Verktøy for innholdsproduksjon til nettbasert undervisning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verktøy for innholdsproduksjon til nettbasert undervisning"

Transkript

1 Verktøy for innholdsproduksjon til nettbasert undervisning Høgskolelektor Bjørn Grøva, Høgskolen i Nord-Trøndelag Nettverksuniversitetet, mars 2004 Delrapport fra Fagforum for produksjonsteknikk

2 Innhold 1 Innledning Begreper Produksjon av elektroniske læremidler Integrasjon mellom e-læringsverktøy Proprietære kontra standardiserte produkter Brukergrupper for produktene Aktuelle produksjonsverktøy It s Learning e:plus Lectora Publisher Xstream RapidBuilder Macromedia DreamWeaver / elearning Extensions ToolBook Instructor TopClass Publisher TrainerSoft Desktop Author Mozilla Composer NVU Microsoft Office Adobe Acrobat PDF-format Diskusjon Brukergrupper Proprietært eller åpent? Konklusjon Referanser Høgskolelektor Bjørn Grøva 2

3 1 Innledning Dette essayet er en diskusjon omkring verktøy for produksjon av innhold i nettbasert undervisning. Forholdet mellom verktøy for innholdsproduksjon og LMS/LCMS blir drøftet, og en del produkter på markedet blir omtalt. Essayet avsluttes med noen betraktninger omkring gjenbruk av elektroniske læremidler og hvilke egenskaper ved forfatterverktøy som er viktige hvis en ønsker å skape slike læremidler. 1.1 Begreper I nettbasert undervisning foregår kommunikasjonen mellom student og lærer i dag fortrinnsvis gjennom et e-læringssystem forkortet LMS eller LCMS, (disse begrepene er definert annet sted i denne rapporten). Se også UKeU (2002). LCMS, gjerne i større grad enn LMS, har muligheten til å håndtere ferdigpakkede læremidler som ofte benevnes læringsobjekter (engelsk learning objects) (UkeU 2002). Et læringsobjekt skal være en selvstendig undervisningsenhet som definerer en læreaktivitet (UkeU 2002). Produksjon av læremidler og selve undervisningen eller distribusjonen av læremidlene er i de aller fleste pedagogiske situasjoner separate aktiviteter. Også innenfor nettbasert undervisning er det i de fleste tilfellene naturlig å tenke slik, da en først lager en leksjon eller et undervisningsopplegg for et emne, og deretter gjør det tilgjengelig for studentene (formidler det) gjennom et LMS/LCMS. Læringsmateriellet kan benyttes om igjen i senere gjennomføringer av det samme kurset eller i andre kurs. Det er derfor ønskelig å se produksjon av læremidler separat fra formidling av læremidler. I tillegg kan arkivering av læremateriell for lærerens egen (gjen-)bruk ses på som en separat aktivitet/funksjon. Figuren under illustrerer sammenhengen mellom disse aktivitetene (administrative aktiviteter er ikke med). Lærer: Produksjon av læremateriell Formidling Student Arkivering av læremateriell Figur 1: Aktiviteter i en nettbasert læringssituasjon Kvalitetsreformen forutsetter en økning av graden av egeninnsats fra studentens side, og dette vil i mange tilfeller påvirke produksjonen av læremidler; studenten blir også en produsent av kunnskap og læremidler. Likevel vil produksjon av læremidler i forholdsvis stor grad være separert fra formidling også i en slik situasjon. Videre skaper kvalitetsreformens krav til egeninnsats fra studentene og behov for sporing av studentenes aktivitet og fremdrift i læreprosessen. Før elektronisk læremateriell kommer så langt at det blir formidlet til studentene i et LMS/LCMS har en eller flere faglærere utformet det. Produksjon av innhold kalles authoring på engelsk, og verktøyene som bistår med dette arbeidet kalles authoring tools. I dette essayet brukes det norske Høgskolelektor Bjørn Grøva 3

4 uttrykket forfatterverktøy om slike verktøy i fortsettelsen. Det er forfatterverktøyene og deres forhold til LMS/LCMS/LMS som er hovedtema i dette essayet. 1.2 Produksjon av elektroniske læremidler Hvordan produksjon av elektroniske læremidler foregår, og hvilken type læremidler som produseres påvirkes av en rekke faktorer. Listen under kan stå som en oppsummering av en del viktige momenter. En mer utfyllende diskusjon av innholdet i de ulike punktene finnes annet sted i denne rapporten (Hareide, 2004). Rolledeling mellom lærer og den lærende. Kan deles inn i grader mellom ytterpunktene: Lærerstyrt, programmert undervisning og lærendestyrt læring. Kan grovt inndeles i 4 hovedtyper: Kringkasting av ny informasjon Viktig kunnskapsformidling Ny ferdighetstrening Sertifisert kompetanse Forteller hvilke medietekniske hjelpemidler som benyttes i læreprosessen. Desto flere sanser som stimuleres, desto høyere medieteknisk nivå. Et høyt medieteknisk nivå antas å gi en høyere læreeffekt enn et lavt medieteknisk nivå. De medietekniske nivåene rangeres slik i stigende rekkefølge: Lese Se bilder Høre og se Snakke og skrive Gjøre selv deles i to hovedgrupper: synkron og asynkron Synkron distribusjon innebærer at lærer og elev samhandler på samme tidspunkt. Asynkron distribusjon innebærer at lærer og elev kommuniserer uten at begge to trenger å være aktiv på samme tidspunkt. I tillegg kan en snakke om mellomformen hybrid distribusjon. Bruk av eksisterende undervisningsmateriell Ofte er det ønskelig å kunne gjenbruke læremateriell som tidligere har vært benyttet i andre undervisningsformer, for eksempel klasseromsundervisning. Gjenbruk og distribusjon av læringsobjektene Hvorvidt det er mulig å gjenbruke læreobjektene etter at de er produsert i et forfatterverktøy, hvorvidt det er mulig å lage maler for hvordan nye læreobjekter skal utformes, og hvorvidt forfatterverktøyet legger føringer for hvordan læreobjektene skal distribueres. I dette punktet er standardisering viktig, da standardisering åpner for bedre muligheter for distribusjon og gjenbruk. Høgskolelektor Bjørn Grøva 4

5 Behov for sporing av studentene For å kunne spore en aktivitet i et nettkurs, er det nødvendig med et LMS/LCMS eller annet system som kan registrere og behandle informasjon fra innholdet i nettkurset. Læreobjekter utviklet i hht de mest utbredte, internasjonale, tekniske spesifikasjonene for nettkurs sikrer uavhengighet av bestemte LMS/LCMS og at læreobjektene i kurset kan kommunisere resultater av studentens aktiviteter inne i læreobjektet tilbake til LMS/LCMS (så fremt systemet kan behandle slike standardiserte data). Verktøy som gir standardiserte læringsobjekter gjør det mulig å benytte avanserte teknikker for sporing av studentenes aktiviteter og gjenbruke objektene i ulike LMS/LCMS. Det bør være mulig å lage tester i læringsobjektene, og å kommunisere resultatene av testene tilbake til LMS/LCMS. Budsjett En har som regel et begrenset budsjett i form av økonomiske midler, tid og andre ressurser til rådighet ved utvikling av undervisningsopplegg. Ulike kostnadsfaktorer vil derfor være viktige. Priser for produktene er tatt med der disse var kjent på tidspunktet essayet ble skrevet, men det er verdt å merke seg at prisene forandres ofte, og at det eksisterer mange ulike avtaler som kan påvirke den faktiske prisen som organisasjonen betaler. I tillegg til innkjøpsprisen kommer kostnader knyttet til tidsforbruk, opplæring o.l. Det er derfor vanskelig å gi et godt bilde av kostnadsnivået for de ulike produktene innenfor rammene av dette essayet. Budsjettpunktet tas derfor ikke med i omtalen av produktene. Hvilke valg en gjør for hvert av disse punktene vil påvirke hvilke typer verktøy som er aktuelle som støtte i produksjonsprosessen for elektroniske læremidler. Ulike verktøy har for eksempel varierende grad av støtte for ulike læringsstrategier, mediatekniske nivåer og grad av mulighet for gjenbruk av objekter. I den grad det er mulig ut fra de opplysningene som er kjent om de ulike produktene, vil deres anvendelighet i forhold til disse punktene bli diskutert Integrasjon mellom e-læringsverktøy Noen ganger er forfatterverktøy integrert i LMS/LCMS-systemene, og utveksling av informasjon mellom forfatterverktøy og LMS/LCMS er ikke noe stort problem. Andre ganger benyttes flere ulike verktøy i produksjon og formidling av elektroniske læremidler. I en slik situasjon vil det være nødvendig å utveksle informasjon mellom de ulike verktøyene, og det må derfor være grensesnitt mellom de ulike forfatterverktøyene og LCMS ene. Grensesnittene kan være lukkede, slik at kun produkter fra samme produsent kan snakke sammen, eller de kan være åpne, slik at alle som ønsker det kan benytte grensesnittene Proprietære kontra standardiserte produkter Produkter som er laget for å kommunisere kun med andre programmer fra samme leverandør (f.eks. et LCMS) i en kommunikasjonsform som er lukket for omgivelsene, omtales som proprietære. Motsetningen er verktøy som lager undervisningsmateriell ifølge kjente tekniske standarder, og som benytter disse standardene for å kommunisere med LMS/LCMS. I prinsippet kan alle LMS/LCMS som støtter de samme standardene som et forfatterverktøy ta imot innhold fra forfatterverktøyet. I e-læringsbransjen har det vært et ønske om å enes om grensesnitt som er åpne, leverandøruavhengige og veldokumenterte. Det finnes flere relevante standarder og spesifikasjoner for e-læringsprodukter, for eksempel fra AICC, IMS, IEEE og ADL (SCORM) (REN 2002) Brukergrupper for produktene Flere ulike typer brukere produserer elektronisk læremateriell. Det er rimelig å anta at det aller meste av slikt materiell produseres av lærere/forelesere, og at disse selv publiserer sitt læremateriell ved at de legger det inn i et LMS/LCMS. Lærerne er spesialister innenfor sine respektive fagområder, og en kan derfor ikke forlange at alle skal ha de høyt spesialiserte kunnskapene (IT- eller andre) som er Høgskolelektor Bjørn Grøva 5

6 nødvendige for å benytte avansert funksjonalitet i e-læringsløsninger og forfatterverktøy. Lærere og andre fagspesialister kan i denne sammenhengen derfor kalles for sluttbrukere, da de generelt ikke innehar spesialkompetanse innenfor bruk av spesialiserte verktøy. Noe læremateriell er av en slik art (for eksempel simuleringer, animasjoner eller videoproduksjoner) at det må utvikles av spesialister innen IT, medier eller utvikling av læremateriell i samarbeid med lærere/forelesere/fagspesialister. Slike profesjonelle innholdsprodusenter er i stand til å utnytte de mer avanserte mulighetene som moderne forfatterverktøy og rike medier tilbyr. Når en gjør en vurdering av forfatterverktøy er det nødvendig å ha i tankene hvilke grupper av brukere som vil benytte verktøyet. Enkelte verktøy kan klassifiseres som typiske sluttbrukerverktøy, mens andre vil kunne kalles spesialist-verktøy. Mange av verktøyene vil kunne benyttes av begge gruppene, men en kan forsøke å vurdere hvor verktøyene har sitt hovedfokus. Verktøyene som omtales i dette essayet er forsøksvis kategorisert som enten sluttbrukerverktøy eller som spesialist-verktøy. Denne kategoriseringen er for de fleste produktene gjort utfra produsentens opplysninger, og er således ikke basert på førstehånds kjennskap til produktene. Selv om verktøy klassifiseres som sluttbrukerverktøy fordrer de et visst IT-ferdighetsnivå hos brukeren. Det er rimelig å anta at sluttbrukere som skal produsere elektroniske læremidler, må ha IT-ferdigheter tilsvarende middels til avansert bruk av Microsoft Office-produktene. 2 Aktuelle produksjonsverktøy Under omtales en del ulike produkter for produksjon av elektronisk læremateriell som er tilgjengelig i dag. Det er på ingen måte ment å være en komplett oversikt, men gir et lite innblikk i hva som finnes på markedet i dag. Merk at dette ikke er tester av produkter, men omtaler som stort sett er gjort på bakgrunn av opplyninger fra leverandørene selv. I enkelte tilfeller er det referert til andre kilder til opplysninger om produktene. 2.1 It s Learning e:plus Til LMSet It s:learning tilbys det en tilleggsmodul kalt e:plus. Denne inneholder funksjoner for å støtte produksjon og gjenbruk av undervisningsmateriell. Modulen inneholder to hoveddeler: e:plus Library er et arkiv (LCMS) for å organisere og gjenbruke innhold e:plus Production er et forfatterverktøy (Authoring Tool) Systemet lar en bygge leksjoner og/eller kurs ved å gjenbruke materiell i arkivet samt nytt materiell. Løsningen er i utgangspunktet tett integrert med It s:learning og betjenes gjennom det samme webgrensesnittet. Det er derfor i utgangspunktet ikke laget for å produsere innhold for andre LMS. I følge produsenten, kan It s:learning eksportere læremateriell i SCORM-format. Via omveier kan det likevel være mulig å produsere innhold for andre LCMS. Da e:plus er en tilleggsmodul som ikke kan anvendes separat fra It s:learning vil det sannsynligvis i liten grad være aktuelt å anvende produktet som et forfatterverktøy for andre LCMS enn It s:learning. e:plus fremstilles av leverandøren som en generell løsning som kan støtte produksjon av alle typer læringsmateriell. Høgskolelektor Bjørn Grøva 6

7 Anvendelsesområde Mulighet i verktøy Legger trolig ingen føringer for denne Legger trolig ingen føringer for dette, men muligens noe begrensede muligheter for interaksjon og simulering. Derfor muligens noe begrensede muligheter for levering av sertifisert kompetanse Trolig mest egnet for de fleste medietekniske nivåer unntatt det høyeste, Gjøre selv Tillater både synkron og asynkron distribusjon Bruk av eksisterende Eksisterende læremateriell kan lastes inn i it s: Learning og kobles undervisningsmateriell opp mot materiell produsert i e:plus Gjenbruk og distribusjon av e:plus er malbasert, og har et eget arkivsystem. Produsenten læringsobjektene markedsfører gjenbruk av læringsobjekter som et hovedfortrinn ved å velge e:plus. SCORM støttes via it s Learning i følge leverandøren Behov for sporing av studentene Mulighet for tester i læringsobjektene Funksjonalitet Primær brukergruppe Støtte for templates (maler) Tilgjengelig på norsk språk Støtte for rike medier Kompatibilitet Leverandør/norsk forhandler Lisensbetingelser Løsning i verktøy Sluttbrukere JA JA JA (video, lyd, animasjoner, bilder) E-læringsspesifikasjoner SCORM 1,2 (i It s:learning) LCMS It s:learning Operativsystem Fortrinnsvis Windows Itsolution AS; Kommersielt produkt, benyttes sammen med It s:learning 2.2 Lectora Publisher Lectora Publisher er et omfattende verktøy for produksjon av elektroniske læremidler. Det retter seg ikke inn mot et bestemt LMS/LCMS, men kan publisere materiell i en rekke ulike formater, deriblant SCORM, selv om leverandøren, Trivantis, også selger et LCMS. Produktet fremstilles som et generelt verktøy for produksjon av alle typer undervisningsmateriell og uavhengige tester underbygger også dette (Stanley 2002). Leverandøren vektlegger produktets brukervennlighet i stor grad i markedsføringen. En evaluering av produktet ved NTNU har konkludert med at det er et forholdsvis brukervennlig (Johansen et al. 2002). Anvendelsesområde Mulighet i verktøy Generelt verktøy, legger ingen spesielle føringer for læringsstrategien. Produktet tilbyr mange ulike hjelpemidler for produksjon av interaktivitet. Lectora kan derfor bidra til produksjon av læremidler som aktiviserer studenten i stor grad Verktøyet gjør det mulig å produsere læremateriell som faller innenfor alle de fire kategoriene av egenart for emner Trolig egnet for alle medietekniske nivå, da verktøyet gjør det mulig å integrere ulike typer rike medier i læremidlene. Muligens noe svak på gjøre selv-nivå I hovedsak asynkron distribusjon Høgskolelektor Bjørn Grøva 7

8 Anvendelsesområde Mulighet i verktøy Bruk av eksisterende Produktet kan lenke til eksterne filer av de mest bruke formatene undervisningsmateriell inn i læremidlene. Det har derfor en viss mulighet for gjenbruk av eksisterende læremateriell Gjenbruk og distribusjon av Støtter flere åpne spesifikasjoner for e-læringsverktøy, deriblant læringsobjektene SCORM. Produktet har også støtte for maler Behov for sporing av studentene Mange ulike typer tester kan integreres i læringsobjektene Funksjonalitet Primær brukergruppe Støtte for templates (maler) Tilgjengelig på norsk språk Støtte for rike medier Kompatibilitet Leverandør Norsk forhandler Lisensbetingelser Løsning i verktøy Sluttbrukere, profesjonelle innholdsprodusenter JA NEI JA (video, lyd, animasjoner, bilder) E-læringsspesifikasjoner SCORM 1.2, IMS, AICC AGR- 010 LCMS Alle med grensesnitt for SCORM eller AICC Operativsystem Windows, 95 - XP Trivantis, USA; Presens AS; Kommersielt produkt 2.3 Xstream RapidBuilder RapidBuilder er et system spesielt rettet mot trening i bruk av Windows-applikasjoner. Det benyttes til interaktive simuleringer av applikasjoner, og er således ikke et generelt forfatterverktøy. På grunn av verktøyets spesielle karakter er det rimelig å anta at det ikke er egnet som et generelt forfatterverktøy for alminnelige høgskole/universitetskurs, men at det kan være et supplement i spesielle undervisningssituasjoner. Siden verktøyet er SCORM-kompatibelt i DeLuxe-versjonen, vil det kunne integreres med innhold fra andre SCORM-kompatible forfatterverktøy. Anvendelsesområde Mulighet i verktøy Siden dette er et simuleringsverktøy, vil dette verktøyet trolig være mest egnet til læringsstrategier der studenten må være aktiv for å tilegne seg kunnskap Siden det er et simuleringsverktøy vil dette produktet trolig være særlig egnet for produksjon av læremiddel i kategorien sertifisert kompetanse Som simuleringsverktøy er dette produktet spesielt innrettet mot produksjon av læremateriell på gjøre selv-nivå Asynkron Bruk av eksisterende Lite egnet til gjenbruk av konvensjonelt læremateriell fra undervisningsmateriell klasseromsundervisning Gjenbruk og distribusjon av Støtter spesifikasjonene i SCORM. Produktet har også støtte for læringsobjektene maler Behov for sporing av studentene Kan spore brukerens adferd i simuleringene Funksjonalitet Primær brukergruppe Støtte for templates (maler) Tilgjengelig på norsk språk Løsning i verktøy Profesjonelle innholdsprodusenter JA, screen templates NEI Høgskolelektor Bjørn Grøva 8

9 Støtte for rike medier Kompatibilitet Leverandør Norsk forhandler Lisensbetingelser JA, simuleringer E-læringsspesifikasjoner SCORM 1.2 (i versjon 3.0 Deluxe) LCMS Alle med grensesnitt for SCORM Operativsystem Windows Xstream Software, Canada; Glasspaper; Kommersielt produkt 2.4 Macromedia DreamWeaver / elearning Extensions Macromedia DreamWeaver er i utgangspunktet en HTML-editor som er innrettet mot generell webpublisering. Siden undervisningsmateriell ofte publiseres i HTML-format kan dette produktet i standardutgave derfor godt fungere som et forfatterverktøy. I tillegg har Dreamweaver og andre HTML-editorer som for eksempel Microsoft Frontpage, den fordelen at de har stor utbredelse og brukes til en rekke ulike oppgaver. Derfor er kunnskap om bruk av slike verktøy mer utbredt enn kunnskap om bruk av spesialiserte forfatterverktøy for elektroniske læremidler. Uten spesiell tilleggskoding har man med Dreamweaver og lignende verktøy i standardutførelsen imidlertid ikke mulighet til å legge inn kommunikasjon med LMS/LCMS i undervisningsmateriellet. Macromedia tilbyr derfor Dreamweaver i pakken elearning Suite, der en SCORM-kompatibilitetsmodul inngår i tillegg til produktene Authorware og Flash. Dreamweaver utvidet med støtte for SCORM kan sies å være et generelt forfatterverktøy for elektronisk læremateriell, da det i utgangspunktet er et åpent produkt og kan integrere en rekke ulike medietyper (tekst, bilder, lyd, film, animasjoner laget i f.eks. Flash). Videre kan en benytte Authorware (som følger med i elearning Suite) til å lage mer komplekse, interaktive læremiddel enn det som er mulig med vanlige HTML-dokumeneter. I tillegg til elearning Suite tilbyr Macromedia flere produkter for å integrere Dreamweaver med LMS/LCMSer, de såkalte Dreamweaver Learning Extensions: Coursebuilder, Learning Site Command, SCORM Runtime Wrapper, Manifest Maker og Designer s Edge Extension. Macromedia tilbyr også produktet Contribute, som er et verktøy for oppdatering av innhold på allerede designede nettsteder. Hensikten med dette produktet er å la ordinære brukere uten kjennskap til de tekniske detaljene ved nett-publisering oppdatere nettsteder. I en e-læringskontekst kan dette verktøyet anvendes slik at lærere oppdaterer innhold i nettsteder som er utviklet av spesialister. Høgskolelektor Bjørn Grøva 9

10 Anvendelsesområde Bruk av eksisterende undervisningsmateriell Gjenbruk og distribusjon av læringsobjektene Mulighet i verktøy Generelt verktøy. Legger ingen føringer for læringsstrategi i seg selv Generelt verktøy. Dreamweaver kan brukes for læremiddel innenfor alle de fire kategoriene. Contribute er trolig mest egnet for situasjoner der en skal kringkaste ny informasjon Som et generelt verktøy kan Dreamweaver i utgangspunktet brukes til konstruksjon av læremidler på alle medietekniske nivå, men det er nødvendig med tilleggsmoduler for bruk av visse typer medier som er særlig aktuelle på de høyere medietekniske nivåene Asynkron. Kan produsere synkrone læremidler med bruk av tilleggsprodukter Kan gjenbruke eksisterende læremateriell såfremt det er utviklet i HTML. Kan også linke til eksisterende filer i andre formater Støtter spesifikasjonene i SCORM via tilleggsmoduler som gir Dreamweaver muligheter for gjenbruk av læringsobjekter. Produktet har støtte for maler for HTML-sider Behov for sporing av studentene Ved bruk av tilleggsmoduler for SCORM-kompatibilitet i kombinasjon med interaktive nettsider kan en spore studentenes aktiviteter/fremdrift Funksjonalitet Primær brukergruppe, Dreamweaver Primær brukergruppe, Contribute Støtte for templates (maler) Tilgjengelig på norsk språk Støtte for rike medier Kompatibilitet Leverandør Norsk forhandler Lisensbetingelser Løsning i verktøy Profesjonelle innholdsprodusenter Sluttbrukere JA NEI JA E-læringsspesifikasjoner SCORM, AICC LCMS Alle med grensesnitt for SCORM eller AICC Operativsystem Windows Macromedia, USA; Flere Kommersielt produkt 2.5 ToolBook Instructor ToolBook er et forfatterverktøy fra Click2Learn som kommer i flere versjoner, deriblant ToolBook Assistant og ToolBook Instructor. Verktøyene er særlig rettet inn mot simuleringer av skjermbilder, og er derfor godt egnet til opplæring i bruk av programpakker. Likevel er det også mulig å anvende ToolBook til produksjon av mer generelt læremateriell av den typen det vanligvis er aktuelt å produsere for kurs i NVU-sammenheng. Toolbook Assistant er et enklere verktøy enn Instructor, sistnevnte retter seg spesielt mot fagspesialister (sluttbrukere) som ønsker å lage læremateriell. En evaluering ved NTNU (Johansen et al. 2002) konkluderte med at dette verktøyet er svært kraftig, men vanskeligere å bruke enn konkurrenten Lectora Publisher. Høgskolelektor Bjørn Grøva 10

11 Anvendelsesområde Mulighet i verktøy Generelt verktøy, legger ingen føringer for læringsstrategi. Produktet tilbyr mange ulike hjelpemidler for produksjon av interaktivt innhold, for eksempel studentvurdering. Det kan derfor bidra til produksjon av læremidler som aktiviserer studenten i stor grad, og der studenten tester seg selv underveis Verktøyet gjør det mulig å produsere læremateriell som faller innenfor alle de fire kategoriene av egenart for emner Trolig egnet for alle medietekniske nivå, da verktøyet gjør det mulig å integrere ulike typer rike medier i læremidlene. Produsenten reklamerer for muligheter for konstruksjon av simuleringer. Dette gjør verktøyet også i stand til å støtte læring på gjøre selv-nivå I hovedsak asynkron Bruk av eksisterende ToolBook kan integrere dokumenter i Microsoft Office-formatene i undervisningsmateriell læremidler, og kan lenke til eksterne filer i andre formater. Det er således visse muligheter for gjenbruk av eksisterende undervisningsmateriell Gjenbruk og distribusjon av Støtter SCORM- og AICC-spesifikasjonene. Produktet har også læringsobjektene støtte for maler Behov for sporing av studentene En rekke ulike tester kan integreres i læringsobjektene Funksjonalitet Primær brukergruppe, Toolbook Instructor Primær brukergruppe, Toolbook Assistant Støtte for templates (maler) Tilgjengelig på norsk språk Støtte for rike medier Kompatibilitet Leverandør Norsk forhandler Lisensbetingelser Løsning i verktøy Profesjonelle innholdsprodusenter Sluttbrukere JA NEI JA E-læringsspesifikasjoner SCORM 1.2, AICC LCMS Alle med grensesnitt for SCORM eller AICC Arkivsystem Aspen Learning Content Management Server Operativsystem Windows Click2Learn, USA; Ukjent Kommersielt produkt Høgskolelektor Bjørn Grøva 11

12 2.6 TopClass Publisher TopClass Publiser fra WBT Systems er et verktøy som i første rekke er laget for å konvertere eksisterende læremateriell, for eksempel fra Word, PowerPoint, Frontpage eller Dreamweaver, og laste det inn i WBT Softwares eget LCMS, TopClass LCMS. Produktet kan også eksportere i SCORM-format, og vil derfor også kunne generere innhold for andre LMS/LCMS enn TopClass. TopClass Publisher ser ut til å være avhengig av tredjeparts produkter for den visuelle utformingen av læremidlene; produktet er ikke ment å være et fullstendig forfatterverktøy alene, til tross for at det har en innebygd HTML-editor. Anvendelsesområde Bruk av eksisterende undervisningsmateriell Mulighet i verktøy Legger trolig ingen føringer for denne, siden det er et konverteringsverktøy for materiell produsert i andre verktøy Legger trolig ingen føringer for denne, siden det er et konverteringsverktøy for materiell produsert i andre verktøy Legger trolig ingen føringer siden dette er et konverteringsverktøy for materiell produsert i andre verktøy Legger trolig ingen føringer for denne, siden det er et konverteringsverktøy for materiell produsert i andre verktøy Dette er et verktøy som er spesielt velegnet for å tillate gjenbruk av eksisterende materiell, i det verktøyet pakker inn filer slik at de kan lastes inn i LCMS som læringsobjekter Produktet kan lage læringsobjekter i SCORM-format Gjenbruk og distribusjon av læringsobjektene Behov for sporing av studentene Avhengig av mulighetene i de verktøyene som har produsert innholdet Funksjonalitet Primær brukergruppe Støtte for templates (maler) Tilgjengelig på norsk språk Støtte for rike medier Kompatibilitet Leverandør Norsk forhandler Lisensbetingelser Løsning i verktøy Sluttbrukere Kan gjenbruke objekter fra TopClass LCMS NEI JA E-læringsspesifikasjoner SCORM 1.2, AICC LCMS TopClass, andre SCORM og AICC-kompatible Operativsystem Windows WBT Systems, Irland; Presens AS; Kommersielt produkt Høgskolelektor Bjørn Grøva 12

13 2.7 TrainerSoft Desktop Author TrainerSoft Desktop Author er et visuelt verktøy for å utvikle elektronisk læringsmateriell fra FunEducation. Leverandøren hevder produktet kan benyttes av brukere uten særskilt IT-kompetanse, samtidig som det gir brukere med høy IT-kompetanse mulighet til å produsere avansert læremateriell. Videre har produktet muligheten til å integrere materiell fra Microsofts Office-produkter og en rekke andre kilder. Baserer seg på en bok-metafor. Anvendelsesområde Mulighet i verktøy Generelt verktøy, legger ingen føringer for læringsstrategi. Produktet tilbyr mange ulike hjelpemidler for produksjon av interaktiv funksjonalitet. Det kan derfor bidra til produksjon av læremidler som aktiviserer studentene Verktøyet gjør det mulig å produsere læremateriell som faller innenfor alle de fire kategoriene av egenart for emner Trolig egnet for alle medietekniske nivå, da verktøyet gjør det mulig å integrere ulike typer rike medier i læremidlene. Muligens noe svak på gjøre selv-nivå I hovedsak asynkron Bruk av eksisterende undervisningsmateriell Produsenten reklamerer med muligheten for import av materiell fra f.eks. Microsoft Word og Powerpoint. Verktøyet gir altså mulighet for gjenbruk av denne typen, eksisterende læremateriell Støtter SCORM- og AICC-spesifikasjonene. Produktet har også støtte for maler Gjenbruk og distribusjon av læringsobjektene Behov for sporing av studentene En rekke ulike tester kan integreres i læringsobjektene Funksjonalitet Primær brukergruppe Støtte for templates (maler) Tilgjengelig på norsk språk Støtte for rike medier Kompatibilitet Løsning i verktøy Sluttbrukere JA Nei JA E-læringsspesifikasjoner LCMS Operativsystem SCORM, AICC Alle med grensesnitt for SCORM eller AICC Windows Leverandør Norsk forhandler Lisensbetingelser FunEducation, USA; Ukjent Kommersielt produkt Høgskolelektor Bjørn Grøva 13

14 2.8 Mozilla Composer Mozilla er en familie med nettlesere utviklet som Open Source, dvs med fritt tilgjengelig kildekode, og fritt nedlastbar fra nettet. Mozilla har et integrert HTML-redigeringsverktøy, Composer. Siden Open Source-produkter ikke koster noe i innkjøp, kan dette være et interessant alternativ i flere sammenhenger. Composer er et generelt HTML-redigeringsverktøy med forholdsvis lav brukerterskel; i mange henseender oppfører det seg som en ordinær tekstbehandler. Verktøyet er godt integrert med nettleserdelen av Mozilla, og det er enkelt å redigere sider man ser på, såfremt man har tilgang. Anvendelsesområde Mulighet i verktøy Generelt verktøy. Legger ingen føringer for læringsstrategi i seg selv Generelt verktøy. Kan trolig brukes for læremiddel innenfor alle de fire kategoriene, men er trolig mindre egnet for mer komplekse løsninger av den typen som mest vil forekomme i kategorien sertifisert kompetanse Generelt verktøy som i utgangspunktet ikke legger noen spesielle begrensninger på medieteknisk nivå. Men for å integrere rike medier som ofte benyttes på høyere medietekniske nivåer er det nødvendig med tilleggsprodukter. Av den grunn er Mozilla Composer alene trolig mest velegnet for de medietekniske nivåene lese og se bilder Asynkron Bruk av eksisterende Kan gjenbruke eksisterende læremateriell såfremt det er utviklet i undervisningsmateriell HTML. Kan også linke til eksisterende filer i andre formater Gjenbruk og distribusjon av Produktet støtter ikke e-læringsspesifikasjoner av typen SCORM læringsobjektene og IMS, men produserer standard HTML-kode Behov for sporing av studentene I utgangspunkt, ingen støtte for sporing i Composer Funksjonalitet Primær brukergruppe Støtte for templates (maler) Tilgjengelig på norsk språk Støtte for rike medier Kompatibilitet Leverandør Norsk forhandler Lisensbetingelser Løsning i verktøy Sluttbrukere JA, HTML Både bokmål og nynorsk JA, bilder, annet avhengig av plugins E-læringsspesifikasjoner Ingen, men standard HTML LCMS -- Operativsystem Linux, Windows, Mac OS, flere... Ikke relevant Ikke relevant. Finnes aktive norske bruker- og utviklingsmiljøer. Inngår for eksempel i SkoleLinux; Open Source, kan fritt lastes ned og brukes Høgskolelektor Bjørn Grøva 14

15 2.9 NVU NVU er også et Open Source-produkt (eller kanskje heller et prosjekt). HTML-redigeringsverktøyet i Mozilla er her skilt ut som et eget produkt og videreutviklet. Slik har man skapt et mer avansert produkt, og utviklerne mener selv det konkurrerer med Macromedia Dreamweaver og Microsoft Frontpage. Mens Mozilla Composer tar mål av seg å være en tekstbehandler for HTML, så ønsker NVU å være et komplett verktøy for utvikling av store, interaktive nettsteder. NVU er i skrivende stund fremdeles på utviklingsstadiet, men versjon 1.0 planlegges å være ferdig i løpet av 1. kvartal Anvendelsesområde Mulighet i verktøy Generelt verktøy. Legger ingen føringer for læringsstrategi i seg selv Generelt verktøy. NVU kan trolig brukes for læremiddel innenfor alle de fire kategoriene Som et generelt verktøy kan NVU i utgangspunktet brukes til utforming av læremidler på alle medietekniske nivå, men det er nødvendig med tilleggsmoduler for bruk av visse typer medier som er særlig aktuelle på de høyere medietekniske nivåene Asynkron. Kan støtte utvikling av synkrone løsninger ved hjelp av tilleggsprogramvare Bruk av eksisterende Kan gjenbruke eksisterende læremateriell såfremt det er utviklet i undervisningsmateriell HTML. Kan også linke til eksisterende filer i andre formater Gjenbruk og distribusjon av Produktet støtter ikke e-læringsspesifikasjoner av typen SCORM læringsobjektene og IMS, men produserer standard HTML-kode Behov for sporing av studentene I utgangspunktet, ingen støtte for sporing Funksjonalitet Primær brukergruppe Støtte for templates (maler) Tilgjengelig på norsk språk Støtte for rike medier Kompatibilitet Leverandør Norsk forhandler Lisensbetingelser Løsning i verktøy Profesjonelle innholdsprodusenter JA, HTML Nei JA, bilder, annet avhengig av plugins E-læringsspesifikasjoner Ingen, men standard HTML LCMS -- Operativsystem Linux, Windows. Flere kan komme etter hvert Ikke relevant Ikke relevant. Kan lastes ned fra Open Source, kan fritt lastes ned og brukes Høgskolelektor Bjørn Grøva 15

16 2.10 Microsoft Office Microsoft Office og lignende kontorstøtte-pakker (f.eks. StarOffice) er stort sett tilgjengelige for de fleste som produserer læremateriell, og kompetanse om bruk av disse verktøyene er svært utbredt. Det er derfor interessant å se på dem som forfatterverktøy for læremateriell da de vil tilby en etter måten lav brukerterskel, samt ha en lav tilleggskostnad hvis produktene allerede er i bruk i organisasjonen. Problemet med disse verktøyene er at de ikke har støtte for læringsspesifikke funksjoner (tester, sporing o.l.) og at filformatene deres til en viss grad er lukkede. Det siste innebærer at det kan være problematisk for brukere som ikke har disse verktøyene å lese undervisningsmateriell produsert i deres filformater. Det finnes tilleggsprodukter fra tredjeparts leverandører som kan gjøre dokumenter fra Microsoft Office SCORM-kompatible, for eksempel SCOmaker fra Boxer Technologies AS, Office-produkter som forfatterverktøy behandles i et eget essay (Hareide 2004), en nærmere vurdering av disse gjøres derfor ikke i dette essayet Adobe Acrobat PDF-format Adobes Portable Document Format (PDF) er et generelt filformat for levering av dokumenter uavhengig av applikasjonen som har produsert innholdet. I utgangspunktet var PDF først og fremst laget for å representere trykte dokumenter nøyaktig. Formatet har også fått muligheter for begrenset interaktivitet, for eksempel i form av linker internt i dokument og mellom dokumenter og nettsider. Til en viss grad kan PDF-formatet være interessant som en informasjonsbærer i elektroniske læremidler. Særlig gjelder dette i de tilfellene der eksisterende læringsmateriell som er produsert med tanke på papirbasert distribusjon, skal gjøres tilgjengelig i elektronisk form. Hvis tiden er knapp har en ofte ikke tid til å lage læremateriellet på nytt fra bunnen av med elektronisk distribusjon som primærmål. Da kan PDF-formatet sine egenskaper som elektronisk papir være en effektiv, om enn ikke optimal løsning. PDF-formatets fleksibilitet gjør også at det har en rekke fallgruver. Det er i utgangspunktet enkelt å lage PDF-dokumenter, men siden formatet er så fleksibelt er det lett å lage filer som enten er altfor store til å distribueres over nett eller filer som har for lav kvalitet. Hvis en ønsker å lage mer avanserte PDF-filer med linker mellom dokumenter, eller hvis en ønsker å "fange" flere lenkede nettsider i et PDF-dokument så kreves det mer inngående kjennskap til formatets muligheter og hvordan produksjonsverktøyene virker. PDF-formatet har i utgangspunktet ikke støtte for e-læringsspesifikasjoner som for eksempel SCORM, og det vil derfor ikke kunne levere ferdige e-læringsmoduler med tett integrasjon mot LCMS uten bruk av tredjepartsprodukter. Anvendelsesområde Mulighet i verktøy Generelt verktøy. Legger ingen føringer for læringsstrategi i seg selv, men på grunn av PDF-dokumentenes forholdsvis statiske art vil det trolig egne seg mest til læremidler med liten grad av interaktivitet På grunn av PDF-dokumentenes statiske art vil Acrobat trolig egne seg best for kringkasting av informasjon På grunn av PDF-dokumentenes statiske art vil Acrobat trolig egne seg best for situasjoner der studentene skal lese eller se bilder, altså de laveste medietekniske nivåene Høgskolelektor Bjørn Grøva 16

17 Anvendelsesområde Mulighet i verktøy Asynkron Bruk av eksisterende PDF-formatet gir gode muligheter for gjenbruk av eksisterende undervisningsmateriell læremateriell, spesielt det som er noenlunde statisk. Det er mulig å lage PDF-dokumenter av alt som kan skrives ut på papir; Acrobat PDF-formatet er nærmest et elektronisk papir Gjenbruk og distribusjon av PDF-dokumentene følger i utgangspunktet ikke spesielle e- læringsobjektene læringsspesifikasjoner. De kan derfor ikke gjenbrukes og distribueres som standardiserte læringsobjekter uten å pakkes inn av tredjeparts verktøy Behov for sporing av studentene I utgangspunktet, ingen støtte for sporing Norsk importør Lisensbetingelser Adobe Systems Norge AS; Kommersielt produkt 3 Diskusjon 3.1 Brukergrupper De ulike produktene som er presentert her retter seg mot forskjellige brukergrupper. Mange av dem retter seg inn mot profesjonelle innholdsprodusenter, det vil si folk som har det som sitt spesialfelt å produsere elektroniske læremidler. En annen gruppe av produkter retter seg inn mot fagspesialister, altså mennesker som har det som sin primære oppgave å ha kunnskap om og å formidle kunnskap om et bestemt fagfelt. Denne brukergruppen kan ikke forventes å ha spesialiserte kunnskaper innenfor produksjon av avanserte elektroniske læremidler. Disse brukerne kalles derfor sluttbrukere i dette essayet. En konsekvens av dette vil være at produksjonen av elektroniske læremidler vil deles i to: De aller fleste læremidlene vil sluttbrukere kunne produsere selv ved hjelp av verktøy som for eksempel Lectora og TrainerSoft Desktop Author. I visse situasjoner, der det av pedagogiske grunner er nødvendig med mer kompliserte læremidler/fremstillinger enn det sluttbrukerne er i stand til å produsere selv, vil det være nødvendig å sette produksjonen bort til grupper eller funksjoner bemannet med profesjonelle innholdsprodusenter. Disse lager de avanserte læremidlene i samarbeid med fagspesialistene. Verktøy som benyttes i slike situasjoner kan både være forfatterverktøy av typen Lectora og TrainerSoft, men også mer spesialiserte verktøy som Dreamweaver, Authorware, RapidBuilder eller Flash, samt verktøy for produksjon av rike medier som for eksempel video. 3.2 Proprietært eller åpent? Tidligere i dette essayet er skillet mellom produksjon av læremidler og formidling diskutert. For å få forenkle gjenbruk av undervisningsmateriell er det viktig å skille mellom produksjon og formidling, slik at det er mulig å formidle undervisningsmateriell på nytt, uten å gjenta hele produksjonsfasen. En bør ha muligheten til å finne ferdig undervisningsmateriell (læreobjekter) i et arkiv og benytte disse i nye kursstrukturer. Dette peker på en grunnleggende problemstilling: Skal innholdsproduksjon skje integrert i et LMS/LCMS, slik at læreobjekter oppstår og eksisterer kun inne i et LMS/LCMS, dvs symbiotisk, eller skal innholdsproduksjon være en separat aktivitet som foregår utenfor LMS/LCMS og er uavhengig av bestemte LMS/LCMS, slik at læreobjektene kan eksistere også utenfor LCMS? Høgskolelektor Bjørn Grøva 17

18 I førstnevnte tilfelle tilbyr LMS/LCMS alle verktøy som produsenten mener er nødvendig for å produsere læremateriell, eventuelt med supplement av dokumenter/ressurser som lastes opp (tilsvarende det som i SCORM kalles resources eller assets ). En er her prisgitt at leverandøren tilbyr de ønskede fasilitetene for produksjon av læremiddel. En annen og potensielt større ulempe er at læremateriell som er konstruert i et slikt proprietært system fort blir fanget i systemet og vanskelig lar seg overføre til andre LMS/LCMS. En kan kanskje hente ut anvendte filer/ressurser, men læremidlene splittes opp i sine enkeltdeler og strukturen forsvinner. Enkelte deler av undervisningsopplegget, som for eksempel tester, diskusjonsfora eller innleveringsopplegg, lar seg kanskje ikke flytte intakt. En kan i beste fall hente ut deler av undervisningsopplegget og flytte disse over til et nytt LMS/LCMS bit for bit. Alternativet til dette er å produsere ferdig alle læringsobjekter utenfor LMS/LCMS, og overføre disse til LMS/LCMS som komplette enheter. Fortrinnsvis bør dette gjøres ved hjelp av anerkjente, åpne spesifikasjoner og standarder, som for eksempel SCORM. I en slik situasjon eksiterer læringsobjektene som en helhet både inni det aktuelle LMS/LCMS, men også utenfor LMS/LCMS. Hvis en da senere skulle ønske å publisere sine læremidler via et annet LMS/LCMS, skal dette i teorien la seg gjøre uten at læremidlene (læringsobjektene) må endres, forutsatt at det nye LMS/LCMSet støtter de samme fasilitetene som det gamle. En slik produksjonsmåte gjør det også mulig å kombinere undervisningsmateriell fra flere, ulike forfatterverktøy. De ulike verktøyene har sine sterke og svake sider, og det er ofte ønskelig å benytte ulike verktøy til produksjon av forskjellige typer læremateriell. For eksempel kan Lectora Publisher brukes til produksjon av de fleste typene undervisningsmateriell i et kurs, mens en benytter RapidBuilder til å produsere simuleringer som inngår i det samme kurset. Den lille undersøkelsen av forfatterverktøy som er gjort i dette essayet viser at åpne standarder og spesifikasjoner for innholdsutveksling, for eksempel SCORM og IMS, ser ut til å få aksept i e- læringsbransjen. En standardisering og atskillelse av innholdsproduksjon og -formidling vil trolig tvinge seg fram som en dyd av nødvendighet på lengre sikt. Standardisering og atskillelse av produksjon og formidling av læremidler vil gjøre gjenbruk av elektroniske læremidler vesentlig enklere enn det til nå har vært. 3.3 Konklusjon Verktøyene som er omtalt i dette essayet spenner over et vidt spekter av funksjonalitet, brukervennlighet og prisnivå. Det som ser ut til å være et fellestrekk blant de dedikerte e-lærings-forfatterverktøyene er en dreining mot støtte av åpne standarder og spesifikasjoner for utveksling av læringsobjekter. En rekke av de øvrige, generelle verktøyene er også i stand til å støtte slike standarder ved hjelp av tilleggsprodukter. Det er altså i dag en rekke forfatterverktøy på markedet som gjør det mulig å produsere læringsobjekter uavhengig av LMS/LCMS. Om en ønsker å gjøre sitt elektroniske læremateriell uavhengig av bestemte LMS/LCMS bør en produsere og oppbevare læremateriellet utenfor slike systemer. LMS/LCMS bør altså i seg selv ikke være et verktøy for produksjon av læremidler, men kun et verktøy for formidling av læremidler og formidling av læringsinformasjon (herunder sporing av aktivitet) mellom lærer og student. Ved innkjøp av forfatterverktøy er det derfor viktig å vurdere hvor viktig en synes det er å være uavhengig av LMS/LCMS og deres leverandører. Ved vurdering av konkrete produkter bør en undersøke hvorvidt disse er knyttet opp mot bestemte LMS/LCMS, og hvorvidt verktøyene kan bevise at de faktisk støtter de relevante standardene og spesifikasjonene for utveksling av elektroniske læremidler. Høgskolelektor Bjørn Grøva 18

19 Hvis NVU i fremtiden ønsker å integrere læremiddelproduksjon mellom de deltakende organisasjoner og å skape en felles pool av læremidler som kan anvendes i ulike kurs, så er det viktig å tilrettelegge for produksjon og oppbevaring av læringsobjekter uavhengig av bestemte LMS/LCMS. Om en slik fremtidig utvikling for NVU er ønskelig, bør de deltakende organisasjonene derfor velge forfatterverktøy som er i stand til å produsere standardiserte læringsobjekter utenfor LMS/LCMS. Høgskolelektor Bjørn Grøva 19

20 4 Referanser Hareide, S. O. 2004: Kan Microsoft-produkter være effektive produksjonsverktøy for e-læring? NVU- Forum for produksjonsteknikk Human Resources Norge (HRNorge) 2002: E-læringsrapporten Internet: Johansen M. B, Høiem E. S, Buset K. J. 2002: Prosjektrapport: Standardisering av digitalt læringsmateriell. NTNU Studieavdelingen, seksjon for fjernundervisning, etter- og videreutdanning. Internett: REN 2002: Lær av LEGO. Om teknologiske standarder i e-læring. Fase 1 i RENs prosjekt Pedagogiske kvalitetskriterier for nettbasert læring Stanley, Hank 2002: Lectora review: They dotted the I s. Training Media Review (særtrykk). Internett: UK euniversities Worldwide (UKeU) 2002: Principles and practice in elearning platform architecture. Internet: %20November% pdf Høgskolelektor Bjørn Grøva 20

Fagforum for produksjonsteknikk introduksjon til essay-serie. Prosjektleder Atle Løkken, Høgskolen i Stavanger, NettOp

Fagforum for produksjonsteknikk introduksjon til essay-serie. Prosjektleder Atle Løkken, Høgskolen i Stavanger, NettOp Fagforum for produksjonsteknikk introduksjon til essay-serie Prosjektleder Atle Løkken, Høgskolen i Stavanger, NettOp Nettverksuniversitetet, mars 2004 til Fagforum for produksjonsteknikk Innhold 1 Bakgrunn...

Detaljer

Innholdsproduksjon og organisering av dette i nettbasert læring

Innholdsproduksjon og organisering av dette i nettbasert læring Innholdsproduksjon og organisering av dette i nettbasert læring Høgskolelektor Jarle Larsen, Høgskolen i Sør-Trøndelag, AITeL Nettverksuniversitetet, mars 2004 Delrapport fra Fagforum for produksjonsteknikk

Detaljer

Digitale læringsressurser og modeller for fleksibilisering ved HiG, HH og HiL

Digitale læringsressurser og modeller for fleksibilisering ved HiG, HH og HiL Sluttrapport for SAK-prosjekt: Digitale læringsressurser og modeller for fleksibilisering ved HiG, HH og HiL Versjon 1.1 17. januar 2012 Best før 2013 1 Innhold 1 Sammendag 4 2 Innledning 6 2.1 Deltakere

Detaljer

Personlig publiseringssystem som læringsverktøy

Personlig publiseringssystem som læringsverktøy ssystem som læringsverktøy Stipendiat Jon Hoem, Høgskolen i Bergen, Mediesenteret Nettverksuniversitetet, mars 2004 Delrapport fra Fagforum for produksjonsteknikk Innhold 1 Introduksjon... 3 2 Bakgrunn...

Detaljer

En skrivbar web; fokus på innhold, tekniske forutsetninger og formater for deling og gjenbruk

En skrivbar web; fokus på innhold, tekniske forutsetninger og formater for deling og gjenbruk Back to basic: En skrivbar web; fokus på innhold, tekniske forutsetninger og formater for deling og gjenbruk Høgskolelektor Arnstein Gjestland, Høgskolen Stord/Haugesund Nettverksuniversitetet, mars 2004

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET FAKULTET FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI, MATEMATIKK OG ELEKTROTEKNIKK HOVEDOPPGAVE

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET FAKULTET FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI, MATEMATIKK OG ELEKTROTEKNIKK HOVEDOPPGAVE NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET FAKULTET FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI, MATEMATIKK OG ELEKTROTEKNIKK HOVEDOPPGAVE Kandidatens navn: Fag: Oppgavens tittel (norsk): Oppgavens tittel (engelsk):

Detaljer

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK INNHOLD: 1 INNLEDNING 3 2 BAKGRUNN 4 3 PROSJEKTET 6 4 PEDAGOGISK KVALITET 7 4.1 LÆRINGSTEORIER 7 4.2 FAKTORER SOM

Detaljer

Blogg som åpen læringsplattform

Blogg som åpen læringsplattform Blogg som åpen læringsplattform Jon Hoem Mediesenteret, Høgskolen i Bergen, jon.hoem@hib.no Sammendrag Artikkelen gir et innblikk i tankegangen bak en åpen, bloggbasert læringsarena som er utviklet i forbindelse

Detaljer

Kvalitetskriterier for digitale læringsressurser

Kvalitetskriterier for digitale læringsressurser Kvalitetskriterier for digitale læringsressurser Hjelp for lærere og andre som ønsker å vurdere digitale læringsressursers egnethet i pedagogisk sammenheng Anbefalinger og krav som er aktuelle for utviklere

Detaljer

Hva skjer i markedet for verktøy og løsninger for administrasjon og gjennomføring av nettbasert læring.

Hva skjer i markedet for verktøy og løsninger for administrasjon og gjennomføring av nettbasert læring. Hva skjer i markedet for verktøy og løsninger for administrasjon og gjennomføring av nettbasert læring. NR Rapport nr. 956 Knut Holmqvist Eva Mjøvik Juli 2000 Copyright Norsk Regnesentral 2 Nettbasert

Detaljer

Rapport om Studiestøttesystemer ved NVU Fagforum for studiestøttesystem

Rapport om Studiestøttesystemer ved NVU Fagforum for studiestøttesystem Rapport om Studiestøttesystemer ved NVU Fagforum for studiestøttesystem Utviklet av: Kristin Hinna, Høgskolen i Bergen (leder) Morten Lindeland, Høgskolen i Agder Arne Langøen, Høgskolen Stord Haugesund

Detaljer

Standarder og verktøy for utvikling, bruk og gjenbruk av læringsobjekt

Standarder og verktøy for utvikling, bruk og gjenbruk av læringsobjekt Infrastrukturrapport II Standarder og verktøy for utvikling, bruk og gjenbruk av læringsobjekt Frode Hjeltnes og Thorleif Hjeltnes Desember 2004 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

Detaljer

Introduksjon til webdesign

Introduksjon til webdesign Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon til webdesign Anette Wrålsen februar 2012 Bidragsytere Stein Meisingseth og Hågen Landsem Lærestoffet er utviklet for faget

Detaljer

1. MALBESKRIVELSER... 1

1. MALBESKRIVELSER... 1 HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Malbeskrivelser Monica Storvik, Thorleif Hjeltnes, Geir Maribu, Knut Arne Strand, Arvid Staupe og Tor Atle Hjeltnes 04.04.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet i prosjektet Concurrent

Detaljer

Veileder for universell utforming av elektroniske dokumenter

Veileder for universell utforming av elektroniske dokumenter Veileder for universell utforming av elektroniske dokumenter Versjon: 1.1 Publisert: 30.08.2010 1 Innhold Om veilederen... 5 Konvensjoner for hurtigtaster... 5 Kapittel 1 Hva er et universelt utformet

Detaljer

SNF arbeidsnotat nr. 10/05. Pedagogiske utfordringer i fjernutdanning av regnskapsførere som småbedriftsrådgivere. Bjørn-Emil Madsen Paul N.

SNF arbeidsnotat nr. 10/05. Pedagogiske utfordringer i fjernutdanning av regnskapsførere som småbedriftsrådgivere. Bjørn-Emil Madsen Paul N. Pedagogiske utfordringer i fjernutdanning av regnskapsførere som småbedriftsrådgivere Bjørn-Emil Madsen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr.: 6300: "Økt verdiskapning i SMB-sektoren: Styrking av påvirkningen

Detaljer

Pedagogiske muligheter med Svend Andreas Horgen Høgskolelektor AITeL, HiST

Pedagogiske muligheter med Svend Andreas Horgen Høgskolelektor AITeL, HiST Pedagogiske muligheter med Svend Andreas Horgen Høgskolelektor AITeL, HiST 1. Introduksjon...2 2. Verktøy i it s learning og pedagogiske muligheter...3 2.1. Informasjonsformidling oppslag...3 2.2. Kalenderen...3

Detaljer

temahefte LMS hva og hvordan

temahefte LMS hva og hvordan temahefte LMS hva og hvordan Innhold 1. Hva er et LMS?... 5 1.1. Forankring i utdanningspolitisk tenkning... 6 1.2. Utbredelse... 7 2. Funksjonalitet (verktøy)... 8 2.1. Informasjon og administrasjon...

Detaljer

Studenter og digitale tekster

Studenter og digitale tekster Studenter og digitale tekster Sluttrapport for prosjektet Ragnvald Sannes og Dagmar Langeggen Handelshøyskolen BI 2014 Prosjektet er delfinansiert av Nasjonalbiblioteket, prosjektreferanser Søknad med

Detaljer

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM RAPPORT MODELLERINGSCASE, MAI 2013 Linda Byström Student#110203 Innleveringsdato: 27.05.2013 SAMMENDRAG Rapporten inneholder to hovedtemaer som dels belyser prosessens betydelse

Detaljer

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Dramaturgi i distribuert læring April 2005 Jon Hoem Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Sammendrag Det er relativt bred enighet om at IKT kan bidra til å stimulere til endring i skolen. Spørsmålet

Detaljer

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2010 nr. 6. «LærING» Fred Johansen Astrid Stadheim Nina Tvenge

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2010 nr. 6. «LærING» Fred Johansen Astrid Stadheim Nina Tvenge Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2010 nr. 6 «LærING» Erfaringer fra fleksibel ingeniørutdanning ved HiG Fred Johansen Astrid Stadheim Nina Tvenge Høgskolen i Gjøvik 2010 ISSN: 1890 520X ISBN: 978 82 91313

Detaljer

1. Introduksjon til Ajax og Web 2.0

1. Introduksjon til Ajax og Web 2.0 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon til Ajax og Web 2.0 Svend Andreas Horgen, Øyvind Hallsteinsen og Mildrid Ljosland 31.01.2012 Lærestoffet er utviklet for faget

Detaljer

Evaluering og utvikling av nettressurser

Evaluering og utvikling av nettressurser HØGSKOLEN I AGDER Fakultet for realfag E-læring med bredbånd Evaluering og utvikling av nettressurser Sluttrapport Cornelia Brodahl Ingvald Erfjord Per Sigurd Hundeland John Madsen INNLEDNING INNLEDNING

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV DIGITAL KOMPETANSE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

FORVALTNINGSREVISJON AV DIGITAL KOMPETANSE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORVALTNINGSREVISJON AV DIGITAL KOMPETANSE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING ROGALAND FYLKESKOMMUNE APRIL 2010 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget, andre

Detaljer

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0 Veiledning i bruk av EDIFACT i ELEKTRONISK SAMHANDLING Publikasjonsserie fra Norsk EDIPRO Hefte 1 En innføring i grunnleggende begreper og teknologier Versjon 3.0 Juni 1999 Forord Norsk veiledning i bruk

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Joint 2013: Spillinfrastruktur og nettverkskonsept utvidbart, fleksibelt og NbF ish

Joint 2013: Spillinfrastruktur og nettverkskonsept utvidbart, fleksibelt og NbF ish FFI-rapport 2014/01417 Joint 2013: Spillinfrastruktur og nettverkskonsept utvidbart, fleksibelt og NbF ish Bård K. Reitan, Dan Helge Bentsen, Arild Bergh og Cecilie J. Gran Forsvarets FFI forskningsinstitutt

Detaljer

E-læring med bredbånd

E-læring med bredbånd HØGSKOLEN I AGDER Fakultet for realfag Evalueringsrapport E-læring med bredbånd Ingvald Erfjord Per Sigurd Hundeland John Madsen Innledning Prosjektet "E- læring med bredbånd" har som mål å utvikle pedagogikk

Detaljer

Sammendrag. Tittel: livenetconcept. Dato: 19.05.2008 Forfatter: Anders Gimmestad Gule, Joachim Øyre. Veileder: Høgskolelektor Monica Strand

Sammendrag. Tittel: livenetconcept. Dato: 19.05.2008 Forfatter: Anders Gimmestad Gule, Joachim Øyre. Veileder: Høgskolelektor Monica Strand Sammendrag Tittel: livenetconcept Dato: 19.05.2008 Forfatter: Anders Gimmestad Gule, Joachim Øyre Veileder: Høgskolelektor Monica Strand Oppdragsgiver: NM på ski 2009 Kontaktperson: Erik Røste Nøkkelord:

Detaljer