1. iknowbase Publishing Guide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. iknowbase Publishing Guide"

Transkript

1 PublishingGuide

2 1. iknowbase Publishing Guide Welcome to iknowbase! This is the on-line documentation for iknowbase. Please enjoy! 1. iknowbase Publishing Guide Innledning Formï ½l Forutsetninger iknowbase Content Studio Publisering Publisere innhold (Publiseringsprosess) Forfatte innhold Tekst/HTML Maler Legg inn bilde Legg inn lenker til andre dokumenter Forhï ½ndsvisning Filer MS Office integrasjon Lenker Kategorisere innhold Vedlegg / subdokumenter Relaterte objekter Forhï ½ndsvise innhold Et klikks publisering Skjemabasert publiseringsdialoger (ikb Forms) Automatisk publisering Godkjenne innhold (Arbeidsflyt) Versjonering Innholdsadministrasjon Finne innhold (Navigering og sï ½k) Dokumentarkiv Laste opp filer Bildearkiv Sï ½ke etter et bilde Legge inn et bilde Redigere et bilde Redigere egenskaper for et bilde Vise et bilde Vise bruken av et bilde Slette bilder Flytte bilder Laster opp bilder Enkelt og avansert sï ½k Verktï ½y Duplikater Ugyldige lenker Utsjekket Utgï ½tt Fï ½lge opp bruksmï ½nster over innhold (Statistikk) Vedlikeholde informasjonsstruktur (Metadata) Mappestruktur Administrasjon av nettstedet Administrasjon av brukere, roller og rettigheter Vedlikehold av maler og stiler

3 2. Innledning Formï ½l Dette dokumentet skal vï ½re det naturlige startstedet for nye brukere av iknowbase, og er spesielt rettet mot innholdsprodusenter. Ved ï ½ lese dette dokumentet, skal det vï ½re mulig for brukerne ï ½ utfï ½re de aller mest sentrale oppgaver uten ï ½ mï ½tte grave dypere i andre dokumenter. Ideelt sett er dette dokumentet kortversjonen av resten av den brukerrettede dokumentasjon, og skal ogsï ½ fungere som en naturlig, ikke-teknisk introduksjon til resten av dokumentasjonen. Dokumentet skal gi et godt overblikk over de mest aktuelle oppgavene, og skal ogsï ½ peke videre til kilder for mer detaljert dokumentasjon. Dokumentet er sannsynligvis ogsï ½ det dokumentet i hele dokumentasjonspakken som er mest egnet ï ½ benytte i salgsprosessen, da det bï ½r gi beslutningstagere et godt overblikk over produktet, rollene og oppgavene. Forutsetninger Det skal ikke finnes spesielle forutsetninger for ï ½ kunne sette seg inn i innholdet i dette dokumentet. 3

4 3. iknowbase Content Studio iknowbase Content Studio er en web-applikasjon som brukes for publisering og innholdsadministrasjon. Den er ofte tilgjengelig pï ½ men dette kan variere avhengig av installasjonsvalg. Nï ½r du starter iknowbase Content Studio, vil du bli bedt om ï ½ logge inn. Eksakt mekanisme for dette vil variere fra installasjon til installasjon; ta kontakt med din brukerstï ½tte for assistanse. Publiseringssiden vises etter innlogging. Du navigerer mellom de ulike sidene ved ï ½ trykke pï ½ arkfanene i topp-menyen. I toppbanneret har du tilgang til ï ½ sï ½ke etter innhold i iknowbase. 4

5 4. Publisering Lï ½sningen har fokus pï ½ fï ½lgende sentrale brukeroppgaver relatert til publisering og kunnskapsdeling: Publisere innhold (Publiseringsprosess). Brukeren kan enkelt publisere nytt innhold pï ½ en korrekt mï ½te. All informasjon organiseres rundt begreper som brukeren kjenner. Godkjenne innhold (Arbeidsflyt). Brukere med rettigheter til ï ½ godkjenne innhold kan enkelt endre og godkjenne innholdet fï ½r det publiseres og vises pï ½ de ulike sidene/nettstedene. Hver av disse brukeroppgavene og hvordan lï ½sningen understï ½tter disse er beskrevet nï ½rmere i de neste kapitlene. Publisere innhold (Publiseringsprosess) Publiseringsprosessen bestï ½r av fï ½lgende steg: 1. Forfatte innhold 2. Kategorisere innhold 3. Forhï ½ndsvise innhold og sende til godkjenning Disse stegene er beskrevet nï ½rmere i de neste kapitlene. Funksjonene for ï ½ publisere er tilgjengelig fra hovedsiden til iknowbase Content Studio. Her vil brukeren kunne publisere de informasjonsstypene han/hun har tilgang til. Siden gir ogsï ½ en oversikt over innhold produsert av brukeren, bï ½de under arbeid, ferdig og innhold som er godkjent. Brukeren kan editere, slette, og forhï ½ndsvise eget innhold. Forfatte innhold Publisering av innhold gjï ½res gjennom brukervennlige skjemabaserte dialoger (Forms) tilpasset de ulike informasjonsstypene. Det er i hovedsak 3 ulike formater av innhold som kan publiseres; Tekst: HTML-basert tekst (f.eks. nyheter og andre artikler) Filer: MS Office dokumenter, bilder, multimediafiler m.m. Lenker: Lenker til innhold pï ½ andre og egne nettsteder Disse formatene er beskrevet nï ½rmere i de neste kapitlene. Tekst/HTML For html-innhold benyttes Freeware-produktet TinyMCE. Editoren er enkel ï ½ bruke og nyttegjï ½r ikoner og symboler som brukeren kjenner igjen fra standard Microsoft Office-produkter. Alt html-innhold lagres i iknowbase for enkel gjenfinning. Editoren har standardfunksjoner for formattering av tekst som blant annet omfatter fet skrift, kursiv, underlinjert, ulike stilarter (kan kobles til egne stilark), punktlister med mer. Tilsvarende gjelder for tabeller hvor det finnes funksjonalitet for blant annet antall kolonner/celler, splitte/slï ½ sammen celler, cellehï ½yde/bredde osv. I tillegg tilbyr editoren integrasjon mot Word der man kan forfatte og editere innholdet i Word fï ½r det konverteres over til HTML nï ½r man gï ½r tilbake til editoren. Verktï ½yraden i editoren kan enkelt konfigureres i en egen tinymce profil. For mer informasjon om selve publiseringseditoren, se Under er det vist et eksempel pï ½ innlegging av en nyhet fra publiseringsarbeidsflaten. Her benyttes TinyMCE for feltene ingress og brï ½dtekst. 5

6 Maler Til den enkelte informasjonstype kan man definere og knytte ulike HTML-maler for ingress og brï ½dtekst. Valgt mal vil vises ved opprettelse av innholdet. For MS Office-maler, se kapittelet for MS Office integrasjon lenger ned. Legg inn bilde Bilder kan legges inn hvor som helst i teksten, eller i et predefinert sted (avhengig av mal). Fra editoren kan man ï ½pne iknowbase bildearkiv ved ï ½ trykke pï ½ ikonet i editorens verktï ½yrad. I bildearkivet kan man sï ½ke frem et eller flere bilder i iknowbase, skalere bildet samt bestemme hvor bildet skal plasseres i forhold til teksten m.m. Se figur under. 6

7 For administrasjon av bilder i bildearkivet, se kapittel Bildearkiv. Legg inn lenker til andre dokumenter Lenker til annet innhold fra arkivet (andre dokumenter etc.) kan legges inn hvor som helst i teksten. Trykk pï ½ ikonet i editorens verktï ½yrad for ï ½ ï ½pne iknowbase dokumentarkiv. Fra dokumentarkivet kan man sï ½ke frem et eller flere dokumenter i iknowbase og legge dem inn som legges inn som lenker i teksten. Det er ogsï ½ mulig ï ½ relatere innholdet til andre dokumenter gjennom kategorisering (ikke direkte inn i teksten). Se kapittel Forhï ½ndsvise innhold for nï ½rmere beskrivelse av dette. 7

8 Forhï ½ndsvisning Ingress og brï ½dtekst kan forhï ½ndsvises. Dette vil si forhï ½ndsvisning av artikkelen i sin helhet, samt forhï ½ndsvisning av hvor den vil vises (hvilke sider). Se for en nï ½rmere beskrivelse av dette. Filer Lï ½sningen stï ½tter publisering av eksisterende MS Office dokumenter, bildefiler, multimediafiler m.m. Disse forfattes og redigeres i egnet verktï ½y (MS Office, Adobe, etc.) og kan lastes opp fra filserver via egen fildialog. I tillegg er det full MS Office-integrasjon i iknowbase Content Studio. MS Office integrasjon MS Office-dokumenter kan lagres direkte til iknowbase fra Word, Excel, PowerPoint eller Outlook, slik at en slipper ï ½ fï ½rst lagre dokument/e-post til filserver for sï ½ ï ½ laste dokumentet opp til iknowbase. Nï ½r man ï ½pner Word eller en av de andre MS Office applikasjonene vil man fï ½ et eget menypunkt for lagring til iknowbase. Bruker vil da fï ½ en skjemabasert publiseringsdialog for ï ½ kategorisere dokumentet fï ½r det blir lagret i innholdsarkivet i iknowbase. Ved redigering av eksisterende MS Office dokumenter som allerede ligger i innholdsarkivet i iknowbase vil riktig MS Office applikasjon ï ½pnes basert pï ½ format. Bruker kan sï ½ endre innholdet og lagre direkte tilbake til iknowbase, eller ï ½Lagre som...ï ½ et annet dokument. Ved opprettelse av nye filbaserte dokumenter fra iknowbase kan bruker velge en MS Office mal fra publiseringsdialogen. Basert pï ½ type mal (Word, Excel, PowerPoint) vil riktig MS Office applikasjon ï ½pnes og bruker kan skrive dokumentet og lagre til iknowbase. E-post med eventuelle vedlegg i MS Outlook kan ogsï ½ lagres til iknowbase pï ½ samme mï ½te som dokumenter. Integrasjonen mellom iknowbase og MS Office krever en egen MS Office ï ½add-inï ½-komponent for iknowbase. Lenker Innhold som publiseres kan ogsï ½ vï ½re en lenke (nettadresse) til innhold (en artikkel, dokumenter, side, e.l.) pï ½ et annet nettsted. For publisering av slike lenker legges lenken inn i et eget felt i publiseringsdialogen. Innholdet pï ½ siden lenken refereres til vil vï ½re sï ½kbart pï ½ lik linje med alt annet innhold i lï ½sningen. Kategorisere innhold Mappestrukturen i lï ½sningen er bygget pï ½ dimensjoner fra datavarehusteori. Dimensjoner utgjï ½r virksomhetens kunnskapstre og informasjonsarkitektur. Dimensjonene kan knyttes opp mot innhold for ï ½ understï ½tte enkel gjenfinning ved avansert sï ½k og navigering. De definerte metadata vil kunne benyttes til ï ½ realisere lï ½sninger bygget pï ½ prinsipper hentet fra Topic Maps eller Emnekart. Det er innholdets kategorisering som avgjï ½r hvor innholdet vises og presentasjonssmalen som bestemmer hvordan innholdet presenteres. Kategorisering av innhold kan delvis automatiseres ved at kategorier forhï ½ndsutfylles basert pï ½ den rolle man har og hvilken kontekst man er inne i. Et eksempel er ï ½forfatternavnï ½ som kan forhï ½ndsutfylles basert med navnet pï ½ den som er pï ½logget. 8

9 Et annet eksempel er automatisk kategorisering av ï ½prosjektinformasjonï ½ som f. eks ï ½avdelingï ½ og ï ½prosjektnavnï ½ som kan fylles ut automatisk hvis man er inne i ï ½prosjektrommetï ½. Et tredje eksempel er innhold som publiseres pï ½ en side og dermed arver kategorier relatert til denne siden, f. eks ï ½Produktwebï ½ eller ï ½Supportwebï ½. Figuren under viser et eksempel pï ½ publisering av et ï ½Tilbudï ½ skrevet i Word. Dokumentet kategoriseres med bl.a. ï ½Typeï ½ og ï ½Kundeï ½. I tillegg er det ofte aktuelt ï ½ angi en status for ï ½ styre publiseringsprosessen, slik at ikke innhold ï ½under arbeidï ½ blir godkjent og publisert pï ½ de aktuelle sidene. Hvem som skal ha rettighet til ï ½ se dokumentet kan angis, samt nï ½r dokumentet skal vï ½re tilgjengelig (publiseringsdato og utgï ½r dato). Disse skjemabaserte publiseringsdialogene kan konfigureres og tilpasses den enkelte informasjonstype i forhold til webstedets informasjonsarkitektur. Vedlegg / subdokumenter Vedlegg av alle typer formater kan legges til en artikkel eller annet dokument. Vedleggene lastes opp og legges inn som subdokumenter til artikkelen/dokumentet i iknowbase. I figuren over vises feltene for innleggelse av vedlegg. Relaterte objekter Det er mulig ï ½ relatere innhold til annet innhold i iknowbase, enten som lenker direkte i artikkeltekst (se ï ½Legg inn lenker til andre dokumenterï ½ over) eller mer lï ½selig koblet til innholdet via egne felter for ï ½ linke inn bilder og andre innholdsobjekter. Fordelene med sistenevnte er at det ikke er direkte koblet inn i selve innholdet til hoveddokumentet. Man har dermed full styring pï ½ presentasjonen av de relaterte objektene og kan definere standard presentasjonsmaler for visning av disse. F.eks. kan det vï ½re aktuelt ï ½ vise relaterte objekter til en nyhet pï ½ en forside i en egen boks med overskriften ï ½Annet aktuelt stoffï ½ med lenke til de relaterte innholdsobjektene, mens pï ½ en annen side/nettsted er det aktuelt ï ½ presentere det pï ½ en annen mï ½te. I begge tilfeller vil brukeren fï ½ opp en egen dialog for ï ½ sï ½ke frem og velge relatert innhold fra innholdsarkivet. Se figuren under. 9

10 Valgt innhold blir knyttet til dokumentet som all annen kategorisering. Se figur i kapittel Kategorisere innhold. Forhï ½ndsvise innhold Det er stï ½tte for 3 ulike typer forhï ½ndsvisning av innhold i lï ½sningen: 1. Forhï ½ndsvisning av ingress eller brï ½dtekst: Denne funksjonen er tilgjengelig fra verktï ½yraden til editoren som benyttes til publisering av tekst- og HTML-basert innhold, og viser innholdet i en egen side. Dette er nyttig hvis man har skrevet inn en lang brï ½dtekst med diverse formatteringer etc. og ï ½nsker ï ½ se og lese igjennom teksten fï ½r man lagrer. 2. Forhï ½ndsvisning av hele artikkel: Nï ½r bruker lagrer innholdet kommer man automatisk over til en ny side som viser innholdet pï ½ en standard presentasjonsmï ½te med tittel, ingress, brï ½dtekst eller lenke til dokument, etc. Se figur under. Det kan defineres en standard presentasjonsstil for hver informasjonstype, men lï ½sningen leveres med et ferdig sett for hvert format (tekst, fil, lenke). Du vil ogsï ½ se eventuelle versjoner av artikkelen. 10

11 3. Forhï ½ndsvisning i kontekst: Innhold som publiseres skal ofte presenteres pï ½ ulike mï ½ter pï ½ forskjellige sider/nettsteder. Nï ½r bruker har lagret innhold, kommer man til en visningsside, hvor det vil vï ½re klikkbare bilder av de ulike sidene der innholdet vil bli publisert nï ½r det er godkjent. Bruker kan da klikke seg inn pï ½ de ulike sidene og se hvordan innholdet ser ut pï ½ de respektive sidene. Innholdet vil ikke vï ½re synlig pï ½ disse sidene fï ½r det er godkjent, men forfattere og redaktï ½rer med de nï ½dvendige rettighetene vil kunne se innholdet pï ½ disse sidene. Figuren under viser et eksempel pï ½ en side der artikkelen over vil publiseres pï ½. Bruker har klikket pï ½ bildet nederst til hï ½yre i figuren over og kommer til fï ½lgende side: Et klikks publisering Hurtiglinker (et klikks publisering) med predefinert kategorisering kan defineres pr informasjonselement og plasseres pï ½ ï ½nsket side pï ½ nettstedet. Forfatter klikker pï ½ linken og fï ½r presentert en brukerdialog tilpasset innholdet som skal legges inn. Nye brukerdialoger for ï ½ legge inn innhold kan enkelt defineres og endres. Til ï ½ definere brukerdialoger, benyttes ikb Forms. Skjemabasert publiseringsdialoger (ikb Forms) Publisering av innhold skjer gjennom brukervennlige skjemabaserte dialoger. Disse dialogene defineres ved hjelp av ikb Forms. For hver informasjonstype, defineres det hvilken editor som skal benyttes til forfatting og formattering og hva slags validering som ï ½nskes. Man definerer ogsï ½ hvilke kategorier som krever utfylling og hvilke som skal ha standardverdier. I tillegg er det rik stï ½tte for ulike presentasjonsmï ½ter av verdilister til felter avhengig av hva som er relevant (listebokser, radioknapper, avkrysningsboks etc.). Automatisk publisering I iknowbase er det et standard grensesnitt for mottak av ï ½eksterntï ½ innhold med tilhï ½rende kategorisering. Innholdet og kategoriene kan komme fra dokumentsystemer, publiseringslï ½sninger eller andre lï ½sninger som lagrer dokumenter/innhold/rapporter. Lï ½sningen utnytter funksjonalitet i OracleAS Integration. Lï ½sningen bestï ½r av et standardadapter for mottak og kategorisering av innhold i iknowbase. I adapteret er reglene for konvertering av kodestruktur og oppdatering av Informasjonsdimensjonene i iknowbase satt opp. Oracle Integration sï ½rger for ï ½ oppdatere metadatastrukturen i iknowbase med nye verdier og/eller oppdaterer med nytt innhold. I den sammenheng kan man velge om de fysiske (elektroniske dokumentene (vedleggene)) skal lagres i iknowbase eller om det skal henvises (linkes) til uttrekksdatabasen. For ï ½ knytte seg opp mot en ekstern kilde, mï ½ det utvikles et nytt adapter for ï ½ levere innhold. Flere adaptere er tilgjengelig som f eks adapter for DocuLive fra SI og Docs Open fra Hummingbird. iknowbase kan ogsï ½ levere innhold og metadata til andre lï ½sninger basert pï ½ OracleAS Integration teknologien. 11

12 Godkjenne innhold (Arbeidsflyt) Avhengig av hvilke tilganger forfatteren har vil enten innholdet publiseres direkte eller mï ½tte godkjennes av en redaktï ½r. iknowbase har innebygd funksjonalitet for enkel arbeidsflyt relatert til godkjenning basert pï ½ rettighetsstyring. Brukere (redaktï ½rer o.l.) som har godkjenningsmyndighet vil fï ½ en liste over innhold til godkjenning i Oppgave-siden. Se figuren under. Her kan brukeren gjï ½re fï ½lgende: 1. Godkjenne innhold direkte i listen. 2. Gï ½ til forhï ½ndsvisningssiden for ï ½ se innholdet og hvordan det blir presentert ut pï ½ de ulike sidene. Pï ½ denne siden vil brukere ogsï ½ kunne godkjenne innholdet. 3. ï ½pne innholdet for redigering og kategorisering (f.eks. omformulere). Nï ½r innholdet er godkjent vil det vises for alle andre brukere pï ½ de respektive sider, og det vil dukke opp i listen over ï ½godkjent innholdï ½ til forfatteren av innholdet. Versjonering Dersom det for en informasjonstype er spesifisert at den skal ha versjonering, sï ½ vil dette ha noen innvirkninger pï ½ publiseringsdialogene. Avhengig av hvilken versjonstype informasjonstypen er satt opp med vil dialogen hï ½ndtere dette pï ½ forskjellig mï ½ter: 1. Dersom informasjonstypen er satt opp med versjonstypen Bekreftende vil generering av en form for innlegging av nye dokumenter automatisk opprette feltet Versjonskontroll (check box) der brukeren mï ½ velge om dokumentet skal versjoneres eller ikke. 2. Dersom informasjonstypen er satt opp med versjonstypen Enkel eller Audit vil generering av en form for endring av dokumenter automatisk opprette feltet Versjonskontroll der brukeren mï ½ velge hvordan versjonen skal opprettes. 3. Dersom informasjonstypen er satt opp med versjonstypen Automatisk vil det ikke ikke vï ½re noen synlig interaksjon mot brukeren, men nye versjoner vil automatisk genereres ved endringer. I publiseringsflatene vil det dersom versjoneringstypen tillater det, vï ½re mulig ï ½ bytte hvilken versjon av et dokument som skal vï ½re det aktive. 12

13 5. Innholdsadministrasjon Dette kapittelet beskriver hvordan redaksjonelle brukere og innholdsadministratorer kan administrere innhold og hvilke funksjoner som er tilgjengelig for ï ½ understï ½tte dette. Her beskrives fï ½lgende brukeroppgaver: 1. Finne innhold (Navigering og sï ½k). Oversikt over innhold og gjenfinning gjï ½res gjennom brukervennlige og avanserte navigerings- og sï ½kemekanismer. Enkelt ï ½ administrere innholdet fra disse oversiktene. 2. Rydde innhold. Innholdsadministrator kan enkelt rydde i rï ½tne linker i alt innhold, samt fjerne like dokumenter (duplikater). 3. Fï ½lge opp bruksmï ½nster over innhold (Statistikk). Ulike statistikker pï ½ innholdet genereres i egne oversikter som kan fï ½lges opp av innholdsadministrator. 4. Vedlikeholde informasjonsstruktur (Metadata). En egen arbeidsflate for ï ½ definere og vedlikeholde de ulike elementene i nettstedets informasjonsarkitektur (metadata). Hver av disse brukeroppgavene og hvordan lï ½sningen understï ½tter disse er beskrevet nï ½rmere i de neste kapitlene. Finne innhold (Navigering og sï ½k) Sï ½k og gjenfinning av informasjon er svï ½rt sentralt for ï ½ muliggjï ½re bï ½de samhandling, kompetansedeling og personalisering. Redaksjonelle brukere og innholdsadministratorer har muligheten til ï ½ navigere i mappestruktur for ï ½ finne igjen og administrere innhold (dokumentarkiv og bildearkiv), samt enkel og avansert sï ½k for ï ½ finne igjen innhold pï ½ tvers av mappestrukturen (dimensjonene). Dokumentarkiv I Dokumentarkivet kan brukeren navigere i hele mappestrukturen og fï ½ en oversikt over dokumenter og annet innhold innenfor en valgt mappe. Brukeren har ogsï ½ muligheten til ï ½ sï ½ke innenfor en gitt mappe, forhï ½ndsvise innhold, legge inn/publisere innhold, redigere/slette innhold og laste opp filer (se nï ½rmere beskrivelse under). Tilgang til de ulike funksjonene er styrt av brukerens rolle og rettigheter. Se figuren under. 13

14 Laste opp filer Bruker kan laste opp en eller flere filer ved ï ½ dra dem fra Windows Utforsker og slippe dem i Dokumentarkivet. Et iknowbase dokument vil bli opprettet pr fil. Disse dokumentene vil fï ½ informasjonstypen Opplastet fil og vil bli kategorisert med valgt mappe ved hjelp av et generisk dokumentattributt. Etter opplastingen kan informasjonstypen byttes. Bildearkiv I Bildearkivet kan brukeren navigere i mappestrukturen for bilder og fï ½ en oversikt over bilder under valgt bildemappe, samt legge inn bilder i arkivet. Se figur under. Mappestrukturen i bildearkivet gjenspeiler emnene og/eller typene for de ulike bildene og kan enkelt endres og utvides (i arbeidsflaten for Metadataadministrasjon > Dimensjoner). I Bildearkivet er fï ½lgende funksjoner tilgjengelig basert pï ½ brukerens rolle og rettigheter: Sï ½ke etter et bilde Legge inn et bilde Redigere et bilde: Endre stï ½rrelse, croppe, flippe, rotere og speile Redigere egenskaper for et bilde: Erstatte et bilde med et nytt, samt endre mappe, tittel, beskrivelse, etc Vise et bilde: Bï ½de selve bildet og egenskapene til et bilde Vise bruken av et bilde Slette et bilde Flytte bilder Laste opp bilder Sï ½ke etter et bilde I Bildearkivet er det mulig ï ½ sï ½ke etter bilder. Dette gjï ½res ved ï ½ velge bildemappe. Alle bilder som ligger i den valgt bildemappen eller undermapper til denne vil vises. I tillegg er det mulig ï ½ foreta fritekstsï ½k innenfor den valgte bildemappen. Brukeren kan velge den ï ½verste bildemappen for ï ½ foreta et fritekstsï ½k i hele Bildearkivet. Merk! Filteret blir automatisk nullstilt ved navigering i mappestruktur. Velg Lï ½s for ï ½ beholde filteret. 14

15 Legge inn et bilde I Bildearkivet er det mulig ï ½ legge inn nye bilder. Dette gjï ½res via en egen dialog for bilder. Her kan brukeren laste opp et bilde, velge hvilke bildevarianter som skal opprettes, velge hvilken mappe bildet skal legges i og registrere andre relevante egenskaper. Mappe for det nye bildet blir forhï ½ndsutfylt med den valgte mappen. Dialogen kan enkelt utvides med nye egenskaper. Redigere et bilde I Bildearkivet er det mulig ï ½ redigere et bilde. Tilgjengelige funksjoner er endre bilde, rotere bilde, flippe bilde, speile bilde og croppe bilde. Lagring av redigert bilde vil som standard opprette en ny versjon av bildet i bildearkivet. Alle opprinnelige egenskaper vil bli beholdt. Teksten ï ½(Processed)ï ½ vil bli tilfï ½yd bildetittelen. Brukeren kan velge ï ½ erstatte opprinnelig bilde i stedet for ï ½ opprette nytt. Merk! Endringen vil reflekteres i alle publiserte artikler som bruker bildet. 15

16 Redigere egenskaper for et bilde I Bildearkivet er det mulig ï ½ redigere egenskaper for et bilde. Dette gjï ½res via en egen dialog for bilder. Her kan bruker laste opp et nytt bilde som skal erstatte det opprinnelige bildet, endre hvilke bildevarianter som skal eksistere for bildet, bytte mappe og endre andre relevante egenskaper. Dialogen kan enkelt utvides med nye egenskaper. 16

17 Vise et bilde I Bildearkivet er det mulig ï ½ vise selve bildet og egenskapene for et bilde. Pï ½ siden som viser egenskapene til bildet vil bruker se en oversikt over hvilke bildevarianter som er opprettet for bildet, med mulighet for ï ½ se pï ½ disse. Vise bruken av et bilde I Bildearkivet er det mulig ï ½ fï ½ en oversikt over bruken av et bilde. Pï ½ siden som viser egenskapene til bildet vil det vï ½re en oversikt over hvilke dokumenter som bruker dette bildet. Slette bilder I Bildearkivet kan brukeren slette et eller flere bilder. Alle bildevarianter for bildet vil ogsï ½ slettes. Merk! Dersom bildet er i bruk i publiserte artikler vil bildet ogsï ½ forsvinne fra disse. Flytte bilder I Bildearkivet kan brukeren flytte bilder mellom mapper. Dette gjï ½res ved at bruker velger et sett med bilder og drar og slipper dem pï ½ mappen de skal flyttes til. Et bilde kan alternativt flyttes mellom mapper ved ï ½ redigere bildets egenskaper. Laster opp bilder I Bildearkivet kan brukeren laster opp mange bilder pï ½ en gang. Dette gjï ½res ved at bruker merker et sett med filer i Windows Utforsker og drar og slipper dem inn i Bildearkivet. Bildene vil bli plassert under valgt mappe. Enkelt og avansert sï ½k For ï ½ finne igjen innhold pï ½ tvers av mappestrukturen i innholdsarkivet leveres arbeidsflatene for publisering og innholdsadministrasjon med funksjoner for enkel og avansert sï ½k basert pï ½ standard metadata for alt innhold. Avansert sï ½k kan enkelt utvides med sï ½k i andre metadata tilpasset den enkelte virksomhet og deres informasjonsarkitektur. Sï ½k er implementert ved hjelp standard sï ½kekomponent i iknowbase Content Services. Informasjonsarkitekturen i iknowbase benyttes bï ½de til ï ½ lage utsnitt av sï ½keuniverset og til ï ½ understï ½tte effektiv navigering. Alt innhold kategoriseres med metadata for enkel gjenfinning. Innholdets kategorisering styrer hvor innholdet presenteres, hvordan man kan navigere frem til innholdet og understï ½tter det ï ½ lage utsnitt av databasen for ï ½ begrense sï ½keresultater. Lï ½sningen utnytter funksjonalitet i Oracle UltraSearch og Oracle Text. Oracle Text indekserer tekstdokumenter av de fleste vanlige typer, enten dokumentene ligger inni eller utenfor databasen. Teknologien benyttes til ï ½ indeksere og tagge bï ½de eget innhold, statiske websider og filer pï ½ et filsystem. Det betyr at lenker som peker til omrï ½der utenfor eget nettsted ogsï ½ blir indeksert. Sï ½kemotoren gjï ½r det mulig ï ½ kombinere fritekst sï ½k og strukturerte sï ½k i samme spï ½rring. Fritekst sï ½k stï ½ttes for over 100 ulike dokumentformater, inkludert HTML, PDF, Word, Excel, Powerpoint, ascii og XML. I tillegg finnes en innebygd mulighet for automatisk konvertering av dokumenter til HTML for enklere lesing av f.eks. gamle Word-formater. Funksjonalitet som relevanssortering, stemming, fuzzy match og thesauri gjï ½r kvaliteten pï ½ sï ½ket best mulig. Hvordan sï ½kemotoren benytter f.eks. stemming kan bestemmes nï ½r tekstindeksen opprettes. I tillegg kan ulike sï ½keattributter angis for ï ½ styre hvordan sï ½ket skal utfï ½res. For ï ½ muliggjï ½re globale sï ½k pï ½ tvers av ulike databaser og filomrï ½der, kan Oracle Ultra Search benyttes. Ultra Search er en overbygning pï ½ Oracle Text, og kan brukes til ï ½ indeksere forskjellige informasjonskilder som andre databaser, IMAP e-postservere, dokumenter pï ½ eksterne webservere, filservere etc. Verktï ½y Under denne menyen vil man finne funksjoner for ï ½ administrere innehold som er utgï ½tt, finnes fra fï ½r, har ugyldige lenker eller er sjekket ut av deg selv uten ï ½ vï ½re sjekket inn. 17

18 Duplikater Et dokument eller en artikkel kan bli publisert dobbelt og denne siden vil gi deg en mulighet til ï ½ rydde opp i dette ved ï ½ editere/slette like dokumenter. En bakgrunnsjobb vil gï ½ hver natt for ï ½ sjekke duplikater og denne siden viser resultatet. Ugyldige lenker Et dokument eller en artikkel kan inneholde lenker som er ugyldige. Lenker i ingress, brï ½dtekst og eventuelle Office-filer blir kontrollert, og ugyldige lenker blir rapportert til denne siden. Utsjekket Denne siden vil vise alle dokumenter som du selv har sjekket ut, men ennï ½ ikke sjekket inn. Utgï ½tt Fra denne siden kan du sï ½ke opp dokumenter og artikler som er i ferd med ï ½ utgï ½. Du kan angi datointervall og alle dokumentene innenfor dette intervallet vil vises i listen. Fï ½lge opp bruksmï ½nster over innhold (Statistikk) Hvem har vï ½rt aktive produsenter av innhold de siste to ukene? Hvilket innhold har vï ½rt mest lest siste uke eller hvem har lest flest dokumenter siste mï ½ned? I iknowbase kan man enkelt fï ½lge opp bruksmï ½nster relatert til innhold. Det er blant annet standardfunksjonalitet for fï ½lgende oversikter: Mest leste dokumenter Mest aktive bidragsyter Mest aktive leser Vedlikeholde informasjonsstruktur (Metadata) Informasjonsstrukturen er grunnleggende i iknowbase. Den definerer mappestrukturen (dimensjoner), informasjonsstyper, felter (attributter), verdilister og andre koder. Det er enkelt ï ½ opprette nye elementer og endre strukturen. Vedlikehold av informasjonsstrukturen gjï ½res i en egen arbeidsflate for metadata-administrasjon. Se figur under. Se Metadata Reference for en brukerveiledning av denne arbeidsflaten. 18

19 Mappestruktur Mappestrukturen (dimensjonene) kan gjenspeile ulike strukturer for informasjonen som publiseres. Den kan omfatte fï ½lgende strukturer: Organisasjonens kunnskapstre: Virksomhetens hovedstrukturer for innholdet. Eksempler pï ½ dette er organisasjonsstruktur, fagstruktur, produktstruktur, tjenestestruktur etc. Emner: Ulike emnestrukturer som er relevant for innholdet. Eksempler pï ½ dette er bl.a. LivsITstrukturen. Nettsted: De ulike nettstedene, f.eks. intranett, ekstranett, internett. Menystruktur: Menystrukturene pï ½ nettstedene. Sidestruktur: Sidestrukturen til nettstedene. Presentasjon og innhold er strengt skilt i lï ½sningen. Det som bestemmer hvor innhold skal presenteres er innholdets kategorisering. Innhold kan knyttes opp til flere mapper noe som understï ½tter krysspublisering bï ½de innenfor en gitt side og pï ½ tvers av sider og nettsteder. Hvis man ï ½nsker ï ½ knytte innhold direkte opp i en side, defineres sidestrukturen i iknowbase og artikkelen ï ½taggesï ½ med de sider den skal vises i (kategorisering vha metadata). Tilsvarende kan strukturen i iknowbase Content Studio konfigureres for ï ½ gjenspeile menystrukturen pï ½ nettsiden, slik at det er lett ï ½ finne igjen artikler som skal oppdateres eller flyttes. 19

20 6. Administrasjon av nettstedet Dette kapittelet beskriver hvordan nettstedet administreres med hensyn pï ½ brukere, roller og rettigheter, samt vedlikehold av ulike komponenter som maler og stiler for styring av presentasjon av innholdet pï ½ nettstedet. Kapittelet gir en overordnet beskrivelse med henvisning til mer detaljert dokumentasjon i dokumentene Development Guide, Metadata Reference og Development Reference. Administrasjon av brukere, roller og rettigheter Administratorer kan opprette nye og vedlikeholde brukere, brukergrupper og rettighetsgrupper i arbeidsflaten for brukeradministrasjon. Rettighetsgrupper styrer hvem skal ha hvilke rettigheter og funksjoner pï ½ innholdet (les, endre, slett, opprette, godkjenne) i lï ½sningen. iknowbase skiller pï ½ rettigheter pï ½ dokument og rettigheter til mapper (dimensjoner) gjennom at det laveste nivï ½ bestemmer. Dersom man har rettigheter til dokumentet spiller det ingen rolle hvilke rettigheter man har til mappene dokumentet ligger under. Har man rettigheter til dokumentet, men ikke til mappen(e) dokumentet er plassert under, betyr dette at man finner dokumentet ved sï ½k, men ikke gjennom navigering av mappestrukturen. Det er videre mulig ï ½ skille pï ½ rettigheter til mapper for ï ½ kunne gi tilgang til begrensede omrï ½der i lï ½sningen. Eksempler pï ½ dette er nï ½r man har eksterne brukere som kun skal ha tilgang til begrensede omrï ½der innenfor lï ½sningen. Ved innleggelse av innhold vil brukere som publiserer selv kunne velge rettighetsnivï ½ pï ½ det aktuelle innholdet basert pï ½ en liste over gyldige rettighetsgruppe i lï ½sningen. En eier av et dokument har ALLTID fulle rettigheter til dokumentet. Brukere: En bruker gis normalt rettigheter basert pï ½ hvilken gruppe vedkommende plasseres inn i, men det er ogsï ½ mulig ï ½ gi rettigheter direkte pï ½ personnivï ½. Grupper: En bruker kan plasseres i en eller flere grupper. Rettighetsgrupper: Rettighetsgrupper benyttes for ï ½ styre rettigheter til Mapper (Dimensjoner) og Innhold (Dokumenter, Bilder, etc.). Rettighetsgrupper kobler brukere/grupper og rettigheter. For en detaljert brukerveiledning for opprettelse og vedlikehold av brukere, grupper og rettigheter, se dokumentet Metadata Reference. Vedlikehold av maler og stiler Hvordan innhold presenteres pï ½ de ulike sidene pï ½ nettstedet styres av fï ½lgende komponenter: Sidemal og Brukergrensesnittmaler: Definerer layout og struktur for sidene. Presentasjonsmal: Definerer hvordan innhold skal vises i et definert omrï ½de (portlet) pï ½ en side mht. hvilken informasjon som vises og hvordan den skal presenteres. Samme innhold kan presenteres pï ½ ulike mï ½ter avhengig av hvilken kontekst man er i (hvilken side, hvilke rettigheter etc.). Presentasjonsmalene vedlikeholdes i ikbstudio: Development Tools. Se ï ½iKnowBase Development Guideï ½ og ï ½iKnowBase Development Referenceï ½ for nï ½rmere informasjon. Innholdsmal: Definerer formatet pï ½ et enkelt innholdselement. Innholdsmalen velges nï ½r bruker publiserer et dokument eller en artikkel og lagres som en del av innholdet. Eksempler pï ½ slike maler er mï ½tereferat, CV, brev, etc. Lï ½sningen stï ½tter bï ½de HTML-maler, Word-maler og Excel-maler. Stilark (Stylesheets): Definerer stilklasser i henhold til virksomhetens stilguide som benyttes i presentasjonsmalene og innholdsmalene. 20

iknowbase Publishing Guide Copyright Acando AS

iknowbase Publishing Guide Copyright Acando AS Copyright Acando AS Table of Contents I. iknowbase Publishing Guide... 1 1. Innledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Forutsetninger... 2 2. iknowbase Content Studio... 3 3. Publisering... 4 3.1. Publisere

Detaljer

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway.

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway. Hva er eway? eway er en portal og plattform for samarbeid internt i en organisasjon og med organisasjonens partnere og kunder. Gjennom portalen forenkles og effektiviseres arbeidsprosesser knyttet til

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Skin: Dnnbest-Grey-Skin1024 Skin: Metro7 Custom LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Detaljer

Brukermanual for lr.no

Brukermanual for lr.no Brukermanual for lr.no mars 2009 - revidert november 2011 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Pålogging... 3 3 Medlem... 4 3.1 Legge til kommentarer... 4 4 Ansatt...... 5 4.1 Legge til nyhet... 5 4.2 Legge til

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

6. Brukerveiledning. Forord

6. Brukerveiledning. Forord 6. Brukerveiledning Forord I denne rapporten vil man finne en skriftlig brukerveiledning om TEXTOP. Denne brukerveiledningen er først og fremst ment for hvordan brukeren skal handle for å oppnå sine mål

Detaljer

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter Introduksjon Denne brukerveiledningen er laget for Hemit Ekstranettportal. (https:\\ekstranett.helse-midt.no\) I dette dokumentet tar vi for

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Revidert 08.10.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted. www.tana.kommune.no

Revidert 08.10.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted. www.tana.kommune.no Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted www.tana.kommune.no 1 Gå til http://www.tana.kommune.no/admin/ Det enkleste er å lage en snarvei til skrivebordet. Når du har kommet til

Detaljer

1. GRUNNLEGGENDE BEGREPER I NY COLUMBIWEB

1. GRUNNLEGGENDE BEGREPER I NY COLUMBIWEB Grunnmodul 1. GRUNNLEGGENDE BEGREPER I NY COLUMBIWEB Det er 6 grunnleggende begreper i ny ColumbiWeb: Mal, Side, Artikkel, Fil, Meny og Emne. Malen inneholder html-kode og styrer altså utseendet på en

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

Revidert 05.02.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted

Revidert 05.02.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted 1 Gå til http://www.tana.kommune.no/admin/ Det enkleste er å lage en snarvei til skrivebordet. Når du har kommet til Login siden, dra

Detaljer

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal Administrasjon av saker - Redigere saker med standard mal Admin V3 September 2015 INNLEDNING... 3 HVA ER EN ARTIKKEL?... 4 FANE: INNHOLD... 4 Felter i en standard artikkel... 5 LAGE EN NY ARTIKKEL... 6

Detaljer

Veiledning for Krets- og gruppesider.

Veiledning for Krets- og gruppesider. Veiledning for Krets- og gruppesider. For å hjelpe grupper og kretser som ønsker å komme på nett, men ennå ikke er det, tilbyr nå forbundet grupper og kretser egne nettsider. Nettsiden til gruppe og krets

Detaljer

Administrasjon av metadata og brukere

Administrasjon av metadata og brukere e-vitalize your business Administrasjon av metadata og brukere e-vitaliser din virksomhet Versjon 2.0 2006-12-18 www.evita.no 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Innledning...4 2.1 Hovedformål...4

Detaljer

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag Introduksjon Gratulerer Mental Helse! Våre nettsider har fått en oppfriskning og fremstår i ny drakt. Design

Detaljer

Nyheter i eway 5 Contents

Nyheter i eway 5 Contents Nyheter i eway 5 Contents Sidekart... 3 Kort URLer... 4 Ny editor... 5 Listebilder... 7 Les mer URL er... 8 Sosiale lenker... 9 Nytt redaktør verktøy... 10 Meny og malredigering... 11 Sidenavigasjon á

Detaljer

Utkast. Publiseringsløsning. Brukerdokumentasjon ez Publish. Logge på Gå inn på: http://www.mrfylke.no/mrfylke_admin

Utkast. Publiseringsløsning. Brukerdokumentasjon ez Publish. Logge på Gå inn på: http://www.mrfylke.no/mrfylke_admin Brukerdokumentasjon ez Publish Publiseringsløsning Utkast Opprett nytt menypunkt (mappe)... 2 Legg til kontaktpersoner... 5 Sett inn bilde... 6 Sett inn notiser... 8 Opprett nyhetsartikkel... 11 Last inn

Detaljer

Publisere på nvfnorden.org

Publisere på nvfnorden.org Kommunikasjonsgruppen i NVF Publisere på nvfnorden.org En guide til de viktigste funksjonene i publiseringsverktøyet LiSA Live, 2. utg. Johanne Solheim 22.02.2013 Innhold Introduksjon... 1 Logg deg på...

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted

Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted 1 Åpne Internett explorer. Gå til http://www.tana.kommune.no/admin/ Det enkleste er å lage en snarvei til skrivebordet. Når du har kommet

Detaljer

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 +

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Innlogging: Klikk deg inn på din nettside. I menyen på ditt nettsted vil det være en link til logg inn eller adm. Klikk på denne og logg inn med det brukernavnet

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7.

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7. Velkommen til EPI-Server 7.5 (CMS) Levert av Skytterkontoret. EPI-Server 7.5 (CMS 7.5) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Her prøver vi å gi en enkel introduksjon til Venstres publiseringssystem for nettsider (Venstre Publish):

Her prøver vi å gi en enkel introduksjon til Venstres publiseringssystem for nettsider (Venstre Publish): 9 IT i lokallaget 9.1 Hjemmesider Redigering av lokallagets hjemmesider skjer via et publiseringsverktøy som du finner på https://publish.venstre.no. Brukernavn og passord får du ved å henvende deg til

Detaljer

Brukerveiledning for hjemmesider

Brukerveiledning for hjemmesider Hegra Idrettslag Brukerveiledning for hjemmesider En kort innføring for bidragsytere på www.hegrail.no Ivar Friheim 2009-05-18 Innhold Innledning... 3 Nyheter... 3 Sider... 3 Kalenderinnslag... 3 Pålogging...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIL MAGNORMOEN INDUSTRIOMRÅDE OG GAUSTADVEGEN INDUSTRIOMRÅDES HJEMMESIDER:

BRUKERVEILEDNING TIL MAGNORMOEN INDUSTRIOMRÅDE OG GAUSTADVEGEN INDUSTRIOMRÅDES HJEMMESIDER: BRUKERVEILEDNING TIL MAGNORMOEN INDUSTRIOMRÅDE OG GAUSTADVEGEN INDUSTRIOMRÅDES HJEMMESIDER: http://www.magnormoen.no/ og http://www.gaustadvegen.no/ Utarbeidet av Solveig Hem Sørli og Arne Sørli Side 1

Detaljer

Netttsideguide: Universell utforming

Netttsideguide: Universell utforming Netttsideguide: Universell utforming Innledning Når det kommer til universell utforming vil kanskje de fleste av oss tenke på byggningsforeskrifter og tilgjengelighet i det offentlige rom. Men universell

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

SBN Enterprise Portal seminar 26.okt 2006. Morten Moa systemsjef

SBN Enterprise Portal seminar 26.okt 2006. Morten Moa systemsjef SBN Enterprise Portal seminar 26.okt 2006 Morten Moa systemsjef Felleskjøpet Trondheim verdens lengste Felleskjøp vi blir stadig lengre www.fk.no Felleskjøpet Agri ~6 mrd oms + datterselskaper Portal erfaringer

Detaljer

Brukerveiledning gjovard.com

Brukerveiledning gjovard.com Gjø-Vard orienteringslag Brukerveiledning gjovard.com http://gjovard.com/kartarkiv/ Torbjørn Kravdal 31.05.2016 0 INNHOLD 0 Innhold... 1 1 Samtykke for bruk av bilder/film... 2 2 Brukerveiledning for gjovard.com

Detaljer

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse. TalkPool WebServices Postboks Åneby

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse.  TalkPool WebServices Postboks Åneby InfoRed Publisering - produktbeskrivelse www.talkpool.no TalkPool WebServices Postboks 90 1484 Åneby InfoRed Produktbeskrivelse 2 Sammendrag InfoRed Publisering er produktet for å administrere en hel informasjonstjeneste,

Detaljer

Brukerdokumentasjon. for mappevurdering i. Vortex

Brukerdokumentasjon. for mappevurdering i. Vortex Brukerdokumentasjon for mappevurdering i Vortex 1 1 Om mappevurdering i Vortex... 3 2 Kurssiden med mappetyper... 3 2.1 Personlige arbeidsmapper... 5 2.2 Gruppemapper... 5 2.3 Innlevering... 5 3 Administrasjon

Detaljer

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning 1 av 14 Oversikt over brukerveiledningen. 2. Oversikt. 3. Logge inn på nettsiden. 4. Redigere innholdet på undersidene. 5. Redigere innholdet i blokkene.

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning PBL Barnehageweb Brukerveiledning 1 1. Innledning Gratulerer med valget av nye PBL Barnehageweb! Med PBL Barnehageweb skal det være enkelt å lage en brukervennlig, moderne og profesjonell nettside for

Detaljer

En enkel lærerveiledning

En enkel lærerveiledning En enkel lærerveiledning ~ 1 ~ Innhold INNLEDNING... 3 Hva?... 3 Hvorfor?... 3 INN- og UTLOGGING... 4 Innlogging... 4 Utlogging... 5 Lærerinnlogging/-utlogging... 5 OUTLOOK / EPOST... 6 Skrive epost...

Detaljer

Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5

Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5 Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5 Bakgrunn for oppgraderingen Norsk Fysioterapeutforbund har oppgradert nettstedet www.fysio.no. Det er gått over tre år siden NFF lagde det nåværende

Detaljer

www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.

www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn. Webansvarlig ETF håndball Ver.02 / 2012 Geir Vold-webredaktør http://www.eidsvold-turn.no Hvordan formatere et bilde som skal inn på websiden.... 3 Hvordan beskjære et bilde... 3 Ingressbilder... 5 Brødtekstbilder...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

Klikk på publisering + offentlig + nyhet for å lage en artikkel som skal komme som nyhetssak på forsiden av fylkeslagssiden.

Klikk på publisering + offentlig + nyhet for å lage en artikkel som skal komme som nyhetssak på forsiden av fylkeslagssiden. 1. Logg deg inn i portalen: Klikk på Min side og oppgi medlemsnummer og passord: Inntil du endrer passord, er det NJFF + ditt postnummeret, som er passord, f.eks. NJFF1378. Velg fylkeslag fra dropdown-menyen

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon.

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. Denne brukermanualen vil gi deg en innføring i hvordan man bruker

Detaljer

Ved pålogging til: http://www.senterpartiet.no/corepublish registreres følgende opplysninger i feltene:

Ved pålogging til: http://www.senterpartiet.no/corepublish registreres følgende opplysninger i feltene: CorePublish CorePublish er en 100 % web basert publiseringsløsning. All oppdatering av nettstedet ditt gjøres enkelt gjennom en nettleser slik at du alltid har et dynamisk og oppdatert nettsted. Pålogging.

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE PÅ INTERNETT FOR TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE PÅ INTERNETT FOR TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE PÅ INTERNETT FOR TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND Fremgangsmåte for å lage og vedlikeholde innhold på hjemmesiden for en lokalforening. Utarbeidet av: Kjell Engen Mailadresse:

Detaljer

Lage klubbens webside i Rotary med verktøyet Webwiz 2.0

Lage klubbens webside i Rotary med verktøyet Webwiz 2.0 Lage klubbens webside i Rotary med verktøyet Webwiz 2.0 Versjon 1.0 av DICO 2250 25.04.2011 Det å lage en webside uten å ha kjennskap til dette fra før, kan virke vanskelig, men ikke fortvil. Det går alltid

Detaljer

Dokumentasjon WebOrg. Innhold

Dokumentasjon WebOrg. Innhold Dokumentasjon WebOrg Innhold Nyheter og innhold... 2 Legg til nyhet... 2 Ingress og obligatoriske felter... 2 Formatere tekst... 5 Lim inn tekst fra andre programmer... 5 Sette inn bilder... 5 Sett inn

Detaljer

Publiseringsguide for NEK

Publiseringsguide for NEK Publiseringsguide for NEK Introduksjon Hensikten med dette dokumentet er å gi en rask innføring i hvordan man effektivt kan publisere saker på NEK sine web-sider www.europajolle.no. Siden web-systemet

Detaljer

Bruk av Corepublish bruksanvisning for avdelingene

Bruk av Corepublish bruksanvisning for avdelingene Bruk av Corepublish bruksanvisning for avdelingene 1. Å logge på Hent opp nettstedet din avdeling Åpne en ny fane eller vindu og hent opp publiseringsverktøyet Corepublish, http://www.fo.no/corepublish/

Detaljer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Dette er en brukerveiledning til systemadministrasjon i KF Infoserie. Her gjennomgår vi de forskjellige funksjonene som

Detaljer

Brukerveiledning for PMP Kvalitet V2 med video veiledning V 2.3 11.11.2014

Brukerveiledning for PMP Kvalitet V2 med video veiledning V 2.3 11.11.2014 Brukerveiledning for PMP Kvalitet V2 med video veiledning V 2.3 11.11.2014 Innholdsfortegnelse 1 Hva er nytt i PMP Kvalitet Versjon 2.0... 5 1.1 Bruker hensyn... 5 1.2 Utvalgsliste... 5 1.3 Lenke liste...

Detaljer

CustomPublish.com. Artikkelpublisering. Introduksjon til artikkelpublisering i CustomPublish

CustomPublish.com. Artikkelpublisering. Introduksjon til artikkelpublisering i CustomPublish CustomPublish.com Artikkelpublisering Introduksjon til artikkelpublisering i CustomPublish Innhold 1. Innledning 2. Avansert editor/side1 3. Avansert editor/side2 4. Enkel editor 5. Bruk 1. Innledning

Detaljer

innhold, og innleggene legger seg etter hverandre slik at det siste ligger øverst. Innlegg brukes når vi skal skrive om en sak eller en nyhet.

innhold, og innleggene legger seg etter hverandre slik at det siste ligger øverst. Innlegg brukes når vi skal skrive om en sak eller en nyhet. Versjon 0.2-21. oktober 2013 Bjorndal.no er bygget opp med wordpress. Innlogging Logg inn på forsiden nederst til venstre. Da kommer wordpress innloggingsmeny. Skriv inn brukernavn og passord. Sider og

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 Brukermanual for hjemmesider fra Borettslag.net Innholdsfortegnelse: Velkommen som redaktør...3 Innlogging...4 Meny...5 Generelle innstillinger...6 Hovedmeny...8

Detaljer

CustomPublish.com. Brukere. Introduksjon til brukerhåndtering i CustomPublish

CustomPublish.com. Brukere. Introduksjon til brukerhåndtering i CustomPublish CustomPublish.com Brukere Introduksjon til brukerhåndtering i CustomPublish Innhold 1. Innledning 2. Ny brukergruppe 3. Ny bruker 4. Forfattere 5. Bruk 1. Innledning Når du klikker på «brukere» i administrasjonen,

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator) Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 17 Innholdsfortegnelse: De ulike sidemalene... side 4 Pålogging... side 5 Administrasjonsforsiden...

Detaljer

Brukermanual. lr.no. Versjon 1 Mars 2009

Brukermanual. lr.no. Versjon 1 Mars 2009 Brukermanual lr.no Versjon 1 Mars 2009 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 4 2 Pålogging... 5 3 Medlem... 6 3.1 Legge til kommentarer... 6 4 Ansatt... 7 4.1 Legge til, endre og slette nyhet... 7 4.2

Detaljer

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Sist oppdatert 09.07.2013 av Khalil Dahbi Innholdsliste 1. Side:... 3 a. Lage en ny side:... 3 b. Endre innstilling til en side:... 3 c. Slette en side:...

Detaljer

Bruksanvisning for administrasjon av www.lillehammerfk.no

Bruksanvisning for administrasjon av www.lillehammerfk.no Bruksanvisning for administrasjon av www.lillehammerfk.no Målet med lillehammerfk.no er å være en levende nettside for hele klubben. For å få til det, må de enkelte lagene selv legge til innhold på nettsiden.

Detaljer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - administratorer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - administratorer Brukerdokumentasjon for LabOra portal - administratorer Skin: Dnnbest-Grey-Skin1024 Skin: Metro7 Custom LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Detaljer

Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning

Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning Enkel og effektiv publisering på på nett! Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning WIPS publiseringsløsninger - Oversikt WIPS Start Standard PRO PRO med intranett Fleksibel forside * * * * 1 stk designmal

Detaljer

Hvordan redigere blogg sider i Joomla 3.x

Hvordan redigere blogg sider i Joomla 3.x Hvordan redigere blogg sider i Joomla 3.x Side 1/8 For å endre en side/artikkel i Joomla logger du inn. Velkomstskjermen er denne. Klikk på artikler. Eller velg artikler fra toppmenyen: Innhold >> Artikler

Detaljer

Foreningspakken. - For foreninger og Klubber. En tilrettelagt totalløsning for forenings- og idretts Norge.

Foreningspakken. - For foreninger og Klubber. En tilrettelagt totalløsning for forenings- og idretts Norge. Foreningspakken - For foreninger og Klubber En tilrettelagt totalløsning for forenings- og idretts Norge. Må tilbyr vi deg en løsning som er 100% webbasert og hvor du har: - Publiseringssystem - Medlemssystem

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Administrasjonsside

Brukerveiledning. Madison Møbler Administrasjonsside Brukerveiledning Madison Møbler Administrasjonsside 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet blir konstruert som et nytt produkt da kunde/bruker ikke har noe eksisterende løsning, derfor er dette den nåværende

Detaljer

CorePublish 6. Enklere kan det ikke bli! www.coretrek.no

CorePublish 6. Enklere kan det ikke bli! www.coretrek.no CorePublish 6 Enklere kan det ikke bli! A Komme i gang med CorePublish ❶ Start nettleseren din. Skriv inn adressen til administrasjonsdelen av CorePublish i adressefeltet og trykk Enter-tasten. ❷ CorePublish

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 33

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 33 Innholdsfortegnelse Viktige begrepsforklaringer... 2 Innlogging... 3 Lage en artikkel... 4 Redigere en artikkel... 7 Fjerne en artikkel... 7 Sette inn et bilde i en artikkel... 8 Bytte bilde i en artikkel...

Detaljer

Brukermanual. PUS i Web. Mai 2009 (Versjon 1)

Brukermanual. PUS i Web. Mai 2009 (Versjon 1) Brukermanual PUS i Web Mai 2009 (Versjon 1) Innhold 1 INNLEDNING...1 2 INNLOGGING...1 3 MENYER...4 3.1 EDIT PAGE...5 3.1.1 Content...5 3.1.2 Files...7 3.1.3 Meta...8 3.1.4 Password & security...10 3.1.5

Detaljer

Brukerveiledning for SI Norge. Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider

Brukerveiledning for SI Norge. Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider Brukerveiledning for SI Norge Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider Innhold Hva finner du hvor?...s. 2 Ordliste..s. 3 Innlogging til Umbraco...s. 4 Opprette ny artikkel.s. 5 - Skrive tekst og laste

Detaljer

Manual for PENDULUM MUSIKER WEBSIDE

Manual for PENDULUM MUSIKER WEBSIDE Manual for PENDULUM MUSIKER WEBSIDE Nordisk Design - 02/05-2011 INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL WORDPRESS s. 3 MENYFUNKSJONER s. 3-4 LEGGE TIL/ENDRE BLOGGINNLEGG s. 5-6 LEGGE TIL/ENDRE SIDER s. 7 WIDGETS/MENYER

Detaljer

Seksjoner, kategorier og artikler

Seksjoner, kategorier og artikler Seksjoner, kategorier og artikler Seksjoner, kategorier og artikler En av de viktigste delene av en nettside er innholdet. Nå som vi har en blank installasjon, la oss få inn noen artikler på siden. Artikler

Detaljer

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Nyheter / artikler... 3 Lage artikkel... 3 Redigerer artikkel... 11 Slette artikkel... 12 Tilgang til siden Opprette

Detaljer

Publisering på nye www.uib.no

Publisering på nye www.uib.no Publisering på nye www.uib.no 1 OPPBYGNING AV NYE UIB.NO 3 1.1 NETTSTEDET ER OPPBYGD AV TRE ULIKE LAG: 3 1.2 HVORDAN VISES DE ULIKE LAGENE PÅ EN SIDE 4 2 HVA ER ET OMRÅDE 5 3 OMRÅDEMENY 5 3.1 HVORDAN JOBBE

Detaljer

14. oktober 2008. Brukerveiledning for 123klubb for registrert bruker rollen

14. oktober 2008. Brukerveiledning for 123klubb for registrert bruker rollen 14. oktober 2008 Brukerveiledning for 123klubb for registrert bruker rollen Innhold Pålogging/passord administrasjon...3 Pålogging...3 Endre passord...3 Endre personinformasjon...4 Språkinnstillinger i

Detaljer

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 7 - revidert 29.01.2014. Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no.

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 7 - revidert 29.01.2014. Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no. Brukerveiledning Kom i gang publiseringsverktøy versjon 7 - revidert 29.01.2014 Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no Side 1 Velkommen som bruker av Kameleon Introduksjon Kameleon er et publiseringsverktøy

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Brukermanual for Kjelsås fotballs nettsider

Brukermanual for Kjelsås fotballs nettsider Brukermanual for Kjelsås fotballs nettsider Velkommen til Kjelsås fotball på nett! Vi ønsker at flest mulig benytter seg av våre nettsider i det daglige, og som webansvarlig for et lag eller en årgang

Detaljer

Brukerdokumentasjon PIM Bohus

Brukerdokumentasjon PIM Bohus Brukerdokumentasjon PIM Bohus Til Fra Bohus WebOn AS Dato: 10.08.2105 Vår ref: Camilla Hetty Osa Telefon: 41 56 51 59 E-post: camilla@webon.net Ver: 2.0 WebOn AS, Wirgenes vei 8 B, P.O. Box 2198, N-3103

Detaljer

Brukerveiledning for organisasjonsleddenes nettsider

Brukerveiledning for organisasjonsleddenes nettsider Brukerveiledning for organisasjonsleddenes nettsider I oktober 2009 laget NTL en nettsidemal for organisasjonsledd som erstattet de gamle orgleddnettsidene og oppfylte landsmøtevedtaket fra 2006 om en

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Nyheter i DSB-CIM 8.30 Nyheter i tilleggsmoduler. 2010 One Voice AS

Nyheter i DSB-CIM 8.30 Nyheter i tilleggsmoduler. 2010 One Voice AS Nyheter i DSB-CIM 8.30 Nyheter i tilleggsmoduler Logg Det er nå mulig å flytte mottatte loggførte rapporter fra en hendelse til en annen Oppgaver Utførte oppgaver vil nå automatisk flyttes til arkiv Standardinnstillingen

Detaljer

Funksjonalitetsbeskrivelse scenefolk.no

Funksjonalitetsbeskrivelse scenefolk.no Funksjonalitetsbeskrivelse scenefolk.no Dette dokumentet beskriver funksjonalitet til nytt nettsted for scenefolk.no. Beskrivelsen er et vedlegg til wireframes som kan ses på følgende adresse: https://collaborate.uxpin.com/cbafdb1549d1bcd567f19c86bc4a58796b93fcc5#/pages/50976

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Innledning Pålogging Del 1 Velkommen til Idium Portalserver

Innledning Pålogging Del 1 Velkommen til Idium Portalserver Velkommen til Idium Portalserver Brukermanual tilpasset skytterlag/ samlag i DFS Idium Portalserver (IPS) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider.

Detaljer

Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden. Når du går inn på siden får du opp følgende bilde:

Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden. Når du går inn på siden får du opp følgende bilde: Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden Når du går inn på siden får du opp følgende bilde: Øverst i høyre hjørne kan du endre størrelsen på teksten og søke etter lagrede artikler. De enkelte

Detaljer

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 01 Pålogging, navigering og struktur

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 01 Pålogging, navigering og struktur HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 01 Pålogging, navigering og struktur Introduksjon Denne brukerveiledningen er laget for Hemit Ekstranettportal. (https:\\ekstranett.helse-midt.no\) I dette dokumentet

Detaljer

Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info

Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info 1. Kontorstøtte Samarbeidsløsningen som FHS-kontorene har etterspurt må forholde seg til kontorstøttesystemer, e-post, kalender og kontakter. Dette har egentlig

Detaljer

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning PBL Barnehageweb Brukerveiledning 1 1. Innledning Gratulerer med valget av nye PBL Barnehageweb! Med PBL Barnehageweb skal det være enkelt å lage en brukervennlig, moderne og profesjonell nettside for

Detaljer

Hvordan bruke. Følg pila!

Hvordan bruke. Følg pila! Hvordan bruke Følg pila! Gå til fritid.agderposten.no Slik vil siden se ut når du skal logge på Trykk på «Registrering» Fyll inn informasjonen Trykk på «Registrer» Du har nå laget brukeren din. NB! Før

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no Brukermanual www.bygdekvinnelaget.no Viktige endringer Nye Bygdekvinnelaget.no er lagt opp på en måte der brukere og redaktører står for innhold, mens systemet i enda større grad en tidligere står for

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft OneNote 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Veksle mellom berøring og mus Hvis

Detaljer

Kontakt oss i Egroup for mer informasjon!

Kontakt oss i Egroup for mer informasjon! Oversikt System Replikering Integrasjon Web Services API I Utviklingsmiljø 3.0 Nyheter 3.0 Nyheter Publisering Publisering Publisering sansvarlig, Webmaster Konsulent, Rådgiver Utvikler Kontakt oss i Egroup

Detaljer

Pålogging nettsider Fjellhamar FK

Pålogging nettsider Fjellhamar FK Pålogging nettsider Fjellhamar FK For å kunne legge ut nyheter og informasjon på lagsidene, må man først logge seg på med brukernavn og passord. Etter å ha åpnet nettsiden til FFK, gjør du som følger:

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Revidert 25.06.2012 ITBASE PROSJEKTWEB NOTISER

BRUKERVEILEDNING. Revidert 25.06.2012 ITBASE PROSJEKTWEB NOTISER BRUKERVEILEDNING Revidert 25.06.2012 ITBASE PROSJEKTWEB NOTISER INNHOLD 1. Notiser... 3 2. Legge til nyheter... 4 3. Redigere notissiden... 5 3.1 Redigere notiser... 5 3.2 Flytte notiser... 5 3.3 Arkivere

Detaljer

fleksibilitet når det gjelder geografisk plassering og etablerte arbeidsrutiner. Qubic cms

fleksibilitet når det gjelder geografisk plassering og etablerte arbeidsrutiner. Qubic cms Qubic cms Qubic cms publiseringsverktøy tilbyr avanserte, men lettfattelige løsninger for å publisere innhold på internett. Ved å bestå av flere forskjellige moduler, som både kan legges til og skreddersys,

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer