Forsking i, til og for Møre og Romsdal. Fylkestinget 12.oktober 2010 Roar Tobro

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsking i, til og for Møre og Romsdal. Fylkestinget 12.oktober 2010 Roar Tobro"

Transkript

1 Forsking i, til og for Møre og Romsdal Fylkestinget 12.oktober 2010 Roar Tobro

2 Møreforsking Organisert som AS fra 2008: Møre og Romsdal fylkeskommunene (36%) Høgskolen i Molde (18%) Høgskolen i Volda (18%) Høgskolen i Ålesund (18%) Stiftelsen Møreforsking (10%) Avdelingene MF Volda og MF Marin (Ålesund) + 2 medarbeidere i Kristiansund Møreforsking Molde AS (51%) sammen med Høgskolen i Molde (49%) Totalt 56 ansatte 45 årsverk

3 Dagens FOU-områder Møreforsking Molde AS Transportøkonomi Logistikk Næringsøkonomi Møreforsking Volda Regional utvikling Velferd Møreforsking Marin (Ålesund) Ressurser og fangst Foredling og produktutvikling Marin bioteknologi Marked

4 2009 i kortversjon: Økt næringsretting 42% av omsetn (33%) Økt FoU-produksjon 32% av omsetn (30%) Økt publisering I et generasjonsskifte mange nye ansatte Nye satsingsområder under oppbygging Omsetning 43,3 mill - 92% fra oppdrag Underskudd på 600

5 FOU i Møre og Romsdal

6

7 Troms: NOK 9 994,- Sør-Tr.lag: NOK ,- M&R: NOK 3099,- Nordland: NOK 1 788,- Oslo: NOK ,-

8 FoU-utgifter 2007 Hvem forsker i Norge? Totalt: 37,4 millliarder kr Finansieringskilde Næringslivet 16,4 Utlandet 3,1 Andre kilder 1,3 Offentlige kilder 16,6 2,0 0,8 0,5 0,3 14,1 0,5 0,8 Norges forskningsråd 4,2 0,5 0,3 10,4 5,4 Sektor for utførelse Næringslivet 17,4 MR: 560 Universitetsog høgskolesektoren 11,7 1,8 Instituttsektoren 8,3 Boksstørrelse og linjebredde representerer beløpenes reelle størrelsef orhold. MR: 89 MR: 113 Kilde: NIFU STEP, SSB/FoU-statistikk

9 De fleste forskerne i Møre og Romsdal er i næringslivet Gjennomsnittelig Dr.gradsandel 7,8 % Troms (162) Sør-Trøndelag (1632) Telemark (438) Akershus (2297) Oslo (4964) Rogaland (1083) Aust-Agder (280) Vest-Agder (473) Hordaland (1175) Nordland (235) Buskerud (1307) Østfold (369) Vestfold (839) Oppland (366) Nord-Trøndelag (165) Sogn og Fjordane (210) Hedmark (78) Møre og Romsdal (633) Finnmark (3) FoU-årsverk utf ørt av personell uten UoH-utdanning FoU-årsverk utf ørt av personell med 3-5 år UoH-utdanning FoU-årsverk utf ørt av personell med doktorgrad 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 9 Kilde SSB

10 Tilgang på kompetanse. Landets laveste andel akademikere Under landsgjennomsnittet også for yrker som krever høgskoleutdanning (lærere, sjukepleiere, ingeniører, maskinister) Rekruttering skjer lokalt - særlig i offentlig sektor Kjønnsdelt arbeidsmarked Flest bedrifter trenger arbeidskraft med høyere utdanning Arbeidsinnvandringen 25% høyere enn landsgjennomsnittet

11 Møre-gåten : Input: Lavere utdanningsnivå Lave innkjøp av FOU Lave innovasjonsinvesteringer Andel nyskapende bedrifter på gjennomsnittet Landets laveste andel akademikere osv Output: Vedvarende lav arbeidsledighet Sterk omsetnings- og resultatutviking i næringslivet Flere nyetableringer overlever Og de vokser sterkere Komplette og sterke næringsklynger Største vekst i folketallet på 57 år Finanskrise ka det e? Bedriftene i M&R Norgesmestre i å lage kroner ut av kunnskap!!

12 M&R importerer FOU og kunnskap utvikler nye produkter og tjenester til globale markeder.. Økt kunnskapsinnhold krever sterke kunnskapsmiljøer, gode institusjoner og attraktive arbeidsmarkeder

13 Kunnskapsarbeidplasser = sentralisering Kilde NIBR 2010:20

14 Framtidig kompetansetilgang Styrker: Nærheten til ressursene og utnyttelsen av de Utviklingsorienterte bedrifter og sterke klynger Internasjonal orientering Kultur for å tjene penger Korte avstand til beslutning og handling Kultur for kunnskapsdeling Lite tradisjon for å verdsette formalkompetanse Utfordringer: Permanent (?) underdekning på høgt utdannet arbeidskraft Lav attraktivitet hos unge heller urbanisering og selvrealisering Stor arbeidsinnvandring, men liten kunnskapsinnvandring Institusjonelt stuck in between Bergen og Trondheim Lite drahjelp utenfra STERKE KLYNGER MYE HØSTING LITE OPPBYGGING (FOR) SVAKE INSTITUSJONER?!

15 Forskning til Møre og Romsdal

16 Trender i forskning Både selve forskningen, resultatene og forskerne blir mer og mer internasjonale Stadig flere driver FOU Grensene mellom UoH, institutter og konsulenter er flytende Økt konkurranse og kompleksitet krever spissing, som deretter krever samarbeid og allianser

17 Konkurranse og samarbeid: 1. I oppdragsmarkedet Næringslivet Offentlige FOU-innkjøp (Doffin) 2. Nasjonale og internasjonale forskingsprogrammer EU-forskingen Forskingsrådets satsinger og program 3. Miljø og institusjonsbygging Basisbevilgninger Infrastruktur og utstyr

18 EU-forskningen Internasjonale forskningsprogrammer

19 Nasjonale forskningsprogrammer Et eksempel fra VAM - PROGRAMMET Utlyst 200 mill - kom 155 søknader på 1,7 mrd. NOK Møreforsking samarbeidet med HVO, Agderforsking og IRIS om to prosjekt. 34 søknader fra miljø utenfor Oslo, Bergen, Trondheim 17 prosjekt fekk tilslag samtlige med tilknytning til de tre universitetene / nasjonale forskingsinstitutt Ingen utenfor Oslo, Bergen, Trondheim fikk tilsagn

20 Oppbygging av FOU-miljøer Basisbevilgningen til instituttsektoren Sum 1021, ,0

21 NYTT UTSTYR OG INFRASTRUKTUR: EKSEMPEL FRA FUGE.. Krever: SAMARBEID ARBEIDSDELING KONSENTRASJON

22 Felles infrastruktur for utvikling av (nye) marine næringer Tørking Enzymer / reaktorer Levende dyr Sensorikk Lipidkjemi Samarbeid Arbeidsdeling Konsentrasjon om: Infrastruktur og utstyr Metoder og metodeutvikling Spesialistkompetanse Kapasitet Sertifisering Osv. Emballering osv Marin Biobank Finlab Aquamedisin Smittelab Utdanning Forsking Innovasjon Verdiskaping

23 Rollen til regionale FOU-miljøer Være aktør i et regionalt innovasjonssystem Mobilisere flere til å drive FOU Bygge bro mellom akademia og praksis Koble bedrifter og andre til nasjonal og internasjonal forskning /FOU-miljø Styrke grunnlaget for mer forskingsbasert undervisning ved høgskolene Bli gode på et 3-4 kunnskapsområder der regionen har ledende næringsklynger og bedrifter. Sterke FOU-miljøer kommer ikke av seg selv, men krever omfattende investeringer i utvikling av talenter, fagmiljø og allianser. Det krever tålmodighet, langsiktighet og mye penger.

24 Forskning for Møre og Romsdal

25 Et alternativt kart over Møre og Romsdal Kilde: Runde Miljøsenter

26 Hvorfor kunnskapsintensiv? Oceans of Tomorrow Energi olje, gass, vind, bølger og tidekraft Mat fiske, oppdrett, biomasse, marine ingredienser Transport Teknologi og industri Klima og miljø

27 Utdanning, FOU og innovasjon i Møre og Romsdal Maritim Energi fra O&G, vind, bølger Marin Offentlig sektor

28

29

30

31

32 Strategi

33 Biofilm og anti-begroing på skipsskrog Våre viktigste resultatmål: MF Marin, Høgskolen i Ålesund, Rolls-Royce Marine AS 1. Styrke forskingskompetansen og auke FOUproduksjonen 2. Vokse i bemanning, omsetning og aktivitet 3. Styrke samarbeidet med Høgskulane. Bygge allianser med andre FOU-miljø 4. Utvikle nye satsinger på områder med stor regional betydning og FOU- potensiale

34 Resultatmål 1: Styrket FOU-produksjon: Flere ansatte med førstekompetanse Øke FOU-aktiviteten (32%) Økt publisering 14 vit. artikler så langt i 2009 Vi scorer bedre enn gjennomsnittet for de samfunnsvitenskaplige instituttene og tar markedsandeler Bruker 25% av basisbevilgningen til langsiktig, strategisk kompetansebygging (min.10%) Levekår i Kristiansund MF Volda - Kristiansund kommune

35 Resultatmål 2: Vekst i bemanning og aktivitet: Økt bemanning - 56 ansatte 6 nye ansatte så langt i 2010, 3 m/dr.grad 9 er ansatt i bistilling fra høgskolene 42% av vitenskaplig ansatte har dr.grad (20 personer) Min. 1 år innkjøringstid for nyansatte Konsekvenser av nytt takstsystem for Oslo og Akershus MF Molde

36 Resultatmål 3: Samarbeid og allianser: Grunnsteinen er samarbeidet på hvert campus om felles fagmiljøer Tett prosjektsamarbeid og felles forskergrupper Være samlokalisert Utnytte tverrfagligheten mellom miljøene bedre Vi er aktive deltagere i Mørealliansen Kjører lederprogram for 90 adm og faglige ledere fra de tre høgskolene + MF Prosjektbasert samarbeid og allianser med andre FOU-miljø

37 Resultatmål 4 +5: Nye satsinger under oppbygging: Framtidig arbeidskraft- og kompetansebehov i Møre og Romsdal Kompetansebehov og karrieremuligheter i maritime og marine næriner Arbeidsinnvandring og regional utvikling Marin bioteknologi og bioprospektering Biofilmer og begroing Omega-3 Innovation Centre (SFI) Marine ingredienser Offshore vindkraft Logistikkutfordringer og markedsmuligheter Innovasjon i offentlig sektor Workpackage structure Health documentation WP 1 Lipid quality and cancer WP 3 Lipid quality and bone health Omega-3 quality WP 5 Establishing new industrial standards for fish oil quality WP 7 Production of high quality crudes for n-3 oils Innovation and value creation WP 2 Lipid quality and Coronary Vascular Disease (CVD) WP 4 Lipid quality and fish health & performance WP 6 Oxidative stability WP 8 Novel oil refining WP 9 Training, verification and implementation Adding value WP 10 Branding Norwegian Omega-3 oils on HES and sustainable value chains SFI Omega-3 Innovation Centre

38 Forskning om Møre og Romsdal

39 Sentrale utviklingstrekk i Møre og Romsdal

Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON

Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON Vedtatt av fylkestinget 23. april 2015 Sammendrag Om verdiskaping og innovasjon Med Regional Plan for verdiskaping og inno

Detaljer

Tilpasse virkemidlene og bruke dem målrettet mot næringsliv og offentlig sektor. Lars André Dahle, Forskningsrådets regionkontor i Trøndelag

Tilpasse virkemidlene og bruke dem målrettet mot næringsliv og offentlig sektor. Lars André Dahle, Forskningsrådets regionkontor i Trøndelag Tilpasse virkemidlene og bruke dem målrettet mot næringsliv og offentlig sektor Lars André Dahle, Forskningsrådets regionkontor i Trøndelag Mobilisere til økt forskning i næringslivet Nasjonale strategier

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon

Regional plan for verdiskaping og innovasjon Regional plan for verdiskaping og innovasjon Hva er verdiskaping? Hvorfor er verdiskaping viktig? Hvordan skaper vi verdier? Hvor stor er verdiskapingen i Vestfold? Hvilke bedrifter og næringer har høyest

Detaljer

FoU-strategi for Møre og Romsdal 2012-2016

FoU-strategi for Møre og Romsdal 2012-2016 FoU-strategi for Møre og Romsdal 2012-2016 Møre og Romsdal meir verdiskaping av kvar FoU-krone Innhald 1. Kvifor ein FoU-strategi... 1 1.1 Kvifor forsking for innovasjon?... 1 1.2 Fylkeskommunen sin rolle

Detaljer

Om de norske forskningsinstituttene Investering

Om de norske forskningsinstituttene Investering Om de norske forskningsinstituttene Investering Om de norske forskningsinstituttene 1 Innledning Forskningsbarometerets temadel identifiserer sentrale trender og utviklingstrekk ved forskningsinstituttene

Detaljer

Prosjekt MøreAlliansen

Prosjekt MøreAlliansen Prosjekt MøreAlliansen Rapport fra forprosjektet Høgskulen i Volda Høgskolen i Ålesund Høgskolen i Molde Til styringsgruppa for prosjekt MøreAlliansen Ved årsskiftet 2009/2010 ble prosjektet MøreAlliansen

Detaljer

Høgskolen i Ålesunds utredning om muligheter og utfordringer i en NTNU flercampusmodell, januar 2015

Høgskolen i Ålesunds utredning om muligheter og utfordringer i en NTNU flercampusmodell, januar 2015 Høgskolen i Ålesunds utredning om muligheter og utfordringer i en NTNU flercampusmodell, januar 2015 Høgskolen i Ålesund FAGLIG PROFIL OG EGENART Campus Ålesund, med Høgskolen i Ålesund (HiÅ) som kjerneinstitusjon,

Detaljer

Maritimt Møre en integrert kunnskapsregion

Maritimt Møre en integrert kunnskapsregion Maritimt Møre en integrert kunnskapsregion MENON-publikasjon nr. 9 Mai 2009 Av Erik W. Jakobsen og Jørgen Bækken MENON Business Economics Essendrops gate 3, 0303 Oslo, Tlf: 97 17 04 66, http://www.menon.no

Detaljer

FOU-strategi for Hedmark og Oppland 2013-2016

FOU-strategi for Hedmark og Oppland 2013-2016 1 Layout: Beate Ryen Bratgjerd. Fotografier: Microsoft 2 1. Innledning Hedmark og Oppland har en rekke felles utfordringer som de ønsker å samarbeide om å løse. Felles trekk mellom fylkene er gitt ved

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland

FoU-strategi for Rogaland FoU-strategi for Rogaland med fokus på næring (Utarbeidet som bakgrunn for etablering av regionale forskningsfond) September 2009 1 Innhold 1. Innledning 3 1.1. Bakgrunn. 3 1.2. Organisering av prosessen..

Detaljer

Hvordan kan UiA bli en aktør som er i front innen norsk forskning?

Hvordan kan UiA bli en aktør som er i front innen norsk forskning? Hvordan kan UiA bli en aktør som er i front innen norsk forskning? Forskerforbundet ved UiA, 2. desember 2014 Siren M. Neset, Regionansvarlig i Agder Forskningsrådets visjon: I front for norsk forsking

Detaljer

Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane. Skei, 12. januar 2012, Inge Jan Henjesand

Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane. Skei, 12. januar 2012, Inge Jan Henjesand Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane Skei, 12. januar 2012, Inge Jan Henjesand Næringsliv som industri Råvarer Produkter Feedback Næringsliv som næringsklynge Offshore industri Maritim politikk Avansert

Detaljer

Strategier for utvikling av Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane. Sluttrapport Vestlandsforsking-rapport nr. 12/2011

Strategier for utvikling av Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane. Sluttrapport Vestlandsforsking-rapport nr. 12/2011 Strategier for utvikling av Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane. Sluttrapport Vestlandsforsking-rapport nr. 12/2011 Erik W Jakobsen, Johannes Idsø, Ingjerd Skogseid Vestlandsforsking rapport Tittel Strategier

Detaljer

Bestillingsbrev 2012-2015

Bestillingsbrev 2012-2015 Bestillingsbrev 2012-2015 til styret for Regionalt forskningsfond Midt-Norge fra Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Om bestillingsbrevet og utlysningene...

Detaljer

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Terje Kili Telemarksforskning-Bø Arbeidsrapport nr. 14 2008 Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport nr. 14 ISSN 0802-3662

Detaljer

FoU-virksomheten på Agder

FoU-virksomheten på Agder Prosjektrapport nr. 2/2009 FoU-virksomheten på Agder Jørn Cruickshank Hans Christian Garmann Johnsen Tittel Forfattere FoU-virksomheten på Agder Jørn Cruickshank og Hans Christian Garmann Johnsen Rapport

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

5.5 Fylkesvise indikatorer for FoU og innovasjon (kun nett)

5.5 Fylkesvise indikatorer for FoU og innovasjon (kun nett) 5.5 Fylkesvise indikatorer for FoU innovasjon (kun nett) Innledning....................................... 5.5. Østfold..................................... 4 5.5. Akershus...................................

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Kunnskapsnav og infrastruktur 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av mai utarbeide en helhetlig

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Kunnskapsnav og infrastruktur HØRINGSUTKAST Dato: 2010-04-19 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av mai utarbeide en

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Prosjektrapport nr. 11/2006 Utviklingstrekk i Vest-Agder. Forfatter: Arild Vangstad

Prosjektrapport nr. 11/2006 Utviklingstrekk i Vest-Agder. Forfatter: Arild Vangstad Prosjektrapport nr. 11/2006 Utviklingstrekk i Vest-Agder Forfatter: Arild Vangstad Tittel Utviklingstrekk i Vest-Agder Forfatter Arild Vangstad Rapport Prosjektrapport nr. 11/2006 ISBN-nummer ISSN-nummer

Detaljer

Befolknings- og næringsutvikling kunnskapsgrunnlag for utvikling av Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane Vestlandsforsking-rapport nr.

Befolknings- og næringsutvikling kunnskapsgrunnlag for utvikling av Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane Vestlandsforsking-rapport nr. Befolknings- og næringsutvikling kunnskapsgrunnlag for utvikling av Vestlandsforsking-rapport nr. 8/2011 Lars E. Eide, Johannes Idsø, Erik W Jakobsen, Ingjerd Skogseid, Morten Simonsen side 2 Vestlandsforsking

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Høyere utdanning 2015

Høyere utdanning 2015 Tilstandsrapport Utgitt av: Kunnskapsdepartementet Publikasjonskode: F-4406 B Omslagsillustrasjon: Gjerholm Design/Anne Leela Trykk: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 05/2015 - opplag

Detaljer

Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030

Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030 Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030 Vedtatt av fylkestingene i Aust- Agder og Vest-Agder 16./17. juni 2015 0 Innhold 1. Innledning... 2 2. Definisjoner og begrepsavklaringer...

Detaljer

Høgskolen i Telemark og TEL-TEK

Høgskolen i Telemark og TEL-TEK AFI-rapport 2/2015 Eivind Falkum og Arild H. Steen Høgskolen i Telemark og TEL-TEK Utredning om fremtidig samarbeid Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS RAPPORTSERIE THE

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

Nærings-ph.d. mars, 2011

Nærings-ph.d. mars, 2011 Nærings-ph.d. mars, 2011 Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning - finansieres av NHD og KD

Detaljer

Et sammendrag av KonKraft-rapport 4. Internasjonalisering

Et sammendrag av KonKraft-rapport 4. Internasjonalisering Et sammendrag av KonKraft-rapport 4 Internasjonalisering Internasjonalisering av petroleumsnæringen Internasjonalisering av den norske petroleumsnæringen har vært en prioritert oppgave det siste tiåret.

Detaljer