Verktøy for innholdsproduksjon til nettbasert undervisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verktøy for innholdsproduksjon til nettbasert undervisning"

Transkript

1 Verktøy for innholdsproduksjon til nettbasert undervisning Høgskolelektor Bjørn Grøva, Høgskolen i Nord-Trøndelag Nettverksuniversitetet, mars 2004 Delrapport fra Fagforum for produksjonsteknikk

2 Innhold 1 Innledning Begreper Produksjon av elektroniske læremidler Integrasjon mellom e-læringsverktøy Proprietære kontra standardiserte produkter Brukergrupper for produktene Aktuelle produksjonsverktøy It s Learning e:plus Lectora Publisher Xstream RapidBuilder Macromedia DreamWeaver / elearning Extensions ToolBook Instructor TopClass Publisher TrainerSoft Desktop Author Mozilla Composer NVU Microsoft Office Adobe Acrobat PDF-format Diskusjon Brukergrupper Proprietært eller åpent? Konklusjon Referanser Høgskolelektor Bjørn Grøva 2

3 1 Innledning Dette essayet er en diskusjon omkring verktøy for produksjon av innhold i nettbasert undervisning. Forholdet mellom verktøy for innholdsproduksjon og LMS/LCMS blir drøftet, og en del produkter på markedet blir omtalt. Essayet avsluttes med noen betraktninger omkring gjenbruk av elektroniske læremidler og hvilke egenskaper ved forfatterverktøy som er viktige hvis en ønsker å skape slike læremidler. 1.1 Begreper I nettbasert undervisning foregår kommunikasjonen mellom student og lærer i dag fortrinnsvis gjennom et e-læringssystem forkortet LMS eller LCMS, (disse begrepene er definert annet sted i denne rapporten). Se også UKeU (2002). LCMS, gjerne i større grad enn LMS, har muligheten til å håndtere ferdigpakkede læremidler som ofte benevnes læringsobjekter (engelsk learning objects) (UkeU 2002). Et læringsobjekt skal være en selvstendig undervisningsenhet som definerer en læreaktivitet (UkeU 2002). Produksjon av læremidler og selve undervisningen eller distribusjonen av læremidlene er i de aller fleste pedagogiske situasjoner separate aktiviteter. Også innenfor nettbasert undervisning er det i de fleste tilfellene naturlig å tenke slik, da en først lager en leksjon eller et undervisningsopplegg for et emne, og deretter gjør det tilgjengelig for studentene (formidler det) gjennom et LMS/LCMS. Læringsmateriellet kan benyttes om igjen i senere gjennomføringer av det samme kurset eller i andre kurs. Det er derfor ønskelig å se produksjon av læremidler separat fra formidling av læremidler. I tillegg kan arkivering av læremateriell for lærerens egen (gjen-)bruk ses på som en separat aktivitet/funksjon. Figuren under illustrerer sammenhengen mellom disse aktivitetene (administrative aktiviteter er ikke med). Lærer: Produksjon av læremateriell Formidling Student Arkivering av læremateriell Figur 1: Aktiviteter i en nettbasert læringssituasjon Kvalitetsreformen forutsetter en økning av graden av egeninnsats fra studentens side, og dette vil i mange tilfeller påvirke produksjonen av læremidler; studenten blir også en produsent av kunnskap og læremidler. Likevel vil produksjon av læremidler i forholdsvis stor grad være separert fra formidling også i en slik situasjon. Videre skaper kvalitetsreformens krav til egeninnsats fra studentene og behov for sporing av studentenes aktivitet og fremdrift i læreprosessen. Før elektronisk læremateriell kommer så langt at det blir formidlet til studentene i et LMS/LCMS har en eller flere faglærere utformet det. Produksjon av innhold kalles authoring på engelsk, og verktøyene som bistår med dette arbeidet kalles authoring tools. I dette essayet brukes det norske Høgskolelektor Bjørn Grøva 3

4 uttrykket forfatterverktøy om slike verktøy i fortsettelsen. Det er forfatterverktøyene og deres forhold til LMS/LCMS/LMS som er hovedtema i dette essayet. 1.2 Produksjon av elektroniske læremidler Hvordan produksjon av elektroniske læremidler foregår, og hvilken type læremidler som produseres påvirkes av en rekke faktorer. Listen under kan stå som en oppsummering av en del viktige momenter. En mer utfyllende diskusjon av innholdet i de ulike punktene finnes annet sted i denne rapporten (Hareide, 2004). Rolledeling mellom lærer og den lærende. Kan deles inn i grader mellom ytterpunktene: Lærerstyrt, programmert undervisning og lærendestyrt læring. Kan grovt inndeles i 4 hovedtyper: Kringkasting av ny informasjon Viktig kunnskapsformidling Ny ferdighetstrening Sertifisert kompetanse Forteller hvilke medietekniske hjelpemidler som benyttes i læreprosessen. Desto flere sanser som stimuleres, desto høyere medieteknisk nivå. Et høyt medieteknisk nivå antas å gi en høyere læreeffekt enn et lavt medieteknisk nivå. De medietekniske nivåene rangeres slik i stigende rekkefølge: Lese Se bilder Høre og se Snakke og skrive Gjøre selv deles i to hovedgrupper: synkron og asynkron Synkron distribusjon innebærer at lærer og elev samhandler på samme tidspunkt. Asynkron distribusjon innebærer at lærer og elev kommuniserer uten at begge to trenger å være aktiv på samme tidspunkt. I tillegg kan en snakke om mellomformen hybrid distribusjon. Bruk av eksisterende undervisningsmateriell Ofte er det ønskelig å kunne gjenbruke læremateriell som tidligere har vært benyttet i andre undervisningsformer, for eksempel klasseromsundervisning. Gjenbruk og distribusjon av læringsobjektene Hvorvidt det er mulig å gjenbruke læreobjektene etter at de er produsert i et forfatterverktøy, hvorvidt det er mulig å lage maler for hvordan nye læreobjekter skal utformes, og hvorvidt forfatterverktøyet legger føringer for hvordan læreobjektene skal distribueres. I dette punktet er standardisering viktig, da standardisering åpner for bedre muligheter for distribusjon og gjenbruk. Høgskolelektor Bjørn Grøva 4

5 Behov for sporing av studentene For å kunne spore en aktivitet i et nettkurs, er det nødvendig med et LMS/LCMS eller annet system som kan registrere og behandle informasjon fra innholdet i nettkurset. Læreobjekter utviklet i hht de mest utbredte, internasjonale, tekniske spesifikasjonene for nettkurs sikrer uavhengighet av bestemte LMS/LCMS og at læreobjektene i kurset kan kommunisere resultater av studentens aktiviteter inne i læreobjektet tilbake til LMS/LCMS (så fremt systemet kan behandle slike standardiserte data). Verktøy som gir standardiserte læringsobjekter gjør det mulig å benytte avanserte teknikker for sporing av studentenes aktiviteter og gjenbruke objektene i ulike LMS/LCMS. Det bør være mulig å lage tester i læringsobjektene, og å kommunisere resultatene av testene tilbake til LMS/LCMS. Budsjett En har som regel et begrenset budsjett i form av økonomiske midler, tid og andre ressurser til rådighet ved utvikling av undervisningsopplegg. Ulike kostnadsfaktorer vil derfor være viktige. Priser for produktene er tatt med der disse var kjent på tidspunktet essayet ble skrevet, men det er verdt å merke seg at prisene forandres ofte, og at det eksisterer mange ulike avtaler som kan påvirke den faktiske prisen som organisasjonen betaler. I tillegg til innkjøpsprisen kommer kostnader knyttet til tidsforbruk, opplæring o.l. Det er derfor vanskelig å gi et godt bilde av kostnadsnivået for de ulike produktene innenfor rammene av dette essayet. Budsjettpunktet tas derfor ikke med i omtalen av produktene. Hvilke valg en gjør for hvert av disse punktene vil påvirke hvilke typer verktøy som er aktuelle som støtte i produksjonsprosessen for elektroniske læremidler. Ulike verktøy har for eksempel varierende grad av støtte for ulike læringsstrategier, mediatekniske nivåer og grad av mulighet for gjenbruk av objekter. I den grad det er mulig ut fra de opplysningene som er kjent om de ulike produktene, vil deres anvendelighet i forhold til disse punktene bli diskutert Integrasjon mellom e-læringsverktøy Noen ganger er forfatterverktøy integrert i LMS/LCMS-systemene, og utveksling av informasjon mellom forfatterverktøy og LMS/LCMS er ikke noe stort problem. Andre ganger benyttes flere ulike verktøy i produksjon og formidling av elektroniske læremidler. I en slik situasjon vil det være nødvendig å utveksle informasjon mellom de ulike verktøyene, og det må derfor være grensesnitt mellom de ulike forfatterverktøyene og LCMS ene. Grensesnittene kan være lukkede, slik at kun produkter fra samme produsent kan snakke sammen, eller de kan være åpne, slik at alle som ønsker det kan benytte grensesnittene Proprietære kontra standardiserte produkter Produkter som er laget for å kommunisere kun med andre programmer fra samme leverandør (f.eks. et LCMS) i en kommunikasjonsform som er lukket for omgivelsene, omtales som proprietære. Motsetningen er verktøy som lager undervisningsmateriell ifølge kjente tekniske standarder, og som benytter disse standardene for å kommunisere med LMS/LCMS. I prinsippet kan alle LMS/LCMS som støtter de samme standardene som et forfatterverktøy ta imot innhold fra forfatterverktøyet. I e-læringsbransjen har det vært et ønske om å enes om grensesnitt som er åpne, leverandøruavhengige og veldokumenterte. Det finnes flere relevante standarder og spesifikasjoner for e-læringsprodukter, for eksempel fra AICC, IMS, IEEE og ADL (SCORM) (REN 2002) Brukergrupper for produktene Flere ulike typer brukere produserer elektronisk læremateriell. Det er rimelig å anta at det aller meste av slikt materiell produseres av lærere/forelesere, og at disse selv publiserer sitt læremateriell ved at de legger det inn i et LMS/LCMS. Lærerne er spesialister innenfor sine respektive fagområder, og en kan derfor ikke forlange at alle skal ha de høyt spesialiserte kunnskapene (IT- eller andre) som er Høgskolelektor Bjørn Grøva 5

6 nødvendige for å benytte avansert funksjonalitet i e-læringsløsninger og forfatterverktøy. Lærere og andre fagspesialister kan i denne sammenhengen derfor kalles for sluttbrukere, da de generelt ikke innehar spesialkompetanse innenfor bruk av spesialiserte verktøy. Noe læremateriell er av en slik art (for eksempel simuleringer, animasjoner eller videoproduksjoner) at det må utvikles av spesialister innen IT, medier eller utvikling av læremateriell i samarbeid med lærere/forelesere/fagspesialister. Slike profesjonelle innholdsprodusenter er i stand til å utnytte de mer avanserte mulighetene som moderne forfatterverktøy og rike medier tilbyr. Når en gjør en vurdering av forfatterverktøy er det nødvendig å ha i tankene hvilke grupper av brukere som vil benytte verktøyet. Enkelte verktøy kan klassifiseres som typiske sluttbrukerverktøy, mens andre vil kunne kalles spesialist-verktøy. Mange av verktøyene vil kunne benyttes av begge gruppene, men en kan forsøke å vurdere hvor verktøyene har sitt hovedfokus. Verktøyene som omtales i dette essayet er forsøksvis kategorisert som enten sluttbrukerverktøy eller som spesialist-verktøy. Denne kategoriseringen er for de fleste produktene gjort utfra produsentens opplysninger, og er således ikke basert på førstehånds kjennskap til produktene. Selv om verktøy klassifiseres som sluttbrukerverktøy fordrer de et visst IT-ferdighetsnivå hos brukeren. Det er rimelig å anta at sluttbrukere som skal produsere elektroniske læremidler, må ha IT-ferdigheter tilsvarende middels til avansert bruk av Microsoft Office-produktene. 2 Aktuelle produksjonsverktøy Under omtales en del ulike produkter for produksjon av elektronisk læremateriell som er tilgjengelig i dag. Det er på ingen måte ment å være en komplett oversikt, men gir et lite innblikk i hva som finnes på markedet i dag. Merk at dette ikke er tester av produkter, men omtaler som stort sett er gjort på bakgrunn av opplyninger fra leverandørene selv. I enkelte tilfeller er det referert til andre kilder til opplysninger om produktene. 2.1 It s Learning e:plus Til LMSet It s:learning tilbys det en tilleggsmodul kalt e:plus. Denne inneholder funksjoner for å støtte produksjon og gjenbruk av undervisningsmateriell. Modulen inneholder to hoveddeler: e:plus Library er et arkiv (LCMS) for å organisere og gjenbruke innhold e:plus Production er et forfatterverktøy (Authoring Tool) Systemet lar en bygge leksjoner og/eller kurs ved å gjenbruke materiell i arkivet samt nytt materiell. Løsningen er i utgangspunktet tett integrert med It s:learning og betjenes gjennom det samme webgrensesnittet. Det er derfor i utgangspunktet ikke laget for å produsere innhold for andre LMS. I følge produsenten, kan It s:learning eksportere læremateriell i SCORM-format. Via omveier kan det likevel være mulig å produsere innhold for andre LCMS. Da e:plus er en tilleggsmodul som ikke kan anvendes separat fra It s:learning vil det sannsynligvis i liten grad være aktuelt å anvende produktet som et forfatterverktøy for andre LCMS enn It s:learning. e:plus fremstilles av leverandøren som en generell løsning som kan støtte produksjon av alle typer læringsmateriell. Høgskolelektor Bjørn Grøva 6

7 Anvendelsesområde Mulighet i verktøy Legger trolig ingen føringer for denne Legger trolig ingen føringer for dette, men muligens noe begrensede muligheter for interaksjon og simulering. Derfor muligens noe begrensede muligheter for levering av sertifisert kompetanse Trolig mest egnet for de fleste medietekniske nivåer unntatt det høyeste, Gjøre selv Tillater både synkron og asynkron distribusjon Bruk av eksisterende Eksisterende læremateriell kan lastes inn i it s: Learning og kobles undervisningsmateriell opp mot materiell produsert i e:plus Gjenbruk og distribusjon av e:plus er malbasert, og har et eget arkivsystem. Produsenten læringsobjektene markedsfører gjenbruk av læringsobjekter som et hovedfortrinn ved å velge e:plus. SCORM støttes via it s Learning i følge leverandøren Behov for sporing av studentene Mulighet for tester i læringsobjektene Funksjonalitet Primær brukergruppe Støtte for templates (maler) Tilgjengelig på norsk språk Støtte for rike medier Kompatibilitet Leverandør/norsk forhandler Lisensbetingelser Løsning i verktøy Sluttbrukere JA JA JA (video, lyd, animasjoner, bilder) E-læringsspesifikasjoner SCORM 1,2 (i It s:learning) LCMS It s:learning Operativsystem Fortrinnsvis Windows Itsolution AS; Kommersielt produkt, benyttes sammen med It s:learning 2.2 Lectora Publisher Lectora Publisher er et omfattende verktøy for produksjon av elektroniske læremidler. Det retter seg ikke inn mot et bestemt LMS/LCMS, men kan publisere materiell i en rekke ulike formater, deriblant SCORM, selv om leverandøren, Trivantis, også selger et LCMS. Produktet fremstilles som et generelt verktøy for produksjon av alle typer undervisningsmateriell og uavhengige tester underbygger også dette (Stanley 2002). Leverandøren vektlegger produktets brukervennlighet i stor grad i markedsføringen. En evaluering av produktet ved NTNU har konkludert med at det er et forholdsvis brukervennlig (Johansen et al. 2002). Anvendelsesområde Mulighet i verktøy Generelt verktøy, legger ingen spesielle føringer for læringsstrategien. Produktet tilbyr mange ulike hjelpemidler for produksjon av interaktivitet. Lectora kan derfor bidra til produksjon av læremidler som aktiviserer studenten i stor grad Verktøyet gjør det mulig å produsere læremateriell som faller innenfor alle de fire kategoriene av egenart for emner Trolig egnet for alle medietekniske nivå, da verktøyet gjør det mulig å integrere ulike typer rike medier i læremidlene. Muligens noe svak på gjøre selv-nivå I hovedsak asynkron distribusjon Høgskolelektor Bjørn Grøva 7

8 Anvendelsesområde Mulighet i verktøy Bruk av eksisterende Produktet kan lenke til eksterne filer av de mest bruke formatene undervisningsmateriell inn i læremidlene. Det har derfor en viss mulighet for gjenbruk av eksisterende læremateriell Gjenbruk og distribusjon av Støtter flere åpne spesifikasjoner for e-læringsverktøy, deriblant læringsobjektene SCORM. Produktet har også støtte for maler Behov for sporing av studentene Mange ulike typer tester kan integreres i læringsobjektene Funksjonalitet Primær brukergruppe Støtte for templates (maler) Tilgjengelig på norsk språk Støtte for rike medier Kompatibilitet Leverandør Norsk forhandler Lisensbetingelser Løsning i verktøy Sluttbrukere, profesjonelle innholdsprodusenter JA NEI JA (video, lyd, animasjoner, bilder) E-læringsspesifikasjoner SCORM 1.2, IMS, AICC AGR- 010 LCMS Alle med grensesnitt for SCORM eller AICC Operativsystem Windows, 95 - XP Trivantis, USA; Presens AS; Kommersielt produkt 2.3 Xstream RapidBuilder RapidBuilder er et system spesielt rettet mot trening i bruk av Windows-applikasjoner. Det benyttes til interaktive simuleringer av applikasjoner, og er således ikke et generelt forfatterverktøy. På grunn av verktøyets spesielle karakter er det rimelig å anta at det ikke er egnet som et generelt forfatterverktøy for alminnelige høgskole/universitetskurs, men at det kan være et supplement i spesielle undervisningssituasjoner. Siden verktøyet er SCORM-kompatibelt i DeLuxe-versjonen, vil det kunne integreres med innhold fra andre SCORM-kompatible forfatterverktøy. Anvendelsesområde Mulighet i verktøy Siden dette er et simuleringsverktøy, vil dette verktøyet trolig være mest egnet til læringsstrategier der studenten må være aktiv for å tilegne seg kunnskap Siden det er et simuleringsverktøy vil dette produktet trolig være særlig egnet for produksjon av læremiddel i kategorien sertifisert kompetanse Som simuleringsverktøy er dette produktet spesielt innrettet mot produksjon av læremateriell på gjøre selv-nivå Asynkron Bruk av eksisterende Lite egnet til gjenbruk av konvensjonelt læremateriell fra undervisningsmateriell klasseromsundervisning Gjenbruk og distribusjon av Støtter spesifikasjonene i SCORM. Produktet har også støtte for læringsobjektene maler Behov for sporing av studentene Kan spore brukerens adferd i simuleringene Funksjonalitet Primær brukergruppe Støtte for templates (maler) Tilgjengelig på norsk språk Løsning i verktøy Profesjonelle innholdsprodusenter JA, screen templates NEI Høgskolelektor Bjørn Grøva 8

9 Støtte for rike medier Kompatibilitet Leverandør Norsk forhandler Lisensbetingelser JA, simuleringer E-læringsspesifikasjoner SCORM 1.2 (i versjon 3.0 Deluxe) LCMS Alle med grensesnitt for SCORM Operativsystem Windows Xstream Software, Canada; Glasspaper; Kommersielt produkt 2.4 Macromedia DreamWeaver / elearning Extensions Macromedia DreamWeaver er i utgangspunktet en HTML-editor som er innrettet mot generell webpublisering. Siden undervisningsmateriell ofte publiseres i HTML-format kan dette produktet i standardutgave derfor godt fungere som et forfatterverktøy. I tillegg har Dreamweaver og andre HTML-editorer som for eksempel Microsoft Frontpage, den fordelen at de har stor utbredelse og brukes til en rekke ulike oppgaver. Derfor er kunnskap om bruk av slike verktøy mer utbredt enn kunnskap om bruk av spesialiserte forfatterverktøy for elektroniske læremidler. Uten spesiell tilleggskoding har man med Dreamweaver og lignende verktøy i standardutførelsen imidlertid ikke mulighet til å legge inn kommunikasjon med LMS/LCMS i undervisningsmateriellet. Macromedia tilbyr derfor Dreamweaver i pakken elearning Suite, der en SCORM-kompatibilitetsmodul inngår i tillegg til produktene Authorware og Flash. Dreamweaver utvidet med støtte for SCORM kan sies å være et generelt forfatterverktøy for elektronisk læremateriell, da det i utgangspunktet er et åpent produkt og kan integrere en rekke ulike medietyper (tekst, bilder, lyd, film, animasjoner laget i f.eks. Flash). Videre kan en benytte Authorware (som følger med i elearning Suite) til å lage mer komplekse, interaktive læremiddel enn det som er mulig med vanlige HTML-dokumeneter. I tillegg til elearning Suite tilbyr Macromedia flere produkter for å integrere Dreamweaver med LMS/LCMSer, de såkalte Dreamweaver Learning Extensions: Coursebuilder, Learning Site Command, SCORM Runtime Wrapper, Manifest Maker og Designer s Edge Extension. Macromedia tilbyr også produktet Contribute, som er et verktøy for oppdatering av innhold på allerede designede nettsteder. Hensikten med dette produktet er å la ordinære brukere uten kjennskap til de tekniske detaljene ved nett-publisering oppdatere nettsteder. I en e-læringskontekst kan dette verktøyet anvendes slik at lærere oppdaterer innhold i nettsteder som er utviklet av spesialister. Høgskolelektor Bjørn Grøva 9

10 Anvendelsesområde Bruk av eksisterende undervisningsmateriell Gjenbruk og distribusjon av læringsobjektene Mulighet i verktøy Generelt verktøy. Legger ingen føringer for læringsstrategi i seg selv Generelt verktøy. Dreamweaver kan brukes for læremiddel innenfor alle de fire kategoriene. Contribute er trolig mest egnet for situasjoner der en skal kringkaste ny informasjon Som et generelt verktøy kan Dreamweaver i utgangspunktet brukes til konstruksjon av læremidler på alle medietekniske nivå, men det er nødvendig med tilleggsmoduler for bruk av visse typer medier som er særlig aktuelle på de høyere medietekniske nivåene Asynkron. Kan produsere synkrone læremidler med bruk av tilleggsprodukter Kan gjenbruke eksisterende læremateriell såfremt det er utviklet i HTML. Kan også linke til eksisterende filer i andre formater Støtter spesifikasjonene i SCORM via tilleggsmoduler som gir Dreamweaver muligheter for gjenbruk av læringsobjekter. Produktet har støtte for maler for HTML-sider Behov for sporing av studentene Ved bruk av tilleggsmoduler for SCORM-kompatibilitet i kombinasjon med interaktive nettsider kan en spore studentenes aktiviteter/fremdrift Funksjonalitet Primær brukergruppe, Dreamweaver Primær brukergruppe, Contribute Støtte for templates (maler) Tilgjengelig på norsk språk Støtte for rike medier Kompatibilitet Leverandør Norsk forhandler Lisensbetingelser Løsning i verktøy Profesjonelle innholdsprodusenter Sluttbrukere JA NEI JA E-læringsspesifikasjoner SCORM, AICC LCMS Alle med grensesnitt for SCORM eller AICC Operativsystem Windows Macromedia, USA; Flere Kommersielt produkt 2.5 ToolBook Instructor ToolBook er et forfatterverktøy fra Click2Learn som kommer i flere versjoner, deriblant ToolBook Assistant og ToolBook Instructor. Verktøyene er særlig rettet inn mot simuleringer av skjermbilder, og er derfor godt egnet til opplæring i bruk av programpakker. Likevel er det også mulig å anvende ToolBook til produksjon av mer generelt læremateriell av den typen det vanligvis er aktuelt å produsere for kurs i NVU-sammenheng. Toolbook Assistant er et enklere verktøy enn Instructor, sistnevnte retter seg spesielt mot fagspesialister (sluttbrukere) som ønsker å lage læremateriell. En evaluering ved NTNU (Johansen et al. 2002) konkluderte med at dette verktøyet er svært kraftig, men vanskeligere å bruke enn konkurrenten Lectora Publisher. Høgskolelektor Bjørn Grøva 10

11 Anvendelsesområde Mulighet i verktøy Generelt verktøy, legger ingen føringer for læringsstrategi. Produktet tilbyr mange ulike hjelpemidler for produksjon av interaktivt innhold, for eksempel studentvurdering. Det kan derfor bidra til produksjon av læremidler som aktiviserer studenten i stor grad, og der studenten tester seg selv underveis Verktøyet gjør det mulig å produsere læremateriell som faller innenfor alle de fire kategoriene av egenart for emner Trolig egnet for alle medietekniske nivå, da verktøyet gjør det mulig å integrere ulike typer rike medier i læremidlene. Produsenten reklamerer for muligheter for konstruksjon av simuleringer. Dette gjør verktøyet også i stand til å støtte læring på gjøre selv-nivå I hovedsak asynkron Bruk av eksisterende ToolBook kan integrere dokumenter i Microsoft Office-formatene i undervisningsmateriell læremidler, og kan lenke til eksterne filer i andre formater. Det er således visse muligheter for gjenbruk av eksisterende undervisningsmateriell Gjenbruk og distribusjon av Støtter SCORM- og AICC-spesifikasjonene. Produktet har også læringsobjektene støtte for maler Behov for sporing av studentene En rekke ulike tester kan integreres i læringsobjektene Funksjonalitet Primær brukergruppe, Toolbook Instructor Primær brukergruppe, Toolbook Assistant Støtte for templates (maler) Tilgjengelig på norsk språk Støtte for rike medier Kompatibilitet Leverandør Norsk forhandler Lisensbetingelser Løsning i verktøy Profesjonelle innholdsprodusenter Sluttbrukere JA NEI JA E-læringsspesifikasjoner SCORM 1.2, AICC LCMS Alle med grensesnitt for SCORM eller AICC Arkivsystem Aspen Learning Content Management Server Operativsystem Windows Click2Learn, USA; Ukjent Kommersielt produkt Høgskolelektor Bjørn Grøva 11

12 2.6 TopClass Publisher TopClass Publiser fra WBT Systems er et verktøy som i første rekke er laget for å konvertere eksisterende læremateriell, for eksempel fra Word, PowerPoint, Frontpage eller Dreamweaver, og laste det inn i WBT Softwares eget LCMS, TopClass LCMS. Produktet kan også eksportere i SCORM-format, og vil derfor også kunne generere innhold for andre LMS/LCMS enn TopClass. TopClass Publisher ser ut til å være avhengig av tredjeparts produkter for den visuelle utformingen av læremidlene; produktet er ikke ment å være et fullstendig forfatterverktøy alene, til tross for at det har en innebygd HTML-editor. Anvendelsesområde Bruk av eksisterende undervisningsmateriell Mulighet i verktøy Legger trolig ingen føringer for denne, siden det er et konverteringsverktøy for materiell produsert i andre verktøy Legger trolig ingen føringer for denne, siden det er et konverteringsverktøy for materiell produsert i andre verktøy Legger trolig ingen føringer siden dette er et konverteringsverktøy for materiell produsert i andre verktøy Legger trolig ingen føringer for denne, siden det er et konverteringsverktøy for materiell produsert i andre verktøy Dette er et verktøy som er spesielt velegnet for å tillate gjenbruk av eksisterende materiell, i det verktøyet pakker inn filer slik at de kan lastes inn i LCMS som læringsobjekter Produktet kan lage læringsobjekter i SCORM-format Gjenbruk og distribusjon av læringsobjektene Behov for sporing av studentene Avhengig av mulighetene i de verktøyene som har produsert innholdet Funksjonalitet Primær brukergruppe Støtte for templates (maler) Tilgjengelig på norsk språk Støtte for rike medier Kompatibilitet Leverandør Norsk forhandler Lisensbetingelser Løsning i verktøy Sluttbrukere Kan gjenbruke objekter fra TopClass LCMS NEI JA E-læringsspesifikasjoner SCORM 1.2, AICC LCMS TopClass, andre SCORM og AICC-kompatible Operativsystem Windows WBT Systems, Irland; Presens AS; Kommersielt produkt Høgskolelektor Bjørn Grøva 12

13 2.7 TrainerSoft Desktop Author TrainerSoft Desktop Author er et visuelt verktøy for å utvikle elektronisk læringsmateriell fra FunEducation. Leverandøren hevder produktet kan benyttes av brukere uten særskilt IT-kompetanse, samtidig som det gir brukere med høy IT-kompetanse mulighet til å produsere avansert læremateriell. Videre har produktet muligheten til å integrere materiell fra Microsofts Office-produkter og en rekke andre kilder. Baserer seg på en bok-metafor. Anvendelsesområde Mulighet i verktøy Generelt verktøy, legger ingen føringer for læringsstrategi. Produktet tilbyr mange ulike hjelpemidler for produksjon av interaktiv funksjonalitet. Det kan derfor bidra til produksjon av læremidler som aktiviserer studentene Verktøyet gjør det mulig å produsere læremateriell som faller innenfor alle de fire kategoriene av egenart for emner Trolig egnet for alle medietekniske nivå, da verktøyet gjør det mulig å integrere ulike typer rike medier i læremidlene. Muligens noe svak på gjøre selv-nivå I hovedsak asynkron Bruk av eksisterende undervisningsmateriell Produsenten reklamerer med muligheten for import av materiell fra f.eks. Microsoft Word og Powerpoint. Verktøyet gir altså mulighet for gjenbruk av denne typen, eksisterende læremateriell Støtter SCORM- og AICC-spesifikasjonene. Produktet har også støtte for maler Gjenbruk og distribusjon av læringsobjektene Behov for sporing av studentene En rekke ulike tester kan integreres i læringsobjektene Funksjonalitet Primær brukergruppe Støtte for templates (maler) Tilgjengelig på norsk språk Støtte for rike medier Kompatibilitet Løsning i verktøy Sluttbrukere JA Nei JA E-læringsspesifikasjoner LCMS Operativsystem SCORM, AICC Alle med grensesnitt for SCORM eller AICC Windows Leverandør Norsk forhandler Lisensbetingelser FunEducation, USA; Ukjent Kommersielt produkt Høgskolelektor Bjørn Grøva 13

14 2.8 Mozilla Composer Mozilla er en familie med nettlesere utviklet som Open Source, dvs med fritt tilgjengelig kildekode, og fritt nedlastbar fra nettet. Mozilla har et integrert HTML-redigeringsverktøy, Composer. Siden Open Source-produkter ikke koster noe i innkjøp, kan dette være et interessant alternativ i flere sammenhenger. Composer er et generelt HTML-redigeringsverktøy med forholdsvis lav brukerterskel; i mange henseender oppfører det seg som en ordinær tekstbehandler. Verktøyet er godt integrert med nettleserdelen av Mozilla, og det er enkelt å redigere sider man ser på, såfremt man har tilgang. Anvendelsesområde Mulighet i verktøy Generelt verktøy. Legger ingen føringer for læringsstrategi i seg selv Generelt verktøy. Kan trolig brukes for læremiddel innenfor alle de fire kategoriene, men er trolig mindre egnet for mer komplekse løsninger av den typen som mest vil forekomme i kategorien sertifisert kompetanse Generelt verktøy som i utgangspunktet ikke legger noen spesielle begrensninger på medieteknisk nivå. Men for å integrere rike medier som ofte benyttes på høyere medietekniske nivåer er det nødvendig med tilleggsprodukter. Av den grunn er Mozilla Composer alene trolig mest velegnet for de medietekniske nivåene lese og se bilder Asynkron Bruk av eksisterende Kan gjenbruke eksisterende læremateriell såfremt det er utviklet i undervisningsmateriell HTML. Kan også linke til eksisterende filer i andre formater Gjenbruk og distribusjon av Produktet støtter ikke e-læringsspesifikasjoner av typen SCORM læringsobjektene og IMS, men produserer standard HTML-kode Behov for sporing av studentene I utgangspunkt, ingen støtte for sporing i Composer Funksjonalitet Primær brukergruppe Støtte for templates (maler) Tilgjengelig på norsk språk Støtte for rike medier Kompatibilitet Leverandør Norsk forhandler Lisensbetingelser Løsning i verktøy Sluttbrukere JA, HTML Både bokmål og nynorsk JA, bilder, annet avhengig av plugins E-læringsspesifikasjoner Ingen, men standard HTML LCMS -- Operativsystem Linux, Windows, Mac OS, flere... Ikke relevant Ikke relevant. Finnes aktive norske bruker- og utviklingsmiljøer. Inngår for eksempel i SkoleLinux; Open Source, kan fritt lastes ned og brukes Høgskolelektor Bjørn Grøva 14

15 2.9 NVU NVU er også et Open Source-produkt (eller kanskje heller et prosjekt). HTML-redigeringsverktøyet i Mozilla er her skilt ut som et eget produkt og videreutviklet. Slik har man skapt et mer avansert produkt, og utviklerne mener selv det konkurrerer med Macromedia Dreamweaver og Microsoft Frontpage. Mens Mozilla Composer tar mål av seg å være en tekstbehandler for HTML, så ønsker NVU å være et komplett verktøy for utvikling av store, interaktive nettsteder. NVU er i skrivende stund fremdeles på utviklingsstadiet, men versjon 1.0 planlegges å være ferdig i løpet av 1. kvartal Anvendelsesområde Mulighet i verktøy Generelt verktøy. Legger ingen føringer for læringsstrategi i seg selv Generelt verktøy. NVU kan trolig brukes for læremiddel innenfor alle de fire kategoriene Som et generelt verktøy kan NVU i utgangspunktet brukes til utforming av læremidler på alle medietekniske nivå, men det er nødvendig med tilleggsmoduler for bruk av visse typer medier som er særlig aktuelle på de høyere medietekniske nivåene Asynkron. Kan støtte utvikling av synkrone løsninger ved hjelp av tilleggsprogramvare Bruk av eksisterende Kan gjenbruke eksisterende læremateriell såfremt det er utviklet i undervisningsmateriell HTML. Kan også linke til eksisterende filer i andre formater Gjenbruk og distribusjon av Produktet støtter ikke e-læringsspesifikasjoner av typen SCORM læringsobjektene og IMS, men produserer standard HTML-kode Behov for sporing av studentene I utgangspunktet, ingen støtte for sporing Funksjonalitet Primær brukergruppe Støtte for templates (maler) Tilgjengelig på norsk språk Støtte for rike medier Kompatibilitet Leverandør Norsk forhandler Lisensbetingelser Løsning i verktøy Profesjonelle innholdsprodusenter JA, HTML Nei JA, bilder, annet avhengig av plugins E-læringsspesifikasjoner Ingen, men standard HTML LCMS -- Operativsystem Linux, Windows. Flere kan komme etter hvert Ikke relevant Ikke relevant. Kan lastes ned fra Open Source, kan fritt lastes ned og brukes Høgskolelektor Bjørn Grøva 15

16 2.10 Microsoft Office Microsoft Office og lignende kontorstøtte-pakker (f.eks. StarOffice) er stort sett tilgjengelige for de fleste som produserer læremateriell, og kompetanse om bruk av disse verktøyene er svært utbredt. Det er derfor interessant å se på dem som forfatterverktøy for læremateriell da de vil tilby en etter måten lav brukerterskel, samt ha en lav tilleggskostnad hvis produktene allerede er i bruk i organisasjonen. Problemet med disse verktøyene er at de ikke har støtte for læringsspesifikke funksjoner (tester, sporing o.l.) og at filformatene deres til en viss grad er lukkede. Det siste innebærer at det kan være problematisk for brukere som ikke har disse verktøyene å lese undervisningsmateriell produsert i deres filformater. Det finnes tilleggsprodukter fra tredjeparts leverandører som kan gjøre dokumenter fra Microsoft Office SCORM-kompatible, for eksempel SCOmaker fra Boxer Technologies AS, Office-produkter som forfatterverktøy behandles i et eget essay (Hareide 2004), en nærmere vurdering av disse gjøres derfor ikke i dette essayet Adobe Acrobat PDF-format Adobes Portable Document Format (PDF) er et generelt filformat for levering av dokumenter uavhengig av applikasjonen som har produsert innholdet. I utgangspunktet var PDF først og fremst laget for å representere trykte dokumenter nøyaktig. Formatet har også fått muligheter for begrenset interaktivitet, for eksempel i form av linker internt i dokument og mellom dokumenter og nettsider. Til en viss grad kan PDF-formatet være interessant som en informasjonsbærer i elektroniske læremidler. Særlig gjelder dette i de tilfellene der eksisterende læringsmateriell som er produsert med tanke på papirbasert distribusjon, skal gjøres tilgjengelig i elektronisk form. Hvis tiden er knapp har en ofte ikke tid til å lage læremateriellet på nytt fra bunnen av med elektronisk distribusjon som primærmål. Da kan PDF-formatet sine egenskaper som elektronisk papir være en effektiv, om enn ikke optimal løsning. PDF-formatets fleksibilitet gjør også at det har en rekke fallgruver. Det er i utgangspunktet enkelt å lage PDF-dokumenter, men siden formatet er så fleksibelt er det lett å lage filer som enten er altfor store til å distribueres over nett eller filer som har for lav kvalitet. Hvis en ønsker å lage mer avanserte PDF-filer med linker mellom dokumenter, eller hvis en ønsker å "fange" flere lenkede nettsider i et PDF-dokument så kreves det mer inngående kjennskap til formatets muligheter og hvordan produksjonsverktøyene virker. PDF-formatet har i utgangspunktet ikke støtte for e-læringsspesifikasjoner som for eksempel SCORM, og det vil derfor ikke kunne levere ferdige e-læringsmoduler med tett integrasjon mot LCMS uten bruk av tredjepartsprodukter. Anvendelsesområde Mulighet i verktøy Generelt verktøy. Legger ingen føringer for læringsstrategi i seg selv, men på grunn av PDF-dokumentenes forholdsvis statiske art vil det trolig egne seg mest til læremidler med liten grad av interaktivitet På grunn av PDF-dokumentenes statiske art vil Acrobat trolig egne seg best for kringkasting av informasjon På grunn av PDF-dokumentenes statiske art vil Acrobat trolig egne seg best for situasjoner der studentene skal lese eller se bilder, altså de laveste medietekniske nivåene Høgskolelektor Bjørn Grøva 16

17 Anvendelsesområde Mulighet i verktøy Asynkron Bruk av eksisterende PDF-formatet gir gode muligheter for gjenbruk av eksisterende undervisningsmateriell læremateriell, spesielt det som er noenlunde statisk. Det er mulig å lage PDF-dokumenter av alt som kan skrives ut på papir; Acrobat PDF-formatet er nærmest et elektronisk papir Gjenbruk og distribusjon av PDF-dokumentene følger i utgangspunktet ikke spesielle e- læringsobjektene læringsspesifikasjoner. De kan derfor ikke gjenbrukes og distribueres som standardiserte læringsobjekter uten å pakkes inn av tredjeparts verktøy Behov for sporing av studentene I utgangspunktet, ingen støtte for sporing Norsk importør Lisensbetingelser Adobe Systems Norge AS; Kommersielt produkt 3 Diskusjon 3.1 Brukergrupper De ulike produktene som er presentert her retter seg mot forskjellige brukergrupper. Mange av dem retter seg inn mot profesjonelle innholdsprodusenter, det vil si folk som har det som sitt spesialfelt å produsere elektroniske læremidler. En annen gruppe av produkter retter seg inn mot fagspesialister, altså mennesker som har det som sin primære oppgave å ha kunnskap om og å formidle kunnskap om et bestemt fagfelt. Denne brukergruppen kan ikke forventes å ha spesialiserte kunnskaper innenfor produksjon av avanserte elektroniske læremidler. Disse brukerne kalles derfor sluttbrukere i dette essayet. En konsekvens av dette vil være at produksjonen av elektroniske læremidler vil deles i to: De aller fleste læremidlene vil sluttbrukere kunne produsere selv ved hjelp av verktøy som for eksempel Lectora og TrainerSoft Desktop Author. I visse situasjoner, der det av pedagogiske grunner er nødvendig med mer kompliserte læremidler/fremstillinger enn det sluttbrukerne er i stand til å produsere selv, vil det være nødvendig å sette produksjonen bort til grupper eller funksjoner bemannet med profesjonelle innholdsprodusenter. Disse lager de avanserte læremidlene i samarbeid med fagspesialistene. Verktøy som benyttes i slike situasjoner kan både være forfatterverktøy av typen Lectora og TrainerSoft, men også mer spesialiserte verktøy som Dreamweaver, Authorware, RapidBuilder eller Flash, samt verktøy for produksjon av rike medier som for eksempel video. 3.2 Proprietært eller åpent? Tidligere i dette essayet er skillet mellom produksjon av læremidler og formidling diskutert. For å få forenkle gjenbruk av undervisningsmateriell er det viktig å skille mellom produksjon og formidling, slik at det er mulig å formidle undervisningsmateriell på nytt, uten å gjenta hele produksjonsfasen. En bør ha muligheten til å finne ferdig undervisningsmateriell (læreobjekter) i et arkiv og benytte disse i nye kursstrukturer. Dette peker på en grunnleggende problemstilling: Skal innholdsproduksjon skje integrert i et LMS/LCMS, slik at læreobjekter oppstår og eksisterer kun inne i et LMS/LCMS, dvs symbiotisk, eller skal innholdsproduksjon være en separat aktivitet som foregår utenfor LMS/LCMS og er uavhengig av bestemte LMS/LCMS, slik at læreobjektene kan eksistere også utenfor LCMS? Høgskolelektor Bjørn Grøva 17

18 I førstnevnte tilfelle tilbyr LMS/LCMS alle verktøy som produsenten mener er nødvendig for å produsere læremateriell, eventuelt med supplement av dokumenter/ressurser som lastes opp (tilsvarende det som i SCORM kalles resources eller assets ). En er her prisgitt at leverandøren tilbyr de ønskede fasilitetene for produksjon av læremiddel. En annen og potensielt større ulempe er at læremateriell som er konstruert i et slikt proprietært system fort blir fanget i systemet og vanskelig lar seg overføre til andre LMS/LCMS. En kan kanskje hente ut anvendte filer/ressurser, men læremidlene splittes opp i sine enkeltdeler og strukturen forsvinner. Enkelte deler av undervisningsopplegget, som for eksempel tester, diskusjonsfora eller innleveringsopplegg, lar seg kanskje ikke flytte intakt. En kan i beste fall hente ut deler av undervisningsopplegget og flytte disse over til et nytt LMS/LCMS bit for bit. Alternativet til dette er å produsere ferdig alle læringsobjekter utenfor LMS/LCMS, og overføre disse til LMS/LCMS som komplette enheter. Fortrinnsvis bør dette gjøres ved hjelp av anerkjente, åpne spesifikasjoner og standarder, som for eksempel SCORM. I en slik situasjon eksiterer læringsobjektene som en helhet både inni det aktuelle LMS/LCMS, men også utenfor LMS/LCMS. Hvis en da senere skulle ønske å publisere sine læremidler via et annet LMS/LCMS, skal dette i teorien la seg gjøre uten at læremidlene (læringsobjektene) må endres, forutsatt at det nye LMS/LCMSet støtter de samme fasilitetene som det gamle. En slik produksjonsmåte gjør det også mulig å kombinere undervisningsmateriell fra flere, ulike forfatterverktøy. De ulike verktøyene har sine sterke og svake sider, og det er ofte ønskelig å benytte ulike verktøy til produksjon av forskjellige typer læremateriell. For eksempel kan Lectora Publisher brukes til produksjon av de fleste typene undervisningsmateriell i et kurs, mens en benytter RapidBuilder til å produsere simuleringer som inngår i det samme kurset. Den lille undersøkelsen av forfatterverktøy som er gjort i dette essayet viser at åpne standarder og spesifikasjoner for innholdsutveksling, for eksempel SCORM og IMS, ser ut til å få aksept i e- læringsbransjen. En standardisering og atskillelse av innholdsproduksjon og -formidling vil trolig tvinge seg fram som en dyd av nødvendighet på lengre sikt. Standardisering og atskillelse av produksjon og formidling av læremidler vil gjøre gjenbruk av elektroniske læremidler vesentlig enklere enn det til nå har vært. 3.3 Konklusjon Verktøyene som er omtalt i dette essayet spenner over et vidt spekter av funksjonalitet, brukervennlighet og prisnivå. Det som ser ut til å være et fellestrekk blant de dedikerte e-lærings-forfatterverktøyene er en dreining mot støtte av åpne standarder og spesifikasjoner for utveksling av læringsobjekter. En rekke av de øvrige, generelle verktøyene er også i stand til å støtte slike standarder ved hjelp av tilleggsprodukter. Det er altså i dag en rekke forfatterverktøy på markedet som gjør det mulig å produsere læringsobjekter uavhengig av LMS/LCMS. Om en ønsker å gjøre sitt elektroniske læremateriell uavhengig av bestemte LMS/LCMS bør en produsere og oppbevare læremateriellet utenfor slike systemer. LMS/LCMS bør altså i seg selv ikke være et verktøy for produksjon av læremidler, men kun et verktøy for formidling av læremidler og formidling av læringsinformasjon (herunder sporing av aktivitet) mellom lærer og student. Ved innkjøp av forfatterverktøy er det derfor viktig å vurdere hvor viktig en synes det er å være uavhengig av LMS/LCMS og deres leverandører. Ved vurdering av konkrete produkter bør en undersøke hvorvidt disse er knyttet opp mot bestemte LMS/LCMS, og hvorvidt verktøyene kan bevise at de faktisk støtter de relevante standardene og spesifikasjonene for utveksling av elektroniske læremidler. Høgskolelektor Bjørn Grøva 18

19 Hvis NVU i fremtiden ønsker å integrere læremiddelproduksjon mellom de deltakende organisasjoner og å skape en felles pool av læremidler som kan anvendes i ulike kurs, så er det viktig å tilrettelegge for produksjon og oppbevaring av læringsobjekter uavhengig av bestemte LMS/LCMS. Om en slik fremtidig utvikling for NVU er ønskelig, bør de deltakende organisasjonene derfor velge forfatterverktøy som er i stand til å produsere standardiserte læringsobjekter utenfor LMS/LCMS. Høgskolelektor Bjørn Grøva 19

20 4 Referanser Hareide, S. O. 2004: Kan Microsoft-produkter være effektive produksjonsverktøy for e-læring? NVU- Forum for produksjonsteknikk Human Resources Norge (HRNorge) 2002: E-læringsrapporten Internet: Johansen M. B, Høiem E. S, Buset K. J. 2002: Prosjektrapport: Standardisering av digitalt læringsmateriell. NTNU Studieavdelingen, seksjon for fjernundervisning, etter- og videreutdanning. Internett: REN 2002: Lær av LEGO. Om teknologiske standarder i e-læring. Fase 1 i RENs prosjekt Pedagogiske kvalitetskriterier for nettbasert læring Stanley, Hank 2002: Lectora review: They dotted the I s. Training Media Review (særtrykk). Internett: UK euniversities Worldwide (UKeU) 2002: Principles and practice in elearning platform architecture. Internet: %20November% pdf Høgskolelektor Bjørn Grøva 20

Fagforum for produksjonsteknikk introduksjon til essay-serie. Prosjektleder Atle Løkken, Høgskolen i Stavanger, NettOp

Fagforum for produksjonsteknikk introduksjon til essay-serie. Prosjektleder Atle Løkken, Høgskolen i Stavanger, NettOp Fagforum for produksjonsteknikk introduksjon til essay-serie Prosjektleder Atle Løkken, Høgskolen i Stavanger, NettOp Nettverksuniversitetet, mars 2004 til Fagforum for produksjonsteknikk Innhold 1 Bakgrunn...

Detaljer

Støtteskjema for vurdering av pedagogisk egnethet og tekniske og formelle krav ved digitale læringsressurser

Støtteskjema for vurdering av pedagogisk egnethet og tekniske og formelle krav ved digitale læringsressurser Støtteskjema for vurdering av pedagogisk egnethet og tekniske og formelle krav ved digitale læringsressurser Dette skjemaet er utviklet med tanke på å være en støtte i arbeidet med å vurdere pedagogisk

Detaljer

Interaktiv PDF som metodikk i sykepleieutdanning på nett

Interaktiv PDF som metodikk i sykepleieutdanning på nett Interaktiv PDF som metodikk i sykepleieutdanning på nett Interaktiv PDF som metodikk i sykepleieutdanning på nett En ny måte å utvikle e læring med multimedialt innhold som et PDFdokument, publisert i

Detaljer

Vi bistår deg med produksjon av nettkurs spesialtilpasset din bedrift

Vi bistår deg med produksjon av nettkurs spesialtilpasset din bedrift Vi bistår deg med produksjon av nettkurs spesialtilpasset din bedrift www.kursproduksjon.no Bruksområder Nettkurs tilpasset din bedrift Produksjon av nettkurs Spesialtilpasset din virksomhet Vi bistår

Detaljer

E-læring hvordan? Botnane Bedriftsutvikling AS

E-læring hvordan? Botnane Bedriftsutvikling AS E-læring hvordan? Det er mange forskjellige metoder og former Disse kan tilpasses de ulike behov bedriften har For å få best utbytte kan en benytte flere virkemidler Det kan lages moduler som bruker går

Detaljer

Moderne og brukervennlig læringsplattform (LMS) for din bedrift

Moderne og brukervennlig læringsplattform (LMS) for din bedrift Moderne og brukervennlig læringsplattform (LMS) for din bedrift www.e-learning.no Bruksområder Vi tilbyr en komplett løsning Forfatterverktøy Brukervennlig verktøy for produksjon av kurs Integrerte kunnskapstester

Detaljer

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse. TalkPool WebServices Postboks Åneby

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse.  TalkPool WebServices Postboks Åneby InfoRed Publisering - produktbeskrivelse www.talkpool.no TalkPool WebServices Postboks 90 1484 Åneby InfoRed Produktbeskrivelse 2 Sammendrag InfoRed Publisering er produktet for å administrere en hel informasjonstjeneste,

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Tid for læring. Microsoft Office 2007 Windows Vista. e-læring bok

Tid for læring. Microsoft Office 2007 Windows Vista. e-læring bok Tid for læring Microsoft Office 2007 Windows Vista e-læring bok Microsoft Office 2007 Windows Vista e-læring bok Office 2007 er en ny generasjon kontorstøtte-verktøy med et helt nytt grensesnitt. Office

Detaljer

Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client.

Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client. Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client. Studenter: Magnus Skomsøy Bae, Marius Eggen, Magnus Krane Klasse: 3ING, Systemutvikling Produserer redaksjonelle

Detaljer

NVU-seminar 2002: Workshop A: Nybegynner. Hvordan komme i gang med e-læring? Line Kolås, HiNT 26.02.02. 10Hvorfor e-læring, ikke e-undervisning?

NVU-seminar 2002: Workshop A: Nybegynner. Hvordan komme i gang med e-læring? Line Kolås, HiNT 26.02.02. 10Hvorfor e-læring, ikke e-undervisning? NVU-seminar 2002: Workshop A: Nybegynner Hvordan komme i gang med e-læring? Line Kolås, HiNT 26.02.02 Hva er e-læring? 10Hvorfor e-læring, ikke e-undervisning? jmf. Fjernundervisning 10Nettstøtte Nettundervisning

Detaljer

Moderne og brukervennlig læringsplattform (LMS) for din bedrift

Moderne og brukervennlig læringsplattform (LMS) for din bedrift Moderne og brukervennlig læringsplattform (LMS) for din bedrift www.e-learning.no Bruksområder Vi tilbyr en komplett løsning Forfatterverktøy Brukervennlig verktøy for produksjon av kurs Integrerte kunnskapstester

Detaljer

NKI Fjernundervisning Fleksible muligheter og metoder

NKI Fjernundervisning Fleksible muligheter og metoder NKI Fjernundervisning Fleksible muligheter og metoder Presentasjon på seminaret: Livslang læring i en ny tid. Nye yrkesgrupper på skolebenken? Stavanger 23. November 2004 Truls Fagerberg NKI Fjernundervisning

Detaljer

>> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter

>> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter >> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter Ved Norges idrettshøgskole, NIH bruker vi læringsplattformen Fronter i forbindelse med undervisningen. Denne korte veiledningen tar for seg de viktigste funksjonene for

Detaljer

En digital arena for samhandling

En digital arena for samhandling En digital arena for samhandling Totalleverandør av informasjonsløsninger til helsesektoren HealthGuide HealthGuide er et avansert IT-verktøy for samhandling mellom pasient og klinisk personell, designet

Detaljer

1. Intro om SharePoint 2013

1. Intro om SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om SharePoint 2013 Stein Meisingseth 09.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Intro om SharePoint

Detaljer

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen.

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen. Artist webside Innhold Artist webside...1 Gruppe medlemmer...1 Oppdragsgiver...1 Kontaktperson...2 Veileder...2 Oppgaven...2 Muligheter...2 Sammendrag...2 Dagens situasjon...2 Mål og rammebetingelser...3

Detaljer

Innholdsproduksjon og organisering av dette i nettbasert læring

Innholdsproduksjon og organisering av dette i nettbasert læring Innholdsproduksjon og organisering av dette i nettbasert læring Høgskolelektor Jarle Larsen, Høgskolen i Sør-Trøndelag, AITeL Nettverksuniversitetet, mars 2004 Delrapport fra Fagforum for produksjonsteknikk

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Bruk av e-læring i undervisningssituasjonen for å øke læringseffekten

Bruk av e-læring i undervisningssituasjonen for å øke læringseffekten Bruk av e-læring i undervisningssituasjonen for å øke læringseffekten Svend Andreas Horgen Høgskolelektor Avdeling for Informatikk og e-læring () Høgskolen i Sør-Trøndelag svend.horgen@hist.no www.aitel.hist.no/~svendah

Detaljer

Digitale læremidler - utforsking og vurdering. 30. september 2012 Håkon Swensen

Digitale læremidler - utforsking og vurdering. 30. september 2012 Håkon Swensen Digitale læremidler - utforsking og vurdering 30. september 2012 Håkon Swensen 31.10.2012 Plan for dagen Digitale læringsressurser Studieplan og arbeidskrav Begreper og definisjoner Om digitale læringsressurser

Detaljer

Bruke Adobe Acrobat X til å forbedre samarbeidet med Microsoft SharePoint og Microsoft Office

Bruke Adobe Acrobat X til å forbedre samarbeidet med Microsoft SharePoint og Microsoft Office Bruke Adobe Acrobat X til å forbedre samarbeidet med Microsoft SharePoint og Microsoft Office Få fart på prosjektgjennomgangene ved å integrere PDF-baserte arbeidsflyter i SharePoint- og Office-plattformen

Detaljer

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING epolitiker I ÅS FORSLAG TIL LØSNING Det finnes noen få løsninger i dag som gir politikerne mulighet til å få tilgang til ferdige nedlastede dokumenter, kommentere i utvalgsdokumenter, lagring i sky etc.

Detaljer

Aktivitetsplan - Adobe Pro kurs Infografikk høsten 2015

Aktivitetsplan - Adobe Pro kurs Infografikk høsten 2015 Aktivitetsplan - Adobe Pro kurs Infografikk høsten 2015 Hva er nytt i Adobe CC 2015 Adobe CC har mange flotte nyheter i InDesign, Illustrator og Photoshop. Vi vil guide deg gjennom nyhetene på en effektiv

Detaljer

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway.

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway. Hva er eway? eway er en portal og plattform for samarbeid internt i en organisasjon og med organisasjonens partnere og kunder. Gjennom portalen forenkles og effektiviseres arbeidsprosesser knyttet til

Detaljer

LMS-administrator i går, i dag og i morgen. UiA / SUHS-Trondheim 5/11-2014 Claus Wang

LMS-administrator i går, i dag og i morgen. UiA / SUHS-Trondheim 5/11-2014 Claus Wang LMS-administrator i går, i dag og i morgen UiA / SUHS-Trondheim 5/11-2014 Claus Wang LMS - hva er det? WIKIPEDIA: «En digital læringsplattform (ofte omtalt som forkortelsen LMS) er et system for å administrere

Detaljer

IKT og læring 1 - Digital dannelse

IKT og læring 1 - Digital dannelse 12/16/2015 2012 2013 IKT og læring 1 Digital dannelse Høgskolen i Nesna 2012-2013 IKT og læring 1 - Digital dannelse Meny Studieplan: Emnekode: ITL113 Emnetype: Vurdering Omfang: 7,5 stp Antall semester

Detaljer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Skin: Dnnbest-Grey-Skin1024 Skin: Metro7 Custom LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Detaljer

Software installasjon og andre ettertanker

Software installasjon og andre ettertanker Software installasjon og andre ettertanker Stein Jørgen Ryan 25feb05 Software installasjon Alle software produsenter gjør det. Høyst varierende forståelse av hva det er. Hvordan gjøres det i dag (på Windows)?

Detaljer

SMART Notebook produktfamilie

SMART Notebook produktfamilie Produktsammenligning produktfamilie Følgende tabell sammenligner de fire forskjellige produktene i -familien: samarbeidsprogramvare Grunnleggende Plattform Windows og Macdatamaskiner Windows og Macdatamaskiner

Detaljer

LCMS medisin. Del av prosjektet om IKT-basert selvstudium av sykdommer og skader i bevegelsesapparatet. Prosjektgruppas medlemmer:

LCMS medisin. Del av prosjektet om IKT-basert selvstudium av sykdommer og skader i bevegelsesapparatet. Prosjektgruppas medlemmer: LCMS medisin Del av prosjektet om IKT-basert selvstudium av sykdommer og skader i bevegelsesapparatet Prosjektgruppas medlemmer: Anette Wilberg (Det medisinske fakultet) Oddmund Møgedal (Web-gruppa, USIT)

Detaljer

Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter

Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter Vedlegg: Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter Applikasjon / Plattform program 1 ipad emeetings eller tilsvarende Lese Via nettet gjennom emeetings eller i nedlastet. 2 Tablet

Detaljer

Er Microsoft-produkter et alternativ?

Er Microsoft-produkter et alternativ? Verktøy og teknikker for hurtig innholdsproduksjon av e-læringsobjekter: Er Microsoft-produkter et alternativ? Siv.ing. Svein Ove Hareide, Høgskolen i Narvik Nettverksuniversitetet, mars 2004 Delrapport

Detaljer

Forprosjekt gruppe 13

Forprosjekt gruppe 13 Forprosjekt gruppe 13 Presentasjon Tittel: Oppgave: Periode: Gruppemedlemmer: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Mobilbillett i HTML5 Utvikle en mobil billettautomat innenfor kategorien dedikert web

Detaljer

CORBA Component Model (CCM)

CORBA Component Model (CCM) CORBA Component Model (CCM) INF5040 Høst 2005 Erlend Birkedal Jan Erik Johnsen Tore Ottersen Løkkeberg Denne presentasjonen CORBA Svakheter ved CORBA Object Model Komponenter CORBA Component Model Hva

Detaljer

Nyttige triks og erfaringer med LMS fra ulike undervisningsopplegg

Nyttige triks og erfaringer med LMS fra ulike undervisningsopplegg Nyttige triks og erfaringer med LMS fra ulike undervisningsopplegg Svend Andreas Horgen Høgskolelektor Avdeling for Informatikk og e-læring (AITeL) Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) www.aitel.hist.no/~svendah/

Detaljer

Didac trainer 5 forfatter Brukermanual for kursprodusenter. En beskrivelse av hvordan man produserer nettkurs i DIdac trainer5. Didac as, 25.

Didac trainer 5 forfatter Brukermanual for kursprodusenter. En beskrivelse av hvordan man produserer nettkurs i DIdac trainer5. Didac as, 25. Didac trainer 5 forfatter Brukermanual for kursprodusenter En beskrivelse av hvordan man produserer nettkurs i DIdac trainer5. Didac as, 25. mai 2011 www.didac.no 1 Introduksjon til Didac trainer 5 - forfatter...4

Detaljer

Innstillinger. Endre Personalia

Innstillinger. Endre Personalia Innstillinger Endre Personalia: Her kan du endre personlige innstillinger. Tilpass it's:learning: Her kan du tilpasse utseende og endre f. eks språk. Varsling: Du kan få varslinger tilsendt både på e-post

Detaljer

eform Suite Utvidelse for Hybrid fangst for TeleForm

eform Suite Utvidelse for Hybrid fangst for TeleForm eform Suite Utvidelse for Hybrid fangst for TeleForm Øker verdien av TeleForm løsningen med flere tilleggs funksjoner for hybrid fangst av papir og eforms. Lager intelligente eforms i HTML eller Acrobat

Detaljer

Kvalitetskriterier for digitale læringsressurser

Kvalitetskriterier for digitale læringsressurser Kvalitetskriterier for digitale læringsressurser Ola Berge og Vibeke Kløvstad, ITU www.slideshare.net/olaberge/ Dagsorden Målsetningen med kvalitetskriteriene Bakgrunn for arbeidet Hva mener vi med «kvalitet»?

Detaljer

Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info

Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info 1. Kontorstøtte Samarbeidsløsningen som FHS-kontorene har etterspurt må forholde seg til kontorstøttesystemer, e-post, kalender og kontakter. Dette har egentlig

Detaljer

Nettet som læringsarena - muligheter og begrensninger

Nettet som læringsarena - muligheter og begrensninger Nettet som læringsarena - muligheter og begrensninger Knut Olav Aslaksen Senter for etter- og videreutdanning, UiB IT-Forum, 4.04.02 (Knut.Aslaksen@uib.no) Arena Sanddekket kampplass i sentrum av et romersk

Detaljer

Vurdering av læringsplattformer

Vurdering av læringsplattformer Vurdering av læringsplattformer Bruk av ulike læringsplattformer er nok kommet for å bli. Flere og flere kommuner arbeider aktivt for bruk læringsplattformer i skolene. Ofte er et også kommunene som bestemmer

Detaljer

Læreplan i informasjonsteknologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i informasjonsteknologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i informasjonsteknologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 3. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Tillit og troverdighet på nett. Tillit. troverdighet. på nett. Cato Haukeland, 2007

Tillit og troverdighet på nett. Tillit. troverdighet. på nett. Cato Haukeland, 2007 Tillit og troverdighet på nett Tillit OG troverdighet på nett Bacheloroppgave ibacheloroppgave nye medier i nye medier av Cato Haukeland, Universitetet i Bergen 2007 Cato Haukeland, 2007 1 Innhold 1 Forord

Detaljer

Teknisk beskrivelse av løsning

Teknisk beskrivelse av løsning Teknisk beskrivelse av løsning Skytjeneste/ASP- løsning eller lokal installasjon hos kunde? efaktor leverer primært læringsplattformen Moodle som en SAAP- løsning. Portalen leveres med våre anbefalte standardinnstillinger

Detaljer

LMS i endring. UiA, 3/2-2015 Claus Wang

LMS i endring. UiA, 3/2-2015 Claus Wang LMS i endring UiA, 3/2-2015 Claus Wang LMS i dag og i morgen LMS:14-15 år i UH-sektor Alle studenter er født og oppvokst med LMS, alle UHlærere er fortrolig med LMS LMS: svært liten endring i funksjonalitet

Detaljer

- Utfordringer med innhold

- Utfordringer med innhold LAVA - Utfordringer med innhold Bent Foyn Norsk Regnesentral Verdikjede - forskning Nettransport Innhold Innholdsproduksjon Pedagogikk Opphavsrettshåndtering Forretningsmodeller Skoler Pedagogikk Dataverktøy

Detaljer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon 1.1. Tilbudets omfang og fylkeskommunens forventninger Aust-Agder fylkeskommune ber om tilbud på verktøy som legger til rette for

Detaljer

En unik læringsplattform inspirert av sosiale medier

En unik læringsplattform inspirert av sosiale medier En unik læringsplattform inspirert av sosiale medier 905 36 325 www.nectarlearning.com Innlogginger på kveldene og i helgene - beste attesten vi kan få! Tenk deg en læringsplattform for elevear, lærere,

Detaljer

Innen utgangen av september 2011 skal programmet Craza anvendes på trinn 4-10, som ledd i beslutningen om å ta i bruk flere digitale læremidler.

Innen utgangen av september 2011 skal programmet Craza anvendes på trinn 4-10, som ledd i beslutningen om å ta i bruk flere digitale læremidler. PEDAGOGISK BRUK AV IKT område: Digitale læremidler (Vi skal ta i bruk flere digitale læremidler.) Innen utgangen av september 2011 skal mediearkivet Atekst brukes på mellom og ungdomstrinn, som ledd i

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

Brukerveiledning for SI Norge. Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider

Brukerveiledning for SI Norge. Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider Brukerveiledning for SI Norge Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider Innhold Hva finner du hvor?...s. 2 Ordliste..s. 3 Innlogging til Umbraco...s. 4 Opprette ny artikkel.s. 5 - Skrive tekst og laste

Detaljer

D E S I G N S K O L E N

D E S I G N S K O L E N D E S I G N S K O L E N Studieplan for Grafiskdesign med prosjektledelse. (et studie utviklet av IGM og Høyskolen i Gjøvik) 30 studiepoeng 3.1 versjon 18. mai 2004 Navn på studieplan Studiet som beskrives

Detaljer

Multimedia er morsomt - men hvor kommer læringen inn. Læring. Bent Foyn Norsk Regnesentral. ITU 2000: So What. Til første foil

Multimedia er morsomt - men hvor kommer læringen inn. Læring. Bent Foyn Norsk Regnesentral. ITU 2000: So What. Til første foil Multimedia er morsomt - men hvor kommer læringen inn Bent Foyn Norsk Regnesentral Interaktivitet... Hva går forut for klikkingen? Refleksjon i tilknytning til interaktiviteten etterlyses Samarbeidslæring...

Detaljer

Undervisningsopplegg i matematikk. Med fokus på bruk av IKT

Undervisningsopplegg i matematikk. Med fokus på bruk av IKT Undervisningsopplegg i matematikk Med fokus på bruk av IKT Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Målsetning... 3 Valg av programvare... 3 Evaluering... 4 Undervisningsopplegget... 5 Arbeidsmetoder... 5 Temaliste...

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Innstallasjon og oppsett av Wordpress

Innstallasjon og oppsett av Wordpress Del 1 - Installasjon og oppsett Innstallasjon og oppsett av Wordpress Wordpress har blitt en veldig populær publiseringsplattform for websider. Uten særlige tekniske ferdigheter kan man sette opp profesjonelle

Detaljer

Adobe Fireworks CS6 SLIK BRUKER DU DETTE DOKUMENTET ADOBE FIREWORKS CS6-SLAGORD 35-ORDS PRODUKTBESKRIVELSE 50-ORDS PRODUKTBESKRIVELSE

Adobe Fireworks CS6 SLIK BRUKER DU DETTE DOKUMENTET ADOBE FIREWORKS CS6-SLAGORD 35-ORDS PRODUKTBESKRIVELSE 50-ORDS PRODUKTBESKRIVELSE Adobe Fireworks CS6 markedsføringstekst for kanalpartnere Adobe Fireworks CS6 Følgende avsnitt kan brukes på websider, i annonser, i kataloger, i trykt reklame eller i annet promoteringsmateriale for Adobe

Detaljer

Aktivitetsplan - Adobe Pro kurs Infografikk våren 2015

Aktivitetsplan - Adobe Pro kurs Infografikk våren 2015 Aktivitetsplan - Adobe Pro kurs Infografikk våren 2015 Hva er nytt i Adobe CC2014 Adobe CC har mange flotte nyheter i InDesign, Illustrator og Photoshop. Vi vil guide deg gjennom nyhetene på en effektiv

Detaljer

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning «Digitalisering åpner for at kunnskap blir tilgjengelig

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft PowerPoint 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Finne det du trenger Klikk en

Detaljer

Pedagogisk regnskapssystem

Pedagogisk regnskapssystem av Benjamin Dehli og Jørgen Tellnes Innhold 1 Innledning 2 Om forprosjektet 2.1 Forprosjektgruppen 2.2 Målsetninger med forprosjektet 3 Beskrivelse av hovedprosjektet 3.1 Arbeidstittel 3.2 Prosjektgruppe

Detaljer

Varden skoles IKT plan

Varden skoles IKT plan Varden skoles IKT plan Digitale kompetanse som grunnleggende ferdighet I Rammeverk for grunnleggende ferdigheter er digitale ferdigheter definert som å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser

Detaljer

Del 1: Overgang fra gammel hjemmeside til ny hjemmeside

Del 1: Overgang fra gammel hjemmeside til ny hjemmeside Del 1: Overgang fra gammel hjemmeside til ny hjemmeside Instituttsider og personlige hjemmesider som ligger på HFs egen webserver skal nå fases ut.dette innebærer at alle som fortsatt har hjemmesider der,

Detaljer

Avklaringer, svar på innkomne spørsmål og referat etter tilbudskonferanse 24. mars 2014, NHO- bygget

Avklaringer, svar på innkomne spørsmål og referat etter tilbudskonferanse 24. mars 2014, NHO- bygget Avklaringer, svar på innkomne spørsmål og referat etter tilbudskonferanse 24. mars 2014, NHO- bygget Avklaringer: Utsatt frist for å levere tilbud På grunn av nedenstående presiseringer og mange innkomne

Detaljer

Lag og selg bilder med gallerikvalitet: PIXMA Pro9500 Mark II

Lag og selg bilder med gallerikvalitet: PIXMA Pro9500 Mark II Pressemelding Lag og selg bilder med gallerikvalitet: PIXMA Pro9500 Mark II Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra www.canon.no/press_centre Oslo, 25. mars 2009: Canon lanserer

Detaljer

BRUK AV INTERAKTIV TAVLE I UNDERVISNING

BRUK AV INTERAKTIV TAVLE I UNDERVISNING BRUK AV INTERAKTIV TAVLE I UNDERVISNING TOS Høsten 2013 Seksjon for Digital kompetanse LUI HiO eli.gjolstad@hioa.no Innhold Kort om den interaktive tavlens muligheter Eksempler og muligheter knyttet til

Detaljer

Rapport Oblig 08 - Flash galleri og banner.

Rapport Oblig 08 - Flash galleri og banner. Rapport Oblig 08 - Flash galleri og banner. De siste ukene på skolen har vi lært om Flash. I denne oppgaven skulle jeg bl.a lære grunnleggende scripting og koding for webbaserte medier, lære om interaktivitet

Detaljer

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT Klasseledelse med IKT 1 modul á 15 studiepoeng Vurdering for læring med IKT 2 1 modul á 15 studiepoeng Grunnleggende IKT i læring 1 modul á 15 studiepoeng Foto:

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

nettbasert produksjon og distribusjon av lydbøker

nettbasert produksjon og distribusjon av lydbøker nettbasert produksjon og distribusjon av lydbøker Formater i PipeOnline DAISY (Digital Accessible Information System) er en veletablert internasjonal standard for strukturering av digitale lydbøker. Standarden

Detaljer

IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 25. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering

IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 25. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering Erfaringer med bruk av fri programvare Brukbarhet Driftsøkonomi IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 25. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering La oss rydde en ting unna Høsten

Detaljer

Introduksjon 3: Teknologi som støtte for læring

Introduksjon 3: Teknologi som støtte for læring Introduksjon 3: Teknologi som støtte for læring Teknologi som støtte for læring Universell utforming av læring og undervisning omfatter mer enn det som foregår i undervisningssituasjonen. Det innebærer

Detaljer

Programvarepolitikk for fremtiden Teknologirådets anbefalinger

Programvarepolitikk for fremtiden Teknologirådets anbefalinger Programvarepolitikk for fremtiden Teknologirådets anbefalinger Christine Hafskjold Halden IT-forum, 2. februar 2005 Teknologirådet Uavhengig, rådgivende organ i teknologispørsmål Skal stimulere til debatt

Detaljer

TRANSFORM SKREDDERSYDD E-LÆRING

TRANSFORM SKREDDERSYDD E-LÆRING TRANSFORM Transform skreddersyr og implementerer læreprogrammer som gir målbar effekt. Vår enkle filosofi er at gevinsten er størst når man har det gøy mens man lærer. For å få til dette bruker vi virkemidler

Detaljer

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp { En selvstendig plattform som kan brukes til å formidle kurs på nett med dagsaktuell teknologi. Oppgave 5, av Fredrik Johnsen Oppgavestiller

Detaljer

KOMMUNE24:7. Gi innbyggerne digitalt førstevalg med e-skjema

KOMMUNE24:7. Gi innbyggerne digitalt førstevalg med e-skjema KOMMUNE24:7 Gi innbyggerne digitalt førstevalg med e-skjema Kommune24:7 Kommune24:7 er løsningen som gjør det enkelt for innbygger å søke tjenester på nett. Med brukervennlige skjermdialoger blir søkeprosessen

Detaljer

TMA4100 Matematikk 1, høst 2013

TMA4100 Matematikk 1, høst 2013 TMA4100 Matematikk 1, høst 2013 Teknostart forelesning 4 www.ntnu.no TMA4100 Matematikk 1, høst 2013, Teknostart forelesning 4 Hva er Maple? Maple er et kraftig matematikkverktøy. Symbolsk matematikk er

Detaljer

Forklarende tekst under hvert bilde

Forklarende tekst under hvert bilde Rette / kommentere besvarelse Når en student har levert (lastet opp) en besvarelse kan lærer laste den ned, sette inn merknader i besvarelsen og laste den opp i Fronter igjen. Dokumentet med merknadene

Detaljer

Velkommen til Tech Pubs online CD

Velkommen til Tech Pubs online CD Velkommen til Tech Pubs online CD Bruk av denne CD Se håndbøker Tilbakemelding fra deg Bestill håndbøker Bruk av denne CD Se filer: Filene på denne CD-platen er i Adobes PDF-format (Portable Document Format).

Detaljer

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings for Apple ios 360 emeetings - en løsning med multitouch og et levende brukergrensesnitt. 360 emeetings hjelper deg og din virksomhet med

Detaljer

Installasjon av OneStop Reporting Produktene på Terminalserver

Installasjon av OneStop Reporting Produktene på Terminalserver Installasjon av OneStop Reporting Produktene på Terminalserver Innhold 1 Introduksjon 2 Planlegging 3 Installasjon 4 Eksempel 2010 OneStop Reporting http://www.onestopreporting.com support@onestopreporting.com

Detaljer

Hurtigstartveiledning. ActivEngage. Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning. ActivEngage. Hurtigstartveiledning Hva er nytt? 2 Registrering 4 Avstemming 9 Avstemmingsresultater 16 Mer informasjon 17 TP1780-NO nummer 2 2010 Promethean Limited. Med enerett. Denne veiledningen følger med produktet. Den kan kun kopieres

Detaljer

Nettbasert læring - ei kulturell utfordring!

Nettbasert læring - ei kulturell utfordring! Nettbasert læring - ei kulturell utfordring! NVUs samling - 26.02.02. Finn Bostad Institutt for anvendt språkvitenskap Laboratoriet for IKT og læring NTNU Hva er IKT? Fra databehandling til kommunikasjon:

Detaljer

TMA4100 Matematikk 1, høst 2013

TMA4100 Matematikk 1, høst 2013 TMA4100 Matematikk 1, høst 2013 Teknostart forelesning 4 www.ntnu.no TMA4100 Matematikk 1, høst 2013, Teknostart forelesning 4 Hva er Maple? www.ntnu.no TMA4100 Matematikk 1, høst 2013, Teknostart forelesning

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Enklere, mer effektivt e-læringssystem

Enklere, mer effektivt e-læringssystem Enklere, mer effektivt e-læringssystem MORTEN. OMVIK @ ORACLE. COM APRIL 2003 Agenda kompetansestyring e-læringssystem portal live demo 1 Kompetansestyring kompetanse krav for roller medarbeidersamtale

Detaljer

Kvalitetskriterier i et e-læringsmiljø en elektronisk manual

Kvalitetskriterier i et e-læringsmiljø en elektronisk manual Kvalitetskriterier i et e-læringsmiljø en elektronisk manual av Robin Munkvold Elen J. Instefjord Ida M. Knudsen Karsten Tillerli for NettVerksUniversitetet www.nvu.no Forord Videreutvikling av kvalitetskriterier

Detaljer

Fra elev til lærer med digital kompetanse. Seksjon for digital kompetanse Mikkel Rustad og Tonje Hilde Giæver Høst 2016

Fra elev til lærer med digital kompetanse. Seksjon for digital kompetanse Mikkel Rustad og Tonje Hilde Giæver Høst 2016 Fra elev til lærer med digital kompetanse Seksjon for digital kompetanse Mikkel Rustad og Tonje Hilde Giæver Høst 2016 Pokemon Go Oversikt Digital kompetanse i skolen Den digitalt kompetente læreren Seksjon

Detaljer

Kom i gang med dokumentasjonen!

Kom i gang med dokumentasjonen! Kom i gang med dokumentasjonen! En introduksjon i hvordan bruke Mediawiki Helge Opedal IT avdelingen Universitetet i Bergen 2012 Hva er en Wiki? Teknologi som tilbyr muligheten for å manipulere data via

Detaljer

Versjon 1.0 29.06.2012

Versjon 1.0 29.06.2012 Revisjonsvurdering standarder for redigerbare dokumenter Versjon 1.0 29.06.2012 Innholdsfortegnelse 2 Innledning 2 3 Bakgrunn 3 4 Alternative krav til standarder på området 5 Alternativ 0. Beholde dagens

Detaljer

Hvordan lage god e-læring? Råd og tips for bedre nettkurs

Hvordan lage god e-læring? Råd og tips for bedre nettkurs Hvordan lage god e-læring? Råd og tips for bedre nettkurs www.e-learning.no Introduksjon Dette er en kort og praktisk veiledning til deg som skal lage e-læringskurs for ulike målgrupper, enten det er ansatte

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe 34. Magnus Dahl Hegge s153549

Forprosjektrapport. Gruppe 34. Magnus Dahl Hegge s153549 Forprosjektrapport Gruppe 34 Bjørn Bergan Abdi Baisa Mads Larsen s161593 s156140 s156151 Magnus Dahl Hegge s153549 Presentasjon Hovedprosjektgruppe 34 består av 4 elever som nå gjennomfører sitt siste

Detaljer

Velkommen til EWAT CMS 6

Velkommen til EWAT CMS 6 Velkommen til EWAT CMS 6 elegant og fleksibelt brukervennlig administrasjon av nettsteder Versjon 6 EWAT CMS er nå lansert i versjon 6 med en rekke spennende nyheter. Vi har i tillegg til å gjøre en generell

Detaljer

Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/

Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/ VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: 75 10 10 12 Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/2292-26 ORDBOK A Android Operativsystem på nettbrettet Android Market Android sitt applikasjonsmarked App / Applikasjon

Detaljer

Forprosjektrapport. Universelt LæringsVerktøy (ULV) Å lage en læringsplattform som tilfredsstiller alle krav til universell

Forprosjektrapport. Universelt LæringsVerktøy (ULV) Å lage en læringsplattform som tilfredsstiller alle krav til universell Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Oppgave: utforming Periode: Gruppemedlemmer: Hafnor Prosjektgruppe: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Nettside for gruppa: Universelt LæringsVerktøy (ULV)

Detaljer

Hvordan kan IKT bidra til pedagogisk utvikling?

Hvordan kan IKT bidra til pedagogisk utvikling? Hvordan kan IKT bidra til pedagogisk utvikling? Stortingsmelding 30 (2003-2004) påpeker viktigheten av å bruke IKT som et faglig verktøy, og ser på det som en grunnleggende ferdighet på lik linje med det

Detaljer

Presentasjoner til all slags bruk

Presentasjoner til all slags bruk ENKELT OG GRATIS: Presentasjoner til all slags bruk Kontorpakken Kingsoft, som er helt gratis, gir deg en perfekt mulighet til å lage en spennende og profesjonell presentasjon. OVERSIKT VANSKELIGHETSGRAD

Detaljer