Sak 0/2005:Godkjenning av referat fra siste møte og sakliste Sakliste og referat godkjent.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 0/2005:Godkjenning av referat fra siste møte og sakliste Sakliste og referat godkjent."

Transkript

1 Samarbeidsutvalget mellom Helse Nord-Trøndelag HF og KS/kommunene Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: Telefon: Telefaks: Org.nr: REFERAT FRA MØTE I SAMARBEIDSUTVALGET 17.FEBRUAR. Tilstede:Karl Audun Fagerli,Astri Kvernland,Øivind Stenvik,Marit Pedersen,Per Tvete,Harald Myrvang,Gunni Grannes Solem,Anne Mile Røttereng,Kari Bratland totsås,steinar Aspli,Stine Vevelstad,Hans Brattås,Eirik Ulseth,Bente Kne Haugdal. I tillegg deltok under fellesmøte med Brukerutvalget:,Øystein Bjørnes,Torbjørn Garberg,Arnhild Bornseth,Inger Johanne Heggstad,Sigmund Lian,Arne Ness,Vigdis Thrane Aune,Jan Eirik Thoresen,Arnhild Jacobsen Sak 0/2005:Godkjenning av referat fra siste møte og sakliste Sakliste og referat godkjent. Sak 1/2005:Evaluering av Kontaktutvalgenes funksjon.drøftinger Innledning med orientering om Kontaktutvalgene ved Karl Audun Fagerli Innlegg fra leder Kontaktutvalget Nord,Steinar Aspli Notat fra leder Kontaktutvalget Sør,Gerd Janne Kristoffersen ble referert. Diskusjon om alternative funksjonsområder og organisering av Kontaktutvalgene; A:Samarbeidsutvalget + 2 Kontaktutvalg Kommunevis besøk B:Samarbeidsutvalget ivaretar Kontaktutvalgenes funksjon Møter 1 eller flere kommuner C:Samarbeidsutvalget +arbeidsutvalg Møter 1 eller flere kommuner D:Alternativ organisering som A,B eller C Møter regionrådene E:Samarbeidsutvalget Møter pleie og omsorgsledere/kommuneleger/andre fagledere F:Helseforetaket møter hver kommune sammen med representant fra Samarbeidsutvalget. Betydningen av gode kommunikasjonsrutiner,formalisering,regelmessighet og forberedthet ble presisert. Konklusjon: Tilrådning:Alternativ C:Samarbeidsutvalget (10 personer) pluss 1 arbeidsutvalg ivaretar Kontaktutvalgenes funksjon.det må utarbeides revidert mandat innen møtet i april. Sak 2/2005.Hovedkonklusjoner fra NOU 2005 :3 Fra stykkevis til helt. Wisløffutvalgets innstilling ( Samhandlingsutvalget). Konklusjoner i kapittel 2 ble gjennomgått som en foreløpig orientering: Konklusjon:Innstillingen vil bli sendt på høring. Det forventes at HNT sender høringsutkastet til Samarbeidsutvalget for kommentarer. Sak 3/2005:Nasjonal myndighetsstyring,mål faglige rammer,forventninger og tilskudd/vilkår for tilskudd 2005.Rundskriv IS Det ble gitt en orientering om hovedpunktene i rundskrivet.(se vedlegg) Sak 4/2005:Samarbeidsavtalen i forhold til psykiatrisk klinikk og nye utfordringer.innspill kommet fra Levanger kommune Konklusjon:Karl Audun Fagerli meddeler saken til klinikkleder psykiatrisk klinikk for uttalelse før den tas opp i Samarbeidsutvalget. SYKEHUSET LEVANGER Kirkegt. 2, N-7600 LEVANGER Telefon / Telefaks E-post: SYKEHUSET NAMSOS Serviceboks 1001, N-7809 NAMSOS Telefon / Telefaks E-post:

2 Sak 5/2005:Referatsaker Fellesmøte med Brukerutvalget i Helse Nord-Trøndelag: Sak 6/2005:Oppfølging av strategiplan Helse Nord-Trøndelag Innledningsvis ble det gitt en orientering av administrerende direktør om øyeblikksbildet i HNT samt SINTEF s omdømmemåling som viser at det er et forbedringspotensiale.hnt har ca 2600 årsverk.antas en nedbemanning på 70 årsverk innen utgangen av 2005.En del av innsparingstiltakene forventes ikke å gi årseffekt i Orientering ved Eirik Ulseth om strategiske tiltak: Strategiske tiltak Forutsetninger: Optimalisering av drift basert på god medisinsk behandling etter oppdaterte behandlingsprinsipper Hensiktsmessig bruk av eksisterende lokaler/arealer Redusere kostnadsnivået samtidig som aktiviteten skal opprettholdes på dagens nivå Strategier De strategiske tiltakene i oppdraget er koblet til disse strategiene innen pasientbehandling og opplæring: Flytte spesialisthelsetjenesten nærmere pasienten og styrke kompetansen i primærhelsetjenesten Videreutvikle foretaket til en enklere, tettere og mer effektiv organisasjon, som vektlegger kvalitet og samhandling Sentraliserting av deler av akuttberedskapen og deler av elektive tjenester Mål og rammer for prosjektet Gjennomføre utviklingstiltak i kjerneaktivitene basert på oppdaterte medisinske prinsipper Dagkirurgi/dagbehandling Integrert hotell og fellesavdeling Observasjonsenheter Desentralisering av spesialisthelsetjenester Kostnadseffektivisering basert på differensiering/reduksjon av senger og bemanning Ad Prosjektorganisering og delprosjekt (Se referatets vedlegg 1)

3 Konklusjon:Saken settes på saklisten i Samarbeidsutvalgets møte Eirik Ulseth og Bente Kne Haugdal Sak 7/2005:Refrat fra møte i analysegruppen HNT Saken inngikk i orienteringen under sak 6/2005. Sak 8/2005:Oppsummering av resultat fra undersøkelse av pasienterfaringer ved somatiske og psykiatriske poliklinikker i Helse Nord-Trøndelag Ø.Stenvik presenterte oppsummeringsvis resultatet av brukerundersøkelsen,nasjonalt, regionalt og for Helse-Nordt-Trøndelag spesielt. Resultatene er lagt ut på HMN (LinK) (Se vedlegg på nedenforstående sider) Kopi :Brukerutvalget i HNT v/sekr.arnhild Jacobsen

4 Prosjektorganisering og delprosjekt Oppdragsgiver Adm. direktør Styringsgruppe; Klinikklederne 3 tillitsvalgte Prosjektansvarlig Referansegruppe Analysegruppen HNT Prosjektleder (PL) Hovedprosjektgruppe 3 personer Delprosjekt 1 Hotell og fellesavdeling Delprosjekt 2 Dagkirurgi Delprosjekt 3 Observasjonspost Delprosjekt 4 Desentralisering av spes.h.tj. Opptreningsinstitusjoer Delprosjekt 5 Samorganisering av intensivavdelinger Delprosjekt 6 Forandring av vaktberedskap Delprosjekt 7 Arealplanlegging Delprosjekt 8 Rekruttering av spesialister til enkelte vaktenheter Delprosjekt 9 Koordinere og styre pasienttransport Delprosjekt 10 Kontorprosjektet Delprosjekt 11 Årsplanlegging EU/WPD/KE Deleprosjekt Hotell og fellesavdeling Dagkirurgi Observasjonspost Desentralisering av spes.h.tj., opptreningsinst. Samorganisering av intensivavdelingene Forandring vaktberedskap EU/WPD/KE Status pr. 16.febr.2005 Prosjektleder er tilsatt på begge sykehus, prosjektplaner utarbeidet Det foreligger beskrivelser på hvordan organisere ette med større volum og effektivitet på begge sykehus. Ferdigbygd enhet på sykehuset Levanger vil settes i drift i vinter/vår- I Namsos noe senere p.g.a. Arealtilpassing Prosjektleder er tilsatt i 20% til 1.april 100% fram til okt.05. Besluttet iverksatt på Levanger, ikke avgjort i Namsos. Akuttberedskap en del av budsjettpr. Frist plan/gj.før 1.mai/1.sept april/1.juni 1.april/1.mai 1.april/1.juni 1.mai/1.nov 1.mai/1.okt. 1.april/1.mai

5 7 Deleprosjekt Arealplanlegging Status pr. 16.febr. Hovedprinsipper for gjennomføring er lagt. Frist plan/gj.før. 1.april/1.sept- 8 9 Rekruttering av spesialister Koordinere og styre pasienttransport Prosess i gang Avventer regional prosess/resultat, etablerer delprosjekt HNT mars Juni/1.sept 10 Kontorprosjekt Prosess i gang 1.mars/1.juni 11 Årsplanlegging (aktivitets/bemanningsplanlegging) Prosess i gang for årsplan mai/1.juni EU/WPD/KE

6 Hovedkonklusjoner fra NOU 2005 :3 Fra stykkevis til helt. Wisløffutvalgets innstilling ( Samhandlingsutvalget). VEDLEGG Forutsetninger for god samhandling Verdigrunnlaget Primærhelsetjenesten er fundamentet i helsetjenesten Det må være likeverdighet mellom aktørene Tjenestene må være faglig gode og trygge 2.2 Utfordringene Samhandlingen kan svikte for alle typer av pasienter i alle overganger Utfordringene er spesielt store for pasientgrupper med store behov for samhandling hvor ingen av tjenestenivåene alene kan løse behovene Utvalget nevner spesielt: -kreftpasienter -eldre med flere alvorlige sykdommer -terminalt syke pasienter -kronisk syke -psykisk syke -rusmisbrukere 2.3 Utvalgets anbefalinger 1.Tiltak som styrker pasientperspektivet 2.Tiltak som støtter samhandlingen mellom tjenesteyterne 3.Tiltak rettet mot helsesektorens rammebetingelser Pasientperspektivet i helsetjenesten Brukermedvirkning Individuell plan Pasientansvarlig lege Pasientopplæring og informasjon Pasientombud og tilsyn med helsetjenesten Samhandlingen mellom tjenesteutøverne Tiltak rettet mot legetjenesten i kommunen Annet privatpraktiserende personell Krav til formaliserte avtaler mellom foretak og kommuner Tiltak for å styrke rehabiliteringstjenesten En adresse for samhandling i kommunene og foretakene Krav til ledelse og oppfølging Tiltak for god og effektiv informasjonsutveksling Kunnskapsutvikling,utdanning og opplæring Veiledningsplikten

7 2.3.3 Økonomiske og organisatoriske rammebetingelser Adgang til å etablere felles organisatoriske enheter Forsøk med nye organisasjoner Lokal forankring av spesialisthelsetjenesten Bruk av økonomiske virkemidler Takst og refusjonssystemet Finansiering av legemidler Interkommunale legevaktssamarbeidsordninger VEDLEGG 3 (sak 3/2005) Nasjonal myndighetsstyring,mål,faglige rammer (IS ) Kommunale tjenester Individuell plan Elektronisk samarbeid (Samspill 2007) Regionale kompetansesentre for rusproblematikk Psykisk helsevern- opptrappingsingsplanen Ambulante tjenester for barn og ungdom Funksjonsfordeling mellom DPS og Sykehus Behandling av personer med alvorlig psykisk lidelse og samtidig rusproblematikk Spiseforstyrrelser Vold og traumatisk stress Pasientrettigheter (Individuell plan) Forvaltning av psykisk helsevernloven Overvåke implementeringen av opptrappingsplanen i psykisk helsevern Økt brukerdeltakelse innen psykisk helsevern Bedre samordning mellom tjenestene Systematisk utprøving av ambulante team for voksne Forbedring av de akuttpsykiatriske funksjonene Sikkerhets-,fengsels-og rettspykiatri Habilitering Intensivere arbeidet med individuelle planer Nært samarbeid for opptimal utnyttelse av ressurser Bidra til innhenting av dokumentasjon og deltakelse i arbeidsgrupper Utvikling og implementering av tiltak i nasjonal strategiplan Rehabilitering Forventninger til samarbeid i utarbeidelse av utkast til nasjonal plan (Direktoratet skal innen utarbeide utkast) Internasjonalt klassifiseringssystem av funksjonsevne Vurdere behovet for opptreningsinstitusjoner i egen region Unge med nedsatt funksjonsevne bosatt i alders-og sykehjem

8 Kvalitet, faglige retningslinjer og prioritering Prioritering Nasjonale kvalitetsindikatorer Ny nasjonal strategi for kvalitetsforbedring Nasjonale medisinske kvalitetsregistre Faglige retningslinjer Elektronisk formidling av kunnskaps-oppsummeringer Elektronisk samhandling Fritt sykehusvalg Rapportering og styringsinformasjon Nasjonalt skaderegister

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Levanger, 14.01.10 Kr El 1 Innhold DEL 1 Innledning 1 Visjon, hovedoppgaver og verdigrunnlag s.3 Del II Rapport for 2009 2 Sammendrag Styrets

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/101-758/2009

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2011/428-2894/2011 012 10.02.2011

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2011/428-2894/2011 012 10.02.2011 Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv:

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2006. Helse Nordmøre og Romsdal HF

STYRINGSDOKUMENT 2006. Helse Nordmøre og Romsdal HF STYRINGSDOKUMENT 2006 Innhold Innledning...2 1. Tildeling av midler og ressursgrunnlag for...3 1.1. Finansieringsmodell...3 1.2. Bevilgning 2006...3 1.3. 1.3 Gjestepasientoppgjør...6 1.4. Fakturering knyttet

Detaljer

FORETAKSMØTE, DEN 14. FEBRUAR 2008 INNKALLING HELSE FINNMARK HF

FORETAKSMØTE, DEN 14. FEBRUAR 2008 INNKALLING HELSE FINNMARK HF Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 8.2.2008 200800015-1 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styret Helse Finnmark

Detaljer

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014 Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013 Mars 2014 2 Brukerutvalgets årsrapport 2013 1.0 Oppnevning av nytt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2013 nytt brukerutvalg med funksjonstid

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 13. DESEMBER 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 13. DESEMBER 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 6.12.2005 200400457-106 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer

Detaljer

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Sak 12/10 vedlegg 1 Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Stjørdal, x. februar 2010 Innhold 1. Innledning... 4 2. Tildeling av midler... 5 2.1 Resultatkrav... 5 2.2 Fordeling av inntekter 2010...

Detaljer

KONTINUERLIG ARBEID FOR GODE HELSETJENESTER

KONTINUERLIG ARBEID FOR GODE HELSETJENESTER KONTINUERLIG ARBEID FOR GODE HELSETJENESTER Helse Nord RHFs visjon er «Helse i Nord der vi bor». Konkret betyr dette at vi sammen utvikler spesialisthelsetjenesten slik at befolkningen skal oppleve og

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4977-13444/2012 012 01.06.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 13.

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4977-13444/2012 012 01.06.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 13. Administrerende direktør Postboks 333 Telefon: 74 09 80 00 N-7601 LEVANGER Telefaks: 74 09 85 00 E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv:

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE GODKJENNING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE SAMT FIRE DELAVTALER MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK

VENNESLA KOMMUNE GODKJENNING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE SAMT FIRE DELAVTALER MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 11/04303-5 Arkivkode ---/G2 Saksbehandler Ragnhild Bendiksen Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 05.01.2012 Plan- og økonomiutvalget 10.01.2012 Kommunestyret 26.01.2012 GODKJENNING

Detaljer

Vestre Viken HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF. Drammen, 4. Mars 2011 V_9

Vestre Viken HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF. Drammen, 4. Mars 2011 V_9 Vestre Viken HF Årlig melding 2010 til Helse Sør-Øst RHF Drammen, 4. Mars 2011 V_9 Innhold DEL I: INNLEDNING... 1 1. Om Vestre Viken HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag...

Detaljer

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 16. september 2015 Kl.: 10.15 til ca. 15.00 Sted: Radisson Blu hotel, Tromsø Møtedato: 16. september 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf:

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 8. november 2006 Kl.: 09.30 til ca. 13.00 Sted: Helse Nord RHF s lokaler Sjøgata 10, Bodø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse:

Detaljer

KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS

KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS STRATEGIPLAN 2013-2016 1. Innledning 1.1. Klinikk for psykisk helse og rus Etableringen av Vestre Viken HF har medført at området psykisk helse og rus er organisert i én

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 9. NOVEMBER 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 9. NOVEMBER 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.11.2005 200400457-96 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer og

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23.

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23. Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styret i Helse Nord-Trøndelag Vår ref.: Deres ref.:

Detaljer

FORETAKSMØTESAK 4-2010 OPPDRAGSDOKUMENT 2010 HELSE FINNMARK HF

FORETAKSMØTESAK 4-2010 OPPDRAGSDOKUMENT 2010 HELSE FINNMARK HF Saksbehandler: Trude Grønlund, tlf. 75 51 29 13 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 27.1.2010 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: FORETAKSMØTESAK 4-2010 OPPDRAGSDOKUMENT

Detaljer

Nasjonal helse-og sykehusplan

Nasjonal helse-og sykehusplan Nasjonal helse-og sykehusplan Helse Midt-Norge Nøkkeltall Vårt hovedfokus nå Utfordringer vi ønsker å adressere 12. Juni 2014 Daniel Haga Direktør for samhandling Velkommen til det nye Midt-Norge Prosjekt

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 22. JUNI 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 22. JUNI 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.6.2005 200400457-41 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer og

Detaljer

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Foretaksmøte 11. februar 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. TILDELING AV MIDLER... 6 3. AKTIVITET... 8 4. OPPDRAG 2013...

Detaljer

SAK NR 011-2007 OPPDRAGSDOKUMENT FOR 2007 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF - OPPFØLGING V E D T A K

SAK NR 011-2007 OPPDRAGSDOKUMENT FOR 2007 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF - OPPFØLGING V E D T A K Helse Øst RHF Styremøte 8. mars 2007 SAK NR 011-2007 OPPDRAGSDOKUMENT FOR 2007 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF - OPPFØLGING Forslag til: V E D T A K 1.

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2007

OPPDRAGSDOKUMENT 2007 Styresaknr. 10/07 REF: 2007/000084 OPPDRAGSDOKUMENT 2007 Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Oppdragsdokument 2007 Nordlandssykehuset HF, fra Helse Nord RHF Utrykt vedlegg:

Detaljer

Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010. Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003)

Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010. Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003) Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010 Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003) 17 okt 2007 Innhold 1. INNLEDNING... 6 1.1. REVISJONENS

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF

Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF til Helse Midt-Norge RHF Versjon 1.4 Godkjent av administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag 02.02.09 Godkjent av

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten"

FOU-prosjekt Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten FoU FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" KS FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" AGENDA Utredning

Detaljer

STYRESAK 4-2010 OPPDRAGSDOKUMENT 2010

STYRESAK 4-2010 OPPDRAGSDOKUMENT 2010 Saksbehandler: Trude Grønlund, tlf. 75 51 29 13 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 27.1.2010 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 4-2010 OPPDRAGSDOKUMENT 2010

Detaljer