Fylkestingets samling desember Fylkestingets samling februar 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkestingets samling 4. - 6. desember 2012. Fylkestingets samling 12. 13. februar 2013"

Transkript

1 Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 12/ Ann-Karin Mellingen Vedlegg 3 Status for fylkesrådets oppfølging av saker fra fylkestinget - til fylkestingets samling juni 2014 Fylkestingets samling oktober 2012 Forslag fremsatt under Sak nr 66/12 Fylkeskommunens ungdomspolitiske plattform Vedtaket i tråd med innstillingen, men med noen tilleggspunkt. Følgende ble vedtatt: 1. Fylkestinget slutter seg til de ungdomspolitiske strategier for Fylkestinget ber om at de foreslåtte mål under hver strategi gås gjennom med bakgrunn i de innspillene som har kommet frem på ungdomskonferansen Fylkestinget ber om at det legges frem en evaluering av ungdomssatsingen i Nord-Trøndelag, der blant annet ungdoms muligheter og forutsetninger for samfunnsdeltagelse vurderes. Man bes også vurdere hvorvidt man er organisert på en hensiktsmessig måte med hensyn til måloppnåelse. 4. Fylkesrådet legger frem reviderte mål og en evaluering frem Behandlingsmåte/status Saksbehandler: Ragnhild Kvalø Rapporteringspunkter vedtatt i saken følges opp som vedtatt. Angående pkt 4 og 5, ble disse berørt i ovennevnte sak i juni 2013; Gjennomgangen viser at man har truffet bra med målene. Fylkesrådet vurderer at det kan være behov for enkelte endringer, men at det ikke er behov for en omfattende revisjon av målene under hver at de ungdomspolitiske strategier. Oppfølging av tilleggspunktene 2, 4 og 5 i FT-sak 66/12; «Fylkeskommunens Ungdomspolitiske plattform» anses med dette som ferdigrapportert. Vedtakets pkt 3. Evalueringen er behandlet som sak 41/13; Nord- Trøndelag fylkeskommunes ungdomssatsning evaluering, under 1

2 for fylkestinget innen utgangen av juni Tiltak for å nå reviderte mål utarbeides og legges frem for fylkestinget innen utgangen av fylkestingets samling juni 2013, hvor følgende ble vedtatt: 1. Trøndelag Forskning og Utvikling ( TFOU) sin evaluering av ungdomssatsingen i Nord-Trøndelag fylkeskommune , tas til foreløpig orientering. 2. Med utgangspunkt i evalueringsrapporten fra TFOU og den videre prosess vil fylkestinget i desember 2013 få seg forelagt et konkret forslag til videre ungdomssatsning. Oppfølging av vedtak i sak 41/13 kommer som egen oppfølging fra fylkestingets samling juni Denne saken ansees som ferdigrapportert. Forslag fremsatt under Interpellasjon 17/12; Beredskap i Nord-Trøndelag, Jan Inge Kaspersen (AP) Følgende vedtak ble fattet: 1. Fylkestinget i Nord-Trøndelag er bekymret over politidistriktets ressurssituasjon. Politidistriktet skal håndtere et stort og utstrakt fylke og trenger mer ressurser for å kunne ivareta sine oppgaver, spesielt i utkantene. Vi opplever i dag at mange utkantkommuner står uten operative politiressurser, og utrykningstiden blir dermed lang. 2. Fylkestinget i Nord-Trøndelag vil påpeke at den internasjonale flyplassen Trondheim Lufthavn Værnes opptar store deler av Politidistriktets økonomi. Polititjenester på Værnes må derfor bevilges som en egen post, og ikke gå på bekostning av Politidistriktets øvrige oppgaver. Behandlingsmåte/status Saksbehandler: Arild Egge/Ruth Lønnum Asperheim (pkt 7) Punktene 1 6 er fulgt opp og ferdigrapprotert til fylkestingets samling i juni Vedr. fylkestingets vedtak, pkt 7; om å legge fram en statusrapport om fylkeskommunens eget beredskapsarbeidet og hvilken rolle fylkeskommunen har i det totale beredskapsarbeidet i Nord-Trøndelag; Det er gjennomført statusmøter med de videregående skolene. Rapport om fylkeskommunens eget beredskapsarbeid er under utarbeiding. Det er startet et samarbeid med Fylkesmannens beredskapsavdeling for å kartlegge hvilken rolle fylkeskommunen har i det totale beredskapsarbeidet i Nord-Trøndelag. Det tas sikte på å legge fram statusrapport fra dette arbeidet for fylkestinget i oktober

3 3. Fylkestinget i Nord-Trøndelag vil også påpeke at Nord- Trøndelag har flere internasjonale havner som må følges opp av Politimyndigheten etter egne regelverk. 4. Fylkestinget i Nord-Trøndelag er opptatt av at oppfølgingen etter 22. juli rapporten ikke må handle kun om responstiden i indre Oslofjord, men tiltak må også komme resten av landet til gode. 5. Fylkestinget i Nord-Trøndelag mener ideen om opprettelsen av et beredskapssenter for Midt-Norge er spennende og at dette bør utredes videre. 6. Fylkestinget i Nord-Trøndelag ber fylkesrådet ta med innspillet om en beredskapskonferanse inn i beredskapsrådet i Nord-Trøndelag for videre behandling. En slik konferanse vil kunne styrke bevisstheten rundt det generelle beredskapsarbeidet og sette de ulike offentlige og frivillige aktørene i stand til å samhandle enda bedre i en beredskapssituasjon.» 7. Fylkestinget ber fylkesrådet legge fram en statusrapport på fylkeskommunens eget beredskapsarbeidet og hvilken rolle fylkeskommunen har i det totale beredskapsarbeidet i Nord- Trøndelag.» 3

4 Fylkestingets samling desember 2012 Sak 79/12 Strategi for idrett og friluftsliv Nord-Trøndelag Ta anleggene og naturen i bruk! Følgende tilleggsforslag ble vedtatt: 3. Fylkestinget ber om en midtveisevaluering av strategi for folkehelse, hvor sosial ulikhet i fysisk aktivitet får oppmerksomhet. Saksbehandler: Thor Brandt Følges opp i tråd med vedtaket, og rapportering blir gitt midtveis i perioden, etter en 2-årsperiode. Fylkestingets samling februar 2013 Forslag fremsatt under: Sak 7/13: Statusrapport for Melding om Kystskogbruket Vedtak i tråd med innstillingen, men med følgende tillegg: Oversendes fylkesrådet uten realitetsvotering: Et pilotprosjekt med klimaskog bør etableres i Ytre Namdal. Saksbehandler: Even Ystgård Kystskogbruket innkalte til sonderingsmøte for samarbeid om prosjekt på klimaskoger 30. oktober Her møtte Skogprosjektet i Ytre Namdal. Konklusjon fra møtet som følger Det ble konkludert med følgende prioriterte punkter: Bearbeiding av de politiske miljøene nasjonalt. Rogaland fortsetter å arbeide med sitt prosjekt som allerede er igangsatt. FFO påtar seg oppgaven med å legge til rette for et felles prosjekt. Det lages en strategisk plan(råskisse) med en intensjon om at de frammøtte aktørene skal være med i fortsettelsen. Planen skal involvere aktørene som var invitert til møtet. Allerede er følgende punkt konkret 4

5 o Det jobbes for å få prosjektpenger i revidert statsbudsjett våren Utgangspunkt for dette er Klimameldingen og den omforente rapporten fra Miljødirektoratet m.fl. Fylkesmannsembetene skal involveres og det er aktuelt å ta kontakt for å be om innspill. Politisk involvering av kommunepolitikere, fylkespolitikere og egne stortingsbenker er en felles oppgave. Framdrift o det legges opp til å ha en strategiplan klar innen utgangen av 2013 o det rapporteres om framdrift ved utgangen av februar Kystskogbruket har tatt opp saken på møte med stortingsbenken i Nord- Trøndelag 4.februar Nord-Trøndelag FK har invitert statsråd i Miljø- og Klimadepartementet; Tine Sundtoft, til et møte i Nord- Trøndelag for å informere om klimaskoger. Det er holdt et informasjonsmøte om planene for et klimaskogprosjektet i Ytre Namdal med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, landbruksavdelingen og miljøvernavdelingen. På møtet deltok også skogbruksansvarlig i Nærøy kommune og Kystskogbruket. 5

6 Fylkestingets samling april 2013 Sak 24/13 Eventuelle endringer i skolestrukturen for videregående opplæring i Nord-Trøndelag Vedtak i tråd med innstillingen, men med følgende endring i punkt 8: Fylkestinget mener Mære Landbruksskole har en spesiell rolle for landbruket samlet sett, og det er derfor viktig at det settes i gang et arbeid for å gjennomgå den utviklings- og næringsaktørrollen Mære skal ha både lokalt, regionalt og nasjonalt. Mære må dermed utredes særskilt i lys av dette. Som en del av denne utredningen skal også økonomiske, pedagogiske og samfunnsmessige konsekvenser av endringer vedr. deler av gårdsdrifta vurderes. Saksbehandler: Tore Bruem Sak; «Mære sin rolle for landbruket som utdannings-, nærings- og utviklingsaktør» ble behandlet i fylkestinget som sak nr 69/13, hvor følgende ble vedtatt: 1. Mære landbruksskole har en viktig rolle for landbruket som utdanningsnærings- og utviklingsaktør. Volumproduksjon i jordbruket er hovedsatsningsområde. 2. Skolen bør derfor styrkes gjennom nybygg av melkefjøs med robot. På sikt opprustes eksisterende melkefjøs til storfekjøttproduksjon, og som en del av opprydningen må det bygges nytt redskapshus. Skolen har allerede et moderne grishus. Skolen vil med dette bedre speile produksjonsstørrelsen og behovet i nord-trøndersk landbruk innen både svine-, melke- og storfeproduksjon. Oppgradering av øvrig bygningsmasse prioriteres ikke. 3. Internatdriften ved skolen avvikles innen skoleåret Det vurderes som lite aktuelt å legge nye utdanningsprogram til skolen, men det formaliseres et forpliktende samarbeid med Steinkjer videregående skole knyttet til blant annet matfag og arbeidsmaskiner. 5. Arbeidet med å tydeliggjøre Mære sin rolle som utviklingsaktør lokalt, regionalt og nasjonalt videreføres. Dette bør skje i et formalisert samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT), blant annet med bakgrunn i en ambisjon om å utvikle steinkjermiljøet som ett av tre nasjonale tyngdepunkt for landbrukskompetanse. Arbeidet må kobles tett opp mot sentrale aktører fra næringen og relevante samarbeidspartnere. Prioriterte utviklingsområder for : 1)Matsatsing med utgangspunkt i matnavfunksjonen. 2) Volumproduksjon i jordbruket. Dette vil ha en sterk kobling til primæroppgavene for skolen. 6

7 3) Energi- og klima i landbruket. Prioriterte fagområder vurderes i sammenheng med tilbud ved Skjetlein Grønt Kompetansesenter. Det opprettes et strategisk råd for ivareta utviklingsrollen til skolen. Rådet oppnevnes av fylkesrådet. 6. Skolen skal opprettholde sin sterke funksjon som arena for praktisk og tilpasset opplæring. Det er lite aktuelt å forpakte bort gårdsproduksjonen innen kjerneområdene. Det tilrådes en gjennomgang av virksomheten med tanke på sterkere inndeling i økonomiske enheter. Oppfølging av vedtak i sak 69/13 kommer som egen oppfølging fra fylkestingets samling desember 2013 Denne saken ansees som ferdigrapportert. Interpellasjon 7/13 Interpellasjon om elever med rusproblem, Jostein Trøite (SV) Følgende vedtak ble fattet: Fylkestinget ber seg forelagt en sak av fylkesrådet der ungdom og rus belyses. Fylkestinget ønsker en objektiv oversikt over utfordringene med rus i våre skoler og i Nord- Trøndersamfunnet. Saksbehandler: Guri Wist Sak «Oversikt over utfordringene med rus i våre skoler og i nordtrøndersamfunnet» ble behandlet i fylkestinget som sak nr 77/13, hvor følgende ble vedtatt: 1. Fylkestinget støtter et forslag om å utarbeide en felles overordna russtrategi for alle videregående skoler i Nord - Trøndelag. Alle skoler skal ha handlingsplaner som bygger opp om strategien. Ungdom skal involveres i dette arbeidet. 2. Fylkestinget støtter et forslag om å gjennomføre Ungdata-kartlegginger ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag hvert tredje år. 3. Fylkestinget anbefaler alle kommunene i Nord-Trøndelag å gjennomføre Ungdata-kartlegginger på ungdomstrinnet ved sine skoler. 7

8 Oppfølging av vedtak i sak 77/13 kommer som egen oppfølging fra fylkestingets samling desember 2013 Denne saken ansees som ferdigrapportert. Fylkestingets samling juni 2013 Forslag fremsatt under: Sak 35/13: Bredbåndsutbygging i Nord-Trøndelag fra 2014 Vedtak i tråd med innstillingen, med følgende tillegg: Utbygging av mobilnettet er en nødvendig forutsetning for at områder uten mulighet for fibertilgang får bredbåndstilknytning. Derfor må utbyggingen intensiveres. Nord-Trøndelag fylkeskommune har i dette en viktig samfunnsrolle og vil initiere dialog opp i mot teleoperatører for å forsere utbygging og modernisering av sendere med 3G/4G. Saksbehandler: Ola Kjelvik Det skjer mye på mobil og bredbåndsfronten spesielt i forhold til konsekvenser av ny statlig støtteordning for bredbånd fra Noen korte kommentarer: - Kriteriene i den nye tilskuddsordningen for bredbånd og mobil er på mange vis tilpasset Telenors behov for å finansiere fiber fram til sendere for mobilt bredbånd (4G/LTE). - Tilskuddsordningen er i liten grad utformet for å ivareta dugnadsmodellen/bygdefibermodellen som Nord-Trøndelag har jobbet etter. - Tilskuddsordningen kan fortsatt påvirkes på følgende punkter: o Skal de områdene som ikke blir utbygd av markedet alene få tilgang på fiber (100 Mb til alle?) o Notifikasjon av støtteordningen til ESA. Konsekvenser av krav om full grossisttilgang i statsstøtta nett. - Regjeringas bredbåndsmålsetning er 100 MB til alle. - Auksjon for 800 Mhz båndet (mobilt bredbånd) går av stabelen som planlagt nå første uka i desember. 2 Mbit nedstrøms mobilt bredbånd til 98% av Norges befolkning. - Fortsatt viktig for NTFK å holde på en strategi om at fiber er pri 1 når det kommer til teknologivalg. Mobilt bredbånd vil bli et viktig supplement og for noen husstander den eneste realistiske løsning. 8

9 - På grunn av vektingen av kriteriene i den nye støtteordningen kan det bli vanskelig å få statlig medfinansiering til mobilutbyggingsprosjekter. Status I NT har vi pr i dag et sted mellom byggeklare bygdefiberprosjekter som mangler den offentlige utløsende finansierings-andelen på ca 25% av prosjektets kostnad. Mange kommuner jobber pr i dag med prosjekter for å bedre mobildekning. De fleste av disse prosjektene har behov for offentlig utløsende medfinansiering. Telenor har gjennom sin dekningssjef gått ut i media og sagt at de som bor utenfor tettsteder med minimum 200 innbyggere ikke kan forvente seg bedre mobildekning. Spørsmålet er da om politikere i Nord-Trøndelag aksepterer en slik holdning, hvis ikke denne holdningen aksepteres må Telenors eier påvirkes slik at Telenor får et tydeligere samfunnsoppdrag/dekningskrav. 1. Netcom vant i desember 2013 dekningsblokka i 800 Mhz båndet og vil etablere mobilt bredbånd til 98% av Norges befolkning innen 5 år. NTs befolkning utgjør pr ,7% av Norges befolkning. Store områder i vårt fylke vil derfor trolig ikke omfattes av denne ordningen. 2. Når Telenor og Netcom tar i bruk 800 Mhz frekvensene i løpet av 2014 vil en del oppleve bedring i dekning fordi frekvensen sender signal lengre ut fra de eksiterende mobilsenderne. 3. Ny statlig støtteordning for bredbånd fra 2014 prioriterer ikke støtte til mobilutbygging. For å imøtekomme kommuners søknad om anleggsbidrag til mobilutbygging må fylkeskommunen vurdere bruk av midler fra regionalt utviklingsprogram. Saken ansees som ferdigrapportert. 9

10 Forslag fremsatt under Sak 41/13 Nord-Trøndelag fylkeskommunes ungdomspolitiske plattform Vedtak 2. Med utgangspunkt i evalueringsrapporten fra TFOU og den videre prosess vil fylkestinget i desember 2013 få seg forelagt et konkret forslag til videre ungdomssatsning. Saksansvarlig: Espen E. Solheim Sak behandlet i fylkestingets samling april 2014, som sak 21/14; Ungdomssatsning i Nord-Trøndelag fylkeskommune, hvor følgende ble vedtatt: Fylkestinget ønsker en bedre sammenheng mellom de ulike satsingsområdene i ungdomssatsinga. Elevdemokratiet skal være en tydelig del av ungdomssatsinga. Fylkestinget ber om at ungdomssatsingen organiseres slik at det sikrer ungdommers reelle medvirkning i ungdomspolitiske spørsmål. Fylkestinget ber om at en ny organisering av ungdomssatsinga innarbeides i ungdomspolitisk plattform ved rullering i Fylkestinget vil få en årlig rapport om det ungdomspolitiske arbeidet i fylkeskommunen. Fylkestinget ber fylkesrådet, i det videre arbeidet med reviderte mål for ungdomssatsingen i Nord- Trøndelag og rulleringen av ungdomspolitisk plattform, å sikre involvering fra aktuelle ungdomsorganisasjoner. Denne saken ansees som ferdigrapportert. 10

11 Forslag fremsatt under: 11/13: Interpellasjon om Nye Saemien Sijte, et fyrtårn for kompetanse, kultur og reiseliv i Nord-Trøndelag, - fylkeskommunens rolle som pådriver for realisering, Tomas Iver Hallem (Sp) Fylkestingets vedtak: 1. Fylkestinget ber fylkesrådet medvirke til at nybygging av Saemien Sijte blir fullfinansiert over statsbudsjettet for Saksbehandler: Ragnhild Kvalø Fylkesrådet jobbet opp mot forrige regjering, men nådde ikke fram under deres framlegging av statsbudsjettet. Det arbeides videre på flere hold for å komme fram til en løsning. Fylkesråd for regional utvikling og fylkesråd for utdanning og kultur har avholdt et informasjonsmøte med institusjonen etter at ny regjeringen er på plass - de ønsker å støtte opp om det institusjonen selv arbeider med mot den nye regjeringen. Fra politisk nivå jobbes det kontinuerlig med saken Saken ansees som ferdigrapportert. Fylkestingets samling oktober 2013 Forslag fremsatt under: Int. 12/13: Interpellasjon om universell utforming, Trine Hallem (Ap) Vedtak: Fylkestinget understeker viktigheten av å videreføre arbeidet med universell utforming som regional strategi ved prosjektperiodens slutt. Saksbehandler: Anne Caroline Haugan Sak lagt fram for fylkestinget i deres samling april 2014, som sak 13/14; Universell utforming som regional utfordring Sluttrapport. Følgende vedtak ble fattet: Fylkestinget tar sluttrapporten for «Universell utforming som 11

12 regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke » til orientering. Fylkestinget understeker viktigheten av å videreføre arbeidet med universell utforming som regional strategi ved prosjektperiodens slutt. Saken ansees som ferdigrapportert. Forslag fremsatt under Sak 69/13 Mære sin rolle for landbruket som utdannings-, nærings- og utviklingsaktør Følgende vedtak ble fattet: 1. Mære landbruksskole har en viktig rolle for landbruket som utdannings- nærings- og utviklingsaktør. Volumproduksjon i jordbruket er hovedsatsningsområde. 2. Skolen bør derfor styrkes gjennom nybygg av melkefjøs med robot. På sikt opprustes eksisterende melkefjøs til storfekjøttproduksjon, og som en del av opprydningen må det bygges nytt redskapshus. Skolen har allerede et moderne grishus. Skolen vil med dette bedre speile produksjonsstørrelsen og behovet i nord-trøndersk landbruk innen både svine-, melke- og storfeproduksjon. Oppgradering av øvrig bygningsmasse prioriteres ikke. 3. Internatdriften ved skolen avvikles innen skoleåret Det vurderes som lite aktuelt å legge nye utdanningsprogram til skolen, men det formaliseres et forpliktende samarbeid med Steinkjer videregående skole knyttet til blant annet matfag og arbeidsmaskiner. 5. Arbeidet med å tydeliggjøre Mære sin rolle som utviklingsaktør Behandlingsmåte/status Saksbehandler: Tore Bruem 1. Masterplan for utvikling av eiendom og bygg igangsatt med fokus på synliggjøring av rollene til Mære landbruksskole. 2. Masterplanen vil gi optimal plassering av nytt melkefjøs og nytt redskapshus. Videre har fylkeskommunen en intensjon om å inngå avtale med Norsk Landbruksrådgiving i forhold til detaljplanlegging av tiltakene. 3. Eiendomavdelingen hensyntar i planarbeidet at internatbygget vil bli sanert sommeren Arbeider med alternative løsninger ikke igangsatt. 4. Rektorene ved Steinkjer videregående skole og Mære Landbruksskole har hatt et planleggingsmøte om saken. Fylkesopplæringssjefen vil ta et initiativ til et møte i løpet av februar for videre arbeid med å utvikle et konkret opplegg for samarbeid 12

13 lokalt, regionalt og nasjonalt videreføres. Dette bør skje i et formalisert samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT), blant annet med bakgrunn i en ambisjon om å utvikle steinkjermiljøet som ett av tre nasjonale tyngdepunkt for landbrukskompetanse. Arbeidet må kobles tett opp mot sentrale aktører fra næringen og relevante samarbeidspartnere. a. Prioriterte utviklingsområder for : b. 1)Matsatsing med utgangspunkt i matnavfunksjonen. c. 2) Volumproduksjon i jordbruket. Dette vil ha en sterk kobling til primæroppgavene for skolen. d. 3) Energi- og klima i landbruket. e. Prioriterte fagområder vurderes i sammenheng med tilbud ved Skjetlein Grønt Kompetansesenter. Det opprettes et strategisk råd for ivareta utviklingsrollen til skolen. Rådet oppnevnes av fylkesrådet. 6. Skolen skal opprettholde sin sterke funksjon som arena for praktisk og tilpasset opplæring. Det er lite aktuelt å forpakte bort gårdsproduksjonen innen kjerneområdene. Det tilrådes en gjennomgang av virksomheten med tanke på sterkere inndeling i økonomiske enheter. innenfor de to utdanningsprogrammene fra skolestart høsten I planlegging av redskapshus arbeides det for å legge til rette for aktiviteter knyttet til programfaget «Arbeidsmaskiner» 5. Fylkesopplæringssjefen har hatt møte med rektor ved Mære Landbruksskole om oppretting av et strategisk råd med tanke på sammensetting av rådet. Dette vil bli lagt fram sak om sammensetting av rådet i løpet av våren Saken ansees som ferdigrapportert. 13

14 Fylkestingets samling desember 2013 Forslag fremsatt under Sak 72/13 Høringsuttalelse til handlingsprogrammer riksveger og jernbane for perioden Endring av punkt 9, vedtak ble: Fylkestinget foreslår å øke programsatsingen innenfor tilrettelegging for gående og syklende i fylket. Skoleveger må prioriteres. Det foreslås at følgende gang- og - sykkelveger tas inn i handlingsprogrammet for riksveger: E6, Sparbu, Steinkjer kommune E6 Trones Litjåsen, Namsskogan kommune E6 Kvam Grøtan, Steinkjer kommune E14 Haraldreina Skole til Moanes, forlengelse g/s E14 I forbindelse med bygging av ny Forra bru forlenges gang- og sykkelveg fra Leirfall til Fornes i Hegra E6 Følling (Kne) Kvam, igangsetting av planarbeid for strekningen Saksansvarlig: Dag Ystad Uttalelsene er oversendt til etatene. Endelig fastsatt handlingsprogram er bebudet framlagt 13. februar. Endelige handlingsprogrammer ble framlagt 19. februar. Jernbaneverkets handlingsprogram har tatt fylkestingets uttalelse til følge ved at planleggingsmidlene er konkretisert når det gjelder elektrifisering. Er det fortsatt uklarheter når det gjelder koordinering mellom E6 og jernbane på strekningen Kvithammar Åsen. En kan ikke si at fylkestingets uttalelser er tatt til følge for riksveger. På E 14 er anleggsstart Forra bru flytta ut til 2016, og oppstart Selli Asp er utsatt et år. Det settes ikke i gang utbedringer verken på E6 nord for Grong eller E14 fra Stjørdal til Storlien. Det er heller ikke foreslått økte bevilgninger til driftsoppgavene. Prioritering av tiltak mot forfall av tunnelene går på bekostning av midler til andre tiltak. Dermed vil etterslepet av vegnettet øke. Det er fortsatt signaler om mye aktivitet på E6 i fylket fra Midlene til planlegging av E6 Kvithammar Åsen, E6 Grong Nordlands grense og E14 er sikret. Saken ansees som ferdigrapportert. 14

15 Forslag fremsatt under Sak 77/13 Oversikt over utfordringene med rus i våre skoler og i nordtrøndersamfunnet Endring av punkt 1: Fylkestinget støtter et forslag om å utarbeide en felles overordna russtrategi for alle videregående skoler i Nord - Trøndelag. Alle skoler skal ha handlingsplaner som bygger opp om strategien. Ungdom skal involveres i dette arbeidet. Saksansvarlig: Guri Wisth/Vigdis Nyhus Arbeidet med å utarbeide en strategi mot rus i de videregående skolene er i gang. Siden dette omhandler videregående skole har AVGO føringen på denne saken. Rektorene ønsker at adm utarbeider et forslag til plan/strategi istedenfor en omfattende prosess i fylket. AVGO har laget et «råutkast» som presenteres på rektormøtet i februar. Strategien eller planen skal være en overordnet plan som skal være en veileder for skolene og stille krav til skolene om hvilke elementer de må ha i sine egne planer. Utkastet skal senere legges fram for elevene i egnede fora. AVGO ser også for seg at det i prosessen gjennomføres en eller flere konferanser med fagfolk til stede, der både lærere, elever og ulike elevtjenester fra solene deltar. Rektormøtet i februar 2014 ga uttrykk for følgende: Overordna strategi for NTFK bør være generell. Skolene ønsker overordna føringer som er forenlige med planer som skolene selv har utarbeidet. Vi starter ikke på scratch Vedtaket om Ungdata-undersøkelser problematiseres overfor fylkesrådet. Ungdata har for mange og detaljerte spørsmål Foreldre har noen steder reservert seg mot en del av spørsmålene Ungdata kan ødelegge for undersøkelser som skolene gjennomfører i dag Timing og koordinering i tid kan være problematisk Det skal i nær framtid avholdes et møte med KoRus og NTFK. KoRus har kanskje andre ambisjoner enn det rektorene gir uttrykk for, og dette må avklares. Det arbeides kontinuerlig med saken, og det satses på å legge fram saken for fylkestinget til høsten. 15

16 Vedtak fattet under Interpellasjon nr 13/13: Ny landbrukspolitikk konsekvenser for nordtrøndersk landbruk?, fra Bjørn Engen (Ap) Vedtak: 1) Fylkestinget ber fylkesrådet ta kontakt med Landbruks- og matdepartementet (LMD) for å redegjøre hvilke konsekvenser en reversering av «ostetollen» vil ha for landbruket i Nord-Trøndelag og den nordtrønderske næringsmiddelindustrien. 2) Fylkestinget ber fylkesrådet videre uttrykke en bekymring for regjeringens signaler i forhold til nedbygging av matjord og synliggjøre overfor departementet viktigheten av et sterkt jordvern for å sikre økt matproduksjon. 3) Fylkestinget mener de kuttene det legges opp til i LMD sitt budsjett for 2014 ikke bidrar til en satsing på økt matproduksjon i hele landet. Saksansvarlig: Siv Merethe Gederaas Belbo Brev sendt pr til LMD. Fylkesrådets svar på interpellasjonen samt diskusjonen i etterkant i fylkestinget er brukt som bakgrunnsinformasjon til fylkestingssak 2/14 «innspill til jordbruksforhandlingene 2014», behandles i februartinget. Saken ansees som ferdigrapportert 16

17 Vedtak fattet under Interpellasjon nr 14/13: Felles nødnummer, fra Ola Morten Teigen, (Frp) Vedtak: Fylkestinget ber fylkesrådet fremme en sak der en belyser muligheten for et prøveprosjekt med sikte på å etablere felles nødnummer i Nord-Trøndelag, jamfør fylkesrådsleders henvisning til tidligere skissert modell for utprøving i Nord- Trøndelag. Fylkestinget vil samtidig be om at dette sees i sammenheng med dagens AMK-sentral i Namsos. Saksansvarlig: Arild Egge/Ruth Lønnum Asperheim De berørte interessentene og etatene har fått oversendt vedtaket fjort i fylkestinget og er bedt om synspunkter på spørsmålet, samt bedt om å gi opplysninger om aktuelle vedtak og bindinger som har betydning for saken. Politi- og brannvesen har gitt tilbakemelding. Avventer tilbakemelding fra Helse Nord-Trøndelag (ambulansetjenesten), før oppsummering/videre vurdering i saken. Fylkestingets samling februar 2014: Vedtak fattet under Sak nr 14/02: Innspill fra Nord-Trøndelag fylkeskommune til jordbruksforhandlingene 2014 Vedtak: Fylkesrådets innstilling ble vedtatt med følgende tillegg: Det må opprettholdes er sterkt importvern. Dagens importvern er avgjørende for norsk matproduksjon og norsk næringsmiddelindustri. Saksansvarlig: Siv Merethe Gederaas Belbo Hele saken ble sendt som vår høringsuttalelse til årets jordbruksoppgjør ved brev/e-post av til Landbruksdepartementet. Saken ansees som ferdigrapportert 17

18 Vedtak fattet under Sak nr 14/04: Regionalt utviklingsprogram for Nord- Trøndelag 2014 Vedtak: Fylkesrådets innstilling vedtatt med følgende tillegg: Andel fylkeskommunale midler økes med 10 mill. kr. som disponeres slik: Styrking av fylkeskommunenes frie utviklingsmidler:7 mill kr. Kommunale/regionale fond : 3 mill. kr. Den økte bevilgning dekkes inn over disposisjonsfond. Saksansvarlig: Ragnhild Vist Lindberg/Oddvar Andersen Setning om inndekning (siste setning i vedtaket) var utelatt under plenumsvotering i fylkestingets møte 12. april. Dette rettes opp ved å ta med inndekning i notat til FT i juni vedrørende budsjettendringer Deretter justeres budsjettet og RUP-midler for 2014 i tråd med tilleggspunktene. Saken ansees som ferdigrapportert. Vedtak fattet under Sak nr 14/09: Strategi for økt gjennomføring av videregående opplæring Vedtak: Fylkesrådets innstilling ble vedtatt med følgende tillegg i punkt 4: Fylkestinget ber om at rapport om Oppvekstprogrammets satsinger legges fram for Fylkestinget minst en gang i året. Saksansvarlig: Maria Tanem Møller Fylkesrådets vedtok i sak 14/036: Oppfølging av forslag og vedtak i forbindelse med fylkestingets møte i februar 2014: Fylkesrådet fremmer en egen sak om oppvekstprogrammet høsten

19 Vedtak fattet under Interpellasjon nr 14/03: Interpellasjon om kvalifisering av flyktninger til arbeid og utdanning fra Camilla Vågan (SP) Vedtak: Fylkestinget ber fylkesråden sette et sterkt fokus på denne problematikken i de eksisterende foraene for å styrke introduksjonsprogrammet og løfte temaet opp på et nasjonalt nivå. Det må arbeides videre med å samle erfaringer fra eksisterende modeller og prosjekter, slik at de tiltakene som fungerer godt kan utvikles og gjøres til allmenne tilbud for alle i introduksjonsprogrammet i Nord-Trøndelag. Saksansvarlig: Vigdis Nyhus Introduksjonsprogrammet er et kommunalt ansvar, der fylkeskommunen verken har oppgaver eller myndighet. Fylkesråden har som følge av behandlingen av interpellasjonen sendt over en anmodning til styret i KS om å sette opp egen sak knyttet til de utfordringer dette omfatter. Fylkeskommunen arbeider kontinuerlig med kvalifisering innen sine egne områder og deltar også i samarbeid og samhandling på tvers av forvaltningsnivå. Fylkesopplæringssjefen deltar i ei tverretatlig gruppe med kommune Voksenopplæring, NAV, fylkesmannen og IMDI. Vi arrangerer hvert år en samhandlingskonferanse med ulike tema. Kvalifisering til arbeid har vært mye i fokus, likedan ulike modeller for kvalifisering i skole. Neste Samhandlingskonferanse i september har samme tema, også med eksempler fra Nord-Trøndelag. Statsråd Robert Ericson har sagt ja til å komme. Dette innebærer at nasjonalt nivå koples inn. IMDI organiserer ei arbeidsgruppe med representanter fra Midt-Norge der det skal jobbes med ulike kvalifiseringsmodeller organisert spesielt for voksne minoritetsspråklige. Nord-Trøndelag fylkeskommune er koplet inn i dette arbeidet. Saken ansees som ferdigrapportert

Vår referanse Saksbehandler Dato Vedlegg 3 12/05795-7 Ann-Karin Mellingen 31.10.2012. Fylkestingets samling 6. 8. desember 2011

Vår referanse Saksbehandler Dato Vedlegg 3 12/05795-7 Ann-Karin Mellingen 31.10.2012. Fylkestingets samling 6. 8. desember 2011 Vår referanse Saksbehandler Dato Vedlegg 3 12/05795-7 Ann-Karin Mellingen 31.10.2012 Rapportering til fylkestingets samling 4.- 6. desember 2012. Saker fra fylkestinget som er oversendt fylkesrådet siden

Detaljer

Status og utfordringer på landbruks- og matområdet 2013. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Status og utfordringer på landbruks- og matområdet 2013. Nord-Trøndelag fylkeskommune Status og utfordringer på landbruks- og matområdet 2013 Nord-Trøndelag fylkeskommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Status og utfordringer for fylkeskommunens oppgaver på landbruks- og matområdet...

Detaljer

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05.

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18 20.05.2014 1.0 Innledning I dette vedlegget til Økonomistrategi 2015-18, omtaler vi den

Detaljer

«Strategi for politisk samhandling på infrastrukturområdet i Region Namdal» - beslutning om prioriteringer

«Strategi for politisk samhandling på infrastrukturområdet i Region Namdal» - beslutning om prioriteringer Saksbehandler: Susanne Bratli SAKSFREMLEGG «Strategi for politisk samhandling på infrastrukturområdet i Region Namdal» - beslutning om prioriteringer Behandles i: Styringsgruppa 08.12.14 Region Namdal

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014. Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014. Senterpartiet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Faksimile Trønder-Avisa 12.9.2014 Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Innhold 1 Tillitsvalgte...5 2 Fylkesårsmøtet 2014...6 3

Detaljer

Fylkestinget MØTEINNKALLING

Fylkestinget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkestinget MØTEINNKALLING Møtedato: Møtested: 21.06.2010 kl 09:00-13.00 gruppemøter. Kl 14.00 Åpning av tinget 22.06.2010 kl 09:00 Saksbehandling forts. Ørland Kysthotell,

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG 2012

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG 2012 1 2 REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 3 Innhold 1. Innledning... 6 1.1 Politisk grunnlag... 6 1.2 Viktige partnerskap... 7 1.3 Sentrale perspektiv... 8 1.4 Hvem gjelder føringene i programmet for?... 9 2. Regionalt

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møtested Nesoddparken, Løeshagaveien 49, 1450 Nesoddtangen Møtedato 11.03.2015 Tid 14:00 Se program s. 2 1 Saksliste

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Årsrapport 2012 / 2013 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2012 / 2013 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2012 / 2013 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Regional planstrategi for Nord-Trøndelag 2012-2016. Statusoppdatering

Regional planstrategi for Nord-Trøndelag 2012-2016. Statusoppdatering Regional planstrategi for Nord-Trøndelag 2012-2016 Statusoppdatering 0 Innhold 1 Innledning/Bakgrunn... 2 2 Miljøverndepartementets godkjenningsbrev... 2 3 Statusoppdatering innenfor noen utvalgte temaområder...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland Fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland Fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland Fylkeskommune Partnerskapsavtaler med regionene Rapport 2011 nr 5 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Partnerskapsavtaler

Detaljer

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 30.10.2014 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 30.10.2014 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 30.10.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 03.12.2008 kl. 10:00 Møtested: Hotel Augustin, Trondheim Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SAKLISTE Saker til behandling 64/2008 Godkjenning av møtebok

Detaljer

FYLKESTINGSSAK 49/2013 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2014-2017, BUDSJETT 2014 OG REGIONALT UTVIKLINGSPROSJEKTER 2014

FYLKESTINGSSAK 49/2013 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2014-2017, BUDSJETT 2014 OG REGIONALT UTVIKLINGSPROSJEKTER 2014 i FYLKESTINGSSAK 49/2013 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2014-2017, BUDSJETT 2014 OG REGIONALT UTVIKLINGSPROSJEKTER 2014 Nytt pkt. 1 Fylkestinget vedtar økonomiplan 2014-2017 med følgende endringer:

Detaljer

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Journalpost.: 13/36748 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/13 Fylkestinget 02.12.2013 Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Sammendrag Hensikten med denne saken

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. 22.6.2012: Møtet avholdes i Fylkeshuset, Tønsberg

21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. 22.6.2012: Møtet avholdes i Fylkeshuset, Tønsberg SAKSLISTE Fylkestinget 3. gangs utsending Dato: 21.06.2012 kl. 9:00 og evnt 22.6.2012 kl 9:00 Sted: 21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. Arkivsak: 201200112-16

Detaljer

INNLEDNING... 3. 1. Ungdom... 4. 2. Skole og oppvekst... 4. 3. Forskning og utvikling... 5. 4. Næringsliv og regional utvikling... 6. 5. Landbruk...

INNLEDNING... 3. 1. Ungdom... 4. 2. Skole og oppvekst... 4. 3. Forskning og utvikling... 5. 4. Næringsliv og regional utvikling... 6. 5. Landbruk... Innhold INNLEDNING... 3 1. Ungdom... 4 2. Skole og oppvekst... 4 3. Forskning og utvikling... 5 4. Næringsliv og regional utvikling... 6 5. Landbruk... 7 6. Rovdyrpolitikken... 7 7. Skogbruk... 8 8. Fiskeri-

Detaljer

Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten

Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2009 Hedmark fylkesrevisjon Parkgt.64 2325 Hamar Fylkesrevisjonen@hedmark.org Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Regional utviklingsavdeling Årsmelding 2013

Regional utviklingsavdeling Årsmelding 2013 Regional utviklingsavdeling Årsmelding 2013 Et livskraftig Nord-Trøndelag med tilvekst, bærekraft og balanse. Innholdsfortegnelse 1. REGIONAL UTVIKLINGSAVDELING (RUA)... 3 2. ARBEIDSFORM... 3 2.1 SAMARBEID

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE NORD-TROMS REGIONRÅD DA

PROTOKOLL FRA MØTE NORD-TROMS REGIONRÅD DA PROTOKOLL FRA MØTE NORD-TROMS REGIONRÅD DA EMNE: Møte nr 02-2015 STED: LHL Skibotnsenteret, Storfjord TIDSPUNKT: 23. 24. mars 2015 DELTAKERE: Ordførere: Rådmenn: Fra adm: Inger Heiskel, Storfjord Karl

Detaljer

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune Rådgivning i skolen Nord-Trøndelag fylkeskommune Forvaltningsrevisjon nr 1700-1/2008 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september til desember 2008 gjennomført en forvaltningsrevisjon med tittel

Detaljer

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér Vedtatt Strategiplan 2010-2013 Med budsjett 2010 gode ideér Onkel skrue: Penger er ikke alt, bare man har nok av dem SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGETS MØTE 15.-16. DESEMBER 2009 SAK 113/2009 Strategiplandokumentet

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Arkivsak: 14/1 Møtedato/tid: 20.01.2014, kl. 17:00 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: Andre møtende: Rådhuset, 2.etg. Per Walseth, leder Per-Arild Lyng,

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 09.09.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 09.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 09.09.2014 Møtested Hvam vgs., Hvamsalléen 30, 2165 Hvam Møtedato 09.09.2014 Tid 15:00 Program på Hvam vgs 11:30-12:00 lunsj og

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkesting 23.03.2015 Møtested Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 23.03.

Sakskart til møte i Fylkesting 23.03.2015 Møtested Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 23.03. Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesting 23.03.2015 Møtested Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 23.03.2015 Tid 11:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 16/15

Detaljer