Årsrapport «Helsebygg skal være en åpen, raus, pålitelig og lojal organisasjon et verdistyrt fellesskap.» Johan Arnt Vatnan Helsebyggsjef

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2004. «Helsebygg skal være en åpen, raus, pålitelig og lojal organisasjon et verdistyrt fellesskap.» Johan Arnt Vatnan Helsebyggsjef"

Transkript

1 Årsrapport 2004 «Helsebygg skal være en åpen, raus, pålitelig og lojal organisasjon et verdistyrt fellesskap.» Johan Arnt Vatnan Helsebyggsjef

2 INNHOLD Helsebyggsjefen: I rute etter hovedplan 4 Hendelser og milepæler Godt stell på pasienthotell 10 Byggefase 2 12 Et IT-løft for regionen 14 Dette er Helse Midt-Norge 15 Hva viser bildene? Se side 14 1

3 «For en pasient er deltakelse i undervisning eller forskning en kvalitetsgaranti.» Gunnar Bovim Dekanus, Det medisinske fakultet 2

4 I rute etter hovedplanho- På ettersommeren 2004 kunne Helsebygg overlevere det nye pasienthotellet til St. Olavs Hospital. Det skjedde tre uker før planlagt dato, men tid til hotellavslapping ble det ikke for prosjektorganisasjonen. Det var da heller aldri meningen i et hektisk produksjonsår. Ved alle tre sentra i byggefase 1 har byggeaktiviteten vært høy, med fasadeavslutning, innredningsarbeider, montasje og tekniske installasjoner. Hele prosjektet var i rute etter hovedframdriftsplanen. Utbyggingen foregikk også i samsvar med fastlagte budjsettrammer, i alt 5,3 milliarder (juni 2004-kroner). En midlertidig byggestopp ble i mars innført i mellomfløyen i Laboratorisenteret mens bærende konstruksjoner i inngangspartiet ble nærmere vurdert. Etter forsterkninger kunne arbeidet fortsette i denne delen av senteret. Byggestoppen får ingen følger for overleveringen til sykehuset 19. august Kvinne-barn-senteret er konstatert fritt for fukt og sopp som ble påvist i deler av ytterveggene på slutten av Overtakelse skjer 11. oktober

5 I Nevrosenteret vil St. Olavs Hospital kunne overta østfløyen 22. februar Dato for overtakelse av de fire øvrige fløyene er ett år etter. Parallelt med byggevirksomheten programmeres og prosjekteres fase 2 av det nye universitetssykehuset på Øya. Det er besluttet å gjennomføre prosjektet etter en såkalt samspillsmodell. Denne innebærer langt tettere samarbeid mellom byggherre og entreprenør enn det som er vanlig. Dette bør også gi lavere kostnader, slik sentrale myndigheter krever. Som organisasjon har Helsebygg, med ca. 100 medarbeidere, vist seg som en kvalifisert og robust byggherre. Vi ønsker også å framstå som et verdistyrt fellesskap, og har dette året utarbeidet et nytt verdigrunnlag. Her slår vi fast at Helsebygg skal kjennetegnes som åpen, raus, pålitelig og lojal. Samtidig er visjonen fastsatt: Hus for helse! Med hilsen Johan Arnt Vatnan Adm. dir. Helsebygg Midt-Norge 5

6 12. februar: Byggestart for «Fremtidens operasjonssstuer», et samarbeidsprosjekt mellom SINTEF, NTNU, St. Olavs Hospital og Helsebygg. Operasjonsstuene skal være et verksted for utprøvring av ny teknologi og nye arbeidsmetoder. I alt investeres det rundt 40 millioner kroner i bygg og utstyr. I tillegg kommer innsatsen og teknologien som industrien leverer. Bygget vil bli tatt i bruk i første del av februar: Reinertsen Anlegg og Helsebygg avklarer hvordan fuktskadene i Kvinne-barn-senteret skal utbedres. Skadene ble påvist i desember 2003, og brannisolasjon og gipsplater må skiftes ut. Ekstra mannskap settes inn slik at hovedutbyggingen påvirkes minst mulig. Etter problemene i Kvinne-barn-senteret vil Helsebygg stille strengere krav til entreprenørene om fuktsikring. 18. februar: Sykehusprosjektet ser ut til å være under full kontroll, sier leder av Stortingets sosialkomite, John Alvheim, etter en komitébefaring på Øya. Alvheim var lenge skeptisk til sykehusplanene, men mener nå at utbyggingen langt på vei er en modell for andre norske sykehus med byggeplaner. Nå gjelder det også å få finansiert det svært viktige Psykiatrisenteret som en del av sykehuset, sier Alvheim februar: Håkon Jarls gate 12 kan bli adressen til kommunens nye sykehjem på Øya som skal ta i mot ferdigbehandlede pasienter fra St. Olavs Hospital. Etter ønske fra Trondheim kommune har Helsebygg vurdert ulike tomte- Hendelser og milepæler januar: Telenor får oppdraget med å utvikle de omfattende IKT-systemene i byggefase 1. Kontraktsverdien er 335 millioner kroner, og Telenor vinner i konkurranse med Ementor og Siemens. Leveransen omfatter kabling, nettverkselektronikk, trådløse nett og avanserte telefonløsninger. Pasientterminaler, bærbare data- og teleenheter, pasientsignalanlegg, TV, PC-er og audiovisuelt utstyr hører også med. Kontrakten har dessuten opsjon for tilsvarende utstyr i byggefase 2. Telenor skal samarbeide nært med Hewlett-Packard Norge. Underleverandører blir Accenture, ConsultIT, Best Teleprodukter, Cardiac, Max Manus, Bravida Geomatikk, Cisco Systems, YIT Building Systems og Bravida Nord. 19. januar: Styret i Helse Midt-Norge gir grønt lys for forprosjekt, byggefase 2. Samtidig fastholder styret tidligere vedtak om et samlet sykehusareal på kvadratmeter. Men styreleder Per Sævik påpeker at det kan bli behov for å utvide arealet med ca kvadratmeter. 1. februar: Helsebyggs nettsted (www. helsebygg-midt.no) kommer i ny utgave. Hensikten er å øke lesbarheten og bedre informasjonsformidlingen. 6

7 30. mars: Helse Nordmøre og Romsdal engasjerer Helsebygg for å planlegge nytt sykehus i Molde kommune. Helse Midt-Norge har vedtatt at arbeidet med den fremtidige sykehusstrukturen for Nordmøre og Romsdal skal gå videre. 31. mars: Det innføres midlertidig byggestans i mellomfløya i Laboratoriesenteret. Arbeidet stoppes mens det pågår en uavhengig kontroll av bærekonstruksjoner. Kontrollen vil avgjøre om det er nødvendig med ekstra tiltak for å styrke bygget. Byggestoppen påvirker ikke framdriften i de to hovedfløyene i Laboratoriesenteret. 14. april: Det er oppnådd enighet mellom Helsebygg og Ementor i klagesaken om IKT-oppdraget ved det nye sykehuset. Ementor klaget til KOFA over angivelige feil i kontraktstildelingen, og får nå et mindre, uspesifisert beløp i kompensasjon. Dessuten utvider bedriften sitt samarbeid med Helsebygg og Helse Midt-Norge på andre felt. 20. april: En uavhengig kontroll bekrefter at bærekonstruksjonen i Laboratoriesenterets mellomfløy må forsterkes. Det øvrige byggearbeidet i denne delen av senteret tas dermed opp igjen etter en kortvarig byggestans. Forsterkningen vil bestå av fem pilastere som på diskret vis skal understøtte tre av veggene. 6 alternativer med nær avstand til sykehuset. Konklusjonen er at sykehjemmet passer best inn på eiendommen som i dag brukes til undervisning for NTNU og HiST mars: Skattekontrollører fra Norge og Sverige går til uanmeldt storaksjon blant bygningsarbeidere på Øya. I den fem timer lange aksjonen blir rundt 600 av nær 800 bygningsarbeidere avkrevd opplysninger om skatte-, ansettelses- og trygdeforhold. Alle opplysninger blir undersøkt mot aktuelle registre for å avdekke mulig skattejuks, trygdemisbruk og momsunndragelse. Ifølge fylkesskattekontoret i Sør-Trøndelag tyder ingenting på mange og grove overtredelser. 8. mars: Rundt 300 bygningsarbeidere fra en rekke entreprenører markerer mønsås for Kvinne-barn-senteret. Helsebygg byr på varm lunsj, kaker og trekkspill. På storskjerm vises original byggevideo til toner fra fjorårets byggeplasskonsert med Trondheim Symfoniorkester. I anledning 8. mars blir de få kvinnelige bygningsarbeiderne overrakt roser. Begge kjønn får en kvalitetskniv i mønsåsgave. 10. mars: Helsebygg annonserer første del av arkitektkonkurransen for Psykiatrisenteret. Til denne prekvalifiseringen søkes det etter seks arkitekter/arkitektgrupper som kan «representere både kontinuitet og potensiell nyskapning innenfor utviklingen av moderne psykiatribygg». 30. mars: Nye Ahus og Helsebygg uttrykker ønske om samarbeid for å styrke begge sykehusprosjektene. Ifølge adm. direktør i Nye Ahus, Bjørn Sund, er intensjonen å spare tid og penger. 7

8 29. april: Bystyret i Trondheim vedtar at de to verneverdige bolighusene i Eirik Jarls gate skal innlemmes i St. Olavs Hospital. Som del av den reviderte reguleringsplanen for sykehusområdet, blir jugendhusene dermed omregulert til offentlig formål. Hvis det bygges nytt psykiatrisenter i området, blir de hundre år gamle husene innpasset i senteret. 16. mai: TEV Fjernvarme innleder arbeidet med ny kjølesentral i sykehusområdet. TEV har lenge levert fjernvarme til tappevann og romoppvarming i sykehuset. I 2001 ble denne avtalen utvidet til fjernkjøling i det nye universitetssykehuset. Kjølevannet produseres uten bruk av elektrisk kraft ved hjelp av overskuddsvarme fra Heimdal varmesentral. 28. mai: Støvet i sykehusområdet er, under ett, målt til «lavt og moderat» hittil i år. Unntaket er målingene mellom nevroutbyggingen og fødeklinikken som i mars og april viste «høye» verdier av støv. I oppsamleren rett ved Kvinne- barnsenteret ble støvmengden i mars registrert som «meget høy». I april sank den til «moderat». 31. mai: Det nye pasienthotellet får navnet Hotell St. Olav. Hotellet åpner 10. september og skal drives av Norlandia Omsorg. Adressen blir Mauritz Hansens gate 3, 7030 Trondheim. Mai/juni: Sentrale plandokumenter legges fram for byggefase 2. Skisseprosjekt fra arkitektrådgiverne Team St. Olav 9 8 viser hovedidéene for byggene, med form, fasader og tomteplassering. Dokumentet beskriver dessuten etasjeløsninger, nærhetskrav, tekniske løsninger, framdrift og kostnader. Funksjonsprogram er også klart. Det er samordnet av Helsebygg og viser hvilke funksjoner som skal inn i de ulike byggene. 2. juni: 160 deltakere i nasjonal lederutvikling for spesialisthelsetjenesten møttes på Øya for å gjøre seg kjent med utbyggingen av det nye universitetssykehuset i Trondheim. For å gi den riktige rammen, ble presentasjon og underholdning lagt til byggeplassen (se foto). 27. juli: Liv Haugen overtar som sekretariatsleder i Felles utviklingsenhet mellom St. Olavs Hospital, NTNU og Helsebygg. Liv Haugen er medisinsk sjef i Helsebygg og tidligere fylkeslege i Sør-Trøndelag. I FUE etterfølger hun Brynjulf Ystgaard, overlege ved St. Olavs Hospital. 25. august: Styret for Helse Midt-Norge sier ja til videre prosjektering og planlegging av byggefase 2. På styremøtet ble arealrammen for hele utbyggingen satt til kvm, inkludert kvm reserveareal. Styret var spesielt opptatt av hvordan et eventuelt økt sengebehov i framtida skulle løses, sier adm. direktør Paul Hellandsvik i Helse Midt-Norge september: Hotell St. Olav åpner. Det skjer med «helgenkongen» selv (skuespiller Trond-Ove Skrødal) som snorklipper og kraftfull taler. Kongen kommer ridende opp Mauritz Hansens gate og kupper seremonien. Sykehusdirektør Roar Arntzen overrekker gave til hotellets første gjest, Kjell Arne Augustsen, som kommer fra firesengsrom i sykehuset til enerom på hotellet.

9 6. oktober: Psykiatrisenteret på Øya er ikke er med i forslaget til statsbudsjett. Departementet mener at senteret ikke lar seg realisere som del av byggefase 2. «Gitt også de økonomiske utfordringer og den framtidige belastning som må håndteres av foretaket i forbindelse med Nye St. Olav-prosjektet, innebærer dette at man bør revurdere foreliggende planer», skriver Helse- og omsorgsdepartementet i budsjettforslaget. 22. oktober: Hudavdelingen innleder sitt 10 år lange provisorium i Hotell St. Olav, 4. etasje. Vi er glade for å tilby pasientene våre enerom i moderne og delikate omgivelser. Den gamle bygningen var stygg, nedslitt og upraktisk, sier avdelingsleder Kristin Ryggen, 30. oktober: Glassbrua er ferdigbygd mellom Nevrosenteret og Kvinne-barn-senteret. Brua over Olav Kyrres gate framstår som sykehusets nye «portal». 1. desember: Nesten femti nye parkeringsplasser tas i bruk utenfor Kvinne-barn-senteret og Laboratoriesenteret. Alle disse plassene langs Harald Hardrådes gate er forebeholdt besøkende september: Det nye «runde nevrohjørnet» blir et landemerke i Trondheim og er arkitektur i stor skala, sier sjefarkitekt i Helsebygg, Ragnhild Aslaksen. Det 25 meter høye hjørnet rager over det som skal bli Olav Kyrres plass, der høyblokka ligger i dag. Nevrohjørnet leder den besøkende inn fra Olav Kyrres gate, og ifølge Aslaksen har det dimensjoner til å balansere det store byrommet som kommer oktober: Arkitektkontorene Pir 2 og Arkiplan vinner i fellesskap konkurransen om psykiatrisenteret på Øya. Arkitektene fra Trondheim vant i konkurranse med seks arkitektgrupper fra inn- og utland. Ifølge juryen framstår utkastet som åpent, inviterende og i samsvar med øvrig sykehusbebyggelse. På en elegant måte ivaretar det hensynet til verneverdige hus og naboskap uten å «vende ryggen til» omgivelsene, heter det i juryens begrunnelse. 4. oktober: Helsebygg utlyser en samlet byggeentreprise for byggefase 2 på mellom 800 millioner og 1 milliard kroner. Storoppdraget omfatter tre kliniske bygg, forsyningsanlegg og rehabilitering. Alt skal etter planen være ferdig om fem-seks år og utgjør fase 2, bortsett fra det siste bygget som oppføres etter at høyblokka er revet. Helsebygg ønsker én kontrakt med samme byggentreprenør. Den såkalte samspillmodellen velges for å sikre best mulig gjennomføring, kvalitet, sikkerhet og framdrift. Dette opplegget innebærer et langt tettere samarbeid enn vanlig mellom byggherre og entreprenør. Det bør også gi lavere kostnader, sier Helsebyggs adm. direktør Johan Arnt Vatnan. Entreprenør velges på nyåret

10 Godt stell på pasienthotell Jeg er kjempefornøyd med hotellbarsel og glad for å slippe flersengsrom. Mari Nordin har både den førstefødte og far boende hos seg på Hotell St. Olav. Etter tre dagers opphold sparer hun ikke på rosen, verken til hotell eller personell. Standarden her er helt topp. Jeg kunne ikke hatt det bedre! Rett over gangen er Elin Tørlen Lonvik i ferd med å forlate rom 517. Hun har hatt sin tredje fødsel på Øya, men første barselperiode på hotell. Dette var en positiv erfaring. Flott og trygt med eget rom og bad. Det eneste jeg har savnet litt er det spesielle kvinnefellesskapet jeg var så heldig å oppleve på gamle Føden, forteller Tørlen Lønvik. Pasienter blir gjester I hotellet er øverste etasje avsatt til barsel, fullt utstyrt og bemannet med jordmødre og barnepleiere døgnet rundt Fakta om Hotell St. Olav: Utbygger: Helsebygg Midt-Norge Hovedentreprenør: Reinertsen Anlegg Hovedarkitekt: Frisk Arkitekter Driver: Norlandia Omsorg Eier: St. Olavs Hospital Åpnet 10. september rom i fem etasjer 69 rom reservert for sykehuspasienter 9 rom ekstra utstyrt for bevegelseshemmede Barseletasje med 18 rom Hudavdeling med 12 rom Egen restaurant, alle rettigheter Uteservering i bakgården Møte- og konferanserom Rundt 30 ansatte 10

11 Tre-fire timer etter normalfødsler overføres mor og barn til hotellet. Utenom barsel er Hotell St. Olav beregnet på pasienter som er for syke til å være hjemme, men for friske til å ligge på sykehuset. Det kan for eksempel være kreftsyke som får strålebehandling, eller pasienter som trenger dagkirurgi og annen dagbehandling. I en landsdel der mange har lang reiseavstand til hovedsykehuset i Trondheim, har et skikkelig hotell på Øya stor betydning. Hotellet er også viktig for pårørende som kan bo på rommet sammen med den syke. Hos oss er pasientene gjester. Vi har som mål å heve livskvaliteten, skape god atmosfære og satse på mer privatliv enn sykehuset har mulighet for, sier daglig leder Berit Alstad fra Norlandia Omsorg som driver pasienthotellet. Eieren, St. Olavs Hospital, har mange fordeler av hotellet. Ikke minst blir sykehussenger frigjort. Dermed bidrar hotelldriften til mer effektivitet i sykehuset. 14 Sykepleiere i resepsjonen Pasienthotellets gjester skal fortrinnsvis kunne stelle seg selv, men som «sykehusets forlengede arm» tilbyr hotellet hjelp fra helsepersonell. Resepsjonen er bemannet med sykepleiere hele døgnet. Vi har gjester i alle livssituasjoner, fra nybakte mødre til personer med alvorlige diagnoser. Da må vi være tilgjengelige og forberedt på ulike reaksjoner, forteller Alstad. Hotell St. Olav prioriterer naturligvis pasienter og pårørende. Men når det er ledig kapasitet, er hotellet åpent for vanlige gjester til konkurransedyktige priser. Bygget er røykfritt som sykehuset ellers. Hud på hotell Sykehusets hudavdeling har plass i hotellet som en midlertidig, men langvarig ordning. Avdelingens gamle lokaler rives i 2005 for å gi plass til videre sykehusutbygging. «Hud» disponerer hele fjerde hotelletasje med senge- og behandlingsrom. Lysbehandling for hudpasienter foregår i første etasje. Etter dagens plan får avdelingen tilhold i Hotell St. Olav til Da flyttes aktiviteten til Kunnskapssenteret, det siste bygget i det nye universitetssykehuset. 11

12 Byggefase 2 I fase 2 gjøres universitetssykehuset ferdig. Etter styrevedtak i Helse Midt-Norge skal det til sammen bygges kvm, inkludert kvm reserveareal. Psykiatriutbyggingen kommer i tillegg hvis den blir vedtatt. Den kvartalsvise senterutbyggingen fortsetter i byggefase 2. Da fjernes også hele høyblokka. Dermed oppstår en åpen plass midt i sykehusområdet, og nybyggene rykker nærmere den gjennomgående Olav Kyrres gate. Dette innebærer en tettere og mer fleksibel utbygging, med bedre driftsøkonomi. Byggefase 2 knyttes sammen av glassbruer og kulverter. Kostnadsanslag: 5,8 milliarder (des kroner). Senter for senter og foreløpig tidsplan: Gastrosenteret (tidl. abdominal) bygges «rundt» dagens kreftbygg. Senteret omfatter mage-tarm, nyrelidelser, hormon- og urinveissykdommer, kreft- og blodlidelser. Byggestart: des Byggeslutt: mars 2009 Hjerte-lunge-senteret og Akutten samles i ett bygg langs Nidelva, i området for dagens barneklinikk. Hjerte-lungesenteret rommer hjertemedisin, lungemedisin, hjertekirurgi, brystkassekirurgi og karkirurgi. Akutten besørger øyeblikkelig hjelp med høyt krav til akuttmedisinsk beredskap. Helikopterplassen flyttes hit fra teknisk sentral. Byggestart: juni 2006 Byggeslutt: okt Bevegelsessenteret blir bygd foran det gamle administrasjonsbygget. Senteret skal gi behandling og pleie innen ortopedi, revmatologi og plastisk kirurgi. Fysio- og ergoterapi inngår også, samt basseng. Byggestart: aug Byggeslutt: juli 2009 Forsyningssenteret opprettes i og under dagens parkbygg og teknisk sentral. Arealer for forsyning legges også til underetasjen i Hjerte-lunge-senteret. Forsyningssenteret leverer varer og teknikk til det nye universitetssykehuset. I fase 2 bygges blant annet avfallssentral, varemottak, forsyningskjøkken og sterilforsyning. Arbeidet foregår i flere etapper: Byggestart: mars 2005 Byggeslutt: juni 2008 Psykiatrisenterets tomtealternativer ligger nord for Nevrosenteret. Senteret omfatter akuttpsykiatri, alderspsykiatri og intermediær psykiatri, dvs. behandling etter akutt fase. Psykiatriutbygging er ikke vedtatt som del av fase 2. Mulig byggestart: aug Mulig byggeslutt: aug

13 16 Kunnskapssenteret (tidl. miljø) plasseres mellom Gastrosenteret og Nevrosenteret. Dette blir hovedbygg for forskning og undervisning i byggefase 2. Den medisinske delen omfatter infeksjonsmedisin, hud- og kjønnsykdommer, i tillegg til smerteklinikk. Byggestart: okt Byggeslutt: sept: 2013 Rehabilitering Fire sykehusbygg bevares og rehabiliteres i byggefase 2. Foreløpige planer går ut på å pusse opp den gamle Administrasjonsbygningen fra juni 2006 til oktober Kreftbygget rehabiliteres fra juli 2009 med ett års varighet. Teknisk sentral og Parkbygget inngår i det nye Forsyningssenteret. Stråleterapien benyttes videre uten mer rehabilitering. Riving i Jugendhusene i Eirik Jarls gate blir bevart og innlemmet i Psykiatrisenteret, hvis dette senteret vedtas som del av fase 2. Riving (se under) Byggefase 2 krever omfattende riving, men bare i sykehusområdet. Over 80 prosent av dagens bygninger forsvinner fra våren I juli 2010 begynner arbeidet med å fjerne høyblokka. Rivemetode er ikke endelig bestemt. 2006

14 Et IT-løft for regionen IT-fagpressen liker å snakke om løsningene på St. Olavs Hospital: Skjermer til alle pasienter, IP-telefoner til alle ansatte, sikker utskrift og sikker innlogging med ID-kort og små, fikse datamaskiner som legens beste venn. Sannheten er at dette bare er en del av regionens planmessige IT-satsing. Stor og komplisert, javel. Men fremdeles bare en del. Siden utbyggingen ble vedtatt i 1997, har sykehuset og regionen vært med på en rivende utvikling. Daværende Regionsykehuset hadde ingen internettsider, og e-postløsningen var en gratis shareware. PC-tettheten skal vi ikke en gang snakke om. De fleste ansatte har mer avansert data- og telefonsystem hjemme enn på jobb. Hele regionen har jobbet hardt og systematisk på datasiden. Digital røntgen (PACS) var en visjon i 1997, nå er hele regionen digitalisert. Det er heller ikke noen tilfeldighet at Midtnorsk helsenett, og senere Norsk Helsenett og Norsk senter for elektronisk pasientjournal, er etablert med hovedkvarter i Trondheim, men et resultat av målbevisst arbeid. Regionen har hele tiden lagt mye tid og penger i grunnleggende investeringer, i stedet for mer synlige, og kanskje populære, prosjekter på overflaten. Mange brukere opplever kanskje at de ikke får full nytte av datasystemet, før den siste gamle biten som hindrer full tilgjengelighet, eller fart, er skiftet. Men den er på vei! Utbyggingen i Trondheim vil gi ny infrastruktur for kommunikasjon til det største sykehuset i regionen. Som en del av prosjektet, ligger også opsjoner for tilsvarende løsninger i de andre helseforetakene. Like viktig på sikt er arbeidet som sykehuset utfører for å: 1) redusere antall programmer som brukes (fra 409 til 250). 2) videreutvikle sentrale programmer som laboratoriesystem og pasientjournal. 3) planlegge en varelogistikk der bestilling, varetransport og lagerstruktur henger sammen, og som også kan brukes regionalt. Til syvende og sist avhenger resultatet også av den enkelte. Vil for eksempel pasientbehandlingen bli bedre og raskere hvis datamaskinen er trådløs? Det er planen, men det skjer ikke uten at både ledelse og helsearbeidere jobber mot det målet. Bildetekster Forsidefoto: Helsebyggerne Tore Indreråk (t.h.) og Børge Godhavn. 1. Utbyggingen på Øya sett fra sør. Laboratoriesenteret (nærmest), Kvinne-barn-senteret og Nevrosenteret, med pasienthotellet. 2. Veggutsmykking i vestibylen, Laboratoriesenteret. 3. Nevrohjørnet Trondheims nye landemerke. 4. Pasienthotellet. 5. Steinutsmykking med lys i snø. 6. Glassbro møter Nevrosenteret. 7. Fra mellomfløyen i Laboratoriesenteret. 8. Glassbro over Olav Kyrres gate møter Kvinne-barnsenteret. 9. «Brake-halling» med Mads Bøhle på ledermøte i Kvinne-barn-senteret. 10. Fasadearbeid i Kvinne-barn-senterets østfløy 11. Glassruter heises på plass. 12. Mamma Mari Nordin, Brage (tre dager) og jordmor Anita Melting Holm. 13. «Helgenkongen» (Trond-Ove Skrødal) åpner Hotell St. Olav. T.h. nestleder i det regionale helsestyret, Anne Brit Schjetne. 14. Familien Tørlen Lønvik på vei hjem etter hotellbarsel. T.h. mamma Elin, André, pappa Lars, Helene og den nyfødte, ennå navnløs. 15. Olav Kyrres plass etableres i byggefase 2, der høyblokka står i dag. Kunnskapssenteret til høyre og Gastrosenteret rett fram. Bygget i rødt, med helikopterplass, er Akutten. I bakgrunnen skimtes Bymarka. 16. Byggefase 2 sett fra vest. Langs Nidelva til høyre bygges Akutten (rødt kors) og Hjerte-lungesenteret. Bak oppføres Bevegelsessenteret. T.v. kommer Gastrsenteret nærmest elva, med Kunnskapssenteret bak. Sentrene i byggefase 1 ses i bakgrunnen. 17. Riveplan for 2005 og Foto: Steinar Bendiksvold, Geir Otto Johansen, Knut Hellerud, Tommy Normann Hansen Ill. Team St. Olav, Eva Setsaas, TRB Tekster: Knut Hellerud, Arve-Olav Solumsmo, Helse Midt-Norge. 14

15 Dette er Helse Midt-Norge Helse Midt-Norge RHF er ett av fem regionale helseforetak i Norge. De regionale helseforetakene eies av staten ved Helsedepartementet og skal sørge for at befolkningen får likeverdig tilgang til spesialiserte helsetjenester med god kvalitet. Økonomien fastlegges i statsbudsjettet. Hovedoppgavene for helseforetakene i Midt-Norge er pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vår visjon er «På lag med deg for din helse». Virksomheten er organisert gjennom helseforetak med egne styrer og ansvar for økonomi og drift. Under finner du en oversikt over foretaksstrukturen. Helseforetakene eies av Helse Midt- Norge. Rammen for virksomheten gis gjennom budsjett og årlige styringsdokumenter. Foretaksgruppen Helse Midt-Norge skal gjennom samordning bidra til økt kvalitet og bedre ressursutnyttelse. Resultatet av vårt arbeid evalueres av foretaksmøtet innen utgangen av juni hvert år. HF-direktørene HELSE MIDT-NORGE RHF har det overordnede ansvar for spesialisthelsetjenestene i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Hovedkontoret ligger i Stjørdal. Dessuten er HELSEBYGG MIDT-NORGE og HELSE MIDT-NORGE IT en del av det regionale helseforetaket. St. Olavs Hospital HF administrerende direktør Roar Arntzen Helse Nord- Trøndelag HF administrerende direktør Arne Flaat (fra mai 2005) Rusbehandling Midt-Norge HF administrerende direktør Dag Hårstad Helse Sunnmøre HF administrerende direktør Astrid J Eidsvik Helse Nordmøre og Romsdal HF administrerende direktør Eirik Heggemsnes Sykehusapotekene i Midt-Norge HF administrerende direktør Gunn Fredriksen ST. OLAVS HOSPITAL HF er universitetssykehus med regionfunksjoner for de tre midtnorske fylkene. Psykisk helsevern i Sør-Trøndelag er en del av helseforetaket. Fra 2004 er også Orkdal Sjukehus innlemmet. RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF i Stjørdal har ansvar for rusbehandling ved Vestmo Behandlingssenter (Ålesund), Veksthuset Molde, Nidarosklinikken (Trondheim) og Senter for Legemiddelassistert rehabilitering i Trondheim (LAR-Midt) samt praktisering av avtaler med private institusjoner og behandlingstilbud. Midt-Norsk Kompetansesenter for rusfag ligger i Ålesund og er ett av syv regionale sentre i et nasjonalt nettverk. HELSE NORD-TRØNDELAG HF består av Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger samt distriktspsykiatriske sentre. HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF består av Molde sjukehus og Kristiansund sykehus samt distriktspsykiatriske sentre. HELSE SUNNMØRE HF består av Ålesund sjukehus og Volda sjukehus samt distriktspsykiatriske sentre. SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF består av Sykehusapoteket i Kristiansund, Sjukehusapoteket i Ålesund, Sjukehusapoteket i Molde og Sykehusapoteket i Trondheim. 15

16 Helsebygg Midt-Norge 7488 Trondheim Besøksadresse: Prof. Brochsgt. 6 e-post: : Nettsted: TRB kommunikasjon Trykk: Trykkpartner

..et sykehus som fra grunnen av er tilpasset pasientens behov... ÅRSRAPPORT 2003

..et sykehus som fra grunnen av er tilpasset pasientens behov... ÅRSRAPPORT 2003 ..et sykehus som fra grunnen av er tilpasset pasientens behov... ÅRSRAPPORT 2003 Innhold Administrerende direktør Johan Arnt Vatnan 4 Dette er Helsebygg 6 Nyskapende sykehus 7 Aktiviteter og milepæler

Detaljer

(eller kunsten å gjennomføre et svært byggprosjekt på en smart måte)

(eller kunsten å gjennomføre et svært byggprosjekt på en smart måte) (eller kunsten å gjennomføre et svært byggprosjekt på en smart måte) Kompaniskap Eks. Delt risiko for overskridelse, med felles fastsatt målpris. Kommunikasjon Eks. Krav til skandinavisk språkforståelse

Detaljer

Strategier og organisering i Rusbehandling Midt-Norge

Strategier og organisering i Rusbehandling Midt-Norge Behandlingsorientert dag Strategier og organisering i Rusbehandling Midt-Norge Nasjonal ruskonferanse Pepper og joggesko 9. desember 2010, Stjørdal Ved Reidar Hole, fagdirektør Agenda Behandlingstilbudet

Detaljer

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0 Felles overordnet strategi Dato: April 2004 Versjon 1.0 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ba i oktober 2002 administrasjonen om å utarbeide en felles overordnet strategi for perioden for foretaksgruppen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne.

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne. SAKSFREMLEGG Sak 28/13 Finansiering nytt bygg Østmarka Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital Hf Dato: 19.09.13 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 10/6002-90 Arkiv: 030.1 Innstilling Styret vedtar

Detaljer

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN). www.rus-midt.no

Detaljer

Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler

Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge Rusrelaterte

Detaljer

i Trondheim ble lagt, og byggingen av første senter kom igang!

i Trondheim ble lagt, og byggingen av første senter kom igang! 2002 var året da Helsebygg fikk ny eier, da stortinget besluttet å holde fast ved bygging på Øya, da grunnsteinen for det nye universitetssykehuset i Trondheim ble lagt, og byggingen av første senter kom

Detaljer

Nye St.Olavs Hospital i Trondheim: NORGES DYRE KOMPLISERTE

Nye St.Olavs Hospital i Trondheim: NORGES DYRE KOMPLISERTE REPORTASJE Tidenes største norske IKT-leveranse tas i bruk på St. Olavs Hospital i Trondheim. Totalt kommer IKT-løsningene på godt over en milliard kroner. TEKST OG FOTO ARNE ASPHJELL Nye St.Olavs Hospital

Detaljer

VEDTEKTER FOR RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF

VEDTEKTER FOR RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF 1 VEDTEKTER FOR RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF Den 19.januar 2004 ble det avholdt stiftelsesmøte for Rusbehandling Midt-Norge HF som er et helseforetak i medhold av Lov om Helseforetak av 15.06.2001 nr. 93

Detaljer

St. Olavs Hospital. Forbedret pasientbehandling og sykehuslogistikk med IKT

St. Olavs Hospital. Forbedret pasientbehandling og sykehuslogistikk med IKT St. Olavs Hospital Forbedret pasientbehandling og sykehuslogistikk med IKT 28. oktober 2004 Rune Døssland og Jan Røberg-Larsen Telenor Norge AS, Divisjon Bedriftsmarked Visjon for det nye Universitetssykehuset

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 26.03.08 kl. 10.30 14.10 Møtested: Stjørdal, Helse Midt-Norge RHF Saksnr.: 24/08 34/08 Arkivsaksnr.: 2008/103 Møtende medlemmer: Kolbjørn Almlid (møteleder)

Detaljer

Lærings- og Mestringssenter samling. Utfordringene i russektoren LMS enes rolle 15.11. 2011

Lærings- og Mestringssenter samling. Utfordringene i russektoren LMS enes rolle 15.11. 2011 Lærings- og Mestringssenter samling Utfordringene i russektoren LMS enes rolle 15.11. 2011 Omfang av rusproblem: Alkohol Betydelig økning hos vokse Flere ungdom venter med å drikke De som drikker drikker

Detaljer

Internrevisjonens årsrapport 2008

Internrevisjonens årsrapport 2008 Internrevisjonens årsrapport 2008 Stjørdal 21. januar 2009 INTERNREVISJONEN Internrevisjonens rapport nr. 2009-01 Revisjonsperiode: 2008 Virksomhet: Oppdragsgiver: Rapportansvarlig: Internrevisjon Styret

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF

VEDTEKTER FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF 1 VEDTEKTER FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Den 13.12.2001 ble det avholdt stiftelsesmøte for Helse Nordmøre og Romsdal HF som er et helseforetak i medhold av Lov om Helseforetak av 15.06.2001 nr. 93

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 50/09 St. Olavs Hospital - Kunnskapssenteret - konseptrapport

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 50/09 St. Olavs Hospital - Kunnskapssenteret - konseptrapport HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 50/09 St. Olavs Hospital - Kunnskapssenteret - konseptrapport Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 07.05.2009 50/09 Saksbeh: Nils Arne

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Helgelandssykehuset 2025 med et skråblikk på Nasjonal Helse og Sykehusplan Per Martin Knutsen Administrerende direktør Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre

Detaljer

Fra regionalt brukerutvalg møtte Annlaug Stavik og Hans Petter Mittet.

Fra regionalt brukerutvalg møtte Annlaug Stavik og Hans Petter Mittet. HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid: 26.01.06 kl. 0900-1600 Møtested: Helse Midt-Norge RHF, Stjørdal Saksnr.: 01/06-11/06 Arkivsaksnr.: Møteleder: Kolbjørn Almlid Møtende medlemmer: Kolbjørn

Detaljer

Arealutvikling i Helse Bergen. Adm.direktør Stener Kvinnsland

Arealutvikling i Helse Bergen. Adm.direktør Stener Kvinnsland Arealutvikling i Helse Bergen Adm.direktør Stener Kvinnsland Nøkkeltall for Helse Bergen ca. 12 000 medarbeidere, fordelt på ca. 7 700 årsverk 77% kvinner og 23 % menn Driftsbudsjett 8,4 mrd (2010) 105

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge 30.10.2008 Saksbeh: Venke Reiten / Nils

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr

Detaljer

Praktisk informasjon til deg som skal bo på pasienthotellene i UNN HF

Praktisk informasjon til deg som skal bo på pasienthotellene i UNN HF Praktisk informasjon til deg som skal bo på pasienthotellene i UNN HF UNN Tromsø UNN Harstad UNN Narvik Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Tilbyr pasienthotell til

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Bakgrunn for plan 2010 Bestillerdokumentet fra HOD 2005 Styrets vedtak 120405 Prosjektets hensikt (HOD 2005 ) 1. Utvikle strategier for utvikling

Detaljer

Møte mellom HMN ROR ORKide 24.09.08. Orientering om status og utfordringer i HMN. Styreleder Kolbjørn Almlid Helse Midt-Norge RHF

Møte mellom HMN ROR ORKide 24.09.08. Orientering om status og utfordringer i HMN. Styreleder Kolbjørn Almlid Helse Midt-Norge RHF Møte mellom HMN ROR ORKide 24.09.08. Orientering om status og utfordringer i HMN Styreleder Kolbjørn Almlid Helse Midt-Norge RHF Institusjoner og behandlingstilbud i Helse Midt-Norge Kolvereid DPS Universitetssykehus

Detaljer

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Det nasjonale og regionale framtidsbilde Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Tema 1 Nasjonal helse og sykehusplan uten å vite fasiten 2 Strategi

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF 1 1. INNLEDNING 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag Rusbehandling Midt-Norges visjon er å gi behandling slik at den enkelte

Detaljer

Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06

Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06 Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Anne Berit Offenberg, nestleder Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Randi Fiksdal Aud Solveig Pedersen

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune

Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune 1. Innledning I henhold til kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven har kommunene et ansvar for helse- og omsorgstjenester på 1.linjenivå,

Detaljer

Vedtekter for Vestre Viken HF

Vedtekter for Vestre Viken HF Vedtekter for Vestre Viken HF (Vedtatt i stiftelsesmøte 30. mars 2009, sist endret i foretaksmøte 17. juni 2015.) 1 Navn Helseforetakets navn er Vestre Viken HF. 2 Eier Vestre Viken HF eies fullt ut av

Detaljer

Protokoll nr. 04/09 Styremøte 30.04.09

Protokoll nr. 04/09 Styremøte 30.04.09 Protokoll nr. 04/09 Styremøte 30.04.09 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Nora Korsnes Wårle, nestleder Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Eva Karin Gråberg Inger Hanekamhaug

Detaljer

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: T. Pålsrud (HSØ)/H. Rolandsen (HN) Bodø, 14.11.2014 Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Nasjonale fellestjenester

Detaljer

Hvem passer på far eller mor når jeg er på skolen? Blir mor eller far sykere om jeg blir lei meg? Kommer mamma eller pappa til å dø?

Hvem passer på far eller mor når jeg er på skolen? Blir mor eller far sykere om jeg blir lei meg? Kommer mamma eller pappa til å dø? Hvem passer på far eller mor når jeg er på skolen? Blir mor eller far sykere om jeg blir lei meg? Kommer mamma eller pappa til å dø? Hva skal jeg si til vennene mine? Hvem skal passe på meg? Hvorfor klarer

Detaljer

Trygghet Respekt Kvalitet. v/arnt Egil Hasfjord

Trygghet Respekt Kvalitet. v/arnt Egil Hasfjord Trygghet Respekt Kvalitet v/arnt Egil Hasfjord Pasientsikkerhet Jeg vil bruke mine evner for det beste for mine pasienter i samsvar med min dyktighet og min dømmekraft og aldri volde noe skade. Primus,

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/7 Langtidsbudsjett 28-213 Helse Midt-Norge Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 29.11.7 11/7 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtekter

Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtekter Møtedato: 20. mai 2014 Arkivnr.: 2010/228-32/011 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 20.5.2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtekter 1 Navn Helseforetakets navn er Universitetssykehuset

Detaljer

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Vintermøte 2011 Norsk Dagkirurisk Forum 14. januar 2011 DRG og utvikling innenfor dagkirurgi, Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF, Bente

Detaljer

Vi har ikke råd til å la være, - pasientens helsetjeneste

Vi har ikke råd til å la være, - pasientens helsetjeneste Helse- og omsorgsdepartementet Vi har ikke råd til å la være, - pasientens helsetjeneste Statssekretær Anne Grethe Erlandsen Sykehusbyggkonferansen Trondheim 9. november 2015 Utfordringer Legge til rette

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 32/06 Godkjenning av møteprotokoll 13.09.2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 32/06 Godkjenning av møteprotokoll 13.09.2006 MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Møtested: St. Olav Eiendom, Elgeseter gt. 10, 3. etg. Møtedato: 04.10.2006, kl 13.00 15.00 Sak SAKSLISTE 32/06 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

LMS-RUS som et nettverk og en ressurs i rusforetaket

LMS-RUS som et nettverk og en ressurs i rusforetaket LMS-RUS som et nettverk og en ressurs i rusforetaket Einar R. Vonstad Prosjektleder LMS-RUS Midt- Norsk Kompetansesenter for Rusfaget Hovedoppgave for Lærings- og mestringssenterene Det skal opprettes

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 5. Avhending Sykehuset Østfold Fredrikstad og Veum

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 5. Avhending Sykehuset Østfold Fredrikstad og Veum STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 09/952 Avhending Sykehuset Østfold Fredrikstad og Veum Sammendrag: Som en følge av etablering av nytt østfoldsykehus på Kalnes

Detaljer

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling STRATEGI 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr at pasientene får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompe-

Detaljer

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling:

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling: Foreløpig protokoll Styremøte Helse Sunnmøre 22. juni 2010 Strategi 2020 Sak 45/10 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020 Adm. direktør si innstilling:

Detaljer

INFORMASJON TIL FASTLEGER

INFORMASJON TIL FASTLEGER INFORMASJON TIL FASTLEGER Med rusreformen (01.01.2004) fikk leger en selvstendig rett å henvise pasienter til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere (TSB). Dette er særlig viktig fordi

Detaljer

Protokoll nr. 11/09 Styremøte 25.11.09

Protokoll nr. 11/09 Styremøte 25.11.09 Protokoll nr. 11/09 Styremøte 25.11.09 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Nora Korsnes Wårle, nestleder Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Eva Karin Gråberg Inger Hanekamhaug

Detaljer

Hvilken selvråderett har vi?

Hvilken selvråderett har vi? Hvilken selvråderett har vi? Styrleder Nils Kvernmo St. Olavs Hospital HF NSHs lederkonferanse, 1. februar 2007 Styringslinja Klinikkledelse Avdelingsledelse Enhetsledelse Institusjoner og behandlingstilbud

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag - status og retning

Helse Nord-Trøndelag - status og retning Helse Nord-Trøndelag - status og retning Presentasjon til formannskapet i Levanger 27. februar 2008 Arne Flaat Hovedoppgaver Undersøke og behandle pasienter Undervise Forske Lære opp pasienter og pårørende

Detaljer

Utvikling av sykehus i Norge

Utvikling av sykehus i Norge Utvikling av sykehus i Norge Politiske og økonomiske føringer Statssekretær Arvid Libak Regionrådet for Sør-Østederdal, Elverum den 2.2.07 Soria Moria-erklæringen: Regjeringen vil Styrke sykehusenes økonomi,

Detaljer

U n i k s y k e h u s u t b y g g i n g. Å r s r a. p p o r t

U n i k s y k e h u s u t b y g g i n g. Å r s r a. p p o r t U n i k s y k e h u s u t b y g g i n g Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 Kvinne-barn-senteret INNHOLD Byggende og turbulent v/adm. direktør 3 Helsebygg-året 2006 6 Fase 2 tar form 9 Norges største riveprosjekt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Unnt. off. Ofl 6

MØTEINNKALLING. Unnt. off. Ofl 6 Unnt. off. Ofl 6 MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 08/3494-1 Møtested: Møterom St. Olav Eiendom, Elgeseter gt. 10 Møtedato: 07.05.2008, kl 13.00-15.00 Sak SAKSLISTE

Detaljer

Merknad 1 Sykehuset har ikke et system som sikrer informasjon om fritt sykehusvalg. Det vises til Lov om pasientrettigheter 2-4.

Merknad 1 Sykehuset har ikke et system som sikrer informasjon om fritt sykehusvalg. Det vises til Lov om pasientrettigheter 2-4. Vedlegg 2 Oversikt over gjennomførte tilsyn med hvordan pasienter sikres rett til vurdering, nødvendig helsehjelp og fritt sykehusvalg ved somatiske poliklinikker Helsetilsynet i Nord-Trøndelag gjennomførte

Detaljer

Mottakere i henhold til liste Dette brevet med vedlegg sendes både som brevpost og i elektronisk form til adressatene og kopimottakerne.

Mottakere i henhold til liste Dette brevet med vedlegg sendes både som brevpost og i elektronisk form til adressatene og kopimottakerne. Mottakere i henhold til liste Dette brevet med vedlegg sendes både som brevpost og i elektronisk form til adressatene og kopimottakerne. Var ref. 2011/597-6583 2011 Deres ref. Saksbehandler Dato Erik Andreas

Detaljer

FASE 2. Full byggeinnsats for ST. OLAVS HOSPITAL

FASE 2. Full byggeinnsats for ST. OLAVS HOSPITAL FASE 2 NYTT UNIVERSITETSSYKEHUS I TRONDHEIM I fase 2 skal vi bygge både billligere og bedre. Da trenger vi K5-modellen. Adm. dir. Johan Arnt Vatnan, Helsebygg Midt-Norge Se side 14 og 15 Full byggeinnsats

Detaljer

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Helse- og omsorgsdepartementet Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Andreas Moan, spesialrådgiver dr. med. Bergen 11. november 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Høst 2015:

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Hotell Norge Høsbjør, Brumunddal Dato: Styremøte 17. mars 2011 Tidspunkt: Kl 0830-1400 Følgende medlemmer møtte: Hanne Harlem Frode Alhaug Kirsten Brubakk

Detaljer

Reformen fritt behandlingsvalg

Reformen fritt behandlingsvalg Reformen fritt behandlingsvalg Helse- og omsorgsminister Bent Høie Pressekonferanse 23. januar 2015 For mange venter på behandling Sannhetsvitne. 2 Fritt behandlingsvalg 23. januar 2015 Reformen fritt

Detaljer

Kunnskapsportalen en innovativ satsing i universitetssykehuset

Kunnskapsportalen en innovativ satsing i universitetssykehuset Kunnskapsportalen en innovativ satsing i universitetssykehuset Kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne Manifestasjon 2013 Næringsforeningen i Trondheimsregionen 1 Det integrerte universitetssykehus Faglig

Detaljer

Refleksjoner rundt Guro Fjellangers historie - sett fra sykehus og spesialisthelsetjenesten

Refleksjoner rundt Guro Fjellangers historie - sett fra sykehus og spesialisthelsetjenesten Refleksjoner rundt Guro Fjellangers historie - sett fra sykehus og spesialisthelsetjenesten Stein Sundstrøm St. Olav Hospital Min bakgrunn Onkolog siden 1983 DNR, UNN, St Olav Jobbet på «tvers» innen eget

Detaljer

«Ny sykehusplan kursendring eller alt ved det vante?» xx Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF

«Ny sykehusplan kursendring eller alt ved det vante?» xx Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. «Ny sykehusplan kursendring eller alt ved

Detaljer

Styret for St. Olavs Hospital HF behandlet utviklingsplan for Psykisk Helsevern i 2011, sak 19/11 og 40/11.

Styret for St. Olavs Hospital HF behandlet utviklingsplan for Psykisk Helsevern i 2011, sak 19/11 og 40/11. NOTAT Oversikt bygningsmessige investeringsbehov 2013-2018 Bakgrunn Styret for St. Olavs Hospital HF behandlet utviklingsplan for Psykisk Helsevern i 2011, sak 19/11 og 40/11. Videre behandlet styret utviklingsplan

Detaljer

Side 1 av 12. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

Side 1 av 12. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Side 1 av 12 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 06.02.14 kl 08.30 - kl 14.50 Møtested: Quality Airport Hotell Værnes Saksnr.: 01/14 16/14 Arkivsaksnr.: 2014/11 Møtende

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Møtedato: 09.10.2008 Møtested: Jarlegården i Svein Jarls gate 16., Steinkjer Tidspunkt: Kl.13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen

Detaljer

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Direktøren Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Saksbehandler: Jan Terje Henriksen og Tonje E Hansen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 14.05.2013 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Protokoll nr. 01/10 Styremøte 28.01.10

Protokoll nr. 01/10 Styremøte 28.01.10 Protokoll nr. 01/10 Styremøte 28.01.10 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Nora Korsnes Wårle, nestleder Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Eva Karin Gråberg Inger Hanekamhaug

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 01/12 Endring av fødetilbudet ved St. Olavs Hospital HF, jfr. vedtak i sak 39/11 ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler Arild Vassenden Ansvarlig direktør Nils Hermann

Detaljer

I samme sak fikk administrerende direktør ved Ahus følgende fullmakt (vedtakspunkt 4):

I samme sak fikk administrerende direktør ved Ahus følgende fullmakt (vedtakspunkt 4): Saksredegjørelse Bakgrunn Styret i Helse Sør-Øst RHF fattet i styresak 108/2008 om hovedstadsprosessen vedtak om inndeling i sykehusområder. Vedtaket innebar bl.a. at befolkningen i bydel Alna i Oslo og

Detaljer

Forutsetning og rammer

Forutsetning og rammer Prosjekter Forutsetning og rammer Oppdragsdokument 2013 Helgelandssykehuset HF skal videreutvikle et godt lokalsykehustilbud og en desentralisert spesialisthelsetjeneste på Helgeland, i samarbeid med

Detaljer

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og samarbeid med kommunehelsetjenesten og fastleger Mål Samarbeidsarenaer

Detaljer

Møte med kommuner i Møre og Romsdal. (ÅRU, ROR og ORKide) Ålesund, Molde og Kristiansund 11. og 21. februar 2011

Møte med kommuner i Møre og Romsdal. (ÅRU, ROR og ORKide) Ålesund, Molde og Kristiansund 11. og 21. februar 2011 Møte med kommuner i Møre og Romsdal (ÅRU, ROR og ORKide) Ålesund, Molde og Kristiansund 11. og 21. februar 2011 Vår viktigste ressurs: 15.000 medarbeidere Vår viktigste ressurs: 5.000 medarbeidere En vanlig

Detaljer

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Agenda 1. Vestre Viken i dag 2. Vi bygger for fremtiden Vestre Viken mot 2040 3. Utviklingsplanen og alternativene 4. Sykehustilbud til befolkningens beste

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 15/15 Helsebygg Midt-Norge avtale vedr. overdragelse til Sykehusbygg HF Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 2014/16 Nils Arne Bjordal/Lars Magnussen Torbjørg Vanvik

Detaljer

Samhandlingsreformen sett fra Helse Midt-Norge

Samhandlingsreformen sett fra Helse Midt-Norge Samhandlingsreformen sett fra Helse Midt-Norge Styringsdialogkonferansen Steinkjer 8. januar 2010 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Noen kritiske områder for å lykkes med samhandlingsreformen

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF. Liten virksomhet stort samfunnsansvar!

Rusbehandling Midt-Norge HF. Liten virksomhet stort samfunnsansvar! Rusbehandling Midt-Norge HF Liten virksomhet stort samfunnsansvar! Hvor var vi Rusreformen 1.1 2004 Løfte de rusavhengiges status Eget HF i Midt-Norge Hvorfor eget rusforetak? Utfordringene i Midt-Norge

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 64/15 Fremskrivingsprosjektet, et datagrunnlag til bruk i Nasjonal helse og sykehusplan Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 2014/498 Kjell Åsmund Salvesen Kjell Åsmund

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: SAK 10/2015 NY STORBYLEGEVAKT I OSLO Forslag til vedtak:

Detaljer

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå.

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå. ASU sak 14/12. Faglige samarbeidsutvalg (FSU) Iflg overordnet samarbeidsavtale kan ASU oppnevne Faglige samarbeidsutvalg. I avtalene som nå er inngått ønskes det flere slike utvalg fra arbeidsgruppene

Detaljer

Onsdag 14. og torsdag 15. mars Trondheim 2007. i samarbeid med. ARKITEKTFORUM FOR HELSEBYGG tilsluttet Norsk sykehus- og helsetjenesteforening

Onsdag 14. og torsdag 15. mars Trondheim 2007. i samarbeid med. ARKITEKTFORUM FOR HELSEBYGG tilsluttet Norsk sykehus- og helsetjenesteforening Sykehusutbygging I Praksis - Realiserte Visjoner? Onsdag 14. og torsdag 15. mars Trondheim 2007 i samarbeid med ARKITEKTFORUM FOR HELSEBYGG tilsluttet Norsk sykehus- og helsetjenesteforening Onsdag 14.

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 03.03.14 Sak nr: 004/2014 Sakstype: Beslutningssak Høringsuttalelse til Utviklingsplan 2014 2016 for Sykehuset Telemark HF Trykte vedlegg: Utviklingsplan for Sykehuset

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011 SAK NR 017-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 17. MARS 2011 OG EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 24. MARS 2011 Forslag til

Detaljer

PROTOKOLL BRUKERUTVALGET HELSE-FINNMARK HF

PROTOKOLL BRUKERUTVALGET HELSE-FINNMARK HF Tilstede: Forfall: PROTOKOLL BRUKERUTVALGET MØTE 27. OKTOBER 2008 Sted: Klinikk Hammerfest, Fagbiblioteket Kl. 10.00-13.45 Werner Johansen Anne Fredriksen Åge Driveklepp Anne Lise Moe Samuel Anders Guttorm

Detaljer

Samarbeid med private

Samarbeid med private Sak 33/14 Vedlegg Samarbeid med private Innledning Styret i Helse Midt-Norge RHF har bedt om en orientering om helseforetaket bruk av private tilbydere for å dekke befolkningens behov for spesialisthelsetjenester.

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL. Sykehusbygg HF

STIFTELSESPROTOKOLL. Sykehusbygg HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR Sykehusbygg HF Gjennom likelydende vedtak i styrene i de regionale helseforetakene Helse Nord RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF ble Sykehusbygg HF stiftet.

Detaljer

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen ARTIKKEL 13 Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen Artikkelen presenterer statistikk for perioden 2010 2013 over alle varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN Saksbehandler: Tove Klæboe Nilsen, tlf. 75 51 29 14 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.6.2005 200300397-335 321 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 60-2005

Detaljer

Utviklingsplan Helse Møre og Romsdal HF. Kommunal referansegruppemøte Ålesund, 30. april 2014

Utviklingsplan Helse Møre og Romsdal HF. Kommunal referansegruppemøte Ålesund, 30. april 2014 Utviklingsplan Helse Møre og Romsdal HF Kommunal referansegruppemøte Ålesund, 30. april 2014 Tema Status: Tomteval (mandat for idéfase) Oppgåve og funksjonsdeling Økonomisk berekraft Vegen vidare Molde

Detaljer

Styresak. Styremøte: 22.01.2003 Styresak nr: 001/03 B Dato skrevet: 13.01.2003 Saksbehandler: OSA Vedrørende: PROTOKOLL FRA STYREMØTET 13.12.

Styresak. Styremøte: 22.01.2003 Styresak nr: 001/03 B Dato skrevet: 13.01.2003 Saksbehandler: OSA Vedrørende: PROTOKOLL FRA STYREMØTET 13.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 22.01.2003 Styresak nr: 001/03 B Dato skrevet: 13.01.2003 Saksbehandler: OSA Vedrørende: PROTOKOLL FRA STYREMØTET 13.12.2002 PROTOKOLL

Detaljer

Vi er til for deg og dine

Vi er til for deg og dine Vi er til for deg og dine Trygghet og nærhet: Vårt modersykehus tilfører oss den beste fagkompetanse etter behov og etter plan Vi er så små at vi alltid er nær deg vi er så store at vi har det beste av

Detaljer

Møteprotokoll. Irene Kronkvist Bernadette Kumar til kl 11:45 Anita Ihle Steen Dag Stenersen

Møteprotokoll. Irene Kronkvist Bernadette Kumar til kl 11:45 Anita Ihle Steen Dag Stenersen Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Hamar Dato: Styremøte 7. februar 2013 Tidspunkt: Kl 0830-1450 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum styreleder Ansgar Gabrielsen nestleder Turid Birkeland

Detaljer

Behov for endring og nye løsninger. Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste

Behov for endring og nye løsninger. Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste Behov for endring og nye løsninger Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste Rolf Johannes Windspoll Samhandlingssjef, St. Olavs Hospital Jeg vil si noe om.. Samhandlingsreformen Utfordringsbildet

Detaljer

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 VEDTEKTSENDRINGER Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken: Ikke trykt vedlegg : Helse Nords styresaker 84-2005, 112-2005 Tryktvedlegg: Oppdaterte vedtekter for Nordlandssykehuset

Detaljer

Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet fra www.helse-midt.

Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet fra www.helse-midt. K V A L I T E T S S T R A T E G I F O R H E L S E M I D T - N O R G E 2 0 0 4 2 0 0 7 Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet

Detaljer

Side 1 av 6. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

Side 1 av 6. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Side 1 av 6 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 30.08.2012 kl. 8.30 14.45 Møtested: Stiklestad Hotell, Stiklestad Saksnr.: 57/12 65/12 Arkivsaksnr.: 2011/604 Møtende medlemmer:

Detaljer

Likeverdig samhandling for helhetlige forløp Anders Grimsmo professor, NTNU helsefaglig ansvarlig, Norsk Helsenett

Likeverdig samhandling for helhetlige forløp Anders Grimsmo professor, NTNU helsefaglig ansvarlig, Norsk Helsenett . m a i 0 Likeverdig samhandling for helhetlige forløp Anders Grimsmo professor, NTNU helsefaglig ansvarlig, Norsk Helsenett . Formålet med nasjonal rammeavtale «Formålet med nasjonal rammeavtale er todelt.

Detaljer