Fylkestingets samling desember Fylkestingets samling februar 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkestingets samling 4. - 6. desember 2012. Fylkestingets samling 12. 13. februar 2013"

Transkript

1 Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 12/ Ann-Karin Mellingen Vedlegg 3 Status for fylkesrådets oppfølging av saker fra fylkestinget - til fylkestingets samling juni 2014 Fylkestingets samling oktober 2012 Forslag fremsatt under Sak nr 66/12 Fylkeskommunens ungdomspolitiske plattform Vedtaket i tråd med innstillingen, men med noen tilleggspunkt. Følgende ble vedtatt: 1. Fylkestinget slutter seg til de ungdomspolitiske strategier for Fylkestinget ber om at de foreslåtte mål under hver strategi gås gjennom med bakgrunn i de innspillene som har kommet frem på ungdomskonferansen Fylkestinget ber om at det legges frem en evaluering av ungdomssatsingen i Nord-Trøndelag, der blant annet ungdoms muligheter og forutsetninger for samfunnsdeltagelse vurderes. Man bes også vurdere hvorvidt man er organisert på en hensiktsmessig måte med hensyn til måloppnåelse. 4. Fylkesrådet legger frem reviderte mål og en evaluering frem Behandlingsmåte/status Saksbehandler: Ragnhild Kvalø Rapporteringspunkter vedtatt i saken følges opp som vedtatt. Angående pkt 4 og 5, ble disse berørt i ovennevnte sak i juni 2013; Gjennomgangen viser at man har truffet bra med målene. Fylkesrådet vurderer at det kan være behov for enkelte endringer, men at det ikke er behov for en omfattende revisjon av målene under hver at de ungdomspolitiske strategier. Oppfølging av tilleggspunktene 2, 4 og 5 i FT-sak 66/12; «Fylkeskommunens Ungdomspolitiske plattform» anses med dette som ferdigrapportert. Vedtakets pkt 3. Evalueringen er behandlet som sak 41/13; Nord- Trøndelag fylkeskommunes ungdomssatsning evaluering, under 1

2 for fylkestinget innen utgangen av juni Tiltak for å nå reviderte mål utarbeides og legges frem for fylkestinget innen utgangen av fylkestingets samling juni 2013, hvor følgende ble vedtatt: 1. Trøndelag Forskning og Utvikling ( TFOU) sin evaluering av ungdomssatsingen i Nord-Trøndelag fylkeskommune , tas til foreløpig orientering. 2. Med utgangspunkt i evalueringsrapporten fra TFOU og den videre prosess vil fylkestinget i desember 2013 få seg forelagt et konkret forslag til videre ungdomssatsning. Oppfølging av vedtak i sak 41/13 kommer som egen oppfølging fra fylkestingets samling juni Denne saken ansees som ferdigrapportert. Forslag fremsatt under Interpellasjon 17/12; Beredskap i Nord-Trøndelag, Jan Inge Kaspersen (AP) Følgende vedtak ble fattet: 1. Fylkestinget i Nord-Trøndelag er bekymret over politidistriktets ressurssituasjon. Politidistriktet skal håndtere et stort og utstrakt fylke og trenger mer ressurser for å kunne ivareta sine oppgaver, spesielt i utkantene. Vi opplever i dag at mange utkantkommuner står uten operative politiressurser, og utrykningstiden blir dermed lang. 2. Fylkestinget i Nord-Trøndelag vil påpeke at den internasjonale flyplassen Trondheim Lufthavn Værnes opptar store deler av Politidistriktets økonomi. Polititjenester på Værnes må derfor bevilges som en egen post, og ikke gå på bekostning av Politidistriktets øvrige oppgaver. Behandlingsmåte/status Saksbehandler: Arild Egge/Ruth Lønnum Asperheim (pkt 7) Punktene 1 6 er fulgt opp og ferdigrapprotert til fylkestingets samling i juni Vedr. fylkestingets vedtak, pkt 7; om å legge fram en statusrapport om fylkeskommunens eget beredskapsarbeidet og hvilken rolle fylkeskommunen har i det totale beredskapsarbeidet i Nord-Trøndelag; Det er gjennomført statusmøter med de videregående skolene. Rapport om fylkeskommunens eget beredskapsarbeid er under utarbeiding. Det er startet et samarbeid med Fylkesmannens beredskapsavdeling for å kartlegge hvilken rolle fylkeskommunen har i det totale beredskapsarbeidet i Nord-Trøndelag. Det tas sikte på å legge fram statusrapport fra dette arbeidet for fylkestinget i oktober

3 3. Fylkestinget i Nord-Trøndelag vil også påpeke at Nord- Trøndelag har flere internasjonale havner som må følges opp av Politimyndigheten etter egne regelverk. 4. Fylkestinget i Nord-Trøndelag er opptatt av at oppfølgingen etter 22. juli rapporten ikke må handle kun om responstiden i indre Oslofjord, men tiltak må også komme resten av landet til gode. 5. Fylkestinget i Nord-Trøndelag mener ideen om opprettelsen av et beredskapssenter for Midt-Norge er spennende og at dette bør utredes videre. 6. Fylkestinget i Nord-Trøndelag ber fylkesrådet ta med innspillet om en beredskapskonferanse inn i beredskapsrådet i Nord-Trøndelag for videre behandling. En slik konferanse vil kunne styrke bevisstheten rundt det generelle beredskapsarbeidet og sette de ulike offentlige og frivillige aktørene i stand til å samhandle enda bedre i en beredskapssituasjon.» 7. Fylkestinget ber fylkesrådet legge fram en statusrapport på fylkeskommunens eget beredskapsarbeidet og hvilken rolle fylkeskommunen har i det totale beredskapsarbeidet i Nord- Trøndelag.» 3

4 Fylkestingets samling desember 2012 Sak 79/12 Strategi for idrett og friluftsliv Nord-Trøndelag Ta anleggene og naturen i bruk! Følgende tilleggsforslag ble vedtatt: 3. Fylkestinget ber om en midtveisevaluering av strategi for folkehelse, hvor sosial ulikhet i fysisk aktivitet får oppmerksomhet. Saksbehandler: Thor Brandt Følges opp i tråd med vedtaket, og rapportering blir gitt midtveis i perioden, etter en 2-årsperiode. Fylkestingets samling februar 2013 Forslag fremsatt under: Sak 7/13: Statusrapport for Melding om Kystskogbruket Vedtak i tråd med innstillingen, men med følgende tillegg: Oversendes fylkesrådet uten realitetsvotering: Et pilotprosjekt med klimaskog bør etableres i Ytre Namdal. Saksbehandler: Even Ystgård Kystskogbruket innkalte til sonderingsmøte for samarbeid om prosjekt på klimaskoger 30. oktober Her møtte Skogprosjektet i Ytre Namdal. Konklusjon fra møtet som følger Det ble konkludert med følgende prioriterte punkter: Bearbeiding av de politiske miljøene nasjonalt. Rogaland fortsetter å arbeide med sitt prosjekt som allerede er igangsatt. FFO påtar seg oppgaven med å legge til rette for et felles prosjekt. Det lages en strategisk plan(råskisse) med en intensjon om at de frammøtte aktørene skal være med i fortsettelsen. Planen skal involvere aktørene som var invitert til møtet. Allerede er følgende punkt konkret 4

5 o Det jobbes for å få prosjektpenger i revidert statsbudsjett våren Utgangspunkt for dette er Klimameldingen og den omforente rapporten fra Miljødirektoratet m.fl. Fylkesmannsembetene skal involveres og det er aktuelt å ta kontakt for å be om innspill. Politisk involvering av kommunepolitikere, fylkespolitikere og egne stortingsbenker er en felles oppgave. Framdrift o det legges opp til å ha en strategiplan klar innen utgangen av 2013 o det rapporteres om framdrift ved utgangen av februar Kystskogbruket har tatt opp saken på møte med stortingsbenken i Nord- Trøndelag 4.februar Nord-Trøndelag FK har invitert statsråd i Miljø- og Klimadepartementet; Tine Sundtoft, til et møte i Nord- Trøndelag for å informere om klimaskoger. Det er holdt et informasjonsmøte om planene for et klimaskogprosjektet i Ytre Namdal med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, landbruksavdelingen og miljøvernavdelingen. På møtet deltok også skogbruksansvarlig i Nærøy kommune og Kystskogbruket. 5

6 Fylkestingets samling april 2013 Sak 24/13 Eventuelle endringer i skolestrukturen for videregående opplæring i Nord-Trøndelag Vedtak i tråd med innstillingen, men med følgende endring i punkt 8: Fylkestinget mener Mære Landbruksskole har en spesiell rolle for landbruket samlet sett, og det er derfor viktig at det settes i gang et arbeid for å gjennomgå den utviklings- og næringsaktørrollen Mære skal ha både lokalt, regionalt og nasjonalt. Mære må dermed utredes særskilt i lys av dette. Som en del av denne utredningen skal også økonomiske, pedagogiske og samfunnsmessige konsekvenser av endringer vedr. deler av gårdsdrifta vurderes. Saksbehandler: Tore Bruem Sak; «Mære sin rolle for landbruket som utdannings-, nærings- og utviklingsaktør» ble behandlet i fylkestinget som sak nr 69/13, hvor følgende ble vedtatt: 1. Mære landbruksskole har en viktig rolle for landbruket som utdanningsnærings- og utviklingsaktør. Volumproduksjon i jordbruket er hovedsatsningsområde. 2. Skolen bør derfor styrkes gjennom nybygg av melkefjøs med robot. På sikt opprustes eksisterende melkefjøs til storfekjøttproduksjon, og som en del av opprydningen må det bygges nytt redskapshus. Skolen har allerede et moderne grishus. Skolen vil med dette bedre speile produksjonsstørrelsen og behovet i nord-trøndersk landbruk innen både svine-, melke- og storfeproduksjon. Oppgradering av øvrig bygningsmasse prioriteres ikke. 3. Internatdriften ved skolen avvikles innen skoleåret Det vurderes som lite aktuelt å legge nye utdanningsprogram til skolen, men det formaliseres et forpliktende samarbeid med Steinkjer videregående skole knyttet til blant annet matfag og arbeidsmaskiner. 5. Arbeidet med å tydeliggjøre Mære sin rolle som utviklingsaktør lokalt, regionalt og nasjonalt videreføres. Dette bør skje i et formalisert samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT), blant annet med bakgrunn i en ambisjon om å utvikle steinkjermiljøet som ett av tre nasjonale tyngdepunkt for landbrukskompetanse. Arbeidet må kobles tett opp mot sentrale aktører fra næringen og relevante samarbeidspartnere. Prioriterte utviklingsområder for : 1)Matsatsing med utgangspunkt i matnavfunksjonen. 2) Volumproduksjon i jordbruket. Dette vil ha en sterk kobling til primæroppgavene for skolen. 6

7 3) Energi- og klima i landbruket. Prioriterte fagområder vurderes i sammenheng med tilbud ved Skjetlein Grønt Kompetansesenter. Det opprettes et strategisk råd for ivareta utviklingsrollen til skolen. Rådet oppnevnes av fylkesrådet. 6. Skolen skal opprettholde sin sterke funksjon som arena for praktisk og tilpasset opplæring. Det er lite aktuelt å forpakte bort gårdsproduksjonen innen kjerneområdene. Det tilrådes en gjennomgang av virksomheten med tanke på sterkere inndeling i økonomiske enheter. Oppfølging av vedtak i sak 69/13 kommer som egen oppfølging fra fylkestingets samling desember 2013 Denne saken ansees som ferdigrapportert. Interpellasjon 7/13 Interpellasjon om elever med rusproblem, Jostein Trøite (SV) Følgende vedtak ble fattet: Fylkestinget ber seg forelagt en sak av fylkesrådet der ungdom og rus belyses. Fylkestinget ønsker en objektiv oversikt over utfordringene med rus i våre skoler og i Nord- Trøndersamfunnet. Saksbehandler: Guri Wist Sak «Oversikt over utfordringene med rus i våre skoler og i nordtrøndersamfunnet» ble behandlet i fylkestinget som sak nr 77/13, hvor følgende ble vedtatt: 1. Fylkestinget støtter et forslag om å utarbeide en felles overordna russtrategi for alle videregående skoler i Nord - Trøndelag. Alle skoler skal ha handlingsplaner som bygger opp om strategien. Ungdom skal involveres i dette arbeidet. 2. Fylkestinget støtter et forslag om å gjennomføre Ungdata-kartlegginger ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag hvert tredje år. 3. Fylkestinget anbefaler alle kommunene i Nord-Trøndelag å gjennomføre Ungdata-kartlegginger på ungdomstrinnet ved sine skoler. 7

8 Oppfølging av vedtak i sak 77/13 kommer som egen oppfølging fra fylkestingets samling desember 2013 Denne saken ansees som ferdigrapportert. Fylkestingets samling juni 2013 Forslag fremsatt under: Sak 35/13: Bredbåndsutbygging i Nord-Trøndelag fra 2014 Vedtak i tråd med innstillingen, med følgende tillegg: Utbygging av mobilnettet er en nødvendig forutsetning for at områder uten mulighet for fibertilgang får bredbåndstilknytning. Derfor må utbyggingen intensiveres. Nord-Trøndelag fylkeskommune har i dette en viktig samfunnsrolle og vil initiere dialog opp i mot teleoperatører for å forsere utbygging og modernisering av sendere med 3G/4G. Saksbehandler: Ola Kjelvik Det skjer mye på mobil og bredbåndsfronten spesielt i forhold til konsekvenser av ny statlig støtteordning for bredbånd fra Noen korte kommentarer: - Kriteriene i den nye tilskuddsordningen for bredbånd og mobil er på mange vis tilpasset Telenors behov for å finansiere fiber fram til sendere for mobilt bredbånd (4G/LTE). - Tilskuddsordningen er i liten grad utformet for å ivareta dugnadsmodellen/bygdefibermodellen som Nord-Trøndelag har jobbet etter. - Tilskuddsordningen kan fortsatt påvirkes på følgende punkter: o Skal de områdene som ikke blir utbygd av markedet alene få tilgang på fiber (100 Mb til alle?) o Notifikasjon av støtteordningen til ESA. Konsekvenser av krav om full grossisttilgang i statsstøtta nett. - Regjeringas bredbåndsmålsetning er 100 MB til alle. - Auksjon for 800 Mhz båndet (mobilt bredbånd) går av stabelen som planlagt nå første uka i desember. 2 Mbit nedstrøms mobilt bredbånd til 98% av Norges befolkning. - Fortsatt viktig for NTFK å holde på en strategi om at fiber er pri 1 når det kommer til teknologivalg. Mobilt bredbånd vil bli et viktig supplement og for noen husstander den eneste realistiske løsning. 8

9 - På grunn av vektingen av kriteriene i den nye støtteordningen kan det bli vanskelig å få statlig medfinansiering til mobilutbyggingsprosjekter. Status I NT har vi pr i dag et sted mellom byggeklare bygdefiberprosjekter som mangler den offentlige utløsende finansierings-andelen på ca 25% av prosjektets kostnad. Mange kommuner jobber pr i dag med prosjekter for å bedre mobildekning. De fleste av disse prosjektene har behov for offentlig utløsende medfinansiering. Telenor har gjennom sin dekningssjef gått ut i media og sagt at de som bor utenfor tettsteder med minimum 200 innbyggere ikke kan forvente seg bedre mobildekning. Spørsmålet er da om politikere i Nord-Trøndelag aksepterer en slik holdning, hvis ikke denne holdningen aksepteres må Telenors eier påvirkes slik at Telenor får et tydeligere samfunnsoppdrag/dekningskrav. 1. Netcom vant i desember 2013 dekningsblokka i 800 Mhz båndet og vil etablere mobilt bredbånd til 98% av Norges befolkning innen 5 år. NTs befolkning utgjør pr ,7% av Norges befolkning. Store områder i vårt fylke vil derfor trolig ikke omfattes av denne ordningen. 2. Når Telenor og Netcom tar i bruk 800 Mhz frekvensene i løpet av 2014 vil en del oppleve bedring i dekning fordi frekvensen sender signal lengre ut fra de eksiterende mobilsenderne. 3. Ny statlig støtteordning for bredbånd fra 2014 prioriterer ikke støtte til mobilutbygging. For å imøtekomme kommuners søknad om anleggsbidrag til mobilutbygging må fylkeskommunen vurdere bruk av midler fra regionalt utviklingsprogram. Saken ansees som ferdigrapportert. 9

10 Forslag fremsatt under Sak 41/13 Nord-Trøndelag fylkeskommunes ungdomspolitiske plattform Vedtak 2. Med utgangspunkt i evalueringsrapporten fra TFOU og den videre prosess vil fylkestinget i desember 2013 få seg forelagt et konkret forslag til videre ungdomssatsning. Saksansvarlig: Espen E. Solheim Sak behandlet i fylkestingets samling april 2014, som sak 21/14; Ungdomssatsning i Nord-Trøndelag fylkeskommune, hvor følgende ble vedtatt: Fylkestinget ønsker en bedre sammenheng mellom de ulike satsingsområdene i ungdomssatsinga. Elevdemokratiet skal være en tydelig del av ungdomssatsinga. Fylkestinget ber om at ungdomssatsingen organiseres slik at det sikrer ungdommers reelle medvirkning i ungdomspolitiske spørsmål. Fylkestinget ber om at en ny organisering av ungdomssatsinga innarbeides i ungdomspolitisk plattform ved rullering i Fylkestinget vil få en årlig rapport om det ungdomspolitiske arbeidet i fylkeskommunen. Fylkestinget ber fylkesrådet, i det videre arbeidet med reviderte mål for ungdomssatsingen i Nord- Trøndelag og rulleringen av ungdomspolitisk plattform, å sikre involvering fra aktuelle ungdomsorganisasjoner. Denne saken ansees som ferdigrapportert. 10

11 Forslag fremsatt under: 11/13: Interpellasjon om Nye Saemien Sijte, et fyrtårn for kompetanse, kultur og reiseliv i Nord-Trøndelag, - fylkeskommunens rolle som pådriver for realisering, Tomas Iver Hallem (Sp) Fylkestingets vedtak: 1. Fylkestinget ber fylkesrådet medvirke til at nybygging av Saemien Sijte blir fullfinansiert over statsbudsjettet for Saksbehandler: Ragnhild Kvalø Fylkesrådet jobbet opp mot forrige regjering, men nådde ikke fram under deres framlegging av statsbudsjettet. Det arbeides videre på flere hold for å komme fram til en løsning. Fylkesråd for regional utvikling og fylkesråd for utdanning og kultur har avholdt et informasjonsmøte med institusjonen etter at ny regjeringen er på plass - de ønsker å støtte opp om det institusjonen selv arbeider med mot den nye regjeringen. Fra politisk nivå jobbes det kontinuerlig med saken Saken ansees som ferdigrapportert. Fylkestingets samling oktober 2013 Forslag fremsatt under: Int. 12/13: Interpellasjon om universell utforming, Trine Hallem (Ap) Vedtak: Fylkestinget understeker viktigheten av å videreføre arbeidet med universell utforming som regional strategi ved prosjektperiodens slutt. Saksbehandler: Anne Caroline Haugan Sak lagt fram for fylkestinget i deres samling april 2014, som sak 13/14; Universell utforming som regional utfordring Sluttrapport. Følgende vedtak ble fattet: Fylkestinget tar sluttrapporten for «Universell utforming som 11

12 regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke » til orientering. Fylkestinget understeker viktigheten av å videreføre arbeidet med universell utforming som regional strategi ved prosjektperiodens slutt. Saken ansees som ferdigrapportert. Forslag fremsatt under Sak 69/13 Mære sin rolle for landbruket som utdannings-, nærings- og utviklingsaktør Følgende vedtak ble fattet: 1. Mære landbruksskole har en viktig rolle for landbruket som utdannings- nærings- og utviklingsaktør. Volumproduksjon i jordbruket er hovedsatsningsområde. 2. Skolen bør derfor styrkes gjennom nybygg av melkefjøs med robot. På sikt opprustes eksisterende melkefjøs til storfekjøttproduksjon, og som en del av opprydningen må det bygges nytt redskapshus. Skolen har allerede et moderne grishus. Skolen vil med dette bedre speile produksjonsstørrelsen og behovet i nord-trøndersk landbruk innen både svine-, melke- og storfeproduksjon. Oppgradering av øvrig bygningsmasse prioriteres ikke. 3. Internatdriften ved skolen avvikles innen skoleåret Det vurderes som lite aktuelt å legge nye utdanningsprogram til skolen, men det formaliseres et forpliktende samarbeid med Steinkjer videregående skole knyttet til blant annet matfag og arbeidsmaskiner. 5. Arbeidet med å tydeliggjøre Mære sin rolle som utviklingsaktør Behandlingsmåte/status Saksbehandler: Tore Bruem 1. Masterplan for utvikling av eiendom og bygg igangsatt med fokus på synliggjøring av rollene til Mære landbruksskole. 2. Masterplanen vil gi optimal plassering av nytt melkefjøs og nytt redskapshus. Videre har fylkeskommunen en intensjon om å inngå avtale med Norsk Landbruksrådgiving i forhold til detaljplanlegging av tiltakene. 3. Eiendomavdelingen hensyntar i planarbeidet at internatbygget vil bli sanert sommeren Arbeider med alternative løsninger ikke igangsatt. 4. Rektorene ved Steinkjer videregående skole og Mære Landbruksskole har hatt et planleggingsmøte om saken. Fylkesopplæringssjefen vil ta et initiativ til et møte i løpet av februar for videre arbeid med å utvikle et konkret opplegg for samarbeid 12

13 lokalt, regionalt og nasjonalt videreføres. Dette bør skje i et formalisert samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT), blant annet med bakgrunn i en ambisjon om å utvikle steinkjermiljøet som ett av tre nasjonale tyngdepunkt for landbrukskompetanse. Arbeidet må kobles tett opp mot sentrale aktører fra næringen og relevante samarbeidspartnere. a. Prioriterte utviklingsområder for : b. 1)Matsatsing med utgangspunkt i matnavfunksjonen. c. 2) Volumproduksjon i jordbruket. Dette vil ha en sterk kobling til primæroppgavene for skolen. d. 3) Energi- og klima i landbruket. e. Prioriterte fagområder vurderes i sammenheng med tilbud ved Skjetlein Grønt Kompetansesenter. Det opprettes et strategisk råd for ivareta utviklingsrollen til skolen. Rådet oppnevnes av fylkesrådet. 6. Skolen skal opprettholde sin sterke funksjon som arena for praktisk og tilpasset opplæring. Det er lite aktuelt å forpakte bort gårdsproduksjonen innen kjerneområdene. Det tilrådes en gjennomgang av virksomheten med tanke på sterkere inndeling i økonomiske enheter. innenfor de to utdanningsprogrammene fra skolestart høsten I planlegging av redskapshus arbeides det for å legge til rette for aktiviteter knyttet til programfaget «Arbeidsmaskiner» 5. Fylkesopplæringssjefen har hatt møte med rektor ved Mære Landbruksskole om oppretting av et strategisk råd med tanke på sammensetting av rådet. Dette vil bli lagt fram sak om sammensetting av rådet i løpet av våren Saken ansees som ferdigrapportert. 13

14 Fylkestingets samling desember 2013 Forslag fremsatt under Sak 72/13 Høringsuttalelse til handlingsprogrammer riksveger og jernbane for perioden Endring av punkt 9, vedtak ble: Fylkestinget foreslår å øke programsatsingen innenfor tilrettelegging for gående og syklende i fylket. Skoleveger må prioriteres. Det foreslås at følgende gang- og - sykkelveger tas inn i handlingsprogrammet for riksveger: E6, Sparbu, Steinkjer kommune E6 Trones Litjåsen, Namsskogan kommune E6 Kvam Grøtan, Steinkjer kommune E14 Haraldreina Skole til Moanes, forlengelse g/s E14 I forbindelse med bygging av ny Forra bru forlenges gang- og sykkelveg fra Leirfall til Fornes i Hegra E6 Følling (Kne) Kvam, igangsetting av planarbeid for strekningen Saksansvarlig: Dag Ystad Uttalelsene er oversendt til etatene. Endelig fastsatt handlingsprogram er bebudet framlagt 13. februar. Endelige handlingsprogrammer ble framlagt 19. februar. Jernbaneverkets handlingsprogram har tatt fylkestingets uttalelse til følge ved at planleggingsmidlene er konkretisert når det gjelder elektrifisering. Er det fortsatt uklarheter når det gjelder koordinering mellom E6 og jernbane på strekningen Kvithammar Åsen. En kan ikke si at fylkestingets uttalelser er tatt til følge for riksveger. På E 14 er anleggsstart Forra bru flytta ut til 2016, og oppstart Selli Asp er utsatt et år. Det settes ikke i gang utbedringer verken på E6 nord for Grong eller E14 fra Stjørdal til Storlien. Det er heller ikke foreslått økte bevilgninger til driftsoppgavene. Prioritering av tiltak mot forfall av tunnelene går på bekostning av midler til andre tiltak. Dermed vil etterslepet av vegnettet øke. Det er fortsatt signaler om mye aktivitet på E6 i fylket fra Midlene til planlegging av E6 Kvithammar Åsen, E6 Grong Nordlands grense og E14 er sikret. Saken ansees som ferdigrapportert. 14

15 Forslag fremsatt under Sak 77/13 Oversikt over utfordringene med rus i våre skoler og i nordtrøndersamfunnet Endring av punkt 1: Fylkestinget støtter et forslag om å utarbeide en felles overordna russtrategi for alle videregående skoler i Nord - Trøndelag. Alle skoler skal ha handlingsplaner som bygger opp om strategien. Ungdom skal involveres i dette arbeidet. Saksansvarlig: Guri Wisth/Vigdis Nyhus Arbeidet med å utarbeide en strategi mot rus i de videregående skolene er i gang. Siden dette omhandler videregående skole har AVGO føringen på denne saken. Rektorene ønsker at adm utarbeider et forslag til plan/strategi istedenfor en omfattende prosess i fylket. AVGO har laget et «råutkast» som presenteres på rektormøtet i februar. Strategien eller planen skal være en overordnet plan som skal være en veileder for skolene og stille krav til skolene om hvilke elementer de må ha i sine egne planer. Utkastet skal senere legges fram for elevene i egnede fora. AVGO ser også for seg at det i prosessen gjennomføres en eller flere konferanser med fagfolk til stede, der både lærere, elever og ulike elevtjenester fra solene deltar. Rektormøtet i februar 2014 ga uttrykk for følgende: Overordna strategi for NTFK bør være generell. Skolene ønsker overordna føringer som er forenlige med planer som skolene selv har utarbeidet. Vi starter ikke på scratch Vedtaket om Ungdata-undersøkelser problematiseres overfor fylkesrådet. Ungdata har for mange og detaljerte spørsmål Foreldre har noen steder reservert seg mot en del av spørsmålene Ungdata kan ødelegge for undersøkelser som skolene gjennomfører i dag Timing og koordinering i tid kan være problematisk Det skal i nær framtid avholdes et møte med KoRus og NTFK. KoRus har kanskje andre ambisjoner enn det rektorene gir uttrykk for, og dette må avklares. Det arbeides kontinuerlig med saken, og det satses på å legge fram saken for fylkestinget til høsten. 15

16 Vedtak fattet under Interpellasjon nr 13/13: Ny landbrukspolitikk konsekvenser for nordtrøndersk landbruk?, fra Bjørn Engen (Ap) Vedtak: 1) Fylkestinget ber fylkesrådet ta kontakt med Landbruks- og matdepartementet (LMD) for å redegjøre hvilke konsekvenser en reversering av «ostetollen» vil ha for landbruket i Nord-Trøndelag og den nordtrønderske næringsmiddelindustrien. 2) Fylkestinget ber fylkesrådet videre uttrykke en bekymring for regjeringens signaler i forhold til nedbygging av matjord og synliggjøre overfor departementet viktigheten av et sterkt jordvern for å sikre økt matproduksjon. 3) Fylkestinget mener de kuttene det legges opp til i LMD sitt budsjett for 2014 ikke bidrar til en satsing på økt matproduksjon i hele landet. Saksansvarlig: Siv Merethe Gederaas Belbo Brev sendt pr til LMD. Fylkesrådets svar på interpellasjonen samt diskusjonen i etterkant i fylkestinget er brukt som bakgrunnsinformasjon til fylkestingssak 2/14 «innspill til jordbruksforhandlingene 2014», behandles i februartinget. Saken ansees som ferdigrapportert 16

17 Vedtak fattet under Interpellasjon nr 14/13: Felles nødnummer, fra Ola Morten Teigen, (Frp) Vedtak: Fylkestinget ber fylkesrådet fremme en sak der en belyser muligheten for et prøveprosjekt med sikte på å etablere felles nødnummer i Nord-Trøndelag, jamfør fylkesrådsleders henvisning til tidligere skissert modell for utprøving i Nord- Trøndelag. Fylkestinget vil samtidig be om at dette sees i sammenheng med dagens AMK-sentral i Namsos. Saksansvarlig: Arild Egge/Ruth Lønnum Asperheim De berørte interessentene og etatene har fått oversendt vedtaket fjort i fylkestinget og er bedt om synspunkter på spørsmålet, samt bedt om å gi opplysninger om aktuelle vedtak og bindinger som har betydning for saken. Politi- og brannvesen har gitt tilbakemelding. Avventer tilbakemelding fra Helse Nord-Trøndelag (ambulansetjenesten), før oppsummering/videre vurdering i saken. Fylkestingets samling februar 2014: Vedtak fattet under Sak nr 14/02: Innspill fra Nord-Trøndelag fylkeskommune til jordbruksforhandlingene 2014 Vedtak: Fylkesrådets innstilling ble vedtatt med følgende tillegg: Det må opprettholdes er sterkt importvern. Dagens importvern er avgjørende for norsk matproduksjon og norsk næringsmiddelindustri. Saksansvarlig: Siv Merethe Gederaas Belbo Hele saken ble sendt som vår høringsuttalelse til årets jordbruksoppgjør ved brev/e-post av til Landbruksdepartementet. Saken ansees som ferdigrapportert 17

18 Vedtak fattet under Sak nr 14/04: Regionalt utviklingsprogram for Nord- Trøndelag 2014 Vedtak: Fylkesrådets innstilling vedtatt med følgende tillegg: Andel fylkeskommunale midler økes med 10 mill. kr. som disponeres slik: Styrking av fylkeskommunenes frie utviklingsmidler:7 mill kr. Kommunale/regionale fond : 3 mill. kr. Den økte bevilgning dekkes inn over disposisjonsfond. Saksansvarlig: Ragnhild Vist Lindberg/Oddvar Andersen Setning om inndekning (siste setning i vedtaket) var utelatt under plenumsvotering i fylkestingets møte 12. april. Dette rettes opp ved å ta med inndekning i notat til FT i juni vedrørende budsjettendringer Deretter justeres budsjettet og RUP-midler for 2014 i tråd med tilleggspunktene. Saken ansees som ferdigrapportert. Vedtak fattet under Sak nr 14/09: Strategi for økt gjennomføring av videregående opplæring Vedtak: Fylkesrådets innstilling ble vedtatt med følgende tillegg i punkt 4: Fylkestinget ber om at rapport om Oppvekstprogrammets satsinger legges fram for Fylkestinget minst en gang i året. Saksansvarlig: Maria Tanem Møller Fylkesrådets vedtok i sak 14/036: Oppfølging av forslag og vedtak i forbindelse med fylkestingets møte i februar 2014: Fylkesrådet fremmer en egen sak om oppvekstprogrammet høsten

19 Vedtak fattet under Interpellasjon nr 14/03: Interpellasjon om kvalifisering av flyktninger til arbeid og utdanning fra Camilla Vågan (SP) Vedtak: Fylkestinget ber fylkesråden sette et sterkt fokus på denne problematikken i de eksisterende foraene for å styrke introduksjonsprogrammet og løfte temaet opp på et nasjonalt nivå. Det må arbeides videre med å samle erfaringer fra eksisterende modeller og prosjekter, slik at de tiltakene som fungerer godt kan utvikles og gjøres til allmenne tilbud for alle i introduksjonsprogrammet i Nord-Trøndelag. Saksansvarlig: Vigdis Nyhus Introduksjonsprogrammet er et kommunalt ansvar, der fylkeskommunen verken har oppgaver eller myndighet. Fylkesråden har som følge av behandlingen av interpellasjonen sendt over en anmodning til styret i KS om å sette opp egen sak knyttet til de utfordringer dette omfatter. Fylkeskommunen arbeider kontinuerlig med kvalifisering innen sine egne områder og deltar også i samarbeid og samhandling på tvers av forvaltningsnivå. Fylkesopplæringssjefen deltar i ei tverretatlig gruppe med kommune Voksenopplæring, NAV, fylkesmannen og IMDI. Vi arrangerer hvert år en samhandlingskonferanse med ulike tema. Kvalifisering til arbeid har vært mye i fokus, likedan ulike modeller for kvalifisering i skole. Neste Samhandlingskonferanse i september har samme tema, også med eksempler fra Nord-Trøndelag. Statsråd Robert Ericson har sagt ja til å komme. Dette innebærer at nasjonalt nivå koples inn. IMDI organiserer ei arbeidsgruppe med representanter fra Midt-Norge der det skal jobbes med ulike kvalifiseringsmodeller organisert spesielt for voksne minoritetsspråklige. Nord-Trøndelag fylkeskommune er koplet inn i dette arbeidet. Saken ansees som ferdigrapportert

Status for fylkesrådets oppfølging av saker oversendt fra fylkestinget - til fylkestingets samling desember 2013

Status for fylkesrådets oppfølging av saker oversendt fra fylkestinget - til fylkestingets samling desember 2013 Vår referanse Saksbehandler Dato 12/05795-22 Ann-Karin 29.10.2013 Mellingen Vedlegg 3 Status for fylkesrådets oppfølging av saker oversendt fra fylkestinget - til fylkestingets samling desember 2013 Fylkestingets

Detaljer

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune SAKSPROTOKOLL Sak nr. 11/91 Høringsuttalelse - Tildeling av 800 MHz båndet for bruk til mobilt bredbånd Behandlet/Behandles av Møtedato Sak nr.

Detaljer

Innspill i forbindelse med ny ungdomspolitikk

Innspill i forbindelse med ny ungdomspolitikk Til: Nord-Trøndelag barne og ungdomsråd, elevrådsstyene ved de videregående skolene, elevorganisasjon i Nord-Trøndelag, ungdomsrådene i kommunene, Kommunenes sentralforbund, de ungdomspolitiske partiene

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Regionalt utviklingsprogram

Regionalt utviklingsprogram Regionalt utviklingsprogram Samkommunen 30. oktober 2008 Rådgiver Ragnhild Vist Lindberg Nord-Trøndelag fylkeskommune Hva er RUP? Prosessen, dokumentet, politisk grunnlag, innsatsområder Virkemiddelbruken

Detaljer

Prosjektplan. Strategi for idrett og friluftsliv 2016-2019

Prosjektplan. Strategi for idrett og friluftsliv 2016-2019 Prosjektplan Strategi for idrett og friluftsliv 2016-2019 Prosjektplan 2 Innhold 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 2. Omfang og avgrensing... 4 3. Organisering... 4 3.1 Prosjektledelse...

Detaljer

Vedtak fattet i fagskolestyrets møte 24. mars 2015

Vedtak fattet i fagskolestyrets møte 24. mars 2015 Nord-Trøndelag fylkeskommune Styret for fagskolene i Nord-Trøndelag Møteprotokoll Møtedato: 24.3.2014 Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer Møteleder: May Britt Lagesen Til stede: May Britt Lagesen (leder)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 Saken sluttbehandles i regionrådet REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2008 - HØRING. Rådmannens innstilling: Regionrådets administrasjon

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn Integrering på tunet med jobb i sikte Bakgrunnen for prosjektet Flyktninger er en gruppe som har utfordringer med å komme i arbeid og landbruket har behov for arbeidskraft,

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.01.2013

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.01.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.01.2013 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4. Oslo møterom 211 Møtedato: 28.01.2013 Tid: 13:00 14:40 Faste medlemmer

Detaljer

RAPPORT KYSTUTVIKLINGSMIDLER

RAPPORT KYSTUTVIKLINGSMIDLER RAPPORT KYSTUTVIKLINGSMIDLER FORVALTNING AV MIDLER I FORBINDELSE MED TILDELING AV LAKSEKONSESJONER 2009 Foto: Steinar Johansen REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 2010-2012 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE, REGIONAL

Detaljer

Forslag til framtidig organisering av oppfølgingstjenesten i Nord-Trøndelag

Forslag til framtidig organisering av oppfølgingstjenesten i Nord-Trøndelag Forslag til framtidig organisering av oppfølgingstjenesten i Nord-Trøndelag Innhold 1. Bakgrunn/mandat 2. Dagens organisering 2.1 Ressursbruk pr. skole 3. OT-målgruppen 4. Arbeidsoppgaver i OT 4.1 Endringer

Detaljer

* Ingveig Holand Wahl deltok som vara for NHO Trøndelag, med talerett. Formell oppnevning vil bli foretatt av fylkesrådet med det første.

* Ingveig Holand Wahl deltok som vara for NHO Trøndelag, med talerett. Formell oppnevning vil bli foretatt av fylkesrådet med det første. Nord-Trøndelag fylkeskommune Styret for fagskolen i Nord-Trøndelag Møteprotokoll Møtedato: 09.12.14 Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer Møteleder: May Britt Lagesen Til stede: May Britt Lagesen Terje Sørvik

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

lternativt budsjett 2010, økonomiplan 2010 2013

lternativt budsjett 2010, økonomiplan 2010 2013 A lternativt budsjett 2010, økonomiplan 2010 2013 - en helhetlig tilnærming til et bedre Nord-Trøndelag Overordnede mål for budsjett og økonomiplan Nord-Trøndelag FrPs fylkestingsgruppe presenterer med

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter seg til oppstart av prosessen med Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark.

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter seg til oppstart av prosessen med Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark. Saknr. 226/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim REGIONAL PLAN FOR OPPLEVELSESNÆRINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter

Detaljer

Protokoll fra møte i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.03.14

Protokoll fra møte i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.03.14 Møteprotokoll Protokoll fra møte i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.03.14 Møtested: Vitenparken, Campus Ås Fredrik A. Dahlsv 8, 1430 Ås Møtedato: 04.03.2014 Tid: 17:00 18:50 1 Faste

Detaljer

Regional utviklingsavdeling

Regional utviklingsavdeling Regional utviklingsavdeling - et ansvar for FYLKESTINGET i Nord-Trendelag Kommuner og organisasjoner i Nord-Trøndelag Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 13/05578-5 Dag Ystad 25.09.2013 Ønske

Detaljer

Samla utbygging veg og bane Steinkjer - Trondheim. Samferdselsdepartementet 17. desember 2009

Samla utbygging veg og bane Steinkjer - Trondheim. Samferdselsdepartementet 17. desember 2009 Samla utbygging veg og bane Steinkjer - Trondheim Samferdselsdepartementet 17. desember 2009 27.01.2010 Steinkjer Kommune - tema/tittel 2 Hovedbudskap Sikre at det gjennomføres Konseptvalgutredning (KVU)

Detaljer

Flatanger, Fosnes, Grong, Høylandet, Leka, Lierne, Namdalseid, Namsos, Namsskogan, Nærøy, Overhalla, Røyrvik, Snåsa og Vikna.

Flatanger, Fosnes, Grong, Høylandet, Leka, Lierne, Namdalseid, Namsos, Namsskogan, Nærøy, Overhalla, Røyrvik, Snåsa og Vikna. Saksbehandler: Snorre Ness E-post: snorre.ness@hint.no Telefon: 74 21 23 98 Kontoradresse: Vår dato: 9.1.2012 Vår ref.: 2010/287 Deres dato: Deres ref.: Ordførere og Rådmenn i kommunene i Region Namdal

Detaljer

29.01.2014 2013/8749-4

29.01.2014 2013/8749-4 Saksfremlegg Dato: Arkivref: 29.01.2014 2013/8749-4 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 10.06.2014 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Hovedutvalg for

Detaljer

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Spørsmålet om regionalt næringsfond ble behandlet i styringsgruppa for samkommuneforsøket 10. februar, hvor følgende vedtak ble fattet:

Spørsmålet om regionalt næringsfond ble behandlet i styringsgruppa for samkommuneforsøket 10. februar, hvor følgende vedtak ble fattet: NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESRÅDMANNEN FYLKETS HUS 7735 STEINKJER Deres ref.: Vår ref.: OST 2003000802-4 Arkiv: 242 &13 Dato: 11.02.2003 REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 2003. Jeg viser til fylkeskommunens

Detaljer

lternativt budsjett 2009, økonomiplan 2009 2012

lternativt budsjett 2009, økonomiplan 2009 2012 A lternativt budsjett 2009, økonomiplan 2009 2012 - vi går steg for steg, mot et bedre Nord-Trøndelag Overordnede mål for budsjett og økonomiplan Nord-Trøndelag FrPs fylkestingsgruppe presenterer med dette

Detaljer

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 30. mai 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Prioriteringer. «Strategi for politisk samhandling på infrastrukturområdet» Susanne Bratli, prosjektleder

Prioriteringer. «Strategi for politisk samhandling på infrastrukturområdet» Susanne Bratli, prosjektleder Prioriteringer «Strategi for politisk samhandling på infrastrukturområdet» Susanne Bratli, prosjektleder Målsetting Bli enige om prioriteringer på infrastrukturområdet for lettere å få gjennomslag for

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 081/12 Fylkestinget

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 081/12 Fylkestinget Journalpost.: 11/30719 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 081/12 Fylkestinget 11.06.2012 Handlingsplan DA Utviklingsprogram Bodø 2012-2013 Sammendrag Forutsatt at Stortinget den

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 05. november 2010

Referat fra styremøte i ØRU 05. november 2010 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 9. november 2010 Referat fra styremøte i ØRU 05. november

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.04.2012 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.04.2012 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.04.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase, Anne- Grethe

Detaljer

A lternativt budsjett 2011,

A lternativt budsjett 2011, A lternativt budsjett 2011, økonomiplan 2011 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Overordnede mål for budsjett og økonomiplan Nord-Trøndelag FrP presenterer med dette sitt alternative forslag til budsjett

Detaljer

Strategiplan for videregående opplæring. Rektorsamling 13.12.2013

Strategiplan for videregående opplæring. Rektorsamling 13.12.2013 Strategiplan for videregående opplæring Rektorsamling 13.12.2013 Mandat Komité for opplæring og kompetanse skal utarbeide en helhetlig strategiplan for videregående opplæring. Mål og strategier for videregående

Detaljer

Stortingsmelding 20, 2013

Stortingsmelding 20, 2013 Stortingsmelding 20, 2013 Ny GIV nasjonalt for u-trinnet stopper i 2013. Oppfølging for videregående opplæring fra høsten 2013 Kurs for nye 300 lærere i videregående skole x 2/3/4. Fylkeskommunal prosjektleder

Detaljer

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Strategiplan for STFK 4 hovedsatsingsområder: 1. Klima- og

Detaljer

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene i^h HORDALAND FYLKESKOMMUNE Statens «Adresselinje_l» «Adresselinj e_2» «Adresselinje_3» «Adresselinj e_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» -7 JULI 2008 Arkivnr. /}. Ssksh. Eksp. * U.off. Behandlende enhet:

Detaljer

Innherred Samkommune Møteprotokoll

Innherred Samkommune Møteprotokoll Innherred Samkommune Møteprotokoll Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Møterom "Låven", Holmen gård Dato: 28.02.2008 Tid: 10:00 11:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Iversen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 04.06.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Universell utforming

Universell utforming Universell utforming Bra for alle Nødvendig for noen fylkesstrategi for arbeidet med Universell Utforming i vest-agder 2012-2015 Fylkesmannen i Vest-Agder Vest-Agder fylkeskommune fylkesstrategi for arbeidet

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Nord-Trøndelag Fylkeskommune Fylkets Hus 7735 Steinkjer Deres ref: 13/05578 Vår ref: AGIS 2012/2947 Dato: 31.10.2013 Handlingsprogram for

Detaljer

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25.

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. Sykkelbyen Jessheim Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. august 2010 Sykkelbyen Jessheim 1 1 Bakgrunn Ullensaker og Jessheim har et stort potenisale for å øke bruken

Detaljer

Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag. Stiklestad 10. september 2014

Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag. Stiklestad 10. september 2014 Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag Stiklestad 10. september 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Ansvar for folkehelse og utdanning 5000 ungdommer Mange å ires for Det aller verste: Å miste elever

Detaljer

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1. BAKGRUNN OG FORMÅL Plan- og bygningsloven (pbl) ble vedtatt i 2008. Plandelen trådte i kraft 1.juli 2009. Bygningsdelen

Detaljer

Fast og mobilt Internett - trenger vi begge overalt? Direktør Torstein Olsen Post- og teletilsynet NextStep Bredbånd - 24.

Fast og mobilt Internett - trenger vi begge overalt? Direktør Torstein Olsen Post- og teletilsynet NextStep Bredbånd - 24. Fast og mobilt Internett - trenger vi begge overalt? Direktør Torstein Olsen Post- og teletilsynet NextStep Bredbånd - 24. september 2013 Fast bredbånd. Utvikling i antall abonnement i privatmarkedet Antall

Detaljer

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune Fra: postmottak@hedmark.org Sendt: 15. desember 2015 10:18 Til: Postmottak STFK Emne: Svar - Høringssvar til felles regional planstrategi for Trøndelagsfylkene 2016-2020 Vedlegg: SAKSFREMLEGG.PDF; SAKSPROTOKOLL.PDF;

Detaljer

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Fredag 12.04.13, kl. 10.00-12.00 Formannskapssalen, Narvik rådhus Orienteringssaker - Innspill til satsing mot petroleumsnæring Geir Frantzen, FPN

Detaljer

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER. SAMFUNNSEFFEKTER AV ENDRINGER I FYLKESKOMMUNE OG REGIONAL STATSFORVALTNING.

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER. SAMFUNNSEFFEKTER AV ENDRINGER I FYLKESKOMMUNE OG REGIONAL STATSFORVALTNING. STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER. SAMFUNNSEFFEKTER AV ENDRINGER I FYLKESKOMMUNE OG REGIONAL STATSFORVALTNING. Presentasjon foreløpige resultater, 22.10.2015 Roald Sand Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 09.02.2011 Tid: 13:00 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Forfall Camilla Hansen Skjelstad (Ap). Vara Maria DeeMoon var innkallt, men møtte ikke.

Forfall Camilla Hansen Skjelstad (Ap). Vara Maria DeeMoon var innkallt, men møtte ikke. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 4. september 2013 Møtetid: kl 11.00 12.15 Møtested: Fylkets hus, Kammerset, Steinkjer Møteleder: Ola Morten Teigen Saker: 036/13-043/13

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: 140 Saksmappe: 2011/3012-0 Saksbehandler: Tore Witsø Dato: 27.05. 2013 Saksframlegg Kommunal planstrategi 2013-2016 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 65/13 Plan- og utviklingsutvalget

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Inger Anita Markussen, rådgiver Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Inger Anita Markussen, rådgiver Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Bystyrekomiteen for kultur, utdanning og oppvekst Møtested Bystyresalen Møtedato: 18.05.2004 Fra kl. kl.12.30 Til kl. 1400 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall

Detaljer

Politisk behandling av Kommunal planstrategi 2012-2015

Politisk behandling av Kommunal planstrategi 2012-2015 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 20.11.2012 072/12 HENO Kommunestyret 07.02.2013 010/13 HENO Saksansv.: Torleif Lindahl Arkiv:K1-140 : Arkivsaknr.:

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Høring trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Vi takker for tilsendt forslag til trafikksikkerhetsplan for Hattfjelldal kommune.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2010/2025 Klassering: 143/V00 Saksbehandler: Gunnar Vorum/Linn Aasnes

Detaljer

Uttalelse - høring - nasjonal strategi for utbygging av infrastruktur for ladbare biler

Uttalelse - høring - nasjonal strategi for utbygging av infrastruktur for ladbare biler Vår dato: 17.04.2013 Vår referanse: 13/14768 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Tom Nørbech Uttalelse - høring - nasjonal strategi for utbygging av infrastruktur for ladbare biler Fylkesrådet

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 08.10.2008 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 125/08 Til saknr.: 132/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Formannskapet

Protokoll fra møte i Formannskapet PORSGRUNN KOMMUNE Møte nr 09/11 09/2510-2 Protokoll fra møte i Formannskapet Møtedato/tid: 01.10.2009 13.30 Møtested/lokale: Møteleder: Øvrige medlemmer: Rådhuset - bystyresalen Øystein Beyer Ole Henrik

Detaljer

REGIONAL PLANSTRATEGI FOR VEST-AGDER 2012-2016. ENDELIG VEDTAK ETTER OFFENTLIG HØRING

REGIONAL PLANSTRATEGI FOR VEST-AGDER 2012-2016. ENDELIG VEDTAK ETTER OFFENTLIG HØRING Arkivsak-dok. 11/04825-35 Saksbehandler Manuel Birnbrich Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 08.10.2012 Fylkeseldrerådet i Vest-Agder 10.10.2012 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 17.10.2012 Råd for

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 16. april 2007 kl. 12.30 15.20. Møtested: Hotell Rica Nidelven Saknr: 13/2007-19/2007 Arkivsaknr.: 200700033 Møteleder Kjetil Reinskou

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

Protokoll fra møte i hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.06.2014

Protokoll fra møte i hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.06.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.06.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.06.2014 Tid: 15:00 16:45 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Vår referanse Saksbehandler Dato Vedlegg 3 12/05795-7 Ann-Karin Mellingen 31.10.2012. Fylkestingets samling 6. 8. desember 2011

Vår referanse Saksbehandler Dato Vedlegg 3 12/05795-7 Ann-Karin Mellingen 31.10.2012. Fylkestingets samling 6. 8. desember 2011 Vår referanse Saksbehandler Dato Vedlegg 3 12/05795-7 Ann-Karin Mellingen 31.10.2012 Rapportering til fylkestingets samling 4.- 6. desember 2012. Saker fra fylkestinget som er oversendt fylkesrådet siden

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet 15.02.2011

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet 15.02.2011 Journalpost.: 10/39224 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet 15.02.2011 Evaluering og videreutvikling av studiesentrene Sammendrag Formålet med denne saken er å

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 25.06.2013 131/13. Regional handlingsplan for sørsamisk språk og kultur 2013-2017

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 25.06.2013 131/13. Regional handlingsplan for sørsamisk språk og kultur 2013-2017 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 13/02689-5 Saksbehandler Sigurd Kristiansen Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 25.06.2013 131/13 Regional handlingsplan for sørsamisk

Detaljer

Vegutbygging nord for Trondheim Utfordringer og muligheter

Vegutbygging nord for Trondheim Utfordringer og muligheter Vegutbygging nord for Trondheim Utfordringer og muligheter Strategier tilpasset behov STEINKJER TRONDHEIM :Konseptvalgutredning (KVU) Konseptvalgutredning KVU Trondheim- Steinkjer Konseptvalgutredning

Detaljer

Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold (RNP landbruk)

Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold (RNP landbruk) Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold (RNP landbruk) Kompetansesamling 28. november 2012 Karl-Otto Mauland, Rådgiver i Vestfold fylkeskommune Bakgrunn Meld. St. 9 Velkommen til bords Regionale

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune støtter arrangementet Klimavalg 2013 på Hamar.

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune støtter arrangementet Klimavalg 2013 på Hamar. Saknr. 13/8220-2 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune støtter arrangementet

Detaljer

Høring - endringer i faget utdanningsvalg

Høring - endringer i faget utdanningsvalg Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER Avdeling for læreplanutvikling/frode Midtgård FRIST FOR UTTALELSE 23.01.2015 PUBLISERT DATO 27.10.201 VÅR REFERANSE 201/5831 Høring - endringer i faget utdanningsvalg INGEN

Detaljer

Før behandlingen av sakene vil det bli en orientering om følgende saker: Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale.

Før behandlingen av sakene vil det bli en orientering om følgende saker: Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale. VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 22.03.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 09.11.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 09.11.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 09.11.2011 Fra HOK-sak: 17/11 Fra kl.: 19.00 Til HOK-sak: 21/11 Til kl.: 22.00 Av utvalgets

Detaljer

ARBEIDS- OG MØTEPLAN FOR 2011

ARBEIDS- OG MØTEPLAN FOR 2011 ARBEIDS- OG MØTEPLAN FOR 2011 Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag er fylkeskommunens fagråd og arbeider etter reglement vedtatt av Fylkestinget i 1995 og revidert i 2008. 1 2 HVA

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL Revisjon av fylkesvegplan med handlingsprogram 2010-2013 og planprogram 2014-2019, med budsjett for 2011 Behandlet av Møtedato Saknr Samferdsel- areal- og miljøkomitéen

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 26.10.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Fylkesrådets vurdering

Fylkesrådets vurdering Fylkesrådets vurdering Budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013 Rekordstore investeringer foreslås i budsjettet for 2010 og økonomiplanen fram til 2013. De neste fire åra skal det brukes 1,9 milliarder kroner

Detaljer

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr. Ås kommune Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00569-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

Bygging av hurtigladestasjon for elbil i Overhalla Kommune. Søknad om investeringsstøtte til realisering av infrastruktur for lading av elbiler

Bygging av hurtigladestasjon for elbil i Overhalla Kommune. Søknad om investeringsstøtte til realisering av infrastruktur for lading av elbiler Bygging av hurtigladestasjon for elbil i Overhalla Kommune Søknad om investeringsstøtte til realisering av infrastruktur for lading av elbiler September 2013 B A K G R U N N 2 Handlingsplan for elektrifisering

Detaljer

Merknader: Det var ingen merknader til innkalling og sakliste. Trond Martin Sæterhaug deltok i behandlingen av saker, men ikke under besøket.

Merknader: Det var ingen merknader til innkalling og sakliste. Trond Martin Sæterhaug deltok i behandlingen av saker, men ikke under besøket. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 20. mai 2015 Møtetid: 10:00-14:00 Besøk ved Grong videregående skole 14:00-15:15 av saker iht. saklisten Møtested: Grong videregående

Detaljer

SØKNAD OM REGIONAL MEDFINANSIERING INKUBATORPROGRAM FOR MAT- OG NATURBASERTE NÆRINGER 2009

SØKNAD OM REGIONAL MEDFINANSIERING INKUBATORPROGRAM FOR MAT- OG NATURBASERTE NÆRINGER 2009 Saknr. 2061/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Espen Køhn SØKNAD OM REGIONAL MEDFINANSIERING INKUBATORPROGRAM FOR MAT- OG NATURBASERTE NÆRINGER 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH Statsråden Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH Statsbudsjettet 2004 - Kap 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til tiltak og prosjekter

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 31. OKTOBER

REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 31. OKTOBER REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 31. OKTOBER Dato: 10.11.2014 Sted: Quality Olavsgaard hotell, møterom Njord, Skjetten Tid: Kl. 1230-1600 Til stede: Thore Vestby, ordfører Frogn kommune Nina Sandberg, ordfører

Detaljer

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 25. januar 2012 Møtetid: kl 10.00-12.10 Møtested: Fylkets hus, møterom Sætra - A 202, Steinkjer Møteleder: Ola Morten Teigen Saker:

Detaljer

Rammer og struktur for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag- parallellsesjon B

Rammer og struktur for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag- parallellsesjon B Rammer og struktur for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag- parallellsesjon B Nasjonal konferanse om fagskoleutdanning i helse- og sosialfag Trondheim, 16.- 17.09.09 Odd Mandal Innhold Revidering av

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 11.08.2014

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 11.08.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 11.08.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingsalen Møtedato 11.08.2014 Tid 11:00 Saksliste Saksnr Tittel Notater 13/14

Detaljer

RUSPROSJEKT 2012-2014. Prosjektplan

RUSPROSJEKT 2012-2014. Prosjektplan RUSPROSJEKT 2012-2014 Prosjektplan Innhold Bakgrunn... 3 Formål... 3 Målsettinger... 4 Målgruppe... 4 Omfang og evaluering... 4 Organisering... 4 Økonomi og budsjett... 5 Møter og rapportering... 6 Informasjon

Detaljer

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 023/14 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - RULLERING Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 11.6.2014 Liv Tronstad 023/14

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 10/4 Formannskapet 27.01.2010 10/8 Bystyret 11.02.2010

Saksnummer Utvalg Møtedato 10/4 Formannskapet 27.01.2010 10/8 Bystyret 11.02.2010 Fellesadministrasjonen, avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.01.2010 157/2010 2010/158 026 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/4 Formannskapet 27.01.2010 10/8 Bystyret

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 28. april 2015 TID: 14.30 STED: Steinkjer rådhus, Laura Kieler, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent.

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent. REFERAT fra møte nr. 04/07 Trafikksikkerhetsutvalget i Sør-Trøndelag, onsdag 27. juni 2007 kl 10.00 på distriktskontoret, Statens hus, Prinsens gt. 1 i møterom 4.135, 1. etasje. Til stede: Meldt forfall:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: N60 Arkivsaksnr: 2013/487-3 Saksbehandler: Bill Sørensen. Utbygging av digital og mobilkommunikasjon i Tana

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: N60 Arkivsaksnr: 2013/487-3 Saksbehandler: Bill Sørensen. Utbygging av digital og mobilkommunikasjon i Tana Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: N60 Arkivsaksnr: 2013/487-3 Saksbehandler: Bill Sørensen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 04.04.2013 Kommunestyret 18.04.2013 Utbygging av digital

Detaljer

HØRING - REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI

HØRING - REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI ArkivsakID.: 15/3087 Arkivkode: FE-130, TI-&13 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 030/15 Næring-, miljø- og teknikkomiteen 02.09.2015 098/15 Formannskapet 09.09.2015 HØRING - REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG

Detaljer

31.10.2012. Rapportering til fylkestinget om vedtak fattet av fylkesrådene siden siste rapportering til fylkestingets samling i juni 2012

31.10.2012. Rapportering til fylkestinget om vedtak fattet av fylkesrådene siden siste rapportering til fylkestingets samling i juni 2012 Vedlegg 2 Vår referanse Saksbehandler Dato 12/05795-8 Ann-Karin Mellingen 31.10.2012 Rapportering til fylkestinget om vedtak fattet av fylkesrådene siden siste rapportering til fylkestingets samling i

Detaljer

Kristoffer Forfang, Vegard Iversen og Rune Logstein møtte fra administrasjonen

Kristoffer Forfang, Vegard Iversen og Rune Logstein møtte fra administrasjonen Nord-Trøndelag fylkeskommune Styret for fagskolene i Nord-Trøndelag Møteprotokoll Møtedato: 29.9 2015 Møtested: Fylkets hus Møteleder May Britt Lagesen Til stede: May Britt Lagesen (leder) Terje Sørvik

Detaljer

Regionalt forskningsfond Midt-Norge

Regionalt forskningsfond Midt-Norge Regionalt forskningsfond Midt-Norge Bårdshaug 25. september 2013 Speialrådgiver Arild Egge, NTFK REGIONALE FORSKNINGSFOND SKAL Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling. Mobilisere

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 04.02.2009 Tid: 13:00 14:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Felles budsjettforslag 2013 og Økonomiplan 2014-2017 for Rogaland fylkeskommune

Felles budsjettforslag 2013 og Økonomiplan 2014-2017 for Rogaland fylkeskommune Felles budsjettforslag 2013 og Økonomiplan 2014-2017 for Rogaland fylkeskommune Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Terje Larsen Investeringsbudsjett: Fylkestinget vedtar rådmannens forslag

Detaljer