Den 12. Norske Psykologikongressen NØKLER TIL ENDRING september 2015, Oslo Kongressenter. Symposium - sammendrag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den 12. Norske Psykologikongressen NØKLER TIL ENDRING 3. 4. september 2015, Oslo Kongressenter. Symposium - sammendrag"

Transkript

1 Den 12. Norske Psykologikongressen NØKLER TIL ENDRING september 2015, Oslo Kongressenter Symposium - sammendrag Torsdag 3. september kl Symposium 1A: Klinisk ekspertise. Hva er det og hvordan viser det seg i praksis? Analyser av ekspertterapeuter som klinikere, veiledere, lærere og forskningsdeltakere. Fenomenet ekspertise er omdiskutert i psykoterapifeltet. Hva betyr det, hvordan utvikles det, og hvordan kan det eventuelt læres? Terapeutens betydning for et positivt behandlingsresultat er et av de markante, gjennomgående funnene fra psykoterapiforskningen de siste ti årene. Dette understøtter betydningen av å studere hva dyktige, effektive terapeuter gjør, og hvordan de reflekterer. Symposiet presenterer fire analyser fra forskningsprosjektet An intensive processoutcome study of the interpersonal aspects of therapy (Rønnestad, 2013) ved Universitet i Oslo. Utvalget av terapeuter er kjennetegnet ved omfattende og lang erfaring som klinikere, undervisere, veiledere og forfattere av klinisk faglitteratur. Denne varierte og omfattende erfaringsbakgrunnen, kombinert med gode behandlingsresultater, gjør disse terapeutene til interessante forskningsobjekter i studiet av ekspertise. De fire presentasjonene i symposiet nærmer seg spørsmålet om ekspertise fra forskjellige perspektiver, og inkluderer analyser av terapitimer, spørreskjemaer og fokusgrupper. Den første presentasjonen viser en undersøkelse av hvordan terapeutene som oppnådde de beste resultatene arbeidet med tidlig alliansedannelse. Den andre presentasjonen viser en kasusanalyse av terapeutens sub-symbolske, nonverbale arbeid. Den tredje presentasjonen handler om hvordan forskningskonteksten påvirker terapi, sett fra terapeutenes perspektiv, mens den fjerde tar for seg hvordan ekspertenes varierte praksis med terapi, opplæring/veiledning og deltakelse i forskning gjensidig påvirker hverandre. Hanne Weie Oddli er psykolog, PhD og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, UiO. Faglige interesseområder er alliansen mellom terapeut og klient, virksomme faktorer i psykoterapi, veiledning og opplæring, terapeututvikling og forholdet mellom kunnskap og praksis. Har skrevet artikler og bøker om disse emnene. Erik Stänicke er psykolog, PhD og spesialist i klinisk psykologi. Førsteamanuensis i klinisk ved Psykologisk institutt, UiO. Psykoanalytiker og er vise-president i Norsk psykoanalytisk forening. Faglige interesseområder er psykoterapiforskning, prosess-utfallforskning, klinisk teoriutvikling, vitenskapsfilosofi og etikk. Har skrevet artikler og bøker om disse emnene.

2 Margrethe Seeger Halvorsen er psykolog, Dr. Psychol. Og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Førsteamanuensis i klinisk psykologi ved Psykologisk institutt, UiO. Faglige interesseområder er psykoterapiforskning, hvordan forskning kan gjøres relevant for klinisk praksis, sammenhengen mellom prosess og utfall i psykoterapi («hva som gjør gode terapier gode») og terapeutisk allianse. Har skrevet artikler og bokkapitler om disse emnene. Kirsten Benum er psykologspesialist. Førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, UiO. Faglige interesseområder: Utvikling av integrative perspektiver på terapi, terapeutisk allianse, terapeututvikling, utvikling av forståelse og terapeutisk arbeid med komplekse traumelidelser. Har skrevet artikler og bøker om disse emnene. Symposium 1B: Øvelser i etisk refleksjon Det finnes ikke alltid noe fasitsvar på fagetiske spørsmål. Det er mange meningsberettigede både innenfor og utenfor psykologenes rekker. Til syvende og sist er det psykologene selv som er ansvarlige for de grensene som trekkes, for hva de finner fagetisk forsvarlig. I dette symposiet legger vi til rette for at deltakerne skal kunne utvikle sin etiske kompetanse sammen med kolleger. Vi tilbyr en mulighet for å trene på etisk refleksjon, og å utveksle synspunkter på mulige løsninger på fagetiske dilemmaer hentet fra psykologers dagligliv. Deltakerne vil få presentert ulike kasus som til sammen beskriver et bredt utvalg av gjenkjennelige situasjoner. Deltakerne inviteres deretter til å komme med sine synspunkter. Sesjonen blir ledet av Halvor Kjølstad, og leder av Fagetisk råd Gisken Holst vil bidra med kommentarer og er tilgjengelig for spørsmål fra salen. Halvor Kjølstad er spesialist i klinisk psykologi. Kjølstad Psykologtjeneste. Leder av Psykologrådet Medlem av Statens Helsepersonellnemnd Medlem av tilsynsutvalget for dommere Gisken Holst er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi. Seksjonsleder i Personal- og organisasjonsavdelingen i Helse Bergen HF. Leder av Fagetisk råd siden 2010 Symposium 1C: Spedbarnsforskning- hvordan bygges bro mellom forskning og klinikk? I dette symposiet gis et innblikk i hvordan kunnskap fra en rekke fagdisipliner som psykologi, nevrobiologi, medisin har preget nyere spedbarnsforskning og bidratt til nye måter å forstå spedbarnet på. Forskere og klinikere jobber sammen i det Nasjonale spedbarnsnettverket for å finne frem til og å skape god forskning som kan komme praksisfeltet til gode. I symposiet presenterer vi to metoder som begge har som mål å fremme trygg tilknytning og god emosjonsregulering hos spedbarnet. The Newborn behavioral observation system (NBO) er en relasjonsbyggende metode som nå benyttes av fagpersoner på flere nyfødt-og barselavdelinger, helsestasjoner og spedbarnsteam i Norge. Målet med NBO er å sensitivisere foreldre til den nyfødtes nonverbale signaler og tydeliggjøre at dette er barnets måte å kommunisere på. Circle of Security, eller Trygghetssirkelen, benyttes i arbeidet med foreldre med litt eldre

3 spedbarn enn de nyfødte. Videre presenteres The Alarm Baby Scale (ADBB) som er et klinisk verktøy for å identifisere spedbarn med tegn på sosial tilbaketrekking. Til slutt gis en kort orientering på diagnosesystemet DC:O-3 som er ment som et supplement til ICD-11. Kari Slinning er Dr.psychol. og førsteamanuensis i utviklingspsykologi ved psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Hun har også en forskerstilling ved Nasjonalt kompetansenettverk for sped-og småbarns psykiske helse, RBUP Øst og Sør. Slinning er involvert i flere longitudinelle studier på barns utvikling og jobber også med opplæring og implementering av kartleggingsverktøy og intervensjonsmetoder. Slinning er faglig ansvarlig for all NBO-opplæring i Norge. Hun er sertifisert NBO-observatør og trener, samt COS-terapeut og veileder i Virginia gruppemodellen. Vibeke Moe er Dr.psychol. og spesialist i klinisk psykologi. Hun er førsteamanuensis ved klinikk for barn og familier, psykologisk institutt, Universitetet i Oslo og har en forskerstilling ved Nasjonalt kompetansenettverk for sped-og småbarns psykiske helse, RBUP Øst og Sør. Moe er involvert i flere longitudinelle studier på barns utvikling og leder bl.a. studien Liten i Norge. (LIN). Astri Lindberg er spesialist i klinisk psykologi og arbeider ved Nasjonalt kompetansenettverk for sped-og småbarns psykiske helse, RBUP Øst og Sør. Lindberg er blant landets fremste eksperter på klinisk arbeid med gravide og barselkvinner med psykiske problemer. Hun har drevet utstrakt undervisningsvirksomhet og veiledning av helsepersonell som ønsker å arbeide med denne målgruppen. Hennes hovedfokus i dag er arbeid med opplæring og veiledning av fagpersoner i COS Virginiamodellen. Gro Vatne Brean er spesialist i klinisk psykologi og ansatt ved Nasjonalt kompetansenettverk for sped-og småbarns psykiske helse, RBUP Øst og Sør. Hun leder implementeringen av diagnosesystemet DC:0-3 i spedbarnsteamene i BUP-systemet. Hun driver også privatpraksis i Institutt for tokologi og familiepsykologi og har de siste 20 årene på ulike måter jobbet med graviditet, sped-og småbarnstid. Symposium 1D: Rosa kompetanse snakk trygt om kjønn, identitet og seksuell orientering i møte med barn og unge. Internasjonal forskning på helse og levekår viser økte helseplager og redusert livskvalitet blant homofile, lesbiske, bifile og transpersoner (lhbt-personer) sammelignet med den øvrige befolkningen. Man ser økt forekomst av bl.a depresjon, angstlidelser, suicidalitet, og rusproblemer. Spesielt har de unge i denne målgruppen det vanskelig. Forskning viser også at mange lhbt-personer har vanskelig for å være åpne i møte med helsevesenet og derfor ikke får den helsehjelpen de trenger. Dette ser ut til å være en konsekvens av at helsearbeiderne ikke har kompetanse og kunnskap om de spesielle utfordringer lhbt-personer står overfor i sine liv. Vi mener at spesifikk kunnskap og kompetanse om minorieteters helsekårer er en forutsetning for å kunne gi god og likeverdig helsehjelp for alle. Med dette som bakteppe vil vi sette fokus på hvordan kommunisere åpent om kjønn og seksualitet i møte med barn og ungdom. Hva sier den nyeste forskningen på lhbt-

4 feltet i Norge? Hva trenger helsearbeideren for å kunne møte unge i denne målgruppa på en slik mate at de føler seg sett, forstått og hjulpet. Hvordan kan psykologen bidra til dette? Rosa kompetanse fokuserer på de mulighetene vi alle har til å bety noe spesielt for andre. (Vårt utgangspunkt er at den enkelte yrkesutøver selv vet best hvordan de vil nærme seg temaet - er det sant?) For at DU skal få til dette vil vi komme med noen råd og sette noen perspektiver for hvordan du på en god og trygg måte kan møte alle brukere av helsetjenesten, uavhengig av seksuell orientering og kjønnsidentitet. Vi vil vise eksempler på god praksis, og slik motivere til en mer inkluderende praksis. Vi vil by på oss selv, bruke erfaringer fra eget liv og eget arbeid og sammen se muligheter fremfor begrensininger. Vi inviterer deg til et symposium som med både alvor og humor, fordommer og raushet vil gi deg bedre ferdigheter imøte med barn og unge som bryter med normene for kjønn og seksualitet. Nina Sinding-Larsen er leder av Rosa kompetanse helse i Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH). Hun er utdannet barnevernspedagog, har bakgrunn fra barnevernsfeltet, organisasjonslivet og som foredragsholder/formidler. Geir Helge Roaas er barne- og ungdomspsykiater, overlege ved Front team, Barneseksjonen, Oslo Universitetssykehus. Profesjonsleder ved spesialistprogrammet ved R-BUP Øst og Sør. Lege ved Helsestasjonen for lhbtungdom siden Medlem av styringsgruppen til Rosa kompetanse helse og sosial. Symposium 1E: Kvalitetsutvikling i helsetjenesten, utfordringer for psykologer og ledere Det viktigste vi gjør som profesjonsutøver og som leder, er å sikre et god resultat av våre tjenester. Men hvordan står det til med resultatene våre i dag? Er det er mulig å skape en vesentlig bedre kvalitet i innen psykisk helsevern og TSB? Er det er mulig å drive tjenesten mer effektivt og skape en helsetjeneste som i vesentlig større grad tar utgangspunkt i pasientens samlede behov, og det innenfor de økonomiske rammer som i dag er gitt offentlige virksomheter? Og hva er eventuelt lederutfordringene i å få dette til? Symposiet tar utgangspunkt i disse spørsmålene, en tro på at det er et uforløst potensial innen våre tjenester, og at det å involvere profesjonsutøverne og brukerne i dette arbeidet er avgjørende for å lykkes. Vi vil sammen med deltakerne utforske kvalitetsbegrepet, diskutere hvordan kvalitet er ulikt oppfattet sett fra rollen som pasient, pårørende, profesjonsutøver, leder og virksomhetseier. Og vi vil dele erfaringer ved ulike sider av systematisk kvalitetsarbeid. Anders Wahlstedt, Internasjonal Koordinator Sørlandet sykehus HF. Anders Wahlstedt har arbeidet med utvikling av fag og kvalitet både som

5 profesjonsutøver og som leder på flere nivå, sist som klinikksjef ved Sørlandet sykehus HF. Tidligere har han arbeidet som sykehusdirektør, konsulent og som administrasjonssjef i Statens vegvesen. Han er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi og har også internasjonal erfaring. Christer Mortensen, Spesialrådgiver HR i Helse Sør-Øst. Christer Mortensen har jobbet med leder- og organisasjonsutvikling i offentlige og private virksomheter siden 1998, og har erfaring som prosjekt-, fag- og linjeleder. Nå jobber han med strategi, policyutvikling og styring av sykehus som rådgiver for Helse Sør-Øst. Fredag 4. september Symposium 2A: Kan sosialpsykologi hjelpe oss med å forstå og forebygge radikaliseringsprosessen? Hvordan kan unge mennesker relativt raskt endre navn personlighet og verdigrunnlag, reise fra sine familier og Norge for å bli «fremmedkrigere». Det er ikke bare gutter men jenter helt ned til 16 år som har reist. Tilbake står fortvilte foreldre og en økende terrorfrykt som sprer seg i Europa. Etter anbefalinger fra PST ber Statsminister Erna Solberg hele 23 kommuner om å innføre tiltak i kampen mot radikalisering av ungdom. Hvordan kan vi psykologer hjelpe med å håndtere denne krisen? Hva vet vi om holdningsendringer og lydighet? Faktisk ganske mye, når vi tar ett dypdykk i sosialpsykologiens historie. Medias dekning av terrorforskeres årsaksforklaringer er stort sett preget av å beskrive sårbarheter i personens karakter og deres søken etter spenning, det er de indre faktorene som blir stående som en forklaringsmodell. Dette symposiet vil utforske en annen forklaring. Hvordan tar vi beslutninger når vi er usikre og hvordan kan vi forstå «sårbarheten» som ligger i situasjonen hvor valgene blir tatt. Vi kan spørre oss om de unge radikaliserte har tatt informerte eller manipulerte valg? Professor Emeritus Robert Cialdini har forsket på overbevisning og lydighet i hele sin profesjonelle karriere og svarer at forklaringsmodellen som passer best i forhold til forskningen som foreligger er at de er systematisk rekruttert og indoktrinert ved hjelp av kraftfulle psykologiske våpen. Prinsippene for atferdsendring kan virke så overbevisende at det får dem til å gjøre ting de ellers aldri ville drømt om å gjøre utenfor denne gruppen, sier han. Det vil bli lagt spesielt vekt på 3 psykologiske prinsipper; Festingers kognitiv dissonans teori (prinsippet om indre konsistens) Lydighetsstudier fra Milgram (prinsippet om autoritet) og Asch studier i konformitet (prinsippet om sosiale bevis). Symposiet avslutter med gruppearbeid for å utforske hvordan vi kan bruke kunnskapen til å forebygge og forvare oss mot uetisk påvirkning. Cathrine Moestue er psykolog, høyskolelektor og fast spaltist for Dagbladet Magasinet. Hun er spesielt engasjert i formidling av fag med særlig vekt på beslutninger og sosialpsykologi. Etter terrorangrepet i Madrid 2004 ble det arrangert en konferanse om psykologisk manipulering hvor Cathrine intervjuet Robert Cialdini om påvirkningsprinsippene publisert i SJOP. Under ECP2009 i Oslo ble Philip Zimbardo intervjuet av henne for Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

6 Robert Orell er direktør for Exit Sweden (Fryshuset) og i 12 har han jobbet med å hjelpe unge ut av ekstreme miljøer. Han er med i styret i European Commission s som heter RAN (Radicalization Awareness Network) og i 2014 veiledet han arbeidet med å lage støttetelefon for familier som mistet barna sine til radikalisering. Prosjektet het SY.Realize. Robert er engasjert internasjonalt og har arrangert flere workshops rundt tema om politisk ekstremisme og demokratisk deltakelse. Han er Svensk sosialpedagog. Håkan Jarvå er Svensk psykolog og forfatter. Han har skrevet boken Sektsjuka i 2009 og ga ut boken Påvirkning og Manipulasjon i Han har tidligere vært med i en religiøs sekt, noe som gir han en unik innsikt i påvirkningskraften innenfor totalitære og ekstreme grupper. Håkan jobber som psykolog i Gøteborg og er spesielt engasjert med å forebygge og hjelpe unge, gymnaselever å bli mer motstandsdyktige mot manipulasjon og påvirkning. Symposium 2B: Beslutningstaking hos barn og voksne med ADHD - preget av risikotakende valg? Beslutninger vi gjør i hverdagen om hvilken handling eller respons vi skal gi påvirkes av vår kognitive og emosjonelle fungering. Dette innebærer at hos personer som har en lidelse som påvirker disse funksjonene, vil beslutninger kunne bli mindre optimale. Barn og voksne med ADHD er eksempler på dette. De opplever at deres beslutningstaking ofte gir dem negative konsekvenser. Det har vært mye fokus på at deres mindre optimale beslutningstaking er et resultat av en tendens til risikosøkende atferd, og at denne tendensen til risikosøkende atferd gir en sårbarhet for å utvikle avhengighetslidelser i forhold til rus og spill. Vi vil presentere forskning på barn og voksne med ADHD som utfører spilletester, og studere om de gjør suboptimale beslutninger på grunn av en tendens til risikosøkende atferd, eller om det er andre kognitive og motivasjonelle vansker som forklarer en suboptimal beslutningstaking bedre enn en predominant verdi om å søke risiko. Det vil også presenteres hvordan beslutningstaking utvikler seg hos barn med ADHD over to år sammenlignet med en normalfungerende kontrollgruppe, og hvordan beslutningstakingen påvirkes av kjønnsforskjeller. Funnene som presenteres har implikasjoner for den kliniske forståelsen av ADHD og for hvordan behandling kan adresseres for å bedre beslutningstaking. Lin Sørensen er psykolog og førsteamanuensis i klinisk nevropsykologi ved Universitetet i Bergen. Astri J. Lundervold er psykologspesialist og professor i klinisk nevropsykologi ved Universitetet i Bergen. Erik Winther Skogli er psykolog og PhD i klinisk nevropsykologi ved Habiliteringstjenesten i Oppland, Sykehuset Innlandet. Symposium 2C: Hvordan påvirker traumatiske opplevelser hjernefunksjoner

7 Voldsomme og traumatiske hendelser inntreffer ofte uforutsigbart og skaper frykt og redsel hos de som rammes. Hos noen er de negative effektene både psykologisk, emosjonelt og atferdsmessig mer langvarig og kan utløse symptomer som tilfredsstiller kriterier for posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Andre utvikler mer akutte krisereaksjoner og forbigående stress symptomer. Det er således et kontinuum fra det som karakteriseres som normale stressreaksjoner til mer patologisk tilstand hvor komorbide tilstander til PTSD som depresjon, panikklidelse, sosial angst, og dissosiasjon kan forekomme. Det er behov for mer kunnskap om nevrobiologiske endringer som kan ha avgjørende betydning for kognitiv fungering, spesielt med fokus på langtidseffekter av traumatiske hendelser på sentrale hjernestrukturer for innlæring og hukommelse. Økt kunnskap kan ha implikasjoner for behandling hvor utfallet til for eksempel unge voksne under 25 år ikke kan sammenfalles med voksne på grunn av ulik evne til å tenke, planlegge og resonnere. Hjernen hos unge under 25 år er fremdeles umoden og konsekvensene av eksponering for traumer annerledes enn hos voksne. Symposiet vil presentere nyere forskning på effekter av traumatiske hendelser på hjernefunksjoner. Samvariasjon med psykisk helse vil vektlegges samt risiko- og resiliensfaktorer. Praktiske implikasjoner for behandling vil bli presentert. Anne Marita Milde er spesialist i klinisk psykologi og har en doktorgrad innen grunnforskning på sammenhengen mellom stress og somatisk sykdom. I tillegg til klinisk virksomhet er undervisning og veiledning viktige oppgaver samt forskning innenfor fagområdet helsepsykologi. Hun arbeider ved Ressurssenter om Vold, Traumatisk stress og Selvmordsforebygging (RVTS Vest), Helse Bergen; Institutt for Biologisk og Medisinsk Psykologi, Universitetet i Bergen; Volvat Medisinske Senter. Symposium 2D: Parterapi som kunnskapsbasert praksis. Parterapi har i sin utviklingshistorie blitt inspirert av mange ulike fagfelt, og følgelig er kunnskapsreferansene og utøvingen av parterapi i dag mer heterogen enn noensinne. Det reises også spørsmål ved selve epistemologien: Hva skal regnes som gyldig og nyttig kunnskap? En viktig referanse for bidragsyterne i dette symposiet er begrepet kunnskapsbasert praksis, jevnfør Norsk Psykologforenings prinsipperklæring fra 2007: Evidensbasert psykologisk praksis (EBPP) er integrering av den beste tilgjengelige forskningen med klinisk ekspertise sett i sammenheng med pasientens egenskaper, kulturelle bakgrunn og ønskemål. Med denne erklæringen som utgangspunkt vil bidragsyterne presentere tilnærminger til parterapi basert på oppdatert, systematisk innsamlet kunnskap fra forskning, klinisk ekspertise og fra klient-perspektiv. Presentasjonene vil være preget av bidragsyternes brede bakgrunn fra klinisk praksis, forskning, undervisning/veiledning og formidling om parterapi. Målet er at deltakerne skal få

8 økt kjennskap til, og bevissthet om, hvordan kunnskapsbasert parterapi kan anvendes, med andre ord at denne kunnskapen oppleves klinisk nyttig. Terje Tilden, PhD, klinisk sosionom og familieterapeut. Assisterende leder og forsker ved Forskningsinstituttet, Modum Bad. Aktuell litteratur: Tilden, T. (2014). Parterapi. I: L. E. O. Kennair og R. Hagen (red.) Psykoterapi. s Gyldendal Akademisk. Tilden, T. (2013). Det nødvendige samvirket mellom spesifikke og generelle faktorer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 50, s Anne Marie Fosse Teigen er spesialist i klinisk psykologi, med fordypning i familiepsykologi. Hun har arbeidet i familievernet i 14 år og har utviklet samlivskurset Bufferkurs for par, som er et kurs spesielt rettet mot etablerte par (For mer info, se Hun er forfatter av boken «Varig kjærleik. Ei handbok», som kom på Samlaget i 2012 og har fra 2014 vært spaltist i det nettbaserte psykologitidsskriftet Psykologisk.no (Scandinavian Psychologist). Symposium 2E: Psykologiske fallgruver i rekruttering/seleksjon (og psykologers forutsetning for å overkomme disse) Seleksjon inngår som del av en rekrutteringsprosess, og omhandler selve utvelgelsen av de kandidatene som ansees best skikket for stillingen. Forskning har vist seg at seleksjon er et komplisert felt, ikke minst på grunn av alle psykologiske prosesser som virker inn og bidrar til at de beslutninger som tas ofte er langt fra optimale; mer preget av subjektivitet og suboptimale heuristikker enn av objektivitet og rasjonelle vurderinger. Gjennom sin lange og omfattende utdannelse og kompetanse innen psykologi, skulle det være rimelig å anta at psykologer har et bedre grunnlag for å kontrollere uønskede faktorer i en seleksjonsprosess. Selv om psykologer i kraft av sin kompetanse kan ha noen fortrinn i vurdering av mennesker, vil også psykologen gå i mange av de samme fellene som andre. I noen tilfeller vil nettopp psykologkompetansen være med på å gjøre det vanskeligere å foreta korrekte vurderinger i seleksjonsprosessen. Gjennom presentasjoner og diskusjon vil symposiet forsøke å kaste lys over fallgruver i seleksjonsprosesser, med særlig fokus på hvordan psykologer kan utnytte sin psykologiske kompetanse. Målsetningen er at deltagerne skal lære hva som kjennetegner treffsikker seleksjon, lære om treffsikre metoder for personvurdering i en yrkesmessig kontekst, samtidig som de blir seg bevisst begrensningene innebygd i vår psykologkompetanse. Elisabeth Østrem er psykolog, med lang fartstid innen det organisasjonspsykologiske feltet. Hun har bakgrunn fra testbransjen, og var

9 tidligere ansatt i Assessio, en av Nordens ledende leverandør av arbeidspsykologisk kartleggingsmetodikk. Østrem er i dag ansatt i AFF, der hun primært arbeider med lederutvikling. Hun sitter i Norsk Psykologforenings spesialistutvalg for organisasjonsspesialiteten. Rudi Myrvang er psykologspesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi, og har arbeidet med kartleggingsmetodikk knyttet til seleksjon og utvikling siden Myrvang har bakgrunn fra SHL, og leder i dag cut-e Nordic AS. Hans primære interesseområder er effektiv masserekruttering og systemintegrasjoner. Rudi Myrvang leder Norsk Psykologforenings spesialistutvalg for organisasjonsspesialiteten.

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN PSYKOTERAPI

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN PSYKOTERAPI UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN PSYKOTERAPI Utfyllende bestemmelser for det obligatoriske programmet i spesialiteten psykoterapi (Vedtatt av sentralstyret 9.april

Detaljer

Barn som pårørende ved selvmordsatferd

Barn som pårørende ved selvmordsatferd Barn som pårørende ved selvmordsatferd Barn som pa rørende ved selvmordsatferd Det har vært lite fokus på hvordan vi skal fange opp og hjelpe barna når foreldre forsøker å ta livet sitt eller begår selvmord.

Detaljer

Om foredragsholderne; Anne Lindboe. Kevin Nugent

Om foredragsholderne; Anne Lindboe. Kevin Nugent Om foredragsholderne; Anne Lindboe Anne Lindboe er barnelege og har vært barneombud juni 2012. Hun er det første ombudet ansatt på åremål for seks år uten mulighet for forlengelse. Nytt var det også at

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN I VOKSENPSYKOLOGI

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN I VOKSENPSYKOLOGI UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN I VOKSENPSYKOLOGI Utfyllende bestemmelser for det obligatoriske programmet i spesialiteten i voksenpsykologi (Vedtatt av sentralstyret

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN I ARBEIDSPSYKOLOGI

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN I ARBEIDSPSYKOLOGI UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN I ARBEIDSPSYKOLOGI Utfyllende bestemmelser for det obligatoriske programmet i spesialiteten arbeidspsykologi (Vedtatt av sentralstyret

Detaljer

Traumebehandling i nord. Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord

Traumebehandling i nord. Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord Traumebehandling i nord Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord Regionalt ressurssenter om vold traumatisk stress og selvmordsforebygging, region nord Etablert i 2006 Et av fem sentre i Norge Administrativt

Detaljer

Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge

Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge Behandling av Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge Kurs: 5. og 6. februar 2018 RVTS Øst, Auditoriet i Gullhaugveien 1-3, Oslo rvtsost.no facebook.com/rvtsost/ Målgruppe: Ansatte i BUP. Kurset

Detaljer

Fra kaos til mestring

Fra kaos til mestring u PROGRAM ROP-DAGEN Fra kaos til mestring Oslo Kongressenter u 11. januar, 2017 Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse Også barn og unge har psykisk helse Også barn og unge har psykisk helse. Derfor har vi fire regionsentre Nesten halvparten av alle nordmenn opplever i

Detaljer

Kirsti Silvola. Karin Holt

Kirsti Silvola. Karin Holt Kirsti Silvola Utdanning: Psykiater og psykoterapeut i individuell psykoterapi. Gruppepsykoterapeut med psykodramametode. Erfaring: Jeg har lang erfaring som psykoterapeut med individer og terapi- og rehabiliteringsgrupper

Detaljer

Det va mulig det umulige!

Det va mulig det umulige! Det va mulig det umulige! Enhet barn, unge og famile, og åpen helsestasjon for ungdom Narvik 7 november 2012 Hanne Børke-Fykse, sosionom, prosjektleder i LLH. Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile

Detaljer

Sped- og småbarnsnettverket i Norge Et kunnskapsbasert grunnlag for tilbudet til de minstes psykisk helse og utvikling

Sped- og småbarnsnettverket i Norge Et kunnskapsbasert grunnlag for tilbudet til de minstes psykisk helse og utvikling Sped- og småbarnsnettverket i Norge Et kunnskapsbasert grunnlag for tilbudet til de minstes psykisk helse og utvikling MARIT BERGUM HANSEN SPED- OG SMÅBARNSNETTVERKET PSYKISKE HELSE OG UTVIKLING 2 NATIONAL

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN SAMFUNNS- OG ALLMENNPSYKOLOGI

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN SAMFUNNS- OG ALLMENNPSYKOLOGI UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN SAMFUNNS- OG ALLMENNPSYKOLOGI Utfyllende bestemmelser for det obligatoriske programmet i spesialiteten samfunns- og allmennpsykologi

Detaljer

Å ROMME DET UUTHOLDELIGE

Å ROMME DET UUTHOLDELIGE Invitasjon til konferanse Å ROMME DET UUTHOLDELIGE - fagdager om avmakt, slitasje og sårbarhet - Novemberkonferansen 2013 28. november og 29. november Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

Detaljer

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Læreplangruppas forslag: Formål et psykologi er et allmenndannende fag som skal stimulere til engasjement innen både samfunns og

Detaljer

Fagetisk refleksjon -

Fagetisk refleksjon - Fagetisk refleksjon - Trening og diskusjon oss kolleger imellom Symposium 4. 5. september 2014 Halvor Kjølstad og Gisken Holst Hensikten er å trene Vi blir aldri utlærte! Nye dilemma oppstår i nye situasjoner

Detaljer

RPH, Molde Veiledet selvhjelp

RPH, Molde Veiledet selvhjelp RPH, Molde Veiledet selvhjelp Utgangspunkt for RPH, Moldes strategi for bruk av Veiledet selvhjelp Mandat om å bruke en trappetrinnsmodell hvor veiledet selvhjelp skulle være et trinn i tillegg til kurs

Detaljer

Bruk av utredningsskjema i oppfølgingsarbeidet etter 22.07.11

Bruk av utredningsskjema i oppfølgingsarbeidet etter 22.07.11 Bruk av utredningsskjema i oppfølgingsarbeidet etter 22.07.11 Håkon Stenmark Psykolog, Spesialist i klinisk psykologi Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Midt Funn

Detaljer

«Født ekstremt prematurt -hva vet vi om senskader og utfordringer»

«Født ekstremt prematurt -hva vet vi om senskader og utfordringer» Habiliteringssenteret i Vestfold inviterer til kurs «Født ekstremt prematurt -hva vet vi om senskader og utfordringer» Mandag 13.mars 2017 «Etter oppfordringer og gode tilbakemeldinger fra deltakerne på

Detaljer

MÅLBESKRIVELSE FOR DET OBLIGATORISK PROGRAMMET I SPESIALITETEN I VOKSENPSYKOLOGI

MÅLBESKRIVELSE FOR DET OBLIGATORISK PROGRAMMET I SPESIALITETEN I VOKSENPSYKOLOGI MÅLBESKRIVELSE FOR DET OBLIGATORISK PROGRAMMET I SPESIALITETEN I VOKSENPSYKOLOGI 1. INNLEDNING... 3 2. BESKRIVELSE AV SPESIALITETEN I VOKSENPSYKOLOGI... 4 2.1 DEFINISJON... 4 2.2 FUNKSJON OG VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

Fagsamling: Lillehammer 16. Juni psykososialt arbeid med flyktninger og innvandrere. Gabriele Frøen, spes. rådgiver SI

Fagsamling: Lillehammer 16. Juni psykososialt arbeid med flyktninger og innvandrere. Gabriele Frøen, spes. rådgiver SI Fagsamling: Lillehammer 16. Juni psykososialt arbeid med flyktninger og innvandrere Gabriele Frøen, spes. rådgiver SI Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven). 1-1. Lovens formål

Detaljer

Prosjekt 2011 2014. Kunnskapsbasert praksis for pasientsikkerhet og kvalitet. Seksjon for kunnskapsbygging i Nordlandssykehuset

Prosjekt 2011 2014. Kunnskapsbasert praksis for pasientsikkerhet og kvalitet. Seksjon for kunnskapsbygging i Nordlandssykehuset Prosjekt 2011 2014 Kunnskapsbasert praksis for pasientsikkerhet og kvalitet Seksjonsleder Astrid Jacobsen Rådgiver Nora Frydendal Hoem Seksjon for kunnskapsbygging i Nordlandssykehuset Nesten ikke til

Detaljer

Terapeutens mentalisering i møte med pasientene LAR-KONFERANSEN Nina Arefjord

Terapeutens mentalisering i møte med pasientene LAR-KONFERANSEN Nina Arefjord Terapeutens mentalisering i møte med pasientene LAR-KONFERANSEN 2016 Nina Arefjord Psykologspesialist nnar@bergensklinikkene.no Innhold 1. Definisjon av mentalisering 2. Hvorfor er det så viktig at terapeuten

Detaljer

Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 03.06. 2009 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN SAMFUNNS- OG ALLMENNPSYKOLOGI

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN SAMFUNNS- OG ALLMENNPSYKOLOGI UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN SAMFUNNS- OG ALLMENNPSYKOLOGI Utfyllende bestemmelser for for det obligatoriske programmet i spesialiteten samfunns- og allmennpsykologi

Detaljer

Kropp og selvfølelse

Kropp og selvfølelse Universitetssykehuset Nord-Norge HF Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling Kropp og selvfølelse 3 semesters utdanningsprogram om SPISEFORSTYRRELSER Målgruppe: Kompetanseprogrammet er tverrfaglig

Detaljer

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP "Freud discovered the unconscious; Davanloo has discovered how to use it therapeutically." David Malan, 1980 Forkurs og videreutdanning i ISTDP Oppstart: Høsten 2014

Detaljer

Gemensama vägar, Lycksele 2015 Læring og trivsel i barnehagens og skolens fellesskap - i et spesialpedagogisk perspektiv

Gemensama vägar, Lycksele 2015 Læring og trivsel i barnehagens og skolens fellesskap - i et spesialpedagogisk perspektiv Gemensama vägar, Lycksele 2015 Læring og trivsel i barnehagens og skolens fellesskap - i et spesialpedagogisk perspektiv v/gisle Johnsen Universitetet i Nordland, Bodø. http://www.nkart.no/ i barnehagens

Detaljer

emestring Veiledet internettbehandling Arne Repål

emestring Veiledet internettbehandling Arne Repål emestring Veiledet internettbehandling Arne Repål Nettadresser emestring: www.siv.no/pasient/behandlinger/emestring emeistring: www.emeistring.no Målgruppe Pasienter som er søkt spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Skeiv i Helse-Norge. ved Annette Solberg

Skeiv i Helse-Norge. ved Annette Solberg Skeiv i Helse-Norge ved Annette Solberg Kartlegging av: møteplasser og helsetilbud for skeive i Innlandet kompetanse på seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk hos ansatte innen psykisk

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN RUS- OG AVHENGIGHETSPSYKOLOGI

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN RUS- OG AVHENGIGHETSPSYKOLOGI UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN RUS- OG AVHENGIGHETSPSYKOLOGI Utfyllende bestemmelser for det obligatoriske programmet i spesialiteten rus- og avhengighetspsykologi

Detaljer

SAMMENDRAG AV UNDERSØKELSEN

SAMMENDRAG AV UNDERSØKELSEN SAMMENDRAG AV UNDERSØKELSEN UNGDOMMMERS ERFARINGER MED HJELPEAPPARATET Psykologene Unni Heltne og Atle Dyregrov Bakgrunn Denne undersøkelsen har hatt som målsetting å undersøke ungdommers erfaringer med

Detaljer

Kompetanse og kompetansebehov blant sykepleiere

Kompetanse og kompetansebehov blant sykepleiere Kompetanse og kompetansebehov blant sykepleiere Ida Marie Bregård, Høgskolelektor i sykepleie, Høgskolen i Oslo og Akershus Leder, Faggruppe for migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie Ingeborg Holand,

Detaljer

Psykologi anno 2010. Del I: Psykologi er mer enn psykoterapi. Ved psykologspesialist Åste Herheim

Psykologi anno 2010. Del I: Psykologi er mer enn psykoterapi. Ved psykologspesialist Åste Herheim Psykologi anno 2010 Del I: Psykologi er mer enn psykoterapi Ved psykologspesialist Åste Herheim Psykologi anno 2010, del I: læreplanmål Fra psykologi 2, del 1: beskrive og forklare forskjellen på ulike

Detaljer

klienten er kanskje ikke heterofil? LHBT hva er det? Et seminar for voksne som jobber med barn og unge. Lillehammer tirsdag 3 november 2010

klienten er kanskje ikke heterofil? LHBT hva er det? Et seminar for voksne som jobber med barn og unge. Lillehammer tirsdag 3 november 2010 klienten er kanskje ikke heterofil? LHBT hva er det? Et seminar for voksne som jobber med barn og unge. Lillehammer tirsdag 3 november 2010 Hanne Børke-Fykse, sosionom, prosjektleder i LLH. Landsforeningen

Detaljer

Også barn og unge blir psykisk syke - da er det bra det finnes fagfolk

Også barn og unge blir psykisk syke - da er det bra det finnes fagfolk Også barn og unge blir psykisk syke - da er det bra det finnes fagfolk 1 Det medisinske fakultet Institutt for nevromedisin Hver fjerde nordmann blir psykisk syk. Noen blir det allerede som små barn, andre

Detaljer

Fagkurs på Frambu. Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller

Fagkurs på Frambu. Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller Fagkurs på Frambu 27. og 28.august 2014 Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller funksjonsnedsettelser Program for psykologer, psykiatriske sykepleiere, psykiatere, sosionomer

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2015/FB Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2015/FB Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2015/FB16328 Prosjektnavn: Tankens kraft: kognitiv terapi ved sosial angstlidelse Søkerorganisasjon: Sammendrag Tankens kraft: Kognitiv terapi

Detaljer

Seksualitet som team i psykologisk behandling

Seksualitet som team i psykologisk behandling Seksualitet som team i psykologisk behandling Psyk spes. Sidsel Schaller Psyk.spes. Stephane Vildalen Psyk.spes. Olav Henrichsson Bendiksby Symposium 1 Psykologikongressen Oslo 2014 Refleksjoner over

Detaljer

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP. "Freud discovered the unconscious: Davanloo has discovered how to use it therapeutically." David Malan, 1980

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP. Freud discovered the unconscious: Davanloo has discovered how to use it therapeutically. David Malan, 1980 Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP "Freud discovered the unconscious: Davanloo has discovered how to use it therapeutically." David Malan, 1980 Forkurs og videreutdanning i ISTDP Trondheim høsten 2014

Detaljer

Masteroppave i sexologi Wenche Fjeld, NFSS 2014

Masteroppave i sexologi Wenche Fjeld, NFSS 2014 Masteroppave i sexologi Wenche Fjeld, NFSS 2014 Bakgrunn og avgrensninger Teori Metode Resultater Sammenfattende analyse og diskusjon Konklusjon Helsepolitisk perspektiv; seksualpolitikk i omsorgen for

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Hensikten med prosedyren er å sikre trygg og hensiktsmessig forflytning av pasienter med hjerneslag i tråd

Detaljer

Utviklingshemming og psykisk helse

Utviklingshemming og psykisk helse Utviklingshemming og psykisk helse Psykologspesialist Jarle Eknes Stiftelsen SOR Utviklingshemming og psykisk helse Jarle Eknes (red.) Universitetsforlaget 520 sider kr 398,- www.habil.net Innledning &

Detaljer

Psykisk helse og muskelsykdommer

Psykisk helse og muskelsykdommer Psykisk helse og muskelsykdommer Fra ungdom til voksen Torun M. Vatne Psykologspesialist Phd 27.04.2016 Agenda 1. Psykisk helse 2. Psykisk helse og utvikling i tenår 3. Psykisk helse og utvikling i ung

Detaljer

Kropp og selvfølelse

Kropp og selvfølelse Universitetssykehuset Nord-Norge HF Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling Kropp og selvfølelse 3 semesters utdanningsprogram om SPISEFORSTYRRELSER Målgruppe: Kompetanseprogrammet er tverrfaglig

Detaljer

Psykisk helsehjelp i svangerskap- og barseltid til mor, far og spedbarn. Erfaringer med bruk av Edingburghmetoden

Psykisk helsehjelp i svangerskap- og barseltid til mor, far og spedbarn. Erfaringer med bruk av Edingburghmetoden Psykisk helsehjelp i svangerskap- og barseltid til mor, far og spedbarn Erfaringer med bruk av Edingburghmetoden I 2006 fikk RBUP Øst og Sør ansvar for å opprette og drifte Nasjonalt kompetansenettverk

Detaljer

Bjørg Rene, ergoterapispesialist Ergoterapiavdelingen Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus

Bjørg Rene, ergoterapispesialist Ergoterapiavdelingen Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus ERGOTERAPEUTEN SOM «COACH» I LYS AV MODELL FOR TILSIKTET SAMSPILL (IRM) Bjørg Rene, ergoterapispesialist Ergoterapiavdelingen Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus Fagkongress i Ergoterapi

Detaljer

Spesialisthelsetjenestens psykiske helsevern for barn og unge: Oppdrag, forståelse og språk

Spesialisthelsetjenestens psykiske helsevern for barn og unge: Oppdrag, forståelse og språk Spesialisthelsetjenestens psykiske helsevern for barn og unge: Oppdrag, forståelse og språk Ingvar Bjelland Klinikkoverlege PBU Førsteamanuensis UiB Eiers (Helse- og sos-dpt.) forventning Tilbud til 5

Detaljer

P R O G R A M KURS I KLINISK SUICIDOLOGI

P R O G R A M KURS I KLINISK SUICIDOLOGI P R O G R A M KURS I KLINISK SUICIDOLOGI FRA SELVMORDSRISIKOVURDERING TIL BEHANDLING AV KRONISK SUICIDALITET TRE-DAGERS KURS 16. 18. OKTOBER 2017 CLARION COLLECTION HOTEL GABELSHUS I OSLO Foreleserne på

Detaljer

Behandling av tvangslidelse / OCD hos barn og unge i Østfold

Behandling av tvangslidelse / OCD hos barn og unge i Østfold Behandling av tvangslidelse / OCD hos barn og unge i Østfold Madeleine von Harten psykolog, spesialist i klinisk barn- og ungdomspsykologi BUPP Fredrikstad Nasjonal implementering av behandling for OCD

Detaljer

Dokumentert virksom behandling for tvangslidelser: OCD-satsingen i Helse Bergen

Dokumentert virksom behandling for tvangslidelser: OCD-satsingen i Helse Bergen Dokumentert virksom behandling for tvangslidelser: OCD-satsingen i Helse Bergen Prosjektleder OCD-satsingen, professor/ psykologspesialist Gerd Kvale Leder OCD-satsingen barne/ ungdomsdelen, førsteamanuensis

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Foto: Claudia Mocci «Å se sin mor forsvinne litt etter litt handler om så mye mer enn bare praktiske spørsmål» Læring og mestring noter som gir god klang (NK LMH 2012) «De fleste

Detaljer

Privat praksis Bred almennpraksis... Hvor får man god hjelp?... Meditasjon og mindfulness... Min bakgrunn...

Privat praksis Bred almennpraksis... Hvor får man god hjelp?... Meditasjon og mindfulness... Min bakgrunn... Innhold Privat praksis Bred almennpraksis... Hvor får man god hjelp?... Meditasjon og mindfulness... Min bakgrunn... 3 4 5 6 Organisasjonspsykologi Organisasjonspsykologi... Min bakgrunn... 8 9 2 Bred

Detaljer

Behandlingslinjer for personlighetsforstyrrelseret. Øyvind Urnes

Behandlingslinjer for personlighetsforstyrrelseret. Øyvind Urnes Behandlingslinjer for personlighetsforstyrrelseret utkast Øyvind Urnes 1 Behandlingslinje for personlighetsforstyrrelser Ved å følge denne behandlingslinjen får pasient og pårørende den beste behandling,

Detaljer

1 FRA BESTEFAR TIL BARNEBARN: En persons traumatiske opplevelser kan bli overført til de neste generasjonene, viser undersøkelsen.

1 FRA BESTEFAR TIL BARNEBARN: En persons traumatiske opplevelser kan bli overført til de neste generasjonene, viser undersøkelsen. 1 FRA BESTEFAR TIL BARNEBARN: En persons traumatiske opplevelser kan bli overført til de neste generasjonene, viser undersøkelsen. Minner kan gå i arv Dine barn kan arve din frykt og redsel, enten du vil

Detaljer

Alarm Distress Baby Scale (ADBB) - En skala for å oppdage tidlige tegn på sosial tilbaketrekning

Alarm Distress Baby Scale (ADBB) - En skala for å oppdage tidlige tegn på sosial tilbaketrekning Alarm Distress Baby Scale (ADBB) - En skala for å oppdage tidlige tegn på sosial tilbaketrekning Vibeke Moe, Førsteamanuensis/Psykologspesialist Klinikk for barn og familier, Psykologisk institutt, UiO

Detaljer

Beskrivelse av parallellsesjonene

Beskrivelse av parallellsesjonene Nasjonal nettverkssamling 2015 for ansatte i Rask psykisk helsehjelp, psykologer i kommunene og deres ledere Beskrivelse av parallellsesjonene Onsdag 18. november kl. 11:30 13:00 Rettet mot ansatte i Rask

Detaljer

Lege-rollen i TSB. Rune Tore Strøm Overlege OUS Spesialitetskomiteen i rus- og avhengighetsmedisin RTS

Lege-rollen i TSB. Rune Tore Strøm Overlege OUS Spesialitetskomiteen i rus- og avhengighetsmedisin RTS Lege-rollen i TSB Rune Tore Strøm Overlege OUS Spesialitetskomiteen i rus- og avhengighetsmedisin 20.11.2016 RTS 1 Hva er en rolle? En rolle er et sett av aktiviteter og relasjoner som forventes av en

Detaljer

MÅLBESKRIVELSE FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN I FAMILIEPSYKOLOGI

MÅLBESKRIVELSE FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN I FAMILIEPSYKOLOGI MÅLBESKRIVELSE FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN I FAMILIEPSYKOLOGI 1. INNLEDNING... 3 2. BESKRIVELSE AV SPESIALITETEN I FAMILIEPSYKOLOGI... 4 2.1 DEFINISJON... 4 2.2 FUNKSJON OG VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved somatisk sykdom og skade

Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved somatisk sykdom og skade Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved somatisk sykdom og skade www.kognitiv.no Revidert april 2016 Innledning Mål for utdanningen Deltakerne skal lære å benytte kognitiv terapi som supplement

Detaljer

Å hjelpe seg selv sammen med andre

Å hjelpe seg selv sammen med andre Å hjelpe seg selv sammen med andre Et prosjekt for forebygging av depresjon hos eldre i Hamar Inger Marie Raabel Helsestasjon for eldre, Hamar kommune Ikke glemsk, men glemt? Depresjon og demens hører

Detaljer

forord Marianne Storm

forord Marianne Storm Forord Arbeidet med å utvikle metodikken som utgjør tiltaket «Brukermedvirkning i praksis», begynte som et ønske om å sette fokus på hva brukermedvirkning er i konkrete handlinger, og i samhandling mellom

Detaljer

Også barn og unge blir psykisk syke - da er det bra det finnes fagfolk

Også barn og unge blir psykisk syke - da er det bra det finnes fagfolk Også barn og unge blir psykisk syke - da er det bra det finnes fagfolk 1 Det medisinske fakultet Institutt for nevromedisin - da er det bra det finnes forskere som forsøker å finne svar på - hvorfor? -

Detaljer

HVEM - HVA - HVORdan. Angstlidelser

HVEM - HVA - HVORdan. Angstlidelser HVEM - HVA - HVORdan Angstlidelser Hvem kan ha nytte av Angstavdelingens tilbud? Angstavdelingen henvender seg først og fremst til personer med følgende lidelser: Panikklidelse/Agorafobi Sosial fobi Tvangslidelse

Detaljer

Evidensbasert brukermedvirkning. Andreas Høstmælingen Spesialist i klinisk psykologi Fagsjef, Norsk Psykologforening

Evidensbasert brukermedvirkning. Andreas Høstmælingen Spesialist i klinisk psykologi Fagsjef, Norsk Psykologforening Evidensbasert brukermedvirkning Andreas Høstmælingen Spesialist i klinisk psykologi Fagsjef, Norsk Psykologforening Profesjoner Organisatorisk aspekt Kontroll over arbeidsoppgaver (monopol, autonomi) Jurisdiksjon

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Veivalg for skole og elev Manglende skoleoppmøte og tidlig innstas. Statped Gjøvik 11. og 12 november 2015

Veivalg for skole og elev Manglende skoleoppmøte og tidlig innstas. Statped Gjøvik 11. og 12 november 2015 Veivalg for skole og elev Manglende skoleoppmøte og tidlig innstas Statped Gjøvik 11. og 12 november 2015 Program onsdag den 11. november 2015 09.00-09.15 Velkommen ved Heidi Enger, seksjonsleder fagavdeling

Detaljer

Tvangslidelse (OCD) Steketee, Kozac og Foa 1

Tvangslidelse (OCD) Steketee, Kozac og Foa 1 Tvangslidelse (OCD) Steketee, Kozac og Foa 1 Kunnskap Terapeuten må kunne anvende forskningsbasert kunnskap om tvangslidelse, og forstå bakgrunnen for bruk av atferdsterapi med eksponering og responsprevensjon

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Seksuell helse ved sykdom Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Videreutdanningen er et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng. Innledning Studiet er utviklet i et

Detaljer

KoRus-Øst. (Kompetansesenter rus region øst )

KoRus-Øst. (Kompetansesenter rus region øst ) KoRus-Øst (Kompetansesenter rus region øst ) www.rus-ost.no KoRus-Øst er lokalisert i Sykehuset Innlandet HF, Kjonerud kompetansesenter, Ottestad KoRus-Øst er ett av syv kompetansesentre i et landsomfattende

Detaljer

MÅLBESKRIVELSE FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN PSYKOTERAPI

MÅLBESKRIVELSE FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN PSYKOTERAPI MÅLBESKRIVELSE FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN PSYKOTERAPI 1. INNLEDNING... 3 2. BESKRIVELSE AV SPESIALITETEN I PSYKOTERAPI... 4 2.1 DEFINISJON... 4 2.2 FUNKSJON OG VIRKEOMRÅDE... 4 2.3

Detaljer

Traumer: Forståelse og behandling RVTS konferanse: Trondheim 26. 27.oktober 2009

Traumer: Forståelse og behandling RVTS konferanse: Trondheim 26. 27.oktober 2009 Traumer: Forståelse og behandling RVTS konferanse: Trondheim 26. 27.oktober 2009 En multimodal og integrativ behandling med vekt på identitetsbygging gjennom en narrativ tilnærming. Brukermedvirkning Initiert

Detaljer

FAMILIEGJENFORENING I EKSIL FOREBYGGING GJENNOM FAMILIESAMTALER

FAMILIEGJENFORENING I EKSIL FOREBYGGING GJENNOM FAMILIESAMTALER FAMILIEGJENFORENING I EKSIL FOREBYGGING GJENNOM FAMILIESAMTALER Introduksjon Fagdag Kristiansund og Ålesund Høst 2017 RVTS Midt Agenda Presentasjon av fagutviklingsprosjektet Presentasjon av metoden og

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Inger Johanne Lund Strømland (signatur forfatter)

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Inger Johanne Lund Strømland (signatur forfatter) DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i Spesialpedagogikk Høstsemesteret 2012 Åpen Forfatter: Inger Johanne Lund Strømland (signatur forfatter) Veileder: Ella Maria Cosmovici Idsøe

Detaljer

Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid om barn og unge. Velkommen v/anita Rolland F. Fuglesang

Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid om barn og unge. Velkommen v/anita Rolland F. Fuglesang Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid om barn og unge Velkommen v/anita Rolland F. Fuglesang KOMMUNE FYLKE REGION STAT «Samarbeid om bedre koordinerte tjenester for utsatte barn og unge 0 24 år» Justis-

Detaljer

HANDLINGSPLAN SAMISK NASJONAL KOMPETANSETJENESTE PSYKISK HELSEVERN OG RUS

HANDLINGSPLAN SAMISK NASJONAL KOMPETANSETJENESTE PSYKISK HELSEVERN OG RUS HANDLINGSPLAN SAMISK NASJONAL KOMPETANSETJENESTE PSYKISK HELSEVERN OG RUS 2017 Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: 78 46 95 50 Organisasjonsnummer SANKS SANKS Karasjok 983 974 880 Postboks 4 Stuorraluohkká

Detaljer

Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon -

Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon - Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon - For hvem/målgruppe Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter og andre. Det er en fordel

Detaljer

Sorg hos barn og unge betydningen av et utviklingspsykologisk perspektiv

Sorg hos barn og unge betydningen av et utviklingspsykologisk perspektiv Sorg hos barn og unge betydningen av et utviklingspsykologisk perspektiv Leve med sorg LEVEs konferanse i Trondheim, 27. mai 2011 BUP, St. Olavs Hospital/Psykologisk institutt, NTNU Sorg og krise Sorg

Detaljer

Referat fra møte i referansegruppen for RHABU. Møtetid: Torsdag kl Sted: RHABU, Ullevål sykehus, bygg 31B 2.

Referat fra møte i referansegruppen for RHABU. Møtetid: Torsdag kl Sted: RHABU, Ullevål sykehus, bygg 31B 2. Referat fra møte i referansegruppen for RHABU Møtetid: Torsdag 15.10 kl 10.00-15.00 Sted: RHABU, Ullevål sykehus, bygg 31B 2. etasje Tilstede: Sigrid Østensjø, Nina Kløve, Cathrine Utne Sandberg, Anita

Detaljer

Senter for psykisk helse, Sør-Troms

Senter for psykisk helse, Sør-Troms Senter for psykisk helse, Sør-Troms Ansatte ved Ambulant team, Sør Troms Ervik med Grytøy og Senja i bakgrunnen Et tverrfaglig team Sykepleiere Vernepleiere Klinisk sosionom Barnevernspedagog Psykolog

Detaljer

Innhold. Innledning... 11

Innhold. Innledning... 11 Innhold Innledning... 11 KAPITTEL 1 Psykologi og sosiologi... 13 Sunn fornuft versus faglig kunnskap... 14 Sunn fornuft og taus kunnskap... 15 Sunn fornuft og menneskelig annerledeshet... 16 Faglig kunnskap:

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2015/FB Prosjektnavn: Erfaring og fag side om side:

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2015/FB Prosjektnavn: Erfaring og fag side om side: SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2015/FB16326 Prosjektnavn: Erfaring og fag side om side: Erfaringsformidlere i undervisning av helsepersonell Søkerorganisasjon: og Forord Rapporten

Detaljer

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse 30. sept og 1. okt 2014 Velkommen til konferansen - til barn og unges beste Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, RKBU Midt-Norge

Detaljer

Forskning innenfor barneog ungdomspsykiatrien

Forskning innenfor barneog ungdomspsykiatrien Forskning innenfor barneog ungdomspsykiatrien Hva vektlegges? og hvilke funn har man gjort? NHS-konferanse Psykisk helse Oslo 14.10.04 Forskningssjef Sonja Heyerdahl Regionsentre for barn og unges psykiske

Detaljer

Samhandling om mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Et liv verd å leve i kommunen

Samhandling om mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Et liv verd å leve i kommunen Samhandling om mennesker med alvorlige psykiske lidelser 2011 Konferanse 10-11 november, Gardermoen Et liv verd å leve i kommunen Samhandling, metoder, verktøy og implementering av disse. Samhandlingsprosjekt

Detaljer

Mellom omsorg og kontroll - etiske utfordringer ved bruk av tvang. Tonje Lossius Husum, postdoktor, Senter for medisinsk etikk

Mellom omsorg og kontroll - etiske utfordringer ved bruk av tvang. Tonje Lossius Husum, postdoktor, Senter for medisinsk etikk Mellom omsorg og kontroll - etiske utfordringer ved bruk av tvang Tonje Lossius Husum, postdoktor, Senter for medisinsk etikk Presentasjon av meg Psykologspesialist med erfaring fra å jobbe innen PH Forsket

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Seksuell helse ved sykdom Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Videreutdanningen er et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng. Bakgrunn for studiet Studiet er utviklet

Detaljer

Innhold. Forord 11. KAPITTEL 1 Psykoterapi i en tid, kultur og tradisjon 13 EVA DALSGAARD AXELSEN OG ELLEN HARTMANN

Innhold. Forord 11. KAPITTEL 1 Psykoterapi i en tid, kultur og tradisjon 13 EVA DALSGAARD AXELSEN OG ELLEN HARTMANN Innhold Forord 11 KAPITTEL 1 Psykoterapi i en tid, kultur og tradisjon 13 EVA DALSGAARD AXELSEN OG ELLEN HARTMANN Den tause og den eksplisitte kunnskap 13 Klinisk psykologi i Norge 13 Psykoterapi i dag

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

Vold, traumer og forebygging av selvmord. 5.Nasjonale konferanse om selvmordsforebygging. Lillehammer 10 11 mai 2007

Vold, traumer og forebygging av selvmord. 5.Nasjonale konferanse om selvmordsforebygging. Lillehammer 10 11 mai 2007 Vold, traumer og forebygging av selvmord 5.Nasjonale konferanse om selvmordsforebygging. Lillehammer 10 11 mai 2007 Erfaringer med behandlingskjeden i Bærum Gudrun Dieserud Forsker, dr.psychol. Nasjonalt

Detaljer

Tidlig intervensjon Innlegg ved FMST s kommuneledersamling for helsestasjoner og skolehelsetjenesten

Tidlig intervensjon Innlegg ved FMST s kommuneledersamling for helsestasjoner og skolehelsetjenesten Tidlig intervensjon Innlegg ved FMST s kommuneledersamling for helsestasjoner og skolehelsetjenesten 15.11.12 Det sosiale spedbarnet Spedbarnsforskningen har gitt oss ny viten om spedbarnets kapasiteter

Detaljer

- generelle prinsipper og tilnærming i behandling av langvarige smerter

- generelle prinsipper og tilnærming i behandling av langvarige smerter ACT Acceptance and Commitment Therapy - generelle prinsipper og tilnærming i behandling av langvarige smerter Heidi Trydal Psykologspesialist Senter for smerte og sammensatte symptomlidelser St Olav HF

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

Forebyggende psykisk helsetjeneste (FPH)

Forebyggende psykisk helsetjeneste (FPH) Ved: Marianne Volden Kjersti Hildonen familieterapeut psykologspesialist 1 Vellykket og ulykkelig? Mange unge oppgir at de er utmattet og stresset på grunn av høye krav til prestasjon Vellykkethet vurderes

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Fagprosedyrens overordnede mål er å gi anbefalinger til helsepersonell om hvordan fall hos voksne pasienter

Detaljer

forord til 3. utgave Drammen, mars 2009 Gry Bruland Vråle

forord til 3. utgave Drammen, mars 2009 Gry Bruland Vråle Forord til 3. utgave Utfordringene som omtales i boken da den ble revidert i 2000 (se nedenfor), gjelder fortsatt. En omfattende revisjon av boken har vært nødvendig ut fra mange forhold. Nye helselover

Detaljer

Fagkurs på Frambu. Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller

Fagkurs på Frambu. Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller Fagkurs på Frambu 27. og 28. august 2014 Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller funksjonsnedsettelser Program for videokonferanse Program 27.august 08.30-09.00 Oppkobling av

Detaljer

Orientering om PSYC6300 Praktikum V2009:

Orientering om PSYC6300 Praktikum V2009: Orientering om PSYC6300 Praktikum V2009: Generelt om praktikum: Praktikum utgjør en fordypning i terapeutisk praksiserfaring med tett veiledning og drøfting i smågrupper. Gjennom en slik tilrettelegging

Detaljer

TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner OPPLÆRINGSPROGRAMMET I BRUK AV KARTLEGGINGSVERKTØY OG SAMTALEMETODIKK I MØTE MED GRAVIDE OG SMÅBARNSFORELDRE

Detaljer