Invitasjon til. GROmentor II

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Invitasjon til. GROmentor II 2013-2014"

Transkript

1 Invitasjon til GROmentor II Mentorprogrammet er et bidrag for å oppfylle GROnetts målsetting om å øke andelen kvinner på de arenaer der beslutninger fattes. GROmentor I ble gjennomført i Disse deltakernes gode erfaringer, resultater og tilbakemeldinger gir grunnlaget for at Næringsforeningen i Trondheimsregionen/GROnett ønsker å gjennomføre et nytt program. Programleder er Milda Lunde Stene, Faveo Prosjektledelse AS. Programmet skal stimulere til refleksjon, bidra med kunnskap om organisatoriske og kulturelle forhold og gi inspirasjon og støtte til aktiv deltakelse på næringslivets beslutningsarenaer. GROnett ønsker at programmet skal bidra til synlige endringer og positive resultater hos deltakerne når året er omme, hvilket innebærer at deltakerne må være sterkt motiverte for programmets formål. Programmet er aksjonsorientert i sin tilnærming og bygger på erfaringer og opplevelser fra deltakernes egen hverdag. Programmet består av møter mellom mentor og adept, ca 2 ganger i måneden, og noen felles samlinger som har som hovedmål å bidra med felles erfaringsutveksling, nettverksbygging, samt gi noe faglig påfyll. Mentoring: Mentoring defineres som et utviklende samarbeid mellom to mennesker en adept og en mentor - som har forskjellig erfaringsgrunnlag, der begge vil oppnå ny læring, ny innsikt og personlig vekst. Adeptrollen inntas av en person som har lite erfaring på et område og som ønsker å utvikle seg og bli tryggere i sin rolle gjennom å bli veiledet av en med mye erfaring på samme område. Adeptrollen er også en forpliktende rolle; den krever planlegging, prioritering og eksperimentering - og ikke minst mot og ambisjoner. Mentorrollen handler om å innta en nøytral rolle som både er beskyttende og utviklende. Mentoren er en erfaren person, uten at mentoren trenger å være en eldre person. Men det er ikke nok at mentor er en forretningsmessig erfaren person; å være mentor krever at man også kjenner seg selv godt. GRO-adept: Tre målgrupper: Er en yngre leder som ønsker bistand til en raskere akselerasjon på reisen frem mot å bli en bedriftsleder med suksess Er en ny gründer/ etablerer som trenger tilførsel av erfaring fra noen som «har gjort det før» Har en mellomleder- og nøkkelposisjon, og ønsker å komme over i en høyere lederposisjon, eventuelt styrer GRO-mentor: Er en erfaren leder i GROnett som ønsker å bidra til andre kvinnelige lederes utvikling. 1

2 Praktiske opplysninger Antall mentorpar: 15 Oppstartseminar: 4. juni 2013, kl Mentormøte: 11. juni 2013, kl Oppfølgingsseminar: 19. september 2013 og 23. januar 2014, begge dager kl Avsluttingsseminar: 6. mai 2014, kl Sted for seminarene: Deltakeravgift: Granåsveien 15 B, hos Faveo Prosjektledelse Adepten betaler kr som dekker alle programkostnader. Avgiften skal være innbetalt til NiT senest 2 uker før oppstart, dvs. 21. mai 2013, under forutsetning av at det foreligger en bekreftelse fra programledelsen om at adept og mentor er matchet som par. Søknadsfrist: 3. mai 2013 Endelig svar på opptak i programmet gis ca 2-3 uker før selve oppstartseminaret, dvs medio mai. GRO-mentor II 4. Juni 19. September 23. Januar 6. Mai Matching Gjennomføring Avslutting Oppfølging Gjennomføring Oppstart Utvelgelse med bakgrunn i søknad 2 x erfaringsutveksling og faglige tema Oppfølging av samarbeidet i hvert mentorpar Hvert mentorpar hjelpes i gang Hvert mentorpar oppsummerer Fordypningskurs for mentorer: I løpet av høsten 2013 vil mentoren få et tilbud om en mer teoretisk fordypning i mentorrollen, med fokus på kommunikasjon og læringsprosesser, samt trening i arbeidsmåter og samtaleteknikker knyttet til rollen. Kursavgiften må dekkes av mentoren selv. 2

3 Innhold og gjennomføring 1. Alle medlemmene i GROnett inviteres til å delta på et orienteringsmøte om mentorprogrammet. Orienteringsmøtet gir en kortfattet innføring i rollene. Noen av deltakerne i det forrige programmet forteller om sine erfaringer. 2. Invitasjon til mentorprogrammet sendes ut til alle medlemmene i GROnett. Hovedmålgruppen for programmet, adeptene, angis tydelig i invitasjonen. 3. De som har interesse av å være med, melder seg på via Næringsforeningens nettside. Her angis det om de vil være med som adept eller mentor. 4. De som melder seg blir kontaktet av programlederen og blir bedt om å fylle ut et skjema med nærmere opplysninger om seg selv og sine mål med programmet. Skjemaet benyttes i forbindelse med matchingen av mentorpar. 5. Ved å fylle ut dette skjemaet forplikter både adept og mentor seg på å være med i programmet i 11 måneder, forutsatt at det finnes aktuelle mentorer og adepter som de kan matches med. Det kan altså ikke garanteres at alle som søker blir med i programmet. 6. Det blir lagt ned mye arbeid med matchingen, da det ellers vil kunne være fare for at mentorparet ikke vil kunne få til et godt nok samarbeid. Når et tilstrekkelig antall adepter og mentorer har meldt seg, og det foreligger et godt grunnlag for å danne 15 mentorpar, vil alle bli bedt om å svare på en personprofilanalyse DISC. Analysen benyttes for å kvalitetssikre den første matchingen. Kanskje må den opprinnelige matchingen endres, dvs. at det som først så ut til kunne bli et bra mentorpar, nå ikke ser slik ut lenger. Det finnes ingen gode eller dårlige personprofiler, men det finnes gode og dårlige kombinasjoner av disse. Dette kan innebære at noen som først så ut til å bli en deltaker i programmet, likevel ikke kan bli gitt en plass. 7. Oppstartseminar gjennomføres som en felles samling med alle adepter og mentorer. Dette blir en samling over 6 timer. Her blir det en introduksjon til mentor-adept-relasjonen; gjennomgang av rollene, litt faglig ledelsesteori, presentasjon og for øvrig legges det vekt på «ice-breaking» og å bli kjent. Det er først her adept og mentor blir presentert for hverandre. Parene starter opp samarbeidet og avtaler første møte. På den første samlingen drøftes også hvilke ledelsesfaglige tema som bør tas opp spesielt på de øvrige samlingene. 8. Like etter oppstartseminaret møtes alle mentorene til et felles introduksjonsseminar om mentorrollen. 9. Like etter sommerferien avtaler programleder et møte med hvert enkelt av parene. Hensikten med dette er å sikre at parene kommer målrettet i gang. Adeptens mål drøftes, samarbeidsplanen gjennomgås og det reflekteres i fellesskap rundt DISC-profilene. 10. Parene skal møtes jevnlig for mentorsamtaler over en periode på 10 måneder, 2-3 ganger pr. måned. 11. I løpet av perioden samles alle to ganger for erfaringsutveksling. Den første samlingen vil være ca. 2 mnd. etter programoppstart (minus sommerferien). Hver samling vil være på ca. 6 timer. Erfaringsutvekslingene skal gi adeptene anledning til å møtes og drøfte sin situasjon og sin utvikling og mentorene anledning til å utveksle erfaringer og tips i forhold til sin rolle. I tillegg samles alle til faglige drøftinger og kunnskapsdeling rundt aktuelle tema knyttet til styring og ledelse. Deltakerne vil selv kunne påvirke hvilke tema som skal tas opp. Mentorene kan også være innledere på faglige tema de selv besitter gode kunnskaper på. Erfaringsutvekslingene ledes av programlederen. 12. Avslutningsseminaret gjennomføres som en heldagssamling, felles for adepter og mentorer. Her oppsummeres alt som er skjedd det siste året og gode erfaringer deles. Selve programmet skal også evalueres. Også her vil det være bli lagt inn ledelsesfaglige tema. 3

4 Programlederen Milda Lunde Stene Prosjektleder/ Teamleder Organisasjonsutvikling NØKKEL- KVALIFIKASJONER Prosjekt- og prosessledelse Omstilling, utvikling og endring Ledelsesutvikling Styrearbeid Strategi- og organisasjonsutvikling Har gjennom 25 år, både som eksternkonsulent og som leder i stab og linje, ledet større prosjekter med mange aktører involvert. Prosjektene er særlig knyttet til endring av organisasjonsstrukturer, fusjoner og fisjoner, forbedring av arbeidsprosesser og samhandlingsmønstre - både organisasjonsinternt og mellom ulike juridiske enheter. Jobber i dag hovedsakelig innen store organisasjoner; kommune/fylkeskommune, universitet, entreprenørselskap. Har vært leder, rådgiver og prosjektleder i forbindelse med omstillinger innen både privat og offentlig sektor. Har spesielt jobbet med omstilling i kommunal sektor, der omstillingene har hatt som formål å sikre kvalitet i tjenesteytingen og bedre økonomisk resultat. Har som leder og medlem av toppledergruppen og som eksternrådgiver gjennomført en rekke organisasjonsanalyser og ledet interne omstillingsprosesser. I denne forbindelse har arbeidet vært særlig knyttet til å sikre ivaretakelse av kompetanse, kunnskapsoverføring og bedriftskulturelle forhold. Har lang egenerfaring som leder av Organisasjon og HR innen finans- og IT-selskaper. Har både som leder og eksternrådgiver, utviklet tilpassede utviklingsprogrammer knyttet til virksomhetsledelse og teamledelse. Var programleder i 4 år for Innovasjon Norges undervisningsprogram Ledermentor. Er programleder for GRO-mentorprogrammet i regi av Næringsforeningen i Trondheim. Har gjennom flere år ledet kurs i styrearbeid spesielt rettet mot kvinnelige ledere som ønsker å bidra sterkere i næringslivets utvikling. Har i den forbindelse også opprettet og ledet nettverk. Har lang egen-erfaring fra roller som styremedlem og styreleder. I samarbeid med virksomhetenes toppledelse arbeider hun med en prosessorientert tilnærming som innebærer fasilitering av ledergrupper og enheter. På denne måten sikres det at det er organisasjonen selv som systematisk jobber seg frem mot en løsning som synes best og mest tilpasset deres behov. Brede medvirknings- og dialogprosesser inngår som vesentlig virkemiddel. YRKESERFARING dd Faveo Prosjektledelse AS. Prosjektleder og teamleder Organisasjonsutvikling KPMG AS. Senior Manager og Fagansvarlig i KPMG Advisory Norge KPMG AS. Administrasjonssjef i KPMG Advisory Norge KPMG AS. Manager i KPMG Trondheim EDB Novit AS, Norge. Personal- og administrasjonsdirektør Trondheim kommune. Planlegger ved Rådmannens fagstab Organisasjonsutvikling 4

5 DnB Finans AS, Norge. Personal- og organisasjonssjef Skolenes Landsforbund. Leder avdeling Bergen Bergen kommune. Lærer i ungdomsskolen UTDANNING Kunsthistorie. Universitetet i Bergen Lærerutdanning. Levanger og Bergen lærerhøgskole Organisasjonsteori og organisasjonsutvikling. Arbeidsrett. Norges Handelshøyskole 1996 Mediepedagogikk. NTNU SERTIFISERINGER 1997 Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS). Arrangør: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 2002 EFQM Modell for organisasjonsevaluering. Arrangør: Excellence Norway 2002 PLP Prosjektplanlegging og prosjektledelse. Arrangør: KPMG 2003 Kreativ problemløsing. Arrangør: KPMG 2005 Baron EQ-i. Lederprofil. Arrangør: Human Factors 2005 Diversity ICE-breaker. Arrangør: Human Factors 2006 Risikovurdering i virksomhetsstyringen. Arrangør: KPMG 2008 Belbin Interplace Teamutviklingsmodell. Arrangør: Inmente Ressurs 2008 Mentoring: Arrangør: KMP+ AsP, København 2008 DISC lederprofil Inscape. Arrangør: Volo 2011 Faveos Prosjektledelsesmodell. Arrangør: Faveo 2012 Godkjent miljøfyrtårnkonsulent. Arrangør: Stiftelsen Miljøfyrtårn Vil du vite mer? Her er noen av de som var med i GROmentor I og som kan kontaktes: Adepter: Åshild Nyheim Anne Valstad-Aalmo Marit Svendsen Odrun Gederaas Mentorer: Therese Bjørstad Karlsen Ann Inger Døhl Anne Irene Enge Hege Sand Kontaktopplysninger finnes på GROnett sin hjemmeside: 5

Tipshefte for mentorordninger

Tipshefte for mentorordninger Tipshefte for mentorordninger INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Mentoring og mentorordninger...4 Å planlegge en mentorordning...5 Mentoring som metode og målsetting...6

Detaljer

Kompetanse. Pakking, salg og distribusjon. Attraktive pakker. Gode salgsresultater. Varighet. Effektiv distribusjon. Hvem passer kurset for?

Kompetanse. Pakking, salg og distribusjon. Attraktive pakker. Gode salgsresultater. Varighet. Effektiv distribusjon. Hvem passer kurset for? Kompetanse Pakking, salg og distribusjon Pakking, salg og distribusjon er et kurs med målsetting å gjøre deg i stand til å sette sammen attraktive produktpakker, oppnå resultater i salgsarbeidet og bidra

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Rapport fra prosjektet Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Anne Aglen Brendmoe, Statped og Wenche E. Olsen, Gol kommune, 2013 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 1. Sammendrag

Detaljer

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid Kurs for tillitsvalgte 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Fullstendig oversikt over alle kurs og arrangementer, samt program og påmelding finner

Detaljer

"HVORDAN KAN PERSONALET ARBEIDE FOR AT BARNA SKAL EKSPERIMENTERE OG BLI NYSGJERRIGE PÅ DIGITALE VERKTØY?"

HVORDAN KAN PERSONALET ARBEIDE FOR AT BARNA SKAL EKSPERIMENTERE OG BLI NYSGJERRIGE PÅ DIGITALE VERKTØY? "HVORDAN KAN PERSONALET ARBEIDE FOR AT BARNA SKAL EKSPERIMENTERE OG BLI NYSGJERRIGE PÅ DIGITALE VERKTØY?" Rapport Fra utviklingsarbeid i perioden august 2009 til mai 2010 Fagområde: Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

LÆRINGSNETTVERK FOR VELFERDSTEKNOLOGI

LÆRINGSNETTVERK FOR VELFERDSTEKNOLOGI LÆRINGSNETTVERK FOR VELFERDSTEKNOLOGI 2014/2015 MØRE OG ROMSDAL NORD-TRØNDELAG SØR-TRØNDELAG Forord Velferdsteknologi i Midt-Norge Det Midtnorske velferdsteknologiprosjektet er omtalt i Stortingsmelding

Detaljer

Kurslederhefte Tema 6

Kurslederhefte Tema 6 Kurslederhefte Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Når statlige virksomheter ønsker å jobbe med sitt lederskap. Hvordan benytte Difis tilbud?

Når statlige virksomheter ønsker å jobbe med sitt lederskap. Hvordan benytte Difis tilbud? Når statlige virksomheter ønsker å jobbe med sitt lederskap Hvordan benytte Difis tilbud? 1 Om Difis rolle Difi utvikler offentlig sektor. Vi bidrar spesielt der det offentlige står overfor store og tverrgående

Detaljer

Kurslederhefte Tema 5

Kurslederhefte Tema 5 Kurslederhefte Tema 5 Instruksjon og veiledning Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

LOK - PROSJEKTET. Delrapporter LEDELSE - ORGANISERING - KOMPETANSE

LOK - PROSJEKTET. Delrapporter LEDELSE - ORGANISERING - KOMPETANSE LOK - PROSJEKTET LEDELSE - ORGANISERING - KOMPETANSE Delrapporter Domstoladministrasjonen 7485 Trondheim Tlf: 73 56 70 00 Faks: 73 56 70 01 postmottak@domstoladministrasjonen.no Innholdsfortegnelse Delrapport

Detaljer

Informasjonsskriv 1 av 2, første samling Ung:leder 2014/15 MOT-camp Trondheim. Oslo, 25. august 2012

Informasjonsskriv 1 av 2, første samling Ung:leder 2014/15 MOT-camp Trondheim. Oslo, 25. august 2012 Informasjonsskriv 1 av 2, første samling Ung:leder 2014/15 MOT-camp Trondheim. Oslo, 25. august 2012 Informasjon om Ung:leder 2014/15 og første samling GRATULERER! Du har fått plass på Ung:leder programmet,

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Folkehelse og kompetanseheving.

Folkehelse og kompetanseheving. Hans Donali Tilset Marit Schei Olsen Folkehelse og kompetanseheving. Om regional organisering av forebyggende aktivitet og kompetanseheving i tilknytning til diabetes. Et prosjekt i samarbeid med Fosen

Detaljer

Kartlegging av mentorordninger i arbeidslivet

Kartlegging av mentorordninger i arbeidslivet Våren Rapport 2011 Kartlegging av mentorordninger i arbeidslivet Goro Ree-Lindstad 2 sfortegnelse Innledning 4 Hva er mentoring og hvorfor ha en mentor? 4 Metoden for kartleggingen 5 Bedriftsinterne mentorordninger

Detaljer

Strategisk kompetanseplan for avdeling Helse og Omsorg, Eigersund kommune

Strategisk kompetanseplan for avdeling Helse og Omsorg, Eigersund kommune Strategisk kompetanseplan for avdeling Helse og Omsorg, Eigersund kommune Utarbeidet av Partsammensatt arbeidsgruppe Dato Godkjent av Administrasjonsutvalget i Eigersund kommune Dato Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE FORORD Denne sluttrapporten gir en beskrivelse av prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet

Detaljer

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 OPPVEKST Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 Innhold Forord 5 Innledning 7 1. Øke læringsutbyttet innen grunnleggende ferdigheter 11 Utvikling av grunnleggende ferdigheter i barnehage 11 Utvikling av

Detaljer

Skoleeierprogram - Nord

Skoleeierprogram - Nord Skoleeierprogram - Nord - Utviklings- og kompetanseprogram i skoleeierskap for kommunene i Nordland, Troms og Finnmark - Ny runde februar 2016 mai 2017 KS Nord-Norge i samarbeid med kompetanse fra universitetene

Detaljer

Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen

Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen Likestillingssenterets rapport nr. 1/2015 Hamar, mars 2015 Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen av Nina Johannesen Tonje Lauritzen Likestillingssenteret er et tverrfaglig kompetansemiljø med

Detaljer

Sluttrapport for prosjekt. Samarbeid gir resultat. Lindrende omsorg Undervisningssjukeheimen i Buskerud

Sluttrapport for prosjekt. Samarbeid gir resultat. Lindrende omsorg Undervisningssjukeheimen i Buskerud Sluttrapport for prosjekt Samarbeid gir resultat Lindrende omsorg Undervisningssjukeheimen i Buskerud INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 1.1 Prosjektets bakgrunn, hensikt og mål 1 2.0 OPPSUMMERING OG DOKUMENTASJON

Detaljer

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 HALDEN KOMMUNE ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING 1. mars 2013 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen

Detaljer

INFORMASJON TIL DELTAGENDE KOMMUNER I LÆRINGSNETTVERKET

INFORMASJON TIL DELTAGENDE KOMMUNER I LÆRINGSNETTVERKET Til kontaktperson i påmeldte kommuner Kopi til rådmann/kommunalsjef/personal i kommunene 15. juni 2015 INFORMASJON TIL DELTAGENDE KOMMUNER I LÆRINGSNETTVERKET Informasjonsbrev til deltagende kommuner i

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

Folkehelse - fra plan til praksis

Folkehelse - fra plan til praksis Folkehelse - fra plan til praksis En prosjekt- og erfaringsoppsummering Hans Donali Tilset, Gudveig Gjøsund NTNU Samfunnsforskning Juni 2015 ii TITTEL gh RAPPORT Studio Apertura Postadresse: 7491 Trondheim

Detaljer

Kurslederhefte Tema 3

Kurslederhefte Tema 3 Kurslederhefte Tema 3 Tilpasset opplæring Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer