Kvartalsrapport. Prime Office Germany AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport. Prime Office Germany AS"

Transkript

1 Kvartalsrapport Q2 Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Prime Office Germany AS

2 Selskapet Prime Office Germany AS Vekst i BNP, men fortsatt ustabilt makrobilde Det tyske kontormarkedet fortsatt svakt, men ledigheten antas å flate ut på i overkant av 10 % Ledighet i porteføljen øket til 18 %, men kvm er forlenget hittil i år Fallende rente og svekket EUR påvirker aksjeverdien Status drift Prime Office Germany AS er i ordinær driftsfase. Hovedfokus er å leie ut ledige arealer, og reforhandle kontrakter som kommer til utløp. Markedet oppleves meget krevende, og ledigheten har økt siden årsskiftet fra 16,5 % til 18 % ved utgangen av Q2. Kontrakter på til sammen kvm er reforhandlet/forlenget. Det pågår løpende forhandlinger i alle berørte eiendommer (Hamburg, Berlin, Düsseldorf og Frankfurt), og dette arbeidet har hovedfokus resten av året (se rapport fra Asset Manager nedenfor). Driften forøvrig løper som normalt hvor en av de viktigste oppgavene oppfatter oppussing av fasader i Düsseldorf. Forøvrig utføres endel tilpasning av leiearealer i forbindelse med nye kontrakter, og etablering av visningslokaler. Finansiering Selskapet har opsjon på og arbeider med forlengelse av eksisterende finansiering. Per var selskapet ikke i brudd med låneavtalens betingelser, men er bl.a. avhengig av at det i tiden fremover inngås nye leieavtaler slik at selskapet per kan rapportere rentedekningsgrad over 1,20, en gjennomsnittlig vektet kontraktslengde på minimum 5,0 år, og LTV (loan to value) mindre enn 70 %. Det iverksettes også ny ekstern verdivurdering av eiendommene. Nye styremedlemmer Følgende personer trådte i forbindelse med den ordinære generalforsamlingen i mai ut av styret: Per Chr. Johannessen, Jan Petter Larsen og Lars R. Kristiansen. Som erstattere ble i samme generalforsamling valgt: Line Norbye, Egil K. Sundbye og Torsten Hollstein (sistnevnte utpekt av Orkla Finans Kapitalforvaltning AS). Resultat pr. 30.juni 2010 (urevidert) Prime Office Germany AS hadde per inntekter tilsvarende NOK 38,3 mill. Selskapet hadde i samme periode samlede driftskostnader på NOK 35,1 mill, noe som ga et positivt driftsresultat på NOK 3,2 mill. Det har vært høy aktivitet knyttet til forlengelse av eksisterende leieforhold samt inngåelse av nye. Den høye aktiviteten har påvirket kostnadene i perioden. Per utgjorde eierkostnadene 39,3 % av de samlede driftsinntektene. Selskapet hadde i perioden et negativt finansresultat på NOK 42,8 mill. Finansnettoen består i hovedsak av rentekostnader på NOK 27,8 mill og et urealisert valutatap på NOK 13,5 mill. Valutatapet består i det alt vesentlige av urealisert tap på selskapets eurofordringer på datterselskap i Tyskland, idet vekslingsforholdet mellom euro og norske kroner falt fra kurs 8,315 ved inngangen til 2010 til kurs 7,973 per. Selskapets lån per på NOK mill (EUR 150,0 mill) var i sin helhet sikret ved rentebytteavtaler til en fast rente på 4,58 % inklusive en margin på 114 bp. 2 Prime Office Germany AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2010

3 Prime Office Germany Konsern Resultat Driftsinntekter TNOK TEUR Leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Nøkkeltall i EUR per 30. juni 2010 Antall eiendommer 7 Kjøpesum eiendommer EUR 258,0 mill Kjøpsyield * 5,10 % Totalt areal kvm Andel ledige arealer 18,1 % Avskrivninger Eierkostnad Tyskland Netto leie p.a. Vektet gjenværende leietid (eks ledighet) EUR 10,2 mill ca 4,6 år Eierkostnad Norge Sum driftskostnader Driftsresultat Langsiktig gjeld inkl. margin (100 % rentesikret) EUR 150,0 mill / 4,58 % * Leieinntektspotensial ved 100 % utleie / kjøpspris eks trans.omk. Finansinntekter Valutatap (urealisert) Rentekostnader Andre finanskostnader Sum finans Resultat før skatt Prime Office Germany Konsern Balanse Eiendeler Anleggsmidler TNOK TEUR Utsatt skattefordel Eiendom inkl. forskudd Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler Selskapets resultat før skatt per andre kvartal viste et underskudd på NOK 39,6 mill. Selskapets rentebytteavtaler hadde per en negativ markedsverdi på omlag EUR 11,5 mill. Verdien av rentebytteavtalene er i samsvar med god regnskapsskikk ikke hensyntatt i selskapets regnskap per. Per var markedsverdien på selskapets rentebytteavtaler negativ med omlag EUR 6,25 mill. Egenkapitalen per var NOK 703,2 mill, som utgjorde 36,5 % av konsernets totalkapital. Egenkapitalprosenten er redusert i løpet av de første seks månedene i 2010, som følge det negative resultatet per 2. kvartal Annenhåndsomsetning Det er i per 30. juni 2010 registrert overdratt i alt 105 aksjer i selskapet, noe som utgjør 0,6 % av aksjene i selskapet. De fleste handlene bærer preg av å være interne transaksjoner. Aksjonærinformasjon Aksjonærene vil bli holdt løpende informert om selskapets økonomiske stilling og drift via kvartalsvise rapporter. Prime Office Germany AS legger ut aksjonærinformasjon på Orkla Finans nettsted: Egenkapital og gjeld Aksjekapital, stk á NOK Overkursfond Annen egenkapital Sum egenkapital Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Vekslingskurs EUR/NOK 7,973 1,000 Prime Office Germany AS Kvartalsrapport 2. kvartal

4 Rapport fra Asset Manager Forvaltning Forvaltning De positive nyhetene om økt optimisme og kraftig oppgang i BNP har foreløpig ikke løftet utleiemarkedet. Prosessene er langdryge og krever betydelig innsats og ressurser fra forvalters side. Asset manager er pt. i konkrete forhandlinger om nye leieforhold samt forlengelser av eksisterende kontrakter for tilsamen over kvm, tilsvarende 20 % av totalt utleibart areal i porteføljen. Pågående utbedring og maling av fasade i Düsseldorf MZD Marketing Lounge Zollhof Andre kvartal var, som forventet, noe sterkere enn førstekvartal med signerte leiekontrakter på totalt kvm mot kun 95 kvm i førstekvartal. Utleiesituasjonen Ledigheten økte fra kvm til kvm til fra utgangen av første kvartal 2010 til utgangen av andre kvartal. Dette skyldes primært en økning av ledig areal i Düsseldorf. BIMA har tidligere vært omtalt som en aktuell taker av ca kvm i Frankfurt. Dessverre har leietaker ikke kommet i mål med beslutnings prosessen, og megler rapporterer om at anbefaling og kontraktsutkast fortsatt ligger hos sentrale myndigheter i Berlin. Det er høyst usikkert når denne beslutningen vil foreligge, og om valget vil falle på vår eiendom. Utover dette er det samtaler med andre aktuelle leietakere på til sammen kvm. I Hamburg har Hamburger Hochbahn forlenget 316 kvm frem til opsjon, samt at vi har forlenget 125 kvm med Mail Boxes Etc. til Hamburger Hochbahn vil ila fraflytte kvm. I den forbindelse har vi nå utpekt BNP Paribas til lead-megler for å bistå utleiearbeidet. BNP Paribas forventer å kunne leie ut arealene til flere leietakere ila 6 12mnd på et leienivå mellom 12,50 og 16,00 EUR/kvm/mnd avhengig av standard og intern beliggenhet i bygget. Snittleien er i dag ca. 15 EUR/kvm/mnd for arealet som blir ledigstilt. I Berlin er det flere interessenter som ser på de ledige arealene. Utover dette har vi iverksatt en prosess for å undersøke mulighetene for å konvertere deler av det ledige lagerarealet i kjeller til butikkareal. Dette kan tenkes benyttet av en dagligvarebutikk eller treningssenter i forbindelse med et mindre butikkareal som står ledig i første etasje. I Düsseldorf signerte Dr. Andres&Schneider en toårsforlengelse i utgangen av andre kvartal. ML&S forlenget 400 kvm for tre år pluss opsjon til ytterligere to år. Utover dette pågår det forhandlinger med noen mindre leietakere i bygget om forlengelser, samt interessenter på deler av det ledige arealet. En kort status per eiendom følger i tabellen nedenfor. Eiendom Ungererstrasse (Schwabing-Nord) Munchen Steinstrasse 25 (Innenstadt) Hamburg Bockenheimer Anlage 15 (Westend) Frankfurt Am Kaiserkai 62 (Hafen City) Hamburg Friedrichstrasse 149 (Mitte) Berlin Zollhof 3 (Medienhafen) Düsseldorf Wisenau (Westend) Frankfurt Utleiestatus, og aktivitet i andre kvartal Fullt utleid til MAN 10års kontrakt. Fortsatt noe oppfølgingsaktivitet mot selger og utvikler grunnet utestående arbeider, samt diskusjon rundt pro/contra oppgjør. 18 kvm ledig. BNP Paribas utpekt som lead megler, for å bistå i utleie av kvm som blir ledig når Hamburger Hochbahn flytter ut av bygget 2010/ kvm ledig. Endelig tilbud er inngitt til potensiell offentlig leietaker(bima) for hele arealet for en 10 års kontrakt. Det er også andre interessenter på deler av arealet, hvor vi går videre med forhandlinger så lenge det ikke er noen avklaring med den offentlige leietakeren. Hovedkvarter til Garbe group. Fullt utleid frem til nov kvm ledig. I forhandlinger med eksisterende leietakere om forlengelser av kontrakter, samt utvidelse av leiearealer kvm ledig. Det arbeides med interessenter for deler av det ledige arealet. Düsseldorf, er ved siden av Frankfurt, det mest krevende kontormarkedet pt. Det pågår pt. arbeider med å utbedre og male fasaden 603 kvm ledig. Markedsleien for bygget har falt fra EUR/kvm til under 20 EUR/kvm. Det forhandles med eksisterende leietakere om forlengelser og utvidelse av areal. 4 Prime Office Germany AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2010

5 Porteføljeoversikt Per 30. juni 2010 Adresse Distrikt By Kjøpris inkl omk. (mill) Kjøpsyield før omk. Netto Leie p.a [IST] (mill) 1) Netto Leie p.a [SOLL] (mill) 2) Byggeår (omb. år) Areal Andel ledige arealer per Vektet lengde (eks. ledighet) per Ungererstrasse Schwabing-Nord Munchen Overtatt EUR 33,0 5,0 % EUR 1,6 EUR 1,6 2008/ kvm 0 % 8,9 år Steinstrasse 25 Innenstadt Hamburg Overtatt EUR 13,0 5,5 % EUR 0,7 EUR 0, (2002) kvm 0 % 1,5 år Bockenheimer Anlage 15 Westend Frankfurt Overtatt EUR 49,8 5,3 % EUR 1,2 EUR 2, (1982/ 2003) kvm 54 % 2,7 år Am Kaiserkai 62 Hafen City Hamburg Overtatt EUR 32,8 5,2 % EUR 1,6 EUR 1, kvm 0% 8,3 år Friedrichstrasse 149 Mitte Berlin Overtatt EUR 63,8 4,65 % EUR 2,4 EUR 2, kvm 23 % 3,5 år Zollhof 3 Medienhafen Düsseldorf Overtatt EUR 50,6 5,0 % EUR 2,2 EUR 2, kvm 15 % 2,7 år Wisenau Westend Frankfurt Overtatt EUR 15,0 5,7 % EUR 0,6 EUR 0,7 1970/ % 1,7 år SUM EUR 258 5,1 % EUR 10,2 EUR 12, % 4,6 år 1) Leie p.a. per 30. juni ) Leieinntektspotensial ved 100 % utleie per 30. juni Utløpsprofil leiekontrakter Arealendring (kvm) halvår halvår 2010 (+) IB Ledighet (+) Ny ledighet (eiendommer overtatt i perioden) (+) Utløp i perioden (-) Forlengelser i perioden (-) Ny utleie i perioden (=) UB Ledighet Prime Office Germany AS Kvartalsrapport 2. kvartal

6 Markedsinformasjon Makro Tysk BNP viste den sterkeste kvartalsvise veksten siden gjen foreningen i 1990, med en økning på 2,2 % fra førstekvartal konsensusestimater før tallene ble kjent 13. august var en vekst på 1,3 %. Den tyske finansministeren Rainer Brüderle uttalte umiddelbart etter at tallene ble kjent at tysk økonomi ligger an til å vokse vesentlig mer enn 2 % i I juni måned la Bundesbank frem prognoser som tilsa en vekst på 1,9 % inneværende år og 1,4 % i I.flg det tyske statistikk byrået er det eksport og investeringer som bidrar mest til økt økonomisk aktivitet, men at også privat- og offentlig forbruk bidro positivt. Arbeidsledigheten synker, og ble rapportert å være 7,6 % i juli mnd ned 0,5 prosentpoeng siden april. Totalt er nå 3,2 millioner tyskere uten arbeid, mot 3,4 millioner i april. Kilde: Bloomberg.com og Jones Lang LaSalle, «Capital Markets Newsletter 1st Half-year 2010» Index, 2000 = 100, seasonally adjusted Ifo Business Survey (Industry and Trade*, July 2010) Business expectations Industry and Trade 80 Ifo Business Climate * Manufacturing, construction, wholesaling and retailing. Kilde: Ifo Business Survey Investeringsmarkedet for eiendom Oppgangen i investeringsmarkedet i første kvartal ble bekreftet i andre kvartal. Transaksjonsvolumet økte med 148 % for årets seks første måneder sammenlignet med samme periode i Det er omsatt eiendom for totalt 9,4 Mrd EUR i perioden, hvorav kontoreiendom, iflg Jones Lang LaSalle, utgjør 31 % av den total omsetningen. Oppgangen skyldes flere faktorer: tilgjengeligheten på finansiering er bedre, yield gapet mellom 10 år tysk stat og prime yield er over 200bps samt noe lysere utsiktene for den tyske økonomien. I tillegg har investorer utenfor euro-området gleden av en svekket valuta kurs særlig mot dollar. Interessen for eiendom har medført en viss nedgang på yield-nivået for kontoreiendom, som er rapportert å falle videre fra 5,24 % i snitt i forrige kvartal til 5,19 % i andre kvartal for de syv største byene i Tyskland. Prime yield oppnås for bygg som er utleid på markedsmessige leier, med god kvalitet og beliggenhet og hvor snitt kontraktsperiode er 10 år eller mer. Det er fortsatt vanskelig å oppnå gode priser for eiendom som ikke tilfredsstiller disse faktorene. Bankene er og særdeles restriktive med utlån til eiendom med en høy grad av utleierisiko. Kontor Prime Yield Endring siden Q Implisitt verdi endring i perioden* Q2 07 Q3 07 Q4 07 Q1 08 Q2 08 Q3 08 Q4 08 Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10 Q2 10 basis punkter % Berlin 4,75 4,85 4,90 5,00 5,0 5,25 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,25 5,2 45-8,7 % Düsseldorf 4,50 4,60 4,65 4,85 5,0 5,25 5,40 5,40 5,50 5,50 5,50 5,3 5, ,5 % Frankfurt 4,20 4,30 4,40 4,50 4,8 5,10 5,40 5,40 5,50 5,50 5,35 5,25 5, ,2 % Hamburg 4,50 4,60 4,65 4,75 4,85 5,00 5,30 5,30 5,35 5,35 5,20 5,0 5, ,0 % Munich 4,10 4,20 4,30 4,50 4,75 4,85 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,0 5, ,0 % Gj.snitt 4,41 4,51 4,58 4,72 4,88 5,09 5,37 5,37 5,42 5,42 5,36 5,16 5, ,9 % * gitt uendret leienivå Kilde: Kilde: Jones Lang LaSalle, «Capital Markets Newsletter 1st Half-year 2010» 6 Prime Office Germany AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2010

7 5,6 Yieldutvikling , prime kontoreiendom 5,4 5,2 5,0 4,8 4,6 4,4 4,2 Berlin Düsseldorf Frankfurt Hamburg Munchen Gjennomsnitt 4 Q2 07 Q3 07 Q4 07 Q1 08 Q2 08 Q3 08 Q4 08 Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10 Q2 10 Utleiemarkedet fortsatt svekket I kontrast til den positive utviklingen for tysk økonomi, er det foreløpig liten oppgang å spore i utleiemarkedet for kontoreiendom. Jones Lang LaSalle forventer at effektene i utleiemarkedet først vil merkes utover høsten da flere selskaper signaliserer vilje til å rekruttere noe som igjen vil ha en positiv effekt på arealetterspørselen. I årets seks første måneder var totalt utleid areal 1,1 millioner kvadratmeter i de fem markedene POG er investert i. Dette er en oppgang på 7 % i forhold til samme periode i Frankfurt og Düsseldorf er fortsatt krevende markeder, selv om det rapporterte utleievolumet er relativt høyt for disse byene hhv og kvm i første halvår. Det høye volumet forklares med leiekontrakter inngått med ECB i Frankfurt på hele kvm og kvm med Vodafone i Düsseldorf. Jones Lang LaSalle forventer noe bedring i utleiemarkedet både mht areal absorpsjon og leieprisutvikling, men at dette vil ligge i bakkant av den økonomiske oppturen. Utviklingen i leiemarkedet henger normalt etter den generelle økonomiske utviklingen mao. en «laggingindicator». Tabell 1, Inngåtte leiekontrakter kontorareal (m 2 ) h. 09 1h. 10 Prosentvis endring Berlin % Düsseldorf % Frankfurt % Hamburg % München % SUM % Trendprognose Tabell 2, Ledighet (Inkl. areal for fremleie) h Trendprognose m 2 % m 2 % m 2 % Berlin , , ,2 Düsseldorf , , ,6 Frankfurt , , ,7 Hamburg , , ,3 München , , ,8 SUM , ,3 10,5 Tabell 3, Høyeste kontorleier (EUR/m 2 /mnd) h. 09 1h. 10 Trendprognose Berlin 21,00 22,00 20,00 20,50 20,00 Düsseldorf 22,50 22,50 22,00 22,50 22,50 Frankfurt 37,00 37,00 34,00 35,00 33,00 Hamburg 23,00 23,50 23,00 23,00 22,50 München 30,00 30,50 28,50 29,00 28,50 Gj.snitt 26,70 27,10 25,50 26,00 25,30 Kilder: Jones Lang LaSalle Office Market Overview Q Informasjonen i denne kvartalsrapporten er utarbeidet av Prime Office Germany AS etter beste skjønn. Selskapet påtar seg ikke ansvaret dersom opplysningene er uriktige eller ufullstendige. Prime Office Germany AS Kvartalsrapport 2. kvartal

8 Miksmaster Forretningsfører: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Avd. Management Tordenskioldsgate 8 10 Postboks 1724 Vika 0121 OSLO Tilretteleggere: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Industrifinans Capital AS Adresseendringer: Meldes til aksjonærenes kontoførere og ikke til selskapet. Aksjonærinformasjon: Prime Office Germany AS vil legge ut viktig aksjonærinformasjon på tilretteleggernes nettsteder:

Kvartalsrapport. Prime Office Germany AS

Kvartalsrapport. Prime Office Germany AS Kvartalsrapport Q3 Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 Prime Office Germany AS Selskapet Prime Office Germany AS Leietakersituasjonen Som meddelt aksjonærene særskilt gjennom to aksjonær meldinger tidligere

Detaljer

Investorpresentasjon Prime Office Germany AS

Investorpresentasjon Prime Office Germany AS Investorpresentasjon Prime Office Germany AS Einar Skjerven 25. mai 2010 Utarbeidet av: Hans-Christian Birkedal, Industrifinans Asset Management AS (birkedal@industrifinans.no) POG Porteføljen Am Kaiserkai

Detaljer

Prime Office Germany AS

Prime Office Germany AS Investorpresentasjon Prime Office Germany AS Einar Skjerven 8. mars 2010 Utarbeidet av: Hans-Christian Birkedal, Industrifinans Asset Management AS (birkedal@industrifinans.no) Hendelser siden juni 2009

Detaljer

Kvartalsrapport. Prime Office Germany AS

Kvartalsrapport. Prime Office Germany AS Kvartalsrapport Q4 Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 Prime Office Germany AS Selskapet Prime Office Germany AS kontormarkedet fortsatt svakt ledigheten ca 10 % ved årsskiftet ledende indikatorer for tysk

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal Prime Office Germany AS

Kvartalsrapport 2. kvartal Prime Office Germany AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2009 Prime Office Germany AS Selskapet Prime Office Germany AS Selskapet utbetalte den 16. juni 2009 NOK 360 millioner til selskapets aksjonærer, hvilket tilsvarer 22,5% av opprinnelig

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal Prime Office Germany AS

Kvartalsrapport 1. kvartal Prime Office Germany AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Prime Office Germany AS Selskapet Prime Office Germany AS Selskapet signerte 26. mai 2009 avtale med Helaba/HypoVereinsbank om å utvide selskapets eksisterende låneramme

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2009. Prime Office Germany AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2009. Prime Office Germany AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 Prime Office Germany AS Selskapet Prime Office Germany AS Rammebetingelsene for ny utleie er fremdeles meget krevende, og ledigheten i markedet forventes å øke til over

Detaljer

Selskapets muligheter & utfordringer v/kaare M. Krane, Daglig leder for Prime Office Germany AS Orkla Finans Kapitalforvaltning AS

Selskapets muligheter & utfordringer v/kaare M. Krane, Daglig leder for Prime Office Germany AS Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Selskapets muligheter & utfordringer v/kaare M. Krane, Daglig leder for Prime Office Germany AS Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Status & nøkkeltall Nøkkeltall per 31.12.09 Kjøpesum eiendommer MEUR 258,0

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008. Prime Office Germany AS

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008. Prime Office Germany AS Kvartalsrapport 4. kvartal 28 Prime Office Germany AS Zollhof 3 Medienhafen Düsseldorf Am Kaiserkai 62 Hafen City Friedrichstrasse 149 Mitte Berlin Steinstrasse 25 Innenstadt Flensburg Puttgarden Sassnitz

Detaljer

Prime Office Germany AS. Ordinær generalforsamling 25. mai 2010

Prime Office Germany AS. Ordinær generalforsamling 25. mai 2010 Prime Office Germany AS Ordinær generalforsamling Prime Office Germany AS 2 Prime Office Germany AS 3 Prime Office Germany AS 4 Prime Office Germany AS 5 Prime Office Germany AS Årsregnskap 2009 Styrets

Detaljer

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN 1 Q4-2016 2 1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN GENERELT BUSINESS CLIMATE Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel falt fra 111,0 poeng i desember 2016 til 109,8 poeng i januar 2017.

Detaljer

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 UEN UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Avkastning og aksjekurs 6 Finansiering 8 Regnskap 10 Kontakt 13 Klikk for å hoppe til ønsket kapittel Hjem Sammendrag

Detaljer

STATUSRAPPORT FOR 2. KVARTAL

STATUSRAPPORT FOR 2. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT FOR 2. KVARTAL 2011 www.northbridge.no VEK PR. 30.06.2011 North Bridge Management AS (Manager) har beregnet verdijustert egenkapital (VEK) pr. aksje i North Bridge

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 opportunity www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Eiendommene generelt Eiendomsporteføljens verdi fortsatte å utvikle seg positivt også i

Detaljer

Prime Office Germany AS

Prime Office Germany AS Prime Office Germany AS Ordinær generalforsamling 31. mai 2012 Redegjørelse fra Daglig leder Prime Office Germany AS status Sammendrag Eiendommene: Berlin solgt ( høst 2011), München solgt (leveres Q2

Detaljer

1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt

1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt 1 Q2-2017 2 1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt Business Climate Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel steg til 116,0 Punkter i juli. Dette er den tredje rekorden på rad

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN 1 Q2-2016 2 1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN GENERELT BUSINESS CLIMATE Brexit avgjørelsen skaper også usikkerhet i den tyske økonomien. Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel sank

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

Aksjonærbrev nr

Aksjonærbrev nr Aksjonærbrev nr 1-2015 13. februar 2015 Kilden Næringsbygg AS Selskapsinfo Kilden Næringsbygg AS Beregnet VEK pr aksje iht. markedsrapport N/A N/A Sist omsatt N/A N/A Salgstrigger 25 % Ligningsmessig verdi

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 2009 VAR ET TILFREDSSTILLENDE ÅR FOR VICTORIA EIENDOM. VERDIJUSTERT EGENKAPITAL ER PR. 31.12.2009 BEREGNET TIL KR 182 PR. AKSJE VED VERDSETTELSE AV EIENDOMSSPAR-AKSJEN

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

North Bridge Opportunity AS

North Bridge Opportunity AS North Bridge Opportunity AS STATUSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 www.northbridge.no ENDELIG VEK Endelig VEK pr. 31.12.2011 er beregnet til NOK 105,46 pr. aksje. VEK for Selskapet beregnes basert på eksterne

Detaljer

1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt

1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt 1 Q3-2017 2 1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt Business Climate Ifo Forretningsklimaindeksen for industri og handel falt i september marginalt til 115,2 poeng. Noe som betyr at forventningene

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2013

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2013 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 213 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 33,1 mot 17,4 i samme periode i fjor, en forbedring på 15,7. Resultatforbedringen

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2010 opportunity www.northbridge.no VEK-beregning pr. 30.06.2010 North Bridge Management AS (Manager) har beregnet verdijustert egenkapital (VEK) pr.

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt

1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt 1 Q4-2017 2 1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt Business Climate Den tyske økonomiens sterke utvikling i 2017 fortsatte også inn i siste kvartal, med en vekst på ca en halv prosent. På årsbasis

Detaljer

Prime Office Germany AS

Prime Office Germany AS Prime Office Germany AS Årsrapport 2009 Porteføljeoversikt Per 31. desember 2009 Adresse Distrikt By Kjøpris inkl omk. (mill) Kjøpsyield før omk. Netto Leie p.a [IST] (mill) 1) Netto Leie p.a [SOLL] (mill)

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2017 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2017 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Presentasjon av 2. kvartal/1. halvår 2003. 15. august 2003

Presentasjon av 2. kvartal/1. halvår 2003. 15. august 2003 Presentasjon av 2. kvartal/1. halvår 2003 15. august 2003 Agenda 1. Resultat 2. kvartal/1. halvår 2003 2. Salg av eiendom 3. Leieinntektsstatus 4. Ledighet og inngåtte kontrakter 5. Finansiering og takst

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q4 2010 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Hafslund Statens Strålevern Acergy Rolls Royce Biohus Havila Mars Havila Mercury Bilferga Fanafjord Rapport Q4 2010 Hovedtall 31.12.2010

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT WINDER ASA KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2008 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2008 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2016 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2016 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL 2013 www.northbridge.no SAMMENDRAG Ordinær generalforsamling i North Bridge Opportunity AS (NBO / Selskapet) ble avholdt den 17. juni 2013. Selskapet

Detaljer

Prime Office Germany AS. Årsrapport 2010

Prime Office Germany AS. Årsrapport 2010 Prime Office Germany AS Årsrapport 2010 Prime Office Germany AS Årsberetning 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Prime Office Germany AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom datterselskaper

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2010

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2010 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2010 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 31,1 mot -3,5 i samme periode i fjor, en forbedring på 34,6. Konsernets

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

Kvartalsrapport 2-2012. PRE EiendomsInvest Tyskland II AS

Kvartalsrapport 2-2012. PRE EiendomsInvest Tyskland II AS Kvartalsrapport 2-2012 PRE EiendomsInvest Tyskland II AS PRE EiendomsInvest Tyskland II AS ( PRE II ) har som formål å investere i tysk bolig- og nærings- eiendom av høy kvalitet. Eiendommene skal ha attraktiv

Detaljer

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01)

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01) BØRSMELDING Farstad Shipping ASA 21. februar 2001 FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 (NOK 1000) 4. kv. 2000 4. kv. 1999 31.12.2000 31.12.1999 Driftsinntekter Driftskostnader Avskrivning Driftsresultat

Detaljer

Baltic Sea Properties AS

Baltic Sea Properties AS Baltic Sea Properties AS Presentasjon nøkkeltall Q3 2017 22. november 2017 www.balticsea.no Selskapet er 22.november 2017 opptatt til handel på Merkur Market Baltic Sea Properties styre og ledelse mener

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP PR Drift og finansiering.

FORELØPIG REGNSKAP PR Drift og finansiering. FORELØPIG REGNSKAP PR. 30.09.2005 Drift og finansiering. Petrolia Drilling ASA har inngått kontrakt med Island Oil & Gas Ltd for bruk av SS Petrolia f.o.m april 2006 (ref børsmelding 19.10.05). Kontrakten

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Avantor ASA. pr Q2 2003. Oslo, 15. august 2003. Eiendom for hodet og hjertet

Avantor ASA. pr Q2 2003. Oslo, 15. august 2003. Eiendom for hodet og hjertet Avantor ASA pr Q2 2003 Oslo, 15. august 2003 Hovedtrekk pr Q2 2003 h Resultat Resultat NOK 12,7 mill før skatt, NOK 0,7 pr aksje Kontantstrøm fra drift NOK 1,22 pr aksje, før skatt h h Utvikling Inngått

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Resultat for 2.kvartal 2003

Resultat for 2.kvartal 2003 Resultat for 2.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(9) Styrets beretning andre kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2011

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2011 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2011 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 39,6 mot 45,4 i samme periode i fjor, en nedgang på 5,8. Årets driftsresultat

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijuster egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA tredje kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q3 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Viktige fokusområder Q3 Hovedfokus (pres. 2.kvartal) Styrke konsernets

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2012

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2012 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 212 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 17,4 mot 2,6 i samme periode i fjor, en nedgang på 3,2. Resultatnedgangen

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT BLACK SEA PROPERTY AS

HALVÅRSRAPPORT BLACK SEA PROPERTY AS HALVÅRSRAPPORT 2017 BLACK SEA PROPERTY AS REGNSKAP OG KONSERNREGNSKAP - PERIODEREGNSKAP PR 30. JUNI 2017 - BALANSE PR 30. JUNI 2017 Side 1 Halvårsberetning 2017 Black Sea Property AS Adresse: Sagveien

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 4. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 4. kvartal 2014 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål har vært å tilføre kapital

Detaljer

Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003

Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003 Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003 Markedet har generelt snudd fra forsiktighet til økt optimisme. Resultat før avskrivninger (EBITDA) ble for fjerde kvartal lik MNOK 2,1 (3,5% margin).

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 2. kvartal 2016 2 Kvartalsrapport Q2 2016 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP PR

FORELØPIG REGNSKAP PR FORELØPIG REGNSKAP PR. 30.06.2005 Drift og finansiering. Selskapet startet reaktiveringen av SS Petrolia i januar 2005 som følge av positiv markedsutvikling, og mulig boring på Stockman-feltet i Barentshavet

Detaljer

Boligutleie Holding III AS

Boligutleie Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport juni 015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger Kursutvikling Porteføljeoversikt

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008. Prime Office Germany AS

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008. Prime Office Germany AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Prime Office Germany AS Selskapet Prime Office Germany AS Prime Office Germany AS foretok ingen investeringer i første kvartal 2008. Dette fordi selgernes prisforventninger

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2009

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2009 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 29 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble -3,, mot 1,2 i samme periode i fjor. Konsernets omsetning er redusert, i all

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2011

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2011 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2011 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 20,6 mot 31,1 i samme periode i fjor, en nedgang på 10,5. Sterk annonseomsetning

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Innledning: Guard Systems har hatt store utfordringer i Q1/07 i forhold til produksjon av TrackGuard, og dette påvirker omsetning og resultat i denne perioden.

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Struktur 6 Generelt om selskapet 6 2 Kvartalsrapport desember

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer