1. iknowbase Publishing Guide

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. iknowbase Publishing Guide"

Transkript

1 PublishingGuide

2 1. iknowbase Publishing Guide Welcome to iknowbase! This is the on-line documentation for iknowbase. Please enjoy! 1. iknowbase Publishing Guide Innledning Formï ½l Forutsetninger iknowbase Content Studio Publisering Publisere innhold (Publiseringsprosess) Forfatte innhold Tekst/HTML Maler Legg inn bilde Legg inn lenker til andre dokumenter Forhï ½ndsvisning Filer MS Office integrasjon Lenker Kategorisere innhold Vedlegg / subdokumenter Relaterte objekter Forhï ½ndsvise innhold Et klikks publisering Skjemabasert publiseringsdialoger (ikb Forms) Automatisk publisering Godkjenne innhold (Arbeidsflyt) Versjonering Innholdsadministrasjon Finne innhold (Navigering og sï ½k) Dokumentarkiv Laste opp filer Bildearkiv Sï ½ke etter et bilde Legge inn et bilde Redigere et bilde Redigere egenskaper for et bilde Vise et bilde Vise bruken av et bilde Slette bilder Flytte bilder Laster opp bilder Enkelt og avansert sï ½k Verktï ½y Duplikater Ugyldige lenker Utsjekket Utgï ½tt Fï ½lge opp bruksmï ½nster over innhold (Statistikk) Vedlikeholde informasjonsstruktur (Metadata) Mappestruktur Administrasjon av nettstedet Administrasjon av brukere, roller og rettigheter Vedlikehold av maler og stiler

3 2. Innledning Formï ½l Dette dokumentet skal vï ½re det naturlige startstedet for nye brukere av iknowbase, og er spesielt rettet mot innholdsprodusenter. Ved ï ½ lese dette dokumentet, skal det vï ½re mulig for brukerne ï ½ utfï ½re de aller mest sentrale oppgaver uten ï ½ mï ½tte grave dypere i andre dokumenter. Ideelt sett er dette dokumentet kortversjonen av resten av den brukerrettede dokumentasjon, og skal ogsï ½ fungere som en naturlig, ikke-teknisk introduksjon til resten av dokumentasjonen. Dokumentet skal gi et godt overblikk over de mest aktuelle oppgavene, og skal ogsï ½ peke videre til kilder for mer detaljert dokumentasjon. Dokumentet er sannsynligvis ogsï ½ det dokumentet i hele dokumentasjonspakken som er mest egnet ï ½ benytte i salgsprosessen, da det bï ½r gi beslutningstagere et godt overblikk over produktet, rollene og oppgavene. Forutsetninger Det skal ikke finnes spesielle forutsetninger for ï ½ kunne sette seg inn i innholdet i dette dokumentet. 3

4 3. iknowbase Content Studio iknowbase Content Studio er en web-applikasjon som brukes for publisering og innholdsadministrasjon. Den er ofte tilgjengelig pï ½ men dette kan variere avhengig av installasjonsvalg. Nï ½r du starter iknowbase Content Studio, vil du bli bedt om ï ½ logge inn. Eksakt mekanisme for dette vil variere fra installasjon til installasjon; ta kontakt med din brukerstï ½tte for assistanse. Publiseringssiden vises etter innlogging. Du navigerer mellom de ulike sidene ved ï ½ trykke pï ½ arkfanene i topp-menyen. I toppbanneret har du tilgang til ï ½ sï ½ke etter innhold i iknowbase. 4

5 4. Publisering Lï ½sningen har fokus pï ½ fï ½lgende sentrale brukeroppgaver relatert til publisering og kunnskapsdeling: Publisere innhold (Publiseringsprosess). Brukeren kan enkelt publisere nytt innhold pï ½ en korrekt mï ½te. All informasjon organiseres rundt begreper som brukeren kjenner. Godkjenne innhold (Arbeidsflyt). Brukere med rettigheter til ï ½ godkjenne innhold kan enkelt endre og godkjenne innholdet fï ½r det publiseres og vises pï ½ de ulike sidene/nettstedene. Hver av disse brukeroppgavene og hvordan lï ½sningen understï ½tter disse er beskrevet nï ½rmere i de neste kapitlene. Publisere innhold (Publiseringsprosess) Publiseringsprosessen bestï ½r av fï ½lgende steg: 1. Forfatte innhold 2. Kategorisere innhold 3. Forhï ½ndsvise innhold og sende til godkjenning Disse stegene er beskrevet nï ½rmere i de neste kapitlene. Funksjonene for ï ½ publisere er tilgjengelig fra hovedsiden til iknowbase Content Studio. Her vil brukeren kunne publisere de informasjonsstypene han/hun har tilgang til. Siden gir ogsï ½ en oversikt over innhold produsert av brukeren, bï ½de under arbeid, ferdig og innhold som er godkjent. Brukeren kan editere, slette, og forhï ½ndsvise eget innhold. Forfatte innhold Publisering av innhold gjï ½res gjennom brukervennlige skjemabaserte dialoger (Forms) tilpasset de ulike informasjonsstypene. Det er i hovedsak 3 ulike formater av innhold som kan publiseres; Tekst: HTML-basert tekst (f.eks. nyheter og andre artikler) Filer: MS Office dokumenter, bilder, multimediafiler m.m. Lenker: Lenker til innhold pï ½ andre og egne nettsteder Disse formatene er beskrevet nï ½rmere i de neste kapitlene. Tekst/HTML For html-innhold benyttes Freeware-produktet TinyMCE. Editoren er enkel ï ½ bruke og nyttegjï ½r ikoner og symboler som brukeren kjenner igjen fra standard Microsoft Office-produkter. Alt html-innhold lagres i iknowbase for enkel gjenfinning. Editoren har standardfunksjoner for formattering av tekst som blant annet omfatter fet skrift, kursiv, underlinjert, ulike stilarter (kan kobles til egne stilark), punktlister med mer. Tilsvarende gjelder for tabeller hvor det finnes funksjonalitet for blant annet antall kolonner/celler, splitte/slï ½ sammen celler, cellehï ½yde/bredde osv. I tillegg tilbyr editoren integrasjon mot Word der man kan forfatte og editere innholdet i Word fï ½r det konverteres over til HTML nï ½r man gï ½r tilbake til editoren. Verktï ½yraden i editoren kan enkelt konfigureres i en egen tinymce profil. For mer informasjon om selve publiseringseditoren, se Under er det vist et eksempel pï ½ innlegging av en nyhet fra publiseringsarbeidsflaten. Her benyttes TinyMCE for feltene ingress og brï ½dtekst. 5

6 Maler Til den enkelte informasjonstype kan man definere og knytte ulike HTML-maler for ingress og brï ½dtekst. Valgt mal vil vises ved opprettelse av innholdet. For MS Office-maler, se kapittelet for MS Office integrasjon lenger ned. Legg inn bilde Bilder kan legges inn hvor som helst i teksten, eller i et predefinert sted (avhengig av mal). Fra editoren kan man ï ½pne iknowbase bildearkiv ved ï ½ trykke pï ½ ikonet i editorens verktï ½yrad. I bildearkivet kan man sï ½ke frem et eller flere bilder i iknowbase, skalere bildet samt bestemme hvor bildet skal plasseres i forhold til teksten m.m. Se figur under. 6

7 For administrasjon av bilder i bildearkivet, se kapittel Bildearkiv. Legg inn lenker til andre dokumenter Lenker til annet innhold fra arkivet (andre dokumenter etc.) kan legges inn hvor som helst i teksten. Trykk pï ½ ikonet i editorens verktï ½yrad for ï ½ ï ½pne iknowbase dokumentarkiv. Fra dokumentarkivet kan man sï ½ke frem et eller flere dokumenter i iknowbase og legge dem inn som legges inn som lenker i teksten. Det er ogsï ½ mulig ï ½ relatere innholdet til andre dokumenter gjennom kategorisering (ikke direkte inn i teksten). Se kapittel Forhï ½ndsvise innhold for nï ½rmere beskrivelse av dette. 7

8 Forhï ½ndsvisning Ingress og brï ½dtekst kan forhï ½ndsvises. Dette vil si forhï ½ndsvisning av artikkelen i sin helhet, samt forhï ½ndsvisning av hvor den vil vises (hvilke sider). Se for en nï ½rmere beskrivelse av dette. Filer Lï ½sningen stï ½tter publisering av eksisterende MS Office dokumenter, bildefiler, multimediafiler m.m. Disse forfattes og redigeres i egnet verktï ½y (MS Office, Adobe, etc.) og kan lastes opp fra filserver via egen fildialog. I tillegg er det full MS Office-integrasjon i iknowbase Content Studio. MS Office integrasjon MS Office-dokumenter kan lagres direkte til iknowbase fra Word, Excel, PowerPoint eller Outlook, slik at en slipper ï ½ fï ½rst lagre dokument/e-post til filserver for sï ½ ï ½ laste dokumentet opp til iknowbase. Nï ½r man ï ½pner Word eller en av de andre MS Office applikasjonene vil man fï ½ et eget menypunkt for lagring til iknowbase. Bruker vil da fï ½ en skjemabasert publiseringsdialog for ï ½ kategorisere dokumentet fï ½r det blir lagret i innholdsarkivet i iknowbase. Ved redigering av eksisterende MS Office dokumenter som allerede ligger i innholdsarkivet i iknowbase vil riktig MS Office applikasjon ï ½pnes basert pï ½ format. Bruker kan sï ½ endre innholdet og lagre direkte tilbake til iknowbase, eller ï ½Lagre som...ï ½ et annet dokument. Ved opprettelse av nye filbaserte dokumenter fra iknowbase kan bruker velge en MS Office mal fra publiseringsdialogen. Basert pï ½ type mal (Word, Excel, PowerPoint) vil riktig MS Office applikasjon ï ½pnes og bruker kan skrive dokumentet og lagre til iknowbase. E-post med eventuelle vedlegg i MS Outlook kan ogsï ½ lagres til iknowbase pï ½ samme mï ½te som dokumenter. Integrasjonen mellom iknowbase og MS Office krever en egen MS Office ï ½add-inï ½-komponent for iknowbase. Lenker Innhold som publiseres kan ogsï ½ vï ½re en lenke (nettadresse) til innhold (en artikkel, dokumenter, side, e.l.) pï ½ et annet nettsted. For publisering av slike lenker legges lenken inn i et eget felt i publiseringsdialogen. Innholdet pï ½ siden lenken refereres til vil vï ½re sï ½kbart pï ½ lik linje med alt annet innhold i lï ½sningen. Kategorisere innhold Mappestrukturen i lï ½sningen er bygget pï ½ dimensjoner fra datavarehusteori. Dimensjoner utgjï ½r virksomhetens kunnskapstre og informasjonsarkitektur. Dimensjonene kan knyttes opp mot innhold for ï ½ understï ½tte enkel gjenfinning ved avansert sï ½k og navigering. De definerte metadata vil kunne benyttes til ï ½ realisere lï ½sninger bygget pï ½ prinsipper hentet fra Topic Maps eller Emnekart. Det er innholdets kategorisering som avgjï ½r hvor innholdet vises og presentasjonssmalen som bestemmer hvordan innholdet presenteres. Kategorisering av innhold kan delvis automatiseres ved at kategorier forhï ½ndsutfylles basert pï ½ den rolle man har og hvilken kontekst man er inne i. Et eksempel er ï ½forfatternavnï ½ som kan forhï ½ndsutfylles basert med navnet pï ½ den som er pï ½logget. 8

9 Et annet eksempel er automatisk kategorisering av ï ½prosjektinformasjonï ½ som f. eks ï ½avdelingï ½ og ï ½prosjektnavnï ½ som kan fylles ut automatisk hvis man er inne i ï ½prosjektrommetï ½. Et tredje eksempel er innhold som publiseres pï ½ en side og dermed arver kategorier relatert til denne siden, f. eks ï ½Produktwebï ½ eller ï ½Supportwebï ½. Figuren under viser et eksempel pï ½ publisering av et ï ½Tilbudï ½ skrevet i Word. Dokumentet kategoriseres med bl.a. ï ½Typeï ½ og ï ½Kundeï ½. I tillegg er det ofte aktuelt ï ½ angi en status for ï ½ styre publiseringsprosessen, slik at ikke innhold ï ½under arbeidï ½ blir godkjent og publisert pï ½ de aktuelle sidene. Hvem som skal ha rettighet til ï ½ se dokumentet kan angis, samt nï ½r dokumentet skal vï ½re tilgjengelig (publiseringsdato og utgï ½r dato). Disse skjemabaserte publiseringsdialogene kan konfigureres og tilpasses den enkelte informasjonstype i forhold til webstedets informasjonsarkitektur. Vedlegg / subdokumenter Vedlegg av alle typer formater kan legges til en artikkel eller annet dokument. Vedleggene lastes opp og legges inn som subdokumenter til artikkelen/dokumentet i iknowbase. I figuren over vises feltene for innleggelse av vedlegg. Relaterte objekter Det er mulig ï ½ relatere innhold til annet innhold i iknowbase, enten som lenker direkte i artikkeltekst (se ï ½Legg inn lenker til andre dokumenterï ½ over) eller mer lï ½selig koblet til innholdet via egne felter for ï ½ linke inn bilder og andre innholdsobjekter. Fordelene med sistenevnte er at det ikke er direkte koblet inn i selve innholdet til hoveddokumentet. Man har dermed full styring pï ½ presentasjonen av de relaterte objektene og kan definere standard presentasjonsmaler for visning av disse. F.eks. kan det vï ½re aktuelt ï ½ vise relaterte objekter til en nyhet pï ½ en forside i en egen boks med overskriften ï ½Annet aktuelt stoffï ½ med lenke til de relaterte innholdsobjektene, mens pï ½ en annen side/nettsted er det aktuelt ï ½ presentere det pï ½ en annen mï ½te. I begge tilfeller vil brukeren fï ½ opp en egen dialog for ï ½ sï ½ke frem og velge relatert innhold fra innholdsarkivet. Se figuren under. 9

10 Valgt innhold blir knyttet til dokumentet som all annen kategorisering. Se figur i kapittel Kategorisere innhold. Forhï ½ndsvise innhold Det er stï ½tte for 3 ulike typer forhï ½ndsvisning av innhold i lï ½sningen: 1. Forhï ½ndsvisning av ingress eller brï ½dtekst: Denne funksjonen er tilgjengelig fra verktï ½yraden til editoren som benyttes til publisering av tekst- og HTML-basert innhold, og viser innholdet i en egen side. Dette er nyttig hvis man har skrevet inn en lang brï ½dtekst med diverse formatteringer etc. og ï ½nsker ï ½ se og lese igjennom teksten fï ½r man lagrer. 2. Forhï ½ndsvisning av hele artikkel: Nï ½r bruker lagrer innholdet kommer man automatisk over til en ny side som viser innholdet pï ½ en standard presentasjonsmï ½te med tittel, ingress, brï ½dtekst eller lenke til dokument, etc. Se figur under. Det kan defineres en standard presentasjonsstil for hver informasjonstype, men lï ½sningen leveres med et ferdig sett for hvert format (tekst, fil, lenke). Du vil ogsï ½ se eventuelle versjoner av artikkelen. 10

11 3. Forhï ½ndsvisning i kontekst: Innhold som publiseres skal ofte presenteres pï ½ ulike mï ½ter pï ½ forskjellige sider/nettsteder. Nï ½r bruker har lagret innhold, kommer man til en visningsside, hvor det vil vï ½re klikkbare bilder av de ulike sidene der innholdet vil bli publisert nï ½r det er godkjent. Bruker kan da klikke seg inn pï ½ de ulike sidene og se hvordan innholdet ser ut pï ½ de respektive sidene. Innholdet vil ikke vï ½re synlig pï ½ disse sidene fï ½r det er godkjent, men forfattere og redaktï ½rer med de nï ½dvendige rettighetene vil kunne se innholdet pï ½ disse sidene. Figuren under viser et eksempel pï ½ en side der artikkelen over vil publiseres pï ½. Bruker har klikket pï ½ bildet nederst til hï ½yre i figuren over og kommer til fï ½lgende side: Et klikks publisering Hurtiglinker (et klikks publisering) med predefinert kategorisering kan defineres pr informasjonselement og plasseres pï ½ ï ½nsket side pï ½ nettstedet. Forfatter klikker pï ½ linken og fï ½r presentert en brukerdialog tilpasset innholdet som skal legges inn. Nye brukerdialoger for ï ½ legge inn innhold kan enkelt defineres og endres. Til ï ½ definere brukerdialoger, benyttes ikb Forms. Skjemabasert publiseringsdialoger (ikb Forms) Publisering av innhold skjer gjennom brukervennlige skjemabaserte dialoger. Disse dialogene defineres ved hjelp av ikb Forms. For hver informasjonstype, defineres det hvilken editor som skal benyttes til forfatting og formattering og hva slags validering som ï ½nskes. Man definerer ogsï ½ hvilke kategorier som krever utfylling og hvilke som skal ha standardverdier. I tillegg er det rik stï ½tte for ulike presentasjonsmï ½ter av verdilister til felter avhengig av hva som er relevant (listebokser, radioknapper, avkrysningsboks etc.). Automatisk publisering I iknowbase er det et standard grensesnitt for mottak av ï ½eksterntï ½ innhold med tilhï ½rende kategorisering. Innholdet og kategoriene kan komme fra dokumentsystemer, publiseringslï ½sninger eller andre lï ½sninger som lagrer dokumenter/innhold/rapporter. Lï ½sningen utnytter funksjonalitet i OracleAS Integration. Lï ½sningen bestï ½r av et standardadapter for mottak og kategorisering av innhold i iknowbase. I adapteret er reglene for konvertering av kodestruktur og oppdatering av Informasjonsdimensjonene i iknowbase satt opp. Oracle Integration sï ½rger for ï ½ oppdatere metadatastrukturen i iknowbase med nye verdier og/eller oppdaterer med nytt innhold. I den sammenheng kan man velge om de fysiske (elektroniske dokumentene (vedleggene)) skal lagres i iknowbase eller om det skal henvises (linkes) til uttrekksdatabasen. For ï ½ knytte seg opp mot en ekstern kilde, mï ½ det utvikles et nytt adapter for ï ½ levere innhold. Flere adaptere er tilgjengelig som f eks adapter for DocuLive fra SI og Docs Open fra Hummingbird. iknowbase kan ogsï ½ levere innhold og metadata til andre lï ½sninger basert pï ½ OracleAS Integration teknologien. 11

12 Godkjenne innhold (Arbeidsflyt) Avhengig av hvilke tilganger forfatteren har vil enten innholdet publiseres direkte eller mï ½tte godkjennes av en redaktï ½r. iknowbase har innebygd funksjonalitet for enkel arbeidsflyt relatert til godkjenning basert pï ½ rettighetsstyring. Brukere (redaktï ½rer o.l.) som har godkjenningsmyndighet vil fï ½ en liste over innhold til godkjenning i Oppgave-siden. Se figuren under. Her kan brukeren gjï ½re fï ½lgende: 1. Godkjenne innhold direkte i listen. 2. Gï ½ til forhï ½ndsvisningssiden for ï ½ se innholdet og hvordan det blir presentert ut pï ½ de ulike sidene. Pï ½ denne siden vil brukere ogsï ½ kunne godkjenne innholdet. 3. ï ½pne innholdet for redigering og kategorisering (f.eks. omformulere). Nï ½r innholdet er godkjent vil det vises for alle andre brukere pï ½ de respektive sider, og det vil dukke opp i listen over ï ½godkjent innholdï ½ til forfatteren av innholdet. Versjonering Dersom det for en informasjonstype er spesifisert at den skal ha versjonering, sï ½ vil dette ha noen innvirkninger pï ½ publiseringsdialogene. Avhengig av hvilken versjonstype informasjonstypen er satt opp med vil dialogen hï ½ndtere dette pï ½ forskjellig mï ½ter: 1. Dersom informasjonstypen er satt opp med versjonstypen Bekreftende vil generering av en form for innlegging av nye dokumenter automatisk opprette feltet Versjonskontroll (check box) der brukeren mï ½ velge om dokumentet skal versjoneres eller ikke. 2. Dersom informasjonstypen er satt opp med versjonstypen Enkel eller Audit vil generering av en form for endring av dokumenter automatisk opprette feltet Versjonskontroll der brukeren mï ½ velge hvordan versjonen skal opprettes. 3. Dersom informasjonstypen er satt opp med versjonstypen Automatisk vil det ikke ikke vï ½re noen synlig interaksjon mot brukeren, men nye versjoner vil automatisk genereres ved endringer. I publiseringsflatene vil det dersom versjoneringstypen tillater det, vï ½re mulig ï ½ bytte hvilken versjon av et dokument som skal vï ½re det aktive. 12

13 5. Innholdsadministrasjon Dette kapittelet beskriver hvordan redaksjonelle brukere og innholdsadministratorer kan administrere innhold og hvilke funksjoner som er tilgjengelig for ï ½ understï ½tte dette. Her beskrives fï ½lgende brukeroppgaver: 1. Finne innhold (Navigering og sï ½k). Oversikt over innhold og gjenfinning gjï ½res gjennom brukervennlige og avanserte navigerings- og sï ½kemekanismer. Enkelt ï ½ administrere innholdet fra disse oversiktene. 2. Rydde innhold. Innholdsadministrator kan enkelt rydde i rï ½tne linker i alt innhold, samt fjerne like dokumenter (duplikater). 3. Fï ½lge opp bruksmï ½nster over innhold (Statistikk). Ulike statistikker pï ½ innholdet genereres i egne oversikter som kan fï ½lges opp av innholdsadministrator. 4. Vedlikeholde informasjonsstruktur (Metadata). En egen arbeidsflate for ï ½ definere og vedlikeholde de ulike elementene i nettstedets informasjonsarkitektur (metadata). Hver av disse brukeroppgavene og hvordan lï ½sningen understï ½tter disse er beskrevet nï ½rmere i de neste kapitlene. Finne innhold (Navigering og sï ½k) Sï ½k og gjenfinning av informasjon er svï ½rt sentralt for ï ½ muliggjï ½re bï ½de samhandling, kompetansedeling og personalisering. Redaksjonelle brukere og innholdsadministratorer har muligheten til ï ½ navigere i mappestruktur for ï ½ finne igjen og administrere innhold (dokumentarkiv og bildearkiv), samt enkel og avansert sï ½k for ï ½ finne igjen innhold pï ½ tvers av mappestrukturen (dimensjonene). Dokumentarkiv I Dokumentarkivet kan brukeren navigere i hele mappestrukturen og fï ½ en oversikt over dokumenter og annet innhold innenfor en valgt mappe. Brukeren har ogsï ½ muligheten til ï ½ sï ½ke innenfor en gitt mappe, forhï ½ndsvise innhold, legge inn/publisere innhold, redigere/slette innhold og laste opp filer (se nï ½rmere beskrivelse under). Tilgang til de ulike funksjonene er styrt av brukerens rolle og rettigheter. Se figuren under. 13

14 Laste opp filer Bruker kan laste opp en eller flere filer ved ï ½ dra dem fra Windows Utforsker og slippe dem i Dokumentarkivet. Et iknowbase dokument vil bli opprettet pr fil. Disse dokumentene vil fï ½ informasjonstypen Opplastet fil og vil bli kategorisert med valgt mappe ved hjelp av et generisk dokumentattributt. Etter opplastingen kan informasjonstypen byttes. Bildearkiv I Bildearkivet kan brukeren navigere i mappestrukturen for bilder og fï ½ en oversikt over bilder under valgt bildemappe, samt legge inn bilder i arkivet. Se figur under. Mappestrukturen i bildearkivet gjenspeiler emnene og/eller typene for de ulike bildene og kan enkelt endres og utvides (i arbeidsflaten for Metadataadministrasjon > Dimensjoner). I Bildearkivet er fï ½lgende funksjoner tilgjengelig basert pï ½ brukerens rolle og rettigheter: Sï ½ke etter et bilde Legge inn et bilde Redigere et bilde: Endre stï ½rrelse, croppe, flippe, rotere og speile Redigere egenskaper for et bilde: Erstatte et bilde med et nytt, samt endre mappe, tittel, beskrivelse, etc Vise et bilde: Bï ½de selve bildet og egenskapene til et bilde Vise bruken av et bilde Slette et bilde Flytte bilder Laste opp bilder Sï ½ke etter et bilde I Bildearkivet er det mulig ï ½ sï ½ke etter bilder. Dette gjï ½res ved ï ½ velge bildemappe. Alle bilder som ligger i den valgt bildemappen eller undermapper til denne vil vises. I tillegg er det mulig ï ½ foreta fritekstsï ½k innenfor den valgte bildemappen. Brukeren kan velge den ï ½verste bildemappen for ï ½ foreta et fritekstsï ½k i hele Bildearkivet. Merk! Filteret blir automatisk nullstilt ved navigering i mappestruktur. Velg Lï ½s for ï ½ beholde filteret. 14

15 Legge inn et bilde I Bildearkivet er det mulig ï ½ legge inn nye bilder. Dette gjï ½res via en egen dialog for bilder. Her kan brukeren laste opp et bilde, velge hvilke bildevarianter som skal opprettes, velge hvilken mappe bildet skal legges i og registrere andre relevante egenskaper. Mappe for det nye bildet blir forhï ½ndsutfylt med den valgte mappen. Dialogen kan enkelt utvides med nye egenskaper. Redigere et bilde I Bildearkivet er det mulig ï ½ redigere et bilde. Tilgjengelige funksjoner er endre bilde, rotere bilde, flippe bilde, speile bilde og croppe bilde. Lagring av redigert bilde vil som standard opprette en ny versjon av bildet i bildearkivet. Alle opprinnelige egenskaper vil bli beholdt. Teksten ï ½(Processed)ï ½ vil bli tilfï ½yd bildetittelen. Brukeren kan velge ï ½ erstatte opprinnelig bilde i stedet for ï ½ opprette nytt. Merk! Endringen vil reflekteres i alle publiserte artikler som bruker bildet. 15

16 Redigere egenskaper for et bilde I Bildearkivet er det mulig ï ½ redigere egenskaper for et bilde. Dette gjï ½res via en egen dialog for bilder. Her kan bruker laste opp et nytt bilde som skal erstatte det opprinnelige bildet, endre hvilke bildevarianter som skal eksistere for bildet, bytte mappe og endre andre relevante egenskaper. Dialogen kan enkelt utvides med nye egenskaper. 16

17 Vise et bilde I Bildearkivet er det mulig ï ½ vise selve bildet og egenskapene for et bilde. Pï ½ siden som viser egenskapene til bildet vil bruker se en oversikt over hvilke bildevarianter som er opprettet for bildet, med mulighet for ï ½ se pï ½ disse. Vise bruken av et bilde I Bildearkivet er det mulig ï ½ fï ½ en oversikt over bruken av et bilde. Pï ½ siden som viser egenskapene til bildet vil det vï ½re en oversikt over hvilke dokumenter som bruker dette bildet. Slette bilder I Bildearkivet kan brukeren slette et eller flere bilder. Alle bildevarianter for bildet vil ogsï ½ slettes. Merk! Dersom bildet er i bruk i publiserte artikler vil bildet ogsï ½ forsvinne fra disse. Flytte bilder I Bildearkivet kan brukeren flytte bilder mellom mapper. Dette gjï ½res ved at bruker velger et sett med bilder og drar og slipper dem pï ½ mappen de skal flyttes til. Et bilde kan alternativt flyttes mellom mapper ved ï ½ redigere bildets egenskaper. Laster opp bilder I Bildearkivet kan brukeren laster opp mange bilder pï ½ en gang. Dette gjï ½res ved at bruker merker et sett med filer i Windows Utforsker og drar og slipper dem inn i Bildearkivet. Bildene vil bli plassert under valgt mappe. Enkelt og avansert sï ½k For ï ½ finne igjen innhold pï ½ tvers av mappestrukturen i innholdsarkivet leveres arbeidsflatene for publisering og innholdsadministrasjon med funksjoner for enkel og avansert sï ½k basert pï ½ standard metadata for alt innhold. Avansert sï ½k kan enkelt utvides med sï ½k i andre metadata tilpasset den enkelte virksomhet og deres informasjonsarkitektur. Sï ½k er implementert ved hjelp standard sï ½kekomponent i iknowbase Content Services. Informasjonsarkitekturen i iknowbase benyttes bï ½de til ï ½ lage utsnitt av sï ½keuniverset og til ï ½ understï ½tte effektiv navigering. Alt innhold kategoriseres med metadata for enkel gjenfinning. Innholdets kategorisering styrer hvor innholdet presenteres, hvordan man kan navigere frem til innholdet og understï ½tter det ï ½ lage utsnitt av databasen for ï ½ begrense sï ½keresultater. Lï ½sningen utnytter funksjonalitet i Oracle UltraSearch og Oracle Text. Oracle Text indekserer tekstdokumenter av de fleste vanlige typer, enten dokumentene ligger inni eller utenfor databasen. Teknologien benyttes til ï ½ indeksere og tagge bï ½de eget innhold, statiske websider og filer pï ½ et filsystem. Det betyr at lenker som peker til omrï ½der utenfor eget nettsted ogsï ½ blir indeksert. Sï ½kemotoren gjï ½r det mulig ï ½ kombinere fritekst sï ½k og strukturerte sï ½k i samme spï ½rring. Fritekst sï ½k stï ½ttes for over 100 ulike dokumentformater, inkludert HTML, PDF, Word, Excel, Powerpoint, ascii og XML. I tillegg finnes en innebygd mulighet for automatisk konvertering av dokumenter til HTML for enklere lesing av f.eks. gamle Word-formater. Funksjonalitet som relevanssortering, stemming, fuzzy match og thesauri gjï ½r kvaliteten pï ½ sï ½ket best mulig. Hvordan sï ½kemotoren benytter f.eks. stemming kan bestemmes nï ½r tekstindeksen opprettes. I tillegg kan ulike sï ½keattributter angis for ï ½ styre hvordan sï ½ket skal utfï ½res. For ï ½ muliggjï ½re globale sï ½k pï ½ tvers av ulike databaser og filomrï ½der, kan Oracle Ultra Search benyttes. Ultra Search er en overbygning pï ½ Oracle Text, og kan brukes til ï ½ indeksere forskjellige informasjonskilder som andre databaser, IMAP e-postservere, dokumenter pï ½ eksterne webservere, filservere etc. Verktï ½y Under denne menyen vil man finne funksjoner for ï ½ administrere innehold som er utgï ½tt, finnes fra fï ½r, har ugyldige lenker eller er sjekket ut av deg selv uten ï ½ vï ½re sjekket inn. 17

18 Duplikater Et dokument eller en artikkel kan bli publisert dobbelt og denne siden vil gi deg en mulighet til ï ½ rydde opp i dette ved ï ½ editere/slette like dokumenter. En bakgrunnsjobb vil gï ½ hver natt for ï ½ sjekke duplikater og denne siden viser resultatet. Ugyldige lenker Et dokument eller en artikkel kan inneholde lenker som er ugyldige. Lenker i ingress, brï ½dtekst og eventuelle Office-filer blir kontrollert, og ugyldige lenker blir rapportert til denne siden. Utsjekket Denne siden vil vise alle dokumenter som du selv har sjekket ut, men ennï ½ ikke sjekket inn. Utgï ½tt Fra denne siden kan du sï ½ke opp dokumenter og artikler som er i ferd med ï ½ utgï ½. Du kan angi datointervall og alle dokumentene innenfor dette intervallet vil vises i listen. Fï ½lge opp bruksmï ½nster over innhold (Statistikk) Hvem har vï ½rt aktive produsenter av innhold de siste to ukene? Hvilket innhold har vï ½rt mest lest siste uke eller hvem har lest flest dokumenter siste mï ½ned? I iknowbase kan man enkelt fï ½lge opp bruksmï ½nster relatert til innhold. Det er blant annet standardfunksjonalitet for fï ½lgende oversikter: Mest leste dokumenter Mest aktive bidragsyter Mest aktive leser Vedlikeholde informasjonsstruktur (Metadata) Informasjonsstrukturen er grunnleggende i iknowbase. Den definerer mappestrukturen (dimensjoner), informasjonsstyper, felter (attributter), verdilister og andre koder. Det er enkelt ï ½ opprette nye elementer og endre strukturen. Vedlikehold av informasjonsstrukturen gjï ½res i en egen arbeidsflate for metadata-administrasjon. Se figur under. Se Metadata Reference for en brukerveiledning av denne arbeidsflaten. 18

19 Mappestruktur Mappestrukturen (dimensjonene) kan gjenspeile ulike strukturer for informasjonen som publiseres. Den kan omfatte fï ½lgende strukturer: Organisasjonens kunnskapstre: Virksomhetens hovedstrukturer for innholdet. Eksempler pï ½ dette er organisasjonsstruktur, fagstruktur, produktstruktur, tjenestestruktur etc. Emner: Ulike emnestrukturer som er relevant for innholdet. Eksempler pï ½ dette er bl.a. LivsITstrukturen. Nettsted: De ulike nettstedene, f.eks. intranett, ekstranett, internett. Menystruktur: Menystrukturene pï ½ nettstedene. Sidestruktur: Sidestrukturen til nettstedene. Presentasjon og innhold er strengt skilt i lï ½sningen. Det som bestemmer hvor innhold skal presenteres er innholdets kategorisering. Innhold kan knyttes opp til flere mapper noe som understï ½tter krysspublisering bï ½de innenfor en gitt side og pï ½ tvers av sider og nettsteder. Hvis man ï ½nsker ï ½ knytte innhold direkte opp i en side, defineres sidestrukturen i iknowbase og artikkelen ï ½taggesï ½ med de sider den skal vises i (kategorisering vha metadata). Tilsvarende kan strukturen i iknowbase Content Studio konfigureres for ï ½ gjenspeile menystrukturen pï ½ nettsiden, slik at det er lett ï ½ finne igjen artikler som skal oppdateres eller flyttes. 19

20 6. Administrasjon av nettstedet Dette kapittelet beskriver hvordan nettstedet administreres med hensyn pï ½ brukere, roller og rettigheter, samt vedlikehold av ulike komponenter som maler og stiler for styring av presentasjon av innholdet pï ½ nettstedet. Kapittelet gir en overordnet beskrivelse med henvisning til mer detaljert dokumentasjon i dokumentene Development Guide, Metadata Reference og Development Reference. Administrasjon av brukere, roller og rettigheter Administratorer kan opprette nye og vedlikeholde brukere, brukergrupper og rettighetsgrupper i arbeidsflaten for brukeradministrasjon. Rettighetsgrupper styrer hvem skal ha hvilke rettigheter og funksjoner pï ½ innholdet (les, endre, slett, opprette, godkjenne) i lï ½sningen. iknowbase skiller pï ½ rettigheter pï ½ dokument og rettigheter til mapper (dimensjoner) gjennom at det laveste nivï ½ bestemmer. Dersom man har rettigheter til dokumentet spiller det ingen rolle hvilke rettigheter man har til mappene dokumentet ligger under. Har man rettigheter til dokumentet, men ikke til mappen(e) dokumentet er plassert under, betyr dette at man finner dokumentet ved sï ½k, men ikke gjennom navigering av mappestrukturen. Det er videre mulig ï ½ skille pï ½ rettigheter til mapper for ï ½ kunne gi tilgang til begrensede omrï ½der i lï ½sningen. Eksempler pï ½ dette er nï ½r man har eksterne brukere som kun skal ha tilgang til begrensede omrï ½der innenfor lï ½sningen. Ved innleggelse av innhold vil brukere som publiserer selv kunne velge rettighetsnivï ½ pï ½ det aktuelle innholdet basert pï ½ en liste over gyldige rettighetsgruppe i lï ½sningen. En eier av et dokument har ALLTID fulle rettigheter til dokumentet. Brukere: En bruker gis normalt rettigheter basert pï ½ hvilken gruppe vedkommende plasseres inn i, men det er ogsï ½ mulig ï ½ gi rettigheter direkte pï ½ personnivï ½. Grupper: En bruker kan plasseres i en eller flere grupper. Rettighetsgrupper: Rettighetsgrupper benyttes for ï ½ styre rettigheter til Mapper (Dimensjoner) og Innhold (Dokumenter, Bilder, etc.). Rettighetsgrupper kobler brukere/grupper og rettigheter. For en detaljert brukerveiledning for opprettelse og vedlikehold av brukere, grupper og rettigheter, se dokumentet Metadata Reference. Vedlikehold av maler og stiler Hvordan innhold presenteres pï ½ de ulike sidene pï ½ nettstedet styres av fï ½lgende komponenter: Sidemal og Brukergrensesnittmaler: Definerer layout og struktur for sidene. Presentasjonsmal: Definerer hvordan innhold skal vises i et definert omrï ½de (portlet) pï ½ en side mht. hvilken informasjon som vises og hvordan den skal presenteres. Samme innhold kan presenteres pï ½ ulike mï ½ter avhengig av hvilken kontekst man er i (hvilken side, hvilke rettigheter etc.). Presentasjonsmalene vedlikeholdes i ikbstudio: Development Tools. Se ï ½iKnowBase Development Guideï ½ og ï ½iKnowBase Development Referenceï ½ for nï ½rmere informasjon. Innholdsmal: Definerer formatet pï ½ et enkelt innholdselement. Innholdsmalen velges nï ½r bruker publiserer et dokument eller en artikkel og lagres som en del av innholdet. Eksempler pï ½ slike maler er mï ½tereferat, CV, brev, etc. Lï ½sningen stï ½tter bï ½de HTML-maler, Word-maler og Excel-maler. Stilark (Stylesheets): Definerer stilklasser i henhold til virksomhetens stilguide som benyttes i presentasjonsmalene og innholdsmalene. 20

Administrasjon av metadata og brukere

Administrasjon av metadata og brukere e-vitalize your business Administrasjon av metadata og brukere e-vitaliser din virksomhet Versjon 2.0 2006-12-18 www.evita.no 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Innledning...4 2.1 Hovedformål...4

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Innlogging. A2N Publish

Innlogging. A2N Publish Innlogging For å logge inn til administrasjonssidene skriver du inn /admin etter webadressen på deres egen side, for eksempel www.din-webside.no/admin og trykk enter I boksen som kommer opp skriver du

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til Idium Portalserver (IPS)

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Levert av Skytterkontoret. Idium Portalserver (IPS) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen.

Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen. Dokumentasjon WebOrg, Side 1 Nyheter og innhold Legg til nyhet Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen. Lagre: Lagrer artikkelen og du kan

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://support.dfs.no. Velkommen til Idium Portalserver (IPS)

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://support.dfs.no. Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Levert av Skytterkontoret. Idium Portalserver (IPS) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

CustomPublish.com Introduksjonsmanual for publiseringssystemet

CustomPublish.com Introduksjonsmanual for publiseringssystemet CustomPublish.com Introduksjonsmanual for publiseringssystemet 1. HVA ER CUSTOMPUBLISH? 2. HVEM BØR LESE DENNE VEILEDNINGEN 3. INTRODUKSJON 4. TRENGER DU MER HJELP 5. STØTTEDE NETTLESERE 6. INNLOGGING

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no www.dfs.no/support. IT-kontakten i Telemark: telemark-it@samlag.

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no www.dfs.no/support. IT-kontakten i Telemark: telemark-it@samlag. Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Levert av Skytterkontoret. Idium Portalserver (IPS) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

TR435 Brukerveiledning for TUL

TR435 Brukerveiledning for TUL Altinn TR435 Brukerveiledning for TUL Document template ID TR435 Document Type Opplæringsmateriale Activity Utvikling Application in Altinn TUL Document Version 1.3 Informasjon om dokumentet Dette dokumentet

Detaljer

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 Copyright 2008 Input Data AS Alle rettigheter er reserverte Innholdsfortegnelse 0. Innledning... 5 0.1 Systembeskrivelse... 6 0.1.1 Adgang til applikasjonen...

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Arbeide med maler Versjon 4.60

Arbeide med maler Versjon 4.60 Arbeide med maler Versjon 4.60 EPiServer AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold

Detaljer

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning Versjon 5 4SITE 5.0 Publiseringsløsning Brukerveiledning 4 S I T E P U B L I S E R I N G S L Ø S N I N G V. 5. 0 Brukerveiledning for administrator Copyright 2012 UENO www.ueno.no support@ueno.no Innhold

Detaljer

Redaktørhåndbok Versjon 4.20

Redaktørhåndbok Versjon 4.20 Redaktørhåndbok Versjon 4.20 ElektroPost Postbox 26 1326 Lysaker www.elektropost.no www.episerver.com Redaktørhåndbok for EPiServer 4.20 Rev A Opprettet 25.08.03 Sist lagret den 30 October 2003 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukermanual. lr.no. Versjon 1 Mars 2009

Brukermanual. lr.no. Versjon 1 Mars 2009 Brukermanual lr.no Versjon 1 Mars 2009 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 4 2 Pålogging... 5 3 Medlem... 6 3.1 Legge til kommentarer... 6 4 Ansatt... 7 4.1 Legge til, endre og slette nyhet... 7 4.2

Detaljer

Brukermanual for Opinio 7

Brukermanual for Opinio 7 Brukermanual for Opinio 7 Brukermanual for Opinio 7 Table of Contents 1. Komme igang... Om Opinio... 1 Hurtigguide for spørreundersøkelser... 2 Brukergrensesnittet... 5 2. Organisere spørreundersøkelser

Detaljer

Tema: Kom i gang med Webfronter

Tema: Kom i gang med Webfronter Tema: Kom i gang med Webfronter Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i dette

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING. Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS. Norsk Rikstoto

BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING. Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS. Norsk Rikstoto BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS Norsk Rikstoto Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON... 4 2 TEKNISK PLATTFORM (EPISERVER)... 4 3 FØR DU GÅR I

Detaljer

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3 Funksjonell løsningsbeskrivelse Business 360 4.1 Servicepack 3 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Business 360 - innhold... 4 2. 360 I FORSKJELLIGE GRENSESNITT... 5 3. 360 ELEMENTER... 6

Detaljer

Brukermanual TYPO3. Versjon 2 25.8.2008. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Brukermanual TYPO3. Versjon 2 25.8.2008. Utarbeidet av: Erik Svendsen Brukermanual TYPO3 25.8.2008 Utarbeidet av: 2 3 Innholdsfortegnelse Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend»...5 Beskrivelse av de ulike modulene...7 Sidetre og innholds-/informasjonsområde...7

Detaljer

WebSak Fokus. Brukerdokumentasjon for saksbehandlere

WebSak Fokus. Brukerdokumentasjon for saksbehandlere WebSak Fokus Brukerdokumentasjon for saksbehandlere 03. september 2012 Ingen deler av dette dokumentet kan kopieres til andre enn internt i din organisasjon eller reproduseres i noen form uten skriftlig

Detaljer

En Introduksjon til Wordpress

En Introduksjon til Wordpress WORDPRESS GUIDE En Introduksjon til Wordpress Kanskje har du hørt om WordPress, kanskje ikke. Et sted må man begynne, og vi skal i denne guiden gi en helt grunnleggende innføring i hva WordPress er, hvem

Detaljer

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 Brukermanual for hjemmesider fra Borettslag.net Innholdsfortegnelse: Velkommen som redaktør...3 Innlogging...4 Meny...5 Generelle innstillinger...6 Hovedmeny...8

Detaljer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - administratorer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - administratorer Brukerdokumentasjon for LabOra portal - administratorer Skin: Dnnbest-Grey-Skin1024 Skin: Metro7 Custom LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1. Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web

Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1. Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web 24.09.2012 Enterprise HRM Web generell Side 2 av 75 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 3 1. Generelt

Detaljer

Redaktørhåndbok. Versjon 4.60. EPiServer AB www.episerver.com

Redaktørhåndbok. Versjon 4.60. EPiServer AB www.episerver.com Redaktørhåndbok Versjon 4.60 www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.

Detaljer

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy Brukermanual Siteman CMS publiseringsverktøy Innhold Om Siteman CMS og denne brukermanualen... Side3 Kontrollpanelet - ikke bare for innlogging... Side4 Slik logger du inn... Side4 Menyen... Side5 Informasjonsknapper...

Detaljer