Bydelsutvalget HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bydelsutvalget HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Grorud Saksframlegg Arkivsak: Arkivkode: 371 Saksbeh: Ole Jørgen Pettersen Saksgang Bydelsutvalget Møtedato HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM Innledning: Vedlagt følger handlingsplan og budsjett for det boligsosiale utviklingsprogrammet i Bydel Grorud. Denne saken er samtidig en søknad til og nødvendige budsjettmidler for Bydelens egenandel er beregnet som arbeidstid som går med til utviklingsarbeidet. Saksframstilling: I løpet av 2014 har det blitt gjort en betydelig innsats for å vurdere bydelens organisering av boligforvaltning, bruk av økonomiske virkemidler og bo-oppfølging. Bydelens medbestemmelsesutvalg har nylig tilsluttet seg en ny organisering av dette arbeidet hvor tjenesten samles i NAV. I handlingsprogrammet for 2015 søkes det om midler får å bruke tjenestedesign som metode for implementering av ny tverrfaglig modell i den nye organiseringen. Det er etablert en styringsgruppe, under ledelse av bydelsdirektøren, som skal følge opp dette arbeidet. Den nye organiseringen av det boligsosiale arbeidet under NAV skal innføres fra 1.februar Bydelsdirektørens forslag til vedtak Grorud Bydelsutvalg vedtar fremlagte handlingsplan og budsjett for det boligsosiale utviklingsprogrammet i Bydel Grorud Marit Jansen bydelsdirektør Ole-Jørgen Pettersen avdelingssjef

2 Aktivitetsplan for programperioden Boligsosialt utviklingsprogram 41

3 Aktvitetsplan for 2015 Felles prosjekter Lokale prosjekter I. Egnede boliger for vanskeligstilte 2015 Hovedmål: Delmål: Resultatmål: Strategi: a, b, c Skaffe til veie nok egnede boliger til prioriterte grupper ved bruk av kommunale og private boligløsninger Gjenstår å tallfeste målbar indikator Flere egnede boliger tilgjengelig for befolkningen i bydelen gjennom bruk av kommunale boliger/ private boliger/ nybygg. Aktivitet (prosjekt) Samarbeidspartnere Alfaset 15 boliger for personer med sammensatte behov. Samarbeidsprosjekt mellom Groruddalsbydelene. BoKollektiv for ungdom på Ammerud Fokus på boligtilbud til ungdom Og tjenesteutvikling rundt dette Grorudveien 3 og 5 Bosettingstiltak A3 KVU-Grorud Investeringsoppdrag fra Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester Oppfølgingen av KS1 osv. Sikre varige boliger for personer med sammensatte behov. Bearbeide og bruke kreative former for differensiert oppfølging. Implementering i drift i den nye enheten for boligsosialt arbeid Ferdigstille erfaringsrapport Evaluering av prosjektet Arbeide med bosettingen i den andre boenheten Imøtekomme innmeldte boligbehov rapportert til Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester. Tettere samarbeid med BBY for strategisk boligfremskaffelse for bydelen Bydelene 2014-> Groruddalsbydelene som deltal I BOSO program / Bydel 2014-> BGR Borettslag NAV sysselsetting SPH / Bydel 2013-> BGR Kulturetaten / Bydel Koordineringsgruppe: BGR, BBY, EST Arbeidsgruppe: NAV; Bestiller, SPH KVU ansvarlige: BOSO Avdeling SON. 42 Boligsosialt utviklingsprogram

4 II. Boligøkonomiske virkemidler 2015 Hovedmål: Delmål: Resultatmål: Strategi: a, b, e Flere personer gjøres i stand til å eie i stedet for å leie gjennom en mer hensiktsmessig bruk av de økonomiske boligvirkemidlene Prøve ut nye modeller og legge til rette for kunnskapsutvikling Konseptutvikling for bruk av de økonomiske boligvirkemidlene Aktivitet (prosjekt) Samarbeidspartnere Tjenestedesignprosjekt Effektivisere koomunalboligtildeling via økt sirkulasjon i den kommunale boligmassen. Anskaffelse Lage innovasjonsprosess for å løfte brukerkompetanse. Bruke den nye brukerinnsikten for å få til effektiv sirkulasjon i den kommunale boligmassen. / Bydelene BGR DogA Leverandør Evaluering av boligsosial omstillingsprosess i bydelen Sikre god flytt mellom løsninger på strategisk og operativt nivå. Sikre gode koblingspunkter til andre tjenesteposter som medvirker i gjennomføringen av oppgavene for den nye enheten. Boligsosialt utviklingsprogram 43

5 III. Individuell oppfølging i bomiljø 2015 Hovedmål: Delmål: Resultatmål: Strategi: a, b, e Flere gjøres i stand til å forvalte og opprettholde et boforhold Måltall på personer i bydelens kommunale boliger med oppfølgingsbehov Hjelpe til å opprettholde et egnet, stabilt og varig sted å bo ved bruk av individuell oppfølging og målrettet arbeid Aktivitet (prosjekt) Samarbeidsparter Prosjekt Hygieneteam Målgruppa for prosjektet er bydels beboere som representerer en alvorlig hygienisk sammensatt sak. Teamet jobber aktivt mot borettslagene. Områdeløft som kjenner til hygienrelatert problematikk i borettslag på Ammerud inviteres inn i arbeidsgruppa for å koordinere målrettet innsats på dette geografiske området. Forebygge at folk mister sin egen bolig. Forebygge bomiljøproblematikk. Bidra at denne målgruppa styrker boevne og bokvalitet. Utvikle metodikk på tverrfaglig arbeid intent i bydelen. Utvikle nettverk på tematikken med sentrumsbydlene og Groruddalsbydelene. / Bydel 2012-> Bydelsoverlege, SPH, Bestillerenheten, Praktisk bistand, NAV oppfølging, Ruskonsulenten, Seniorveileder, Miljøkonsulenten Sentrums bydelene Groruddals-bydelene Etablere samarbeid mellom teamet og borettslagene på Romsås og Ammerud. Bo-veieleder Prosjekt kalt Unge til bolig og fremtid. Vil inngå som resurs inn i booppfølgerteam. Vil kobles til prosjekt Ammerudgrenda 17 treningsbolig for ungdom, tabell 1, lokale aktiviteter. Sikre tettere oppfølging av ungdom med boligrelaterte utfordringer. Styrke funksjonsevne og den enkeltes mulighet til å ta ansvar for eget liv Fylkesmannen Bydel 2014-> Nyetablert boligsosialenhet BOSO 44 Boligsosialt utviklingsprogram

6 IV. Bomiljøarbeid i utsatte områder 2015 Hovedmål: Delmål: Resultatmål: Strategi: d, e Trygghet og sosial kontroll, etablering av møteplasser for bredere deltakelse, selvstendig miljøarbeid for å bidra til langsiktig bedre bomiljø Gjenstår å tallfeste målbar indikator Gjennom Områdeløft - BOSO samarbeidet utvikle gode og trygge bomiljø. Aktivitet (prosjekt) Samarbeidsparter Være en støttespiller i samarbeidsgrupper med borettslagene Styrke borettslagene. Utvikle flerkulturell forståelse og sameksistens. Bidra til selvstendiggjøring av borettslagene Bidra til større flerkulturell deltakelse og representasjon i styreog borettslagarbeid / Bydel 2015 BOSO Grorud, Områdeløft Ammerud, Borettslagene, Prosjekt Ung Kompetanse, Seksjon for ungdomsarbeid, Kultur og Miljø-konsulenten Samarbeid Hygieneteam og borettslag A3 Samarbeid BOSO & Områdeløft Oppfølging av ungdomsundersøkelse på Ammerud: Botrivsel og deltakelse i bomiljø Bistå borettslagene i å etablere kontakt med BBY i veggedyr saker Bistå med folkehelse informasjon Veilede for forsikringsordninger for borettslag eller bruk av saneringsfirmaer Jobbe med å forbedre trivsel og trygghetspunktene understreket av beboerne på undersøkelsen Utvikle ungdomsengasjementet i å måle pulsen på egen bomiljø, samt fungere som en aktør i forbedringer. Gi ungdommene innsikt i boligsosiale temaer og utfordringer / Bydel 2015 Hygieneteam Hygiene nettverket Borettslagene Romsås Ammerud / Bydel 2015 Borettslagene BOSO Områdeløft Boligsosialt utviklingsprogram 45

7 V. Kompetanse, læring og utvikling av ny kunnskap på feltet 2015 Hovedmål: Delmål: Resultatmål: Strategi: e Gjennomføring av kunnskaps- og læringstiltak for å øke kompetansen om det boligsosiale arbeidet i bydelen Gjenstår å tallfeste målbar indikator Få økt forståelse for det helhetlige boligsosiale arbeidet som gjennomføres i bydelen Aktivitet (prosjekt) Samarbeidspartnere Forskningssirkel Felles prosjekt med Groruddals bydelene BOSO Grorud er prosjektansvarlig Boso kompetanseformidling Læringsagent, Boligkonferanser, prosjektkoordinering på tvers Styrke forholdet teori-praksis på ettervernfeltet/overgang fra BV. Trekke bolig for ungom tilnærmingen inn i sirkelen. Bidra til kompetanseheving på feltet. Være en læringsagent i Oslo kommune og i region øst. Bruke programprosjekter, programmetodikk og boligløsninger som kunnskapsog erfaringsutveksling med andre kommuner/bydeler / Bydelene Barnevern NAV ungdom DHH / Bydelene BOSO Oslo VEL EST OSLOs bydeler Styrke forankringen og tilslutning til Kommunens og statens satsing for Bolig som velferd. Boligsosial forum Intern forum for å bryte ned barrierer/ bygge broer mellom nyetablert boligsosial avdeling og andre relaterte avdelinger I bydelen. Bydel 2015 BGR Studietur til Alingsås Lære fra erfaringene til kortidsboligen for ungdom på Hagagården. Lære modeller for utvikling av bydelens egen gjennomgangsbolig som utvikles i samarbeid med BBY Bydelene 2015 SPH Boligsosial enhet 46 Boligsosialt utviklingsprogram

8 Aktivitet (prosjekt) Samarbeidspartnere A3 Infoarbeid Stilling infoarbeid 10 prs. og Infomateriell Sterkere forankring av boligsosial arbeid. Være en kommunikasjons-kanal og koordineringspunkt mellom bydelstjenestene og programmet. Synliggjøre aktualiteten av viktige temaer, metodikk og prosjekter som utvikles. Bydel 2015 BOSO programleder Bydelsansatte på tvers Informasjonssjef kommunikasjonsavdelingen A4 Rapporteringsarbeid Systematisering og dokumentering av programarbeid. Etablere rutiner for systematisk informasjon og kartleggingsverktøy for perioden etter at programmet har opphørt. Bydel 2015 BOSO programleder Bydelsansatte på tvers Informasjons-konsulenten s kommunikasjons-avdeling. A5 Kompetanseløft programleder Økt kompetanse på strategiarbeid i praksis Programleder A6 Fagseminar «Ungdom og boligframskaffelse» Økt fokus på problemstillingen og nettverksarbedi med aktørene på feltet Bydelen 2015 BBY Barnevern NAV NOVA Boligsosialt utviklingsprogram 47

9 48 Boligsosialt utviklingsprogram Budsjettforslag 2015 Nr: Bydel Grorud Tiltak (prosjekt) Fordelingsnøkkel: 50/50 Totalt budsj. kostnader per akt Totalt budsj. kostnader per akt. Tilskudd fra HB Programledelse BOSO Oslo (GDS+EST) BOSO Bydel Grorud BOSO Egenandel BGR Overførte disponible midler fra 2014 Finansieringsoversikt 2015 Satsingsområde I Prosjekt Ammerudgrenda Grorudveien 3 og 5 KVU-Grorud Satsingsområde II Tjenestedesignprosjekt Evaluering av omstillingsprosses Satsingsområde III Prosjekt Hygieneteam Bo-Supporter Satsingsområde IV SAMBO samarbeid Fagseminar Forebygge hygiene Samarbeid Ungdom/Bolig/trivsel

10 Finansoversikten er et foreløpig anslag over kostnader i programperioden 2015 og planlagte aktiviteter i Det vil forekomme justeringer av beløpstørrelsen på noen av prosjektene, samt at det vil være behov for å tidsjustere gjennomføringen av noen av aktivitetene. Satsingsområde V Informasjonsmedarbeider 15% stilling + materiel Forskningssirkel Boligsosialforum Studietur Alingsås gjennomgangsboliger Kopetanseheving programleder Fagseminar «Bolig og ungdom» Sum kostnader pr. år Omsøkte midler for Tildelt tilskudd Regnskap (pr , inkl. programledelse) Regnskap (oppbund. midl) Sum regnskap Boligsosialt utviklingsprogram 49

11 Budsjettforslag 2015 Nr: Bydel Grorud Tiltak (prosjekt) Fordelingsnøkkel: 50/50 Totalt budsj. kostnader per akt Totalt budsj. kostnader per akt. Tilskudd fra HB Egenandel BGR Overførte disponible midler fra 2014 Programledelse BOSO Oslo (GDS+EST) BOSO Bydel Grorud BOSO Satsingsområde I Prosjekt Ammerudgrenda Grorudveien 3 og 5 KVU-Grorud Satsingsområde II Tjenestedesignprosjekt Evaluering av omstillingsprosses Satsingsområde III Prosjekt Hygieneteam Bo-Supporter Satsingsområde IV SAMBO samarbeid Fagseminar Forebygge hygiene Samarbeid Ungdom/Bolig/trivsel Satsingsområde V Informasjonsmedarbeider 15% stilling + materiell Forskningssirkel Boligsosialforum Studietur Alingsås gjennomgangsboliger Kopetanseheving programleder Fagseminar «Bolig og ungdom» Sum kostnader pr. år Omsøkte midler for Tildelt tilskudd Regnskap (pr , inkl. programledelse) Regnskap (oppbund. midl) Sum regnskap

Innholdsfortegnelse. Bydel Grorud - boligsosialarbeid 2012-2016 20. BOSO Grorud - STRATEGIER 20-23

Innholdsfortegnelse. Bydel Grorud - boligsosialarbeid 2012-2016 20. BOSO Grorud - STRATEGIER 20-23 HANDLINGSPLAN 2012 Innholdsfortegnelse Introduksjon 6-9 Bakgrunn 10 // Bydels Demografi 1 4 // Organisering av det boligsosiale arbeidet i Bydel Grorud NIBRs foranalyse 15 // Boligsosialt Utviklingsprogram

Detaljer

1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. Programplan Asker kommune 2012-2015. Side 1 av 25

1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. Programplan Asker kommune 2012-2015. Side 1 av 25 1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM Programplan Asker kommune 2012-2015 Side 1 av 25 2 Boligsosialt utviklingsprogram Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LESERVEILEDNING...

Detaljer

Søknad om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram

Søknad om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram Søknad om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram 1. Formalia om kommunen Kommune navn: Hamar kommune Adresse: PB 4063, 2306 Hamar Prosjektnavn: Krafttak for boligtilbud til vanskeligstilte Kontaktperson

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD Innhold 1. Innledning...4 2. En analyse av boligsituasjonen i Bydel Grorud...4 2.1 Befolkningen i Bydel Grorud...4 2.2 Hvem av innbyggerne er vanskeligstilte på boligmarkedet?...5

Detaljer

Innhold. Boligsosial handlingsplan 2012-2014 3 Innhold

Innhold. Boligsosial handlingsplan 2012-2014 3 Innhold Boligsosial handlingsplan 2012-2014 Innhold Contents Innhold s. 3 Oppsummering s. 4 Forutsetninger for boligsosialt arbeid s. 7 Vanskeligstilte på boligmarkedet s. 10 Flere skal eie s. 12 Færre bostedsløse

Detaljer

Ungdomsrådet 10.12.2013

Ungdomsrådet 10.12.2013 Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling Ungdomsrådet 10.12.2013 Fra lysvandringen 2013 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 8/13 Møte: Ungdomsrådet Grorud Møtested: Ammerudhellinga

Detaljer

HALDEN KOMMUNE FORANALYSE AV BOLIGSOSIALT ARBEID

HALDEN KOMMUNE FORANALYSE AV BOLIGSOSIALT ARBEID Beregnet til Halden kommune Dokument type Sluttrapport Dato April, 2011 HALDEN KOMMUNE FORANALYSE AV BOLIGSOSIALT ARBEID Fotograf: Arild Brunvand Foto 1 Foto 2 HALDEN KOMMUNE FORANALYSE AV BOLIGSOSIALT

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 4/09

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 4/09 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 4/09 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Ammerudvn. 22 Møtetid: Torsdag 11. juni 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23421824 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Prosjektrapport nr. 6/2011 Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Christine Svarstad Anne Lene Dale Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

ÅRSRAPPORTERING 2012 Porsgrunn kommune

ÅRSRAPPORTERING 2012 Porsgrunn kommune ÅRSRAPPORTERING 2012 Porsgrunn kommune Skjema for halvårsrapportering 13.02.2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Prosjekt «opprettelse av boligtjeneste»

Prosjekt «opprettelse av boligtjeneste» Sluttrapport Prosjekt «opprettelse av boligtjeneste» 31.10.2014 Stjørdal kommune Sætnan Anne-Lise Tiller Prosjekt opprettelse av boligtjeneste - sluttrapport Side 1 Innledning: Stjørdal kommune har gjennomført

Detaljer

Boligsosiale utfordringer i Asker kommune

Boligsosiale utfordringer i Asker kommune Boligsosiale utfordringer i Asker kommune En forstudie Åsmund Langsether & Lars Gulbrandsen notat nr 6/11 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Boligsosiale utfordringer i

Detaljer

http://www.kongsvinger.kommune.no/

http://www.kongsvinger.kommune.no/ http://www.kongsvinger.kommune.no/ Hvorfor Omstilling 2012?... 3 Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 3 Kort beskrivelse av delprosjektets arbeidsmetodikk... 4 Interessenter

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Sammen om Porsgrunn Forord Hensikten med rapporten er å dokumentere arbeidsformer, metoder og resultater i prosjektet som har pågått i de tre siste årene. Bakgrunnen for prosjektet

Detaljer

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 HALDEN KOMMUNE ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING 1. mars 2013 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen

Detaljer

Boligsosial handlingsplan for Stjørdal kommune 2011-2015

Boligsosial handlingsplan for Stjørdal kommune 2011-2015 Boligsosial handlingsplan for Stjørdal kommune 2011-2015 Innhold Boligsosial handlingsplan for Stjørdal kommune... 1 2011-2015... 1 Forord... 3 1. Sammendrag.... 4 1.0. Sammendrag.... 4 1.1. Konkrete tiltak

Detaljer

Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD»

Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD» Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD» Side 1 1. Forord Boligen fyller helt sentrale behov i livene våre. I den siste offentlige utredningen om boligpolitikken, «Rom for alle en sosial boligpolitikk

Detaljer

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015 Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 1 Innhold Forord... 4 1. Sammendrag.... 5 1.0 Sammendrag.... 5 1.1. Konkrete tiltak - vedtatte og andre.... 5 2.

Detaljer

INNHOLD. Sidetall. 1 Innledning 3. 2 Mål 2.1 Mål for planen 2.2 Målgrupper 4

INNHOLD. Sidetall. 1 Innledning 3. 2 Mål 2.1 Mål for planen 2.2 Målgrupper 4 INNHOLD Sidetall 1 Innledning 3 2 Mål 2.1 Mål for planen 2.2 Målgrupper 4 3 Situasjonsbeskrivelse 3.1 Befolkning og bosetting 3.2 Kommunale utleieboliger 5 3.3 Boligbygging i Skjervøy kommune 2004 2013

Detaljer

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune 1 1. Formalia Kommunens navn: Drammen kommune Prosjektleder: Glenny Jelstad Programstart: November 2010 Rapporteringsdato: 15.1.2012 Behandlet

Detaljer

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing Nasjonal konferanse om kommunal boligforvaltning, NKF, 14.02.2012 Karin Lindgård,ass.regiondirektør Husbanken Region

Detaljer

Boligbehovsplan for Oslo kommune 2013-2016

Boligbehovsplan for Oslo kommune 2013-2016 Oslo kommune Byrådet Byrådssak 152.2/12 Boligbehovsplan for Oslo kommune 2013-2016 Side 2 Innhold Tabeller... 4 Sammendrag... 5 Kapittel 1 Innledning... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Prosess og brukermedvirkning...

Detaljer

Boligsosiale Faktaark Bydel Alna. Sammenstilt med bydelene Bjerke, Grorud og Stovner

Boligsosiale Faktaark Bydel Alna. Sammenstilt med bydelene Bjerke, Grorud og Stovner Boligsosiale Faktaark Bydel Alna Sammenstilt med bydelene Bjerke, Grorud og Stovner Alle skal bo godt og trygt 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 4 1. Befolkningsutvikling, levekår og folkehelseutfordringer

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Strategidokument for Bolig med bistand 2014-2017. Ullensaker kommune Fagområdet Helse og sosialomsorg

Strategidokument for Bolig med bistand 2014-2017. Ullensaker kommune Fagområdet Helse og sosialomsorg Strategidokument for Bolig med bistand 2014-2017 Ullensaker kommune Fagområdet Helse og sosialomsorg Innhold 1 Innledning... 2 1.1. Strategiplan for Bolig med bistand... 2 2. Status og utviklingstrekk...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

BoligSosial handlingsplan 2011-2025

BoligSosial handlingsplan 2011-2025 Levanger kommune Temaplan: BoligSosial handlingsplan 2011-2025 Visjon: Livskvalitet og vekst Alle skal kunne bo trygt og godt. Prosjektgruppas forslag, Levanger 01.04.2011 Levanger kommune - Boligsosial

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2013-2016. Bydel Østensjø. Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Telefon: 23 43 85 00 Telefaks: 23 43 85 01

Boligsosial handlingsplan 2013-2016. Bydel Østensjø. Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Telefon: 23 43 85 00 Telefaks: 23 43 85 01 Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen Boligsosial handlingsplan 2013-2016 Bydel Østensjø Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen www.bydel-ostensjo.oslo.kommune.no Postadresse: Postboks 157,

Detaljer