Kvartalsrapport. Prime Office Germany AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport. Prime Office Germany AS"

Transkript

1 Kvartalsrapport Q2 Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Prime Office Germany AS

2 Selskapet Prime Office Germany AS Vekst i BNP, men fortsatt ustabilt makrobilde Det tyske kontormarkedet fortsatt svakt, men ledigheten antas å flate ut på i overkant av 10 % Ledighet i porteføljen øket til 18 %, men kvm er forlenget hittil i år Fallende rente og svekket EUR påvirker aksjeverdien Status drift Prime Office Germany AS er i ordinær driftsfase. Hovedfokus er å leie ut ledige arealer, og reforhandle kontrakter som kommer til utløp. Markedet oppleves meget krevende, og ledigheten har økt siden årsskiftet fra 16,5 % til 18 % ved utgangen av Q2. Kontrakter på til sammen kvm er reforhandlet/forlenget. Det pågår løpende forhandlinger i alle berørte eiendommer (Hamburg, Berlin, Düsseldorf og Frankfurt), og dette arbeidet har hovedfokus resten av året (se rapport fra Asset Manager nedenfor). Driften forøvrig løper som normalt hvor en av de viktigste oppgavene oppfatter oppussing av fasader i Düsseldorf. Forøvrig utføres endel tilpasning av leiearealer i forbindelse med nye kontrakter, og etablering av visningslokaler. Finansiering Selskapet har opsjon på og arbeider med forlengelse av eksisterende finansiering. Per var selskapet ikke i brudd med låneavtalens betingelser, men er bl.a. avhengig av at det i tiden fremover inngås nye leieavtaler slik at selskapet per kan rapportere rentedekningsgrad over 1,20, en gjennomsnittlig vektet kontraktslengde på minimum 5,0 år, og LTV (loan to value) mindre enn 70 %. Det iverksettes også ny ekstern verdivurdering av eiendommene. Nye styremedlemmer Følgende personer trådte i forbindelse med den ordinære generalforsamlingen i mai ut av styret: Per Chr. Johannessen, Jan Petter Larsen og Lars R. Kristiansen. Som erstattere ble i samme generalforsamling valgt: Line Norbye, Egil K. Sundbye og Torsten Hollstein (sistnevnte utpekt av Orkla Finans Kapitalforvaltning AS). Resultat pr. 30.juni 2010 (urevidert) Prime Office Germany AS hadde per inntekter tilsvarende NOK 38,3 mill. Selskapet hadde i samme periode samlede driftskostnader på NOK 35,1 mill, noe som ga et positivt driftsresultat på NOK 3,2 mill. Det har vært høy aktivitet knyttet til forlengelse av eksisterende leieforhold samt inngåelse av nye. Den høye aktiviteten har påvirket kostnadene i perioden. Per utgjorde eierkostnadene 39,3 % av de samlede driftsinntektene. Selskapet hadde i perioden et negativt finansresultat på NOK 42,8 mill. Finansnettoen består i hovedsak av rentekostnader på NOK 27,8 mill og et urealisert valutatap på NOK 13,5 mill. Valutatapet består i det alt vesentlige av urealisert tap på selskapets eurofordringer på datterselskap i Tyskland, idet vekslingsforholdet mellom euro og norske kroner falt fra kurs 8,315 ved inngangen til 2010 til kurs 7,973 per. Selskapets lån per på NOK mill (EUR 150,0 mill) var i sin helhet sikret ved rentebytteavtaler til en fast rente på 4,58 % inklusive en margin på 114 bp. 2 Prime Office Germany AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2010

3 Prime Office Germany Konsern Resultat Driftsinntekter TNOK TEUR Leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Nøkkeltall i EUR per 30. juni 2010 Antall eiendommer 7 Kjøpesum eiendommer EUR 258,0 mill Kjøpsyield * 5,10 % Totalt areal kvm Andel ledige arealer 18,1 % Avskrivninger Eierkostnad Tyskland Netto leie p.a. Vektet gjenværende leietid (eks ledighet) EUR 10,2 mill ca 4,6 år Eierkostnad Norge Sum driftskostnader Driftsresultat Langsiktig gjeld inkl. margin (100 % rentesikret) EUR 150,0 mill / 4,58 % * Leieinntektspotensial ved 100 % utleie / kjøpspris eks trans.omk. Finansinntekter Valutatap (urealisert) Rentekostnader Andre finanskostnader Sum finans Resultat før skatt Prime Office Germany Konsern Balanse Eiendeler Anleggsmidler TNOK TEUR Utsatt skattefordel Eiendom inkl. forskudd Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler Selskapets resultat før skatt per andre kvartal viste et underskudd på NOK 39,6 mill. Selskapets rentebytteavtaler hadde per en negativ markedsverdi på omlag EUR 11,5 mill. Verdien av rentebytteavtalene er i samsvar med god regnskapsskikk ikke hensyntatt i selskapets regnskap per. Per var markedsverdien på selskapets rentebytteavtaler negativ med omlag EUR 6,25 mill. Egenkapitalen per var NOK 703,2 mill, som utgjorde 36,5 % av konsernets totalkapital. Egenkapitalprosenten er redusert i løpet av de første seks månedene i 2010, som følge det negative resultatet per 2. kvartal Annenhåndsomsetning Det er i per 30. juni 2010 registrert overdratt i alt 105 aksjer i selskapet, noe som utgjør 0,6 % av aksjene i selskapet. De fleste handlene bærer preg av å være interne transaksjoner. Aksjonærinformasjon Aksjonærene vil bli holdt løpende informert om selskapets økonomiske stilling og drift via kvartalsvise rapporter. Prime Office Germany AS legger ut aksjonærinformasjon på Orkla Finans nettsted: Egenkapital og gjeld Aksjekapital, stk á NOK Overkursfond Annen egenkapital Sum egenkapital Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Vekslingskurs EUR/NOK 7,973 1,000 Prime Office Germany AS Kvartalsrapport 2. kvartal

4 Rapport fra Asset Manager Forvaltning Forvaltning De positive nyhetene om økt optimisme og kraftig oppgang i BNP har foreløpig ikke løftet utleiemarkedet. Prosessene er langdryge og krever betydelig innsats og ressurser fra forvalters side. Asset manager er pt. i konkrete forhandlinger om nye leieforhold samt forlengelser av eksisterende kontrakter for tilsamen over kvm, tilsvarende 20 % av totalt utleibart areal i porteføljen. Pågående utbedring og maling av fasade i Düsseldorf MZD Marketing Lounge Zollhof Andre kvartal var, som forventet, noe sterkere enn førstekvartal med signerte leiekontrakter på totalt kvm mot kun 95 kvm i førstekvartal. Utleiesituasjonen Ledigheten økte fra kvm til kvm til fra utgangen av første kvartal 2010 til utgangen av andre kvartal. Dette skyldes primært en økning av ledig areal i Düsseldorf. BIMA har tidligere vært omtalt som en aktuell taker av ca kvm i Frankfurt. Dessverre har leietaker ikke kommet i mål med beslutnings prosessen, og megler rapporterer om at anbefaling og kontraktsutkast fortsatt ligger hos sentrale myndigheter i Berlin. Det er høyst usikkert når denne beslutningen vil foreligge, og om valget vil falle på vår eiendom. Utover dette er det samtaler med andre aktuelle leietakere på til sammen kvm. I Hamburg har Hamburger Hochbahn forlenget 316 kvm frem til opsjon, samt at vi har forlenget 125 kvm med Mail Boxes Etc. til Hamburger Hochbahn vil ila fraflytte kvm. I den forbindelse har vi nå utpekt BNP Paribas til lead-megler for å bistå utleiearbeidet. BNP Paribas forventer å kunne leie ut arealene til flere leietakere ila 6 12mnd på et leienivå mellom 12,50 og 16,00 EUR/kvm/mnd avhengig av standard og intern beliggenhet i bygget. Snittleien er i dag ca. 15 EUR/kvm/mnd for arealet som blir ledigstilt. I Berlin er det flere interessenter som ser på de ledige arealene. Utover dette har vi iverksatt en prosess for å undersøke mulighetene for å konvertere deler av det ledige lagerarealet i kjeller til butikkareal. Dette kan tenkes benyttet av en dagligvarebutikk eller treningssenter i forbindelse med et mindre butikkareal som står ledig i første etasje. I Düsseldorf signerte Dr. Andres&Schneider en toårsforlengelse i utgangen av andre kvartal. ML&S forlenget 400 kvm for tre år pluss opsjon til ytterligere to år. Utover dette pågår det forhandlinger med noen mindre leietakere i bygget om forlengelser, samt interessenter på deler av det ledige arealet. En kort status per eiendom følger i tabellen nedenfor. Eiendom Ungererstrasse (Schwabing-Nord) Munchen Steinstrasse 25 (Innenstadt) Hamburg Bockenheimer Anlage 15 (Westend) Frankfurt Am Kaiserkai 62 (Hafen City) Hamburg Friedrichstrasse 149 (Mitte) Berlin Zollhof 3 (Medienhafen) Düsseldorf Wisenau (Westend) Frankfurt Utleiestatus, og aktivitet i andre kvartal Fullt utleid til MAN 10års kontrakt. Fortsatt noe oppfølgingsaktivitet mot selger og utvikler grunnet utestående arbeider, samt diskusjon rundt pro/contra oppgjør. 18 kvm ledig. BNP Paribas utpekt som lead megler, for å bistå i utleie av kvm som blir ledig når Hamburger Hochbahn flytter ut av bygget 2010/ kvm ledig. Endelig tilbud er inngitt til potensiell offentlig leietaker(bima) for hele arealet for en 10 års kontrakt. Det er også andre interessenter på deler av arealet, hvor vi går videre med forhandlinger så lenge det ikke er noen avklaring med den offentlige leietakeren. Hovedkvarter til Garbe group. Fullt utleid frem til nov kvm ledig. I forhandlinger med eksisterende leietakere om forlengelser av kontrakter, samt utvidelse av leiearealer kvm ledig. Det arbeides med interessenter for deler av det ledige arealet. Düsseldorf, er ved siden av Frankfurt, det mest krevende kontormarkedet pt. Det pågår pt. arbeider med å utbedre og male fasaden 603 kvm ledig. Markedsleien for bygget har falt fra EUR/kvm til under 20 EUR/kvm. Det forhandles med eksisterende leietakere om forlengelser og utvidelse av areal. 4 Prime Office Germany AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2010

5 Porteføljeoversikt Per 30. juni 2010 Adresse Distrikt By Kjøpris inkl omk. (mill) Kjøpsyield før omk. Netto Leie p.a [IST] (mill) 1) Netto Leie p.a [SOLL] (mill) 2) Byggeår (omb. år) Areal Andel ledige arealer per Vektet lengde (eks. ledighet) per Ungererstrasse Schwabing-Nord Munchen Overtatt EUR 33,0 5,0 % EUR 1,6 EUR 1,6 2008/ kvm 0 % 8,9 år Steinstrasse 25 Innenstadt Hamburg Overtatt EUR 13,0 5,5 % EUR 0,7 EUR 0, (2002) kvm 0 % 1,5 år Bockenheimer Anlage 15 Westend Frankfurt Overtatt EUR 49,8 5,3 % EUR 1,2 EUR 2, (1982/ 2003) kvm 54 % 2,7 år Am Kaiserkai 62 Hafen City Hamburg Overtatt EUR 32,8 5,2 % EUR 1,6 EUR 1, kvm 0% 8,3 år Friedrichstrasse 149 Mitte Berlin Overtatt EUR 63,8 4,65 % EUR 2,4 EUR 2, kvm 23 % 3,5 år Zollhof 3 Medienhafen Düsseldorf Overtatt EUR 50,6 5,0 % EUR 2,2 EUR 2, kvm 15 % 2,7 år Wisenau Westend Frankfurt Overtatt EUR 15,0 5,7 % EUR 0,6 EUR 0,7 1970/ % 1,7 år SUM EUR 258 5,1 % EUR 10,2 EUR 12, % 4,6 år 1) Leie p.a. per 30. juni ) Leieinntektspotensial ved 100 % utleie per 30. juni Utløpsprofil leiekontrakter Arealendring (kvm) halvår halvår 2010 (+) IB Ledighet (+) Ny ledighet (eiendommer overtatt i perioden) (+) Utløp i perioden (-) Forlengelser i perioden (-) Ny utleie i perioden (=) UB Ledighet Prime Office Germany AS Kvartalsrapport 2. kvartal

6 Markedsinformasjon Makro Tysk BNP viste den sterkeste kvartalsvise veksten siden gjen foreningen i 1990, med en økning på 2,2 % fra førstekvartal konsensusestimater før tallene ble kjent 13. august var en vekst på 1,3 %. Den tyske finansministeren Rainer Brüderle uttalte umiddelbart etter at tallene ble kjent at tysk økonomi ligger an til å vokse vesentlig mer enn 2 % i I juni måned la Bundesbank frem prognoser som tilsa en vekst på 1,9 % inneværende år og 1,4 % i I.flg det tyske statistikk byrået er det eksport og investeringer som bidrar mest til økt økonomisk aktivitet, men at også privat- og offentlig forbruk bidro positivt. Arbeidsledigheten synker, og ble rapportert å være 7,6 % i juli mnd ned 0,5 prosentpoeng siden april. Totalt er nå 3,2 millioner tyskere uten arbeid, mot 3,4 millioner i april. Kilde: Bloomberg.com og Jones Lang LaSalle, «Capital Markets Newsletter 1st Half-year 2010» Index, 2000 = 100, seasonally adjusted Ifo Business Survey (Industry and Trade*, July 2010) Business expectations Industry and Trade 80 Ifo Business Climate * Manufacturing, construction, wholesaling and retailing. Kilde: Ifo Business Survey Investeringsmarkedet for eiendom Oppgangen i investeringsmarkedet i første kvartal ble bekreftet i andre kvartal. Transaksjonsvolumet økte med 148 % for årets seks første måneder sammenlignet med samme periode i Det er omsatt eiendom for totalt 9,4 Mrd EUR i perioden, hvorav kontoreiendom, iflg Jones Lang LaSalle, utgjør 31 % av den total omsetningen. Oppgangen skyldes flere faktorer: tilgjengeligheten på finansiering er bedre, yield gapet mellom 10 år tysk stat og prime yield er over 200bps samt noe lysere utsiktene for den tyske økonomien. I tillegg har investorer utenfor euro-området gleden av en svekket valuta kurs særlig mot dollar. Interessen for eiendom har medført en viss nedgang på yield-nivået for kontoreiendom, som er rapportert å falle videre fra 5,24 % i snitt i forrige kvartal til 5,19 % i andre kvartal for de syv største byene i Tyskland. Prime yield oppnås for bygg som er utleid på markedsmessige leier, med god kvalitet og beliggenhet og hvor snitt kontraktsperiode er 10 år eller mer. Det er fortsatt vanskelig å oppnå gode priser for eiendom som ikke tilfredsstiller disse faktorene. Bankene er og særdeles restriktive med utlån til eiendom med en høy grad av utleierisiko. Kontor Prime Yield Endring siden Q Implisitt verdi endring i perioden* Q2 07 Q3 07 Q4 07 Q1 08 Q2 08 Q3 08 Q4 08 Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10 Q2 10 basis punkter % Berlin 4,75 4,85 4,90 5,00 5,0 5,25 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,25 5,2 45-8,7 % Düsseldorf 4,50 4,60 4,65 4,85 5,0 5,25 5,40 5,40 5,50 5,50 5,50 5,3 5, ,5 % Frankfurt 4,20 4,30 4,40 4,50 4,8 5,10 5,40 5,40 5,50 5,50 5,35 5,25 5, ,2 % Hamburg 4,50 4,60 4,65 4,75 4,85 5,00 5,30 5,30 5,35 5,35 5,20 5,0 5, ,0 % Munich 4,10 4,20 4,30 4,50 4,75 4,85 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,0 5, ,0 % Gj.snitt 4,41 4,51 4,58 4,72 4,88 5,09 5,37 5,37 5,42 5,42 5,36 5,16 5, ,9 % * gitt uendret leienivå Kilde: Kilde: Jones Lang LaSalle, «Capital Markets Newsletter 1st Half-year 2010» 6 Prime Office Germany AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2010

7 5,6 Yieldutvikling , prime kontoreiendom 5,4 5,2 5,0 4,8 4,6 4,4 4,2 Berlin Düsseldorf Frankfurt Hamburg Munchen Gjennomsnitt 4 Q2 07 Q3 07 Q4 07 Q1 08 Q2 08 Q3 08 Q4 08 Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10 Q2 10 Utleiemarkedet fortsatt svekket I kontrast til den positive utviklingen for tysk økonomi, er det foreløpig liten oppgang å spore i utleiemarkedet for kontoreiendom. Jones Lang LaSalle forventer at effektene i utleiemarkedet først vil merkes utover høsten da flere selskaper signaliserer vilje til å rekruttere noe som igjen vil ha en positiv effekt på arealetterspørselen. I årets seks første måneder var totalt utleid areal 1,1 millioner kvadratmeter i de fem markedene POG er investert i. Dette er en oppgang på 7 % i forhold til samme periode i Frankfurt og Düsseldorf er fortsatt krevende markeder, selv om det rapporterte utleievolumet er relativt høyt for disse byene hhv og kvm i første halvår. Det høye volumet forklares med leiekontrakter inngått med ECB i Frankfurt på hele kvm og kvm med Vodafone i Düsseldorf. Jones Lang LaSalle forventer noe bedring i utleiemarkedet både mht areal absorpsjon og leieprisutvikling, men at dette vil ligge i bakkant av den økonomiske oppturen. Utviklingen i leiemarkedet henger normalt etter den generelle økonomiske utviklingen mao. en «laggingindicator». Tabell 1, Inngåtte leiekontrakter kontorareal (m 2 ) h. 09 1h. 10 Prosentvis endring Berlin % Düsseldorf % Frankfurt % Hamburg % München % SUM % Trendprognose Tabell 2, Ledighet (Inkl. areal for fremleie) h Trendprognose m 2 % m 2 % m 2 % Berlin , , ,2 Düsseldorf , , ,6 Frankfurt , , ,7 Hamburg , , ,3 München , , ,8 SUM , ,3 10,5 Tabell 3, Høyeste kontorleier (EUR/m 2 /mnd) h. 09 1h. 10 Trendprognose Berlin 21,00 22,00 20,00 20,50 20,00 Düsseldorf 22,50 22,50 22,00 22,50 22,50 Frankfurt 37,00 37,00 34,00 35,00 33,00 Hamburg 23,00 23,50 23,00 23,00 22,50 München 30,00 30,50 28,50 29,00 28,50 Gj.snitt 26,70 27,10 25,50 26,00 25,30 Kilder: Jones Lang LaSalle Office Market Overview Q Informasjonen i denne kvartalsrapporten er utarbeidet av Prime Office Germany AS etter beste skjønn. Selskapet påtar seg ikke ansvaret dersom opplysningene er uriktige eller ufullstendige. Prime Office Germany AS Kvartalsrapport 2. kvartal

8 Miksmaster Forretningsfører: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Avd. Management Tordenskioldsgate 8 10 Postboks 1724 Vika 0121 OSLO Tilretteleggere: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Industrifinans Capital AS Adresseendringer: Meldes til aksjonærenes kontoførere og ikke til selskapet. Aksjonærinformasjon: Prime Office Germany AS vil legge ut viktig aksjonærinformasjon på tilretteleggernes nettsteder:

Kvartalsrapport. Prime Office Germany AS

Kvartalsrapport. Prime Office Germany AS Kvartalsrapport Q4 Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 Prime Office Germany AS Selskapet Prime Office Germany AS kontormarkedet fortsatt svakt ledigheten ca 10 % ved årsskiftet ledende indikatorer for tysk

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2009. Prime Office Germany AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2009. Prime Office Germany AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 Prime Office Germany AS Selskapet Prime Office Germany AS Rammebetingelsene for ny utleie er fremdeles meget krevende, og ledigheten i markedet forventes å øke til over

Detaljer

Selskapets muligheter & utfordringer v/kaare M. Krane, Daglig leder for Prime Office Germany AS Orkla Finans Kapitalforvaltning AS

Selskapets muligheter & utfordringer v/kaare M. Krane, Daglig leder for Prime Office Germany AS Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Selskapets muligheter & utfordringer v/kaare M. Krane, Daglig leder for Prime Office Germany AS Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Status & nøkkeltall Nøkkeltall per 31.12.09 Kjøpesum eiendommer MEUR 258,0

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008. Prime Office Germany AS

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008. Prime Office Germany AS Kvartalsrapport 4. kvartal 28 Prime Office Germany AS Zollhof 3 Medienhafen Düsseldorf Am Kaiserkai 62 Hafen City Friedrichstrasse 149 Mitte Berlin Steinstrasse 25 Innenstadt Flensburg Puttgarden Sassnitz

Detaljer

Prime Office Germany AS. Ordinær generalforsamling 25. mai 2010

Prime Office Germany AS. Ordinær generalforsamling 25. mai 2010 Prime Office Germany AS Ordinær generalforsamling Prime Office Germany AS 2 Prime Office Germany AS 3 Prime Office Germany AS 4 Prime Office Germany AS 5 Prime Office Germany AS Årsregnskap 2009 Styrets

Detaljer

Prime Office Germany AS

Prime Office Germany AS Prime Office Germany AS Ordinær generalforsamling 31. mai 2012 Redegjørelse fra Daglig leder Prime Office Germany AS status Sammendrag Eiendommene: Berlin solgt ( høst 2011), München solgt (leveres Q2

Detaljer

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN 1 Q2-2016 2 1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN GENERELT BUSINESS CLIMATE Brexit avgjørelsen skaper også usikkerhet i den tyske økonomien. Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel sank

Detaljer

Aksjonærbrev nr

Aksjonærbrev nr Aksjonærbrev nr 1-2015 13. februar 2015 Kilden Næringsbygg AS Selskapsinfo Kilden Næringsbygg AS Beregnet VEK pr aksje iht. markedsrapport N/A N/A Sist omsatt N/A N/A Salgstrigger 25 % Ligningsmessig verdi

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 2009 VAR ET TILFREDSSTILLENDE ÅR FOR VICTORIA EIENDOM. VERDIJUSTERT EGENKAPITAL ER PR. 31.12.2009 BEREGNET TIL KR 182 PR. AKSJE VED VERDSETTELSE AV EIENDOMSSPAR-AKSJEN

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

Prime Office Germany AS

Prime Office Germany AS Prime Office Germany AS Årsrapport 2009 Porteføljeoversikt Per 31. desember 2009 Adresse Distrikt By Kjøpris inkl omk. (mill) Kjøpsyield før omk. Netto Leie p.a [IST] (mill) 1) Netto Leie p.a [SOLL] (mill)

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Presentasjon av 2. kvartal/1. halvår 2003. 15. august 2003

Presentasjon av 2. kvartal/1. halvår 2003. 15. august 2003 Presentasjon av 2. kvartal/1. halvår 2003 15. august 2003 Agenda 1. Resultat 2. kvartal/1. halvår 2003 2. Salg av eiendom 3. Leieinntektsstatus 4. Ledighet og inngåtte kontrakter 5. Finansiering og takst

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q4 2010 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Hafslund Statens Strålevern Acergy Rolls Royce Biohus Havila Mars Havila Mercury Bilferga Fanafjord Rapport Q4 2010 Hovedtall 31.12.2010

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2010

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2010 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2010 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 31,1 mot -3,5 i samme periode i fjor, en forbedring på 34,6. Konsernets

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Prime Office Germany AS. Årsrapport 2010

Prime Office Germany AS. Årsrapport 2010 Prime Office Germany AS Årsrapport 2010 Prime Office Germany AS Årsberetning 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Prime Office Germany AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom datterselskaper

Detaljer

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01)

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01) BØRSMELDING Farstad Shipping ASA 21. februar 2001 FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 (NOK 1000) 4. kv. 2000 4. kv. 1999 31.12.2000 31.12.1999 Driftsinntekter Driftskostnader Avskrivning Driftsresultat

Detaljer

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(9) Styrets beretning andre kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Avantor ASA. pr Q2 2003. Oslo, 15. august 2003. Eiendom for hodet og hjertet

Avantor ASA. pr Q2 2003. Oslo, 15. august 2003. Eiendom for hodet og hjertet Avantor ASA pr Q2 2003 Oslo, 15. august 2003 Hovedtrekk pr Q2 2003 h Resultat Resultat NOK 12,7 mill før skatt, NOK 0,7 pr aksje Kontantstrøm fra drift NOK 1,22 pr aksje, før skatt h h Utvikling Inngått

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP PR Drift og finansiering.

FORELØPIG REGNSKAP PR Drift og finansiering. FORELØPIG REGNSKAP PR. 30.09.2005 Drift og finansiering. Petrolia Drilling ASA har inngått kontrakt med Island Oil & Gas Ltd for bruk av SS Petrolia f.o.m april 2006 (ref børsmelding 19.10.05). Kontrakten

Detaljer

Kvartalsrapport 2-2012. PRE EiendomsInvest Tyskland II AS

Kvartalsrapport 2-2012. PRE EiendomsInvest Tyskland II AS Kvartalsrapport 2-2012 PRE EiendomsInvest Tyskland II AS PRE EiendomsInvest Tyskland II AS ( PRE II ) har som formål å investere i tysk bolig- og nærings- eiendom av høy kvalitet. Eiendommene skal ha attraktiv

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijuster egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA tredje kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q3 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Viktige fokusområder Q3 Hovedfokus (pres. 2.kvartal) Styrke konsernets

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2009

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2009 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 29 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble -3,, mot 1,2 i samme periode i fjor. Konsernets omsetning er redusert, i all

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2005

Rapport for 3. kvartal 2005 Høydepunkter: Resultat av pilotstudie på diagnostisering av Alzheimers sykdom presentert på vitenskapelig kongress. Pris mottatt for poster Interesse fra flere mulige IVD-partnere Utviklingsarbeid på produkt

Detaljer

Boligutleie Holding III AS

Boligutleie Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport juni 015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger Kursutvikling Porteføljeoversikt

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008. Prime Office Germany AS

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008. Prime Office Germany AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Prime Office Germany AS Selskapet Prime Office Germany AS Prime Office Germany AS foretok ingen investeringer i første kvartal 2008. Dette fordi selgernes prisforventninger

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Boligutleie Holding IV AS

Boligutleie Holding IV AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding IV AS Kvartalsrapport juni 015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 4. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 4. kvartal 2014 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål har vært å tilføre kapital

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP PR

FORELØPIG REGNSKAP PR FORELØPIG REGNSKAP PR. 30.06.2005 Drift og finansiering. Selskapet startet reaktiveringen av SS Petrolia i januar 2005 som følge av positiv markedsutvikling, og mulig boring på Stockman-feltet i Barentshavet

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2009

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2009 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2009 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 32,6 mot 31,8 i samme periode i fjor. Årets driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014 Næringsbygg Holding III AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om

Detaljer

Generelle kommentarer

Generelle kommentarer Namsos Trafikkselskap ASA - Delårsrapport pr. 30.06.2002 Generelle kommentarer Konsernets resultat før skatt pr. 30.06 er TNOK 2.054 mot -TNOK 2.969 i samme periode i fjor, en forbedring på litt over 5,0

Detaljer

Presentasjon av 1. kvartal 2003. 6. mai 2003

Presentasjon av 1. kvartal 2003. 6. mai 2003 Presentasjon av 1. kvartal 2003 6. mai 2003 Agenda 1. Resultat 1. kvartal 2003 2. Salg av eiendom 3. Leieinntektsstatus 4. Ledighet og inngåtte kontrakter 5. Finansiering 6. Oppsummering 1. Resultat 1.

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011 Oppsummering - Bedring i markedet; beste kvartalsvise dagtallsinntjening i 2011 - Driftskostnader videreført på samme lave nivå som tidligere - EBITDA på MNOK 60 - Årets EBITDA MNOK 192 / årsresultat 2011

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Innledning: Guard Systems har hatt store utfordringer i Q1/07 i forhold til produksjon av TrackGuard, og dette påvirker omsetning og resultat i denne perioden.

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 2013 var et godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 283 mill., mot kr 244 mill. i 2012. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2013

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2010

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2010 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2010 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 45,6 mot 32,6 i samme periode i fjor, en forbedring på 13,1. Årets driftsresultat

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016 Entras Konsensusrapport 25. januar 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2012

Regnskap 3. kvartal 2012 Regnskap 3. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Eiendomskreditts formål er å yte mellomlange og

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

RESULTAT PR 3. KVARTAL 2011. Resultat etter skatt på MNOK -1,4 mot MNOK 11,4 i fjor

RESULTAT PR 3. KVARTAL 2011. Resultat etter skatt på MNOK -1,4 mot MNOK 11,4 i fjor TREDJE KVARTAL 2011 RESULTAT PR 3. KVARTAL 2011 Netto utlån har økt med 21,6 % fra utgangen av tredje kvartal 2010 Misligholdt utlånsvolum er redusert med MNOK 37,2, tilsvarende 22,2 % av misligholdt utlånsvolum

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS Styrets beretning tredje kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015 Oppsummering - Normal sommerstillhet i kvartalet - EBITDA på MEUR 8,5 påvirket av engangseffekt fra omlegging pensjon - Strammere marked mot slutten av kvartalet Endring Tall i M EUR unntatt dagtall og

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4

Detaljer