Helse og teknologi. Tung satsing for bedre helsetjenester side 3. Fremtidens prosjektledere side 6. Kunnskapens sirkler side 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse og teknologi. Tung satsing for bedre helsetjenester side 3. Fremtidens prosjektledere side 6. Kunnskapens sirkler side 10"

Transkript

1 Nr En utgivelse fra Terramar Helse og teknologi Tung satsing for bedre helsetjenester side 3 Fremtidens prosjektledere side 6 Kunnskapens sirkler side 10 Med fokus på fremtidsrettet og helhetlig IKT i nytt østfoldsykehus side 13

2 >> 3 >> 5 >> 6 >> 9 >> 10 >> 13 Prosjekter i helsevesenet er utfordrende. Terramar har spurt viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst, Steinar Marthinsen om hva han ser på som de viktigste utfordringer og muligheter virksomheten står overfor i arbeidet med å skape enda bedre helsetjenester i Norge. Nina Fosen er forretningsområdeleder i Terramar, og har gjennom de siste årene arbeidet med sentrale prosjekter i helse-norge. Hun ser store potensialer og håper på solid satsing fra høyeste hold. Fortsatt velger for mange norske ungdommer bort realfagene. Dette er en utfordring Terramar tar på alvor. I samarbeid med Hundsund teknologiungdomsskole i Bærum gjennomførte de derfor i oktober prosjektet «Digitale sprell prosjekt som arbeidsform». Terramar hadde ikke vært det samme uten Ole Martin Semb. En faglig ener og en sosialt alltid tilstedeværende deltaker. Og like viktig: han er regjerende pokalinnehaver i selskapets tikampkonkurranser. Alle vet at man tjener på å dele kunnskap og at det å lære er et gode som både ansatte og kunder ønsker seg. Men hvordan få det til i praksis? Elisabeth Krogh i Terramar gir gode råd. Når nye Sykehuset Østfold står klart i 2015, vil det være et av de ledende i Norden innen teknologi. IKT vil utgjøre en drivende del av rutiner, behandling og kommunikasjon. For at leveransene av en slik mengde IKT skal spille sammen, trengs strukturert programledelse. Helse og teknologi Et velfungerende helsevesen er viktig for oss alle i alle faser av våre liv. Dagens helse- og omsorgstjenester er et resultat av en lang prosess der tjenestene er formet av medisinske og teknologiske nyvinninger, forandringer i sykdomsbildet og den generelle samfunnsutviklingen. Nye krav og forventninger forutsetter at helsetjenesten er i kontinuerlig endring, og ibruktakelse av ny teknologi vil være viktig for å sikre at infrastruktur, tjenester og informasjonsdeling understøtter morgendagens behov. Prosjekter i helsevesenet er utfordrende både på grunn av stor kompleksitet og fordi samfunnets oppmerksomhet og kritiske blikk konstant er rettet mot dem. Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen i Helse Sør-Øst gir oss på sidene 3-4 et innblikk i viktige utford ringer og muligheter for prosjekter i helsevesenet. Terramar er engasjert i noen av landets største og mest krevende prosjekter innen helse, herunder program lederbistand for IKT leveranser til det nye sykehuset i Østfold. Når sykehuset er ferdig bygget i 2015, vil det være blant de førende mht. teknologibruk i Norden. I denne utgaven av TEMA vil du få et lite innblikk i hvordan vi jobber med programledelse når store utbygginger skjer i en viktig samfunnssektor. Et annet område som angår oss alle er våre barns læring. Terramar har siden oppstarten i 1987 bidratt til samfunnsmessig og industriell vekst gjennom ledelse og styring av store og komplekse prosjekter. En viktig underliggende faktor for vår prosjektkompetanse er realfag. Vi er bevisst viktigheten av dette og ønsker å bidra til at dagens unge ser verdien av å sikre seg mest mulig realfagskompetanse på sin ferd gjennom utdanningssystemet. På sidene 6-8 kan du lese om prosjektet «Digitale sprell prosjekt som arbeidsform», der 8.-klassingene ved Hundsund teknologiungdomsskole i Bærum fikk en innføring i digitale mediers muligheter, prosjekt som arbeidsform og betydningen av realfag. «Matte blir kult» når elevene ser hva det kan brukes til i praksis! Vi håper at vårt initiativ skal bli en modell som kan repeteres ved mange skoler i hele landet. Pierre Bastviken Adm.dir, Terramar Ansvarlig utgiver: Terramar AS PB 438, 1327 Lysaker Ansvarlig redaktør: May Lysvik Tekst og design: Nucleus AS Foto: Caroline Roka s. 3-4: Lars Myhren Holand s. 6-8: Morten Brakestad Trykk: Rolf Ottesen AS

3 Prosjekter i helsevesenet er utfordrende, ikke bare fordi de er komplekse, men også fordi de har samfunnets kritiske blikk på seg. Terramar har spurt viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst, Steinar Marthinsen om hva han ser på som de viktigste utfordringer og muligheter virksomheten står overfor i arbeidet med å skape enda bedre helsetjenester i Norge. «Et viktig virkemiddel blir å gjøre bruk av IKT på en mer moderne måte enn man gjør i dag.» Steinar Marthinsen, Helse Sør-Øst Tung satsing for bedre helsetjenester Både nasjonalt og i Helse Sør-Øst er det igangsatt en rekke tiltak for å kunne tilby en bedre og mer effektiv behandling ved sykehusene. Det gjennomføres flere viktige prosjekter i Helse Sør-Øst av betydning for de 2,7 millioner menneskene som regionen dekker. Det viktigste tiltaket for å nå målene om bedre helsetjenester og bedre ressursutnyttelse er å videreføre de viktige endringene og utviklingsprosessene vi har iverksatt over flere år. Arbeidet med å bedre pasientsikkerheten og kvaliteten er det aller viktigste framover, understreker Marthinsen. Åpenhet om feil og mangler er viktig for at vi skal kunne gjøre det enda bedre. Bare ved å kjenne feilene kan vi få tettet hullene. Vi må dessuten bli enda bedre på samhandling, både i sykehus, mellom sykehus og med kommunehelsetjenesten. Det krever at en ser helsevesenet mer helhetlig i fremtiden og samordner mer. Vi må utvikle gode TEMA

4 Helse Sør-Øst er avhengig av at samarbeidet med eksterne leverandører er et partnerskap. Her er Steinar Marthinsen (nr 2 fra høyre) i samtale med Terramars Pierre Bastviken (fra høyre), Ole Martin Semb og Jon Østensvig. pasientforløp og like arbeidsprosesser. Våre IKT-løsninger må understøtte den hverdagen medarbeidere har i våre sykehus og målet om pasientsikkerhet og kvalitet. Derfor må det til et kraftig løft på teknologiområdet, både regionalt og nasjonalt i årene framover, for å legge til rette for god, sikker og stabil IKT-støtte og drift. Da snakker jeg om grunnleggende systemstøtte på områder som felles klinisk dokumentasjon, felles laboratoriesystemer, felles radiologisystemer, samhandling og virksomhetsovergripende systemer, forteller Marthinsen. Henter erfaring fra kvalitetssikring og gjennomføring i byggebransjen Marthinsen vektlegger viktigheten av å bygge en kultur innen IKT-anskaffelser og prosjektgjennomføring som gjør at vi kan lære av den praksis og erfaring en har i byggebransjen. Vi har allerede utviklet metodikk for prosjektgjennomføring innen IKT-prosjekter som byggebransjen har benyttet i mange år. Prosjekter i byggebransjen kjøres alltid med kvalitetsstyring og -sikring gjennom bruk av sidemannskontroll og lignende. Dette har vi også sett verdien av i for eksempel laboratorieanskaffelsen hvor vi bestilte en vurdering fra Terramar av hvorvidt tilretteleggelsen for implementering, pilotprosjekter og så videre var god nok, forteller Marthinsen. Samarbeidspartnere fra bistand til oppdrag Helse Sør-Øst er avhengig av at samarbeidet med eksterne leverandører er et partnerskap der de kan sette ut konkrete og avgrensede oppgaver som det ikke er noe poeng i at Helse Sør-Øst administrerer selv, men hvor ansvaret for å gjennomføre leveransen er klart plassert og avgrenset. Helse Sør-Øst har etablert Sykehuspartner som en felles tjenesteleverandør og som er den som i praksis vil ha ansvaret for å gjennomføre slike prosjekter i samspill med eksterne partnere der dette er formålstjenelig. I dag har vi kapasitetsproblemer. For å kunne bruke konsulenter mest mulig effektivt, ønsker jeg en endring i forhold til dagens praksis. Jeg vil ha mer partnerskap og mindre innleide enkeltkonsulenter. Vi må i større grad sette ut en «modul» til en samarbeidspartner heller enn å leie inn enkeltkonsulenter. Dette vil gjøre Sykehuspartner til en systemintegrator for eksterne ressurser, sier han, og understreker viktigheten av at det stilles krav i begge retninger, både fra Sykehuspartner og fra konsulentselskapene. Dessuten er det viktig at Helse Sør-Øst RHF bruker konsulenter på en måte slik at erfaring og kunnskap blir i organisasjonen. Det er også bakgrunnen for at det nå planlegges et eller flere kompetansesenter innen IKT-området. Vi har store og komplekse anskaffelser og innføringer foran oss. Det er viktig at kunnskapen fra prosjekt til prosjekt utvikles og brukes til beste for Helse Sør-Øst, sier Marthinsen. Satser på samhandling Helsevesenet trenger mer helhetlige systemer og teknologiløsninger som støtter pasientforløpet, fra primærtjenesten inn i spesialisthelsetjenesten og ut igjen. Skal man få løst flere oppgaver og hindre flere innleggelser i spesialisthelsetjenesten må dette gjøres i samhandling med primærhelsetjenesten. Et viktig virkemiddel blir da å gjøre bruk av IKT på en mer moderne måte enn man gjør i dag. Bare se på hvordan vi bruker datateknologi som privatpersoner i forhold til den virkeligheten man møter på jobb. Samfunnet forventer et krafttak på dette området, og vi må svare. Leger, sykepleiere og annet helsepersonell jobber hver dag for å gi pasientene det beste tilbudet. Det regionale helseforetaket må, sammen med lederne i helseforetakene, arbeide like hardt og dedikert for å gi tilgang til systemer, teknologi og riktig opp læring slik at medarbeiderne kan yte sitt beste i pasientbehandlingen. Det blir avgjørende framover at vi klarer å ha felles IKT-systemer som samhandler og som gir pasienten en trygg og god behandling, avslutter Marthinsen. 4 TEMA

5 Nina Fosen er forretningsområdeleder i Terramar, og har gjennom de siste årene arbeidet med SENTRA LE prosjekter i helse-norge. Hun ser store potensialer og håper på solid satsing fra høyeste hold. Stort potensial for fremtidens helsevesen Utvalgte prosjekter Terramar har vært og er involvert i: Ny universitetsklinikk i Trondheim ( ) Sykehusreformen ( ) Samlet plan for utbyggings- og investeringsprosjekter i Helse Sør-Øst ( ) Sammenslåingen av Rikshospitalet, Aker og Ullevål sykehus til Oslo universitetssykehus (2009-nå) Byggeprosjekter ved Oslo universitetssykehus (2011-nå) IKT-løsninger i Helse Sør-Øst (2009-nå) Nytt nødnett i helsesektoren (2012-nå) Programledelse for IKT-løsningen ved nytt østfoldsykehus (2012-nå) Det som kunne ha gitt folk flest et bedre helsevesen er investering i prosjekter som tar opp i seg kombinasjonen av tre viktige aspekter: bygg som er tilpasset helsearbeid, innovativ IKT og organisasjonen som et hele. Å arbeide med denne helhetlige tankegangen vil skape store fremskritt innen sektoren, hevder Fosen. Hun mener slike prosesser er på god vei til å bli standard, og at det i dagens moderne samfunn bør være utenkelig å utelate IKT og virksomhetsspørsmål i byggeprosesser. Fosen poengterer hvorfor Terramar er et godt valg som samarbeidspartner i slike store prosjekter: Terramar er et konsulenthus der det finnes ekspertise innen både IKT og bygg, og med lang erfaring med prosjekter innen helserelatert virksomhet. Forståelsen av begge fag, og den gjensidige avhengigheten disse, er avgjørende ved utforming av fremtidens sykehus. I forbindelse med utbygging av nye sykehus er det overordnet viktig at det ikke bare bygges ønskede rom og funksjoner, men at det bygges for effektiv sykehusdrift. Dette forutsetter IKT- og virksomhetsforståelse hos oss som er prosjektog programledere. Virksomhetsforståelse og forankring Når man skal jobbe med prosjektledelse innen helse, uansett om du jobber med IKT, bygg eller annet, er det avgjørende å forstå hvordan helsevirksomheter fungerer. Det er derfor essensielt å forstå hvordan helseinstitusjonen drives; hvordan arbeidsprosessene flyter og hvilke beslutningsrutiner som finnes, sier Fosen. Fosen har tidligere hatt oppdrag i helsedepartementet og som konsulent har hun deltatt i prosjekter for Oslo Universitetssykehus siden 2009, det siste året knyttet til etablering av en samhandlingsarena på Aker sykehus i samarbeid med Oslo kommune. Da vi jobbet med fusjonen mellom sykehusene innen Oslo Universitetssykehus og tilhørende konseptspørsmål knyttet til lokalsykehus og lokalisering, hadde vi arbeidsmøter med god involvering av ledere på nivå to og tre, samt øvrige interessenter. Dette ble godt mottatt og førte til solid forankring for beslutningene. Jevnlige møter med ledelse, interessenter, verneombud og tillitsvalgte er viktig i slike prosesser. Det kan ofte fremkomme motstridende synspunkter, men ved involvering oppnår man en sterkere felles forståelse, samt en åpen dialog om muligheter og hindringer, som gjør målet lettere både å se og nå. Aldri bra nok Helsesektoren vil alltid stå overfor nye utfordringer. Sektoren har i dag imidlertid et stort potensial for forbedringer innen IKT, samhandling på tvers av nivåer og mer effektive bygg, til både somatikk og psykiatri. Helsevesenet driver mye virksomhet i bygg som ikke er velegnet. Jeg er imponert over hvordan helsepersonell står på under til dels dårlige arbeidsvilkår og med tungvinte IKT-løsninger. I den grad det finnes ineffektivitet, skyldes dette gjerne dårlige bygg og IKT-løsninger. Her ligger det et stort potensial for fremtidens helsevesen som jeg håper snart vil hentes ut ved en skikkelig satsing, avslutter hun. TEMA

6 Fremtidens prosjektledere Fortsatt velger for mange norske ungdommer bort realfagene. Dette er en utfordring Terramar tar på alvor. I samarbeid med Hundsund teknologi ungdomsskole i Bærum gjennomførte de derfor i oktober prosjektet «Digitale sprell prosjekt som arbeidsform», der 8. klassingene fikk en innføring i digitale mediers muligheter, prosjekt som arbeidsform og betydningen av realfag. «Elevene føler at de er med på noe større og må heve seg litt når de må bruke faguttrykk og forholde seg til fagpersoner» Nina Fjeldheim, Rektor 6 TEMA

7 I erkjennelsen av at vi nå har jobbet i 25 år med viktige samfunnsprosjekter, spurte vi oss hva mer vi kan gjøre. Hvordan kan vi bruke vårt engasjement til å ta større samfunnsansvar og gi noe tilbake? Det ble naturlig å begynne med de unge. I vår bransje ser vi behovet for at langt flere velger realfag, og spurte: Når finner man ut at det ikke er «kult med matte»? En vurdering viste at det skjer allerede i 8. klasse. Dermed ble det naturlig å starte der, forteller administrerende direktør i Terramar, Pierre Bastviken. Nyttig og spennende Dermed begynte snøballen å rulle. Gjennom Bærum kommune og Bærum Nærings råd kom Terramar i kontakt med rektor Nina Fjeldheim ved Hundsund ungdomsskole, som umiddelbart tente på idéen. Prosjektfaget gir stor nytte, og dette er noe mer enn tradisjonelt bedriftssamarbeid. Samarbeidsevne er en viktig egenskap i dag, og for elevene er det spennende å se hvordan en gjør dette på en god måte, hvilke utfordringer, verktøy og teknikker som ligger der. Terramar bidrar med prosjektarbeid som metode, mens vi har ansvaret for det faglige innholdet. Elevene føler at de er med på noe større og må heve seg litt når de må bruke faguttrykk og forholde seg til fagpersoner, sier Fjeldheim. Samfunnsrelevant For Hundsund ungdomsskole passer opplegget som hånd i hanske. Skolen ble i høst Norges første teknologiskole for ungdom, og satser på temabasert undervisning med fokus på teknologi, samarbeid med næringslivet og innovativ pedagogisk bruk av digitale verktøy. Timeplanen er løst opp, lærebøker fjernet og mye av den tradisjonelle undervisningsstrukturen endret. Poenget er å skape en bro mellom det elevene lærer på skolen og det de skal drive med senere. Det gjør at opplæringen føles mer relevant for elevene. Vi skal sørge for at de er i stand til å håndtere samfunnet og virkeligheten slik den er i dag, og digitale verktøy er en særdeles viktig del av dette. Det handler også om å skape motivasjon blant elevene. Ofte faller den på ungdomsskolen mange kjeder seg, blir uengasjerte og lærer ikke så mye som de burde. Prosjekter som dette gjør det mer interes- TEMA

8 sant for elevene å gå på skolen, samtidig som de lærer masse, understreker rektoren. «Digitale sprell» ble gjennomført i løpet av tre uker i oktober, og 8. klassingene har definitivt fått et kræsjkurs i prosjektlederfaget. Vi vil at elevene skal synes det er kult å jobbe med prosjekt som arbeidsform og bruke matte i den virkelige verden. Så vi har lært dem de mest fremtidsrettede og moderne arbeidsformene som finnes metoder som Agile og Scrum, og begreper som «product backlog» og «standup-møter». Arbeidsmetodene er i grunnen intuitive, og gir veldig god innsikt og motivasjon. Alle jobber mot et felles nett, og trenger ikke være til stede hele tiden, forteller Bastviken. Tar det med videre Elevene har jobbet i grupper underveis i prosjektet, og tatt for seg ulike oppgaver innenfor tema som spill, sosiale medier, nettvett, avhengighet, risiko, id-tyveri og overgangen fra papir til digitale medier. De har selv valgt hvordan de ville presentere resultatet, og mot slutten ble de beste prosjektene kåret og presentert for resten av elevene. I tillegg har lærerne undervist rundt disse temaene i de ordinære undervisningstimene, slik at det ble en helhet. Jeg tror også vi som skole og lærere har mye å lære av dette, og det er absolutt ting her vi vil ta med oss videre, konkluderer Nina Fjeldheim. Pierre Bastviken tror prosjektet har overføringsverdi, og håper dette bare er begynnelsen: Det er én ting når elever hører fra foreldre og lærere at matte er viktig, men jeg tror de lytter på en annen frekvens når vi som faktisk er der ute kommer og sier det. Vi vil gjerne synliggjøre alt det spennende de kan bli når de blir store, og fortelle hvorfor de skal være helt sikre før de velger bort realfag. Vi i næringslivet har mange spennende historier å fortelle, og vi vil gjerne at dette skal bli en modell som kan repeteres i hele landet. 8 TEMA

9 Terramar hadde ikke vært det samme uten Ole Martin Semb. En faglig ener og en sosialt alltid tilstedeværende deltaker. Og like viktig: han er regjerende pokalinnehaver i selskapets tikampkonkurranser. Tikampvinneren Ole Martin er drivende for Terramars satsning innen offentlig og helse, og i stor grad ansvarlig for selskapets gode omdømme gjennom sin profesjonelle innsats og fullgode leveranser. Og ikke nok med det. Ryktene vil ha det til at han knuser alle i Terramars interne tikamp, en konkurranserekke som inkluderer alt fra dart, matlaging, bowling til sykling og mye annet. Uansett øvelse troner han på topp og har nå vunnet pokalen to år på rad. Brenner for helsesektoren Ole Martin leder forretningsområdet «Offentlig og helse» og har over en tiårsperiode vært sentral i selskapets sterke involvering i helserelaterte prosjekter, helt fra sykehusreformen i 2002 frem til nåværende prosjekter for Helse Sør-Øst. Engasjementet mitt for helsesektoren startet med sykehusreformen. Det er en svært interessant sektor som på en eller annen måte involverer oss alle, og som treffer samfunnsengasjementet mitt og mange i Terramar, sier Ole Martin engasjert og fortsetter: Helsesektoren byr på mange og store utfordringer innen våre fagområder og sektoren gjennomfører et bredt spekter av prosjekter. Det er en betydelig satsing på IKT for å effektivisere helsetjenesten, det pågår store omstillinger og det bygges nye sykehus for å møte fremtidens utfordringer. Så helsesektoren har vært viktig for oss, og jeg håper vi får bidra i lang tid fremover. Over gjerdet til naboen Som seg hør og bør for en tikampvinner, er Ole Martin ikke bare akademisk anlagt. Han kan også svinge både malerkost og sag, og er såpass praktisk anlagt at både hus og hytte er pent vedlikeholdt. Når gode naboer skal bygge veranda, får de uoppfordret besøk av Ole Martin og hammeren hans. Det er godt å jobbe med praktiske ting på fritiden. Hamre, spikre og male er bra for å koble av. Jeg har også stor glede av å følge med mine to døtre på deres aktiviteter. Det har blitt mange turer til og fra trening, og utallige timer med heiarop langs ski- og sykkelløypene. Det er kjempemoro! Selv er han ingen utpreget idrettstype, sier han i den grad det kan sies om en som jevnlig går på ski, sykler og mosjonerer med kameratene sine. Vi får tilgi ham den mangelen, siden han likevel vinner tikampen. TEMA

10 «Kundene ønsker å bli tilført det siste innen fagområdet, akkurat som oss.» Elisabeth Krogh, Terramar 10 TEMA

11 Alle vet at man tjener på å dele kunnskap og at det å lære er et gode som både ansatte og kunder ønsker seg. Men hvordan få det til i praksis? Evne til samspill på alle områder, salg, leveranser og utvikling av selskapet, er et utgangspunkt forteller Elisabeth Krogh i Terramar, men understreker at det ikke stopper med interne rutiner. Kunnskapens sirkler Om man virkelig ønsker å være en kunnskapsbedrift må man jobbe aktivt for å ta vare på og skape ny kunnskap hver eneste dag. For konsulentvirksomheter kan dette være utfordrende fordi våre medarbeidere i all hovedsak sitter ute hos kundene og arbeider integrert i deres organisasjoner. Vår løsning er å organisere oss og skape en kultur hvor kunnskap kan flyte mellom de enkelte medarbeiderne, mellom teamene våre, mellom kundene våre og Terramar, og mellom fagmiljøer og Terramar naturligvis hensyntatt begrensninger knyttet til våre kunders forretning, understreker Krogh. For å understøtte deling av kunnskap har vi som mål at vi alltid skal være et team som løser oppdraget. Hovedverktøyet for dette i Terramar er vår oppdragsgjennomføringsmodell. Denne har et antall obligatoriske sjekkpunkter som sikrer god oppdragsforståelse og kvalitet i våre leveranser gjennom nær dialog mellom oppdragsansvarlig i Terramar og utførende konsulenter. I disse møtene kan vi også involvere andre konsulenter med relevant kompetanse, forklarer Krogh. Speed-dating uten romantikk På allmøtene våre, hvor det er obligatorisk fremmøte, har vi alltid erfaringsoverføring fra oppdragene på agendaen. Her trekker vi frem erfaringer og modeller fra kunder som kan passer inn i tilnærming og løsningen av oppdrag for andre kunder. Gjennom dette bidrar vi til at gode løsninger konseptualiseres og kommer andre kunder til nytte. På disse møtene arrangerer vi også ofte «speed-dating», et konsept som går ut på at en konsulent får i oppdrag å intervjue, en å svare og en tredje person skal lytte og observere. Hos kunder hvor vi har flere oppdrag er det ikke mulig for alle konsulentene å være involvert i alt. For å hindre tap av kunnskap har vi team-møter, for eksempel annenhver uke. Her deltar alle som er på oppdrag hos samme kunde. Dette er en samhandlingsarena hvor vi utveksler nyttige erfaringer fra prosjektene vi er engasjert i, forklarer Krogh. Når det kommer nye konsulenter inn i teamet holdes det et «kræsjkurs» hvor man tar dem igjennom punktene i forhold til kunden, både de formelle og uformelle, metodeverk, krav til beslutninger, organisasjonsstruktur og andre viktige sider ved kundeforholdet. Dette bidrar til at nye konsulenter raskt kommer à jour med minimal belastning for kundens organisasjon. Ønsker det siste innen prosjektledelse Et viktig mål er også overføring av kunnskap mellom oss og kunde, understreker Krogh. Både periodiske møter med faste agendaer og jevnlig evaluering på hva man kunne gjort bedre er mye brukte virkemidler. Kunnskap oppstår som følge av læring i forbindelse med utføring av oppdraget, men kommer også fra andre kilder. Terramar er medlem i flere organisasjoner som er gode kilder til ny kunnskap, som Norsk Senter for Prosjektledelse (NSP) og Dataforeningen. Dette gir mulighet til å delta i forskningsprosjekter sammen med tunge forskningsmiljøer fra NTNU, Sintef og BI. Mange av Terramars store kunder er også medlem av disse foreningene noe som muliggjør samarbeid om forskning for å etablere ny kunnskap på viktige områder. Et eksempel på dette er forskningsprosjektet «Partnerskap i Offshoring» ledet av Terramar, men hvor Telenor er viktigste finansieringskilde og BI stiller med de viktigste forskningsressursene. Vi tar kundenes ønske om kunnskapsoverføring svært alvorlig. Kundene ønsker å bli tilført det siste innen fagområdet, akkurat som oss, understreker Krogh. En ekstra dimensjon i kunnskapsarbeidet Krogh gjerne skulle sett mer av, er overføring av kompetanse mellom kunder i ulike sektorer i samfunnet. Terramar kan invitere kunder som vi gjennom oppdrag kjenner til kan ha nytte av å diskutere felles relevante problemstillinger. For eksempel ville det være svært interessant å se på erfaringer og muligheter fra telekom i forhold til de utfordringer helsevesenet står overfor. Jeg er overbevist om at mye innen norsk helsevesen kan forbedres ved hjelp av telekomteknologi. Med moderne sensorteknologi er det mye å hente som kan være besparende for både samfunnet og pasientene. Alt fra en elektronisk varsling når hjemmepasienter har glemt å ta medisinen sin til mer kompliserte systemer, avslutter Krogh. TEMA

12 Rammeavtale med Avinor Prosjektledelse Terramar har vunnet rammeavtale knyttet til etablering, ledelse og styring av prosjekter innen lufthavndrift, vedlikehold, teknologiutvikling og strukturelle endringer. Rammeavtalen varer i tre år med opsjon på ytterligere to år. OL 2022 Terramar er engasjert i søknadsarbeidet for OL 2022 etter å ha vunnet kontrakter om utredningene av arenaer for nordiske grener, arenaer for alpine grener og for deltakerlandsbyer, medialandsbyer og media- og pressesenter. Kontraktene har en varighet på fire år og første leveranse blir allerede i november i år Rammeavtale med Jernbaneverket 1 IKT-prosjektledelse Terramar har sammen med sine samarbeidspartnere, Morecom, Promis og Konik, vunnet rammeavtale innen prosjektledelse IKT samt prosjektbistand og rådgivning. Rammeavtalen har en varighet på to år med opsjon på ytterligere ett pluss ett år. RAMMEAVTALE MED JERNBANEVERKET 2 Terramar har sammen med OEC Consulting vunnet rammeavtale prosjektledelse bygg og anlegg, prosjektledelse offentlig planlegging og prosjekteringsledelse grunnarbeider. Rammeavtalens varighet er to år med opsjon på ytterligere to år. 12 TEMA

13 Med fokus på fremtidsrettet og helhetlig IKT i nytt østfoldsykehus «Fokus gjennom hele programmet er trygg klinisk drift fra dag én.» Christian Falkenberg-Jensen Programledelse for IKT Nytt Østfoldsykehus: Christian Falkenberg-Jensen (i midten) flankert av Frank Lund Iversen (fra venstre), Erik Leenderts, Nancy da Silva Lien og Bjørn Rustad. Når nye Sykehuset Østfold står klart i 2015, vil det være et av de ledende i Norden innen teknologi. IKT vil utgjøre en drivende del av rutiner, behandling og kommunikasjon. For at leveransene av en slik mengde IKT-løsninger skal spille sammen, trengs strukturert programledelse. Spaden er stukket i jorden, og på vei opp er vegger og tak til et nytt sykehus på Kalnes, nord for Sarpsborg. Sykehuset skal utstyres med moderne teknologi på alle plan, og er en av de største teknologi-investeringene i Norge per dags dato. Leveransene av IKT-løsninger kommer fra fire hovedaktører som hver for seg har ansvaret for å levere en lang rekke komplekse løsninger. For å sikre at disse spiller godt sammen har Helse Sør-Øst etablert et program for IKT Nytt Østfoldsykehus, der programleder Christian Falkenberg-Jensen skal samkjøre og rapportere utviklingen av helheten. Det er mange leverandører og kravstillere involvert i IKT-leveransen til sykehuset. Min oppgave er å sikre at det finnes en samkjørt plan for IKT-leveranser og økonomi, samt håndtere en del standard programfunksjoner som endringsledelse og kommunikasjon. Tid, fremdrift, kostnader, risiko er stikkord for dette arbeidet, forklarer Falkenberg-Jensen, og legger til: Fokus gjennom hele programmet er trygg klinisk drift fra dag én. Uansett hva som skjer, skal liv og helse ivaretas på beste måte. TEMA

14 Sykehuset Østfold Byggestart Klart til innfasing av klinisk virksomhet i kvadratmeter stort. Pasientgrunnlag på ca personer. Arbeidssted for ca personer. Fugleperspektiv og detaljkunnskap For å drive dette fremover er det etablert et programkontor der det fra Terramar er fem bidragsytere; Frank Lund Iversen, Bjørn Rustad, Nancy da Silva Lien, Arve Melum og Erik Leenderts. Sistnevnte er Falkenberg-Jensens nestkommanderende. Han peker på håndteringen av det brede aktørbildet som et hovedaspekt for suksess. Programmets største utfordring er det komplekse aktørbildet. Det krever mye arbeid å systematisere, strukturere og samkjøre en slik mengde komplekse leve ranser fra ulike aktører. I programledelsen skal vi både ha den totale oversikten men også gå ned i materien for å forstå hva som skjer og kunne stille de vanskelige spørsmålene. Balansen mellom fugleperspektiv og detaljoppfølging er essensiell, sier Leenderts. Nancy da Silva Lien på sin side legger vekt på viktigheten av endringsledelse og kommunikasjon med sluttbrukerne. Vi skal formidle et budskap som sikrer forankring og eierskap til. Det er viktig at de berørte er innforstått med hva som kommer, når det kommer og hvilken betydning det får for dem, forklarer hun, og utdyper: Det stilles store forventinger til teknologi generelt. Derfor er det viktig at vi skaper et felles totalt målbilde som kommuniseres til alle involverte. IKT-løsningene på Kalnes blir gode, men det er en lang prosess, også i flere år etter innvielsen i Ingen feilmargin Det finnes knapt noe mer komplisert enn et helsebygg med tanke på krav til sikkerhet, bygningsmasse og personvern. Visse ting må være på plass, og det finnes ingen feilmargin. Et par titalls tilsyn følger opp at ting går som det skal. På teknologisiden vil Sykehuset Østfold på Kalnes være et av de ledende sykehusene i Norden og et sykehus med gode funksjonsløsninger som legger til rette for effektiv drift. Alle pasientrommene skal være énsengsrom med eget bad og forsyning av forbruksvarer skal blant annet skje av Automatisk Gående Vogner (AGV) og rørpost. På bakgrunn av de utfordrende oppgavene Falkenberg-Jensen skal ha løst, har han etterspurt fem prosjektmedarbeidere med fokus på planlegging og framdrift, økonomi, risikostyring, lederstøtte, endrings ledelse og kommunikasjon til program ledelsen. Alle de fem ble valgt fra Terramar, noe han ser som en stor fordel. Målet er at 1+1 er mye mer enn to. Terramar-teamet har erfaring fra blant annet Ahus-prosjektet og innføring av sykehusreformen, noe som tilfører programmet viktig kompetanse. Min forventning til Terramar er at de sikrer at jeg har kontroll, sier Falkenberg- Jensen. 14 TEMA

15 «Dette er noe av det største man kan være med på innen IKT, og når det i tillegg dreier seg om helse, opp leves det svært meningsfullt og samfunnsnyttig.» Nancy da Silva Lien «Det finnes knapt noe mer komplisert enn et helsebygg.» Frank Lund Iversen «Gjennom vår rolle skal vi sørge for at Christian kan yte sitt aller beste.» Erik Leenderts Programledelse Et program skal sørge for at alle involverte prosjekter spiller sammen, og at de samlet sett gir ønsket effekt for virksomheten. Prosjektene har gjensidig avhengighet til hverandre, der hver av dem skal levere et gitt omfang til en vis tid og en gitt kost. Dette konkrete programmets primære oppgaver omfatter bl.a.: Etablere og følge opp helhetlig leveranseplan Økonomioppfølging Endringsledelse Adressere utfordringer Risikostyring Koordinere og tilrettelegge for samspill mellom aktørene Kommunikasjon og interessenthåndtering Helhetlig rapportering til Programstyret Terramar har satset på programledelse i lengre tid og skal i løpet av høsten sertifisere en rekke konsulenter i programledelse. For tiden er selskapet involvert i programledelse i både Helse Sør-Øst og Avinor. TEMA

16 En utgivelse fra Terramar Terramar AS Vollsveien 13C Postboks Lysaker Telefon Ole Christian Skredsvig (til venstre) og Erlend Krog er de to nyeste tilskuddene til Terramar. Pangstart for nye Terramarere Terramar styrker kompetansen både innen prosjektledelse og analyse. Og de to nyansatte har allerede blitt godt kjent med sine nye kolleger. Jeg startet samme dag som Terramar reiste til Portugal for å markere 25-årsjubileet. Siden de fleste ansatte tilbringer det meste av tiden ute hos kunder, var det en skikkelig «flying start» å få muligheten til å møte alle samtidig, forteller Erlend Krog. Når vi er spredt for alle vinder blir det utfordrende å vite hvem alle er, så dette var en fantastisk mulighet til å bli kjent med alle i selskapet. Turen bekreftet mitt inntrykk av at Terramar tar det å bygge et godt miljø for de ansatte på alvor, supplerer Ole Christian Skredsvig. Savnet konsulentrollen Skredsvig er utdannet sivilingeniør fra NTH i 1989, og har arbeidet innenfor Telenors mobilvirksomhet det meste av tiden siden. Dette har gitt ham bred erfaringsbakgrunn innen IT og telekommunikasjon, den første perioden som system- og produktspesialist og de siste tolv årene som prosjekt- og linjeleder. Jeg har også vært konsulent og pro sjektleder i Teleplan i perioden , og kjente nå at jeg savnet konsulentrollen. Siden flere tidligere kolleger jobber i Terramar og har skrytt hemningsløst av det gode miljøet, ble det et naturlig valg, konstaterer han. Rett ut i oppdrag 47-åringen bor på Bekkestua i Bærum, og tobarnsfaren bruker mye av fritiden til å være trener og lagleder innen ski, fotball og bandy. Han er også en ihuga sykkelentusiast som sykler til jobb året rundt. Nå ser han frem til nye utfordringer i Terramar: Jeg gleder meg til å lære noe nytt og utvikle meg videre innen prosjektlederfaget. Allerede fjerde dag i Terramar gikk jeg rett ut i oppdrag for Jernbaneverket, der jeg leder et prosjekt som skal utrede overgangen til neste generasjon togradiosystem. Det blir spennende og jeg gleder meg veldig til fortsettelsen. Matematikk som spesialfelt Hans nye kollega Erlend Krog har en litt annen bakgrunn. 27-åringen fra Rodeløkka i Oslo har master i teoretisk fysikk fra Universitetet i Oslo, med matematikk som spesialfelt. God matematisk forståelse gir bred kompetanse. De siste årene har jeg jobbet mye med abstrakt matematikk, men jeg har også erfaring med anvendt matematikk, der matematikken brukes innen eksempelvis statistikk. Dette er relevant i Terramars tjenester knyttet til blant annet usikkerhetsanalyser, sier Krog. Kjapp prosess Den tidligere aktive 800-meterløperen har gitar, piano og trylling blant sine hobbyer. I likhet med Skredsvig har han fått Terramar anbefalt i dette tilfellet fra en tidligere studiekamerat som tipset om behovet for en ny analytiker. Etter at jeg sendte inn CV gikk det slag i slag: Intervjuer tirsdag, kontraktsforhandlinger onsdag og første arbeidsdag torsdag. Jobben virker spennende, med variert arbeids hverdag og forskjellige typer prosjekter. Siden jeg er opptatt av de pedagogiske aspektene ved matematikk ser jeg frem til å hjelpe kunder ved å formidle statistikk og risiko på en enkel og god måte, avslutter Krog. Vi liker å holde høyt tempo i prosessene våre, smiler May Lysvik HR-ansvarlig i Terramar. Når vi møter entusiastiske, faglig dyktige kandidater med godt humør og glimt i øyet bestemmer vi oss raskt, men beslutningene er alltid veloverveide og skal være til beste for våre kunder, avslutter hun.

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til Nasjonal IKTs strategi

Detaljer

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digital fornying Direktør for teknologi og ehelse Thomas Bagley Prosjektledersamlingen, 29.januar

Detaljer

Strategi Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden

Strategi Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden Strategi 2017-2020 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2017-2020 Innhold Hovedmål 1: Effektive og stabile tjenester... 5 Hovedmål 2: Merverdi for våre

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

PROFF Gjentagende gode prosjekter

PROFF Gjentagende gode prosjekter PROFF Gjentagende gode prosjekter PROSJEKTVEIVISEREN Helse Sør-Østs felles prosjektstyringsmodell Prosjektveiviseren beskriver en overordnet prosess for prosjektledelse gjennom prosjektets livssyklus,

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

Prosjektledelse = Endringsledelse?

Prosjektledelse = Endringsledelse? Prosjektledelse = Endringsledelse? Bruk av virksomhetsarkitektur som verktøy for endringsledelse i store IT-prosjekter Dataforeningen Scandic Solsiden 31.01.13 Hemit i front - med effektiv og innovativ

Detaljer

Medier og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon Medier og kommunikasjon Gausdal videregående skole Trenger Oppland 80 nye journalister hvert år? Trenger Oppland 80 nye filmfolk hvert år? Oppland trenger: «Fremtidens samfunn vil ha behov for arbeidskraft

Detaljer

Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse

Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse Trond Rangnes Leder Nasjonal Ledelsesutvikling for helseforetakene Programleder

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi Versjon 1.0 Vedtatt i styret 15.11.2013 2 Bakgrunn Norsk Helsenett SF ble etablert som statsforetak i 2009, og har siden vokst kraftig. Selskapet har fått større ansvar og mange

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 07.03.2017 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Høring - Helse Vest virksomhetsstrategi - Helse 2035 ARKIVSAK: 2017/2 STYRESAK:

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Helse Sør-Øst IKT-STRATEGI OG HANDLINGSPLAN,

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF

HELSE MIDT-NORGE RHF HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 48/12 Strategi 2020 Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksjon Saksbehandler Henrik Andreas Sandbu Ansvarlig Nils Hermann Eriksson direktør Saksmappe Dato for styremøte

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 086-2015 OPPDATERT REGIONAL IKT-STRATEGI Forslag til vedtak: Styret slutter seg til at oppdatert versjon av IKT-strategi

Detaljer

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet-

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Digital fornying VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT 1-2013 DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- 1. Program Digital fornying Helse Sør-Øst RHF har etablert programmet Digital fornying, som skal

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

SAK NR TERTIALRAPPORT FOR IKT-PROGRAMMET DIGITAL FORNYING

SAK NR TERTIALRAPPORT FOR IKT-PROGRAMMET DIGITAL FORNYING Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 040-2015 TERTIALRAPPORT 1 2015 FOR IKT-PROGRAMMET DIGITAL FORNYING Forslag til vedtak: Styret tar status for gjennomføringen

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2015-2020 Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er disse identifisert som: 1. Befolkningens

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET OMRÅDER OG SPØRSMÅL I ORGANISASJONSANALYSEN GRUNNSKOLER MASTER med alle spørsmål til alle grupper Kolonner til høyre angir hvilke spørsmål som det er aktuelt for de tre gruppene medarbeidere. Til bruk

Detaljer

Ideer hva så? Stein Vaaler, viseadministrerende direktør

Ideer hva så? Stein Vaaler, viseadministrerende direktør Ideer hva så? Stein Vaaler, viseadministrerende direktør 2 Er vi for lite flinke til å utnytte og videreutvikle ny teknologi i forhold til andre land og næringer? Paradoksene Vi jobber i en hverdag av

Detaljer

Vi har ikke råd til å la være, - pasientens helsetjeneste

Vi har ikke råd til å la være, - pasientens helsetjeneste Helse- og omsorgsdepartementet Vi har ikke råd til å la være, - pasientens helsetjeneste Statssekretær Anne Grethe Erlandsen Sykehusbyggkonferansen Trondheim 9. november 2015 Utfordringer Legge til rette

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 På lag med deg for din helse Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er

Detaljer

FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" Sammendrag av rapporten

FOU-prosjekt Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten Sammendrag av rapporten FoU FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" Sammendrag av rapporten FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten"

Detaljer

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 2 Retningslinjer regionale kompetansetjeneste, Helse Sør-Øst Innhold 1 Bakgrunn...

Detaljer

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus på vei inn i en ny tid Norges største medisinske og helsefaglige miljø ble

Detaljer

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet

Detaljer

Teknas politikkdokument om helse VEDTATT AV TEKNAS HOVEDSTYRE Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening

Teknas politikkdokument om helse VEDTATT AV TEKNAS HOVEDSTYRE Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening Teknas politikkdokument om helse VEDTATT AV TEKNAS HOVEDSTYRE 23.03.2017 Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening Politikkdokument om helse Tekna mener at: Norge skal ha en offentlig finansiert helsetjeneste,

Detaljer

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT Klinisk IKT Fagforum Styringsgruppen Nasjonal IKT Endringslogg Versjon Dato Endring

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNING for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark,

Detaljer

STYREMØTE 20. juni 2016 Side 1 av 5. Ledelsens gjennomgåelse II-2016

STYREMØTE 20. juni 2016 Side 1 av 5. Ledelsens gjennomgåelse II-2016 STYREMØTE 20. juni 2016 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/01010 Ledelsens gjennomgåelse II-2016 Sammendrag: direktør, gjennomført mai/juni 2016. Områdene med høyest risiko i perioden

Detaljer

SAMMENDRAG AV PROSJEKTSTATUS

SAMMENDRAG AV PROSJEKTSTATUS SAMMENDRAG AV PROSJEKTSTATUS Prosjekt/ program 1. FAKT-programmet (programrapport) Avgrensing og innhold Eksterne avhengigheter 1.1. FAKT Migrering 1.2. FAKT 1.3. FAKT Sentralt kjøremiljø 1.4. FAKT Helhetlig

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering

1. Bruk av kvalitetsvurdering Områder og spørsmål i Organisasjonsanalysen - Grunnskoler 1. Bruk av kvalitetsvurdering DRØFTING AV KVALITET LÆRER LEDELSE ANDRE 1.1 Medarbeidere og ledelsen drøfter resultatet fra elevundersøkelsen. 1.2

Detaljer

Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018

Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018 Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018 Innhold Hovedmål 1 Vellykket teknisk innføring av nødnett-brukerutstyr... 6 Hovedmål 2:

Detaljer

Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling

Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling Styremøte HMR 11.06.2014 Per.Olav.Skjesol@hemit.no Trygghet Respekt Kvalitet Historisk 3 Utfordringer og trender Kunnskapsmengden dobles hvert annet år Pasientens

Detaljer

Hvilke forventinger har bedriften? - våre erfaringer som «stor» og «liten» Jøran Bøch, CEO / Daglig leder

Hvilke forventinger har bedriften? - våre erfaringer som «stor» og «liten» Jøran Bøch, CEO / Daglig leder Hvilke forventinger har bedriften? - våre erfaringer som «stor» og «liten» Jøran Bøch, CEO / Daglig leder Agenda 1. Hvem er vi, Egde Consulting? 2. Våre erfaringer med forskjellige virkemiddel Som en del

Detaljer

Programmandat. Regional klinisk løsning

Programmandat. Regional klinisk løsning 1 / 9 Programmandat Regional klinisk løsning Versjoner Versjon Navn Rolle Dato 1.0 Fornyingsstyret Programeier 2 / 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROGRAMMETS NAVN... 4 2 PROGRAMEIER... 4 3 FORMÅL, BAKGRUNN OG

Detaljer

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering 02.06.10 Ved Jens Nørve Direktoratet for forvaltning og IKT Hva er problemet? Endring - Felles utfordring for offentlig sektor Statlige departementer

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 67/16 Orienteringssaker Vedlegg Helseplattformen orientering om status og kunngjøring av prekvalifisering Saksbehandler Mads E. Berg Ansvarlig direktør Torbjørg Vanvik Saksmappe

Detaljer

Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Den beste omsorgen handler ikke bare om å hjelpe. Det handler

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 11. november 2015 SAK NR TILTAK BEDRE LEVERANSER TJENESTEENDRINGER. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 11. november 2015 SAK NR TILTAK BEDRE LEVERANSER TJENESTEENDRINGER. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 11. november 2015 SAK NR 065-2015 TILTAK BEDRE LEVERANSER TJENESTEENDRINGER Forslag til vedtak: Styret vedtar det fremlagt konsept for håndtering

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO»

SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO» SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO» Teamet fra Bjugn har bestått av 4 kollegaer fra hjemmesykepleien. Vi er Eli Larsen(hjelpepleier), Lill Eirin Rosø Melum (omsorgsarbeider), Kine Gudmundsen(helsefagarbeider)

Detaljer

2 steg foran SENTER FOR INNOVASJON OG SAMHANDLING

2 steg foran SENTER FOR INNOVASJON OG SAMHANDLING 2 steg foran SENTER FOR INNOVASJON OG SAMHANDLING Norges største helsereform etter krigen gir fortrinn og muligheter! Eldre Forebyggende Kronisk syke Bakgrunn for Samhandlingsreformen (Stortingsmelding

Detaljer

Høringssvar på pasientorientert organisering

Høringssvar på pasientorientert organisering Høringssvar på pasientorientert organisering Fra IKT-sjef Per Olav Skjesol Dette innspillet er fra IKT-sjef og ikke et innspill fra IT-anvendelse. Forslaget er å etablere virksomhetsutvikling som et eget

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Likeverdige helsetjenester. Likeverdige helsetjenester - Med fokus på innvandrere/norskfødte med innvandrerforeldre

PROSJEKTPLAN. Likeverdige helsetjenester. Likeverdige helsetjenester - Med fokus på innvandrere/norskfødte med innvandrerforeldre Likeverdige helsetjenester Likeverdige helsetjenester - Med fokus på innvandrere/norskfødte med innvandrerforeldre Hensikten er å sikre likeverdige helsetjenester gjennom utvikling av anbefalinger om tiltak

Detaljer

Samhandling om pasientopplæring

Samhandling om pasientopplæring Samhandling om pasientopplæring Regional konferanse 17.februat 2010 Hilde Strøm Solberg, stipendiat, NTNU Trondheim kommune Samhandling Samhandling er uttrykk for helse og omsorgstjenestenes evne til oppgavefordeling

Detaljer

Styresak. Styresak 031/04 B Styremøte

Styresak. Styresak 031/04 B Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 17.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Åsmund Norheim Nasjonal Styresak 031/04 B Styremøte 26.03.2004 Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjon

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF 2015-2020 Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse

Detaljer

Medarbeiderdrevet innovasjon jakten på beste praksis

Medarbeiderdrevet innovasjon jakten på beste praksis Medarbeiderdrevet innovasjon jakten på beste praksis Plan for innlegget 1. Kort om medarbeiderdrevet innovasjon 2. Om jakten på beste praksis 3. Jaktens resultater 4. Seks råd for å lykkes med MDI 5. Medarbeiderdrevet

Detaljer

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2. Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.14 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Detaljer

SAMMENDRAG AV PROSJEKTSTATUS

SAMMENDRAG AV PROSJEKTSTATUS SAMMENDRAG AV PROSJEKTSTATUS Prosjekt/ program 1. FAKT-programmet (programrapport) Avgrensing og innhold Eksterne avhengigheter 1.1. FAKT Migrering 1.2. FAKT 1.3. FAKT Sentralt kjøremiljø 1.4. FAKT Helhetlig

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Forslag til vedtak: 1. Styret tar handlingsplan

Detaljer

Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler

Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler Sak 90-2017 Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler Møtedato: Tidligere behandlet i styret/saksnr. Type sak (orienteringssak,

Detaljer

Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til orientering.

Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til orientering. STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 12/1242 Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Saken gir en status på fremdrift og utfordringer ved realisering

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.08 SAK NR 067-2008 OMSTILLINGSPROGRAMMET STAUSRAPPORT PER JUNI 2008. VIDERE ARBEID MED EN HELHETLIG STRATEGI FOR HELSE SØR-ØST

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31.

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR 010-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 Formål Formålet med kurset er å kvalifisere deltakerne innenfor fagområdet prosjekteringsledelse (Building Design Management), gi deltakerne en teoretisk bakgrunn

Detaljer

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Bakgrunn for reformen 1) Vi har for liten innsats for å fremme helse og forebygge sykdom i Norge 2) Pasientenes behov for helhetlige og koordinerte tjenester besvares ikke godt nok

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR INNFØRING AV REGIONAL LØSNING FOR RADIOLOGI (RIS/PACS) Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR INNFØRING AV REGIONAL LØSNING FOR RADIOLOGI (RIS/PACS) Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 055-2013 INNFØRING AV REGIONAL LØSNING FOR RADIOLOGI (RIS/PACS) Forslag til vedtak: Styret slutter seg til planen for

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Nytt fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF Erik M. Hansen Adm. dir. Helse Vest IKT

Nytt fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF Erik M. Hansen Adm. dir. Helse Vest IKT Nytt fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF Erik M. Hansen Adm. dir. Helse Vest IKT 1 Mandat Nasjonal IKT skal: Være spesialisthelsetjenesten sin arena for styring, koordinering og samordning

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16.-17.04.2008 SAK NR 039-2008 OMSTILLINGSPROGRAMMET INNSATSOMRÅDE 3.1 IKT MÅLBILDE, DAGENS SITUASJON OG VIDERE PROSESS Forslag

Detaljer

Samarbeid for et godt arbeidsmiljø. Arbeidstilsynets satsing i sykehussektoren Januar 2014 Anita Gomnæs Foretakshovedverneombud

Samarbeid for et godt arbeidsmiljø. Arbeidstilsynets satsing i sykehussektoren Januar 2014 Anita Gomnæs Foretakshovedverneombud Samarbeid for et godt arbeidsmiljø Arbeidstilsynets satsing i sykehussektoren 2014 29.Januar 2014 Anita Gomnæs Foretakshovedverneombud Helse Nord Helse Midt Helse Sør Vestre Viken Enkel kartlegging Generelt:

Detaljer

Ordfører- og rådmannskonferansen i Agder

Ordfører- og rådmannskonferansen i Agder Ordfører- og rådmannskonferansen i Agder Lyngdal 1. november 2017 Christine Bergland Kort status fra det nasjonale programmet Det går absolutt riktig vei og Agderkommunene er med på en meget god måte!

Detaljer

INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE. Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves

INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE. Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves «Vi har troen på at en arbeidskultur med stor grad av kunnskapsdeling

Detaljer

Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge

Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge Bård H. Hofstad NTVA Teknologiforum september 2013 Helse Midt-Norge fikk i januar 2013 oppdrag om å planlegge utprøving av Én innbygger én journal i

Detaljer

«Ny sykehusplan kursendring eller alt ved det vante?» xx Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF

«Ny sykehusplan kursendring eller alt ved det vante?» xx Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. «Ny sykehusplan kursendring eller alt ved

Detaljer

Trondheim helseklynge

Trondheim helseklynge HUNT Trondheim helseklynge Øya Helsehus HiST/DMF Mer HiST NTNU/DMF St. Olavs Hospital Integrert universitetssykehus 186 000 m 2 25 % NTNU-areal Sintef Regional Helsebygg sykdomsbiobank Endringsarbeidet

Detaljer

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no PORTEFØLJESTYRING og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT Det skjer ikke av seg selv NOEN må ville Skal vi lykkes! I TFK strategirådgiver og stabssjef Forankring Forankring i egne styringsdokumenter

Detaljer

Hvorfor kan jeg ikke utføre mine oppgaver uten dyktige forskningsadministrative medarbeidere?

Hvorfor kan jeg ikke utføre mine oppgaver uten dyktige forskningsadministrative medarbeidere? 1 Presentasjon for NARMA tirsdag 27. november 2012 Hvorfor kan jeg ikke utføre mine oppgaver uten dyktige forskningsadministrative medarbeidere? Prorektor forskning Kari Melby, NTNU 2 Mine erfaringer bygger

Detaljer

I takt mot samme mål. Samordning av arkitekturpraksis i spesialisthelsetjenesten. Hege Rob Moi, Nasjonal IKT HF KlinIKT,

I takt mot samme mål. Samordning av arkitekturpraksis i spesialisthelsetjenesten. Hege Rob Moi, Nasjonal IKT HF KlinIKT, I takt mot samme mål Samordning av arkitekturpraksis i spesialisthelsetjenesten Hege Rob Moi, Nasjonal IKT HF KlinIKT, 6.4.2017 Hvem er dere? Hvilke endringer har dere erfart? - Deltatt i prosjekter? -

Detaljer

Bilag 7. Helse Midt-Norge RHF. Strategiske hovedmål HMN

Bilag 7. Helse Midt-Norge RHF. Strategiske hovedmål HMN Bilag 7 Helse Midt-Norge RHF Strategiske hovedmål HMN Innhold 1 Strategiske hovedmål... 3 1.1 Standardisering... 3 1.2 Informasjonsdeling gjennom hele pasientforløp... 4 1.3 Journalsystemer i strukturert

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 028-2012 REGIONAL ANSKAFFELSE AV ØKONOMI- OG LOGISTIKKSYSTEM Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til at det gjennomføres

Detaljer

Ledelse i Skatteetaten

Ledelse i Skatteetaten Ledelse i Skatteetaten 1 2 3 Hensikten med plattform for ledelse Å synliggjøre og tydeliggjøre: hva som er god ledelse i Skatteetaten hvilke krav og forventninger vi stiller til ledere i Skatteetaten hvordan

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst Styresak september 2016 Cathrine M. Lofthus

IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst Styresak september 2016 Cathrine M. Lofthus IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst Styresak 069-2016 8. september 2016 Cathrine M. Lofthus IKT-infrastruktur - dagens situasjon Helse Sør-Øst har en aldrende og komplisert IKT-infrastruktur

Detaljer

Fra visjon til virkelighet

Fra visjon til virkelighet Fra visjon til virkelighet -erfaringer fra strategiarbeid i Oslo universitetssykehus Tone Ikdahl - 040413 Oslo universitetssykehus: -et sykehus med store utfordringer Ventetid Flaskehalser Mange lokalisasjoner

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning «Digitalisering åpner for at kunnskap blir tilgjengelig

Detaljer

Sykehusinnkjøp HF. Administrerende direktør, Kjetil Istad. Innkjøpskonferansen i Spesialisthelsetjenesten Tromsø 2016

Sykehusinnkjøp HF. Administrerende direktør, Kjetil Istad. Innkjøpskonferansen i Spesialisthelsetjenesten Tromsø 2016 Sykehusinnkjøp HF Administrerende direktør, Kjetil Istad Innkjøpskonferansen i Spesialisthelsetjenesten Tromsø 2016 En lang vei Sykehusinnkjøp HF ble etablert januar 2016 2011-2014 Oppdrag gjennom foretaksmøter

Detaljer

Innovasjon i kommunal sektor. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Innovasjon i kommunal sektor. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Innovasjon i kommunal sektor Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende kommunesektor Når ekspertene lager en trapp - lager brukerne en sti Når

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

OPERATIV LEDERSKAPSUTVIKLING. Program 2017

OPERATIV LEDERSKAPSUTVIKLING. Program 2017 OPERATIV LEDERSKAPSUTVIKLING Program 2017 OPERATIV LEDERUTVIKLING PROGRAM 2017 Om programmet Programmet Operativ lederutvikling stammer fra forskningsprosjektet Operativ ledelse som har gått ved NTNU,

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av Mandat Versjon 29.9.2017 Program for digitalisering av administrative tjenester Fase 1 Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av dd.mm.åå Programstyret 1 INNHOLD 1 Bakgrunn... 4 2 Strategiske mål for programmet...

Detaljer

Handlingsplan innovasjon 2013 2014

Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Innovasjonsutvalget Innovasjon i sykehuset For å kunne tilrettelegge for og gjennomføre innovasjoner, har sykehuset flere aktører med ulike ansvarsområder. Tett samarbeid

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

HelsaMi. "A new health service for integrated care at home" Et samhandlingsprosjekt for hjemmebasert oppfølging og behandling av kronisk syke

HelsaMi. A new health service for integrated care at home Et samhandlingsprosjekt for hjemmebasert oppfølging og behandling av kronisk syke "A new health service for integrated care at home" HelsaMi Et samhandlingsprosjekt for hjemmebasert oppfølging og behandling av kronisk syke Trondheim kommune, St. Olavs Hospital og SINTEF Jarl Reitan,

Detaljer

Bedre effekt av IKT jobb systematisk!

Bedre effekt av IKT jobb systematisk! NSF ehelsekonferanse Bedre effekt av IKT jobb systematisk! ehelse et nødvendig virkemiddel for samhandling 13. 14. mai 2009 Deloitte AS Tønsberg 13.mai 2009 Bedre effekt av IKT er mulig! Effekter fra IKT

Detaljer

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Entreprenørskap på vår måte Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Adolf Øien Videregående skole Etablert 1913 Programmer: Allmenne fag 360 elever Inkludert Allmenne fag med

Detaljer

En oversikt over alle våre verktøy

En oversikt over alle våre verktøy En oversikt over alle våre verktøy Hvorfor AnSvar Alle trenger feedback for å bli klar over hva som er bra med eget medarbeiderskap og hva som kan utvikles. Dette tenner en gnist til utvikling. I tillegg

Detaljer

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Agenda 1. Bakgrunn 2 Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 2 «Én innbygger én journal» REGJERINGENS

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer