RAPPORT FOLKEHØGSKULEN SOM LÆRINGSARENA FOR NYE GRUPPER. Kurs for lærarar og andre interesserte med utgangspunkt i kompetansereforma.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT FOLKEHØGSKULEN SOM LÆRINGSARENA FOR NYE GRUPPER. Kurs for lærarar og andre interesserte med utgangspunkt i kompetansereforma."

Transkript

1 RAPPORT FOLKEHØGSKULEN SOM LÆRINGSARENA FOR NYE GRUPPER Kurs for lærarar og andre interesserte med utgangspunkt i kompetansereforma. Tone Stangeland, Sogndal Folkehøgskule 9. Januar

2 INNHOLD 1. BAKGRUNN KOMPETANSEREFORMA OG FOLKEHØGSKULEN SITT VERDIGRUNNLAG KVIFOR SOGNDAL FOLKEHØGSKULE SOM KURSSTAD FOR LÆRARAR OG SKULETILSETTE? PROSJEKTTITTEL MÅL ORGANISERING FRAMDRIFTSPLAN OG GJENNOMFØRING FRAMDRIFTSPLAN: GJENNOMFØRING: EVALUERING REKNESKAP FORMIDLING OG OPPFØLGING AV RESULTATA... 9 PLAN FOR Mellommenneskeleg samspel: Forskjellighet til glede eller irritasjon Folkemusikk frå Sogn og Fjordane. Kva finn vi i den vokale folkemusikken som kan nyttast i den moderne skulen? Kulturforståing Møter med ulike kunstnarar KONKLUSJON VEDLEGG SPØRJESKJEMA: KURS 1. MENNESKELEGE FORSKJELLAR I SKULEN: TIL GLEDE OG IRRITASJON KURS 2. FOLKEMUSIKK FRÅ SOGN OG FJORDANE. KVA FINN VI I DEN VOKALE FOLKEMUSIKKEN SOM KAN NYTTAST I DEN MODERNE SKULEN?

3 1. BAKGRUNN Sogndal Folkehøgskule oppretta hausten år 2000 ei 60% stilling som kurskoordinator over ein 3-årig prosjektperiode. Skulen ville satse på kortkurs-verksemd for andre målgrupper enn vanlege internatelevar. Det tar tid å byggje opp ein kursmarknad, og det tar tid for folk å oppdage at Sogndal Folkehøgskule er og kan bli ein kursstad og kulturell møteplass for alle. Eitt av måla til Sogndal Folkehøgskule er å verte ein læringsarena for nye målgrupper i høve til kompetansereforma, -med spesielt blikk på kurs for lærarar. Med mottoet Lær der du er vil vi prøve å arrangere nokre av dei kursa lærarane i regionen ønskjer, og til ein rimeleg pris samanlikna med seminar i dei store byane. Vi fekk tildelt frå Norsk Folkehøgskuleråd for å prøve ut Sogndal Folkehøgskule som læringsarena for nye grupper, spesielt retta mot skuletilsette med blikk på kompetansereforma. Dette er ein rapport om arbeidet som er gjennomført i Kompetansereforma og folkehøgskulen sitt verdigrunnlag Kompetanse- reforma skal byggje på brei kunnskaps- forståing der teoretiske og praktiske kunnskapar, kreativitet og evne til nyskaping, utvikling av sjølvtillit og sosiale ferdigheiter verker saman (Handlingsplan, Kompetansereformen , KUF). Handlingsplanen peiker og på at sjølv om IKT (Informasjons og Kommunikasjons- Teknologi) gjev nye moglegheiter innan kompetanseutvikling, er det viktig at læringsmiljøa og sjølve læringsprosessen kjem i fokus, samt at ein stimulerer til forsking og utviklingsarbeid knytt til denne tematikken. I denne samanhengen er Folkehøgskulen alt ein læringsarena som tilfredsstiller mange av dei ønskjer kompetansereforma etterlyser. Ein kan her trekkje fram fellestrekk og særpreg ved folkehøgskolen sitt læringsmiljø og kompetansereforma sine behov. Fokus på at kunnskap og opplysning er viktig for den einskilde si personlege utvikling og sjølvkjensle er eit fellespunkt. Fordelen med folkehøgskulen er at den alt har lang og god røynsle med sine konkrete arbeidsmetodar for å nå slike mål. Metodane byggjer mellom anna på den sosiale trivselen som ein grunnleggjande verdifaktor og målsetjing når ein fokuserer på kommunikasjon, problemløysing og lagbygging i den praktiske og teoretiske skule- kvardagen. Teoretiske problemstillingar blir direkte knytt til ei praktisk gjennomføring i lag med andre. Det tyder at folkehøgskolen legg vekt på arbeidsmåtar som er prega av spørsmål og undring meir enn absoluttar, sanningar og korrekte svar. Det spørjande, undrande, undersøkjande blir ein sentral tilnærmingsmåte der samtalar og handling mellom dei involverte spelar ei viktig rolle. Det er i dette samspelet at folkehøgskulen sitt verdigrunnlag skal verke styrande og hindre oss i å bli likegyldige for dei utfordringar og motsetnader vi står overfor i samfunnet vårt. Gode, menneskelege relasjonar, open for andre sine synspunkt, -skapar eit godt læringsmiljø der verdiar og val blir synlege, og dermed kan hindre rein instrumentell innlæring av fagstoff. Tidlegare erfaringar blir sett inn i nye samanhengar og gjev moglegheiter for endring og utvikling. Sjølve det faglege og opplevinga av å meistre dette har sin eigenverdi. Vala vi menneske gjer til ei kvar tid gjennom livet, er såleis påverka av vår eiga oppleving av å meistre ut frå eigne rammer og behov i dei faglege og sosiale arenaene vi møter. 3

4 Folkehøgskulen har tradisjon på høg fagleg kvalitet og slepp å la seg styre av akademisk pedanteri. Folkehøgskulen sin eksistens byggjer på ein føresetnad om at den har noko å gje som ikkje andre skuleslag eller opplæringsorganisasjonar utan vidare gir. Den frilynte folkehøgskulen byggjer på eit verdisyn der mennesket står i sentrum for sine eigne, frie val på vegen i livet. For Folkehøgskulen har det å tenkje og å vektleggje realkompetanse alltid vore sentralt, og sterkt knytt til verdigrunnlaget. Vi meiner difor vi har mykje å tilføre skuleverket generelt og kompetansereforma spesielt. Folkehøgskulen er pensum- og eksamensfri og legg vekt på den einskilde eleven sine evner og føresetnader. Folkehøgskulen er eit heilskapleg tilbod med undervisning og internat-liv og har difor spesielle føresetnader for å formidle den målsettinga vi finn i den generelle delen av L-97; Det heile mennesket. Trond Giske sa i 2001 at regjeringa vil at utdanninga i framtida skal bygge på følgjande verdier: Fleksibilitet, Rettferd, Intensitet, Skaperkraft og Kvalitet. Vi må ha en fellesskole i stedet for enhetsskole, - en skole som har felles verdier for alle, der direktørdatter går med snekkerdatter, muslimer med kristne, teoretikere med praktikere, seier Giske i et foredrag. Og her er folkehøgskulane eit godt eksempel på at dette er mogeleg. Generelt treng vi fleire møteplassar som kan gi oss felles opplevingar, - og ikkje berre saman med dei vi kjenner frå før. Ein slik møteplass håper vi Sogndal Folkehøgskule kan bli, - ein pulserande kulturell møteplass for alle i bygda og regionen, ein stad for fellesopplevingar gjennom aktivitet, læring, drøftingar, sosialt osv Kvifor Sogndal Folkehøgskule som kursstad for lærarar og skuletilsette? Vi har registrert at mange lærarar og andre som står i ulike lærings- /undervisnings- /formidlings- situasjonar er på utkikk etter nettopp det verdigrunnlaget som den frilynte folkehøgskulen representerer. Dei ønskjer ny praktisk røynsle med andre undervisningsprosessar i ulike fag/tema. - Røynsler der ein kan oppdage nye tilnærmingsmåtar i undervisnings- kvardagen som kan gje trening i å våge seg inn på felt ein kanskje ikkje har prioritert så høgt tidlegare. Innføringa av L-97 har ført til stor kursverksemd rundt om i fylka. Vi opplever likevel ein etterspurnad på kurs innanfor mange område i L-97 som ikkje er godt nok dekka. Dei ulike kunstfaga har liten plass både i lærarutdanning og innan etterutdanningskurs. Men L-97 stiller store krav til læraren på desse felta. Vi meinte at folkehøgskolen som læringsarena ville vere interessant for både lærarar og andre ettersom vi er ei lita bedrift som kan ta raske avgjerder i tråd med etterspurnad. Vi kan hente inn kurshaldarar lokalt, nasjonalt og internasjonalt etter behov i samarbeid med kommune, skular og lærarar, og sjølvsagt med andre målgrupper. 2. PROSJEKTTITTEL I høve til Kompetansereforma og med mottoet lær der du er ville vi arrangere kurs lærarane/administrativt personell i regionen hadde behov for utan å måtte reise så langt. Prosjekttittelen blei: Folkehøgskulen som læringsarena for nye grupper. 4

5 3. MÅL Vi ønskjer å framheve og vidareutvikle folkehøgskulen som formidlar av realkompetanse i høve til Kompetansereformen Vi ønskjer å nå dette ved å utvikle kurs for lærarar og andre interesserte som står i ulike lærings- /undervisnings- /formidlings- situasjonar. Vi ønskjer å få røynsler med i kva grad folk tar del på kurs av rein lyst, eller av plikt i høve nytteverdi/krav frå jobben. Målgrupper: Lærarar og andre interesserte som står i ulike lærings- /undervisnings- /formidlingssituasjonar. Alle skuleslag er av interesse. 4. ORGANISERING Vi gjorde ein marknadsundersøking om kursbehov på alle grunnskular i fylket. Vi vende oss direkte til den einskilde skule gjennom rektorane, følgt av skriv og nokre direkte møte med lærarstaben for å sikre at vi fekk inn spørjeskjema. Dessverre fekk vi berre nokre få skjema inn. Dei etablerte interkommunale nettverkgruppene og regionane er kontakta. Det vil eventuelt vere spanande å følgje opp kontakt med desse nettverka slik at ein også kan utvikle interkommunale satsingsfelt. Kursutvikling vart sett i gang allereie i januar Målet var i første omgang å få til 1-2 kurs i løpet av 2001 som anten kunne gå konsentrert på 4 6 kurskveldar, 1-2 helgar eller på kursdagane til skulane før skulen starter i august. Gjennomføring av kurs skjedde hausten Evaluering og plan for vidareføring av prosjektet innan utgangen av FRAMDRIFTSPLAN OG GJENNOMFØRING 5.1. Framdriftsplan: Behovsanalyse. Vår 2001 Samtaler med aktuelle partar som for eksempel kommune, skular og lærarar. I samarbeid lage ei behovsanalyse med tanke på å utvikle dei første kursa. Kursutvikling. Vår Planleggje/skreddarsy nokre kurs som rettast mot aktuelle lærarar og andre, som ledd i etterog vidareutdanning i kompetansereforma. Gjennomføring av kurs. Hausten Gjennomføring av kursa, leggjast i tråd med behovsanalysen; helgekurs og/eller kveldskurs. Det var også ønskjeleg med vidareføring av slike kurs ut

6 5.2. Gjennomføring: Januar/februar: Behovsundersøking og kursutvikling: Hadde samtalar/telefonar til rektorar, lærarar og andre om kva område som vil vere av interesse når det gjeld kurstilbod i høve jobben eller personleg. Utvikla forslag til kurs ut frå behova/tilbakemeldingar som kom fram i samtalane. Laga tittel, innhald og fant aktuelle kurshaldarar til kvart einskilde kurs. 12 kurs vart skissert i alt. Laga skjema for kursa der ein kunne krysse av på kva kurs, kva tidspunkt som var ønskjeleg, og eventuelle andre behov. Sendte skjema ut til alle grunnskulane i fylket. Dette vart gjennomført etter planen. For å kunne gjennomføre behovsundersøking, måtte vi allereie her utvikle nokre kurs og kontakte fagleg kurskompetanse, slik at vi hadde eksempel på kva vi kunne tilby. Behovsundersøking og kursutvikling har difor gått parallelt gjennom heile prosjektperioden. Sjå vedlagt skjema for kurstilbod. Mars/april: Behovsundersøking og kursutvikling: Hadde kontakt med skular og skuleadministrasjonar om planane og om skjema som vi ønskte å få tilbake i utfylt stand. Ikkje alle var kontakta pr. telefon. Kontakta alle rektorar i kommunen for å undersøkje interessa for eit konkret kurs med utgangspunkt i svensken Ingemar Mattsson sitt prosjekt Skola Kursutvikling: Planla 2 kursdagar + kurskveld seinare. To kurshaldarar frå Sverige var bestilt til å halde kurs med tittelen Skule 2000 Skulen inn i framtida, - kvar står vi, kvar går vi i vår kommune/på vår skule? Ideen til dette kurset oppstod i løpet av planleggingsfasen og var derfor i utgangspunktet ikkje påtenkt i skjema over aktuelle kurs (oppslag i Dagbladet 27.januar 2001: Skolen blir arbeidsplass ). 40 deltakarar var på dette tidspunktet sikra, men vi ønskte opp til 80 deltakarar. Utvikla evalueringsskjema for kursa, slik at deltakarane kan gje oss tilbakemelding på om vi har lukkast/ikkje lukkast (sjå vedlagt skjema). Kurskoordinator tok del i Sogn og Fjordane Lærarstemne 20. og 21. April. Hadde stand med informasjon om kursa og oppmoding om å svare på skjema som er sendt ut. Mai/juni: Kontakta nabokommunane for å få fleire skular (40 deltakarar til) med på kursdagane i veke 33. Ringte for å informere desse kommunane: Luster, Leikanger, Årdal, Aurland, Vik, Jølster, Førde. Kontakta også Høgskulen i Sogndal, avdeling for lærarutdanning. Førebudde innhaldet på dei to kursdagane i veke 33 i samarbeid med kurshaldarane. Innhenting av skjema, og skulle starte sortering, utkrystallisere kva kurs vi ville sette i gang til hausten (oktober/november). 61 lærarar og administrativt personale melde seg på kurdagane. Frå Sogndal kommune: Kaupanger skule, Norane skule. Frå Luster kommune: Haflso skule og Luster Ungdomsskule. 6

7 Det viste seg å vere svært vanskeleg å få inn svarskjema for kurstilboda. Nokre stikkprøvar viste at papira vart liggjande hos rektorane, eller rett og slett forsvann. August: Førebu kursdagane i veke 33. Gjennomføring av kursdagane. Skola 2000, vart gjennomført 16. og 17. August 2001 for lærarar. Skola 2000 representerer ei heilskapstenking som omfattar skulen sitt innhald, organisering og fysisk miljø. Skulen skal vere ein moderne arbeidsplass for både elevar og lærarar. Fysiske grep/omorganisering både ute og inne, kan føre til endringar på læringsmiljø og innhald i skulekvardagen. Prosjektet fokuserer på; oppløysing av klasser, ikkje lekser, bruk av IT, arbeidsteam, sjå på skulen som ein arbeidsplass, fysiske endringar sin innverknad på det pedagogiske innhaldet osv. To kurshaldarar kom frå Stockholm, Lars Benon og Ingrid Mattsson gjorde greie for prosjektet om Skola Oktober hadde deltakarane ei kveldsøkt der tema var verkemiddelbruk i prosjektarbeid, der kurskoordinator sto for det faglege innhaldet. Etterarbeid og evaluering. Kurset gjekk etter planen. Vi satsa mykje på at dette kurset skulle gå bra, og vi la vekt på å lage eit godt og rikt koldtbord som vi fikk svært god evaluering på. Totalt fekk vi gode tilbakemeldingar frå deltakarane. Skulane hadde forskjellige røynsler i høve tenkinga som vart presentert i Skola 2000, og dei hadde difor også ulikt utbytte av innhaldet. Men det å kome saman med andre skular og lærarar var svært nyttig. Vi var inne på tanken om moglegheita for å hospitere hos kvarandre. Sogndal Folkehøgskule må arbeide med å betre lokalitetane i høve til slike kortkurs. Det er spesielt når mange er samla til intensivkurs over 3 dagar, at lokala blir for kummerlege. Moglegheiter for gruppearbeid i grupperom er heller ikkje dei beste. Utstyr må utbetrast. September/oktober: Planleggje nytt/nye kurs ut frå svarskjema og ønskjer/behov som kjem fram der. Oktober/november: Gjennomføring av kurs Etterarbeid og evaluering Det skulle vise seg at det ikkje var mogleg å få til fleire kurs hausten Grunnskulane har strengt tilmålt kurstid til faste datoar. Difor vart tida nytta til å planleggje nye kurs i (Sjå under Plan for 2002 ). Desember: Evaluering. Skrive rapport Planer for marknadsføring 7

8 Vi har sendt ut eige skriv til dei skulane som tok del på kurset i august, med spesiell innbyding til kursa vi har planlagt i I tillegg er skrivet med kursinnhaldet sendt alle 4 regionsleiarane i Sogn og Fjordane for skule og oppvekst, i håp om at dei ønskjer eitt av kursa inn i kurskatalogen (kompetansekatalogen i regi av Statens Utdanningskontor). 6. EVALUERING Vi ønskte at Sogndal Folkehøgskule på sikt skulle bli ein læringsarena for lærarar i fylket ( lær der du er ), og gjerne for andre fylke. Vi hadde som mål å få i gang 1-2- kurs hausten 2001 for lærarar. Som eit ledd i langtidssatsinga hadde vi ute ei marknadsundersøking til skular og lærarar. Meininga var å få ei peikepinn på kva kurs som interesserte og som vi dermed kunne setje i gang. Brev, utfyllingsskjema, brosjyrar er send til alle skulane i fylket. Vi fekk berre inn 3 skjema og veit difor ikkje kva kurs den einskilde skule/lærar har interesse av. Ein telefonrunde til alle skulane i fylket kunne vore ei oppfølging, i tillegg til å besøke nokre av dei største skulane. Men det ville bli for omfattande arbeid. Etter nokre oppfølgingstelefonar viste det seg at brosjyrar anten vert liggjande på rektor sitt kontor eller rett og slett kasta. Etter kontakt med nokre skular, uttalar dei at dei ikkje ønskjer for mykje reklamering av ulike kursaktørar. Dei har allereie sine satsingsfelt. Vi arbeider vidare med korleis vi skal nå den einskilde skule og få tilbakemelding på behova deira. Likevel melde det seg 61 stk til kurset i august! - Så det er grunn til å tru at her vil vere ein marknad. Difor har vi no sendt inn kurstilboda våre for lærarar til dei 4 regionane som skuleetatane i fylket er delt inn i. Dersom skular i regionen ønskjer seg eit eller fleire av kursa, vedtek ein at kurset blir sett inn i katalogen (skuledirektøren). Det er då bestemt at den skulen skal ha akkurat det valde kurset. Vi reknar med å vite meir om utfallet i løpet av første halvdel av våren. Intern evaluering har gått føre seg kontinuerleg, i personalgruppa, kursgruppa og i styra. Samtaler/evaluering med kursdeltakarar har også vore gjennomført. 7. REKNESKAP REKNESKAP FOR PEDAGOGISK UTVIKLINGSPROSJEKT ÅR 2001 Tittel: Folkehøgskulen som læringsarena for nye grupper UT INN Lønn, 20 arbeidsdagar 150 timar: Reiser 340 Administrasjon 2500 Materiell, marknadsføring, porto, brosjyrer 8700 Administrasjon Tilskot frå Folkehøgskulerådet Skulen sin eigenandel

9 8. FORMIDLING OG OPPFØLGING AV RESULTATA Vi har nytta lokalpressa undervegs i prosjektet. Det kan også bli aktuelt å skrive artiklar i tidsskrift. Vi ønskjer å søkje om midlar til vidareføring av prosjektet med eit tidsperspektiv fram til år er tidsramma for handlingsplanen i kompetansereforma. Samtidig er dette tidsramma for underteikna si prosjektstilling som kurskoordinator. Det vil difor vere av stor verdi at prosjektet kan gå over denne 3-årsperioden. PLAN FOR 2002 Kurs for lærarar, administrativt personell og andre. Dei to neste kursa er avtalt med kurshaldarane, og påmeldingstalet vil avgjere om vi set dei i gang. Vidare kjem ei oversikt over kurs som er under planleggjing (pkt. 3 og 4). 1. Mellommenneskeleg samspel: Forskjellighet til glede eller irritasjon. August Organisajonspsykolog Dr. Psychol Ståle Einarsen, til dagleg førsteamanuensis ved Seksjon for arbeids- og organisasjonspsykologi, Universitetet i Bergen. Einarsen hadde eit spanande og svært aktuelt foredrag for 80 lærarar i regi av Leikanger Lærarlag i oktober i år. Han snakka om ulike mennesketypar elevar og lærarar/vaksne, korleis vi er ulike som menneske i kommunikasjon, arbeidsstil og føretrukke arbeidsmiljø. Einarsen er svært vanskeleg å få fatt på som den populære føredragshaldar han er, men han har sett av veke 33 for eit kurs over 3 dagar her i Sogndal. Kurset er ei vidareføring av det foredraget han hadde på Leikanger, der han ser på menneskelege forskjellar i forhold til samarbeid, foreldresamtalar, eigen pedagogikk og tilpassa opplæring, undervisningsstil og konsekvenser for det pedagogiske arbeidet. Opplegget er prøvd ut mange gonger på skulefolk med stor suksess. Passar for alt pedagogisk personale frå førskulelærar i barnehagar til lektorar i den vidaregåande skulen. 2. Folkemusikk frå Sogn og Fjordane. Kva finn vi i den vokale folkemusikken som kan nyttast i den moderne skulen? Tidspunkt: 3 dagar i veke 33 og 8, 9,10 mars Judith Vestreim bur på Kaupanger i Sogn og har i mange år vore ein aktiv folkesongar. Ho har synt ei særleg interesse for songtradisjonen etter Ragnar Vigdal, men arbeider også med tradisjonar frå fylket elles. Ho er A-klassing i Landskappleik. Judith Vestreim har saman med Håkon Høgemo på hardingfele og Tom Karlsrud på trekkspel gjeve ut to CD ar under tittelen Bufaste tonar som og er namnet på folkemusikktrioen. Saman med desse to var ho også OL -musikar i Nagano-1998 i Japan. Ho er ein av tre i songtrioen Liljar (saman med Elin Grytting og Berit Opheim). Liljar debuterte med suksess på den Internasjonale folkemusikkfestivalen i Førde Judith Vestreim var sentral i arbeidet med prosjektet Skumringstimen, eit CD/bokverk som i regi av Sogn og Fjordane Folkemusikklag kom ut i samarbeid med Fylkesarkivet si musikkavdeling og Høgskulen i Sogn og Fjordane. Ho arbeider i Sogndal Musikk- og Kulturskule som pedagog med folkemusikk- prosjektet Toneskrinet og ei songgruppe som heiter Krudlalaget. Ho er til dagleg kunsthandverkar på Kaupang Design. Som folkesongar arbeider ho frilans. 9

10 Kurs i tradisjonssong: Kva finn vi i den vokale folkemusikken som kan nyttast i den moderne skulen? Kva materiell finn vi av folkemusikk i Sogn og Fjordane? Kvar finn vi stoffet? Korleis tek vi det i bruk? Korleis bruke det? Folkemusikk: song, spel og dans Kjeldemateriell: Innspelingar, litteratur. Den vokale folkemusikken har rike tradisjonar også her i Sogn og Fjordane. Det er eit mangfald av tradisjonsberarar som har gjeve vidare ein arv i form av songar som vi finn på band i arkiva. Songar av ulike sjangrar som fortel om liv og lagnad frå ei tid som mange skulle kunne lære noko av. Eit mangfald av uttrykk som er gode døme på at vi lett kan integrere denne arven inn i ulike fag på skulen, til dømes norsk, historie, musikk, kunst og handverk. Vi finn døme på: ulike dialektar, uttrykk, mattradisjonar, handverksteknikkar, klesmotar osb. Den vokale folkemusikken er såleis ein viktig ressurs som vi må lære oss å ta i bruk. Gjennom dette songkurset vil vi få auka kunnskap og idear om ulike måtar å gjere dette på og truleg inspirasjon til verkeleg å gjere det. Det er med hensikt at kurset skal haldast på De Heibergske Samlingar Sogn Folkemuseum. Presentasjon frå samlinga og måltida med tradisjonskost går inn som ein del av kurset. 3. Kulturforståing Juni og august Meir enn nokon gong er det viktig å sette seg inn i andre sin kultur, og med det få ei vidare forståing også av sin eigen kultur. Ulike nasjonar, haldningar, tenkesett, språk, kommunikasjon som barriere eller døropnar for større forståing av kvarandre? Berre når vi forstår kvifor folk frå andre land har forskjellige reaksjonsmønstre og årsaka til denne skilnaden, kan vi fremje kommunikasjonen oss imellom og oppnå resultat. 3 dagar i veke 33 for lærarar. Samarbeid med ein prosjektgruppe som gjennomførte kurs om dette i Møter med ulike kunstnarar. Vårens, sommarens, haustens og vinterens kunstnar. Ein kunstnar pr. årstid, -totalt 4 kurs i året (uavhengige av kvarandre). Ei innføring i kunstnaren sin bakgrunn, intensjon, stilperiode og arbeidsteknikkar. Deltakarane får arbeide praktisk med teknikkane. Samarbeid med Sogn og Fjordane Fylkesgalleri og kunstnarsenteret i Førde. Er det ein nolevande kunstnar folk ønskjer å møte, prøver vi å få til ei utstilling med vedkomande anten på museet De Heibergske Samlinger Sogn Folkemuseum, eller på eitt av dei andre galleria som har dukka opp den siste tida. Vi køyrer eit 3 dagars kurs i utstillingslokala med kunstnaren eller andre fagfolk. Møte med vinterens kunstnar; Februar. Møte med vårens kunstnar; Juni Møte med sommarens kunstnar;12-14 aug Møte med haustens kunstnar; November 9. KONKLUSJON Vi håpar at vi etter kvart kan bli ein kursstad for skular i regionen som eit rimeleg alternativ, med høg fagleg kvalitet. Vi ønskjer å liggje framom det som rører seg i skuledebatten, og 10

11 gjerne ta opp tema som er kontroversielle og debatterande. Vi kan vere tilpasningsdyktige ved å svare raskt på etterspurnad og såleis lage til gode kurs på relativt kort tid. Vi vil vere ein kursstad der vi har kontakt med den einskilde skule før og etter kurset, slik at vi kan følgje opp med nye tilbod som byggjer på, og støtter opp om den einskilde skule sine vidare kursbehov. Såleis vil vi gjennom samarbeid kunne skreddarsy kurs for å nå målet om ein betre skule. Vi må heile tida spørje: - Korleis vil vi eigentleg at den nye skulen skal bli? Korleis får vi det til? Kva for val og prioriteringar står vi over for? For skulen er og bør stadig vere i endring! 11

12 VEDLEGG Spørjeskjema: KURS SOM ER SPESIELT RETTA MOT LÆRARAR OG ANDRE I FORMIDLINGSSITUASJONAR. Alle kursa må vere på minimum 12 timar! Ver venleg og kryss av på dette skjemaet og send inn til Sogndal Folkehøgskole. Kursnamn Alt. 1. Alt. 2. Alt. 3. Alt. 4. Alt Praktisk bruk av digital video/film i grunnskolen. 2. Praktisk arbeid med grafisk design og biletmanipulering innan elektroniske medier. 3. Praktiske formidlingsteknikkar i prosjektarbeid og konsekvensar for valg av prosjektmetodikk. 4. Praktisk innføring om dramatiske virkemidler i generell undervisningsmetodikk. 5. Komposisjon i musikkfaget. Praktisk arbeid. 6. Dirigentkurs for musikklærarar som ønskjer meir praktisk kunnskap når ein del av jobben er å dirigere både korps og kor i bygda. V41, haustferien. Veke 31, 30. juli-3. aug. Ei helg i haust (min. 12 timar) To helger i haust (min. 12 timar) Andre tidspunkt? Skriv når. 7. Folkemusikk frå Sogn. Kvar og kven kjem den frå? Korleis var originalen og korleis kan vi nytte den i dag i nye settingar? 8. Vårens, sommarens, haustens og vinterens kunstnar. Ein kunstnar pr. årstid, -totalt 4 kurs i året. Ei innføring i kunstnarens bakgrunn, intensjon, stilperiode og arbeidsteknikkar. Deltakarane arbeider sjølve praktisk med teknikkane. Samarbeid med Sogn og Fjordane Fylkesgalleri. 9. Andre behov? Skriv kva. Vi kan skreddarsy kurs etter dykkar ønskje. 12

13 Kurs 1. Menneskelege forskjellar i skulen: Til glede og irritasjon Foredragshaldar og kursleiar: Organisasjonspsykolog Dr. Psychol Ståle Einarsen Til dagleg førsteamanuensis ved Seksjon for arbeids- og organisasjonspsykologi, Universitetet i Bergen. Hovudbodskap: Det er OK å være den ein er. Det er positivt at vi er ulike. Vi må lære å utnytte våre forskjellar til felles beste. Arbeidslag og team som klarer dette fungerer best. Også elevar er ulike og må få lære på sin eigen måte. God tilpassa opplæring er å møte alle elevar på deira heimebane. Lærarar kan og bør utvikle eigen pedagogisk plattform slik at dei møter behova hos alle elevar i klassen. Innhald dag Meyers-Briggs Type Indikator (MBTI): Korleis er vi ulike som menneske Menneskelege forskjellar i kommunikasjon, arbeidsstil og føretrukke arbeidsmiljø Innhald dag 2 Tidsbruk: Kven er du og kven er eg: analyse av individuelle forskjellar Analyse av eigne personlege preferansar og arbeidsstil Korleis utvikle gode team og gode arbeidsmiljø Identifisering av eigne styrker og fallgruver i samarbeid og pedagogikk Personleg tilbakemelding på arbeidsstil og pedagogisk stil Korleis forstå og utnytte menneskelege forskjellar i samarbeid Korleis kommunisere effektivt på tvers av vår ulikskap Pedagogikk og eigne preferansar: Kva er styrkar og fallgruver hos deg som lærar Innhald dag 3 Tidsbruk: Individuelle forskjellar hos born : MBTI-mini Individuelle forskjellar og pedagogikk Individuelle forskjellar i læringsstil Tilpassa opplæring: tilpassa for kven? Kva med «tilpassa opplæring» i høve normale individuelle forskjellar? Refleksjon over eigen «tilpassa opplæring» Rettleiing på eigen praksis i høve til individuelle forskjellar Korleis undervise barn som har motsett arbeids- og læringsstil frå ein sjølv? Effektiv kommunikasjon i foreldresamtaler Arbeidsform: Foredrag, gruppearbeid, diskusjon, lese- og refleksjonstid Personleg tilbakemelding på eigne preferansar Personleg rettleiing av kollegaer i forhold til tilpassa opplæring Kråkenesveien 13, 5152 Bønes KOLAS AS 13

14 Kurs 2. Folkemusikk frå Sogn og Fjordane. Kva finn vi i den vokale folkemusikken som kan nyttast i den moderne skulen? Litt om tradisjonsberaren Judith Vestreim: Judith Vestreim bur på Kaupanger i Sogn og har i mange år vore ein aktiv folkesongar. Ho har synt ei særleg interesse for songtradisjonen etter Ragnar Vigdal, men arbeider også med tradisjonar frå fylket elles. Ho er A- klassing i Landskappleik. Judith Vestreim har saman med Håkon Høgemo på hardingfele og Tom Karlsrud på trekkspel gjeve ut to CD ar under tittelen Bufaste tonar som og er namnet på folkemusikktrioen. Saman med desse to var ho også OL -musikar i Nagano-1998 i Japan. Ho er ein av tre i songtrioen Liljar (saman med Elin Grytting og Berit Opheim). Liljar debuterte med suksess på den Internasjonale folkemusikkfestivalen i Førde Judith Vestreim var sentral i arbeidet med prosjektet Skumringstimen, eit CD/bokverk som i regi av Sogn og Fjordane Folkemusikklag kom ut i samarbeid med Fylkesarkivet si musikkavdeling og Høgskulen i Sogn og Fjordane. Ho arbeider i Sogndal Musikk- og Kulturskule som pedagog med folkemusikk- prosjektet Tone-skrinet og ei songgruppe som heiter Krudlalaget. Ho er til dagleg kunsthandverkar på Kaupang Design. Som folkesongar arbeider ho frilans. Litt om Kurs i tradisjonssong: Kva finn vi i den vokale folkemusikken som kan nyttast i den moderne skulen? Kva materiell finn vi av folkemusikk i Sogn og Fjordane? Kvar finn vi stoffet? Korleis tek vi det i bruk? Korleis bruke det? Folkemusikk: song, spel og dans Kjeldemateriell: Innspelingar, litteratur Den vokale folkemusikken har rike tradisjonar også her i Sogn og Fjordane. Det er eit mangfald av tradisjonsberarar som har gjeve vidare ein arv i form av songar som vi finn på band i arkiva. Songar av ulike sjangrar som fortel om liv og lagnad frå ei tid som mange skulle kunne lære noko av. Eit mangfald av uttrykk som er gode døme på at vi lett kan integrere denne arven inn i ulike fag på skulen, til dømes norsk, historie, musikk, kunst og handverk. Vi finn døme på: ulike dialektar, uttrykk, mattradisjonar, handverksteknikkar, klesmotar osb. Den vokale folkemusikken er såleis ein viktig ressurs som vi må lære oss å ta i bruk. Gjennom dette songkurset vil vi få auka kunnskap og idear om ulike måtar å gjere dette på og truleg inspirasjon til verkeleg å gjere det. Det er med hensikt at kurset skal haldast på De Heibergske Samlingar Sogn Folkemuseum. Presentasjon frå samlinga og måltida med tradisjonskost går inn som ein del av kurset. Kurstittel: Folkemusikk frå Sogn og Fjordane. Kva finn vi i den vokale folkemusikken som kan nyttast i den moderne skulen? Judith Vestreim held kurset. Kurset vert lagt over dei 3 dagane i kursveka i august som ikkje overlappar med kurs A ( August). Tilsvarande kurs går og ei helg i mars: 8, 9,10 mars Mykje av kurset i august vil gå føre seg i ei av dei gamle stovene, Leirmostova på De Heibergske Samlinger, Sogn Folkemuseum. Pris: 1000,- pr. deltakar. Inkluderer tradisjonsmat to dagar, kaffi, te og kaker i 3 dagar. NB. Kurset tar max 15 deltakarar. 14

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan

Detaljer

Skulebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing

Skulebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing Skulebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing Kvifor satse på lesing? si rolle i ungdomstrinnsatsinga Praktiske eksempel / erfaringar frå piloteringa Nettresurssar Kva er tilgjengeleg for kven Eksempel

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN 2008/09 FORORD Kvalitetsutviklingsplanen for Blindheim barneskole

Detaljer

VÅGE SKULE BESØKSSKULE

VÅGE SKULE BESØKSSKULE VÅGE SKULE BESØKSSKULE Velkommen til Våge skule på Bømlo. Du finn skulen vår ca 2 km sør for Kulleseidkanalen. Skulen ligg godt plassert i naturen, noko som gjer det lett for store og små elevar å vera

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Pedagogisk plattform

Pedagogisk plattform Pedagogisk plattform Visjon Fag og fellesskap i fokus Våre verdiar Ver modig Ver imøtekommande Ver truverdig Pedagogisk plattform Vi bygger på Læringsplakaten og konkretiserer denne på nokre sentrale område:

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

Rektorforum 15. april

Rektorforum 15. april Til Skolen v/ rektor IKF-Rundskriv 06-2008 Oslo, 18. februar 2008 Rektorforum 15. april Viser til særmøte under rektorsamlinga i Tromsø i januar. Der vart det bedt om at IKF arrangerer eit rektorforum

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

NIURI EN INTERKULTURELL MØTE-OG KURSPLASS FOR KVINNER I INDRE SOGN.

NIURI EN INTERKULTURELL MØTE-OG KURSPLASS FOR KVINNER I INDRE SOGN. PEDAGOGISK UTVIKLINGSARBEID. RAPPORT. SOGNDAL FOLKEHØGSKULE 2003. NIURI EN INTERKULTURELL MØTE-OG KURSPLASS FOR KVINNER I INDRE SOGN. Bakgrunn. Sogndal kommune har i de seinare åra teke i mot mange flyktningar

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og korleis denne eksamen skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elever,

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Førebygging 1.1 Skulemiljøet Ein venleg og integrerande skule er naudsynt for å oppnå eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt. Skulen skal vere ein trygg og triveleg

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 28. mai 2015 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016 www.hivolda.no/glu 1 2 Innhald Tid til studiar og undervising... 4 Frammøte... 4 Arbeidskrav, eksamen og progresjon

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune.

Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune. Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune. Fire skular var i perioden januar 2012 t.o.m. juni 2013 med i Utdanningsdirektoratet si satsing Vurdering for Læring (VfL). Målsetjinga var utvikling av ein vurderingskultur

Detaljer

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor Eit undervisningsopplegg om BARNERETTANE MÅL frå læreplanen DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING Artikkel 2: Alle barn har rett til vern mot diskriminering PRIVATLIV Artikkel 16: Alle barn har rett til

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Trudvang skule og fysisk aktivitet

Trudvang skule og fysisk aktivitet Trudvang skule og fysisk aktivitet Eit heilskapleg system for dagleg FysAk for alle i eit folkehelse- og pedagogisk perspektiv gjennomført av kompetent personale Bjarte Ramstad rektor Trudvang skule 1

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/ all/nl-19980717-061.html Opplæringslova kapittel 9a. Elevane sitt

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

Plan for overgangar. for barn og unge

Plan for overgangar. for barn og unge Plan for overgangar for barn og unge Os 2011 Frå Kvalitetsplan oppvekst og kultur Mål Alle born og unge skal oppleva gode overgangar der ein sikrar kontinuitet og heilskap i opplæringa og oppfølginga.

Detaljer

Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2. PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune

Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2. PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2 PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune 14.06.2012 Klar til skulestart Formålet med Klar til skulestart: INNHALD: gje det enkelte barnet ein god overgang

Detaljer

19.03.15. Konkret arbeid med psykisk helse i skulen. Kva seier opplæringslova? Kvifor arbeide systematisk og målre9a med psykisk helse?

19.03.15. Konkret arbeid med psykisk helse i skulen. Kva seier opplæringslova? Kvifor arbeide systematisk og målre9a med psykisk helse? Konkret arbeid med psykisk helse i skulen Fagnettverk i psykisk helse, Sogn regionråd 19. mars 2015 Solrun Samnøy Hvem sa at dagene våre skulle være gratis? At de skulle snurre rundt på lykkehjulet i hjertet

Detaljer

Den kulturelle nistepakken

Den kulturelle nistepakken Den kulturelle nistepakken Revidert mai 2006 Sentrale føringar Hausten 2002 gjekk startskotet for Den kulturelle skulesekken (DKS) i. I samarbeid med fylkeskommunen var Kvinnherad ein av dei første kommunane

Detaljer

Øystese barneskule April - 08

Øystese barneskule April - 08 Øystese barneskule April - 08 1 Innleiing: 9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. Skulen skal aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja helsa,

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Masfjorden kommune. Kompetanseutviklingsplan. for grunnskulen. Kultur. for. læring. Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005

Masfjorden kommune. Kompetanseutviklingsplan. for grunnskulen. Kultur. for. læring. Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005 Masfjorden kommune Kompetanseutviklingsplan for grunnskulen 2005 2008 Kultur for læring Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005 Innleiing. Grunnlagsdokument: Generell del av L-97. St.melding nr 30 (03-04)

Detaljer

Språk og språkmiljø Kvardagssamtalen: Høgtlesing og forteljarstunder:

Språk og språkmiljø Kvardagssamtalen: Høgtlesing og forteljarstunder: Språk og språkmiljø Vi har språk og språkmiljø som satsingsområde. Det er eit mål å gje barna varierte og positive erfaringar med ord og uttrykk, saman med konkret sanse- og førstehandserfaring, i naturlege

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 Sakshandsamar: Margit Drivenes Kløvfjell Arkiv: K2-C00, K2-A10 Objekt: Arkivsaknr 12/848 KULTURPROGRAM

Detaljer

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE SUNDE BARNEHAGE: Sunde barnehage ligg midt i Sunde sentrum, med Sunde skule som næraste nabo. Barnehagen og skulen med ca. 210 born og 40 tilsette utgjer Sunde oppvekstsenter.

Detaljer

Vurdering for læring - prosjektsamarbeid mellom skulane i Jærnettverket

Vurdering for læring - prosjektsamarbeid mellom skulane i Jærnettverket Vurdering for læring - prosjektsamarbeid mellom skulane i Jærnettverket OB Starta med å besøkja alle ressursgruppene 25 stk Skulebesøk Ca 1 2 timar på kvar plass Skulane hadde svært ulikt utgangspunkt

Detaljer

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når:

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når: Prosessplan for arbeidet med standarden Sett inn einingsnamn her Standard: Tilpassa opplæring og tidleg innsats Sist oppdatert: 15.09.2014 Sjå nedst for rettleiing utfylling og frist for innsending. For

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten GENERELL INFORMASJON OM KULTURSEKKEN Kultursekken er et samlebegrep for satsinga på kulturformidling i barnehage, grunnskole og den videregåande skulen

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder Det psykososiale skolemiljøet til elevane Til deg som er forelder Brosjyren gir ei oversikt over dei reglane som gjeld for det psykososiale skolemiljøet til elevane. Vi gir deg hjelp til korleis du bør

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

Metodiske verktøy ved kursleiing

Metodiske verktøy ved kursleiing Metodiske verktøy ved kursleiing Lærings- og Meistringssenter Helse Fonna 30.03.2015 Metodiske verktøy - LMS Helse Fonna 1 Runde Enkel måte å få alle til å delta: Gi ei enkel oppgåve som er mogeleg for

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule Utviklingsplan skuleåret 2015-2016 Varhaug skule Innhald 1 Innleiing 2 Heilskapleg status, læringsresultat og læringsmiljø ved Varhaug skule 2.1 Trendutvikling læringsresultat 2.2 Trendutvikling læringsmiljø

Detaljer

UTDANNINGSVAL NORDBYGDO UNGDOMSSKULE.

UTDANNINGSVAL NORDBYGDO UNGDOMSSKULE. UTDANNINGSVAL NORDBYGDO UNGDOMSSKULE. KOMPETANSEMÅL Etter 10.trinn skal elevane kunna:. Gje ei oversikt over lokalt næringsliv. Klargjera eigne interesser, anlegg og verdiar som føresetnad for sjølvstendige

Detaljer

Tiltaksplan 2009 2012

Tiltaksplan 2009 2012 Tiltaksplan Tiltaksplan for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Revidert 2011 Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Innleiing Grunnlaget for tiltaksplanen for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET

MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE 2013-2014 VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET Målekartet bygger på prinsippa i Balansen og kommunen sin visjon for barnehage, skule, kulturskule og

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Velkomen til Mork barnehage

Velkomen til Mork barnehage Velkomen til Mork barnehage BARNEHAGELOVA Stortinget har i lov 17.juni 2005 nr. 64 om barnehagar (barnehageloven) fastsatt overordna bestemmelsar om barnehagens formål og innhald. RAMMEPLANEN gjev styrar,

Detaljer

GODE SAMANHENGAR OG OVERGANGAR

GODE SAMANHENGAR OG OVERGANGAR GODE SAMANHENGAR OG OVERGANGAR FOR BARN I BARNEHAGEN OG ELEVAR I GRUNNSKULEN I KLEPP ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE GODE SAMANHENGAR OG OVERGANGAR FOR BARN I BARNEHAGEN OG ELEVAR I GRUNNSKULEN I KLEPP Siktemålet

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2009

Rådgjevarkonferansen 2009 Rådgjevarkonferansen 2009 Dei neste 15 min. Tørre facts om HSF Utfordringar for HSF HSF - ein attraktiv høgskule? Utdanningar ved HSF og spennande planar Ta med elevane på besøk til HSF! Tørre facts Høgskulen

Detaljer

9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane.

9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. 1 Øystese barneskule Innleiing: September-2012 9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. Skulen skal aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1318510063720)

Saman for framtida (Ref #1318510063720) Saman for framtida (Ref #1318510063720) Søknadssum: 470000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysningar om søkjar Organisasjonsnavn/nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Frå tre små til ein stor.

Frå tre små til ein stor. Frå tre små til ein stor. TO PARALLELLE PROSESSAR: SKULESAMANSLÅING OG PALS. PALS - kon nferansen 2010 FRÅ FLEIRE PERSPEKTIV Skuleeigar Leiinga ved skulen Tilsette og PALS-teamet sine erfaringar Tilbakemeldingar

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP OG REAL I BARNEHAGEN. Ivar Offerdal Eivind Rogne Britt GlomnesWillumsen Sylvi Aarland

ENTREPRENØRSKAP OG REAL I BARNEHAGEN. Ivar Offerdal Eivind Rogne Britt GlomnesWillumsen Sylvi Aarland ENTREPRENØRSKAP OG REAL I BARNEHAGEN Ivar Offerdal Eivind Rogne Britt GlomnesWillumsen Sylvi Aarland Kva er entreprenørskap? Entreprenørskap er ein dynamisk og sosial prosess, der individ, aleine eller

Detaljer

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Læreplankode: AKT2-01 Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 11. januar 2007 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings-

Detaljer

Barnevernsfaglege vurderingar. Fylkesmannen sine erfaringar. Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014

Barnevernsfaglege vurderingar. Fylkesmannen sine erfaringar. Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014 Barnevernsfaglege vurderingar Fylkesmannen sine erfaringar Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014 Heimel Dokumentasjonskrav 1. Barnevernlova og forvaltningslova Formål 1. Arbeidsverktøy for dei

Detaljer

på vegne av barn og unge

på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET SKAL FØRE TIL AT BARN OG UNGE FÅR UTNYTTA RESSURSANE SINE OG BLI GODT INKLUDERT I DET ORDINÆRE OPPLEGGET I BARNEHAGE OG SKULE 4 hovudområde for

Detaljer

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule)

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV Gjennomføringsbarometeret Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Informasjon Ny GIV-heimesida Gjennomføringsbarometeret 2010-kullet frå ungdomsskulen

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer