HANDLINGSPLAN FOR OMSTILLING HURUM KOMMUNE Endelig versjon 30. april 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN FOR OMSTILLING HURUM KOMMUNE 2014. Endelig versjon 30. april 2014"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN FOR OMSTILLING HURUM KOMMUNE 2014 Endelig versjon 30. april

2 Innhold 1. Innledning Mål Omstillingsarbeidets mål Måltavle for Omstillingsarbeidet Innsats Innledning Etablering av omstillingsorganisasjonen A Besøksnæring B Basisnæring C Regionale næringer D Lokale næringer E Bostedskommunen F Næringsvennlig kommune Finansiering og ressursinnsats

3 1. Innledning Dette er Handlingsplan for 2014 og bygger på Omstillingsplan for Hovedhensikten er å operasjonalisere hva som skal oppnås i 2014 innen de prioriterte innsatsområder. I den sammenheng er det konkretisert hvilke prosjekt og tiltak som er viktig å iverksette og hva som skal være oppnådd. Det er omstillingsorganisasjonens ansvar å sikre at de planlagte prosjekt og tiltak iverksettes. Så er det den enkelte prosjektorganisasjon som må utarbeide prosjektplan og følge opp prosjektet med de nødvendige rapporter underveis. Det er viktig å være bevisst målstrukturen fra Omstillingsplanens mål til Handlingsplanens mål og videre til det enkelte prosjektmål. Ved å sikre at det er en «rød tråd» gjennom hele målstrukturen legges det til rette for en best mulig målrettet gjennomføring. Det skal fremgå av den enkelte prosjektplan. For styret vil Handlingsplanen være det viktigste instrument i oppfølging av omstillingsarbeidet. Dette bør blant annet gjøres ved at programleder til hvert møte gir en statusrapport over fremdriften. 2. Mål 2.1 Omstillingsarbeidets mål Fra 1. januar 2014 til 1. januar 2020 skal befolkningen være økt med personer fra til innbyggere. Befolkningssammensetningen skal være endret ved at den relative andel 70 år og eldre ikke skal utgjøre mer enn 20 % av andel befolkning mellom 20 og 69 år. 1. jan hvert år % vekst Foreslått videreført mål kommuneplan % pr år fra Hurum MMMM (SSB , prognose) Omstillingsplanens mål ,8 for Hurum Periodisert økning omstillingsplan (40) (400) 920 Befolkningsutvikling og sammensetning skal hvert år måles mot SSB-tall og rapporteres til kommunestyret. Tallene skal splittes/spesifiseres i tilgang og avgang. Utvikling av forholdet mellom år og de som er 70 år og eldre skal følges spesielt opp. Andel nye boenheter ferdigført vil også være et viktig måltall sammen med omsatte boenheter. Slik rapportering er omstillingsorganisasjonens ansvar og vil være en viktig del av deres rapportering. Sysselsettingen skal i perioden øke med minst 400 arbeidsplasser som følger: - Besøksnæring: her skal den øke med minst 100 fra 425 til 525 arbeidsplasser 3

4 - Regionale næringer skal øke med minst 150 fra 631 til 780 arbeidsplasser - Basisnæringer skal øke med minst 100 arbeidsplasser fra 500 til 600 arbeidsplasser - Lokale næringer skal øke med 50 arbeidsplasser fra 194 til minst 245 arbeidsplasser Fremdriften skal måles gjennom rapporter fra aktuelt næringsliv til Omstillingsorganisasjonen. Resultatet skal rapporteres i hver årsrapport til kommunestyret. Antall arbeidsplasser skal vurderes av prosjekteierne ut fra følgende: Ville prosjektet blitt gjennomført uten medvirkning fra omstillingsprogrammet? -ja, uten endringer -ja, i samme skala men på et senere tidspunkt -ja, i redusert skala men etter samme tidsplan -ja, i redusert skala og på et senere tidspunkt -nei, prosjektet ville ikke blitt gjennomført I tillegg vil Buskerud fylkeskommune årlig gi ut ajourførte sysselsettingstall som kan benyttes til referanse. 2.2 Måltavle for Omstillingsarbeidet Måltavle for perioden 1. januar 2014 til 1. januar 2020: Grupperinnæring Besøksnæring Basis- Regionale næringer Lokale Kommunen næringer Innsatsområde Reiseliv Handel Industri Teknologi Håndverk Helse Bosted Næringsvennlig Status 425 arb.pl. 490 arb.pl. 630 arb.pl. 194 arb.pl innb 4572 syssels 54% utpendl Mål 40 arb.pl. Redusert hdl.lekkasje Rv 23 varesenter Komp.- program Strategiske tiltak Gjennom -gående 60 arb.pl. 90% org.sert Forening Flere nyetabl. Samarb. om pakking 100 arb.pl 50 arb.pl. 100 arb.pl. 50 arb.pl. 960 nye innb år Ny framtidsrettet virksomhet Teknologiutvikl og innovasjon hos eks. og nye virksomheter SMB-utv. Klynge Næringshage, Etablererveiledning, Gründerskole /coach Kompetanseutvikling Markedsføring og kommunikasjon Broen3 I 2012 var det ca 720 kommunalt ansatte og 52 statlige ansatte. Utbygging eldresenter, Kollektivtransport Tomter Sentrumsnære leiligheter Båtplasser Senterutv. ungdom 60% pendler ut av Hurum Nær.- vennl. Komm. Vertskomm. Serviceerklær. 4

5 3. Innsats Innledning Gjennom måltavlen er det gitt mål for utvikling av arbeidsplasser innen de aktuelle innsatsområder. Det er viktig å huske at omstillingsarbeidet i hovedsak skal omfatte forstudier og forprosjekt, mens gjennomføring av hovedprosjekt primært skjer ved hjelp og bidrag fra det ordinære virkemiddelapparat. Nye arbeidsplasser og befolkningsøkning kommer imidlertid ikke før hovedprosjekt er gjennomført. Hovedoppgaven for omstillingsorganisasjonen er derfor å få omstillings-/utviklingsprosessene i gang, og bidra til at de blir gjennomført av de egentlige prosjekteierne. Omstillingsarbeidet er en langvarig prosess. Det er derfor viktig at en prioriterer hva som må oppnås det enkelte år, og i hvilken grad man når målet. I nedenstående beskrives hva som er planlagt gjennomført i det enkelte innsatsområde i Arbeidet vil omfatte både tiltak/mindre oppgaver og prosjekter. 3.2 Etablering av omstillingsorganisasjonen Dette er starten på gjennomføringsfasen, og det må i den sammenheng være full fokus på etablering av en effektiv omstillingsorganisasjon. Viktige oppgaver i den sammenheng er: Aktivitet Start - Ferdig Konstituering av omstillingsstyret; roller og ansvar, møtekalender, årshjul, mv En enkel versjon av Kvalitetssikringshåndboka er innført, herunder regnskapsopplegg, arkivsystem, saksbehandlingsopplegg, bevilgnings-protokoll, osv. Kommunikasjonsplan er satt i verk Rekruttering av programleder; annonse, rekruttering, valg start første styremøte Arbeidsutvalg i styret som ivaretar daglig leder funksjonene fram til programleder tilsatt, herunder iverksette de tiltak og prosjekt som er målsatt i det enkelte innsatsområde Første møte gjennomført Det vises til Opplegg utarbeidet av informasjonssjefen i Hurum Daglig leder på plass Viktig, ukentlige møter og bruk av sekretær/saksbehandler for gjennomføring Introduksjonskurs for gjennomføringsfasen September IN-kurs Programstyret for gjennomføringsfasen har gjennomført IN styrekurs November IN-kurs, sammen med resultat fra programstatusvurdering PLP-Utviklingsevne gjennomført for prosjektledere og prosjektmedlemmer August/ september 2 dagers kurs gjennomføres når de fleste prosjekt er iverksatt Ovenstående aktiviteter krever også engasjement av eksterne ressurser for å få dette gjennomført. Når det gjelder kurs og seminar dekker Innovasjon Norge de eksterne ressurser, men opphold og reiseutgifter må dekkes av omstillingen. Totalt settes det av ,- fra omstillingsbevilgningen. Det er særlig viktig å få markeds- og kommunikasjonsplanen opp og i drift. Det settes av ,- til dette. 5

6 Kjøp av øvrige tjenester for etablering, herunder også rekruttering stipuleres til maksimum ,- Drift av omstillingsorganisasjonen andre halvår estimeres til , A Besøksnæring Mål for besøksnæringen Reiselivsaktørene skal ha etablert et samarbeid som bidrar til en felles utvikling. Det skal være en forpliktende reiselivsplan som alle aktørene vil forholde seg til og bidra i gjennomføringen. Over perioden vil det være etablert minst 60 arbeidsplasser i reiselivet og 40 i handelsnæringen. Det vil være etablert ett storsenter ved rv 23 som omfatter volumvarer som møbler, hvitevarer, biler, osv. Handelslekkasjen skal være redusert fra ca pr innbygger i 2010 til ca i Dette utgjør i omsetning ca 200 millioner kroner. Tar vi med en del av sørlige del av Røyken øker potensialet til nærmere 300 mill. kroner. Sætre må i tillegg få regionsenterfunksjoner som kommunikasjons- og handels/servicested, se innsatsområde Bostedskommunen. Følgende resultat skal oppnås i 2014: Navn A1 Bransjeforening besøksnæring Bransjeforening for reiseliv skal være etablert. Må ses i sammenheng med Hurum Næringsråd og handelsstandsforeningene i Sætre og på Tofte. Fremdrift Invitasjon til alle bedrifter sendt innen 1. juli 2014 Prosess-møter med drøfting av bransjeforeningens rolle og ansvar, hvilke mål skal nås ferdig innen 1 nov 2014 Forening stiftet i november 2014 Eierskap Organisering A-eiere: Holmsbu reiseliv, reiselivsbedriftene i Hurum, C-eiere: Hurum Næringsråd, Omstillingsorganisasjon Prosjektansvarlig: Finansiering Omstillingsmidler: Navn A2 Kompetanseprogram for handel og service vedtatt startet med minst 7 deltakende virksomheter Fremdrift Startet senest 31. desember 2014 Eierskap A-eierskap: Handelsbedrifter i Hurum C-eierskap: Hurum Næringsråd og Omstillingsprogrammet Finansiering Innovasjon Norge bidrar med 50% av kostnadene Omstillingsorganisasjonen bidrar med for etablering av prosjektet Navn A3 Gode prosjekt 6

7 Bidrar til å forsterke reiselivssatsing Fremdrift Avhengig av søknad primært for forstudier og forprosjekt Eierskap Reiselivsbedrifter Organisering I henhold til PLP Finansiering Viktig for å vise vilje og gjennomføringsevne 3.4 B Basisnæring Mål Det er i løpet av 2017/2018 etablert en større industriell virksomhet med framtidsrettet teknologi på Tofte med minimum 50 arbeidsplasser. Det er i løpet av omstillingsperioden etablert minimum 50 nye arbeidsplasser i teknologibedrifter lokalisert i Hurum. Innen utløpet av 2015 er det etablert en næringshage i Hurum som har spesiell vekt på teknologiutvikling. Næringshagen samarbeider tett med dagens teknologibedrifter. Navn B1 Markedsføring av industrimuligheter i Tofte En intensjonsavtale med Hurum kommune, Södra Cell og Omstillingsorganisasjon som beskriver samarbeidsprosess og gjensidig informasjonsutveksling om etableringsforespørsler og aktiviteter ifm etablering av ny virksomhet på Södra Cell sitt industriområde på Tofte Fremdrift Enighet om å utvikle en intensjonsavtale innen 1 juli 2014 Intensjonsavtale undertegnet 1. oktober 2014 Eierskap A-eiere: Södra Cell, Hurum kommune og Omstillingsorganisasjon Finansiering Kun ressursinnsats fra omstillingsorganisasjonens ledelse Navn B2 Markedsføring av industrimuligheter i Tofte En intensjonsavtale med Hurum kommune, Tofte Strand og Omstillingsorganisasjon som beskriver samarbeidsprosess og gjensidig informasjonsutveksling om etableringsforespørsler og aktiviteter ifm etablering av ny virksomhet på Tofte Strand sitt industriområde på Tofte Fremdrift Enighet om å utvikle en intensjonsavtale innen 1 juli 2014 Intensjonsavtale undertegnet 1. oktober 2014 Eierskap A-eiere: Tofte Strand, Hurum kommune og Omstillingsorganisasjon Finansiering Kun ressursinnsats fra omstillingsorganisasjonens ledelse Navn B3 Næringshage i Hurum 7

8 Beslutning om en skal etablere en næringshage i Hurum Fremdrift I løpet av 2014: Det er gjennomført samtaler med SIVA om etablering av næringshage i Hurum. Det er gjennomført erfaringsutveksling med andre eksisterende næringshager. Det foreligger en beskrivelse av hvilke funksjoner en slik næringshage i Hurum bør ha Eierskap A-eiere: Hurum Næringsråd og Omstillingsorganisasjon Finansiering Omstillingsorganisasjon bidrar med Navn B4 Teknologibasert innovasjon Det er avklart hvilke teknologibedrifter som ønsker å gå inn i et prosjekt for utvikling av innovasjon i egen virksomhet og i fellesskap Fremdrift Samtaler med aktuelle bedrifter innen 1 november 2014 Drøfting om individuelle eller kollektive tiltak gjennomført i november 2014 Avklaring av hva et prosjekt i 2015 bør omfatte besluttet innen årsskiftet 2014/15 Eierskap Organisering A-eiere: aktuelle teknologibedrifter i Hurum C-eier: Omstillingsorganisasjon Prosjektansvarlig: Finansiering Mindre kostnader i 2014 totalt Navn B5 Gode prosjekt Bidrar til å forsterke satsingen på basisnæringer Fremdrift Avhengig av søknad primært for forstudier og forprosjekt Eierskap Bedrifter innen Basisnæringen Organisering I henhold til PLP Finansiering Viktig for å vise vilje og gjennomføringsevne 3.5 C Regionale næringer Mål Fram til 2020 er det etablert minimum 150 nye arbeidsplasser innen regional næring i Hurum. Flere eksisterende mindre virksomheter har slått seg sammen for å kunne utføre større arbeider Navn C1 SMB-Utvikling Minst 10, maksimum 16 virksomheter har sagt seg interessert i å gjennomgå programmet SMB-Utvikling med start forstudie årsskiftet 2014/2015 Fremdrift Markedsføring og avklaring av interesse hos aktuelle virksomheter avsluttet innen 1. desember 2014 Eierskap A-eiere: Omstillingsprogrammet og aktuelle virksomheter 8

9 C-eiere: Næringsrådet i Hurum Finansiering Omstillingsprogrammet bidrar med Navn C2 Organisasjon for forpliktende samarbeid vedrørende større tilbud regionalt/nasjonalt/internasjonalt Det er gjennomført forespørsel og etterfølgende work shop i samarbeid med Hurum Næringsråd om samhandling mellom flere virksomheter med sikte på å kunne gi større leveranser/tilbud. Fremdrift Start ultimo oktober 2014 Avklaring av interesser desember 2014 Eierskap A-eiere: aktuelle virksomheter C-eier: Omstillingsprogrammet Finansiering For avklaring av muligheter bevilger omstillingsprogrammet Navn C3 Gode prosjekt Bidrar til å forsterke satsingen på regionale næringer Fremdrift Avhengig av søknad primært for forstudier og forprosjekt Eierskap Bedrifter i innsatsområdet Regionale næringer Organisering I henhold til PLP Finansiering Viktig for å vise vilje og gjennomføringsevne 3.6 D Lokale næringer Mål Fram til 2020 er det etablert minimum 50 nye arbeidsplasser innen lokale næringer. Navn D1 Grønsand gård Grønsand gård prosjektet er presentert for Omstillingsstyret og det er avklart hvordan et eventuelt videre samarbeid skal kunne gjennomføres Fremdrift Presentasjon gjennomført august 2014 Eierskap A-eier: Grønsand gård, Hurum kommune Terje Wiggo Nielsen Finansiering Grønsand gård 9

10 Navn D2 Prioritering av lokale næringer Omstillingsstyret har drøftet og konkretisert hvilke typer virksomheter som skal prioriteres videre. Fremdrift Må være gjennomført innen desember 2014 Eierskap A-eierskap: Omstillingsstyret Finansiering Ingen aktuelle bevilginger Omstillingsstyret vi ha A-eierskap inntil prioritering av aktuelle virksomheter er gjort Navn D3 Gode prosjekt Bidrar til å forsterke lokale næringer Fremdrift Avhengig av søknad primært for forstudier og forprosjekt Eierskap Bedrifter innen Lokale næringer Organisering I henhold til PLP Finansiering Viktig for å vise vilje og gjennomføringsevne 3.7 E Bostedskommunen Mål Sætre har utviklet minst 300 sentrumsnære boenheter/leiligheter og Sætre fremstår som et godt regionalt senter «med ansiktet vendt mot sjøen». På Åsveien er det etablert et regionalt handelssenter med volumvarer som betjener Hurum og deler av Røyken. På Tofte er Handelsgata etablert med aktuelle butikker, serveringssteder mv. Lokalsenterfunksjonene er forsterket. Strandsonen er oppdatert og sjørelatert virksomhet er etablert. Det er bygd minimum 50 nye boliger. Nærsenteret Klokkarstua/Verket er utviklet og det er etablert flere nye boliger. Nærsenteret Holmsbu/Rødtangen/Kana er utviklet og fremstår som et mer komplett reiselivsmål. Nærsentret Filtvet er utviklet med utgangspunkt i allerede etablert virksomhet. Grønsand Bosenter er i 2018 utviklet til et senior-senter med 50 boenheter og planlagt ytterligere 50. Det er etablert 35 nye arbeidsplasser. Navn E1 Regionsenter Regionsenterfunksjoner som er aktuelle for Sætre er definert og behovet dokumentert Fremdrift Prosjektet etablert innen 1 oktober 2014 Regionsenterfunksjoner beskrevet og presentert for kommunestyret desember 2014 Eierskap A-eiere: kommunestyre, formannskap, Hurum Næringsråd C-eiere: rådmann, Omstillingsstyre ordfører 10

11 Finansiering Omstillingsbevilgningen bidrar med Hurum kommune dekker resten Navn E2 Presentasjon av boligtomter og hus Utvikling av system for registrering og dokumentasjon over boligtomter og muligheter er iverksatt Fremdrift Prosjektet er iverksatt innen desember 2014 Eierskap A-eiere: Hurum kommune og tomtetilbydere Finansiering Omstillingsorganisasjonen tar på seg ansvaret for å etablere prosjektet og bidrar i den sammenheng med Etterfølgende finansiering bør skje gjennom kommunen Navn E3 Hurtigbåt til Oslo Fremdrift Eierskap Hurum kommune, Hurum ordfører innleid Finansiering Omstillingsorganisasjon bevilger Prosjektet er satt i gang etter vedtak fra styringsgruppen for strategi og forankringsfasen Navn E4 Broen3 Aktiv lobbyvirksomhet for å sikre videreføring av broen3 Fremdrift Laget påvirkningsplan Gjennomført lobbyvirksomhet regionalt og nasjonalt Eierskap Hurum kommune, Hurum ordfører innleid Finansiering Omstillingsorganisasjon bevilger Prosjektet er satt i gang etter vedtak fra styringsgruppen for strategi og forankringsfasen Navn E5 Frivilligheten Bidrar til å forsterke Hurum som attraktiv bostedkommune Fremdrift Avhengig av søknad primært for forstudier og forprosjekt Eierskap Ressurspersoner, lag og foreninger Organisering Finansiering Viktig for å vise vilje og gjennomføringsevne 11

12 3.8 F Næringsvennlig kommune Mål Hurum kommune fremstår som en aktiv vertskaps- og næringsvennlig kommune med korte svarfrister og proaktiv holdning til innbyggere og næringslivet. Det måles en kontinuerlig forbedring hvert år fram mot Mål og tiltak 2014 Navn Fremdrift Eierskap Organisering F1 Vertskapsrollen næring Det etableres et eget prosjekt som skal definere og måle kommunens behandling av alle typer næringssaker/næringshenvendelser Prosjektet iverksettes snarest råd og det skal allerede 1. november 2014 være et akseptert opplegg for dette. I aksept ligger at aktuelle medarbeidere i administrasjonen har vært engasjert i utvikling av målsetting og -metode og har forpliktet seg til å følge dette opp. A-eierskap: Rådmann og virksomhetslederne C-eierskap: Omstillingsorganisasjon og Hurum Næringsråd PA: Rådmann PL: Engasjert eller en fra kommunen Finansiering Omstillingsorganisasjon bidrar med ,- Dette er særlig viktig for kommunen Navn F2 Spørreundersøkelse næringsliv Det gjennomføres en web-basert spørreundersøkelse hos næringslivet og kommuneadministrasjon i henhold til opplegget til Innovasjon Norge «Næringsvennlig kommune». Resultatet presenteres rådmannen for videre tiltak. Fremdrift Valg av leverandør: innen 1. august 2014 Resultat foreligger: senest 1. oktober 2014 Eierskap A-eierskap: Hurum kommune ved rådmannen rådmann engasjert Finansiering Omstillingsorganisasjonen bevilger Navn F3 Mottaksopplegg næringsforespørsler Innen årsskiftet 2014/2015 skal det foreligge forslag til hvordan Hurum kommune skal presentere seg overfor potensielle næringsetableringer Fremdrift Må være iverksatt senest 1 oktober 2014 Rapport om presentasjonsopplegg 1 desember 2014 Eierskap A-eiere: Hurum kommune og Hurum næringsråd Finansiering Omstillingsorganisasjonen bidrar med Navn F4 Gode prosjekt Bidrar til å forsterke Hurum som næringsvennlig kommune 12

13 Fremdrift Avhengig av søknad primært for forstudier og forprosjekt Eierskap Hurum kommune Organisering I henhold til PLP Finansiering Viktig for å vise vilje og gjennomføringsevne 4. Finansiering og ressursinnsats Det legges opp til følgende ressursinnsats i 2014: Innsatsområde Beløp A-Besøksnæringer B-Basisnæringer C-Regionale næringer D-Lokale næringer E-Bostedkommunen F-Næringskommunen Sum Etableringskostnader (kurs og seminar etc ,- markeds- og kommunikasjonsplanen ,- tjenester for etablering, herunder også rekruttering ,-) Administrasjon/drift Sum Strategi- og forankringsfasen Sum kostnader Inntektsgrunnlag: Buskerud fylkeskommune Hurum kommune Hurum e-verk Sum inntekter

OMSTILLINGSPLAN FOR HURUM 2014-2020

OMSTILLINGSPLAN FOR HURUM 2014-2020 OMSTILLINGSPLAN FOR HURUM 2014-2020 Endelig versjon 30. april 2014 Omstillingsplan 2014-2020 Hurum kommune Side 1 Innhold 1. STATUS OG PROGNOSER FOR HURUM KOMMUNE...3 1.1 Sammendrag...3 1.2 Bakgrunn for

Detaljer

STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI

STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI OMSTILLING I MELØY STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI 2013 1 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Bakgrunn... 4 2.1 Innledning... 4 2.2 Status pr mai 2013... 5 2.3 Revisjon av Omstillingsplanen...

Detaljer

SNF-Rapport nr. 07/09

SNF-Rapport nr. 07/09 SNF-Rapport nr. 07/09 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Våler kommune av Inger Beate Pettersen SNF-prosjekt 4245: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Våler kommune Prosjektet er finansiert

Detaljer

Evaluering av omstillingsprogram i Rollag. Midtveisevaluering av omstillingsprogram

Evaluering av omstillingsprogram i Rollag. Midtveisevaluering av omstillingsprogram Evaluering av omstillingsprogram i Rollag Midtveisevaluering av omstillingsprogram Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Opptur Søndre Land. Handlingsplan 2013

Opptur Søndre Land. Handlingsplan 2013 Opptur Søndre Land Handlingsplan 2013 1 Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Mål... 3 3.0 Innsatsområde 1: Bo og service kommunen... 3 3.1 Strategi: Rekruttere nye innbyggere... 4 3.2 Strategi: Engasjere egne

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse Rollag kommune

Strategisk utviklingsanalyse Rollag kommune Strategisk utviklingsanalyse Rollag kommune Lysaker, 8. desember 2011 Roald A Johansen partner ifo-institutt for organisasjonsutvikling DA Strategisk utviklingsanalyse for Rollag kommune Side 1 1. Sammendrag...

Detaljer

1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter:

1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: Omstillingsprogram for Meløy Handlingsplan 2014 1. Innledning 1.1 Utviklingsanalysen I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: A. Konkurransefortrinn: Gode havneforhold, store oppbygde

Detaljer

1. Innledning. Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter:

1. Innledning. Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: Omstillingsprogram for Meløy Handlingsplan 2015 1. Innledning Utviklingsanalysen I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: A. Konkurransefortrinn: Gode havneforhold, store oppbygde

Detaljer

SNF rapport nr. 16/07. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Åmot. Stig-Erik Jakobsen

SNF rapport nr. 16/07. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Åmot. Stig-Erik Jakobsen Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Åmot Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6143: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Åmot Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge og Hedmark fylkeskommune

Detaljer

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune SNF-rapport 08/08 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune Inger Beate Pettersen Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6156: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet

Detaljer

Loppa kommune - Strategiplan 2011-2012 Vedtatt i programstyret 15. februar 2011

Loppa kommune - Strategiplan 2011-2012 Vedtatt i programstyret 15. februar 2011 Side1 2011 Loppa kommune - Strategiplan 2011-2012 Vedtatt i programstyret 15. februar 2011 Omstillingsadministrasjonen Loppa kommune 15.02.2011 1 Strategiplan 2011-2012 Forlengelse av omstillingsprogrammet

Detaljer

Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal. Sluttevaluering av omstillingsprogram

Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal. Sluttevaluering av omstillingsprogram Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal Sluttevaluering av omstillingsprogram Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Rapport for omstillingsarbeidet i Rollag juni 2011 april 2014

Rapport for omstillingsarbeidet i Rollag juni 2011 april 2014 Rollag kommune Omstilling og nyskaping Rapport for omstillingsarbeidet i Rollag juni 2011 april 2014 Rapportering for tildelte omstillingsmidler for 2011, 2012 og 2013 Versjon 7. mai 2014 KH 1 Innhold

Detaljer

Versjon 24.01.2013 Forslag fra Omstillingsstyret til behandling i formannskapet 31.01.2013 og kommunestyret 14.02.2013

Versjon 24.01.2013 Forslag fra Omstillingsstyret til behandling i formannskapet 31.01.2013 og kommunestyret 14.02.2013 Omstillingsplan for Rollag 2012-2017 Med handlingsplan for 2013 Versjon 24.01.2013 Forslag fra Omstillingsstyret til behandling i formannskapet 31.01.2013 og kommunestyret 14.02.2013 Omstilling og nyskaping

Detaljer

PLP-Utviklingsledelse for utviklingsprogrammer INNOVASJONS- MILJØER

PLP-Utviklingsledelse for utviklingsprogrammer INNOVASJONS- MILJØER PLP-Utviklingsledelse for utviklingsprogrammer INNOVASJONS- MILJØER Fakta om PLP 1 2 Dette programmet er tilpasset detaktuelle omstillingsområdet og fokuserer på de viktigste områder som omstillingsledelsen

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer

ANBEFALINGER FOR VIDEREFØRING AV OMSTILLINGSARBEIDET I SØNDRE LAND

ANBEFALINGER FOR VIDEREFØRING AV OMSTILLINGSARBEIDET I SØNDRE LAND ANBEFALINGER FOR VIDEREFØRING AV OMSTILLINGSARBEIDET I SØNDRE LAND Rapport fra Opptur Søndre Lands forstudie "Videreføring av omstillingsarbeidet" 15.09.15 UTKAST til Notat om "Videreføring av omstillingsarbeidet"

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen

PLP Prosjektlederprosessen Kort om Innovasjon Norge I Innovasjon Norge treffer du mennesker som har lokal og internasjonal kompetanse slik at din idé kan bli en forretningsuksess. Med kontorer i alle fylker, og i tretti land over

Detaljer

SNF-rapport nr. 19/10

SNF-rapport nr. 19/10 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Flora av Rune Mjørlund SNF-prosjekt nr. 1181: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Flora Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen på Rollag kommunehus Dato: 10.09.2015 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen på Rollag kommunehus Dato: 10.09.2015 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen på Rollag kommunehus Dato: 10.09.2015 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

Evaluering av omstillingsprogram i Vanylven. Sluttevaluering av omstillingsprogram

Evaluering av omstillingsprogram i Vanylven. Sluttevaluering av omstillingsprogram Evaluering av omstillingsprogram i Vanylven Sluttevaluering av omstillingsprogram Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 GAMVIK KOMMUNE ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 Vedtatt av kommunestyret 13.desember 2012 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser i kommunen. Ved en

Detaljer

KAPITTEL 2 - STRATEGIER OFFENTLIG NÆRINGSUTVIKLINGSARBEID.

KAPITTEL 2 - STRATEGIER OFFENTLIG NÆRINGSUTVIKLINGSARBEID. Vedlegg til Strategisk Næringsplan Plandel Bardu Kommune KAPITTEL 2 - STRATEGIER OFFENTLIG NÆRINGSUTVIKLINGSARBEID. Plandel vedtatt i Formannskapet i saksnr 18/11 2. Mars 2011 og i Kommunestyre saksnr

Detaljer

Omstillingsplan. For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020. Revidert for 2015

Omstillingsplan. For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020. Revidert for 2015 Omstillingsplan For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020 Revidert for 2015 Innhold Innledning... 3 1. Bakgrunn for omstillingsstatusen... 4 1.2 Oppsummering av ståsteds- og mulighetsstudie...

Detaljer

Regionrådet 4. desember 2012

Regionrådet 4. desember 2012 MØTEINNKALLING! Regionrådet 4. desember 2012 Sted: Rollag kommune Kommunestyresalen - Rollag Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen 26.11.12 Thomas Fosen rådsleder Eventuell melding om forfall mv meldes snarest

Detaljer

PLP-Utviklingsevne. Dokumentasjon 2 dagers kurs. Versjon 6.0 INNOVASJONS- MILJØER

PLP-Utviklingsevne. Dokumentasjon 2 dagers kurs. Versjon 6.0 INNOVASJONS- MILJØER PLP-Utviklingsevne Dokumentasjon 2 dagers kurs INNOVASJONS- MILJØER Versjon 6.0 Fakta om PLP. 2 3 Mer detaljert program i word. Det er selvsagt mulig å starte dag 1 kl 08.00 eller 10.00 og forkorte/forlenge

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Forstudie. Meløy som næringsvennlig kommune

PROSJEKTPLAN. Forstudie. Meløy som næringsvennlig kommune PROSJEKTPLAN Forstudie Meløy som næringsvennlig kommune Kort beskrivelse av prosjektet. Næringsvennlig kommune er et analyse- og rådgivningsprogram som hjelper omstillingskommuner med å kartlegge hvor

Detaljer

Omstillingsarbeidet i Meråker kommune Strategisk plan 2012-2013

Omstillingsarbeidet i Meråker kommune Strategisk plan 2012-2013 Omstillingsarbeidet i Meråker kommune Strategisk plan 2012-2013 Meråker, april 2012 2 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG 3 2. OMSTILLING I MERÅKER 3 3. PROGRAMSTATUSVURDERING 2011 3 4. BESKRIVELSE AV PROSESSEN

Detaljer

Rollag kommune. Foto: Irene Lislien. 1. tertial 2015

Rollag kommune. Foto: Irene Lislien. 1. tertial 2015 Rollag kommune Foto: Irene Lislien 1. tertial 2015 Innhold Innledning... 3 Demografi utvikling 1 kvartal 2015 - Folkemengde og kvartalsvis befolkningsendringer (Kilde SSB)... 4 Status handlingsprogrammet...

Detaljer