RAPPORT FOLKEHØGSKULEN SOM LÆRINGSARENA FOR NYE GRUPPER. Kurs for lærarar og andre interesserte med utgangspunkt i kompetansereforma.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT FOLKEHØGSKULEN SOM LÆRINGSARENA FOR NYE GRUPPER. Kurs for lærarar og andre interesserte med utgangspunkt i kompetansereforma."

Transkript

1 RAPPORT FOLKEHØGSKULEN SOM LÆRINGSARENA FOR NYE GRUPPER Kurs for lærarar og andre interesserte med utgangspunkt i kompetansereforma. Tone Stangeland, Sogndal Folkehøgskule 9. Januar

2 INNHOLD 1. BAKGRUNN KOMPETANSEREFORMA OG FOLKEHØGSKULEN SITT VERDIGRUNNLAG KVIFOR SOGNDAL FOLKEHØGSKULE SOM KURSSTAD FOR LÆRARAR OG SKULETILSETTE? PROSJEKTTITTEL MÅL ORGANISERING FRAMDRIFTSPLAN OG GJENNOMFØRING FRAMDRIFTSPLAN: GJENNOMFØRING: EVALUERING REKNESKAP FORMIDLING OG OPPFØLGING AV RESULTATA... 9 PLAN FOR Mellommenneskeleg samspel: Forskjellighet til glede eller irritasjon Folkemusikk frå Sogn og Fjordane. Kva finn vi i den vokale folkemusikken som kan nyttast i den moderne skulen? Kulturforståing Møter med ulike kunstnarar KONKLUSJON VEDLEGG SPØRJESKJEMA: KURS 1. MENNESKELEGE FORSKJELLAR I SKULEN: TIL GLEDE OG IRRITASJON KURS 2. FOLKEMUSIKK FRÅ SOGN OG FJORDANE. KVA FINN VI I DEN VOKALE FOLKEMUSIKKEN SOM KAN NYTTAST I DEN MODERNE SKULEN?

3 1. BAKGRUNN Sogndal Folkehøgskule oppretta hausten år 2000 ei 60% stilling som kurskoordinator over ein 3-årig prosjektperiode. Skulen ville satse på kortkurs-verksemd for andre målgrupper enn vanlege internatelevar. Det tar tid å byggje opp ein kursmarknad, og det tar tid for folk å oppdage at Sogndal Folkehøgskule er og kan bli ein kursstad og kulturell møteplass for alle. Eitt av måla til Sogndal Folkehøgskule er å verte ein læringsarena for nye målgrupper i høve til kompetansereforma, -med spesielt blikk på kurs for lærarar. Med mottoet Lær der du er vil vi prøve å arrangere nokre av dei kursa lærarane i regionen ønskjer, og til ein rimeleg pris samanlikna med seminar i dei store byane. Vi fekk tildelt frå Norsk Folkehøgskuleråd for å prøve ut Sogndal Folkehøgskule som læringsarena for nye grupper, spesielt retta mot skuletilsette med blikk på kompetansereforma. Dette er ein rapport om arbeidet som er gjennomført i Kompetansereforma og folkehøgskulen sitt verdigrunnlag Kompetanse- reforma skal byggje på brei kunnskaps- forståing der teoretiske og praktiske kunnskapar, kreativitet og evne til nyskaping, utvikling av sjølvtillit og sosiale ferdigheiter verker saman (Handlingsplan, Kompetansereformen , KUF). Handlingsplanen peiker og på at sjølv om IKT (Informasjons og Kommunikasjons- Teknologi) gjev nye moglegheiter innan kompetanseutvikling, er det viktig at læringsmiljøa og sjølve læringsprosessen kjem i fokus, samt at ein stimulerer til forsking og utviklingsarbeid knytt til denne tematikken. I denne samanhengen er Folkehøgskulen alt ein læringsarena som tilfredsstiller mange av dei ønskjer kompetansereforma etterlyser. Ein kan her trekkje fram fellestrekk og særpreg ved folkehøgskolen sitt læringsmiljø og kompetansereforma sine behov. Fokus på at kunnskap og opplysning er viktig for den einskilde si personlege utvikling og sjølvkjensle er eit fellespunkt. Fordelen med folkehøgskulen er at den alt har lang og god røynsle med sine konkrete arbeidsmetodar for å nå slike mål. Metodane byggjer mellom anna på den sosiale trivselen som ein grunnleggjande verdifaktor og målsetjing når ein fokuserer på kommunikasjon, problemløysing og lagbygging i den praktiske og teoretiske skule- kvardagen. Teoretiske problemstillingar blir direkte knytt til ei praktisk gjennomføring i lag med andre. Det tyder at folkehøgskolen legg vekt på arbeidsmåtar som er prega av spørsmål og undring meir enn absoluttar, sanningar og korrekte svar. Det spørjande, undrande, undersøkjande blir ein sentral tilnærmingsmåte der samtalar og handling mellom dei involverte spelar ei viktig rolle. Det er i dette samspelet at folkehøgskulen sitt verdigrunnlag skal verke styrande og hindre oss i å bli likegyldige for dei utfordringar og motsetnader vi står overfor i samfunnet vårt. Gode, menneskelege relasjonar, open for andre sine synspunkt, -skapar eit godt læringsmiljø der verdiar og val blir synlege, og dermed kan hindre rein instrumentell innlæring av fagstoff. Tidlegare erfaringar blir sett inn i nye samanhengar og gjev moglegheiter for endring og utvikling. Sjølve det faglege og opplevinga av å meistre dette har sin eigenverdi. Vala vi menneske gjer til ei kvar tid gjennom livet, er såleis påverka av vår eiga oppleving av å meistre ut frå eigne rammer og behov i dei faglege og sosiale arenaene vi møter. 3

4 Folkehøgskulen har tradisjon på høg fagleg kvalitet og slepp å la seg styre av akademisk pedanteri. Folkehøgskulen sin eksistens byggjer på ein føresetnad om at den har noko å gje som ikkje andre skuleslag eller opplæringsorganisasjonar utan vidare gir. Den frilynte folkehøgskulen byggjer på eit verdisyn der mennesket står i sentrum for sine eigne, frie val på vegen i livet. For Folkehøgskulen har det å tenkje og å vektleggje realkompetanse alltid vore sentralt, og sterkt knytt til verdigrunnlaget. Vi meiner difor vi har mykje å tilføre skuleverket generelt og kompetansereforma spesielt. Folkehøgskulen er pensum- og eksamensfri og legg vekt på den einskilde eleven sine evner og føresetnader. Folkehøgskulen er eit heilskapleg tilbod med undervisning og internat-liv og har difor spesielle føresetnader for å formidle den målsettinga vi finn i den generelle delen av L-97; Det heile mennesket. Trond Giske sa i 2001 at regjeringa vil at utdanninga i framtida skal bygge på følgjande verdier: Fleksibilitet, Rettferd, Intensitet, Skaperkraft og Kvalitet. Vi må ha en fellesskole i stedet for enhetsskole, - en skole som har felles verdier for alle, der direktørdatter går med snekkerdatter, muslimer med kristne, teoretikere med praktikere, seier Giske i et foredrag. Og her er folkehøgskulane eit godt eksempel på at dette er mogeleg. Generelt treng vi fleire møteplassar som kan gi oss felles opplevingar, - og ikkje berre saman med dei vi kjenner frå før. Ein slik møteplass håper vi Sogndal Folkehøgskule kan bli, - ein pulserande kulturell møteplass for alle i bygda og regionen, ein stad for fellesopplevingar gjennom aktivitet, læring, drøftingar, sosialt osv Kvifor Sogndal Folkehøgskule som kursstad for lærarar og skuletilsette? Vi har registrert at mange lærarar og andre som står i ulike lærings- /undervisnings- /formidlings- situasjonar er på utkikk etter nettopp det verdigrunnlaget som den frilynte folkehøgskulen representerer. Dei ønskjer ny praktisk røynsle med andre undervisningsprosessar i ulike fag/tema. - Røynsler der ein kan oppdage nye tilnærmingsmåtar i undervisnings- kvardagen som kan gje trening i å våge seg inn på felt ein kanskje ikkje har prioritert så høgt tidlegare. Innføringa av L-97 har ført til stor kursverksemd rundt om i fylka. Vi opplever likevel ein etterspurnad på kurs innanfor mange område i L-97 som ikkje er godt nok dekka. Dei ulike kunstfaga har liten plass både i lærarutdanning og innan etterutdanningskurs. Men L-97 stiller store krav til læraren på desse felta. Vi meinte at folkehøgskolen som læringsarena ville vere interessant for både lærarar og andre ettersom vi er ei lita bedrift som kan ta raske avgjerder i tråd med etterspurnad. Vi kan hente inn kurshaldarar lokalt, nasjonalt og internasjonalt etter behov i samarbeid med kommune, skular og lærarar, og sjølvsagt med andre målgrupper. 2. PROSJEKTTITTEL I høve til Kompetansereforma og med mottoet lær der du er ville vi arrangere kurs lærarane/administrativt personell i regionen hadde behov for utan å måtte reise så langt. Prosjekttittelen blei: Folkehøgskulen som læringsarena for nye grupper. 4

5 3. MÅL Vi ønskjer å framheve og vidareutvikle folkehøgskulen som formidlar av realkompetanse i høve til Kompetansereformen Vi ønskjer å nå dette ved å utvikle kurs for lærarar og andre interesserte som står i ulike lærings- /undervisnings- /formidlings- situasjonar. Vi ønskjer å få røynsler med i kva grad folk tar del på kurs av rein lyst, eller av plikt i høve nytteverdi/krav frå jobben. Målgrupper: Lærarar og andre interesserte som står i ulike lærings- /undervisnings- /formidlingssituasjonar. Alle skuleslag er av interesse. 4. ORGANISERING Vi gjorde ein marknadsundersøking om kursbehov på alle grunnskular i fylket. Vi vende oss direkte til den einskilde skule gjennom rektorane, følgt av skriv og nokre direkte møte med lærarstaben for å sikre at vi fekk inn spørjeskjema. Dessverre fekk vi berre nokre få skjema inn. Dei etablerte interkommunale nettverkgruppene og regionane er kontakta. Det vil eventuelt vere spanande å følgje opp kontakt med desse nettverka slik at ein også kan utvikle interkommunale satsingsfelt. Kursutvikling vart sett i gang allereie i januar Målet var i første omgang å få til 1-2 kurs i løpet av 2001 som anten kunne gå konsentrert på 4 6 kurskveldar, 1-2 helgar eller på kursdagane til skulane før skulen starter i august. Gjennomføring av kurs skjedde hausten Evaluering og plan for vidareføring av prosjektet innan utgangen av FRAMDRIFTSPLAN OG GJENNOMFØRING 5.1. Framdriftsplan: Behovsanalyse. Vår 2001 Samtaler med aktuelle partar som for eksempel kommune, skular og lærarar. I samarbeid lage ei behovsanalyse med tanke på å utvikle dei første kursa. Kursutvikling. Vår Planleggje/skreddarsy nokre kurs som rettast mot aktuelle lærarar og andre, som ledd i etterog vidareutdanning i kompetansereforma. Gjennomføring av kurs. Hausten Gjennomføring av kursa, leggjast i tråd med behovsanalysen; helgekurs og/eller kveldskurs. Det var også ønskjeleg med vidareføring av slike kurs ut

6 5.2. Gjennomføring: Januar/februar: Behovsundersøking og kursutvikling: Hadde samtalar/telefonar til rektorar, lærarar og andre om kva område som vil vere av interesse når det gjeld kurstilbod i høve jobben eller personleg. Utvikla forslag til kurs ut frå behova/tilbakemeldingar som kom fram i samtalane. Laga tittel, innhald og fant aktuelle kurshaldarar til kvart einskilde kurs. 12 kurs vart skissert i alt. Laga skjema for kursa der ein kunne krysse av på kva kurs, kva tidspunkt som var ønskjeleg, og eventuelle andre behov. Sendte skjema ut til alle grunnskulane i fylket. Dette vart gjennomført etter planen. For å kunne gjennomføre behovsundersøking, måtte vi allereie her utvikle nokre kurs og kontakte fagleg kurskompetanse, slik at vi hadde eksempel på kva vi kunne tilby. Behovsundersøking og kursutvikling har difor gått parallelt gjennom heile prosjektperioden. Sjå vedlagt skjema for kurstilbod. Mars/april: Behovsundersøking og kursutvikling: Hadde kontakt med skular og skuleadministrasjonar om planane og om skjema som vi ønskte å få tilbake i utfylt stand. Ikkje alle var kontakta pr. telefon. Kontakta alle rektorar i kommunen for å undersøkje interessa for eit konkret kurs med utgangspunkt i svensken Ingemar Mattsson sitt prosjekt Skola Kursutvikling: Planla 2 kursdagar + kurskveld seinare. To kurshaldarar frå Sverige var bestilt til å halde kurs med tittelen Skule 2000 Skulen inn i framtida, - kvar står vi, kvar går vi i vår kommune/på vår skule? Ideen til dette kurset oppstod i løpet av planleggingsfasen og var derfor i utgangspunktet ikkje påtenkt i skjema over aktuelle kurs (oppslag i Dagbladet 27.januar 2001: Skolen blir arbeidsplass ). 40 deltakarar var på dette tidspunktet sikra, men vi ønskte opp til 80 deltakarar. Utvikla evalueringsskjema for kursa, slik at deltakarane kan gje oss tilbakemelding på om vi har lukkast/ikkje lukkast (sjå vedlagt skjema). Kurskoordinator tok del i Sogn og Fjordane Lærarstemne 20. og 21. April. Hadde stand med informasjon om kursa og oppmoding om å svare på skjema som er sendt ut. Mai/juni: Kontakta nabokommunane for å få fleire skular (40 deltakarar til) med på kursdagane i veke 33. Ringte for å informere desse kommunane: Luster, Leikanger, Årdal, Aurland, Vik, Jølster, Førde. Kontakta også Høgskulen i Sogndal, avdeling for lærarutdanning. Førebudde innhaldet på dei to kursdagane i veke 33 i samarbeid med kurshaldarane. Innhenting av skjema, og skulle starte sortering, utkrystallisere kva kurs vi ville sette i gang til hausten (oktober/november). 61 lærarar og administrativt personale melde seg på kurdagane. Frå Sogndal kommune: Kaupanger skule, Norane skule. Frå Luster kommune: Haflso skule og Luster Ungdomsskule. 6

7 Det viste seg å vere svært vanskeleg å få inn svarskjema for kurstilboda. Nokre stikkprøvar viste at papira vart liggjande hos rektorane, eller rett og slett forsvann. August: Førebu kursdagane i veke 33. Gjennomføring av kursdagane. Skola 2000, vart gjennomført 16. og 17. August 2001 for lærarar. Skola 2000 representerer ei heilskapstenking som omfattar skulen sitt innhald, organisering og fysisk miljø. Skulen skal vere ein moderne arbeidsplass for både elevar og lærarar. Fysiske grep/omorganisering både ute og inne, kan føre til endringar på læringsmiljø og innhald i skulekvardagen. Prosjektet fokuserer på; oppløysing av klasser, ikkje lekser, bruk av IT, arbeidsteam, sjå på skulen som ein arbeidsplass, fysiske endringar sin innverknad på det pedagogiske innhaldet osv. To kurshaldarar kom frå Stockholm, Lars Benon og Ingrid Mattsson gjorde greie for prosjektet om Skola Oktober hadde deltakarane ei kveldsøkt der tema var verkemiddelbruk i prosjektarbeid, der kurskoordinator sto for det faglege innhaldet. Etterarbeid og evaluering. Kurset gjekk etter planen. Vi satsa mykje på at dette kurset skulle gå bra, og vi la vekt på å lage eit godt og rikt koldtbord som vi fikk svært god evaluering på. Totalt fekk vi gode tilbakemeldingar frå deltakarane. Skulane hadde forskjellige røynsler i høve tenkinga som vart presentert i Skola 2000, og dei hadde difor også ulikt utbytte av innhaldet. Men det å kome saman med andre skular og lærarar var svært nyttig. Vi var inne på tanken om moglegheita for å hospitere hos kvarandre. Sogndal Folkehøgskule må arbeide med å betre lokalitetane i høve til slike kortkurs. Det er spesielt når mange er samla til intensivkurs over 3 dagar, at lokala blir for kummerlege. Moglegheiter for gruppearbeid i grupperom er heller ikkje dei beste. Utstyr må utbetrast. September/oktober: Planleggje nytt/nye kurs ut frå svarskjema og ønskjer/behov som kjem fram der. Oktober/november: Gjennomføring av kurs Etterarbeid og evaluering Det skulle vise seg at det ikkje var mogleg å få til fleire kurs hausten Grunnskulane har strengt tilmålt kurstid til faste datoar. Difor vart tida nytta til å planleggje nye kurs i (Sjå under Plan for 2002 ). Desember: Evaluering. Skrive rapport Planer for marknadsføring 7

8 Vi har sendt ut eige skriv til dei skulane som tok del på kurset i august, med spesiell innbyding til kursa vi har planlagt i I tillegg er skrivet med kursinnhaldet sendt alle 4 regionsleiarane i Sogn og Fjordane for skule og oppvekst, i håp om at dei ønskjer eitt av kursa inn i kurskatalogen (kompetansekatalogen i regi av Statens Utdanningskontor). 6. EVALUERING Vi ønskte at Sogndal Folkehøgskule på sikt skulle bli ein læringsarena for lærarar i fylket ( lær der du er ), og gjerne for andre fylke. Vi hadde som mål å få i gang 1-2- kurs hausten 2001 for lærarar. Som eit ledd i langtidssatsinga hadde vi ute ei marknadsundersøking til skular og lærarar. Meininga var å få ei peikepinn på kva kurs som interesserte og som vi dermed kunne setje i gang. Brev, utfyllingsskjema, brosjyrar er send til alle skulane i fylket. Vi fekk berre inn 3 skjema og veit difor ikkje kva kurs den einskilde skule/lærar har interesse av. Ein telefonrunde til alle skulane i fylket kunne vore ei oppfølging, i tillegg til å besøke nokre av dei største skulane. Men det ville bli for omfattande arbeid. Etter nokre oppfølgingstelefonar viste det seg at brosjyrar anten vert liggjande på rektor sitt kontor eller rett og slett kasta. Etter kontakt med nokre skular, uttalar dei at dei ikkje ønskjer for mykje reklamering av ulike kursaktørar. Dei har allereie sine satsingsfelt. Vi arbeider vidare med korleis vi skal nå den einskilde skule og få tilbakemelding på behova deira. Likevel melde det seg 61 stk til kurset i august! - Så det er grunn til å tru at her vil vere ein marknad. Difor har vi no sendt inn kurstilboda våre for lærarar til dei 4 regionane som skuleetatane i fylket er delt inn i. Dersom skular i regionen ønskjer seg eit eller fleire av kursa, vedtek ein at kurset blir sett inn i katalogen (skuledirektøren). Det er då bestemt at den skulen skal ha akkurat det valde kurset. Vi reknar med å vite meir om utfallet i løpet av første halvdel av våren. Intern evaluering har gått føre seg kontinuerleg, i personalgruppa, kursgruppa og i styra. Samtaler/evaluering med kursdeltakarar har også vore gjennomført. 7. REKNESKAP REKNESKAP FOR PEDAGOGISK UTVIKLINGSPROSJEKT ÅR 2001 Tittel: Folkehøgskulen som læringsarena for nye grupper UT INN Lønn, 20 arbeidsdagar 150 timar: Reiser 340 Administrasjon 2500 Materiell, marknadsføring, porto, brosjyrer 8700 Administrasjon Tilskot frå Folkehøgskulerådet Skulen sin eigenandel

9 8. FORMIDLING OG OPPFØLGING AV RESULTATA Vi har nytta lokalpressa undervegs i prosjektet. Det kan også bli aktuelt å skrive artiklar i tidsskrift. Vi ønskjer å søkje om midlar til vidareføring av prosjektet med eit tidsperspektiv fram til år er tidsramma for handlingsplanen i kompetansereforma. Samtidig er dette tidsramma for underteikna si prosjektstilling som kurskoordinator. Det vil difor vere av stor verdi at prosjektet kan gå over denne 3-årsperioden. PLAN FOR 2002 Kurs for lærarar, administrativt personell og andre. Dei to neste kursa er avtalt med kurshaldarane, og påmeldingstalet vil avgjere om vi set dei i gang. Vidare kjem ei oversikt over kurs som er under planleggjing (pkt. 3 og 4). 1. Mellommenneskeleg samspel: Forskjellighet til glede eller irritasjon. August Organisajonspsykolog Dr. Psychol Ståle Einarsen, til dagleg førsteamanuensis ved Seksjon for arbeids- og organisasjonspsykologi, Universitetet i Bergen. Einarsen hadde eit spanande og svært aktuelt foredrag for 80 lærarar i regi av Leikanger Lærarlag i oktober i år. Han snakka om ulike mennesketypar elevar og lærarar/vaksne, korleis vi er ulike som menneske i kommunikasjon, arbeidsstil og føretrukke arbeidsmiljø. Einarsen er svært vanskeleg å få fatt på som den populære føredragshaldar han er, men han har sett av veke 33 for eit kurs over 3 dagar her i Sogndal. Kurset er ei vidareføring av det foredraget han hadde på Leikanger, der han ser på menneskelege forskjellar i forhold til samarbeid, foreldresamtalar, eigen pedagogikk og tilpassa opplæring, undervisningsstil og konsekvenser for det pedagogiske arbeidet. Opplegget er prøvd ut mange gonger på skulefolk med stor suksess. Passar for alt pedagogisk personale frå førskulelærar i barnehagar til lektorar i den vidaregåande skulen. 2. Folkemusikk frå Sogn og Fjordane. Kva finn vi i den vokale folkemusikken som kan nyttast i den moderne skulen? Tidspunkt: 3 dagar i veke 33 og 8, 9,10 mars Judith Vestreim bur på Kaupanger i Sogn og har i mange år vore ein aktiv folkesongar. Ho har synt ei særleg interesse for songtradisjonen etter Ragnar Vigdal, men arbeider også med tradisjonar frå fylket elles. Ho er A-klassing i Landskappleik. Judith Vestreim har saman med Håkon Høgemo på hardingfele og Tom Karlsrud på trekkspel gjeve ut to CD ar under tittelen Bufaste tonar som og er namnet på folkemusikktrioen. Saman med desse to var ho også OL -musikar i Nagano-1998 i Japan. Ho er ein av tre i songtrioen Liljar (saman med Elin Grytting og Berit Opheim). Liljar debuterte med suksess på den Internasjonale folkemusikkfestivalen i Førde Judith Vestreim var sentral i arbeidet med prosjektet Skumringstimen, eit CD/bokverk som i regi av Sogn og Fjordane Folkemusikklag kom ut i samarbeid med Fylkesarkivet si musikkavdeling og Høgskulen i Sogn og Fjordane. Ho arbeider i Sogndal Musikk- og Kulturskule som pedagog med folkemusikk- prosjektet Toneskrinet og ei songgruppe som heiter Krudlalaget. Ho er til dagleg kunsthandverkar på Kaupang Design. Som folkesongar arbeider ho frilans. 9

10 Kurs i tradisjonssong: Kva finn vi i den vokale folkemusikken som kan nyttast i den moderne skulen? Kva materiell finn vi av folkemusikk i Sogn og Fjordane? Kvar finn vi stoffet? Korleis tek vi det i bruk? Korleis bruke det? Folkemusikk: song, spel og dans Kjeldemateriell: Innspelingar, litteratur. Den vokale folkemusikken har rike tradisjonar også her i Sogn og Fjordane. Det er eit mangfald av tradisjonsberarar som har gjeve vidare ein arv i form av songar som vi finn på band i arkiva. Songar av ulike sjangrar som fortel om liv og lagnad frå ei tid som mange skulle kunne lære noko av. Eit mangfald av uttrykk som er gode døme på at vi lett kan integrere denne arven inn i ulike fag på skulen, til dømes norsk, historie, musikk, kunst og handverk. Vi finn døme på: ulike dialektar, uttrykk, mattradisjonar, handverksteknikkar, klesmotar osb. Den vokale folkemusikken er såleis ein viktig ressurs som vi må lære oss å ta i bruk. Gjennom dette songkurset vil vi få auka kunnskap og idear om ulike måtar å gjere dette på og truleg inspirasjon til verkeleg å gjere det. Det er med hensikt at kurset skal haldast på De Heibergske Samlingar Sogn Folkemuseum. Presentasjon frå samlinga og måltida med tradisjonskost går inn som ein del av kurset. 3. Kulturforståing Juni og august Meir enn nokon gong er det viktig å sette seg inn i andre sin kultur, og med det få ei vidare forståing også av sin eigen kultur. Ulike nasjonar, haldningar, tenkesett, språk, kommunikasjon som barriere eller døropnar for større forståing av kvarandre? Berre når vi forstår kvifor folk frå andre land har forskjellige reaksjonsmønstre og årsaka til denne skilnaden, kan vi fremje kommunikasjonen oss imellom og oppnå resultat. 3 dagar i veke 33 for lærarar. Samarbeid med ein prosjektgruppe som gjennomførte kurs om dette i Møter med ulike kunstnarar. Vårens, sommarens, haustens og vinterens kunstnar. Ein kunstnar pr. årstid, -totalt 4 kurs i året (uavhengige av kvarandre). Ei innføring i kunstnaren sin bakgrunn, intensjon, stilperiode og arbeidsteknikkar. Deltakarane får arbeide praktisk med teknikkane. Samarbeid med Sogn og Fjordane Fylkesgalleri og kunstnarsenteret i Førde. Er det ein nolevande kunstnar folk ønskjer å møte, prøver vi å få til ei utstilling med vedkomande anten på museet De Heibergske Samlinger Sogn Folkemuseum, eller på eitt av dei andre galleria som har dukka opp den siste tida. Vi køyrer eit 3 dagars kurs i utstillingslokala med kunstnaren eller andre fagfolk. Møte med vinterens kunstnar; Februar. Møte med vårens kunstnar; Juni Møte med sommarens kunstnar;12-14 aug Møte med haustens kunstnar; November 9. KONKLUSJON Vi håpar at vi etter kvart kan bli ein kursstad for skular i regionen som eit rimeleg alternativ, med høg fagleg kvalitet. Vi ønskjer å liggje framom det som rører seg i skuledebatten, og 10

11 gjerne ta opp tema som er kontroversielle og debatterande. Vi kan vere tilpasningsdyktige ved å svare raskt på etterspurnad og såleis lage til gode kurs på relativt kort tid. Vi vil vere ein kursstad der vi har kontakt med den einskilde skule før og etter kurset, slik at vi kan følgje opp med nye tilbod som byggjer på, og støtter opp om den einskilde skule sine vidare kursbehov. Såleis vil vi gjennom samarbeid kunne skreddarsy kurs for å nå målet om ein betre skule. Vi må heile tida spørje: - Korleis vil vi eigentleg at den nye skulen skal bli? Korleis får vi det til? Kva for val og prioriteringar står vi over for? For skulen er og bør stadig vere i endring! 11

12 VEDLEGG Spørjeskjema: KURS SOM ER SPESIELT RETTA MOT LÆRARAR OG ANDRE I FORMIDLINGSSITUASJONAR. Alle kursa må vere på minimum 12 timar! Ver venleg og kryss av på dette skjemaet og send inn til Sogndal Folkehøgskole. Kursnamn Alt. 1. Alt. 2. Alt. 3. Alt. 4. Alt Praktisk bruk av digital video/film i grunnskolen. 2. Praktisk arbeid med grafisk design og biletmanipulering innan elektroniske medier. 3. Praktiske formidlingsteknikkar i prosjektarbeid og konsekvensar for valg av prosjektmetodikk. 4. Praktisk innføring om dramatiske virkemidler i generell undervisningsmetodikk. 5. Komposisjon i musikkfaget. Praktisk arbeid. 6. Dirigentkurs for musikklærarar som ønskjer meir praktisk kunnskap når ein del av jobben er å dirigere både korps og kor i bygda. V41, haustferien. Veke 31, 30. juli-3. aug. Ei helg i haust (min. 12 timar) To helger i haust (min. 12 timar) Andre tidspunkt? Skriv når. 7. Folkemusikk frå Sogn. Kvar og kven kjem den frå? Korleis var originalen og korleis kan vi nytte den i dag i nye settingar? 8. Vårens, sommarens, haustens og vinterens kunstnar. Ein kunstnar pr. årstid, -totalt 4 kurs i året. Ei innføring i kunstnarens bakgrunn, intensjon, stilperiode og arbeidsteknikkar. Deltakarane arbeider sjølve praktisk med teknikkane. Samarbeid med Sogn og Fjordane Fylkesgalleri. 9. Andre behov? Skriv kva. Vi kan skreddarsy kurs etter dykkar ønskje. 12

13 Kurs 1. Menneskelege forskjellar i skulen: Til glede og irritasjon Foredragshaldar og kursleiar: Organisasjonspsykolog Dr. Psychol Ståle Einarsen Til dagleg førsteamanuensis ved Seksjon for arbeids- og organisasjonspsykologi, Universitetet i Bergen. Hovudbodskap: Det er OK å være den ein er. Det er positivt at vi er ulike. Vi må lære å utnytte våre forskjellar til felles beste. Arbeidslag og team som klarer dette fungerer best. Også elevar er ulike og må få lære på sin eigen måte. God tilpassa opplæring er å møte alle elevar på deira heimebane. Lærarar kan og bør utvikle eigen pedagogisk plattform slik at dei møter behova hos alle elevar i klassen. Innhald dag Meyers-Briggs Type Indikator (MBTI): Korleis er vi ulike som menneske Menneskelege forskjellar i kommunikasjon, arbeidsstil og føretrukke arbeidsmiljø Innhald dag 2 Tidsbruk: Kven er du og kven er eg: analyse av individuelle forskjellar Analyse av eigne personlege preferansar og arbeidsstil Korleis utvikle gode team og gode arbeidsmiljø Identifisering av eigne styrker og fallgruver i samarbeid og pedagogikk Personleg tilbakemelding på arbeidsstil og pedagogisk stil Korleis forstå og utnytte menneskelege forskjellar i samarbeid Korleis kommunisere effektivt på tvers av vår ulikskap Pedagogikk og eigne preferansar: Kva er styrkar og fallgruver hos deg som lærar Innhald dag 3 Tidsbruk: Individuelle forskjellar hos born : MBTI-mini Individuelle forskjellar og pedagogikk Individuelle forskjellar i læringsstil Tilpassa opplæring: tilpassa for kven? Kva med «tilpassa opplæring» i høve normale individuelle forskjellar? Refleksjon over eigen «tilpassa opplæring» Rettleiing på eigen praksis i høve til individuelle forskjellar Korleis undervise barn som har motsett arbeids- og læringsstil frå ein sjølv? Effektiv kommunikasjon i foreldresamtaler Arbeidsform: Foredrag, gruppearbeid, diskusjon, lese- og refleksjonstid Personleg tilbakemelding på eigne preferansar Personleg rettleiing av kollegaer i forhold til tilpassa opplæring Kråkenesveien 13, 5152 Bønes KOLAS AS 13

14 Kurs 2. Folkemusikk frå Sogn og Fjordane. Kva finn vi i den vokale folkemusikken som kan nyttast i den moderne skulen? Litt om tradisjonsberaren Judith Vestreim: Judith Vestreim bur på Kaupanger i Sogn og har i mange år vore ein aktiv folkesongar. Ho har synt ei særleg interesse for songtradisjonen etter Ragnar Vigdal, men arbeider også med tradisjonar frå fylket elles. Ho er A- klassing i Landskappleik. Judith Vestreim har saman med Håkon Høgemo på hardingfele og Tom Karlsrud på trekkspel gjeve ut to CD ar under tittelen Bufaste tonar som og er namnet på folkemusikktrioen. Saman med desse to var ho også OL -musikar i Nagano-1998 i Japan. Ho er ein av tre i songtrioen Liljar (saman med Elin Grytting og Berit Opheim). Liljar debuterte med suksess på den Internasjonale folkemusikkfestivalen i Førde Judith Vestreim var sentral i arbeidet med prosjektet Skumringstimen, eit CD/bokverk som i regi av Sogn og Fjordane Folkemusikklag kom ut i samarbeid med Fylkesarkivet si musikkavdeling og Høgskulen i Sogn og Fjordane. Ho arbeider i Sogndal Musikk- og Kulturskule som pedagog med folkemusikk- prosjektet Tone-skrinet og ei songgruppe som heiter Krudlalaget. Ho er til dagleg kunsthandverkar på Kaupang Design. Som folkesongar arbeider ho frilans. Litt om Kurs i tradisjonssong: Kva finn vi i den vokale folkemusikken som kan nyttast i den moderne skulen? Kva materiell finn vi av folkemusikk i Sogn og Fjordane? Kvar finn vi stoffet? Korleis tek vi det i bruk? Korleis bruke det? Folkemusikk: song, spel og dans Kjeldemateriell: Innspelingar, litteratur Den vokale folkemusikken har rike tradisjonar også her i Sogn og Fjordane. Det er eit mangfald av tradisjonsberarar som har gjeve vidare ein arv i form av songar som vi finn på band i arkiva. Songar av ulike sjangrar som fortel om liv og lagnad frå ei tid som mange skulle kunne lære noko av. Eit mangfald av uttrykk som er gode døme på at vi lett kan integrere denne arven inn i ulike fag på skulen, til dømes norsk, historie, musikk, kunst og handverk. Vi finn døme på: ulike dialektar, uttrykk, mattradisjonar, handverksteknikkar, klesmotar osb. Den vokale folkemusikken er såleis ein viktig ressurs som vi må lære oss å ta i bruk. Gjennom dette songkurset vil vi få auka kunnskap og idear om ulike måtar å gjere dette på og truleg inspirasjon til verkeleg å gjere det. Det er med hensikt at kurset skal haldast på De Heibergske Samlingar Sogn Folkemuseum. Presentasjon frå samlinga og måltida med tradisjonskost går inn som ein del av kurset. Kurstittel: Folkemusikk frå Sogn og Fjordane. Kva finn vi i den vokale folkemusikken som kan nyttast i den moderne skulen? Judith Vestreim held kurset. Kurset vert lagt over dei 3 dagane i kursveka i august som ikkje overlappar med kurs A ( August). Tilsvarande kurs går og ei helg i mars: 8, 9,10 mars Mykje av kurset i august vil gå føre seg i ei av dei gamle stovene, Leirmostova på De Heibergske Samlinger, Sogn Folkemuseum. Pris: 1000,- pr. deltakar. Inkluderer tradisjonsmat to dagar, kaffi, te og kaker i 3 dagar. NB. Kurset tar max 15 deltakarar. 14

Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL

Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL INNHALDSLISTE FØREORD:...3 1.0 MÅLET MED EIT UTVIDA SAMARBEID...4

Detaljer

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

Tradisjon og fornying

Tradisjon og fornying Arbeidsrapport nr. 185 Thorstein Vasset Tradisjon og fornying Nye samarbeids- og organisasjonsformer i praksisopplæringa i Kunst og handverk HØGSKULE GRUNNSKULE PRAKSIS VOLDA 2005 Forfattar Ansvarleg utgjevar

Detaljer

S U L D A L SkuleUtvikling, LærarutDAnning, Læringsmiljø

S U L D A L SkuleUtvikling, LærarutDAnning, Læringsmiljø Bakgrunn S U L D A L SkuleUtvikling, LærarutDAnning, Læringsmiljø Partnerar i prosjektet Partnar institusjon Avdeling/inst. Adresse Kontaktperson E-post Høgskolen Stord/ Avdeling for 5409 Stord Harald

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Forprosjekt om felles pedagogiskpsykologisk

Forprosjekt om felles pedagogiskpsykologisk Sogn regionråd Forprosjekt om felles pedagogiskpsykologisk teneste i Sogn Endeleg rapport 29.01.2014 Claus Røynesdal Sogndal, 29.01.2014 Prosjektleiar Innhald 1. Bakgrunn og utfordringar... 3 2. Prosjektorganisering...

Detaljer

Innleiing, visjonar og mål s. 2

Innleiing, visjonar og mål s. 2 Innhald Innleiing, visjonar og mål s. 2 KAP. 1: Skulebiblioteka som pedagogisk ressurs s. 4 1.1 Læringsmiljø og læringsrammer s. 4 1.2 Skulebibliotek, læringssenter eller studieverkstad s. 5 1.3 Personale

Detaljer

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 INNHALD side FØREORD 1. INNLEIING 2 1.1 Vidareføring av bibliotekplanen 1994-1997 og 1998-2001 2 1.2 Planprosessen. 3 2. UTFORDRINGAR OG OVERORDNA

Detaljer

Utviklingsplan for biblioteka i vidaregåande skular i Sogn og Fjordane 2007-2010

Utviklingsplan for biblioteka i vidaregåande skular i Sogn og Fjordane 2007-2010 Utviklingsplan for biblioteka i vidaregåande skular i Sogn og Fjordane 2007-2010 Bileta som er brukte i denne planen er frå biblioteket ved Sogndal vidaregåande skule og Stryn bibliotek. Fotografar er

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Anne Kallevik Grutle 5554 Valevåg angrutle@online.no

Anne Kallevik Grutle 5554 Valevåg angrutle@online.no Anne Kallevik Grutle 5554 Valevåg angrutle@online.no 1 Å vera med på kurset pedagogisk entreprenørskap, har vore mykje arbeid og tøff prioritering av fritida. Å starta elevbedrift samtidig som me driv

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Rekneark på ungdomstrinnet

Rekneark på ungdomstrinnet Rekneark på ungdomstrinnet Masteroppgåve i matematikkdidaktikk Kari Johansson Matematisk institutt Universitetet i Bergen Juni 2014 Forord Eg starta på Erfaringsbasert master i matematikk ved UiB hausten

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune

Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune 2008 Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune Prosjektgruppa 04.12.2008 2 Innhald 1. Samandrag... 4 2. Bakgrunn... 6 3. Definisjon av sentrale omgrep...

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling Arbeidsrapport nr. 137 Roar Stokken Ei samling å lære av - evaluering av ei kurssamling 2003 Prosjektinformasjon Prosjekt Pronett: Prosjekt for nettbasert og nettstøtta læring Prosjekteigar Høgskulen i

Detaljer

INNHALDSLISTE Innleiing s.3. Om planarbeidet s.4. Nasjonale mål og føringar

INNHALDSLISTE Innleiing s.3. Om planarbeidet s.4. Nasjonale mål og føringar 1 INNHALDSLISTE Innleiing s.3 Om planarbeidet s.4 Nasjonale mål og føringar s.5-6 Status og utfordringar i dei ulike områda innan oppvekst - Barnehage s.7 - Skule og SFO s.8-9 - PPT s.10 - Idrettsskulen

Detaljer

4.4. Praksisfellesskap mellom barna... 38 4.5. Konfliktar mellom barn i barnehagen... 40 4.6. Forhandling om meining i barnehagen... 41 4.6.1.

4.4. Praksisfellesskap mellom barna... 38 4.5. Konfliktar mellom barn i barnehagen... 40 4.6. Forhandling om meining i barnehagen... 41 4.6.1. 1 SAMANDRAG Tema for prosjektet mitt er korleis barn bidreg til kvarandre si utvikling av sosial kompetanse, kva dei lærer kvarandre gjennom aktivt samspell og fellesskap i barnehagen. Personalet og barna

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

TITTEL RAPPORTNR. DATO. Ingeniør tresemester 10 år med intensivkurs i matematikk PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER

TITTEL RAPPORTNR. DATO. Ingeniør tresemester 10 år med intensivkurs i matematikk PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER RAPPORT Postboks 133, 6851 SOGNDAL telefon 57676000 telefaks 57676100 TITTEL RAPPORTNR. DATO Ingeniør tresemester 10 år med intensivkurs i matematikk 4/07 03.05.07 PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER Evaluering

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

Evaluering av NynorskPluss

Evaluering av NynorskPluss Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport nr. 3/2004 Evaluering av NynorskPluss Sandra Marsh, Knut Atle Skjær Øyvind H. Larsen, Svein Ølnes og Astrid

Detaljer

Lev eit friskare liv på nett

Lev eit friskare liv på nett Lev eit friskare liv på nett - eit sjølvhjelpsprogram på internett Prosjekttema: Gi kronisk sjuke eit fleksibelt, geografisk uavhengig og kvalitetssikra tilbod for å lære meistringsstrategiar. Rehabilitering

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU1-PEL415 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 1-7 Vurderingsform: Bacheloroppgåve Kandidatnummer: 19 Kandidat: Beate Røys Leveringsfrist: 16. mai 2014 Ordinær eksamen

Detaljer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer Skal du ha action, må du vere der det skjer Forsking Kultur Høgteknologi Tenesteyting utdanning jobb rekruttering Yrkesfag karriere Industri Idrett Energi Jobb og moglegheiter i SOGN OG FJORDANE INNLEIING

Detaljer