Handelsnavn: Autocoat BT LV 851 Clear

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handelsnavn: Autocoat BT LV 851 Clear 8511-001"

Transkript

1 HMS-DATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: Handelsnavn: Autocoat BT LV 851 Clear Produkttype: PR-nr: MALING Nødtelefon1: Giftinformasjonssentralen: Nødtelefon2: + 31 (0) Leverandør/omsetter: Akzo Nobel Car Refinishes AS Besøksadresse: Fløisbonnveien 6 Postadresse: Postboks 565 Postnummer 1411 Poststed: Land: Kolbotn Norge Telefon: / Telefax: Produsent: Akzo Nobel Car Refinishes bv Besøksadresse: Rijksstraatweg 31 Postnummer Poststed: Land: 2171 AJ Sassenheim The Netherlands Telefon: +31 (0) www: 2. Opplysninger om kjemisk sammensetning Cas-nr EC-nr Navn Kons.(vekt%) Fareklasse/Anm n-butylacetat R metyl-2-heksanon Xn; R Benzoic Acid Xn,Xi; R decanedioic acid, bis(1,2,2,6,6-pentamethyl- 4-piperidinyl) ester 0-1 N; R43-50/53 A mixture of alpha-3-(3-(2h-benzotriazol-2- yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionylomega-hydroxypoly(oxyethylene) and alpha-3-(3-(2h-benzotriazol-2-yl)-5-tert- butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-omega N; R43-51/53 (3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4- hydroxyphenyl)propionyloxypoly (oxyethylene) Acrylates/methacrylates 0-1 R decanedioic acid, methyl 1,2,2,6,6- pentamethyl-4-piperidinyl ester 0-1 N; R43-50/53 Tegnforklaring: T+=Meget giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, E=Eksplosiv, O=Oksiderende, F+=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig IK=Ikke Klassifiseringspliktig n-butylacetat [1] [2] 5-metyl-2-heksanon [1] [2] benzoic acid [1] decanedioic acid, bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl) ester [1] Ingrediens informasjon A mixture of alpha-3-(3-(2h-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionyl-omega-hydroxypoly(oxyethylene) and alpha-3-(3-(2h-benzotriazol-2- yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-omega-3-(3-(2h-benzotriazol-2-yl)- 5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyloxypoly(oxyethylene) [1] Acrylates/methacrylates [1] decanedioic acid, methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl ester [1] [1] Stoff klassifisert med en helse - eller miljøfare [2] Stoff med en yrkeshygienisk grenseverdi Se avsnitt 16 for de fullstendige R-setningene det vises til ovenfor Administrativ/Administrative norm/normer er, hvis tilgjengelig, oppført i punkt 8.

2 3. Viktigste faremomenter Helsefare: Sikkerhet: Miljøfare: Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. Brannfarlig. Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Stoffblandingen er klassifisert som farlig i henhold til Forskrift om klassifisering og merking m.v. av farlige kjemikalier. Klassifisering R10 R66, R67 R52/53 Ytterligere varselsetninger : Inneholder decanedioic acid, bis(1,2,2,6,6- pentamethyl-4-piperidinyl) ester, A mixture of alpha-3-(3-(2h-benzotriazol-2-yl)- 5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-omega-hydroxypoly(oxyethylene) and alpha-3-(3-(2h-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl- omega-3-(3-(2hbenzotriazol- 2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyloxypoly(oxyethylene), Acrylates/methacrylates, decanedioic acid, methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4- piperidinyl ester. Kan gi en allergisk reaksjon. 4. Førstehjelpstiltak Generelt: Innånding: Hudkontakt: Øyekontakt: Svelging: I alle tvilstilfeller og ved vedvarende symptomer skal lege kontaktes. Ikke gi en bevisstløs person noe gjennom munnen. Flytt til frisk luft. Hold personen varm og i ro. Hvis den tilskadekomne ikke puster, puster uregelmessig eller det oppstår åndedrettsstans, må det gis kunstig åndedrett eller utdannet personell kan gi oksygen. Ikke gi noe gjennom munnen. Bevisstløse personer plasseres i stabilt sideleie mens lege kontaktes. Fjern forurensede klær og sko. Vask huden grundig med såpe og vann eller bruk et anerkjent hudrensingsprodukt. Løsemidler eller fortynnere skal ikke brukes. Se etter og ta ut eventuelle kontaktlinser. Skyll øynene omgående med rennende vann i minst 15 minutter, mens øyelokkene holdes åpne. Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten. Hold personen varm og i ro. Ikke fremkall brekninger. 5. Tiltak ved brannslukking Passende slukningsmiddel: Uegnet slukningsmiddel: Brann- og eksplosjonsfarer: Personlig verneutstyr ved slukking av brann: Anbefales: alkoholbestandig skum, CO2, pulver, vannspray. Skal ikke brukes: vannstråle. Ved brann oppstår det tykk, svart røyk. Eksponering for spaltningsprodukter kan være helseskadelig. Egnet pusteutstyr kan være påkrevd. Lukkede beholdere som eksponeres for flammer, kjøles ned med vann. Ikke slipp avrenning fra brannslukking ned i kloakksystem eller vannveier. 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp Sikkerhetstiltak for å beskytte personell: Sikkerhetstiltak for å beskytte miljø: Egnede metoder for skadebegrensning og opprensking: Eliminer alle antenningskilder og sørg for god ventilasjon. Unngå å innånde damp eller tåke. Se vernetiltakene som er oppført i avsnitt 7 og 8. Må ikke tømmes i avløp eller vassdrag. Rengjøres fortrinnsvis med vaskemiddel. Unngå bruk av løsemidler. Hvis produktet forurenser innsjøer, elver eller kloakkavløp, skal ansvarlige myndigheter informeres i henhold til lokale bestemmelser. Begrens og samle spill med ikke brennbare absorberende materialer, f.eks. sand, jord, vermikulitt eller kiselgur, og plasser i beholder for deponering i henhold til lokale bestemmelser (se avsnitt 13). Obs! Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr og avsnitt 13 for informasjon om avfallshåndtering. 7. Håndtering og oppbevaring Damp er tyngre enn luft og kan spres på gulvnivå. Damp kan danne eksplosive forbindelser med luft. Unngå at det dannes brannfarlige eller eksplosjonsfarlige konsentrasjoner av damp i luften, og unngå dampkonsentrasjoner som overstiger grenseverdier for yrkeseksponering. Produktet skal videre bare brukes i områder hvor all bruk av åpen flamme og andre antennelseskilder unngås. Elektrisk utstyr skal beskyttes i tilstrekkelig grad. For å avlede statisk elektrisitet under overføring, må fatet jordes og kobles til den mottakende beholderen med en jordledning. Operatører skal bruke antistatisk fottøy og tøy, og gulv skal være ledende. Emballasjen skal holdes tett lukket. Må holdes borte fra varme, gnister og ild. Gnistdannende verktøy må ikke brukes.

3 Unngå kontakt med huden og øynene. Unngå innånding av støv, partikler eller sprøytetåke som oppstår ved bruk av dette preparatet. Unngå innånding av pussestøv. Det må ikke spises, drikkes eller røykes i områder der dette materialet håndteres, oppbevares og bearbeides. Arbeidere bør vaske hender og ansiktet før de spiser, drikker eller røyker. Håndteringsveiledning: Bruk egnet personlig verneutstyr (se avsnitt 8.). Tøm aldri ved bruk av trykk. Dette er ikke en trykkbeholder. Skal bare oppbevares i beholdere av samme materiale som den originale. Følg regelverk for helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Ved utilstrekkelig ventilasjon og ved arbeid i sprøyteboks skal friskluftmaske benyttes, slik at man har kontroll over partikkel- og løsemiddeldampene. Oppbevares i henhold til lokale bestemmelser. Følg forholdsreglene på etiketten. Oppbevares på et kjølig, godt ventilert område adskilt fra uforenlige materialer og antennelseskilder. Lagringsanvisning: Holdes adskilt fra: oksiderende virkestoffer, kraftige alkali, kraftige syrer. Ingen røyking. Unngå uautorisert tilgang. Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Må ikke tømmes i kloakkavløp. 8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr Ingrediens navn Cas-nr ppm mg/m³ Adm.år Anm. n-butylacetat metyl-2-heksanon Forebyggende tiltak: Tekniske tiltak : Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Der det er praktisk mulig skal dette oppnås ved bruk av lokal avtrekksventilasjon og generelt godt avsug. Hvis dette ikke er tilstrekkelig til å holde konsentrasjoner av partikler og løsemiddeldamp under administrativ norm, må det brukes egnet åndedrettsvern. Miljøeksponeringskontroll Må ikke tømmes i avløp eller vassdrag. Arbeidere som eksponeres for konsentrasjoner over fastsatt grenseverdi, må bruke egnet, godkjent åndedrettsvern. Åndedrettsvern: Øyevern: Tørrpussing, brenning og sveising av den tørkede malingsfilmen vil produsere støv og/eller farlige gasser. Der det er mulig, bør det brukes våtsliping/-matting. Hvis eksponering ikke kan unngås, selv ved bruk av lokalt avtrekk, må det brukes passende åndedrettsvern. Bruk øyevernutstyr som beskytter mot sprut fra væsker. Ved forlenget eller gjentatt håndtering skal det brukes følgende hansketyper: Anbefales: folie Ikke anbefalt: nitrilgummi, neopren, butylgummi, PVC, fluorgummi Arbeidshansker: Beskyttelseskremer kan gi beskyttelse for utsatte hudpartier, men bør imidlertid ikke påføres etter at huden er eksponert for preparatet. Anbefalingen angående hvilke typer hansker som skal brukes, er basert på informasjon fra følgende kilde: Verneklær: Brukeren må kontrollere at det endelige valget av hansketyper for håndtering av produktet, er den mest passende og tar hensyn til de bestemte bruksforhold som eksisterer, som krevd i påbudet om egenvurdering av risiko. Personell skal bruke antistatisk tøy av naturfiber eller varmeresistent syntetisk fiber. 9. Fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform: Væske. Flammepunkt: Closed cup (CC): 29 C (84.2 F) Viskositet: Kinematisk: cm2/s ( cst) Relativ tetthet : Stabilitet og Reaktivitet Stabilitet: Stabilt under anbefalte vilkår for oppbevaring og håndtering (se avsnitt 7). Reagerer med: Oppbevares adskilt fra følgende materialer for å unngå kraftige eksotermiske reaksjoner: oksiderende virkestoffer, kraftige alkali, kraftige syrer. Farlige spaltningsprodukter: Farlige nedbrytningsprodukter: karbonmonoksid, karbondioksid, røyk, oksider av nitrogen. 11. Opplysninger om helsefare

4 Det finnes ingen data for selve preparatet. Preparatet er vurdert ved den konvensjonelle metoden i Forskrift om klassifisering og merking m.v. av farlige kjemikalier. Se avsnitt 2 og 15 for detaljer. Generelt: Akutte og kroniske skadevirkninger: Allergi: Kreft: Mutagene effekter: Reproduksjonskade effekter: Fosterskadelige effekter: Eksponering for konsentrasjoner av løsemiddeldamp som overstiger administrativ norm, kan gi helseplager som irriterte slimhinner og luftveier samt skade på nyrer, lever og sentralnervesystem. Løsemidler kan gi noen av de ovennevnte virkninger ved absorpsjon gjennom huden. Symptomer og tegn er hodepine, svimmelhet, tretthet, muskelsvekkelse, døsighet, og i ekstreme tilfeller bevisstløshet. Gjentatt eller langvarig kontakt med preparatet kan skade hudens naturlige fettlag, som igjen kan føre til ikke-allergisk kontakteksem og absorpsjon via huden. Sprut av væsken i øynene kan skape irritasjon og midlertidig skade. Inneholder decanedioic acid, bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl) ester, A mixture of alpha-3-(3-(2h-benzotriazol-2-yl)-5-tertbutyl-4-hydroxyphenyl) propionyl-omega-hydroxypoly(oxyethylene) and alpha-3-(3-(2h-benzotriazol-2- yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-omega-3-(3-(2h-benzotriazol-2-yl)- 5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyloxypoly(oxyethylene), Acrylates/methacrylates, decanedioic acid, methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4- piperidinyl ester. Kan gi en allergisk reaksjon. Navn på produkt/bestanddel: n-butylacetat Resultat: LD50 Hud Arter: Kanin Dose: >17600 mg/kg Resultat: LD50 Oral Dose: mg/kg Navn på produkt/bestanddel: 5-metylheksan-2-on Resultat: LD50 Hud Arter: Kanin Dose: 10 ml/kg Resultat: LD50 Oral Dose: 3200 mg/kg Annen toksisk informasjon: Resultat: LDLo I buksekken Dose: 400 mg/kg Navn på produkt/bestanddel: benzoic acid Resultat: LD50 Hud Arter: Kanin Dose: >10 g/kg Resultat: LD50 I buksekken Dose: 1600 mg/kg Resultat: LD50 I en vene Dose: 1700 mg/kg Resultat: LD50 Oral Dose: 1700 mg/kg 12. Opplysninger om miljøfare Nedbrytbarhet: Økotoksitet: Biologisk nedbrytbarhet Konklusjon/oppsummering : Økotoksisitet i vannmiljø Navn på produkt/bestanddel: n-butylacetat Test: Behavior Resultat: Akutt EC50 19 mg/l Arter: Fisk Eksponering: 48 timer Test: Mortality Resultat: Akutt LC mg/l Arter: Fisk Eksponering: 96 timer Test: Mortality Resultat: Akutt LC50 18 mg/l

5 Arter: Fisk Eksponering: 96 timer Navn på produkt/bestanddel: 5-metylheksan-2-on Test: Mortality Resultat: Akutt LC mg/l Arter: Fisk Eksponering: 96 timer Det finnes ingen data for selve preparatet. Må ikke tømmes i avløp eller vassdrag. Stoffblandingen er klassifisert miljøskadelig i henhold til beregningsmetoden i Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier. (2002). Se punkt 2 og 15 for ytterligere informasjon. 13. Fjerning av rester og avfall Generelt: Må ikke tømmes i avløp eller vassdrag. Avhending i henhold til alle relevante føderale, delstatsbaserte og lokale regler. Norge - Farlig avfall : Produktets klassifisering kan oppfylle kriteriene for farlig avfall. 14. Opplysninger om transport Varenavn/Proper Shipping Name: UN-nr: 1263 Farlig gods ADR/RID: Farlig gods IMDG: Farlig gods IATA/ICAO: MALING/PAINT Ja, Klasse: 3, Fareseddel: 3, Forpakn.gr: III Ja, Klasse: 3, Fareseddel: 3, Forpakn.gr: III, EmS: F-E, S-E, Marine Pollutant: No Ja, Klasse: 3, Fareseddel: 3, Forpaknings gruppe: III Transport innenfor brukerens anlegg: produktet skal alltid transporteres i lukkede beholdere som står oppreist. Det må sikres at personer som transporterer produktet har fått opplæring i hva som skal gjøres ved uhell eller utslipp. Generell transport info: Luft Spesielle bestemmelser : Bestemmelsen om "viskositetsunntak" gjelder ikke for lufttransport. Innenlandsvannveier FN nummer : UN1263 Varenavn ved transport (proper shipping name) : MALING ADNR klassifisering : 3 Emballasjegruppe : III ADNR etikett : Opplysninger om lover og forskrifter Handelsnavn: Autocoat BT LV 851 Clear Farebestemmende komponenter: R10 Brannfarlig. R52/53 Skadelig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede R-setninger: langtidsvirkninger i vannmiljøet. R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet S23 Unngå innånding av damp eller sprøytetåke. S-setninger: S24 Unngå hudkontakt. S51 Må bare anvendes på godt ventilerte steder. EF-etikett: Nei Industrielt bruk : Informasjonen i dette HMS databladet utgjør ikke brukerens egenvurdering av risiko på arbeidsplassen, som krevd i helse- og miljølovgivningen. Påbudene i Arbeidsmiljøloven gjelder ved bruk av dette produktet på arbeidsplassen. Opplysninger om lover og forskrifter : Produktet er klassifisert og merket for leveranse i samsvar med Forskrift om klassifisering og merking m.v. av farlige kjemikalier som følger: Ytterligere varselsetninger : Inneholder decanedioic acid, bis(1,2,2,6,6- pentamethyl-4-piperidinyl) ester, A mixture of alpha-3-(3-(2h-benzotriazol-2- yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-omega-hydroxypoly(oxyethylene) and alpha-3-(3-(2h-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl- omega-3-(3-(2hbenzotriazol- 2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyloxypoly(oxyethylene), Acrylates/methacrylates, decanedioic acid, methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4- piperidinyl ester. Kan gi en allergisk reaksjon. Karsinogen klasse : Ikke klassifisert 16. Andre opplysninger

6 Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier (2002) CEPE-klassifisering : 1 Informasjonen i dette HMS databladet er påkrevet i henhold til Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. Utgitt dato/revisjonsdato : 2/8/2008. Leverandørens merknader: Merknad til leseren KUN FOR PROFESJONELL BRUK VIKTIG MELDING Informasjonen i dette databladet er ikke ment å være utfyllende og er basert på nåværende kunnskapsnivå og på gjeldende lover: enhver person som bruker dette produktet til annet formål enn det som er spesielt anbefalt i teknisk datablad uten først å ha innhentet skriftlig bekreftelse fra oss om produktets anvendbarhet for det aktuelle bruk, gjør dette på egen risiko. Det er alltid brukerens ansvar å gjøre alle nødvendige tiltak for å oppfylle krav i lokale regler og lover. Les alltid HMS databladet og teknisk datablad for produktet om disse er tilgjengelig. Alle råd og forklaringer gitt av oss om produktet (i databladet eller på annen måte) er etter vår beste viten korrekt, men vi har ingen kontroll over underlagets kvalitet eller tilstand eller de mange faktorene som kan påvirke bruk og påføring av produktet. Derfor, såfremt vi ikke skriftlig angir noe annet, aksepterer vi absolutt ikke noe ansvar for produktets ytelse eller for noe tap eller skade på grunn av produktets bruk. Alle leverte produkter og gitte tekniske anbefalinger er knyttet til våre standard termer og salgsbetingelser. Be om en kopi av dette dokument og gjennomgå det nøye. Informasjonen i dette databladet er til enhver tid underlagt endringer i lys av erfaringer eller vår policy om kontinuerlig utvikling. Det er brukerens ansvar å bekrefte at dette databladet er gyldig før produktet tas i bruk. Merkenavn nevnt i dette datablad er varemerker tilhørende eller lisensiert til Akzo Nobel Akzo Nobel Car Refinishes bv, Rijksstraatweg AJ Sassenheim. R10 Brannfarlig. R20 Farlig ved innånding. R22 Farlig ved svelging. R36 Irriterer øynene. R43 Kan gi allergi ved hudkontakt. R50/53 Meget giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede Risiko-setninger(fra pkt. 2): langtidsvirkninger i vannmiljøet. R51/53 Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet R52/53 Skadelig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet YL-gruppe: 3

OPUS EKSTERIØR X-TRA DEKKENDE 40

OPUS EKSTERIØR X-TRA DEKKENDE 40 SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 25.06.2009 Handelsnavn: OPUS EKSTERIØR X-TRA DEKKENDE 40 Produkttype: MALING Anvendelsesområde: Alkydemulsjonsmaling

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge Penguin Ravilakk 1. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Penguin Racing - Blå, Grønn, Rød, Sort 1.

Detaljer

Anbefales: alkoholbestandig skum, CO2, pulver, vannspray. : Ikke bruk vannstråle.

Anbefales: alkoholbestandig skum, CO2, pulver, vannspray. : Ikke bruk vannstråle. I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge Becker Acroma HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/ Revisjonsdato 2011-08-25. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG

Detaljer

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET)

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET) I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge. SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL TRADITIONAL METAL PRIMER (RØD) AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I henhold til regulering (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller -kode Selskapsopplysninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD HAMMERITE SPECIAL METAL PRIMER 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HAMMERITE SPECIAL METAL PRIMER

SIKKERHETSDATABLAD HAMMERITE SPECIAL METAL PRIMER 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HAMMERITE SPECIAL METAL PRIMER I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge SIKKERHETSDATABLAD HAMMERITE SPECIAL METAL PRIMER 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ORIGINAL KVIST- OG SPERREGRUNN. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD ORIGINAL KVIST- OG SPERREGRUNN. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg IINorge SIKKERHETSDATABLAD ORIGINAL KVIST OG SPERREGRUNN AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode 6420 Produktbeskrivelse Belegg Vanntynnet maling. Type produkt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktnavn Produktkode Produktbeskrivelse Type produkt Andre identifiseringsmåter

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode 22120 Produktbeskrivelse Belegg Løsemiddelbasert. Type produkt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktnavn Produktkode Produktbeskrivelse Type produkt Andre identifiseringsmåter

Detaljer

Handelsnavn: MAPEPOXY L COMP-A

Handelsnavn: MAPEPOXY L COMP-A HMS-DATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 15.02.2005 Handelsnavn: MAPEPOXY L COMP-A Produkttype: Anvendelsesområde: BETONGLIM Epoxylim for liming av betong. Artikkelnr:

Detaljer

Handelsnavn: SUPER RTV SILIKON SORT 200 ML

Handelsnavn: SUPER RTV SILIKON SORT 200 ML SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 28.02.2010 Handelsnavn: SUPER RTV SILIKON SORT 200 ML Produkttype: Anvendelsesområde: MOTORTETTEMASSER Tetningsmiddel

Detaljer

Handelsnavn: Shell Gadus S3 A1300C 2

Handelsnavn: Shell Gadus S3 A1300C 2 SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 22.12.2010 Handelsnavn: Shell Gadus S3 A1300C 2 Produkttype: Anvendelsesområde: Artikkelnr: PR-nr: SMØREFETT Smørefett

Detaljer

Handelsnavn: SUPER RTV SILIKON GRÅ 200 ML

Handelsnavn: SUPER RTV SILIKON GRÅ 200 ML SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 28.02.2010 Handelsnavn: SUPER RTV SILIKON GRÅ 200 ML Produkttype: Anvendelsesområde: MOTORTETTEMASSER Tetningsmiddel

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/revisjonsdato 19 Februar 2014 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode D8018/E3 Andre identifiseringsmåter

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode 901 Produktbeskrivelse Belegg Vanntynnet maling. Type produkt

Detaljer

Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende grønn, Fluoriserende rosa, Gul, Rød, Sort

Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende grønn, Fluoriserende rosa, Gul, Rød, Sort HMS-DATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 31.10.2006 Handelsnavn: Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot:

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot: SIKKERHETSDATABLAD Rubrikk 1. Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Revisjonsdato 12.10.2011 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn Produkttype Anvendelsesområde RENSE OG KONTROLLSPRAY

Detaljer

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD Internkode: 22630 / 22642 Revisjonsdato: 01.12.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 01.12.2006 Produsent, importør Internkode 22630 / 22642 Deklarasjons-nr

Detaljer

Maximum Diesel Performance

Maximum Diesel Performance I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge - Europa 1. SIKKERHETSDATABLAD Maximum Diesel Performance IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Identifikasjon

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD GE Healthcare HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og

Detaljer

Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet

Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Produktbeskrivelse: Type produkt: Andre identifiseringsmåter: 01-2119458049-33 Produktregisternummer:

Detaljer

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smørefett. Artikkelnummer Nasjonal produsent/importør Foretak Deler AS Adresse Postboks 1004 Postnr./sted N-1442 DRØBAK Land

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07/06/2006 Internt nr: 62297 Erstatter dato: 09/10/2002 Råolje (diverse oljefelter)

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07/06/2006 Internt nr: 62297 Erstatter dato: 09/10/2002 Råolje (diverse oljefelter) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Kontrollert iht gjeldende regelverk (2005) Godkjent for lab.bruk Godkjent av Fellesdatabasen HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Includes

Detaljer

HMS - DATABLAD SAFEPRIME PU3. FJERBY A/S Nedre Rælingsvei 429 2008 Fjerdingby Telefon: 64 80 26 50 Fax: 64 80 26 55 http://www.fjerby.

HMS - DATABLAD SAFEPRIME PU3. FJERBY A/S Nedre Rælingsvei 429 2008 Fjerdingby Telefon: 64 80 26 50 Fax: 64 80 26 55 http://www.fjerby. Revisjonsdato: 18.05.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 18.05.2006 Produsent, importør Internett Deklarasjons-nr 42510 Produkttype/Anvendelse FJERBY A/S

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891 FC, PART B

SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891 FC, PART B SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891 FC, PART B 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Varenr. Bruksområde Leverandør Kontaktperson CARBOGUARD 891 FC, PART B 8146-N-901 To komponent

Detaljer