Nr. 4 I desember 2012 I 40. årgang. God Jul!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 4 I desember 2012 I 40. årgang. God Jul!"

Transkript

1 Nr. 4 I desember 2012 I 40. årgang God Jul!

2 Utgjeve av Sogndal og Leikanger Kyrkjelege fellesråd Redaktør: Magny Ugulsvik Bukholm Kasserar: Arne Flatland Bankgiro: Postgiro: Postadresse: Sogndal kyrkjelydsblad, Kyrkjevegen 6, 6856 Sogndal. Besøksadresse: Kyrkjekontoret Stedjetunet, 2. etasje Kyrkjevegen 6, 6856 Sogndal Telefon kyrkjekontoret: , e-post: Heimeside: Grafisk: skrivargarden.no Kyrkjelydsbladet blir sendt til alle heimane i Sogndal kommune. Det er også mogleg å tinga bladet for dei som bur utanfor kommunen. Neste blad kjem ut til påske. Stoff kan sendast til innan 18. februar Indre sogn, beredskapsteneste: Ved akutte behov kveld/natt og helg kan prest nåast på telefon Bladpengar: kr. 200,- pr. år, kr. 300, for abonnentar. Frå samling i Jordal - Livets skattekiste. Ester hadde funne gamle leikar som var veldig populære. Leiar: Snart jul! Julehøgtida nærmar seg og me skal på nytt få høyra bodskapen om at Gud vart menneske gjennom son sin, Jesus Kristus. Juleevangeliet fortel oss at Han kom som eit menneske. Gud vart ein av oss, født som eit barn. Du sit med eit nytt nummer av kyrkjelydsbladet. Her får du oversikt over gudstenester, konsertar og andre arrangement som du kan delta på. Kyrkjelydsbladet skal også gje deg som lesar eit innblikk i det som har skjedd i sokna våre. Livets skattekiste er eit spennande tiltak innanfor trusopplæringa, der vaksne deler av si tid og si trushistorie med dei yngre. Denne gongen kan me lese om samlinga i Fjærland. Me håpar at bladet kan inspirere deg og gje deg ord til ettertanke. I andakten blir me oppfordra til å gje kvarandre kjærleg merksemd og venleg omtanke denne jula. Det er diakoni i praksis, som me kan lese meir om i diakonihjørna. I haust vart det arrangert kurs i Gudsrikeleiken. Dei som deltok på kurset fortel at dei fekk inspirasjon til å formidle bibelforteljingane på ein ny måte. I tillegg til å dele av si tid og sitt engasjement er det óg mange som deler av sine midlar. I Fjærland samla kyrkjelyden inn over kr til nytt elektrisk ringeanlegg. I Sogndal har mange teke utfordringa på å gje ein meter med teppe til Stedje kyrkje, og om lag kr er gitt i gåver til dette. Og medlemane i kyrkjeringen gir både omtanke, tid og pengar til kyrkja. Heilt fantastisk! Og det aller beste som kjem ut av dette er kanskje at endå fleire får eit eigarforhold til kyrkja si. Då vil redaksjonen få ynskje alle lesarane ei riktig god julehøgtid og eit godt nytt år! Magny Ugulsvik Bukholm REDAKTØR Illustrasjonsfoto frå Morguefile. Foto på framsida: Frå Sprell levande gudsteneste i Stedje 11. november. Barnegospelen. Illustrasjonsfoto frå Morguefile. 2 nr Sogndalkyrkjelydsblad

3 Helsing frå kyrkjeverja No er snøen komen og vinteren bankar på. Sjølv om det er mørkt ute går me ei lys-tid i møte. Tenk på advent og adventsstake, lysmesse og alle konfirmantane med levande lys i kyrkja, juletrelys og kanskje stjerneklåre netter. Eg er av dei som er storforbrukar av stearinlys på denne tida av året. Dei gir eit så varmt og lunt lys, samtidig som dei er med på å skape ein god stemning i rommet. I tillegg minnar dei oss om at Jesus skal koma, han som er lyset for verda. Mykje skjer i kyrkja i tida framover Desember er ei travel tid for oss som arbeider i kyrkja. Det er den nok for alle andre ogso, for den del. Ikkje berre skal det vere reint i kvar ein krok, men alle julegåver skal vere ordna og alle julekort skrivne. I kyrkja er det mange tradisjonar knytt til denne tida. Lysmesser og julekonsertar, og for ikkje å gløyme høgtidsgudstenestene i sjølve juleveka. Mange skal ta del, særleg på dei lokale julekonsertane, og mange øver flittig i desse dagar. Det er alltid flott å sjå og høyre kva våre lokale heltar klarar å framføre kvart år. Konfirmantane har det ogso ekstra travelt. Dei skal førebu lysmessa, og skal samlast til konfirmantdag den første dagen i desember. Prestane har det travelt med å førebu alle gudstenestene i jule- og nyttårshelga. Når det er mykje som skjer, håpar me sjølvsagt på at mange vil delta. Alle er de hjarteleg velkomne til kyrkje! Lys i adventstida Levande lys er mykje brukt i advents- og juletida. Ogso på kyrkjegarden vert det kveikt mykje lys no. Dette er ofte eit flott syn å sjå når ein kjem til kyrkje på kveldstid. Me må likevel minne om brannfaren ved bruk av open eld. Me anbefalar at de helst nyttar gravlykter eller gravlys på gravene. Nokre stader set dei ut opne fakkelboksar, og dei er me meir skeptiske til. Dei gir oftare ein større flamme, og er heller ikkje sikra med hette over flammen. Dei kan velte eller fare med vinden og setje fyr andre stader. Me ber dykk difor vise varsemd ved bruk av levande lys, og unngå å bruke faklar på gravene. God jul og godt nytt år Til slutt har eg lyst å ynskje dykk alle ei god jul og eit godt nytt år! Samtidig vil eg og takke for alle gode opplevingar saman med dykk i året som har gått. Kyrkja treng dykk, og eg trur mange treng kyrkja. Lat oss difor vere frimodige i mørketida og vere eit lys for kvarandre. Alle treng me nokon, og alle er det bruk for. Alle kan me vere noko for andre. Ikkje alle trur det om seg sjølv, men eg er overbevist om at inni oss alle fins det noko som kan hjelpe og bety noko for både oss sjølve og andre. Nokon treng meir hjelp enn andre til å finne dette, men det er der. Smil til verden og verden smiler til deg, heiter det. Men det er vel ikkje alltid det kjennest slik. Men gir du eit smil til eit anna menneske du møter - gir du dei ei gåve. Kanskje får du ogso same gåva att? Då lysnar kvardagen lite grann, og nettopp du blir eit lys. Jesus er lyset for verda, han vil ogso vere ditt lys. Lar du det få skine? God jul og godt nytt år! Jorunn Merete Haukås-Eide Kyrkjeverje i Sogndal og Leikanger Ny kyrkjetenar i Norum sokn Etter ei tid med vikarar har me endeleg fått på plass ein fast kyrkjetenar i Norum sokn. Me vil difor ynskje Nils Einar Berget velkomen som ny medarbeidar i kyrkja. Nils Einar byrja i stillinga 5. juni i år, og har forsøkt seg på både gudstenester, vigsler og gravferder på denne tida. Nils Einar er busett i Sogndal men kjem opphavleg frå Møre. Han er gift og har eitt barn på 2 år. Stillinga som kyrkjetenar løyser han ved sida av at han tek mastergrad i kristendom, ved NLA i Bergen. Me håpar Nils Einar vil trivast i jobben! Kyrkjeskyss i Norane Dei som ynskjer å ta del i gudstenester i Norane og manglar skyss, kan ta kontakt med Sveinung Brusegard, tlf Sogndalkyrkjelydsblad nr

4 Eldredagen FN`s eldredag, 1. oktober er felles for heile verda. I Sogndal kommune vart dagen markert søndag 30. september, på Sogndal Omsorgssenter. Dette er det 22. året at dagen vert feira. Arrangementet vart delt mellom Sogndal Eldreråd, Lions Club Sogndal og Sogndal Frivilligsentral. Leiar i Sogndal Eldreråd, Arne Bjelde, ønskte oss velkommen og leia oss gjennom programmet saman med leiar i Sogndal Lions, Einar Skeie. Soneleiaren i Lions, Ulf Menes, fortalte oss litt om Lions sitt arbeid. Ulf har vore i Afrika i år, i Obia i Uganda, der han var med å opne Sogndalsbrønnen, noko han er svært stolt av. Det er stor mangel på reint drikkevatn mange stader i Afrika. Han viste oss lysbilete og fortalde om turen. Me fekk og sjå lysbilete frå slummen i Kampala, og frå ein augeklinikk som er finansiert av Lions. Elles var ordføraren, Jarle Aarvoll, på besøk og sa nokre ord. Karen Dalaker frå Pensjonistlaget las ein gamal historie om ein gut som skulle pugge eit stykke frå Katekisma til ein skuledag. Men - dessverre han hadde gløymt 3 viktige ord i katekismeleksa si, og det var sjølvsagt ikkje veldig populært hjå læraren. Dei som var til stades fekk jo høyra korleis det gjekk. Einar Skeie las nokre korte stubbar frå Hardanger. Litt allsong vart det òg, av gamle kjære songar. Sverre Volle piano. Og innimellom alt dette fekk me servert kaffi og nydeleg bløtkake. Ja, dei som var til stades såg ut til å storkosa seg og let vel over arrangementet. Tusen takk for ei kjekke stund. Kirsten Anny Amledal Diakonihjørna: Praksis Diakoni i praksis kan vere svært mange ting. Diakoni kan bli uttrykt i ein kyrkjelyd på veldig varierte måtar, og her i hjørnet vil eg denne gong trekkje fram Kyrkjeringen i Stedje. I andre kyrkjelydar er det tilsvarande ringar der menneske gjennom praksis ynskjer å hjelpe til i kyrkjelyden sitt arbeid på ulike vis. Fire - fem gonger i løpet av eit år er det nokre ivrige menneske, til no berre kvinner, som kjem saman i Stedje sokn, fortrinnsvis for å samle inn pengar, slik at kyrkjelyden kan kjøpe dåpsklutar til dåpsbarna i Stedje. Dei har også samla inn nok pengar til at kyrkja og kapellet i Stedje har teke i bruk tenlege bord. Borda er lette og enkle å slå opp og ned, så det er greitt for dei fleste av oss å flytta på dei mellom kapellet og kyrkja. Eg har vore med på samlingane deira eit par gonger, og høyrer ut frå det dei diskuterer, at dei bryr seg om kyrkja! Det vert diskutert kva som føregår i kyrkja i dei ulike aldersgruppene, om kyrkja treng oppussing eller grundig vask, eller er det andre ting som trengst gjerast kan hende? I botn ligg det altså ein kjærleik til kyrkja og til det som føregår der - og det som er flott er at dei ser at dei kan bidra inn i fellesskapen på ein måte som er konkret og direkte. Kyrkja er i følgje Paulus som ein kropp med mange lemmer, og alle lemmene er det bruk for! Som du skjønar, diakoni skal ikkje vere ord åleine, men handling - diakoni er evangeliet i handling! Det kan vere uheldig å trekkje fram noko spesielt fordi det kan setje anna i skyggen, men det er sjølvsagt ikkje meininga. Men av og til treng vi konkrete eksempel eller knaggar for å oppdage kva til dømes diakoni kan handle om. Viss du er av dei som har lyst å vere med i kyrkjeleg arbeid på ein direkte og konkret måte, er ein kyrkjering eit fint og godt alternativ. Om ikkje dette passar deg, men du har lyst å vere med i det kyrkjelege arbeidet på ein praktisk måte, må du gjerne ta kontakt. Stedje kyrkjering skal ha samlingar desse datoane neste år: 14/2, 11/4, 26/9 og 14/11. Soknediakon Gitte Th. Torstad 4 nr Sogndalkyrkjelydsblad

5 Folkemusikk, i heilage rom Laurdag, 1. september 2012, var det stavkyrkjekonsert i Kaupanger Stavkyrkje, arrangert av Fortidsminneforeninga i Sogn og Fjordane. Gyda Grøndalen Hoffmann og Ole og Knut Aastad Bråten, alle brødrene frå Valdres, presenterte folkemusikk, med spor frå alle tider, slik den har utvikla seg gjennom hundrevis av år. Repertoaret var vidt, frå skjemteviser og riddarballadar til eldre og nyare religiøse sangar. Alt akkompagnert av langeleik, lyre eller kantele. Alle tre har sitt daglege virke innanfor kultur, sang og musikk. - Stabat Mater Dolorosa, frå 1200-talet. Teksten formidlar smerta og sorga til Jomfru Maria etter at Jesus vart korsfesta. - Smedalslåtten. Klokkelåt frå Valdres. Historia bak er at då den gamle stavkyrkja på Filefjell vart riven i 1808, vart kyrkjeklokkene frakta ned til soknekyrkja i Øye. Men på vegen ned frå fjellet mista dei den eine klokka i Smedalsvatnet, der den sokk i vatnet. Kvar gang det vart kalla inn til messe i Øye kyrkje, kunne ein høyre ein sorgfull klokkeklang frå systerklokka i Smedalsvatnet. - Ridder feller jomfruens syv brødre. Ballade skriven på 1500-talet i Danmark av Anders Sørensen Vedal. - Næmingen (læregut), nedteikna i 1848 av Ludvig M. Lindemann. - Ramundvise. Visa handlar om Ramund, ein modig mann, som i likskap med Næmingen ynskjer å gjera mykje godt, men med meir eller mindre harde metodar. - Kappseglingsvise, eller Hellige Oluf og Troldene, handlar om Heilag Olav, som frå båten sin Oksen, møter trolla i havet utanfor Hornelen. - Herre Gud, ditt dyre navn og æra, salme etter presten og diktaren Petter Dass, skrive i Jesus din søte forening at smake. Religiøs folketone. Den fagraste songen Den fagraste songen som lyder på jord er songen om Jesus, vår Frelsar, vår bror. Den klåraste tonen skal lyde for han som livet for evig, for alle, oss vann. Eg elskar deg Jesus, eg elskar ditt namn. Og Ordet oss fører til himmelens hamn. For visst kan vi vita at Ordet frå Deg er sanninga, livet, og lys på vår veg. Ein dag vil vår livsferd ta slutt her på jord. Då samlast dei frelste ved Faderens bord. Ein kjempestor skare som hyller vår Gud. Ein endelaus skare - Frelsarens brud. Den fagraste songen vi song her på jord, Vil klårare tona i himmelens hær. I glede og takksemd til Gud, vår Far, Og Jesus, vår Frelsar, som syndene bar. Ja, glad kan eg kvila hos Jesus ein gong og syngja for Herren min takkesong. Då jublar eg ut: Eg er frelst, eg er fri! Eg lever med Jesus til æveleg tid. Dei avslutta konserten med, - Jerusalem, Guds helgestad. Teksten er henta frå Hjemlandstonar eller Sions Frydesange på veien til den nye Jerusalem. Ja det var eit vidtspennande repertoar, og veldig flott å høyre på. Tusen takk. Ingeborg Eggum Mundal Kirsten Anny Amledal Tekst Sogndalkyrkjelydsblad nr

6 - OG EG ER MED! Skulehuset i Jordal. Formingsaktivitet - laga bokrull. Livets skattekiste i Fjærland Laurdag 13. oktober var borna frå år inviterte til samling kring Livets skattekiste i Fjærland. Sidan dette var siste helga i haustferien, var det ein del av borna som ikkje kunne vera med. Ungane vart plukka opp på ferjekaien og bilte til Jordal. Der hadde Ester og Leif Arne Nordheim ordna til i den gamle skulestova. Ester fortalde om skulen, der ho hadde vore skulejente. Eit par salmar vart sunge, til tonar frå eit gamalt og stilig trøorgel, som var plassert der. Det var Leif Arne som var spelemann. Ester fortalde så om då Jesus som 12 åring vart verande att i tempelet, og foreldra måtte til å leita etter han. Den gong var det Jesus sa litt skuffa til foreldra: Visste de ikkje at eg var i huset til Far min. skulle kvar unge laga bokrull av. Arbeidet gjekk unna med liv og lyst. I eit skåp stod det gamle modellar som var brukt i fysikktimane på skulen. Desse fekk ungane studera på, men ikkje røra. Etter arbeidstimen vart det servert pølser og brød. Trusopplærar, Guri, var kokke og hadde med yngste guten sin, som gjekk fint i lag med Fjærlandsungane. Så var det klart for friminutt og leikar på skuleplassen. Ester var leiksjef. Der fekk alle høve til å spretta pinn og slå keil. Brita, Thomas og Grete. Så fekk ungane i oppgåve å laga kvar sin bokrull. Ester hadde fått skrive songen, Heveinu shalom aleichem, på store ark, og denne Geir Martin prøver trøorgelet. 6 nr Sogndalkyrkjelydsblad

7 Samlinga i Jordal vart avslutta med ein ispinne til alle, både liten og stor. Den opphavlege planen var at det skulle brukast båt frå Jordal og inn til kyrkja, slik som i gamledagar. Ein del vind på fjorden gjorde at det vart nytta bil i staden. I kyrkja vart det fortalt om bilete som er der og om motivet på altertavla. Motivet er Emmaus vandrarane og Nils fortalde den historia til dei lydhøyre ungane. Knut spela til salmane, og ungane fekk høyra den gamle klokkarbøna og var med å be Herrens bøn i den nye oversetjinga.. Namna på dei som var med: Geir Martin, Grethe, Brita, Thomas, Mikal, Ester, Leif Arne, Åge, Knut, Nils og Guri. Foto: Egon Askvik. Bak frå v.: Elisabeth Nornes, sokneprest Egon Askvik med dåpsbarnet Kasper Bondevik Nornes, Celina Fredriksen Fimreite og Stine Gustavsen Fimreite. Framme frå v.: Sigurd Løkø Ylvisåker, Nicolai Robøle og Theo Ruud Westgård. Dåp og 4-åringar i Norum Ettermeldingar er at ungane hadde hatt det øye kjekt. Nils Skeide Tekst og foto Sprell levande gudsteneste i Stedje kyrkje med utdeling av bok til 4-åringane. Foto: Egon Askvik. Foto: M. U. Bukholm. Foto: M. U. Bukholm. Sogndalkyrkjelydsblad nr

8 Gudsrikeleiken Dagane oktober var det kurs på Stedjetunet og kyrkjelydsbladet fekk snakka litt med ein av kurshaldarane, Rune Øystese. Kva er det som skjer på Stedjetunet desse dagane? Desse dagane har me kurs i det som blir kalla Gudsrikeleiken. Dette er ein metode å fortelje bibelforteljingane på. Me har også liturgiske forteljingar, som er kyrkja sine forteljingar. Dette blir fortalt på ein måte som er ganske annleis enn me er vant til. Forteljingsmåten er prega av langsemd, stille og undring. Me bruker 3 dagar på å lære denne måten å fortelje på ved hjelp av materiell. Kvar forteljing har sitt materiell. Du kjem frå NLA? Kurset er arrangert frå NLA. Det er dei som administrerer desse kursa. Kurset kjem opphavleg frå Italia, og det er Montessori pedagogikk. Det blei utvikla ein metode i Italia som blei kalla Den gode hyrdekatekese. Så var det ein amerikanar som heiter Jerome Berryman, som tok det med til USA og kalla det Godly Play. Og det er det me har teke til Noreg, og kalla Gudsrikeleiken. Eg forstår at det er lange og intense dagar, - deltakarane må vere aktive? Ja, vi held på frå ni til ni. Her lagar me kurs saman. Det er veldig lite av at ein står og snakkar og dei andre sit og høyrer på. Her skjer mesteparten av læringa ved at me opplever forteljinga saman, og så snakkar me om kva som skjer i gruppa når me fortel på denne måten. Når me spør undringsspørsmåla på den måten som me gjer, og kva kan me lære av dette. Det er populære kurs forstår eg! Dei aller fleste som har vore på kurs uttrykkjer at dei er begeistra. Dei lærer noko dei kan bruke vidare. Og nokre seier at det forandrar tenesta deira heilt. Det er maks 12 på kvart kurs. Det er for at alle skal få lov til å fortelja si forteljing. Og vi har 15 forteljingar i løpet av kurset. Kurshaldarane fortel 3 eksempelforteljingar. Me har 3 typar forteljingar; heilage forteljingar frå Gamle testamentet Abraham, skapinga, Noah, Moses. I dag har me likningane som er ein eigen sjanger. I morgon skal me fortelje dei liturgiske forteljingane der me presenterer kyrkja sin liturgi gjennom forteljingar slik at me får eit møte med dei, kva dei gjer med oss, kva dei betyr for oss. Me presenterer liturgien som kyrkja si forteljing. Er det eit opplegg som du må velje å bruke over ein periode? Det slit me litt med i norsk samanheng. Mange av dei som er på kurs er opptekne med trusopplæring og trusopplæringa er veldig mykje lagt opp til fasar. Men skal du ta ut all gevinsten som ligg i metoden, så er det prosessen som er viktig. Den får du ikkje fullt utnytta om du brukar den berre på ein samling i året. Får ikkje utnytta potensiale i Gudsrikeleiken. Ideelt sett er dette eit opplegg for barnegrupper? For barnegrupper og søndagsskular, og i forbindelse med gudstenesta. Me brukar det for konfirmantar ein del, og for utviklingshemma konfir- Bilete av Rune Øystese henta frå kirken.no/bjorgvin mantar. Me har god erfaring med at vaksne tek det inn i bibelgruppene sine. Nokre tek deler av opplegget inn i gudstenesta. Det blir også brukt blant gamle og demente med godt utbytte. Så sjølv om det i utgangspunktet er laga for 3-12 åringar, så er denne måten å jobbe på så sterk også for vaksne at det fungerer for alle aldersgrupper. Og om du spør deltakarane om dei er blitt gripne i løpet av samlinga, så trur eg dei vil 8 nr Sogndalkyrkjelydsblad

9 seie: ja, eg har opplevd forteljinga på ein ny måte. Den fortalte meg noko, og har gitt meg noko. Ein brukar alle sansane sine? Dette er ein måte å fortelja og jobbe på, der du skal møte teksten, og teksten skal tale inn i ditt liv. Det skal bli eit eksistensielt møte med teksten. Og det er noko som skjer når du lar det gå langsamt, du lar stillheita vere ein del av måten å fortelje på. Magny Ugulsvik Bukholm Tekst og foto Malla Moe - Til minne Den 16. september 2012 blir ståande som ein merkedag i Hafslo-bygda og for Hafslo Bedehus. Då vart minnesteinen over Malla Moe, Afrika-Malla, avduka. Malla vart fødd i Hafslo 12. september 1863, og døydde 16. oktober 1953 i Swaziland, der ho òg er gravlagt. Ho levde sine barndoms- og ungdomsår på Hafslo, men etter at begge foreldra etterkvart vart borte, reiste Malla og veslesystera over til Amerika. Malla fekk misjonskall og opplæring i misjonering, og vart etterkvart utsendt til Swaziland, som misjonær. I løpet av alle desse åra var ho heime i Hafslo på ferie 2 gonger. Siste gongen var i 1922/1923. Då var ho opphavet til, og med å bygde opp Hafslo bedehus, som feirar 90- års jubileum i Under minnemarkeringa, som vart leia av Anders Alme, var det minnetale av bl.a. Kurt Urhaug, som er redaktør i bladet Evangelisten. Han fortalde om Malla Moe sitt liv og virke. Tale og avduking av minnestein var ved ordføraren i Luster kommune, Ivar Kvalen. Malla Moe, Afrika-Malla, har endeleg fått det minnesmerket ho fortener i heimbygda si. Kirsten Anny Amledal Sogndalkyrkjelydsblad nr

10 - Me kunne ikkje slutte no! I lesande stund har Stedje kyrkje igjen tre gonger blitt fylt opp av godtfolk som vil få med seg Desembernatt-opplevinga, mange for femte gong. Årets konsertar er nemleg dei femte i rekka. Terje Vatlestad har på mange måtar vore den drivande krafta bak Desembernatt, og kyrkjelydsbladet fekk ein prat med han i forkant av jubileumskonsertane. Tekst: K.O.H.Nordheim (Foto: privat) Desembernatt for femte gong! Då du tok til å tenke på den første konserten i 2008, såg du alt då for deg jubileumskonsert? No hadde nok fleire av oss tenkt på dette alt før Men det var mange grunnar til at den første konserten kom nett då. Det eine var at Sogndal musikkforum trengte pengar for å kunne halde fram å drifte gratis øvingslokale i Sogndal til ungdom som driv med musikk. Nett på denne tida var det også mange talent som gjekk her, og som fortente ein slik arena som ein lokal, profesjonell konsertproduksjon å prøve seg på. Ein tredje grunn var at eg gjennom kontakt med etablerte artistar med bakgrunn frå Sogndal visste at dei for sin del ynskte moglegheiten til å få gje noko til bygda på denne måten. Så når eg tok kontakt med dei, var det ingen betenkningstid - dette var noko dei ville, og dei ville gjere det heime. På den måten var tanken om Desembernatt ein mogen tanke hjå fleire enn meg. For eigen del hadde eg hatt ideen lenge, men meinte at skulle me laga julekonsert i Sogndal, så måtte det vera noko som var så spesielt at du ikkje kunne oppleva det andre stader. Eit kjempeviktig spørsmål då var korleis musikken skulle formast, og kven som skulle gjere dette. Då tida var klar viste det seg at fann denne hjelpa i kjellaren i eige hus. Men du spør om eg såg for meg jubileum? Nei, tanken var at dette var noko me skulle gjere ein gong, me hadde jo eit mål om å kunne hjelpe ungdom med blant anna øvingsklokale, instrument og alt som trengst. Etter at den første konserten var ferdig andre søndag i advent i 2008, var me godt nøgde, og meinte at me hadde fått til det som var målet. Men det blei meir? Det blei meir, det blei som eit krav frå dei som hadde vore på konserten at dette må de gjere fleire gonger! Og ikkje berre publikum, dei involverte opplevde det på same måte - dette var så flott og kjekt, at me kunne ikkje slutte no! På plakatane dei ulike åra har det stått at Desembernatt er ein magisk, strålande, unik og annleis julekonsert. Kva er spesielt med Desembernatt slik du ser det? Ja, me har brukt store ord på plakaten, og det er ikkje tilfeldig, men vel gjennomtenkt. Det viktigaste er nok at me tek det tradisjonelle materialet og pakkar det inn på ein slik måte at det vert lagt merke til, men også slik at dei aller fleste finn noko som dei kjenner igjen som sitt. Elles handlar ikkje Desembernatt berre om musikken og materialet, men totalopplevinga av heile arrangementet, i kyrkja, og med særeigen lys- og lydproduksjon. Repertoaret kunne blitt spelt andre stader også, men lys, lyd og koreografi er designa for Stedje kyrkje. Eg for min del produserer ikkje noko for eit rom eg ikkje kjenner. Du må inn i rommet og oppleve det, då kjem tankane om kva du kan gjere og korleis. Eitkvart rom er ein del av heilskapen som konserten er, og det må takast omsyn til. Når me lagar Desembernatt har me heile tida med oss kva Stedje kyrkje eigentleg er bygd for, kva som er den daglege bruken, og korleis me kan uttrykkje respekt for dette. For å sitere tidlegare prost Hausberg, han meinte me kanskje hadde for stor respekt for rommet. Kva andre tilbakemeldingar har du teke vare på gjennom desse åra? Eg har drive på lenge og hatt ansvar for mange ulike oppsetningar. Det er alltid tilbakemeldingar, men eg har aldri møtt ein slik mengde av einsidig positive tilbakemeldingar. Ikkje berre frå publikum, men frå musikarane, songarane, dei tilsette ved kyrkjekontoret, andre som hjelper til; alle er overstrøymande positive og snakkar om kor moro det har vore og kor tid me skal begynne å planlegge neste prosjekt. Eg treng ikkje gøyme at for alle involverte er dette mykje meir arbeid enn det folk flest trur. Men så lenge det er så kjekt, så merkar me ikkje slitet. Me er eit fellesskap som har det kjekt i lag, og det trur eg folk merkar på Desembernatt. 10 nr Sogndalkyrkjelydsblad

11 Presentasjonsgudsteneste i Fjærland den siste gudstenesta etter den gamle liturgien. Neste gudstenesta tek me i bruk litt ny liturgi og etter kvart skal dette vera klart til det nye kyrkjeåret byrjar. Kjell heldt preike over Jesus sitt besøk hjå systrene Marta og Maria. Det handla om å prioritera Gud, og høyra på han. Du skal elska Herren din Gud av heile ditt hjarta. Men det er ikkje gale å tena nesten din heller. Bak frå venstre: Ingunn Supphellen, Kari Sunneva Waatevik, Gøril Resaland Skeide, Andrea Senay Denkduven, Anne Mari Mundal. Framme frå venstre: Kristian Mundal Skjelten, Odd Atle Rauboti, Daniel Hakan Denkduven. Under gudstenesta sundag 9. september vart dei nye konfirmantane i Fjærland presenterte for kyrkjelyden, Det er lenge sidan det har vore så mange konfirmantar her i bygda. Serskilt kjekt var det med to ekstra konfirmantar utanfrå. Det har seg nemleg slik at den eine konfirmanten vår har to syskenbarn i Bergen, som ville konfirmera seg her i Fjærland. Så til våren vert det 8 kjekke ungdomar i midtgangen i kyrkja vår. Dei to skal fylja konfirmantundervisninga i heimekyrkja si, som er Eidsvåg. Konfirmantane var med under gudstenesta som medhjelparar, med utdeling av salmebøker, innleiinga, bøner og tekstlesing og andre ting som høyrer til kyrkjevertjobben. Kjell prest forretta og dette var Familiegudsteneste Sundag 21. oktober var det familiegudsteneste. Då fekk 3 born 4-årsboka, Mi kyrkjebok. Det er fyrste gongen denne nye boka vert gjeve til 4-åringane. Det er ikkje berre ei bok, men og to cd-ar og eit lite hefte som fylgjer med. Dei 3 borna som fekk denne boka var: Linea Bøyum Haugen, Vebjørn Orheim Mundal, Styrk Supphellen Solsvik. I gudstenesta vart det brukt salmar frå 4-årsboka, og alle borna, som var i kyrkja denne dagen, stilte opp i kortrappa og song så det ljoma. Under presentasjon av konfirmantane vart det samtale mellom dei og presten om kva forventningar dei hadde til konfirmanttida og kva den enkelte av dei hadde som serskild interesse. Kvar konfirmant ber eit armband som heiter Kristuskransen. Dei fortalde litt om kva enkelte deler i kransen var symbol på. Etter gudstenesta hadde soknerådet ordna med kyrkjekaffi, før soknemøte om den nye liturgien. Det vert ikkje dei store endringane. Dette skal no til godkjenning av biskopen. Nils Skeide Tekst og foto Elles var to av konfirmantane medhjelparar under gudstenesta. Gøril helsa velkommen og Kristian las frå Bibelen, og begge var med Kjell prest under samlingsbøna. Det er slik at konfirmantane har kvar sin tørn i gudstenestene denne vinteren, og dei er så flinke at det reint er eit spik. Dei opptrer som godt scenevande utan at dei har noko erfaringi dette arbeidet. Kjekke stunder i kyrkja! Nils Skeide Tekst og foto Sogndalkyrkjelydsblad nr

12 Haustfesten Den tradisjonelle ELDREFESTEN i Fjærland, eller som ein er gått over til å kalla den, HAUSTFESTEN, var i år tysdag den 16. oktober. Som vanleg er det soknerådet som kvart år har ansvar for programmet. Kvinneog familielaget hadde i år sut for maten, som var smørbrød og blautkake. Øye godt. År om anna er reiseskildringar hovudprogrammet, og i år greidde soknerådet lokka laus ein film frå ein Afrikatur. Tre ungdommar frå bygda, Ingvill Mundal, Jarle Mundal og Gaute Dvergsdal Bøyum hadde vore med på tur til toppen av Kilimanjaro. Det er verdas høgste frittståande fjell, 5895 meter høgt. Det var Gaute som hadde redigert filmen og han fortalde litt frå turen på førehand. Jarle hadde ein del tilleggsopplysningar. Det var artig å fylgja med korleis dei måtte førebu seg for å nå toppen. At dei etter å ha nådd ei viss høgd, måtte gå nedatt ein del hundra meter for å betre kunne tola den tynne lufta på toppen. Etter matøkta og masse prat, som er ein god del av samkoma, hadde Kjell prest andakt. Han tok utgangspunkt i HERRENS BØN, serskilt den fjerde bøna: Og gjev oss i dag vårt daglege brød. Reidun Øygard Sørensen avslutta festen med å lesa to dikt. Me hadde ei fin stund, men det hadde vore kjekt med fleire frammøtte. Nils Skeide Tekst og foto Skriven av Stine L. Hopland, Acta-barn og unge i Normisjon Sogn og Fjordane, Acta satsar på kor i Sogn og Fjordane Vi i Acta kan no hjelpe deg å starte kor på din heimplass! Soul Children er Acta- barn og unge i Normisjon si kor-rørsle. Det starta som eit enkeltståande kor i Oslo, men utvikla seg raskt til ei kor-rørsle med arbeid for fleire aldersgrupper, eigen festival, seminar og lokale/ regionale samlingar m.m. Vi i Acta Sogn og Fjordane har allereie fire Soul Children kor i fylket, men no satsar vi stort og ynskjer å doble dette i løpet av Så dersom du er ein musikalsk leiar/ dirigent, eller koreograf som ynskjer å starte kor, ynskjer vi å vere med å hjelpe! Soul Children er nå den hurtigst voksande korrørsla i Norge, med over 80 lokale kor rundt i heile landet. Målgruppa i Soul Children er klasse, og det musikalske, det sosiale og det åndelege er tre likestilte områder i arbeidet! Soul Children konseptet har mykje ferdig materiale å arbeide ut i frå, både cdar med sing-back, notar, dvdar med dans og rørsle til songane, samt diverse klede og effektar. Musikken er tilpassa aldersgruppa, og har materiale både på norsk og engelsk! Vi har ein tanke om at mellom anna Sogndal, Førde og Florø er aktuelle stadar, men ynskjer å vere med der Du vil starte! Kunne du tenke deg å vere med å starte Soul Children kor? Ta kontakt med Stine, på Normisjon og Acta sitt regionkontor på Sandane / nr Sogndalkyrkjelydsblad

13 Sogndalkyrkjelydsblad nr

14 Abrahams barn Svein Tindberg si framsyning om jødedommen, kristendommen og islam er sett av over på Det Norske Teatret. Har han laga verdas beste historietime? Svein Tindberg har hausta stor suksess med stykka Evangeliet etter Markus og Apostlenes gjerninger. Interessa for Abraham fekk han under eit besøk i Jerusalem. I eit intervju med VG seier han: Eg oppfatta Koranen som uforståeleg og blei irritert over kor lite eg visste om arabarane. Kva veit vi eigentleg? For mange er ei Disney-utgåve av Aladdin det næraste vi kjem. Sånn kan vi ikkje leve. Eg ville finne ut noko meir. Og framfor alt ville eg lage engasjert teater for truande og ikkje-truande. Uansett kva religion som ligg i botn, så er dette historia om oss sjølve, det er mytar og legender vi må ta vare på. Abrahams barn har trollbunde publikum og presse. Med stor respekt peikar Svein Tindberg på at alle dei tre religionane - jødedomen, kristendomen og islam - gjer krav på Abraham som stamfaren sin. Er det ikkje eigentleg den same historia fortald på tre ulike måtar? Abrahams barn vann Heddaprisen i 2012 for årets beste teaterframsyning. Pressa skriv: Briljant Aftenposten Det er drivende godt fortalt, med humor (...) Svein Tindberg er en brobygger med empati VG (terningkast 5) En dannelsesreise (...) religion, kulturhistorie og reisereportasje, varmt, dyktig og nakent» Dagbladet Framsyninga skal på ein omfattande turné. Stykket vert vist i Sogndal kulturhus sundag 24. februar kl nr Sogndalkyrkjelydsblad

15 Kunngjeringar og smånytt Jubileumsnytt frå Norane I førre nummer av kyrkjelydsbladet sto det litt om jubileumskor i samband med kyrkjejubileet Torsdag 15. nov. hadde vi første øvinga. Som de ser var det ein blid gjeng! Det er plass til fleire så DU er hjarteleg velkommen! Det skal vera øving ein gong i månaden fram mot våren. Datoane er , , (eventuelt ) og Øvingane er på torsdagar klokka 19 til 21 i Nortun ungdomshus. I Norum sokn brukar vi å ha kyrkjelydsfest i mars månad. Då er konfirmantane med familie serskild inviterte, men dette er òg eit viktig arrangement for alle i bygda. Neste år, i jubileumsåret, vil soknerådet likevel endre litt på det tradisjonelle opplegget. Vi har eit sterkt ønskje om at årets konfirmantar skal delta i jubileumsfeiringa. Difor er det bestemt at den tradisjonelle kyrkjelydsfesten i mars går ut dette året, og at denne festen blir integrert i jubileet. Elles går arbeidet med å førebu jubileet sin gang. Må nemna at det er utruleg kjekt å møte så mange positive folk når vi ber om bidrag av ymse slag. Meir om førebuingane til jubileet kjem i neste nummer av kyrkjelydsbladet, så følg med! Helsing frå Norum sokneråd LOPPEMARKNAD 27. og 28. sept vert det loppemarknad på Lyngmo. Me tek imot lopper heile året. Alt utanom kvitevarer er av interesse. Overskotet av loppemarknaden går til drifta av senteret. Ta kontakt for levering. Mail: eller tlf: Selskap Lyngmo har flotte lokale til konfirmasjonar, minnestunder og andre selskap. Ta gjerne kontakt for informasjon og tilbod. Mail: eller tlf: DESEMBER 22.: Julemiddag for ungdom 31. des. 1. jan.: Nyttårsfeiring JANUAR 2.: Familie-julefest 10.: Torsdagsklubb og Knøttekor 12.: Misjons- og leiarsamling, NLM 17.: Småbarnstreff 24.: Torsdagsklubb og Knøttekor 31.: Småbarnstreff FEBRUAR 1-3.: Leir for klasse 7.: Torsdagsklubb og Knøttekor 14.: Småbarnstreff : Leir for klasse : Leir for klasse 28.: Småbarnstreff MARS : Inspirasjonshelg for kvinner Julemiddag for ungdom (8. klasse og oppover) Laurdag 22. desember klokka Julemiddag, underhaldning og andakt. Julesong i Solvorn kyrkje Det er det 9. JULESONG i rekka. Musikalsk leiar: Jan Ingar Nordheim. Dirigent: Leif Arne Nordheim. Møteleiar: Trond Fr. Johansen. 22. desember er årets dato. Starttid kl. 17 og 20. Siste førestilling en halv time seinare slik at alle kjem seg frå Solvorn før ny pulje kjem. Det er eit allsong og konsertprogram med jula sine mest kjente og kjære songar. I år er allsongen enda meir integrert i HEILE programmet. Sal av billettar à kr : Føl med i lokalavisa, men iallfall på Indremisjonskontoret i Fjøregata 10! Velkomen! Sogndalkyrkjelydsblad nr

16 Støttespelarane våre: Hagalandet, 6851 Sogndal tlf Førde tlf maskinsenteret.as RØYRLEGGJAR Arild Johannes Sandvik 6848 FJÆRLAND Telefon Tømrar Jostein Øygard Parkveien 5, 6856 Sogndal Tlf e-post: nybygg tilbygg rehab flis våtrom - Liftutleige - Telefon Optiker Kjell M. Talleraas 6856 Sogndal tlf nettbriller.com Telefon Byggmester Ingmar Stenehjem mob tlf Sogn Synssenter Synsprøve Briller Kontaktlinser Tlf: ME SJÅAST Med topp moderne synsprøveutstyr og fokus på augehelse, tek me synsprøve, trykkmåling og bilete av auga. Ved behov for briller på dagen, har me lager på einstyrkeglas (+/- 4, cyl. 2) 16 nr Sogndalkyrkjelydsblad Postboks 25, 6851 Sogndal

17 Kaffi og konsert Kaupanger Bygdakor heldt konsert og serverte kaffi og kaker på Sogndal Omsorgssenter, søndag 23. september Mange gamle kjende og kjære songar fekk me høyre og delta i, bebuarar, familie, støttekontaktar og andre som var til stades. Ragnhild Walaker var dirigent, og Sverre Volle sat ved pianoet. Innimellom song og musikk fekk me servert god kaffi og nydelege kaker, i tillegg til ein god prat. Ja, ei veldig kjekke stund, var alle einige i. Kirsten Anny Amledal Fossetunet 4, 6856 Sogndal Tlf. Fossetunet , Sogndal Avdeling Tlf Lærdal Tønjum, Avdeling 6887 Lærdal Lærdal Fossetunet Tlf. Tønjum, 574, Sogndal Lærdal Tlf. 57 Tlf Avdeling Lærdal Tønjum, 6887 Lærdal Tlf Telefon heile døgnet: 57 Telefon heile 77 døgnet: Kjell Grønli Anne Kjell Grønli Kristin Gunvordal Telefon Anne heile Kristin døgnet: Gunvordal Kjell Grønli Anne Kristin Gunvordal Annonseplass Her har din organisasjon, bedrift eller foreining, høve til å kjøpe annonseplass. På den måten får du støtte kyrkja sitt positive arbeid for barn, unge og vaksne i alle aldrar. Samstundes gjer du di verksemd kjend. Velkomen til å ta kontakt!! SLINDESENTERET MARINA TRANSPORTØR Slinde, 6856 SOGNDAL - Tel P.b. 3, 6891 Vik i Sogn - Epost: Sentralbord: Bank: Orgnr.: MVA årdal : Storevegen 13, 6884 Øvre Årdal s ogndal : Tess-bygget (2. etg.), Nestangen, 6856 Sogndal Telefon: Opplæring klasse A1-A-B-BE-T-M146 Trafikalt grunnkurs E-post: Sogndalkyrkjelydsblad nr

18 Ætti i glede og sorg DØYPTE VIGDE DØDE Kaupanger: Sondre Sørli Verlo Erlend Harkjerr Henden Sunniva Haukedal Bendixen Markus Loftesnes Feigum Øystein Eide Abrahamsen Aline Takle Aardal Vebjørn Fosse Hjelmeland (Døypt i Leikanger kyrkje) Elias Buene Nedrehagen NORUM: Fillip Kvammen Kasper Bondevik Nornes Stedje: Fredrik Steene-Johannessen (Døypt i Helgerud kirke, Bærum) Esther Linnea Ekström Taraldsen (Døypt i Heggstad kyrkje, Inderøy) Hanna Hollekve Holbø (Døypt i Vågå kyrkje) Sander Sævereid Aardal Vilde Hovland Flugheim Aurora Hillestad Mina Svensøy Liam Silden-Lærum Henrik Lunde-Ness Tobias Lunde-Ness Martin Gjerde KAUPANGER: Marianne Valeberg Nornes og Ole-Mathias Nes FJÆRLAND: Hjørdis Instefjord Einar Horpedal (Bisett i Eidanger kirke) Kaupanger: Else Gunn Standnes Jens Bjørkum Torvald Hovland Norum: Solveig Slinde (Bisett i Bredtvet kirke) stedje: Kari Håre Grinde Johanna Natvik Borghild Vangestad Ottar Horpedal Gerd Helen Iden Ta kontakt med kyrkjekontoret om moglege datoar for dåp og vigsel. Telefon nr Sogndalkyrkjelydsblad

19 Velkomen til gudsteneste Med atterhald om endringar. Sjå Gudstenesteliste i Sogn Avis eller på DESEMBER 9. desember (3. søndag i advent) Leikanger kl : Lysmesse Norum kl : Lysmesse Kaupanger kl : Lysmesse 16. desember (4. søndag i advent) Stedje kl.19.00: Julekonsert Norum kl : Julekonsert Kaupanger kl : Julekonsert Fjærland kl : Julekonsert Leikanger kl.18: Julekonsert 24. desember (Julafta) Leikanger kl : Familiegudsteneste Leikanger kl : Familiegudsteneste Stedje kl : Familiegudsteneste Stedje kl : Familiegudsteneste Kaupanger kl : Familiegudsteneste Norum kl : Familiegudsteneste Sogndal omsorgssenter kl : Gudsteneste 25. desember (Juledag) Leikanger kl : Høgtidsgudsteneste Stedje kl : Høgtidsgudsteneste Fjærland kl : Høgtidsgudsteneste 26. desember (2. juledag) Norum kl : Høgtidsgudsteneste Kaupanger kl : Høgtidsgudsteneste 31. desember (Nyttårsafta) Leikanger kl : Gudsteneste Stedje kl : Gudsteneste JANUAR 01. januar (Nyttårsdag) Fjærland kl : Gudsteneste 06. januar (Kristi åpenbaringsdag) Stedje kl : Høgmesse Kaupanger kl : Høgmesse 13. januar (2.s.i.åpenbaringstida) Leikanger kl : Gudsteneste Stedje kl : Høgmesse-start ungdomsår 20. januar (3.s.i åpenbaringstida) Kaupanger kl : Høgmesse Fjærland kl : Høgmesse 27. januar (Såmannssøndagen) Leikanger kl : Gudsteneste Stedje kl : Gudsteneste 11-åringar Kaupanger kl : Gudsteneste 11-åringar FEBRUAR 03. februar (Kristi forklaringsdag) Norum kl : Gudsteneste 11-åringar Stedje kl : Gudsteneste Fjærland kl : Gudsteneste 11-åringar 10. februar (Fastelavenssøndag) Leikanger kl : Lys vaken Stedje kl : Forenkla gudsteneste 17. februar (1.sønd. i fastetida) Kaupanger kl : Høgmesse 24. februar (2.sønd. i fastetida) Leikanger kl : Gudsteneste (nytt klokkeslett) Stedje kl : Høgmesse Fjærland kl.15.00: Gudsteneste MARS 03. mars (3. sønd. i fastetida) Leikanger kl : Gudsteneste Stedje kl : Høgmesse Kaupanger kl : Høgmesse 10. mars (4. sønd. i fastetida) Norum kl : Gudsteneste Stedje kl : Høgmesse 17. mars (Maria budskapsdag) Leikanger kl : Gudsteneste Kaupanger kl : Samtalegudsteneste 1 Kaupanger kl : Kyrkjekulturkveld Fjærland kl : Høgmesse Sogndalkyrkjelydsblad nr

20 INFORMASJON Amen? Av Egon Askvik - sokneprest Eit reklamebyrå kontakta meg for nokre år sidan før jul med spørsmål om eg som prest kunne stå inn for ein kampanje for eit kjøpesenter. Kjøpesenteret kunne då visa til meg dersom dette vart ei mediasak. I kampanjen var juleevangeliet framstilt i papirfigurar, bretta av pengesetlar. Over kvar figur sto det med gotisk skrift Amen. Eg takka høfleg nei. Eg veit heller ikkje om kampanjen vart noko av. Amen betyr sanneleg, lat det henda og applauderer noko som er sagt eller gjort. For meg vart desse pengesetel - figurane symbol på eit vanvittig pengeforbruk no ved juletider. Og overskrifta ei applaudering av dette. Nye kjøpesenter og butikkar er opna i Sogndal og handelsstanden vonar også dette året på nye salsrekordar. Må det vera slik? Skal me seia amen til det? Eller skal me tenkja annleis? Viss eg sjølv skal ynskja meg noko denne jula så er det er eit rekordstort takkoffer til Kirkens Nødhjelp i kyrkja julafta. Det er ein god ting å tenkja på kvarandre også ved juletider. Gje gåver er ein fin tradisjon. Visa at me set pris på kvarandre. Våre vener frå Eritrea har observert at me har meir enn nok av alt materielt. Det kan virka som om me ikkje treng kvarandre. Mange er difor isolerte og åleine. Kanskje det kan vera julegåvetipset denne jula? Gje ei oppleving? Gje ein billett til Abrahams barn i Sogndal kulturhus 24.februar eller gje skyss til nokon eldre til ein konsert eller ei gudsteneste i kyrkja. Vår gåve denne jula skal fyrst og fremst vera kjærleg merksemd og venleg omtanke. Amen? Ynskjer alle ei velsigna advent og julehøgtid. Den beste gåva...

Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang

Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang Fotograf Oskar Andersen Venner for livet? KYRKJE OG HEIMBYGD Utgjeve av Luster kyrkjelege fellesråd. Redaktør: Oddny Urnes-6877 Fortun oddnyurn@online.no

Detaljer

2 2015 69 KYRKJEFOLK

2 2015 69 KYRKJEFOLK 2 2015 69 KYRKJEFOLK Oversikt over tilsette, kontaktadresser og telefonar: Dei er menneske som oss Administrasjon Leikanger OG Sogndal kyrkjekontor Besøks-/postadresse: Kyrkjevegen 6, Stedjetunet, 6856

Detaljer

Ungdom. nr.5 Kyrkjeblad for Gloppen september 2014 Årgang 44. FOR TANKEN Møt fellesrådstoppar med høge tankar om tildelt ansvar

Ungdom. nr.5 Kyrkjeblad for Gloppen september 2014 Årgang 44. FOR TANKEN Møt fellesrådstoppar med høge tankar om tildelt ansvar nr.5 Kyrkjeblad for Gloppen september 2014 Årgang 44 TEMA: Ungdom FOR TANKEN Møt fellesrådstoppar med høge tankar om tildelt ansvar TEMA Nordfjord folkehøgskule med i eit spennande prosjekt DETTE VAR VI

Detaljer

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 Kyrkjeposten Årgang 10 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 mars 2011 n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 1 Kyrkjeposten Hei,

Detaljer

Ny kyrkjeverje er på plass

Ny kyrkjeverje er på plass INFORMASJON T ET 68. årg. FOR VAKSDAL Nr. 1/2014 3/2014 4 Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 19 Gudstenesteliste Side 16 19 Ny kyrkjeverje er på plass Side 6 Svein Tøsse takkar for seg Visitasen Side

Detaljer

Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang

Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang Ung Messe før påske og Medarbeidarfest i regi av Trusopplæringa Torsdag 3. april i Nordsida kyrkje og fredag 4. april i Olden

Detaljer

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29 Nr. 8 JUL 2013 Årgang 43 KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN 1 Les om: Kristina Ommedal Side 32 Kristen Kaale Side 14 Maria Bolseth Side 38 Inghild Bakketun Side 29 Håvard Nordvik Side 38 Hugo van der Goes Side 36

Detaljer

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld Sider februar 2011_Layout 1 04.02.11 14.22 Side 1 Nr. 1-2011 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 75. årgang Tekstilkunstnaren i Blakset På midt-sidene kan du lese om Eli Johanne Berg,

Detaljer

Kyrkjebladet. Dåp. nr.1. Kakepynt, tokt og bibelvers. Fire trivelege festsider i hagen. Korleis fer vi åt ved dåp?

Kyrkjebladet. Dåp. nr.1. Kakepynt, tokt og bibelvers. Fire trivelege festsider i hagen. Korleis fer vi åt ved dåp? FOR TANKE OG TRU Kakepynt, tokt og bibelvers. Dette var vi med på Fire trivelege festsider i hagen. FOR TANKE OG TRU Korleis fer vi åt ved dåp? Møte med menneske Konfirmantar og eldre har det kjekt. 9

Detaljer

KONTAKTINFORMASJON. Kyrkjelydsbladet for Balestrand Utgjeve av Balestrand sokneråd Nr.1-2012, 42.årgang. DEN NORSKE KYRKJA Balestrand sokneråd

KONTAKTINFORMASJON. Kyrkjelydsbladet for Balestrand Utgjeve av Balestrand sokneråd Nr.1-2012, 42.årgang. DEN NORSKE KYRKJA Balestrand sokneråd INNHALD Påskeandakt av prost Geir Sørebø s.3 Leiar "Barnevakt" s.4 Mi historie: Sjå, eg står for døra og bankar s.5 Nytt frå kyrkjetårnet s.7 Barnesider s.10 Intervju med Geir Apold s.12 Konfirmantsider

Detaljer

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012 NR. 1 Februar 2011 ÅRGANG 53 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Orgelet i Skjold kjem på plass Side 8 Øvre Vats bedehus 50 år Side 6 Omfattande vedlikehald av

Detaljer

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg.

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. Preikestolen Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. KYRKJEblad for HJELMELAND STRand forsand Adresse: Postboks 188, 4126 Jørpeland Neste nummer av Preikestolen kjem ut ca. 2. april Frist for innlevering av stoff

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 1 FEBRUAR 2007 34. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden Skifte av rådmann i Øygarden. Les meir på siste side. Foto: ONT I dette nummeret kan du m.a. lesa: Gamle bilete frå Øygarden... Side 3 Helsing frå

Detaljer

Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Julesalme

Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Julesalme Masfjordingen Masfjordingen Nr.3-2014 Desember Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn Julesalme av Eyvind Skeie Til jul for eit år sidan, kunne vi fortelje at vi var i

Detaljer

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time HelgedagenKyrkjelydsblad for Time Advent- og julenummer Nr. 6 - desember 2012 44. årg. Min Salme side 3 Tankar før jul side 4 Spora etter Gunleiv side 6 Frivilligsentralen side 10 3 Bryne - Time - Undheim

Detaljer

Til ettertanke: Det verste og det beste Salme: Eit under hender i verda Intervju: Avtroppande soknerådsleiar Aktuelt: Ny liturgi

Til ettertanke: Det verste og det beste Salme: Eit under hender i verda Intervju: Avtroppande soknerådsleiar Aktuelt: Ny liturgi Nr. 2-2011 Årgang 65 Leikanger sokn Til ettertanke: Det verste og det beste Salme: Eit under hender i verda Intervju: Avtroppande soknerådsleiar Aktuelt: Ny liturgi Oversikt over tilsette, kontaktadresser

Detaljer

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER INFORMASJON Jula 2013 KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER 65. årgang Kyrkja på Ådland Foto: Fred Morten Ervik Frå biskopen s.2 30-årsjubilantar s.4 og 5 Frazer Siansengo s.6 og 7 Grøne sider s. 8 og 9 Trusopplæring

Detaljer

Så er det høgsesong for konfirmasjonsgudstenester att. Det er fest i kyrkja

Så er det høgsesong for konfirmasjonsgudstenester att. Det er fest i kyrkja Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2012 Frå sokneprest til prostiprest Side 4 Prostidag 27. september Side 5 Foto: Atle Helland Vårens vakraste eventyr Bispevisitas i Tysnes Side 6-7 Sommarens gudstenester

Detaljer

Møt Inger Lavik Side 7. Tårnagentar i Vaksdal kyrkje Side 4. Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16. www.vaksdal.kyrkja.

Møt Inger Lavik Side 7. Tårnagentar i Vaksdal kyrkje Side 4. Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16. www.vaksdal.kyrkja. INFORMASJON T ET 65. årg. FOR VAKSDAL Nr. 1/2011 Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16 Tårnagentar i Vaksdal kyrkje Side 4 Møt Inger Lavik Side 7 www.vaksdal.kyrkja.no 2 Kyrkjebladet

Detaljer

Travle tider.. Den norske kyrkja i Vaksdal

Travle tider.. Den norske kyrkja i Vaksdal Fulldistribusjon 60. årg. Nr. 3-4/2006 DALE KYRKJE 50 ÅR! JUBILEUMS PROGRAM Side 5-10 Flygel til Dale kyrkje Side 10 Julehelsing frå kapellanen Side 3 Kunstverket Fader Vår Side 4 Aksjon Håp 3. og 10.

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 6 Desember 2011 38. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden Foto: ONT 80 år 40 år I dette nummeret kan du m.a. lesa: Leiar: Eit landemerke på Vegen Side 2 Polentur med Aktive fredsreiser Side 4 Barne- og ungdomssider

Detaljer

Fest og glede i Vikedal kyrkje

Fest og glede i Vikedal kyrkje NR. 1 Februar 2015 ÅRGANG 57 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Søndag 11. jan. var det duka for barnenyttårskonsert i Vikedal kyrkje med Her er det fest og

Detaljer

Nytt team er i gong. Karstein Pahr. Kyrkjeblad for Øygarden. Andakt ved prest Lars Arne Vik. Populær eldretur. -er forstandar i pinsemenigheten

Nytt team er i gong. Karstein Pahr. Kyrkjeblad for Øygarden. Andakt ved prest Lars Arne Vik. Populær eldretur. -er forstandar i pinsemenigheten ØY Nummer 4 Kyrkjeblad for Øygarden NYTT September 2014 41. årgang Nytt team er i gong 10 16 Karstein Pahr -er forstandar i pinsemenigheten Sion, som driv omsorgssenter på Tjeldstø. 3 4 5 8 Andakt ved

Detaljer

Stiftsnytt. Miljø. www.kyrkja.no/bjorgvin INFORMASJONSBLAD FOR BJØRGVIN BISPEDØME NR 1 - JUNI 2007

Stiftsnytt. Miljø. www.kyrkja.no/bjorgvin INFORMASJONSBLAD FOR BJØRGVIN BISPEDØME NR 1 - JUNI 2007 Stiftsnytt www.kyrkja.no/bjorgvin INFORMASJONSBLAD FOR BJØRGVIN BISPEDØME NR 1 - JUNI 2007 Miljø Stiftsnytt nr 1 - juni 2007 Eit informasjonsblad frå Bjørgvin bispedøme Innhald Fem heile dagar... side

Detaljer

Nyopning av Ål kyrkjestugu En vakker dag... 3

Nyopning av Ål kyrkjestugu En vakker dag... 3 NR. 1 - FEBRUAR 2013-54. ÅRGANG Innhald Fasteaksjon... 2 Fred over jorden... 3 Nyopning av Ål kyrkjestugu En vakker dag... 3 Gull, røkelse og myrra...4 Ny gudsteneste... 4 Nytt misjonsprosjekt... 5 Siste

Detaljer

9 890 overnattingar i 2014

9 890 overnattingar i 2014 ØY Nummer 2 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden April 2015 9 890 overnattingar i 2014 12 Heidrar Alexander 3 Liten, men god som gull avduking av minnesmerke ved Kystmuseet, 28. mai. 8 Leir som trusopplæring 5

Detaljer

møte:plassen Takk for nå, Per Børge side 4-7 Nytt lydanlegg side 8-9 Aktuelt side 11-14 Barnas side side 15 - Gud velsigne deg -

møte:plassen Takk for nå, Per Børge side 4-7 Nytt lydanlegg side 8-9 Aktuelt side 11-14 Barnas side side 15 - Gud velsigne deg - Nr 3, 2014 Møta nye venner - Søkja Gud - Få del i oppdraget møte:plassen Eit magasin frå Undheimkyrkja «Ver modig og sterk! Lat deg ikkje skremma, og mist ikkje motet! For Herren din Gud er med deg overalt

Detaljer

Kyrkjeposten. Sprudlande 4-åringar

Kyrkjeposten. Sprudlande 4-åringar Kyrkjeposten Årgang 8 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 januar 2009 «Kyrkjeboka» til: Sprudlande 4-åringar Ein stor flokk med spente 4-åringar var midtpunktet i gudstenesta i Gjerde kyrkje

Detaljer

Kontakt 19. ÅRGANGEN Nr.1 MARS 2009

Kontakt 19. ÅRGANGEN Nr.1 MARS 2009 Fulldistribusjon Kyrkjebladet Kontakt 19. ÅRGANGEN Nr.1 MARS 2009 Meland kyrkjelyd MELAND KYRKJELYD Adresse: Meland kyrkjekontor, Rådhuset Boks 117 5906 Frekhaug Tlf. 56 17 14 80 - Fax 56 17 14 81 E-post:

Detaljer

To land ein misjon. Nytt fra. Fjellfolkets bibel. Hva skal du i sommer?

To land ein misjon. Nytt fra. Fjellfolkets bibel. Hva skal du i sommer? Nytt fra Møre Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Men har du sett Jesus som lider på korset, Som soner for din skyld, som lindrer din nød. Og har du sett Jesus som står opp av graven,

Detaljer