Årsrapport «Helsebygg skal være en åpen, raus, pålitelig og lojal organisasjon et verdistyrt fellesskap.» Johan Arnt Vatnan Helsebyggsjef

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2004. «Helsebygg skal være en åpen, raus, pålitelig og lojal organisasjon et verdistyrt fellesskap.» Johan Arnt Vatnan Helsebyggsjef"

Transkript

1 Årsrapport 2004 «Helsebygg skal være en åpen, raus, pålitelig og lojal organisasjon et verdistyrt fellesskap.» Johan Arnt Vatnan Helsebyggsjef

2 INNHOLD Helsebyggsjefen: I rute etter hovedplan 4 Hendelser og milepæler Godt stell på pasienthotell 10 Byggefase 2 12 Et IT-løft for regionen 14 Dette er Helse Midt-Norge 15 Hva viser bildene? Se side 14 1

3 «For en pasient er deltakelse i undervisning eller forskning en kvalitetsgaranti.» Gunnar Bovim Dekanus, Det medisinske fakultet 2

4 I rute etter hovedplanho- På ettersommeren 2004 kunne Helsebygg overlevere det nye pasienthotellet til St. Olavs Hospital. Det skjedde tre uker før planlagt dato, men tid til hotellavslapping ble det ikke for prosjektorganisasjonen. Det var da heller aldri meningen i et hektisk produksjonsår. Ved alle tre sentra i byggefase 1 har byggeaktiviteten vært høy, med fasadeavslutning, innredningsarbeider, montasje og tekniske installasjoner. Hele prosjektet var i rute etter hovedframdriftsplanen. Utbyggingen foregikk også i samsvar med fastlagte budjsettrammer, i alt 5,3 milliarder (juni 2004-kroner). En midlertidig byggestopp ble i mars innført i mellomfløyen i Laboratorisenteret mens bærende konstruksjoner i inngangspartiet ble nærmere vurdert. Etter forsterkninger kunne arbeidet fortsette i denne delen av senteret. Byggestoppen får ingen følger for overleveringen til sykehuset 19. august Kvinne-barn-senteret er konstatert fritt for fukt og sopp som ble påvist i deler av ytterveggene på slutten av Overtakelse skjer 11. oktober

5 I Nevrosenteret vil St. Olavs Hospital kunne overta østfløyen 22. februar Dato for overtakelse av de fire øvrige fløyene er ett år etter. Parallelt med byggevirksomheten programmeres og prosjekteres fase 2 av det nye universitetssykehuset på Øya. Det er besluttet å gjennomføre prosjektet etter en såkalt samspillsmodell. Denne innebærer langt tettere samarbeid mellom byggherre og entreprenør enn det som er vanlig. Dette bør også gi lavere kostnader, slik sentrale myndigheter krever. Som organisasjon har Helsebygg, med ca. 100 medarbeidere, vist seg som en kvalifisert og robust byggherre. Vi ønsker også å framstå som et verdistyrt fellesskap, og har dette året utarbeidet et nytt verdigrunnlag. Her slår vi fast at Helsebygg skal kjennetegnes som åpen, raus, pålitelig og lojal. Samtidig er visjonen fastsatt: Hus for helse! Med hilsen Johan Arnt Vatnan Adm. dir. Helsebygg Midt-Norge 5

6 12. februar: Byggestart for «Fremtidens operasjonssstuer», et samarbeidsprosjekt mellom SINTEF, NTNU, St. Olavs Hospital og Helsebygg. Operasjonsstuene skal være et verksted for utprøvring av ny teknologi og nye arbeidsmetoder. I alt investeres det rundt 40 millioner kroner i bygg og utstyr. I tillegg kommer innsatsen og teknologien som industrien leverer. Bygget vil bli tatt i bruk i første del av februar: Reinertsen Anlegg og Helsebygg avklarer hvordan fuktskadene i Kvinne-barn-senteret skal utbedres. Skadene ble påvist i desember 2003, og brannisolasjon og gipsplater må skiftes ut. Ekstra mannskap settes inn slik at hovedutbyggingen påvirkes minst mulig. Etter problemene i Kvinne-barn-senteret vil Helsebygg stille strengere krav til entreprenørene om fuktsikring. 18. februar: Sykehusprosjektet ser ut til å være under full kontroll, sier leder av Stortingets sosialkomite, John Alvheim, etter en komitébefaring på Øya. Alvheim var lenge skeptisk til sykehusplanene, men mener nå at utbyggingen langt på vei er en modell for andre norske sykehus med byggeplaner. Nå gjelder det også å få finansiert det svært viktige Psykiatrisenteret som en del av sykehuset, sier Alvheim februar: Håkon Jarls gate 12 kan bli adressen til kommunens nye sykehjem på Øya som skal ta i mot ferdigbehandlede pasienter fra St. Olavs Hospital. Etter ønske fra Trondheim kommune har Helsebygg vurdert ulike tomte- Hendelser og milepæler januar: Telenor får oppdraget med å utvikle de omfattende IKT-systemene i byggefase 1. Kontraktsverdien er 335 millioner kroner, og Telenor vinner i konkurranse med Ementor og Siemens. Leveransen omfatter kabling, nettverkselektronikk, trådløse nett og avanserte telefonløsninger. Pasientterminaler, bærbare data- og teleenheter, pasientsignalanlegg, TV, PC-er og audiovisuelt utstyr hører også med. Kontrakten har dessuten opsjon for tilsvarende utstyr i byggefase 2. Telenor skal samarbeide nært med Hewlett-Packard Norge. Underleverandører blir Accenture, ConsultIT, Best Teleprodukter, Cardiac, Max Manus, Bravida Geomatikk, Cisco Systems, YIT Building Systems og Bravida Nord. 19. januar: Styret i Helse Midt-Norge gir grønt lys for forprosjekt, byggefase 2. Samtidig fastholder styret tidligere vedtak om et samlet sykehusareal på kvadratmeter. Men styreleder Per Sævik påpeker at det kan bli behov for å utvide arealet med ca kvadratmeter. 1. februar: Helsebyggs nettsted (www. helsebygg-midt.no) kommer i ny utgave. Hensikten er å øke lesbarheten og bedre informasjonsformidlingen. 6

7 30. mars: Helse Nordmøre og Romsdal engasjerer Helsebygg for å planlegge nytt sykehus i Molde kommune. Helse Midt-Norge har vedtatt at arbeidet med den fremtidige sykehusstrukturen for Nordmøre og Romsdal skal gå videre. 31. mars: Det innføres midlertidig byggestans i mellomfløya i Laboratoriesenteret. Arbeidet stoppes mens det pågår en uavhengig kontroll av bærekonstruksjoner. Kontrollen vil avgjøre om det er nødvendig med ekstra tiltak for å styrke bygget. Byggestoppen påvirker ikke framdriften i de to hovedfløyene i Laboratoriesenteret. 14. april: Det er oppnådd enighet mellom Helsebygg og Ementor i klagesaken om IKT-oppdraget ved det nye sykehuset. Ementor klaget til KOFA over angivelige feil i kontraktstildelingen, og får nå et mindre, uspesifisert beløp i kompensasjon. Dessuten utvider bedriften sitt samarbeid med Helsebygg og Helse Midt-Norge på andre felt. 20. april: En uavhengig kontroll bekrefter at bærekonstruksjonen i Laboratoriesenterets mellomfløy må forsterkes. Det øvrige byggearbeidet i denne delen av senteret tas dermed opp igjen etter en kortvarig byggestans. Forsterkningen vil bestå av fem pilastere som på diskret vis skal understøtte tre av veggene. 6 alternativer med nær avstand til sykehuset. Konklusjonen er at sykehjemmet passer best inn på eiendommen som i dag brukes til undervisning for NTNU og HiST mars: Skattekontrollører fra Norge og Sverige går til uanmeldt storaksjon blant bygningsarbeidere på Øya. I den fem timer lange aksjonen blir rundt 600 av nær 800 bygningsarbeidere avkrevd opplysninger om skatte-, ansettelses- og trygdeforhold. Alle opplysninger blir undersøkt mot aktuelle registre for å avdekke mulig skattejuks, trygdemisbruk og momsunndragelse. Ifølge fylkesskattekontoret i Sør-Trøndelag tyder ingenting på mange og grove overtredelser. 8. mars: Rundt 300 bygningsarbeidere fra en rekke entreprenører markerer mønsås for Kvinne-barn-senteret. Helsebygg byr på varm lunsj, kaker og trekkspill. På storskjerm vises original byggevideo til toner fra fjorårets byggeplasskonsert med Trondheim Symfoniorkester. I anledning 8. mars blir de få kvinnelige bygningsarbeiderne overrakt roser. Begge kjønn får en kvalitetskniv i mønsåsgave. 10. mars: Helsebygg annonserer første del av arkitektkonkurransen for Psykiatrisenteret. Til denne prekvalifiseringen søkes det etter seks arkitekter/arkitektgrupper som kan «representere både kontinuitet og potensiell nyskapning innenfor utviklingen av moderne psykiatribygg». 30. mars: Nye Ahus og Helsebygg uttrykker ønske om samarbeid for å styrke begge sykehusprosjektene. Ifølge adm. direktør i Nye Ahus, Bjørn Sund, er intensjonen å spare tid og penger. 7

8 29. april: Bystyret i Trondheim vedtar at de to verneverdige bolighusene i Eirik Jarls gate skal innlemmes i St. Olavs Hospital. Som del av den reviderte reguleringsplanen for sykehusområdet, blir jugendhusene dermed omregulert til offentlig formål. Hvis det bygges nytt psykiatrisenter i området, blir de hundre år gamle husene innpasset i senteret. 16. mai: TEV Fjernvarme innleder arbeidet med ny kjølesentral i sykehusområdet. TEV har lenge levert fjernvarme til tappevann og romoppvarming i sykehuset. I 2001 ble denne avtalen utvidet til fjernkjøling i det nye universitetssykehuset. Kjølevannet produseres uten bruk av elektrisk kraft ved hjelp av overskuddsvarme fra Heimdal varmesentral. 28. mai: Støvet i sykehusområdet er, under ett, målt til «lavt og moderat» hittil i år. Unntaket er målingene mellom nevroutbyggingen og fødeklinikken som i mars og april viste «høye» verdier av støv. I oppsamleren rett ved Kvinne- barnsenteret ble støvmengden i mars registrert som «meget høy». I april sank den til «moderat». 31. mai: Det nye pasienthotellet får navnet Hotell St. Olav. Hotellet åpner 10. september og skal drives av Norlandia Omsorg. Adressen blir Mauritz Hansens gate 3, 7030 Trondheim. Mai/juni: Sentrale plandokumenter legges fram for byggefase 2. Skisseprosjekt fra arkitektrådgiverne Team St. Olav 9 8 viser hovedidéene for byggene, med form, fasader og tomteplassering. Dokumentet beskriver dessuten etasjeløsninger, nærhetskrav, tekniske løsninger, framdrift og kostnader. Funksjonsprogram er også klart. Det er samordnet av Helsebygg og viser hvilke funksjoner som skal inn i de ulike byggene. 2. juni: 160 deltakere i nasjonal lederutvikling for spesialisthelsetjenesten møttes på Øya for å gjøre seg kjent med utbyggingen av det nye universitetssykehuset i Trondheim. For å gi den riktige rammen, ble presentasjon og underholdning lagt til byggeplassen (se foto). 27. juli: Liv Haugen overtar som sekretariatsleder i Felles utviklingsenhet mellom St. Olavs Hospital, NTNU og Helsebygg. Liv Haugen er medisinsk sjef i Helsebygg og tidligere fylkeslege i Sør-Trøndelag. I FUE etterfølger hun Brynjulf Ystgaard, overlege ved St. Olavs Hospital. 25. august: Styret for Helse Midt-Norge sier ja til videre prosjektering og planlegging av byggefase 2. På styremøtet ble arealrammen for hele utbyggingen satt til kvm, inkludert kvm reserveareal. Styret var spesielt opptatt av hvordan et eventuelt økt sengebehov i framtida skulle løses, sier adm. direktør Paul Hellandsvik i Helse Midt-Norge september: Hotell St. Olav åpner. Det skjer med «helgenkongen» selv (skuespiller Trond-Ove Skrødal) som snorklipper og kraftfull taler. Kongen kommer ridende opp Mauritz Hansens gate og kupper seremonien. Sykehusdirektør Roar Arntzen overrekker gave til hotellets første gjest, Kjell Arne Augustsen, som kommer fra firesengsrom i sykehuset til enerom på hotellet.

9 6. oktober: Psykiatrisenteret på Øya er ikke er med i forslaget til statsbudsjett. Departementet mener at senteret ikke lar seg realisere som del av byggefase 2. «Gitt også de økonomiske utfordringer og den framtidige belastning som må håndteres av foretaket i forbindelse med Nye St. Olav-prosjektet, innebærer dette at man bør revurdere foreliggende planer», skriver Helse- og omsorgsdepartementet i budsjettforslaget. 22. oktober: Hudavdelingen innleder sitt 10 år lange provisorium i Hotell St. Olav, 4. etasje. Vi er glade for å tilby pasientene våre enerom i moderne og delikate omgivelser. Den gamle bygningen var stygg, nedslitt og upraktisk, sier avdelingsleder Kristin Ryggen, 30. oktober: Glassbrua er ferdigbygd mellom Nevrosenteret og Kvinne-barn-senteret. Brua over Olav Kyrres gate framstår som sykehusets nye «portal». 1. desember: Nesten femti nye parkeringsplasser tas i bruk utenfor Kvinne-barn-senteret og Laboratoriesenteret. Alle disse plassene langs Harald Hardrådes gate er forebeholdt besøkende september: Det nye «runde nevrohjørnet» blir et landemerke i Trondheim og er arkitektur i stor skala, sier sjefarkitekt i Helsebygg, Ragnhild Aslaksen. Det 25 meter høye hjørnet rager over det som skal bli Olav Kyrres plass, der høyblokka ligger i dag. Nevrohjørnet leder den besøkende inn fra Olav Kyrres gate, og ifølge Aslaksen har det dimensjoner til å balansere det store byrommet som kommer oktober: Arkitektkontorene Pir 2 og Arkiplan vinner i fellesskap konkurransen om psykiatrisenteret på Øya. Arkitektene fra Trondheim vant i konkurranse med seks arkitektgrupper fra inn- og utland. Ifølge juryen framstår utkastet som åpent, inviterende og i samsvar med øvrig sykehusbebyggelse. På en elegant måte ivaretar det hensynet til verneverdige hus og naboskap uten å «vende ryggen til» omgivelsene, heter det i juryens begrunnelse. 4. oktober: Helsebygg utlyser en samlet byggeentreprise for byggefase 2 på mellom 800 millioner og 1 milliard kroner. Storoppdraget omfatter tre kliniske bygg, forsyningsanlegg og rehabilitering. Alt skal etter planen være ferdig om fem-seks år og utgjør fase 2, bortsett fra det siste bygget som oppføres etter at høyblokka er revet. Helsebygg ønsker én kontrakt med samme byggentreprenør. Den såkalte samspillmodellen velges for å sikre best mulig gjennomføring, kvalitet, sikkerhet og framdrift. Dette opplegget innebærer et langt tettere samarbeid enn vanlig mellom byggherre og entreprenør. Det bør også gi lavere kostnader, sier Helsebyggs adm. direktør Johan Arnt Vatnan. Entreprenør velges på nyåret

10 Godt stell på pasienthotell Jeg er kjempefornøyd med hotellbarsel og glad for å slippe flersengsrom. Mari Nordin har både den førstefødte og far boende hos seg på Hotell St. Olav. Etter tre dagers opphold sparer hun ikke på rosen, verken til hotell eller personell. Standarden her er helt topp. Jeg kunne ikke hatt det bedre! Rett over gangen er Elin Tørlen Lonvik i ferd med å forlate rom 517. Hun har hatt sin tredje fødsel på Øya, men første barselperiode på hotell. Dette var en positiv erfaring. Flott og trygt med eget rom og bad. Det eneste jeg har savnet litt er det spesielle kvinnefellesskapet jeg var så heldig å oppleve på gamle Føden, forteller Tørlen Lønvik. Pasienter blir gjester I hotellet er øverste etasje avsatt til barsel, fullt utstyrt og bemannet med jordmødre og barnepleiere døgnet rundt Fakta om Hotell St. Olav: Utbygger: Helsebygg Midt-Norge Hovedentreprenør: Reinertsen Anlegg Hovedarkitekt: Frisk Arkitekter Driver: Norlandia Omsorg Eier: St. Olavs Hospital Åpnet 10. september rom i fem etasjer 69 rom reservert for sykehuspasienter 9 rom ekstra utstyrt for bevegelseshemmede Barseletasje med 18 rom Hudavdeling med 12 rom Egen restaurant, alle rettigheter Uteservering i bakgården Møte- og konferanserom Rundt 30 ansatte 10

11 Tre-fire timer etter normalfødsler overføres mor og barn til hotellet. Utenom barsel er Hotell St. Olav beregnet på pasienter som er for syke til å være hjemme, men for friske til å ligge på sykehuset. Det kan for eksempel være kreftsyke som får strålebehandling, eller pasienter som trenger dagkirurgi og annen dagbehandling. I en landsdel der mange har lang reiseavstand til hovedsykehuset i Trondheim, har et skikkelig hotell på Øya stor betydning. Hotellet er også viktig for pårørende som kan bo på rommet sammen med den syke. Hos oss er pasientene gjester. Vi har som mål å heve livskvaliteten, skape god atmosfære og satse på mer privatliv enn sykehuset har mulighet for, sier daglig leder Berit Alstad fra Norlandia Omsorg som driver pasienthotellet. Eieren, St. Olavs Hospital, har mange fordeler av hotellet. Ikke minst blir sykehussenger frigjort. Dermed bidrar hotelldriften til mer effektivitet i sykehuset. 14 Sykepleiere i resepsjonen Pasienthotellets gjester skal fortrinnsvis kunne stelle seg selv, men som «sykehusets forlengede arm» tilbyr hotellet hjelp fra helsepersonell. Resepsjonen er bemannet med sykepleiere hele døgnet. Vi har gjester i alle livssituasjoner, fra nybakte mødre til personer med alvorlige diagnoser. Da må vi være tilgjengelige og forberedt på ulike reaksjoner, forteller Alstad. Hotell St. Olav prioriterer naturligvis pasienter og pårørende. Men når det er ledig kapasitet, er hotellet åpent for vanlige gjester til konkurransedyktige priser. Bygget er røykfritt som sykehuset ellers. Hud på hotell Sykehusets hudavdeling har plass i hotellet som en midlertidig, men langvarig ordning. Avdelingens gamle lokaler rives i 2005 for å gi plass til videre sykehusutbygging. «Hud» disponerer hele fjerde hotelletasje med senge- og behandlingsrom. Lysbehandling for hudpasienter foregår i første etasje. Etter dagens plan får avdelingen tilhold i Hotell St. Olav til Da flyttes aktiviteten til Kunnskapssenteret, det siste bygget i det nye universitetssykehuset. 11

12 Byggefase 2 I fase 2 gjøres universitetssykehuset ferdig. Etter styrevedtak i Helse Midt-Norge skal det til sammen bygges kvm, inkludert kvm reserveareal. Psykiatriutbyggingen kommer i tillegg hvis den blir vedtatt. Den kvartalsvise senterutbyggingen fortsetter i byggefase 2. Da fjernes også hele høyblokka. Dermed oppstår en åpen plass midt i sykehusområdet, og nybyggene rykker nærmere den gjennomgående Olav Kyrres gate. Dette innebærer en tettere og mer fleksibel utbygging, med bedre driftsøkonomi. Byggefase 2 knyttes sammen av glassbruer og kulverter. Kostnadsanslag: 5,8 milliarder (des kroner). Senter for senter og foreløpig tidsplan: Gastrosenteret (tidl. abdominal) bygges «rundt» dagens kreftbygg. Senteret omfatter mage-tarm, nyrelidelser, hormon- og urinveissykdommer, kreft- og blodlidelser. Byggestart: des Byggeslutt: mars 2009 Hjerte-lunge-senteret og Akutten samles i ett bygg langs Nidelva, i området for dagens barneklinikk. Hjerte-lungesenteret rommer hjertemedisin, lungemedisin, hjertekirurgi, brystkassekirurgi og karkirurgi. Akutten besørger øyeblikkelig hjelp med høyt krav til akuttmedisinsk beredskap. Helikopterplassen flyttes hit fra teknisk sentral. Byggestart: juni 2006 Byggeslutt: okt Bevegelsessenteret blir bygd foran det gamle administrasjonsbygget. Senteret skal gi behandling og pleie innen ortopedi, revmatologi og plastisk kirurgi. Fysio- og ergoterapi inngår også, samt basseng. Byggestart: aug Byggeslutt: juli 2009 Forsyningssenteret opprettes i og under dagens parkbygg og teknisk sentral. Arealer for forsyning legges også til underetasjen i Hjerte-lunge-senteret. Forsyningssenteret leverer varer og teknikk til det nye universitetssykehuset. I fase 2 bygges blant annet avfallssentral, varemottak, forsyningskjøkken og sterilforsyning. Arbeidet foregår i flere etapper: Byggestart: mars 2005 Byggeslutt: juni 2008 Psykiatrisenterets tomtealternativer ligger nord for Nevrosenteret. Senteret omfatter akuttpsykiatri, alderspsykiatri og intermediær psykiatri, dvs. behandling etter akutt fase. Psykiatriutbygging er ikke vedtatt som del av fase 2. Mulig byggestart: aug Mulig byggeslutt: aug

13 16 Kunnskapssenteret (tidl. miljø) plasseres mellom Gastrosenteret og Nevrosenteret. Dette blir hovedbygg for forskning og undervisning i byggefase 2. Den medisinske delen omfatter infeksjonsmedisin, hud- og kjønnsykdommer, i tillegg til smerteklinikk. Byggestart: okt Byggeslutt: sept: 2013 Rehabilitering Fire sykehusbygg bevares og rehabiliteres i byggefase 2. Foreløpige planer går ut på å pusse opp den gamle Administrasjonsbygningen fra juni 2006 til oktober Kreftbygget rehabiliteres fra juli 2009 med ett års varighet. Teknisk sentral og Parkbygget inngår i det nye Forsyningssenteret. Stråleterapien benyttes videre uten mer rehabilitering. Riving i Jugendhusene i Eirik Jarls gate blir bevart og innlemmet i Psykiatrisenteret, hvis dette senteret vedtas som del av fase 2. Riving (se under) Byggefase 2 krever omfattende riving, men bare i sykehusområdet. Over 80 prosent av dagens bygninger forsvinner fra våren I juli 2010 begynner arbeidet med å fjerne høyblokka. Rivemetode er ikke endelig bestemt. 2006

14 Et IT-løft for regionen IT-fagpressen liker å snakke om løsningene på St. Olavs Hospital: Skjermer til alle pasienter, IP-telefoner til alle ansatte, sikker utskrift og sikker innlogging med ID-kort og små, fikse datamaskiner som legens beste venn. Sannheten er at dette bare er en del av regionens planmessige IT-satsing. Stor og komplisert, javel. Men fremdeles bare en del. Siden utbyggingen ble vedtatt i 1997, har sykehuset og regionen vært med på en rivende utvikling. Daværende Regionsykehuset hadde ingen internettsider, og e-postløsningen var en gratis shareware. PC-tettheten skal vi ikke en gang snakke om. De fleste ansatte har mer avansert data- og telefonsystem hjemme enn på jobb. Hele regionen har jobbet hardt og systematisk på datasiden. Digital røntgen (PACS) var en visjon i 1997, nå er hele regionen digitalisert. Det er heller ikke noen tilfeldighet at Midtnorsk helsenett, og senere Norsk Helsenett og Norsk senter for elektronisk pasientjournal, er etablert med hovedkvarter i Trondheim, men et resultat av målbevisst arbeid. Regionen har hele tiden lagt mye tid og penger i grunnleggende investeringer, i stedet for mer synlige, og kanskje populære, prosjekter på overflaten. Mange brukere opplever kanskje at de ikke får full nytte av datasystemet, før den siste gamle biten som hindrer full tilgjengelighet, eller fart, er skiftet. Men den er på vei! Utbyggingen i Trondheim vil gi ny infrastruktur for kommunikasjon til det største sykehuset i regionen. Som en del av prosjektet, ligger også opsjoner for tilsvarende løsninger i de andre helseforetakene. Like viktig på sikt er arbeidet som sykehuset utfører for å: 1) redusere antall programmer som brukes (fra 409 til 250). 2) videreutvikle sentrale programmer som laboratoriesystem og pasientjournal. 3) planlegge en varelogistikk der bestilling, varetransport og lagerstruktur henger sammen, og som også kan brukes regionalt. Til syvende og sist avhenger resultatet også av den enkelte. Vil for eksempel pasientbehandlingen bli bedre og raskere hvis datamaskinen er trådløs? Det er planen, men det skjer ikke uten at både ledelse og helsearbeidere jobber mot det målet. Bildetekster Forsidefoto: Helsebyggerne Tore Indreråk (t.h.) og Børge Godhavn. 1. Utbyggingen på Øya sett fra sør. Laboratoriesenteret (nærmest), Kvinne-barn-senteret og Nevrosenteret, med pasienthotellet. 2. Veggutsmykking i vestibylen, Laboratoriesenteret. 3. Nevrohjørnet Trondheims nye landemerke. 4. Pasienthotellet. 5. Steinutsmykking med lys i snø. 6. Glassbro møter Nevrosenteret. 7. Fra mellomfløyen i Laboratoriesenteret. 8. Glassbro over Olav Kyrres gate møter Kvinne-barnsenteret. 9. «Brake-halling» med Mads Bøhle på ledermøte i Kvinne-barn-senteret. 10. Fasadearbeid i Kvinne-barn-senterets østfløy 11. Glassruter heises på plass. 12. Mamma Mari Nordin, Brage (tre dager) og jordmor Anita Melting Holm. 13. «Helgenkongen» (Trond-Ove Skrødal) åpner Hotell St. Olav. T.h. nestleder i det regionale helsestyret, Anne Brit Schjetne. 14. Familien Tørlen Lønvik på vei hjem etter hotellbarsel. T.h. mamma Elin, André, pappa Lars, Helene og den nyfødte, ennå navnløs. 15. Olav Kyrres plass etableres i byggefase 2, der høyblokka står i dag. Kunnskapssenteret til høyre og Gastrosenteret rett fram. Bygget i rødt, med helikopterplass, er Akutten. I bakgrunnen skimtes Bymarka. 16. Byggefase 2 sett fra vest. Langs Nidelva til høyre bygges Akutten (rødt kors) og Hjerte-lungesenteret. Bak oppføres Bevegelsessenteret. T.v. kommer Gastrsenteret nærmest elva, med Kunnskapssenteret bak. Sentrene i byggefase 1 ses i bakgrunnen. 17. Riveplan for 2005 og Foto: Steinar Bendiksvold, Geir Otto Johansen, Knut Hellerud, Tommy Normann Hansen Ill. Team St. Olav, Eva Setsaas, TRB Tekster: Knut Hellerud, Arve-Olav Solumsmo, Helse Midt-Norge. 14

15 Dette er Helse Midt-Norge Helse Midt-Norge RHF er ett av fem regionale helseforetak i Norge. De regionale helseforetakene eies av staten ved Helsedepartementet og skal sørge for at befolkningen får likeverdig tilgang til spesialiserte helsetjenester med god kvalitet. Økonomien fastlegges i statsbudsjettet. Hovedoppgavene for helseforetakene i Midt-Norge er pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vår visjon er «På lag med deg for din helse». Virksomheten er organisert gjennom helseforetak med egne styrer og ansvar for økonomi og drift. Under finner du en oversikt over foretaksstrukturen. Helseforetakene eies av Helse Midt- Norge. Rammen for virksomheten gis gjennom budsjett og årlige styringsdokumenter. Foretaksgruppen Helse Midt-Norge skal gjennom samordning bidra til økt kvalitet og bedre ressursutnyttelse. Resultatet av vårt arbeid evalueres av foretaksmøtet innen utgangen av juni hvert år. HF-direktørene HELSE MIDT-NORGE RHF har det overordnede ansvar for spesialisthelsetjenestene i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Hovedkontoret ligger i Stjørdal. Dessuten er HELSEBYGG MIDT-NORGE og HELSE MIDT-NORGE IT en del av det regionale helseforetaket. St. Olavs Hospital HF administrerende direktør Roar Arntzen Helse Nord- Trøndelag HF administrerende direktør Arne Flaat (fra mai 2005) Rusbehandling Midt-Norge HF administrerende direktør Dag Hårstad Helse Sunnmøre HF administrerende direktør Astrid J Eidsvik Helse Nordmøre og Romsdal HF administrerende direktør Eirik Heggemsnes Sykehusapotekene i Midt-Norge HF administrerende direktør Gunn Fredriksen ST. OLAVS HOSPITAL HF er universitetssykehus med regionfunksjoner for de tre midtnorske fylkene. Psykisk helsevern i Sør-Trøndelag er en del av helseforetaket. Fra 2004 er også Orkdal Sjukehus innlemmet. RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF i Stjørdal har ansvar for rusbehandling ved Vestmo Behandlingssenter (Ålesund), Veksthuset Molde, Nidarosklinikken (Trondheim) og Senter for Legemiddelassistert rehabilitering i Trondheim (LAR-Midt) samt praktisering av avtaler med private institusjoner og behandlingstilbud. Midt-Norsk Kompetansesenter for rusfag ligger i Ålesund og er ett av syv regionale sentre i et nasjonalt nettverk. HELSE NORD-TRØNDELAG HF består av Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger samt distriktspsykiatriske sentre. HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF består av Molde sjukehus og Kristiansund sykehus samt distriktspsykiatriske sentre. HELSE SUNNMØRE HF består av Ålesund sjukehus og Volda sjukehus samt distriktspsykiatriske sentre. SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF består av Sykehusapoteket i Kristiansund, Sjukehusapoteket i Ålesund, Sjukehusapoteket i Molde og Sykehusapoteket i Trondheim. 15

16 Helsebygg Midt-Norge 7488 Trondheim Besøksadresse: Prof. Brochsgt. 6 e-post: : Nettsted: TRB kommunikasjon Trykk: Trykkpartner

Presentasjon i ASU Nord Trøndelag. Rusbehandling Midt-Norge oversiktsbilde Prosessen i arbeidet med lovpålagte avtaler

Presentasjon i ASU Nord Trøndelag. Rusbehandling Midt-Norge oversiktsbilde Prosessen i arbeidet med lovpålagte avtaler Presentasjon i ASU Nord Trøndelag Rusbehandling Midt-Norge oversiktsbilde Prosessen i arbeidet med lovpålagte avtaler 26.april Elise Solheim Samhandlingsleder Helsedepartementet Helse Nord RHF Helse SørØst

Detaljer

..et sykehus som fra grunnen av er tilpasset pasientens behov... ÅRSRAPPORT 2003

..et sykehus som fra grunnen av er tilpasset pasientens behov... ÅRSRAPPORT 2003 ..et sykehus som fra grunnen av er tilpasset pasientens behov... ÅRSRAPPORT 2003 Innhold Administrerende direktør Johan Arnt Vatnan 4 Dette er Helsebygg 6 Nyskapende sykehus 7 Aktiviteter og milepæler

Detaljer

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0 Felles overordnet strategi Dato: April 2004 Versjon 1.0 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ba i oktober 2002 administrasjonen om å utarbeide en felles overordnet strategi for perioden for foretaksgruppen

Detaljer

Strategier og organisering i Rusbehandling Midt-Norge

Strategier og organisering i Rusbehandling Midt-Norge Behandlingsorientert dag Strategier og organisering i Rusbehandling Midt-Norge Nasjonal ruskonferanse Pepper og joggesko 9. desember 2010, Stjørdal Ved Reidar Hole, fagdirektør Agenda Behandlingstilbudet

Detaljer

(eller kunsten å gjennomføre et svært byggprosjekt på en smart måte)

(eller kunsten å gjennomføre et svært byggprosjekt på en smart måte) (eller kunsten å gjennomføre et svært byggprosjekt på en smart måte) Kompaniskap Eks. Delt risiko for overskridelse, med felles fastsatt målpris. Kommunikasjon Eks. Krav til skandinavisk språkforståelse

Detaljer

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN). www.rus-midt.no

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne.

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne. SAKSFREMLEGG Sak 28/13 Finansiering nytt bygg Østmarka Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital Hf Dato: 19.09.13 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 10/6002-90 Arkiv: 030.1 Innstilling Styret vedtar

Detaljer

i Trondheim ble lagt, og byggingen av første senter kom igang!

i Trondheim ble lagt, og byggingen av første senter kom igang! 2002 var året da Helsebygg fikk ny eier, da stortinget besluttet å holde fast ved bygging på Øya, da grunnsteinen for det nye universitetssykehuset i Trondheim ble lagt, og byggingen av første senter kom

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 38/04 Felles overordnet strategi for foretaksgruppen Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 38/04 Felles overordnet strategi for foretaksgruppen Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 38/04 Felles overordnet strategi for foretaksgruppen Helse Midt-Norge Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Helse Midt-Norge RHF 14.04.04 38/04 Saksbeh.: Synnøve

Detaljer

Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler

Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge Rusrelaterte

Detaljer

Nye St.Olavs Hospital i Trondheim: NORGES DYRE KOMPLISERTE

Nye St.Olavs Hospital i Trondheim: NORGES DYRE KOMPLISERTE REPORTASJE Tidenes største norske IKT-leveranse tas i bruk på St. Olavs Hospital i Trondheim. Totalt kommer IKT-løsningene på godt over en milliard kroner. TEKST OG FOTO ARNE ASPHJELL Nye St.Olavs Hospital

Detaljer

St. Olavs Hospital. Forbedret pasientbehandling og sykehuslogistikk med IKT

St. Olavs Hospital. Forbedret pasientbehandling og sykehuslogistikk med IKT St. Olavs Hospital Forbedret pasientbehandling og sykehuslogistikk med IKT 28. oktober 2004 Rune Døssland og Jan Røberg-Larsen Telenor Norge AS, Divisjon Bedriftsmarked Visjon for det nye Universitetssykehuset

Detaljer

VEDTEKTER FOR RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF

VEDTEKTER FOR RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF 1 VEDTEKTER FOR RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF Den 19.januar 2004 ble det avholdt stiftelsesmøte for Rusbehandling Midt-Norge HF som er et helseforetak i medhold av Lov om Helseforetak av 15.06.2001 nr. 93

Detaljer

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Pressekonferanse Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 11. juni 2010 Dagens Næringsliv 7. juni 2010 Aftenposten 5. juni 2010 Romsdals Budstikke 7.

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 51/13 St. Olavs Hospital HF - Utvikling av psykisk helsevern Saksbehandler Nils Arne Bjordal Ansvarlig direktør Torbjørg Vanvik Saksmappe 2012/561 Dato

Detaljer

Tettere integrering av rusbehandling i øvrige spesialisthelsetjeneste. St Olav Hospital HF s brukerutvalg 2. April 2013

Tettere integrering av rusbehandling i øvrige spesialisthelsetjeneste. St Olav Hospital HF s brukerutvalg 2. April 2013 Tettere integrering av rusbehandling i øvrige spesialisthelsetjeneste St Olav Hospital HF s brukerutvalg 2. April 2013 Ideelle private aktører med driftsavtale Samarbeid mellom HNT og RMN Rammeavtale Helse

Detaljer

Lærings- og Mestringssenter samling. Utfordringene i russektoren LMS enes rolle 15.11. 2011

Lærings- og Mestringssenter samling. Utfordringene i russektoren LMS enes rolle 15.11. 2011 Lærings- og Mestringssenter samling Utfordringene i russektoren LMS enes rolle 15.11. 2011 Omfang av rusproblem: Alkohol Betydelig økning hos vokse Flere ungdom venter med å drikke De som drikker drikker

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 26.03.08 kl. 10.30 14.10 Møtested: Stjørdal, Helse Midt-Norge RHF Saksnr.: 24/08 34/08 Arkivsaksnr.: 2008/103 Møtende medlemmer: Kolbjørn Almlid (møteleder)

Detaljer

Tilbyderkonferanse kvalifisering for Anskaffelse av systemløsning innen økonomi og logistikk. Helse Midt-Norge RHF. Stjørdal, 20.

Tilbyderkonferanse kvalifisering for Anskaffelse av systemløsning innen økonomi og logistikk. Helse Midt-Norge RHF. Stjørdal, 20. Tilbyderkonferanse kvalifisering for Anskaffelse av systemløsning innen økonomi og logistikk Helse Midt-Norge RHF Stjørdal, 20. september 2012 Agenda Registrering & velkommen Presentasjon av oppdragsgiver

Detaljer

Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG

Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 30/15 Psykiatriutbygging - Mulighetsstudie for psykiatrisenter på Øya Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 19.11.2015 Saksansvarlig: Jan Morten

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 19.01.04 kl. 1030-1600 Møtested Helse Midt-Norge RHF, Stjørdal Saksnr. 01/04-09/04 Arkivsaksnr. Møteleder Per Sævik Møtende medlemmer Per Sævik Anne-Brit Skjetne Anders Grimsmo Egil Hestnes Ellen

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Helgelandssykehuset 2025 med et skråblikk på Nasjonal Helse og Sykehusplan Per Martin Knutsen Administrerende direktør Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre

Detaljer

Praktisk informasjon til deg som skal bo på pasienthotellene i UNN HF

Praktisk informasjon til deg som skal bo på pasienthotellene i UNN HF Praktisk informasjon til deg som skal bo på pasienthotellene i UNN HF UNN Tromsø UNN Harstad UNN Narvik Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Tilbyr pasienthotell til

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge 30.10.2008 Saksbeh: Venke Reiten / Nils

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr

Detaljer

Arealutvikling i Helse Bergen. Adm.direktør Stener Kvinnsland

Arealutvikling i Helse Bergen. Adm.direktør Stener Kvinnsland Arealutvikling i Helse Bergen Adm.direktør Stener Kvinnsland Nøkkeltall for Helse Bergen ca. 12 000 medarbeidere, fordelt på ca. 7 700 årsverk 77% kvinner og 23 % menn Driftsbudsjett 8,4 mrd (2010) 105

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 92/08 Sluttrapport, eierstrategi 2010, syke barn Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 25.09.2008 92/08 Saksbeh: Svanhild Jenssen Arkivkode:

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF

VEDTEKTER FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF 1 VEDTEKTER FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Den 13.12.2001 ble det avholdt stiftelsesmøte for Helse Nordmøre og Romsdal HF som er et helseforetak i medhold av Lov om Helseforetak av 15.06.2001 nr. 93

Detaljer

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Det nasjonale og regionale framtidsbilde Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Tema 1 Nasjonal helse og sykehusplan uten å vite fasiten 2 Strategi

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 05/09 St. Olavs Hospital - ytre rehabilitering av Kreftbygget, riving av Lungebygget og rehabilitering av Parkbygget

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 05/09 St. Olavs Hospital - ytre rehabilitering av Kreftbygget, riving av Lungebygget og rehabilitering av Parkbygget HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 05/09 St. Olavs Hospital - ytre rehabilitering av Kreftbygget, riving av Lungebygget og rehabilitering av Parkbygget Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 28.02.2008 20/08 Saksbeh: Tor Harald Haukås Arkivkode:

Detaljer

Informasjon om programmet HMN LØ. Helse Midt-Norge Logistikk-og økonomiløsning HMN LØ 1

Informasjon om programmet HMN LØ. Helse Midt-Norge Logistikk-og økonomiløsning HMN LØ 1 Informasjon om programmet HMN LØ Helse Midt-Norge Logistikk-og økonomiløsning HMN LØ 1 Bakgrunn -Hvorfor gjør vi dette? Helse Midt-Norge må skifte ut dagens økonomi- og logistikksystem fordi: Systemene

Detaljer

Helse Møre og Romsdal HF skal sikre at samarbeid om utdanning av medisinstudenter og helsefagstudenter reguleres i egne avtaler.

Helse Møre og Romsdal HF skal sikre at samarbeid om utdanning av medisinstudenter og helsefagstudenter reguleres i egne avtaler. 1 av 5 sider 2. Vedtekter Vedtatt og sist endret 13.02.2014 Som vedtekter ble protokollert: 1 Navn Helseforetakets navn er Helse Møre og Romsdal HF 2 Eier Helse Møre og Romsdal HF eies fullt ut av Helse

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 50/09 St. Olavs Hospital - Kunnskapssenteret - konseptrapport

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 50/09 St. Olavs Hospital - Kunnskapssenteret - konseptrapport HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 50/09 St. Olavs Hospital - Kunnskapssenteret - konseptrapport Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 07.05.2009 50/09 Saksbeh: Nils Arne

Detaljer

Styreseminar 4. mai Våre strategiske utfordringer - hvor står vi nå?

Styreseminar 4. mai Våre strategiske utfordringer - hvor står vi nå? Styreseminar 4. mai 2011 Våre strategiske utfordringer - hvor står vi nå? Hva står vi foran? Gjennomføring av Strategi 2020 Tilrettelegge for samhandlingsreformen Fokus på helhetlige pasientforløp Desentralisering

Detaljer

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Vintermøte 2011 Norsk Dagkirurisk Forum 14. januar 2011 DRG og utvikling innenfor dagkirurgi, Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF, Bente

Detaljer

Integrasjonsprosjektet

Integrasjonsprosjektet 1 Integrasjonsprosjektet Overlappende oppdrag men også ulike Begge: forskning, utdanning, innovasjon Sykehuset: Pasientbehandling Sykehusets primæroppgave er pasientbehandling og i tillegg forskning, utdanning,

Detaljer

Utredning og faglig vurdering av framtidig virksomhet ved Orkdal Sjukehus planlagt virksomhet

Utredning og faglig vurdering av framtidig virksomhet ved Orkdal Sjukehus planlagt virksomhet Notat 2.3.9 Utredning og faglig vurdering av framtidig virksomhet ved Orkdal Sjukehus planlagt virksomhet Orkdal Sjukehus er i dag et lokalsykehus med akuttmottak innenfor indremedisin og kirurgi og fødeavdeling.

Detaljer

Internrevisjonens årsrapport 2008

Internrevisjonens årsrapport 2008 Internrevisjonens årsrapport 2008 Stjørdal 21. januar 2009 INTERNREVISJONEN Internrevisjonens rapport nr. 2009-01 Revisjonsperiode: 2008 Virksomhet: Oppdragsgiver: Rapportansvarlig: Internrevisjon Styret

Detaljer

Tertialrapport til Helse- og omsorgsdepartementet for 1. tertial 2006 fra Helse Midt-Norge RHF

Tertialrapport til Helse- og omsorgsdepartementet for 1. tertial 2006 fra Helse Midt-Norge RHF Tertialrapport til Helse- og omsorgsdepartementet for 1. tertial 2006 fra Helse Midt-Norge RHF Denne rapporten er utarbeidet i henhold til de krav til tertialrapportering som er angitt i Bestillerdokument

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Hvem passer på far eller mor når jeg er på skolen? Blir mor eller far sykere om jeg blir lei meg? Kommer mamma eller pappa til å dø?

Hvem passer på far eller mor når jeg er på skolen? Blir mor eller far sykere om jeg blir lei meg? Kommer mamma eller pappa til å dø? Hvem passer på far eller mor når jeg er på skolen? Blir mor eller far sykere om jeg blir lei meg? Kommer mamma eller pappa til å dø? Hva skal jeg si til vennene mine? Hvem skal passe på meg? Hvorfor klarer

Detaljer

Oslo Medtech 7.september Prosjektdirektør Dag Bøhler. Vi bygger for pasientens helsetjeneste

Oslo Medtech 7.september Prosjektdirektør Dag Bøhler. Vi bygger for pasientens helsetjeneste Oslo Medtech 7.september Prosjektdirektør Dag Bøhler Vi bygger for pasientens helsetjeneste Sykehusbygg HF Eies av, og jobber for, alle RHF ene Utvikling av kunnskap og kompetanse Standardisering og erfaringsoverføring

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

Fra regionalt brukerutvalg møtte Annlaug Stavik og Hans Petter Mittet.

Fra regionalt brukerutvalg møtte Annlaug Stavik og Hans Petter Mittet. HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid: 26.01.06 kl. 0900-1600 Møtested: Helse Midt-Norge RHF, Stjørdal Saksnr.: 01/06-11/06 Arkivsaksnr.: Møteleder: Kolbjørn Almlid Møtende medlemmer: Kolbjørn

Detaljer

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Bakgrunn for plan 2010 Bestillerdokumentet fra HOD 2005 Styrets vedtak 120405 Prosjektets hensikt (HOD 2005 ) 1. Utvikle strategier for utvikling

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF

HELSE MIDT-NORGE RHF HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 48/12 Strategi 2020 Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksjon Saksbehandler Henrik Andreas Sandbu Ansvarlig Nils Hermann Eriksson direktør Saksmappe Dato for styremøte

Detaljer

Ventelister mars 2008

Ventelister mars 2008 Ventelister mars 28 Gjennomsnittlig ventetid (for pasienter som står på venteliste) 31.12.7 11 dager 31.1.8 16 dager 29.2.8 15 dager 31.3.8 12 dager Jauuar 21 Mars 28 Antall på venteliste 31.12.7 4.9 pasienter

Detaljer

Merknader: Innkalling til møtet ble sendt med e-post 30. november Samme dag ble saksdokumentene,

Merknader: Innkalling til møtet ble sendt med e-post 30. november Samme dag ble saksdokumentene, Side 1 av 8 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid: 7. desember 2017 kl. 10.15-15.30 Møtested: Quality Airport hotell Værnes Saksnr.: 94/17 102/17 Arkivsaksnr.: 17/10 Møtende

Detaljer

Møte med kommunene i Sør-Trøndelag. Styreleder Kolbjørn Almlid

Møte med kommunene i Sør-Trøndelag. Styreleder Kolbjørn Almlid Møte med kommunene i Sør-Trøndelag Styreleder Kolbjørn Almlid 01.04.09 Institusjoner og behandlingstilbud i Helse Midt-Norge Kolvereid DPS Universitetssykehus Somatiske sykehus Psykisk helsevern: sykehus

Detaljer

BILAG A GENERELT OM PROSJEKTET

BILAG A GENERELT OM PROSJEKTET Utbyggingsenheten BILAG A GENERELT OM PROSJEKTET U:\500000\EUPU\Sykehjem_prosjekt\Helsevakt 204920\03 - Kontrakter og rettslige spørsmål\03.3 - kontrakter utførelse\rivekontrakt\bilag A Generelt om prosjektet.docx

Detaljer

Ingegjerd S. Sandberg og hadde meldt forfall og Jon Helle deltok som vararepresentant. Tone Sofie Aglen hadde meldt forfall.

Ingegjerd S. Sandberg og hadde meldt forfall og Jon Helle deltok som vararepresentant. Tone Sofie Aglen hadde meldt forfall. HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid: 29.05.07 kl Møtested: Helse Midt-Norge RHf, Stjørdal Saksnr.: 50/07 59/07 Arkivsaksnr.: Møteleder: Kolbjørn Almlid Møtende medlemmer: Kolbjørn Almlid

Detaljer

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling STRATEGI 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr at pasientene får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompe-

Detaljer

Møte mellom HMN ROR ORKide 24.09.08. Orientering om status og utfordringer i HMN. Styreleder Kolbjørn Almlid Helse Midt-Norge RHF

Møte mellom HMN ROR ORKide 24.09.08. Orientering om status og utfordringer i HMN. Styreleder Kolbjørn Almlid Helse Midt-Norge RHF Møte mellom HMN ROR ORKide 24.09.08. Orientering om status og utfordringer i HMN Styreleder Kolbjørn Almlid Helse Midt-Norge RHF Institusjoner og behandlingstilbud i Helse Midt-Norge Kolvereid DPS Universitetssykehus

Detaljer

Side 1 av 5. Org.nr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

Side 1 av 5. Org.nr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Side 1 av 5 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 07.05.09 kl. 10.30 15.25 Møtested: Strandveien 1, Stjørdal Saksnr.: 46/09 56/09 Arkivsaksnr.: 2009/25 Møtende medlemmer:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 95/12 St. Olavs Hospital - etablering av PET CT og PET MR og innredning av Kjøkkenbygget - investeringskostnad og finansiering Saksbehandler Nils Arne Bjordal Ansvarlig

Detaljer

Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06

Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06 Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Anne Berit Offenberg, nestleder Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Randi Fiksdal Aud Solveig Pedersen

Detaljer

Styresak Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035

Styresak Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035 Styresak 033-2017 Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035 Styremøte 24. mars 2017 Styrevedtak HSØ - 029-2017: AKUTTFUNKSJONER VED SØRLANDET SYKEHUS HF, FLEKKEFJORD 1. Styret i Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Unntatt. Off. 6.2a. Salg av eiendom ved St. Olavs Hospital HF. Helse Midt-Norge RHF v/nils Arne Bjordal

Unntatt. Off. 6.2a. Salg av eiendom ved St. Olavs Hospital HF. Helse Midt-Norge RHF v/nils Arne Bjordal Unntatt. Off. 6.2a Notat Sak Utarbeidet av Til Salg av eiendom ved St. Olavs Hospital HF Helse Midt-Norge RHF v/nils Arne Bjordal Styreleder Kolbjørn Almlid Dato 10.03.06 Kopi Adm. dir. Paul Hellandsvik

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/7 Langtidsbudsjett 28-213 Helse Midt-Norge Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 29.11.7 11/7 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF

Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF (Vedtatt i foretaksmøte 3. juni 2009, sist endret i foretaksmøte 17. juni 2015.) 1 Navn Helseforetakets navn er Akershus universitetssykehus HF. 2 Eier Akershus

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Vedtekter for Sykehusapotekene HF

Vedtekter for Sykehusapotekene HF Vedtekter for Sykehusapotekene HF (Vedtatt i foretaksmøte 10. juni 2009, sist endret i foretaksmøte 17. juni 2015.) 1 Navn Helseforetakets navn er Sykehusapotekene HF. 2 Eier Sykehusapotekene HF eies fullt

Detaljer

Vedtekter for Sykehuset Innlandet HF

Vedtekter for Sykehuset Innlandet HF Vedtekter for Sykehuset Innlandet HF (Vedtatt i foretaksmøte 3. juni 2009, sist endret i foretaksmøte 15. februar 2017.) 1 Navn Helseforetakets navn er Sykehuset Innlandet HF. 2 Eier Sykehuset Innlandet

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Vedtekter for Vestre Viken HF

Vedtekter for Vestre Viken HF Vedtekter for Vestre Viken HF (Vedtatt i stiftelsesmøte 30. mars 2009, sist endret i foretaksmøte 17. juni 2015.) 1 Navn Helseforetakets navn er Vestre Viken HF. 2 Eier Vestre Viken HF eies fullt ut av

Detaljer

Trygghet Respekt Kvalitet. v/arnt Egil Hasfjord

Trygghet Respekt Kvalitet. v/arnt Egil Hasfjord Trygghet Respekt Kvalitet v/arnt Egil Hasfjord Pasientsikkerhet Jeg vil bruke mine evner for det beste for mine pasienter i samsvar med min dyktighet og min dømmekraft og aldri volde noe skade. Primus,

Detaljer

Konsernutvalget Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF

Konsernutvalget Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Konsernutvalget 10.12.09 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Styrets vedtak 011009 Føringer i hht styrevedtak Strategi 2020 skal underbygge Helse Midt-Norges visjon: På lag med deg for din helse

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtekter

Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtekter Møtedato: 20. mai 2014 Arkivnr.: 2010/228-32/011 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 20.5.2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtekter 1 Navn Helseforetakets navn er Universitetssykehuset

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN HF

STIFTELSESPROTOKOLL FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN HF Gjennom likelydende vedtak i styrene i de regionale helseforetakene Helse Nord RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF ble Luftambulansetjenesten

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune

Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune 1. Innledning I henhold til kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven har kommunene et ansvar for helse- og omsorgstjenester på 1.linjenivå,

Detaljer

Vi har ikke råd til å la være, - pasientens helsetjeneste

Vi har ikke råd til å la være, - pasientens helsetjeneste Helse- og omsorgsdepartementet Vi har ikke råd til å la være, - pasientens helsetjeneste Statssekretær Anne Grethe Erlandsen Sykehusbyggkonferansen Trondheim 9. november 2015 Utfordringer Legge til rette

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/02 Psykisk helsevern opptrappingsplan - investeringstiltak

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/02 Psykisk helsevern opptrappingsplan - investeringstiltak HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 20/02 Psykisk helsevern opptrappingsplan - investeringstiltak Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Helse Midt-Norge RHF 11.03.02 20/02 Saksbeh.: Nils Arne Bjordal

Detaljer

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter, teknologiutviklingens konsekvenser for dimensjonering og planlegging Hemit konferansen 22. september 2016 Pål Ingdal, sykehusplanlegger

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset 1 av 6 Det medisinske fakultet 2013/11896 Styreperiode 2013-2017 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: LOSAM, Fakultetsledermøtet Fra: Dekan Stig

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Årlig melding for Helse Sør-Øst med styrets plandokument oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret Helse Sør-Øst RHF Årlig melding for Helse Sør-Øst med styrets plandokument oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 008-2009 ÅRLIG MELDING 2008 TIL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET Forslag til vedtak: 1. Årlig melding for Helse

Detaljer

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF 1 1. INNLEDNING 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag Rusbehandling Midt-Norges visjon er å gi behandling slik at den enkelte

Detaljer

Refleksjoner rundt Guro Fjellangers historie - sett fra sykehus og spesialisthelsetjenesten

Refleksjoner rundt Guro Fjellangers historie - sett fra sykehus og spesialisthelsetjenesten Refleksjoner rundt Guro Fjellangers historie - sett fra sykehus og spesialisthelsetjenesten Stein Sundstrøm St. Olav Hospital Min bakgrunn Onkolog siden 1983 DNR, UNN, St Olav Jobbet på «tvers» innen eget

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001

Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001 Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001 1 Navn Helseforetakets navn er Helse Stavanger HF 2 Eier Helse Stavanger HF eies fullt ut av Helse Vest RHF. 3 Hovedkontor Helse

Detaljer

Protokoll nr. 04/09 Styremøte 30.04.09

Protokoll nr. 04/09 Styremøte 30.04.09 Protokoll nr. 04/09 Styremøte 30.04.09 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Nora Korsnes Wårle, nestleder Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Eva Karin Gråberg Inger Hanekamhaug

Detaljer

Hvilken selvråderett har vi?

Hvilken selvråderett har vi? Hvilken selvråderett har vi? Styrleder Nils Kvernmo St. Olavs Hospital HF NSHs lederkonferanse, 1. februar 2007 Styringslinja Klinikkledelse Avdelingsledelse Enhetsledelse Institusjoner og behandlingstilbud

Detaljer

BILAG A GENERELT OM PROSJEKTET

BILAG A GENERELT OM PROSJEKTET Utbyggingsenheten Helsevakt Prosjektering BILAG A GENERELT OM PROSJEKTET U:\500000\EUPU\Sykehjem_prosjekt\Helsevakt 204920\03 - Kontrakter og rettslige spørsmål\03.1 - kontrakter prosjektering\forprosjekt\bilag

Detaljer

St.prp. nr. 1 ( ) Sykehusøkonomien

St.prp. nr. 1 ( ) Sykehusøkonomien St.prp. nr. 1 (2006-2007) Sykehusøkonomien Tema Utviklingstrekk og status i helseforetakene Budsjettforslag for 2007 for sykehusene 2 Akkumulert prosentvis realvekst i driftsbevilgninger til helseforetak

Detaljer

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling:

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling: Foreløpig protokoll Styremøte Helse Sunnmøre 22. juni 2010 Strategi 2020 Sak 45/10 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020 Adm. direktør si innstilling:

Detaljer

Videre utvikling av Det integrerte universitetssykehuset

Videre utvikling av Det integrerte universitetssykehuset Videre utvikling av Det integrerte universitetssykehuset Tom Christian Martinsen Fakultetsstyret 25.05.16. 1 Effektiv organisering Unngå parallelle strukturer Enhetlig utad Klinikk akademia 2 Styrevedtak

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 32/06 Godkjenning av møteprotokoll 13.09.2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 32/06 Godkjenning av møteprotokoll 13.09.2006 MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Møtested: St. Olav Eiendom, Elgeseter gt. 10, 3. etg. Møtedato: 04.10.2006, kl 13.00 15.00 Sak SAKSLISTE 32/06 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

LMS-RUS som et nettverk og en ressurs i rusforetaket

LMS-RUS som et nettverk og en ressurs i rusforetaket LMS-RUS som et nettverk og en ressurs i rusforetaket Einar R. Vonstad Prosjektleder LMS-RUS Midt- Norsk Kompetansesenter for Rusfaget Hovedoppgave for Lærings- og mestringssenterene Det skal opprettes

Detaljer

INFORMASJON TIL FASTLEGER

INFORMASJON TIL FASTLEGER INFORMASJON TIL FASTLEGER Med rusreformen (01.01.2004) fikk leger en selvstendig rett å henvise pasienter til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere (TSB). Dette er særlig viktig fordi

Detaljer

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet Høring av utkast til Strategi 2020 Trygghet Respekt Kvalitet Behov for endring Den vestlige verden står overfor en varig demografisk endring som innebærer at den yrkesaktive delen av befolkningen reduseres.

Detaljer

Vedtekter for Helse Nord-Trøndelag HF

Vedtekter for Helse Nord-Trøndelag HF Vedtekter for Helse Nord-Trøndelag HF Fastsatt ved stiftelse av foretaket 13.12.2001. Revidert 25.6.2003, 30.6.2004, 21.6.2006, 12.2.2012, 14.2.2013, 19.6.2013 og 13.2.2014 1 Navn Helseforetakets navn

Detaljer

Statsråden 17/4748- Jeg viser til brev av 20. november 2017 vedlagt spørsmål 302 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Tuva Moflag:

Statsråden 17/4748- Jeg viser til brev av 20. november 2017 vedlagt spørsmål 302 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Tuva Moflag: Statsråden Stortingets president Stortinget 0026 OSLO Deres ref Vår ref 17/4748- Dato 28. november 2017 Spørsmål nr 302 til skriftlig besvarelse - Hvilke sykehus har overskredet budsjettene sine så langt

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag - status og retning

Helse Nord-Trøndelag - status og retning Helse Nord-Trøndelag - status og retning Presentasjon til formannskapet i Levanger 27. februar 2008 Arne Flaat Hovedoppgaver Undersøke og behandle pasienter Undervise Forske Lære opp pasienter og pårørende

Detaljer

Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal

Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Innstilling Adm. direktør Gunnar Bovim Helse MidtNorge RHF 1. november 2010 FORSLAG TIL VEDTAK 1. Styret for Helse MidtNorge RHF viser til saksfremlegg og vedlagte rapporter

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 5. Avhending Sykehuset Østfold Fredrikstad og Veum

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 5. Avhending Sykehuset Østfold Fredrikstad og Veum STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 09/952 Avhending Sykehuset Østfold Fredrikstad og Veum Sammendrag: Som en følge av etablering av nytt østfoldsykehus på Kalnes

Detaljer