1 Fra taus kunnskap til doktorgrad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Fra taus kunnskap til doktorgrad"

Transkript

1 1 Fra taus kunnskap til doktorgrad I august begynner 2000 ungdommer på den videregående skolen i Troms, de har tatt steget fra ungdomsskolen og inn i den voksnes verden. Ungdommene er framtidens Nord-Norge, og kvaliteten på den skolen de møter vil være avgjørende for deres og samfunnets videre utvikling. Nord-Norge representerer en slags annerledeshet, både strukturelt, politisk, sosialt og økonomisk. Arktisk klima, lange avstander og spredt bosetting har lenge blitt sett på som et handicap, godt hjulpet av sentralt tankegods. I generasjoner har vi mestret mørketid, vær og klima som ville skapt katastrofetilstander lenger sør. Men denne kompetansen har ikke vært skriftliggjort, den har ikke kunnet dokumenteres i læreplaner og har ikke blitt verdsatt og formalisert av utdanningsinstitusjoner og myndigheter. Men med økt satsing på nordområdene vil denne kompetansen nettopp bli vårt pre vår regionale innsikt og kompetanse gjør oss attraktive. Når bonden ikke lenger er råvareprodusent, men initierer til høykompetente internasjonale forskningslaboratorier på landsbygda i Troms, har det skjedd noe med vår selvfølelse og andres oppfatning av oss. Skolen er en av våre viktigste samfunnsinstitusjoner, den binder oss sammen og er felles. Den er ikke bare et sted for kunnskap, men fører også videre kultur og verdier fra en generasjon til den neste. Derfor må skolen også være bevisst lokal kunnskap, lokal kultur, lokal historie og lokale verdier. Skolen skal være bestandig, men samtidig ruste oss for framtiden. I et samfunn som raskt endrer seg vil ny kunnskap og erkjennelse utfordre skolen hele tiden. Skolen alene kan ikke endre og utvikle Nord-Norge. Men fravær av en skole i utvikling vil forsterke utkantbildet av landsdelen. Fylkesrådet vil arbeide for en skole som skaper en identitet som betyr kvalitet, som videreforedler den genuine arktiske kompetansen og gjør den attraktiv, og som gjør oss i stand til å forvalte landsdelens kultur, natur og ressurser i et evighetsperspektiv. Vi har et godt utgangspunkt. Stort sett alle starter på videregående opplæring etter endt ungdomsskole. Der møter de kompetente lærere, skoleledere og lærebedrifter som satser på kvalitet i opplæring, som satser på ny teknologi og som orienterer seg både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Men vi har også utfordringer. Spredt bosetting og en desentralisert skolestruktur har resultert i mange små skoler. Dette har ført til uforholdsmessig mye bruk av penger på skolebygg og mindre på menneskene som står midt i læringsprosessen. Små skoler som lever med kniven på strupen er i en uholdbar situasjon. Fylkesrådet er derfor opptatt av forutsigbarhet i utdanningspolitikken, og vil satse på at de vedtatte strukturer vil følge tidshorisonten for denne meldinga, som vil være mot Kun dersom det skjer vesentlige endringer i demografi og elevtall, vil fylkesrådet ta den vedtatte skolestrukturen opp til vurdering igjen. Robuste skoler gir større muligheter for å møte et samfunn i endring. De lettere gir rom for mangfold i løsninger og arbeidsmåter tilpasset lokale forhold. For å nå våre mål må vi satse på kunnskap og kvalitet. Fylkeskommunen skal bidra med gode rammebetingelser, støtte og veiledning.

2 3

3 Innholdsfortegnelse 1 Fra taus kunnskap til doktorgrad Nord-Norge i dag Fylketsrådets konklusjoner En landsdel i endring Sysselsetting i Troms Bedring på arbeidsmarkedet i Flere ledige stillinger Aldring i befolkningen Fordelingen av kompetansegodene Utdanningsnivået i Nord-Norge Varierende utdanningsnivå i Troms Utdanning og ledighet Videregående opplæring i Troms Fylketsrådets konklusjoner Omfattende virksomhet Desentralisert skole- og tilbudsstruktur Opplæring i skole Opplæring i bedrift Hva velger ungdommen i Troms? Voksenopplæring Hjelpefunksjoner i skolen SMI-skolen - skolen for sosiale og medisinske institusjoner Kostnader Troms dyrest i landet Høyere kostnader bedre kvalitet? Andre utfordringer Nord-Norge i framtida Fylketsrådets konklusjoner Fra råvare til kunnskap Framtidas arbeidsmarked noen eksempler Det flerkulturelle Troms Kulturens plass i videregående opplæring Byene som ressurssentra i regionalt forankret kompetanseutvikling Arktisk kystkompetanse fra ulempefokus til unikhet En egen ny videregående skole for nordområdene Tilpassede fag og læreplaner for regionale forhold Tilpasset undervisning for alle Brobygging - naboskoler Nordnorsk videregående skole i Russland Videregående tilbud i samarbeid med Svalbard Videreutvikling av eksisterende samarbeid med nabofylker Internasjonalt entreprenørskap og gründersenter Høyere utdanning Kunnskaps- og nettverksmessig infrastruktur Regionale kompetansenettverk i Troms Kvalitet i opplæringen Fylkesrådets konklusjoner Hva er kvalitet i opplæringen?

4 5.3 Kvalitet i struktur, prosess og resultat - utdrag fra NOU 2003:16 I første rekke Kompetente og engasjerte lærere Lærernes læring Hva gir bedre resultater? Nye lærere Seniorpolitikk Samisk språk og kultur i videregående opplæring i Troms Fylketsrådets konklusjoner Utgangspunkter for opplæringen Institusjonalisering Samisk språk i skolene Opplæring om samisk kultur Innhold i opplæringen Struktur Et blikk mot morgendagen Realfag Fylketsrådets konklusjoner Økt behov for innbyggere med solid realfagskompetanse Hva gjør vi fremover? Den digitale skole Fylketsrådets konklusjoner Skolen i det digitale samfunn Begrepet digital kompetanse Hvorfor digital kompetanse i skolen? Videregående opplæring via partnerskap og ny teknologi i Troms Distribuerte tilbud Digital kompetanse - en av flere basisferdigheter Infrastruktur Bredbånd Digitale møterom PC til lærere, elever og lærlinger Kundestøtte, drift og vedlikehold Den digitale læringsarena Kompetanseutvikling Utfordringer Internasjonalisering Fylketsrådets konklusjoner En globalisert verden Internasjonalisering i et nordområdeperspektiv Muligheter for internasjonalisering/globalisering i videregående opplæring Internasjonalisering i videregående opplæring i dag Hvordan kan internasjonalisering prege all opplæring i Troms? Fremmedspråk Strategier for økt internasjonalisering ved de videregående skolene Ressurser og styringsorganer Fylketsrådets konklusjoner Samarbeid om videregående opplæring Utdanningsetatens administrative organisering Fylkeskommunale administrative oppgaver til skolene Styre for videregående skoler

5 10.5 Tildeling av ressurser til de videregående skolene i Troms Fremtidig budsjettinndeling Spesialundervisning og tilpasset opplæring Budsjettrutiner Skolebygg og arealeffektivitet Behov for mindre bygningsmessige arbeider Internat/hybelhus og kantiner Fagskoleutdanningen i Troms Fylketsrådets konklusjoner Innledning Fagskoletilbudene i Troms Organisering av fagskoleutdanningen i Troms Frafall og støttefunksjoner i videregående opplæring Fylketsrådets konklusjoner Fullføring av videregående opplæring Viktige innsatsområder Læringsstiler Samfunnsrettet mangfold Foreldre som ressurs Fremtidig organisering av støttefunksjoner i skolen Rådgivningstjenesten PP-tjenesten og OT Skolestruktur Fylketsrådets konklusjoner Behov for ny skolestruktur i Troms Elevtallsøkning Kunnskapsløftet Innholdet i Kunnskapsløftet Skolestørrelser Små skoler Eksempelet Sjøvegan vgs Oppfyllingsgrad og lærertetthet Kostnader Geografidirigering av søkere eller fritt skolevalg? Prinsipper for tilbudsstrukturen Prinsipper for ny skolestruktur Konsekvenser for Troms Sammenslåing av videregående skoler Regionmodellen Økonomiske innsparinger Nord-Troms Tromsø Midt-Troms Sør-Troms

6 7

7 2 Nord-Norge i dag 2.1 Fylketsrådets konklusjoner Det er en klar nedgang i andel yrker med manuelt arbeid og en sterk økning i kompetansekrevende bransjer og yrker som er tuftet på kultur og kreativitet. Nærmere 23 % av befolkning i Troms har høyere utdanning, dette er nær landsgjennomsnittet på 24 %. Det er flest kvinner som tar høyere utdanning. I Troms har 55 % av befolkningen utdanning på videregående skoles nivå, mens 22 % har kun grunnskole. I dag starter nesten alle åringer på videregående skole. Det er tildels store forskjeller mellom kommunene i Troms i utdanningsnivå. Det er fremdeles behov for betydelig innsats innen voksenopplæring. 2.2 En landsdel i endring Nord-Norge-begrepet er i endring. Fra å være en landsdel med ulempe-fokus, snakker vi nå om muligheter og unikhet. De enorme naturressursene og den politiske utviklingen i nordområdene har gitt oss fremtidstro og visjoner. Den kalde krigen samlet store forsvarskrefter i nord samtidig som det medførte sterke begrensninger på økonomisk samkvem med Sovjetunionen. Nå er øst-vest forholdet gått fra militært kappløp til et energipolitisk kappløp, der kunnskap og kompetanse vil være viktige faktorer for å lykkes og for å få til en god, bærekraftig forvaltning av nordområdene 1. Utviklingen gjenspeiles også i arbeids- og næringslivet i Nord-Norge. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser en klar nedgang i andel yrker med manuelt arbeid og en sterk økning i yrker basert på kunnskap, kultur og kreativitet. De siste årene har det blitt betydelig færre sysselsatte i primærnæringene og i den tradisjonelle industrien, mens antallet sysselsatte innen offentlig og privat tjenesteyting øker. Innenfor industrien vokser nye kompetansekrevende bransjer fram, men foreløpig befinner mange av disse seg fortsatt på utviklingsstadiet. Utdanning og forskning er forutsetninger for velutdannet arbeidskraft og høyt teknologinivå. En aktiv industri påvirker også utviklingen innen utdanning og forskning og bringer denne framover. Økt globalisering og internasjonalisering gjør at nord-norske bedrifter ikke bare vil møte kostnadsmessig konkurranse, men også konkurranse om høyt kompetent arbeidskraft. 2.3 Sysselsetting i Troms Offentlig sektor har stor betydning i Troms. Som figur 2.1 viser var over halvparten av arbeidstakerne i fylket sysselsatt i offentlig og privat tjenesteyting pr 2. kvartal Etter mange år med jevn økning i antall ansatte i offentlig sektor har det vært en stopp i sysselsettingsveksten fra begynnelsen av Anstrengt økonomi har preget mange kommuner og offentlige virksomheter de siste årene. Imidlertid har de siste månedene vist en utvikling med nedgang i ledigheten og økt etterspørsel etter arbeidskraft i offentlige virksomheter, blant annet innenfor helse, pleie og omsorg. 1 Kilde: Espen Barth Eide i Arena, bilag til Konjunkturbarometer for Nord-Norge, høst

8 Arbeidstakere år etter arbeidsstedskommune og næring 2. kvartal 2005 Jordbruk, skogbruk og fiske 1 % Industri og bergverksdrift 7 % Kraft og vannforsyning 1 % Bygg og anlegg 6 % Off og privat tjenesteyting 52 % Varehandel, hotell og restaurant 17 % Finans, forreetningsmessig tjenesteyting med mer 9 % Transport og kommunikasjon 7 % Figur 2.1 Kilde: SSB Forsvaret har de senere år vært preget av store omstillinger, og innen forsvarets aktivitet i Troms pågår fortsatt store omstillinger. Nord-Norge har en stor offentlig sektor. Som det blir påpekt i konjunktturbarometeret fra Sparebanken Nord-Norge kan offentlig sektor spille en viktig rolle i næringsutviklingen, blant annet gjennom tilrettelegging. Finans og forretningsmessige tjenester er blant de næringer som har hatt vekst i antall sysselsatte de siste 10 årene, herunder spesielt eiendom og utleie. God inntjening så langt i år vil trolig ikke gi stor økning i etterspørselen etter arbeidskraft. Bransjen har lenge vært preget av sammenslåinger og omorganiseringer som forventes å øke effektiviteten. Høyt kvalifisert arbeidskraft vil det likevel være etterspørsel etter. Varehandel, hotell og restaurant er en betydelig næring i fylket, med arbeidstakere pr 2. kvartal Det har imidlertid vært en nedgang i antallet arbeidstakere på ca 5,5 % siden I følge Aetats bedriftsundersøkelse som gjennomføres hvert år, forventer næringen selv en økning i antall sysselsatte i Bygg og anlegg sysselsatte pr 2. kvartal % av arbeidstakerne i Troms, og antallet arbeidstakere har vært om lag uendret de siste årene. Aktiviteten i næringen er stor, og har gjort næringen til en av drivkreftene i nord-norsk økonomi. Omsetningsstatistikk fra SSB viser at omsetningen i bygg og anlegg fra januar til august 2005 var 9 % større enn året før. Den høye aktiviteten ser ut til å vedvare neste år, men bransjen vil etter hvert trolig merke utflating på boligmarkedet samt færre store prosjekter. Innenfor jordbruk, skogbruk og fiske har det de siste årene vært nedgang i antall arbeidstakere. Som et svar på den langsiktig nedadgående tendensen, har jordbruket i Troms satset på utvikling av tilleggsnæringer som gårdsturisme og nisjeprodukter, merkevarer som 9

9 fokuserer på kvalitet og tradisjon. Gårder og sjø kan også sees som en alternativ arena for læring og omsorg, jf. for eksempel prosjektet Inn på tunet. Det har i mange år vært en årlig nedgang i antall fiskere og antall fartøy, og det er forventet at tendensen vil fortsette. På grunn av økte priser var eksportverdien av norsk fisk større i 2005 enn året før. Russland, Danmark, Frankrike og Japan er viktige eksportmarkeder. Verdien av eksporten til Polen og Ukraina har økt sammenlignet med Bedre lønnsomhet i fiskerinæringa. Ved utgangen av 2004 var det i Troms 86 konsesjoner for matfiskanlegg (laks og ørret), 10 flere enn året før. Gode priser på blant annet eksportlaks gjør at situasjonen for oppretterne på ett år har forandret seg mye i positiv retning. Innenfor andre fiskearter var det 39 konsesjoner, uendret fra året før. I tillegg er 35 konsesjoner innen oppdrett av skjell og skalldyr i aktiv drift. Industri. Pr 2. kvartal 2005 utgjorde andelen arbeidstakere sysselsatt i industri og bergverk 6,6 % av totalt antall arbeidstakere i fylket. Dette er noe lavere (260 færre) enn ett år tidligere. Fra 2000 er antall arbeidstakere i industrien redusert med nesten 10 %. Det siste året vært preget av konkurser i verkstedsindustrien og problemer i deler av fiskeindustrien. Nesten halvparten av arbeidstakerne er sysselsatt i næringsmiddelindustrien, hvor blant annet sviktende råstofftilgang og høyt kostnadsnivå har gitt lavere sysselsetting. Større andel av fisken blir eksportert direkte som råvare til markedene i Europa og Østen, og lavere bearbeidingsgrad bidrar også til færre sysselsatte. I perioder er det betydelig ledighet i industrien, men det kan også i perioder være vanskelig å rekruttere arbeidskraft. I rekeindustrien i Lyngen har det vært omfattende permitteringer de siste månedene, og det er usikkert om produksjonen blir videreført Bedring på arbeidsmarkedet i 2005 Norsk økonomi har de to siste årene vært inne i en høykonjunktur. Dette har på landsbasis gitt økt sysselsetting og redusert ledighet. Troms tok en periode ikke del i denne oppgangen. Bedringen i privat sektor fikk mindre betydning i Troms, hvor offentlig sektor står for en stor andel av sysselsettingen og var preget av effektivisering og omstilling. Figur 2.2 viser antall ledige i prosent av arbeidsstyrken i de tre nordligste fylkene og i landet, pr utgangen av oktober Ledighetsprosent pr utgangen av oktober ,0 % 5,0 % 5,1 % 4,0 % 4,1 % 3,4 % 3,3 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Kilde: Aetat Nordland Troms Finnmark Landet Figur

10 Også på arbeidsmarkedet i Troms har det vært bedring utover i 2005, med færre ledige innenfor de fleste yrker. Konjunkturoppgangen favner bredt med lavere ledighet i mange næringer. Den prosentvise nedgangen i ledigheten har vært størst innenfor naturvitenskapelige yrker som ingeniører og teknikere, samt innenfor merkantile yrker som kontormedarbeidere Flere ledige stillinger Samtidig med at ledigheten går ned er det flere ledige stillinger innenfor de fleste yrker, noe som indikerer større etterspørsel etter arbeidskraft. Fra januar til oktober i 2005 har antallet ledige stillinger i Troms vært 13 % høyere enn samme periode i fjor. Den prosentvise økningen i ledige stillinger har vært størst innenfor naturvitenskapelige yrker som ingeniører og teknikere, innen bygg og anlegg og innen kontorarbeid. 26 % (450) flere ledige stillinger innenfor helse, pleie og omsorg enn samme periode i fjor, viser at aktiviteten i det offentlige tar seg opp. Også innenfor administrativt og humanistisk arbeid har antallet ledige stillinger økt (+ 25 %) sammenlignet med Selv om flere forhold tyder på at veksten i norsk økonomi vil bli noen lavere i 2006 enn i 2005, forventer Aetat at den positive utviklingen på arbeidsmarkedet vil fortsette i Generelt reagerer arbeidsmarkedet tregt på konjunktursvingninger, og høy aktivitet i 2005 vil ha en viss effekt på arbeidsmarkedet i Aldring i befolkningen Andelen av befolkningen som er i jobb vil gå sterkt ned om noen år. Tilstrømningen av unge personer som melder seg på arbeidsmarkedet vil avta. Dette vil også bety at nyutdannede kan bli særlig ettertraktet. Imidlertid må man regne med at konjunkturene vil svinge også i fremtiden, og at mange vil oppleve kortere eller lengre perioder som arbeidsledig som følge av at behovet for arbeidskraft endres. I noen grad vil økt innvandring kunne påvirke aldersstrukturen i befolkningen. Innvandringen vil imidlertid trolig ikke bli større enn at andelen av befolkningen som er i jobb uansett vil avta sterkt. 2.4 Fordelingen av kompetansegodene Det er få goder som blir likt fordelt så også med utdanningsgodene. I det sentrale østlandsområdet, og i byene og tettstedene finner vi befolkningen med det høyeste utdanningsnivået. Universitet og høyskoler er oftest lokalisert i byene, der finnes også tyngden av arbeidsplasser og næringer som etterspør kompetanse. Men utdanningsstatistikk må ikke bare sees i sammenheng med arbeidsliv, utdanning har også en verdi utover det å kvalifisere seg til et arbeid. Utdanning er et velferdsgode som har en egenverdi for det enkelte individ og som bør være tilgjengelig for alle. 11

11 2.4.1 Utdanningsnivået i Nord-Norge Utdanningsnivået i Norge er stigende. I dag har 24 prosent av den norske befolkningen over 15 år utdanning på universitets- eller høgskolenivå. Troms følger utdanningsrevolusjonen, og har som landet forøvrig nær fordoblet andelen med høyere utdanning i løpet de siste 20 årene. Andel høyere utdanning Utvikling , , ,7 19,8 18,1 Prosent ,4 17,1 15,8 Landsgjennomsnitt Troms Finnmark Nordland ,9 9, Figur 2.3 Kilde: SSB Troms har likevel ikke klart å nærme seg landsgjennomsnittet i løpet av de siste årene. Det samme gjelder for de to andre nordnorske fylkene. Dette skyldes i hovedsak at Nord-Norge, i motsetning til andre deler av landet, har en generasjon med eldre hvor få har høyere utdanning. Bildet ville blitt noe annet dersom statistikken gjaldt en yngre del av befolkningen. Av fylkene er det Oslo som har høyest andel innbyggere med universitets- eller høgskoleutdanning, med 38,8 prosent. I andre enden av skalaen finner vi Hedmark, Oppland og Nordland, med om lag 18 prosent innbyggere med utdanning på dette nivået. Det er kvinnene som leder an i utdanningskappløpet i alle fylker - med unntak av Oslo og Akershus. Jo mer distriktspreg et fylke har dess større forskjell i utdanningsnivå mellom kjønnene. Finnmark peker seg ut i særlig grad der er det kvinnene som bidrar til at fylket ligger såpass høyt på landsgjennomsnittet, da bare 16,1 % av mennene har høyere utdanning. 12

12 Figur 2.4 Kilde: SSB Kanskje vel så viktig som utdanningsnivå er hvilke fagfelt befolkningen tar utdanning i. Ser man på de nye utfordringer vi står overfor i nord, så blir kunnskap innen olje og gass, energisikkerhet, marine næringer, miljø og ressursforvaltning viktige kunnskapsområder. Barlindhaug sier i sin rapport Petroleumsvirksomhet i Barentshavet at tilstrekkelig og høy kompetanse antas å bli Norges største flaskehals i petroleumsutviklingen. 13

13 Studenter i Nord-Norge etter fagfelt Primærnærings- og vet erinærf ag Uoppgit t eller ikke spesif isert 2 % 4 % Lærerut danninger og ut danninger i pedagogikk 21 % Samf unnsf ag og juridiske f ag og Økonomiske og administ rat ive f ag 25 % Samf erdsels- og sikkerhet sf ag og andre servicef ag 3 % Håndverksf ag og t ekniske f ag 3 % Nat urvit enskapelige f ag 9 % Helse-, sosial- og idret t sf ag 25 % Figur 2.5 Humanist iske og est et iske f ag 8 % Kilde: SSB Innenfor høyere utdanning i Nord-Norge har det så langt vært helsevesenet, utdanningsinstitusjonene (lærerutdanning) og offentlig forvaltning som har stått for den største etterspørselen etter formell kompetanse i landsdelen. Disse områdene utgjør til sammen over 70 % av tilbudet innenfor høyere utdanning. Bare 3% velger høyere utdanning innen tekniske fag, noe som er halvparten av landsgjennomsnittet, mens landsdelen ligger nærmere landsgjennomsnittet på 11% innen naturviteskapelige fag. Kompetansemessig er det derfor et gap mellom utdanningsinstitusjonenes næringsrelevante kompetanse og særlig det petroleumsmiljøet har behov for Varierende utdanningsnivå i Troms Nord-Norge har lenge hatt en netto utflytting til andre deler av landet, samtidig som det har foregått en sentralisering i landsdelen. De største byene er nær fordoblet de siste 50 årene, og Tromsø har befestet seg som universitetsbyen i Nord-Norge. Som ellers i landet er det naturlig nok byene og tettstedene som har størst andel personer med høyere utdanning. Troms fylke ligger ikke langt unna landsgjennomsnittet med nærmere 23% av befolkningen med høyere utdanning. Her drar universitetsbyen Tromsø opp gjennomsnittet i fylket, da litt over 30% av Tromsøs befolkning har høyere utdanning. Over halvparten - 55% - av befolkningen i Troms har avsluttet sin utdanning på videregående skoles nivå, noe som er likt landet forøvrig. Det er grunn til å tro at denne gruppen i hovedsak har fagutdanning/yrkeskompetanse innenfor ett av de over 200 fagområdene som omfatter yrkesutdanningen på dette nivået. Den relativt høye andelen som har videregående utdanning i kommunene i Troms viser både godt politisk håndverk og at et regionalt ansvar har vært riktig. Det er ikke sikkert at et statlig ansvar hadde gitt like gode resultater i perifere strøk som Troms og Nord-Norge forøvrig. Blant de unge er utviklingen meget bra, i dag tar nesten alle videregående utdanning. 14

14 Utdanningsnivå i Troms Personer 16 år og over, etter høyeste fullførte utdanning Andel i % Harstad 1917 Ibestad 1919 Gratangen 1920 Lavangen 1922 Bardu 1923 Salangen Grunnskole Videregående Høgskole Universitet 1928 Torsken 1929 Berg 1931 Lenvik 1933 Balsfjord 1938 Lyngen 1939 Storfjord 1942 Nordreisa Figur 2.6 Kilde: SSB Universitet og høgskoler er sterkt medvirkende til at Tromsø kommer godt ut på utdanningsstatistikken. I tillegg ser vi at nabokommunene til Tromsø har det laveste utdanningsnivået i fylket. En mulig forklaring på dette kan være at utdanningsnivået gjenspeiler kommunenes næringsliv. Det er noe av forklaringen i det paradoksale at nabokommunene til Tromsø har det laveste utdanningsnivået i fylket. Eksempelvis har nærmere 45% av befolkningen i Karlsøy grunnskole som høyeste utdanningsnivå, men Tromsø ligger på 17%. Dersom man ser på utdanningsnivået blant de som er i arbeid, blir bildet noe endret, men ikke mye. Sammenlignet med landet har Troms i følge SSBs sysselsettingsstatistikk en noe høyere andel av de sysselsatte med kun grunnskole. Troms har større andel av de sysselsatte med høyere utdanning og lavere andel med kun grunnskole enn Nordland og Finnmark. Sysselsatte år, etter utdanningsnivå 4. kvartal 2004 Landet Troms Nordland Finnmark Grunnskole 10,1 % 11,4 % 12,8 % 14,6 % Videregående skole 57,7 % 57,1 % 61,4 % 56,2 % Høyere utdanning, inntil 4 år 22,1 % 21,6 % 19,9 % 21,1 % Høyee utdanning, over4 år 6,6 % 6,6 % 3,4 % 3,7 % Uoppgitt 3,5 % 3,3 % 2,5 % 4,4 % Kilde: SSB Tabell

15 2.4.3 Utdanning og ledighet Færrest ledige blant personer med høyere utdanning Registrerte arbeidsledighetstall på landsbasis per utgangen av august 2005 viser at arbeidsledigheten er lavere blant personer som har høyere utdanning enn personer som har utdanning inntil videregående skole. Blant personer med høyere utdanning 1-4 år og blant personer med høyere utdanning utover 4 år er arbeidsledigheten henholdsvis 2,4 og 1,8 prosent av arbeidsstyrken. Blant personer med utdanning inntil 2-årig videregående skole er ledigheten 4,5 prosent, mens ledigheten er 3,3 prosent blant personer som har fullført 3-årig videregående skole. Til sammenligning var den samlede registrerte ledigheten ved utgangen av august ,7 % av arbeidsstyrken i landet og 4,1 % i Troms. Ved utgangen av 2005 har 52 % av de ledige i Troms kun grunnskole eller ikke fullført videregående skole. I landet er andelen 46%. Jobbmuligheter etter endt utdanning Det er vanskelig å gi et klart svar på hvilke utdanningsretninger som bør velges for å være sikret arbeid etter utdanningen. Arbeidsmarkedet innenfor et yrke som en ungdom velger å utdanne seg til i dag, vil avhenge av den generelle samfunnsutviklingen i årene som kommer og endringer i antall personer som blir nyutdannet innenfor de ulike utdanningsretningene. Det er ikke mulig å lage detaljerte prognoser for utviklingen på arbeidsmarkedet for mange år fremover, men Aetat kan peke på en del forhold ved samfunnsutviklingen som vil ha betydning for arbeidsmarkedet. Fullfør utdanningen Aetat anbefaler at ungdom i utgangspunktet bør velge utdanning etter interesse og fullføre utdanningen. Personer som har fullført en utdanning enten det er en fagutdanning eller en høyere utdanning, har langt mindre sannsynlighet for å være arbeidsledig over lengre tid enn andre. 16

16 3 Videregående opplæring i Troms 3.1 Fylketsrådets konklusjoner Det største tjenesteområdet for Troms fylkeskommune er videregående opplæring med ca 1400 ansatte. Fylkesrådet vil videreføre geografisk styring av elever for å sikre en regional balanse i fylket. Troms har landets dyreste videregående opplæring. Årsaken er hovedsaklig vår sterkt desentraliserte skolestruktur. Elevene i videregående skole i Troms trives godt, men opplever lav grad av medvirkning. Fylkesrådet vil fremme økt elevmedvirkning og styrke mulighetene for et aktivt elevdemokrati. Troms har høyt frafall i videregående opplæring. 32 % av elevene i Troms som startet på et grunnkurs i 1999 avbrøt utdanningen. Gjennomsnittet for landet lå på 24 %. Tiltakene mot frafall må forsterkes. Ungdommens yrkesvalg reflekterer ikke behovet i arbeidslivet i Troms. Det er for eksempel for få som velger helsefag. Fylkesrådet foreslår at det utarbeides en strategiplan for voksenopplæring i Troms. Fylkesrådet vil arbeide for å fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger. 3.2 Omfattende virksomhet Det største tjenesteområdet for Troms fylkeskommune er videregående opplæring. Fylket har ansvar for og driver 19 videregående skoler med ca elever pr. år og 1400 tilsatte. 2 De fleste skolene er kombinerte skoler, det vil si skoler som gir tilbud både innenfor allmennfaglige og yrkesfaglige studieretninger. Yrkesfaglige studieretninger kvalifiserer til yrker innenfor bl.a. industri, håndverk og omsorgsyrker, mens allmennfaglige studieretninger kvalifiserer til høyere utdanning. Et annet ansvarsområde er fagopplæring i arbeidslivet med 1100 lærlinger/lærekandidater, 3 fordelt på ca. 800 bedrifter. I tillegg har fylkeskommunen ansvar for 1000 voksne som er under opplæring. Til sammen har Troms fylkeskommune opplæringsansvar for ca personer pr år. Fylkesrådet poengterer at begrepet skoler omfatter hele videregående opplæring inklusive lærebedrifter der det ikke naturlig framkommer noe annet. 3.3 Desentralisert skole- og tilbudsstruktur Fylkeskommunens ansvar og forpliktelser innenfor opplæringssektoren følger av Opplæringsloven. I dag har all ungdom som fullfører tiårig grunnskole eller tilsvarende en lovfestet rett til tre års videregående opplæring som skal føre frem til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller kompetanse på lavere nivå. Omentrent 100 % av elevene som går ut av 10. klasse i Troms fortsetter i videregående opplæring. 2 En av de 19 videregående skolene er SMI-skolen som er et tilbud innenfor sosiale og medisinske institusjoner i Troms. 3 Det tegnes ca. 550 nye lærekontrakter pr. år i Troms. 17

17 3.3.1 Opplæring i skole Den lovfestede retten gir ungdom mulighet til å få oppfylt ett av sine tre kursønsker. I Troms fikk 96% av søkerne oppfylt førsteønsket sitt skoleåret 2005/2006. Videregående opplæring i Troms gis innenfor 4 regioner: Region Kommuner Videregående skoler Region Sør-Troms Harstad, Skånland, Bjarkøy, Kvæfjord, og Ibestad Heggen, Stangnes, Skånland, Rå Region Midt-Troms: Gratangen, Lavangen, Bardu, Salangen, Dyrøy, Berg, Torsken, Tranøy, Lenvik, Målselv og Sørreisa Sjøvegan, Bardufoss, Finnfjordbotn, Høgtun, Senja Region Tromsø og omegn Region Nord-Troms Tabell 3.1 Tromsø, Karlsøy, Storfjord, Balsfjord og Lyngen Kvænangen, Kåfjord, Skjervøy og Nordreisa Breivang, Kongsbakken, Tromsdalen, Tromsø Maritime, Nordkjosbotn, Breivika, Kvaløya Nordreisa, Skjervøy Skoletilbudene i det enkelte fylke og ved den enkelte skole varierer. I Troms skal elevene som hovedregel søke om inntak ved den skolen som ligger nærmest i egen region. Fylkeskommunen står fritt til å bestemme hvor ulike kurstilbud skal gis og benytter seg av prinsippet om geografidirigering for å gi elevene et tilbud i sitt nærmiljø. For å kunne opprettholde et godt desentralisert skoletilbud i Troms, er det avgjørende at det gis et bredt og attraktivt fagtilbud i regionene. Særlig viktig har det vært å tilrettelegge for at ungdom skal få bo hjemme det første året på videregående skole. Ungdom i distriktene har, på samme måte som ungdom i byene, muligheten til å velge mellom mange ulike skoletilbud på grunnkursnivå. 4 Det er ikke mulig å opprettholde et like bredt fagtilbud i regionene i forhold til videregående kurs 1 og videregående kurs 2. En viss bredde i tilbudene er det likevel mulig å ha gjennom modellen med distribuerte klasser. 5 4 Skoleåret 2005/2006 er det bare tre tilbud på grunnkursnivå som ikke gis i alle skoleregionene (Nord-Troms, Tromsø m/omegn, Midt-Troms og Sør-Troms). Dette gjelder tilbud innenfor idrettsfag, kjemi- og prosessfag og musikk, dans, drama. 5 For nærmere beskrivelse av modellen distribuerte klasser se kapittel 9, pkt

18 Befolkningsgrunnlag og elevfordeling pr Regionvis 7 % 21 % 8 % 22 % Sør-Troms Befolkning Elevfordeling Midt-Troms Tromsø og omegn Nord-Troms 49 % 50 % 20 % 23 % Figur 3.1 Fig. 3.1 illustrerer at Troms fylkeskommune har lykkes med å gi ungdom et videregående opplæringstilbud nær hjemstedet. Eksempelvis har regionen Tromsø m/omegn halvparten av befolkningen i fylket og halvparten av elevmassen. Det er med andre ord godt samsvar mellom hvor elevene bor og vokser opp - og hvor opplæringen finner sted Opplæring i bedrift Videregående opplæring er inngangsporten til yrkeslivet og til videre studier. For å oppnå full yrkeskompetanse med fagbrev, foregår de siste to årene av utdanningen som lærling i bedrift. Lærlingers arbeidsadresse 0 % 6 % 0 % 14 % Andre fylker/ukjent Sør-Troms Midt-Troms 56 % 24 % Tromsø Nord-Troms Svalbard Figur 3.2 Bedriftene som har lærlinger samarbeider ofte om opplæringen, og dette samarbeidet er organisert i opplæringskontor og opplæringsringer. I Troms er nesten 80 % av bedriftene 6 I fig. 5.1 er elever som går ved ulike private videregående skoler ikke tatt med. For Midt-Troms betyr dette at elevfordelingen ville vært tilnærmet lik befolkningsgrunnlaget i regionen. 19

19 tilknyttet opplæringskontor/opplæringsringer. Disse har stor betydning for kvaliteten i opplæringen og er viktige samarbeidspartnere for fylkeskommunen. Opplæringskontorene vil få en viktig rolle i implementeringen av Kunnskapsløftet. Læreplassene er geografisk fordelt ut fra hvor det fins bedrifter som har mulighet til eller ønsker å ta inn lærlinger. Av figur 3.2 framgår det at 56 % av læreplassene er i Tromsø. I noen fag er det vanskelig å skaffe læreplasser i bedrift. Dette gjelder spesielt innen bilfag, elektrofag og frisørfag. Fylkeskommunen er forpliktet å gi elever som ikke får læreplass i bedrift en alternativ opplæring i skole som fører til fag-/svennebrev, eller et annet tilbud. Fylkesrådet ser det som svært uheldig at bedrifter som ansetter lærlinger må betale arbeidsgiveravgift for disse. Selv om en lærling gir en viss verdiskapning for bedriften, er hovedhensikten opplæring. Fylkesrådet synes det er meget betenkelig at enkelte aktører innen videregående opplæring må betale skatt for å utdanne framtidens ungdom. Av den grunn og for å stimulere bedriftene til å ta inn lærlinger vil fylkesrådet arbeide for å få fjernet arbeidsgiveravgiften for lærlinger. 3.4 Hva velger ungdommen i Troms? Studieretningsvalg 2004/2005 Troms fylke (antall elever i parantes) (128) Helse- og sosialfag (777) 13 % Formgivingsfag (383) 7 % Naturbruk 2 % Hotell- og næringsmiddelfag 5 %(315) Byggfag 3 % (197) Tekniske byggfag 1 % (61) Elektrofag 6 % (369) (233) Idrettsfag 4 % Musikk, dans, drama (227) 4 % Mekaniske fag 9 % (548) Kjemi- og prosessfag 1 % (30) Trearbeidsfag 0 % (4) Media- og kommunikasjon 2 % (125) Salg- og service 4 % (217) Øk.adm.fag 39 % (2205) Figur

20 Tradisjonelt skiller videregående opplæring mellom yrkesfaglige og allmennfaglige studieretninger. Yrkesfaglige retninger fører i hovedsak til yrker på fagarbeidernivå, mens allmennfaglige gir studiekompetanse. Figur 3.3 viser at 47% av elevene på videregående skole velger allmennfaglige studieretninger, som består av musikk, dans og drama, idrettsfag og økonomiske og administrative fag. I tillegg er det flere som har valgt yrkesfag som velger å ta et påbygningsår for å få studiekompetanse. Yrkesopplæring gis vanligvis i en 2+2 modell, med 2 års videregående skole og 2 års læretid i bedrift. Bedriftsopplæringen i Troms skjer innenfor ca 70 ulike lærefag, mens det fins godt over 200 fag å velge mellom på landsbasis. Yrkesvalgene reflekterer ikke nødvendigvis behovet i næringslivet i Troms. Innen en del fagområder som f.eks i helse- og sosialfagene, og produksjonstekniske fag (industriarbeidsfag) er det for få søkere. Ungdommen velger tradisjonelt. De klassiske håndverk og industrifagene domineres av gutter, mens jentene er i flertall i de myke fagene, som f.eks. helsefagene. Kjønn er imidlertid bare ett av forholdene som påvirker valg av utdanning. Utdanningsvalget kan også betraktes som en sosial og kulturell reproduksjon, hvor de unge blant annet påvirkes av egen familiesituasjon og det lokalsamfunnet de er en del av. De står ikke fritt til å velge selv, men påvirkes særlig av foreldrene, som fungerer som rådgivere og referansepunkt. Foreldrene har både en direkte og indirekte påvirkning av de unges utdanningsvalg (Illeris m.fl. 2002, Seljestad 2003). Direkte ved å gi klare råd og meninger i valgprosessen og indirekte ved at man gjennom oppdragelsen har formidlet verdier og holdninger som de unge bærer med seg når de foretar sine valg. I tillegg kan en se påvirkning fra media. Den store søkingen til kokkefaget har trolig sammenheng med at Jamie og kokkelandslaget stadig svinger opp på TV. Negativ medieomtale av enkeltnæringer gir også lett negativ effekt på søking til fagene de oppfattes å representere. 3.5 Voksenopplæring Gjennom Kompetansereformen (1999) fikk voksenopplæring et nasjonalt løft der opplæring på videregående skoles nivå ble satt i fokus. Fra 1. august 2000 fikk voksne som er født før 1978, 7 og som tidligere ikke har fullført videregående opplæring, en lovfestet rett til videregående opplæring som fører frem til yrkeskompetanse, studiekompetanse eller kompetanse på,lavere nivå. 8 Opplæringen skal være tilrettelagt for voksne og tilpasset den enkeltes realkompetanse og livssituasjon. I praksis betyr dette at voksne som ønsker videregående opplæring, skal få slikt tilbud der de bor og i en kombinasjon med arbeid og sosiale forpliktelser. Retten innebærer også muligheten til å få et avkortet opplæringsløp på bakgrunn av realkompetanse. Fylkeskommunen har ansvar for at voksnes rett til videregående opplæring blir ivaretatt og at voksne får veiledning i oppstarten av et opplæringsløp. I Troms er det etablert to 7 Departementet arbeider med å sette i kraft endringer i loven, slik at retten vil bli knyttet til alder (24 år) og ikke fødselsår. 8 Opplæringsloven 4A-3. 21

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

FLERE UNGE TIL DISTRIKTENE? MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR ØKT TIL(BAKE)FLYTTING AV UNGE VOKSNE

FLERE UNGE TIL DISTRIKTENE? MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR ØKT TIL(BAKE)FLYTTING AV UNGE VOKSNE Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Arbeidsnotat nr. 1003/05 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 34 Prosjekt nr: 400407 Prosjekt tittel:

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen Håkon Høst Asgeir Skålholt Torgeir Nyen Arbeidsnotat 10/2012 Om potensialet

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Datagrunnlag... 3 3. Generelle problemstillinger... 5 3.1 Yrkesretting... 5 3.2 Nasjonal styring

Detaljer

Rapport 1/2009. Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det. www.utdanningsforbundet.no

Rapport 1/2009. Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det. www.utdanningsforbundet.no Rapport 1/2009 Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det www.utdanningsforbundet.no Rapport 1/2009 Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det Utarbeidet i avdeling for utredning,

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Forskjell på folk hva gjør skolen?

Forskjell på folk hva gjør skolen? RAPPORT 3/2006 Eifred Markussen, Berit Lødding, Nina Sandberg og Nils Vibe Forskjell på folk hva gjør skolen? Valg, bortvalg og kompetanseoppnåelse i videregående opplæring blant 9749 ungdommer som gikk

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

i utvikling Storstilt satsing på skolebygg s.6 Hvor mange realister trenger vi s.18 Første fylke med kulturkort for ungdom s.48 Nr. 2 2006, 11.

i utvikling Storstilt satsing på skolebygg s.6 Hvor mange realister trenger vi s.18 Første fylke med kulturkort for ungdom s.48 Nr. 2 2006, 11. i utvikling Nr. 2 2006, 11. årgang Storstilt satsing på skolebygg s.6 Hvor mange realister trenger vi s.18 Første fylke med kulturkort for ungdom s.48 Rogaland fylkeskommune nr. 2-06 NNHOLD Storstilt satsing

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunal Utredning Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan

Detaljer

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015 - et løft og et løfte Innhold 1 Innledning...5 2 Visjon, posisjon og hovedstrategier...6 3 Hvordan ser den gode akershusopplæringen ut?...9 4 Generelle kvalitetsbeskrivelser

Detaljer

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 ISBN 978-82-7894-484-4 ISSN 0808-5013 Ny GIV En kartleggingsundersøkelse MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 Rapport nr 13/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Rapport 21/2011 (NIFU step) Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Cathrine Tømte Berit Lødding

Detaljer

men hvor skal vi henvende oss?

men hvor skal vi henvende oss? men hvor skal vi henvende oss? Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring Heidi Engesbak, Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe ISBN 82-7724-061-9 Trondheim, 2005 Forord Dette er den

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen. Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Håkon Høst (red.

Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen. Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Håkon Høst (red. Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Håkon Høst (red.) Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen

Detaljer

Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier?

Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier? Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier? Elisabeth Hovdhaugen, Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Per Olaf Aamodt og Sveinung Skule Rapport 50/2013 Videregående opplæring

Detaljer

Bedre grunnlag for valg

Bedre grunnlag for valg ARBEIDSNOTAT 28/2006 Nils Vibe Bedre grunnlag for valg Evaluering av prosjektet Rett førstevalg NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Arbeidsnotat 28/2006

Detaljer

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Rapport 2007:6 Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Vigdis Nygaard Christen Ness Tittel : Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Forfattere : Vigdis Nygaard og Christen

Detaljer

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Kyrre Lekve, Svein Erik Moen og Rune Borgan Reiling Rapport 15/2014 Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer