søker ikke hadde lidt tap som følge av feilen. Bruksrettighetene var i behold, og søker benyttet seg av dem. På denne bakgrunn anbefalte Justisdepartementet at billighetserstatning ikke burde tilkjennes. Billighetserstatningsutvalget sluttet seg til departementets vurdering, og billighetserstatning I klagen vises i det vesentlige til tidligere anførsler. Justisdepartementet opprettholder sin tidligere tilråding. Sak nr. 49 NN, født 1945, har søkt om billighetserstatning på grunnlag av at søker og hennes tre barn hadde en vanskelig oppvekst som følge av å være "tyskerbarn". Justisdepartementet viste til at søknad på dette grunnlag tidligere var avslått av Billighetserstatningsutvalget, og fant ikke grunn til å gjøre unntak her. På denne bakgrunn ble ikke billighetserstatning anbefalt. Billighetserstatningsutvalget sluttet seg til departementets vurdering, og billighetserstatning I klagen vises det i det vesentlige til tidligere anførsler. Justisdepartementet opprettholder sin tidligere tilråding. Sak nr. 50 NN, født 1946, har søkt om billighetserstatning på grunnlag av psykiske skader som følge av seksuelle overgrep i barndommen. Skadevolderne er oppgitt å være søkers far og en mannlig bekjent av familien. Justisdepartementet fant at det var tilstrekkelig sannsynliggjort at søker var blitt utsatt for seksuelle overgrep fra faren, og departementet anbefalte billighetserstatning med kr Billighetserstatningsutvalget fant bevisvurderingen i saken vanskelig. Utvalget fant det ikke tilstrekkelig bevist at det hadde forekommet overgrep, og billighetserstatning Innst. S. nr I klagen vises det til tidligere anførsler. Justisdepartementet kan ikke se at klagen inneholder nye opplysninger vedrørende sannsynligheten for at overgrep har funnet sted. Sak nr. 51 NN, født 1946, har søkt om billighetserstatning grunnet senvirkninger etter seksuelle overgrep. Justisdepartementet viste til at dokumentasjonen i saken var begrenset. Departementet fant at det ikke kunne sies å være klar sannsynlighetsovervekt for de påståtte seksuelle overgrep, og anbefalte ikke å yte billighetserstatning. Billighetserstatningsutvalget sluttet seg til Justisdepartementets vurdering, og billighetserstatning ble ikke ytet. I klagen vises det til at søker finner det vanskelig å fremskaffe ytterligere bevis i saken, og mener at det allerede opplyste må være tilstrekkelig for å tilkjenne erstatning. Justisdepartementet opprettholder sin tidligere tilråding. Sak nr. 52 NN, født 1943, har søkt om billighetserstatning på grunnlag av senvirkninger etter seksuelle overgrep i barndommen. Søker hevder at hun ble utsatt for overgrep av to eldre menn og noen gutter i nabolaget hennes fra hun var i 9-årsalderen til hun var i 12-årsalderen. Det ble også søkt billighetserstatning på grunnlag av vanskelig oppvekst som "tyskerbarn". Justisdepartementet fant ikke påstandene om overgrep tilstrekkelig sannsynliggjort, og anbefalte ikke at billighetserstatning ble tilkjent. Billighetserstatningsutvalget sluttet seg til departementets vurdering, og billighetserstatning I klagen påpekes at det ikke kan forventes at søker i voksen alder skal kunne huske detaljer som ligger mange år tilbake i tid. Justisdepartementet opprettholder sin tidligere tilråding. Sak nr. 53 NN, født 1957, har søkt om billighetserstatning på grunnlag av senvirkninger etter seksuelle overgrep fra sin bestefar. Overgrepene skal ha skjedd fra hun var ca. 5 år gammel til hun ble år gammel. Justisdepartementet fant påstandene om overgrep tilstrekkelig sannsynliggjort, og anbefalte at billighetserstatning burde innvilges med kr Billighetserstatningsutvalget sluttet seg til departementets vurdering, og tilkjente billighetserstatning med kr

12 12 Innst. S. nr Søker har klaget over erstatningsbeløpets størrelse. Sak nr. 4 NN og MM Hun påberoper seg store økonomiske problemer. Sak nr. 5 NN Justisdepartementet opprettholder sin tidligere tilråding. Sak nr. 6 NN Sak nr. 7 NN Sak nr. 8 NN Sak nr. 9 NN Sak nr. 54 Sak nr. 10 NN NN, født i 1955, har søkt om billighetserstatning på Sak nr. 11 NN grunn av den belastning og psykiske lidelse han ble Sak nr. 12 NN påført da han ble pågrepet som mistenkt i en ranssak i Sak nr. 13 NN 1972 og en voldtektssak Sak nr. 14 NN Statsadvokaten i X uttalte at de ikke fant det bevist ut Sak nr. 15 NN fra politiets dokumenter at NN hadde vært avhørt i forbindelse med ranssaken. I voldtektssaken ble det imid- Sak nr. 17 NN Sak nr. 16 NN lertid antatt at NN i realiteten var mistenkt til tross for Sak nr. 18 NN at han ble avhørt som vitne. Det ble imidlertid påpekt Sak nr. 19 NN at avhøret var helt nødvendig for etterforskningen. Sak nr. 20 NN Statsadvokaten viste til at det etterforskningsskritt NN Sak nr. 21 NN ble utsatt for er noe enhver borger i dette land må finne Sak nr. 22 NN seg i ved etterforskning av straffbare handlinger. Riksadvokaten sluttet seg til dette synspunktet, og det ble Sak nr. 24 NN Sak nr. 23 NN ikke anbefalt billighetserstatning. Sak nr. 26 NN Sak nr. 27 NN sluttet seg til de forberedende instansers vurdering, og Sak nr. 28 NN billighetserstatning Sak nr. 29 NN I klagen gjentar søker at han var inne til avhør også i Sak nr. 30 NN forbindelse med ranssaken, og at det ikke kan gå ut Sak nr. 31 NN over ham at papirene ikke lengre finnes. Det vises til en Sak nr. 32 NN rekke forhold som skal underbygge hans versjon Sak nr. 33 NN omkring de faktiske forhold, og det oppgis navn på Sak nr. 34 NN personer som kan bekrefte hans opplysninger. Sak nr. 35 NN I forbindelse med klagebehandlingen har politiet Sak nr. 36 NN avhørt de navngitte personene. Disse vitneavhørene Sak nr. 37 NN underbygger den tidligere konklusjonen i saken. Statsadvokatene i X og Riksadvokaten opprettholder sin Sak nr. 39 NN Sak nr. 38 NN tidligere tilråding. Sak nr. 40 NN Sak nr. 41 NN Sak nr. 42 NN Sak nr. 43 NN Komiteens tilråding Sak nr. 44 NN K om i te e n viser til proposisjonen og rår Stortinget Sak nr. 45 NN til å gjøre følgende Sak nr. 46 NN Sak nr. 47 NN vedtak: Sak nr. 48 NN Sak nr. 49 NN I Sak nr. 50 NN Klagen fra følgende tas til følge og innvilges billighetserstatning: Sak nr. 52 NN Sak nr. 51 NN Sak nr. 1 NN kr Sak nr. 53 NN Sak nr. 2 NN kr Sak nr. 54 NN Sak nr. 25 NN kr III II Beløpene føres til utgift under kap Tilfeldige Klagen fra følgende tas ikke til følge: utgifter post 01 Driftsutgifter. Sak nr. 3 NN Oslo, i justiskomiteen, den 4. november 1999 Kristin Krohn Devold Vidar Bjørnstad leder ordfører Jan Simonsen sekretær

Innst. S. nr. 83. Innstilling fra justiskomiteen om billighetserstatninger av statskassen. (1998-99) St.prp. nr. 31 (1998-99). Til Stortinget.

Innst. S. nr. 83. Innstilling fra justiskomiteen om billighetserstatninger av statskassen. (1998-99) St.prp. nr. 31 (1998-99). Til Stortinget. Innst. S. nr. 83. (1998-99) Innstilling fra justiskomiteen om billighetserstatninger av statskassen. St.prp. nr. 31 (1998-99). Til Stortinget. Billighetserstatningsutvalgets arbeid Etter fremleggelsen

Detaljer

Innst. S. nr. 4. Innstilling fra justiskomiteen om Billighetserstatninger av statskassen St.prp. nr. 72 (1998-1999)

Innst. S. nr. 4. Innstilling fra justiskomiteen om Billighetserstatninger av statskassen St.prp. nr. 72 (1998-1999) Innst. S. nr. 4 (1999-2000) Innstilling fra justiskomiteen om Billighetserstatninger av statskassen St.prp. nr. 72 (1998-1999) Til Stortinget 1. BILLIGHETSERSTATNINGS- UTVALGETS ARBEID Etter redegjørelsen

Detaljer

Innst. S. nr. 117. Innstilling fra justiskomiteen om billighetserstatning av statskassen St.prp. nr. 35 (2000-2001) (2000-2001) Til Stortinget

Innst. S. nr. 117. Innstilling fra justiskomiteen om billighetserstatning av statskassen St.prp. nr. 35 (2000-2001) (2000-2001) Til Stortinget Innst. S. nr. 117 (2000-2001) Innstilling fra justiskomiteen om billighetserstatning av statskassen St.prp. nr. 35 (2000-2001) Til Stortinget Billighetserstatningsutvalgets arbeid Etter redegjørelsen for

Detaljer

Innst. S. nr. 25. Innstilling fra justiskomiteen om billighetserstatninger av statskassen. St.prp. nr. 86 (1997-98). (1998-99) Til Stortinget.

Innst. S. nr. 25. Innstilling fra justiskomiteen om billighetserstatninger av statskassen. St.prp. nr. 86 (1997-98). (1998-99) Til Stortinget. Innst. S. nr. 25. (1998-99) Innstilling fra justiskomiteen om billighetserstatninger av statskassen. St.prp. nr. 86 (1997-98). Til Stortinget. Innledning I overensstemmelse med Stortingets forutsetninger

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/3618-2 Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR BARNEVERNSBARN K-kode: F40 Saksbehandler: Ragnhild Grøndahl

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/3618-2 Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR BARNEVERNSBARN K-kode: F40 Saksbehandler: Ragnhild Grøndahl Saksfremlegg Arkivsak: 09/3618-2 Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR BARNEVERNSBARN K-kode: F40 Saksbehandler: Ragnhild Grøndahl Innstilling: 1. Sørum kommune etablerer en oppreisningsordning for barn

Detaljer

St.prp. nr. 72 (1998-1999), Innst. S. nr. 4 (1999-2000), St.prp. nr. 65 (2006-2007)

St.prp. nr. 72 (1998-1999), Innst. S. nr. 4 (1999-2000), St.prp. nr. 65 (2006-2007) Søknad om rettferdsvederlag fra staten etter alminnelig rettferdsvederlagsordning. St.prp. nr. 72 (1998-1999), Innst. S. nr. 4 (1999-2000), St.prp. nr. 65 (2006-2007) Søknaden sendes til: Statens sivilrettsforvaltning

Detaljer

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner VEDTAK Unntatt off., jf. offl 13.1 jf. fvl 13.1 Klagesak

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 26. februar 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 26. februar 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 26. februar 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Anette Funderud, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Vilhelm Lund, medisinsk

Detaljer

INNBLIKK TRYGDERETTENS UKEAVIS TRYGDERETTEN

INNBLIKK TRYGDERETTENS UKEAVIS TRYGDERETTEN INNBLIKK TRYGDERETTENS UKEAVIS TRYGDERETTEN År den ble rett holdt i Trygderettens lokale i Grønlandsleiret 27, Oslo. I medhold av lov av 16. desember 1966 Kjennelse av 21. september 2001. Ankesak nr. 00/03421

Detaljer

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Unntatt off., jf. offl 13.1 jf. fvl 13.1 VEDTAK Klagesak

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen)

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen) NORGES HØYESTERETT Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i HR-2013-00475-U, (sak nr. 2013/250), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat Janne

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 Klager: X Innklaget: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Postboks 1724 Vika 0121 Oslo Saken gjelder: Klagen retter seg mot den rådgivningen som ble utført av Orkla

Detaljer

EIDSVOLL KOMMUNE SØKNADSSKJEMA KOMMUNAL VEDERLAGSORDNING. Advokatene i Vølund pb. 297 2302 Hamar

EIDSVOLL KOMMUNE SØKNADSSKJEMA KOMMUNAL VEDERLAGSORDNING. Advokatene i Vølund pb. 297 2302 Hamar EIDSVOLL KOMMUNE Unntatt offentlighet etter utfylling iht. offl. 13, jf. fvl. 13,1.1. SØKNADSSKJEMA KOMMUNAL VEDERLAGSORDNING Vederlagsordningen gjelder for personer som har opplevd overgrep og/eller omsorgssvikt

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 KRITISK SYKDOM Syk innen tre mnd. etter tegning uklar informasjon - symptomklausul FAL 13-5. Forsikrede (f. 67) tegnet i okt. 96 forsikring mot kritisk

Detaljer

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Unntatt off., jf. offl 13.1 jf. fvl 13.1 VEDTAK Klagesak

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1/1992 Klager: A Innklaget: N. A. Jensen

Detaljer

1. Anette Funderud, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Ole Tønseth, juridisk kyndig rettsmedlem 3. Vilhelm Lund, medisinsk kyndig rettsmedlem

1. Anette Funderud, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Ole Tønseth, juridisk kyndig rettsmedlem 3. Vilhelm Lund, medisinsk kyndig rettsmedlem Ankenr: 0901875 Påkj: 20100212 Anv.lover: ftrl 10-8. Resultat: Stadfestelse. Resyme: ftrl 10-8. Rehabiliteringspenger. Ftrl. 10-8. Stadfestelse. Den ankende part var en 47 år gammel mann med libanesisk

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - OPPREISNINGSORDNING

SØKNADSSKJEMA - OPPREISNINGSORDNING SØKNADSSKJEMA - OPPREISNINGSORDNING Sørum kommune har vedtatt en oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn som har opplevd overgrep eller omsorgssvikt under opphold på barnehjem, skolehjem, spesial-

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse om forskjellsbehandling på grunn av etnisitet

Anonymisert versjon av uttalelse om forskjellsbehandling på grunn av etnisitet Til: Fra: Vår ref. 08/1087-20/SF-422, SF-537, SF- 711, SF-821, SF-906//HW Dato: 03.11.2009 Anonymisert versjon av uttalelse om forskjellsbehandling på grunn av etnisitet Likestillings- og diskrimineringsombudet

Detaljer

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Unntatt off., jf. offl 13.1 jf. fvl 13.1 VEDTAK Klagesak

Detaljer

Protokoll i sak 715/2013. for. Boligtvistnemnda 04.09.13. Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------

Protokoll i sak 715/2013. for. Boligtvistnemnda 04.09.13. Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------ Protokoll i sak 715/2013 for Boligtvistnemnda 04.09.13 Saken gjelder: Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider I klagen for

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-02188-A, (sak nr. 2013/221), sivil sak, anke over dom, (advokat Kjell Inge Ambjørndalen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-02188-A, (sak nr. 2013/221), sivil sak, anke over dom, (advokat Kjell Inge Ambjørndalen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 21. oktober 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-02188-A, (sak nr. 2013/221), sivil sak, anke over dom, Yrkesskadeforsikringsforeningen (advokat Ståle Haugsvær til prøve) mot A (advokat

Detaljer

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Unntatt off., jf. offl 13.1 jf. fvl 13.1 VEDTAK Klagesak

Detaljer

Søknadsskjema oppreisningsordning

Søknadsskjema oppreisningsordning Søknadsskjema oppreisningsordning Tynset kommune har vedtatt en oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn som har opplevd overgrep eller omsorgssvikt under opphold på barnehjem, skolehjem, spesial-

Detaljer

Unni Rønneberg spesialist i psykiatri seniorrådgiver Statens helsetilsyn Karl Evang-seminaret 2007. Psykiatri og farlighet: har helsevesenet sviktet?

Unni Rønneberg spesialist i psykiatri seniorrådgiver Statens helsetilsyn Karl Evang-seminaret 2007. Psykiatri og farlighet: har helsevesenet sviktet? Unni Rønneberg spesialist i psykiatri seniorrådgiver Statens helsetilsyn Karl Evang-seminaret 2007 Psykiatri og farlighet: har helsevesenet sviktet? Omfang Rettsmedisinsk kommisjon: Psykotisk/bevisstløs

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2576* - 17.6.1996

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2576* - 17.6.1996 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2576* - 17.6.1996 GJELD - Manglende premiebetaling - Forsikringens varighet -

Detaljer

Sammendrag 11/722 20.12.2013

Sammendrag 11/722 20.12.2013 Vår ref.: Dato: 11/722 20.12.2013 Sammendrag En mann henvendte seg til ombudet fordi han mente mener reglene om godskriving av overgangsreglene i forbindelse med innføringen av pensjonsreformen for omsorgsopptjening

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE VOLDSOFFERERSTATNING ADVOKATFIRMAET SALOMON JOHANSEN Advokat Thomas Benestad 1. Hva er voldsoffererstatning? VOLDSOFFERERSTATNING Voldsoffererstatning er erstatning som ytes av staten

Detaljer

Protokoll i sak 887/2017. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 887/2017. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 887/2017 for Boligtvistnemnda 02.02.2017 Saken gjelder: Reklamasjon på helningsavvik i himlinger --------------------------------------------------- 1. Sakens faktiske sider Avtalen mellom

Detaljer

Borgarting lagmannsrett

Borgarting lagmannsrett Borgarting lagmannsrett INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Kjennelse DATO: 2008-04-03 PUBLISERT: LB-2008-37979 STIKKORD: Advarsel på internett mot selskap, ikke sikringsgrunn. SAMMENDRAG: På en hjemmeside

Detaljer

IS-9/2006. Krav i forbindelse med utstedelse av attester, helseerklæringer o.l.

IS-9/2006. Krav i forbindelse med utstedelse av attester, helseerklæringer o.l. IS-9/2006 Krav i forbindelse med utstedelse av attester, helseerklæringer o.l. 7 Attester/helseerklæringer o.l. til bruk i utlendingssaker De generelle reglene og innholdsmessige kravene som er omtalt

Detaljer

Ullensaker kommune SØKNADSSKJEMA - VEDERLAGSORDNING

Ullensaker kommune SØKNADSSKJEMA - VEDERLAGSORDNING Ullensaker kommune SØKNADSSKJEMA - VEDERLAGSORDNING Ullensaker kommune har vedtatt en Vederlagsordning (billighetserstatning) for barn som har opplevd overgrep eller omsorgssvikt under opphold på barnehjem,

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6469 19.12.2006 VESTA SKADE YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6469 19.12.2006 VESTA SKADE YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6469 19.12.2006 VESTA SKADE YRKESSKADE Årsakssammenheng akuttsymptomer ikke journalført. Forsikrede (f. 1963) pådro seg skade 6.7.01 etter at han snublet og falt under

Detaljer

Vedtekter for tildeling av billighetserstatning for tidligere barnevernsbarn i Drammen kommune.

Vedtekter for tildeling av billighetserstatning for tidligere barnevernsbarn i Drammen kommune. Vedtekter for tildeling av billighetserstatning for tidligere barnevernsbarn i Drammen kommune. 1 Formål Formålet med billighetserstatningsordningen er å markere at Drammen kommune vil påta seg et moralsk

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 23.03.2017 Ref. nr.: 16/42758 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 85/17 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

Hva innebærer kravet om faglig forsvarlighet? Gorm Are Grammeltvedt avdelingsdirektør Statens helsetilsyn

Hva innebærer kravet om faglig forsvarlighet? Gorm Are Grammeltvedt avdelingsdirektør Statens helsetilsyn Hva innebærer kravet om faglig forsvarlighet? Gorm Are Grammeltvedt avdelingsdirektør Statens helsetilsyn Statens helsetilsyn har det overordnede faglige tilsyn med helsetjenesten i landet (tilsynsloven

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse fra A av 6. juni 2008.

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse fra A av 6. juni 2008. ANONYMISERT VERSJON AV UTTALELSE I SAK 08/911 Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse fra A av 6. juni 2008. A mener Nortura BA X forskjellsbehandlet henne i strid med likestillingsloven

Detaljer

Dokument 17 S. ( ) Årsrapport til Stortinget fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag. 2. Orientering om arbeidet. 1.

Dokument 17 S. ( ) Årsrapport til Stortinget fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag. 2. Orientering om arbeidet. 1. Dokument 17 S (2014 2015) Årsrapport til Stortinget fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag Årsrapport for 2014 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag Til Stortinget 1. Innledning I henhold

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8 Klager: X Innklaget: Sparebanken Møre Keiser Wilhelmsgt 29/33 0107 Oslo Saken gjelder: Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA Etisk Råd er satt med følgende medlemmer:

Detaljer

PROSESSKRIV TIL HARDANGER TINGSRETT

PROSESSKRIV TIL HARDANGER TINGSRETT PROSESSKRIV TIL HARDANGER TINGSRETT Dato: 9.5.2009 Saksøker: Rune Fardal Fjellvn. 74 5019 Bergen Saksøkte : Barnevernet i Kvam Kommune og Leder Astri Anette Steine Grovagjeldet 16 5600 Norheimsund 2 kopier

Detaljer

Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder

Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 21. august 2007 fra A. A mener X AS (Selskapet) trakk tilbake et tilbud om

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS Lommebok forsvunnet på reise sannsynliggjort forsikringstilfelle - unntak for mistet. Sikrede var i perioden 14.4.04 16.4.04 på reise

Detaljer

OVERPRØVING AV HVA SKJER I ROGALAND? TVANGSBEHANDLINGSVEDTAK Ass. fylkeslege Morten Hellang

OVERPRØVING AV HVA SKJER I ROGALAND? TVANGSBEHANDLINGSVEDTAK Ass. fylkeslege Morten Hellang OVERPRØVING AV TVANGSBEHANDLINGSVEDTAK HVA SKJER I ROGALAND? 29.04.2015 Ass. fylkeslege Morten Hellang 1 2013 Behandling uten eget samtykke Fylkesmennene behandlet i 2013 973 klager på vedtak om behandling

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2016-233 8.6.2016 Gjensidige Forsikring ASA Yrkesskade/yrkessykdom - Yrkesskadeforsikringsloven (YFL) Krystallsyke (BPPV) årsakssammenheng yfl. 11 første ledd bokstav

Detaljer

Ref. nr.: Saksnr.: 14/1665 Dato:.12.14

Ref. nr.: Saksnr.: 14/1665 Dato:.12.14 Helse- og omsorgsdepartementet Statsråd: Bent Høie KONGELIG RESOLUSJON Ref. nr.: Saksnr.: 14/1665 Dato:.12.14 Forskrift om endringer i forskrift 15. juni 2001 nr. 635 om svangerskapsavbrudd (abortforskriften)

Detaljer

Erstatning for uberettiget undersøkelsessak

Erstatning for uberettiget undersøkelsessak Erstatning for uberettiget undersøkelsessak Publisert 2014-02-21 10:48 ERSTATNINGSKRAV SOM FØLGE AV UNØDVENDIG UNDERSØKELSE -kan du kreve erstatning for psykisk skade eller lidelse som følge av barnevernets

Detaljer

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Unntatt off., jf. offl 13.1 jf. fvl 13.1 VEDTAK Klagesak

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 27. august 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 27. august 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 27. august 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Anette Funderud, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Vilhelm Lund, medisinsk

Detaljer

VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 13.05.2013 Ref. nr.: 13/5492 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Unntatt off., jf. offl 13.1 jf. fvl 13.1 VEDTAK Klagesak

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4604* - 11.3.2003

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4604* - 11.3.2003 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4604* - 11.3.2003 YRKESSKADE Årsakssammenheng. Forsikrede (f. 55, sykepleier) har hatt periodiske ryggplager siden 89, da hun forløftet seg på en pasient. Den 8.5.98,

Detaljer

VEDTAK NR 69/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 26. oktober 2011.

VEDTAK NR 69/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 26. oktober 2011. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 02.11.2011 Ref. nr.: 11/21205 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 69/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner VEDTAK Unntatt off., jf. offl 13.1 jf. fvl 13.1 Klagesak

Detaljer

UTTALELSE I KLAGESAK - AVSLAG PÅ SØKNAD OM Å BLI FOSTERFORELDRE. Sakens bakgrunn NOTAT. Saksnummer 10/2229

UTTALELSE I KLAGESAK - AVSLAG PÅ SØKNAD OM Å BLI FOSTERFORELDRE. Sakens bakgrunn NOTAT. Saksnummer 10/2229 NOTAT Vår ref.: Arkivkode: Dato: 10/2229-23 / HJE SF-LDO: 23.02.2012 Saksnummer 10/2229 Lovgrunnlag: diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 4 Dato: 9. januar 2012 UTTALELSE I KLAGESAK - AVSLAG PÅ SØKNAD

Detaljer

FORSVARLIGHET SAMTYKKEKOMPETANSE OG HELSEHJELP UTEN PASIENTENS SAMTYKKE. Case fra Fylkesmannen og kommunehelsetjenesten

FORSVARLIGHET SAMTYKKEKOMPETANSE OG HELSEHJELP UTEN PASIENTENS SAMTYKKE. Case fra Fylkesmannen og kommunehelsetjenesten FORSVARLIGHET SAMTYKKEKOMPETANSE OG HELSEHJELP UTEN PASIENTENS SAMTYKKE Case fra Fylkesmannen og kommunehelsetjenesten HVORDAN VURDERES FORSVARLIGHET? Fylkesmannens saksbehandling: Klage framsettes Pasient,

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 Klager: X Innklaget: DNB Markets Postboks 1600 0021 Oslo Saken gjelder: Klage på at DNB Markets megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi

Detaljer

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Unntatt off., jf. offl 13.1 jf. fvl 13.1 VEDTAK Klagesak

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i HR-2012-02033-U, (sak nr. 2012/1743), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 2. april 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

DOK listerregnskap.no

DOK listerregnskap.no DOK-2015-35 listerregnskap.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2015-08-21 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2015-35 STIKKORD: listerregnskap.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg

Detaljer

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/1821-2 14.01.2013 Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Vest- Agder av 28.06.2012.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE Bindende dekningstilsagn under yrkesskadeforsikringen - avt.l. 36 og 39. Forsikrede (f. 1979) fikk kort tid etter avtjening av førstegangstjeneste

Detaljer

VEDTAK NR 174/16 I TVISTELØSNINGSNEMNDA

VEDTAK NR 174/16 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 15.11.2016 Ref. nr.: 15/32748 Saksbehandler: Nina N. Hermansen VEDTAK NR 174/16 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte 11. november

Detaljer

Statlig erstatning til personer utsatt for vold og overgrep

Statlig erstatning til personer utsatt for vold og overgrep Statlig erstatning til personer utsatt for vold og overgrep KONTORET FOR VOLDSOFFERERSTATNING 1 2 STATLIG ERSTATNING TIL PERSONER UTSATT FOR VOLD OG OVERGREP Innhold 04 Hva er voldsoffererstatning? 05

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2016-258 23.6.2016 SpareBank 1 Forsikring AS (Liv) Livsforsikring/uføredekninger/pensjon Karensklausul mottok forsikrede forsikringsbevis fal. 11-2 og 19-10. Spørsmål

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3595* - 16.10.2000

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3595* - 16.10.2000 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3595* - 16.10.2000 LIV Premiefritak spørsmål om forsikringen kan gjenopptas foreldelse FAL 18-6. Forsikrede tegnet i 80 og 83 kapitalforsikring og pensjons-/livrenteforsikring

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5339 5.10.2004 GJENSIDIGE NOR YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5339 5.10.2004 GJENSIDIGE NOR YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5339 5.10.2004 GJENSIDIGE NOR YRKESSKADE Blyforgiftning før og etter 1990 - YFL 5 og 21. Forsikrede, som med noen avbrudd siden 1980 hadde jobbet med skrapjern, fikk i

Detaljer

Vold og overgrep i nære relasjoner s Samarbeid mellom barneverntjenesten og politiet. Utfordringer og muligheter. Anders Henriksen. 15.

Vold og overgrep i nære relasjoner s Samarbeid mellom barneverntjenesten og politiet. Utfordringer og muligheter. Anders Henriksen. 15. Vold og overgrep i nære relasjoner s Samarbeid mellom barneverntjenesten og politiet Utfordringer og muligheter Anders Henriksen 15. Oktober 2015 Fylkesmennenes barnevernssamling Side 2 Fagdirektorat og

Detaljer

Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet.

Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet. NOTAT Saksnr.: 10/1415 Lovanvendelse: Dato: OMBUDETS UTTALELSE Sakens bakgrunn Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet. X har tatt kontakt med Y for å

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FKN-2009-371 14.12.2009 Gjensidige Forsikring Yrkesskade KOLS trygdevedtak i 2001, mén 35-44 % - økt til 65-74 % i 2008 meldt 22.1.08 YFL 15. Forsikrede (mekaniker,

Detaljer

Høringssvar fra Unge funksjonshemmede Kravet til sykdom og nedsatt arbeidsevne

Høringssvar fra Unge funksjonshemmede Kravet til sykdom og nedsatt arbeidsevne Oslo, 1. november 2016 Høringssvar fra Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede viser til høringsbrev fra Arbeids- og sosialdepartementet av 8. juli 2016, og benytter med dette anledningen til å komme

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse i sak om likelønn - avlønning av foreldreveiledere

Anonymisert versjon av uttalelse i sak om likelønn - avlønning av foreldreveiledere Anonymisert versjon av uttalelse i sak om likelønn - avlønning av foreldreveiledere Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra A av 30. juni 2008. A har lavere lønn enn en mannlig kollega

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE VITAL LIVRENTE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE VITAL LIVRENTE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7220 29.4.2008 VITAL LIVRENTE Reservasjon for Bechterew rammes lidelsen av reservasjon - ufør av annen årsak. Forsikrede (f. 1940, revisor) tegnet tre (fire) poliser i

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5220* - 1.6.2004

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5220* - 1.6.2004 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5220* - 1.6.2004 ULYKKE Kneskade begivenhetsnære nedtegnelser årsakssammenheng. Forsikrede (f. 1945) var utsatt for en arbeidsulykke med traktor 25.10.95. Ulykken

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT TILLEGG TIL UT. 7209 Bindende avtale om oppgjør? Den 23.1.06 ble det begått innbrudd i sikredes leilighet. I telefaks

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3934* - 22.10.2001

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3934* - 22.10.2001 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3934* - 22.10.2001 KOLL. PENSJON Sykdom som forelå og var kjent ved inntreden - allergi - FAL 19-10. Forsikrede (f. 71) ble innmeldt i en kollektiv pensjonsforsikring

Detaljer

Forarbeidene til lovendringen er Prop.112 L ( ) Lov av 10.juni 2015 nr.91, i krafttredelse 2.okotber d.å. Bestemmelsene erstatter reglene om

Forarbeidene til lovendringen er Prop.112 L ( ) Lov av 10.juni 2015 nr.91, i krafttredelse 2.okotber d.å. Bestemmelsene erstatter reglene om Forarbeidene til lovendringen er Prop.112 L (2014-2015) Lov av 10.juni 2015 nr.91, i krafttredelse 2.okotber d.å. Bestemmelsene erstatter reglene om dommeravhør. Trondheim Fosen Melhus Orkdal 100 saker

Detaljer

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Unntatt off., jf. offl 13.1 jf. fvl 13.1 VEDTAK Klagesak

Detaljer

SØKNAD OM OPPREISNING

SØKNAD OM OPPREISNING Felles oppreisningsordning for kommuner i Troms fylke med Tromsø som vertskommune, for personer som under barnevernets omsorg var plassert i institusjon eller fosterhjem, og der opplevde omsorgssvikt,

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 07.07.2016 Ref. nr.: 16/19733 Saksbehandler: Anders Reidar Holm VEDTAK NR 73/16 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2009-331 11.11.2009 Gjensidige Forsikring Rettshjelp Rettshjelputbetaling med befriende virkning direkte til advokat. Advokaten fikk utbetalt kr 40.175 fra selskapet

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3467* TILLEGG TIL UT. 2685*

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3467* TILLEGG TIL UT. 2685* FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3467* - 27.3.2000 TILLEGG TIL UT. 2685* GRUPPELIV Varig uførhet - renteberegning. Forsikrede (f. 68) har siden 88/89 lidd av fibromyalgi. Hun har ikke kunnet være

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i Sak nr: 14-037 (arkivnr. 201400257 14/188-1) og 14-065 (arkivnr. 201400386 14/190-1) Saken gjelder:

Detaljer

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten.

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten. Spørsmål 1 Problemstillingen i oppgaven dreier seg om Peder Ås har avgitt en rettslig forpliktende aksept om at avtalen med Lunch AS avsluttes uten ytterlige forpliktelser for Lunch AS. Grensen mellom

Detaljer

Statens helsepersonellnemnd - HPN-2014-114

Statens helsepersonellnemnd - HPN-2014-114 Statens helsepersonellnemnd - Myndighet Dato 2014-10-22 Doknr/publisert Stikkord Sammendrag Statens helsepersonellnemnd - Vedtak. Tilbakekall av autorisasjon som fysioterapeut - grove pliktbrudd, uforsvarlig

Detaljer

UGYLDIG TESTAMENT SOM FØLGE AV DEMENS

UGYLDIG TESTAMENT SOM FØLGE AV DEMENS Arverett, testament og demens Publisert 2011-02-28 19:15 Foto: Illustrasjonsbilde UGYLDIG TESTAMENT SOM FØLGE AV DEMENS Når testator er dement, vil dette kunne medføre at testamentet i etterid blir ansett

Detaljer

Saksbehandler: Sigmund Eliassen Arkiv: 270 Arkivsaksnr.: 03/ Dato:

Saksbehandler: Sigmund Eliassen Arkiv: 270 Arkivsaksnr.: 03/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigmund Eliassen Arkiv: 270 Arkivsaksnr.: 03/8048-29 Dato: 10.10.09 KRAV OM ØKONOMISK KOMPENSASJON FRA TIDLIGERE BARNEVERNSKLIENTER INNSTILLING TIL: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsombudet finner at Universitetet i X ikke handlet i strid med arbeidsmiljøloven 13-1, jf 13-2.

Likestillings- og diskrimineringsombudet finner at Universitetet i X ikke handlet i strid med arbeidsmiljøloven 13-1, jf 13-2. NOTAT Til: Fra: Anne Jorun Ballangrud Dok. ref. Dato: 07/2027-21/SF-460//AJB 21.11.2008 Webversjon av uttalelse - sak om diskriminering på grunn av seksuell orientering ved professoropprykk Likestillings-

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2012-635 11.1.2013 Yrkesskadeforsikringsforeningen Yrkesskade/yrkessykdom - Yrkesskadeforsikringsloven (YFL) Yrkesbetinget betennelsestilstand i øyet? uenige leger

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - BILLIGHETSERSTATNING

SØKNADSSKJEMA - BILLIGHETSERSTATNING RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEADVOKATEN Unntatt offentlighet Jf. offl. 13 SØKNADSSKJEMA - BILLIGHETSERSTATNING Søknad om billighetserstatning for personer som har opplevd overgrep eller omsorgssvikt i institusjon

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5079* - 2.3.2004

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5079* - 2.3.2004 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5079* - 2.3.2004 ULYKKE/YRKESSKADE Forsikring i kraft på skadetidspunktet yrkesskade YFL 11. Forsikrede (f. 48) rettet 1.3.00 krav mot selskapet idet hun i forbindelse

Detaljer

TRYGDERETTEN. Den 3. juni 2005 ble denne ankesaken avgjort i Trygderettens lokaler i Grønlandsleiret 27, Oslo.

TRYGDERETTEN. Den 3. juni 2005 ble denne ankesaken avgjort i Trygderettens lokaler i Grønlandsleiret 27, Oslo. TRYGDERETTEN Den 3. juni 2005 ble denne ankesaken avgjort i Trygderettens lokaler i Grønlandsleiret 27, Oslo. Rettens sammensetning: 1. Anne Cathrine Mørch, rettsfullmektig, rettens administrator. 2. Arne

Detaljer

12/1541-30- MH 07.01.2014

12/1541-30- MH 07.01.2014 Vår ref.: Dato: 12/1541-30- MH 07.01.2014 Ombudets uttalelse Saksnummer: 12/1541 Lovgrunnlag: Diskrimineringsloven 4 Dato for uttalelse: 14. juni 2013 Den 10. juni 2011 oppsøkte A Sentrum politistasjon

Detaljer

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Unntatt off., jf. offl 13.1 jf. fvl 13.1 VEDTAK Klagesak

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 9. november 2009 Ref. nr.: 09/14055 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 88/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte

Detaljer

Utlendingsloven 38 og barnets beste i utlendingssaker

Utlendingsloven 38 og barnets beste i utlendingssaker Praksisnotat Utlendingsloven 38 og barnets beste i utlendingssaker OPPRETTET: 01.01.2010 SIST OPPDATERT: 29.04.2015 Dette praksisnotatet er utarbeidet for å beskrive Utlendingsnemndas (UNE) praksis. Det

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/15 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer